Home >Documents >Catalogul Francizelor Din Romania 2014

Catalogul Francizelor Din Romania 2014

Date post:17-Nov-2015
Category:
View:65 times
Download:5 times
Share this document with a friend
Description:
Catalogul Francizelor Din Romania 2014
Transcript:
 • CATA

  LOGU

  L FRA

  NCIZ

  ELOR

  DIN

  ROM

  NIA

  2014

  Catalogul FRANCIZELORdin Romnia

  Pre] 35 leiGratuit pentru abona]ii ZF 2014

 • CatalogulFRANCIZELOR

  din Romniarealizat de ZIARUL FINANCIAR

  \n colaborare cu

  INVENTURE FRANCHISECONSULTING

  EDI}IA I

 • w Spune]i-ne pe scurt care estepovestea dvs.?

  Dup` c]iva ani buni \n pozi]iiexecutive \n companii str`ine, printrecare Fiat - Auto Italia [i Whirlpool, [i ointere sant` experien]` educa]ional` laMi chigan Business School, am decis s`plec pe drumul meu [i am fondat ocompanie de training. Eram una dintrecele mai prolifice firme de training devnz`ri, iar eu devenisem [i pre[edinteleAsocia]iei Na]ionale a Furnizorilor deTraining (ANTRA). La LMI am ajunsc`utnd so lu]ii de dezvoltare personal` [iprofe sional` care s` fie flexibile,personali za bile, orientate pe rezultate [inu pe vor b`rie. C`utam solu]ii care s`creeze schim b`ri valoroase persoanelorcare le uti lizeaz`. Din 2002 lucrez cusolu]iile LMI [i am renun]at total la alteforme de instruire [i am reu[it s`schimb`m \n bine vie]ile a peste 1.000 depersoane [i s` avem o reten]ie a clien]ilorno[tri de peste 90%.

  w Cine sunt clien]ii dvs? - vrst`, sex,carier`, salariu?

  Gama noastr` de clien]i este unadestul de variat`, astfel lucr`m cu firmeantreprenoriale [i cu multina]ionale dindiverse industrii. De fapt, lucr`m cuoamenii din companii [i nu cu companiile\n sine. Nevoile de schimbare, adap -tabilitate la mediu, cre[tere a perfor -man]elor, toate se pot realiza \ntr-o com -panie doar prin intermediul oamenilor. Deaceea ei sunt pe primul plan. Cei maimul]i dintre clien]ii no[tri provin \ns` dincompaniile antreprenoriale. Persoanelecu care lucr`m de]in pozi]ii de ChiefOfficer, VP, directori de departamente [ipersoanele implicate \n vnz`ri de tipB2B. Sunt persoane dornice s` evolueze[i s` \[i m`reasc` performan]ele per -sonale. De obicei sunt persoane moti -vate, cu atitudine pozitiv` [i dornice s` \idezvolte [i pe al]ii.

  w Ce planuri de dezvoltare ave]ipentru Romnia?

  }innd cont c` noi lucr`m cu antre -prenori, investitori, oameni de afaceri [idirectori generali, putem spune c` pia]anoastr` este una extrem de mare. Dificilde evaluat pia]a noastr` \n termeni fi -nanciari, \ns` dac` am defini-o din pers -pectiva oamenilor cu care noi putemlucra, ea este estimat` la peste 100.000de persoane. Avnd \n vedere c` acumnu putem lucra dect cu 300 - 400 deper soane anual, trebuie s` recrut`m par -teneri francizati potrivi]i care s` exploreze[i s` deserveasc` restul pie]ei ([i m`refer \n primul rnd la pia]a din Bucu -re[ti). De aceea c`ut`m franciza]i pentrudezvoltarea LMI \n Bucure[ti [i \n

  principalele ora[e din ]ar`, parteneri cares` investeasc` \n instruirea [i perfec ]io -narea lor pentru a fi capabili s` \n]eleag`nevoile specifice ale clien]ilor no[tri [i s`le ofere solu]iile potrivite.

  Un alt plan de dezvoltare este cel alsolu]iilor [i programelor noastre, pia]aromneasc` \ncepe s` cear` noi solu]ii.Beneficiind de experien]` interna]ional`avem avantajul de a veni cu solu]ii ce s-au dovedit de succes \n pie]e similaresau care au rezolvat probleme similare.

  w Vin clien]ii c`tre dumneavoastr`sau merge]i c`tre ei?

  Nu vin clien]ii la noi, ci noi mergemla ei. Suntem o companie activ`, marke -tingul nostru este de c`utare a clien]ilor [inu de a[teptare a lor. Clien]ii care lu -creaz` cu noi au nevoi diverse, de aceea[i solu]iile noastre sunt unele particulare[i nu generale. Cteva dintre nevoileclien]ilor cel mai des manifestate sunt:echilibrul \ntre via]a personal` [i cea pro -fesional`; dorin]a de schimbare [i adap -tare la nou; cre[terea nivelului de per -forman]` [i productivitate; cre[terea ve -niturilor. Clien]ii solicit` servicii persona -lizate la profilul [i nevoile lor particularecare s` se alinieze [i cu cerin]ele com -paniei. Clien]ii \[i doresc \n noi un par -tener \n procesul de schimbare [i nu untrainer sau profesor. Cei mai mul]i do -resc s` \nve]e cum s` utilizeze ct maimult din poten]ialul lor personal [i s`trans forme \n rezultate ceea ce [tiu [ifac.

  w Organizati programe individuale saude grup?

  Programele LMI con]in aplica]ii [iplanuri de ac]iune specifice fiec`rui parti -cipant \n parte, m`surnd astfel impactul

  [i eficienta mult mai precis. |n generalpro gramele noastre se desf`[oar` \ngru puri, att grupuri la care particip` doartop manageri, ct [i grupuri cu persoanedin aceea[i companie. Exist` de ase -menea situa]ii \n care programul se des -f`[oar` individual, mai ales atunci cndsolu]iile nostre sunt mult prea specificesau mai complexe.

  w Lucra]i mai mult cu angaja]i dincorporatii sau din companiiantreprenoriale?

  Num`rul de companii antrepre -noriale cu care lucr`m este mult mai ma -re dect al corpora]iilor. Din punctul devedere al num`rului de persoane cu carelucr`m aici lucrurile sunt mai echilibrate,avnd \n vedere c` num`rul de persoanedin corpora]ii este mai mare dect cel dincompaniile antreprenoriale. Sunt maimulte motive pentru care lucr`m \npropor]ie mai mare cu antreprenori [i a[numi doar cteva: nevoia antreprenorilorde cre[tere a performan]ei; lipsa unorinstrumente interne de dezvoltare a an -gaja]ilor; dorin]a mai mare a antre pre -norilor de a dezvolta noi lideri \n com-paniile lor [i faptul c` ei sunt singurii caredecid asupra direc]iei \n care trebuie s`mearg` compania lor.

  w Ct cost` un curs organizat dedumneavoastr`? |n func]ie de cevariaz` pre]ul?

  Plaja noastr` de tarife este unadestul de larg`, avnd instrumente de la150 euro [i ajungnd la 3.500 euro. Ale -gerea instrumentelor necesare fiec`reipersoane cu care lucr`m \n parte estef`cut` de c`tre partenerii no[tri \n bazaunei analize atente. Indiferent de tarifulcerut pentru solu]ia respectiv`, progra -

  mele sunt oferite cu o garan]ie de recu -perare a investi]iei 100%. Tocmai pentruc` oferim aceast` garan]ie suntem foarteaten]i la tipul de solu]ie sau program pecare \l recomand`m astfel \nct clientulnostru s` \[i recupereze integral investi]ia[i deci costul s`u s` fie zero.

  w Ct timp dureaz` un astfel de curs?Dac` vorbim doar despre progra -

  mele LMI acestea sunt implementate \nmod intensiv (cu o sesiune de lucrus`pt` mnal`) \ntr-o perioad` de 2 - 5 luni[i toate programele au o durat` extensiv`de 12 luni. Durata poate p`rea una mare,\ns` ]innd cont de faptul c` trebuie s`punem \n practic` anumite instrumentepn` cnd le rafin`m [i perfec]ion`m,aceast` perioad` uneori se prelunge[te.Efortul de implementare a unui programeste mare att de partea noastr`, ct [i aclientului [i de aceea asisten]a noastr`este una intens`, neafectnd tariful pl`titini]ial.

  w De ce vre]i s` v` g`si]i franciza]i?Ce condi]ii trebuie s` \ndeplineasc`ace[tia?

  Singurul mod \n care ne putemdezvolta [i r`spunde clien]ilor no[tri esteprin intermediul partenerilor nostri fran -cizati. Deoarece investim foarte mult timppentru fiecare persoan` cu care lucr`m,avem nevoie de mai mul]i speciali[ti.Sistemul nostru de dezvoltare este prinintermediul partenerilor franciza]i deoa -rece [i ei devin antreprenori \n felul `sta,asemeni celor mai mul]i dintre clien]iino[tri, [i astfel le vine mai u[or s` \[i\n]eleag` clientela. Francizatul ideal alLMI are cuno[tin]e de afaceri, are unputernic spirit antreprenorial, dore[te s`se dezvolte [i s` dezvolte [i pe al]ii, estebine conectat \n lumea afacerilor [i abil \ncomunicare.

  Cei mai de succes francizati vor fiaceia care \[i vor dezvolta com pania lorrecrutnd oameni de vnz`ri [iimplementatori (facilitatori ai programelorde training LMI). Chiar dac` vor fiindependen]i (modelul de franciz` LMIeste unul antreprenorial, francizatul fiindentitate juridic` independent`) nu vor fisinguri, \n sensul c` noi, LMI Romnia, \ncalitatea de partener masterfrancizatpentru teritoriu, investim masiv \n preg` -tirea lor [i le acord`m asistent` continu`,instruire s`pt`mnal` pentru to]i oa me nii(francizat [i echipa francizatului) [i sprijinzilnic, \n vederea realiz`rii de perfor -man]` \n cadrul re]elei. Func]ion`m,\mpreun` cu franciza]ii no[tri, ca un totunitar care cumuleaz` experin]ele [iexpertizele fiec`rui individ [i le ofer`\ntregului grup. Suntem \n primul rnd ofamilie [i apoi o companie.

  LMI Romnia: |n prezent lucr`m cu 300-400de oameni \ns` poten]ialul este de 100.000 depersoane, de aceea c`ut`m franciza]i

  Leadership ManagementInternational (LMI), uncreator de programe dedezvoltare profesional`originar \n SUA, a intratpe pia]a local` \n 2002 \nsistem de masterfranciz`.Gabriel Vi[an, partnermasterfrancizat LMIRomnia, spune c` \nprezent caut` partenerisubfranciza]i care s`dezvolte mai departeconceptul care seadreseaz` unei pie]e de100.000 de persoane.

  ADVERTORIAL

 • EDITOR: Cristina Ro[ca

  REDACTORI: Corina Mirea, M=d=lina Panaete

  REDACTOR-{EF: Sorin P`slaru

  DIRECTOR EDITORIAL: Cristian Hostiuc

  ART DIRECTOR: Mihaela Viciu; DTP: Monica B=sceanu CORECTUR+: S\nziana Doman, Cristina Turcov; EDITOR FOTO: Florin Ca[ot=

  PRODUC}IE: Rodica Ghenciu

  V~NZ+RI PUBLICITATE: Drago[ Hrisafi, Mihaela Sm=du, {tefan Straton, Gabriela Chirca (trafic)

  PUBLISHER: Alexandru Matei

  EDITAT DE MEDIAFAX GROUPDIRECTOR V~NZ+RI: Nicoleta Nedea; DIRECTOR FINANCIAR: Dana Cozac;

  DIRECTOR DISTRIBU}IE: Dan Saro[; DIRECTOR MARKETING: Carmen Mihalcea

  TIPAR: CoPrint

  ISSN 2393 0330

  Argument Ziarul Financiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Argument Inventure Franchise Consulting . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Considerente teoretice despre francize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Considerente practice despre francize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Studiu pe pia]a francizelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Prezentare concepte de franci

of 116

Embed Size (px)
Recommended