Home >Documents >CCM 224/02.04.2008 Ramura Agricultura, Piscicultura si social... · PDF...

CCM 224/02.04.2008 Ramura Agricultura, Piscicultura si social... · PDF...

Date post:10-Nov-2018
Category:
View:223 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 8

  e

  COi"llKACTIJL COLECTIV DE MUNcA UNIC LA NIVELUL RAMURIIAGRICUL TURA~ PISCICUL TURA ~l PESCUIT PE ANII 2008-2009

  N~~~~..~~~teruI Muncii, FamiIiei ~i EgaIWitii de ~anse cu nf.

  I'"..~~: h'f~':10~.l"'''' ... .....Dat:i...:.! t..:..." .

  in temeiul drepturilor garantate de art. 38~ aIin. 5~ din Constitutia Romaniei~ alprevederilor Legii m. 130i 1996 (republicata), privind contractul colectiv de munca,s-a incheiat prezentuI contract colectiv de mundi unic la nivelul ramuriiagricultur~ pisciculture} ~i pescuit pe anii 2008 -2009~ m1re:

  I. patronii reprezentati de

  a) Federatia Patronatelor Agricole din Romania,

  ~1

  2. salariatii reprezentati de organizatiile sindicale

  a) Centrala Sindicatelor LucratoriIor din AgricuItura, Industria AIimentara, Turism~iRamuri Conexe~

  ""CERES ".

  b) Federatia Nationala a Sindicatelor din Agriculiura, Alimentatie, Tutun,Domenii ~i Servicii Conexe "AGROSTAR'~

  CAPITOLUL I: Dispozi{ii generale

  Art. ]

  (1) Paqile contractante recunosc ~i accepta pe deplin ca sunt egale ~i Iibere innegocierea contractului colectiv de mund! unic la nivelul ramurii agricultura~piscicultura ~ipescuit ~i se obliga sa respecte in totalitate prevederile acestuia.

  (2) Patronul recW1o~te libera exercitare a dreptului sindical" conform conventijlorinternationale pe care Romania le-a ratificat, legile nationale, precum ~i libertateade opinie a fiecaruisalariat.

  Art 2

  (l) Prevederile prezentului contract colectiv de mWlca se aplica pentru salariatiidin grupuri de unitati ~i unitati, indiferent de forma de organizare, de provenientacapitalului" de modu] de finantare (inclusjv de la bugetul public) ~i de caracterulactivitatii, pe care paqile semnatare ii reprezinta, In care oricare dintre federatiile

  ~

  ~*~~~~ ,... ~\.~ ~.

  ~C:

  .

  \

  ,m~. \ !

  n () do' , /'~ ,

  ~~., PA~~ I"\

  1

 • e

  8

  cinrlil'

 • f-'!.,J

  Pentru negocierea contractelor colective de muncala uivel de grupuri de unitati &ide unitati~ patronatele~ Ia soIicitare~vor pune Ia dispozitia sindicatelor documentele~i infonnapile necesare cu eel PUtin 5 zile inaintea inceperii negocierilor.

  7

  Suspendarea $1incetarea contractului colectiv de muncaau loc potrivit prevederilorIegii.

  8

  8

  (l) Interpretarea clauzelor prezentului contract se face prin consens.

  (2) Dadl nu se realizeaza consensul~ clauza se interpreteaza in favoarea salariatilor.

  (3) Solutionarea litigiilor intervenite cu ocazia execuwii, a modificarii, suspendariisau a Incetarii contractului colectiv de munca la nivel de ramura se face In cadrulromisiei paritare, confonn regulamentului de organizare ~i functionare a comisiei,din Anexa nr. 1.

  (4) Prezenta pro~edura de solutionare a litigiilor nu exclude sesizarea instante10r dejudecata competente.

  (5) Adoptarea ooei hotarari de ditre comisia paritara impiedica sesizarea instantei,iar dadi sesizarea a avut loc, judecarea mceteaza.

  Art. 9

  (1) Refuzul patnmi16f de a negocia~ilsau inregistracontractul colectiv de munca lanivel de unitate constituie Incellcarea prevederilor legii ~i deldreptul sindicatului dea sesiza institutiile abilitate, in vederea aplicarii legii. De asemenea, refuzulpatronilor de a Incepe negocierea contractului colectiv de mundi la nive! de unitate

  8 constituie motiv de decl~are a conflictului de interese.(2) Cu eel putin 30 de zile maintea expirarii termenului pentru care a fost mcheiat,partile se obliga sa inceapa renegocierea contractului colectiv de mundi la nivel deramura, potrivit prevederilor Contractului colectiv de munca unic 13nivel national.

  (3) Patronii se obliga sa asigure afi~area in unitiiti, la locurile indicate de catresindicate, a contractului colectiv de mund\ negociat, astfel mdit salariatii sa iacuno~tint3 de continutul acestuia.

  tI-. . .~ {)i\ft. I \

  (1) Tn scopul salaTizaTii ~i al acoTdarii celorJalte dTepturi pTeviizute in prezentulcontract pentru personalul institutiilor fmantate din hugetul de stat, sindicatele f?i

  '~~..,.,,

 • ministerele vor purta negocieri cu guvemul pentru stabilirea surselor, lnainte deadoptarea bugetului de stat, precum ~iin vederea modificarii ulterioare a acestuia.

  (2) P8ftile contractante vor purta negocieri in vederea includerii drepturilorrespective in actele nonnative prin care se reglementeaza astfel de drepturi, cuincadrarea in prevederile bugetare aprobate sau cu identificarea aitor resurse pentruacoperirea cheltuielilor suplimentare.

  (3) Pe baza fondurilor aprobate in eonditiiIe prevAzute la alin. 1, partile vor negociautilizarea acestora pentru plata salariilor i a ceiorialte drepturi de personal lainstitutiile fmantate de la bugetul de stat.

  ,Art. 11

  Imputemicitii organelor de conducere ale orgallizatiilor patronale, precum ~i aifedera(iilor siudicale vor verifica, la sesizarea ooeia dintre parti. modul in care soot

  8 respectate prevederile din prezentul contract Administratiile vor asigura intrarea inuuitate, in confonnitate eu regulanlelltul de ordine interioara, ~i protectia in unitatepe durata verificarii, cn respectarea normelor in vigoare.

  Art 12

  8

  (l) Drepturile salariatilor, prevazute in prezentul contract colectiv de munca, nupot constitui cauza redueerii altor drepturi colective sau individuale, care au fostrecunoscute anterior, negociate la nivel de grup de unitati, de uTIitati sau denlStitutii..(2) Daca prin reglementari sau acorduri anterioare s-au prevazut drepturi maifavorabile pentru salariati, se vor aplica aceste drepturi, cu exceptia situatiilor candprin lege, in mod expres, se dispune altfet

  (3) Tn situatiHe in care,; in privinta drepturi]or ce decurg din prezentul contractcolectiv de mundi, intervin reglementari legale mai favorabile, acestea vor faceparte, de drept, din contract.

  (4) Pfu1ile se obliga ca, in perioada de aplicare a prezentului contract colectiv demunca, sa nu promoveze ~i sa nu sustina proiecte de acte normative a caroradoptare ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din ~~ontra(:ieJe.(:olei~tjvede munca. oriearear fi nivelulla care acestea s-au incheiat

  (5) Partile convin s~ faca interventiile necesare pentru respectarea prevederilor art.4, alin. 6, din H.G. ill. 314/2001, modificata prin H.G. 569/2002, ~i. respectiv,pentru consultarea organizatiilo~ ~\ndicale ~i patronale semnatare, In toate cazurilein care initiaza acte normative ce privesc relatiile de mundi.

  ;~.r~~""-. ~v

  )'~,(./;Ii ~ ','t.; '!;?') ~: 'h

 • 8

  8

  A

  "

  ,.,/lrL ,.,

  )

  (l )Pe baza prevederiJor prezentului contract colecbv de munc~ in termen de 10zile de la imegistrare, vor incepe negocierile pentru incheierea, in maximum 20 dezile~ a contractelor colective de muncii la nivelul grupurilor de unita~ unitatiloreconomice ~i institutiilor publice pe care pmtile semnatare Ie reprezintlt

  (2) ContTactuJ colectiv de mW1ca1a nive] de ramurii frind W1acord cu privire lalimitele minime ale drepturilor salariatilor, contractele colective de munca lanivelurile inferioare, inclusiv contractu I individual de munca, fill pot prevedeadrepturi sub aceste limite.

  (3) In cazuJ in care) din diferite motive) partiJe au incheiat contracte colective demunci! la nivel inferior inaintea contractelor colective de munca la nivel superior,cele de la nivelurile inferioare se vor adapta contractelor colective de mundi lanivel superior, acolo unde prevederile minimale ale acestora nu au fost atlnse.

  CAPITOLUL JI: Incbeierea, executarea, modific,areaj suspendarea ~i incetareacontractului individual de munca

  Art 14

  (1) Contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia 0 persoanafizica, denumita salaria~ se obliga sa presteze munca pentru i sub autoritatea unuiangajator, persoana fizica sau juridica, ill schimbuJ unui salariu.

  (2) In vederea stabilirii drepturilor i obligatiilor salariatilor~ la angajarca acestoravor fi negociate ~i se vor incheia contracte individuale de munca, care vor respectacaracterul minimal al eontraetului eoleetiv de mundi unie la nivel de ramun't

  (3) La negocierea eontractelor individuale de munca salariatii sunt asistati desindicate, daca ace~tia solicita asistenta.

  (4)In contractele colective demuncii incheiate la niveJ de Imitate")bazate penegocieri colective de catre sindicate in numele salariatilor, partile contractantevor eonveni, printr-o clauza expresa, la plata unei eontributii lunare de eatresalariati, altii decat membrii de sindicat~ pentru des~urarea negocierilor colective~dar care sa nu fie mai mica de ] % din salariu ~i care sa nu dep~easca valoareacontributiej sindicalt; Ietinerea efectufuIdu-se in acele~i conditii ca ~i retinereacotizatiei sindicale.

  (5) Dupa incheierea sau renegocierea eontractelor individuale de munca5 semnatariicontractului colectiv de munca la nivel de unitate vo~ fonsemna intr-un proces-verbal rezultatul negocierilor~ in care vor evidentia ~i sumele obtinute de lasalariatii nesindicali~ti, acesta urmand a fi inregistrat ca anexa la contractul colectiv

  ,: ,

  :'.'(i}\O".. :'"f

 • 8

  8

  de munca. Din sumele rezultate in conditiile alin. (4), 50% ramane la dispozitiasindicatului din unitate, in situatia in care acesta este afiliat la una dintre federatiilesemnatare ale contractului colectiv de munc~ unic la nivel de ramur~ iar restul de50% din suma se vireaza In contul federatiei sindicale la care sindicatul din unitateeste afiliat.

  (5) Sumele prevazute la alin. (4) vor fi calculate, retinute ~i virate de cMreadministratia societiitii in conformitate cu conventia incheiatii intre patronat ~isindicat.

  AI1, 15

  (I) Contractul individual de mundi se incheie, de regul~ pe durata nedeterminata,pe ba

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended