Home >Documents >CAPITOLUL 14. Comer International trade - CAPITOLUL 14. Comerţ exterior / International trade 234...

CAPITOLUL 14. Comer International trade - CAPITOLUL 14. Comerţ exterior / International trade 234...

Date post:10-Feb-2020
Category:
View:7 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • CAPITOLUL 14. Comerţ exterior / International trade

  234

  În anul 2017, comparativ cu anul 2016, exportul şi importul au crescut (+11,4% respectiv +8,6%), balanţa comerţului exterior fiind excedentară.

  Pe măsură ce au crescut exporturile către Germania (37,8% din total exporturi), în 2017, a crescut şi

  ponderea grupei de mărfuri “maşini, aparate şi echipamente electrice” (reprezentând 36,3% din total

  exporturi).

  In clasamentul naţional, judeţul Braşov s-a situat în anul 2017 pe locul 5 referitor la volumul

  exporturilor şi pe locul 7 la volumul importurilor.

  In 2017 compared with 2016, exports and imports grew (+11.4% respective +8.6%), foreign trade balance is in deficit.

  As increased exports to Germany (37.8% of total exports) in 2017 increased the share of goods group

  “machinery and electrical equipment” (accounting for 36.3% of total exports). In the national ranking, Brasov was situated on the 5th place in 2017 on exports volume and on the

  7th place on imports volume.

 • CAPITOLUL 14. Comerţ exterior / International trade

  235

  CUPRINS TABELE/ TABLES CONTENTS

  14.1 Exportul de mărfuri (FOB) pe secţiuni şi pe principalele capitole din nomenclatorul combinat (NC) 241

  Export of goods (FOB) by section and by main chapters of the combined nomenclature (CN)

  14.2 Importul de mărfuri (CiF) pe secţiuni şi pe principalele capitole din nomenclatorul combinat (NC) 248

  Imports of goods (CIF) by section and main chapters of the combined nomenclature (CN)

  14.3 Exporturile, importurile şi soldul operaţiunilor de comerţ internaţional 255

  Exports, imports and balance of international trade operations

  14.4 Comerţul internaţional, pe principalele ţări partenere2 255

  International trade, by main partner countries

  SURSA DATELOR

   Statisticile de comerţ internaţional cu bunuri se

  stabilesc prin însumarea datelor din sistemele

  statistice Intrastat şi Extrastat, conform principiului

  aplicat pentru realizarea statisticilor Uniunii Europene:

  – sistemul Intrastat: pentru comerţul Intra-UE

  (schimburile de bunuri între România şi celelalte 27

  state membre ale Uniunii Europene);

  – sistemul Extrastat: pentru comerţul Extra-UE

  (schimburile de bunuri între România şi statele care nu

  sunt membre ale Uniunii Europene).

   Pentru comerţul Intra-UE:

  – declaraţiile statistice Intrastat colectate lunar de

  către INS direct de la operatorii economici care au

  realizat un volum valoric al expedierilor intracomunitare

  de bunuri sau/şi un volum al introducerilor

  intracomunitare de bunuri superior valorii pragului

  statistic Intrastat stabilit pentru fiecare flux şi an de

  referinţă şi care îndeplinesc condiţiile stipulate în

  Legea nr.422/2006.

  Gradul de colectare a datelor prin cercetarea statistică

  Intrastat a fost de peste 95,0% atât pentru introduceri

  cât şi pentru expedieri intracomunitare de bunuri,

  raportat la volumul total al introducerilor şi respectiv

  expedierilor intracomunitare de bunuri. Pentru restul

  de cca. 5,0%, reprezentând valoarea comerţului sub

  pragurile statistice Intrastat şi nonrăspunsuri au fost

  realizate estimări de date.

   Pentru comerţul Extra-UE: Agenţia Naţională de

  Administrare Fiscală, care colectează şi prelucrează

  declaraţiile vamale de export şi import.

   Datele privind comerţul internaţional cu

  bunuripentru energie electrică şi gaze naturale sunt

  colectate pe formulare statistice de la societăţile

  importatoare/exportatoare şi de la operatorii de reţea

  DATA SOURCE

   International trade in goods statistics shall be

  determined by aggregating the data from the Intrastat

  and Extrastat systems, according to the principle

  applied for European Union statistics:

  – Intrastat system: for Intra-EU trade (exchanges of

  goods between Romania and the other 27 member

  states of European Union);

  – Extrastat system: for Extra-EU trade (exchanges

  of goods between Romania and the states which are

  not European Union members).

   For Intra-EU trade:

  – Intrastat statistical declarations monthly collected

  by NIS directly from economic operators which carried

  out a value volume of intracommunity expeditions of

  goods or/and a volume of intracommunity entries of

  goods higher than the value of Intrastat statistical

  threshold set up for each flow and reference year and

  which fulfil the conditions stipulated in the Law

  no.422/2006.

  Data coverage by Intrastat statistical survey was over

  95.0% both for intracommunity entries and expeditions

  of goods, related to total volume of intracommunity

  entries and respectively expeditions of goods. For the

  rest of about 5.0%, representing the value of trade

  under Intrastat statistical thresholds and non-

  responses, data estimations have been done.

   For Extra-EU trade: National Agency of Fiscal

  Administration which collects and processes export

  and import customs declarations.

   Data regarding international trade of goods for

  electric energy and natural gas are collected on

  statistical forms from importer/exporter companies and

  from network operators (NC Transelectrica SA and

  2 Ţara de destinaţie pentru exporturi; ţara de expediţie pentru importuri intracomunitare şi ţara de origine pentru importuri extracomunitare. / Destination country for exports; country of dispatch for intracommunity imports and origin country for extracommunity imports

 • CAPITOLUL 14. Comerţ exterior / International trade

  236

  (CN Transelectrica SA şi SNTGN Transgaz SA) de

  către INS. Importul şi exportul nu cuprind cantităţile

  fizice de energie electrică şi gaz natural care

  tranzitează teritoriul naţional.

  PRECIZĂRI METODOLOGICE

  Bunurile ce fac obiectul schimburilor internaţionale

  sunt clasificate potrivit Nomenclatorului Combinat

  (NC), care stă la baza tarifului vamal comunitar. Datele

  statistice sunt prezentate şi pe grupe de bunuri din

  Clasificarea Standard de Comerţ Internaţional (CSCI,

  Rev.4), Marile Categorii Economice (MCE) şi conform

  Clasificării Produselor şi Serviciilor asociate

  Activităţilor (CPSA 2015), care se stabilesc pe baza

  unor chei de conversie între Nomenclatorul Combinat

  şi aceste clasificări.

  Sfera de cuprindere: Comerţul Intra-UE cuprinde exporturile de bunuri

  din România cu destinaţia alt stat membru UE şi

  importurile de bunuri în România provenind din alt

  stat membru UE.

  Exporturile intra-UE din România includ:

  – bunuri în liberă circulaţie care părăsesc teritoriul

  statistic al României cu destinaţia alt stat membru

  UE;

  – bunurile care au fost plasate sub procedura vamală

  de prelucrare activă (în interiorul ţării) sau prelucrare

  sub control vamal în România şi care sunt destinate

  altor state membre UE.

  Importurile intra-UE în România includ:

  – bunuri în liberă circulaţie într-un stat membru UE

  care intră pe teritoriul statistic al României;

  – bunurile care au fost plasate sub procedura vamală

  de prelucrare activă sau prelucrare sub control vamal în

  alt stat membru UE şi care intră pe teritoriul statistic al

  României.

  Comerţul Extra-UE cuprinde schimburile de bunuri

  între România şi statele nemembre UE, având ca

  obiect: importul direct de bunuri pentru consum,

  bunurile importate scoase din antrepozitele vamale

  sau zonele libere pentru a fi puse în consum, exportul

  de bunuri de origine naţională, precum şi exportul de

  bunuri importate, declarate pentru consumul intern.

  Se cuprind, de asemenea:

  – importurile temporare de bunuri străine pentru

  prelucrare activă (în interiorul ţării);

  – exporturile de produse compensatoare rezultate

  după prelucrarea activă;

  – exporturile temporare de bunuri pentru prelucrare

  pasivă (prelucrate în alte ţări);

  – importurile de produse compensatoare rezultate

  după prelucrarea în afara ţării şi bunurile importate

  NCNGT Transgas SA) by NIS. Import and export do

  not include physical quantities of electric energy and

  natural gas which transit the national territory.

  METHODOLOGICAL NOTES

  Goods which are subject to international exchanges

  are classified according to the Combined

  Nomenclature (CN), on which the community customs

  tariff is also based. Statistical data are also presented

  by commodity groups of Standard International Trade

  Classification (SITC, Rev. 4), Broad Economic

  Categories (BEC) and according to Classification of

  Products by Activities (CPA 2015), which were set up

  based on conversion tables between these

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended