+ All Categories
Home > Documents > Ciccre Iv_2015 Apelul

Ciccre Iv_2015 Apelul

Date post: 13-Feb-2018
Category:
Upload: elena-djina-pedja-popovic
View: 219 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 5 /5
APEL LA COMUNICĂRI Colocviul Internaţional Comunicare şi cultură în Romània europeană ediţia a IV-a, cu tema: PERONALI!Ă"I, #ENOMENE $I MOMEN!E %N EVOLU"IA PA"IULUI ROMANIC &-' octom(rie &)*+, !imioara, Romnia Ini iat din dorin ţa de a crea un cadru academic de exprimare a celor ce se ocupă cu stu diul ț romanităţii,Co locviul Internaţional Comunicare şi cultură în Romània europeană (CICCRE), ajuns de ja la a IV -a edi ie, î ş i propune s ă pun ă în val oa re ț armonia din ami că şi per enă aro man ită ii ț europene, precum şi complexitatea acestui ervent spaţiu de cultură, lim!ă şi civili"aţie# $rmărind să păs tre "e vie înţ ele%e rea aptul ui că sun tem ver i% i ale un ei umani t ă i în ț cont inu ă tran sor mare, tema pre"entei edi ii acolocviului, ț  Personalităţi, fenomeneşi momente în evoluţ ia spaţi ului roman ic, priv ile%i a"ă cons ervar ea memo riei active şi relie area conş tiin ţei aute ntice a aparten en ei la roma nitat e# ț & identiica si militudini le i a o!serv a ceea ce trece dincolo ș de asemănări, într-un proces de deinire a identităţii prin alteritate, a pre"entului prin raportarea la trecut, tre!uie să constituie raţiunea cardinală a vieţii noastre, un adevărat modus vivendi#'n acest sens,mani estareaes te ded icat ăperso nali tăţil or cult urale işti inţi ice ș , repre"ent ati ve pen tru moştenirea latină, dar şi evenimentelor majore care au marcat devenirea acestui complex spaţiu spiritual, lin%vist ic şi literar, cu rol paradi%matic în %ndirea europeană# 'n acest an, Colocviul nostru oma%ia"ăi%uri ilustre, precum cea a lui ante &li%*ieri, de la a cărui naştere cultura universală săr!ătoreşte + de anişi cea a lui .ernando /essoa, de la a cărui moarte se împlinesc 0 de ani#
Transcript
Page 1: Ciccre Iv_2015 Apelul

7/23/2019 Ciccre Iv_2015 Apelul

http://slidepdf.com/reader/full/ciccre-iv2015-apelul 1/5

APEL LA COMUNICĂRI

Colocviul InternaţionalComunicare şi cultură în Romània europeană

ediţia a IV-a,cu tema:

PERONALI!Ă"I, #ENOMENE $I MOMEN!E %N EVOLU"IA PA"IULUIROMANIC

&-' octom(rie &)*+, !imioara, Romnia

Ini iat din dorinţa de a crea un cadru academic de exprimare a celor ce se ocupă cu studiulț

romanităţii,Colocviul InternaţionalComunicare şi cultură în Romània europeană (CICCRE), ajuns

deja la a IV-a edi ie, îşi propune să pună în valoareț armonia dinamică şi perenă aromanită iiț

europene, precum şi complexitatea acestui ervent spaţiu de cultură, lim!ă şi civili"aţie#

$rmărind să păstre"e vie înţele%erea aptului că suntem veri%i ale unei umanită i înț

continuă transormare, tema pre"entei edi ii acolocviului,ț  Personalităţi, fenomeneşi momente în

evoluţia spaţiului romanic, privile%ia"ă conservarea memoriei active şi reliearea conştiinţei

autentice a apartenen ei la romanitate#ț & identiica similitudinile i a o!serva ceea ce trece dincoloș

de asemănări, într-un proces de deinire a identităţii prin alteritate, a pre"entului prin raportarea la

trecut, tre!uie să constituie raţiunea cardinală a vieţii noastre, un adevărat modus vivendi#'n acest

sens,maniestareaeste dedicatăpersonalităţilor culturale iştiinţiiceș , repre"entative pentru

moştenirea latină, dar şi evenimentelor majore care au marcat devenirea acestui complex spaţiu

spiritual, lin%vistic şi literar, cu rol paradi%matic în %ndirea europeană#

'n acest an, Colocviul nostru oma%ia"ăi%uri ilustre, precum cea a lui ante &li%*ieri, de la

a cărui naştere cultura universală săr!ătoreşte + de anişi cea a lui .ernando /essoa, de la a cărui

moarte se împlinesc 0 de ani#

Page 2: Ciccre Iv_2015 Apelul

7/23/2019 Ciccre Iv_2015 Apelul

http://slidepdf.com/reader/full/ciccre-iv2015-apelul 2/5

Cadre didactice, oameni de cultură,cercetători, doctoran"i şi toţicei interesa i de ideea deț

romanitate sunt invitaţi să propună comunicărice se circumscriu uneia dintre secţiunile menite să

cristali"e"e tema colocviului1  Limba şi literatura latină,  Limba şi literatura italiană,  Limba şi

literatura franceză, Limba şi literatura portugheză, Limba şi literatura română, Limba şi literatura

 spaniolă, Studii culturale, Traductologie!idactica limbilor romanice"storie şi Teologie,  #rte plastice $uzică şi Teatru#

Or.ani/atori i 0arteneri

Colocviul este or%ani"at de către $niversitatea de Vest din 2imişoara şi Centrul de 3tudii

Romanice din 2imişoara, în parteneriat cu $niversitatea din 3"e%ed ($n%aria) şi cu

InstitutulRomn de Cultură şiCercetare$manistică de la Veneţia#Ediţia de anul acesta se !ucură de

 patronajul &m!asadei /ortu%aliei la 4ucureştişi a Institutului Cam5es I#/#,motiv pentru care

maniestarea noastră ştiinţiică s-a îm!o%ăţit cu o secţiune nouă,dedicată lim!ii şi literaturii

 portu%*e"e#

COMI!E!UL $!IIN"I#IC

/ro# univ# dr# .lorica 4EC6E2, $niversitatea din 4ucureşti

/ro# univ# dr# 2i!or 4ER2&, $niversitatea din 3"e%edCon# univ# dr# 7irela 48RC6I9, $niversitatea de Vest din 2imişoara/ro# univ# dr# :enn; 4R$77E, $niversitatea /ompeu.a!ra, 4arcelona/ro# univ# dr# 9or!erto C&CCI&<=I&, $niversit> per 3tranieri, /eru%ia, Italia/ro# univ# dr# Ioana C832&, $niversitatea din 4ucureşti/ro# univ# dr# Rudol I9$, $niversitatea din 4ucureşti (irector al Institutului Romn de Culturăşi de Cercetare $manistică de la Veneţia)Con# dr# 7onica .E?E2E, $niversitatea 4a!eş-4ol;ai, Cluj 9apoca/ro# univ# dr# *a!# ?atar";na<&873?&, Institutul de =im!i Romanice şi de 2raduceri,

$niversitatea din 3ile"ia, /olonia

/ro# univ# dr# :os@ 7anuel <89A&=EA C&=V8, $niversitatea din Extremadura, CBceres/ro# univ# dr# Ioan I8V&9, $niversitatea de Vest din 2imişoara/ro# univ# dr# Coman =$/$, $niversitatea din 4ucureşti/ro# univ# dr# =as"lo 7&R:&9$CA, $niversitatea din 3"e%ed/ro# univ# dr# Ileana 8&9CE&, $niversitatea de Vest din 2imişoara/ro# univ# dr# &ntonio /&2R&, $niversitatea D&lexandru Ioan Cu"a din Iaşi/ro# univ# dr# Eleonora RI9<=ER /&3C$, $niversitatea de Vest din 2imişoara/ro# univ# dr# =ăcrămioara /E2RE3C$, $niversitatea D&lexandru Ioan Cu"a din Iaşi

Page 3: Ciccre Iv_2015 Apelul

7/23/2019 Ciccre Iv_2015 Apelul

http://slidepdf.com/reader/full/ciccre-iv2015-apelul 3/5

/ro# univ# dr# <*eor%*e /E2R$&9, $niversitatea din 3"e%ed/ro# univ# dr# Elena /'RV$, $niversitatea din Craiova/ro#univ# dr# =iana /8/, $niversitatea D4a!eş-4ol;ai, Cluj 9apocaCon# univ# dr# 7i*aela 3ilvia R8C&, $niversitatea de Vest din 2imişoara/ro# =eonardo 3&R&CE9I, Institutul 3uperior de 7u"ică F.rancesco CileaF, Castrovillari, Italia/ro# univ# dr# 8ana 3G=I2E&9$, $niversitatea din 4ucureşti/ro# univ# dr# 7aria HE9C6E&, $niversitatea de Vest din 2imişoara/ro# univ#dr# Violeta A892E, $niversitatea de Vest din 2imişoaraCon# univ# dr# EstelleV&RI82, $niversitatea &ix-7arseille, .ranţa=ector dr# &ndreea 2E=E2I9, $niversitatea din 4ucureşti/ro# univ# dr# <iovanni C&/ECC6I, $niversit>per 3tranieri, /eru%ia, Italia

COMI!E!UL 1E OR2ANI3ARE

  ecţiunea Lim(a i literatura latin4Val; Ceia val;#ceia%mail#com

 

ecţiunea Lim(a romn4<eor%e4o%dan Hra tara!o%dan;a*oo#r  EminaCăpălnăşan astarteea;a*oo#com

 

ecţiunea Literatura romn4umitru 2ucan !e!etucan;a*oo#com

 

ecţiunea Lim(a i literatura italian47irela 4oncea !onceamirela;a*oo#it3ilvia /aşcu silviaJmandincea+K;a*oo#com

 

ecţiunea Lim(a i literatura 5rance/47ariana /itar pitarmariana;a*oo#r Ramona 7aliţa malitaJramona;a*oo#r 

 

ecţiunea Lim(a i literatura 60aniol4=uminiţaVleja lumivleja;a*oo#com

 

ecţiunea Lim(a i literatura 0ortu.7e/4Iolanda Vasile iolanda#vasile%mail#comVeronica 7anole veronica#manole%mail#com

 

ecţiunea I6torie3imona Re%ep simonare%ep;a*oo#com

Călin 2imoc calintimoc%mail#com 

ecţiunea !eolo.ieRemus .eraru remuseraru;a*oo#r 

 

ecţiunea Arte 0la6ticeIosi 7i*ailo iosi#mi*ailo;a*oo#com

 

ecţiunea Mu/ic47i*aela 3ilvia Roşca mi*aelasilviarosca%mail#com

 

ecţiunea !eatruEleonora Rin%ler /ascu eleonora#rin%lerpascu%mx#de

Page 4: Ciccre Iv_2015 Apelul

7/23/2019 Ciccre Iv_2015 Apelul

http://slidepdf.com/reader/full/ciccre-iv2015-apelul 4/5

Calendarul evenimentului

Ediţia a IV-a a colocviului se va desăşura în "ilele de LMN octom!rie LO, la 2imişoara#

.işa de înscriere (ve"i mai jos) se va trimite pe adresa colocviului ciccre%mail#comşi a

responsa!ilului sec iunii pentru care a optat participantul,pnă la data de O iunie LO#ț

ata de acceptare şi notiicare a comunicărilor este O iulie LO#

!a8a de 0artici0are este de P(sau ec*ivalentul in lei)# /lata se poate ace în "ilele Colocviului, la

 !iroul de înre%istrare# 2axa acoperă1 mapaindividuală, pau"ele de caea, prn"ul, cina şi pu!licarea

articolului (după o selecţie preala!ilă)# 2ransportul i ca"area pe durata maniestării sunt suportateș

de către participanţi#

#ia de 9n6criere:

 %ume1

 &renume1

Titlul comunicării1

Sec'iunea1

 #filierea institu'ională (universitate, institut, centru de cercetare etc#)1

Titlul academic şi ştiin'ific (proesor, cercetător, doctorand etc#)1

 ()mail 1

Titlu şi rezumat  în lim!a en%le"ă şi în lim!a comunicării (LML de cuvinte)1 cuvinte)cheie (în lim!a en%le"ă şi în lim!a comunicării)1

 &rezentare cu videoproiector 1 &Q 9$

Alte in5ormaţii:

Comunicările vor i susţinute în una dintre lim!ile1 rance"ă, italiană,  portu%*e"ă, romnă,

spaniolă#

urata de susţinere a comunicărilor este de O de minute, urmate de minute de între!ări şi

discuţii#

=ucrările pre"entate vor i supuse revi"iei comitetului ştiinţiic al colocviului, care va ace

 propunerea de pu!licare în volumul conerinţei, *uaestionesRomanicae, care va apărea la Editura

:&2E/ress a $niversităţii din 3"e%ed, $n%aria#

Inormaţii ulterioare vor i disponi!ile pe site-ul conerinţei1

*ttp1QQ#litere#uvt#roQconerinte#

Page 5: Ciccre Iv_2015 Apelul

7/23/2019 Ciccre Iv_2015 Apelul

http://slidepdf.com/reader/full/ciccre-iv2015-apelul 5/5

Evenimentul e6te 6u6 inut de:ț


Recommended