+ All Categories
Home > Documents > Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

Date post: 03-Jan-2016
Category:
Upload: flavinia-cristiana
View: 180 times
Download: 10 times
Share this document with a friend
Description:
Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013
Embed Size (px)
of 71 /71
1
Transcript
Page 1: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

1

Page 2: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

COPERTA I Lot 132. "Turkish Vintage”- opulentă garnitură de cercei şi colier din aur, decorată cu pietre fine şi email (detaliu) COPERTA II: Lot 124. Francisc Șirato, Turcoaice la moși (detaliu) COPERTA III: Lot 161. Gheorghe Petrașcu, Marea la Balcic (detaliu)COPERTA IV: Lot 148. Poșetă de seară Christian Dior, cu broderie aplicată pe mătase, piesă rară, mijlocul anilor ‘90

Page 3: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

2 3

ww

w.a

rtm

ark.

ro

Lot 133. Jean Alexandru Steriadi, Portretul doamnei Auschnit (detaliu)

Page 4: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

4 5

Ținută formală, de seară. Participarea posibilă și prin telefon, ofertă scrisă sau în direct,

prin internet prin Artmark Live®Pentru înscrieri şi invitaţii: +4021 210 30 16 / +40757 026 455

[email protected]

Sesiunea de Licitații 28 iulie 2013

Duminică, 28 iulie, ora 20.00 Hotel Vega, Mamaia

Lot 87. Petre Iorgulescu Yor, Portretul Margaretei (detaliu)

Licitația de EleganțăLicitația de Marine

Summer Auction Party o sală de cocktail pentru invitații ce doresc

să urmărească din București spectacolul de artă și eleganță de la Mamaia

Duminică, 28 iulie, ora 20.00 Palatul Cesianu-Racoviță, București

Page 5: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

6 7

Aducem mulţumiri celor care au contribuit la realizarea evenimentului şi catalogului de licitaţie: dnelor Sultana Ruxandra Polizu-Guță, Daniela Olteanu, Floarea Peia, dlor Marius Damian, Cristian Dițoiu, colecționarilor și instituțiilor care ne-au pus la dispoziţie informaţii, fotografii în vederea documentării fişelor de prezentare a autorilor şi lucrărilor ce fac obiectul catalogului de licitaţie.

Rugăm persoanele care sesizează erori în textul ori referințele unora dintre fișele de prezentare a autorilor și loturilor licitației ori care pur și simplu se află în posesia unor date relevante pentru o mai bună documentare a loturilor licitației să ne contacteze la adresa [email protected], 0756 163 082, pentru loturile de plastică, [email protected], 0757 116 744, pentru obiectele de artă decorativă și colecție. Mulțumiri anticipate!

© 2013 Galeriile Artmark

Nicio parte din acest catalog nu poate fi reprodusă sau transmisă în niciun mod, sub nicio formă fără consimțământul scris al deținătorilor de copyright

TexteCorneliu Carabela, Alin Ciupala, Mircea Hortopan, Gabriela Lupu, Adela Mara, Alice Marinescu, Iulian PleștiuFotografiiIoana Bițin, Veronica Dănilă, Ioana IepureanuDesign grafic, DTPIoana Bițin, Veronica Dănilă, Ioana Iepureanu

ISBN: 978-606-8280-85-1

Expoziția operelorArtmark

Vineri, 12 iulie – Marți, 23 iulieOrar de vizitare: 10 – 20

Miercuri, 24 iulieOrar de vizitare: 10 – 17

Hotel Vega, MamaiaJoi, 25 iulie - Duminică, 28 iulie

Orar de vizitare: 10 – 20

Page 6: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

8 9

Lot 17. Ipolit Strâmbu, Boudoir (detaliu)

Page 7: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

10 11

ExperŢi ConsultanŢiDr. Tiberiu Alexa, lector univ. al Universității de Nord Baia Mare, director al Muzeului Județean de Artă ”Centrul Artistic Baia Mare”, curator numeroase expoziții muzeale arte vizuale, expert în Colonia și Școala de la Baia Mare

Maria Muscalu Albani, istoric de artă, realizator-coordonator proiecte culturale Televiziunea Română, Institutul Cultural Român, curator numeroase expoziții de artă contemporană etc., curator al expoziției permanente Corneliu Baba Muzeul de Artă Timișoara, Muzeul Colecțiilor București

Dr. Alin Ciupală, conferențiar univ. al Facultății de Istorie a Universității din București, expert în bunuri arheologice și bunuri istorico-documentare de istorie modernă

Dana Crișan, muzeograf și șef al Secției de Grafică a Muzeului Național de Artă al României (1978-2011), autor numeroase studii de specialitate și curator expoziții pictură și grafică modernă românească, expert grafică modernă românească și europeană, respectiv Pallady

Dr. Cătălin Davidescu, inspector DJCCPCN Dolj, ex-muzeograf Muzeul Național de Artă Craiova, curator numeroase expoziții muzeale arte vizuale, expert pictură românească modernă, în special Țuculescu și avangardă românească

Dr. Mircea Alexandru Hortopan, director adj. Muzeul Național Peleș, curator expozițiile permanente Castelul Peleș (2007), Castelul Pelișor și Muzeul Cinegetic al Carpaților Posada, expert în artă decorativă și regalitate

Elena Gabriela Lupu, muzeograf Muzeul Național Peleș, ex-muzeograf Muzeul Național Cotroceni și Muzeul Național de Artă al României, curator numeroase expoziții artă decorativă și regalitate, expert în artă decorativă (mobilier, sticlă, porțelan, metal)

Dr. Doina Păuleanu, director general Muzeul de Artă Constanța, istoric de artă, curator numeroase expoziții muzeale arte vizuale, expert pictură românească modernă, în special pictorii Coloniei de la Balcic și în Grupul celor Patru (Tonitza, Șirato, Dimitrescu, Han)

Ruxandra Garofeanu, președinte Centrul Cultural Artsociety, curator numeroase expoziții arte vizuale, expert arte vizuale românești anii `50-`80

Dr. Ioana Gabriela Beldiman, conferenţiar univ. șef catedră Istoria şi Teoria Artei a Universităţii Naţionale de Arte Bucureşti, ex-muzeograf șef secție Muzeul Național de Artă al României, curator numeroase expoziții muzeale arte vizuale, expert pictură modernă românească și europeană, în special Grigorescu

Vladimir Bulat, expert superior în cadrul D.C.C.P.C.N. Bucureşti, curator numeroase expoziții, expert pictură de patrimoniu și contemporană basarabeană, expert obiecte de cult și icoane, sec. XVII-XIX

Sebastian Ștefan, expert bijuterie, diamante șlefuite, pietre prețioase și perle, licențiat IGI (International Gemological Institute, Antwerp), autorizat ANPC

Măriuca Radu, istoric, autor a peste 20 de studii de specialitate publicate în România, Ungaria și Marea Britanie, curator a numeroase expoziții de hartă veche de anvergură națională, expert hartă veche românească și străină sec. XVI-XIX

Ana Andreescu, ex-muzeograf la Oficiul pentru Patrimoniu Cultural al Municipiului București, ex-director al Direcției Cultură Scrisă – Biblioteci, expert carte veche românească și străină, bibliofilie

Ruxandra Dreptu, profesor univ., muzeograf Muzeul Național de Artă al României, Secția de Artă Românească Moderna (1994-2009), muzeograf și șef de Secție Oficiul pentru Patrimoniul Național Cultural București (1979-1993), autor numeroase publicații de specialitate, expert pictură românească modernă, în special Octav Băncilă și Constantin Artachino

Eduard Ioniță, expert orologerie, consultant al Muzeului Național de Artă al României (1995-2007), atestat Chopard-Geneva în bijuterie și ceasuri (2004), atestat IWC - Advanced Watch Repair (2010)

Page 8: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

12 13

Num

e, Pr

enum

eLa

st Na

me,

First

Nam

e

Cetă

țeni

aCit

izens

hip

CNP

Perso

nal N

umer

ic Co

de

PART

ICIPA

NT PE

RSOA

NĂ FI

ZICĂ /

NAT

URAL

PERS

ON

FORM

ULAR

DE P

ARTIC

IPARE

LA LI

CITAȚ

IE ÎN

LIPS

Ă, PR

IN O

FERT

Ă SCR

ISĂAB

SENT

EE BI

D FO

RM

Card

Mem

bru A

rtmar

kAr

tmar

k Mem

bersh

ip Ca

rd N

o.

Pale

tă lic

itare

Bidd

ing p

addl

e

Data

(ZZ /

LL / A

AAA)

Date

(DD

/ MM

/ YYY

Y) /

/

Auto

rizez

ART

MAR

K:•

ca, a

tunc

i cân

d înt

re nu

măr

ul lo

tulu

i men

ţiona

t şi d

escri

erea

com

plet

ată a

lotu

lui e

xistă

cont

radi

cţie,

fie s

ă aco

rde p

reva

lenţ

ă des

crier

ii lot

ului

, fie s

ă nu d

ea cu

rs so

licită

rii m

ele

•ca

, atu

nci c

ând v

aloa

rea m

axim

ă ofe

rtată

de m

ine n

u cor

espu

nde p

asul

ui de

licita

ţie, s

ă ia î

n con

sider

are d

rept

valo

are m

axim

ofer

tată

pasu

l de l

icita

ţie de

valo

are p

roxim

ă•

la ac

eeaş

i val

oare

max

im of

erta

tă (r

ivalit

ate d

e ofe

rte), s

ă pre

fere

ofer

ta fo

rmul

ată d

e un p

artic

ipan

t pre

zent

în sa

lă, u

rmat

ă de c

ea fo

rmul

ată d

e un p

artic

ipan

t onl

ine,

prin

tele

fon s

au

în

scris

I her

eby a

utho

rize A

RTM

ARK:

•to

choo

se, w

hen t

here

is a

cont

radi

ctio

n bet

ween

the n

umbe

r of t

he m

entio

ned l

ot an

d his

desc

riptio

n of t

he sa

me,

to ei

ther

gran

t prio

rity t

o the

lot d

escri

ptio

n or t

o cho

ose n

ot

to

go ah

ead w

ith m

y req

uest

•to

take

into

cons

ider

atio

n as m

axim

um off

ered

valu

e the

next

bidd

ing s

tep,

whe

n the

valu

e offe

red b

y me d

oes n

ot m

atch

the b

iddi

ng st

ep•

in ca

se of

riva

lry to

pref

er th

e bid

mad

e by a

pres

ent p

artic

ipan

t

Subs

emna

tul m

ă ang

ajez

să ef

ectu

ez pl

ata l

otur

ilor c

e îm

i vor

fi ad

jude

cate

urm

are a

licită

rii

în ba

za ac

estu

i for

mul

ar, în

term

enul

prev

ăzut

în R

egul

amen

tul d

e Lici

tare

al A

RTM

ARK,

prin

:

I her

eby u

nder

take

to pa

y the

lots

I adj

udica

te as

a re

sult

of su

ch te

leph

one b

iddi

ng, w

ithin

th

e ter

m pr

ovid

ed by

the A

RTM

ARK B

iddi

ng R

ules

, by:

DECL

AR CĂ

PRIN

SEM

NARE

A PR

EZEN

TULU

I FOR

MUL

AR D

E ÎNR

EGIS

TRAR

E ACC

EPT N

ECON

DIȚI

ONAT

TERM

ENII

ȘI CO

NDIȚ

IILE R

EGUL

AMEN

TULU

I DE L

ICITA

RE A

L ART

MAR

K

I DEC

LARE

THAT

I ACC

EPT U

NCON

DITI

ONAL

LY TH

E TER

MS P

ROVI

DED

BY TH

E ART

MAR

K BID

DING

RUL

ES

Plat

ă num

erar

Cash

paym

ent

Tran

sfer b

anca

rW

ired t

rans

fer

Card

banc

arBa

nk ca

rd

Sem

nătu

răSig

natu

reTe

lefo

n/Fa

x: 02

1 210

30 16

/15

Emai

l: rez

erva

ri@ar

tmar

k.ro

Desc

ărca

ți fo

rmula

rul în

form

at el

ectro

nic /

Down

load t

he el

ectro

nic fo

rm:

http

://ww

w.ar

tmar

k.ro/

form

ulare

-de-

inscri

ere

Act d

e ide

ntita

teID

Type

Serie Serie

sNu

măr

Num

ber

Tele

fon

Phon

eFa

x Fax

Mob

ilM

obile

Mob

il #2

Mob

ile #2

Adre

să de

emai

lEm

ail A

ddre

ss

Str.

Stre

etNr No

.Bl

ocBu

ildin

gSc

ara

Entra

nce

Ap Ap.

Loca

litat

eCit

yJu

deț /

Secto

rPr

ovin

ce / D

istric

tCo

d poș

tal

Posta

l Cod

e

ADRE

SĂ D

E COR

ESPO

NDEN

ȚĂ /

MAILI

NG AD

DRES

S

ADRE

SĂ D

E LIV

RARE

/ DE

LIVER

Y ADD

RESS

(Bi

fați d

acă e

ste ac

ceaș

i cu a

dres

a de c

ores

pond

ență

/ Ch

eck i

f sam

e with

the m

ailing

addr

ess)

ADRE

SĂ SE

DIU

/ HQ

ADDR

ESS

PART

ICIPA

NT PE

RSOA

NĂ JU

RIDI

CĂ /

LEGA

L ENT

ITYDe

num

ireNa

me o

f the

lega

l ent

ity

Națio

nalit

atea

Natio

nalit

yC.

U.I.

Fisca

l reg

. cod

eRe

g. Co

mTra

de Re

giste

r

Str.

Stre

etNr No

.Bl

ocBu

ildin

gSc

ara

Entra

nce

Ap Ap.

Loca

litat

eCit

yJu

deț /

Secto

rPr

ovin

ce / D

istric

tCo

d poș

tal

Posta

l Cod

e

Str.

Stre

etNr No

.Bl

ocBu

ildin

gSc

ara

Entra

nce

Ap Ap.

Loca

litat

eCit

yJu

deț /

Secto

rPr

ovin

ce / D

istric

tCo

d poș

tal

Posta

l Cod

e

Versi

une:

1.4 /

06.06

.2013

Mem

bru

Num

e, Pr

enum

eLa

st Na

me,

First

Nam

e

Cetă

țeni

aCit

izens

hip

CNP

Perso

nal N

umer

ic Co

de

PART

ICIPA

NT PE

RSOA

NĂ FI

ZICĂ /

NAT

URAL

PERS

ON

FORM

ULAR

DE P

ARTIC

IPARE

LA LI

CITAȚ

IE ÎN

LIPS

Ă, PR

IN TE

LEFO

NPH

ONE B

ID FO

RM

Card

Mem

bru A

rtmar

kAr

tmar

k Mem

bersh

ip Ca

rd N

o.

Pale

tă lic

itare

Bidd

ing p

addl

e

Data

(ZZ /

LL / A

AAA)

Date

(DD

/ MM

/ YYY

Y) /

/

Subs

emna

tul m

ă ang

ajez

să ef

ectu

ez pl

ata l

otur

ilor c

e îm

i vor

fi ad

jude

cate

urm

are a

licită

rii

în ba

za ac

estu

i for

mul

ar, în

term

enul

prev

ăzut

în R

egul

amen

tul d

e Lici

tare

al A

RTM

ARK,

prin

:

I her

eby u

nder

take

to pa

y the

lots

I adj

udica

te as

a re

sult

of su

ch te

leph

one b

iddi

ng, w

ithin

th

e ter

m pr

ovid

ed by

the A

RTM

ARK B

iddi

ng R

ules

, by:

DECL

AR CĂ

PRIN

SEM

NARE

A PR

EZEN

TULU

I FOR

MUL

AR D

E ÎNR

EGIS

TRAR

E ACC

EPT N

ECON

DIȚI

ONAT

TERM

ENII

ȘI CO

NDIȚ

IILE R

EGUL

AMEN

TULU

I DE L

ICITA

RE A

L ART

MAR

K

I DEC

LARE

THAT

I ACC

EPT U

NCON

DITI

ONAL

LY TH

E TER

MS P

ROVI

DED

BY TH

E ART

MAR

K BID

DING

RUL

ES

Plat

ă num

erar

Cash

paym

ent

Tran

sfer b

anca

rW

ired t

rans

fer

Card

banc

arBa

nk ca

rd

Sem

nătu

răSig

natu

reTe

lefo

n/Fa

x: 02

1 210

30 16

/15

Emai

l: rez

erva

ri@ar

tmar

k.ro

Desc

ărca

ți fo

rmula

rul în

form

at el

ectro

nic /

Down

load t

he el

ectro

nic fo

rm:

http

://ww

w.ar

tmar

k.ro/

form

ulare

-de-

inscri

ere

Act d

e ide

ntita

teID

Type

Serie Serie

sNu

măr

Num

ber

Tele

fon

Phon

eFa

x Fax

Mob

ilM

obile

Mob

il #2

Mob

ile #2

Adre

să de

emai

lEm

ail A

ddre

ss

Str.

Stre

etNr No

.Bl

ocBu

ildin

gSc

ara

Entra

nce

Ap Ap.

Loca

litat

eCit

yJu

deț /

Secto

rPr

ovin

ce / D

istric

tCo

d poș

tal

Posta

l Cod

e

ADRE

SĂ D

E COR

ESPO

NDEN

ȚĂ /

MAILI

NG AD

DRES

S

ADRE

SĂ D

E LIV

RARE

/ DE

LIVER

Y ADD

RESS

(Bi

fați d

acă e

ste ac

ceaș

i cu a

dres

a de c

ores

pond

ență

/ Ch

eck i

f sam

e with

the m

ailing

addr

ess)

ADRE

SĂ SE

DIU

/ HQ

ADDR

ESS

PART

ICIPA

NT PE

RSOA

NĂ JU

RIDI

CĂ /

LEGA

L ENT

ITYDe

num

ireNa

me o

f the

lega

l ent

ity

Națio

nalit

atea

Natio

nalit

yC.

U.I.

Fisca

l reg

. cod

eRe

g. Co

mTra

de Re

giste

r

Str.

Stre

etNr No

.Bl

ocBu

ildin

gSc

ara

Entra

nce

Ap Ap.

Loca

litat

eCit

yJu

deț /

Secto

rPr

ovin

ce / D

istric

tCo

d poș

tal

Posta

l Cod

e

Str.

Stre

etNr No

.Bl

ocBu

ildin

gSc

ara

Entra

nce

Ap Ap.

Loca

litat

eCit

yJu

deț /

Secto

rPr

ovin

ce / D

istric

tCo

d poș

tal

Posta

l Cod

e

Iau î

n con

sider

are f

aptu

l că r

epre

zent

antu

l ART

MAR

K:•

mă v

a ape

la la

num

ărul

de t

elef

on în

scris

în fo

rula

rul d

e înr

egist

rare

com

plet

at d

e sub

sem

natu

l în

vede

rea p

artic

ipăr

ii la

acea

stă li

citaț

ie or

i, at

unci,

când

nu

am co

mpl

etat

un

astfe

l de n

umăr

de te

lefo

n, la

cel în

scris

în ba

nca d

e dat

e ART

MAR

K•

mă v

a ape

la cu

cel m

ult 3

lotu

ri an

terio

r lot

ului

pent

ru lic

itare

a căr

uia m

i-am

man

ifesta

t pe v

erso

inte

resu

l•

la ac

eeaş

i val

oare

max

im of

erta

tă (r

ivalit

ate d

e ofe

rte), s

ă pre

fere

ofer

ta fo

rmul

ată d

e un p

artic

ipan

t pre

zent

în sa

lă, u

rmat

ă de c

ea fo

rmul

ată d

e un p

artic

ipan

t onl

ine,

prin

tele

fon s

au

în

scris

•să

înre

gistr

eze p

rin m

ijloa

ce te

hnice

spec

ifice

parti

cipar

ea la

licita

ție pr

in te

lefo

n, în

vede

rea c

ertifi

cării

man

datu

lui la

nive

lul s

umei

ofer

tate

.

I tak

e int

o con

sider

atio

n the

fact

that

the A

RTM

ARK r

epre

sent

ative

:•

shal

l cal

l me a

t the

tele

phon

e num

ber w

ritte

n in t

his r

egist

ratio

n for

m or

, whe

n suc

h tel

epho

ne nu

mbe

r was

not fi

lled i

n, us

ing t

hat o

ne re

giste

red w

ith th

e ART

MAR

K dat

abas

e;•

shal

l cal

l me a

t mos

t 3 lo

ts be

fore

that

one I

expr

esse

d int

eres

t for

•in

case

of ri

valry

to pr

efer

the b

id m

ade b

y a pr

esen

t par

ticip

ant

•to

reco

rd us

ing s

pecifi

c tec

hnica

l mea

ns th

e pho

ne bi

ding

, in or

der t

o cer

tify t

he am

ount

of th

e bid

.

Versi

une:

1.4 /

06.06

.2013

Mem

bru

Doza Zilnică Recomandată

de artă4

.

MAGAZINUL DEPENDENT DE ARTĂPalatul Cesianu-Racovi\[, C.A. Rosetti, nr. 5, București, sector 1L-V: 10:00 - 19:00 | S: 10:00 - 19:00 | D: 10:00 - 14:00www.dependentdearta.ro

Page 9: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

14 15

ARTMARK PRELUCREAZĂ DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL - NUM

E, PRENUME, DATA ȘI LOCUL NAȘTERII, CODUL NUM

ERIC PERSONAL, SERIA ȘI NUMĂRUL ACTULUI DE IDENTITATE, TELEFON, FAX, ADRESA, E-MAIL, PROFESIE, LOC DE M

UNCĂ, OBIȘNUINȚELE/PREFERINȚELE, POTRIVIT NOTIFICĂRII NR. 13177, ÎN CONFORMITATE CU LEGEA NR. 677/2001, ÎN SCOP DE RECLAMĂ, MARKETING ȘI PUBLICITATE PENTRU ȘI/SAU ÎN LEGĂTURA CU ACTIVITĂȚILE SPECIFICE GALERIILOR DE ARTĂ ȘI

CASELOR DE LICITAȚII DESFĂȘURATE DE CĂTRE ARTMARK. DATELE SOLICITATE SUNT DESTINATE UTILIZĂRII DE CĂTRE ARTMARK ȘI SUNT COMUNICATE NUMAI ANGAJAȚIILOR ARTMARK CU ATRIBUȚII ÎN ÎNDEPLINIREA SCOPULUI MAI SUS M

ENȚIONAT. PE VIITOR DATELE M

ENȚIONATE MAI SUS NE PERMIT SĂ VĂ ȚINEM

LA CURENT CU ACTIVITATEA SOCIETĂȚII NOASTRE. CONFORM LEGII NR. 677/2001, BENEFICIAŢI DE DREPTUL DE ACCES, DE INTERVENŢIE ASUPRA DATELOR, DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI

DECIZII INDIVIDUALE. AVEŢI DE ASEMENEA DREPTUL SĂ VĂ OPUNEŢI PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE CARE VĂ PRIVESC ŞI SĂ SOLICITAŢI ŞTERGEREA DATELOR. PENTRU EXERCITAREA ACESTOR DREPTURI, VĂ PUTEŢI ADRESA CU O CERERE SCRISĂ, DATATĂ

ŞI SEMNATĂ LA SEDIUL GALERIILE ARTMARK S.R.L. DIN STR. C.A. ROSETTI, NR. 5, SECTOR 1, DLUI. IONUȚ ALEXANDRU ALBU, DIRECTOR IT. DE ASEM

ENEA, VĂ ESTE RECUNOSCUT DREPTUL DE A VĂ ADRESA JUSTIŢIEI. / ARTMARK PROCESSES YOUR PERSONAL DATA - NAM

E, SURNAME, DATE AND PLACE OF BIRTH, PERSONAL NUM

ERICAL CODE, SERIES AND NUMBER OF YOUR IDENTIFICATION CARD, PHONE NUM

BER, FAX NUMBER, ADDRESS, E-MAIL, PROFESSION, EM

PLOYMENT, HOBBIES / PREFERENCES, IN

ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF NOTIFICATION NO. 13177, AS PER LAW

NO. 677/2001, FOR COMM

ERCIAL, MARKETING AND PUBLICITY PURPOSES FOR AND/OR IN RELATION TO THE ARTMARK ART GALLERY AND AUCTION HOUSE SPECIFIC ACTIVI-TIES. THE DATA IS REQUIRED AND INTENDED FOR THE SOLE USE OF ARTMARK AND IS ONLY COM

MUNICATED TO THE ARTMARK EM

PLOYEES RESPONSIBLE FOR THE FULFILLMENT OF THE HEREINABOVE OBJECTIVE. SUBSEQUENTLY, THE HEREINABOVE DATA

ALLOWS US TO KEEP YOU INFORM

ED AS REGARDS THE ACTIVITIES OF OUR COMPANY. IN ACCORDANCE W

ITH LAW NO. 677/2001, YOU HAVE THE RIGHT TO ACCES THE DATA, THE RIGHT TO M

ODIFY SUCH DATA AND THE RIGHT OF NOT BEING THE SUBJECT OF AN INDIVIDUAL DECISION. YOU ALSO HAVE THE RIGHT TO OPPOSE THE PROCESSING OF YOUR DATA AND TO REQUEST REM

OVAL OF SUCH DATA. IN ORDER TO EXERCISE SUCH RIGHTS, YOU MAY FILE A WRITTEN, DATED AND SIGNED REQUEST TO THE

HEADQUARTERS OF GALERIILE ARTMARK S.R.L. LOCATED IN 5 C.A. ROSETTI STREET, SECTOR 1, ADDRESSED TO MR. IONUȚ ALEXANDRU ALBU, IT MANAGER. ALSO, YOU HAVE THE RIGHT TO ADDRESS THE COM

PETENT COURT OF LAW.

SUBSEMNATUL SOLICIT ARTM

ARK SĂ LICITEZE ÎN NUMELE M

EU PENTRU LOTURILE MAI JOS LISTATE, PÂNĂ LA VALORILE M

AI JOS DESEMNATE

I HEREBY REQUEST TO ARTMARK TO BID IN M

Y NAME FOR THE BELOW

MENTIONED LOTS UP TO THE SPECIFIED M

AXIMUM

VALUES

Nr. lotLot no.

Descriere lot (după autor ori denumirea lotului)

Lot description (by author or by lot name)

Valoarea maxim

ă a oferteiM

aximum

bid value

€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€

ARTMARK PRELUCREAZĂ DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL - NUM

E, PRENUME, DATA ȘI LOCUL NAȘTERII, CODUL NUM

ERIC PERSONAL, SERIA ȘI NUMĂRUL ACTULUI DE IDENTITATE, TELEFON, FAX, ADRESA, E-MAIL, PROFESIE, LOC DE M

UNCĂ, OBIȘNUINȚELE/PREFERINȚELE, POTRIVIT NOTIFICĂRII NR. 13177, ÎN CONFORMITATE CU LEGEA NR. 677/2001, ÎN SCOP DE RECLAMĂ, MARKETING ȘI PUBLICITATE PENTRU ȘI/SAU ÎN LEGĂTURA CU ACTIVITĂȚILE SPECIFICE GALERIILOR DE ARTĂ ȘI

CASELOR DE LICITAȚII DESFĂȘURATE DE CĂTRE ARTMARK. DATELE SOLICITATE SUNT DESTINATE UTILIZĂRII DE CĂTRE ARTMARK ȘI SUNT COMUNICATE NUMAI ANGAJAȚIILOR ARTMARK CU ATRIBUȚII ÎN ÎNDEPLINIREA SCOPULUI MAI SUS M

ENȚIONAT. PE VIITOR DATELE M

ENȚIONATE MAI SUS NE PERMIT SĂ VĂ ȚINEM

LA CURENT CU ACTIVITATEA SOCIETĂȚII NOASTRE. CONFORM LEGII NR. 677/2001, BENEFICIAŢI DE DREPTUL DE ACCES, DE INTERVENŢIE ASUPRA DATELOR, DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI

DECIZII INDIVIDUALE. AVEŢI DE ASEMENEA DREPTUL SĂ VĂ OPUNEŢI PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE CARE VĂ PRIVESC ŞI SĂ SOLICITAŢI ŞTERGEREA DATELOR. PENTRU EXERCITAREA ACESTOR DREPTURI, VĂ PUTEŢI ADRESA CU O CERERE SCRISĂ, DATATĂ

ŞI SEMNATĂ LA SEDIUL GALERIILE ARTMARK S.R.L. DIN STR. C.A. ROSETTI, NR. 5, SECTOR 1, DLUI. IONUȚ ALEXANDRU ALBU, DIRECTOR IT. DE ASEM

ENEA, VĂ ESTE RECUNOSCUT DREPTUL DE A VĂ ADRESA JUSTIŢIEI. / ARTMARK PROCESSES YOUR PERSONAL DATA - NAM

E, SURNAME, DATE AND PLACE OF BIRTH, PERSONAL NUM

ERICAL CODE, SERIES AND NUMBER OF YOUR IDENTIFICATION CARD, PHONE NUM

BER, FAX NUMBER, ADDRESS, E-MAIL, PROFESSION, EM

PLOYMENT, HOBBIES / PREFERENCES, IN

ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF NOTIFICATION NO. 13177, AS PER LAW

NO. 677/2001, FOR COMM

ERCIAL, MARKETING AND PUBLICITY PURPOSES FOR AND/OR IN RELATION TO THE ARTMARK ART GALLERY AND AUCTION HOUSE SPECIFIC ACTIVI-TIES. THE DATA IS REQUIRED AND INTENDED FOR THE SOLE USE OF ARTMARK AND IS ONLY COM

MUNICATED TO THE ARTMARK EM

PLOYEES RESPONSIBLE FOR THE FULFILLMENT OF THE HEREINABOVE OBJECTIVE. SUBSEQUENTLY, THE HEREINABOVE DATA

ALLOWS US TO KEEP YOU INFORM

ED AS REGARDS THE ACTIVITIES OF OUR COMPANY. IN ACCORDANCE W

ITH LAW NO. 677/2001, YOU HAVE THE RIGHT TO ACCES THE DATA, THE RIGHT TO M

ODIFY SUCH DATA AND THE RIGHT OF NOT BEING THE SUBJECT OF AN INDIVIDUAL DECISION. YOU ALSO HAVE THE RIGHT TO OPPOSE THE PROCESSING OF YOUR DATA AND TO REQUEST REM

OVAL OF SUCH DATA. IN ORDER TO EXERCISE SUCH RIGHTS, YOU MAY FILE A WRITTEN, DATED AND SIGNED REQUEST TO THE

HEADQUARTERS OF GALERIILE ARTMARK S.R.L. LOCATED IN 5 C.A. ROSETTI STREET, SECTOR 1, ADDRESSED TO MR. IONUȚ ALEXANDRU ALBU, IT MANAGER. ALSO, YOU HAVE THE RIGHT TO ADDRESS THE COM

PETENT COURT OF LAW.

SUBSEMNATUL SOLICIT ARTM

ARK SĂ LICITEZE ÎN NUMELE M

EU, CONFORM INSTRUCȚIUNII M

ELE TELEFONICE, PENTRU LOTURILE MAI JOS LISTATE

I HEREBY REQUEST TO ARTMARK TO BID IN M

Y NAME, IN ACCORDANCE W

ITH MY REAL TIM

E BY PHONE INSTRUCTIONS, FOR THE BELOW M

ENTIONED LOTS

Nr. lotLot no.

Descriere lot (după autor ori denumirea lotului)

Lot description (by author or by lot name)

Consultant de Managementul Riscului {i Broker de Asigurare

Asigurator oficial al

v` ofer`

Programul de Asigurare a Obiectelor de Art`

Clien]ii Artmark beneficiaz` gratuit de asigurarea pentru„PROTEC}IA INVESTI}IEI ÎN ARTÔ.

Asigurarea ofer`, pentru o perioad` de 6 luni, protec]ie \mpotriva principalelor riscuri de pierdere sau distrugere a loturilor achizi]ionate direct sau cu ocazia

licita]iilor organizate de Artmark [i este supus` unor termene [i condi]ii.Pentru detalii [i informa]ii suplimentare vizi]ati www.artmark.ro

www.londonbrokers.ro www.omniasig.ro

\mpreun` cu

Page 10: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

16 17

Palatul Cesianu - RacoviŢă, C.A. Rosetti Nr. 5Sediul Casei De LicitaŢii ARTMARKPalatul Cesianu se află în centrul Bucureștiului, în vecinătatea celor mai importante repere culturale ale orașului: Ateneul Român, Muzeul Național de Artă al României, Biblioteca Central Universitară. O clădire cu o istorie fascinantă este redată astăzi unei funcţii nobile: aceea de a adăposti opere de artă şi o activitate dedicată dezvoltării pieţei româneşti de artă. Spațiul elegant, generos și discret a fost proiectat la sfârșitul secolului al XIX-lea de către arhitectul francez Jules Berthet la cererea proprietarului Nicolae Cesianu, avocat cu rădăcini oltenești din familia Jienilor. În perioada 1892 – 1900, pe strada Clemenței, la nr. 5, palatul Cesianu este ridicat după modelul renascentist, care acorda cea mai mare importanță primului nivel, piano nobile, parterul fiind destinat prăvăliilor.La etaj, încăperile de “paradă”, biroul și două saloane mari – Salonul Roșu și Salonul Spaniol, au ferestre care dau către stradă, iar dormitoarele au ferestre orientate către curte. Reședința beneficia de pe urma ultimelor tehnologii privind confortul locativ - instalație de încălzire cu calorifere, lumină electrică și apă curentă. Pereţii salonului central de la etaj au fost decoraţi cu stucaturi şi picturi în ulei, care amintesc de

Pentru informaţii şi evenimente: George Robescu, Events Manager

[email protected], 0746.100.012

stilul artistului francez François Boucher. Compoziţiile înfăţişează scene de gen elegante, grupuri de femei și bărbați la picnic sau care cântă la diferite instrumente. Decorația originală din somp-tuosul hol se păstrează şi astăzi, ornamentând spaţiul care are atât funcţie de primire cât și de sală de bal. În 1909 familia Cesianu se mută în str. Biserica Enei nr. 10, iar palatul din C. A. Rosetti devine noul sediu al Automobil Club Român, la festivitatea de inaugurare participând, alături de întrea-ga protipendadă bucureşteană, prinţul moştenitor Ferdinand. De-a lungul secolului al XX-lea palatul va “facilita” fotografierea zborului biplanului ”Farman”, condus de francezul Michelle Molla pe deasupra Palatului Regal (1910) și succesiv va deveni sediul Cercului Cultural Liberal al comunitații evreiești din București (1910), sediul Fasciei și a organizațiilor coloniei italiene din București (1941), sediul ARLUS - Asociația Română pentru Strângerea Legăturilor cu Uniunea Sovietică (1948). În 1950 este naționalizat, intrând ulterior în patrimoniul societăţii Comaliment S.A, iar în 2000, activitatea de restaurare a palatu-lui primește premiul Ordinului Arhitecţilor din România. Din 2011, Palatul Cesianu-Racoviţă devine noul sediu al Casei de Licitații Artmark.

ISTORIC ARTMARK

Valeriu Sângeorzan Director Business Development PR și Comunicare 0757 056 109 [email protected]

Bogdan Galdea Auction Sales Director 0756 163 364 [email protected]

Mihail Stomff Art Advisory & Head of Private Sales 0756 056 101 [email protected]

Diana Safta Head of Corporate Sales 0749 057 121 [email protected]

Constantin Prisecaru Head of Regional Sales 0757 026 450 [email protected]

Renardt Iancu Constanța Area Sales Manager 0756 163 362 [email protected]

Marius Hangan Cluj Area Sales Manager 0755 655 686 [email protected]

Hary Goldemberg Iași Area Sales Manager 0729 600 210 [email protected]

Mihai Ziman Timișoara Area Sales Manager 0756 066 302 [email protected]

Mariana Helvig Financiar - Contabil/Facturare și plăți 0757 026 456 [email protected]

Marius Istrate Director Administrativ Expedieri în țară și internaționale 0757 056 106 [email protected]

Pentru depuneri în consignație în afara programului,vă rugăm să solicitați o programare la:

Florin Petcu Șef birou consignare Artă Clasică, Modernă și Contemporană 0758 056.115 / [email protected] Ioana Ciocoiu Relationship Manager Artă Contemporană și Postmodernă 0757 026 459 / [email protected]

Conf. dr. Alin Ciupală Șef birou consignare Obiecte de Colecție 0756 163 404 / [email protected]

Alice Marinescu Șef birou consignare Artă Decorativă și Bijuterii 0757 026 458 / [email protected]

PROGRAM DE DEPUNERE ÎN CONSIGNAȚIE, EVALUARE ȘI EXPERTIZARE:

Marți 11.00 - 18.00Joi 14.00 – 18.00Sâmbătă 11.00 – 14.00

Str. C.A. Rosetti, nr. 5, 010281, București Telefon informații: 021 210 30 16 Fax: 021 210 30 15, E-mail: [email protected]

CONTACT

ACȚIONARIAT ȘI MANAGEMENT Casa de Licitații Artmark este deținută de Alexandru Bâldea (80%) și Manuela Plăpcianu (20%). Consiliul de Administrație al Casei Artmark este alcătuit din Manuela Plăpcianu și Alexandru Bâldea. Consiliul de onoare al fundației Centrul Cultural ArtSociety este format din Dan Hăulică - Președinte de Onoare, Ruxandra Demetrescu, Ioan Sbârciu, Doina Păuleanu, Florin Rogneanu. Președintele Fundației este Ruxandra Garofeanu.

2008Prima licitație de artă a Casei Artmark, Licitația de Iarnă 2008, un succes absolut – “Fata în roz” de Nicolae Tonitza se adjudecă cu 120.000 euro, sumă record în piața românească a licitațiilor de artă; “Păunii privirilor”, de Ion Țuculescu, realizează, în aceeași licitație, un meritat record personal al artistului, 80.000 euro.2009Licitația de Vară 2009 a Casei Artmark, soldată cu alte două recorduri absolute de piață românească, vânzarea capodoperelor “Aișe” de Camil Ressu respectiv, “Port” de Marcel Iancu, ambele aparținând reputatei colecții interbelice Dr. Iosif Dona, cu 160.000 euro, respectiv 130.000 euro; punerea în vanzare a celei mai scumpe opere de artă propuse pieței românești, “Tăietorul de lemne” de impresionistul francez Camille Pissarro, provenind din aceeași colecție Dona.2010Lansarea Indexului Pieței Românești de Artă – “Catalog de randamente anuale (1995-2009) ale celor mai tranzacționați artiști români”, cu sprijinul Institutului Bancar Român, cu partici-parea unui panel de 16 vorbitori, între care Ministrul Culturii și Patrimoniului Național, cabinetul Vicepremierului, Președintele Bursei Române de Mărfuri, Vicepreședintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, Rectorul Academiei de Studii Economice, Președintele Asociației Oamenilor de Afaceri din România, președintele Asociației Experților și Evaluatorilor de Artă din România, președintele Asociației Comercianților de Opere de Artă din România, alte personalități.Licitația de Toamnă 2010, primul duplex național între două săli de licitație de artă situate în orașe diferite, Opera Națională Timișoara + J.W. Marriott București, pune față în față know-how-ul bucureștenilor cu privire la cotațiile artiștilor tranzacționați public și jocul de bursă de artă cu opțiunea bănățenilor pentru frumos, la prețuri accesibile. Rezultă o rată de adjude-care record de 96%, o prezență de cca 700 participanți și o cifră de vânzări de aprox. 750 mii euro, unde Bucureștiul își adjudecă cca 55% din operele de artă puse în vânzare, iar Banatul și zonele adiacente cca 45%. Licitația aniversară de Iarnă 2010, al doilea duplex național Sibiu (Hilton) – București (J.W. Mar-riott), organizat în parteneriat cu Muzeul Național Brukenthal și cu susținerea cluburilor locale Rotary și Lions, marchează două recorduri naționale: pictura „Păstorița” de Nicolae Grigorescu, provenind dintr-aceeași reputată colecție dipl. Vasile Stoica, se adjudecă cu 175.000 euro, record de autor, respectiv cele 89 de loturi adjudecate (dintr-un total de 98 puse în licitație) totalizează cca. 1,3 milioane euro, cifră de vânzare record.2011Licitaţia de Primăvară marchează un moment istoric: depăşirea pragului psihologic de 200.000 de euro pentru două opere de Nicolae Grigorescu. „Cârciumă la Rucăr” a urcat pe prima poziţie în clasamentul celor mai bine vândute picturi pe piaţa românească, cu 230.000 de euro, urmată de cealaltă vedetă a Licitaţiei de Primăvară, peisajul de acelaşi autor „La marginea pădurii”, adjudecat pentru 200.000 de euro. Totodată, licitaţia a realizat pentru cea de-a doua oară, un total ce depăşeşte un milion de euro.La Bursa de Valori Bucureşti a avut loc lansarea Indexului Pieţei Româneşti de Artă, Catalog de randamente anuale (1995 – 2010) ale celor mai tranzacţionaţi artişti români, ajuns la cea de-a doua ediţie. Indexul vine în întâmpinarea investitorului interesat de diversificarea portofoliului de investiţii alternative, arătând randamentul mediu al pieţei româneşti de artă din ultimii 16 ani – 36%, aşadar mai mare decât randamentul anual mediu, aferent aceleiaşi perioade, al investiţiei în aur, terenuri ori valori mobiliare româneşti. Randamentul mediu în 2010 (faţă de 2009) este de 40%.Artmark lansează magazinul Dependent de Artă, o platformă originală pentru piaţa de artă din ţară, care strânge laolaltă obiecte de artă decorativă de epocă, design contemporan, dar și tablouri și sculptură de dimensiuni mici, cu prețuri accesibile. Dependent de Artă este primul magazin de artă din România care-și asumă demersul de transparentizare a tranzacțiilor, importând totodată în piața galeriilor de artă și avantajele uzuale ale comerțului online: plată online securizată, livrare rapidă, ambalaje de integritate și/sau de lux.Cu vânzări totale de peste 1,6 milioane de euro şi o rată de adjudecare de 99%, Licitaţia de Iarnă a depăşit în amploare aproape toţi parametrii unei licitaţii româneşti de artă, dintre care recordul de valoare al unei opere de artă pe piaţă (290.000 de euro) – “În iatac” de Nicolae Tonitza – şi cel mai mare total de vânzări într-o licitaţie de artă, 1.605.350 €, rata de adjude-care cea mai ridicată, publicul cel mai numeros – aproape 800 de persoane – şi cele mai multe palete participante distincte, pe tot parcursul celor patru ore de licitaţiei.2012Iunie – „Ciobănaş cu turma de oi” de Nicolae Grigorescu s-a vândut cu 195.000 €, în cadrul primului eveniment internaţional Artmark, Licitaţia de Vară 2012, în Duplex Bucureşti – Chişinău, o premieră în piaţa de artă regională. Cu un total de cca 1,35 milioane € şi o rată de adjudecare de 96% din numărul loturilor, licitaţia a adus 20 recorduri de autor artiştilor români şi basarabeni de patrimoniu, înregistrând totodată o performanţă de participare.Iulie – Are loc cea de-a doua licitaţie internaţională, duplex Mamaia–Monaco: Art Impression-niste et Moderne & Bijoux. Cu o rată de adjudecare de 98%, licitaţia a reafirmat originalitatea picturii româneşti pe plan occidental, prefaţând, în mod indubitabil, un capitol-cheie din istoria artei româneşti, acela al repoziţionării artei de patrimoniu în context european.August – Artmark organizează prima licitaţie de maşini de colecţie din România. Culminând cu rezultate excepţionale şi o rată de adjudecare de 100%, Artmark deschide un nou segment al pieţei de lux.Octombrie – Revista Capital lansează la Palatul Cesianu-Racoviţă Top 100 cei mai valoroşi pictori români, primul clasament din România realizat pe această temă. Noiembrie - Cu un total de vânzări de 240.000 €, o rată de adjudecare de 83,12% şi cele mai multe palete distincte participante (96), Licitaţia de Postmodernism şi Contemporană a deschis Sesiunea de Licitaţii 13-15 noiembrie într-un ton cât se poate de optimist. Totalul vânzărilor este cel mai ridicat din scurta istorie a licitaţiilor de profil şi creează bune aşteptări pentru viitoarea evoluţie a artei contemporane pe piaţa din România.Decembrie - Vânzări totale de aproape 1,6 milioane €, o rată de adjudecare de 95,5%, 10 noi recorduri de autor şi un podium monopolizat de capodoperele pictorului Nicolae Grigorescu, acesta este statusul Galei Iubitorilor de Artă – Licitaţia de Crăciun, cea mai bună licitaţie pentru arta românească de patrimoniu, care încheie anul 2012 într-un ton optimist.2013Februarie – Sesiunea de licitații organizate de Artmark în perioada 19-21 februarie aduce trei rezultate excepționale pentru piața de artă din România: indicele de rentabilitate al pieței românești de artă (ART-C=Art Consacrat) a atins maxima sa istorică, de 3182 de puncte; Victor Brauner se adaugă celor 7 mari artiști români cu vânzări-record de peste 100.000 de euro în piața românească, o dată cu adjudecarea operei „Poetul Geo Bogza arată capului său peisajul cu sonde” la un preț tot mai apropiat de valoarea pictorului român pe piața internațională; totodată, un nou record al totalului adjudecărilor online pentru o sesiune de licitație - 207.660 euro (peste 25% din cifra de afaceri a sesiunii de licitații din februarie).

Page 11: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

18 19

21 FEBRUARIE LICITAȚIA DE AVANGARDĂ ȘI EXPRESIONISM

20 MARTIE LICITAȚIA DE PRIMĂVARĂ

16 APRILIE POSTWAR & CONTEMPORARY SALE LICITAȚIA DE SCULPTURĂ ȘI MOBILIER DE GRĂDINĂ

17 APRILIE LICITAȚIA DE ART NOUVEAU ȘI ROMANTISM LICITAȚIA DE MILITARIA ȘI ANTICHITĂȚI

18 APRILIE LICITAȚIA DE PICTURĂ ȘI SCULPTURĂ EUROPEANĂ LICITAȚIA “CABINETUL DE CURIOZITĂȚI”

14 MAI LICITAȚIA DE ORIENTALISM LICITAȚIA DE BIJUTERII ȘI CEASURI DE COLECȚIE

15 MAI VECHI MAEȘTRI AI PICTURII ROMÂNEȘTI (INCLUSIV O SECVENȚĂ DIN COLECȚIA COMPOZITORULUI AUREL STROE) LICITAȚIA DE OPERE ÎN ARGINT

28 MAI LICITAȚIA COLECȚIEI DR. IOAN CHISĂLIȚĂ LICITAȚIA DE ARTĂ RELIGIOASĂ

30 MAI LICITAȚIA “CEI MAI IUBIȚI DINTRE PĂMÂNTENI”

18 IUNIE LICITAȚIA DE VARĂ

10 IULIE POSTWAR & CONTEMPORARY SALE JUDAICA

28 IULIE LICITAȚIA DE ELEGANȚĂ LICITAȚIA DE MARINE

21 SEPTEMBRIE MEMORABILIA - MUZICĂ ȘI POEZIE

24 SEPTEMBRIE LICITAȚIA COLECȚIEI DOMNULUI GM - PARTEA I LICITAȚIA COLECȚIEI DOMNULUI TB

25 SEPTEMBRIE LICITAȚIA DE IMPRESIONISM ȘI POSTIMPRESIONISM ROMÂNESC

22 OCTOMBRIE LICITAȚIA ROMÂNIA REGALĂ

23 OCTOMBRIE LICITAȚIA DE TOAMNĂ - TOP 100 MARI PICTORI ROMÂNI

19 NOIEMBRIE LICITAȚIE DE ȘTIINȚE EZOTERICE, INCLUSIV EXTRATERESTRIA LICITAȚIA COLECȚIEI DOMNULUI GM - PARTEA II

20 NOIEMBRIE POSTWAR & CONTEMPORARY SALE LICITAȚIA DE DESIGN

21 NOIEMBRIE LICITAȚIA DE VALORI TRADIȚIONALE LICITAȚIA DE GRAFICĂ, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI RARE

18 DECEMBRIE LICITAȚIA DE CRĂCIUN - GALA IUBITORILOR DE ARTĂ

CALENDAR LICITAȚII ARTMARK 2013

Page 12: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

20 21

Page 13: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

22 23

REGULAMENT DE LICITARE1. Licitaţia de obiecte de artă (sau de colecție) este organizată de Artmark (« Galeriile Artmark srl ») şi condusă de unul sau mai mulţi reprezentanţi ai Artmark (licitator/licitatori). 2. Obiectele de artă supuse licitaţiei aparţin, de regulă, unor deponenţi (consignanţi) ce doresc să rămână anonimi. Atunci când consignanţii agreează divulgarea numelui lor în cadrul vânzării prin licitaţie, acesta va fi specificat în catalogul de licitaţie. 3. Deponenţii (consignanţi), prin actele ce le semnează cu Artmark, garantează că obiectul de artă ce îl depun în consignaţie în vederea vânzării prin licitaţie le aparţine ori că au dreptul legal de a-l vinde. 4. Artmark publică în prealabil licitaţiei un catalog al obiectelor de artă (sau de colecție) supuse licitaţiei – atât în cadrul paginii sale de web (www.artmark.ro), cât şi în formă tipărită. În cadrul licitaţiei se vor vinde numai obiecte de artă enumerate şi descrise în rezumat în cuprinsul catalogului. Descrierile şi ilustraţiile obiectelor sunt indicative, nu exhaustive şi reprezintă o opinie a experţilor şi specialiştilor Artmark cu privire la obiectele de artă supuse licitaţiei. 5. Toate obiectele ce se vor vinde vor fi expuse în vederea vizitării/inspectării în cadrul expoziţiilor ce preced vânzarea prin licitaţie. Cumpărătorii vor avea oportunitatea de a se lămuri cu privire la condiţia, conţinutul şi conformitatea cu menţiunile din catalogul de licitaţie ale obiectelor supuse licitaţiei, atât în cadrul expoziţiei, cât şi în cadrul licitaţiei, astfel încât să îşi formeze o convingere proprie cu privire la calităţile/imperfecţiunile obiectului. 6. Durata, programul şi locaţia expoziţiilor obiectelor ce se vor licita se va face cunoscută public în prealabil, prin pagina de web a Artmark, în catalogul de licitaţie, precum şi prin alte căi de publicitate. Cataloagele de licitaţie se pot procura de la sediul Artmark, din locul expoziţiei, din locul unde se organizează licitaţia, precum şi prin poştă. 7. Formularul de înregistrare a participantului la licitaţie se completează înainte de licitație (în cazul participării online), în timpul licitaţiei sau imediat după licitație (în sala de licitaţie). Înregistrarea semnifică acceptarea necondiţionată a termenilor şi condiţiilor prezentului regulament de licitare. Aceeași valoare de acceptare o are și participarea la licitație, în persoană sau prin telefon ori ofertă scrisă (reținută în temeiul corespondenței electronice ori înregistrării audio/video), urmată ori nu de adjudecare, cel care licitează dar omite să depună ori să semneze ori să completeze conform formularul de înregistrare fiind de asemenea supus termenilor și condițiilor prezentului regulament. 8. Participarea la licitaţie se face prin ridicarea unei palete de licitare, fizic sau online, cuprinzând numărul de ordine al participantului în cadrul unei licitaţii anume, ca răspuns la strigarea pasului de licitare de către licitator. Licitatorul poate accepta drept validă altă sumă strigată de un ofertant, superioară pasului anterior acceptat, dacă este urmată de indicarea paletei de licitare a ofertantului. Atunci când mai mulţi participanţi indică prin ridicarea paletei voinţa de a licita preţul cerut de licitator, acesta va alege dintre participanţi o singura paletă, specificându-l, de regulă, în ordinea ridicării paletelor (ţinând cont şi de măsura vizibilităţii manifestării dorinţei de a licita). Participarea la licitațiile de vinuri rare, de colecție sau de alte băuturi alcoolice, respectiv la licitațiile de arme vechi și accesorii militare («Militaria») nu este permisă persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani. 9. Catalogul de licitaţie prevede, de regulă, intervalul de estimare a valorii obiectului, fără a indica preţul de pornire al licitaţiei, în cazul obiectelor de artă, respectiv prețul de pornire al licitației obiectului, fără a indica intervalul de estimare a valorii, în cazul obiectelor de colecție. Loturile (obiectele de artă supuse licitaţiei) sunt strigate în ordinea enumerării lor în catalogul de licitaţie. Licitatorul anunţă numărul lotului şi preţul de pornire al acestuia. Licitatorul decide suveran preţul de pornire al fiecărui obiect supus licitaţiei, putând modifica preţul de pornire al acestuia în timpul licitării, inclusiv în cazul când prețul de pornire este indicat în catalogul de licitație sau cu prilejul reintroducerii lotului în licitaţie. 10. Lotul se adjudecă participantului care oferă preţul cel mai mare. Obiectul de artă (sau de colecție) licitat va fi adjudecat cumpărătorului la împlinirea cumulativă a condiţiilor: licitatorul strigă « adjudecat » şi bate ciocănelul de licitaţie. Adjudecarea constituie angajament ferm, contractual, de cumpărare, în condiţiile şi termenii prezentului regulament. 11. Nici un lot nu se va vinde sub preţul de pornire, în timpul sau ulterior licitației. Loturile nelicitate la momentul strigării lor iniţiale pot fi repuse în vânzare în cadrul şi în timpul licitaţiei, dacă un participant o solicită explicit. 12. Licitatorul poate elimina din licitaţie oricare lot dintre cele expuse şi prezentate în catalogul de licitaţie, pentru motive ce vor fi considerate de părţi drept având legătură cu buna şi diligenta desfăşurare a licitaţiei. 13. În cazul în care un lot nu se adjudecă în cadrul licitaţiei, acesta este restituit deponentului în termenul prevăzut în certificatul de consignaţie. Un lot nevândut în cadrul licitaţiei va putea fi cumpărat, în următoarele 5 zile (în cazul mașinilor de colecție 10 zile) după licitaţie şi anterior restituirii sale, la o valoare egală cu sau mai mare decât minima intervalului valorii de estimare conform catalogului de licitație, în cazul obiectelor de artă, respectiv o valoare mai mare sau egală cu 125% din prețul de pornire al licitaţiei, în cazul obiectelor de colecţie (la care se adaugă taxa de licitaţie, care variază funcţie de statutul cumpărătorului în relaţie cu Artmark, conform art. 16 şi 18). 14. Persoanele interesate de loturi în licitaţie pot participa şi în absenţă, fie pe calea formulării scrise de ofertă (formularul se pune la dispoziţia cumpărătorilor interesaţi anterior ţinerii licitaţiei – atât online, cât şi în cadrul catalogului tipărit ori la recepţie), fie pe calea participării telefonice sau online prin personalul Casei, fie prin aplicația Artmark LIVE®. În cazul în care mai mulţi participanţi în absenţă formulează oferte pentru acelaşi lot la același preţ (maxim), de regulă va avea prioritate prima ofertă recepţionată. Ordinea generală de prioritate este: întâi ofertele manifestate ori strigate în sala de licitaţie, apoi ofertele manifestate în absenţă, online, prin telefon sau în scris. 15. La licitaţie pot de asemenea participa, în condiţii egale, un reprezentant al Ministerului Culturii, ce manifestă în condiţiile prevăzute de lege dreptul de preemţiune al statului, precum şi un reprezentant al Artmark, ultimul situat vizibil la un birou aflat în faţa sălii de licitaţie. Reprezentantul Statului va purta numărul 1, iar reprezentantul Artmark va purta numărul 2. Numărul 1 poate fi purtat și de un muzeu public. 16. Preţului de adjudecare, fie preţ de pornire, fie pas strigat de licitator, i se va adăuga taxa totală de licitaţie (TVA și oricare alte taxe sunt incluse). În cazul artei plastice, potrivit legii, se adaugă separat taxa de timbru a artiștilor plastici, de 0,5%, respectiv, în cazul artei decorative și a bijuteriilor ce conțin pietre prețioase sau semiprețioase, taxa de certificare gemologică de 0,5%. 17. Strigarea şi adjudecarea preţului se fac în EUR, ce se va folosi drept monedă de calcul a preţului de strigare, respectiv adjudecare. Casa de Licitaţie va anunţa, prealabil începerii licitaţiei, cursul convenţional (echivalenţa) EUR – RON folosit de Casă în scopul licitaţiei curente. În cazul în care Casa nu anunţă un curs convenţional, se aplică cursul oficial al BNR în ziua adjudecării. 18. Taxa totală de licitaţie este de 20% din preţul de adjudecare. Membrii Artmark, deţinători de card de membru Artmark Clasic, beneficiază de o reducere a taxei la 18%. În cazul mașinilor de colecție taxa de licitație este de 14%, la care se adaugă TVA. 19. Obiectul de artă (sau de colecție) adjudecat va fi achitat de cumpărător în termen de o săptămână de la momentul adjudecării (cu excepţia cazului în care cumpărătorul deţine un card de membru). Plata se efectuează în lei de către rezidenții Români și în Euro sau USD de către nerezidenți. Plata se poate efectua atât: a) în numerar la casieria Casei, cât şi b) prin transfer bancar (titular de cont «Galeriile Artmark srl», Cod fiscal RO24235977, RO66MILB0000000000295459 (RON), RO38MILB0000000000295478 (EUR), RO27MILB0000000000295482 (USD), SWIFT: MILBROBU, Millennium Bank Sucursala City Gate), precum şi c) prin card bancar. 20. Preluarea obiectului de artă (sau de colecție) se poate efectua îndată după achitarea sumei facturate (în cazul mașinilor de colecție în termen de 2 zile). Atunci când achitarea se produce în numerar ori utilizând cardul bancar, facturarea şi plata lotului adjudecat se pot petrece atât în timpul ori ulterior finalizării licitaţiei – la locaţia licitaţiei– cât şi ulterior licitaţiei – la sediul Artmark. Atunci când plata se efectuează prin transfer bancar, factura se poate ridica fie de la locaţia licitaţiei, fie ulterior ţinerii licitaţiei de la sediul Artmark, fie se poate transmite în copie prin fax. 21. În cazul în care suma facturată nu este achitată în termenul prevăzut de prezentul Regulament, Casa de Licitaţie poate opta între a) a solicita cumpărătorului achitarea lotului adjudecat şi a taxei totale de licitaţie, precum şi a unei penalităţi de întârziere de 1%/zi din suma datorată, b) a reține, în contul creanței, înspre vânzare, obiecte de artă sau de colecție aparținând adjudecatarului, respectiv sumele din vânzarea acestora, respectiv c) a obliga adjudecatarul care refuză plata, pentru alt motiv decât cel reglementat de art. 27, la plata dublului taxei totale de licitație. 22. Transferul dreptului de proprietate se face la momentul transferului posesiei lotului adjudecat de la Casă la cumpărător sau transportator (după caz) sub condiția achitării integrale de către cumpărător a sumei facturate. Preluarea şi transportul lotului adjudecat sunt în sarcina cumpărătorului. Acesta este dator să preia obiectul adjudecat în termen de 2 săptămâni de la recepţionarea plăţii de către Casa de Licitaţie de la sediul Casei. Transportul lotului plătit se va efectua pe cheltuiala Casei în cazul în care a) cel puţin unul dintre

AUCTION RULES1. The auction is organized by Artmark («Galeriile Artmark srl») and is conducted by one or more Artmark representatives (auctioneers). 2. The art items (or collectibles) usually belong to consignors which choose to remain anonymous. Whether the consignors agree to the disclosure of their name, such shall be mentioned in the auction catalogue. 3. The consignors guarantee, by the documents they sign with Artmark, that they are the legal owner of the art items they consign for auction and they have the right to sell it. 4. Artmark publishes the catalogue of the auction on its web page (www.artmark.ro), as well as in a printed form. The auction will include only the art items enumerated and briefly described within the catalogue. The pictures and texts with respect to the auction lots are indicative and not exhaustive, and represent an opinion of our experts and specialists. 5. All the art items subject to auction will be exhibited before the auction in order to ensure proper inspection. All the participants will have the opportunity to get familiar with the condition, the content and the conformity of the lots subject to auction either before or during the auction, to enable someone to formulate its own opinion with regard to the qualities/imperfections of the lots. 6. The locations and time schedules of the exhibitions of the lots will be announced on Artmark’s web page and within the auction catalogue. The auction catalogues are available with Artmark’s headquar-ters, on the exhibition location, on the auction location or by post. 7. The registration form must be filled in before (in case of online bidding), during or immediately after the auction (in the saleroom). The registration signifies the unconditioned acceptance of the terms and conditions of these auction rules. The same acceptance value will have the bidding, in person or by phone or by written offer (recorded in electronic correspondence or audio/ video recording), followed or not by adjudication. Should one bid but fail to submit or sign or fill in appropriately the registration form, he is nevertheless subject to the terms and conditions of the current auction rules. 8. Participation at auction is signaled by raising the auction paddle, in person or online, showing the registration number of the participant in a certain auction, in reply to the price asked by the auctioneer. Might be accepted as valid any shouted bid which is for a value superior to the previously accepted price, if followed by explicit showing of the bidding paddle. When several participants indicate their will to bid for the asked price, the auctioneer shall choose among them and nominate one bidding paddle, preferably following the order in which the participants have raised their paddles (taking into account also the visibility of the manifestation of the will to bid). One who is under 18 years old is prohibited to participate to the auctions for rare wines, collectible wines or other alcoholic beverages, or to the auctions for antique weapons and military accessories (« Militaria ») respectively. 9. The catalogue provides, usually, only for the evaluation of the market price of the lots (and not the starting price) in the case of art items, respectively for the starting price (and not for the evaluation of the market price) in the case of collectibles. The lots are put on sale strictly following the order of the auction catalogue. The auctioneer announces the lot number and its starting price. The auctioneer has the supremacy to decide the starting price of each lot, including when starting prices are provided in the auction catalogue or when unsold lots are subjected again to auction at someone’s request. 10. The lot is adjudicated to the participant offering the highest price. The lot is adjudicated to the buyer when, cumulatively: the auctioneer says “sold” and hits the auction hammer. Adjudication constitutes a firm and contractual engagement to buy the adjudicated lot in accordance with the terms and conditions of these regulations. 11. No lot can be sold under the starting price, during or after the auction. An unsold lot may be put again to sale, when a participant requires so during the auction. 12. The auctioneer may decide to eliminate from the auction any lot, even if exhibited and illustrated in the auction catalogue, for reasons to be considered by the parties in a fair connection with the sound and diligent course of the auction. 13. Whether a lot is not adjudicated during the auction, it will be returned to its consignor in accordance with the certificate of consignment. An unsold lot may be privately sold, in the following 5 days (10 days in the case of collectible cars) after the auction but prior to its return to the consignor, for a value equal to or higher than the minimum of the evaluation interval provided in the auction catalogue, in the case of art items, respectively a value equal to or higher than 125% of the provided starting price, in the case of collectibles (to which the sale tax will be added – which varies depending of the buyer’s status in relation to Artmark – see articles 16 and 18). 14. Someone may participate to the auction when absent as well, either a) by an absentee bid (an absentee bid form is available online, within the auction catalogue or at the reception desk), b) by phone, based on a telephone bid form (or, in the case of an auction in duplex with the Romanian location, online), intermediated by Artmark’s personnel, or c) using Artmark Live®. Where more absentee bidders formulate bids for the same lot at the same (maximum) price, in principle the first received absentee bid will take priority. General order of priority is: explicit offers manifested in the saleroom, then the bids by phone, online and the absentee written bids. 15. A Ministry of Culture and National Patrimony representative may participate to the auction, to exercise the State’s preemption right, in equal conditions, while the representative of the Auction House may participate as well, the latter being located at sight, in front of the saleroom. The State representa-tive or the representative of a public museum holds the bidding paddle numbered 1, while Artmark holds paddle number 2. 16. To the hammer price, the Auction House will add the total sale tax (VAT and all other taxes included). In the case of fine art, according to the law, an art stamp tax of 0.5% is added distinctively, while, in the case of decorative art and jewellery containing gems, the House applies an additional tax of gemological certification of 0.5%. 17. The calling and adjudicating price are told in euro. The Auction House will announce, before the auction starts, the conventional exchange rate EUR/USD – RON, used by Artmark for the current auction. If and when Artmark does not make public a conventional exchange rate, the National Bank of Romania exchange rate, official for the adjudication date, becomes applicable. 18. The total sale tax represents 20% of the hammer price. Artmark members, holding an Artmark membership card, benefit of a reduction of the tax to 18%. In the case of collectible cars the sale tax is 14%, to which VAT is added. 19. The adjudicated lot must be paid by the buyer a week after the adjudication (except the case when the buyer is a “classic” or “elite” Artmark member). The payment is made in RON by Romanian residents and in EURO or USD by non-residents. The payments can be done: a) cash at the House cashier, b) by wire transfer (account holder « Galeriile Artmark srl», Fiscal Identification Code RO24235977, accounts: RO66MILB0000000000295459 (RON), RO38MILB0000000000295478 (EUR), RO27MILB0000000000295482 (USD), SWIFT: MILBROBU, Millennium Bank Branch Ermil Pangratti), as well as c) by bank card. 20. The lot can be collected as soon as the invoiced amount is fully paid (in term of 2 days from payment date in the case of collectible cars). Payment may be done in cash or by bank card, during the auction at the auction location, as well as after the auction at the Artmark headquarters. When payment is made by bank transfer, the invoice can be collected during the auction from the auction location, or, after the auction, it can be collected from the Artmark headquarters or it can be transmitted by fax. 21. Whether the price is not paid in due term, the Auction House may choose: a) to request the buyer to pay the hammer price and the sale tax, plus a penalty of 1% of the amount due per day of delay, respectively b) to retain, on account of the receivable, in order to be put for sale, art objects or collectibles belonging to the buyer, found in the possession of the Auction House, respectively the amounts obtained from their sale, respectively c) to impose on the adjudicator who refuses to pay, for a reason different than ruled by art. 27, the payment of the double of the total auction tax. 22. The transfer of the ownership takes place at the moment of the transfer of possession of the adjudicated lot from the Auction House to the buyer or to the transporter (whichever the case may be), subject to payment in full by the buyer of the invoiced amount. Take-over and transportation of the lot is under the buyer’s care. It is the buyer’s duty to take-over and collect the lot within two weeks from the reception of payment by the Auction House, from the headquarters of the Auction House. The Auction House provides transportation of the lot free of charge when: a) at least one of the adjudicated lots has a size that makes it undeliverable by car or b) the value of the adjudicated lots exceeds, without the sale tax, the equivalent in lei of EUR 25,000. In the case of collectible cars, the transfer of ownership takes place at the moment of payment by the buyer of the invoiced amount, but not prior to the completion by the consignor of the formalities for

registration clearance of the vehicle with the authorities in charge. The transfer of the possession of the collectible car will be done by handing over the keys of the vehicle. The transfer of the possession of the collectible car and the handing in of the documents necessary for the buyer to register and fiscally declare the vehicle will be done by Artmark in 5 working days from the payment date of the invoiced amount by the buyer. 23. Given the physical constraints of Artmark’s own deposit, the buyer authorizes Artmark to transfer the works that have not been collected by the buyer in term of one month in the case of residents, respectively 45 days in the case of non-residents, from the date of the auction, on the account and on behalf of the buyer, to an external deposit. Starting one month from the date of the auction, Artmark seizes its patrimonial responsibility towards the buyer for the integrity of the adjudicated lot. At collection of the works, the buyer pays the transportation cost to the external deposit and the share of the rental fee for the deposit, agreed upon by the parties as equal to the equivalent of 10% of the adjudication price/ month. In case the buyer does not collect the adjudicated works in term of 6 months from the date of external depositing, Artmark has the right to offer (once again) the work for sale to recover its transportation, depositary and whatever other adjacent costs. In the case of collectible cars, it is the buyer’s duty to take-over the vehicle in course of one week from the date of payment. After the term of one week, the buyer authorizes Artmark to transfer the collectible car, on the account and on behalf of the buyer, to an external deposit. Starting one week from the date of the auction, Artmark seizes its patrimonial responsibility towards the buyer for the integrity of the adjudicated lot. At collection of the good, the buyer pays the transportation cost to the external deposit and the share of the rental fee for the deposit, agreed upon by the parties as equal to the equivalent of 10% of the adjudication price/ month. In case the buyer does not collect the adjudicated car in term of 6 months from the date of external depositing, Artmark has the right to offer (once again) the car for sale to recover its transportation, depositary and whatever other adjacent costs. 24. In case certain lots offered for sale are classified as Romanian national patrimony, the thesaurus category (lots marked in the catalogue with “T”; whereas lots classified as national patrimony, the fund category, are marked in the catalogue with “F”) the Ministry of Culture has been notified on the offer for sale of the respective lots. In case the Ministry of Culture has chosen to exercise its preemption right prior to the auction date, if the adjudication price is below or equal to the price offered by the Ministry of Culture, the good is to be attributed to the Ministry of Culture in light of the right of preference it enjoys. In case the Ministry of Culture did not exercise its preemption right prior to the auction date, the adjudication takes place under the condition that the Ministry does not exercise its preemption right during the legal timeframe. If, despite adjudication and transfer of possession, the Ministry of Culture chooses to exercise its preemption right, in the legal timeframe, by offer of an amount equal to the one offered/paid by the buyer (the invoiced amount, including the commission of the Auction House), the sale to the buyer is not fulfilled, the ownership of the lot following to be transferred to the Ministry of Culture, at the time and subject to the Ministry of Culture pays in full the invoiced amounts. 25. The buyers are informed that the acquisition of lots marked with the symbol “C” must legally be communicated to the Ministry of Culture because at the date of the auction they undergo an evaluation for classification in one of the categories of national movable cultural patrimony (fund or thesaurus), accompanied, in the case of classification, by the legal obligations in place. Additionally, the buyers are informed that the acquisition of the lots which are classified as national patrimony (fund or thesaurus) must legally be communicated to the Ministry of Culture. 26. ARTMARK GUARANTEES TO THE BUYER THE AUTHENTICITY OF THE ART ITEM SOLD DURING THE AUCTION, for which it issues a sale certificate, the accompanying document imposed to all cultural operators by the Government Decision no. 1420/2003 for the approval of the Norms regarding the trade of movable cultural goods, to which it adds a special clause which states Artmark’s guarantee with respect to the authenticity of the adjudicated lot, specifying the name of the Artmark’s internal or external expert, which has authenticated the lot. This guarantee clause imposes to Artmark the obligation to guarantee the authenticity of the lot, without limits of time and without needing any other legal form or undertakings. Artmark does not issue by default a descriptive expertise report, lacking both the frame and the legal ability to do so, this activity being strictly reserved, by law, to the experts – phisical persons authorized by the Ministry of Culture, each on his own area of expertise, further attested by practice and acknowledged, each one specifically, by the professional community. Artmark can nevertheless intermediate, on behalf of the buyer interested in a thorough study of the qualities of the acquired lot, the procurement, on the buyer’s own cost, of such technical and stylistic expertise report. Likewise, when the auction catalogue states the fact that an expert, specialized in the work of a certain artist, has confirmed its authenticity, it implies that Artmark (by means of its Art History Research Department and/or by means of its Experts Committee) has procured, by way of written or verbal correspondence, a bona-fidae confirmation of the authenticity of the lot, by the expert whom the professional community recognizes as leader scholar in the work of a particular artist, without again implying that Artmark would deliver a written technical and stylistic expertise report to the buyer, describing and demonstrating etc. the authenticity of the lot. Nevertheless Artmark’s responsibility towards the authenticity of the lot stays fully, materially and financially wise. 27. The buyer may contest the authenticity of the art item by a written motivated contestation, accompanied by a written opinion issued by an art expert authorized in accordance with the Romanian laws, generally recognized by the professional community for his competence with respect to the artwork of the artist whose paternity is under question mark and enjoying a generally accepted good reputation. The Auction House has the right to commit, within three months after receiving the contestation, a counter-expertise produced by an expert enjoying the same level of competence and reputation. To avoid any attempt of fraud, the Auction House marks all the delivered lots with an element of security (a stamp with an alphanumeric code, which cannot be reproduced and is self-destructive if one tries to disengage it), a second copy of the stamp acting as evidence. 28. The sale of the art objects (or collectibles) is governed by the Romanian law. The buyer of an art item will be issued a sale certificate, as provided by the Annex 6 of the Government Decision 1420/2003 for the approval of the norms regarding the movable cultural goods trade. With respect to the wines or other alcoholic beverages auction, Le Manoir guarantees for the vintage and the authenticity of the collectible alcoholic beverages put for sale, issuing to the buyer a guarantee certificate, as well as, if available, the conformity certificate of the wine producer. 29. Artmark reserves the right to publish images and descriptions of the art items (or collectibles) which it sold, in any materials (documentary, journalistic, scientific or for promotional purposes). 30. The Auction House may request for the person causing damage to one of the items put for sale, during the exhibition or during the auction process, to cover the damage by acquiring the lot and paying a price equivalent to the maximum limit of the estimated value of the lot as provided in the auction catalogue, in the case of art items, respectively equivalent to the double of the provided starting price, in the case of collectibles. 31. The Auction House informs the buyers that the export from Romania, no matter the way, of movable cultural goods without obtaining a temporary or permanent export license by the Romanian authorities, represents an illegal export operation. If the buyer wishes to export the purchased art item (if not restricted by law – as are lots marked with symbol “F” or “T” – or by the seller’s condition as per art. 24), the buyer may contract, in order to obtain the export license, the agency of the Auction House. The fee for this service is Euro 150+VAT, save for eventual other taxes or costs asked by the issuer of the export license. 32. Likewise, the House informs the buyers, residents of a state which is not member of the customs territory of the European Union, that the transfer (definitive import) to their states of residence, according to the law governing in each particular case, may be subject to import duties (custom duties, VAT and/or excise duties etc.), in accordance with the cases provided by the laws and if the buyer does not obtain an exception from these duties. 33. According to the law (Law 182/2000 and Government Decision 518/2004), the contemporary cultural goods can be exported permanently or temporarily without an export license, if attesting to the customs that the respective goods were created by living artists. To this end, Artmark may issue, upon request, free of charge, a document-in-proof in accordance with the model provided by Annex 5 of the Government Decision 518/2004 on the approval of the methodological norms regarding temporary or permanent export of movable cultural goods. 34. Should there be a difference between the online version of the Auction Rules and the version included in the printed auction catalogue, the online version prevails, presumed to be more up-to-date at the time of the auction.

loturile adjudecate are o dimensiune ce nu se pretează transportului folosind un autoturism sau b) valoarea loturilor adjudecate depăşeşte, fără adăugarea taxei, echivalentul în lei a sumei de 25.000 euro. În cazul mașinilor de colecție, transferul dreptului de proprietate are loc la momentul plății de către cumpărător a sumei facturate, dar nu mai devreme de finalizarea efectuării de către deponent a formalităților de radiere a autovehicului de la autoritățile competente. Transferul posesiei asupra mașinilor de colecție se va face prin transmiterea cheilor autovehicului. Transferul posesiei mașinii de colecție precum și predarea documentelor necesare înmatriculării și declarării fiscale a autovehicului de către cumpărător se va face de către Artmark în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării de către cumpărător a plății sumei facturate. 23. Date fiind limitele fizice ale depozitului propriu al Artmark, cumpărătorul autorizează Artmark ca, după o lună în cazul rezidenților, respectiv 45 de zile pentru nerezidenți, de la data licitației, să transfere operele neridicate de cumpărător, în contul și pe seama cumpărătorului, într-un depozit extern. Începând cu o lună de la data licitației, Artmark nu mai răspunde patrimonial față de cumpărător pentru integritatea operei adjudecate. La ridicarea operelor, cumpărătorul va achita costul de transport la depozitul exterior și cota-parte din chiria depozitului, convenite de părți drept egale cu contravaloarea a 10% din prețul de adjudecare/lună. În ipoteza în care cumpărătorul nu ridică operele adjudecate în termen de 6 luni de la data depozitării externe, Artmark este în drept să pună (din nou) în vânzare opera pentru a-și recupera costurile de transport, depozitare și oricare altele accesorii. În cazul mașinilor de colecție, cumpărătorul are obligația de a prelua autovehiculul în termen de o săptămână de la data efectuării plății. După expirarea acestui termen de o săptămână cumpărătorul autorizează Artmark să transfere mașina de colecție neridicată de cumpărător, în contul și pe seama acestuia, într-un depozit extern. Începând cu o săptămână de la data licitației, Artmark nu mai răspunde patrimonial față de cumpărător pentru integritatea bunului adjudecat. La ridicarea bunului, cumpărătorul va achita costul de transport la depozitul exterior și costul depozitării, convenite de părți drept egale cu contravaloarea a 10 % din prețul de adjudecare/lună. În ipoteza în care cumpărătorul nu ridică mașina adjudecată în termen de o lună de la data depozitării externe, Artmark este în drept să pună (din nou) în vânzare mașina pentru a-și recupera costurile de transport, depozitare și oricare altele accesorii. 24. În situația în care loturile puse în vânzare sunt clasate în patrimoniul național al României, categoria tezaur (loturi marcate în cuprinsul catalogului cu simbolul „T”, câtă vreme loturile clasate în patrimoniul național la categoria fond sunt marcate, în cuprinsul catalogului, cu simbolul „F”), Ministerul Culturii a fost înștiințat cu privire la punerea în vânzare a loturilor în cauză. În situația în care Ministerul Culturii și-a exercitat dreptul de preemțiune până la data licitației, dacă prețul de adjudecare este mai mic sau egal cu cel oferit de către Ministerul Culturii, bunul urmează a fi atribuit Ministerului Culturii în virtutea dreptului de preferință de care se bucură. În situația în care Ministerul Culturii nu și-a exercitat dreptul de preemțiune până la data licitatiei, adjudecarea se face sub condiția neexercitării dreptului de preemțiune de către Minister în termenul legal. Dacă, în ciuda adjudecării și transferului proprietății, Ministerul Culturii își exercită, în termenul legal, dreptul de preemtiune, oferind o sumă egală cu cea oferită/plătită de adjudecatar (suma facturată, inclusiv comisionul Casei), vânzarea către adjudecatar se desface, proprietatea asupra lotului urmând a fi transmisă către Ministerul Culturii, la data la care acesta achită integral suma facturată. 25. Cumpărătorii sunt înştiinţaţi că achiziţia loturilor marcate cu simbolul “C“ trebuie adusă pe cale legală la cunoştinţa Ministerului Culturii întrucât acestea sunt supuse la data licitației unei evaluări a clasabilității acestora în categoriile patrimoniului naţional cultural mobil (fond ori tezaur), însoţite, în eventualitatea clasării, de obligaţiile legale de rigoare. Totodată, cumpărătorii sunt înştiinţaţi că achiziţia loturilor ce sunt clasate în patrimoniul național (fond ori tezaur) trebuie adusă pe cale legală la cunoştinţa Ministerului Culturii. 26. ARTMARK GARANTEAZĂ ADJUDECATARULUI AUTENTICITATEA OBIECTELOR DE ARTĂ ADJUDECATE ÎN CADRUL LICITAŢIEI sens în care emite certificatul de vânzare, actul însoțitor de vânzare la care H.G. nr. 1420/2003 pentru aprobarea Normelor privind comerţul cu bunuri culturale mobile obligă operatorii culturali, adăugând o clauză de garantare a autenticității, ce precizează numele unuia dintre experții casei ori experții externi consultanți ai Artmark, angrenați în autentificarea lotului. Clauza de garantare a autenticității angajează, din partea Casei, obligația de garanție, fără limită de termen, fără a necesita alte forme legale ori documentare. Casa nu emite din oficiu un raport elaborat de expertiză, neavând nici cadrul de manifestare, nici abilitarea legală de a o face, această activitate fiind rezervată strict, prin lege, experților persoane fizice autorizate de Ministerul Culturii, fiecare aferent unei arii de specializare, mai departe atestați de practică și recunoscuți, fiecare specific, de comunitatea profesională. Casa poate însă mijloci, pentru cumpărătorul interesat de un studiu elaborat al calităților lotului achizitionat, procurarea, pe cost propriu, a unui astfel de raport de expertiză, tehnică și stilistică. De asemenea, în cazul în care catalogul consemnează faptul confirmării autenticității de către expertul en-titre într-un anume artist, înseamnă că Artmark (prin Departamentul de Cercetare-Documentare și/sau prin Comisia experților interni) s-a îngrijit de obținerea, prin corespondență scrisă ori verbală, a confirmării autenticității lotului de către expertul apreciat de comunitatea profesională drept principal în opera unui anume artist, fără a implica însă faptul că Armark va pune la dispoziția cumpărătorului un raport elaborat, tehnic și stilistic, de descriere și demonstrare a autenticității lotului. Răspunderea Artmark pentru autenticitatea lotului, rămâne, și în acest caz, material si financiar, integrală. 27. Cumpărătorul poate contesta autenticitatea unui obiect de artă adjudecat prin comunicarea către Casă a unei contestaţii scrise motivate, însoţite de o opinie scrisă a unui expert atestat potrivit legii, general recunoscut de comunitatea profesională drept competent în opera artistului a cărui paternitate face obiectul contestaţiei şi beneficiind, în accepţiunea generală, de o bună reputaţie. Casa are dreptul de a produce, în termen de 3 luni de la recepţionarea contestaţiei, o contraexpertiză a unui expert beneficiind de un nivel similar de competenţă şi reputaţie. Pentru a evita tentativele de fraudă, Casa marchează fiecare dintre loturile livrate cu un element de siguranţă (timbru purtător al unui cod alfanumeric, ireproductibil şi autodistructiv în caz de încercare de desprindere), probă făcând exemplarul secund al timbrului. 28. Vânzarea obiectelor de artă (sau de colecție) este supusă legilor române. Cumpărătorului unui obiect de artă i se va elibera un certificat de vânzare, potrivit modelului din Anexa 6 a HG 1420/2003 pentru aprobarea Normelor privind comerţul cu bunuri culturale mobile. În cazul licitațiilor de vinuri, Le Manoir, partenerul Artmark, garantează asupra vechimii și autenticității vinurilor de colecție puse în vânzare, eliberând adjudecatarului certificate de garanție proprii, precum și, atunci când există, al casei producătoare. 29. Artmark păstrează dreptul de a publica imagini şi descrieri ale obiectului de artă (sau de colecție) vândut în oricare materiale documentare, jurnalistice, literare de specialitate ori cu scop promoţional. 30. Casa poate pretinde persoanei care produce o daună, în cursul expoziţiei ori a licitaţiei, unuia dintre obiectele supuse vânzării, să suporte dauna achitând prețul echivalent limitei maxime a intervalului valorii estimate, astfel cum este acesta publicat în catalogul de licitație, în cazul obiectelor de artă, respectiv dublul valorii preţului de pornire al licitaţiei, în cazul obiectelor de colecţie. 31. Casa înştiinţează cumpărătorii că scoaterea din România, pe orice cale, a bunurilor culturale mobile pentru care nu s-a obţinut certificatul de export temporar sau definitiv, eliberat în condiţiile legii de către autoritățile române, constituie operaţiune de export ilegal. În cazul în care cumpărătorul doreşte să exporte lotul achiziţionat (nerestricţionat la export prin lege – loturile marcate cu simbolul „F” ori „T” – ori prin condiţionarea vânzătorului) poate apela, pentru obţinerea certificatului de export, la serviciile de reprezentare ale Casei de Licitaţie. Pentru acest serviciu Casa aplică un tarif de 150 euro + TVA, separat de eventuale taxe şi costuri percepute de emitentul certificatului de export. 32. De asemenea, Casa înștiințează cumpărătorii ce nu sunt rezidenți ai unui stat ce face parte din teritoriul vamal al Uniunii Europene că, transferarea loturilor (importul definitiv) în statele ai căror rezidenți sunt, în condițiile legislației aplicabile în fiecare situație în parte, ar putea fi supusă unor taxe de import (taxe vamale, TVA și/sau accize etc), dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege și cumpărătorul nu obține o scutire de la aceste taxe. 33. Potrivit legii (Legea 182/2000 şi HG 518/2004), bunurile culturale creaţie contemporană se pot exporta definitiv sau temporar fără certificat de export, urmând să se ateste în faţa autorităţilor vamale faptul că respectivele bunuri sunt opere create de autori în viaţă. În acest scop, Artmark poate elibera, la solicitarea cumpărătorului, gratuit, adeverinţe după modelul prevăzut în Anexa 5 a HG 518/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile. 34. În ipoteza în care existe diferențe între varianta online a Regulamentului de Licitare și varianta cuprinsă în catalogul tipărit al sesiunii de licitație, prevalează varianta online, prezumabil mai actuală la data licitației.

Page 14: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

24 25

Music & Poetry21 septembrie

Primim în consignaţie obiecte de colecţie aparţinând marilor muzicieni şi poeţi români. Dorim să prezentăm instrumente ale marilor nume din muzica românească, partituri ale compozitorilor celebri, manuscrise ale poeţilor de renume, obiecte personale ale acestora, fotografii cu autografe, corespondenţă, jurnale şi alte obiecte ce ar putea avea o legătură cu numele-legendă ale muzicii şi poeziei româneşti.

Licitatia de Impresionismsi Postimpresionism

Românesc

25 Septembrie

Primim în consignare pictură, grafică și sculptură realizate de artiști români de patrimoniu, în stilistica impresionistă, neo-impresionistă și postimpresionistă (Nicolae Dărăscu, Lucian Grigorescu, Jean Al. Steriadi, Samuel Mutzner, Adam Bălțatu, Alexandru Moser Padina etc), până în 15 august 2013.

Licitatia de Stiinte Ezoterice, inclusiv Extraterestria

Primim în consignare artă decorativă şi obiecte de colecţie, medalii şi plachete, lucrări de bibliofilie, bijuterii, simbolistică masonică, legate de tema „ştiinţe ezoterice” şi diverse artefacte legate de spaţiul extraterestru, precum obiecte cu tematica stele, cosmos, planete, cosmonauţi, reviste,fotografii, aparate şi instrumente utilizate în observarea universului, obiecte personale ale astronauţilor.

Licitatia de Graficã,Manuscrise si Cãrti Rare

Primim în consignare lucrări de grafică românească, contemporană şi modernă şi manuscrise, ediţii princeps,

opere importante cu semnăturile olografe ale autorilor.

Page 15: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

26 27

A172 Arnold Max Turc pag. 10697 Artachino Constantin Caliacra pag. 70

B77 Barbieri George Tătăroaice la Balcic pag. 62146 Barbieri George Vedere din Balcic pag. 95134 Bălăcescu Dem. Lucia Cochetărie pag. 91 85 Berea Dimitrie Domul din Milano pag. 66107 Berea Dimitrie Pariziancă în rochie de bal pag. 7499 Burgstaller George Iosif Micul marinar pag. 71

C118 Catargi Henri H. Bărci la Tulcea pag. 78156 Catargi Henri H. Baticul galben pag. 9961 Chirovici Gheorghe Balcic pag. 5560 Constantinescu (Ali Baba) C.C. Vedere către Balcic pag. 54154 Constantinescu (Ali Baba) C. C. Turci la cafenea pag. 99173 Constantinescu Ştefan Bărci pe lacul Como pag. 1078 Constion (Constantin Ionescu) Întoarcerea din larg pag. 3059 Constion (Constantin Ionescu) Veneţia pag. 5466 Constion (Constantin Ionescu) Vals la Palat pag. 5837 Cosmovici Jean Leon Prietenii, societatea și familia pag. 43

F7 Florian (Doboşariu) Dimitrie Apus la Constanţa pag. 30153 Florian (Doboşariu) Dimitrie Întoarcerea din larg pag. 9816 Furduescu Nicolae Cină la Palat pag. 34

G86 Gall François Pregătiri de cursă la Auteuil pag. 6644 Ghiaţă Dumitru Peisaj din Balcic pag. 4669 Gorski Eugen Ploaie pe Bulevardul Take Ionescu pag. 59

I79 Ialomiţeanu Dan Bărci la Constanţa pag. 63163 Ionescu Sin Gheorghe Bărci la Douarnenez pag. 10378 Iorgulescu Yor Petre Peisaj din Balcic pag. 6287 Iorgulescu Yor Petre Portretul Margaretei pag. 6723 Iser Iosif Tătăroaice la Balcic pag. 3845 Iser Iosif Turc în cafenea pag. 47171 Iser Iosif Odaliscă pag. 106

L51 Lăzărescu Emilian Bal mascat pag. 5043 Ledda Mario (Marius) Stradă din Balcic pag. 46

M46 Manoliu (Bereilh) Ştefania Micuţii turci pag. 4762 Michail Oteteleşanu Ottilia La malul mării pag. 55119 Michăilescu Corneliu La mare pag. 79117 Miracovici Paul Zi de vară la Saint-Tropez pag. 7836 Mircescu Grigore (Gore) La mare pag. 43135 Mutzner Samuel Pariziancă pag. 91

N9 Negely Rudolf Marea la Napoli pag. 31

P180 Pacea Ion Mahoane la 2 Mai pag. 11135 Pallady Theodor Intimitate pag. 42129 Pallady Theodor Coastă în Bretania pag. 86181 Parizescu Vasile Linişte pe lacul Mamaia pag. 11124 Petraşcu Gheorghe La malul mării pag. 38144 Petraşcu Gheorghe Veneţia pag. 94145 Petraşcu Gheorghe Fântâna lui Ovidiu pag. 94161 Petraşcu Gheorghe Marea la Balcic pag. 102179 Petraşcu Gheorghe Stradă din Balcic pag. 110109 Petrescu Costin Inspiraţia pag. 75152 Poitevin-Scheletti Alexandru Veneţia pag. 98

R108 Rădulescu Magdalena Doamna cu perle pag. 75

S162 Sârbu Gheorghe Pescari pag. 10334 Scorţescu Paul Terasa cu flori de salcâm (Sărbătoare la Capri) pag. 42133 Steriadi Jean Alexandru Portretul doamnei Auschnit pag. 9017 Strâmbu Ipolit Boudoir pag. 35

Ș124 Șirato Francisc Turcoaice la Moși pag. 8298 Ştiubei Dimitrie Dimineaţă în portul Constanţa pag. 71174 Ştiubei Dimitrie Bricul Mircea pag. 10796 Știubei Dimitrie În larg pag. 70

T68 Teișanu Mișu Cenușăreasa pag. 5910 Teodorescu Romanaţi Gheorghe Răsărit de soare pag. 3125 Tonitza Nicolae Studii pe plaja Mangaliei pag. 39

V80 Verea Schneider Lily Balcic pag. 6352 Vermont Nicolae Sânziene pag. 5115 Vigh Bertalan Frumoasa rusoaică pag. 3450 Vigh Bertalan Prima balerina pag. 5067 Visconte Henri Iarnă la Paris pag. 58147 Visconte Henri Peisaj din Positano pag. 95

W155 Wechsler Dinu Medi Micuţa tătăroică pag. 99

Lot 43. Marius Ledda, Stradă din Balcic

Page 16: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

2928

Baston cu mânerul din fildeș, decorat în relief cu personaj feminin drapat. Mânerul ascunde de fapt un stilet, pentru auto-apărare.

Cravașă având întreaga suprafață acoperită cu împletitură din piele. Mânerul, din argint, este decorat cu mici striații repetitive.

Baston cu mânerul din argint, decorat în stil Art Nouveau cu personaj feminin dra-pat, șezând, având aripi de fluture. Este remarcabilă aplicarea principiului artei 1900, ”dolce cum utile”, a adecvării decorației bo-gate la cerințele utilitariste.

Umbrelă de soare din poplin ecru cu broderie plină şi spartă, cu ciorchini de struguri şi frunze, iar tivul cu fir metalic. Mânerul din bachelită este sculptat cu motiv floral, iar spiţele sunt din alamă.

Umbreluţă de soare, din mătase albastru închis, imprimată cu un peisaj cu pagodă. Montura este realizată din lemn de bambus natur, vopsit albastru închis pe mâner şi pe bumbul din vârful umbrelei.

Umbrelă din mătase neagră cu volan interior din dantelă ecru, cu montură din alamă, iar mânerul din lemn lăcuit negru, cu aplicații florale de strassglass.

1

2

3

1 Elegant baston de damă, cu stilet, decorat cu sculpturăîn fildeș de Auguste Poitevin,mijlocul sec. XIX, piesă de colecŢie Atelier Francez/sculptură Auguste Poitevin (1813 -1873)

fildeș sculptat, șlefuit; argint, turnat, cizelat, gravat; lemn de alun; metal l=83 cm

Valoare estimativă: € 250 - 500Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

2 Cravașă din argint și piele, cca. 1920 Atelier Austriac

argint 800 turnat, cizelat; piele, lemn l=69 cm

Valoare estimativă: € 200 - 400Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

3 Baston Art Nouveau, cu mâner din argint, cca. 1910 Atelier Odessa, Rusia

argint 875 turnat, cizelat; lemn l=87 cm

Valoare estimativă: € 200 - 400

5 UmbreluŢă de soare, japoneză, din bambus și mătase Sec. XX, Atelier Extrem Oriental

mătase imprimată, lemn de bambus l=52 cm

Valoare estimativă: € 150 - 200Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

4 Cochetă umbreluŢă de promenadă, brodată, prima jumătate a sec. XX Atelier European

bachelită sculptată, pictată, ţesătură brodată mecanic, lemn, alamă h=52 cm

Valoare estimativă: € 60 - 100Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

6 Elegantă umbrelă de soare, din mătase și dantelă, începutul sec. XX Atelier European

mătase și dantelă, lemn lăcuit negru, strassglass l=80,5 cm

Valoare estimativă: € 150 - 200Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Page 17: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

3130

Pe verso dedicaţia: "Un răsărit de soare eşti tu micuţă Florentina. Te aşteaptă la ţărm şi barca, ce te va arunca pe marea vieţii, ce liniştită doresc să-ţi [...] şi în tablou, frumoasă şi strălucitoare să fii tu, ca şi un soare! Razele tale să încălzească pe toţi din jurul tău, să lumineze şi să fericească mai ales pe iubiţii tăi părinţi, care cu atata dor te-au aşteptat şi cu atâta drag te privesc şi te iubesc atât! Darul meu să-ţi aducă noroc întotdeauna sănătate şi bucurii nesfârşite şi așa să trăieşti mulţi ani, iar în fiecare an, să înfloreşti cât mai frumos! Să trăieşti, Florentina!" G. Teodor-escu Romanaţi, pictor-profesor, Buc(ureşti), (1)930, 12 Oct(ombrie).

9 Rudolf Negely (1883, Sopron, Ungaria - 1950)

Marea la Napoliulei pe pânză50,5 × 60 cmsemnat, localizat şi datat dreapta jos,cu negru, Negely, Napoli, (19)32

Valoare estimativă: € 1.200 - 2.200Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

7 Dimitrie Florian (Doboşariu)

Apus la Constanțaulei pe pânză50 × 71 cmsemnat dreapta jos, cu negru, D. FLORIAN

Valoare estimativă: € 700 - 1.200Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

8 Constion (Constantin Ionescu)

Întoarcerea din largulei pe pânză69 × 108,5 cmsemnat dreapta jos, cu orange, Constion

Valoare estimativă: € 2.000 - 3.000Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

10 Gheorghe Teodorescu RomanaŢi (1891, Caracal - 1980, București)

Răsărit de soareulei pe carton23,5 × 34 cmdedicat, datat şi semnat ilizibil dreapta jos, cu negru, "Drei. Florentina", (la botez), (1)930, 12 oct(ombrie), G. Teodorescu Romanaţi.

Valoare estimativă: € 350 - 550Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Page 18: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

3332

Ceas de mână bărbătesc, cu carcasă din aur, cu mecanism sistem quartz, calibrul E27, 6 rubine, serie mecanism 1503593, serie carcasă 550843, serie colecție 3838. Cadranul albastru, ușor irizat, cu indica-tive orare din aur, Stema Irakului la ora 9, curea din piele cu cataramă din aur originală. Stare de funcționare. Ion Stănescu a îndeplinit funcțiile de președinte al Consiliului Securității Statului (7 mai 1968 – 24 aprilie 1972) și ministru de interne (24 aprilie 1972 – 17 martie 1973).

12 Ceas Gander, de mână, bărbătesc, de gală, din aur, mecanism militar, cca. 1920, piesă de colecŢie

aur galben 18 k d=4 cm

Valoare estimativă: € 1.500 - 2.500

Ceas de mână în carcasă din aur, având sistem de cronometru la 30 de minute, secundar mic în dreptul orei 9, cadran de email decorat cu funcția de telemetru (ajută la aflarea distanței la care se afla inami-cul), mecanism cu 16 rubine și balans compensat cu spiral Breguet. Stare de funcționare.

Ceas de mână în carcasă din aur decorată cu diamante și safire în stil Art Deco, mecanism cu 18 rubine și 8 ajustaje de poziție, seria 192766, curea textilă decorată cu elemente din aur. Stare de funcționare.

Ceas de mână bărbătesc, în carcasă din aur, cu mecanism cu întoar- cere manuală, 16 rubine, sistem antișoc, calibrul ETA 7001, secundar mic, curea din piele de crocodil, executată manual, cu cataramă din aur, în cutie originală. Geamul din safir cristal, mecanism vizibil pe spate. Serie limitată, exemplarul nr. 191 din 250. Stare de funcționare.

11 Ceas Patek Philippe, de mână, bărbătesc, din aur, ediŢie specială, tiraj limitat, de protocol al Casei Regale a Irakului, în cutie originală; a aparŢinut ministrului de interne Ioan Stănescu, anii ‘60aur galben 18 k 3,5 × 3 cmValoare estimativă: € 3.000 - 4.000Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

13 Ceas Patek Philippe, Art Deco, de mână, de damă, din aur, decorat cu diamante şi safire, cca.1920, curea originală

aur galben 18 k; 36 diamante cu tăietură veche briliant cca. 0,77 ct total și 8 safire cu tăietură pătrată cca. 0,1 ct total culoare H-I, claritate SI1-SI2 l=2,7 cm

Valoare estimativă: € 4.000 - 5.000

14 Ceas Alfred Dunhill, colecŢia X-Centric, de mână, bărbătesc, din aur, ediŢie limitată (ex. 191/250), curea originală din piele de crocodil, în cutie originală 2000aur galben 18 k d=4 cm

Valoare estimativă: € 1.500 - 2.500Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Page 19: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

3534

Pe verso etichetă de participare în expoziţia jubiliară "Vigh Bertalan".

16 Nicolae Furduescu (1908, Craiova, Dolj - 1954, Bucureşti)

Cină la Palatulei pe carton24,5 × 34 cmsemnat dreapta jos, cu brun, N. FURDUESCU

Valoare estimativă: € 400 - 700Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

15 Bertalan Vigh (1890, Rimavska Sobota - 1946, Budapesta)

Frumoasa rusoaicăulei pe pânză105 × 85 cmsemnat și datat stânga jos, cu brun, Vigh Bertalan, 1934

Valoare estimativă: € 1.500 - 2.500

17 Ipolit Strâmbu (1871, Mărășești, Gorj - 1934, Bucureşti)

Boudoirulei pe carton50 × 70 cmsemnat și datat dreapta jos, cu albastru, Strâmbu, 1929

Valoare estimativă: € 8.000 - 12.000

Bibliografie:REZEANU, Paul, “Pictori puţin cunoscuţi”, Ed. ALMA, Craiova, 2009

Pictura de interior practicată de Ipolit Strâmbu în ultimii 20 de ani de carieră a reprezentat una dintre cele mai oportune schimbări în plan estetic și tematic. Noua orientare aducea în prim-plan scene intimiste din viaţa citadină, fiind axată în special pe viața femeilor, în care se observă influenţele picturii de gen müncheneze. În aceste tablouri, printre care se remarcă lucrări ca „Femeie cosând” (1911), „Profil, efect de lampă” (1911), „Efect de lampă” (1912), „Efect de lampă” (1913), „La ceai” (1914), „La lumina lămpii” (1915) – aici enumerân-du-le pe cele de la începutul etapei - observăm femeia burgheză în momentele plăcute de răgaz, petrecându-şi timpul singură ori în compania altor persoane, în diverse activități. Artistul încearcă să contrasteze sentimentul de monotonie prin diversitatea atitudinilor personajelor, originalitatea pozelor, cu scopul de a crea variaţie mo-mentului surprins. Tema clasică ce coordonează compoziția de față se regăsește în opera lui Strâmbu în special în ultimii ani de carieră, etapă în care se simte atras de componenta ludică, romantică a unui subiect tratat cu candoare. (I.P.)

Variantă a operei reprodusă în Adevărul Literar și Artistic, 11 noiembrie 1934

Page 20: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

3736

Tabachera, de formă patrulateră, are capacul placat cu sidef model tablă de şah, iar reversul şi rama sunt din metal aurit cu gravură guilloche gen rips moarat. În interior, pe capac este montată o oglindă, iar pe latura opusă o clapetă montată prin şarnieră susţine ţigările depozitate. Bricheta cu muchiile rotunjite, este placată în aceeaşi manieră cu plăcuţe de sidef.

Artistul italian René Gruau s-a născut în anul 1909 și întreaga viață şi-a dedicat-o modei contribuind la mari schimbări în întreaga industrie de profil. Opera semnată de Gruau a contribuit la progresul economic prin ino- varea industriei publicitare și a fotografiei, devenind unul dintre cei mai îndrăgiți artiști haute couture. Între anii 1940 și 1950 lucrează pentru revista de modă L'Officiel, realizând pentru prestigioasa publicație desene, instalații și fotografii cu subiecte dedicate mo-dei și colaborează cu Marie Laurencin pentru L'Album Du Figaro. Operele lui René Gruau se află în cele mai celebre muzee din Italia precum și la Muzeul Luvru din Paris. Fularul de mătase creat de René Gruau pentru casa de bijuterii Van Cleef and Arpels poartă monogra-ma artistului. Model pe bleu cu chenar auriu realizat în 1984. Piesă rarisimă, de colecție.

René Lalique a lăsat o amprentă profundă asupra curentului ArtNouveau și mai apoi a marcat perioada ArtDeco. Creativitatea și inspirația acestui geniu a inițiat calea pentru un corp mare, poetic și îndrăzneț. Perechea de cercei Lalique este realizată din metal aurit, fiind decorați cu câte o frunză din sticlă colorată, presată cu lobi bine conturați, având clipsuri cu piese de cauciuc anti-alunecare, în cutie originală.

Parfum Bulgari în sticlă de cristal de Murano realizată de Carlo Moretti pentru casa Bul-gari în anul 1995. Bușonul și dispozitivul de reumplere a sticluței sunt făcute din argint. În cutie originală cu interior din piele de căprioară, ce este concepută a fi folosită și pentru bijuterii. Ediție limitată, de colecție, cu certificat original înseriat nr. 97/100. Parfumul este alcătuit dintr-o combinație exotică de esențe de ceai indian de Darjeeling, bergamot mediteraneean și flori de portocal. Piesă rară.

Din prima serie a colecției de parfumuri Balmain, cu flaconul desenat de autor și combinația de arome și parfumuri realizată de Balmain însuși după un șir de călătorii și cercetări. Acest parfum și-a păstrat prospețimea și esențele subtile, având ca arome principale bergamotul, galbanul, piperul negru și coacăze, ca note subtile se remarcă iasomie, violete, trandafiri și iris, arome susținute cu discreție de patchouli, mousse de chêne și santal.

18 Eșarfă Rène Gruau creată pentru casa de bijuterii Van Cleef and Arpels, pentru lansarea colecŢiei de bijuterii din anul 1984, piesă rarisimă, de colecŢiemătase 90 × 90 cm

Valoare estimativă: € 800 - 1.000

19 Garnitură de fumat Ronson, de damă, în cutie originală A doua jumătate a sec. XX, Atelier Ronson Varaflame, Marea Britanie

metal aurit; sidef, oglindă tabacheră 9,5 × 6,5 × 1,5 cm; brichetă 3,7 × 5,8 × 3,7 cm

Valoare estimativă: € 200 - 300

20 Pereche de cercei Lalique „Les Larmes d'Héliconia”, design contemporan, ediŢie limitatăSec. XX, Atelier Francez

sticlă presată L=4 cm, l=2,5 cm

Valoare estimativă: € 350 - 450Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

21 Parfum bărbătesc Bvlgari, design de Carlo Moretti Murano, însoŢit de distins dispozitiv de reumplere a sticluŢei, în cutie originală, cu accesorii din argint, ediŢie specială 97/100, 1995, piesă de colecŢie Murano, Bulgari

sticlă de murano, argint; nefolosit 6 × 6 × 4,5 cm, 20 ml 87,6 gr

Valoare estimativă: € 500 - 600

22 Parfum Balmain pentru femei, design de Pierre Balmain, în cutia originală, anii `80, piesă de colecŢie 1980

h=7 cm, flacon 15 ml

Valoare estimativă: € 350 - 450

21

20

22

Page 21: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

3938

Proveniență:colecţia criticului şi istoricului de artă Radu Bogdan.

23 Iosif Iser (1881, București - 1958, Bucureşti)

Tătăroaice la Balcicgravură cu acul19 × 27 cmsemnat stânga jos, în placă, ISER; datat dreapta jos, în placă,1934; semnat dreapta jos, în creion, ISER; numerotat stânga jos, în creion, 6/11; dedicat central jos, lui Radu Bogdan

Valoare estimativă: € 600 - 1.000Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

25 Nicolae Tonitza (1886, Bârlad - 1940, Bucureşti)

Studii pe plaja Mangalieiulei pe hârtie lipită pe carton24,5 × 25,5 cmsemnat, datat, intitulat și menționat lateral dreapta, cu negru, Tonitza, 1924, Studii pe plaja Mangaliei, ulei

Valoare estimativă: € 1.000 - 2.000 24 Gheorghe Petraşcu (1872, Tecuci, GalaŢi - 1949, Bucureşti)

La malul măriiacvaforte9,5 × 15,5 cmsemnat şi datat dreapta sus, în placă, Petraşcu, (1)931; stânga jos, ștampilă de atelier, GP

Valoare estimativă: € 400 - 600Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Studiul și spiritul de cercetare aveau să îl conducă pe Nicolae Tonitza în locuri din țară cât mai relevante pentru creația sa. După cei trei ani petrecuți la Vălenii de Munte, între 1921-1924 și înainte de itinerarul în Țara Făgărașului din 1925, Tonitza ajungea pe malurile Mării Negre, la Mangalia. Orașul, vedutele cu plaja, cafenelele și oamenii locului vor reveni constant în imaginarul pictorului până la “descoperirea” Balcicului (1933), etapa fiind definitorie creației acestuia, în special pentru deceniul trei al secolului trecut. Micile studii ne oferă informații despre modul de lu-cru al lui Tonitza, studiul pregătitor și impresia rapidă fiind utilizate de un artist stăpân pe toate mijloacele plastice. (I.P.)

Bibliografie:BREZIANU, Barbu, “N.N.Tonitza”, Meridiane, București, 1986

Nicolae Tonitza, Plajă la Mangalia Licitația de Primăvară Artmark 2013,adjudecat pentru 25.000 €

Page 22: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

4140

Set elegant compus din cercei și pandantiv din aur decorat în registre paralele de briliante între care se află câte două șiruri de baghete de diamant, prinderea cerceilor făcându-se cu șurub simplu și clips de siguranță cu blocare, iar a pandantivului prin trecerea lanțului prin bucla închisă a monturii.

Brățară din aur, delicat alcătuită din glieduri - segmente, identice articulate semi mobil, decorate cu un rând median de safire princess flancate de rânduri de briliante, închizătoare tip casetă.

Pandantiv din aur de formă rotundă ce are ca și construcție de bază șiruri liniare de briliante, dispuse radial în formă de semi tor incomplet, cu o lacrimă suspendată pe interior având anou și contra anou decorate în aceeași manieră.

Pereche de butoni din aur, de formă hexagonală cu rama godronată, fondul cu rastru pătrat fin gravat, având în centru un diamant în casetă integrală, cu partea de prin-dere cu poziții sacadate.

Inel din aur având forma unei mici diademe fine, decorată pe orizontală cu o treflă din trei briliante pe o montură decorată cu briliante și roză pe o șină simplă.

Inel din aur cu șină groasă, având capetele preformate cu câte un canal în care sunt țintuite câte patru diamante cu tăietură princess susținând o casetă prismatică cu un caroiaj cu țintuire invizibilă cu patru diamante princess.

Pereche de cercei din aur alb, având o formă pătrată, decorați cu câte patru diamante într-o montură pătrată cu șurub simplu de prindere.

Pereche de cercei din aur în formă de pandeloc alcătuit din segmente - casete articulate între ele cu mici anouri pentru mobilitate, casete ce sunt decorate cu pietre policrome cât și cu diamante, de care e suspendat câte un opalin.

27

26 29

28

31

30

33

32

26 Rafinat pandantiv din aur alb, decorat cu diamante Sec. XX, Atelier European

aur alb 14 k; 186 diamante cu tăietură briliant cca. 1 ct total 7,7 gr culoare I-J, claritate SI2 pandantiv l=3,8 cm, lanț l=40 cm

Valoare estimativă: € 1.000 - 1.800Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

27 BrăŢară elegantă din aur alb, decorată cu safire și diamante Sec. XX, Atelier European

aur alb 18 k; 168 diamante cu tăietură briliant cca. 1,7 ct total și 84 safire cu tăietură princess cca. 1 ct total 17,90 gr diamante: culoare I-J, claritate SI2; safire: claritate VS l=18 cm

Valoare estimativă: € 1.000 - 2.000Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

28 Butoni Art Deco, din aur alb, decoraŢi cu diamante Sec. XX, Atelier European

aur alb 14 k; 2 diamante tăietură veche briliant cca. 0,06 ct total 8,90 gr culoare H, claritate SI2 d=1,5 cm

Valoare estimativă: € 500 - 900Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

29 Elegant set - cercei și pandantiv din aur alb, decorat cu diamante Sec. XX, Atelier European

aur alb 14 k; cercei: 44 diamante cu tăietură briliant, 24 diamante cu tăietură baghetă și 8 diamante cu tăietură princess cca. 1 ct total; pandantiv: 49 de diamante cu tăietură briliant și 16 diamante cu tăietură princess cca. 1,45 ct total 10,20 gr culoare G-H; H-I claritate VS1-VS2; I1-SI2; SI1-VS2 cercei l=1,9 cm, pandantiv l=2,4 cm

Valoare estimativă: € 800 - 1.600Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

30 „Tiara”- inel din aur, decorat cu diamante, cca. 1900 Atelier Austro-Ungar

aur galben 14 k; 10 diamante cu tăietură briliant, veche și roză cca. 0,75 total 2,30 gr culoare I-J, claritate SI2 mărime 51

Valoare estimativă: € 600 - 900Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

31 Inel în manieră Art Deco, din aur alb, decorat cu diamante Sec. XX, Atelier Zei - Rosy Blue Manufacturing Co

aur alb 14 k; 12 diamante cu tăietură princess cca. 0,90 ct total 3,8 gr culoare J, claritate I1-SI2 mărime 54

Valoare estimativă: € 900 - 1.600Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

32 Pereche de cercei în manieră Art Deco, din aur alb, decoraŢi cu diamante Sec. XX, Atelier European

aur alb 18 k; 8 diamante cu tăietură princess cca. 0,32 ct total 2,60 gr culoare J, claritate SI1 l=0,7 cm

Valoare estimativă: € 1.000 - 1.500Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

33 Cercei din aur alb, decoraŢi cu diamante, turmaline și opaline Sec. XX, Atelier European

aur alb 18 k; 2 quartz opalizat cu tăietură pară dublă cca. 1,5 ct total, 2 turmaline cu tăietură briliant cca. 65 ct total , 2 iolite cu tăietură briliant cca.16 ct total și 14 diamante cu tăietură briliant cca. 0,26 ct total 13,20 gr diamante culoare L-I, claritate SI1-SI2, turmaline și Iolite claritate SI l=4,8 cm

Valoare estimativă: € 500 - 900Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Page 23: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

4342

34 Paul ScorŢescu (1895, Iași - 1976, Paris)

Terasa cu flori de salcâm (Sărbătoare la Capri)ulei pe carton50 × 61 cmsemnat stânga jos, cu albastru, P. SCORŢESCO

Valoare estimativă: € 2.000 - 3.500

35 Theodor Pallady (1871, Iaşi - 1956, Bucureşti)

Intimitate[prima jumătate a anilor '20]ulei pe carton17 × 16 cmsemnat lateral stânga, în creion, TP

Valoare estimativă: € 2.000 - 4.000Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

37 Jean Leon Cosmovici (1888, Iaşi - 1952, București)

Prietenii, societatea și familiaulei pe carton19,5 × 68,5 cmsemnat stânga jos, cu negru, J. Cosmovici; datat și localizat dreapta jos, cu negru, 1919, IAȘI

Valoare estimativă: € 1.000 - 1.800Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

36 Grigore (Gore) Mircescu (1885 - 1950)

La mareulei pe carton69,5 × 50,5 cmsemnat dreapta jos, cu albastru, Gore Mircescu

Valoare estimativă: € 900 - 1.600Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Page 24: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

4544

Coșuleț din argint, cu suprafața ovală realizată în ajur, cu mic medalion central în rezervă, de formă ovală, decorat cu volute vegetale ample și Cupidon încordându-și arcul. Bordura este partea care susține întreaga decorație a piesei, fiind realizată din volute vegetale, frunze de viță-de-vie și chiorchini de struguri, com-pletate repetitiv de medalioane cu Cupidon încordându-și arcul.

Pereche de sticle pentru porto, cu suprafața din sticlă decorată bogat prin gravare cu motive elegante rocaille – volute vegetale, buchete de flori, ecusoane. Vasele sunt protejate de armături din argint, fin cizelate, formând baze treiaj decorate cu medalioane convenționale, manșoane la partea inferioară decorate cu scene pastorale, continuate pe laterale de bogate treiaje decorate cu flori, ce se unesc pe gâtul carafelor în manșoane com-pacte. Acestea, precum și buza, sunt decorate cu motive rocaille și personaje galante din sec. XVIII, iar dopurile au butoni supraînălțați reprezentând sileni ce țin pe umeri mari bu-chete de fructe.

Modelat din sticlă albastru cobalt, fla-conul de parfum de formă bitronconică are zona inferioară lisă, transparentă, iar zona superioară satinată, decorată cu măşti femi-nine înconjurate de frunze de ferigă. Dopul scund reia conturul arcuit al corpului.

Fascinația față de viața animalelor merge foarte departe la casa de bijuterii Cartier. Inspirat de animale, după îndelungile călătorii în Africa și Asia, Cartier dezvoltă împreună cu Jeanne Toussaint capricioasa colecție Pan-there și realizează din materiale prețioase animalele junglei, aducând o inedită abordare în design-ul bijuteriilor de lux; tema Anima-lia este un segment important și în continuă dezvoltare. Eșarfa a fost produsă pentru casa de bijuterii Cartier pentru colecția Must din anii `80, reprezentând colecția de bijuterii în formă de animale exotice imprimate pe mătase naturală. Obiectul poartă semnătura casei Cartier, în colțul din dreapta jos, Must de Cartier Paris.

Suport pentru șervet de masă, sprijinit pe patru picioare mărunte terminate în labe de leu, decorate superior cu motive florale. Cor-pul lis este bordat de festoane ample pe buză, din care se dezvoltă mâner format din volute vegetale.

38 Rafinat coșuleŢ din argint, decorat cu viŢă de vie și Cupidon, începutul sec. XX Atelier Occidental

argint 925 turnat, cizelat 392 gr 24 × 20 cm

Valoare estimativă: € 450 - 850Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

39 Decantere-pereche, din cristal gravat și argint Jakob Storck & Louis Sinsheimer, bogat decorate, începutul sec. XX Atelier Jakob Storck & Louis Sinsheimer, Hanau, Germania

argint 800 turnat, cizelat, ajurat; sticlă, suflată în tipar, gravatăh=31 cm (fiecare)

Valoare estimativă: € 1.500 - 2.500Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

40 Flacon de parfum Lalique, din sticlă cobalt, design contemporan Atelier Lalique, FranŢa

sticlă colorată în masă, suflată, presată în tipar, parţial satinată h=9 cm

Valoare estimativă: € 200 - 350Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

41 Eșarfă Must de Cartier, creată pentru colecŢia de bijuterii din anul 1982, piesă foarte rară, de colecŢie

mătase 86 × 86 cm

Valoare estimativă: € 200 - 400Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

42 Elegant suport din argint, pentru șervete, anii ‘40 Atelier Milano, Italia

argint 800 turnat, cizelat 229 gr 25 × 7 × 12 cm

Valoare estimativă: € 250 - 450

39

40

38

Page 25: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

4746

43 Mario (Marius) Ledda (1880 - 1969)

Stradă din Balciculei pe carton48,5 × 60 cmsemnat dreapta jos, cu brun, M. Ledda

Valoare estimativă: € 600 - 1.000Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

44 Dumitru GhiaŢă (1888, Colibaşi, MehedinŢi - 1972, Bucureşti)

Peisaj din Balcic[anii '20]ulei pe carton49 × 59,5 cmsemnat dreapta jos, cu negru, Ghiaţă D.

Valoare estimativă: € 5.000 - 9.000Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

45 Iosif Iser (1881, București - 1958, Bucureşti)

Turc în cafeneaguaşă vernisată şi accente de ulei pe hârtie28 × 23,5 cmsemnat dreapta sus, cu negru, ISER

Valoare estimativă: € 1.800 - 2.800Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

46 Ştefania Manoliu (Bereilh) (1887, Bacău - 1972, Paris)

Micuţii turciulei pe carton50 × 69 cm

Valoare estimativă: € 700 - 1.400Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Page 26: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

4948

Delicatul șal este realizat într-o manieră impecabilă, specifică casei Yves Saint-Laurent, creat pentru plimbările romantice din nopţile reci de vară sau pentru o alură șic de zi cu zi. Este confecționat din lână fină și în colțul din stânga este marcat cu monograma casei YSL. Yves Saint-Laurent creează astfel de accesorii pentru a pune în valoare femeia puternică și îndrăzneață, subliniind feminitatea și eleganța înnăscută.

Ansamblul învie spiritul anilor `80 și readuce atenția asupra unor aspecte ce privesc luxul și detașarea oamenilor cu un anumit statut social. Edițiile de lux create de casa Hermes, îmbogățesc lumea eleganței cu o serie de cravate inedite, în serie limitată. Întotdeauna Hermes, prin creațiile sale aduce în prim plan atitudinea bărbatului șarmant și impecabil, păstrându-i în același timp masculinitatea. Cravata poartă marca Casei Hermes și codul unic (810 MA), discret pe interior. Celebre în lumea rafinată a modei, cravatele Hermes se remarcă prin atenta înseriere a loturilor, ceea ce facilitează autentificarea. Piesa de faţă (serie EA, nr. 7331), din mătase naturală, este decorată cu motive geometrice stilizate, într-o cromatică de galben, albastru şi negru. Recunoscută în întreaga lume ca trendsetter în materie de eleganță și rafinament, casa de modă Hermes nu încetează să surprindă, prezentând colecție după colecție serii de accesorii masculine pline de eleganță, șarm și stabilitate. Edițiile de lux ale casei sunt dedicate domnilor cunoscători, care purtând un astfel de obiect vor atrage întotdeauna atenția. De o calitate impecabilă, cravata este realizată din mătase naturală și poartă marca casei Hermes, însoțit de codul serie de lux pe interior.

47 Șal din voal de lână și lurex Yves Saint-Laurent, anii '80,piesă rară, de colecŢielână și lurex 140 × 140 cm

Valoare estimativă: € 200 - 300

48 Șal din voal de lână Yves Saint-Laurent, anii '80,piesă rară, de colecŢielână 140 × 140 cm

Valoare estimativă: € 200 - 300

49 Distinsă colecŢie de cravate din mătase Hermes, anii '80, finisate manual, ediŢii de lux, tiraj limitat, înseriate, numerotate, piese de colecŢiemătase l=150 cm (fiecare)

Valoare estimativă: € 300 - 400

Yves Saint-Laurent folosește lâna și lurexul ca pe o rețetă magică în descoperirea șarmului din fiecare femeie, iar prin culorile vii oferă mister și note distinse. Șalul este din lână fină, imprimat cu delicate buchețele de trandafiri, Piesa prezintă monograma casei YSL, în partea inferioară și este o piesă rarisimă. Culorile subtile și aerul vaporos conferă un spirit revi- gorant de vacanță.

Page 27: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

5150

50 Bertalan Vigh (1890, Rimavska Sobota - 1946, Budapesta)

Prima balerinaulei pe pânză80 × 60 cmsemnat stânga jos, cu verde, Vigh Bertalan

Valoare estimativă: € 1.400 - 2.400

51 Emilian Lăzărescu (1878 - 1934, Bucureşti)

Bal mascatulei pe placaj23 × 33 cmsemnat dreapta jos, cu roșu, EMILIAN LĂZĂRESCO

Valoare estimativă: € 1.000 - 2.000Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

52 Nicolae Vermont (1866, Bacău - 1932, Bucureşti)

Sânzieneulei pe lemn27 × 34,5 cmsemnat, datat şi localizat stânga jos, cu brun, N. Vermont, (18)95, Paris

Valoare estimativă: € 3.000 - 5.000

Bibliografie:PAVEL, Amelia, IONESCU Radu, “Nicolae Vermont”, Ed. Academiei Republicii Populare Române, Bucureşti, 1958

În buna tradiție a sfârșitului de secol XIX, Nicolae Vermont își va apro-funda studiile finalizate la Școala de Belle Arte din București (1886) prin călătorii și cicluri de studii în marile capitale artistice ale Europei vestice. Mai întâi la München, apoi la Paris, Vermont va petrece aprox-imativ 8 ani în afara țării, perioadă definitorie pentru încă tânărul art-ist. Etapa pariziană va reprezenta ultima bornă pe care Vermont o va atinge înainte de a-i fi recunoscută valoarea în țara natală. La sfârșitul anului1893, pictorul nostru ajungea în capitala Franței, unde avea să petreacă 2 ani în preajma maestrului Diogène Maillart, un prodigios elev al lui Eugene Delacroix. Sub îndrumarea maestrului său, Vermont își va exersa tehnicile de gravură, practică atât de valoroasă în anii ce vor urma, iar în plan pictural se va apropia și mai mult de curente tipice sfârșitului de secol – simbolism, decorativism. Compozițiile alegorice, alături de tematici inspirate din mitologie și istorie, vor guverna paleta și estetica lui Nicolae Vermont, opera de față, datată 1895, fiind grăitoare pentru stilul pe care pictorul îl aborda. În mod paradoxal, artistul nu resimte mari influențe ale curentelor modern-iste ce vibrau în Parisul anului 1890, ci se va axa aproape exclusiv pe tipologia compoziției clasice, pe care o va practica până în jurul lui 1900. (I.P.)

Page 28: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

5352

Coșuleț pentru pâine, cu bază ovală, având central suprafața decorată cu medalion în care este surprinsă o scenă de gen, scenă galantă în maniera sec. XVIII – în peisaj bogat, un domn cântă la chitară, în timp ce o pereche dansează un menuet. Bordura amplă, ajurată, este decorată cu volute vegetale bogate, pe care se profilează medalioane ovale și ghir-lande de trandafiri strânse din loc în loc de rubane legate în funde. Piesă realizată în stil neo-rococo.

L’ornionul de spectacol, cu structura din alamă, este acoperit cu un superb email al-bastru ultramarin decorat cu steluţe de argint iar ramele oculare, ca și rotiţa de focalizare sunt realizate din sidef fin polisat.

Casetă în formă de ou, având bază ovală și capac detașabil constituind jumătate din suprafața piesei. Decorul, detașat pe suprafața colorată în albastru clar, ce imită albastrul de Sèvres, constă în registre diverse, cu fond de aur coloidal, formate din val grecesc, anthe-mion, motive trilobate și cvadrilobate, polul de atenție fiind constituit din lambrechine colorate în verde-celadon. Pe capac, decorul este susținut amplu de medalion în rezervă, cu pictură reprezentând scenă de gen – pere-che în costume caracteristice celei de a doua jumătăți a secolului al XVIII-lea, în fața unui conac Neo-gotic, înconjurat de parc englez-esc.

Suport delicat pentru chibrituri, decorat pe întreaga suprafață cu volute vegetale bogate, în stil Art Nouveau și cu flori de mazăre. Capa-cul mărunt, prins în șarnieră, este decorat cu frunze palmete.

Cutie pentru voiaj, paralelipipedică, îmbrăcată în catifea de bumbac grenat, având capacul decorat la colțuri cu aplicații din bronz aurit, constituite din volute vegetale, motiv perlat și flori, iar central cu medalion convențional, având gravată monograma ” M.R.”. În interior, capacul este prevăzut cu oglindă. Interiorul este îmbrăcat în satin fraise, cu comparti-mente și suprafețe decorate ”cu butoni”. Pe bază, eticheta producătorului, Paul Milker din București, furnizor al Curții Regale.

Splendid binoclu de spectacol, decorat în manieră Napoleon al III-lea, cu mici buchete florale tratate policrom conturate de șir perlat turcoaz pe un fundal emailat roz-somon. Ocularele şi rotiţa de focalizare sunt din sidef polisat.

53 Elegant coșuleŢ pentru pâine în manieră Neo-rococo, din argint Jean Schlingloff, decorat cu scenă galantă După 1907, Atelier Jean Schlingloff, Hanau, Germania

argint 800 turnat, cizelat, ajurat 280 gr 26 × 19,5 cm

Valoare estimativă: € 400 - 700Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

54 Superb l’ornion de spectacol, manieră Napoleon al III-lea, decorat cu email, sidef și steluŢe de argint, sfârşitul sec. XIX Atelier G&F, FranŢa

alamă presată; email, sidef 10 × 17 cm

Valoare estimativă: € 450 - 750Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

55 Interesantă casetă din porŢelan Ackerman & Fritze, pentru bijuterii, decorată cu scenă galantă și pictată cu aur, cca. 1910 Atelier Ackerman&Fritze, Volkstedt, Germania

porțelan modelat în tipar, glazurat, pictat sub și peste glazură, aur coloidal 21 × 15 × 16 cm

Valoare estimativă: € 300 - 500

56 Suport Art Nouveau, din argint, pentru chibrituri, decorat cu flori de mazăre, cca. 1900 Atelier American

argint 925 turnat, cizelat 18 gr 6,5 × 4 cm

Valoare estimativă: € 50 - 100Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

57 Binoclu de teatru, manieră Napoleon al III-lea, decorat cu email și sidef, sfârșitul sec. XIX Atelier Chemiserie Universelle Pera France

alamă presată; email policrom, sidef l = 9,5 cm

Valoare estimativă: € 400 - 650Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

58 Elegantă casetă pentru voiaj, monogramată, atelier Paul Milker - furnizor al Casei Regale, sfârșitul sec. XIX, piesă de colecŢie Atelier Paul Milker, București, România

lemn tăiat, pluș, satin, bronz turnat, cizelat, aurit, gravat; oglindă 14 × 36 × 28 cm

Valoare estimativă: € 200 - 400Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

55

5458

57

56

53

Page 29: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

5554

60 Constantin C. Constantinescu (Ali Baba) (1897 - 1967)

Vedere către Balcicacuarelă pe hârtie54 × 39 cmsemnat, datat şi localizat stânga jos, cu negru, C. Constantinescu, (1)930, Balcic

Valoare estimativă: € 500 - 700Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

59 Constion (Constantin Ionescu)

Veneţiaulei pe carton25 × 34,5 cmsemnat stânga jos, cu roşu, Constion

Valoare estimativă: € 600 - 1.000Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

61 Gheorghe Chirovici (1883, Turnu Măgurele - 1968, București)

Balcicacuarelă pe hârtie lipită pe carton36 × 50 cmsemnat, datat şi localizat dreapta jos, cu albastru, G. Chirovici, 1939, Balcic

Valoare estimativă: € 400 - 650

62 Ottilia Michail Oteteleşanu (1885, Huşi - 1973, București)

La malul măriiacuarelă pe hârtie lipită pe carton34,5 × 50,5 cmsemnat stânga jos, în peniţă, O. Michail-Oteteleşanu

Valoare estimativă: € 300 - 500Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Page 30: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

5756

Din 2007, editorii revistei de lux Caesar, au organizat o gală de premii în onoarea cititorilor pentru cele mai bune produse de lux din mai multe categorii, inclusiv haute horologerie. Premiile anterioare au avut câștigători la secțiunea "Cel mai bun Caesar Watch" pe Chopard LUC TourbillonTech Twist și Ulysse Nardin. Membrii publicatiei Caezar împreună cu Girard-Perregaux au creat o ediție limitată pentru modelul WW.TC. Această serie limitată creată pentru a aduce un tribut exploratorilor moderni; piesa elegantă de măsurare a timpului este rodul unei serii limitate de 8 ceasuri WW.TC Caesar ‘MONDO EXPLORIS’, ce poartă însemnul revistei Caesar pe cadran. Distinsul accesoriu este marcat cu piesa 3/8, este nou, în cutia originală și are actele de garanție a calității.

64 Ceas Girard Perregaux, de mână, bărbăbătesc model WW.TC Chronograph „Mondo Exploris”, ediŢie CAESAR, limitată (ex. 3/8 - cea mai restrânsă ediŢie GP), piesă de colecŢie, creată pentru aniversarea revistei de lux Caesar 2011

oțel, cu finisaje satinate d=43 mm

Valoare estimativă: € 10.000 - 15.000Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

31CCH Poșetă de seară Christian Dior, cu broderie aplicată pe mătase, piesă rară, mijlocul anilor ‘90

mătase brodată, piele și bronz aurit h=15 cm

Valoare estimativă: € 350 - 450Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Teatrul Le Ranelagh din Paris este gazda prezentării colecției Karl Lagerfeld pentru Chanel Russian Collection 2009 Paris-Moscow. Colecția se naște dintr-o recunoștință pentru influența pe care Rusia a avut-o asupra inspirației Coco Chanel în perioada relației ei cu contele rus Dimitri. Colecția pune în evidență pasiunea și tradiția și face referire la economia Rusiei în curs de dezvoltare. Cu această colecție, designerii Chanel de accesorii au întrecut toate așteptările, cu un design brilliant și cu totul elegant și în acelaș timp surprinzător. Poșeta este un model rezultat din această colecție, este realizată din lână și poartă pe exterior simboluri din istoria Rusiei. Este însoțită de instrucțiunile de păstrare și cardul de autenticitate.

65 Poşetă, de zi, Coco Chanel Russian Collection, cu simboluri ce marchează istoria Rusiei 2009

lâna, metal, email 20 x 34 cm

Valoare estimativă: € 400 - 600Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Hublot este una dintre mărcile aflate în topul luxos al orologeriei elvețiene. Brand-ul a fost revigorat de către Jean Claude Biver, o legendă a domeniului orologeriei care a intro-dus ideea fuziunii de materiale, amestecând oțel, cauciuc și ceramică în modelele lansate începând cu 2004. Hublot Big Bang este unul dintre cele mai reprezentative ceasuri Hublot și o adevărată lecție de marketing în dome-niul ceasornicăriei. Acest ceas, prezentat în 2005, a reușit să reanimeze brandul, fiind unanim apreciat atât de către clienți cât și de presa de specialitate. Denumit Nastie Bang, modelul face parte dintr-o ediție limitată de 132 de piese, câte una pentru fiecare victorie obținută de Ilie Nastase de-a lungul carierei sale, 87 la simplu și 45 la dublu. Ceasul a fost lansat pe 22 iunie 2011, la Londra, în cadrul ceremoniei de inaugurare a celui de-al 36-lea boutique Hublot. Nastie Bang este un model Hublot Big Bang de 44 de mm, din ceramică neagră, cu mecanism automatic cu cronograf. Ceasul are steagul României plasat pe laterala carcasei, iar semnătura lui Ilie Nastase este gravată pe cadranul din antracit, în dreptul orei șase. Tot pe cadran, în dreptul orei nouă, se află cronometrul de 60 de secunde, care amintește de un meci de tenis: „15 - 30 - 40 - game Năstase”, în timp ce cronometrul pentru 30 de minute este poziționat în dreptul orei trei și decorat cu o minge de tenis. Spatele carcasei este gravat cu portretul jucătorului Ilie Năstase în acțiune. Ceasul are entanșeitate de pâna la 100 de metri, geam safir-cristal tratat anti-reflex și data în dreptul orei 4. Ilie Năstase este al treilea sportiv care primește un ceas special de la Hublot, după Diego Armando Maradona, fosta glorie a fot-balului argentinian și Ayrton Senna, legenda Formula 1. Modelul cu carcasă din ceramică a fost personalizat pentru a ilustra cât mai bine personalitatea excentrică a tenismanului. Ceasul face parte dintr-o serie limitată de 10 ceasuri din cele 132, ce au fost create spe-cial pentru Ilie Năstase și prietenii acestuia, piesă fiind înseriată cu numărul 3 din seria de 10, este nou, în cutia originală, cu actele de garanție și autenticitate.

63 Ceas Hublot, de mână, bărbătesc, model Big Bang, ediŢie Nastie Bang, limitată, de 132 de piese, dedicată lui Ilie Năstase; ceasul face parte din seria specială de 10 exemplare făcută pentru Ilie Năstase și prietenii lui, piesă de colecŢie (ex. 3/10) d=44 mm

Valoare estimativă: € 14.000 - 18.000Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Page 31: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

5958

66 Constion (Constantin Ionescu)

Vals la Palatulei pe carton49 × 68 cmsemnat dreapta jos, cu negru, Constion

Valoare estimativă: € 1.000 - 1.800Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

67 Henri Visconte

Iarnă la Parisulei pe carton34,5 × 49,5 cmsemnat dreapta jos, cu violet, Henri Visconte

Valoare estimativă: € 650 - 1.000

68 Mișu Teișanu (1884, Brăila - 1944, Bucureşti)

Cenușăreasaacuarelă, pastel și creion pe hârtie lipităpe carton33 × 35 cmsemnat si datat dreapta jos, în creion, M. Teișanu, (1)917

Valoare estimativă: € 250 - 450Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

69 Eugen Gorski

Ploaie pe Bulevardul Take Ionescuulei pe pânză44,5 × 55 cmsemnat dreapta jos, cu negru, E.Gorski

Valoare estimativă: € 500 - 800Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Page 32: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

6160

Medalion din aur, având o formă liniară continuată de o volută închisă, decorată cu un motiv abstract, cu briliante, onix și sidef.

Inel din aur, decorat cu un hematit gravat intaglio, cu un profil Pallas Athena, într-o casetă pe contur integral, pe o șină simplă cu capetele decorate cu muguri de flori.

Brățară din aur alcătuită din nouă segmente ovale de onix plane, pe care se află câte un profil de tinere domnișoare din sidef gravat volumetric, închise în casete, articulate mobil cu elemente de lanț cât și de grupuri de câte trei perle având închizătoare tip springring.

Inel din aur compus dintr-o montură înaltă tip entourage cu un aquamarin central, înconju-rat concentric de briliante țintuite pe planuri diferite, pe o șină simplă.

Inel din aur decorat cu un mic entourage format dintr-un smarald central înconjurat de briliante pe o șină cu câte trei godroane figurate.

Pereche de cercei din aur alb având forma unei volute decorate cu alternanțe de smaralde cu câte două briliante, șurub simplu de prindere cu clips de siguranță.

Cercei din aur, de forma unei picături, decorați cu câte un ametist înconjurat de mici briliante într-un singur șir, cu șurub de prindere.

71

70

72

73

73 (detaliu)

74

76

75

70 Interesant pandantiv din aur, decorat cu sidef, onix şi diamante Sec. XX, Atelier European

aur galben 14 k; 4 diamante cu tăietură briliant cca. 0,04 ct total, onix cu tăietură fancy cca. 0,45 ct, sidef cu tăietură fancy cca. 0,40 ct 5,5 gr culoare I, claritate SI1-VS2 pandantiv l=2 cm, lanț l=52 cm

Valoare estimativă: € 300 - 600

71 Inel „Palas Athena”, din aur și hematit decorat intaglio Sec. XX, Atelier European

aur galben 10 k; hematit 3,60 gr mărime 47

Valoare estimativă: € 150 - 250Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

72 „Nouă domnișoare” - brăŢară din aur, decorată cu onix, sidef și perle Sec. XX, Atelier European

aur galben 9 k; onix, sidef, perle 17,90 gr l=16 cm

Valoare estimativă: € 600 - 900Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

73 Inel din aur alb, decorat cu diamante și aquamarin central Sec. XX, Atelier European

aur alb 14 k; 20 diamante cu tăietură briliant cca. 0,90 ct total, un aquamarin cu tăietură ovală cca. 0,70 ct 4,6 gr culoare H, claritate VS2-VS1 mărime 47

Valoare estimativă: € 500 - 1.000Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

74 Inel din aur alb, decorat cu smarald central și briliante Sec. XX, Atelier European

aur alb 14 k; 10 diamante cu tăietură briliant cca. 0,3 ct total și un smarald cu tăietură ovală cca. 0,20 ct 3,2 gr culoare I, claritate SI1

Valoare estimativă: € 300 - 600Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

75 Rafinată pereche de cercei din aur alb, decoraŢi cu diamante și smaralde Sec. XX, Atelier European

aur alb 14 k; 12 diamante cu tăietură briliant 0,24 ct total și 6 smaralde cu tăietură ovală cca. 0,65 ct total 5,60 gr culoare I-J, claritate SI1 l=1,9 cm

Valoare estimativă: € 400 - 800Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

76 Cercei din aur, decoraŢi cu ametist şi diamante Sec. XX, Atelier European

aur galben 9 k; 2 ametiste cu tăietură pară cca. 5,30 ct total și 8 diamante cu tăietură briliant cca. 0,04 ct total 3,1 gr culoare L, claritate SI1-SI2 l=1,5 cm

Valoare estimativă: € 300 - 500Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Page 33: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

6362

Pe verso, etichetă de participare în expoziţia "Peisajul în pictura românească", Muzeul Naţional Cotroceni, 2002.

77 George Barbieri (1891, Brăila - 1957)

Tătăroaice la Balciculei pe carton34 × 48,5 cmsemnat ilizibil dreapta jos, în creion, Barbieri

Valoare estimativă: € 800 - 1.400Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

78 Petre Iorgulescu Yor (1890, Râmnicu Sărat - 1939, Cluj)

Peisaj din Balcic[mijlocul anilor '30]ulei pe carton59 × 48,5 cmsemnat dreapta jos, cu negru, YOR

Valoare estimativă: € 3.500 - 5.500Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

79 Dan IalomiŢeanu (1899, Bucureşti - 1979, Bucureşti)

Bărci la Constanţaulei pe pânză lipită pe carton37,5 × 49,5 cmsemnat dreapta jos, în creion, I. Dan; semnat, datat şi localizat stânga jos, în creion, I. Dan, Constanţa, (1)938

Valoare estimativă: € 1.000 - 1.800Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

80 Lily Verea Schneider

Balcic[anii '30]ulei pe pânză lipită pe carton48 × 67 cmsemnat şi localizat dreapta jos, cu roşu, Lily Verea, Balcic

Valoare estimativă: € 900 - 1.600Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Page 34: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

6564

Mănuşile de seară, din piele velur foarte fină de culoare neagră, au un delicat buchet floral brodat în zona manşetei.

La începutul sec. XX ciorapii din mătase fixaţi cu jartieră erau fabricați în două culori sau cu un model cu zona inferioară care să se armonizeze cu restul ţinutei. Perechea de ciorapi din mătase bej-roz, veritabilă piesă de colecţie, are zona inferioară neagră cu model vegetal brodat şi bordură geometrică.

Splendida piesă de colecţie, formată din cravată şi batistă de buzunar, este decorată cu un inedit motiv inelar în tonuri de galben pe fond albastru. Seria MA şi nr. 811, precum şi cutia originală, subliniază autenticitatea ansamblului.

Brâul reprezintă un accesoriu indispensabil care completează ansamblul unui smoking. Lucrat manual de către meşterii casei londo- neze Lord, are marcat numărul (2991) în interi-orul uneia dintre cataramele de bronz. Celebra galerie Burlington Arcade din centrul Londrei, care face legătura dintre Bond Street şi Picca-dilly, adăpostea şi ateliere de croitorie de lux, pe lângă magazine exclusiviste şi elegante, ceea ce a transformat locul într-un centru al eleganţei şi rafinamentului, aspect marcat chiar de la inaugurarea spaţiului în 1819.

81 Pereche de mănuși de seară, din piele de căprioară, perioadă interbelică Atelier European

piele velur, broderie mecanică policromă mărime 6 1/2 (S)

Valoare estimativă: € 50 - 100Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

82 Dresuri retro din mătase, faÇon Burlesque Cabaret,cca. 1900, piesă de colecŢie Atelier European

pereche nouă mărimea 2

Valoare estimativă: € 80 - 150Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

83 Set de cravată și batistă Hermes, ediŢie de lux, limitată, înseriată, numerotată, în cutia originală, începutul anilor ‘90

mătase cravata l=150 cm, batista 40 × 40 cm

Valoare estimativă: € 200 - 250Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

84 Brâu pentru smoking Lord, lucrat manual, în unul din celebrele atelierele din Burlington Arcade, numerotat, anii '80Atelier Lord, Londra, Marea Britanie

mătase l=113 cm

Valoare estimativă: € 200 - 250Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Page 35: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

6766

Cel mai probabil opera a participat la expoziția personală Dimitrie Berea, Galeria del Duomo, Milano, 1941.

Opera a participat la expoziția Berea, Căminul Artei, Galeriile Kretzulescu, București, ia-nuarie - februarie 1943 și este menționată în catalogul expoziției la cat. 60, sub titlul "Peisaj Milanez- Piazza Domului".

Proveniență:colecția criticului de artă Ionel Jianu;colecţia Ionel Constantinescu.

Pe verso etichetă de participare în expoziţia "Portretul în colecţiile particulare de artă", Muzeul de Istorie al Municipiului Bucureşti, 7-27 aprilie 1994.

Opera a participat la expoziția grupului "Crite-rion", februarie 1933, Fundația Dalles, și este reprodusă în "Adevărul literar și artistic", anul XII, nr. 636, 12 februarie 1933 la pag. 3, sub titlul "Portret".

85 Dimitrie Berea (1908, Bacău - 1975, Paris)

Domul din Milanoulei pe pânză lipită pe carton49,5 × 39,5 cmsemnat și datat dreapta jos, cu negru, Berea, (19)41

Valoare estimativă: € 1.500 - 2.500Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

86 FranÇois (Francisc) Gall (1912, Cluj - 1987, Paris)

Pregătiri de cursă la Auteuilpastel pe hârtie46 × 58 cmsemnat stânga jos, în creion, F. Gall

Valoare estimativă: € 900 - 1.500Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

87 Petre Iorgulescu Yor (1890, Râmnicu Sărat - 1939, Cluj)

Portretul Margareteiulei pe carton80 × 66 cmsemnat şi datat dreapta sus, cu verde şi negru, P. Iorgulescu YOR, 1933

Valoare estimativă: € 8.000 - 14.000

Bibliografie:CONSTANTINESCU, Radu Cornel, “Petre Iorgulescu-Yor”, Ed. Meridiane, București, 1969JIANU, Ionel, “Viața lui Petre Iorgulescu-Yor”, București, 1940

La începutul anilor ’30, opera lui Iorgulescu-Yor atingea cele mai înalte note picturale, devenind unul dintre cei mai proeminenți reprezentanți ai modernismului românesc. Participările la expozițiile Tinerimii Artistice sau la cele ale Salonului Oficial, dar și organizarea unor expoziții personale (1931) îl propulsau în elita picturii românești, recunoașterea venind și dinspre asociațiile artistice. În 1931, devenea membru societar al Tinerimii Artistice, iar în 1932 devenea membru în juriul Salonului Oficial, acestea fiind coroborate cu accederea în postul de custode al Pinacotecii Municipiului București, în anii 1933-1934. Opera de față, alături de componentele picturale ce o elevează în rândul portretisticii interbelice, are calitatea de a ne oferi informații esențiale despre statutul pictorului în cadrul grupărilor literar-artis-tice ale deceniului patru al secolului XX. Pe lângă faptul că personajul reprodus este soția avocatului, literatului și criticului de artă Ionel Ji-anu, uleiul era prezent în prima expoziției a grupului “Criterion”(1933). Componenta artististică a grupării - unde regăsim nume ca Margareta Sterian, Marcel Iancu, M.H.Maxy sau Corneliu Michăilescu - era doar o mică parte a unei asociații culturale a cărei bază era pusă încă din 1932 de către Paul Sterian și Petru Comarnescu, alături de care aveau să colaboreze nume ca Emil Cioran, Mircea Eliade sau Constantin Noica. (I.P.)

Opera este reprodusă în Albumul 2, colecția Muzeului Municipal Râmnicu-Sărat, inv. 303, planșa XXXI cu mențiunea "Portret Dnei I.Jianu, avocat. 1933". Albumul a fost ținut de Petre Iorgulescu-Yor în perioada 1920-1939 și conține decupaje și extrase din presa vremii, dar și fotografii sepia și alb-negru cu propri-ile opere publicate în "Documentele lui Petre Iorgulescu-Yor", Marius Neculae, Editgraph, Buzău, 2011.

Opera este reprodusă în "Pictorii portretului", Mircea Deac, Monitorul Oficial, 2012 la pag. 106.

Page 36: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

6968

Pandantiv din aur, de formă octogonală decorat cu o montură bombată pe care se regăsește un mozaic policrom din safire și rubine.

Bijuterie optică - ac de rever din aur, deco-rat cu matostat și cilindru pentru fotografie microscopică reprezentând un grup de militari italieni din prima jumătate a sec. XIX. Helio-tropul sau jaspul verde, piatra este asociată lui Hristos, datorită petelor roșii care amintesc de sângele Mântuitorului. În Babilon era purtat

Pandantiv din aur, de forma unei inimi compusă din două alveole articulate cu o mică şarnieră, cu ramă de fotografie interioară, fiind decorat cu motive floral-vegetale, iar în mijloc o montură entourage cu un rubin înconjurat de granate, având anou și contra anou de prindere pe lanț.

Brățară din aur, de forma unei panglici alcătuită din trei lanțuri solidare, cu zale cilin-drice, cu pandelocuri conice la un capăt, iar la celălalt o montură florală mobilă pe balama, ce are rol și de închizătoare cu blocare pentru reglarea mărimii.

pentru a repurta victorii împotriva inamicilor. Mai este numită piatra curajului sau piatra luptătorilor. Pe fotografie este inscripționat ‘’Photographie microscopique Dagron et cie Paris”, toate într-o montură atent gravată manual amintind de vechile reprezentări ale globului pământesc. Acul este simplu cu o zonă torsadată anti-smulgere.

92 BrăŢară din aur, decorată cu perle şi safire Sec. XX, Atelier European

aur galben 14 k; 10 safire cu tăietură briliant cca. 0,80 ct total și 13 perle de cultură cca. 3,20 mm - 5 mm 15 gr d=5,5 cm

Valoare estimativă: € 700 - 1.200Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Brățară din aur, din două segmente articulate pe șarnieră, având forma a două sinusoide decalate, decorate cu alternanțe cromatice de perle și safire, partea laterală fiind gravată cu model vegetal, închizătoarea sa este de tip casetă cu o siguranță laterală.

Garnitură din aur compusă din pandantiv și cercei, având compoziţii poligonale realizate din perle satinate din aur şi coral construite pe baza unei țesături din lanț realizat dintr-o succesiune de sfere mărunte și cu aplicații de franjuri. Cerceii, prin compoziția franjurilor au destinație dreapta-stânga.

Pereche de butoni de aur vintage, având formă de cercuri duble, articulate, decorate cu ghirlande și panglici, iar în centru un safir cabochon.

Colier din aur alcătuit din segmente alter-nante, într-o ordine descrescătoare față de centru simulând o împletitură, decorate cu briliante țintuite în câmp având închizătoare tip casetă cu siguranță exterioară.

88

90

89

91

9495

92

93

88 Spectaculos pandantiv din aur, decorat cu rubine și safire Sec. XX, Atelier European

aur galben 9 k; 153 de safire și rubine cu tăietură: briliant, princess și pară cca. 21 ct total 28,4 gr culoare safire: roșu, galben, verde, albastru, bleu, roz pal l=6 cm

Valoare estimativă: € 1.200 - 2.200

89 Spectaculos ac de rever, din aur Dagron, cca. 1860, piesă rară, de colecŢie Atelier Dagron, FranŢa

aur galben 18 k 4,80 gr l=6,8 cm

Valoare estimativă: € 900 - 1.400Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

90 „Remember”- pandantiv port bonheur din aur, decorat cu rubin şi granate 1985-1990, Atelier American

pandantiv aur galben 10 k și lanț 14 k; Rubin de 0,60 ct și 9 granate cca. 0,50 total cu tăietură briliant simplă 4,7 gr culoare, claritate pandantiv l=2,5 cm, lanț l=44 m

Valoare estimativă: € 300 - 500Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

91 Bogată brăŢară din aur, reglabilă Sec. XX, Atelier Europeanaur galben 18 k 19 gr l=22 cm

Valoare estimativă: € 600 - 900 93 „Sun Day”- garnitură de cercei şi pandantiv, din aur, decorată cu coral Sec. XX, Atelier Italian

aur galben 18 k; 52 coral 40,4 gr cercei l=8 cm, pandantiv l=10 cm

Valoare estimativă: € 1.000 - 2.000Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

94 Butoni din aur Wordley, Alsopp & Bliss, decoraŢi cu safir Sec. XX, Atelier Wordley, Alsopp & Bliss

aur galben 14 k; 4 safire cu tăietură cabochon 8,5 gr d=1,5 cm

Valoare estimativă: € 400 - 600

95 Elegant colier din aur, decorat cu flori de diamante Sec. XX, Atelier European

aur galben 10 k; 161 de diamante cu tăietură briliant cca. 2,51 ct total 44,80 gr culoare J, claritate SI1-SI2 l=42 cm

Valoare estimativă: € 2.800 - 3.800Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Page 37: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

7170

96 Dimitrie Știubei (1901, Bacău - 1986, Mettmann, Germania)

În largulei pe pânză50 × 65,5 cmsemnat şi datat stânga jos, cu alb, Ştiubei, (19)79

Valoare estimativă: € 1.400 - 2.200Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

97 Constantin Artachino (1870, Giurgiu - 1954, Bucureşti)

Caliacraulei pe pânză42 × 60 cmsemnat dreapta jos, cu brun, C. Artachino

Valoare estimativă: € 2.000 - 3.500Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

98 Dimitrie Ştiubei (1901, Bacău - 1986, Mettmann, Germania)

Dimineață în portul Constanțaulei pe carton49,5 × 70 cmsemnat şi datat dreapta jos, cu negru, Ştiubei, (19)45

Valoare estimativă: € 1.400 - 2.400Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

99 George Iosif Burgstaller

Micul marinarulei pe pânză125,5 × 74,5 cmsemnat şi datat stânga jos, cu brun, G. BURGSTALLER, 1898

Valoare estimativă: € 1.800 - 3.200Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Page 38: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

7372

Vas miniatural soliflor, de formă bulbară, turtit pe lateral, cu gât înalt gen trompetă, din sticlă stratificată ocru auriu şi brun violaceu, decorat cu flori de anemone degajate din stratul brun pe corp şi cu lujeri vegetali pe gâtul înalt. Vasul este semnat în camee.

Vas mic, decorativ, fond galben ambră pe care se detașează motivele vegetale, ramuri cu frunze și fructe mici de corn, de culoare roșie. Din perioada Paul Perdrizet, vasul continuă prin formă și motive decorative tradiția instaurată la Nancy de Émile Gallé.

Flaconul de parfum, de formă sferică, din sticlă transparentă, are capacul decorat cu două anemone din sticlă opalescentă cu tijă prelungă transformată în pistil pentru parfu-mat. Modelul flaconului a fost conceput şi re-alizat in 1935 de R. Lalique şi reluat după 1951.

Suportul de pachet de tigări, piesă insolită, de formă patrulateră, are anterior un perete compact cu gravură guilloche și o aplicaţie din aur cu numele posesorului în caracter cursiv, iar celelalte laturi au pereţii decupaţi gravaţi în aceeaşi manieră.

Flacon pentru parfum, model ”Frivolités” (format mare), având corpul cilindric, decorat în relief mărunt cu personaje feminine, sem-inude, în atitudini relaxate, amintind de demi-mondenele picturii Rococo. Personajele se reliefează în pasta vitroasă opalescentă. Fla-conul e prevăzut cu capac, geometrizat, dând nota finală Art Deco caracteristică artistului francez Marius Ernest Sabino care reuşeşte să fabrice o pastă de sticlă opalescentă cu nuanţe de albastru de ghiaţă şi auriu după o reţetă proprie. Prin realizările sale, Sabino se înscrie în loc de frunte în galeria sticlarilor francezi din perioada Art Deco.

Clopoțel de mari dimensiuni, decorat pe în-treaga suprafață cu motive bogate, între care se remarcă efigii feminine, protome de țapi și volute vegetale bogate rocaille. Mânerul este constituit din mic bust de personaj masculin, în costum de secol XVII.

Caseta, souvenir de bal, comandată de munic-ipalitatea Vienei, conţinea programul balului şi era conferită tinerelor ce-şi făceau intrarea în societate. Sprijinită pe patru picioruşe scunde, caseta ovală în contur, este decorată cu un medalion central cu o acvilă imperială, înconjurată de inscripţia „BALL/DER/STADT/WIEN/FEBE/1911”. Fundalul este decorat cu rozete florale şi frunze de iederă cuprinse în rezerve de formă vegetală dispuse simetric, stilizare caracteristică secession-ului vienez, iar pe contur un şir perlat. Peretele lateral este acoperit de o friză de ove și frunze de iederă. Interiorul este aurit, capacul fiind capitonat cu rips de mătase albastru deschis.

101

102

100

103

105

104

106

100 Vas soliflor Émile Gallé, decorat cu fructe de corn, piesă de colecŢie, anii ‘20 Atelier GallÉ, Nancy, FranŢa

sticlă suflată liber, stratificată, colorată în masă, gravată cu acizi h=13,3 cm

Valoare estimativă: € 450 - 750

101 Vas soliflor Émile Gallé, decorat cu anemone, piesă de colecŢie, cca. 1920 Atelier GallÉ, Nancy, FranŢa

sticlă suflată în tipar, stratificată, gravată cu acid h=11 cm

Valoare estimativă: € 450 - 750

106 Flori de anemone - flacon pentru parfum Lalique, design contemporan Atelier Lalique, FranŢa

sticlă suflată, presată în tipar, parţial patinată, email h=15 cm

Valoare estimativă: € 500 - 850Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

103 „Frivolités” - flacon de parfum Sabino, manieră Art Deco, decorat cu baigneuze cca. 1950, Atelier Marius Ernest Sabino, Paris, FranŢa

sticlă opalescentă suflată în tipar h=16 cm

Valoare estimativă: € 75 - 150

104 Interesant suport din argint, pentru pachet de Ţigări, decorat cu monogramă din aur, începutul sec. XX Atelier European

argint 800 presat, gravură guilloche, aur turnat 39 gr 7 × 5,5 × 2,3 cm

Valoare estimativă: € 50 - 100

105 Casetă de bal vienez, manieră Sezession, realizată de Wilhelm Melzer - furnizorul CurŢii Imperiale, 1911, piesă de colecŢie Atelier Wilhelm Melzer, Viena, Austria

alamă presată, turnată, argintată, parţial aurită, rips de mătase 7,5 × 11 × 3,5 cm

Valoare estimativă: € 150 - 250Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

102 ClopoŢel din bronz, bogat decorat, sfârșitul sec. XIX, piesă de colecŢie Atelier Occidental

bronz turnat, cizelat h=15 cm, d=9 cm

Valoare estimativă: € 200 - 400

Page 39: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

7574

107 Dimitrie Berea (1908, Bacău - 1975, Paris)

Pariziancă în rochie de balulei pe pânză92 × 73 cmsemnat, localizat și datat stânga sus, cu roșu, Berea, Paris, 19(52)

Valoare estimativă: € 2.500 - 3.500Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

108 Magdalena Rădulescu (1902, Râmnicu Vâlcea - 1983, Paris)

Doamna cu perleulei pe pânză45,5 × 33 cmsemnat dreapta sus, cu negru, Magdalena Rădulesco

Valoare estimativă: € 1.200 - 2.200Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

109 Costin Petrescu (1872, Piteşti - 1954, Bucureşti)

Inspirațiaulei pe pânză54 × 38 cmsemnat dreapta jos, cu roșu, Costin Petr(escu)

Valoare estimativă: € 1.400 - 2.000

Page 40: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

7776

Inel cu un rubin faţetat, ce sugerează o floare şi frunze filiforme, decorat cu diamante.

Pereche de cercei de tip pandeloc alcătuit dintr-o înșiruire liniară de casete articulate semi mobil, având la un capăt un rubin, iar în celălalt o treflă tot din rubine cu șurub simplu de prindere.

Inel din aur, decorat pe o șină simplă cu o montură bogată având forma unei eșarfe în-nodate decorată cu briliante în mijlocul căreia este o perlă neagră.

Pandantiv interesant din argint cu două configurații prestabilite grație unei perechi de magneți permanenți, ce asigură trecerea de la o înșiruire de patru forme triunghiulare, la o formă de cruce cu brațe egale, decorate cu opal, lanț cu zale pătrate având închizătoare tip carabină.

Pereche de cercei din aur alcătuiți din două părți, cea de susținere și prindere la ureche, presată, decorată cu elemente florale pe un mic medalion gravat, emailat, de care este suspendat un rubin șlefuit poire. Se pot purta cu sau fără pandelocul de rubin.

Pandantiv din aur, de forma unei cruci grecești cu brațe egale, decorate cu briliante iar pe centru și capetele ei câte un smarald, orificiu discret de trecere a lanțului.

Inel din aur, alcătuit dintr-o montură înaltă, compusă din volute volumetrice succesive, în centrul cărora se află un aranjament de perle și smaralde.

113

112

110 111

116

114

115

116 (detaliu)

110 Distins inel din aur alb, decorat cu rubin şi diamante Sec. XX, Atelier European

aur alb 14 k; 67 diamante cu tăietură briliant de cca. 0,53 ct total, rubin cu tăietură ovală de cca. 0,7 ct 5,1 gr culoare J-K, claritate I1-SI2 mărime 54

Valoare estimativă: € 250 - 500Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

111 Cercei de seară, din aur alb, decoraŢi cu diamante şi rubine Sec. XX, Atelier Italian

aur alb 14 k; 18 diamante cu tăietură briliant cca. 1,35 ct total și 8 rubine africane cu tăietură ovală cca. 7,1 ct total 4,9 gr culoare J-K, claritate SI1 l=4,2 cm

Valoare estimativă: € 2.000 - 3.000Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

112 Impozant inel din aur alb, decorat cu diamante şi perlă neagră Sec. XX, Atelier Italian

aur alb 14 k; 28 diamante cu tăietură briliant cca. 1,30 ct total și o perlă neagră de Tahiti 12 mm × 13,5 mm 11,8 gr culoare I-J, claritate SI1-SI2 mărime 51

Valoare estimativă: € 1.000 - 1.500

113 Inedit pandantiv-cameleon, decorat cu opale, modelabil Sec. XX, Atelier European

argint 925; opal 13,20 g l=42 cm

Valoare estimativă: € 75 - 150Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

114 Deosebită pereche de cercei din aur, decoraŢi cu email și rubine cca. 1960, Atelier European

aur galben 14 k; 2 rubine cu tăietură pară - fancy cca.14 ct total 9,2 gr l=4 cm

Valoare estimativă: € 600 - 900Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

115 Pandantiv-cruce, din aur, decorat cu diamante și smaralde Sec. XX, Atelier European

aur galben 18 k; 12 diamante cu tăietură briliant cca. 0,6 ct total și 5 smaralde, calitate gemă, cu tăietură ovală fațetată cca. 3,8 ct total 9,1 gr culoare I-J, claritate SI1-SI2 4 × 4 cm

Valoare estimativă: € 700 - 900Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

116 Inel din aur, bogat decorat cu perle și smaralde Sec. XX, Atelier Sud Dunărean

aur galben 18 k; 9 perle cca. 4,5 mm - 6,5 mm și 4 smaralde calitate gemă cca. 0,2 ct total 11,1 gr mărime 53

Valoare estimativă: € 600 - 900

Page 41: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

7978

117 Paul Miracovici (1906, Frumoasa, Harghita - 1973, Bucureşti)

Zi de vară la Saint-Tropezulei pe pânză32,5 × 40 cmsemnat, datat şi localizat dreapta jos, cu roşu, Paul Miracovici, St. Tropez, (19)33

Valoare estimativă: € 1.800 - 3.000Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

118 Henri H. Catargi (1894, Bucureşti - 1976, Bucureşti)

Bărci la Tulceaulei pe pânză lipită pe carton41,5 × 53,5 cmsemnat şi datat stânga jos, cu verde, H.H. Catargi, (19)57

Valoare estimativă: € 2.500 - 3.500Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

119 Corneliu Michăilescu (1887, Bucureşti - 1965, Bucureşti)

La mareulei pe carton43,5 × 53 cmsemnat, datat şi localizat stânga jos, cu brun, CM, 1922, T. Ghiol-Movilă

Valoare estimativă: € 6.500 - 9.500

Bibliografie:OPREA, Petre, „Corneliu Mihăilescu”, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1972

Limbajul sintetic pe care îl denota pictura lui Corneliu Michăilescu în jurul anului 1920 stă dovadă pentru influențele multiple la care era supus tânărul pictor. Atras deopotrivă de farmecul simbolicului, tra-dus chiar prin limbaj Art Nouveau (în a doua jumătate a deceniului doi al secolului trecut), pictorul avea să își modeleze un discurs plastic modernist în cea de-a doua etapă petrecută la Florența, de după Primul Război Mondial. Chiar dacă infuzia avangardistă nu se compara cu cea descoperită în preajma grupărilor românești din jurul “Cont-imporanului” câțiva ani mai târziu (1924), creația lui Michăilescu din primii ani ai deceniului trei vibra și preconiza tot mai fervent atracția pentru construcție și cubism. Opera noastră ne oferă date despre eclectismul de care dădea dovadă maniera picturală a lui Michăilescu la finalul acestei prime perioade de creație (1913-1922). Compoziția cu personaje în peisaj se desfășoară după criteriile clasice, însă rezolvarea plastică anunța un limbaj modernist ce avea să acapareze stilul artistului în perioada imediat următoare. Michăilescu se afla cel mai probabil la Techirghiol-Movilă, cocheta stațiune balneară, pentru tratament, având în vedere faptul că sănătătea îi fusese șubrezită în perioada prizoneriatului din lagărul de la Tuchel (septembrie 1916 – 1918). (I.P.)

Page 42: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

8180

Ceas de mână bărbătesc, model Digiteur, mecanism sistem cu discuri, calibrul 130, cu întoarcere manuală, seria 258, având cadran negru cu ferestre pentru ore, minute și secunde, curea din piele cu cataramă din aur, originală, certificat de origine și garanție, în cutie originală. Ediție limitată exemplarul 43 din 99. Stare de funcţionare.

Ceas de damă în carcasă din aur, cu un cadran frumos decorat cu diamante și secundar mic, mecanism calibrul 9L, 17 rubine, seria 7224647. Necesită revizie.

Ceas de mână bărbătesc, cu carcasă din aur roz, mecanism automatic vizibil pe spate având funcţia de orientare pentru a indica răsăritul şi apusul soarelui, cadranul frumos decorat cu raze şi fereastră pen-tru dată. Fabricat în Germania, cu mecanism de bază de provenienţă elveţiană, calibrul ETA 2892A2. Model individual important având seria nr. 00 din colecţia EOS 42/RG. Certificat de provenienţă original, datat 04.11.04, semnat în original cu semnătura fabricantului. Curea din piele de aligator executată manual şi cataramă din aur. Martin Braun s-a născut în anul 1964 în Karlsruhe, Baden, Germania. Tatăl lui Braun, maestru bijutier Karl-Christian Braun, a fost un producător de specialitate bine-cunoscut de carcase de ceas. Astfel, Braun a fost in-trodus în lumea ceasurilor de la o vârstă fragedă. El a devenit în mod oficial un ceasornicar la absolvirea renumitei orologerii din Pforzheim în 1983 - cu onoruri. În timpul studiilor Martin Braun a început să lucreze alături de unul dintre instructorii săi pentru un ceas ce avea să afișeze timpul de răsărit și apus de soare. După ce tatăl său a planifi-cat să se pensioneze, Braun a lucrat la acest concept de aproape cinci ani înainte de a prezenta cu mândrie roadele muncii sale, modelul EOS, în noiembrie 2000. În același timp, el a anunțat înființarea de marcă proprie, oferind o colecție de ceasuri strict de design propriu: Martin Braun & Franck Muller Group. Martin Braun, un nume care este cunoscut în lume pentru ceasurile sale cu mecanisme cu indicații astro-nomice, dar de asemenea, pentru creativitatea individuală și modele incomparabile. Cu idei noi mereu , Martin Braun a fost în măsură să-și stabilească un nume pe piețele intenaționale în ultimii ani. Aceasta a fost unul din motivele pentru care marca este acum parte a grupului Franck Muller în Geneva.

Ceas de buzunar cu două capace, Fres Esquivillon & De Choudens, cadran email, mecanism cu antrenare pe lanț, frumos cizelat și gra-vat, având întoarcere și potrivire cu cheițe, minutar înlocuit. Număr mecanism 73418. Necesită revizie.

120 Ceas Longines, de mână, de damă, din aur, decorat cu cadran decorat cu diamante, cca. 1935aur galben 14 k; 20 de diamante cu tăietură simplă briliant cca. 0,18 ct total culoare J-K, claritate SI2 2,8 × 2 cm

Valoare estimativă: € 1.000 - 2.000

121 Ceas Chronoswiss, Digiteur, de mână, bărbătesc, din aur roz, ediŢie limitată (ex. 43/99) 2008aur roz 18 k 3,7 × 2,4 cm

Valoare estimativă: € 5.000 - 9.000Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

123 Ceas de buzunar De Choudens, din aur, sfârșitul sec. XVIII, piesă de colecŢie Atelier Fres Esquivillon & De Choudens, Anglia

aur galben 14 k 87,6 gr d=4,3 cm

Valoare estimativă: € 1.500 - 3.000

122 Ceas Martin Braun, de mână, bărbătesc, din aur roz, ex. 00 (prototipul), piesă de colecŢie 2004aur roz 18 k d=4,2 cm

Valoare estimativă: € 12.000 - 18.000Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Page 43: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

8382

Proveniență:colecția arh. Maria Cătin;colecție privată bucureșteană.

Pe verso etichetă de participare în expoziția societății "Tinerimea artistică".

Opera a participat în expoziția societății "Tinerimea Artistică", aprilie 1912, și este menționată în catalogul expoziției la cat. 294, sub titlul "La turcoaice".

Lucrarea este reprodusă în catalogul expoziției retrospective "Francisc Șirato", Petre Oprea, Muzeul de Artă al R.P.R., 1965, categoria lucrărilor care nu au figurat în expoziție, pag.125, co. arh. Maria Cătin.

Francisc Șirato, Saltimbancii Colecția Lila Nădejde.

124 Francisc Șirato (1877, Craiova - 1953, Bucureşti)

Turcoaice la Moși[1912]ulei pe carton44,5 × 60 cmsemnat stânga jos, cu albastru, Șirato

Valoare estimativă: € 25.000 - 35.000Cariera de aproape cinci decenii a lui Francisc Șirato ne oferă ocazia să observăm evoluția, experimentul și etapele ce au definitivat locul acestuia în cultura și pictura românească a primei jumătăți a secolu-lui XX. Înscris la Școala de Belle Arte la o vârstă destul de înaintată, la 23 de ani, în 1900 Șirato se va departaja de la începutul carierei de mediul artistic autohton. Chiar dacă printre colegii cei mai elogiați se regăseau Constantin Brâncuși sau Ion Theodorescu-Sion, Șirato nu era desconsiderat, cu toate că situația financiară precară îl priva de multe experiențe necesare etapei. Datorită acestei situații, artistul se va reprofila pentru primii ani ai carierei spre desen, mai exact, spre caricatură, sursă financiară în acei primi ani de practică. Colaborarea cu ziarul “Furnica” se va dovedi mai mult decât benefică, ajutându-l să își contureze ochiul critic. Caracterul militant al creațiilor sale reprezenta o manieră des întâlnită în lumea artiștilor, fapt pe care îl regăsim și la Tonitza sau Iser, relația de mai târziu cu primul fiind înlesnită și de această componentă biografică. Omul ajungea încă din acel prim deceniu de practică artistică un punct central în imaginarul lui Șirato și, chiar dacă creația sa – grafică prin excelență – se limita la colaborarea cu principalele reviste și ziare axate pe pamflet socio-politic, artistul va debuta încă din 1908 în cadrul expozițiilor de grup (Tinerimea artistică). Mai mult decât atât, expozițiile Societății artistice menționate vor fi singurele manifestări pe care Șirato le-a susținut pe simezele bucureștene până la iz-bugnirea Primului Război Mondial. Țăranul, omul simplu din ma-halaua Capitalei, cafenele și bâlciurile îi vor oferi lui Șirato principalele subiecte în explorarea picturală care, începând cu 1910, devenea și ea un interes plastic. În ceea ce privește ciclul prezentat în cadrul Societății Tinerimea Artistică din cursul anului 1912, ciclu ce integrează întru totul și opera de față, descoperim un punct comun al operelor realizate în anii 1911-1913, când pictorul surprindea viața omului simplu. Florărese, țigani din mahalalele bucureștene, țărani veniți la târguri și oboruri sunt prezentați într-o manieră extrem de plastică, în compoziții definitorii pentru statut, activitate și percepție a acestor personaje în ochiul publicului. Alături de “Saltimbancii”, “La chef”, “În loje” sau “În pauză”, opera de față ne prezintă o mică parte a vechilor târguri de la Moși. Atmosfera ludică, tonurile crude și maniera grafică de prezen-tare a personajelor ne introduc în spiritul ciudat al serilor artistice ce piperau viața de noapte a Bucureștiului de început de secol. (I.P.)

Bibliografie:DRĂGUȚ, Vasile, “Fr. Șirato”, E.S.P.L.A., București, 1955ISPIR, Mihai, “Șirato”, Ed. Meridiane, București, 1979

Page 44: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

8584

Originală poşetă de bal în formă de pernuţă decorativă de formă patrulateră, rotunjită. Cele două elemente componente sunt unite printr-o şarnieră dezvoltată în element deco-rativ floral-vegetal ajurat pe spate, iar pe faţă se amplifică într-o încuietoare florală de formă lanceolată. Zona mediană este subliniată prin aplicarea unor bandouri de cupru polisate, care prin culoarea lor arămie contrastează cu fundalul de alamă auriu dantelat prin aplicarea unor perforaţii mărunte. Interiorul poşetei este acoperit cu catifea albastru ultramarin, iar mânerul este din lanţ panzer.

Port-ţigaretul de damă, cu tijă lungă, brun vişiniu, este faţetat spre locaşul ţigării şi cu muchiile rotunjite spre muştiucul fixat printr-un inel din aur. Port- ţigaretul este decorat cu motive vegetale stilizate cuprinse în mici ca-sete distribuite în zona faţetată. Port-ţigaretul este prezentat în etui-ul original din piele.

Foaia dublă a evantaiului “plain vol,” din mătase ocru auriu și neagră pe partea opusă, are montura din lemn lăcuit negru cu rezerve aplicate, presate, din mătase ocru cu lujeri florali şi cadru dantelat auriu, motive ce se regăsesc decorând şi panaşele. Nitul ce uneşte montura este decorat cu un inel floral, iar anoul agăţător de formă ovală este din alamă.

Evantaiul cu foaie dublă este pictat în guaşă pe ambele feţe. Pe faţă foaia este pictată cu trei scene de petrecere câmpeneşti cu per-sonaje îmbrăcate în costume de sec. XVIII. Scenele sunt despărţite de tufişuri care ocupă şi spaţiul din extremităţile foii, iar latura

superioară este tivită de o bordură aurie şi pictată cu volute cu aur. Pe spate o scenă cu personaje îmbrăcate în costume de sec. XVII având pe fundal construcţii în peisaj. Pictura foii este semnată în mongramă. Montura din os traforat cu lujeri florali spre margine are în centru, pe faţă aplicat un medalion pictat în guaşă cu două personaje feminine, iar fundalul traforat, pictat, sugerează o grădină plină de flori. Panaşele traforate şi pictate cu buchet de flori şi rândunele în zbor sunt prinse de nitul ce uneşte lamelele. Acesta este decorat cu anou de os şi cu inel de alamă de care este prins un ciucure de mătase.

125 Cochetă poșetă de bal, Belle Epoque, sfârșitul anilor ‘20 Posibil Atelier Francez

alamă turnată, perforată, cupru polisat 9,5 × 12,5 cm

Valoare estimativă: € 150 - 200Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

126 Elegant port-Ţigaret Art Deco, cu aur, perioadă interbelică, în etui original cca. 1920-1940, Atelier European

bachelită faţetată, sculptată, polisată, aur 14 k l=19,5 cm

Valoare estimativă: € 150 - 200Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

127 Evantai din mătase, „plain vol”, începutul sec. XX Atelier European

foaie dublă din ţesătură de mătase, montura din lemn lăcuit negru pictat cu aur, aplicaţii de mătase, nitul cu aplicaţie florală şi anou de alamă l=32 cm

Valoare estimativă: € 150 - 250Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

128 Evantai „plain vol”, pictat cu scene galante și de chermeză, de autor, sec. XIX, piesă de colecŢie Atelier Francez

foaie dublă de hârtie pictată în guaşă, semnată în monogramă, montura din os traforat, cu pictură în guaşă, cu peniţa cu aur, panașele pictate, traforate, nitul cu anou de os, inel de alamă şi ciucure de mătase l=29 cm

Valoare estimativă: € 500 - 750Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Page 45: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

8786

Proveniență:colecția Nicolae și Maria Radu.

Opera este reprodusă în "Singularitate și reconstrucție imaginară. Pictori români în Bretania", Doina Păuleanu, Ed. Arcade, București, 2010 la pag. 121.

Theodor Pallady, Țărm de mare (Bretania) din "Singularitate și reconstrucție imaginară.Pictori români în Bretania", Doina Păuleanu,editura Arcade, 2010, pag. 104

Theodor Pallady, Case la malul mării - Bretania Muzeul Colecțiilor de Artă, Colecția Garabet Avachian, București

129 Theodor Pallady (1871, Iaşi - 1956, Bucureşti)

Coastă în Bretania[a doua jumătate a anilor '20]ulei pe carton49 × 60 cmsemnat dreapta jos, în creion, TPallady

Valoare estimativă: € 18.000 - 25.000Peisajul a reprezentat pentru Theodor Pallady ocazia unei interpretări inedite a lucrului văzut, fapt relevat de tonul special care tronează asupra acestor compoziții. Fie că sunt opere de început, fie opere de la sfârșitul carierei, fie că sunt peisaje din țară, uleiuri din Bucium sau desene din București, fie din Franța, cu minunatele vedute pariziene sau provensale, Pallady s-a destăinuit în fața unor priveliști grăitoare propriului univers. Din imaginarul cel mai grăitor putem extrage lesne ciclul operelor ce descriu în manieră atât de personală nordul Franței, cu a ei Bretanie ce a atras o bună parte din pictorii-călători români. Pallady este probabil printre primii artiști români ce ajung în această parte a Franței după itinerariile lui Nicolae Grigorescu din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, pictorul nostru cunoscând țărmurile bretone încă din 1894. Era perioada în care Pallady urma conștiincios orele de pictură din atelierul lui Gustave Moreau din cadrul Școlii de Belle Arte din Paris. Alături de bunul prieten Nicolae Grant, și el pictor cu rădăcini boierești, descopereau, la picior sau cu bicicleta, coastele nordului și regiunea Finistère, pe care aveau să le picteze într-o serie întinsă pe parcursul a mai bine de 10 ani. Vedutele surprindeau vederi din Pléneuf-Val-André, insula Bréhat și Pont-Aven, locuri ce aveau să revină ani la rând în imaginarul artistului. Peisajul pe care îl practică Theodor Pallady în zonele nordice nu s-a axat doar pe atracția pentru mediul marin, mai ales în cazul unui artist pentru care experimentul impresionist nu însemna mai nimic. În aceste condiții, Pallady reușește să integreze operele ce surprind eminamente vedute marine într-un tot peisagist în care regăsim vederi urbane, plaje, elemente arhitectonice sau porturile bretone (ex. Douarnenez). În plus, toată această atracție pentru zonele adiacente oceanului sau unei culturi marine se regăsește și în celelalte căutări și călătorii ale artistului. Fie că vorbim de Provence și de orașele-port din sud și sud-estul Franței, fie că vorbim de călătoriile în Spania, Pallady reușește să imprime aceleași note subtile, în tonurile neutre, în surdină, cu care ne obișnuiește indiferent de locul pictat. Tocmai în această “fobie” de zenital, de ton puternic și crud sau de lumină preponderentă, regăsim misterul lipsei lui Pallady din Balcic, loc ce nu i-a provocat nicio atracție specială. (I.P.)

Bibliografie:JIANU, Ionel, „Pallady”, Ed. Căminul Artei, Bucureşti, 1944ŞORBAN, Raoul, „Theodor Pallady”, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1975

Page 46: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

8988

Port bonheur din aur, de formă dreptunghiulară, decorat prin tehnica guil-loche, fiind compartimentat în interior cu ca-pace cu șarnieră având mici piese de deschi-dere cu safire cabochon. Piesa are un creion din aur cu un capăt o mică sferă cu safir și mină de grafit, anou cu șarnieră și contra anou de prindere pe lanț.

Brățară din argint alcătuită din trei elemente articulate cu șarnieră, decorate prin presare cu elemente specifice artei turcești: semilună, stea în cinci colțuri, mâna Fatimei, inscripție în limba arabă, fixarea pe mână făcându-se cu un hanger asigurat de lănțișor.

Garnitură vintage din aur simili filigran, decorat pe un fond specific compus din mici elemente din fir răsucit în forme curgătoare inspirate din natură, cu emailuri policrome dispuse în casete dedicate, cât și în câmpuri largi și pietre fine cu tăieturi și culori diferite. Colierul cât și cerceii sunt alcătuiți din elemente decorate policrom cu emailuri și pietre fin șlefuite, ar-ticulate cu zale mici de lanț sau anouri.

130 BrăŢară din argint, decorată cu motive turcești cca. 1950, Atelier Turcesc

argint 800; 56,8 gr d=6,7 cm

Valoare estimativă: € 150 - 300

131 Superb suport de agendă și porte-bonheur din aur, decorat cu safire, în etui original, începutul sec. XX Atelier Central European

aur galben 14 k 143,8 gr 8 × 5,5 cm

Valoare estimativă: € 8.000 - 10.000

132 „Turkish Vintage”- opulentă garnitură de cercei şi colier din aur, decorată cu pietre fine şi email Sec. XX, Atelier Oriental

aur galben 22 k; Pandantiv: 39 safire roz cu tăietură princess și triunghi cca. 1,95 ct total; 1 peridot cu tăietură rotundă cca. 1,7 ct și 2 granate cu tăietură marquise și poire cca. 0,3 ct total. Cercei: 30 de safire roz cu tăietură princess cca. 1,5 ct total și 2 pietre de peridot cu tăietură rotundă cca. 2 ct total și 2 granate cu tăietură pară cca. 0,3 ct total 96,7 gr cercei l=6,7 cm, colier l=40 cm

Valoare estimativă: € 6.000 - 10.000Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Page 47: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

9190

Proveniență:colecția Nicolae și Maria Radu.

Pe verso etichetă de participare în: prima expoziție a societății din ciclul "Colecții și colecționari", Muzeul Colecțiilor de Artă, 12-25.V.1992; "Portretul în colecțiile particulare de artă"(grafică, pictură și sculptură), Muzeul de Istorie și Artă al Municipiului București, 7-24 aprilie 1994; "Capodopere ale picturii românești interbelice în colecții particulare", Muzeul Național Cotroceni, aprilie-mai 1997; "Jean Al. Steriadi", Muzeul Colecțiilor de Artă, 1999.

Portretistica lui Jean Al. Steriadi pare să descrie o anumită notă a caracterului acestuia, și anume înclinația către observarea atentă a omului. Ajutat de un excelent simț al umorului, pictorul a practicat atât o portretistică clasică, în compoziții în ulei de dimensiuni consi-derabile, cât și o portretistică umoristică, a cărui victimă nu o dată a fost propria sa persoană. Între caricaturile șarjă, desenele prietenilor apropiați și portretele unor cunoscuți, arta lui Steriadi stăruie tocmai prin franchețea modului de reprezentarea a personajului. Tipologia operei de față trădează un Steriadi “clasicist” tocmai datorită ti-picului compozițional: personajul este plasat central, într-o postură relaxată și este pictat într-un mediu cât mai familiar. În opere ca ”Maria Stănculescu” (1922), “Paul Gusty” (1926) sau “Portretul dr. Eftimescu”, identificăm tocmai aceste componente de construcție a uleiului, de la recuzită până la tratarea plastică, factori ce ne înlesnesc integrarea operei noastre în acest ciclu portretistic al mijlocului anilor ’20. (I.P.)

133 Jean Alexandru Steriadi (1880, Bucureşti - 1956, Bucureşti)

Portretul doamnei Auschnitulei pe carton72,5 × 58 cmsemnat și datat dreapta jos, cu brun, Jean Al. Steriadi, (1)924

Valoare estimativă: € 12.000 - 16.000

134 Lucia Demetriade Bălăcescu (1895, Bucureşti - 1979, Bucureşti)

Cochetărieacuarelă și guașă pe carton subțire61,5 × 46,5 cmsemnat și datat dreapta jos, cu brun, LDB, (1)942

Valoare estimativă: € 4.000 - 6.000

135 Samuel MÜtzner (1884, Bucureşti - 1959, Bucureşti)

Pariziancăulei pe carton69,5 × 50 cmsemnat, datat și localizat stânga jos, cu brun, S. MUTZNER, 1908, PARIS

Valoare estimativă: € 4.000 - 6.000Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Bibliografie:DAN, Călin, ”Jean Al Steriadi”, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1988

Page 48: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

9392

Superb vas decorativ din Pâte-de-Cristal cu transparenţe în degradeuri de verde și roz, de formă tronconică, cu trei păsări ale paradisului cu aripile deschise modelate în zona buzei și cu penajul conturat spre baza vasului. Piesa are inscripționat pe bază numele orașului Nancy și numărul 2011.

Caseta miniaturală, din jad de culoare verde închis cu incluziuni mărunte de culoare neagră, are corpul puţin bombat, deschiderea circulară este acoperită de un capac interior de formă lenticulară şi un capac exterior în contur profilat cu buton din aur, la baza căruia este inscripţionată firma producătoare. Vestită pentru creațiile sale în domeniul ceasurilor, dar şi pentru creaţiile sale de bijuterii, firma Piaget deţine mai multe magazine de lux în toată lumea. Piesa prezentată provine din sucursala Piaget din Paris.

Carafă decorativă cu bază circulară, cu cor-pul piriform alungit, a cărui segmentare se datorează alăturării de paste vitroase dif-erit colorate – albastru clar, albastru marin, rubiniu, verde. Capacul detașabil amintește prin formă de cheia sol. Carafa este gravată pe bază cu rotița ” A. Ballarin Murano”.

Vas soliflor de formă ovoidală, din cristal, colorat în masă roz pastelat, este decorat pe toată suprafața cu flori de liliac uşor reliefate, matisate, transparente pe contur. Vasul este marcat pe bază, Lalique, France, prin gravare cu acul.

Încântătoarea şi insolita scrumieră de damă are fomă de bicicletă cu ataş. Piesa, ce poate fi cu succes inclusă într-o colecţie de minia-turi din argint, este executată cu mare fideli-tate, mergând până la amănunt. Ataşul, de formă semiovoidală, are o bordură lată prinsă în șarnieră cu două suporturi pentru ţigări ataşate bordurii.

Tabacheră pentru doamne, cu întreaga suprafață lisă. Capacul superior este deco-rat prin gravare cu păianjen țesând o pânză. Decorul minimal și schematic este balansat de prețiozitatea decorației: corpul păianjenului este constituit dintr-un safir, iar capul dintr-un rubin.

Piesă miniaturală, oglinda de masă, ovală, este pivotantă, montată pe un suport dreptung-hiular, prevăzut cu două sertărașe cu rol de solnițe pentru sare și piper. Suprafaţa supor-tului, ca şi montanţii oglinzii, este gravată fiind sugerată o structură de lemn.

Set de accesorii pentru vin, constând în tirbușon, frapieră cu suprafața lisă, cu anse inele și un disc pentru aflarea calității di-verselor vinuri franțuzești din perioada 1945 – 2007, pe baza clasamentelor realizate de ”Guide Hachette des Vins”.

139

136

137

138

143

140

141

142

136 „Păsările Paradisului” - vas decorativ Daum Nancy, în tehnica pâte-de-cristal, design contemporan Nancy, FranŢa

pâte-de-cristal h=21 cm

Valoare estimativă: € 1.000 - 1.500Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

137 Casetă Piaget, din jad și aur, pentru prafuri, de colecŢie A doua jumătate a sec. XX, Atelier Piaget, Geneva, Elveia

jad strunjit, polisat, montură aur 18 k h=6,3 cm; d=5,5 cm

Valoare estimativă: € 400 - 500

138 Carafă de Murano, decorată în tehnica tessuto, autor Angelo Ballarin, design contemporansticlă suflată liber, colorată în masă, tessuto h=36 cm

Valoare estimativă: € 150 - 200Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

139 Delicat vas soliflor Lalique, decorat cu flori de liliac, design contemporan Atelier Lalique, FranŢa

cristal colorat în masă, suflat în tipar, matisat h=14 cm

Valoare estimativă: € 150 - 250Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

140 Scrumieră de cabaret, din argint, piesă de colecŢie A doua jumătate a sec. XX, Atelier Mexican

argint 925 turnat, presat, polisat 45 gr l=14,5 cm

Valoare estimativă: € 100 - 200

141 Elegantă tabacheră Art Deco, din argint, de damă, decorată cu safir și rubin, cca. 1930 Atelier Austriac

argint 800 turnat, cizelat; safir, rubin 58 gr 9 × 4,5 cm

Valoare estimativă: € 100 - 150Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

142 Inedită miniatură Biedermeier - solniŢă din argint, piesă de colecŢie Sec. XX, Atelier Japonez

argint 950 presat, gravat, polisat; oglindă bizotată 67 brut gr 3,5 × 4,5 × 8 cm

Valoare estimativă: € 75 - 150Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

143 Set de accesorii argintate Christofle pentru servit vinul - frapieră, tirbușon și indicator de calitate (Wine Bottle Coaster), design contemporan Atelier Christofle, Paris, FranŢa

metal turnat, cizelat, argintat tirbușon l=13 cm, disc d=13 cm, frapieră h=20 cm, d=20 cm

Valoare estimativă: € 1.000 - 1.600Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Page 49: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

9594

145 Gheorghe Petraşcu (1872, Tecuci, GalaŢi - 1949, Bucureşti)

Fântâna lui Ovidiu[începutul anilor '20]ulei pe carton25 × 33,5 cmsemnat dreapta jos, cu negru, G. Petraşcu

Valoare estimativă: € 5.500 - 7.500

144 Gheorghe Petraşcu (1872, Tecuci, GalaŢi - 1949, Bucureşti)

Venețiaacuarelă și tuș pe hârtie lipită pe carton24 × 31 cmsemnat și datat stânga jos, în peniță, G. Petrașcu, (1)932

Valoare estimativă: € 700 - 1.400Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

146 George Barbieri (1891, Brăila - 1957)

Vedere din Balciculei pe carton49 × 60 cmsemnat şi datat dreapta jos, cu negru, Barbieri, (1)934

Valoare estimativă: € 1.200 - 1.800

147 Henri Visconte

Peisaj din Positanoulei pe carton48 × 68 cmsemnat dreapta jos, cu roșu,Henri Visconte

Valoare estimativă: € 700 - 1.200Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Page 50: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

9796

La mijlocul anilor `90, casa Dior produce o serie de accesorii dedicată unui stil de viață optimist, vivace și nonconformist, cu aer ju-venil. Accesorii ce aduc o notă de prospețime și revigorează colecțiile bussines. Geanta de seară este lucrată într-o manieră impecabilă, caracteristică casei Dior, realizată din piele dublată de mătase brodată și un accesoriu vesel, discret în formă de trei albine. Piesa face parte dintr-o colecție cu producție limitată.

Beatrice Rossi își petrece copilăria în atelierul familiei ei, de renumiți marochini. De mică este atrasă de desen și face o pasiune pen-tru lumea magică a genților. Creațiile care îi poartă numele sunt combinația perfectă între frumos și inteligent, creatoarea inspirându-se din atitudinea femeilor inteligente, misterio-ase și pasionale. Cu un design contemporan, geanta ce se asortează perfect evenimente-lor prețioase, aduce o notă de feminitate şi frumusețea naturală. Realizată din mătase, are o formă inedită și mici accesorii ornamentale aurite, cu pietre semiprețioase.

Perioada de prosperitate pe care Anglia a cunoscut-o în timpul domniei împărătesei Victoria (1837-1901) a dus la apariția unor stiluri vestimentare noi, potrivite unui ritm de viață alert, aflat pe aceeași lungime de undă cu revoluția industrială și inovațiile din știință. Outfit-ul femeii victoriene permite o mobili-tate mai mare adaptată atitudinii sale practice și gustului pentru călătorii, încorporând ma-teriale exotice importate din vastele colonii ale Imperiului Britanic. Costumul de călărie devine reprezentativ pentru perioada anilor 1880, în timp ce lucrul manual, în special broderia elaborată, dantela și panglicile, decorează în mod somptuos accesoriile. Prin exagerarea intenționată a unor detalii decorative, pălăriile și poșetele evidențiază tipul de siluetă la modă. Poșeta victoriană devine un accesoriu indispensabil o dată cu dispariția buzunarelor din îmbrăcămintea feminină care adoptă linii mai simple și mai drepte, cu accentul pe talie. Obiectul este marcat de o ținută romantică și elegantă ce aduce prospețime și noblețe oricărei vestimentaţii, indiferent de ocazie.

Poşeta are formă dreptunghiulară din plasă de argint cu ramă masivă, în contur profilat, cu fundalul gravat, ajurat, cu ghirlande florale, iar central un coşuleţ legat cu o panglică. Inte-riorul are două compartimente despărţite de un perete flexibil din şantung din bumbac roz, montat pe un schelet fin din argint.

148 Poșetă de seară Christian Dior, cu broderie aplicată pe mătase, piesă rară, mijlocul anilor ‘90

mătase brodată, piele și bronz aurit h=15 cm

Valoare estimativă: € 350 - 450

149 Poșetă de seară Sissi Rossi, anii ‘80, piesă de colecŢie Sissi Rossi, ColecŢia RedWall

mătase, bronz aurit h=20 cm

Valoare estimativă: € 150 - 250Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

150 Poșetă englezească în stil Victorian, din mătase brodată, decorată cu lapis-lazuli și pietre semipreŢioase, cca. 1880 Atelier Marea Britanie

căptușeală de mătase, deterioratăh=21 cm

Valoare estimativă: € 500 - 850

151 Poşetă de seară Belle Epoque, din argint, decorată cu ghirlandă de trandafiri, începutul sec. XX Atelier European

argint 800 presat, gravat, ajurat, zale și plasă din argint, ţesătură de bumbac 17 × 19,5 cm 392 gr

Valoare estimativă: € 350 - 550

Page 51: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

9998

152 Alexandru Poitevin-Scheletti (1879, Iași - 1959, Bucureşti)

Veneţiaulei pe lemn31,5 × 37 cmsemnat și localizat dreapta jos, cu creionul în pastă, A. Poitevin-Scheletti, Veneția

Valoare estimativă: € 500 - 800Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

153 Dimitrie Florian (Doboşariu)

Întoarcerea din largulei pe pânză35,5 × 50,5 cmsemnat dreapta jos, cu albastru, D. FLORIAN

Valoare estimativă: € 600 - 1.000Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

154 Constantin C. Constantinescu (Ali Baba) (1897 - 1967)

Turci la cafeneaacuarelă şi creion pe hârtie24,5 × 19 cmsemnat dreapta jos, în creion, C. C. Const(antinescu)

Valoare estimativă: € 200 - 350Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

155 Medi Dinu Wechsler (n. 1908, Brezoi, Vrancea)

Micuţa tătăroicăacuarelă pe hârtie36,5 × 25 cmsemnat, datat şi localizat dreapta jos, în creion, M.W., 22.VII (1)939, marţi, 1939, Balcic

Valoare estimativă: € 300 - 500Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

156 Henri H. Catargi (1894, Bucureşti - 1976, Bucureşti)

Baticul galbencreion şi acuarelă pe hârtie lipită pe carton19 × 18,5 cmsemnat dreapta jos, în creion, H.H. Catargi

Valoare estimativă: € 300 - 500

Page 52: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

101100

Măsuță elegantă de toaletă, pe patru picioare canelate la partea superioară, unite prin trav-erse în ”H”, sinuoase, cea transversală tratată ca balustru profilat. Pe centură, registre deco-rative realizate din furnir marchetat și pictat, cu volute vegetale și flori. Blatul dreptunghiu-lar, cu vârfuri rotunjite subliniate de un motiv rozetă, este bogat decorat cu aceleași motive ca ale centurii; central, se detașează cartuș ovoidal, pe fond ebenizat, decorat cu consolă mascheron susținând vască, surmontată de baldachin, flancată de himere. Blatul se deschide, având pe interior oglindă cu ramă din bronz aurit. În interior are compartimente pentru recipiente și sertar mic pentru bijuterii, capitonat cu mătase cu butoni.

Rama pentru fotografie, de mici dimensiuni, prevăzută cu picior de sprijin pliabil, este decorată cu email albastru deschis, transpar-ent, cu rastru pe fundal; centrul laturilor sunt marcate de rezerve geometrice cu rămurele de laur aurii. Latura superioară are aplicat un mic fronton ajurat cu ramuri de laur şi ruban de inspiraţie neo-clasică.

Splendidă oglindă cu mânerul din jad în montură de argint. Extradosul oglinzii acoperit cu alamă este decorat cu ramuri de cireş în-florit şi caboşoane din jad şi cuarţ. Central, un medalion oval din jad sculptat cu o creangă de cireş. Mânerul patrulater, din jad în montură de argint, este prins de oglindă prin inter-mediul a două consolete în formă de fluture gravate fin.

Casa Tetard Frères, de la Paris, a fost fondată în 1880 de către Edmond Tadpole (1860-1901), ca urmare a achiziționării a casei de dom-nul Hugo. În 1889, el a participat la Expoziția Internațională de la Paris și a primit o medalie de aur. Casa este specializată în piese de stil Louis al XV-lea. În 1901 compania a fost preluată de cei trei fii ai săi, Henry, George

și Jacques, sub numele Tetard Frères. Din 1920, casa lucrează după modele Bizouard Valéry (1875-1945) și Louis Tardy (1881-1978), designeri avantgarde-iști. La expoziția Internațională Colonială din 1931, Tetard Frères reușește o performanță remarcabilă: zece medalii sunt acordate creatorilor de modele și personalului casei. Garnitura de toaletă este compusă din patru flacoane şi un recipient din cristal cu capace din argint. Flacoanele de formă piriformă au spre bază un bandou de ove tăiate, iar superior ghirlande de tranda-firi gravate conturează o suită de careuri înlănţuite. Gâtul flacoanelor au montură din argint şi capace din sticlă dublate cu capacele din argint de formă cvadrilobată, mulurate, încununate cu ghirlande florale şi ruban. Re-cipientul pentru pudră este decorat în aceeaşi manieră. Montura din argint poartă marca de garanţie a Franţei şi contrapoanson românesc cu delfini.

157 „Classic vanity”- măsuŢă de toaletă, din furnir marchetat și pictat, sfârșitul sec. XIX Atelier European

lemn ebenizat, furnir pictat diverse esențe, marchetat; bronz turnat, cizelat; alamă presată 71 × 41 × 62 cm

Valoare estimativă: € 2.500 - 3.500

158 Elegantă ramă Neoclasică, decorată cu email, pentru fotografie, de birou, începutul sec. XX Atelier European

alamă presată, turnată, email 7,5 × 10 cm

Valoare estimativă: € 50 - 100

159 Splendidă oglindă de mână, din argint şi jad, cu flori de cireş Sec. XX, Posibil Atelier Japonez

argint 925 presat, turnat, gravat; jad sculptat; alamă ciocănită, gravată; caboşoane l=26 cm

Valoare estimativă: € 350 - 700Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

160 Rafinată garnitură de toaletă, din cristal și argint Tétard Frères, cca. 1910 TÉtard FrÈres, Paris

cristal suflat, tăiat, gravat, polisat, argint presat, gravat, cizelat 206 gr flacon h=15 cm, flacon h=12 cm(fiecare, recipient h=9 cm

Valoare estimativă: € 500 - 900

160

158

159

Page 53: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

103102

161 Gheorghe Petraşcu (1872, Tecuci, GalaŢi - 1949, Bucureşti)

Marea la Balcic[1913-1917]ulei pe lemn25 × 46 cmsemnat stânga jos, cu negru, G. Petraşcu

Valoare estimativă: € 10.000 - 18.000

162 Gheorghe Sârbu (1883, Tulcea - 1955, Bucureşti)

Pescariulei pe carton45 × 54 cm

Valoare estimativă: € 600 - 900Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

163 Gheorghe Ionescu Sin (1896, Sinaia - 1988, Bucureşti)

Bărci la Douarnenezacuarelă, guaşă şi accente de ulei pe hârtie lipită pe carton44 × 60,5 cmsemnat dreapta jos, cu albastru, Ionescu Sin

Valoare estimativă: € 1.000 - 2.000Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Bibliografie:FLOREA, Vasile, ”Petrașcu”, Ed. Meridiane, București, 1989OPRESCU, George, ”Gheorghe Petrașcu”, Ed. Meridiane, București, 1963

În peisajele sale, Gheorghe Petraşcu nu pare a fi deloc atras de botanică sau zoologie, deşi studiase ştiinţele naturale, fiind mai degrabă un investigator pasionat al misterelor lumii minerale. În călătoriile sale prin Dobrogea s-a oprit deseori pe ţărmul înalt al Mării Negre, unde a pictat numeroase peisaje în care tema era întâlnirea – în acelaşi timp dramatică şi pasională – dintre elementul acvatic şi cel tel-uric, redată într-o manieră largă şi păstoasă, care a caracterizat întotdeauna această temă a artistului. Marinele lui Petraşcu sunt printre primele picturi de acest fel care au apărut în expoziţiile româneşti, făcând popular numele pictorului, în cicluri ce marcau atracția acestuia pentru vedutele în perspectivă generoasă. Acestea se făceau remarcate prin unitatea de viziune, de compoziţie, de colorit şi de tratare, care arăta felul în care artistul analiza pe îndelete subiectul în toate aspectele sale. Aceste el-emente erau cu atât mai pregnante începând cu 1913, când și Gheorghe Petrașcu ajungea și picta la Balcic, oraș “descoperit” de pictorii români cu ocazia campaniilor din războaiele balcanice (1912-1913). (I.P.)

Page 54: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

105104

Pereche de cercei din aur decorați cu o coroniță mică din flori și frunze ce înconjoară parțial o perlă având prindere cu șurub.

Inel din aur de forma unei verighete având o zonă decorată liniar cu șapte briliante flancate de alte două.

Pereche de cercei din aur ce reprezintă o monogramă conturată, pavată cu briliante, având șurub de prindere cu clips de siguranță.

Pereche de cercei din aur de forma unei flori delicate având centrul figurat de o perlă, înconjurat de petale din briliante țintuite manual, cu sistem de prindere cu șurub și clips de siguranță.

Brățară din aur și argint, în formă de panglică, alcătuită din trei șiruri de perle întrerupte la fiecare grup de trei de câte o montură din argint, având diamante țintuite în mici forme romboidale, iar la capete o închizătoare de tip casetă având forma unor eșarfe bogat deco-rate cu safire și diamante.

Inel din aur având o montură înaltă alcătuită din petale dispuse radial pe planuri diferite, decorate cu diamante și o perlă în centrul său, șina este simplă.

Pereche de cercei din aur interesant realizați dintr-o înșiruire de elemente: perlă, mic entourage de diamante și safire și un element circular traforat decorat cu un briliant, toate suspendate de sistemul de prindere în formă de liră.

164

166

165

167

168

169

169 (detaliu) 170

164 Cercei din aur alb, decoraŢi cu perlă şi flori de diamante Sec. XX, Atelier Italian

aur alb 14 k; 44 diamante cu tăietură briliant simplă cca. 0,22 ct total și 2 perle de cultură cca. 9,5 mm 6 gr culoare J-K, claritate I1-SI2 d=1,5 cm

Valoare estimativă: € 450 - 700Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

165 „Journey” - inel din aur alb, decorat cu diamante Sec. XX, Atelier Naj

aur alb 14 k; 11 diamante cu tăietură briliant cca. 0,75 ct total 2,7 gr culoare I-J, claritate SI2 mărime 52-53

Valoare estimativă: € 300 - 600Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

166 Interesantă pereche de cercei din aur alb, decoraŢi cu diamante Sec. XX, Atelier European

aur alb 14 k; 44 diamante cu tăietură briliant cca. 0,44 ct total 6 gr culoare J-K, claritate I1-SI2 l=1,5 cm

Valoare estimativă: € 600 - 1.200Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

167 Pereche de cercei din aur alb, decoraŢi cu perlă şi entourage de diamante Sec. XX, Atelier Italian

aur alb 14 k; 20 diamante cu tăietură briliant cca.1,4 ct total și 2 perle de cultură cca. 8,5 mm 7,9 gr culoare H-I, claritate VS1-VS2 d=1,5 cm

Valoare estimativă: € 1.000 - 1.500Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

168 Elegantă brăŢară din perle, aur şi argint, decorată cu diamante şi safire Sec. XX, Atelier Italian

argint 800, aur galben 14 k; 81 perle de cultură cca. 5,7 mm, 3 safire cu tăietură briliant și 87 diamante cu tăietură roză și simplă cca. 0,7 total 40,9 gr culoare L, claritate I2 l=19 cm

Valoare estimativă: € 700 - 900Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

169 Inel din aur alb, decorat cu diamante și o splendidă perlă Sec. XX, Atelier European

aur alb 14 k; 30 diamante cu tăietură simplă briliant cca. 0,30 ct total și o perlă de cultură cca. 8 mm 8,40 gr culoare J, claritate SI1 mărime 55

Valoare estimativă: € 350 - 700Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

170 „Flori de safir” - pereche de cercei din aur alb, decoraŢi cu perlă, diamante şi safire Sec. XX, Atelier Italian

aur alb 18 k; 12 diamante cu tăietură briliant cca.0,30 ct total, 12 safire cu tăietură briliant cca. 0,6 ct total și 2 perle de cultură cca. 10,7 mm (fiecare) 8,32 gr culoare fancy yellow și I-J, claritate SI1 l=4 cm

Valoare estimativă: € 1.000 - 1.500Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Page 55: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

107106

Proveniență:colecţia Ionel Constantinescu.

Opera a participat la expoziția personală Max Arnold, Sala "Viața Românească", Iași, febru-arie 1930, cat. 22, sub titlul "Scribul". Opera este reprodusă în revista "Adam", anul II, 15 aprilie 1930, sub titlul "Scribul".

Proveniență:colecţia Luşi şi Dan Angelescu.

Pe verso, etichetă de participare în expoziţia "Italia văzută de pictori români", Muzeul Naţional Cotroceni, 27 februarie-18 martie.

171 Iosif Iser (1881, București - 1958, Bucureşti)

Odaliscă[cca. 1930]guaşă pe hârtie35,5 × 27 cmsemnat dreapta sus, cu negru, ISER

Valoare estimativă: € 1.800 - 2.800Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

172 Max Arnold (1897, Iaşi - 1946, Bucureşti)

Turc[1927-1929]acuarelă pe hârtie lipită pe carton subţire36 × 27,5 cmsemnat dreapta jos, în creion, m.w. arnold

Valoare estimativă: € 800 - 1.400Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

173 Dimitrie Ştiubei (1901, Bacău - 1986, Mettmann, Germania)

Bricul Mirceaacuarelă, creion şi guaşă pe hârtie lipită pe carton32,5 × 48 cmsemnat şi datat dreapta jos, cu negru, Ştiubei, (19)59

Valoare estimativă: € 700 - 1.000Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

174 Ştefan Constantinescu (1898, Târgu Ocna - 1984, Bucureşti)

Bărci pe lacul Comoacuarelă şi creion pe hârtie lipită pe carton38,5 × 51 cmsemnat şi datat dreapta jos, în creion, Şt. Constantinescu, 1934

Valoare estimativă: € 600 - 900Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Page 56: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

109108

Superba cupă de punch, sprijinită pe un picior scund evazat, este larg deschisă, cu buza rotunjită în anou. Corpul este decorat cu văl Rocaille amplu desfăşurat, cu pliuri, sub buză şi la baza cupei, întrerupte de nervuri oblice cu volute reliefate și o rezervă asimetrică conturată de cochilii în care se înscrie mono-grama „C” surmontată de coroană regală.

Samovar cu spirtieră pe un suport cu patru picioare labe de leu uşor arcuite şi unite de palmete, muguri florali şi volute parţial ajurate compunând suportul pentru ceainic, iar me-dian sunt unite de traverse în × ce formează un anou de susţinere pentru spirtieră. Ceaini-cul, piesă impozantă, este bulbar, cu partea inferioară modelată de godroane decorate cu palmete vegetale, iar pe gât cu o brăţară de flori şi fructe. Nivelul buzei dezvoltat orizontal este acoperit de godroane inguste, iar capa-cul lis are buton floral. De la baza ceainicului porneşte orizontal ţeava cu robinetul pentru ceai.

Nagâţul, pasăre de baltă cu penajul delicat gravat şi reliefat, este surprins într-un mo-ment de încordare, cu capul ridicat, pregătitsă păşească. Figurina din argint, realizatăcu minuţie este o minunată piesă decorativă.

Ceas decorativ de masă de scris, cu calen-dar cifric și gong pe clopotul de rezonanță, felegant decorat cu ornamente din bronz având un cadran suplimentar pentru activarea sau dezactivarea gongului, mecanism gra-vat manual cu sistem escapament fierăstrău și pendul scurt, elemente traforate manual. Stare de funcționare, necesitând revizia sistemului de gong. Astfel de piese decorau interioarele reşedinţelor aristocraţiei, fiind nu doar instrumente de măsurare a timpului, ci şi obiecte decorative. Erau executate în urma unor comenzi speciale, într-un număr limitat, ceea ce subliniază caracterul deosebit al aces-tor ceasuri. Multe dintre componente sunt realizate manual.

177

176

175

175 Vas Neo-rococo din argint Moritz Elimeyer, pentru punch, monogramat, a aparŢinut unei familii regale, cca. 1890 Atelier Moritz Elimeyer, Dresda, Germania

argint 900 presat, ciocănit, gravat, polisat 1070 gr h=13 cm, d=26 cm

Valoare estimativă: € 1.200 - 2.400Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

176 NagâŢ din argint Schleissner & Sohne, piesă decorativă pentru masă Sec. XX, Atelier Schleissner & Sohne, Hanau, Germania

argint 800 turnat, gravat, cizelat 400 gr h=15cm, l=18cm

Valoare estimativă: € 550 - 750Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

177 Samovar din argint Knight, decorat cu frunze de acant, sfârşitul sec. XIX Atelier Knight, probabil European

argint 800 turnat, ciocănit, gravat, polisat 2915 gr h=41 cm

Valoare estimativă: € 2.500 - 4.500 178 Ceas Rich Fennell, de birou, 1679-1705, piesă de colecŢie 1679-1705, Rich Fennell Kensington, Anglia

bronz, lemn cireș, sticlă; 49 × 27 × 17 cm

Valoare estimativă: € 10.000 - 15.000

Page 57: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

111110

Opera este reprodusă în "Viaţa ca o pasiune. Pictorul Vasile Parizescu", Vasile Parizescu, Ed. Monitorul Oficial, Bucureşti, 2012, p. 118. Opera este reprodusă în "Viaţa ca o pasiune.", vol.I, Vasile Parizescu, Ed. Monitorul Oficial, Bucureşti, 2008, p. 532. O variantă a lucrarii se află într-o colecţie particulară din Japonia şi o alta la Muzeul Naţional Cotroceni.

În cursul lunilor martie - aprilie 1921, Gheorghe Petrașcu și-a organizat o expoziție personală în Palatul Ateneului, printre operele expuse regăsindu-se și peisaje din Balcic.

179 Gheorghe Petraşcu (1872, Tecuci, GalaŢi - 1949, Bucureşti)

Stradă din Balciculei pe lemn26,5 × 35 cmsemnat, datat şi localizat dreapta jos, cu negru, G. Petraşcu, 1921, Balcic

Valoare estimativă: € 10.000 - 18.000

180 Ion Pacea (1924, Horopani, Macedonia - 1999, București)

Mahoane la 2 Maiulei pe carton45 × 65 cmsemnat stânga jos, cu albastru, PACEA

Valoare estimativă: € 2.000 - 3.000Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

181 Vasile Parizescu (n. 1925, Brăila)

Linişte pe lacul Mamaiaulei pe carton60,5 × 48,5 cmsemnat şi datat dreapta jos, cu roşu, V. Parizescu, (19)82

Valoare estimativă: € 2.000 - 3.500Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Bibliografie:FLOREA, Vasile, „Gheorghe Petraşcu”, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1989„Gh. Petraşcu”, Catalogul expoziţiei de pictură, Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România, Bucureşti, 19722

Limbajul pictural iscusit de Gheorghe Petrașcu în creația sa peisagistă avea să se orienteze înspre o creație axată pe elementele stăruitoare, monumentale chiar, lesne identificabile în casele de la Vitré, zidurile resturilor arheologice, cele colorate ale Sighişoarei, marmura clădirilor Veneţiei, nisipul și marea Dobrogei. Din compoziţiile sale, fiinţele lipsesc aproape în totalitate, însă absenţa acestora nu determină apariţia unei atmosfere de dezolare, ci mai degrabă lasă spaţiu senti-mentelor de fascinaţie față de natură.Îmbrăţişând o suprafaţă destul de mare din România – localităţi din Moldova, Dobrogea, Muntenia şi Transilvania – Gheorghe Petraşcu a simţit o plăcere deosebită faţă de spaţiul dobrogean, oprindu-se în mod special la localităţile de pe litoral, al căror peisaj arid şi aer oriental satisfăceau pe deplin viziunea pictorului dornic să transpună pe pânzele sale frumuseţea lumii minerale. Balcicul pe care îl desco-perea în 1913 avea să fie, alături de Mangalia sau Techirghiol, unul din-tre locurile preferate de artist; astfel, itinerarul din cursul anului 1921 avea să îl aducă în toate aceste localități. Atras în aceeași măsură și de mediul marin, dar și de materialitatea construcțiilor umane, Petrașcu pictează peisajul de față într-o perspectivă specifică Balcicului. (I.P.)

Page 58: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

113112

În anul 1955 Yves Saint Laurent ajunge să lucreze pentru Christian Dior. În anul 1957, după moartea acestuia devine director artistic al casei Dior, prezentând prima sa colecție, numită "Keystone", în ianuarie 1958, colecție ce s-a bucurat de un succes copleșitor. În același an îl cunoaște pe Pierre Bergé și decid să se asocieze pentru a crea propria casă de modă, prima colecție fiind prezentată la 29 ianuarie 1962.Yves Saint Laurent a inventat garderoba femeii moderne: în 1962 inventează paltonul cambrat și trench-ul. În 1966 primul smoking de damă defila pe podium. Sahariana și pantalonii croiți îi lansează în anul 1967, iar anul următor va aduce femeilor în garderobă primele transparențe și primul costum feminin. Prin utilizarea codurilor masculine, el a adus femeilor, prin stilul vestimentar, siguranță, îndrăzneală și putere, menținându-le în același timp feminitatea. Yves Saint Laurent vrea să îmbrace toate femeile, nu doar clien- tele bogate, așa că în anul 1966, la Paris, deschide primul magazin de prêt-à-porter ce purta un nume de designer. Din acel moment Yves Saint Laurent deschide calea pentru ceea ce a devenit moda astăzi.Desenează haine pentru celebrități din toate domeniile, precum Catherine De-neuve și Andy Warhol. Capa, ce provine din colecția unei distinse doamne, este o capă dublă realizată din lână de culoare roșie. Croită fără căptușeală, ceea ce arată că este manufacturată impecabil.

Prima femeie care în anul 1920 privea moda ca pe un stil de viață, Jeanne Lanvin deve-nea unul dintre cei mai influenți designeri ai anilor `20-`30 din Paris, dominând Europa cu creațiile spectaculoase prin naturalețea cu care creează broderii, decorațiuni complicate cu mărgele și culori rare, luminoase și florale. În anul 1946 moare, fiica sa - Marguerite di Pietro, îi ia locul conducând casa de modă în continuare. Capa de vânătoare din lână aparține perioadei în care celebrul designer Jules-Françoise Crahay se ocupă de creație și desen, în anul 1977 fiind distins cu Premiul Golden Thimble pentru colecția toamnă-iarnă, din care face parte și această piesa vestimentară. Din această colecție regăsim piese vestimentare și în Muzeul Metropolitan de Artă din New York.

Seria de încălțăminte din piele naturală, semnată Emanuel Ungaro aduce iubitorilor de haute-couture, un element caracteristic acestei colecții și anume talpa roz, care ceează un efect impresionant în timpul mersului. Botinele haute cuture sunt manufacturate minuțios, cu o atenție deosebită la detalii. Ca-lapodul inconfundabil folosit de Ungaro oferă confort în orice ocazie.

Charles Jourdan s-a născut în anul 1883 și începând cu anul 1919 se dedică designu-lui de încălțăminte pentru femei, numele său căpătând o notorietate fantastică în anii următori.

182 Capă dublă Yves Saint-Laurent - ColecŢia "Manteau de Hussard", toamnă-iarnă 1982, piesă de colecŢie

lână mărimea 36 (FR), l=117 cm

Valoare estimativă: € 800 - 1.000Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

183 Mantou-capă Lanvin, pentru vânătoare, sfârșitul anilor ‘70, piesă foarte rară

lână h=111 cm, aprox. mărimea 42

Valoare estimativă: € 900 - 1.200Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

184 CizmuliŢe Emanuel Ungaro, cu împletitură executată manual, haute couture, anii '90mărimea 40; nepurtate

Valoare estimativă: € 200 - 250

185 Extravagant set de pantofi și poșetă de seară Charles Jourdan, din piele și mătase, sfârșitul anilor ‘80, de colecŢiemătase; piele poșetă l=15 cm; pantofi mărimea 7 1/5, nepurtate

Valoare estimativă: € 400 - 600

183

182

Page 59: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

115114

Vasul înalt cu baza rotundă, mulurată, decorată prin gravare cu vas cu flori stilizat într-o dispunere de friză, are cupa alungită, mult evazată spre gură. Buza este mulurată în contur feston cu decupuri traforate. Piesa decorată cu volute vegetale şi motive florale în cascadă pe corp, are o zonă evazată sub buză care reia acelaşi motiv decorativ.

Setul de toaletă este format din oglindă de mână, două perii mari și două perii mici. Piesele din argint au siluete simple, minimal-iste, decorul fiind reprezentat de aplicațiile masive din email tip ”guilloche”, formând raze de culoare verde deschis, intens.

Vasul bulbar alungit, din sticlă colorată în masă brun-portocaliu, este decorat cu flori de mac stilizați, reliefaţi, având buza tăiată drept.După zece ani de ucenicie în atelierele lui Lalique unde a deprins arta sticlei turnate - presate şi unde a şi creat primele modele de succes, Pierre Girre reuşeşte să-și toarne propriile creaţii la Cristaleriile Saint Remy pe care le va semna D’Avesen. Cele aproximativ treizeci de modele proiectate şi turnate în tiparele proprii, realizate în perioada 1926-1930, semnate D’Avesen sunt căutate de colecţionarii perioadei Art Deco. D’Avesen, creator fecund de modele, sculptor original, se înscrie în galeria creatorilor talentaţi de sticlărie de artă turnată - presată alături de Lalique şi Sabino.

Lampă de masă, pe bază circulară, cu talpa bulbară, cu picior lung, elansat, sprijinind manșon din fier forjat cu trei barete termi-nate în mici volute, ce sprijină un abat-jour în formă de ciupercă. Sticla este multistratificată, cu un strat colorat cu oxizi metalici în albastru intens – cobalt. Întreaga suprafață a piesei este atacată cu acizi, rezultând un aspect rugos, cu șanțuri adânci.

186 Elegant vas soliflor din argint Mattheus, începutul sec. XX Mattheus Company, Newark, New Jersey, SUA

argint 925 presat, ciocănit, gravat, traforat 1485 brut gr h=47 cm

Valoare estimativă: € 1.500 - 2.500

187 Set de toaletă din argint J.W. Tiptaft & Son, decorat cu email guilloche, 1933 Atelier J.W.Tiptaft & Son, Birmingham, Regatul Unit

argint 925 turnat, cizelat; email guilloche 721 brut gr oglindă de mână l=26 cm, perie mare l=23 cm (fiecare), perie mica l=15 cm (fiecare)

Valoare estimativă: € 600 - 900Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

188 Vas decorativ D’Avesen, 1920-1930, piesă rară, de colecŢie Atelier D’Avesen, Paris, FranŢa

sticlă colorată în masă, turnată, presată h=20 cm

Valoare estimativă: € 400 - 750Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

189 Rară și excepŢională lampă de masă Daum Nancy, stil Art Deco, cca. 1920 Atelier Daum, Nancy, FranŢa

sticlă suflată în tipar, atacată cu acizi, oxizi metalici h=65 cm; abatjour d=33 cm

Valoare estimativă: € 1.800 - 3.300Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Page 60: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

117116

De peste 30 de ani, creațiile Sidonie Larizzi simbolizează luxul, rafinamentul și femini-tatea, ceea ce este un permanent necesar în Haute-Couture, aducându-i prestigiu din partea tuturor marilor creatori, precum Oscar de la Renta, Christian Lacroix, Emma-nuel Ungaro, Jean-Louis Scherrer, Balmain,

La mijlocul anilor ’90, cel mai important personaj al casei Dior este fără îndoială de-signerul britanic John Galliano, a cărui numire în funcție stârnește numeroase controverse. Criticii au contestat inițial alegerea unui designer a cărui naționalitate era alta decât cea franceză, considerând astfel că spiritul specific colecțiilor ar putea fi alterat. Aceeiași critici și-au dat seama destul de curând că talentul nu cunoaște naționalitate. Culo-rile vibrante ale creațiilor lui Galliano pun în valoare o feminitate extravagantă, cu accente teatrale. Modernitatea lor reconciliază ideea de seducție violentă a costumului de cabaret cu ornamentația prețioasă a ținutelor de gală ale marilor doamne din perioada Belle Epoque. Într-o abordare mai cuminte, accesoriile sunt o emanație a acestui spirit sofisticat, lasciv și provocator, aducând un plus de strălucire oricărui moment al zilei.

Christian Lacroix şi-a lansat propria companie în 1987, ceea ce i-a permis o rapidă con-sacrare în lumea creatorilor de modă. Opera sa a utilizat şi elemente de sorginte populară, specifice lumii tradiţionale din mai multe spaţii geografice. Motivele decorative ale piesei de faţă au fost realizate prin brodare cu mătase naturală în tonuri de roşu şi se păstrează în etuiul original.

Ansamblul de accesorii masculine, reunește două creații speciale ale unor mari „părinti” ai pret-a-porter-ului modern. Cureaua Christian Dior face parte din colecțiile de la sfârșitul anilor `80, manufacturată impecabil cu o distinsă cataramă din bronz aurit ce are gravată marca casei. Casa Valentino începe să producă accesorii pentru bărbați pentru a putea completa un ansamblu al perfecțiunii în ceea ce privește imaginea bărbatului încrezător, conferind în același timp un aer misterios. Cureaua este confecţionată cu o față neagră și una maro, pentru a putea fi adaptată cromatic în orice situație; catarama poartă simbolul casei Valentino, prin modelul V.

Carolina Herrera, Rochas, Léonard și Elie Saab. Astăzi, Sidonie Larizzi propune noi colecții de încălțăminte care combină creativitatea, materialele de calitate și confortul. Creațiile sale pot fi admirate și în celebra serie „Totul despre sex”, de asemenea piesele semnate Sidonie Larizzi se regăsesc și în patrimoniul Muzeului Metropolitan de Artă din New York. Perechea de pantofi este unică și creată de Si-donie Larizzi pentru casa de modă Jean Patou, designer Christian Lacroix pentru prezentarea colecției Primăvară-Vară 1982. Pantofii de searà cu toc sunt realizați din piele dublată cu satin verde deschis, cu buchețel de flori apli-cate din țesătură de tul. Model Haute-Couture creat special pentru o singură prezentare.

190 Eșarfă Christian Dior, din mătase naturală, anii '90, piesă de colecŢie Christian Dior

mătase 80 x 80 cm

Valoare estimativă: € 200 - 300Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

191 Pantofi de seară Sidonie Larizzi, din mătase, haute-couture, pentru lansarea colecŢiei Christian Lacroix de către casa Jean Patou - primăvară-vară 1982, piesă de colecŢie

mătase, piele și tul mărimea 6

Valoare estimativă: € 350 - 450

192 Cravată Christian Lacroix, finisată și împăturită manual,în plicul original, începutul anilor '90

mătase l=160 cm

Valoare estimativă: € 120 - 180Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

193 Lot de două centuri bărbătești, de colecŢie anii '80, Christian Dior și Valentinopiele de vițel; piele de bizon; alamă aurită l=120 cm; l=115 cm

Valoare estimativă: € 350 - 450

Page 61: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013
Page 62: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013
Page 63: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

Centrul Artistic Baia Mare“Repere europene între tradiţii şi inovaţii” (expoziţie permanentă)

Muzeul Judeţean de Artă

Str. 1 Mai, nr. 8Baia Mare, jud. Maramureş, 430331, RomaniaTelefon: 0262.213964Fax: 0262.214080

Page 64: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

S-a deschis cea mai frumoasă terasă din inimaorașului, fosta terasă Lido acum Palazzo LidoRezervări la telefon 0788 423 891/ 031 429 0630 sau www.palazzolido.ro

Page 65: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013
Page 66: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013
Page 67: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013
Page 68: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

SOME cOFFEES ARE ESpRESSO. OTHERS ARE ipERESpRESSO.

Win over yourself instead of others. Fully enjoying a moment of pleasure rather than a simple break. Living this moment at home over and over again with an iperespresso illy which, thanks to its special capsules, gives its coffee an extremely thick and creamy foam and an unmistakable aroma. That’s when you LiVE HAppilly.

www.illy.com

desi

gn b

y Lu

cA T

RAzz

i

Page 69: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

Muzeul Municipiului București

Vă invităm să descoperiți istoria Bucureștiuluioglindită în expozițiile și bogatele noastre colecții

Adresa: B-dul I. C. Brătianu nr. 2, sector 3, București

Tel. 021 315 68 58Fax. 021 310 25 62E-mail: [email protected] secr[email protected] [email protected]

Program de vizitare:miercuri-duminică 10.00 - 18.00

Page 70: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

COPERTA I Lot 132. "Turkish Vintage”- opulentă garnitură de cercei şi colier din aur, decorată cu pietre fine şi email (detaliu) COPERTA II: Lot 124. Francisc Șirato, Turcoaice la moși (detaliu) COPERTA III: Lot 161. Gheorghe Petrașcu, Marea la Balcic (detaliu)COPERTA IV: Lot 148. Poșetă de seară Christian Dior, cu broderie aplicată pe mătase, piesă rară, mijlocul anilor ‘90

Page 71: Catalog Licitatia de Eleganta Si de Marine 2013

1

Accesul la licitație admis pe baza invitației nominale.Participarea la licitație posibilă și prin telefon, ofertă scrisă sau în direct prin internet, prin ArtmarkLive®.Pentru înscrieri la licitație și invitații la eveniment:021 210 30 16 / 0757 026 455; [email protected]


Recommended