+ All Categories
Home > Documents > CAPITOLUL I Dispozi ii generale -...

CAPITOLUL I Dispozi ii generale -...

Date post: 20-Oct-2019
Category:
Upload: others
View: 16 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
35
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei Contract colectiv de muncă unic la nivelul ramurii de Gospodărie Comunală, Locativă şi Transporturi Locale pe anii 2007-2011 nr. 872/2007 din 21/03/2007 Publicat in Monitorul Oficial, Partea V nr. 10 din 25/04/2007 înregistrat la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei sub nr. 872/21.03.2007 În temeiul drepturilor garantate de Constituţia României, al prevederilor art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 130/1996, republicată, al Legii nr. 53/2003, precum şi al reglementărilor din Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional, s-a încheiat prezentul Contract colectiv de muncă unic la nivelul ramurii de Gospodărie comunală, locativă şi transporturi locale între următoarele părţi contractante: Angajatori, reprezentaţi de Federaţia Naţională a Patronatelor Serviciilor Publice din România, prin delegaţii numiţi de consiliul de conducere al patronatului; Salariaţi, reprezentaţi de: - Federaţia Sindicatelor Libere din Serviciile Publice; - Federaţia Sindicatelor Libere Independente din Gospodărie Comunală, Administraţie Locativă, Lucrări şi Servicii Publice; - Federaţia Naţională a Sindicatelor din Serviciile Publice SIGOL. CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Părţile contractante recunosc şi acceptă pe deplin că sunt egale şi libere în negocierea Contractului colectiv de muncă unic la nivel de ramură Gospodărie comunală, locativă şi transporturi locale şi se obligă să respecte în totalitate prevederile acestuia. (2) Angajatorul recunoaşte libera exercitare a dreptului sindical, conform convenţiilor internaţionale pe care România le-a ratificat, Constituţiei României şi legislaţiei naţionale, precum şi libertatea de opinie a fiecărui salariat. Art. 2. - În sensul prezentului contract colectiv de muncă unic la nivel de ramură Gospodărie comunală, locativă şi transporturi locale, părţile înţeleg: - prin termenul de angajator - cel care angajează, respectiv persoana juridică sau fizică, autorizată potrivit legii, care administrează/utilizează capital, indiferent de natura acestuia, şi care foloseşte forţă de muncă salariată; - prin termenul salariat - orice persoană fizică ce se obligă în temeiul unui contract individual de muncă să presteze muncă pentru şi sub autoritatea unui angajator, în schimbul unei remuneraţii; - prin termenul salariat cu funcţii de conducere - administratorul, salariat al unităţii, inclusiv preşedintele consiliului de administraţie (conducere) dacă este şi salariat, directorii generali şi directorii adjuncţi, şefii compartimentelor de muncă - divizii, departamente, secţii, ateliere, servicii, birouri - precum şi asimilaţii lor, stabiliţi potrivit legii sau prin contractele colective de muncă ori, după caz, prin regulamentul intern; - prin termenul sindicate - organizaţiile sindicale care sunt persoane juridice independente, fără scop patrimonial, constituite în scopul apărării drepturilor prevăzute în legislaţia naţională, în pactele, tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte, precum şi în contractele colective de muncă, şi promovării intereselor profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive ale membrilor lor; - prin termenul reprezentanţii salariaţilor - persoanele alese şi mandatate special în scopul promovării şi apărării intereselor lor şi care nu pot să desfăşoare activităţi ce sunt recunoscute exclusiv organizaţiilor sindicale; - prin termenul unitate - regiile autonome, companiile naţionale, societăţile comerciale, alte organizaţii cu scop lucrativ, structuri ale instituţiilor publice care desfăşoară activitatea de gospodărie comunală, locativă, transporturi locale şi orice persoană juridică ce angajează salariaţi. Art. 3. - Prevederile prezentului Contract colectiv de muncă unic la nivel de ramură gospodărie comunală, locativă şi transporturi locale se aplică pentru toţi salariaţii încadraţi în toate unităţile din ramura de activitate pentru care s-a încheiat prezentul contract, indiferent de forma de organizare, de provenienţa capitalului, modul de finanţare (inclusiv de la bugetul public) şi caracterul activităţii.
Transcript
Page 1: CAPITOLUL I Dispozi ii generale - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4d39bcab43729.pdf.upl/ccm ramura...CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Părţile contractante

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei Contract colectiv de muncă unic la nivelul ramurii de Gospodărie Comunală, Locativă şi

Transporturi Locale pe anii 2007-2011 nr. 872/2007 din 21/03/2007

Publicat in Monitorul Oficial, Partea V nr. 10 din 25/04/2007

înregistrat la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei sub nr. 872/21.03.2007

În temeiul drepturilor garantate de Constituţia României, al prevederilor art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 130/1996, republicată, al Legii nr. 53/2003, precum şi al reglementărilor din Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional, s-a încheiat prezentul Contract colectiv de muncă unic la nivelul ramurii de Gospodărie comunală, locativă şi transporturi locale între următoarele părţi contractante: � Angajatori, reprezentaţi de Federaţia Naţională a Patronatelor Serviciilor Publice din România, prin delegaţii numiţi de consiliul de conducere al patronatului; � Salariaţi, reprezentaţi de: - Federaţia Sindicatelor Libere din Serviciile Publice; - Federaţia Sindicatelor Libere Independente din Gospodărie Comunală, Administraţie Locativă, Lucrări şi Servicii Publice; - Federaţia Naţională a Sindicatelor din Serviciile Publice SIGOL.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Părţile contractante recunosc şi acceptă pe deplin că sunt egale şi libere în negocierea Contractului colectiv de muncă unic la nivel de ramură Gospodărie comunală, locativă şi transporturi locale şi se obligă să respecte în totalitate prevederile acestuia. (2) Angajatorul recunoaşte libera exercitare a dreptului sindical, conform convenţiilor internaţionale pe care România le-a ratificat, Constituţiei României şi legislaţiei naţionale, precum şi libertatea de opinie a fiecărui salariat. Art. 2. - În sensul prezentului contract colectiv de muncă unic la nivel de ramură Gospodărie comunală, locativă şi transporturi locale, părţile înţeleg: - prin termenul de angajator - cel care angajează, respectiv persoana juridică sau fizică, autorizată potrivit legii, care administrează/utilizează capital, indiferent de natura acestuia, şi care foloseşte forţă de muncă salariată; - prin termenul salariat - orice persoană fizică ce se obligă în temeiul unui contract individual de muncă să presteze muncă pentru şi sub autoritatea unui angajator, în schimbul unei remuneraţii; - prin termenul salariat cu funcţii de conducere - administratorul, salariat al unităţii, inclusiv preşedintele consiliului de administraţie (conducere) dacă este şi salariat, directorii generali şi directorii adjuncţi, şefii compartimentelor de muncă - divizii, departamente, secţii, ateliere, servicii, birouri - precum şi asimilaţii lor, stabiliţi potrivit legii sau prin contractele colective de muncă ori, după caz, prin regulamentul intern; - prin termenul sindicate - organizaţiile sindicale care sunt persoane juridice independente, fără scop patrimonial, constituite în scopul apărării drepturilor prevăzute în legislaţia naţională, în pactele, tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte, precum şi în contractele colective de muncă, şi promovării intereselor profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive ale membrilor lor; - prin termenul reprezentanţii salariaţilor - persoanele alese şi mandatate special în scopul promovării şi apărării intereselor lor şi care nu pot să desfăşoare activităţi ce sunt recunoscute exclusiv organizaţiilor sindicale; - prin termenul unitate - regiile autonome, companiile naţionale, societăţile comerciale, alte organizaţii cu scop lucrativ, structuri ale instituţiilor publice care desfăşoară activitatea de gospodărie comunală, locativă, transporturi locale şi orice persoană juridică ce angajează salariaţi. Art. 3. - Prevederile prezentului Contract colectiv de muncă unic la nivel de ramură gospodărie comunală, locativă şi transporturi locale se aplică pentru toţi salariaţii încadraţi în toate unităţile din ramura de activitate pentru care s-a încheiat prezentul contract, indiferent de forma de organizare, de provenienţa capitalului, modul de finanţare (inclusiv de la bugetul public) şi caracterul activităţii.

Page 2: CAPITOLUL I Dispozi ii generale - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4d39bcab43729.pdf.upl/ccm ramura...CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Părţile contractante

2

Art. 4. - (1) Prezentul Contract colectiv de muncă unic la nivel de ramură Gospodărie comunală, locativă şi transporturi locale se încheie pe o perioadă de patru ani, cu posibilitatea revizuirii anuale. (2) Dacă nici una dintre părţi nu denunţă Contractul colectiv de muncă unic la nivel de ramură Gospodărie comunală, locativă şi transporturi locale cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, valabilitatea acestuia se prelungeşte până la încheierea şi înregistrarea unui nou contract colectiv de muncă, dar nu mai mult de 12 luni. (3) Prezentul Contract colectiv de muncă unic la nivel de ramură Gospodărie comunală, locativă şi transporturi locale asigură garanţii minime pentru încheierea contractelor colective de muncă la nivel de grupuri de unităţi, unităţi şi structuri din instituţii, precum şi a contractelor individuale de muncă. (4) Negocierile pentru noul Contract colectiv de muncă la nivel de ramură Gospodărie comunală, locativă şi transporturi locale vor începe cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a prezentului contract. Art. 5. - (1) Contractul colectiv de muncă unic la nivel de ramură Gospodărie comunală, locativă şi transporturi locale cuprinde drepturile şi obligaţiile angajatorilor şi ale salariaţilor cu privire la stabilirea condiţiilor generale de muncă. (2) În ceea ce priveşte condiţiile specifice de muncă determinate conform legii, drepturile şi obligaţiile părţilor se vor stabili prin contracte colective de muncă la nivel de grup de unităţi, unităţi şi instituţii. Art. 6. - (1) Orice cerere de modificare a prezentului Contract colectiv de muncă unic la nivel de ramură Gospodărie comunală, locativă şi transporturi locale va face obiectul unei negocieri; (2) Cererea de modificare se comunică în scris celeilalte părţi cu cel puţin 30 de zile înainte de data propusă pentru începerea negocierilor. (3) Negocierile cu privire la modificare nu vor putea începe mai târziu de 15 zile lucrătoare de la data comunicării şi nici mai devreme de 48 de ore de la data acestei comunicări. (4) Cererile de modificare vor fi depuse de reprezentantul angajatorilor la federaţiile sindicale semnatare, iar cele ale federaţiilor sindicale, la Federaţia Naţională a Patronatelor Serviciilor Publice din România; (5) Părţile convin ca, în perioada negocierilor, atât în cazul în care se fac modificări, cât şi în cazul denunţării contractului colectiv de muncă, să nu declanşeze greve, iar la nivel de unitate sau grup de unităţi, să nu se efectueze concedieri din motive neimputabile salariaţilor. Art. 7. - Angajatorii, la cererea organizaţiilor sindicale, vor pune la dispoziţia acestora, cu cel puţin 5 zile înainte, informaţiile şi documentele necesare pentru a putea fi folosite la negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de ramură, grupuri de unităţi, unităţi şi instituţii. Art. 8. - (1) Încetarea sau suspendarea contractului colectiv de muncă are loc potrivit legii. (2) Cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat, părţile vor conveni asupra prelungirii valabilităţii contractului colectiv de muncă sau a negocierii clauzelor acestuia. Art. 9. - (1) Interpretarea clauzelor prezentului contract colectiv de muncă se face prin consens. (2) Dacă nu se realizează consensul, clauzele se interpretează conform regulilor de drept comun, iar dacă şi după aceasta există îndoială, se interpretează în înţelesul mai favorabil salariaţilor. Art. 10. - (1) Pentru soluţionarea pe cale amiabilă a litigiilor intervenite cu ocazia executării, modificării sau încetării Contractului colectiv de muncă unic la nivel de ramură Gospodărie comunală, locativă şi transporturi locale, părţile convin să instituie o Comisie paritară. (2) Componenţa, organizarea şi funcţionarea Comisiei paritare se stabilesc prin regulamentul din Anexa nr. 1 la prezentul contract colectiv de muncă. (3) Declanşarea procedurii prevăzute la alin. 1 nu constituie impediment pentru sesizarea instanţei de judecată competente, potrivit prevederilor legii. (4) Adoptarea unei hotărâri de către Comisia paritară, în condiţiile prevăzute în Anexa nr. 1, împiedică sesizarea instanţei, iar dacă sesizarea a avut loc, judecata încetează. Art. 11. - Angajatorii vor asigura afişarea în unităţi, la locurile de muncă stabilite de comun acord cu organizaţiile sindicale, a prezentului Contract colectiv de muncă unic la nivel de ramură Gospodărie comunală, locativă şi transporturi locale, astfel încât salariaţii să ia cunoştinţă despre conţinutul acestuia. Art. 12. - În contractele colective de muncă încheiate la nivel de unitate bazate pe negocieri colective cu sindicatele, părţile contractante vor conveni plata unei contribuţii lunare de către salariaţi, alţii decât membrii de sindicat, pentru desfăşurarea negocierilor colective, dar care să nu fie mai mică de 0,5% din

Page 3: CAPITOLUL I Dispozi ii generale - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4d39bcab43729.pdf.upl/ccm ramura...CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Părţile contractante

3

salariul de baza şi să nu depăşească valoarea cotizaţiei sindicale ce se va vira într-un cont distinct, administrat de Comisia paritară. Art. 13. - (1) Împuterniciţii organelor de conducere ale organizaţiei patronale, precum şi cei ai federaţiilor sindicale semnatare vor verifica, la sesizarea uneia dintre părţi, modul în care sunt respectate prevederile prezentului contract; (2) Conducătorii unităţilor în cauză vor asigura accesul în unitate al împuterniciţilor organelor de conducere ale organizaţiei patronale şi ai federaţiilor sindicale pe durata verificării. Art. 14. - (1) Drepturile salariaţilor prevăzute în prezentul Contract colectiv de muncă unic la nivel de ramură Gospodărie comunală, locativă şi transporturi locale nu pot să reprezinte cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale care au fost recunoscute mai înainte, negociate la nivel de ramură, grupuri de unităţi, unităţi şi structuri din instituţii. (2) Dacă prin reglementări sau acorduri anterioare au fost prevăzute drepturi mai mari pentru salariaţi, se vor aplica aceste reglementări sau acorduri, în afara cazului în care, prin lege, se dispune în mod expres altfel; (3) În situaţiile în care, în privinţa drepturilor ce decurg din prezentul Contract colectiv de muncă unic la nivel de ramură Gospodărie comunală, locativă şi transporturi locale intervin reglementări legale mai favorabile, inclusiv Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional, acestea vor face parte de drept din prezentul contract. (4) Părţile se obligă ca în perioada de aplicare a prezentului Contract colectiv de muncă unic la nivel de ramură Gospodărie comunală, locativă şi transporturi locale să nu promoveze şi să nu susţină proiecte de acte normative a căror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din contractele colective de muncă, oricare ar fi nivelul la care acestea au fost încheiate; (5) Părţile convin să se consulte în toate cazurile în care se iniţiază acte normative ce privesc relaţiile de muncă. Art. 15. - În cazul în care, din diferite motive, părţile au încheiat contracte colective de muncă la un nivel inferior înaintea contractelor colective de muncă la nivel superior, cele de la nivelurile inferioare se vor adapta contractelor colective de muncă la nivelul superior, acolo unde prevederile minimale ale acestora nu au fost atinse. Art. 16. - (1) În scopul salarizării şi acordării celorlalte drepturi prevăzute în prezentul contract colectiv de muncă pentru personalul instituţiilor finanţate de la bugetul public naţional sau local, părţile contractante vor purta negocieri pentru stabilirea fondurilor aferente acestei categorii de personal şi pentru constituirea surselor. (2) Părţile contractante vor purta negocieri în vederea includerii drepturilor respective, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, sau cu identificarea altor surse pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare. (3) Pe baza fondurilor aprobate, în condiţiile prevăzute de alin. 1 şi 2, părţile vor negocia utilizarea acestora pentru stabilirea salariilor şi a celorlalte drepturi de personal, la instituţiile finanţate de la bugetul public naţional sau local care desfăşoară activităţi în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală. (4) Clauzele prezentului Contract colectiv de muncă unic la nivel de ramură Gospodărie comunală, locativă şi transporturi locale privind drepturile salariale şi celelalte drepturi de personal vor fi aplicate pentru salariaţii din instituţiile finanţate de la bugetul public naţional sau local în condiţiile prevăzute la alin. 1, 2 şi 3.

CAPITOLUL II Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă

Art. 17. - În vederea perfectării raporturilor de muncă şi a stabilirii concrete a drepturilor şi obligaţiilor salariaţilor şi angajatorilor, angajarea în muncă se face prin încheierea contractului individual de muncă, cu respectarea principiului egalităţii de tratament şi interzicerea discriminărilor directe sau indirecte faţă de salariat. Art. 18. - (1) Încheierea contractului individual de muncă se face pe baza condiţiilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţeanului şi numai pe criteriul aptitudinilor şi competenţei profesionale;

Page 4: CAPITOLUL I Dispozi ii generale - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4d39bcab43729.pdf.upl/ccm ramura...CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Părţile contractante

4

(2) Angajatorul se obligă să aducă la cunoştinţa salariaţilor posturile disponibile şi condiţiile de ocupare a lor. De asemenea, anterior angajării, angajatorul va informa persoanele care solicită angajarea asupra clauzelor generale ce vor fi cuprinse în contractul individual de muncă. (3) În cazul în care angajarea se face prin concurs, dacă un salariat şi o persoană dinafara unităţii obţin aceleaşi rezultate, salariatul are prioritate în ocuparea postului. (4) Până la ocuparea posturilor vacante, angajatorul poate delega un alt salariat al unităţii care să îndeplinească atribuţiile funcţiei vacante. Delegarea se face în scris, cu acordul salariatului delegat şi cu plata drepturilor de personal potrivit legii. (5) Prevederile alin. 1, 2 şi 4 se aplică şi pentru salariaţii instituţiilor bugetare care desfăşoară activităţi în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală. Art. 19. - (1) Încheierea Contractului Individual de Muncă se va face pe perioada nedeterminată. Dacă salariatul solicită asistenţă din partea organizaţiei sindicale, aceasta o poate acorda. (2) Contractele Individuale de Muncă se pot încheia şi pe perioada determinată sau cu timp parţial de muncă, conform legii. (3) Contractul Individual de Muncă va cuprinde obligatoriu clauzele generale prevăzute la Art. 17 din Codul Muncii, precum şi alte clauze după caz, conform contractului cadru (Anexa 2). (4) Contractele individuale de muncă se încheie în scris, câte un exemplar pentru fiecare parte, prin grija celui care angajează. Art. 20. - (1) Contractul individual de muncă se poate modifica în ceea ce priveşte felul muncii, locul muncii şi drepturile salariale prin acordul părţilor, în cazurile prevăzute de lege, cu asistenţa sindicatelor. (2) Refuzul justificat al salariatului de a accepta o modificare a clauzelor referitoare la felul muncii, locul muncii şi drepturile salariale nu dă dreptul celui care angajează la concedierea salariatului pentru acest motiv. (3) Delegarea şi detaşarea salariaţilor se fac în condiţiile prevăzute de lege şi ale prezentului contract colectiv de muncă, cu acordul salariatului şi cu precizarea în scris a cel puţin următoarelor clauze: a) durata detaşării; b) condiţiile oferite; c) obligaţiile salariatului; d) obligaţiile angajatorului. Clauzele menţionate vor fi cuprinse într-un act adiţional la contractul individual de muncă. Art. 21. - (1) Contractul individual de muncă se poate suspenda, în ceea ce priveşte efectele sale, prin acordul părţilor sau în cazurile prevăzute de lege în mod expres. (2) La nivel de unitate sindicatul şi patronatul vor stabili drepturile şi obligaţiile părţilor implicate: salariat unitate. Art. 22. - (1) Încetarea contractului individual de muncă poate avea loc, în condiţiile prevăzute de lege, prin unul dintre următoarele moduri: a) de drept; b) ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea; c) ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi în cazurile şi în condiţiile limitativ prevăzute de lege. (2) În cazurile în care, la încetarea contractului individual de muncă, unitatea este obligată potrivit legii să acorde un preaviz, durata acestuia va fi de o lună. (3) În perioada preavizului, salariaţii au dreptul să absenteze 4 ore pe zi de la programul unităţii pentru a-şi căuta un loc de muncă, fără ca aceasta să afecteze salariul şi celelalte drepturi. Orele absentate se pot acorda prin cumul, în condiţiile stabilite de angajator. Art. 23. - (1) Contractul individual de muncă nu poate fi desfăcut din iniţiativa celui care angajează, în cazurile prevăzute de lege sau în următoarele situaţii: a) în timpul unei convocări militare, precum şi cu 5 zile lucrătoare înainte sau după perioada de convocare; b) două săptămâni după expirarea concediului medical legat de un accident de muncă sau de îmbolnăviri profesionale, fără a depăşi limitele prevăzute de lege pentru pensionarea cauzată de incapacitatea de muncă; c) în timpul unei deplasări în interesul serviciului sau pe linie sindicală şi încă 3 zile de la întoarcere. (2) Este interzisă concedierea salariaţilor:

Page 5: CAPITOLUL I Dispozi ii generale - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4d39bcab43729.pdf.upl/ccm ramura...CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Părţile contractante

5

a) pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală; b) pentru exercitarea în condiţiile legii a dreptului la grevă şi a drepturilor sindicale. Art. 24. - (1) La încetarea contractului individual de muncă din motive neimputabile salariatului, angajatorii vor acorda acestuia o compensaţie egală cu minimum două salarii lunare, în afara drepturilor cuvenite la zi, iar cei care nu primesc preaviz vor primi în total 6 salarii de bază, cu excepţia situaţiilor când salariaţii beneficiază de plăţi compensatorii în temeiul unor acte normative speciale. (2) Prevederile alin. 1 sunt aplicabile când încetarea contractului individual de muncă a intervenit din următoarele motive: a) unitatea îşi reduce personalul prin desfiinţarea unor posturi de natura celui ocupat de cel în cauză, ca urmare a reorganizării; b) unitatea îşi încetează activitatea; c) unitatea se mută în altă localitate şi are posibilitatea să-şi asigure pe plan local personalul necesar; d) unitatea se mută în altă localitate, iar persoana încadrată nu acceptă să o urmeze; e) persoana nu corespunde sub aspect profesional postului în care a fost încadrată din motive neimputabile acesteia şi nu i s-a oferit trecerea într-o muncă corespunzătoare; f) în postul ocupat de persoana încadrată în muncă este reintegrat, pe baza hotărârii organelor competente, cel care a deţinut acest post; g) restructurarea se va face numai în baza unui studiu aprobat de autorităţile administraţiei publice locale, care va cuprinde suplimentar faţă de alineatul precedent, măsurile de protecţie socială pentru salariaţii disponibilizaţi, negociate între sindicate, patronat şi autorităţile administraţiei publice locale.

CAPITOLUL III Condiţiile de muncă, securitate şi sănătate în muncă, P.S.I

Art. 25. - (1) Părţile se obligă să depună eforturile necesare pentru instituţionalizarea unui sistem organizat având drept scop ameliorarea continua a condiţiilor de muncă; (2) Până la realizarea obiectivului prevăzut la alin. 1, în contractele colective de muncă se vor prevedea proceduri de consultare a reprezentanţilor sindicali cu cei care angajează, referitoare la orice măsuri care ar urma să fie luate pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă; (3) La stabilirea măsurilor vizând condiţiile de muncă, părţile implicate vor ţine seama de următoarele: a) măsurile incluse în Contractul colectiv de muncă unic la nivel de ramură Gospodărie comunală, locativă şi transporturi locale să asigure cel puţin condiţiile de muncă la nivelul parametrilor minimali prevăzuţi în norme; dacă acest lucru nu este posibil la un moment dat, se vor stabili programe pe termen scurt sau mediu pentru asigurarea parametrilor minimali, salariaţii beneficiind de compensări băneşti sau de altă natură; b) măsurile privind ameliorarea condiţiilor de muncă vor fi stabilite împreună cu reprezentanţii sindicali, încheindu-se anexe speciale la contractele colective de muncă. (4) Patronatele şi sindicatele pot organiza în comun, la nivelul ramurilor, grupurilor de unităţi şi unităţilor, Comitete de securitate şi sănătate în muncă; (5) Măsurile stabilite vor fi corelate cu prevederile Legii nr. 319/2006 a Securităţii şi sănătăţii în muncă. Art. 26. - (1) Organizarea activităţii prin stabilirea unei structuri organizatorice raţionale, repartizarea tuturor salariaţilor pe locuri de muncă cu precizarea atribuţiilor şi răspunderilor, elaborarea de norme de muncă fundamentate din punct de vedere tehnic, precum şi exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a obligaţiilor de serviciu de către salariaţi sunt de competenţa exclusivă a celor care angajează; (2) În situaţia reorganizării activităţii se va ţine seama de prevederile art. 74 din prezentul contract colectiv de muncă. Art. 27. - (1) Angajatorul va asigura organizarea raţională a muncii pentru fiecare loc de muncă. Pe această bază se stabilesc sarcini de serviciu şi răspunderi sub formă de norme de muncă, care pot fi norme de timp, norme de producţie, norme de personal, însoţite de descrierea sferei de atribuţii şi a zonei de deservire, menite să asigure utilizarea integrală şi eficientă a timpului de lucru.

Page 6: CAPITOLUL I Dispozi ii generale - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4d39bcab43729.pdf.upl/ccm ramura...CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Părţile contractante

6

(2) Normele de muncă vor fi astfel stabilite încât să asigure un ritm normal de lucru, la o intensitate a efortului muscular sau intelectual şi la o tensiune nervoasă care să nu conducă la oboseala excesivă a salariaţilor; (3) Normele de muncă aprobate de conducătorul unităţii cu avizul sindicatelor constituie anexă la contractul colectiv de muncă şi se fac cunoscute salariaţilor cu cel puţin 5 zile înainte de aplicare. Art. 28. - (1) Activitatea de normare a muncii se referă la toate categoriile de salariaţi, potrivit specificului activităţii fiecăreia, şi se bazează pe tehnicile normării muncii; acestea se desfăşoară ca un proces continuu, în permanentă concordanţă cu schimbările ce au loc în organizarea şi nivelul de dotare tehnică a muncii. (2) În toate situaţiile în care normele de muncă nu asigură un grad complet de ocupare, conduc la o solicitare excesivă sau, după caz, nu corespund condiţiilor pentru care au fost elaborate, se impune reexaminarea lor. Aceasta poate fi cerută atât de angajator, cât şi de sindicate. În caz de divergenţă în ceea ce priveşte calitatea normelor de muncă se va recurge la o expertiză tehnică stabilită de comun acord. Concluziile expertizei tehnice sunt obligatorii pentru ambele părţi. (3) Reexaminarea normelor de muncă nu va putea conduce la diminuarea salariului de bază negociat; (4) Cheltuielile ocazionate de soluţionarea divergenţelor cu privire la modificarea normelor de muncă vor fi suportate de angajatori, pentru prima solicitare a sindicatelor. Art. 29. - Angajatorul are obligaţia să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă, iar salariaţii trebuie să realizeze norma de muncă sau, după caz, sarcinile ce decurg din funcţia sau postul deţinut. Art. 30. - Normativele de personal care vor fi utilizate la fundamentarea numărului de personal din instituţiile publice care desfăşoară activităţi de gospodărie comunală, locativă şi transporturi locale se vor elabora de către organele de resort, cu avizul federaţiilor sindicale semnatare. Art. 31. - (1) Locurile de muncă se clasifică în locuri de muncă normale, locuri de muncă cu condiţii deosebite şi speciale, stabilite conform reglementărilor în vigoare; (2) Locurile de muncă în care condiţiile de desfăşurare a activităţii sunt grele, periculoase, nocive, penibile (degradante civic) sau alte asemenea, se stabilesc prin contractele colective de muncă la nivel de grup de unităţi, unităţi şi instituţii după caz, conform prevederilor legale. Art. 32. - (1) Pentru prestarea activităţii în locurile de muncă cu condiţii grele, periculoase, nocive, penibile sau altele asemenea, salariaţii au dreptul, după caz, la sporuri care se adaugă la salariul de bază, durată redusă a timpului de lucru, alimentaţie de întărire a rezistenţei organismului, echipament de protecţie gratuit, materiale igienico-sanitare, concedii suplimentare, prevăzute de contractele colective de munca la nivel de ramură, grupuri de unităţi, unităţi şi instituţii. (2) Salariaţii care lucrează în condiţiile prevăzute la art. 31 alin. 2, precum şi cei care lucrează în condiţii deosebite sau speciale vor fi supuşi obligatoriu unui examen medical şi de medicina muncii, în condiţiile şi la termenele ce se vor stabili prin contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate şi instituţie; (3) În cazul în care una sau mai multe din condiţiile deosebite se regăsesc pentru toţi salariaţii unei unităţi, unei secţii, unui atelier sau ai unui loc de muncă, se vor stabili pentru aceştia prin negociere, salarii de bază al căror cuantum nu va fi mai mic decât suma salariului de bază şi a sporurilor negociate; (4) La locurile de muncă cu condiţii specifice unde numai o parte dintre salariaţi lucrează în astfel de condiţii, aceştia vor beneficia de sporuri. Art. 33. - (1) În cazul în care condiţiile de muncă se normalizează, salariaţii vor beneficia pentru refacerea capacităţii de muncă, încă trei luni, de următoarele drepturi: - o indemnizaţie echivalentă cu sporul pentru condiţii grele de muncă şi/sau sporul de nocivitate; - alimentaţie de întărire a rezistenţei organismului; (2) De drepturile prevăzute în alin. 1 beneficiază pe o perioadă de o lună şi salariaţii care au lucrat cel puţin 6 luni în condiţiile alin. 1 şi îşi schimbă locul de muncă din motive ce nu le sunt imputabile, dacă drepturile de aceeaşi natură la noul loc de muncă sunt mai mici. Art. 34. - În toate cazurile în care condiţiile de muncă s-au înrăutăţit, determinând reclasificarea locurilor de muncă, salariaţii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificări începând cu data schimbării condiţiilor de muncă. Art. 35. - În afara normelor generale privind securitatea şi sănătatea în muncă definite de actele normative în vigoare, care sunt minimale şi obligatorii, în contractele colective de muncă la nivel de

Page 7: CAPITOLUL I Dispozi ii generale - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4d39bcab43729.pdf.upl/ccm ramura...CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Părţile contractante

7

grupuri de unităţi, precum şi în cele la nivel de unitate sau instituţie vor fi incluse şi clauze suplimentare specifice locurilor de muncă. Art. 36. - (1) Părţile sunt de acord ca nici o măsură privind sănătatea şi securitatea în muncă nu este eficientă dacă nu este cunoscută, însuşită şi aplicată în mod conştient de salariaţi. (2) Angajatorul va asigura, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea şi perfecţionarea profesională a salariaţilor cu privire la normele de sănătate şi securitate în muncă. Prin contractele colective de muncă la nivel de unităţi sau instituţie se vor prevedea măsurile specifice, periodicitatea, metodologia, obligaţiile şi răspunderile, precum şi controalele proprii, în conformitate cu dispoziţiile Legii 319/2006, cu reglementările elaborate de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi cu normele proprii. Timpul aferent acestor activităţi, inclusiv orele de instructaj, se include în timpul de muncă şi este salarizat. (3) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de muncă sau a felului muncii, acesta va fi instruit şi testat efectiv, cu privire la riscurile pe care le presupune noul său loc de muncă şi la normele privind sănătatea şi securitatea în muncă, pe care este obligat în procesul muncii să le cunoască şi să le respecte. (4) În cazurile în care în procesul muncii intervin schimbări ce impun aplicarea unor norme noi de sănătate şi securitate în muncă, salariaţii vor fi instruiţi în condiţiile prevăzute de alineatul precedent. (5) La încheierea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate sau instituţie, angajatorul şi organizaţia sindicală vor analiza posibilitatea încheierii unor contracte de asigurare cu instituţiile specializate, pentru personalul supus riscurilor în activitatea profesională. Art. 37. - (1) Angajatorul este obligat ca la angajare şi pe toată perioada în care salariatul îşi desfăşoară activitatea în unitate, să-i asigure echipamentul de protecţie şi de lucru, în funcţie de condiţiile de muncă. (2) Salariatul nu poate fi obligat să lucreze dacă nu i se acordă echipamentul de protecţie corespunzător şi alte drepturi specifice locului de muncă. (3) Contravaloarea echipamentelor de protecţie se suportă integral de angajator. (4) Contravaloarea echipamentelor de lucru se suportă potrivit prevederilor legale şi celor din contractele colective de muncă la nivel de grupuri de unităţi, unităţi şi instituţii. (5) În toate cazurile în care în afara echipamentului de lucru prevăzut de lege, angajatorul cere o anumită ţinută vestimentară specială ca echipament de lucru, contravaloarea acesteia se suportă integral de angajator. (6) În termen de 100 de zile de la înregistrarea prezentului contract colectiv de muncă, angajatorii împreună cu sindicatele vor elabora normative care să cuprindă echipamentul de lucru şi de protecţie pentru toate categoriile de salariaţi din ramura de gospodărie comunală, locativă şi transporturi locale, precum şi antidotul, alimentaţia de întărire a rezistenţei organismului şi materialele igienico-sanitare şi de prim ajutor. Art. 38. - Prin contractele colective de muncă la nivel de unitate şi instituţie se vor stabili parametrii de microclimat care vor fi urmăriţi la fiecare loc de muncă în vederea luării măsurilor de securitate şi sănătate în muncă, precum şi programele de control al realizării măsurilor stabilite. Art. 39. - (1) În vederea menţinerii şi îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a activităţii, angajatorul va lua următoarele măsuri de amenajare ergonomică a locurilor de muncă prin: a) asigurarea condiţiilor de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, vibraţii, temperatură, aerisire, umiditate); b) amenajarea anexelor sociale ale locurilor de muncă (vestiare, băi, grupuri sanitare, săli de repaus, cantine-restaurant); c) diminuarea până la eliminarea treptată a emisiilor poluante. (2) Măsurile concrete în sensul prevederilor alin. 1 se stabilesc prin contractul colectiv de muncă din unităţi şi instituţii. (3) Salariaţii sunt obligaţi să păstreze în bune condiţii amenajările făcute de angajator, să nu le deterioreze, să nu le descompleteze ori să sustragă componente ale acestora. Art. 40. - (1) Angajatorul va organiza la angajare şi ulterior cel puţin o dată pe an, examinarea medicală a salariaţilor, în scopul de a constata dacă sunt apţi pentru desfăşurarea activităţii în postul pe care ar urma să îl ocupe sau pe care îl ocupă, precum şi pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale. Examinarea medicală este gratuită, iar cheltuielile ocazionate de examinare se vor suporta conform legii. Condiţiile concrete urmează să fie stabilite la nivel de unitate cu consultarea sindicatelor.

Page 8: CAPITOLUL I Dispozi ii generale - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4d39bcab43729.pdf.upl/ccm ramura...CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Părţile contractante

8

(2) Salariaţii sunt obligaţi să se supună examenelor medicale organizate potrivit prevederilor alin. 1. (3) În cazul în care dispoziţii legale specifice sau ale contractului colectiv de muncă prevăd examinări medicale la termene mai scurte, determinate de condiţiile deosebite de la locurile de muncă, se vor aplica aceste prevederi. (4) Refuzul salariatului de a se prezenta la examinarea medicală organizată potrivit alin. 1 şi 3 constituie abatere disciplinară. Art. 41. - La cererea uneia dintre părţi, medicii de medicina muncii şi inspectorii de muncă vor fi consultaţi în vederea modificării duratei timpului de lucru şi la acordarea de concedii suplimentare. Art. 42. - Examinarea medicală a salariaţilor la angajare şi ulterior se face de către unităţile sanitare de specialitate acreditate de Ministerul Sănătăţii. Art. 43. - (1) Părţile vor asigura un regim de protecţie specială a muncii femeilor şi tinerilor în vârstă de până la 18 ani, cel puţin la nivelul drepturilor specifice reglementate de legislaţia muncii şi prevederile prezentului contract colectiv de muncă, pe care le socotesc ca fiind minimale; (2) Alte drepturi specifice sau alte cuantumuri ale drepturilor reglementate de legislaţia muncii vor fi negociate prin contractul colectiv de muncă la nivel de grupuri de unităţi, unităţi şi instituţii. Art. 44. - Angajatorul nu va refuza menţinerea în muncă a persoanelor cu handicap în cazurile în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu aferente posturilor existente, handicapul neputând constitui motiv de neangajare, având în vedere aceleaşi condiţii. Art. 45. - În cazul recomandărilor medicale, angajatorul va asigura trecerea salariaţilor în alte locuri de muncă şi, după caz, recalificarea acestora, în funcţie de posibilităţile fiecărei unităţi, care vor fi stabilite împreună cu sindicatele. Art. 46. - Federaţiile sindicale semnatare şi confederaţiile la care acestea sunt afiliate pot organiza şi desfăşura verificări privind respectarea normativelor, normelor şi prevederilor din contractele colective de muncă cu privire la sănătatea şi securitatea în muncă. Art. 47. - (1) În vederea îmbunătăţirii condiţiilor de muncă, în fiecare unitate cu cel puţin 50 de salariaţi, se va constitui un Comitet de sănătate şi securitate în muncă, în conformitate cu prevederile legale; (2) Comitetul de sănătate şi securitate în muncă este constituit din reprezentanţii desemnaţi de sindicatele reprezentative din unitate, pe de o parte, şi angajator sau reprezentanţii săi desemnaţi, în număr egal cu cel al reprezentanţilor lucrătorilor, pe de altă parte. (3) Reprezentanţii în Comitetele de sănătate şi securitate în muncă desemnaţi de sindicatele reprezentative din unitate sau, acolo unde acestea nu există, aleşi de către salariaţi, poartă denumirea de lucrători delegaţi ai salariaţilor, cu răspunderi specifice în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă sau lucrători desemnaţi. (4) Lucrătorii delegaţi prevăzuţi la alineatul precedent vor fi aleşi pentru un mandat de 2 ani, cu posibilitatea prelungirii. Aceştia pot fi retraşi sau înlocuiţi în aceleaşi condiţii în care au fost desemnaţi. (5) Dacă într-o unitate apare un sindicat reprezentativ, lucrătorii delegaţi în Comitetul de sănătate şi securitate în muncă vor fi desemnaţi de acesta. (6) Timpul de muncă afectat activităţii în Comitetele de sănătate şi securitate în muncă se consideră timp de lucru efectiv prestat şi va fi prevăzut în contractul colectiv de munca la nivel de unitate. (7) Activitatea Comitetelor de sănătate şi securitate în muncă se va desfăşura în baza reglementărilor-cadru în vigoare şi a regulamentelor proprii. (8) În scopul prevenirii şi diminuării nivelului stresului la locul de muncă angajatorul, împreună cu semnatarii contractului colectiv de muncă, vor depune eforturile necesare în vederea transpunerii la nivelul unităţii a standardelor de management pentru gestionarea stresului la locul de muncă.

CAPITOLUL IV Salarizarea şi alte drepturi salariale

Art. 48. - (1) Pentru munca prestată în condiţiile prevăzute în contractul individual de muncă, fiecare salariat are dreptul la un salariu în bani, convenit la încheierea contractului individual de muncă, indiferent de natura unităţii în care îşi desfăşoară activitatea. (2) Salariul cuprinde salariul de baza, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri.

Page 9: CAPITOLUL I Dispozi ii generale - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4d39bcab43729.pdf.upl/ccm ramura...CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Părţile contractante

9

(3) La stabilirea şi acordarea salariului este interzisă orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală. (4) Reţinerile din salariu nu vor fi autorizate decât în condiţiile şi limitele prevăzute de lege. (5) Salariul este confidenţial, angajatorul având obligaţia de a lua măsurile necesare pentru asigurarea confidenţialităţii. (6) În scopul promovării intereselor şi apărării drepturilor salariaţilor, confidenţialitatea salariilor nu poate fi opusă sindicatelor sau, după caz, reprezentanţilor salariaţilor, în strictă legătură cu interesele acestora şi în relaţia lor directă cu angajatorul. Art. 49. - (1) Formele de organizare a muncii şi de salarizare ce se pot aplica sunt următoarele: a) în regie sau după timp; b) în acord; c) pe bază de tarif sau cotă procentuală din veniturile realizate; d) alte forme specifice unităţii. (2) Organizarea muncii şi salarizarea în acord pot avea loc în una dintre următoarele forme: a) acord direct; b) acord progresiv; c) acord indirect. (3) Acordul direct, progresiv sau indirect se poate aplica individual sau colectiv. (4) Forma de organizare a muncii şi de salarizare ce urmează să se aplice fiecărei activităţi se stabileşte prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate sau, după caz, instituţie. Art. 50. - (1) Se stabilesc următorii coeficienţi minimi de ierarhizare pentru următoarele categorii de salariaţi: A. Muncitori: 1. necalificaţi 1,00 2. calificaţi 1,50 3. conducător vehicule transport urban pentru persoane 1,55 B. Personal administrativ încadrat pe funcţii pentru care condiţia de pregătire este: 1. liceală 1,50 C. Personal de specialitate încadrat pe funcţii pentru care condiţia de pregătire este: 1. postliceală 1,70 2. şcoala de maiştri 1,95 3. subingineri 2,00 D. Personal încadrat pe funcţii pentru care condiţia de pregătire este: 1. studii superioare 2,10

(2) Coeficienţii de ierarhizare de la alin. 1 se aplică la salariul minim negociat pe unitate. (3) Salariul debutanţilor în perioada de stagiu sau probă poate fi diminuat cu până la 20% faţă de cel minim al funcţiei respective. (4) Salariul de bază minim pe ramură este de 500 lei, corespunzător coeficientului 1 de ierarhizare. (5) Patronatul şi sindicatele din unităţile care au o situaţie economică deficitară în asigurarea salariului minim şi a coeficienţilor minimi de ierarhizare vor solicita patronatelor şi sindicatelor la care sunt afiliaţi să îi sprijine în realizarea unei analize tehnico-economice şi financiare. Soluţiile identificate cu această ocazie şi măsurile stabilite de comun acord prevalează în raport cu prevederile art. 50, alin. 1 şi alin. 4. (6) Articolul 50 alin. 5 nu se aplică în unităţile care au negociat valori ale salariului minim şi/sau ale coeficienţilor de ierarhizare mai mari decât cele prevăzute în Contractul colectiv de muncă unic la nivel de ramură Gospodărie comunală, locativă şi transporturi locale, şi nu constituie motiv de diminuare a acestor valori. (7) Salariul minim negociat pe ramura Gospodărie comunală, locativă şi transporturi locale intră în vigoare începând cu data de 01.03.2007 şi este valabil până la data de 31.12.2007. (8) Salariul minim pe ramura Gospodărie comunală, locativă şi transporturi locale va fi renegociat anual, înaintea elaborării bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor pentru anul următor.

Page 10: CAPITOLUL I Dispozi ii generale - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4d39bcab43729.pdf.upl/ccm ramura...CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Părţile contractante

10

(9) În cazul în care apar reglementări mai favorabile decât cele negociate, părţile convin să renegocieze salariul minim pe ramură; (10) Procentul de creştere a salariilor negociate prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate se include în tariful serviciului prestat; (11) Negocierea salariilor în cadrul formei stabilite se va face cu urmărirea realizării principalelor obiective ale unităţii, în condiţii de rentabilitate şi eficienţă. Art. 51. - (1) Sporurile minime ce se acordă în condiţiile prezentului Contract colectiv de muncă unic la nivel de ramură Gospodărie comunală, locativă şi transporturi locale, se vor aplica la salariul de bază negociat: a) Pentru condiţii deosebite de muncă - grele 15% - periculoase 15% - penibile (degradante civic) 15% b) Pentru condiţii nocive de muncă 10% (inclusiv persoanele care lucrează cu bani în mod permanent) La locurile de muncă unde se regăsesc condiţiile de la alin. 1, pct. a) şi b), acestea se vor acorda cumulat. c) Pentru orele lucrate suplimentar peste programul normal de lucru şi pentru lucrul în zilele libere şi sărbătorile legale 100% d) pentru vechime în muncă, minimum 5% pentru 3 ani vechime şi maximum 25% la o vechime de peste 20 ani e) pentru lucrul în timpul nopţii 25% f) spor de izolare 10% g) spor de fidelitate pentru o vechime ce se va stabili la nivel de contract colectiv de muncă pe unitate, dar nu mai puţin de 15 ani - 10% h) pentru exercitarea şi unei alte funcţii se acordă un spor de până la 50% din salariul de bază al funcţiei înlocuite; cazurile în care se aplică această prevedere şi cuantumul sporului se vor plăti prin negocieri la contractele colective de munca la nivel de grupuri de unităţi, unităţi şi instituţii; i) spor de şantier 10% j) spor pentru folosirea unei limbi străine 10%

(2) Prin contractul colectiv de munca la nivel de grupuri de unităţi şi unităţi pot fi negociate şi alte categorii de sporuri. (3) Sporurile prevăzute mai sus se acordă numai la locurile de muncă unde acestea nu sunt cuprinse în salariul de bază. (4) Pentru consemnarea la domiciliu în zilele de repaus, pentru lucrări în caz de urgenţe, se acordă 25%. Art. 52. - (1) Adaosurile la salariul de baza sunt: a) adaosul de acord; b) premiile acordate din fondul de premiere, calculate într-o proporţie de minimum 1,5% din fondul de salarizare realizat lunar şi cumulat; c) cota-parte din profit ce se repartizează salariaţilor este de până la 10% în cazul societăţilor comerciale şi regiilor autonome; d) acordarea celui de al 13-lea salariu întregului personal se poate face în cazul în care unitatea are posibilitate de plată; e) tichetele de masă, tichetele cadou, tichetele de creşă şi alte instrumente similare, acordate conform prevederilor legale şi înţelegerii părţilor. (2) Condiţiile de diferenţiere, diminuare sau anulare a participării la fondul de stimulare din profit sau la fondul de premiere, precum şi perioada pentru care se acordă cota de profit salariaţilor, care nu poate fi mai mare de un an, se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate şi, după caz, instituţie. Art. 53. - (1) Angajatorul va asigura condiţiile necesare realizării de către fiecare salariat a sarcinilor ce îi revin în cadrul programului zilnic de muncă stabilit. (2) În situaţia în care angajatorul nu poate asigura pe durata zilei de lucru, parţial sau total, condiţiile necesare realizării sarcinilor de serviciu, acesta este obligat să plătească salariaţilor salariul de bază pentru timpul cât lucrul a fost întrerupt, iar salariatul a stat la dispoziţia unităţii. (3) În cazurile excepţionale, când - din motive tehnice sau alte motive - activitatea a fost întreruptă, salariaţii vor primi 80% din salariul de bază individual avut, cu condiţia ca încetarea lucrului să nu se fi produs din vina lor şi dacă în tot acest timp au rămas la dispoziţia unităţii. Prin negocieri la nivelul unităţii

Page 11: CAPITOLUL I Dispozi ii generale - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4d39bcab43729.pdf.upl/ccm ramura...CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Părţile contractante

11

sau instituţiei se va stabili concret modul de realizare a prevederii de a rămâne la dispoziţia unităţii, în aşteptarea reluării activităţii, sau de a rămâne la domiciliu, de unde să poată fi convocaţi de unitate. (4) În cazurile prevăzute de alin. 3 salariaţii beneficiază şi de celelalte drepturi prevăzute de lege pentru astfel de situaţii. Art. 54. - (1) Indexarea salariilor se face pe baza coeficienţilor de indexare stabiliţi prin lege. (2) Ca urmare a indexării, angajatorul va recalcula tarifele sau cotele de manoperă pe unitatea de produs sau valoric, corespunzător formelor de organizare a muncii şi de salarizare aplicate în unitate. Art. 55. - (1) Plata salariilor se face periodic, la datele stabilite prin contractul colectiv de muncă la nivelul unităţii sau instituţiei. Art. 56. - (1) Toate drepturile băneşti cuvenite salariaţilor se plătesc înaintea oricăror obligaţii băneşti ale unităţii sau instituţiei. (2) În caz de faliment sau lichidare judiciară, salariaţii au calitatea de creditori privilegiaţi, iar drepturile lor băneşti constituie creanţe privilegiate, urmând a fi plătite integral înainte de a-şi revendica cota-parte ceilalţi creditori. Art. 57. - Angajatorii vor ţine o evidenţă în care să se menţioneze activitatea desfăşurată în baza contractului individual de muncă şi drepturile de care salariaţii au beneficiat, urmând să le elibereze dovezi despre acestea.

CAPITOLUL V Timpul de muncă şi timpul de odihnă

Art. 58. - (1) Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi şi 40 ore/săptămână, realizată prin săptămâna de lucru de 5 zile. (2) Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal (40 ore) este considerată muncă suplimentară şi se compensează prin ore libere plătite în următoarele 30 de zile după efectuarea acesteia. (3) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă, munca suplimentară va fi plătită salariatului prin adăugarea unui spor la salariu de 100%, corespunzator duratei acesteia. (4) Zilele de sâmbătă, duminică, sărbători legale în care potrivit dispoziţiilor legale nu se lucrează, sunt zile nelucrătoare pentru toate categoriile de salariaţi. (5) Fac excepţie de la această situaţie persoanele care lucrează în tură, tură continuă, turnus sau a căror activitate, datorită specificului muncii, nu se poate încadra în programul normal de lucru. Pentru aceştia durata timpului de lucru poate fi prelungită peste 8 ore pe zi şi 48 ore pe săptămână. (6) Media orelor de muncă prestată calculată pentru o perioadă de referinţă de trei luni calendaristice, să nu depăşească 48 de ore pe săptămână; (7) Pentru ramurile de activitate şi sectoarele de activitate consemnate în Anexa nr. 6 din contractul colectiv de munca unic la nivel naţional pe anii 2007- 2010, se pot negocia perioade de referinţă mai mari de trei luni, dar care să nu depăşească 12 luni. (8) Pentru anumite sectoare de activitate se pot stabili programe de lucru inegale, specificate expres în contractele individuale de muncă. (9) Stabilirea şi modificarea programului de lucru se va face cu consultarea prealabilă a sindicatelor, medicului de medicina muncii şi responsabilului cu securitatea şi sănătatea în muncă. Art. 59. - (1) Pentru unele activităţi, locuri de munca şi categorii de personal prevăzute în contractul colectiv de munca la nivel de unităţi sau instituţii se pot stabili programe de lucru parţiale, corespunzător unor fracţiuni de normă, cu o durată a timpului de muncă de 6, 4 sau 2 ore pe zi. Drepturile salariale în astfel de situaţii se acordă proporţional cu timpul lucrat. (2) Persoanele salariate care au în îngrijire copii de până la 7 ani pot lucra cu jumătate de normă, fără a le fi afectate drepturile ce decurg din calitatea de salariat, conform legii. (3) La cerere, salariaţii cu program parţial de lucru vor fi încadraţi în program normal, dacă există posturi vacante şi dacă întrunesc condiţiile ocupării acestor posturi. Art. 60. - (1) Salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în locuri de muncă cu condiţii deosebite beneficiază de reducerea duratei normale a timpului de muncă sub 8 ore pe zi, în condiţiile prevăzute de lege, şi nu pot fi solicitaţi să efectueze ore suplimentare, cu excepţia cazurilor justificate de prevederi exprese ale regulamentelor specifice activităţii respective sau a unor situaţii apărute fortuit.

Page 12: CAPITOLUL I Dispozi ii generale - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4d39bcab43729.pdf.upl/ccm ramura...CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Părţile contractante

12

(2) Reducerea duratei timpului de muncă la locurile de muncă cu condiţii deosebite nu afectează salariul şi vechimea în muncă aferente duratei normale a timpului de muncă. (3) Durata reducerii timpului normal de muncă şi categoriile de personal care beneficiază de acest program se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de unităţi şi instituţii. Art. 61. - (1) Începerea şi sfârşitul programului zilnic de lucru se stabilesc prin Regulamentul intern, întocmit de administraţia unităţii, cu acordul reprezentanţilor sindicali. (2) În toate cazurile în care se dovedeşte că este posibil, cei care angajează şi sindicatele vor purta negocieri pentru a fixa orare flexibile de lucru şi modalităţile de aplicare a acestora. (3) Stabilirea orarelor flexibile de lucru nu poate conduce la sporirea sarcinilor de serviciu stabilite, la deteriorarea condiţiilor de muncă ori la diminuarea veniturilor provenite din salarii. Art. 62. - (1) Salariaţii pot fi chemaţi să presteze ore suplimentare numai cu consimţământul lor şi cu acordul sindicatelor, cu excepţia cazurilor de forţă majoră care se vor stabili în contractul colectiv de muncă la nivel de unităţi şi instituţii. Art. 63. - (1) Pentru persoanele al căror program se desfăşoară pe timpul nopţii, timpul de muncă este mai mic cu o oră decât durata timpului de muncă prestată în timpul zilei, fără diminuarea salariului de bază şi a vechimii în muncă. (2) Prevederile alin. 1 nu se aplică salariaţilor care lucrează în locuri de muncă cu condiţii deosebite, unde durata timpului de muncă este mai mică de 8 ore. (3) La unităţile în care procesul muncii este neîntrerupt sau condiţiile specifice ale muncii o impun, programul de lucru din timpul nopţii poate fi egal cu cel din timpul zilei. Munca prestată în timpul nopţii în cadrul unui asemenea program se plăteşte cu un spor de 25% din salariul de bază. De acest spor beneficiază şi salariaţii care lucrează în condiţii deosebite, unde durata timpului este mai mică de 8 ore/zi. (4) Munca prestată între orele 22.00 şi 06.00 este considerată muncă de noapte. În cazuri bine justificate, există posibilitatea abaterii cu o oră în plus sau în minus faţă de aceste limite. Art. 64. - (1) În fiecare săptămână, salariatul are dreptul, de regulă, la două zile consecutive de repaus săptămânal. (2) Repausul săptămânal se acordă de regulă sâmbăta şi duminica. (3) În cazul în care activitatea de la locul de muncă nu poate fi întreruptă în zilele de sâmbătă şi duminică, prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate sau instituţie se vor stabili condiţiile în care zilele de repaus săptămânal să fie acordate şi în alte zile ale săptămânii sau cumulat pe o perioadă mai mare. (4) În situaţii de excepţie, zilele de repaus săptămânal sunt acordate cumulat, după o perioadă de activitate continuă ce nu poate depăşi 14 zile calendaristice, cu autorizarea inspectoratului teritorial de muncă şi cu acordul sindicatului sau, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor. Art. 65. - (1) Sunt zile nelucrătoare zilele de repaus săptămânal şi zilele de sărbători legale şi religioase, după cum urmează: - 1 şi 2 ianuarie - 1 Mai - 1 Decembrie - prima şi a doua zi de Paşte - prima şi a doua zi de Crăciun - două zile pentru fiecare dintre cele două sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora. (2) Părţile convin ca ziua de 20 iulie să devină "Ziua Gospodarului". (3) Prin contractele colective de muncă la nivel de unitate şi instituţii se pot stabili şi alte zile nelucrătoare decât cele prevăzute la alin. 1, conform specificului domeniului de activitate. Art. 66. - Repausul pentru servirea mesei nu poate fi mai mic de 30 de minute. Repausul pentru servirea mesei cu o durată de 30 de minute se include în programul de lucru. Art. 67. - Salariaţii pot solicita, în mod justificat, decalarea programului de lucru. Administraţia va analiza cererea şi o va aproba în funcţie de posibilităţi. Art. 68. - (1) Salariaţii au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă plătit, de minimum 21 de zile lucrătoare. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. 1:

Page 13: CAPITOLUL I Dispozi ii generale - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4d39bcab43729.pdf.upl/ccm ramura...CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Părţile contractante

13

a) salariaţii cu vârsta sub 18 ani au dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu plătit de 24 de zile lucrătoare. b) salariaţii nou-angajaţi, pentru primul an de activitate au dreptul la un concediu de odihnă plătit cu o durată minimă de 20 de zile lucrătoare. Art. 69. - (1) În fiecare an calendaristic, salariaţii încadraţi în grade de invaliditate au dreptul la un concediu de odihnă suplimentar cu o durată de 3 zile, iar salariaţii nevăzători, cu o durată de 6 zile. (2) Salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în condiţii deosebite beneficiază de concedii de odihnă suplimentare de minimum 3 zile/an. Prin contractele colective de muncă la nivel de grupuri de unităţi, unităţi şi instituţii (cu excepţia celor finanţate de la bugetul public naţional sau local) se pot negocia concedii de odihnă suplimentare mai mari. Art. 70. - În contractele colective de muncă la nivel de grupuri de unităţi, unităţi şi instituţii se vor stabili criterii pe baza cărora salariaţii să beneficieze de concedii de odihnă anuale şi concedii de odihnă suplimentare mai mari. Art. 71. - (1) Pe durata concediului de odihnă salariaţii vor primi o indemnizaţie calculată conform prevederilor legale în vigoare; (2) Indemnizaţia de concediu reprezintă media zilnică a veniturilor din ultimele trei luni anterioare lunii în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu. Indemnizaţia de concediu nu poate fi mai mică decât salariul de bază, sporul de vechime şi indemnizaţia pentru funcţia de conducere, luate împreună, corespunzător numărului de zile de concediu; (3) În contractele colective de muncă de la celelalte niveluri se va stabili o primă de vacanţă, care va fi de cel puţin un salariu minim negociat pe unitate; (4) Indemnizaţia de concediu şi prima de vacanţă se plătesc cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu; (5) Orice convenţie prin care se renunţă total sau în parte la dreptul de concediu de odihnă este interzisă. Art. 72. - Concediul anual de odihnă va putea fi fracţionat la solicitarea salariatului; una dintre fracţiuni va trebui să fie de cel puţin 15 zile lucrătoare. Cealaltă parte va trebui acordată şi luată până la sfârşitul anului în curs. Art. 73. - (1) Salariaţii au dreptul la zile libere plătite pentru evenimente deosebite în familie sau în alte situaţii, după cum urmează: a) căsătoria salariatului 5 zile b) căsătoria unui copil 5 zile c) naşterea unui copil 5 zile + 10 zile dacă a urmat un curs de puericultură; d) decesul soţului, copilului, părinţilor, socrilor 5 zile e) decesul bunicilor, fraţilor, surorilor 2 zile f) donatori de sânge - conform legii; g) schimbarea locului de muncă, cu mutarea domiciliului, în cadrul aceleiaşi unităţi, în altă localitate 5 zile h) 8 martie - pentru femei 1 zi

(2) Se acordă 30 de zile de concediu cu plată, o singură dată, pentru pregătirea şi susţinerea examenului de diplomă, conform prevederilor legale în vigoare; (3) Pentru rezolvarea unor situaţii personale, salariaţii au dreptul la concedii fără plată; (4) Prin contractele colective de muncă la nivel de grupuri de unităţi, unităţi şi instituţii se pot stabili şi alte situaţii în care salariaţii beneficiază de zile plătite, precum şi numărul lor.

CAPITOLUL VI Alte măsuri de protecţie şi facilităţi acordate salariaţilor

Art. 74. - (1) În cazul când unitatea este pusă în situaţia de a efectua reduceri de personal ca urmare a restrângerii activităţii, restructurării, retehnologizării şi informatizării procesului de producţie sau concedierii colective, părţile convin asupra respectării următoarelor principii: a) Angajatorul va pune la dispoziţia sindicatului justificarea tehnico-economică în legătură cu măsurile privind posibilităţile de redistribuire a personalului, modificarea programului de lucru, organizarea de cursuri de calificare, recalificare sau reorientare profesională etc.;

Page 14: CAPITOLUL I Dispozi ii generale - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4d39bcab43729.pdf.upl/ccm ramura...CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Părţile contractante

14

b) Justificarea tehnico-economică, împreună cu obiecţiile şi propunerile sindicatului, va fi supusă spre analiză şi avizare consiliului de administraţie sau, după caz, adunării generale; c) În cazul în care angajatorul intenţionează să efectueze concedieri colective, acesta are obligaţia de a iniţia, în timp util şi în scopul ajungerii la o înţelegere, în condiţiile prevăzute de lege, consultări cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor, cu privire cel puţin la: - metodele şi mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numărului de salariaţi care vor fi concediaţi; - atenuarea consecinţelor concedierii prin recurgerea la măsuri sociale care vizează, printre altele, sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesională a salariaţilor concediaţi. Prin sintagma "timp util" se înţelege: - la întreprinderile cu un efectiv sub 100 salariaţi, cu 15 zile înainte de notificarea prevăzută la art. 711 din Codul muncii, cu modificările ulterioare; - la întreprinderile cu 101 - 250 salariaţi, cu 20 de zile înainte de notificarea prevăzută la art. 711 din Codul muncii, cu modificările ulterioare; - la întreprinderile cu peste 251 salariaţi, cu 30 de zile înainte de notificarea prevăzută la art. 711 din Codul muncii, cu modificările ulterioare. (2) Privatizarea unităţilor de Gospodărie comunală, locativă şi transporturi locale, asocierea acestora, precum şi delegarea serviciilor se vor face cu consultarea sindicatelor, în ceea ce priveşte măsurile de protecţie socială internă. Art. 75. - (1) În situaţia în care disponibilizările de personal nu pot fi evitate, conducerea unităţii va comunica în scris fiecărui salariat al cărui post urmează a fi desfiinţat dacă i se oferă sau nu un alt loc de muncă ori cuprinderea într-o formă de recalificare profesională în vederea ocupării unui post în aceeaşi unitate; (2) În cazurile în care salariaţilor nu li se pot oferi alte locuri de muncă ori aceştia refuză locul de muncă oferit sau cuprinderea într-o formă de recalificare, conducerea unităţii le va comunica în scris termenul de preaviz, în condiţiile prevăzute în prezentul contract colectiv de muncă; (3) Pentru situaţia în care se efectuează concedieri colective, părţile vor negocia acordarea de compensaţii băneşti cu respectarea prevederilor legale şi/sau ale contractelor colective de muncă aplicabile; (4) La stabilirea numărului efectiv de salariaţi concediaţi colectiv vor fi luaţi în calcul şi acei salariaţi cărora le-au încetat contractele individuale de muncă din initiaţiva angajatorului, din motive ce nu au legătura cu persoana salariatului, cu condiţia existenţei a cel puţin 5 concedieri de această natură, cu cel puţin 30 de zile înaintea expirării perioadei prevăzute la art 74, lit. c) din prezentul contract colectiv de muncă. Art. 76. - Pentru realizarea obiectivelor de producţie, angajatorul va utiliza forţa de muncă şi dotarea tehnică existente în unitate şi numai după epuizarea posibilităţilor interne va recurge la terţe persoane fizice sau juridice. Art. 77. - (1) La aplicarea efectivă a reducerii de personal, după reducerea posturilor vacante de natura celor desfiinţate, măsurile vor afecta, în ordine: a) contractele individuale de muncă ale salariaţilor care cumulează două sau mai multe funcţii, precum şi ale celor care cumulează pensia cu salariul; b) contractele individuale de muncă ale persoanelor care îndeplinesc condiţiile de vârstă standard şi stagiu de cotizare şi nu au cerut pensionarea în condiţiile legii; c) contractele individuale de muncă ale persoanelor care îndeplinesc condiţiile de pensionare la cererea lor. (2) La luarea măsurii de desfacere a contractele individuale de muncă pentru motive ce nu ţin de persoana salariatului vor fi avute în vedere următoarele criterii minimale: a) dacă măsura ar putea afecta doi soţi care lucrează în aceeaşi unitate, se desface contractul de muncă al soţului care are venitul cel mai mic, fără ca prin aceasta să se poată desface contractul de muncă al unei persoane care ocupă un post nevizat de reducere; b) măsura să afecteze, mai întâi, persoanele care nu au copii în întreţinere; c) măsura să afecteze numai în ultimul rând femeile care au în îngrijire copii, bărbaţii văduvi sau divorţaţi care au în îngrijire copii, pe întreţinătorii unici de familie, precum şi pe salariaţii, bărbaţi sau femei, care mai au cel mult 3 ani până la pensionare, la cererea lor.

Page 15: CAPITOLUL I Dispozi ii generale - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4d39bcab43729.pdf.upl/ccm ramura...CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Părţile contractante

15

(3) În cazul în care măsura desfacerii contractului individual de muncă ar afecta un salariat care a urmat o formă de calificare sau de perfecţionare a pregătirii profesionale şi a încheiat cu unitatea un act adiţional la contractul individual de muncă prin care s-a obligat să presteze o activitate într-o anumită perioadă de timp, administraţia nu îi va putea pretinde acestuia despăgubiri pentru perioada rămasă nelucrată până la împlinirea termenului, dacă măsura desfacerii contractului de muncă nu îi este imputabilă. (4) În ipoteza în care două sau mai multe persoane salariate sunt în aceeaşi situaţie, disponibilizarea se va face cu consultarea sindicatelor. Art. 78. - Administraţia va pune la dispoziţia sindicatelor documentele care să le permită verificarea modului de aplicare a prevederilor art. 77 din prezentul contract colectiv de muncă. Art. 79. - (1) Unitatea care îşi extinde sau îşi reia activitatea într-o perioada de 9 luni de la luarea măsurilor de desfacere a contractului individual de munca pentru motive ce nu ţin de persoana salariatului, are obligaţia să încunoştinţeze în scris despre aceasta salariatul disponibilizat, organizaţiile sindicale şi să facă publică măsura. (2) Salariaţii notificaţi în acest sens au la dispoziţie un termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii comunicării, pentru a-şi manifesta expres consimţământul cu privire la locul de muncă oferit. Art. 80. - Salariaţii care se pensionează pentru limită de vârsta primesc, din fondurile proprii ale angajatorului, o indemnizaţie egală cu cel puţin două salarii de bază, avute în luna pensionării. Art. 81. - (1) În afară de ajutoarele prevăzute de lege la care au dreptul, salariaţii vor beneficia de următoarele ajutoare: a) în cazul decesului salariatului, un ajutor acordat familiei de cel puţin 3 (trei) salarii medii pe unitate; b) dacă decesul a survenit din cauza unui accident de muncă, a unui accident în legătură cu munca sau a unei boli profesionale, cuantumul ajutorului acordat familiei va fi de cel puţin 4 salarii medii pe unitate; c) un salariu mediu pe unitate plătit mamei pentru naşterea fiecărui copil; dacă mama nu este salariată, soţul acesteia beneficiază de plata unui salariu mediu pe unitate; d) cel puţin două salarii medii pe unitate plătite de unitate sau instituţie la decesul soţului sau soţiei, ori la decesul unei rude de gradul I aflate în întreţinerea salariatului; e) salariaţii din ramura Gospodărie comunală, locativă şi transporturi locale precum şi alte servicii publice vor beneficia de reducerea costurilor serviciilor prestate de unitate cu 50%; de aceleaşi drepturi vor beneficia şi pensionarii care au lucrat minimum 5 ani în unitate înainte de pensionare, până la deces; f) alte ajutoare ce se vor stabili la nivelul unităţilor economice sau instituţiilor publice. (2) Ajutoarele acordate peste cuantumul prevăzut de lege nu se deduc din contribuţia de asigurări sociale. Art. 82. - La nivelul unităţilor, din fondul de acţiuni sociale, constituit conform prevederilor legale, vor fi suportate cheltuielile pentru reducerea cu 50% a costului biletelor de tratament şi odihnă recuperatorie în staţiunile balneo-climaterice, în care este inclus şi transportul pe calea ferată (tren de persoane clasa a II-a), bilete repartizate pe baza acordului dintre sindicat şi angajator. Art. 83. - Beneficiarii biletelor de tratament balnear şi odihnă recuperatorie din instituţiile publice care desfăşoară activităţi de gospodărie comunală, locativă şi transporturi locale vor suporta o contribuţie bănească, conform prevederilor legale. Art. 84. - Contravaloarea biletelor salariaţilor trimişi în staţiune pentru tratarea unor boli profesionale se suportă integral de unitatea în cauză, inclusiv costul transportului pe C.F.R., clasa a II-a, sau, acolo unde nu este posibil, pentru transportul auto în comun. Art. 85. - (1) Dacă salariatul se află în incapacitate temporară de muncă, survenită ca urmare a unui accident de muncă sau în legătură cu munca, ori a contractării unei boli profesionale, angajatorul va plăti acestuia, pe toată perioada incapacităţii temporare de muncă, o compensaţie egală cu diferenţa dintre salariul de bază avut la data ivirii incapacităţii temporare de muncă şi ajutorul primit; (2) Acordarea compensaţiei prevăzute la alineatul precedent nu înlătură şi nici nu înlocuieşte dreptul legal la despăgubiri al salariatului în cauză, în condiţiile prevăzute de lege. Art. 86. - Repartizarea spaţiilor de locuit, indiferent de natura lor, cu excepţia locuinţelor de serviciu, către salariaţii unităţilor sau instituţiilor se va face de Comisia paritară administraţie - sindicat, conform criteriilor ce vor fi stabilite prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate sau instituţie. Art. 87. - (1) Salariaţii unităţii şi, după caz, ai instituţiilor trimişi în delegaţie în ţară sau străinătate vor beneficia de următoarele drepturi:

Page 16: CAPITOLUL I Dispozi ii generale - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4d39bcab43729.pdf.upl/ccm ramura...CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Părţile contractante

16

a) decontarea cheltuielilor de transport, de asigurare şi a costurilor de cazare potrivit documentelor prezentate; b) diurna de deplasare, care se stabileşte la o valoare echivalentă cu cel puţin 65% din salariul zilnic mediu pe unitate. (2) Cheltuielile de deplasare a membrilor aleşi ai sindicatului sau reprezentanţilor acestora, salariaţi ai unităţii, care se deplasează în interesul unităţilor la cererea sindicatului, vor fi suportate de patronat. Art. 88. - Salariaţii unităţilor sau instituţiilor trimişi în detaşare beneficiază de toate drepturile prevăzute de contractul colectiv de muncă la unitatea la care a fost detaşat. Art. 89. - Persoanele detaşate îşi menţin toate drepturile pe care le-au avut la data detaşării, cu excepţia celor privind igiena şi sănătatea şi securitatea în muncă, chiar dacă la locul de muncă unde sunt detaşate acestea nu se mai regăsesc. Dacă la locurile de detaşare drepturile echivalente au niveluri mai mari sau se acordă şi alte drepturi, persoanele detaşate beneficiază de acestea. Art. 90. - (1) În cazul în care salariata se află în concediu de maternitate, unitatea sau instituţia va compensa pe o anumită perioadă diferenţa dintre salariul de bază individual avut şi indemnizaţia legală la care are dreptul. (2) Perioada pe durata căreia se acordă compensarea va fi stabilită prin contractele colective de muncă la nivel de unitate şi instituţie, dar nu mai puţin de 6 săptămâni. Art. 91. - (1) În afara concediului legal plătit pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de doi ani iar în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani, părintele salariat poate beneficia de încă un an, concediu fără plată. (2) Pe perioada în care părintele salariat se află în concediul prevăzut la alin. 1 nu i se va putea desface contractul de muncă, iar în postul său nu vor putea fi angajate alte persoane decât cu contract de muncă pe durată determinată. Art. 92. - În cazul decesului mamei, drepturile ce s-ar fi cuvenit acesteia pentru creşterea copilului până la doi ani se vor acorda, la cerere, tatălui, dacă are copilul în îngrijire, în condiţiile prevăzute de lege. Art. 93. - În cazul decesului mamei, tatăl copilului, la cererea sa, va beneficia de: a) compensaţia prevăzută la art. 90; b) concediul fără plată neutilizat de mamă la data decesului, cu drepturile prevăzute la art. 91. Art. 94. - Părintele salariat care renunţă la concediul legal pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la doi ani iar în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani, beneficiază de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu două ore pe zi, fără a-i fi afectate salariul de bază şi vechimea în muncă. Art. 95. - Prevederile art. 90 - 94 sunt aplicate numai la naşterea primului şi celui de al doilea copil. Art. 96. - Salariatele gravide, începând din luna a V-a de sarcină, şi cele care alăptează nu vor putea fi repartizate la muncă de noapte, în locuri cu condiţii deosebite etc. Art. 97. - (1) În contractele colective de muncă la nivel de unităţi se vor prevedea acţiuni cu caracter social, precum: a) suportarea cheltuielilor prevăzute la art. 82; b) construirea, amenajarea şi întreţinerea de creşe şi grădiniţe pentru copiii salariaţilor, precum şi de cantine/bufete pentru salariaţi; c) construirea, amenajarea şi întreţinerea de oficii şi grupuri sociale la locurile de muncă; d) formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale, inclusiv în domeniul relaţiilor de muncă; e) construirea de locuinţe; f) aniversări, sărbători religioase, Pomul de Crăciun, zilele dedicate copilului şi femeii; g) suportarea parţială a costului transportului salariaţilor la şi de la locul de muncă; h) acordarea unor ajutoare salariaţilor care au suferit pierderi însemnate de bunuri personale în gospodăriile proprii, datorită unor calamităţi; i) acoperirea unei părţi din cheltuieli în cazul unor boli grave sau incurabile. (2) Costul acestor acţiuni se suportă din fondul social constituit potrivit legii. (3) Utilizarea fondului social pentru destinaţiile prevăzute la alin. 1 în anul financiar se face de către administraţie, cu consultarea sindicatelor. (4) La nivel de unitate, părţile vor negocia condiţiile acordării tichetelor de masă conform legii. Art. 98. - Unităţile, cu acordul sindicatelor şi prin negocieri, vor putea aproba plata în rate a lucrărilor efectuate de acestea salariaţilor şi pensionarilor lor.

Page 17: CAPITOLUL I Dispozi ii generale - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4d39bcab43729.pdf.upl/ccm ramura...CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Părţile contractante

17

Art. 99. - Pentru salariaţii ce efectuează muncă de teren, prin negociere la nivel de unitate, angajatorul va suporta costul transportului în comun. Art. 100. - (1) În situaţia în care angajatorii încheie contracte cu parteneri străini potrivit cărora salariaţii din unităţi vor executa unele lucrări în străinătate, condiţiile de muncă, salarizarea, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ale acestor salariaţi vor fi stabilite prin negocieri colective, care se vor desfaşura în condiţiile prevăzute de lege şi cu respectarea clauzelor cuprinse în contractul încheiat cu partenerul extern, negocieri colective ce devin anexă la contractul colectiv de munca la nivel de unitate. (2) Pentru buna desfăşurare a acestor negocieri, angajatorii vor pune la dispoziţia sindicatelor elemente referitoare la condiţiile de muncă în care urmează să se execute lucrările contractate, inclusiv drepturile de care ar putea beneficia personalul respectiv.

CAPITOLUL VII Formarea profesională

Art. 101. - (1) Părţile înţeleg: a) prin termenul de formare profesională - orice procedura prin care o persoană dobândeşte o calificare atestată printr-un certificat sau o diplomă, eliberate conform legii; b) prin termenul de formare profesională continuă - procedura prin care o persoană având deja o calificare ori o profesie, dobândeşte noi competenţe cognitive şi funcţionale (deprinderi); c) prin Comitete Sectoriale de Formare Profesională - structuri de dialog social autonome care dezvoltă, actualizează şi validează calificările din ramura respectivă de activitate. (2) Formarea profesională şi formarea profesională continuă cuprind şi teme din domeniul relaţiilor de muncă, al drepturilor de asociere şi al libertăţilor sindicale convenite între sindicat şi angajator. (3) Părţile semnatare convin să participe la elaborarea şi utilizarea, pentru ramura lor de activitate, a sistemului de formare şi evaluare bazat pe competenţe, să completeze şi să elaboreze standardele ocupaţionale. (4) Părţile convin asupra necesităţii şi obligativităţii perfecţionării profesionale a tuturor categoriilor de salariaţi, inclusiv a liderilor sindicali scoşi din producţie, la expirarea mandatului. (5) Părţile semnatare convin să acorde întregul sprijin solicitat de către CNFPA - ca autoritate naţională a calificărilor - pentru elaborarea sistemului de standarde ocupaţionale bazat pe competenţe şi a calificărilor care vor fi validate şi introduse în Registrul naţional al calificărilor. Sistemul va fi utilizat la evaluarea şi certificarea calificării salariaţilor. (6) Formarea profesională a lucrătorilor se organizează pentru ocupaţii, meserii, specialităţi şi profesii - numite la modul general ocupaţii, cuprinse în Clasificarea Ocupaţiilor din România - COR, pe baza standardelor ocupaţionale şi a clasificărilor elaborate de Comitetele Sectoriale. (7) Părţile convin să acorde întregul sprijin pentru înfiinţarea Comitetelor Sectoriale pentru Formare Profesională la nivelul ramurilor, aşa cum acestea sunt stabilite de legislaţia în vigoare. (8) Părţile convin să acorde sprijin membrilor lor pentru dezvoltarea activităţii Comitetelor Sectoriale, precum şi pentru dezvoltarea în sistem de parteneriat, la nivelul ramurilor de activitate, a unor activităţi proprii de formare profesională, inclusiv prin sprijinirea proiectelor destinate atragerii de fonduri necesare. (9) Pe perioada în care participă la programe de formare profesională finanţate de către angajatori, lucrătorii primesc drepturile stabilite prin contractele colective de munca aplicabile, pentru program normal de lucru. (10) Planul de formare profesională convenit între părţi face parte din contractul colectiv de muncă aplicabil. Art. 102. - (1) La încheierea contractelor colective de muncă la nivel de unităţi, pentru partea privind formarea profesională se va ţine seama cel puţin de următoarele: a) identificarea posturilor pentru care este necesară formarea profesională, a căilor de realizare; adoptarea programului anual şi controlul aplicării acestuia se vor face de comun acord de către sindicat şi angajator; cheltuielile pentru activitatea de formare profesională a salariaţilor se suportă de către unităţi; b) sindicatul va participa, prin împuterniciţii săi, la orice formă de examinare organizată în vederea absolvirii unui curs de formare profesională în cadrul unităţii;

Page 18: CAPITOLUL I Dispozi ii generale - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4d39bcab43729.pdf.upl/ccm ramura...CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Părţile contractante

18

c) în cazul în care unitatea urmează să-şi schimbe parţial sau total profilul de activitate, aceasta va informa şi consulta sindicatul cu cel puţin 2 luni înainte de aplicarea măsurii şi va oferi propriilor salariaţi posibilitatea de a se califica sau recalifica înainte de a apela la angajări de forţă de muncă din afară; d) în cazul în care un salariat identifică un curs de formare profesională pe care ar dori să îl urmeze, organizat de un terţ, angajatorul va analiza cererea împreună cu sindicatul, rămânând la aprecierea angajatorului dacă şi în ce condiţii va suporta contravaloarea cursului; e) salariaţii care au încheiat acte adiţionale la contractul individual de muncă şi au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesională mai mare de 60 de zile, cu scoaterea integrală din activitate, dacă părăsesc unitatea din motive imputabile lor înainte de împlinirea unui termen de 3 ani de la data absolvirii cursurilor sunt obligaţi să suporte cheltuielile ocazionate de aceasta, cu excepţia cazurilor prevăzute de art. 77, alin. 3, proporţional cu perioada nelucrată din perioada stabilită conform Actului adiţional la contractul individual de muncă. (2) Programele adoptate conform alin. 1 vor fi aduse la cunoştinţa tuturor salariaţilor în termen de 3 zile de la adoptare, prin afişare în interiorul unităţii, în locuri adecvate şi uşor accesibile pentru angajaţi. (3) La stabilirea programelor de formare profesională, angajatorii şi sindicatele vor adopta măsurile necesare pentru încurajarea şi înlesnirea participării femeilor la acestea.

CAPITOLUL VIII Alte prevederi în legătura cu drepturile

şi obligaţiile părţilor Art. 103. - (1) Părţile contractante recunosc, pentru fiecare dintre ele, libertatea de opinie. (2) Angajatorul va adopta o poziţie neutră şi imparţială faţă de organizaţiile sindicale şi reprezentanţii salariaţilor din unităţi şi instituţii. Art. 104. - (1) Consiliul de administraţie are obligaţia de a invita reprezentantul/reprezentanţii organizaţiei sindicale semnatare a contractului colectiv de muncă să participe la şedinţele sale, în condiţiile prevăzute de lege. Participarea acestora are statut de observator, cu drept de opinie, dar fără drept de vot. Opiniile reprezentanţilor sindicali vor fi consemnate în procesul verbal de şedinţă. (2) Încunoştinţarea reprezentanţilor sindicali se va face cu cel puţin 72 de ore înainte de şedinţă. Reprezentanţilor sindicali li se va comunica ordinea de zi şi vor avea acces la documentele privind problemele profesionale, economice, sociale sau culturale puse în discuţie. Art. 105. - Pentru fundamentarea acţiunilor prevăzute la art. 30 din Legea nr. 54/2003, angajatorul va pune la dispoziţia sindicatelor ori va asigura acestora accesul la informaţiile şi documentele necesare, reprezentanţii sindicali având obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor ce le-au fost transmise cu acest caracter. Art. 106. - (1) Reprezentanţii aleşi ai organizaţiilor sindicale cu personalitate juridică care lucrează nemijlocit în unitate în calitate de salariaţi au dreptul la reducerea programului lunar de lucru cu până la 5 zile plătite pentru activităţi sindicale, fără a li se diminua drepturile salariale care li s-ar fi cuvenit în condiţii normale; (2) Pentru ceilalţi membri aleşi în conducerea organizaţiei sindicale, prin contractul colectiv de muncă de la unităţi se vor stabili numărul beneficiarilor de reducerea timpului lunar de lucru, durata reducerii pentru fiecare în parte, precum şi modalităţile de acordare, inclusiv prin cumul. (3) Reprezentanţilor aleşi în organele de conducere ale sindicatelor, precum şi persoanelor care au deţinut o asemenea funcţie timp de doi ani de la încetarea mandatului, nu li se poate modifica sau desface contractul de muncă pentru motive neimputabile lor, pe care legea le lasă la aprecierea celui care angajează, decât cu acordul organului colectiv de conducere al sindicatului. (4) Liderul sindicatului va fi degrevat de unele sarcini de serviciu de către conducerea unităţii, pentru soluţionarea unor probleme de interes comun, în afara celor 5 zile prevăzute la alin. 1. (5) Modalitatea de organizare a întâlnirilor sindicale cu salariaţii se va stabili prin contractele colective de muncă la nivel de grup de unităţi şi unităţi. Art. 107. - (1) Pentru ca reprezentanţii sindicali să-şi poată îndeplini competent şi eficient atribuţiile aferente funcţiilor deţinute aceştia vor beneficia de facilităţi prin suportarea de către angajator a cheltuielilor necesare participării la acţiuni comune, cum ar fi: cursuri de formare sindicală, seminarii, conferinţe şi congrese naţionale şi internaţionale organizate de către sindicate ori alte instituţii

Page 19: CAPITOLUL I Dispozi ii generale - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4d39bcab43729.pdf.upl/ccm ramura...CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Părţile contractante

19

neguvernamentale. Atât numărul de participanţi, cât şi alte condiţii concrete privind participarea se vor stabili prin acordul celor două părţi. (2) Reprezentanţii sindicali care sunt/nu sunt salariaţi ai unităţii vor avea acces la toate locurile de muncă pentru a-şi îndeplini sarcinile, cu înştiinţarea reprezentantului angajatorului. Art. 108. - (1) Unităţile vor asigura în incinta lor gratuit, pentru activitatea sindicatelor, spaţiul şi mobilierul necesare, precum şi acces la echipamentul de birotică al unităţii (fax, copiator şi altele cu caracter administrativ); prin contractele colective de muncă se vor stabili condiţiile de acces la utilizarea acestora. (2) Baza materială cu destinaţie cultural-sportivă, proprietatea unităţilor ori proprietatea sindicatelor din unităţile respective, va putea fi folosită, fără plată, pentru acţiuni organizate de sindicate sau patronat, în condiţiile prevăzute în contractul colectiv de muncă sau alte înţelegeri. Art. 109. - (1) Pe perioada contractului, federaţiile semnatare vor asigura pregătirea pentru acţiuni sindicale şi relaţii de muncă a unui număr de 500 de membri de sindicat din ramură, cu durata de până la 15 zile. (2) Angajatorul va permite salariaţilor să urmeze cursurile de pregătire prevăzute la alin. 1, în condiţiile stabilite prin contractele colective de munca încheiate la nivel de grup de unităţi, unităţi şi instituţii. (3) Modalităţile de încadrare în numărul prevăzut la alin. 1 se stabilesc de părţi prin anunţarea patronatului de către federaţiile sindicale semnatare. Art. 110. - (1) În aplicarea prevederilor art. 24 din Legea nr. 54/2003 - legea sindicatelor - la cererea organizaţiilor sindicale, angajatorii vor reţine şi vor vira sindicatului cotizaţia de sindicat pe statele lunare de plată. Concomitent se va efectua şi deducerea fiscală a cotizaţiei din venitul lunar al membrului de sindicat, conform prevederilor legale. (2) Reţinerea şi deducerea fiscală a cotizaţiei se fac pe baza cererii organizaţiei sindicale la care se ataşează lista membrilor de sindicat şi semnătura acestora de acceptare a reţinerii. Lista se înaintează angajatorului la începutul fiecărui an de către sindicat şi va fi actualizată ori de câte ori este nevoie, de către acesta. Art. 111. - (1) Este interzis unităţilor şi instituţiilor să desfacă din initiaţiva lor contractul individual de muncă al salariaţilor, pentru motive care privesc activitatea sindicală; (2) Schimbarea locului de muncă al liderului de sindicat pe perioada mandatului se poate face numai cu consimţământul acestuia. Art. 112. - (1) Angajatorii nu vor angaja salariaţi permanenţi, temporari sau cu program parţial în perioada declanşării sau desfăşurării conflictelor colective de muncă, pe locurile de muncă ale salariaţilor aflaţi în conflict. Art. 113. - Angajatorii recunosc dreptul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale de a verifica la locul de muncă modul în care sunt respectate drepturile salariaţilor prevăzute în contractul colectiv de muncă. Art. 114. - Angajatorii se obligă ca în contractele de societate ale unităţilor cu participare străină, pentru activităţi pe teritoriul României, să prevadă o clauză prin care partea externă se obligă să respecte drepturile prevăzute de legislaţia muncii în vigoare, în contractul colectiv de munca la nivel de unităţi, precum şi convenţiile O.I.M. ratificate de România. Art. 115. - Angajatorii şi sindicatele îşi vor comunica reciproc şi în timp util hotărârile privind toate problemele importante din domeniul relaţiilor de muncă. Art. 116. - (1) Federaţiile sindicale semnatare recunosc dreptul angajatorilor de a stabili, în condiţiile legii, răspunderea disciplinară sau patrimonială a salariaţilor care se fac vinovaţi de încălcarea normelor de disciplină a muncii sau aduc prejudicii unităţii sau instituţiei, de a stabili normele de disciplină a muncii, cu consultarea organizaţiilor sindicale, precum şi cele de disciplină tehnologică. (2) Angajatorii şi sindicatele se recunosc ca parteneri sociali permanenţi. (3) Părţile convin să facă eforturi în vederea promovării unui climat normal de muncă în unităţi, cu respectarea prevederilor legii, ale contractelor colective de muncă, ale Regulamentului intern, precum şi a drepturilor şi intereselor salariaţilor şi membrilor de sindicat. (4) Pentru crearea şi menţinerea unui mediu de lucru care să încurajeze respectarea demnităţii fiecărei persoane, prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate vor fi stabilite proceduri de soluţionare pe cale amiabilă a plângerilor individuale ale salariaţilor, inclusiv a celor privind cazurile de violenţă sau hărţuire sexuală, în completarea celor prevăzute de lege; (5) Definiţia hărţuirii sexuale este cea reglementată de lege;

Page 20: CAPITOLUL I Dispozi ii generale - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4d39bcab43729.pdf.upl/ccm ramura...CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Părţile contractante

20

(6) Plângerile salariaţilor în justiţie nu pot constitui motiv de desfacere a contractului individual de muncă; (7) În situaţiile în care apar divergenţe în legătură cu executarea prevederilor contractelor colective de muncă, unităţile şi sindicatele vor încerca soluţionarea acestora mai întâi în Comisiile paritare la nivel de unitate iar, pentru rezolvarea problemelor rămase în divergenţă, se vor putea adresa Comisiei paritare la nivel de ramură. Art. 117. - (1) Pentru rezolvarea conflictelor individuale de muncă dintre salariaţi, angajatori şi salariaţi, precum şi a reclamaţiilor şi a sesizărilor, părţile convin ca în primul rând să acţioneze pentru concilierea lor în cadrul unităţii. (2) În acest scop, la nivelul unităţii se va constitui o Comisie de conciliere, formată din reprezentanţi ai sindicatelor şi angajatorilor, ce va funcţiona pe baza unui regulament propriu. (3) În caz de nesoluţionare se va urma calea legală. (4) În situaţia declanşării unor conflicte de muncă, inclusiv a grevei, sindicatele şi conducerea unităţilor au obligaţia ca pe durata acestora să protejeze patrimoniul unităţii şi să asigure funcţionarea neîntreruptă a utilajelor şi instalaţiilor tehnologice a căror oprire ar putea constitui un pericol pentru viaţa sau sănătatea oamenilor, ori ar putea cauza pagube.

CAPITOLUL IX Dispoziţii finale

Art. 118. - (1) Prevederile prezentului contract colectiv de muncă unic la nivel de ramură Gospodărie comunală, locativă şi transporturi locale sunt considerate minime, de la nivelul cărora începe negocierea contractelor colective de muncă la nivel de grup de unităţi, unităţi şi instituţii. (2) Contractele colective de muncă încheiate mai înainte la nivel de grup de unităţi, unităţi şi instituţii se vor pune de acord cu acesta. Art. 119. - Drepturile prevăzute în contractul individual de muncă nu pot fi sub nivelul celor stabilite prin contractul colectiv de muncă. Art. 120. - Prevederile contractelor individuale de muncă existente la data intrării în vigoare a contractelor colective de muncă vor fi puse de acord cu prevederile acestora din urmă. Art. 121. - În toate situaţiile de reorganizare sau, după caz, de privatizare a unităţilor sau instituţiilor, drepturile şi obligaţiile prevăzute în prezentul Contract colectiv de muncă unic la nivel de ramură Gospodărie comunală, locativă şi transporturi locale se transmit noilor subiecţi de drept rezultaţi din aceste operaţiuni juridice. Art. 122. - Prezentul Contract colectiv de muncă unic la nivel de ramură Gospodărie comunală, locativă şi transporturi locale produce efecte începând cu data înregistrării lui de către una dintre părţi, în condiţiile prevăzute de art. 25, alin. 2, din Legea nr. 130/1996, republicată. Art. 123. - (1) În aplicarea prevederilor art. 11 alin. 3 din Legea nr. 130/1996, privind contractul colectiv de muncă, republicată, unităţile vor prevedea în bugetele de venituri şi cheltuieli sumele necesare contribuţiilor pentru constituirea fondurilor destinate activităţilor în domeniul pregătirii, negocierii şi aplicării contractelor colective de muncă, la toate nivelurile. (2) Sumele prevăzute conform alin. 1 se vor calcula luând ca bază suma de 1 leu/salariat/an raportate la numărul mediu de salariaţi din anul precedent. (3) Sumele constituite conform alin. 1 şi 2 vor fi distribuite astfel: a) 1/3 din suma totală se reţine ca fond destinat negocierii contractului colectiv de muncă la nivelul unităţii; b) 1/3 din suma totală se virează de unitate la Federaţia Naţională a Patronatului Serviciilor Publice din România în contul ...................... la Banca ......................................., care va vira 50% din această sumă în contul federaţiilor sindicale reprezentative semnatare ale Contractului colectiv de muncă unic la nivel de ramură Gospodărie comunală, locativă şi transporturi locale. Semnatarii contractului colectiv de muncă unic la nivel de ramură Gospodărie comunală, locativă şi transporturi locale pot conveni ca, pe viitor, contribuţia unităţilor de 1/3, prevăzută mai sus, să fie virată într-un cont colector şi distribuită 50% pentru partea patronală şi 50% pentru partea sindicală, pe baza unui protocol semnat de ambele părţi semnatare;

Page 21: CAPITOLUL I Dispozi ii generale - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4d39bcab43729.pdf.upl/ccm ramura...CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Părţile contractante

21

c) 1/3 din suma totală se virează de unitate în contul colector Fondul de negociere a contractului colectiv de muncă Unic la Nivel Naţional, deschis la Banca ABN - AMRO BANK ROMÂNIA - S.A., cu nr. RO61ABNA4100264100090820, pentru negocierile colective la nivel naţional, care va fi destinat astfel: - 50% pentru partea sindicală reprezentativă la nivel naţional, semnatară a Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel Naţional; - 50% pentru partea patronală reprezentativă la nivel naţional, semnatară a Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel Naţional; d) fondul destinat părţilor semnatare, conform lit. c), va fi repartizat fiecărei confederaţii reprezentative la nivel naţional, semnatare a Contractului Colectiv de Munca Unic la Nivel Naţional, în raport cu volumul implicării în negocierile colective, cu numărul de salariaţi pe ramură, negociat în cadrul fiecăreia, aşa cum va fi stabilit de către fiecare parte pe bază de protocol; e) mecanismele de distribuţie a fondurilor de către bancă vor fi stabilite de Comisia paritară; f) fondurile destinate negocierilor colective se vor constitui şi vira în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentului contract colectiv de muncă. (4) Unităţile economice care negociază şi semnează contracte colective de muncă, dar nu sunt afiliate unor structuri patronale reprezentative de ramură, vor constitui fondurile destinate negocierilor colective conform prevederilor de la alin. 1, 2 şi 3 şi le vor vira către federaţia patronală semnatara a Contractului colectiv de muncă unic la nivel de ramură gospodărie comunală, locativă şi transporturi locale, care a stat la baza negocierii propriului contract colectiv de muncă şi către contul naţional, conform alin. 3 lit. c). (5) În cazul în care, potrivit legii, se negociază şi se încheie contracte colective de muncă la nivelul unor grupuri de unităţi, cheltuielile ocazionate cu aceste negocieri se vor suporta din fondurile constituite la nivelul unităţilor din grupul respectiv. (6) Fondurile destinate negocierilor colective vor fi colectate într-un cont distinct. Patronatele şi sindicatele vor urmări şi sprijini constituirea, defalcarea şi virarea pe destinaţii a fondurilor destinate negocierii contractelor colective de muncă. (7) Patronatele şi sindicatele vor gestiona şi utiliza fondurile destinate negocierilor colective, constituite în baza prevederilor prezentului articol, în conformitate cu prevederile legale, pe baza unor programe de acţiuni aprobate de organele proprii de conducere şi pe răspunderea fiecăruia. (8) În aplicarea dispoziţiilor acestui articol, în contabilitatea agenţilor economici vor fi respectate prevederile metodologice comunicate de Ministerul Finanţelor Publice, conform anexei 5 la Contractul Colectiv de Munca Unic la nivel Naţional pe anii 2007-2010; (9) Contractele colective de muncă la toate nivelurile vor cuprinde prevederile acestui articol. Art. 124. - Contractul colectiv de munca unic la nivelul ramurii Gospodărie comunală, locativă şi transporturi locale a fost redactat în 6 (şase) exemplare şi intră în vigoare la data înregistrării acestuia la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. Prezentul Contract colectiv de muncă unic la nivel de ramură Gospodărie comunală, locativă şi transporturi locale este semnat de reprezentanţii celor trei federaţii participante la negociere, respectiv: � Federaţia Naţională a Patronatelor Serviciilor Publice din România - Costin Berevoianu � Federaţia Sindicatelor Libere din Serviciile Publice - Minică Boajă � Federaţia Sindicatelor Libere, Independente din Gospodăria Comunală, Administraţia Locativă, Lucrări şi Servicii Publice - Ioana Stoica � Federaţia Naţională a Sindicatelor din Serviciile Publice SIGOL - Cornel Popovici

Federaţia Naţională a Patronatelor Serviciilor Publice din România - Costin Berevoianu

Federaţia Sindicatelor Libere din Serviciile Publice - Minică Boajă

Federaţia Sindicatelor Libere, Independente din Gospodăria Comunală,

Administraţia Locativă, Lucrări şi Servicii Publice - Ioana Stoica

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Serviciile Publice SIGOL - Cornel Popovici

Page 22: CAPITOLUL I Dispozi ii generale - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4d39bcab43729.pdf.upl/ccm ramura...CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Părţile contractante

22

ANEXA Nr. 1

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Comisiei Paritare la nivelul ramurii de Gospodărie comunală, locativă şi transporturi locale

1. Comisia Paritară la nivelul ramurii de Gospodărie comunală, locativă şi transporturi locale va fi compusă din câte 6 (şase) reprezentanţi ai părţilor semnatare, ce vor fi desemnaţi de acestea şi comunicaţi părţilor odată cu solicitarea de întrunire a Comisiei paritare. 2. Membrii titulari pot fi supliniţi sau înlocuiţi. 3. Comisia paritară se va întruni la cererea oricăruia dintre membrii săi, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la formularea cererii, şi va adopta hotărâri valabile prin consens, în prezenţa a 3/4 din numărul total al membrilor. 4. Comisia Paritară va fi prezidată, prin rotaţie, de câte un reprezentant al fiecărei părţi, ales la şedinţa respectivă. 5. Hotărârea adoptată potrivit pct. 3 are putere obligatorie pentru părţile contractante.

Page 23: CAPITOLUL I Dispozi ii generale - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4d39bcab43729.pdf.upl/ccm ramura...CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Părţile contractante

23

6. Secretariatul Comisiei paritare va fi asigurat de patronat.

ANEXA Nr. 2

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ încheiat şi înregistrat sub nr. ...../...... în registrul

general de evidenţă a salariaţilor A. Părţile contractului Angajator - persoană juridică/fizică ..............., cu sediul/domiciliul în ............., înregistrată în/la registrul comerţului/autorităţile Administraţiei publice din ............... sub ........., cod fiscal .........., telefon ............., autorizat să desfăşoare activităţi principale având codul CAEN .................., reprezentat legal prin ......................., în calitate de ..............................................................................., şi salariatul/salariata - domnul/doamna ............................, domiciliat/domiciliată în localitatea ..............., strada ................... nr. ......, judeţul/sectorul ........., posesor al buletinului de identitate/cărţii de identitate/paşaportului/permisului de muncă .... seria ......... nr. ........ eliberat/eliberată de ....................... la data de ........, CNP ..............., am încheiat prezentul contract individual de munca în următoarele condiţii asupra cărora am convenit. B. Obiectul contractului: .................................................................. C. Durata contractului: a) nedeterminată, salariatul/salariata ....................... urmând să înceapă activitatea la data de .................; b) determinată, de ................ luni, pe perioada cuprinsă între data de ............ şi data de ............./pe perioada suspendării contractului individual de munca al titularului de post. D. Locul de muncă 1. Activitatea se desfăşoară la ............................................................ 2. În lipsa unui loc de munca fix, salariatul va desfăşura activitatea astfel: ............. E. Felul muncii: Funcţia (meseria) ............................ conform Clasificării ocupaţiilor din România. F. Atribuţiile postului Atribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul individual de muncă. G. Condiţii de muncă 1. Activitatea se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991. 2. Activitatea prestata se desfăşoară în condiţii normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr. 19/2000, privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare. H. Durata muncii 1. O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de ...... ore/zi, ....... ore/săptămână. a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: ................. (ore zi/ore noapte/inegal). b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil. 2. O fracţiune de normă de ......... ore/zi (cel puţin 2 ore/zi, ............ ore/săptămână. a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: ................. (ore zi/ore noapte/inegal). b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului

Page 24: CAPITOLUL I Dispozi ii generale - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4d39bcab43729.pdf.upl/ccm ramura...CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Părţile contractante

24

colectiv de muncă aplicabil. c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii unor accidente sau înlăturării consecinţelor acestora. I. Concediul Durata concediului anual de odihnă este de ............ zile lucrătoare, în raport cu durata muncii (normă întreagă, fracţiune de normă). De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar de .............................. J. Salariul 1. Salariul de bază lunar brut: ........................ lei. 2. Alte elemente constitutive: a) sporuri ................................; b) indemnizaţii ...........................; c) alte adaosuri ..........................; 3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii. 4. Data/datele la care se plăteşte salariul este/sunt ............... . K. Drepturi şi obligaţii ale părţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă: a) echipament individual de protecţie .....................................................; b) echipament individual de lucru .........................................................; c) materiale igienico-sanitare ............................................................; d) alimentaţie de protecţie ...............................................................; e) alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă .................. . L. Alte clauze: a) perioada de proba este de ...............; b) perioada de preaviz în cazul concedierii este de ......... zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de muncă; c) perioada de preaviz în cazul demisiei este de ........ zile calendaristice, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii său contractului colectiv de muncă; d) în cazul în care salariatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în străinătate, informaţiile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regăsi şi în contractul individual de muncă; e) alte clauze. M. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor 1. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi: a) dreptul la salarizare pentru munca depusă; b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; c) dreptul la concediu de odihnă anual; d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament; e) dreptul la securitate şi sănătate în muncă; f) dreptul la formare profesională, în condiţiile actelor adiţionale. 2. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului; b) obligaţia de a respecta disciplina muncii; c) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu; d) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate; e) obligaţia de a respecta secretul de serviciu. 3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi: a) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor; b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; c) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern. 4. Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: a) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din lege; b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă; c) să informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă; d) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului; e) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

Page 25: CAPITOLUL I Dispozi ii generale - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4d39bcab43729.pdf.upl/ccm ramura...CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Părţile contractante

25

N. Dispoziţii finale Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivelul: - angajatorului ................... - grupului de angajatori .......... - ramurii ......................... - naţional ........................ Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale. Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. O. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncă sunt soluţionate de instanţa judecătorească competentă material şi teritorial, potrivit legii. Angajator, Salariat, .......................... .......................... Reprezentant legal, .......................... Pe data de ..................... prezentul contract încetează în temeiul art. .............. din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, în urma îndeplinirii procedurii legale. Angajator, ..........................

ANEXA Nr. 3

LISTA unităţilor din ramura de gospodărie comunală, locativă şi transporturi locale în care se aplică contractul colectiv

de muncă unic la nivel de ramură pe anii 2007-2010 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. JUDEŢUL LOCALITATEA crt. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── I ALBA ALBA - IULIA SC DALKIA ALBA - IULIA S.C. APA-C.T.T.A. S.A. ALBA - IULIA S.C. APA - C.T.T.A. FILIALA ALBA IULIA S.A. ALBA - IULIA SC SALPREST SA ALBA - IULIA SA TRANSCOM ALBA - IULIA SC FILIPS ABRUD S.P. CONSILIUL LOCAL AIUD SC EDIL TRANS SA AIUD S.C. APA-C.T.T.A. FILIALA AIUD BLAJ S.C. APA-C.T.T.A. FILIALA BLAJ BLAJ SC URBANA SA CAMPENI SC GOTERM SA CAMPENI PRIMARIA ORAŞULUI CAMPENI CUGIR SC CUGIREANA SA OCNA MUREŞ SC PREGO SA SEBEŞ SC ARGOS SA TEIUŞ SERVICIUL PUBLIC CORAL ZLATINA SC SERV COM ZLATINA SP PRESTAREA ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── II ARAD ARAD SP INEU ARAD SP CHIŞINEU CRIŞ ARAD ASA ARAD SERVICII ECOLOGICE SRL ARAD SC COMPANIA DE APĂ ARAD SA ARAD RA APĂ CANAL ARAD SA AQUA VEST SA ARAD SA AQUATERM SA ARAD SC SALUBRITATE SA ARAD SC EDIL SA ARAD SC RECONS SA

Page 26: CAPITOLUL I Dispozi ii generale - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4d39bcab43729.pdf.upl/ccm ramura...CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Părţile contractante

26

ARAD SC GOSPODĂRIREA COMUNALĂ SA ARAD SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC LIPOVA SC URBIS SERV SA NADLAG SC APATERM NADLAG APOTERM SA SANTANA SP ALIMENTARE CU APĂ SEBIŞ SC TERMOCONSTRUCT SA ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── III ARGEŞ PITEŞTI SC APĂ CANAL 2000 SA PITEŞTI ADM. DOM. PUBLIC PITEŞTI SC SALUBRITATE 2000 SA PITEŞTI SC TERMOFICARE 2000 SA PITEŞTI SC PUBLITRANS 2000 SA ALBOTA SPGC ARGEŞ RAGCJ ARGEŞ CÂMPULUNG SC CENTRALE TERMICE CÂMPULUNG SC TRANSPORT PUBLIC CÂMPULUNG SC EDILUL GCA SA MIOVENI ADP MIOVENI SC REGOM SERV SA CÂMPULUNG SC TERMICA SA COSTEŞTI SERVICIUL APĂ CANAL CURTEA DE ARGEŞ SERV PUBLIC DE GOSP. COM CURTEA DE ARGEŞ TRANSARG CAG 98 SA CURTEA DE ARGEŞ SC AQUATERM AG 98 SA TOPOLOVENI SGCL ADP TOPOLOVENI SC GOS LOC TOP 1998 SA ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── IV BACĂU BACĂU RA GC BACĂU SC APA SERV SA BACĂU SC SALUBRITATEA SA BACĂU DIRECŢIA ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR BACĂU SC TRANSPORT SA BACĂU SC SOMA SA BUHUŞI DIRECŢIA GOSPODĂRIE COMUNALĂ COMANEŞTI SC COMUNAL SERVICE SA COMANEŞTI SC UZINA TERMICĂ COMANEŞTI SC PREST SERV SA MOINEŞTI SC PREST SERV ONEŞTI SC APĂ CANAL SA SLĂNIC MOLDOVA SC SERV GRUP SA TG. OCNA SC EDILITAR SA PRIMĂRIE ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── V BIHOR ORADEA SC APĂ CANAL ORADEA SC RER ECOLOGIC SERVICE SA ORADEA RA OTL ORADEA COMPANIA DE APĂ ORADEA SA ORADEA SC AUTOCRIŞANA SA ORADEA SC TRANSLOC ORADEA SC TRANSGEX SA ALEŞD SC SALUBRIS SA ALEŞD SC PREST LOC SA BEIUŞ SC CONSAT SA BEIUŞ SC EDILUL SA BEIUŞ PRIMĂRIA ORAŞULUI BEIUŞ MARGHITA SC SALUBRAM SA NUCET SP GCL SALONTA SC GCL SÂNMARTIN SC G.C.L.P.S. SĂCUIENI SC PRESAM SA VASCAU SPGCL TINCA SC GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞTEI SC SOLCETA SA VALEA LUI MIHAI SA MOCA SA ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── VI BISTRIŢA-NĂSĂUD BISTRIŢA RAJ AQUABIS RA BISTRIŢA SC URBANA SA BISTRIŢA SC CODRISOR SA BISTRIŢA SC PRODITERM SA BISTRIŢA SC TRANS MIXT SA BECLEAN SC APĂ CANAL SA BECLEAN DIR. DE GOSP. COMUNALĂ BECLEAN SC EDILITARA SA NĂSĂUD SC GCL SA

Page 27: CAPITOLUL I Dispozi ii generale - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4d39bcab43729.pdf.upl/ccm ramura...CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Părţile contractante

27

SÂNGEORZ BĂI SC GOSPODĂRIE COMUNALĂ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── VII BOTOŞANI BOTOŞANI SC APA GRUP SA BOTOŞANI SC URBAN SERV SA BOTOŞANI SC ELTRANS SA BOTOŞANI SC TERMICA SA BOTOŞANI SC LOCATIVA SA BUCECEA RA GOSCOM DARABANI SC DACATERM SA DOROHOI SC GOSCOM SA SAVENI RA GOSCOM SAVENI SC CONACET SA ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── VIII BRAŞOV BRAŞOV COMPANIA DE APĂ RA BRAŞOV SC RIAL SRL BRAŞOV SC COMPREST SA BRAŞOV SC ECOROM SA BRAŞOV R.A.T. BRAŞOV CIBIN SRL BRAŞOV SC SERV. COMUNALE SA BRAŞOV S.C. EUROSALUB S.R.L. BRAŞOV BRAŞOV SACOTERM CODLEA SC SERV. COMUNALE SA FĂGĂRAŞ ECOTERM FĂGĂRAŞ SC APA SERV SA FELDIOARA S.P.P. HOGHIZ S.P.P. PREDEAL SC APEVITA SA PREDEAL SPGCL PREJMER SC HIDRO-SAL COM SRL PREJMER SC COMACET RÂŞNOV SC GOSCOM CETATEA RÂŞNOV SA SĂCELE RAGCPS RUPEA SP SERVICII PUBLICE VICTORIA SC APA UCEA SUMERNA SA VICTORIA SC SACOTERM SA ZĂRNEŞTI SC MORANI IMPEX SRL ZĂRNEŞTI VECTRA SERVICE SRL ZĂRNEŞTI SP GCPS ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── IX BRĂILA BRĂILA SC APTERCOL SA BRĂILA SC TRANSCOM SA BRĂILA REGIA AUTONOMĂ DE APĂ BRĂILA SC RWE ECOLOGIC SERVICE SA BRĂILA SC ECO SA BRĂILA SC BRAI-CATA SA BRĂILA SC JUDEŢEANĂ APA SA BRĂILA TRACON S.A. BRĂILA SC CREST POL SERV SRL BRĂILA SC RUE ECOLOGIC SERVICE SRL CHISCANI SC APA PROD COM SRL FĂUREI DIRECŢIA SERVICIILOR PUBLICE IANCA DIRECŢIA DE SERVICII PUBLICE ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── X BUZĂU BUZĂU RA MUNICIPALA BUZĂU SC RER ECOLOGIC SA BUZĂU SC TRANS BUS SA BUZĂU SC SOMACO SA BUZĂU SC URBAN SERV SRL BUZĂU ROMET BERCA SC IGO SERV SA BERCA SERVICIUL PUBLIC APA COMUNA MEREI SP MĂRĂCINENI SPGCL NEHOIU SC SERV COM PĂTÂRLAGELE SPGC APOSERV POGOANELE SPGC POGOANELE SP APOSERV RM. SĂRAT RA SAVIS RM. SĂRAT SC ACVATERM SA RM. SĂRAT ADP SAPOCA SP ALIMENTARE CU APĂ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── XI CARAŞ-SEVERIN REŞIŢA SC PRESCOM SA

Page 28: CAPITOLUL I Dispozi ii generale - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4d39bcab43729.pdf.upl/ccm ramura...CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Părţile contractante

28

ANINA SC GOSTRANS SA BĂILE HERCULANE SECTORV GOSPODĂRIE COMUNALĂ BOCŞA SP GOSPODĂRIE COMUNALĂ BOCŞA SC GOSINT SA BOZOVICI SP CARANSEBEŞ SC GOSCOM SA ORAVIŢA SC GOSCOM SA ORAVIŢA SC URBIS SA ORAVIŢA SC COMEX SA OŢELUL ROŞU SPGC OŢELUL ROŞU SC COMUNAL SA MOLDOVA NOUĂ RA IGO SERV MOLDOVA NOUĂ SC URBAN SA ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── XII CĂLĂRAŞI CĂLĂRAŞI SC ECOAQUA SA CĂLĂRAŞI SP APA CANAL CĂLĂRAŞI SP CENTRALE TERMICE CĂLĂRAŞI SC TRANSLOC SA CĂLĂRAŞI SC SPAŢII VERZI PAVAJE SA CĂLĂRAŞI SC SALUBRITATE SA CĂLĂRAŞI SC ALI TRAN COM SRL CĂLĂRAŞI SC PIEŢE ŞI OBOARE SA CĂLĂRAŞI SPCTAFL LEHLIU GARĂ DGCL OLTENIŢA SPCTAFL OLTENIŢA RAGCL OLTENIŢA SP APĂ CANALIZARE ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── XIII CLUJ CLUJ-NAPOCA SC COMPANIA APĂ SOMEŞ CLUJ-NAPOCA RA TERMOFICARE CLUJ-NAPOCA RADP CLUJ-NAPOCA SC SALPREST SA CLUJ-NAPOCA RATUC CLUJ-NAPOCA RAIFL CLUJ-NAPOCA PRIVAL ECOLOGIC SERVIS SA CLUJ-NAPOCA AQUACLORIN SA CLUJ-NAPOCA COMP DE SALUBR. BRATNER-VERS SA CÂMPIA TURZII RAGCL DEJ SC TERMIA DEJ SA DEJ SC SOMEŞ SA DEJ SC AQUASOM DEJ SA DEJ SC TRANSURB SA HUEDIN SC CRIŞUL SA GHERLA RAGCL GHERLA SC APATERMTRANS SA TURDA RA TACFL TURDA RA TRANSPORT LOCAL TURDA RADP ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── XIV CONSTANŢA CONSTANŢA RA JUDEŢEANĂ APĂ CANAL CONSTANŢA RADET CONSTANŢA C.N. ADM. PORTURILOR MARITIME SA CONSTANŢA RA CONFORT URBAN CONSTANŢA SC ECOSAL CONSTANŢA SC POLARIS M HOLDING SRL CONSTANŢA RA EDPP CONSTANŢA RATC CERNAVODĂ SC DETACAN SA CERNAVODĂ SPGC EFORIE SUD SC UTILSERV 96 SRL ION MOVILĂ RA GOSCOM MANGALIA ROMINSERVICES THERM SA MANGALIA SC GOLD MANGALIA ITECOL TEHNICA SA MAMAIA SC POLARISM SRL MEDGIDIA SC EDILMED SA NĂVODARI SC TSP ECOTERM SA OVIDIU SPGC ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── XV COVASNA SF. GHEORGHE SC TEGA SA SF. GHEORGHE SC GC SA SF. GHEORGHE TERMOPREST SRLSC SERVICII FEBA SRL SF. GHEORGHE ADM. DOM. PUBLIC SF. GHEORGHE SC GOSCOM SA

Page 29: CAPITOLUL I Dispozi ii generale - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4d39bcab43729.pdf.upl/ccm ramura...CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Părţile contractante

29

COVASNA SPGCL COVASNA SC GOSTRANSCOM SA OZUN SC TERMOCOM SRL ÎNTORSURA BUZĂULUI SC CONFORT SRL OZUN SC GOSP. COM TÂRGU SECUIESC SC GOSP.COM SRL ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── XVI DÂMBOVIŢA TÂRGOVIŞTE RA GC TÂRGOVIŞTE SC GCLT SA TÂRGOVIŞTE SC PRESCOM SA TÂRGOVIŞTE SC TERMICA SA TÂRGOVIŞTE TRANSPORT PUBLIC SA TÂRGOVIŞTE SC ASEL SA TÂRGOVIŞTE SPAESAAC DÂMBOVIŢA TÂRGOVIŞTE DIRECŢIA SERVICII COMUNALE TÂRGOVIŞTE DEP. ŞANTIER CONSTR. MONTAJ EDILITAR GOSPODĂREŞTI FIENI SPGC GĂEŞTI SC GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII SRL GĂEŞTI SC IGO SA GĂEŞTI SC SERVICII PUBLICE SA MORENI AGENŢIA MORENI PUCIOASA SC EGOT SA ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── XVII DOLJ CRAIOVA RA APA CANAL CRAIOVA SC INVEST SERV PUBLICE CRAIOVA RAADCFL CRAIOVA RATC CRAIOVA RA TERMOFICARE CRAIOVA ADP CRAIOVA REGIA AUTONOMĂ DE APĂ CRAIOVA CRAIOVA SP SALUBRITATE BĂILEŞTI SP ALIMENTARE CU APĂ CANALIZATĂ CALAFAT SC GCL SA FILIAŞI SC AQUATERM SA SEGARCEA SC PREST SERV SA ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── XVIII GALAŢI GALAŢI SC APA CANAL SA GALAŢI SC APATERM GALAŢI SC SALUBRITATE GALAŢI ECOSAL PREST SA GALAŢI SC INTRET REP. STR. ZONE VERZI GALAŢI RA TRANSPORT LOCAL GALAŢI SC RER ECOLOGIC SERV GALAŢI SC ADM. PIEŢELOR AGRO-ALIM. SA TECUCI SC AMEP PACK SA TECUCI SC TERMOSAL SA TG. BUJOR SERVICIUL PUBLIC ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── XIX GIURGIU GIURGIU SC APĂ CANAL GIURGIU SC TRANSCOM SA GIURGIU SC TRACUM SA GIURGIU SC SALUBRIS SA BOLINTIN VALE SERV. ADM. DOM PUBLIC BOLINTIN VALE SP APĂ CANAL MIHĂILEŞTI SP APĂ CANAL ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── XX GORJ TG. JIU SC AQUATERM SA TG. JIU DIR. SERV. COMUNALE TG. JIU RAIL BUMBEŞTI JIU SERVICIUL PUBLIC G.C BUMBEŞTI JIU SC GOSAD SRL MOTRU SC UATAASA MOTRU SC REZOSPEST SA MĂTĂSARI SC GC NOVACI SP GC ROVINARI SC ROVEGO SA SĂCELE SP GC TG. CĂRBUNEŞTI SC APA TERM TG. CĂRBUNEŞTI SERVICIUL PUBLIC TICLENI SP GC TISMANA SC TISMANA SARA GCL TURCENI RA GCL

Page 30: CAPITOLUL I Dispozi ii generale - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4d39bcab43729.pdf.upl/ccm ramura...CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Părţile contractante

30

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── XXI HARGHITA MIERCUREA CIUC SC GOSCOM SA MIERCUREA CIUC SC CIVIS HARGHITA MIERCUREA CIUC SC CSIK-CAR SA MIERCUREA CIUC SC HURON EXPORT IMPORT SRL BĂLAN SC GOSLOC SA BĂILE TUŞNAD SC GOSCOM SRL BORSEC SC GOSCOM SA BORSEC SC ROMAQUA PREST SA CRISTURU SECUIESC SC ALCATEL SA GHEORGHIENI SC GO SA ODORHEIU SECUIESC SC URBAN SA ODORHEIU SECUIESC AUTO PRESS SIMO SRL TOPLIŢA SC EDILTOP URBAN SA VLĂHIŢA SC COMUNAL SA ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── XXII HUNEDOARA DEVA SC APĂ SA DEVA SC CALOR SA DEVA SC APA PROD DEVA SC URBAN CONSTRUCT SA DEVA SC SALUBRITATE SA DEVA SC SALUPAN SRL ANINOASA SC CITADIN SA BRAD SC APATERM SA BRAD SC ACVA CALOR SA BAIA DE ARIEŞ SP GC CĂLAN SPGCL GEOAGIU BĂI SP GC HUNEDOARA EVELIN AGROINVEST SRL HUNEDOARA RAIL HAŢEG SC PRESTATORUL SA LUPENI SC UNIVERSAL EDIL SA ORĂŞTIE SPGCL ORĂŞTIE SP TRANS URBAN ORĂŞTIE SC ACTIVITATEA GOSCOM SA PRAID SERV. PUBLIC COMUNAL PETROŞANI SC TERMOFICARE SA PETROŞANI SC GOSP PREST COM SA PETROŞANI RA APA VALEA JIULUI PETRILA SC TERMOPREST SIMERIA SC GENERAL SIMPREST SA URICANI SC GOSCOM VULCAN SC EDIL TERM SA VULCAN SC ALMA SERV SA ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── XXIII IALOMIŢA SLOBOZIA SC URBAN SA SLOBOZIA SC VIVANI SERV SRL SLOBOZIA CONCIVIC SRL FETEŞTI SC AQUA-TERMOSERVICE SA LEHLIU GARĂ SPGC ŢĂNDĂREI SC APATERMO SA AMARA SECTOR GOSPODĂRIE COMUNALĂ URZICENI GOSCOMLOC SA URZICENI SC TERMA SA ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── XXIV IAŞI IAŞI RA TERMOFICARE IAŞI RA JUDEŢEANĂ APĂ CANAL IAŞI RA CITADIN-SERVICII MUNICIPALE IAŞI SC CONSTR. REP SA IAŞI SC SALUBRIS SA IAŞI RATC HÂRLĂU SP PAŞCANI RAGCL TG. FRUMOS SP GOSCOM TG. FRUMOS SC TERMOSERV SA ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── XXV MARAMUREŞ BAIA MARE SC VITAL SA BAIA MARE SC URBIS BAIA MARE SC ENERGOTERM SA BAIA MARE SP FOND LOCATIV BAIA MARE SC DURSAL SA BAIA SPRIE SC VITA SPRIA SA BORŞA SGDP CAVNIC SP SPEC. GOSP.COM

Page 31: CAPITOLUL I Dispozi ii generale - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4d39bcab43729.pdf.upl/ccm ramura...CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Părţile contractante

31

SEINI SPGCL SIGHETUL MARMAŢIEI SC MARA NORD SA SIGHETUL MARMAŢIEI SP GCTLSUP AL PRIMARIEI SIGHETUL MARMAŢIEI SC ACATERM SA TG. LĂPUŞ SP GCTL VIŞEUL DE SUS SGCL GOSCOM ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── XXVI MUREŞ TG. MUREŞ SC SURM SA TG. MUREŞ RA AQUASERV TG. MUREŞ SC SILETINA IMPEX SRL TG. MUREŞ SC TRANSPORT LOCAL SA TG. MUREŞ SC LOCATIV SA TG. MUREŞ SC SALUBRISERV SA IERNUT SPGC LUDUŞ SPGC LUDUŞ SC SECOM SA FÂNTÂNELE SPGC REGHIN RAGCL SIGHIŞOARA SC APA TERM TRANSPORT SA SIGHIŞOARA SC SCHUSTER ECOSAL SOVATA SC SERVICII COMUNITARE SA TÂRNĂVENI SC COMUNALE SA ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── XXVII MEHEDINŢI DROBETA-TURNU SEVERIN SC SECOM SA DROBETA-TURNU SEVERIN SC LOTUS SA DROBETA-TURNU SEVERIN SC DOMENIUL PUBLIC DROBETA-TURNU SEVERIN SC SALUBRITATE SA DROBETA-TURNU SEVERIN SC SETRACOM SA BAIA DE ARAMĂ SC FLORAL SA ORŞOVA SC GCL SA STREHAIA SC FLAPS SA VÂNJU MARE SC GCL SA ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── XXVIII NEAMŢ PIATRA NEAMŢ SC. AQUA CALOR SA PIATRA NEAMŢ SC SALUBRIS SA PIATRA NEAMŢ COMPANIA JUDEŢEANĂ APA SERV SA PIATRA NEAMŢ SC PUBLIC SERV SRL PIATRA NEAMŢ SC TRANSPORT URBAN SA PIATRA NEAMŢ SC GCL PIATRA NEAMŢ SC URBAL SA PIATRA NEAMŢ SC DRUMO SA BICAZ SC ACVA SA DUMBRAVA ROŞIE SC TROLEIBUZ SA ROMAN SC GOSCOM SA ROMAN SC ACVASERV SRL ROMAN TERMLOC DURĂU SC DURĂU SA ROZNOV SC GOSCOMLOC SA TG. NEAMŢ SC ACVA TERM SA ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── XXIX OLT CORABIA SC START SA CORABIA SC AQUACOR SA CORABIA SC SALUBRICOR CORABIA SC IMOBILCOR SA CORABIA SC TERMOCOR SA CORABIA SC TRANSPORT LOCAL SA BALŞ SC GCL ACVATERM SA BALŞ SGCL ACVATRANS SA CARACAL SC IGO SA DRĂGĂNEŞTI OLT SC IGO ACET SA DRĂGĂNEŞTI OLT DGCL POTCOAVA SP GC SLATINA SC ACETI SA SLATINA SC SALUBRIS SLATINA RA LOCTRANS SCORNICEŞTI SC AQUATERM SA SCORNICEŞTI SP APA CANALIZARE ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── XXX PRAHOVA PLOIEŞTI SC APA NOVA SRL PLOIEŞTI SC DALKYA SA PRAHOVA PLOIEŞTI SC SALUB SA PLOIEŞTI RA TERMOFICARE PLOIEŞTI ADP

Page 32: CAPITOLUL I Dispozi ii generale - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4d39bcab43729.pdf.upl/ccm ramura...CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Părţile contractante

32

PLOIEŞTI SC INDUSTRIA MICA SA PLOIEŞTI SC ROMAQCONS SRL PLOIEŞTI SC JOVILA CONSTRUCT SRL PLOIEŞTI RATP AZUGA SPGC BĂICOI SCGL SA BREAZA SC CIVITAS SA BOLDEŞTI SCĂENI SC GCL SA BUŞTENI SC HISTRIA SRL BUŞTENI SP GOSPODĂRIE ORĂŞENEASCĂ CÂMPINA SC COMP PUBLDE GOSP COMU SA CÂMPINA SC FLORICON SALUB SA COMARNIC ADPP CORNU SGCL MIZIL SPPFET MIZIL SC CONETAX SA MANECIU SPGC MANECIU SC NERGA SA PLOPENI SC GCL SA SINAIA AUTOTRANS SINAIA HIDRI VALEA PRAHOVEI SA SINAIA SC TERMOSIN SRL SINAIA ADPP SLĂNIC SC GOSCOM SA TELEGA SD APA BRAZI SP APA CANAL SALUBRITATE FILIPEŞTII DE PĂDURE SC ROMAQ CONS SRL URLAŢI ADP VĂLENII DE MUNTE SP ADP VĂLENII DE MUNTE SPS ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── XXXI SATU MARE SATU MARE APA SERV SA SATU MARE SC LOCATERM SA SATU MARE RAADP SATU MARE SC HOLROM SRL SATU MARE RA TRANSURBAN SATU MARE SC FLORISAL SA CAREI SC ADP SA CAREI SC ADAMOS SA CAREI DIRECŢIA APĂ CANAL CAREI SC APA SERV SA NEGREŞTI OAŞ SC POLITEX SA NEGREŞTI OAŞ SC RECOM SA TUŞNAD RAGCL ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── XXXII SĂLAJ ZALĂU SC PUBLISERV SA ZALĂU SC GOSPODĂRIE COMUNALĂ SĂLAJ SA ZALĂU ADP ZALĂU SC TRANSURBIS SA CEHU SILVANIEI SP GCL CEHU SILVANIEI SC PROURBE SA JIBOU SPGC ŞIMLEU SILVANIEI DIRECŢIA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞIMLEU SILVANIEI SC AQUA TERM SA ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── XXXIII SIBIU SIBIU SC APA CANAL SA SIBIU URBANA SA SIBIU ADP SIBIU SC SCHUSTER ECOSAL SIBIU SC GETESIB SIBIU SC TURSIB SA SIBIU SC ENERGIE TERMICA SA SIBIU SC DRUMURI ŞI PRESTĂRI CONSTRUCŢII SA AVRIG SC GOSPODĂRIE ORĂŞENEASCĂ SA AGNITA SC URBIS SA CISNĂDIE SC PRESCOM SA COPŞA MICĂ SC SOMETRA SA COPŞA MICĂ SPGC DUMBRĂVENI SPGC DUMBRĂVENI SC PRESCOM SA MEDIAŞ SC GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA MEDIAŞ SC PRESTAL SA MEDIAŞ SC MEDITUR SA OCNA SIBIULUI SPGC

Page 33: CAPITOLUL I Dispozi ii generale - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4d39bcab43729.pdf.upl/ccm ramura...CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Părţile contractante

33

SĂLIŞTE SPGCL TĂLMACIU SPGC TĂLMACIU SC ACSTAL SA ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── XXXIV SUCEAVA SUCEAVA SC ACET SA SUCEAVA SC PREST SERVICE INTERES LOCAL SA SUCEAVA TEST PRIMA SRL SUCEAVA DIASIL SERVICE SRL SUCEAVA SC TRANSPORT PUBLIC SA SUCEAVA SC FLOR CONSTRUCT SRL CÂMPULUNG MOLDOVENESC SC SALUBRIS CONSTRUCT CÂMPULUNG MOLDOVENESC DSP FĂLTICENI SC COMERŢUL ROMÂNESC SRL FĂLTICENI SC GOSCOM SA FĂLTICENI TESS HOUSE FRASIN SC UCL SA GURA HUMORULUI SC COMUNAL SA GURA HUMORULUI SC HIDROTERM TERMOFICARE SRL GURA HUMORULUI SC TRUST NORD SA RĂDĂUŢI SC UCL SA RĂDĂUŢI SC SERVICII COMUNALE SA SOLCA SC PS SA VATRA DORNEI DADP VATRA DORNEI SPGS SIRET SC GO SA ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── XXXV TELEORMAN ALEXANDRIA SC APA CANAL SRL ALEXANDRIA SC TERMA SERV SRL ALEXANDRIA SC EDILUL SA ALEXANDRIA SC KOYO ROMÂNIA SA ALEXANDRIA RA TRANSLOC PREST SA ROŞIORII DE VEDE SC URBIS SA ROŞIORII DE VEDE SC TERMICA SA ROŞIORII DE VEDE SC TRANSURBANA SA TURNU MĂGURELE SC TERMIE APA CANAL SA TURNU MĂGURELE SC SAGO SA VIDELE SP PUBLI SERV VIDELE SC VITAL SA ZIMNICEA SC URBANA SA ZIMNICEA SPGC ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── XXXVI TIMIŞ TIMIŞOARA RA AQUA TIM TIMIŞOARA SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMIŞOARA RATT TIMIŞOARA COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE COL TERM SA TIMIŞOARA ADP TIMIŞOARA SC DRUM MUNICIP SA TIMIŞOARA SC HORTICULTURA SA BUZIAŞ SC RASCOM SA DETA SC SULEAN COMPANY SRL DETA SPGCL FĂGET SPGCO JIMBOLIA SC JIM APA TERM SA LUGOJ SC SALPREST SA LUGOJ SC MERIDIAN 22 SA SAN NICOLAU MARE SP SPECIALITATE SAN NICOLAU MARE SC SANOVATER SRL ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── XXXVII TULCEA TULCEA SC AQUA SERV SA TULCEA DIRECŢIA SERVICII TERMICE TULCEA SC SALUBRIS SA TULCEA DIRECŢIA ÎNTREŢINERE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ TULCEA DIRECŢIA SERVICII PUBLICE TULCEA SC TRANSPORT PUBLIC SA TULCEA SC DALKIA ROMÂNIA SA BABADAG SC RICOSTAR SA BABADAG SC EDIL.PREST SA MĂCIN SPGC MĂCIN TEHNOCOM IMPEX SRL MĂCIN SC EDILITAR MAHMUDIA SPAAC BAIA SP GOSCOM SF. GHEORGHE SPGCL

Page 34: CAPITOLUL I Dispozi ii generale - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4d39bcab43729.pdf.upl/ccm ramura...CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Părţile contractante

34

SF. GHEORGHE SC MULTITRANS SA SULINA SPGCL ISACCEA SPGCL BAIA SPGCL ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── XXXVIII VASLUI VASLUI SC GOSCOM SA VASLUI RADP VASLUI TERMICA VASLUI SC TRANSURB SA BÂRLAD RAGCL BÂRLAD SC URBANTRANS SA MURGENI SPGCL NEGREŞTI SC PROD AQUA SA NEGREŞTI SPGCL HUŞI SC GOSCOM LOC SA ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── XXXIX VÂLCEA RM. VÂLCEA SC ACVA RIM SA RM. VÂLCEA RA DE DISTRIBUŢIE REGIONALĂ A APEI RM. VÂLCEA SC URBAN SA RM. VÂLCEA SC TERMORIM SA RM. VÂLCEA SC HIDROELECTRICA SA RM. VÂLCEA SC ETA SA RM. VÂLCEA SC APAVIL SA RM. VÂLCEA SC APAVIL SA RM. VÂLCEA SC SOCOM SA BĂBENI SPGCL CĂLIMĂNEŞTI SC PRESTACET SA DRĂGĂŞANI SPGC DRĂGĂŞANI SC ACETI SA GOVORA SC CET SA GOVORA SC GOSCOM SA HOREZU SC GCL HOREZU SC SACOMET SA OLĂNEŞTI SC EDILITARA SA OCNELE MARI SP GOL VOINEASA SC GC BREZOI ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── XL VRANCEA FOCŞANI COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE RA FOCŞANI TRANSPORT PUBLIC SA FOCŞANI SPESRAA VRANCEA FOCŞANI SC ENET SA ADJUD SC URBIS SA ADJUD SC APA TERM SA MĂRĂŞEŞTI SC ILGO SA ODOBEŞTI SC IGO SA PANCIU SCGCL SA PANCIU SCGC URBANISM SPAŢII LOCATIVE SA ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── XLI BUCUREŞTI BUCUREŞTI RADET BUCUREŞTI RADET ORAŞ OTOPENI BUCUREŞTI RATB BUCUREŞTI SC REBU SA BUCUREŞTI ECOREC SA BUCUREŞTI SC ROSAL SERVICE ARL BUCUREŞTI SC SUPERCOM SRL BUCUREŞTI SC URBAN SRL BUCUREŞTI DAFI BUCUREŞTI SC PROED SA BUCUREŞTI ADP SECT 1 BUCUREŞTI ADP SECT 2 BUCUREŞTI ADP SECT 3 BUCUREŞTI ADP SECT 4 BUCUREŞTI ADP SECT 5 BUCUREŞTI ADP SECT 6 BUCUREŞTI CONSTRUCT SRL BUCUREŞTI ICETMC BUCUREŞTI SC EDIL CON SRL BUCUREŞTI SC ERBAŞU SA BUCUREŞTI SC SEMA PARC SA BUCUREŞTI GRĂDINA ZOOLOGICĂ BUCUREŞTI ADMINISTRAŢIA CIMITIRELOR BUCUREŞTI ADM ZONELOR DE AGREMENT ŞI A LACURILOR BUCUREŞTI SC DRUPO SA BUCUREŞTI ROMRECICLYNG SRL

Page 35: CAPITOLUL I Dispozi ii generale - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4d39bcab43729.pdf.upl/ccm ramura...CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Părţile contractante

35

BUCUREŞTI COMPANIA ROMPREST SERVICE SA OTOPENI BUCUREŞTI ADM NAŢIONAL APELE ROMÂNE BUCUREŞTI SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


Recommended