Home > Documents > Carte de Rugaciuni Veche

Carte de Rugaciuni Veche

Date post: 30-Dec-2015
Category:
Author: iuli07672344
View: 805 times
Download: 217 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 27 /27
EU SINT PASTOIIIJL CEL BUN. PASTORUL CEL, BTIN' SUFLETTIL r$r PUNEI PEI\T- TRU OILE SALE... PRECUM MA CUNOA$TE TATAL, Sr EU gt-rNosc PE TATAL SI FUF'LETUL TMI ['UN PENTRU OI. $r MAr AM Sr ALTE Or, CARE NU SINT DIN STA- rii-ur, ACES'fA. $r PE ACE- LIIA TREBUIE SA LE ADUC $r voR .xvzI GLASUL MEU $I \rA FI O TTIRMA SI UN PASTCR... (IOAN, X, 11, 15-1S) O PORUNCA SFTNTA: 9I INTRE OAME'NI <<PE PAMINT PACE BUNA-VOIR,D...) <<...SrLb bolla instelotd cL cerrlui' deasrLpra s/atl- lLLlui tlrrt Betteent, n'esfirpitele c.oht'rte 1le '!tLUer-t^ "i,'ri'rru o;itttttt: aaSlavd intrtt cei dt: sris lrri Drttntte- ;;" ; ire l,Inlini r.r,tt, i"t'" oanre'tri 1lttttilvoire>> (['rLctr cle f /(/.5?I/V/''1i\/ Patriarlitrl l{ottiitliut ii't: i "t'*iii1 io' ai tLunin.d o pdlii,:1 -,',!,"''':t.,,:'::,', irrir, .r",,',ijJtLrr'' ali--razbotutui si ale mort'ii' Frunteu r1, 14). Pacea esle suspintil cel tttai acJirtc ul'-itritttit ortte' ne;ti. Qrice luptura ()tneiLe(tscd tbre;le sci sr' l)ucLi're irt aceastti ulald, in ltace tleTlinti' dc s.oure ' de lttrttittti' "cl.e- fntntuselea ;i ictpugrtl acestc.i .lumi' '\Ii'tn plu- gorrtLtLi trentura pc coariete plugul.ui.' ctnd aude cron' cdrtitttl corbilor, preaesiitori' cte-tristele 9i de rtt.oartT' "Arrlyt,'t ,rr,,,,citrr,t,.ttLi tlirt Iabrict' di,tt .ttzine si rturrc se lrartiirLld lard ,poir, cfid udzcluhul. t: '::!i::'u, ,:,'- ctlrturttrttlui ntt se mai poote a1;!ec,a senirru deasu' pra lrtcrtLlui stirL dfirn- ttiittloteci si laboratoare' chtC in largltl clitt alard al ltLrttii se au:le zting'initul. sd' i,itti "i,i-ponr', 7i utrt{a utft'ttciroldfitrti pace ! ., '-*'-sJb-;,* -'';-F'
Transcript
 • EU SINT PASTOIIIJL CELBUN. PASTORUL CEL, BTIN'SUFLETTIL r$r PUNEI PEI\T-TRU OILE SALE...

  PRECUM MA CUNOA$TETATAL, Sr EU gt-rNosc PETATAL SI FUF'LETUL TMI['UN PENTRU OI.

  $r MAr AM Sr ALTE Or,CARE NU SINT DIN STA-rii-ur, ACES'fA. $r PE ACE-LIIA TREBUIE SA LE ADUC$r voR .xvzI GLASUL MEU$I \rA FI O TTIRMA SI UNPASTCR...

  ( IOAN, X , 11 , 15-1S)

  O PORUNCA SFTNTA:9I INTRE OAME'NI

 • i ,i rf l:

  l )ctLi r t t accea, , acesteaechi,si curate dreptare de tt i t t{a, preantdresc pa'cea fi laudd precum se cuuitrc pe Dumtrczeul ei Fd'uri tot prin cuuinte cu acesleu. ' >. (Din L'anoqnele MineiuLtti pe de'cetnbrie ).

  Milioatrc de oanteni din lumea itireagd doresc pa-cea,sl urdsc razboiul, cdci pacea este bucLtr ie pioialu, iar rcizboiul este distrugere si moarte. Popou'rele lwnii doresc pacea si lupta penlru tr.iurnful pibiruinla ei pretutindetil irt lurne. Au dreptil sti tru-iascd itt pacc toate tteanturile, oricare ar li locullor sult soare, pe uscatuL cotttitLertelor: trcgrt, gul-beni sau slbi, - toli oamenii au dreptul sd se bu-cure dc uiala, in puce deplina, cuci pentru toti s-aniscut IIrislc,,s, (Romarti XIII, l). Vs ceretn neclirttitatasament fa(d de slinta cauzd a introrritrii pucii inlume, cdci

 • poporultuitorult i l t r i gii t t veci i

  J'du>>, a lcd ' l - t t

  e; t tsu i l c te lo r l l ( )as t fe s iF i u l t r i g i S f i n t r r l t t ivec i l o r ' ,> Amin I

  l r r r l r i t t 'a t i r i P i rc i i 9 i Min-' f ie slavi i ini l ! i t i rr t T1:

  D'uh, acttt t t 9i l iLtt 'urea 9t

  (D in rev is ta , ,G lasu l B iser ic i i "nr.

  ' t .-2---cl in decembrie 1953)' *

  Ii 1

  { rlrN rnrvaTdruRrr,D SI'rrvrEr NOASTRE

  BISER,ICI

  CAREI NSTP CE:A MAI DEI SEIA]VIA GRIJAA CRESTINULIJI ?

  Oea dlrtXt gil cea, mali de sdarn[ griJ[ a cret-titnulul 'este mlntuirea sufl'etulul s6'u'

  ctrM POATE CRsigTTNUL sA-$r MrNTttH-SCA SUFLETUL?

  de harul trui Dumne?-/erl, creqtinul,mintuirea sufletr-llui prin cre-gi statornic[ qi prin s6'vf,rqtrreadup5. voila ;i Poruncile Dom-

  GASIM DESCOPERITE PORUNCILE!VOIA LUI DUMNEZEU ?

  . I

  Bucurlndu-sepoate dobfindidinte i1ruternic5,de fapte bune,nulul.

  UNDESI

  Cuvintul lui Dumnezeu - adic6 DesU.ggrirear *ciumnezeiascE. =- se 'a'fl[ tn Sfinta Seriptffl' sau

  -

  Biblire qi tn Sfinta Trad:t'e'

 • Sfinta $,s,ripturd. sa;u B'iblia este alc[tultl dLlVectrfu'I, Testam,enfc - care ouprinde tot ce adescopenit Dumnezeu prin ptriunhi $ proo-roci, inainte de lntruparea Mlntuitorulut - $dinr Noul Tlestament, - 'oare cuprinde adusl de Domnul nostru IisusItrnistos. Toate cd.4ile din SfintE Scliptur5, amfost scil'se prrin insuflarea Duhulul. Sfrnt.

  Sflnta Trad'(tie sq4l Sfmta Predamle otrprlnde[rvd,fd,tura datd, de Dumlrezeu rpnin rdu grel qlnescrisd. la vrsmea descoperirii ei. Aaegte lnv6,-tetudi n-au fost scrirse nrilci de ,Sfintii Alpostoll,ci au fost pd,stnate llr Biser,Xc5, de urmragil Ail)os-tolitlor. fn eea mai mrare par0e, aceste firv4Eturtau fost scrise mai ttrziu de Sfinlii Plrintt.

  ' Cuvfioturl I'u{ Dumnezeu strta,t ln SflntaScripturd, $ in Sftnta Tradilie - tnebu-le crezutql pd,strat' aga cum De frri'afe Sffurta noarsbr['

  'Biserircd, OrtodoxS,, nu dupd, cum ne eJut[ mintoasd, pri,cepem fdecare ln pa"rrte.

  UNDE AFI,AM rNF','ATr$ATA PE SCURT lN-VATATURA CRE$TINJI?

  Inv6,f[tura mbrtuitoare a credlntet crettine seafl6, firfefi'gatl pe scurt in SimboLul Clredb&eisau Cnez, care & fost alcd,tuit de doue soboarea toatd, l,urnea ,cregtdin6,, linute lta Ni,seea lnanut 825 gi'lra Cottrstantinopol tn ,anul 381. Crezu,leste ffdrturisit de aproape intrearga oregtrinl-tate, dar neschimbat este p[strat doar de Bise-rica Ortodox[.

  CE ESTE SFTI\TTA BISERTCA ?Biserirca este Agezimf,ntul Sfint, latemeiat de

  Domnul Iisrs Hriistos, rpentm sfinfirea ryi min-tuineg noastrtr. Ea cuprfurd,e obrytera tuturor celorce ored qt mtrrturisese invifd,tura Mintuitorului.Siaguna Bioeriice, cnegtind ,care pd"zegte cu sfin_lenie gi rlnnpov5.duiegte inv{Itura ce,a adevi-rat6, estp, Elser,ilca or!od.oxd,. Creptinii sint drartorisi

  "-ssuilte por-rrncile eii, sE caute a le implinitn vtatq flor oea de toate zilele, sd. o iubeascl qis5, XngfiJeascb, de nevoile ei, bineqtiinrt cE nupoate fl mtutuire pentnr suflet, in afara B!,-seiljcti.

  cE LUCRARE IMPLTNESTE SF.INTA BrSE-RICA?

  Sfdnta Riseric5. 'ne invafE cuvlntul lui Duni-nezert, si,vlrqegte Sfintele Taine gi Sfintele S ujbepi ne cirmuriegte pe caiea mlntuirii, spre dobin-dlrea vieilr vesnilce.

  CE STI{T SFIIVTELE TAINE! ?Sfinte.le Taine $nt lucrE,rli v6,zute, prin esre,

  in chip nevd,zut, se pogoar4 tn sufleCut cnedtn-ciosului haml lui Dumaezeu. Ele au fost rin-dulte de Mlnr0uitorul I{ristos ryi stnt fln numd,rde qapte:

  1. Botezul.2. Ungerea cu sfintu,tr mir.3. Pocitnla sau spovedaniA.4. Sflnta

  .Impd,rt6,qanie.

 • /F-

  5. Preot la .6. Nunta, qi7. MarSlul.Dfrntre slujitori, numai arh erenl poate sd,-

  virqt toate cele gapte Sfinte Taine, iar preo-tu1; doar $ase, c[ei el nu poate sivirqi tainapreoflet.

  ' '

  Botezul se poate sS.virqi do,&r ln ca.zde mare nevoie, cind pruncul este in primejdiede moarte -_ qi de e[tre diacon sau de oriceeregtin.

  CE SINT SFII'{TELE SLUJBE ?Sfi,ntele slujbe sint oele mai fursemnate p5,r[i

  a'e cultului divin public. Cea mari de seamllllrj-be obgteascd. este Sfinta Liturghie. Sitlt apoicele 7 Laude, prin ear'e l5,ud5.m gi prmrndrimpe Dumnezeu ;i care se sivirqesc ln toa.te zi-lele, fe,r6 deosebine. Sint de a,semenea slujbeleSfi:atelor Tlaine qi Sfintele lerurgii.

  Sfiatele Ierurgii sint rug5,diuni sivfir;ite dearhiereu sau de preot pentru bincuvintarea$ sfinfirea omuluii ln diferjtte imprejur[ri dinylal6", a firii inconjur5,toare qi a felutitdlor lu-cruri foiositoare pentru om. Prin ele se tmpEr-td,gegte omului, firii neinsuflelite qi vietblilor ne-cuvintitoare, harul qll bineeuvinlarea tui Dum-nezeu.

  #$l1i1{li'ii;l i l

  Idsus se roagd tn grd,d,ina Ghetsimant.

  CE ESTE RUGAEIUNEA ?

  R"ug6ciunes, este ridicarea minfii gi voil Doas-tre c6.tre Dumnezeu, este vorbir.ea mintli cuDumnezeu, ,este cheira ,cu oare descb,irdem vls-tieria darurilor dum:rezeegtil. De a,ceea, se cu-vine c,a atunci clnd st[m de vorbfi. cu Dumne-

  adicd, a'tunci cind ne ruglm - se, hde-p5.rtim din gindul nostru ori,ce griJd,, sd. aluagsmortoe cuget p[tinnag F se furdreptI,m toate pute-rile duhului nostru numai I'a Dumnezeu.

  l l

 • . d

  CE ESTE POSTUL?

  Postul este i:rfriDaq.ea de la toate mlnclrilede dulce, (in caz de boaill, numai de la unele dinele), de la b[utu,riJe qi toate lucrurile lumeqti,precum ;i de la toate dorinlele cele rele. postuleste de mare folos, pentru c5. p5^streaz6. s[,nh-tatea trupului Sr cur5,fegte sufletul de patlrnl,dindu-i arripi s5" se r.idic,e prin rugiciune citreDumnezeu.

  Sfinta noastrd. Bisericd. ne invatS, cd, (pos-tul cel adev[rrat este i::,strlinarea de rl,utlti,lnfrtnarrea limbii, lerpS,darea miniei, depd,rtareade pofte, de eleveti're, de miuloiun5, qi de Jur[-mlntul minclinos>.

  CE STNT S]IRBATORILE?Slrb5,torile sint zile anumite dll eursul s,nu-

  lui ,bisericesc, inchinate fie amiurtirifl unor fbptedl'n istor,ia sfhte, fire cinstirii lui Dumaezeus&u ,& unora dlntre sfinli. Slrbitorile slnt orln-duite ca sd d6m odihn6. truprlui gi, totodatd,, s6ne lngrtjim in chip deosebit de cele foltositoaresu,fletului.

  De &[email protected], ln zilel'e de s[rb6toa,re, se euvineed, depErttrm dlin mrqte toatl grija lumearscl,a[' mergem la biseri]c4, s5, ascultd,m sftnta sluJ-bd' Ei se folosim ,timpul pentru s6,v0rgirea defq1*e tmne sau pentnr citir,ea cErfllor zidltoarede suflet.

  t2

  L-

  IfI

  CARE SrI\fT DATORIILE CRE$TINIILUI F,ATADE DIIMNEZEU?Sd, iubeascd. pe Dumnezeu din toattr inirns, 6io,

  tot sufletul si d"in tot cugetul s6u. Sd, se stra_duiascd, sd, cunoa,sci pe Dumnezeu gi s6 recu_noascl ln El pe Creatorul, Bineficflorul, Sfih_fttorul gi Judectrtorul s[u. 56 ascu,lte de porun-cils 1u1, s5, le implineascl gi s5' nu facd. faptepotriivnice voii lui Dumnezeu.

  - 56 se fereasc6

  de pd.cat, spre a putea pd,stra necontenit leglturasufleteasc5, cu Dumnezeu. $i sL urmeze in v!a(a&, pe cit ti va fi cu putin!4, p,ilda viefii Mln-tuitonllul Hristos.

  CARF SINT DATORIILE CRESTINULUT F,A-TA DE EL rNSU$r?

  S[ cuno'a.sc6 Fr sd, preluiasc5 vrednicia cucare l-a fnzgstra,f Dumnezeu: si-gi sporeascddarurile pe care i le-a dat EI gi- s6_rsi des6_vingeascE viafa, dar s[ nu se mtndreascd, cuaceste d,aruri, cil sd, fie smerit. Sd, oaute a do-btndi mereu cunogtinle att mai multe, pri,ncare s5.-9i tmbun5t6feascd, gi s6.gi $afrumus4ezeviafa. Se fil,e statornic ln hotd.rlrea ee& bun6,sl nu se lase coplegit de patimi gi sd.-gi tngri_jeascd, s6n6tatea.

  Dar m,ai, cu seam6, sd, fie hannic tn via|[, str6_duindu-se a s[vir;i numai fapte bune.

 • CARE SINT DATORTTLE CRIX$TrNIILUr rAT^{'DE APROAPELE SAU?

  S[ iubeasc5. cu adev[rat pe a.proapele s[u qisi-l preluiasc5,. 56 recunoasc[ drepturlie aproa-pelui siu ,si s5. se str5,duiascd, pentru lmplinirealor. ,ocrotindu-le cu sfinlenie. Str se roage pen-tru aproapele sbu, s5,-l pov6tuiasc6, a merge pecalea coa bun5, ori de ctte orit trebuie, qi s[-lajute [n toate nevoirie. S5, fie intotdeauna o rpild6,bunl pentru aproapele sd.u.

  CARE SINT DATORIILE CRE$TINULUI FATADE STAT ?

  Potrivit inv6([turii Bisericii noastre, cr,eqtinu'este dator si-qi iubeasc5. patria qf poporul d n

  -< care fia,ce parte, si se supun6 Fr se asculte deocirmuitorii qi d,e legile Statului. S5 muneeascS,cu sirguin!5. pentru sporirea qi pentru pfstrareabunului obqtesc. Se se roag:e pentru sinitateagi luminarqar cirmuitorllor, pentru inflorirea Pa-triei gi pentru ferirea ei de du;mani. S6,-gi aperepatria ch:ar cu prelul vielii impotriva celorce ar vrea s-o c'.ltropeascl.

  CABE Slr\"r DATORTTLE SP,E$TqYIILuI FATADE F'A1\trILIA SA ?

  SftntA noa'stre Biseric[, poruncette solilorrcregt{nt s6, se iubeascl gi s[ se c,ingteascd, unul

  r4

  tIlIi

  tIL = ' '

  pe altul, se-$i pastl 'eze ( i ieci inciosia f [g5"di l i t i . inf.ata Sfintritrui -Attar', s5, se ajute gi sE JucrezeimpreunS" pentru ce,le trebuitoare vilefii. Sintclato_qi s5, tr5"iasc5, in dreptate, cur[lenie gi cutn-pdt6,,r's qi s5, se strd.d.uiascE neincet,at pent,rudes5,virqirea duhovniceasci a 4mindorura. c6"_ld,uzindu-se clup5 inv6ltturile Bisericii. De ase_mene.a, ei sint indatorafi sb.-gi iubeascb, copiii qis&-i creasc[ ln s5.n5.tate trupeascb rqi sufle-teasc5,.

  Copiii sint gi ei datori s5,-;i iubeasc5 gis!.:q[ cinste'ascd. p5.rin!ii. Toli membrii unei fa-mtlii fiqi datoreazd dragoste gi ajutorare ilt_tre. ei.

  CARE SINT DATORTTLE CRE$Tr}IULUr F ATADE BISERICA ?

  Crerytinut este dator str creadd. toate adev6ru-ri.tre pe care le pnolpov[duiegte Biserica Orto-dox4, p5,strlndu-le ,cu sfinfenils gi rlnduindu-;iviala dupd, ele; s5, se sileasc5, a face cunoscut6,gi altora credinla ortodox5,, apd,rind-o de rl,t5,-cirifle eret'ice; s6 lmpUneascs, trroruncile Bisericii;sd, se 'supund, ierarhiei qi disciplinei biserice;ti,ascultbrd i:rdrum5,rile date de plrintele s5"u du-hormicesc; s5, irubeascb qi s5, cinsteascd, pe sluji-torii sfintelor altare, se ,se tngrijeascb de celetrebuitoare vielii lor gi de eurd,feni,a gi lmpodo-bifes locaErrllor de inehinare..

 • . ; ; l

  {."t

  : f lflll! 1 i

  lsl0{,# 'i $; # '

  $$ftrq

  ' { :

  CARE! ,Slllnf cElr...'E! z.ElgE' POR.I'NCT?

  Cele zece porunci lncredinlate tle Dumnezeutui Moise pe muntelle Sinai, - porunci pe care

  l6

  {i

  1

  creytinul trebuie s[ le impl,ineascd, 0n tot tirn-pul vielii sale,- stnt urmS.toarele:

  1. Eu sint Domnul Dumnezpu,l t6,u... 36 nu.ut,ralfi dumnezei a,fa,tf,, de Mine.

  2..-S[ nu-!i faol chip cioplit, nici a,sernd,nare' vreumui lucru din cite sint in oer aus, pe p5,m,int

  jo,q, in ap6, sau sub Firnint. Sd, nu te inchiniaddL,ora gi sd nu Ie slujegti [or.

  S. Si nu iei numele Dornnulul Ilumnezeuluitd,u in deqert.

  4. Adu-fi aminte de z)i[ttu a qaptea, oa s-osfinfegti. $aso zile lucreaz5, $ sd,virqegte toatelucrurile ta,Ip, ia,r in ziura a ryaptea, este odihnd,Domnnrlui l)umnezeului t6,u; in acea, zI sd nufacl niefr. un lucru, nici tu, nici fiul ti,u, niclfiioa ta, nici sluga ta, nici vita h,... (Ziua $ap-Lea este duminica, zlua \n care a invilat Mi'n-tuitorul Hr::sf6s;.

  5. Cinstesto po tet6l tdu gi pe mama t&, e'ns6-!t fie btne qi si trd;ieqti 6ni mulfi pe pd,mht.

  6. Si nu ucid.?. S6, riu fil d,esfr'lna,t.8. S6, nu furl.9. SA nu m,irtuiisofln strlmb ftnpotriva e,proa-

  pofui td,u.10. Si nu poftqEtfi nimic dtn cite sint ale

  aproa.Irelul S,u.-&ceste zece lloruncd. se nurnesc

 • CE SINT FERICIRTLE! ?

  tr'erieirl,Ie stnt c5,ilre rard,tate de Lnsugi Mlntu-ittorul Hrigfqg pentru doblndir'ea muwu^lril. Ellebrtregesc poruncile dumriezeeyti cuprinse ln de-ca'log gi slnt fn numdr de nou6:

  f. f'erlcifl cil sdraril cu duhul, cd a lor eetetnpirdffa oenrrllor.

  2. Fterictft cei oe pling, oil arcds Eo vor Etn-glla.

  3. Fedcffi oeil blinzf,, c[ arcfo vor moqtonl 1td.mtnfuf.

  Iisus tnud,tl,nd multirnile.

  f

  4, Ferici,tii oei ce fli,minzeec gi tnsetoqeanA' dedreptate, & acale. se vor sd,tura.

  5. Fericiti oei rnilostivi, ci, ace,la ae vor dilui.6. fbriaifi ceft ounafi ou inim.a, c6, a,oela vor

  ve4ea pe l)umnezeu.?. f'tericifi fdce,toilii de paae, ci, aceia fiii lui

  Ilumnezeu ge vor chem,a.S. Fericifi cei prigoilifi pentru dreptatg eA, a

  [or estg'lmrpnrd,fia oerurilor. \Ii 'II

  l l

  9. Fericifi \nefi fi cind vi, vor oc6,ri 9i vd, vorprigoni gi, minSnd, vor zien tot cuvintul r{'ufunpotrriva voa,str6, pentru Mine. Bucurali-vi 9ird rz,erselifi, 06, pla,ta voastri, m:ultdi este inoeruri.

  tr'ericirile se afl,5, in Noul Testament (Ma-tei V, 3,---12).

  CARE S1NT PORUNCILE SF'INTEI NOASTREBISERICI ?

  1. Sd, mergm bt sfinte bisertcb tn fiecaredwninfcd, qi sd,rbdtoare, pentru a, Escult'a sfin-tele slujbe

  2. SA $nem poeturiJe.8. Si otlstim pe slujitorii bieerioeqti.4. SA ne mfirtu,risim p5catelo gt tE ne Imp5,r'

  tiqtm cu Sfintele Taine ln cdle pntru posturi,tcu ceil pu$in oda,td, p an, in postul Pa,.stil[,or.

  6. G|6 nl oitirh anr$i ereticegti.

  l9

 • T-6. SE ne ruginr pentru toli oc.irmuitorii nr>.

  qtri.7. Sd, finem posturiile orinduite do episcopul

  eau mitrropolitul locunui, in vreme

 • de sine. [)acd rtu sitietrt snerilr , rr'ti ttu putein puptcu lolos pe colea rugaciunii ;i cine cuteazd sd serodge cu nindrie, sa stie cd rugdc[urtea lui esle za-darticd.

  Binelacerile rugaciuttii sirtt negraite. Rugdciuneaesle aripa cre'din{ei, rrtada nadeidii, oglirda dragos-tei, pecetea airtulii 9i ztioortLl pucatului. ]:a este iz'uor nesecat de slinlenie Si de trdire cre,stineascd )este paodz(I care ne ocrotepte de bolQul ispitelpr )este cheia cu care deschidem porlile cerului pi ldsantsd se coboare dsupra noaslrd harul lui Durnrrczeu'Ilugdciunea tnfitirbdteazd pe cel dezndddiduit, ridicdpe cel cdzut, nilrtgiie pe celririlrislat, irtoioreaza pecel obosit d.e pooara uielii, irttoarce Ia pocdinld pecel pdcdtos, intTtreste pe cel indoielnic tn credinld 9tsmerepte pe cel trufa; ; pe cel dspru il infilinzepte, pecel pizntap lt potoleSte ;i cdtre lucrareo faptelor bunepe toli ii poodluiepte. Nimeni nu este oprit sd se hu'cure de mintuitoarea roadd a rugdciurtii, nici cei buni,nici cei rdi : ttici cei oeseli, nici cei intrisiali i nicicet sd'natogi

  .sl nici cei bolnaoi.Cdutind spre ace-ste binefaceri odrdslite din rugd'

  ciune, Sf . Apostol lacors ne inodld; . Iar Sftntul ApostolPauel ne poaalueste sd f acent . De aceea si

  Biserica nelncetat sa roagd lui Dumnezeu (pentrupacea a Ioatd lumea>, ptiind cd rugdciunea pentrupacea lntre oameni pi popoare este cu afit mat fireas-cd ;i mai mlntuitoare, cu ctt ((spre pace ne-a che_mat Dumnezetl)).

  (Dtn ,,Carteo d,e rugdciunifi tn-

  tocmltl _4e Sflntul Sinod al Bise-

  r ic l l 'OrFQxe Romlne).\

  Il':,

  , r , ' t i: ' ; l ,

  . !

  r t , , :i , i1 ,' ' ' l l i ,. l

  i . " l

  I

  73

  i

  III'lI

  Il

  II

  !I

  . l' 1

  i

 • i i l l .

  ; .I

  ' i ' ' r ji , i i, il li,l l ' :{ ,{ l l

  : *

  #frr#: #

  {i i r*l :# , ,f i r* i .q i i l

  \-------_

  ?,4

  Crudti Tale ne inchinim, Hristgase, gi sfint6,Invierea Ta o li,ud^6^m si o m5,rim!

  t

  II,UGACIUNILE -DE ['[ECARE ZT

  AT,x.! CR,ESTINULUI OBTODOXSlav6, !ie, Dumnezeul nostru, sl,av{, tle!

  IMPARATE CERESCImpdnate Cereso, Mingiietoru,le, I)uhul adev[_

  nilrd, o&ne pretutindeni egtt qt to,ato lo impE_neqti, Vilrstierul trunntn,tilor gf lld,td,torule ded*f[,, vino qi Te si,Hqiuieqte intru noi gt necur[pegte do toatfl infufci-unsa qi mintuieqte,Brurulie, eufletelo noaetre.

  Sftnte Dumnezeutre, Sfinte ta,ro, Sfinto f6rd, dem'Oalrtd, milussts-r. pe noi (de B ori).

  tslevI Tatdluf, $ Fiu!,ui $ Sfintului Duh stacrnm si pururea Ei in vecii vecilor. Aminl

  Prea Sfint[ T-e,imle, milueqte_ne pe nol;curi,f,eqte pd,cate.e noastre;

  -Sti,pinu,

  Il 25

  ' l. lI

 • r . , i i , i .i r i l r,'rli .[ .

  iartd, firi-de-legiil,e noas,tm-; Sfinte, ccrceteaz'b qivindec6, neputinldle noastrne, pentru numelLe Td'u.

  Iloarnne milueqte (de 3 ori).,Slavi Thtinui gt Fiutui qt Sfflntulut Duh gl

  aotrm gi pururea -ti

  in vecii vecilor. Amin!

  TATAL NOSTRI'

  Tatd,I nosltm caro egti tn oeruri, sninpqsc!-s,o numele T5,u, vie tmpd,rnfia Ta, ffao6 so voiieTa precurn in Ocr aqa qi pe pi,mint. Piinea noas-trd, oea epre fiinp, d6-ne-o nou5, a,st6zi, qi n:iafiA noui gre$JletCI noastre, prcqum El ttoi[eftlm greqigiloi rroqtri, $ nu ne d,uoe po nolfur lspit6,, ci ne izbivegte de oel violoa,n.

  Ci- a Ta esto impdrnfila qi putorera Ei sNava:a Tatblui gt 'a Fiului ql a SfintuJlul lluh, asumqt punrrea tt tn vecli vecllor. Amln!

  Iloamno niiiluegte (de 12 ort).Slavtr, Tatdlufl t" fiultd El Sfintuilun ft

  a,cum ql gurursa gi tn vecll vedlor. Amlnl

  vENrTr sA NE INCITINA.II

  Vn$i sA ne tnchrnS,m Impdr&tulut noetnroumnezeu; venifi s6 ne tnchin5,m 9f s6 cddemla llrlstos, rrnp5,ratul n(ntru llumnezeu; vonlps6, ne inchindm Ei d, c6dem l,a, insugl Htltftoe,Impd,ratul gl Dumnezeul nostru. (ZI apot Gre-zu l ) :

  i

  t 3. Oare pentru noi, oa,Eenii, gi pentru & noaa--fud mfoituiro, a-a pogorrit din oeruri qI s-&intrupat de la Duhul Sfint si din lttrarlta, Fe-cioara A s.ra flcut om.

  i tI

  l t. ' l

  4. $i s-& ri,stignlit pentru noi tr dlble lutPitrat din-Pont qi a piltimd,t Ei s-a ingropat.

  5. $i a invia,t a treia zi dupd, Scriptur{._

  6. Fi s-a sultt la oeruri qi qado de-a d-neaptaTatEJlui.7. $i iari,gi va s5, vin^d, cu slavd, s6 judece viit

  gl rnortii, a C5,rui imp5,ri,fie nu va avea afftrgfth-8. $i intru Duhuil Sfint, Dornnul ds vtaS6 ld-

  cdtorurl. Cb;re din Tati,I purcede, @l oo iinpre-und, cu Tatil gi cu Fiu,I este incftirra,t Ei dnvft,Care a greit prin prooroci.

  9. 9i i,ntru una,, sfinrhi,, soborniceasci St trpostorleasoE, Bisericd,.l0; Itl6,rturiseso un Brlltez., intru lertarpa, pd-

  oatelor.fL A,gtpt ftrvlerea mor,tilor.

  /fr. Ft vdtrfa wareruftd oe v.!L sd fio. A.mlnl

 • hnprira,hr, l , si psalmistu, l Dauid,.

  Seara se spun racdlea$i rugigiuni, iar ln loculCrezului s'e spune Psalmul 50 a]ll lui Darr:d:

  ltiluegtet.m6,, Durmrtez4-utre, dup5, nx&re rnilaTa, qi dup6, multurnea induri,rilor Tatre gtergef6d-deJlegea mea!

  Mai virtos mr{, spa,ld, de f6,ri-de-legea mea glde pdotttul rneu md, cu,r5,teqte.

  Oi f5,ri-de-legoa mea eu o cunosc gi picatulmeu inaintea, mea este pururea.

  fio unuia am gre.qit pi r6,u inaintea Ta a,mftrcut.

  Imoit, dnept eEtir in hotd,ririne TaIo qir in judp-ctrFfro Tatre cu totul orutat.

  O[ !atd[ furtru f5,r6,-doJlegt mra.rn z,nmfullt +thtru pdrcate m-a n^f,,scut rnaica, rnea.

  28

  It ,IItit

  ;

  It .t

  I

  l

  C5 i&td adevi,nrtr . at iubit, cele noard,tate sl

  cele ascunsq alo inft]epciunii Ta4e Bi.-ai are_tat mie._

  Stropi-m6-vei cu isop Et m.6 vei ouri,ti; sp5,-\m5-ydi qi mal virtos

  -decit ,nLpr,Aa, i"A

  ""ta,Ibt.Auzrrlui mdi vei da, bucurie qi vosello; bucu-

  rilE-vor oasele melie colo s,rnerite.Intoaree,.fa,fu Ta, de la pi,catete mole sl toate

  firi,-de-legile - rnel,e sterge-[e.Inim6 cunatd, zideqte intru ming Dumnezeule,

  qi duh drept innoiesto intru oele tlin lA,urntruale melo.

  Nu m5, lephda pe mfine de la frala Ta,;i DuhrdlTEU oel Sfint nu-I lua de la..mine.

  De,-mi mio bpcuria mintuirii TaIb gi cu duhsti,pinitor mE int6,regte.

  Inv6,fa-voi po cei fd,rd, de lege c5ile Tale 9ioed necred.inciogl ila Tine s. oon lntoarce.

  Izb5,veste-m6, d vi,nsarea sirrgelui, Dumneze-tdo, Durnnezeul mfntuli,rii mrele. Bucura-se_valimba rnea de d.reptatea Ta.

  Doa,rnne, buzel,e mene vei deschide gi gura meava vesti laudra lla.

  Cd, de-ia,i fi voit jertfi,, fi.lprg firile de tot nu le vei binevoi.- {ertfa lui Dumnezeu eslte duhul unoilit; inimain!{ntn si smeritd, Dumnezeu nu o va urg*rsi.

  F5* bine, Do,arnne, intru buni,voirlea fa, Sio_nuftd, gf sd se zideascE r.idurito Ierursialimulful.

  Altumci vs[, binevoi jertfa dro1rt5,fii, pr;.noaulql.' oqderile de tot:.atunci oo, piro,e pe-raltar,flT[u lvifet.

 • Se ziJoe apoi qi aceast6. rug[,clune c6'tre MalcaDsmnulnr[:

  CU\rINE-SE CU ADEVARAT

  Ouvine-so cu atle'vtrrrat sE .te feriqim, Nd6cd-toar de Du;mnezfrrt, cea. [email protected] fricffiA qi preanovinqvat5, qi Maioa lhunnezieutui noetru, :-

  Oe6, oe Pqti mai cinsti't{' docfit Eonrvidt $*n

  "n"itA,i f6l, do a,serndmntre' dooft

  'EsxrF

  fidl,-G" ftrrt'[ etiltcdotun' pil'o @

  ei nfirout,Pro Timo, eea cu adovi'rat Ndsciltoqro de [email protected]'

  lrrrf,rq to rn6'rlrn.

  - 9

  -

  r

  RUGACIUNE PNNTRU PAR'IN,TI9r RUDENTT

  Lftnttteqto, I]oa,mno, qi milueqte po pdrfntllmel (numele), pe fra'!ii, surorile, pe toa'te ffi-niile ceile dupi duh 9l dupi trup gi pe prleteni

  qi ,le diirtribqt lbr parcea' Ta, indestulfinilu-l ou

  L-fm$f" odo lumeqti 9i ctl oele mai presuo dehrms.

  RuGAcTuNEA t"ffi8f UNUL PErvrRU

  I)oa,rnno, Iisuso lltrstoase, Durnnezeul noefurr'Cola oe ns-ai inv5,fat oa totdea'unn si ne rugirn

  unul pentru a,ltul, c6'ci a'qa vomr irnplini illogea Ta

  qi "u

  vo,m ard,ta vrdnici de mitra T&' - oailt[cu furdrumarre qi pnzeqte de vrfr'jma'qii vi'zu$gt nevi,zuSr pe sofur! rneu (sofia mea')' po ca/romt l-at dEruf,t (mi-ai. d6'ruit-o) a petrece mprF'unn pfnn, b moa,rte. D['ruieqt+i s6ni'tate 9i de-pltnE lnlelepciune, oa s6-qi po'atti indeplini da-

  torfilo sa/tro, dupd voia qi poru'ncilo Tallo' Fe-

  rcgte-l (o) de ispitelo pe Qaro nar fi in staresA te poarte. Int'iireqte-l (-o) in dreapta cne' IdlnF qi-n dnagoste desd'virEit6, ca 86 lucr6'm IfrnereunE foptelo bune .si s6 tocrnim via't'tu fim6- ttri dup6 efhtele TaIe aqez6ri 9i poruncfl' C6 o ITs dte effipinfrroo 9t puterea in veci' Amin! t

  I

  *

 • SPOVEDANIE

  Doamne, risus,e Hristoaee, Du:mrrezeul mu,Oela oe pentru p5,oatelle rnrelle rai primii,t ooar6, [email protected] gl cherni pe pd,oitoqi la fine, zicind: pecel ce Vfure la Mino nu-I voi seoa,te a.fari,, pri-megte-mrn, $ pe mine nevrednicul. Iart5-rnd taa,tepa'canele rnolo gi-mi dii harul T5,u gi binecuvin-ta,nea T,a, pentru mila Ta oea nr,a,ne s,i nernA,su-ratd,: cu ,rugic&unile prrea Ouratel Maicii llatre sia,le tuturop pfintitror Tni. Atrrin::friilft, -

  RUGACIIIbTD TArNTE DE Srrrvfas[P.aRTASANm

  Er,ainte do Sflnta Irnp5rttr,ganie,, cregtinul zicetoate rug[citunile incepE,toare, de Jra , pine la (de la p: lg. 25-29).

 • i, i.r F RUGACIUNE DUPA SF'IIVTA II}IPAR.

  TASAIYIEDup[ rprimirea Sfintei Imp5,rtd.galrii se spune

  aceastS. rug6ciune a Sfintului Chir:rl al Ale-xandrlei:

  Trupu,l Ti,u oel sfint, Iloamne lisuse llristoa,se,Dumnezeul meu, sd-mi fie rnie spre Via,la deveci gi Singele Fiu cel spump, eprp iertareo pi,-oatenor. qi s5,-mi fie mio fmpertnqireai archastaspno bucurio, sprc sd,n^6tate gi spno veselie. $i[a tnfltcoqata q,i a doua venire a Ta,, rn6 invned-niceqte pe mine, pd,e6,toaul, sd sta,u de-a dreaptaslavei Ta.le, pentry rugi,ciunile Pnea, CurateiMatcii TaIe gi aile tuturor sffrr,tilor Tfi,i. Amin!

  CINTAR,EA SHNTULUI A]}IBR,OZIEPo Tine, Durnnezeule, Te l[,udd,m; pe Tine,

  Doa,mno, Te rrdrtunigim; po Tine, prea veqni-cuile P5,rinte, tot pi,minturl Te m5,reqte. lie tollingeril, lio oerurirllb pi toate putoriflre, lie henr-vimii qi serafirnii, cu ne,tncBtat glas ifi etrig6,:Sffut, Sfint, Sfint, Domnu,l Durnnezeu Savaot!Pline sint oeruritle gi pfimiilful de rnfi,rirea, sla,veiTa,le. Mintuiegte, I)@,mne, pnlnrun Tiu glr bf,ne-cuvinteazfi, rnostenirea Ta, gi firyte-o pp dinsagf-nnf!6-o in veci. Spro Tine, Iloa,mne, a,m h6-dltftrft s6 nu 16 pglnim ln vecl. Amin!

  3t 39

  I

  In mormint vtafi, pus at foet, Eristoa're!

 • TR,OPAIT,UL LA INALTAB,EA OINSTITTNICRUCI

  Mlntuioqte, Doannne, poporul Ti,u ;i binecu-virrteaz6 mogteniroa Ta; biruinf5 dioptcredin_cioqi,lor cregtrni asupxa celor pbtrivnf-A d.i,ru_iegto gt cu Crucea Ta p6zegte pe poporul Td,u.

  NUGACIUNE LI\ ZIIJA NIIMELUIDunnezeulo Prrea Sfinls, cum voi putea s6_fi

  rnutrtunesc cu vrednicie pentru viafa oe mi-tiida,t? Tu m-ai ecos d.in intunericul

  -nefiintei sl

  vi,a,fa mea este un dar aI bun6t6git l\aLle,'carLm;a. p5,zit pin6, acuxn, m6 sprijiniryto in neoa_zuri qi intimpin5, trebuin,tele nrele. Tu egti Cefae priveghezi a,supr,a mea, ftrdreptezi prigit meltn cailea, binelui gi md, apert de ispite.

  -Ctna ml

  ritdoosc, Tu mi, intorci in cal,ea poruncilor 1lale;qtd -6 poticnesc, Tiu md sprijineqti; cind cad,Tu mi ridicit; qi cind pEc5,tute,sc, Tu m6 frrtorcigl-m_i doschizl p6,rintegtile Ta,lo brap. O, clt de.multo rlnt da,toriilo molo ci,tre Tinb, pentru oiltrd.a,,i dat viafd, gi mi-ai d,at in tmte zrlele cermrcdespro pd,rtintea,soa Ta bunitate gt ingrijir.e. pffn,d&r, de vie lecunoqtintfi,, lie ifir inchin toa,tezilelo viretii melle qi rnai a,les aceast6 zi dreed,rb'6togre pentru mlne, gi mn nog ou uiniiling,ca buni,tatoa Ta s[ nu mi pErd,seasai foi bttirnpu,I visfi mele, gi infolepciu,nea Ta, En, dngrdfiltlasci totdea,una ln oalea binelui qi fer!-ctrff pentru rug5,cirrnile

  _si mijtocirife sfrnhatu,i(numele sfintulrui al clrui hram ,porfi) Ei a,lePrea Curatei lVlaicfl Tale. Amfn!

  40

  t

  +fII

  ,,8i clnd rnergea,u lemeile sii uesteascd. uceniedlorInuierea Domnulu,i, iatir, Ii,sus le-a inttrmpinat ziclnd,:, ,Bucurati-ud,!", Iar ele, apropi i t trht-se &11 ctr,prins pi-cioarele Lu,i Si I s-u,u Lnchinet",

  IiUGACIUNII

  PE.NTR,U PACE

  Precum in mijloeul uoenicilor Tdi ai venit,flristoase Durnnezeule, pace dd,ruindu-lo lor, a;avlno gi la noi qi ne lumineazi, cu poruncile Tal.e.I)oannne, impaci, \umea Ta gi cu bra,firl T6u cellna,lt paoea Tel df,,-ne-o nou{,, iubitonrle d,e oa-meni. Amin !

  4r

 • lI

  '1"

  ' i ' il

  I

  , - ' 1

  . r i , i i

  i ,.iII

  r , r

  i, ill1, i ' l l l '' tll

  LA II\"YTER,EA DOITNULUI

  Invieroa lut Hrtstos vizf,nd, sd no inchlni,mSfintulul Domnului Iirue, Urlufa cehrl ff,r[ depd,oat. Crueilt Ta,le ne inohin5,m, Eristoase, gigfturtA, Invierea Ta o l,[ud*m qt o sil[,vlmr, caTu eqtl Dumnez,oul ttostru, afa,rd, de Tihrc paltul nu gfirn, numele T[u tl numfm. Venl,ft tollcredincl,ogfl ed, no inchflnlm Sfttrtei Invleri a luiHristos, cd iat6,, prfun Cruco a, venlt bu,eurie latoat6 lumea; totdoauna binecuvlhrtf,nd po Dom-nul, lElud6,rn Invlenea Lui, c6 rdetlgnlre d,bdlndpentru nrol, cu moartea po moarte a stdcst.

  RUGACIUND CATR,A SF'II{IA TN^EIME

  Invrednicegte-no, I)oann4e, in dus a,oeaot&,fi,r{ de picat si, ne pd,zim noi. Bine ogti cuvin-tatt, I)oamne Dumnezenrl pdrinfllor noqtrt gll6,udat ei prca sH,vit eete numsle T[,u in vecil.Amin! Fte, Doa,m,ne, rnill/a Ta spre nol, prtoumarn n5dniduit intru Tine. Bino egti cuvtnta,t'Sti,pine, infelepteste-ne cu indreptirtle Ta,lp.Bine egti cuvintat Sfrrlto, lludneazfl-ne au h'dreptd,rite Ta^le. rloa'mDe, rnil'a ra este in veao,lucrurile miinfllor lblle nu [o treoe ou vodereg,lie ee ouvine laudfi, fro se ouvtne cln'tane, $!edrav5, s,e cuvine: Tafii,Iui gl, Flullui ryt SfinhiluiDu.h, acum ,gi pururea gi in veorl veoilm. Arfn!

  42 43

  tjN

  TROPAR,UL POGORIRII DUHULUI SF'INT

  Blne egti cuvint'atf llrist'oase Durnnezeul nos-tru, Oeila, oe prca, inlelepfi P* -p"*rl ai ar6'ta't'i*frm1i"ao-l'e ior Duhufi Sfint si printrin;ii lunea'ai viilat, Iubitornrle de oa^meni, slavb !ie!

 • : ',ii

  i ' i l| , { i. t l

  f iFL*r+

  , { 1i i 1tf'

  ,,li ,, 44i r i l i ,{ l f i : , t- .]:'- ,^-:-,, - -

  RUGACIUNEA SF'IIVIULUI EFR,EM SIRUL

  --Doarnne gi Std,pinut viefiri mele, duhul trfn-9!ogi, at grijii tle mru-tte, if mnirii de sti,pinircti al gd,irit in degert nu m,Ll d,a miie.

  Ia,r duhul curifiei, aJ smereniei, al rd,M^6,riipi a,I dragostei di,ruieqte-mi,-1 rnii, slugii Tale.

  A,sa, Doa,mne Impd,nate, diruieste-nrli, e.a s6,_mivid gneqa,Iele melte qi si, nu osinde,sc pe fratelemeu, cd binecuvintat eqti in vecii vecilor.Amin!

  R,UGACIUNE DE NIULTUMIR,EDoarrrne Ilsuse Hristoase, Drlrnpg2sul nostru,

  Dumnezeufl indurd,rilor ryi & toa,th. mitrostivirea,caro al nernlsuratd, ilili,, nespusl qi neajuns[iuhire de oa,meni, ci,zind a,cllm cd,tre ; Taslavi,, cu frici, gi ou cutremur aduc lire mnrl_firrniro pentru binefacerile de care m_ai invred-4.i! p" mine, nevrednicul Ti,\r nob. To sld,vosc,T Qyn-.qi Te cint_sa pe Domnrtl, Sti,pinrl qiEirrefd,cd,torutr meu. $i iiarngi d,zind, inairitea fri,ift. mulfnmeT gi cu smererri,e m"i, rog nemd,su-ptgi.li negrd,itel Ta,le miiloistivir{, oa gi ae aournina,lnte s6-mi d,S,ruiegti mie Ei tuturot' eerneni[o,rmoi brnefaceril,e Ta.Ier ea sd, sporim intru drearytacredinf[,, intr..t dragoste.a ci,tre Tine Et

  "at"eaproapele. fzbivegte-ne do tot rE,u,l gi -neoazrd.,

  Ili,ruiegte-n paoe qi linigte. gt mE, fni.rednicoEtep mine in to,ate zilels viefii mple t,otdeaunaS:Ti raduc

  _muJ,,'tuimire Ei sE, -gri,ilec

  qi s6, oini949 p.ea bune Tlati"Iui qi, Fiutui qi' SfintutuiDuh, a,c

  "ni gi pururea gi ih vecli vecilor. Amin!

  RUGACIUND LA OIT,ICE TR,DBUTNTA

  Doa.mne Dumnezeul nostru, I'u cdl& @ aizis si s-a f5,cut fioat[, f6,ptura, nu intoarao fa,fa,Ta de la noi pdc6,ttogli, ca si, nu vie a,suprilnemiuia, cea groazniod, qi infrioogatd ra dureriflor,oare esto rcdut pd,catelor noastr, oe pe toa,tJ,,r,nn nenurm.i,rnalte, cu nesoootinti sivirgim. Noisintem p6,c6to,gi, netr.ebnici qi plini de riuta,te;iar Tu egti izvorul viefii Ei aI milostivirii. Nune l6,sa, Doamrie! Nu trece nrgdcinrnea noa,stri,,a p5,ci,tosilor, nici ne rd,splS,ti nou6, dupi nel+giuinillo no,aptre, ci pentru c6, nu sintem vrednicitu cigtigta rditrlogtivinea pri,n sirgrrinfr:n @a detoate zilele, dS,nrieqte-ne-o Tu oa rur indura,t gimu,l,t milostiv.

  I)orannnB, pentru rugi,ciunea Sfinfilor Td,i, di,-ndeste-ne nou^d, sd,nitate ;i via!5, feriti de toati,r6.dtab'ea gi ne intiireqte cu Duhul T5,u oel sti,-pinitor, oa din adincul inirnilor, 'cu buaurie sisl6$im prea sfint nrunptre T6,u in veci. Amin3

  TTI,OPAR,UL STINTILOR, APOSTOLIPETTRU gr PAVEL

  Cei oo sintefi intrp Apostoli mrai intii pe soa,ungez5,tori gi lurnii inv5,f5,tori, Sti,pimil,ui tuturorruga,fi-v5,, pace lumii s6, di,ruia,scd, qi eufletelornoadtre rnnre mil6,.

  (Din ,,Cartea d,e rugd,citttr,i(', ti-

  plr i td cu binecuvintarea SfintulutSinod al Biserici i Ortodoxe Ro-minb) .

 • :!t r

  --

  --------

  - .--

 • PEIVTR,U OA R,UGACIUNILE VOASTRESA X-IE ASCULTATE...

  de f /UST IN IANFatriarhul Rominiei

  Cind indltati I'n salele oooslre o bi.sericd, nu uitali,iubitii mei,'cid mai rdmine ceua de fdcu't : ,iiihtica ea sd fie incdlzitd de inimile ooastre ; rdmineca e(t sri aibd aiald, sd trdiascd prin dragosteoooastrd de Dumnezeu. Pdsirtd in ea, sti od

  -cutre-

  murati sufletele, ia r:a tep66n7i de rdu si sd tsd iu-hiti unii pe altii, aducindu-od aminte de cuointeleMintuitorului : (h[atei V, 23-24). Tot a1a f i aoisd

  ,uitali loate necazurile si rdutdlile, pentru. ca,lnchinindu-xd, sd ad tie rurltit"iurtil 'e asiultate. Saierta{i gresalele celor ce ud gresesc, . Sd nu rsd uitali datoria fa{d de patric,fa{d de lara rnastrd.

  Biserica uoastrd poote sd nu lie mdreald, sd nuaftd podoqbe scumpe, sd nu fie suflata cu aur,sd fie de lemn. Poate sd fie o bisericu{d sitnp[a,smeritd in eolauia ei. dar nddajduitoare spre cer.Sfintul loan Gurd de Aur spune: . Vd spun pi eu,dupd pilda lui: dacd atseli o ,bisericd de lemncdutali sd lie sufletele ooastre de aur ; sd fie

  ' ntari, sd se inalle pururca spre Dumnezeu, sa fiebogate ln daruri dumnezee$i.

  (Dtntr-o buvlntare rostit[ cuprlleJul stlnttril unel btserlcl).

 • TN,OPARUL OUVIOASDI PARASCIIIVAIntru ting rnalrci,, Cu osirdid s-o mintuit oel

  dupd, chip, cd ,lufnd cruoea ai umat lui Hdstosgir lucrind, ai fnvnfa,t sA t*ru Bp uito [a trup,c5ci esto trecS,tor, ci si poarte grij6 de suflet,de lucrul oel nomuritor; pentru aconsta El ouingeril fupr,euni qo bucur6,, Ouvioas6 fhnas-chlvo, duhul t$u.

  smhTr B'oil[l}ir$r sFrNTr cu Moll.srE rH TAISA NOASTRA

  In eviavia clerului 9i a 'credinciogilor llisericiiOrtodoxe i?ci r t int , s-a statornlc i t r ie in i r l i / t v i 'e i r ie c i i ts-t i rea unor sf inf i a le c l ror nroagte se glsesc in ca-tedra le le g i nr inast i r i l c r loast re '

  [ . a i ; , t ' J 1 l , i 1 l ' e : , i - ] - i i l l ' , , i i , r l l . \ ' . i l i l l ; l l 1 ' L ' i r r l i r ' ' l ' i i t r : l t r cse gdsearr s l i t r te le l r i r moas- te . c ins t i rca acestors f in !T s-a rz isp i t tc l i t : i1 ro i g i i r r ; i l tc pEr i r a le . ! i r i i '

  Sf intrr l Sir jod al tJiscrici i Ortodoxc I?ornine, 1i-n inc l seat t ta c1e acest fapt , a l ro t i l r i t i i i eh ip sr ; l - ro t ' t t i -cesc g i canot t ic ca e i sd f ie c ins t i f i i r r i r l t reaga I l i -sericd Ortocioxd Romittd.

  Intre sf inJi i ac.estia se ntttnErd :

  Sflnta Cuaioasd PAR.4SCHiII '4, de neanr din sa-tu l 'Ep i va t , d i n ap rop ie rea Co r l s t . r t t i i t l opo l i t l t t i ,

  . a l ecdre i

  's f in te rnoagte au fos l rc l t tse la Ias i r ie b ine-

  crecl inciostt l voevod Vasi lc [- t tpt-t , in ; ' r i l ta de l4 oc.-tombr ie 1641, g i a9e; r .a1c in b ise l ica Sf iu f i lo r Tre iIerarh i , ia r in ant t l 1868, ar r fos t mtr la te in b iser icacea mare a Si ir t tei l l i t rolrol i i . Zina ei de prdznuireestc la [4 r ; r ' tc r t t i . r l - ie .

 • .llfnta M.ucenfld FILOFTEIA, din Molivatul Tra_c rer, ale carei sf inte

  .

  moagte atr f ost trectrte peste[ )un i re , . pent ru a f i fe r i te 'de l r ing i r i rea nav l l i to r i_ror. t l l rct sr agezate de Radu \/oevod Basarab in l l i_senca Domneascb din Curtea de Argeg. Este prdz_nuitE la 7 decembrie.

  Sllntul GRIGORIE DECApOLITTJ L,,din tinutulcelor zece cetdf i ,ale farigradrr lui A. on-a,f ; ; , ; i ; ; ;-rur , .s t ln te moa; te au fost aduse in f ar5 de BarbuL,ratovescu in anul l4g7 gi asezate in nrindstireiBistr iJa Vi lci i . Este prdznrlt iu - iO"noiembrie.

  Slirtul Cuoios pdrinte DITVIITRTE CEL NOLI,BASARABOV, d in .prea jma ,u tu fu i goru*Uou, ; ipe apa Lomulrr i din BLrlgaqia, "t" "aiui-

  -rf lni .tnoagte au fost ddruite Mit iopol iei cf in eucurdi i^ ' i ;

  .u3yl .1774 de generalul rus Ivan Sult i tou. nit . ia.-bdtori t cu muit6 evlavie, nrui l l " , a" .r*Ain.fo. i il rrrcrrregteni, la 27 octombrie.Sfintul Cuoios l{rcODIM. ctin pdrlile Macerloniei,

  care a ven i t in Tara l lomineascd^ in 'veacul a l X iV jIea, orindri 'c l aci vi"ta cEi;; ; ; ; ; . , , ' ; drrpd ce a, ct i_tori t nr inEstir i le Vort i ia, Tjr; ; ; ;- ; i pi i i f"p.-A tr.-crrt ia.cele.vegnice in- anul 1406; i i i zlgra de ZO decgmbqie, cind i se f ace gi porn.ni.*. parte Jil,sf intele iLri moa;te se afrd' i" ni i i ia.t i rea Tismana.St'intul mucenic lO.4N VALAHUL. tindr vl5starromirresc drrs in robie de trrrci gi omorit in ctr inui ip:l!.u- credinfa cregtinl, la ftnstantinopoil i;'^;;;,1 i1662, ln ziua de t2 nta' i , . in,t_i-s" ' i ; ; ; ' ; l ' ; ; .#f

  lt"ln ufu.A de acegti sfinfi, Biserica rroastrd s-a in- Ivrednicit a avea si dintre'itujitori i l t

  ".. i i*io;i i . i , Ibarba{i vreclnici care ar prr'rnit ' . i ln,,n" .rl i i t"L"i. i, I

  I

  i' e t t t r r r ev lav ia s i r ivna lor in t r r r s lLr j i rea cred in fe is t r ibune. Ast fe i , i r i veacur i j le X\ / l ; i XVI I , c ind B i -serica Ortodoxd cl in Ardeal a fost srrpusd la grele;ncercdr i , nru l f i d in t re f i i i e i (. StrS-hicind in sf ir ; ienie 9i pdtimind cu senindtate pentnrlegea ortodoxi, Sf intul Sinod i-a trecrrt in cetelesi in! i lor, r induind soroc de prdznuire peniru prinri ido i z iua de 24 apr i l ie , ia r pent r r r ce i la l { i , z iua de2l octombrie.

  I )e asemenea. Sf in tu l S i r rod a hot l r i t s I f ie t re-cut in r indrrr i le sf in{ i lor ; i CALINIC DE L,4 CERNI-(- ' ,4, rrronal i crrvios 9i Ierarh vrednic, pdstor al Ep's-copiei Rimnicului-NoLrl Severin, cu zi de prdznrrire

  -

  la I I apri l ie, precunr gi pe Mitropol i trr l Iosif al I I- leaal Tinrigoarei, cnnoscut pentru f aptele, virtuf i le giminuni le sdv i rg i te de e l , sub numele t le Sf in t r r l IOSIFCEL htOU DE LA PARTO$, a;ezlind ca zi de prdz'nrr ire l5 septembrie.

  Potr ivi t r induir i i statornicite de Sfintul Sinod alBisericii Ortodoxe Ronrine, Sfidul Calinic de IaOerricct va f i cinst i t du,.r i t , tatd prarr i la, in crrprinsulArhiepiscopiei Bucuregti lor si al Mitropol iei Olte-

  I

  ;

  r53

 • t i . iei . ; Sf in{ i i Ierarhi gi 4,1: ir turisi tori lorest si Eaoa,(,uvio; i i A' ldrtrrr isi tori l t isctr iort Sarai gi Sofronie dila Cioaro,. impr"errn. i cu Sl intul Mucenic Oprea dinSii l iptec Sibitr lui voi- f i cinst i t i in iot crrnrinsul [ ] i -ser ic - i i noast re t l in Trans i l . " 'a r r ia , ia r Sf in t r r l Ierar l rIosi l cel Nou de la l)arlr is va f i cinst i t in cuorinsulA ' l i t ropo l ie i Bnnatu lu i .

  w*''#[email protected]$'r+IFfllll'A

  i\ l -- t^ .: l \ ^ - t

  5,1

  2 februarie.' Intlmptnarea Domnului"

  .

  INDR,UI}IARI F'OI,OSITOAR,E PENTRUTOT ANUT,

  SAITBATORI. I-EGA[,EToate duminiciie de peste an.

  1 ianuarj,le (Aaul Nou).1 Mai gi 2 mai (Ziua Muncii) .

  23 August gi 24 august (Ziua eliberlrii Pa-trie'!. noastr-e de sub jugull fascilst).

  7 Noiembrie ryi 8 noiembrie (Aniversarea Ma-r{t Rwolutii Socialiste din Octombrie).

  25 decembrle (Cr6,ciunutr).

  SARBATORI BISERICE$TIDuminicile de peste

  I ianuar[e: T6.lereaIisus Hrigtos gi

  6 ianuarie; Botezull' 7 lanuurie.' Sflntu,l30 ianiarie.' SfiDtll

  gorie ryl loan.

  an.imprejur a Domnului nos'truSfintul Vasile cel Mare.Domnului sau Boboteaza.

  fcran Bot-ezEtorulTrei ferarhi, - Vasile, Gri-

 • III25 martie: Buna Vestire a Maicii Domnului.Cu data schimbatoare: fntrarea in ferusalim a

  Domnului.Cu datd schimbdtoare: Duminioa fdvier;i sau

  SfintdLe Pansti.23 aprilie: ,Sfintul Mare Muc,enic Gheorghe.Cu datd schimbdtoare: Inbllarea [a, cer a Dom_

  nului.2^1 ryai: Sf"nfii Imptrrafi Constantin qi Elena.Cu data schimbdtoare: Duminica eogoitrii Duhu-

  lui Sfint (Rusaliil,e)Cu datd schimbdtoare (a doua zi dup[ Rusalii):

  Sftnta Tre-[rre.24 iunie: Naryterea Sflntulut foan Botez[torul.29 i.unie: j{intii Apostolil ,Fetru gi Favel.20 iulie: Sfintutl prooroc nie feivltEanul.

  I august: Aflarea Sfihten Cruci.,6_ august: Schimbarea la fatb a Domnului. ?15 august: Adormirea Maicii Domnului (Sint[_

  mtrria Mare)29 august' T[,ierea Caputtui Sfintului Ioan Bote_

  ztrtoruI.I septembrie.' Nagterea Maiciii Domnului (Sfnte-

  m5.r1a MicA)14 septembrie: InS,ltarea Sfintei Cruci (ZIua

  Crucii)14 octombrie: Sfinta Cuvioasl paraschiva (Vine_'

  rea Mare).26 octombrie; Sffurtul Maxe Mucenicr Dimitrie.I noiembrie: Sf,intii Arham,ghdlf Mrlhait gl Gevri{I.

  21 notembrie: Tntrarea fur Biserkf, a Ua'lcil Dom-nului.

  6 decembric; Sflntul Ierarh Nlcolae.25 decembrie; Nagterea Domnului (Cr6ciunul).

  26 decembrie: Soborul Maicii Domnului.27 decembrie: Sfintul Arhidiaeon $tefan.(S[rb[toril,e eu datd, schimbltoare sint legate

  de data Sfinte'or Paqti).7'ry8 DE POST TN CURSIIL ANI.ILINtToate mierddne qi vlnerlle de peste Bn, h s.fars

  oelor de .6 lanuarrjle (aju,nu1i Bobotezi[).

  29 august (T5,ierea Cap,nlul Sfintulul foan Bo-tezltorut).

  14 septembrie (Ior5.lfarea' Sfintei Cruci).CELE PATRU POSTURI DE PESTE AN

  Postu,l Pa^gti'or (PS"resimile), eare line gaptesipt5.mini gi st5,. tn leg6.turd, cu data pap-tilor.

  Postul rSfih$lor A4lostoli sau alr Simpietnrluihrcepe din ,sefra Duminicii Tuturor Sfin-tilor gi line pin6 ,.a 29 iunie.

  Postu,l Sfintdmd,riei, 1_-14 august.Postul Criclu.nulu{, de la 1b noiernbrie pind, la

  24 decembrie (6 sd,pt5,mini).ZILE DE POST IN CARE SE MANINCA U:NT.

  DELE.IVIN SI E DEZLEIGARE! LA VIN

  In Postul Paptilor: slmblta git duminitere, [b, 24februarig, la 9 martie gi la 25 martie, clndoade tn Jola Mare, tr Vinerea Patimilor sau lnStmbd.ta Pagtilor.

  . ] l

 • 5E

  in Postul Crdciunului: la 23 qi 30 noiembrle,' 7 , 5 , 6 , 9 , 1 6 E i 2 0 d e c e m b r i e , ( d a c 5 , a c e s t ezi l ,e cad lunea, marlea ; i vinerea).

  ZTLF| DE I)OST T}tr L]ARE I' DEZLEGARELA PESTE

  In Puslul Pa;lilor: la 25 martie Fi tn DuminicaFl:oriilor.

  Irt Poslul Sirttdrndriei: Ia 6 eugust"In Postul Crdciurtului.' 21 noiembrie (chiar dac6

  e rniercuri sau vineri), 23 qi 30 noiembrle, 4, 5,,6, 9. 16 qi 20 decembrie (dac6, a,cste zile cadmarlea sau joia) gi in zile'le de lunl, miercuriqi vineri ale acestui post, cind eade hramulbiserici l noastre.

  ZII.E DE I'OST IN CARE SE MANTNCAr)ULCE (r iARTr)

  trrllercurile ,


Recommended