+ All Categories
Home > Documents > Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

Date post: 12-Aug-2015
Category:
Upload: predunaeva
View: 139 times
Download: 26 times
Share this document with a friend
64
Cât de mãreþ este Dumnezeu! Aceastã carte a întrebãrilor cu meditaþii aparþine _____________________ Asociaţia Misionară pentru Educarea Copiilor Volumul 1
Transcript
Page 1: Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

Cât de mãreþ este Dumnezeu!

Aceastã carte a întrebãrilor cu meditaþii

aparþine

_____________________

Asociaţia Misionară pentru Educarea Copiilor

Volumul 1

Page 2: Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

Copyright © 2003 Child Evangelism Fellowship Inc.Meditaþii 1-60 © 2001. Toate drepturile rezervate.

Echipa de redacţie în limba engleză:Coordonator proiect: Lynda E. Pongracz.Editori generali: Lynda E. Pongracz, Dr. Martha J. Wright, Brenda J. Hanson.Editor text: Cynthia Channell.Echipa de dezvoltare: Lisa J. Deam, Rev. Jerry Hanson, Deborah Koenig, Lynda Pongracz, Terrie Taylor, Elaine Weller.Scriitori: Dr. Martha J. Wright, Sharron R. Oder (meditaþii), Jennifer Haaijer (ªtii vreun lucru despre Dumnezeu?)Consultanþi teologici: Rev. Arthur Cobb, M. Joe Cox, Rev. Dair Hileman, Dr. Timo-thy D. Martin, Jim Neigh, Rev. John Romano, Rev. D. Bruce Seymour, Rev. Brian Thom, Dr. Mark Yelderman.Comitetul editorial: Patricia R. Johann, Cheryl L. Oetting, Lynda E. Pongracz, Dr. Martha J. Wright.Design: Marvin R. White III, Dwane Carter.Coperta: Keith R. Neely ºi Larry Smith ºi Asociaþii.

Mulþumiri speciale preºedintelui Child Evangelism Fellowship Reese Kauffman, lui Marshall J. Pennell, Stephen Bates, Dr. A.A. Baker ºi familiei CEF din lumea întreagã pentru contribuþii, rugãciuni ºi sprijin.

Cartea Întrebãrilor cu meditaþii: Cât de mãreþ este Dumnezeu!ISBN 1-55976 -118 -0

Echipa de redacţie în limba română:Traducerea: Doina VasilcaRedactare şi corectură: Magdalena FrîncuDesign: Claudia Mitu

Produsă de: Asociaţia Misionară pentru Educarea CopiilorAMEC mulţumeşte Misiunii „Every Home Crusade” pentru ajutorul oferit în tipărirea acestui volum şi partenerilor noştri în rugăciune şi sprijin.

Tipar: Every Home Crusade

Biroul Naţional AMEC:+ Calea Turnişorului 90 Sibiu 550048( 0269-22 99 94: [email protected]

Page 3: Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

Eºti gata pentru o AVENTURÃ?

Sã ajungi sã-L cunoºti pe Dumnezeu este o aventurã deosebitã! ªtiai cã Dumnezeu vrea ca tu sã petreci timp cu El în fi ecare zi? El într-adevãr doreºte asta! Noi numim acest timp „timpul de pãrtãºie”. Sunt acele momente când citeºti, te gândeºti la Dumnezeu ºi vorbeºti cu El.

Aceastã carte de meditaþii te va ajuta în timpul tãu de pãrtãºie din urmãtoarele douã luni. Alege un moment special al zilei - poate când te trezeºti dimineaþa sau înainte sã mergi la culcare seara. Asigurã-te cã ai aceastã carte, un creion sau un pix ºi o Biblie, dacã ai.

Iatã ce trebuie sã faci în fi ecare zi, începând cu meditaþia nr.1

* Vorbeºte cu Dumnezeu. Roagã-L sã te ajute sã înþelegi lucrurile pe care le vei citi la timpul tãu de pãrtãºie.

* Citeºte versetul biblic de memorat. Se afl ã în partea de sus a paginii. Dacã ai o Biblie, încearcã sã gãseºti singur acest verset. Încearcã sã vezi cât de repede poþi memora acest verset!

* Citeºte meditaþia. Fiecare va rãspunde la o întrebare importantã. Citeºte cu atenþie meditaþia ºi gândeºte-te la ce spune.

* Scrie rãspunsul tãu. Citeºte întrebarea care urmeazã dupã meditaþie ºi scrie rãspunsul. Scriind, îţi aminteºti ce ai învãþat.

* Vorbeºte din nou cu Dumnezeu. Existã un început de rugãciune la sfârºitul fi ecãrei meditaþii, dar tu poþi sã formulezi rugãciunea ta. Te poþi ruga ºi pentru alte lucruri. Mulþumeºte-I lui Dumnezeu pentru tot ce face pentru tine. Vorbeºte-I lui Dumnezeu despre problemele tale sau roagã-L sã te ajute pe tine sau pe cineva drag. Dumnezeu abia aºteaptã sã te audã!

* Pagini de activitãþi! La sfârºitul fi ecãrei luni vei gãsi o paginã de activitãþi plãcute pe care poþi sã le completezi. Încearcã sã vezi cât de mult îþi aminteºti din ceea ce ai citit!

Eºti gata sã-L cunoºti pe Dumnezeu? Nu mai aºtepta încã o zi! Deschide la meditaþia nr.1 ºi porneºte aventura!

Page 4: Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

1 Cine este Dumnezeu ?

&„Cerurile spun slava lui Dumnezeu ºi întinderea lor vesteºte lucrarea mâinilor Lui.” Psalmul 19:1

Te-ai întrebat vreodatã cine este Dumnezeu? Unii oameni cred cã Dumnezeu este un bãtrân care locuieºte în nori. Alþii cred cã El este o persoanã care ne pedepseºte atunci când facem lucruri rele. Alþii cred cã soarele ºi stelele sunt dumnezei pentru cã ne dau lumina. Alþi oameni spun: „Nu existã Dumnezeu”.

Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, ne spune cã Singurul Dumnezeu adevãrat este Duh. El nu are un trup ca mine ºi ca tine. De aceea, nu putem sã-L vedem, dar El vede, aude ºi iubeºte. Dumnezeu e peste tot. Dumnezeu este Creatorul. El a fãcut lumea ºi tot ce este în ea —munþii, oceanele ºi animalele. Dumnezeu te-a fãcut pe tine ºi pe mine. Noi suntem cea mai specială creaţie a Lui ºi El ne iubeºte foarte mult.

Şi oamenii mari ºi copiii au nevoie de Dumnezeu. Toþi oamenii au ceva în ei care le spune cã existã un Dumnezeu. Aceastã carte te va ajuta sã înveþi despre Dumnezeu. Vei învãþa cât de mare ºi minunat este Dumnezeu. Vei învãþa cum sã-L iubeºti ºi sã trãieºti mai aproape de El, deºi nu poþi sã-L vezi. Eºti gata pentru aventura extraordinarã de a-L cunoaºte pe Dumnezeu?

@Scrie mai jos cine crezi tu că este Dumnezeu.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Poþi sã te rogi: Doamne, mulþumesc cã eºti un Dumnezeu măreţ! Mulþumesc cã m-ai creat. Ajutã-mã sã învãþ mai multe lucruri despre Tine, ca sã Te iubesc. În Numele Domnului Isus. Amin.

Page 5: Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

2 Sunt mai mulþi dumnezei?

&„Cerurile spun slava lui Dumnezeu ºi întinderea lor vesteºte lucrarea mâinilor Lui.” Psamul 19:1

Unii oameni se închinã la mulþi dumnezei, dar Biblia ne spune cã existã un Singur Dumnezeu adevãrat ºi viu. Biblia spune cã Dumnezeu este trei Persoane, dar El este un singur Dumnezeu. Este un lucru pe care nu-L putem înþelege. Biblia ne învaþã despre Dumnezeu Tatãl, Dumnezeu Fiul ºi Dumnezeu Duhul Sfânt. Sunt trei Persoane.Dumnezeu Tatãl locuieºte în cer, dar El este peste tot. El este sfânt ºi fãrã pãcat. Dumnezeu domneºte peste creaþia Lui. El este în controlul tuturor lucrurilor. El îi iubeºte pe toþi.Isus este Dumnezeu Fiul. El a murit pentru pãcatele noastre ºi a înviat din nou. Toþi oamenii pot fi iertaþi de pãcate, dacã se încred în El ca Mântuitor al lor personal. Dupã ce Isus a înviat din morþi, S-a înălţat la cer. Acum Isus este cu Tatãl Lui, cu Dumnezeu.Dumnezeu Duhul Sfânt a venit pe pãmânt dupã ce Domnul Isus S-a întors la cer. El îi ajutã pe oameni sã îºi dea seama cã sunt pãcãtoºi. El vine sã locuiascã în inimile celor care se încred în Isus. De asemenea, Duhul Sfânt ne ajutã sã înþelegem Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia.Dumnezeu Tatãl, Dumnezeu Fiul ºi Dumnezeu Duhul Sfânt - formeazã Trinitatea. Sunt trei într-unul singur. Între Cei trei existã înþelegere deplinã.

@Poþi sã numeºti cele trei Persoane ale Trinitãþii?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Poþi sã te rogi: Doamne Dumnezeule, mulþumesc cã L-ai trimis pe Domnul Isus ca sã fie Mântuitorul. Mulþumesc pentru Duhul Sfânt care trãieºte în inimile celor care cred în Isus. În Numele Domnului Isus. Amin.

Page 6: Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

3 Câţi ani are Dumnezeu ?

&„Cerurile spun slava lui Dumnezeu ºi întinderea lor vesteºte lucrarea mâinilor Lui.” Psalmul 19:1

Poate crezi cã din moment ce Dumnezeu a creat lumea, El are cel puþin două milioane de ani! Greºit! Dumnezeu este veºnic. El a existat dintotdeauna ºi nu va înceta sã existe.

Gândeºte-te la un cerc. Nu poþi spune unde începe ºi unde se terminã cercul. Este un inel continuu. Cercul îþi poate aminti cã Dumnezeu este veºnic. Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt au existat dintotdeauna ºi vor exista întotdeauna. Ne este greu sã ne imaginãm acest lucru.

Biblia spune: „... din veºnicie în veºnicie, Tu eºti Dumnezeu!” (Psalmul 90:2) Cât înseamnă aceasta? Pentru totdeauna. Dacã ai crezut în Domnul Isus ca Mântuitor al tãu, Dumnezeu þi-a dat viaþã veºnicã. Se va termina ea vreodatã? Nu! Eºti copilul lui Dumnezeu pentru totdeauna! Dumnezeu vrea sã îþi conducă viaþa. Pentru cã El este veºnic - a fost dintotdeauna ºi va fi întotdeauna - El poate sã vadã ce s-a întâmplat, ce se întâmplã ºi ce se va întâmpla! Ce cãlãuzã avem! Cât de măreţ este Dumnezeu!

Vrei sã te încrezi în Tatãl tãu ceresc care este veºnic? Nu poþi sã vezi ce se va întâmpla în viitor, dar Dumnezeu vede ºi vrea sã îþi conducă viaþa.

@Cum i-ai putea explica unui prieten că Dumnezeu este veşnic?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Poþi sã te rogi: Doamne, mulþumesc cã nu mã vei pãrãsi niciodatã pentru cã eºti veºnic. Mulþumesc cã mã pot încrede în Tine pentru cã Tu vei fi totdeauna alãturi de mine. În Numele Domnului Isus. Amin.

Page 7: Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

4 Cât de puternic este Dumnezeu?

&„Cerurile spun slava lui Dumnezeu ºi întinderea lor vesteºte lucrarea mâinilor Lui.” Psalmul 19:1

Naveta spaþialã Columbia, care cântãrea peste 2.000 de tone, a por-nit lãsând în urmã o dârã lungã de foc şi fum. Dupã douã minute, a ajuns la o altitudine de 36,8 km. A înconjurat globul cu o vitezã de 27.200 km pe orã. Imagineazã-þi puterea de care a fost nevoie ca aceastã rachetã uriaºã sã fie împinsã în spaþiu cu o vitezã atât de mare!ªtiai cã Dumnezeu este mai puternic decât atât? Biblia spune: „Domnul este … de o mare tãrie …” (Naum 1:3). El a fãcut cerurile ºi pãmântul. Dumnezeu a spus un cuvânt ºi ele au luat fiinþã! El este puternic. Conduce toate naþiunile. Puterea Lui nu are limite. El poate face orice.Biblia ne vorbeºte despre Avraam ºi Sara. Dumnezeu le-a promis cã vor avea mulþi copii, dar nu li se nãscuse nici un copil. Într-o zi, Dumnezeu a trimis un înger la Avraam, când el ºi Sara aveau aproape 100 de ani. Îngerul le-a spus cã, Sara va avea un copil. Acest lucru părea imposibil! Când Sara a râs, îngerul a spus: „Este oare ceva prea greu pentru Domnul?” (Genesa 18:14) Într-adevãr, Sara a avut un fiu! Pentru cã Dumnezeu este atotputernic, El a putut face ca acest lucru imposibil sã se întâmple. Data viitoare când ai o problemã, aminteºte-þi cã Dumnezeu este foarte puternic ºi vrea sã te ajute.

@Poþi spune câteva lucruri care aratã cã Dumnezeu este puternic?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Poþi sã te rogi: Doamne Dumnezeule, Tu eºti un Dumnezeu puternic! Ajutã-mã sã mã încred în Tine când am o problemã care pare imposibilã. Ajutã-mã sã îmi amintesc cã Tu eºti conducãtor peste toate lucrurile. În Numele Domnului Isus. Amin.

Page 8: Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

5 De ce a creat Dumnezeu oamenii?

&„De aceea, dupã cum printr-un singur om a intrat pãcatul în lume, ºi prin pãcat a intrat moartea, ºi asfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricinã cã toþi au pãcãtuit ...” Romani 5:12

Te-ai întrebat vreodatã de unde au apãrut toþi oamenii de pe pãmânt? Dumnezeu i-a fãcut pe toþi! Dupã ce Dumnezeu a creat Pãmântul cel frumos, El a fãcut un om din þãrâna pãmântului ºi i-a suflat viaþã. Dumnezeu i-a dat numele Adam. Mai târziu, Dumnezeu l-a adormit pe Adam, a luat una din coastele lui ºi a creat prima femeie. Dumn-ezeu i-a dãruit lui Adam aceastã femeie, pe Eva, ca sã-i fie soþie. Adam ºi Eva au locuit în grãdina frumoasã pe care Dumnezeu a creat-o.Curând, Adam ºi Eva au avut mulþi copii. Când copiii lor au crescut, au avut copii la rândul lor. Astfel, au ajuns să fie mulþi oameni pe Pãmânt. Astãzi sunt aºa de mulþi oameni, încât este greu sã-i nu-meri pe toþi!Dumnezeu nu ne-a creat pentru cã se simþea singur! El ne-a fãcut ca sã-L iubim ºi sã-L lãudãm. Biblia spune: „Mare este Domnul ºi vrednic de laudã” (Psalmul 48:1). Dumnezeu vrea ca oamenii sã-L laude, fiindcã El e mare ºi bun.Când vezi tot ce a creat Dumnezeu, poþi spune: „Cât de măreţ este Dumnezeu”! Poþi sã-L lauzi când te rogi. Spune-I cã-L iubeºti ºi cã ai nevoie de El. Oricât L-ai lãuda, nu va fi îndeajuns, fiindcã El meritã mult mai mult.

@Scrie trei lucruri pentru care poþi sã-L lauzi pe Dumnezeu astãzi.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Poþi sã te rogi: Doamne, Îþi mulþumesc cã m-ai creat. Te iubesc ºi Te laud pentru cã eºti aºa de măreţ. În Numele Domnului Isus. Amin.

Page 9: Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

6 Cum a intrat păcatul în lume?

&„De aceea, dupã cum printr-un singur om a intrat pãcatul în lume, ºi prin pãcat a intrat moartea, ºi asfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricinã cã toþi au pãcãtuit ...” Romani 5:12

Dumnezeu a fãcut toate lucrurile din lume bune şi frumoase. Dar multe lucruri din lumea noastrã nu mai sunt bune ºi frumoase. Existã boalã, tristeþe, lupte ºi crime. De ce s-au înrãutãþit lucrurile atât de mult?

Dumnezeu i-a aºezat pe primii oameni, Adam ºi Eva, în grãdinã. El le-a spus sã nu mãnânce din fructul unui pom anume, fiindcã, dacã vor mânca, vor muri. Duºmanul lui Dumnezeu, Satan, a înºelat-o pe Eva făcând-o sã mãnânce din fruct. Apoi a mâncat ºi Adam. Prin faptul cã au ales sã nu asculte de Dumnezeu, au pãcãtuit.

Dumnezeu i-a spus lui Adam cã trebuie sã plece din grãdinã, că vor avea dureri ºi boli, iar trupurile lor vor muri. Pãcatul i-a despãrþit pe Adam ºi Eva de Dumnezeu, care este sfânt ºi perfect.

De când Adam ºi Eva au pãcãtuit, fiecare om s-a nãscut în pãcat ºi despãrþit de Dumnezeu. Biblia spune: „Cãci toþi au pãcãtuit …” (Romani 3:23). Pãcatul înseamnã sã spui, sã gândeºti sau sã faci lucruri care încalcã legile lui Dumnezeu. Pãcatul din inima ta te determină sã faci lucruri rele. Tu nu poþi sã scapi singur de pãcatul tãu. Meriþi sã fii pedepsit pentru pãcatul tãu. Numai Dumnezeu te poate ierta, ca sã nu fi despãrþit de El pentru totdeauna.

@Ce lucruri triste s-au întâmplat când Adam ºi Eva au pãcãtuit?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Poþi sã te rogi: Doamne, mulþumesc cã mã iubeºti, deºi am pãcãtuit. Mulþumesc cã Tu mã ierþi. În Numele Domnului Isus. Amin.

Page 10: Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

7 Ce a făcut Dumnezeu în legătură cu păcatul?

&„De aceea, dupã cum printr-un singur om a intrat pãcatul în lume, ºi prin pãcat a intrat moartea, ºi asfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricinã cã toþi au pãcãtuit ...” Romani 5:12

Cea mai frumoasã povestire din lume este povestirea despre ce a fãcut Dumnezeu ca sã ne ierte pãcatele. Dupã ce Adam ºi Eva au pãcãtuit, Dumnezeu a promis sã trimitã un Mântuitor. Azi ºtim cã Mântuitorul este Domnul Isus Hristos, Singurul Fiu al lui Dumnezeu. El S-a nãscut în lumea aceasta ca un bebeluº şi a crescut ca orice copil. Domnul Isus Şi-a dat viaţa pe cruce pentru pãcatele noastre.

Când a fost rãstignit, Dumnezeu a pus asupra Lui toate pãcatele lu-mii întregi. Biblia spune: „Pe Cel ce n-a cunoscut nici un pãcat, El L-a fãcut pãcat pentru noi” (2 Corinteni 5:21). Domnul Isus nu a meritat sã moarã. El nu a avut nici un pãcat personal.

El a fost perfect, dar a luat locul tãu pe cruce. Dacã Domnul Isus nu ºi-ar fi dat sângele preþios ca sã ia pedeapsa ta, n-ai fi putut fii iertat de pãcatele tale. Isus a murit ºi a fost îngropat.

Dupã trei zile, Dumnezeu L-a adus din nou la viaþã. Mai târziu, Isus S-a întors la cer, unde este viu şi astãzi. Dumnezeu ªi-a þinut promi-siunea şi ne-a salvat din pãcat. El L-a trimis pe Fiul Lui Preaiubit ca sã fie Mântuitorul lumii.

@Scrie de ce crezi cã a trebuit sã moarã Isus.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Poþi sã te rogi: Doamne, mulþumesc cã L-ai trimis pe Singurul tãu Fiu, Isus, sã moarã pe cruce pentru mine. Mulþumesc pentru dragostea Ta cea mare. În numele Domnului Isus. Amin.

Page 11: Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

8 Cum pot fi iertat?

&„De aceea, dupã cum printr-un singur om a intrat pãcatul în lume, ºi prin pãcat a intrat moartea, ºi asfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricinã cã toþi au pãcãtuit ...” Romani 5:12

Acum ºtii cã Domnul Isus a murit pentru pãcatele tale. Te întrebi cum poþi sã fii iertat? Biblia spune cã Isus este singura „Cale” cãtre Dumnezeu. „Eu [Isus] sunt calea, adevãrul ºi viaþa. Nimeni nu vine la Tatãl [Dumnezeu] decât prin Mine” (Ioan 14:6).

Isus doreºte sã fie Mântuitorul tãu. Nu te poþi salva singur de pãca-tele tale. Nu eºti scãpat de pedeapsa pãcatului dacã faci fapte bune. Nu poþi fi iertat dacã spui rugãciuni, dai bani sau încerci sã fii plãcut lui Dumnezeu. Dumnezeu spune cã existã o singurã cale ºi aceasta este prin Fiul Lui, Isus.

Biblia spune: „Crede în Domnul Isus ºi vei fi mântuit” (Fapte 16:31). Sã crezi înseamnã sã te încrezi pe deplin în Domnul Isus. Moartea Lui pe cruce este singura platã pe care Dumnezeu o acceptã pentru pãcatele tale.

Când alegi sã Te încrezi în Domnul Isus ca Mântuitor al tãu, Dumnezeu îþi spune cã eºti iertat. Eºti scãpat de pedeapsa pentru pãcatele tale. Nu vei fi despãrþit de Dumnezeu şi trimis într-un loc de pedeapsã atunci când vei muri, ci vei trãi cu Dumnezeu pentru totdeauna, în cer, într-o zi.

@Ce trebuie sã crezi ca sã fii iertat de pãcate?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Poþi sã te rogi: Doamne, ºtiu cã sunt un pãcãtos. Cred în Fiul Tãu, Isus, care a murit ca sã ia pedeapsa pentru pãcatele mele ºi a înviat din nou. Vreau ca Isus sã fie Mântuitorul meu. În Numele Domnului Isus. Amin.

Page 12: Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

9 Este Dumnezeu într-adevãr perfect?&„Ci, dupã cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiþi ºi voi sfinþi în toatã purtarea voastrã.” 1 Petru 1:15

Cunoºti pe cineva care nu face nimic rãu ºi care nu greºeºte niciodatã? Unii oameni au cãutat mulþi ani ca sã gãseascã pe cineva perfect, dar n-au gãsit niciodatã o asemenea persoanã.

Biblia spune la 1 Ioan 1:5: cã „…Dumnezeu e luminã şi în El nu este întuneric”. Acest verset ne spune cã Dumnezeu este sfânt ºi curat. Nu existã nici un pãcat în El. Nu existã nici mãcar puþinã rãutate în Dumnezeu. El este separat de pãcat - separat de orice lucru rãu sau pãcãtos. Dumnezeu ºi pãcatul sunt opuse, ca lumina ºi întunericul. Dumnezeu e sfânt. Tatãl e sfânt; Fiul, Domnul Isus Hristos, e sfânt; Duhul Sfânt e sfânt.

Existã deci Cineva care este perfect - Dumnezeu! Numai Dumnezeu este perfect. Noi toþi am pãcãtuit ºi pãcatul ne desparte de Dumnezeu. Pentru cã Dumnezeu e sfânt, El trebuie sã pedepseascã pãcatul. Dar El L-a dat pe Fiul Lui sã moarã pentru pãcat, pentru ca sã ne ierte ºi sã ne facã sfinþi. În momentul în care ai crezut în Domnul Isus ca Mântuitor al tãu, ai fost iertat de pãcatele tale ºi ai fost fãcut sfânt înaintea lui Dumnezeu. Nu eºti bucuros?

@În ce fel suntem diferiþi de Dumnezeu?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Poþi sã te rogi: Doamne Dumnezeule, Tu eºti sfânt ºi perfect. Numai Tu eºti bun. Mulþumesc cã pot sã vin la Tine, Dumnezeul cel sfânt, prin Domnul Isus, care este Mântuitorul meu. În Numele Domnului Isus. Amin.

Page 13: Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

10 Ce înseamnã cã Dumnezeu e sfânt?&„Ci, dupã cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiþi ºi voi sfinþi în toatã purtarea voastrã.” 1 Petru 1:15

Isaia a fost unul din marii profeþi ai lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a cerut lui Isaia sã spunã oamenilor cã într-o zi Mântuitorul lumii va veni.

Odată, Dumnezeu i-a vorbit lui Isaia printr-o viziune. O viziune este ca un vis. Isaia a spus cã L-a vãzut pe Dumnezeu înconjurat de slavă, aºezat pe un tron. Deasupra Lui erau îngeri. Îngerii strigau unii cãtre alþii: „Sfânt, sfânt, sfânt, este Domnul oºtirilor! Tot pãmântul este plin de mãrirea Lui!” Isaia 6:3.

Când Isaia a avut aceastã viziune, i s-a făcut fricã. A vãzut cât de pãcãtos era în comparaþie cu Dumnezeu. Viziunea l-a ajutat sã vadã cã Dumnezeu era sfânt.

Ce înseamnã cã Dumnezeu e sfânt? El nu are nici un păcat. Este perfect. Dumnezeu face întotdeauna ce este bine. El este în totalitate bun. Dumnezeu urãºte pãcatul.

Dacã suntem pãcãtoºi, cum putem sã ne rugãm lui Dumnezeu? Dumnezeu vrea ca sã vorbim cu El. El i-a spus lui Isaia sã nu-i fie fricã. Ne spune ºi nouã sã nu ne fie fricã. Când credem în Domnul Isus ca Mântuitor al nostru, El îndepãrteazã pãcatul ºi ne face curaþi, ca sã putem vorbi cu Dumnezeu care este sfânt.

@Ce crezi cã înseamnã faptul cã Dumnezeu e sfânt?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Poþi sã te rogi: Doamne, Tu eºti un Dumnezeu sfânt. Mulþumesc cã Domnul Isus a luat pãcatul meu, ca sã pot sã mã rog Þie. În Numele Domnului Isus. Amin.

Page 14: Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

11 Se aºteaptã Dumnezeu ca eu sã fiu sfânt?

&„Ci, dupã cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiþi ºi voi sfinþi în toatã purtarea voastrã.” 1 Petru 1:15

Când profetul Isaia a avut viziunea despre Dumnezeu ºi îngerii care îºi acopereau faþa plini de reverenþã, a vãzut cât de sfânt este Dum-nezeu. Dacã erai în locul lui Isaia, la ce te-ai fi gândit? Poate te-ai fi gândit la cât de pãcãtos eºti.

Dacã te-ai încrezut în Domnul Isus ca Mântuitor, Dumnezeu Se aºteaptã ca sã trãieºti o viaþã curatã. El Se aºteaptã ca sã fii sfânt. Ai de ales. Poþi sã păcătuieşti sau poþi sã alegi calea lui Dumnezeu.

Dumnezeu te va ajuta sã spui „nu” pãcatului. El Se aºteaptã ca sã asculþi Cuvântul Lui, Biblia, ºi sã faci ce este bine. Dumnezeu Se aºteaptã sã spui adevãrul ºi întotdeauna sã fii bun, iubitor şi rãbdãtor cu alþii. El vrea sã fii cinstit ºi sã te porþi aºa cum Îi place.

Aminteºte-þi cã Dumnezeu trãieºte în tine ca sã-þi dea putere sã trãieºti o viaþã curatã, sfântã ºi sã nu pãcãtuieºti. Dacă totuşi păcătuieşti, gândeºte-te cât de sfânt este Dumnezeu. Mãrturiseºte-þi pãcatele imediat. Dumnezeu spune cã dacã-þi mãrturiseºti pãcatele - adicã Îi spui lucrurile rele pe care le-ai fãcut - El te iertă. (1 Ioan 1:9) Vei alege sã fii sfânt?

@În cel fel vrea Dumnezeu sã fii sfânt?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Poþi sã te rogi: Doamne, mulþumesc cã eºti un Dumnezeu sfânt. Te rog dã-mi putere sã trãiesc o viaþã sfântã. În Numele Domnului Isus. Amin.

Page 15: Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

12 Cine este în control?

&„Ci, dupã cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiþi ºi voi sfinþi în toatã purtarea voastrã.” 1 Petru 1:15

Þi-a spus vreodatã mama ta: „E răspunderea ta”? Când eºti răspunzător de un lucru, eºti ca un rege care domneºte peste lucrul respectiv. Tu ai controlul ºi eºti responsabil ca sarcina respectivã sã fie îndeplinitã.

Te-ai întrebat vreodatã cine este în controlul lumii? Biblia ne spune cã Dumnezeu e Suveran. Acest lucru înseamnã cã El este în control, adicã El rãspunde de toate lucrurile. Nimeni nu este mai mare decât Dumnezeu. Dumnezeu domneºte peste tot ºi toþi, pentru totdeauna.

Nimic nu se întâmplã, fãrã ca Dumnezeu sã îngãduie lucrul respectiv. El este în controlul tuturor lucrurilor, zi ºi noapte - 24 de ore pe zi, ºapte zile pe sãptãmânã, 52 de sãptãmâni pe an. El nu doarme niciodatã ºi nici nu pleacã în vacanþã.

Cât timp va domni Dumnezeu? Biblia spune: „... Domnul va împãrãþi în veac ºi în veci de veci” (Exodul 15:18). Dumnezeu a fost în control dintotdeauna ºi El va fi întotdeauna în control. Ce înseamnã acest lucru pentru tine? Indiferent ce se întâmplã în viaþa ta, nu trebuie sã-þi fie fricã ºi sã te întristezi, fiindcã Dumnezeu e în control. El te iubeºte ºi doreºte ca sã te încrezi pe deplin în El. Dumnezeu e cel mai mare. El este Suveran. El este Regele regilor.

@Ce înseamnã cã Dumnezeu e Suveran?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Poþi sã te rogi: Doamne Dumnezeule, Te laud pentru cã eºti în controlul tuturor lucrurilor. Ajutã-mã sã mã încred în Tine în fiecare zi. În Numele Domnului Isus. Amin.

Page 16: Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

13 Care sunt regulile lui Dumnezeu pentru noi?&„Ci, dupã cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiþi ºi voi sfinþi în toatã purtarea voastrã.” 1 Petru 1:15

Cu mult timp în urmã, Dumnezeu i-a dat poporului Lui zece reguli speciale, ca sã le arate cât de sfânt este El ºi cât de pãcãtoºi sunt oamenii. Legile ne spun cum vrea Dumnezeu sã trãiascã oamenii. Acestea sunt cele 10 porunci:

- Sã nu ai alþi dumnezei în afară de Mine (sã te închini numai lui Dumnezeu).- Sã nu-þi faci un idol (Dumnezeu să fie cea mai importantă persoană din viaþa ta).- Sã nu foloseºti greºit Numele Domnului (Foloseºte Numele lui Dumnezeu

cu respect).- Adu-þi aminte de Ziua de odihnă ca s-o sfinþeºti (O zi pe sãptãmânã este pentru odihnã ºi închinare în faþa lui Dumnezeu).- Cinsteºte pe tatãl tãu ºi pe mama ta (Trateazã-þi pãrinþii cu respect).- Sã nu ucizi (ocroteºte viaþa ta sau a celor din jur).- Sã nu preacurveºti (oamenii cãsãtoriþi trebuie sã rãmânã credincioºi unul

faþã de altul).- Sã nu furi (fii mulţumit cu ce ai şi nu lua ce este al altuia).- Sã nu mãrturiseºti strâmb (sã spui întotdeauna tot adevãrul).- Sã nu pofteºti (fii mulţumit cu ce ai, nu-ţi dorii mai mult decât ţi-a dat Dumnezeu).

Când Dumnezeu a rostit aceste porunci, oamenilor li s-a făcut fricã. Dar Moise, conducãtorul lor, le-a explicat cã Dumnezeu le arãta cât de mare este, ca sã-i facã sã nu mai pãcãtuiascã. Israeliþii au spus cã Îl vor asculta pe Dumnezeu. Dar tu?

@De ce a dat Dumnezeu Cele 10 porunci?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Poþi sã te rogi: Doamne, vreau sã trãiesc pentru Tine þinând legile Tale. Ajutã-mã sã fac ce este bine în fiecare zi. În Numele Domnului Isus. Amin.

Page 17: Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

14 Este Dumnezeu Suveran peste mine?&„Ci, dupã cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiþi ºi voi sfinþi în toatã purtarea voastrã.” 1 Petru 1:15

Dumnezeu este suveran – El este întotdeauna în control. Dumnezeu face ce Îi place. El decide dacã putem face ce ne-am planificat. El are control total asupra tuturor oamenilor. Nici un lucru din viaþa noastrã nu scapã de sub controlul lui Dumnezeu.

Te-ai gândit vreodatã cã lucrurile din viaþa ta au scãpat de sub control? Poate cineva drag a fost rãnit într-un accident sau a murit de o boalã îngrozitoare. Poate familia ta o duce greu, fiindcã unul dintre pãrinþi sau ambii pãrinþi au rãmas fãrã serviciu. Poate cineva se poartă rãu cu tine ºi te trateazã cu nedreptate.

Când eºti bolnav, sau ai necazuri, trebuie sã crezi cã Dumnezeu te iubeºte ºi cã toate lucrurile sunt sub controlul Lui. El va face ce este cel mai bine pentru tine, chiar dacă uneori nu poţi să crezi asta.

Biblia spune: „... ştim cã toate lucrurile lucreazã împreunã spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu” (Romani 8:28). Nici un lucru care þi se întâmplã nu este prea mic ca Dumnezeu sã nu-l ºtie. Nimic nu este prea mare ca Dumnezeu sã nu-l poată controla. Când nu înþelegi de ce se întâmplã anumite lucruri, adu-þi aminte cã Dumnezeu este în control. Te poþi încrede în Tatãl tãu ceresc iubitor.

@Ce ar trebui sã-þi aminteºti când treci prin situaþii dificile?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Poþi sã te rogi: Doamne, mulþumesc cã Tu eºti în controlul vieþii mele. Ajutã-mã sã-mi amintesc cã Tu mã iubeºti ºi vei face ce este cel mai bine pentru mine. În Numele Domnului Isus. Amin.

Page 18: Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

15 Aratã viaþa mea cã Dumnezeu este în control?&„Ci, dupã cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiþi ºi voi sfinþi în toatã purtarea voastrã.” 1 Petru 1:15

Dumnezeu nu le-a promis niciodatã copiilor Lui cã vor avea o viaþã fãrã durere sau probleme. Dumnezeu îngãduie sã se întâmple lucruri dificile în viaþa noastrã, în timp ce κi împlineºte planul pentru noi.

Încrederea în Dumnezeu este la fel de importantã ca ascultarea de El. Când nu te încrezi în Dumnezeu, te îndoieºti cã El este în control ºi cã este bun. Dumnezeu vrea sã înveþi sã te încrezi în El în fiecare zi, pe tot parcursul zilei.

El vrea sã te încrezi în El şi în vremuri bune ºi în vremuri grele. Sã te încrezi în Dumnezeu înseamnã sã crezi din toatã inima ta cã El este în control ºi cã face ce este cel mai bine pentru tine.

Cum aratã viaþa ta cã Dumnezeu este în control? Când te confrunþi cu o problemã, primul tãu rãspuns ar trebui sã fie încrederea în Dumnezeu (sã te bazezi pe El). Poþi sã te încrezi în El, fiindcã ºtii cã Dumnezeu a îngãduit problema dintr-un motiv anume. Vorbeºte cu Dumnezeu în rugãciune ºi spune-I problemele tale.

Când te încrezi în Dumnezeu, El îþi va da pace, o stare de calm inte-rior. Mulþumeºte-I lui Dumnezeu cã lucreazã în viaþa ta, ca sã te facã tot mai asemãnãtor Domnului Isus.

@De ce este important pentru tine sã te încrezi în Dumnezeu?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Poþi sã te rogi: Doamne, ajutã-mã sã mã încred în Tine ºi în vremuri bune ºi în vremuri grele. Mulþumesc pentru pacea Ta. În Numele Domnului Isus. Amin.

Page 19: Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

16 De ce îi pedepseºte Dumnezeu pe pãcãtoºi?&„Lãudaþi pe Domnul, cãci este bun, cãci în veac þine îndurarea Lui!” Psalmul 118:1

Ai spus vreodatã: „nu-i corect”? Nimeni nu poate spune acest lucru despre Dumnezeu. Dumnezeu este întotdeauna drept (corect) în tot ce face. Biblia spune cã Dumnezeu este „fãrã nedreptate, El este drept ºi curat” (Deuteronom 32:4). Dumnezeu este Judecãtorul nostru ºi El judecã în mod corect.De la Adam ºi Eva încoace, fiecare om s-a nãscut în lumea aceasta cu dorinþa de a pãcãtui. Dumnezeu este sfânt; El nu poate sã-i lase pe oameni sã facã lucruri rele fãrã sã-i pedepseascã, fiindcã El este drept ºi corect. Biblia spune: „Fiindcã plata pãcatului este moartea …” (Romani 6:23). Plata este ceea ce primim pentru ce facem. Care este plata pentru pãcat? Da, moartea. Dumnezeu a spus cã, din cauza pãcatului, noi meritãm sã fim despãrþiþi pentru totdeauna de El. Aceasta este pedeapsa pe care Dumnezeul nostru cel drept a dat-o pentru pãcat. Este numitã moarte veºnicã.Dar Dumnezeu L-a trimis pe unicul Lui Fiu, Domnul Isus Hristos, sã moarã pe cruce ºi sã ia pedeapsa pe care noi o meritam pentru pãcat. Oamenii care-L resping pe Domnul Isus, vor fi trimişi pentru totdeauna într-un loc îngrozitor care se numeºte Iad. Toþi cei care cred în Domnul Isus ca Mântuitor al lor, sunt scăpaţi de pedeapsa pe care o meritã (Fapte 16:31).

@Cum pedepseºte Dumnezeu pãcãtoºii?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Poþi sã te rogi: Doamne, Tu eºti întotdeauna drept în tot ceea ce faci. Mulþumesc cã Isus a luat pedeapsa pe care o merit pentru pãcat, ca sã fiu mântuit. În Numele Domnului Isus. Amin.

Page 20: Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

17 Cât de mult mã iubeºte Dumnezeu?&„Lãudaþi pe Domnul, cãci este bun, cãci în veac þine îndurarea Lui!” Psalmul 118:1

ªtii ce este dragostea, nu-i aºa? Când iubeºti pe cineva, vrei sã fii lângã el. Vrei sã ai grijã de el ºi sã faci lucruri frumoase pentru el. Eºti gata sã-l ierþi repede, dacã a fãcut ceva greºit.

Dragostea lui Dumnezeu este cu mult mai mare ºi mai minunatã decât dragostea pe care o avem pentru alþi oameni. Dumnezeu spune în Ieremia 31:3: „te iubesc cu o iubire veşnică”. Dragostea lui Dumnezeu este atât de mare încât durează în veci! Dragostea Lui pentru tine nu se va sfârºi niciodatã.

Dumnezeu te-a iubit dintotdeauna. Te-a iubit înainte sã te naºti. A ºtiu exact când te vei naºte, ce culoare o sã aibã pãrul ºi ochii tãi ºi ce pãrinþi o sã ai. El te iubeºte atât de mult, încât vrea ce este cel mai bine pentru tine.

Dumnezeu ne-a iubit atât de mult, încât L-a trimis pe Singurul Lui Fiu perfect, Domnul Isus, sã moarã în locul nostru pe cruce. Moartea lui Isus pe cruce este imaginea cea mai clară a dragostei lui Dumnezeu.

El a promis cã, dacã te încrezi în Domnul Isus ca Salvator al tãu, într-o zi te va lua în cer ca sã trãieºti cu El pentru totdeauna. Vezi cât de mult te iubeºte Dumnezeu?

@Cum þi-a arãtat Dumnezeu cã te iubeºte?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Poþi sã te rogi: Doamne, mulþumesc pentru dragostea Ta cea mare pentru mine. Ajutã-mã sã Te iubesc ºi sã-Þi dau ce am mai bun. În Numele Domnului Isus. Amin.

Page 21: Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

18 Ce este harul lui Dumnezeu?&„Lãudaþi pe Domnul, cãci este bun, cãci în veac þine îndurarea Lui!” Psalmul 118:1

Ai primit vreodatã un dar pe care nu l-ai meritat? Darul þi-a fost oferit din dragoste. Dumnezeu este atât de mare, încât ne dã harul Lui din cauza dragostei Lui pentru noi.

Harul înseamnã cã Dumnezeu κi aratã dragostea faþã de tine, deºi tu nu meriþi. Nu poþi câºtiga dragostea lui Dumnezeu. Nu meriþi sã fii mântuit de pãcat ºi sã ai viaþã veºnicã. Dar Dumnezeu ªi-a arãtat harul scăpându-te de pedeapsa pãcatului, atunci când te-ai încrezut în Isus ca Mântuitor al tãu.

De asemenea, Dumnezeu κi aratã harul, dãruindu-þi putere ºi îndrumare ºi având grijã de tine în fiecare zi. Dumnezeu, prin harul Lui, îþi dã putere sã rezolvi problemele dificile din viaþa ta. Nu-i aºa cã harul lui Dumnezeu e minunat?

Dacã Domnul Isus este Mântuitorul tãu, poþi sã fii recunoscãtor cã Dumnezeu te-a mântuit prin harul Lui. Biblia spune: „Cãci prin har aþi fost mântuiþi, prin credinþã …” (Efeseni 2:8). De asemenea, poþi depinde în fiecare zi de Dumnezeu pentru harul de care ai nevoie ca sã trãieºti pentru El. Pentru cã Dumnezeu îþi aratã harul Lui, tu ar trebui sã arãþi har faþã de alþii. I-ai mulþumit vreodatã lui Dumnezeu pentru harul Lui în viaþa ta?

@ Cum îþi aratã Dumnezeu harul Lui?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Poþi sã te rogi: Doamne, mulþumesc cã m-ai mântuit prin har. Mulþumesc ºi pentru binecuvântãrile nemeritate pe care mi le dai în fiecare zi. În Numele Domnului Isus. Amin.

Page 22: Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

19 Ce este îndurarea lui Dumnezeu?&„Lãudaþi pe Domnul, cãci este bun, cãci în veac þine îndurarea Lui!” Psalmul 118:1

Te-ai gândit vreodatã cât de îndurãtor este Dumnezeu? Biblia spune: „Domnul este îndurãtor ºi milostiv …Nu ne face dupã pãcatele noastre…”(Psalmul 103:8-10).Sã ai îndurare înseamnã sã ierþi de bunã voie pe cineva care ţi-a fãcut rãu, în loc sã-l pedepseºti. Înseamnã sã arãþi bunãtate, mai ales când nu este meritatã. Asta a fãcut Dumnezeu pentru tine. În loc sã-þi dea pedeapsa pe care o meritai pentru pãcatul tãu, Dumnezeu, în îndurarea Lui, te-a iertat în momentul în care ai crezut în Isus ca Mântuitor al tãu. Dumnezeu îþi aratã îndurare — bunãtate ºi dragoste — în fiecare zi în multe feluri, deºi tu nu meriþi. El Se îngrijeºte de nevoile tale. El aude ºi rãspunde la rugãciunile tale. Acum Dumnezeu Se aºteaptã sã arãþi îndurare altora. Poþi sã fii bun ºi sã-i ajuþi pe cei aflaþi în nevoie. Nu trebuie sã-i priveºti de sus ºi sã-i judeci. Sã fii îndurãtor înseamnã sã fii prietenul unui om care este respins de toþi, sã ai rãbdare cu fraþii ºi surorile tale mai mici, chiar ºi atunci când te necãjesc.Dumnezeu promite o binecuvântare specialã pentru cei care sunt buni ºi milostivi. Ei vor avea parte de îndurare. Dacã arãþi îndurare, sã nu fii surprins când şi alþii îþi aratã îndurare.

@ De ce trebuie sã arãþi îndurare altora?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Poþi sã te rogi: Doamne, mulþumesc cã mi-ai arãtat îndurarea ºi harul Tãu pe care eu nu le merit. Ajutã-mã sã fiu îndurãtor cu alþii. În Numele Domnului Isus. Amin.

Page 23: Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

20 De ce se întâmplã lucruri bune oamenilor rãi?&„Lãudaþi pe Domnul, cãci este bun, cãci în veac þine îndurarea Lui!” Psalmul 118:1

De ce uneori, se întâmplã aºa de multe lucruri bune, oamenilor care nu-L iubesc pe Dumnezeu? Poate au mulþi bani sau faimã. Cu toate acestea, unii oameni care-L iubesc pe Dumnezeu au aºa de multe probleme. Nu pare sã fie corect.Dumnezeu e suveran, îþi mai aminteºti? El este în controlul tuturor lucrurilor, inclusiv al vieþii celor care-L resping. Dumnezeu direcþioneazã vieþile lor dupã planul ºi scopurile Lui. Proverbe 16:9 spune: „Inima omului se gândeºte pe ce cale sã meargã, dar Domnul îi îndreaptã paºii”. Dumnezeu le permite oamenilor sã aleagã singuri, dar totuºi, în cele din urmã, ei fac ceea ce a planificat Dumnezeu. Uneori pare atât de nedrept când vedem cã se întâmplã lucruri bune oamenilor rãi. Dumnezeu îngãduie aceste lucruri sã se întâmple, din pricina îndurãrii ºi a harului Lui. Dar Dumnezeu e drept. Într-o zi, fiecare persoanã va sta înaintea Lui. Cei care nu au crezut în Fiul lui Dumnezeu, Domnul Isus, vor fi pedepsiþi pentru necredinþa lor. Cei care s-au încrezut în Domnul Isus ca Mântuitor al lor, vor fi rãsplãtiþi! Mulþi dintre cei care nu au avut multe lucruri în aceastã lume, vor fi bogaþi în cer!Nu fi gelos pe alþii, fiindcã au mai mult decât tine. Mulþumeºte-I lui Dumnezeu pentru ceea ce ai ºi pentru ceea ce îngãduie în viaþa ta - fie bune sau rele. El te iubeºte ºi este în controlul fiecãrui lucru care se întâmplã.

@ De ce se întâmplã lucruri bune oamenilor rãi?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Poþi sã te rogi: Doamne, mulþumesc cã eºti aºa de bun. Aju-tã-mã sã mã încred în Tine şi în ceea ce faci în viaþa mea ºi a altor oameni. În Numele Domnului Isus. Amin.

Page 24: Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

21 Mã va dezamãgi Dumnezeu vreodatã?&„Lãudaþi pe Domnul, cãci este bun, cãci în veac þine îndurarea Lui!” Psalmul 118:1

ªi-a încãlcat cineva vreodatã promisiunea pe care þi-a fãcut-o? Te-ai bazat pe cineva ºi te-a dezamãgit? Poate te-ai întrebat pe cine te poţi baza. Biblia spune cã existã Cineva care nu te va dezamãgi niciodatã, Cineva care nu va cãlca niciodatã promisiunile fãcute, iar acest Cineva este Dumnezeu! Dumnezeu va fi întotdeauna credincios Cuvântului Lui ºi fiecãrei promisiuni pe care a fãcut-o în Cuvânt.

Din moment ce Dumnezeu e perfect, El nu te poate dezamãgi nici mãcar o datã! Biblia spune: „Sã ºtii dar cã Domnul Dumnezeul tãu, este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios …” (Deuteronom 7:9) Acest adevãr ar trebui sã-þi dea pace ºi încredere în viaþa de zi cu zi.

Ce se întâmplã dacã tu nu eºti credincios lui Dumnezeu sau Îl dezamãgeºti? Va mai rãmâne El credincios faþã de tine? Te va de-zamãgi ºi El? Lucrul uimitor este cã, deºi noi suntem necredincioºi Lui, Dumnezeu va continua sã fie credincios faþã de noi.

Chiar dacã lucrurile nu merg aºa cum îþi place ºi ai probleme care par sã fi scãpat de sub control, poþi sã fii încrezãtor cã Dumnezeu nu te va dezamãgi niciodatã. Mulþumeºte-I cã rãmâne alãturi de tine ºi este credincios faþã de tine în fiecare zi.

@ De unde ºtii cã Dumnezeu nu te va dezamãgi niciodatã?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Poþi sã te rogi: Doamne, mulþumesc cã vei fi întotdeauna cu mine ºi cã nu mã vei dezamãgi niciodatã. Mulþumesc cã eºti credincios în fiecare zi. În Numele Domnului Isus. Amin.

Page 25: Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

22 Pot într-adevãr sã-L cred pe Dumnezeu?&„Lãudaþi pe Domnul, cãci este bun, cãci în veac þine îndurarea Lui!” Psalmul 118:1

Te-a minþit cineva vreodatã? E greu sã-i crezi pe oameni când se pare cã fiecare minte din când în când. În multe situaþii, oamenii se întreabã: „Care este adevãrul?”

Dumnezeu este Adevãrul — El nu minte niciodatã. Dumnezeu vede ºi cunoaºte toate lucrurile aºa cum sunt de fapt. Biblia spune cã „Dumnezeu nu este un om, ca sã mintã…” (Numeri 23:19). Pentru cã Dumnezeu e sfânt [fãrã pãcat], El nu poate sã fie altceva decât Adevãr.

Nu numai Dumnezeu Însuºi e Adevãrul, dar ºi Cuvântul Lui, Biblia, este adevãrat. Cuvântul Lui este absolut vrednic de încredere. Psalmul 119:151 ne spune cã toate poruncile lui Dumnezeu sunt adevãrate.

Dacã Domnul Isus este Mântuitorul tãu, te poþi încrede în El pe deplin, ascultând tot ce spune în Cuvântul Lui. Promisiunile lui Dumnezeu sunt adevãrate. El ªi-a þinut întotdeauna promisiunile, încã de la început. Cu mulþi ani în urmã, Dumnezeu i-a promis lui Noe cã nu va mai distruge pãmântul printr-un potop (Geneza 9:11-13).

Când vezi un curcubeu, poþi sã-þi aminteºti cã Dumnezeu e Adevãr. El Şi-a þinut promisiunea faţă de Noe, deci Îşi va þine promisiunea şi faţă de tine. Poþi sã crezi din toatã inima ta în Dumnezeu.

@De ce poþi sã crezi ce spune Dumnezeu?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Poþi sã te rogi: Doamne, mulþumesc cã eºti Adevãrul ºi cã pot crede ce spui Tu. În Numele Domnului Isus. Amin.

Page 26: Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

23 Cunoaºte Dumnezeu totul?

&„Lãudaþi pe Domnul, cãci este bun, cãci în veac þine îndurarea Lui!” Psalmul 118:1

Te-ai întâlnit vreodatã cu cineva care crede cã ºtie totul? Poate ºtie sã rãspundã la toate întrebãrile tale sau primeºte nota maximã la testele de la ºcoalã. Poate crezi cã e cel mai deºtept din lume. Dar, indiferent de cât de multe lucruri ºtie un prieten, nu ºtie nimic în comparaþie cu Dumnezeu. Dumnezeu cunoaºte totul.

Dumnezeu este atotcunoscător - El cunoaºte toate lucrurile din toatã lumea. Pentru cã Dumnezeu este atotînþelept, El foloseºte toate aceste informaþii, în modul cel mai bun posibil. Din moment ce Dumnezeu a fãcut ºi înþelege toate lucrurile, El are planuri perfecte. El ºtie ce este cel mai bine pentru tine.

În înþelepciunea Lui, El îndeplineºte planurile Lui pentru tine. Dumnezeu ºtie exact ce permite sã vinã în viaþa ta, chiar ºi atunci când este greu. El lucreazã prin aceste situaþii pentru binele tãu ºi slava Lui.

Orice lucru pe care Tatãl tãu ceresc, care te iubeºte, îl îngãduie sã se întâmple în viaþa ta, este înþelept ºi bun. Biblia spune: „Cât de multe sunt lucrãrile tale, Doamne! Tu pe toate le-ai fãcut cu înþelepciune” (Ps. 104:24). Dumnezeu a fãcut toate lucrurile ºi El ºtie totul. El te iubeºte ºi vrea sã te încrezi în El pe deplin. Vrei sã te încrezi în El astãzi?

@Cum κi foloseºte Dumnezeu înþelepciunea în viaþa ta?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Poþi sã te rogi: Doamne, Tu ai fãcut totul ºi cunoºti totul. Mã voi încrede în Tine astãzi, ºtiind cã tot ce se întâmplã în viaþa mea e de la Tine. În Numele Domnului Isus. Amin.

Page 27: Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

24 Ce este frica de Domnul?

&„... Sã ne arãtãm mulþumitori ºi sã aducem astfel lui Dumne- zeu o închinare plãcutã, cu evlavie ºi cu fricã”. Evrei 12:28

Moise, marele conducãtor al poporului evreu, era bãtrân ºi urma sã moarã curând. Într-o zi, el le-a spus preoþilor cã ei trebuie sã citeascã poporului Legea, cu voce tare la fiecare ºapte ani. El a zis: „Sã strângi poporul, bãrbaþii, femeile, copiii ... ca sã audã ºi sã înveþe sã se teamã de Domnul, Dumnezeul vostru, sã pãzeascã ºi sã împlineasã toate cuvintele legii acesteia” (Deuteronom 31:12). Când legea era cititã, poporul învãþa mai mult despre Dumnezeu ºi Cuvântul Lui. Copiii auzeau ºi ei legea ºi învãþau sã se teamã ºi sã asculte de Domnul.

Ce înseamnã sã ai fricã de Domnul? Înseamnã sã îþi dai seama cât de sfânt ºi puternic este Dumnezeu, încât sã îþi fie într-adevãr teamă sã fii neascultãtor de El. Nu vrei sã faci ceea ce nu-I place Lui. Când te temi de Dumnezeu, înþelegi mãreþia Lui ºi arãþi reverenþã — respect ºi dragoste. Te gândeºti la El cu adorare ºi uimire datorită puterii Lui mari. Sã îþi fie fricã de Domnul mai înseamnã cã Te închini lui, Îl slujeºti ºi te încrezi în El.

Îþi dai seama cât de măreţ este Dumnezeu? Dacã da, vei dori sã-I faci pe plac ºi sã-L asculþi mai mult decât pe oricine altcineva.

@Cum vrea Dumnezeu sã-þi fie fricã de El?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Poþi sã te rogi: Doamne, mulþumesc pentru cã eºti Tatãl meu ceresc ºi mã iubeºti atât de mult. Ajutã-mã sã-Þi fiu pe plac în toate lucrurile, ascultând de Tine. În Numele Domnului Isus. Amin.

Page 28: Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

25 Cum pot sã arãt reverenþã faþã de Dumnezeu?

&„... Sã ne arãtãm mulþumitori ºi sã aducem astfel lui Dumne- zeu o închinare plãcutã, cu evlavie ºi cu fricã”. Evrei 12:28

Cum te-ai comporta, dacã ai merge în vizită la un rege? Ai alerga în sala tronului sãu, râzând ºi vorbind? L-ai ignora pe rege sau i-ai spune pe numele mic? Probabil cã ai fi liniştit şi respectuos. Dar dacã te-ai întâlni cu Regele regilor, cu Însuºi Dumnezeu? Cum te-ai comporta? Farã îndoialã I-ai arãta multã reverenþã.

Sã arãþi reverenþã faþã de Dumnezeu înseamnã sã arãþi respect şi dragoste faþã de El ºi Cuvântul Lui. Nu arãþi reverenþã faþã de Dumnezeu când vorbeºti despre El în mod nepãsãtor sau când foloseºti Numele Lui într-o înjurãturã.

Pentru cã Dumnezeu e perfect ºi curat, este grav când copiii Lui nu aratã reverenþã faþã de Dumnezeu. Nu trebuie sã te apropii de Dumnezeu cu uºurinþã, ca ºi când El nu este important. El este Cel mai important din tot universul.

Dumnezeu e sfânt ºi meritã reverenþa noastrã. Ai grijã de felul cum vorbeºti despre Dumnezeu. Gândeºte-te cât de sfânt este El, înainte sã-I foloseºti Numele în mod greºit. Reverenþa ta faþã de Dumnezeu le aratã altora cã ai o relaþie specialã cu El. Vei arăta astãzi onoare ºi reverenþã faþã de Dumnezeu în viaþa ta?

@Numeºte trei feluri în care poþi arãta reverenþã faþã de Dumnezeu.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Poþi sã te rogi: Doamne, mulþumesc cã eºti un Dumnezeu mare ºi sfânt. Ajutã-mã sã arãt reverenþã faþã de Tine astãzi ºi în fiecare zi. În Numele Domnului Isus. Amin.

Page 29: Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

26 Ce face Dumnezeu pentru mine?&„... Sã ne arãtãm mulþumitori ºi sã aducem astfel lui Dumne- zeu o închinare plãcutã, cu evlavie ºi cu fricã”. Evrei 12:28

Toþi avem nevoi, cum ar fi: mâncare, haine ºi adãpost. Probabil cã pãrinþii tãi se îngrijesc ca tu sã ai aceste lucruri. Dar, ştiai cã Dumnezeu este Cel care a avut grijã ca aceste nevoi ale tale sã fie împlinite?

Dumnezeu cunoaºte nevoile tale fireºti. El ºtie cã ai nevoie de asemenea sã fii iubit, acceptat, sã te simþi în siguranþã ºi ocrotit. Poate cã cei care ar trebui sã aibã grijã de tine, nu au putut sã împlineascã nevoile tale. Poate cã familia ta depinde de alþi oameni care vã ajutã. Uneori, poate încerci sã-þi împlineºti singur aceste nevoi. Dar Dumnezeu vrea sã-I ceri Lui sã aibã grijã de nevoile tale. El este Tatãl tãu ceresc cãruia îi pasã de tine mai mult decât oricine altcineva.

Nu existã nevoie prea mare sau prea grea pentru ca Dumnezeu sã se îngrijeasã de ea. El promite: Dumnezeul meu sã îngrijeascã de toate trebuinþele [nevoile] voastre, ...” (Filipeni 4:19). Dumnezeu are toate bogãþiile din lume, Lui nu-i lipseºte niciodatã nimic, aºã cã El poate sã aibã grijã de orice nevoie.

Dumnezeu nu promite sã ne dea tot ce dorim, dar nevoile noastre nu vor rãmâne neîmplinite. Învaþã sã depinzi de Dumnezeu. Spune-I Lui care sunt nevoile tale ºi încrede-te în El sã aibã grijã de tine.

@Cum are Dumnezeu grijã de tine?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Poþi sã te rogi: Doamne, mulþumesc cã Tu ai putere sã îngrijeºti de nevoile mele. Ajutã-mã sã mã încred în Tine. În Numele Domnului Isus. Amin.

Page 30: Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

27 Ce face Dumnezeu în lume?

&„... Sã ne arãtãm mulþumitori ºi sã aducem astfel lui Dumne- zeu o închinare plãcutã, cu evlavie ºi cu fricã”. Evrei 12:28

Te-ai întrebat vreodatã ce face Dumnezeu în fiecare zi? Ce face oare Dumnezeu? În primul rând, ºtii cã Dumnezeu a creat lumea ºi tot ce este în ea. Biblia spune: „Tu, Doamne, numai Tu, ai fãcut cerurile, cerurile cerurilor ºi toatã oºtirea lor, ºi pãmântul cu tot ce este pe el, mãrile cu tot ce cuprind ele. Tu dai viaþã tuturor acestor lucruri ...” (Neemia 9:6). Toate lucrurile aparþin lui Dumnezeu.

Un alt lucru pe care Dumnezeu îl face în lume, este sã domneascã peste creaþia Lui. Dumnezeu deþine controlul deplin asupra tuturor lucrurilor. El este în controlul universului, animalelor, naþiunilor pãmântului ºi al oamenilor.

El este în control peste naturã - soare, tunet, fulger, ploaie ºi zãpadã. Toatã natura ascultã de voia Lui. Dumnezeu face ca toate lucrurile din lume sã se întâmple dupã planul Lui. În inima Lui se gândeºte întotdeauna la binele creaþiei Lui.

Se pare uneori cã Dumnezeu nu este în control? Poate din cauzã cã se întâmplã multe lucruri rele astãzi în lume. Dumnezeu are grijã de toate lucrurile. Nu trebuie sã te îngrijorezi, fiindcã Dumnezeu are grijã de lumea Lui cea mare ºi are grijã de tine!

@Numeºte douã lucruri pe care le face Dumnezeu în lume.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Poþi sã te rogi: Doamne, Tu eºti în controlul lumii ºi a tuturor lucrurilor din lume. Ajutã-mã sã mã încred în Tine ºi sã nu mã îngrijorez. În Numele Domnului Isus. Amin.

Page 31: Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

28 Îi mulþumeºti lui Dumnezeu ?

&„... Sã ne arãtãm mulþumitori ºi sã aducem astfel lui Dumne- zeu o închinare plãcutã, cu evlavie ºi cu fricã”. Evrei 12:28

Când cineva face ceva frumos pentru tine, în mod normal, spui „mulþumesc”. Îi spui persoanei respective cã apreciezi ce a fãcut pentru tine. Uneori îi cumperi chiar ºi un cadou.

Dumnezeu a fãcut multe lucruri minunate pentru tine. El te iubeºte ºi are grijã de tine. Cum Îi spui lui Dumnezeu cã apreciezi tot ce a fãcut? Un mod de a face acest lucru este sã-I onorezi pe Dumnezeu.

A-L onora pe Dumnezeu înseamnã a-L pune pe Dumnezeu pe primul loc în gândirea ta. De asemenea, Îi dai onoare când spui altora cât de măreţ este El.

Biblia spune în Psalmul 66:2: „Cântaþi slavã Numelui Sãu, mãriþi slava Lui prin laudele voastre.” În loc sã te lauzi când cineva îþi face un compliment, Îl onorezi pe Dumnezeu spunând: „Mulþumesc. Dumnezeu m-a ajutat”. Îi dai Lui onoarea pentru ceea ce face în viaþa ta.

Dumnezeu este Cel are meritã lauda ºi onoarea noastrã. Î-L vei onora astãzi ºi în fiecare zi? Când Dumnezeu te ajutã, spune-I ce mult apreciezi ajutorul Lui. Spune-le ºi altora cât de mare este Tatãl tãu ceresc. ªi ei vor dori sã-L cunoascã.

@Cum poþi sã-I arãþi lui Dumnezeu mulţumire?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Poþi sã te rogi: Doamne, Te iubesc ºi Îşi mulþumesc pentru tot ce ai fãcut pentru mine. În Numele Domnului Isus. Amin.

Page 32: Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

29 Cunoaºte Dumnezeu lucrurile din viaþa mea?&„... Sã ne arãtãm mulþumitori ºi sã aducem astfel lui Dumne- zeu o închinare plãcutã, cu evlavie ºi cu fricã”. Evrei 12:28

Ai încercat vreodatã sã explici ceva unui prieten ºi el s-a uitat mirat la tine? Poate te întrebi: Oare nu înþelege nimeni ce gândesc sau ce simt eu? Dumnezeu cunoaºte toate lucrurile din toatã lumea ºi cunoaºte totul despre tine. Biblia spune: „... ºtii când stau jos ºi când mã scol, ºi de departe îmi pãtrunzi [cunoºti] gândul…ºi cunoºti toate cãile mele” (Psalmul 139:2-3). Dumnezeu cunoaºte gândurile tale ºi cum te simþi tu la orice orã din zi.

El ºtie când te scoli dimineaþa ºi când te duci la culcare. El vede lacrimile tale ºi aude râsetele tale. Dumnezeu ºtie când eºti supărat sau când eºti trist. El ºtie ºi cea mai micã miºcare pe care o faci. El îţi ºtie ºi fiecare pãcat ascuns . Deºi Dumnezeu ºtie totul despre tine, El tot te iubeºte!

Nici cel mai mic lucru din viaþa ta nu trece neobservat de Dumnezeu. Poate cã nimeni nu te înþelege ºi nu înþelege nici situaþia în care te afli, dar Dumnezeu înþelege pe deplin. El cunoaºte trecutul, pre-zentul ºi viitorul tãu. Pentru cã Dumnezeu cunoaºte viitorul, El te poate pregãti pentru viitor. Nu e minunat sã ºtii cã Dumnezeu cunoaºte totul despre tine? Încrede-te în Dumnezeu. El va face ce este cel mai bine pentru viaþa ta.

@Numeºte patru lucruri pe care Dumnezeu le ºtie despre tine.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Poþi sã te rogi: Doamne, mulþumesc cã Tu ºtii totul despre mine ºi cã mã iubeºti. Ajutã-mã sã cred cã Tu faci ce este cel mai bine pentru mine. În Numele Domnului Isus. Amin.

Page 33: Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

30 Îi pasã lui Dumnezeu de mine?&„... Sã ne arãtãm mulþumitori ºi sã aducem astfel lui Dumne- zeu o închinare plãcutã, cu evlavie ºi cu fricã”. Evrei 12:28

Ai simþit vreodatã cã nimãnui nu-i pasã de tine? Când ai greutãþi, poate simþi cã eºti singur. Dar este Cineva cãruia îi pasã întotdeauna. Acel Cineva este Dumnezeu.

Dacã Domnul Isus Hristos este Mântuitorul tãu, poþi sã te încrezi în Dumnezeu sã-þi poarte de grijã. Poate cã atunci când te întorci de la ºcoalã, trebuie sã stai singur pânã când vin pãrinþii tãi de la serviciu. Poate locuieºti într-un loc unde este violenþã ºi eºti îngrijorat pentru siguranþa ta. E normal sã-þi fie fricã uneori — lumea noastrã poate fi un loc foarte înfricoºãtor!

Crezi cã Dumnezeu cunoaºte pericolele din viaþa ta? Da, ºi Îi pasã. Ce ar trebui sã faci când te simþi singur ºi þi-e fricã? Biblia spune: „... aruncaþi asupra Lui toate îngrijorãrile voastre, cãci El Însuºi [Dumnezeu] îngrijeºte de voi” (1 Petru 5:7). Indiferent care este problema, Dumnezeu poate sã-þi poarte de grijã.

Pentru cã eºti copilul Lui, Dumnezeu are un plan pentru viaþa ta. El poate rezolva orice situaþie, indiferent cât de dificilã este. Când te afli într-o situaþie dificilã, spune-I lui Dumnezeu despre ea. Gândeºte-te cât de puternic este El — El poate face totul! Mulþumeºte-I cã te iubeºte ºi are grijã de tine.

@Cum ºtii cã Dumnezeu are grijã de tine?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Poþi sã te rogi: Doamne, mulþumesc cã mã iubeºti ºi ai grijã de mine. Ajutã-mã sã mã încred în Tine în orice situaţie. În Numele Domnului Isus. Amin.

Page 34: Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

31 Cum pot sã-mi dau seama de prezenþa lui Dumnezeu în fiecare zi?

&„... Sã ne arãtãm mulþumitori ºi sã aducem astfel lui Dumne- zeu o închinare plãcutã, cu evlavie ºi cu fricã”. Evrei 12:28

David a fost pãstor. El avea grijã de oile sale, departe de casã. Ducea oile sã se hrãneascã cu iarbã verde ºi sã se adape cu apã proaspãtã. Uneori, David cânta la harfã. El Îl iubea pe Dumnezeu ºi compunea cântece despre El. David se gândea întotdeauna la Dumnezeu.

Te gândeºti tu la Dumnezeu în timpul zilei? ªtii tu cã El este cu tine, chiar ºi când nu poþi sã-L vezi? Trebuie sã Te gândeºti la Dumnezeu de multe ori, în fiecare zi. Când vezi florile sau auzi pãsãrile cântând, te poþi gândi cât de minunat este Dumnezeu. Când te gândeºti la Dumnezeu, la ºcoalã sau la joacã, doreşti sã-I fii plãcut Lui.

Dacã te gândeºti la Dumnezeu în timp ce te joci, nu te vei enerva, nici nu vei fi egoist. Dacã te gândeºti la Dumnezeu în timp ce-þi faci temele de casã, vei face o treabã bunã. Dacã te gândeºti mult la Dumnezeu, cum ai putea sã faci pãcãte?

Cum poþi sã te îngrijorezi sau sã fii trist? Biblia spune „Celui cu ini-ma tare, Tu [Dumnezeu] îi chezãºluieºti [promiţi] pacea; da, pacea, cãci se încrede în Tine” (Isaia 26:3). Dumnezeu vrea sã te gândeºti la El foarte des.

@Numeºte câteva momente specifice când te poþi gândi la Dumnezeu.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Poþi sã te rogi: Doamne, mulþumesc cã eºti cu mine. Ajutã-mã sã mã gândesc la Tine tot timpul ºi sã-mi amintesc cât de mare eºti. În Numele Domnului Isus. Amin.

Page 35: Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

32 Se va schimba Dumnezeu vreodatã?

&„Cãci Eu sunt Domnul, Eu nu Mã schimb” Maleahi 3:6

Ce s-ar întâmpla, dacã Dumnezeu ar decide dintr-odatã cã nu mai vrea sã fie Dumnezeu? Cât de îngrozitor ar fi dacã El S-ar opri sã mai controleze lumea noastrã! Dacã Dumnezeu S-ar rãzgândi ºi nu ne-ar mai iubi sau ierta, nu am fi în stare sã mergem mai departe.

Vestea bunã este cã acest lucru nu se va întâmpla niciodatã, fiindcã Dumnezeu nu Se schimbã niciodatã! Biblia spune „... din veºnicie în veºnicie Tu eºti Dumnezeu” (Psalmul 90:2). Dumnezeu nu îmbã-trâneºte. El nu primeºte puteri noi, nici nu le pierde pe cele pe care le are. El nu va deveni mai puternic, mai slab sau mai înþelept. El nu devine mai bun — El este deja perfect!

Cuvântul lui Dumnezeu va fi întotdeauna adevărat. Dumnezeu nu Se va rãzgândi niciodatã cu privire la pãcat ºi iertare. El nu te va iubi niciodatã mai mult sau mai puþin decât te iubeºte chiar acum. El spune „Te iubesc cu o iubire veºnicã” (Ieremia 31:3).

Pentru cã Dumnezeu nu Se schimbã niciodatã, te poţi baza pe El. El va fi întotdeauna alãturi de tine. El te va iubi ºi te va ierta întotdeau-na. El va face întotdeauna ce este cel mai bine pentru tine. El κi va þine promisiunile faþã de tine întotdeauna. ªi cel mai frumos lucru, poþi aºtepta cu bucurie sã fii cu El în cer pentru totdeauna!

@Completeazã propoziþia: Mã bucur cã Dumnezeu nu Se schimbã niciodatã pentru cã….

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Poþi sã te rogi: Doamne, mulþumesc cã nu Te schimbi niciodatã. Ajutã-mã sã îmi amintesc cã Tu eºti totdeauna cu mine. Ajutã-mã sã mã încred în promisiunile Tale. În Numele Domnului Isus. Amin.

Page 36: Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

TrinitateaDomnul este un singur Dumnezeu în trei Persoane.

Încearcã sã completezi spaþiile libere.

Dumnezeu DumnezeuT _ _ _ _ F _ _ _

Dumnezeu D _ _ _ _ S _ _ _ _

Arãt reverenþa mea faþã de Dumnezeu prin: ________________________________________

_____________________________________________________________________________

AMINTEŞTE-ŢI!

1. Ce înseamnã cã Dumnezeu este veºnic?_____________________________________________________________________________________________________________________2. Ce este pãcatul?_________________________________________________________________________________________________________________________________________3. Cum poþi fi i iertat? _______________________________________________________________________________________________________________________________________4. Ce înseamnã „Dumnezeu este sfânt”? ______________________________________________________________________________________________________________________5. Enumerã douã porunci ale lui Dumnezeu pentru noi: ___________________________________________________________________________________________________________6. Cum poþi sã ºtii cã Dumnezeu κi va þine promisiunile? _________________________________________________________________________________________________________

Dacã ai nevoie de ajutor, te poþi uita în urmã în meditaþiile din aceastã lunã. Numerele din paranteză îþi aratã ce meditaþie poþi sã verifi ci pentru a afl a rãspunsul la fi ecare întrebare.1. (3) 2. (6) 3. (8) 4. (10) 5. (13) 6. (21)

Dumnezeu

Page 37: Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

33 Ce este profeþia?

&„Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Sãu”. Galateni 4:4

Poþi sã-þi imaginezi cum ar fi sã-þi vorbeascã Dumnezeu direct din cer? Cum ar suna vocea Lui? Ce þi-ar spune?

Cu sute de ani în urmã, Dumnezeu a vorbit unor oameni speciali numiþi „profeþi”. Aceºti oameni le transmiteau celorlalþi ce spunea Dumnezeu. Uneori ei scriau mesajul ca oamenii sã-l poatã citi. Pro-feþii le-au amintit oamenilor de dragostea mare a lui Dumnezeu pentru ei. Dumnezeu i-a folosit pe profeþi ºi pentru a-i avertiza pe oameni sã nu mai păcătuiască, altfel vor fi pedepsiþi.

Dumnezeu le-a spus adesea profeþilor ce avea sã se întâmple în viitor. Din moment ce Dumnezeu ºtie totul, acest lucru nu a fost greu pen-tru El. Oamenii ºtiau cã era un mesaj de la Dumnezeu. Numai El putea sã ºtie aceste lucruri.

Din cauzã cã Dumnezeu vorbea printr-un profet, sau prooroc, me-sajul era numit „profeþie” sau „proorocie”. Multe din asemenea mesaje speciale pot fi gãsite în Biblie. Aceste mesaje nu erau doar pentru oamenii de atunci. Ci ºi pentru tine ºi pentru mine astãzi! Mesajele cele mai senzaþionale ale lui Dumnezeu erau cele despre Fiul Lui, Isus. Vei învãþa care erau acestea dacã citeºti meditaþiile pentru urmãtoarele zile.

@Numeºte un lucru pentru care eºti bucuros cã Dumnezeu îl cunoaºte deja.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Poþi sã te rogi: Doamne, mulþumesc cã Tu ºtii toate lucrurile, chiar înainte ca acestea sã se întâmple. Ajutã-mã sã citesc Cuvântul Tãu în fiecare zi. În Numele Domnului Isus. Amin.

Page 38: Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

34 Cine erau profeþii lui Dumnezeu?

&„Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Sãu”. Galateni 4:4

Cine este persoana cea mai inteligentã din lume? Dumnezeu, desi-gur! El ºtie chiar ºi ce se va întâmpla în viitor! Biblia spune: „Doamne, Tu toate le ºtii …”(Ioan 21:17). Nimic nu Îl surprinde pe Dumnezeu! Ţi-ai dorit vreodatã sã ºtii ce se va întâmpla, aºa cum ºtie Dumnezeu?

Înainte ca Domnul Isus sã vinã pe pãmânt, Dumnezeu le-a dat pro-feþilor Lui aleºi o abilitate specialã sã ºtie ºi sã scrie despre viitor. Ei le spuneau altora ce avea sã se întâmple. Poate cã mulþi au cre-zut cã profeþii erau niºte oameni foarte deºtepþi, dar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu era Cel care le spunea ce sã spunã. „… oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaþi de Duhul Sfânt” (2 Petru 1:21). Ce spuneau ei se întâmpla cu adevãrat!

Primul profet care a scris o carte în Biblie este Isaia. Cartea lui este aproape de sfârºitul Vechiului Testament.

Profeþii au vorbit la grupuri de oameni. Ei Îl iubeau pe Dumnezeu ºi pe oameni foarte mult. Unii oameni se purtau urât cu profeţii, când le vesteau mesajele lui Dumnezeu. Alþii nu-i credeau. Multora nu le plãcea ce spuneau ei. Dar aceºti profeþi curajoºi nu au încetat sã spunã ºi altora mesajele lui Dumnezeu.

@Cum au avut profeþii curajul sã spunã ºi altora mesajele lui Dumnezeu?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Poþi sã te rogi: Doamne, ajutã-mã sã fiu curajos ca profeþii Tãi, atunci când le spun altora despre Tine. Mulþumesc cã îmi dai curajul sã continui. În Numele Domnului Isus. Amin.

Page 39: Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

35 Ce au spus profeþii lui Dumnezeu despre Isus?

&„Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Sãu”. Galateni 4:4

Îþi place sã citeºti povestiri cu mistere? Un mister este un secret, o taină pe care o descoperi dacă urmăreşti indiciile. Dupã ce Dum-nezeu i-a fãcut pe primii oameni, a promis sã trimitã un Mântuitor pe pãmânt. Aceastã Persoanã specialã avea sã ia pedeapsa pentru toate lucrurile rele pe care le-au fãcut oamenii. Mântuitorul avea sã fie pedepsit ºi pentru pãcatele tale. Nimeni nu a ºtiut cine va fi acesta. Era o tainã. Dar Dumnezeu le-a dat niºte indicii profeþilor, mesagerilor Lui, pe care le gãsim scrise în Vechiul Testament din Biblie.

Iatã doar câteva din multele indicii pe care le-au scris profeþii. Sal-vatorul promis al lui Dumnezeu avea sã se nascã în Betleem. El avea sã se nascã într-un grajd. El avea sã fie din familia regelui David. Avea sã fie respins de poporul Lui ºi omorât! Profeþii au spus ºi despre felul cum avea sã moarã ºi de ce. Ei au spus chiar ºi cã El va învia! Cine este Salvatorul promis? Ai dreptate, Domnul Isus Hristos!

Unele din aceste indicii au fost scrise cu 700 de ani înainte ca Isus să se fi născut! Profeþii nu aveau cum sã cunoascã aceste lucruri înainte sã se întâmple, decât dacã Dumnezeu li le-ar fi spus.

@Enumerã trei indicii pe care le-ai aflat despre Mântuitorul promis.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Poþi sã te rogi: Doamne, ºtiu cã Isus este Cel pe care Tu ai promis sã Îl trimiþi. Mulþumesc cã El a luat pedeapsa pentru pãcatele mele. Cred în Isus, Fiul Tãu! În Numele Domnului Isus. Amin.

Page 40: Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

36 S-au împlinit profeþiile lui Dumnezeu despre Isus?

&„Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Sãu”. Galateni 4:4

„Sã fie acesta Cel promis de Dumnezeu?” s-au întrebat mulþi oameni când L-au întâlnit pe Domnul Isus! Ei citiserã indiciile pe care le scriseserã profeþii.

Au aºteptat ºi au observat cu atenþie. Apoi, la momentul potrivit din istorie, Isus a venit! „Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Sãu”. Unul câte unul, indiciile pe care profeþii le-au dat despre Domnul Isus, s-au adeverit. Deşi s-ar fi putut naşte în oricare dintre oraºele lumii, El S-a nãscut în Betleem, într-un grajd şi a făcut parte din familia regelui David! Nazaret avea sã devinã oraºul Lui natal. Toate profeþiile despre naºterea Mântuitorului s-au adeverit.

Când a crescut, Domnul Isus a fãcut multe lucruri uimitoare pe care numai Dumnezeu le putea face. Dar a fost respins de oameni ºi a fost tratat cu multã rãutate. A fost rãstignit pe cruce între doi tâlhari. Acolo a luat pedeapsa pentru pãcatele lumii întregi — inclusiv pentru ale tale.

Toate profeþiile despre moartea Mântuitorului s-au adeverit. După trei zile de la moartea ºi îngroparea Sa, Isus a înviat! Apoi, S-a întors în cer ca sã fie cu Tatãl Lui. Profeþii au scris despre toate aceste lucruri ºi despre multe altele. Isus este Cel promis!

@De ce nu cred unii oameni cã Isus este Mântuitorului promis de Dumnezeu?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Poþi sã te rogi: Doamne, mulþumesc cã L-ai trimis pe Domnul Isus pe pãmânt la vremea potrivitã, aºa cum ai promis. Tu eºti un Dumnezeu măreţ! În Numele Domnului Isus. Amin.

Page 41: Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

37 Este Domnul Isus într-adevãr Mântuitorul promis?

&„Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Sãu”. Galateni 4:4

„Urmaþi-mã! Vã voi ajuta sã ajungeþi în Cer. Fiþi buni ca mine ºi într-o zi veþi fi cu Dumnezeu! Vã voi arãta calea”. Mulþi oameni au spus astfel de cuvinte, dar nu spuneau adevãrul. Astãzi, milioane de oameni cred cã oameni, precum Buda sau Mahomed, le vor arãta calea lui Dumnezeu. Alþii cred cã pot sã gãseascã o cale proprie cãtre cer.

Când Domnul Isus a trãit pe pãmânt, El a spus: „Eu sunt calea, adevãrul ºi viaþa. Nimeni nu vine la Tatãl decât prin Mine” (Ioan 14:6). Nu doar cã spunea adevãrul, El era Adevãrul!

Numai dacã te încrezi în Domnul Isus, care a murit pentru pãcatele tale, poþi sã fii iertat ºi sã vii la Dumnezeu. Apoi, poþi sã fii sigur cã vei trãi în cer cu Dumnezeu pentru totdeauna.

Pe cine a trimis Tatãl pe pãmânt ca sã fie Mântuitorul promis? Biblia spune „… Tatãl a trimis pe Fiul ca sã fie Mântuitorul lumii” (1 Ioan 4:14). Mântuitor înseamnã Cel care ne salveazã de pãcate. Numai Isus a fost Fiul perfect al lui Dumnezeu.

Doar El a fost pedepsit pentru pãcatele noastre. Numai Isus a înviat din morþi. Numai El este Mântuitorul promis.

@Copiazã 1 Ioan 4:14 mai jos ºi spune acest verset unui prieten.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Poþi sã te rogi: Doamne, mã bucur sã cunosc adevãrul despre Fiul Tãu, Isus. Pãzeºte-mã sã nu fiu înºelat de alþii. În Numele Domnului Isus. Amin.

Page 42: Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

38 Ce va face Domnul Isus în viitor?&„Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Sãu”. Galateni 4:4

Când Isus a intrat în cetatea Ierusalimului, oamenii au strigat „… Bine-cuvântat este … Împãratul lui Israel!” (Ioan 12:13) Profeþii spuseserã cã Mântuitorul promis va conduce lumea într-o bunã zi. Ei au crezut cã venise acea vreme, dar Domnul Isus nu venise pe pãmânt cu acest scop. El a venit ca sã moarã pentru pãcatele noastre. Oamenii nu au înþeles acest lucru. Erau triºti ºi nedumeriþi fiindcã Domnul Isus nu a devenit Rege, ci El a fost pus pe o cruce sã moarã.

Cu toate acestea, Domnul Isus a înviat din morþi ºi trãieºte în cer. Cu-vântul lui Dumnezeu spune cã într-o zi Domnul Isus Se va întoarce ca sã conducã lumea ca Rege. „Când ve veni Fiul Omului [Isus] în slava Sa … va ºedea pe scaunul de domnie … toate neamurile [naþiunile] vor fi adunate înaintea Lui …” (Matei 25: 31-32). Îţi poţi imagina cum va fi când Domnul Isus va fi Rege? El va face un pãmânt nou. Nu va mai fi moarte, nu vor mai fi lacrimi sau dureri. Ce minunat va fi atunci!

Toþi aceia care s-au încrezut în Domnul Isus ca Mântuitor al lor, vor fi cu El pentru totdeauna! Cei care nu s-au încrezut în El, vor fi trimiţi de Dumnezeu într-un loc îngrozitor de pedeapsã. Dacã nu te-ai încrezut pânã acum în Domnul Isus ca Mântuitor, poþi sã te rogi aºa cum este arãtat mai jos.

@Scrie aici data ºi locul unde te-ai încrezut în Domnul Isus ca Mântuitor al tãu.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Poþi sã te rogi: Doamne, ºtiu cã sunt un pãcãtos. Cred în Domnul Isus, care a murit ca sã ia pedeapsa pentru pãcatele mele ºi a înviat. Te rog iartã-mi pãcatele. În Numele Domnului Isus. Amin.

Page 43: Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

39 De ce îºi þine Dumnezeu promisiunile?&„Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Sãu”. Galateni 4:4

Ai fãcut vreodatã o promisiune pe care n-ai þinut-o? „Promit cã voi fi cuminte de acum înainte!” „Promit cã nu voi mai vorbi cu tine cât voi trãi!” „Promit cã nu îþi mai cer nimic, dacã îmi dai ce vreau acum!”

A fãcut Dumnezeu vreodatã o promisiune pe care nu a þinut-o? Nu! Dumnezeu κi þine întotdeauna promisiunile pentru cã El este Adevãr. Poþi sã crezi ce spune El. Unele lucruri pe care le-a spus profeþilor nu s-au întâmplat încã, dar noi ºtim cã se vor întâmpla într-o zi. Biblia spune: „Cãci Cuvântul Domnului este adevãrat ºi toate lucrãrile Lui se împlinesc cu credincioºie” (Psalmul 33:4). Am vãzut deja sute de profeþii care s-au adeverit, exact cum a promis Dumnezeu!

Cea mai mare promisiune pe care a fãcut-o Dumnezeu a fost sã-L trimitã pe Isus pe pãmânt. De ce a fãcut Dumnezeu aceastã promisiune? Dumnezeu ºtia cã aveai nevoie de un Mântuitor. Tu ai pãcãtuit ºi ai nevoie sã fii iertat. De ce ªi-a þinut Dumnezeu promisiunea?

Pentru cã Dumnezeu este Adevãr — El nu minte (Tit 1:2). Un alt motiv pentru care ªi-a þinut promisiunea este cã te iubeºte. Tu nu meriþi dragostea sau bunãtatea Lui, dar datorită Domnului Isus, poþi fii acum un copil al lui Dumnezeu.

@Scrie câteva versuri pentru Dumnezeu, mulþumindu-I pentru dragostea Lui.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Poþi sã te rogi: Doamne, mulþumesc pentru dragostea Ta. Nu merit dragostea sau bunãtatea Ta. Tu mã iubeºti chiar ºi când pãcãtuiesc. Eºti minunat! În Numele Domnului Isus. Amin.

Page 44: Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

40 De unde a venit Domnul Isus?

&„La început era Cuvântul ºi Cuvântul era cu Dumnezeu ºi Cuvântul era Dumnezeu” Ioan 1:1

Biblia spune cã Domnul Isus a existat înainte ca pământul să fii fost cre-at. Viaþa Lui nu a început ca un prunc în Betleem. El era în cer înainte ca sã vinã pe pãmânt. El nu a avut început ºi va trãi pentru totdeau-na. Cum se poate acest lucru? Pentru cã Isus era ºi este Dumnezeu!

Domnul Isus nu a fost un înger care a devenit Dumnezeu. El nu a fost un om care mai târziu a devenit Dumnezeu. El a fost dintotdeauna Dum-nezeu. De fapt, Domnul Isus a creat Universul. „... prin El [Isus] au fost fãcute toate lucrurile care sunt în ceruri ºi pe pãmânt” (Coloseni 1:16).

Exact la timpul potrivit din istorie, Dumnezeu ªi-a trimis Fiul, pe Isus, sã vinã pe lume ca un bebeluº, ca sã poatã locui pe pãmânt ca ºi noi. „Cuvântul [Isus] S-a fãcut trup …” (Ioan 1:14). În timpul în care a trãit pe pãmânt, Isus a dovedit cã era Dumnezeu prin cuvin-tele ºi faptele Lui. El a vindecat bolnavi, a înviat oameni din morþi ºi a liniºtit furtuni! I-a iertat pe pãcãtoºi, dar El nu a pãcãtuit niciodatã!

În timpul vieþii Lui de pe pãmânt, Dumnezeu Tatãl a vorbit din cer des-pre Isus. Dumnezeu a spus: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi gãsesc plãcerea” (Matei 3:17). Dumnezeu Tatãl a vrut ca sã ºtim sigur cã Isus este într-adevãr Fiul lui Dumnezeu.

@Scrie un verset din lecþia de azi, care sã te ajute sã explici cine este Isus.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Poþi sã te rogi: Doamne, ºtiu cã Isus este Fiul Tãu. Mulþumesc cã M-ai ajutat sã cunosc ºi sã cred adevãrul. În Numele Domnului Isus. Amin.

Page 45: Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

41 Cum a putut fi Isus în acelaºi timp ºi Dumnezeu ºi om?

&„La început era Cuvântul ºi Cuvântul era cu Dumnezeu ºi Cuvântul era Dumnezeu” Ioan 1:1

Regele Universului s-a născut ca un bebeluº? Cum a fost cu putinţă? Dar exact aşa s-a întâmplat. Isus, Fiul lui Dumnezeu, a pãrãsit locuinþa Lui frumoasã din cer, a venit jos pe pãmânt ºi S-a nãscut ca un bebeluº. Biblia spune: „Cuvântul [Isus] S-a fãcut trup ºi a locuit printre noi …” (Ioan 1:14). A fost o minune!

În cer, Isus a avut toatã puterea ºi autoritatea ca Dumnezeu. Când a devenit om, El a renunþat de bunã voie la dreptul Lui de a folosi aceste lucruri. A devenit ca tine ºi ca mine: I-a fost foame, sete ºi a fost obosit. A simþit durere ºi tristeþe.

Dar pentru cã Isus era în continuare Dumnezeu Fiul, El nu a pãcãtuit niciodatã. El a fost în întregime Dumnezeu ºi om - perfect în orice privinþã.De ce a venit Isus pe pãmânt ca om? El a venit ca sã ia pedeapsa pentru pãcat. „[Isus] S-a smerit ºi S-a fãcut ascultãtor pânã la moarte, ºi încã moarte de cruce!” (Filipeni 2:8). El a venit pe pãmânt sã deschidã o cale pentru ca tu sã mergi în cer. Chiar ºi când a murit, nu a existat nici un moment în care Isus sã nu fie Dumnezeu.

Nu trebuie sã înþelegi cum a putut Domnul Isus sã fie atât Dumnezeu, cât ºi om. Trebuie doar sã crezi cã era. Dumnezeu poate sã facã orice!

@Scrie douã lucruri la care Dumnezeu a renunþat când a venit jos pe pãmânt ca om.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Poþi sã te rogi: Doamne, deºi nu înþeleg toate lucrurile despre Fiul Tãu, Isus, cred ce spune Biblia. Tu eºti Dumnezeul măreţ! În Numele Domnului Isus. Amin.

Page 46: Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

42 Cum s-a nãscut Domnul Isus?&„La început era Cuvântul ºi Cuvântul era cu Dumnezeu ºi Cuvântul era Dumnezeu” Ioan 1:1

Maria a fost uimitã de ceea ce a auzit! Un înger i-a spus: „... vei rãmânea însãrcinatã ºi vei naºte un fiu, cãruia îi vei pune numele Isus. El va fi mare ºi va fi chemat Fiul Celui Preaînalt” (Luca 1:31-32). Maria nu ºtia cum avea sã se întâmple acest lucru. Ea era fecioa-rã. Fãrã sã se atingã de ea în mod fizic, Dumnezeu avea sã aºeze un prunc în trupul ei. Era o minune!

Dumnezeu i-a dat Mariei un soþ pe nume Iosif. El avea sã o ajute pe Maria sã aibã grijã de bebeluºul Isus. Iosif a ºtiut ºi el cã Dumnezeu Însuºi era Tatãl adevãrat al lui Isus. Un înger l-a vizitat ºi pe Iosif, ca sã-i spunã aceastã veste. Poate cã el citise ce au spus profeþii despre venirea unui Mântuitor.

În Betleem nu mai era loc de gãzduire. Isus S-a nãscut într-un staul. Biblia spune: „Ea [Maria] L-a înfãºat [pe Isus] în scutece ºi L-a cul-cat într-o iesle [locul de unde se hrãnesc animalele]” (Luca 2:7).

Totul fãcea parte din planul lui Dumnezeu. Toate lucrurile cu privire la naºterea Lui, s-au adeverit întocmai cum au prezis profeþii. Acest micuþ bebeluº culcat în iesle era Mântuitorul lumii!

@Scrie cuvintele colindei tale preferate despre pruncul Isus.__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Poþi sã te rogi: Doamne, mulþumesc cã L-ai trimis pe Isus pe pãmânt într-un mod atât de special. Chiar dacã acum nu este Crãciun, vreau sã spun: Bine ai venit, Doamne Isuse! Amin.

Page 47: Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

43 A fost Domnul Isus ca mine?&„La început era Cuvântul ºi Cuvântul era cu Dumnezeu ºi Cuvântul era Dumnezeu” Ioan 1:1

Cum a fost Isus când a fost copil? Ca Fiu perfect al lui Dumnezeu, Isus a fost diferit de tine în multe privinþe. Dar sunt câteva aspecte în care a fost exact ca tine. A avut un corp uman, a obosit şi a flămânzit, s-a bucurat sau s-a întristat.

Pentru cã El a avut un corp uman, „creºtea în înþelepciune, în staturã, ºi era tot mai plãcut înaintea lui Dumnezeu ºi înaintea oamenilor” (Luca 2:52). Acestea sunt aspectele în care ºi tu ar trebui sã creºti!

Isus a crescut în „înþelepciune”. Când Domnul Isus a avut 12 ani, S-a dus la Templu [loc de închinare] unde a stat de vorbã cu conducãtorii religioºi. Ei au fost impresionaþi de capacitatea Lui de înþelegere ºi de rãspunsurile Lui. Aceastã povestire se gãseºte în Luca 2:41-52.

Isus a crescut în „staturã”. Corpul Lui a crescut ºi muºchii Lui au devenit tot mai puternici. Isus a crescut „înaintea lui Dumnezeu”. Tot ce fãcea Isus era plãcut Tatãlui Său, Dumnezeu. Isus ºtia cã Tatãl Lui Îl însoţea ºi Îl ajuta tot timpul.

Isus a crescut „înaintea oamenilor”. Ceilalþi Îl admirau ºi Îl respectau. Creºti ºi tu în aceste aspecte importante? Iei tu decizii înþelepte? Creºti ºi tu mai mare ºi mai puternic? Eºti tu pe placul lui Dumnezeu în tot ce faci? Îi tratezi pe alþii cu respect ºi bunãtate?

@Cum poþi sã creºti ca sã fii tot mai asemãnãtor lui Isus?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Poþi sã te rogi: Doamne, ajutã-mã sã cresc, sã mă asemăn cu Fiul Tãu, Isus. Mulþumesc. În Numele Domnului Isus. Amin.

Page 48: Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

44 Ce a fãcut Domnul Isus pe pãmânt?&„La început era Cuvântul ºi Cuvântul era cu Dumnezeu ºi Cuvântul era Dumnezeu” Ioan 1:1

„E o minune!” a strigat Iair probabil, plin de bucurie. „Fetiþa mea a fost moartã, dar Isus a readus-o la viaþã!” Vestea s-a rãspândit repede în tot þinutul. (Matei 9:18-26). Orbii îºi cãpãtau vederea din-tr-odatã. (Luca 18:35-43). ªchiopii puteau sã umble (Luca 5:17-26). Mulþi bolnavi erau vindecaþi. (Marcu 6:53-56).

El a alungat furtuni uriaºe doar rostind câteva cuvinte. (Marcu 4: 35-41) Demonii au ascultat de poruncile Lui (Matei 17:14-18). De douã ori a hrãnit mii de oameni având doar puþinã mâncare (Ioan 6:3-13; Marcu 8:1-10).

Se pãrea că marea putere a Domnului Isus nu avea limite! Oricare a fost problema, Domnul Isus a rezolvat-o. Aceste minuni au arãtat puterea ºi dragostea lui Dumnezeu. Isus a dovedit cã El era în-tr-adevãr Fiul lui Dumnezeu, exact cum au prezis profeþii!

Biblia spune că: „Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a fãcut Isus cari, dacã s-ar fi scris cu deamãruntul [în detaliu], cred cã nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încãpea cãrþile care s-ar fi scris” (Ioan 21:25).

Ce problemã ai astãzi în viaþa ta? Fie cã e mare sau micã, Isus te poate ajuta! Spune-I despre problema ta ºi încrede-te în El sã facã ce e mai bine pentru tine.

@Scrie o problemã mare în care Domnul Isus te poate ajuta.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Poþi sã te rogi: Doamne, puterea Ta dovedeºte cã Tu poþi sã rezolvi problemele mele. Te rog ajutã-mã sã mã încred în Tine cu problema mea astãzi. În Numele Domnului Isus. Amin.

Page 49: Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

45 De ce este numit Domnul Isus „Cuvântul”?&„La început era Cuvântul ºi Cuvântul era cu Dumnezeu ºi Cuvântul era Dumnezeu” Ioan 1:1

Cuvintele sunt importante! Ele exprimă ce gândim, ce simþim sau ce ºtim cã este adevãrat. Imagineazã-þi o lume fãrã cuvinte! Bibliaspune cã Domnul Isus a fost „Cuvântul”. Acest lucru înseamnã cã Isus a fost mesajul lui Dumnezeu pentru tine. Toate cuvintele pe care le-a rostit Domnul Isus ne-au spus ce gândeºte ºi ce simte Dumnezeu. Tot ce a fãcut Isus ne-a arãtat ce ar fi făcut Dumnezeu.

Isus este „Cuvântul“ care te învaţă cum vrea Dumnezeu sã gândeºti ºi sã te comporþi. Nu numai cã ţi-a spus aceste lucruri în cuvinte, dar El þi-a ºi arãtat în mod perfect cum sã le faci!

Domnul Isus îþi face cunoscut planul lui Dumnezeu pentru tine, de a avea viaþã veºnicã crezând în El ca Mântuitor. El este numit „Cuvân-tul vieþii”. „Ce era de la început, ce am auzit, ce am vãzut cu ochii noºtri … ºi ce am pipãit cu mâinile noastre, cu privire la Cuvântul vieþii” (1 Ioan 1:1). Când oamenii Îl ascultau ºi Îl priveau pe Domnul Isus, ei ascultau ºi Îl priveau de fapt pe Dumnezeu!

Din moment ce Isus este mesajul lui Dumnezeu pentru tine, este foarte important ca sã-L cunoºti! Lucrurile pe care le-a spus ºi le-a fãcut Isus se gãsesc în cãrþile lui Matei, Marcu, Luca ºi Ioan din Biblie.ªi alte cãrþi te pot ajuta, aºa cum este aceastã carte de meditaþii.

@Ce ai învãþat despre Domnul Isus ºi nu ai ºtiut înainte?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Poþi sã te rogi: Doamne, ajutã-mã sã Te cunosc tot mai mult în fiecare zi. În Numele Domnului Isus. Amin.

Page 50: Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

46 A fost Domnul Isus vreodatã ispitit sã pãcãtuiascã?&„La început era Cuvântul ºi Cuvântul era cu Dumnezeu ºi Cuvântul era Dumnezeu” Ioan 1:1

Þi-ai dorit vreodatã sã fii perfect? Poate chiar ai încercat. Dacã cine-va þi-ar spune cã e perfect, sunt sigur cã l-ai privi cu multã atenþie, ca sã vezi dacă cã e aºa! Când Domnul Isus a trãit pe pãmânt, El a dovedit cã este perfect! Satan L-a ispitit de multe ori sã facã rãu, dar El nu a pãcãtuit niciodatã! Într-o zi, Satan L-a vizitat pe Domnul Isus într-o pustie din Iudeea. „Dacã eºti Fiul lui Dumnezeu — l-a necãjit el — porunceºte acestor pietre sã se prefacã în pâine” (Matei 4:3). El L-a ispitit pe Domnul Isus ca sã nu urmeze planul lui Dumnezeu.

ªi încã de douã ori, Satan L-a ispitit sã devinã mândru ºi sã-ªi arate puterea. Satan a încercat chiar sã-L facã pe Isus sã i se închine! Domnul Isus a cunoscut planul lui Dumnezeu cu privire la venirea Lui pe pãmânt, iar oferta lui Satan nu era planul lui Dumnezeu! El a fost hotãrât sã facã doar ceea ce dorea Tatãl Lui.

A cedat Domnul Isus vreodatã? Nu! El nu a păcatuit. El era Fiul perfect al lui Dumnezeu. El a fost exact cine a pretins cã este ºi a dovedit acest lucru! Isus i-a vorbit lui Satan adevãrul din Cuvântul lui Dumnezeu. În cele din urmã, Satan a plecat de la El. Domnul Isus a dovedit de multe ori puterea Lui asupra lui Satan. De aceeea, Domnul Isus poate sã te ajute când eºti ispitit sã faci ceva rãu.

@Ce poþi sã faci când eºti ispitit sã pãcãtuieºti?__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Poþi sã te rogi: Doamne, te rog ajutã-mã să Te ascult atunci când sunt isptit. Mă voi încrede în puterea Ta ca sã spun „nu“.ispitei! În Numele Domnului Isus. Amin.

Page 51: Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

47 Ce s-a întâmplat în camera de sus?&„Fiindcã atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, sã nu piarã, ci sã aibã viaþã veºnicã”. Ioan 3:16

Era seara dinaintea zilei când Domnul Isus avea sã fie omorât. Cei treizeci ºi trei de ani petrecuþi de El pe pãmânt erau pe sfârºite. Sãrbãtoarea specialã a evreilor, numitã Paºte, sosise. Profeþii prevestiserã cã aceea era vremea ca El sã moarã. Domnul Isus S-a întâlnit cu cei doisprezece ucenici apropiaþi ai Lui, într-o camerã de sus, ca sã ia masa împreunã pentru ultima oarã (Luca 22:7-23).

Pâinea ºi vinul pe care Domnul Isus le-a dat ucenicilor în seara aceea, aveau o însemnãtate specialã. A doua zi urma sã moarã pe o cruce. Pâinea ºi vinul aveau sã fie semne de aducere aminte a trupului Lui plin de rãni ºi a sângelui Lui vãrsat pe cruce, ca platã pentru pãcatele noastre. Iuda era acolo la masã cu El. Înainte ca masa sã ia sfârºit, Iuda a pãrãsit camera de sus ºi L-a trãdat, conducându-i pe duºmani la El (Ioan 13:21-30).

Isus a fãcut niºte promisiuni minunate ucenicilor Lui. Apoi, au cântat un ultim cântec împreunã ºi au plecat. Era o noapte pe care nu aveau sã o uite niciodatã. Domnul Isus le-a spus ucenicilor Lui sã continue sã-ºi aminteascã de moartea Lui în acelaºi mod arãtat de El în camera de sus. Astãzi, noi numim aceastã aducere aminte „Frângerea pâinii” sau „Masa Domnului”. Trebuie sã ne amintim de moartea Lui în acest fel, pânã când El va reveni.

@De ce este importantã pentru noi astãzi seara din camera de sus?__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Poþi sã te rogi: Doamne, Îþi mulþumesc cã ai lãsat acest mod special de amintire cu privire la ceea ce a fãcut Domnul Isus pentru mine. În Numele Domnului Isus. Amin.

Page 52: Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

48 De ce a fost judecat Domnul Isus?&„Fiindcã atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, sã nu piarã, ci sã aibã viaþã veºnicã”. Ioan 3:16

Seara din camera de sus fusese specialã pentru Isus ºi ucenciii Lui. Dar conducãtorii religioºi, care Îl urau pe Isus, doreau sã-L omoare! De ce? Pentru cã Isus spusese cã era Fiul lui Dumnezeu. El pretindea cã este Mesia — Acela pe care Dumnezeu a promis sã-L trimitã în lume ca sã mântuiascã pe oricine de pãcat. Conducãtorii au refuzat sã-L creadã. L-au arestat ºi L-au dus sã fie judecat.

Pentru că Domnul Isus nu a fãcut nici un lucru rãu, conducãtorii religioºi au trebuit sã ceară unor oameni sã mintã cu privire la El. Ore în ºir, Domnul Isus le-a ascultat minciunile ºi a fost bãtut cu cruzime. Conducãtorii religioºi doreau ca Isus sã moarã, aºa cã L-au dus la guvernatorul Pilat şi au spus: „A pretins cã este Fiul lui Dum-nezeu! Pentru aceasta trebuie sã moarã!” Isus nu a spus nici un cuvânt (Ioan 19:7-9).

Pilat L-a întrebat pe Domnul Isus: „Nu ºtii cã am putere sã Te rãstig-nesc ºi am putere sã-Þi dau drumul?” Domnul Isus i-a rãspuns: „N-ai avea nici o putere asupra Mea, ... dacã nu þi-ar fi fost datã de sus” (Ioan 19:11). Isus a ºtiut cã judecata de care avea parte era în planul lui Dumnezeu. Venise vremea ca El sã sufere ºi sã moarã pentru pãcatele lumii întregi.

@Dacã ai fi fost prezent la judecata Domnului Isus, ce ai fi spus despre El?__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Poþi sã te rogi: Doamne, cred cã Isus este Fiul Tãu, aºa cum a spus. Mulþumesc cã El a fost gata sã sufere ºi sã moarã pentru pãcatul meu. În Numele Domnului Isus. Amin.

Page 53: Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

49 Unde erau prietenii Domnului Isus?&„Fiindcã atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, sã nu piarã, ci sã aibã viaþã veºnicã”. Ioan 3:16

Înainte ca Domnul Isus sã fie arestat ºi judecat, El a vorbit cu unul dintre ucenicii Lui pe nume Petru. Isus i-a spus lui Petru: „... chiar în noaptea aceasta, înainte ca sã cânte cocoºul, te vei lepãda de Mine de trei ori”. Dar Petru a declarat. „Chiar dacã ar trebui sã mor cu Tine, tot nu mã voi lepãda de Tine”! ªi toþi ceilalþi ucenici au spus acelaşi lucru (Matei 26:34-35). Dar în noaptea aceea, când Domnul Isus a fost arestat, ucenicii Lui au fugit. Le-a fost fricã.Petru L-a urmat de la distanþã. Era o priveliºte îngrozitoare! Isus era acuzat de lucruri pe care nu le fãcuse. A fost biciuit, bãtut, pãlmuit, scuipat, împins, batjocorit. Aproape cã nu mai puteai sã-L recunoºti din cauza rãnilor ºi a sângelui care curgea. Petru stãtea afarã, încãlzindu-se la focul din curte. O servitoare a arãtat cu degetul spre el ºi a zis: „ªi tu erai cu Isus …” (Matei 26:69).„Nu ºtiu ce vrei să zici” (Matei 26:70). Alþi doi servitori au spus cã l-au recunoscut pe Petru ca fiind unul dintre urmaºii lui Isus dar, de încã douã ori, Petru a negat cã Îl cunoaºte pe Isus. Apoi a cântat cocoºul. Când Domnul Isus a fost scos din sala de judecatã, L-a privit pe Petru ºi acesta ºi-a adus aminte de cuvintele lui Isus. Cum a putut sã se lepede de Domnul Isus? Petru a plecat afarã, plângând cu amar.

@Scrie despre un moment când ai vorbit despre Isus, chiar dacã a fost greu.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Poþi sã te rogi: Doamne, îmi pare rãu pentru momentele când am pretins cã nu Te cunosc. Ajutã-mã sã fiu curajos ºi sã vorbesc despre Tine. În Numele Domnului Isus. Amin.

Page 54: Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

50 De ce a trebuit sã moarã Isus?&„Fiindcã atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, sã nu piarã, ci sã aibã viaþã veºnicã”. Ioan 3:16

Domnul Isus ªi-a întins mâinile, iar soldaþii romani L-au pironit pe o cruce de lemn. Durerea a fost îngrozitoare. Domnul Isus era rãstignit.

Mulþimea de oameni Îl batjocoreau ºi ziceau: „Dacã eºti Tu Fiul lui Dumnezeu, pogoarã-Te de pe cruce!” (Matei 27:40). Pentru cã Isus era Fiul lui Dumnezeu, nu a coborât de pe cruce. Dumnezeu Tatãl a pus pãcatul lumii întregi asupra Fiului Lui perfect. „Pe Cel [Isus] ce n-a cunoscut pãcat, El [Dumnezeu] L-a fãcut pãcat pentru noi” (2 Corinteni 5:21). Domnul Isus a murit pe cruce de bună voie, iar prin sângele Lui a îndepărtat pedeapsa cerută de Dumnezeu pentru pãcatul nostru.

Dupã câteva ore, s-a lãsat întunericul peste toatã þara. Isus a strigat cu glas tare: „Dumnezeul meu, Dumnezeul Meu, pentru ce m-ai pãrãsit?” (Matei 27:46). Dumnezeul sfânt ºi perfect nu putea sã priveascã la Fiul Lui, care luase asupra Lui pãcatul lumii.

Mai târziu, Isus a zis: „Tatã, în mâinile Tale îmi încredinþez Duhul!” (Luca 23:46). Când Domnul Isus a luat pedeapsa pentru pãcat pe cruce, El a fãcut tot ce era necesar ca sã fie numit Mântuitor.

@Completeazã aceastã propoziþie: Domnul Isus a trebuit sã moarã pentru cã…

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Poþi sã te rogi: Doamne, mulþumesc cã ai fost gata sã-Þi trimiþi Fiul sã moarã în locul meu. În Numele Domnului Isus. Amin.

Page 55: Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

51 Cine a dat piatra la o parte?&„Fiindcã atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, sã nu piarã, ci sã aibã viaþã veºnicã”. Ioan 3:16

Un prieten, pe nume Iosif, a cerut permisiunea ca sã dea trupul Domnului Isus jos de pe cruce ºi sã-L îngroape. Dupã ce trupul Lui a fost înfãºurat în niºte fâºii speciale de pânzã, L-au aºezat într-un mormânt sãpat în stâncã, la intrarea căruia, câţiva bărbaţi au rostogolit o piatră enormă. Conducãtorii religioºi i-au cerut lui Pilat sã punã soldaþi înarmaþi ca sã pãzeascã mormântul zi ºi noapte (Matei 27:57-65).

A treia zi, a avut loc un cutremur! Un înger al Domnului a venit din cer ºi a rostogolit piatra de la intrare! Gãrzile au tremurat de fricã ºi au cãzut la pãmânt, ca ºi când erau morþi. Câteva femei, care fãceau parte din cercul de prieteni ai Domnului Isus, au venit la mormânt.

Ele au adus mirodenii ca sã ungã trupul Domnului Isus, dar când au sosit, au fost surprinse sã vadã un înger strãlucitor care ºedea pe piatrã! Mormântul era gol! Isus nu mai era acolo (Matei 28:1-4)!

Îngerul a spus: „Nu vã temeþi, cãci ºtiu cã voi Îl cãutaþi pe Isus, care a fost rãstignit. Nu este aici; a înviat, dupã cum zisese ... duce-þi-vã repede de spuneþi ucenicilor Lui cã a înviat dintre cei morþi ...” (Matei 28:5-7) Femeile au alergat sã le spunã ucenicilor.

@Ce i-ai fi spus tu lui Isus în ziua când El a înviat din morþi?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Poþi sã te rogi: Doamne, pentru cã Fiul Tãu a înviat, eu pot sã trãiesc pentru totdeauna cu Tine în Cer! Tu eºti un Dumnezeu minunat! În Numele Domnului Isus. Amin.

Page 56: Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

52 Pot fi sigur cã sunt iertat?

&„Fiindcã atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, sã nu piarã, ci sã aibã viaþã veºnicã”. Ioan 3:16

Te-ai întrebat vreodatã dacã eºti într-adevãr iertat? Unul din ultimele lucruri pe care Domnul Isus le-a spus când era pe cruce a fost „S-a isprãvit!” El a vrut sã spunã cã a fãcut tot ce era necesar ca sã plãteascã pentru pãcatul tãu.

Dumnezeu te-a iubit chiar ºi atunci când nu meritai. Isus a murit pentru tine, ca sã poþi fii iertat. Dacã te-ai încrezut în Domnul Isus ca Mântuitor personal, Dumnezeu ªi-a þinut promisiunea, te-a iertat şi ţi-a dat viaþa veºnicã.

Un scriitor al Bibliei spune: „V-am scris aceste lucruri ca sã ºtiþi cã voi, care credeþi în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveþi viaþa veºnicã” (1 Ioan 5:13). De asemenea, Biblia spune cã atunci când Dumnezeu te iartã, nu-ªi mai aduce aminte de pãcatele tale (Evrei 8:12).

Poate că te gândeºti: dar nu simt cã sunt iertat! Iertarea ta nu depinde de felul cum te simþi. Se bazeazã pe credinþa ta în Isus ºi ce a fãcut El pentru tine. Pune numele tãu în promisiunea aceasta: Fiindcã atât de mult a iubit Dumnezeu pe (numele tãu), încât L-a dat pe Singurul Lui Fiu, pentru ca dacã (numele tãu) crede în El, (numele tãu) sã nu piarã, ci sã aibã viaþã veºnicã (Ioan 3:16).

@Cum ºtii cã eºti iertat?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Poþi sã te rogi: Doamne, mulþumesc cã Þi-ai þinut promisiunea faþã de mine. Mulþumesc cã m-ai iertat ºi mi-ai dat darul vieþii veºnice. În Numele Domnului Isus. Amin.

Page 57: Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

53 Ce pot sã-I dau lui Dumnezeu?&„Fiindcã atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, sã nu piarã, ci sã aibã viaþã veºnicã”. Ioan 3:16

Dacã L-ai primit pe Domnul Isus ca Mântuitor, probabil ai început deja sã-þi dai seama ce dar minunat este El! Isus este prietenul ºi ajutorul tãu. El este darul fãrã platã al lui Dumnezeu pentru tine!Când cineva îþi dã un dar minunat, de obicei doreºti sã-i dai ºi tu ceva la rândul tãu. Poatã cã eºti atât de recunoscãtor pentru darul lui Dumnezeu primit în Domnul Isus, cã ai vrea sã-I dãruieºti lui Dumnezeu ceva special. Dar ce poþi sã-I dai lui Dumnezeu, care deţine toate lucrurile? Darul pe care Îl doreºte cel mai mult, eºti tu! Un scriitor al Bibliei spune: „Vã îndemn dar [vã rog mult], fraþilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, sã aduceþi trupurile voastre ca o jertfã vie, sfântã, plãcutã lui Dumnezeu” (Romani 12:1).O jertfã este o ofrandã sau un dar. Poþi sã-I spui cã vrei sã te dãruieºti pe tine însuþi lui Dumnezeu. Dã-I ochii, urechile, picioarele ºi mâinile tale. Dã-I mintea ºi inima ta. Dã-I fiecare parte din tine, ca sã le folosească. De ce trebuie sã-I dai trupul tãu lui Dumnezeu? Din dragoste. El vrea ca tu sã fii sfânt, pus deoparte, pentru ca El sã te foloseascã cum vrea. Vrei sã te dãruieºti lui Dumnezeu acum?

@Scrie câteva rânduri de mulþumire lui Dumnezeu pentru darul Lui pentru tine.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Poþi sã te rogi: Doamne, mã dãruiesc Þie. Voi merge unde vei dori Tu sã merg, voi face ce vei dori Tu sã fac ºi voi fi ce vei dori Tu sã fiu. În Numele Domnului Isus. Amin.

Page 58: Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

54 A înviat Isus din morþi într-adevãr?&„Hristos a murit pentru pãcatele noastre, dupã Scripturi, a fost îngropat ºi a înviat, a treia zi, dupã Scripturi.” 1 Corinteni 15:3-4

„Isus, viu dintre cei morþi? Voi dovedi cã nu este adevãrat!“ Mulþi oameni au spus aceste cuvinte încă din prima zi în care a înviat Isus. Unii spun acest lucrur chiar ºi azi! Poate ºi tu te-ai întrebat dacã Isus a înviat într-devãr. A înviat! ªi sunt multe dovezi care sã susţină acest lucru.

Unii au încercat sã dovedeascã faptul cã Isus nu a murit într-adevãr. Ei spun cã El ar fi leºinat doar ºi cã ucenicii Lui s-au prefãcut cã El a murit ºi apoi a înviat. Dar duºmanii lui Isus s-au asigurat cã tru-pul Lui era mort, înainte ca sã fie dat jos de pe cruce. Ei ºi-au luat mãsuri de siguranþã, ca nimeni sã nu poatã sã fure trupul Lui ºi sã pretindã cã a înviat!

Dupã ce a înviat Isus, peste cinci sute de oameni L-au vãzut în cel puþin cincisprezece ocazii diferite! L-au atins, au vorbit cu El ºi au mâncat împreunã. Mulþi dintre aceºti martori au fost torturaþi sau omorâþi de duºmanii lui Isus. Dacã nu ar fi fost adevãrat, cu sig-uranþã ei ar fi spus acest lucru, ca sã-şi scape viaþa.

Timp de sute de ani, milioane de oameni din toatã lumea au ade-verit cã Isus este viu! Chiar dacã nu mai putem sã-L vedem cu ochii, putem sã-L vedem pe Isus cum schimbã vieþile ºi rãspunde la rugã-ciunile noastre.

@Cum ºtii cã Isus este viu?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Poþi sã te rogi: Doamne, mulþumesc cã Isus este viu ºi lucreazã în viaþa mea astãzi. În Numele Domnului Isus. Amin.

Page 59: Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

55 Care au fost ultimele cuvinte ale lui Isus?&„Hristos a murit pentru pãcatele noastre, dupã Scripturi, a fost îngropat ºi a înviat, a treia zi, dupã Scripturi.” 1 Corinteni 15:3-4

Dacã nu þi-ai mai vedea familia ºi prietenii pentru foarte mult timp, ce le-ai spune? Sunt sigur cã þi-ai alege cuvintele cu multã grijã. Ar fi foarte important pentru ei sã-ºi aminteascã ultimele tale cuvinte.

Dupã ce Isus a înviat, a mai rãmas pe pãmânt încã patruzeci de zile (Fapte 1:3). Apoi, a venit timpul ca El sã se întoarcã în cer. Familia ºi prietenii Lui nu aveau sã-L mai vadã pentru foarte multã vreme. Care au fost ultimele cuvinte ale Domnului Isus pentru cei pe care-I

iubea? „Duceţi-vă în toatã lumea ºi propovãduiþi Evanghelia la orice fãpturã” (Marcu 16:15).

Instrucþiunile lui Isus sunt ºi pentru tine ºi pentru mine. Spune oamenilor de pretutindeni Vestea Bunã despre Domnul Isus. El a murit, luând pedeapsa pentru pãcatul nostru. A înviat dupã trei zile. Acum, oricine crede în El, primeºte darul Lui: viaþa veºnicã.

Cunoºti pe cineva care are nevoie sã audã despre Isus? Planificã un timp ca sã-i spui. Cunoºti pe alþii care spun Vestea Bunã despre Isus? Poţi să te rogi pentru ei sau să-i ajuţi cu bani.

@Cui vei spune Vestea Bunã despre Domnul Isus în aceastã sãptãmânã?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Poþi sã te rogi: Doamne, ajutã-mã sã spun ºi altora despre Tine. De asemenea, foloseºte-mã ca sã-i ajut pe alþii sã spunã Vestea Bunã despre Tine. În Numele Domnului Isus. Amin.

Page 60: Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

56 Cum s-a înãlþat Domnul Isus l-a cer?&„Hristos a murit pentru pãcatele noastre, dupã Scripturi, a fost îngropat ºi a înviat, a treia zi, dupã Scripturi.” 1 Corinteni 15:3-4

Într-o zi, Isus ªi-a dus ucenicii pe un munte. El le dăruise toate informaţiile necesare. Acum era momentul sã se întoarcã la cer. Dintr-odatã, sub privirea uimitã a ucenicilor, Isus a început sã se înalþe spre cer. În timp ce El se ridica tot mai sus, ucenicii Îl urmăreau cu privirea. În cele din urmã, un nor L-a acoperit de ochii lor. A fost uimitor! Puterea mãreaþã a lui Isus L-a dus înapoi în casa Lui din cer (Fapte 1:9-10).

În timp ce ucenicii aveau încă ochii pironiþi spre cer, doi îngeri au apãrut ºi le-au vorbit. „...Acest Isus, care S-a înãlþat la cer din mij-locul vostru, va veni în acelaºi fel cum L-aþi vãzut mergând la cer” (Fapte 1:11). Într-o zi, Domnul Isus se va întoarce din Cer pe nori!

Ce au fãcut ucencii dupã aceea? Mai întâi, s-au închinat lui Isus. Apoi, s-au întors în cetate, cuprinºi de o bucurie mare (Luca 24:52). Îţi poţi imagina cum se simþeau ucenicii când le spuneau altora ce au vãzut? Ce zi extraordinarã fusese! ªi ce minunat este sã ºtii cã într-o zi, Domnul Isus se va întoarce!

@Ce ai fi fãcut dacã L-ai fi vãzut pe Domnul Isus înălţându-Se la Cer?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Poþi sã te rogi: Doamne, mã bucur cã trãieºti în cer! Ajutã-mã sã spun Vestea Bunã despre Tine ºi la alþii. În Numele Domnului Isus. Amin.

Page 61: Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

57 Ce face Domnul Isus în cer?&„Hristos a murit pentru pãcatele noastre, dupã Scripturi, a fost îngropat ºi a înviat, a treia zi, dupã Scripturi.” 1 Corinteni 15:3-4

Au trecut aproximativ 2.000 de ani de când Domnul Isus a plecat de pe pãmânt ºi S-a întors în cer. Ce a fãcut El în tot acest timp? Un lucru pe care L-a fãcut ºi continuã sã-l facã este sã pregãteascã o casã frumoasã pentru copiii Lui! Domnul Isus a promis: „În casa [cerul] Tatãlui Meu sunt multe locaºuri [încãperi] … Eu mã duc sã vã pregãtesc un loc” (Ioan 14:2).

Va arãta aceastã casã ca una frumoasã din Asia, Africa sau America? Oare va arãta ca un castel grandios din Europa sau ca o casã superbã de pe o insulã? Nici n-am îndrăzi sã ne imaginãm! Nimic de pe pãmânt nu se poate apropia mãcar de frumuseþea acestei case! Un Dumnezeu perfect care te iubeºte foarte mult pregãteºte acest loc!

Domnul Isus nu pregãteºte doar un loc pentru tine, ci te pregãteºte ºi pe tine pentru acest loc! El doreºte ca sã fii gata sã te bucuri de tot ce pregãteºte pentru tine. De aceea, El Se ºi roagã pentru tine: „Hristos Isus … stã la dreapta lui Dumnezeu ºi mijloceºte [se roagã] pentru noi” (Romani 8:34). Nu este minunat sã ºtii cã Domnul Isus se gândeºte la tine chiar acum? El te iubeºte, Se roagã pentru tine ºi aºteaptã sã fie cu tine pentru totdeauna!

@Cum crezi că va arăta casa ta din cer?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Poþi sã te rogi: Doamne, mulþumesc cã pregãteºti un loc special pentru mine. Mulþumesc cã Te rogi pentru mine ca sã fiu gata pentru acest loc special. În Numele Domnului Isus. Amin.

Page 62: Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

58 Se roagã Isus într-adevãr pentru mine?&„Hristos a murit pentru pãcatele noastre, dupã Scripturi, a fost îngropat ºi a înviat, a treia zi, dupã Scripturi.” 1 Corinteni 15:3-4

Da! Isus se roagã pentru tine. Un lucru pentru care Se roagã, este ca sã rãmâi puternic în faþa ispitei de a pãcãtui. Isus κi aminteºte cum a fost când Satan L-a ispitit pe pãmânt. El ºtie cã în tine existã acea înclinaţie de a pãcãtui. Se roagã sã spui „nu“ ispitei.

Biblia ne spune cã Satan stã în faþa tronului lui Dumnezeu zi ºi noapte, acuzându-ne de pãcatele noastre (Apocalipsa 12:10). De fiecare datã când cedezi în faþa pãcatului, Satan aratã greºeala ta în faþa lui Dumnezeu. În acel moment, Domnul Isus vorbeºte cu Dumnezeu Tatãl în favoarea noastrã. Biblia spune: „… avem la Tatãl un mijlocitor [pe cineva care ne apãrã în faþa Tatãlui] pe Isus Hristos, Cel Neprihãnit” (1 Ioan 2:1).

Isus, Cel perfect, este Avocatul tãu. El Îi spune Judecãtorului, Dumnezeu Tatãl, cã nu eºti vinovat, pentru cã El a plãtit deja pentru pãcatele tale, murind pe cruce. Nici o acuzaþie din partea lui Satan nu poate rãmâne în picioare în faþa apãrãrii lui Isus!

Când Dumnezeu te declarã „nevinovat” ºi te iartã, nu o face pentru cã meriþi. Dumnezeu Se îndurã de tine datorită Fiului Lui, Isus, care S-a rugat pentru tine. Nu te bucuri cã Domnul Isus Se roagã pentru tine în fiecare zi?

@De ce ai nevoie ca Domnul Isus sã se roage pentru tine?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Poþi sã te rogi: Doamne, mulþumesc pentru Isus, care Se roagã pentru mine. Mulþumesc pentru iertarea Ta. În Numele Domnului Isus. Amin.

Page 63: Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

59 Când se va întoarce Domnul Isus pe pãmânt?&„Hristos a murit pentru pãcatele noastre, dupã Scripturi, a fost îngropat ºi a înviat, a treia zi, dupã Scripturi.” 1 Corinteni 15:3-4

Când ne vom aºtepta cel mai puþin, Domnul Isus Se va întoarce pe pãmânt! Profeþii au prevestit cã Domnul Isus va veni prima oarã ºi El a venit. Profeþii ne-au spus ºi sã aºteptãm ca El sã vinã din nou. Biblia spune: „Cãci Însuºi Domnul, cu un strigãt, cu glasul unui arhanghel ºi cu trâmbiþa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer” 1 Te-saloniceni 4:16.

Domnul Isus Însuºi a promis cã se va întoarce pe pãmânt într-o zi. „ªi dupã ce Mã voi duce ºi vã voi pregãti un loc, mã voi întoarce ºi vã voi lua cu Mine” (Ioan 14:3). El vine sã-i ia pe copiii Lui acasã în cer.

Când se va întâmpla acest lucru? El nu ne-a spus. Se poate întâm-pla în orice zi, în orice moment. Biblia ne vorbeºte despre anumite evenimente pe care sã le aºteptãm, ca indicii despre întoarcerea Lui. Venirea Lui ar putea sã aibã loc în timpul vieþii tale! Dacã nu te-ai încrezut în Isus ca Mântuitor personal, aceastã veste ar putea sã fie înfricoºãtoare! Va trebui sã treci prin multe suferinþe. Dar te poþi în-crede în El astãzi! Dacã te-ai încrezut deja în Domnul Isus ca Mântui-tor, ar trebui sã fii entuziasmat de gândul cã Îl vei vedea faþã în faþã!

@Dacã ai ºtii cã Domnul Isus ar veni astãzi, cum þi-ai petrece timpul?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Poþi sã te rogi: Doamne, mulþumesc cã Isus Se întoarce din nou. Ajutã-mã sã fiu gata pentru întoarcerea Lui. În Numele Domnului Isus. Amin.

Page 64: Cartea Intrebarilor Cu Meditatii---Vol.1 Cat de Maret Este Dumnezeu

60 Cum pot fi gata pentru întoarcerea Lui?&„Hristos a murit pentru pãcatele noastre, dupã Scripturi, a fost îngropat ºi a înviat, a treia zi, dupã Scripturi.” 1 Corinteni 15:3-4

Dacã ai plecat vreodatã în excursie, ºtii cât de important este sã te pregãteºti. Chiar acum trebuie sã te pregãteºti pentru cãlãtoria ta spre cer. Dacã nu te-ai încrezut niciodatã în Domnul Isus ca Mântuitor, acum este timpul sã faci acest lucru.

Biblia spune: „… iatã cã acum este vremea potrivitã; iatã cã acum este ziua mântuirii“ (2 Corinteni 6:2). Spune-I lui Dumnezeu cã îþi pare rãu pentru pãcatele tale. Mulþumeºte-I Domnului Isus cã a luat pedeapsa în locul tãu pe cruce. Roagã-L sã te facã un copil al Lui. Nu amâna; s-ar putea sã nu mai ai o altã ºansã.

Dacã te-ai încrezut deja în Domnul Isus ca Mântuitor al tãu, acum este timpul sã-L cunoºti pe Dumnezeu mai bine. Acum e timpul sã asculþi de Cuvântul Lui. Biblia spune: „...Copilaºilor, rãmâneþi în El [staþi aproape de Domnul Isus], pentru ca atunci când se va arăta El, să nu rămânem de ruşine şi despărţiţi de El“ (1 Ioan 2:28).

Dacã trãieºti aproape de Domnul Isus, nu îþi va fi ruºine sã-L vezi când Se va arãta. Uitã-te la meditaþiile din aceastã carte ca sã-þi aminteºti ºi de alte lucruri pe care le poþi face ca sã te pregãteºti pentru cãlãtoria ta spre cer.

@Ce poþi face astãzi ca sã te pregãteºti pentru cãlãtoria ta spre cer?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Poþi sã te rogi: Doamne, mulþumesc cã pot sã fiu cu Tine în cer într-o zi. Ajutã-mã sã mã pregãtesc acum pentru ziua când Te voi vedea. În Numele Domnului Isus. Amin.


Recommended