Home >Documents >carte finantele intreprinderii

carte finantele intreprinderii

Date post:08-Nov-2015
Category:
View:39 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Description:
carte finantele intreprinderii
Transcript:

1

1. Esenta, rolul si functiile Fianantelor Intreprinderii

O1 Esenta si rolul Finantelor IntreprinderiiO2 Functiile Finantelor IntreprinderiiO3 Particularitatile organizarii finantelor la intreprindere

O1 Esenta si rolul FIFinantele intreprinderii include constituirea, repartizarea si gestionarea resurselor financiare necesare pentru realizarea obiectivelor sale economice, financiare, sociale concretzate in: a) producerea si realizarea de bunuri si servicii; b) asigurarea echilibrului financiar; c) obtinerea profitului necesar dezvoltarii activitatii si remunerarii fondatorilor; d) ocuparii fortelor de munca;

Finantele Intreprinderii- reprezinta totalitatea relatiilor economice care apar in procesul formarii, repartizarii si utilizarii fondurilor banesti ale intreprinderii. Finantele sunt strins legate de activitatea operationla a entitatiicare consta in producerea de marfuri si servicii si realizarea lor, si i-au nastere odata cu formarea capitalului social, sursa principala de formare a intreprinderii. In continuare finantele oricarei intreprinderi cuprind relatiile banesti ale sale: 1. cu alti agenti economici; 2. cu bancile comerciale; 3. cu salariatii; 4. cu statul;

FI au o insemnatate dubla:1. Pe deoparte asigurarea ritmietatii si rentabilitatii intreprinderii: -formarea fondurilor banesti ale intreprinderior folosind un spectru larg de surse; -repartizarea fondurilor banesti in conformitate cu necesitatile intreprinderilor; -asigurarea unui circuit normal al fondurilor formate garantind totodata capacitatea de plata, garantind solvabilitatea si lichiditatea intreprinderii evitind blocajele si stoparile; -de stimularea cresterii productiei, modernizarea, inovarea, folosirea tehnologiei; -repartizarea profitului;

2. Participarea la formarea bugetului statului prin: -plata impozitelor; -plata taxelor; -efectuarea altor plati;

Obiectivul FI include:a) constituirea si largirea capitalului social;b) formarea mijloacelor financiare necesare derularii ritmice a activitatii;c) constituirea unei structuri financiare optime;d) asigurarea circuitului fondurilor constituite;e) mobilizarea creantelor si efectuarea platilor;

f) plasarea eficienta a mjloacelor banesti excedentare;g) formarea si repartizarea profitului, remunerarea ationarilor si finantarea cresterii economice;

O2 Functiile FI

FI indeplineste 3 functii:1. Functia de acumulare si asigurare-are rol de asigurarea intreprinderii cu mijloacele necesare pentru atingerea scopurilor propuse;2. Functia de repartizare-prin intermediul acestei functii se asigura repartizarea si utilizarea fondurilor banesti utilizate;3. Functia de control- care se executa in permanenta pe durata intregului proces de activitate a intreprinderii incluiv concomitent cu indeplinirea celorlalte 2 functii;

Exista doua tipuri de control in dependenta de organele si persoanele care-l efectueaza:-Controlul extern- este efectuat de diferite organe si institutii din afara intreprinderii, fie in baza legislatiei, fie la dorinta intreprinderii.-Controlul intern-este efectuat de persoanele abilitate din cadrul intreprinderii.Din punct de vedere a perioadei efectuarii controlului financiar se cunosc trei tipuri de control:

-Control preventiv-prevenirea operatiunilor economice nelegitime si cheltuielilor nefondate; -Control current (operational)-are ca scop urmarirea executarii corecte si in termini prevazuti a operatiunilor economice; -Control post-operational-are ca scop verificarea, colectarea si analiza informatiilor privind operatiunile economice efectuate si situatia inteprinderii cu scopul de a intocmi diferite dari de seama si a face concluzia privind dezvoltarea intreprindrii de mai departe;

O3 Principiile organizarii finantelor la intreprindere

Sub organizarea FI se intelege totalitatea de relatii banesti , metode si forme cu ajutorul carora se efectueaza, formeaza, repartizaeaza si se utilizeaza fondurile banesti la intreprindere , se efectueaza controlul asupra utilizarii. Organzarea FI se bazeaza pe urmatoarele principii: -autonomia intreprinderii in domeniul activitatii financiare;-autofinantarea-cointeresarea in rezultatele finale (obtinerea unor profituri cit mai mari si rentabilitatii ridicate) si rasunderea pentru obligatiunile sale;-controlul- la baza sta analiza activitatii intreprinderii si metodel esi pirghiile de constringere si influesntare in caz de incalacare a dsciplinei financiare si nerespectarea obligatiunei sale;

De rind cu aceste principii de baza se mai folosesc si alte principii cum ar fi:1. Eficienta si rationalitatea-se bazeaza pe motivul principal al intreprinderii de a obtine profituri mari folosind cit mai eficient si rational resursele disponibile si cheltuieli minime;2. Demarcarea neta a activitatilor-sint separate ativitatile ce au o influenta directa asupra marimii capitalului de activitatile cu influenta directa asupra capitalului.3. Delimitarea functiilor-are ca scop neadmiterea concentrarii puterii financiare in miinile unei singure persoane.Resecatarea acestui principiu impune o anumita diviziune a muncii intre compartimente si posturi astfel incit o singura persoana sa nu detina controlul total asupra unei tranzactii financiar-economice. In acest fel vor putea fi evitate fraudele si efectuarea de operatiuni ilegale.

Catre factorii ce influenteaza modul de organizare a finantelor la intreprindere se atribuie:

-Forma de proprietate in dependenta de formele de proprietate apar deosebiri si particulariteti intre sursele si metodele de formare a fondurilor si repartizare a profitului in raporturile financiare cu statul.-Particularitatileprocesului de productie, in functie de particularitatile care apar la structura capitalului fix si circulant, viteza de rotatie, izvoarele de provinienta a fondurilor si altele.-Conditiile pietii.-Legislatia fiscala si altele.

2. Mecanismul financiar al intreprinderilor

O1 Continutul si structura mecanismului financiarO2 Structura financiara a intreprinderii

O1 Continutul si structura mecanismului financiar

Intreprinderea ca sistem este compusa din 2 sisteme: -Subsistemul gestionar (subiectul) -Subsistemul gestionat (obiectul)

Subsistemul gestionar

(subiect)

Pirghii, instrumente si metode de

finantare

Subsistemul gestionat

(obiect)

Catre subsistemul gestionar se atribuie diferite setii si departamente de ordin administrativ cum ar fi: departa-mentul financiar, comercial, de legistica, de planificare, tehnic, contabilitate si altele. Subsistemul gestionat este de regula prezentat de catre compartimentele activitatii de producere a intreprinderii cum ar fi: dotarea tehnologica, organziarea muncii, asigurarea conditiilor sociale a muncitorilor, organizarea acti-vitatii economice xterne a intreprinderii, politica de folosire a resurselor financiare etc.Mecanismul financiar-reprezinta un sistem de gestionare a relatiilor financiare prin pirghii si instrumente financiare si cu jutorul metodelor financiare.Mecanismul financiar al intreprinderii-este un ansamblu de metode, pirghii si instrumente de formare si utilizare a capitalului intreprinderii.

Structura mecanismului financiar este constituit din urmatoarele elemente:

1. Relatiile financiare ca obiect al gestiunii financiare.2. Pirghiile si instrumentele financiare.3. Metodele financiar.4. Suportul normativ-juridic si metodologic. Catre relatiile financiare se atribuie: -relatiile de crediatare; -relatiile de investitie; -relatiile asigurare; -relatiile de finantare; -relatiile de salarizare;

Catre pirghiile si instrumentele financiare se atribuie: -inpozitele si taxele; -premiile si penalitatile; -profitul si dividende;

Catre metodele financiare sunt atribuite: -evidenta contabila: -planificarea si analiza financiara; -evidenta si raportarea statistica; -controlul financiar;

Suportul normativ juridic si metodologic este asigurat de:

-legi; -hotariri ale guvernului si parlamentului; -decrete ale presedintelui; -instructiuni si scrisori metodologice;

O2 Structura financiara a intreprinderii

Capitalul reprezinta totalitatea de resurse utilizate de intreprindere pentru finantarea activitatii sale.Structura financiara a intreprinderii - reprezinta raportul dintre finantarea pe termen lung si pe termen scurt, dintre capitalul propriu si cel imprumutat.

Capitalul propriu al intreprinderii este alcatuit din: -capitalul sttutar; -capitalul suplimentar;

-profitul nerepartizat; -fondul de rezerve (rezerve acumulate); -capitalul secundar; -alte finantari din parte persoanelor juridice si fizice;

Capitalul imprumutat este format din: -imprumuturi; -creditele bancare; -datoriile fata de contragenti;

-mijloacele contractante de la emisiunea de obligatiuni si alte hirtii de valoare cu caracter de imprumut; -alte datorii financiare;

Structura financiara a capitalului- reprezinta o astfel de utilizare a capitalului propriu si cel imprumutat care asigura o proportionalitate eficienta intre coeficientului rentabilitatii si silvabilitatii financiare.La stabilirea structurii financiare optime a intreprinderii se tine cont de urmatoarele doua