Home >Documents >Calificarea agentului de poliţie

Calificarea agentului de poliţie

Date post:04-Apr-2018
Category:
View:223 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 7/29/2019 Calificarea agentului de poliie

  1/58

  CALIFICAREA AGENTULUI DE POLI IE

  n contextul ader rii Romniei la Uniunea European i n scopul moderniz rii i standardiz rii nv mntului din domeniul ordinii i siguran ei publice, Poli ia Romn a cunoscut, n ultima perioad , ample modific ri de structur

  i fond, n ceea ce privete domeniul s u de activitate. Astfel, datorit faptului c societatea a devenit mai complex sub aspectul domeniilor infrac ionale ce intr n competen a Poli iei, a luat natere necesitatea de a se crea o nou baz legal i de a se modifica cea existent n ceea ce privete activitatea de nv mnt din structura Ministerului Internelor i Reformei Administrative. Sub aspectul preg tirii profesionale, acest fapt presupune o specializare a muncii agentului de poli ie precum i atingerea unui optim comportamental i profesional care s permit desf urarea activit ii la standardele prev zute. Avnd n vedere complexitatea i volumul sarcinilor de lucru ale agentului depoli ie, este necesar ca acesta s manifeste abilit i de lucru specifice, care

  au fost luate n considerare la ntocmirea Standardului de preg tire profesional i la elaborarea Curriculumului scris (Planul de nv mnt i Programa colar ). Ulterior, acestea i Standardul ocupa ional vor sta la baza elabor rii fiei postului i la repartizarea sarcinilor profesionale, grefate pe urm toarele competen e: -implicarea n problemele comunit ii: agentul de poli ie ac ioneaz pentru a crea o atmosfer de respect i ncredere reciproc . Al turi de societatea civil identific problemele specifice cu care aceasta se confrunt , cauzele care genereaz i condi iile care favorizeaz s vrirea de infrac iuni;-comunicarea: agentul de poli ie poart discu ii cu membrii societ ii civile,

  romni sau str ini, n scopul realiz rii sarcinilor profesionale i n leg tur cu metodele de prevenire a infrac ionalit ii; -rezolvarea conflictelor: agentul de poli ie mediaz , negociaz i rezolv conflictele n manier oficial i neoficial i ncurajeaz popula ia s rezolve n mod panic nen elegerile cu ceilal i membri ai societ ii; -culegerea de informa ii de interes operativ: se realizeaz prin contacte cu persoane fizice i juridicedin zona de competen , informndu-le sau solicitndu-le date i informa ii care s contribuie la prevenirea i combaterea fenomenului infrac ional;- efectuarea activit ilor specifice de men inere a climatului de ordine i siguran public , de prevenire i combatere a

  fenomenului infrac ional.Pe lng activit ile specifice, agentul de poli ie, i va dezvolta i o serie de competen e cheie, necesare unei bune rela ion ri n cadrul echipei de lucru, i va dezvolta competen ele de utilizare a tehnicii IT i va aplica proceduride mbun t ire a activit ii la locul de munc . Curriculumul a fost structurat pe module ce vizeaz att prezentarea conceptelor, principiilor i no iunilor esen iale ce formeaz demersul teoretic

 • 7/29/2019 Calificarea agentului de poliie

  2/58

  ct i aplicabilitatea metodelor i procedurilor larg utilizate n diverse locuride munc .Instruirea practic corespunz toare modulelor, se desf oar n cadrul structurilor operative ale Poli iei Romne, pentru a se asigura cadrul optim pentru dezvoltarea competen elor prev zute n Standardul de preg tire

  profesional .Modulul 1: COMUNICARE PROFESIONALv Not introductiv Modulul COMUNICARE PROFESIONAL

  propune dezvoltarea abilit ilor de comunicare i rela ionare din perspectiva rolului i a statusului social pe care elevii urmeaz s le dobndeasc ;

  propune valori i atitudini centrate pe asumarea r spunderii fa de calitatea actului comunic rii, adoptarea unei conduite integre n exercitarea serviciului public, cultivarea respectului fa de drepturile omului i demnitatea uman ;

  asigur : formarea i perfec ionarea competen elor necesare elabor rii de

  strategii individuale pentru o comunicare eficient interpersonal , de grup i organiza ional ;

  formarea competen elor de redactare a documentelor cu destina ie oficial i de aplicare a principiilor i metodelor specifice activit ii de rela ii publice, n scopul asigur rii unei gestion ri corecte a imaginii sociale a institu iei;

  promovarea valorilor democratice n activitatea profesional i social , prin cultivarea respectului pentru normele deontologice, n elegerea corect a raportului dintre responsabilitate i autoritate, promovarea

  identit ii na ionale n context european. v Competen e :1. Elaboreaz strategii individuale pentru o comunicare eficient . 2. Redacteaz documente cu destina ie oficial /profesional . 3. Aplic principii i metode specifice activit ii de rela ii publice. 4. Promoveaz valorile democratice.v Tabel de corelare competen e con inuturi Competen e TemeC1: Elaboreaz strategii individuale pentru ocomunicare eficient .

  T1: Comunicare i interac iune social . T2:. Tipuri de comunicare.T3: Blocaje i bariere n comunicare .T4: Rolul comunic rii n gestionarea situa iilor conflictuale.T5: Tehnica argument riiT6: Tehnici de persuasiuneT7: Negocierea.Analiz tranzac ional T8: Analiza tranzac ional n via a profesional .

 • 7/29/2019 Calificarea agentului de poliie

  3/58

  Competen e TemeT9:Autocunoatere i cunoatere prin comunicare.T10: Analiza i evaluarea comportamentuluiuman.T11: Abordarea i solu ionarea conflictelor n mod

  profesional.C2: Redacteaz documente cu destina ie oficial /profesional .

  T12: Informa ii clasificate importan a lor n activitatea profesional .T13: Tipuri de documente utilizate n activitateaprofesionalT14: Norme privind ntocmirea documentelor cudestina ie oficial i profesional T15: Structura i caracteristicile coresponden ei secrete i nesecrete din MIRA formule specificei limbajul adecvat tipului de coresponden .T16: Circuitul documentelor i arhivarea.T17:Confec ionarea, eviden a, p strarea i utilizarea sigiliilor i tampilelor n MIRA.

  C3: Aplic principii i metode specifice activit ii de rela ii publice

  T18: Principiile activit ii de rela ii publice. T19: Obiectivele i domeniile activit ii de rela ii publice n MIRA.T20: Parteneriatul cu comunitateaT21: Rela ia profesional cu mass- media. T22: Primirea publicului.

  C4: Promoveaz valorile democratice

  T23: Institu iile statului i valorile sociale.T24:Comportament i normativitate.

  T25: Principiile deontologice.T26: Norme de conduit profesional . T27: Corup ia forme i metode de prevenire.T28: Repere ale identit ii na ionale T29: Elemente de istorie, cultur i civiliza ie european .T30: Societatea romneasc n diversitate etnic , confesional i cultural .

  v Desf ur tor tematic

  COMPETENE TEMEFORMA DE ORGANIZARE I TIMPUALOCATP. S. S.P. St. E./R. Pr. T

  C1:Elaboreazstrategiiindividualepentru o

  T1: Comunicare i interac iune social . 2 - - - 2 4

  T2:. Tipuri de comunicare. 2 - 2 - - 4T3: Blocaje i bariere ncomunicare .

  2 2 - - - 4

 • 7/29/2019 Calificarea agentului de poliie

  4/58

  COMPETENE

  TEMEFORMA DE ORGANIZARE I TIMPUALOCATP. S. S.P. St. E./R. Pr. T

  comunicareeficient .

  T4: Rolul comunic rii n gestionarea situa iilor conflictuale.

  2 - 4 - - 6

  T5: Tehnica argument rii 2 - 2 - - 4T6: Tehnici de persuasiune 2 - 2 - - 4T7: Negocierea. 2 - 2 - - 4T8: Analiza tranzac ional n via a profesional . - - 6 - - 6

  T9:Autocunoatere icunoatere prin comunicare.

  - - 6 - - 6

  T10: Analiza i evaluareacomportamentului uman.

  - - 6 - - 6

  T11: Abordarea i solu ionarea conflictelor n mod profesional.

  - - 6 - - 6

  Evaluare - - - 2 4 6C2:Redacteazdocumentecu destina ie oficial / profesional .

  T12: Informa ii clasificate importan a lor n activitatea profesional .

  2 - - - - 2

  T13: Tipuri de documenteutilizate n activitateaprofesional

  2 - 2 - - 4

  T14: Norme privind ntocmireadocumentelor cu destina ie oficial i profesional

  2 - 4 - - 6

  T15: Structura i caracteristicilecoresponden ei secrete i nesecrete din MIRA formulespecifice i limbajul adecvattipului de coresponden .

  2 - 2 - - 4

  T16: Circuitul documentelor iarhivarea.

  - - 2 - - 2

  T17: Confec ionarea, eviden a,

  p strarea i utilizarea sigiliilor i tampilelor n M.I.R.A.

  - - 2 - - 2

  Evaluare - - - 2 2 4C3: Aplicprincipii imetodespecifice

  T18: Principiile activit ii de rela ii publice. 2 - - - - 2

  T19: Obiectivele i domeniileactivit ii de rela ii publice n

  2 2 - - - 4

 • 7/29/2019 Calificarea agentului de poliie

  5/58

  COMPETENE

  TEMEFORMA DE ORGANIZARE I TIMPUALOCATP. S. S.P. St. E./R. Pr. T

  activit ii de rela ii publice

  MIRA.T20: Parteneriatul cucomunitatea 2 - 2 - - 4T21: Rela ia profesional cu mass media.

  2 - 2 - - 4

  T22: Primirea publicului. 2 - 2 - - 4Evaluare - - - 2 2 4

  C4:Promoveazvaloriledemocratice

  T23: Institu iile statului i valorile sociale.

  2 - - - - 2

  T24:Comportament inormativitate.

  2 2 - - - 4

  T25: Principiile deontologice. 2 2 - - - 4T26: Norme de conduitprofesional . 2 - 2 - - 4

  T27: Corup ia forme i metode de prevenire.

  - 2 - - - 2

  T28: Repere ale identit ii na ionale 2 - - - - 2

  T29: Elemente de istorie,cultur i civiliza ie european . 2 2 - - - 4

  T30: Societatea romneasc n

  diversitate etnic , confesional i cultural 2 2 - - - 4

  Evaluare - - - 2 2 4STAGIU DE PRACTIC - - - - - 30 3TOTAL 46 14 56 8 12 30 1

  v Sugestii metodiceActivit ile didactice vor urm ri dezvoltarea abilit ilor de comunicare i rela ionare n spa iul social, a deprinderilor de gndire divergent i a capacit ii de argumentare a opiniilor exprimate.Metodele utilizate vor fi preponderent activ-participative, respectiv:conversa ia, problematizarea, studiu

Embed Size (px)
Recommended