Home >Documents >Carti Caiet Sa Scriem Corect Clasele 1 Ed Paralela 45

Carti Caiet Sa Scriem Corect Clasele 1 Ed Paralela 45

Date post:21-Jan-2016
Category:
View:352 times
Download:72 times
Share this document with a friend
Description:
utila
Transcript:
 • COLECTIA HAI Si INV,TTiM!

 • Edilor: Calin Vlasie

  Tehnoredactare: Cristina MihartRedactor: Roxana DinCoperta colectiei: Ionql Bro$tianuPrepress: Viorel Mihart'

  Descrierea CIP N Bibliotecii Nrtionale a Romf,nieiPRALEA, VIORICA-

  -

  Si ,.ri.. .o.".tl : coiet pentru Insutirel ortogrsmelor h.ciclulp#;;;;i;;;i:ii-l vio'i"i p'ut'" - Ed' a ?-a' ' Pitelti : Paralela 45'201I

  ISBN 978-973-47-1228-l

  37 | .67 l:372.462:373 .3

  Copyright @ Editura Paralela 45,.201IprezenL lucrare folosegte danumiri ce constituie merci inregistrate';;ilffi;; p-iJjat de legislalia privind dreptul de proprietate intelectuala'

 • VIORICA PRALEA

  SA SCRIEM CORECT !Gaiet pentru fnsugirea

  ortogramelor la ciclul primarClasele l - l l

  Edilia a Vll-a

 • Volumul ,,Sd scriem corect!" igi propune sd vin6 in ajutorul micilorgmlari care fac primii pagi in descoperirea ortografiei.

  El se adreseazd elevilor din ciclul primar care pot parcurgebrnele prezentate sub indrumarea pdrinlilor sau a invdldtorilor.Eplicatiile care se dau la fiecare tem6 ajute la inlelegerea scrieriicorecte a unor termeni care nu se scriu intotdeauna cum se pronunld.Elilicultatea realizerii unui asemenea caiet de scriere rezufie din faptulci elevii din clasele l9i a ll-a nu pot opera cu notiuni ca: substantiv,Erb, pronume. Cu toate acestea, diversitatea exercitiilor vine sd for-nEze gi se consolideze scrierea corecti.

  Fiind rodul unor ani de activitate intensd in sprijinul micilorgcolari, caietul este de un real folos atAt elevilor, cdt 9i invdt6torilor.

  sd scr iem corect ! 5

 • sas.a( lu i , e i) (l'+i, ei)

  Ce culoare are pSlSria loanei?

  R1: Pdldria loanei .e rogie.!-.-Y-

  SA

  Rz: Pdldria sa e rogie.

  Pdldria 96 e rogie.(ei)

  Pdldria s-E murddrit.(ei)

  t) Cind grupul dc lilcrc ,,r1" poatrfl Inlocult cu r,tl" Elu ,,luit', actttt

  so tcrio legat (lntr.un cuvint) -+ ,,tt,',b) Cind grupul do littrc ,,s6,r nu rr porto lnlocul cu ,,o1" rau,,lul", ecertt ae rerl cu llnlutl (craflm6)

  -+,,t.t",

  Exercifii oplicotive11. Scrie forma potrivitd (sals-a)la) Mire|a......... dus in parc. d) Pe fetita ......... o chema Ana.o) Haina ........ e curatd. e) loana ....... intors acasd.c) ........ intunecat afard.

  sr i scr iem corect l 7

 • a2, Coredeaze dace este gregit:. Atina sa intehit cu loana'. loana s-a dus la circ'

  . Acolo era gi mama sa'. Sora s-a e elevd'

  e soare.

  mama giafata

  inserat au inintrat caseAnca

  8 sd scriem corect!

  13, Alcituiegte propoz4ii amuzante care s5 con$na Esi FIl(+ propoz$i):

  14, Completeaza pentru a forma propoz$il

  /nnas.a\ ln camera

  r5, Aranjeazi cuvintele de mai jos' astfel inc6t [email protected] si alcdtuiasci

  propoz$i (coloreazd diferit cuvintele celor doud propozilii)'

 • 16, "leri - azi"

  Completeazi dupi model:AzaEa se joacd.El se plimbd.Martna se gdndegte.

  leriEa s-a jucat.Et ....

  Dorcl se ascunde.Afard se lnsercazd.Cerul se lntunecd.

  Alcituiegte propozifii in care sa/s-a si fie la lnceputulpropoziliei, in interiorul 9i la sfirgitul acesteia (propozitiidiferite).

  sd scniem corect! 9

 • Mama lgu Ana va merge la teatru.(ori)

  lonu! gi mama,g.au dus,la teatru.(i/0,' acliune

  rl ta rarla ,,mu" cand m poila Inlocul cu,,olltt.bl tr rcrlo ,,r.ru" olnd nu rc porta lnlocul curorltttllt alnd dupl ,,t" utmattl o |cllune,

  Excr.cffll apllcotivall. Completeazd cu forma potrivitd (sauls-au)!

  a) Anca loana cAntd?b) ........... impdrlit premiile.c) leri . . .. . .. . .... sfrdns merele.d) Pdrinlii copiii merg des la cinematograf?

  12. Ordoneazd cuvintele de mai jos, formAnd propozilii:a) Doina, sa, mama, dus, parc, in, s-a, cu.

  b) Copiii, sau, nu, s-au, dacd, hotdrdt, meargd, sd, film, Ia, la, circ.

  10 sd scr iem corect !

 • Completeazd coloanele de maijos dup6 modelul dat:se plimbd e.. pllnb.t e-au pllmbatse audese a$azdse scn'e

  t{. Alcdtuiegte propozilii cu fiecare dintre cuvintele din coloana a treiade la exerciliul de mai sus:Exemplu: Copiii g.au Bilnbat pin parc.

  It. Explicd (oral) scrierea cuvintelor cu rogu din exerciliul de mai jos:S.l sfdrglf iarna. Copiii g-au hotdr1t sd refacd cuiburile pdsdretetor!Din depdrtare g-e auzit fAlf^itul de aipi. Cocorii ttu berzele igi vor

  face in curdnd aparilia.

  Alcetuiegte propozilii despre pis6ri cu: sa/s-a 9i s-aulsau.

  1)2)3)4)

  sd scr iem corect ! 11

 • 3 ra l.?(a lua, uite, Privegte, iata) (+lua, dup5 ,,i" urmeaza o acliune)

  la mAna de Pe caietul meu!(a lua)

  l-a adus doui caiete.acliune

  la uite ce frumos e afara!

  a) Se scrie , , ia", c6nd are inlelesul de "a lua" sau cdnd acestcuvAnt exPrimi un indemn'

  b) Se scrie , , i 'a", cAnd dupd ,, i" urmeazd o actiune ( i 'a scris ' i -a

  citit).

  Exarci l i i oPlicotivar1. Completeazd spaliile punctate cu varianta corecti (lalt'-a):a) . . . . . . . . . . . adus gem. c) Vica, ..... . uite ce frumos ninge!b\ Corina, .....' ptasa cu mere! d) Mama ''"'' scris o scrisoare'

  12. Alcdtuiegte propozilii care sd conlini "acliunile": ia povestit' i'a

  scns, r'-a adus, i'a can6rit'

  12 sd scr iem corecTl

 • 1)2)3)4)

  f3, Explicd (oral) scrierea cuvintelor subliniate:al Ana privegte cum ia mama aspiratorul din dulap.b) Anca !-a" adus pesti Oanei.c) Ia pegtii din acvaiu!d) lA uite cine a venit!e) /.4 spus sd-gi ia caietul din dulap.

  14' Completeazd cu "acliuni' care s-au desfigurat in trecut:

  Aziii aduce

  Ierii-a adus

  li spuneflpovesfegteii cere

  r-a spus

  li iubegte

  Alcdtuiegte propozifii cu ,,acfiunile" din coloana a doua!

  sd scr iem corect ! 13

 • ulei din piafd!

  Ancahl

  ,,r

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended