Home >Documents >Calcul necesar incalzire_.xlsx

Calcul necesar incalzire_.xlsx

Date post:07-Jul-2018
Category:
View:232 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 8/18/2019 Calcul necesar incalzire_.xlsx

  1/20

  Calculul coefcientului de masivitate termica pentru elementele exterioare de constructi

  PE tip 7

  Material d [m] λ [W/m,K] ρ [!/mc] s [W/mp,K]

  "nt# tencuiala ipsos $#$% $#&7 '($ )$$$ (#7&'7$%&*

  Caramida P++-.EM &$ $#& $#%* '7$ '$$ *(*&))) Polistiren tip ) $#$' $#$(( )($ %$ $#&$(7(0)

  Ext# tencuiala ciment $#$% $#0& '($ )'$$ )$#$70(&7*

  $#(%

   -E tip &

  Material d [m] λ [W/m,K] ρ [!/mc] s [W/mp,K]

  Pietris $#$( $#7 0%$ %$$$ 0#(*7(*

  .idroi1olatie 2ituminoasa $#$) $#)7 '($ )$*$ %0)&77&7

  3apa din mortar de ciment $#$%* $#0& )$$$ )7$$ )$#'77)(0 Polistiren extrudat $#% $#$(( )($ %$ $#&$(7(0)

  4eton de panta $#) )#% '($ %($$ )*#&)$7')

  Placa 2eton armat $#) )#7( '($ %*$$ )#%(')%&

  5E du2la

  Material d [m] λ [W/m,K] ρ [!/mc] s [W/mp,K]

  3ticla $#$$( $#7* '($ %*$$ )$#7()*&

  6r!on $#$)%   0.01772 *%$ )#7'( $#$&((%7*

  3ticla $#$$( $#7* '($ %*$$ )$#7()*&

  planseu peste eta

  Material d [m] λ [W/m,K] ρ [!/mc] s [W/mp,K]

  Placa 2eton armat $#)( )#7( '($ %*$$ )#%(')%&

  3apa din mortar de ciment $#$%* $#0& )$$$ )7$$ )$#'77)(0

  Polistiren extrudat $#)* $#$(( )($ %$ $#&$(7(0)

  P"

  Material d [m] λ [W/m,K] ρ [!/mc] s [W/mp,K]

  "nt# tencuiala ipsos $#$% $#&7 '($ )$$$ (#7&'7$%&*

  Caramida P++-.EM &$ $#& $#%* '7$ '$$ *(*&)))

  "nt# tencuiala ipsos $#$% $#&7 '($ )$$$ (#7&'7$%&*

  $#&(

  cp [8/!,K]

  cp [8/!,K]

  cp [8/!,K]

  cp [8/!,K]

  cp [8/!,K]

 • 8/18/2019 Calcul necesar incalzire_.xlsx

  2/20

 • 8/18/2019 Calcul necesar incalzire_.xlsx

  3/20

   [mp,K/W] 9 m

  $#$*($*($* $#%*)(

  )#% (#%*(7*7 )#')')')'% $#**&0*(

  $#$%)*$*&' $#%)7%

  %$($70% *#%')% $#0$0)0

   [mp,K/W] 9 m

  $#$*7)(%' $#**)%&'

  $#$*''%&*& $#)0&)

  $#$%'')7% $#%'7&$( (#*(*(*(** )#&'(''

  $#$)7%'( $#0('%)*

  $#$*7(7)% $#0&&'

  (#07()'0' (#%00$*& )#$)$$(7

   [mp,K/W] 9 m

  $#$$*&&&&& $#$*'0&

  $#77%$$0 $#$%&&&'

  $#$$*&&&&& $#$*'0&

  $#'*(*&(%( $#)&7)%( )#%)')((

   [mp,K/W] 9 m

  $#$'$(*077 )#&$7&%

  $#$%'')7% $#%'7&$(

  ($0$0$0) )#$&'(

  (&%( %#&&%'0 )#$0&&&

   [mp,K/W] 9 m

  $#$*($*($* $#%*)(

  )#% (#%*(7*7

  $#$*($*($* $#%*)(

  (#77$(0 $#0'('

 • 8/18/2019 Calcul necesar incalzire_.xlsx

  4/20

  )#**')$'))

 • 8/18/2019 Calcul necesar incalzire_.xlsx

  5/20

     "  n   c   a   p   e   r  e

     9   e   n   u   m    i  r   e

     +   r   i   e   n    t  a   r  e

     :   a    t   i   m   e

     "  n   a    l   t    i  m   e

     3   u   p   r  a    ;  a    t  a

     9   e   s   c   a   1   u    t

     "  n   c   a    l  c   u    l

   m > m m mp mp mp mpK/? > K K  

     @    $    )

  P" (#0' & )(#0& )(#0& )#* )

  )*

  >*

  P" *#%0 & )*#'' )*#'' )#* ) >7 P" %#0) & '#7% '#7% )#* ) >&

  P: ($#*7 ($#*7 M )#$0 >&

  PE E '#%$ & %(#$ %(#$ % $#0* &$

  PE 3 (#0' & )(#0& )(#0& % $#0* &$

   -E ($#*7 ($#*7 (%* )#$% &$

     @    $   %

  P" *#' & )7#$& )7#$& )#* )

  %%

  %

  P" *#%0 & )*#'' )*#'' )#* ) 7

  P" *#' & )7#$& )7#$& )#* ) % P: %0#(& %0#(& M )#$0 %

   -E %0#(& %0#(& (%* )#$% &7

     @    $    &

  P" %#0) & '#7% '#7% )#* )

  %$

  *

  P" *#' & )7#$& )7#$& )#* ) >(

  PE 3 *#' & )7#$& $#7* )#%' % $#0* &*

  5E 3 )#*$ $#* $#7* $#7* )#*& )#%) &*

  P: )#(0 )#(0 M )#$0 %

   -E )#(0 )#(0 (%* )#$% &*

     @    $    (

  P" *#7& & )7#)' )7#)' )#* )

  %%

  %

  P" *#7& & )7#)' )7#)' )#* ) %

  P: &$#&$ &$#&$ M )#$0 %

  PE A %#0) & '#7% '#7% % $#0* &7

   -E &$#&$ &$#&$ (%* )#$% &7

     @    $    *

  P" *#7& & )7#)' )7#)' )#* )

  %$

  >%

  PE 3 *#7& & )7#)' $#7* )#(& % $#0* &* 5E 3 )#*$ $#* $#7* $#7* )#*& )#%) &*

  PE A %#0) & '#7% '#7% % $#0* &*

  P: )#& )#& M )#$0 %

   -E )#& )#& (%* )#$% &*

     @    $    /

  P" )#&' & (0#)& (0#)& )#* )

  %$

  >%

  P" ))#($ & &(#%$ &(#%$ )#* ) >%

  P" (#0' & )(#0& )(#0& )#* ) *

  P: )$'#(0 )$'#(0 M )#$0 $ PE E #( & )0#0& 7#$ )%#&& % $#0* &*

  PE A #% & )0#'7 7#$ )%#%7 % $#0* &*

 • 8/18/2019 Calcul necesar incalzire_.xlsx

  6/20

  5E E '$ % 7#$ 7#$ )#*& )#%) &*

  5E A '$ % 7#$ 7#$ )#*& )#%) &*

   -E )$'#(0 )$'#(0 (%* )#$% &*

     @    $    7

  P" )#&' & (0#)& (0#)& )#* )

  )'

  >%

  P: %)7#'( %)7#'( M )#$0 >% PE B )#&' & (0#)& &)#$$ )'#)& % $#0* &&

  PE E )&$ & &0#0$ &0#0$ % $#0* &&

  PE A )&$ & &0#0$ &0#0$ % $#0* &&

  5E B )*#*$ % &)#$$ &)#$$ $#' )#%) &&

   -E %)7#'( %)7#'( (%* )#$% &&

  supra;ata totala ()0#)' mp

  )%*7#*(

  de2it aer proaspat necesar

  nr# persoane %) pers#

  total supra;ata &%#&& mp Dsala sportreceptieF

  0&#)' mc/G cate!# "" de am2ianta, HpI%* mc/G,pe

  de2it de aer evacuattotal supra;ata *0#7& mp D!rupuri sanitareF

  (&$#$ mc/G HeI7,% mc/G,mp

  )&#% &(

  *0'

  )0(#%

  de2it de aer proaspat HIBHLp6HL4I

  de2it de aer evacuat HI6HLeI

 • 8/18/2019 Calcul necesar incalzire_.xlsx

  7/20

  - 3- m 6c  

  W mp mpK/W > W KW W KW

  >(7#'7

  >7)#%* >)#77

  >&*#)0

  %)*#$

  )&$#*

  &&)#7)

  *$#% )$#%) 0#(0 (#'&

  %)#'%7

  7)#%*%

  %)#'%7 )7#$)'

  %0#7'

  (%'#7 )$'#70 0#&0 (#'( (($** (#'7 %(0'$ %#0

  %7#0(%

  >(*

  )

  %$#7

  0#*&*&

  )*7#& &&7#'' 7*#7* 7#'* (#0* %&& %#7 %&*0#$$ %#7&

  %%#$)0

  %%#$)0

  )7#*%)

  0(

  &$*#**

  ()#)) )$7 '#&% (#0) (*&& *#$% %(0'$ $$

  >%%#$%

  )7#*% %$#7

  ''#0)'

  0#)&

  )*'#&

  (%(& 7#&& #&) *#)& %&*') %#'$ %&*0#$$ %#'&

  >%#00

  >('*

  (7#'*

  $ )%*#7*

  )%*#)7

  i) Dpentru

  ( scG/GF

  i) Dpentru

  *$ mc/G,pF

 • 8/18/2019 Calcul necesar incalzire_.xlsx

  8/20

  %)$#&7

  %)$#&7

  )$&*

  )(' &**#$* 7#*( (#0' )*&**#7 )7#$0 )70#%* *'

  >%#00

  >)% )7(#&0

  &'

  &'

  )(&0

  )0*0

  ()*) )* (#'' *#() %0$7)#)' &* )$$$'#0$ )(#*0

  #)$ KW %0#0 KW

  7#(* KW pierderi transmisie I *07#(0 mc/G

  )%* KW incal1ire aer proaspat I 0&#)' mc/G

  %$#7$)KW DventilareF

  &*#*0'KW incal1ire aer proaspat D% scGim2uri orare de aerF

  %*)*

  9p 0&#)'

  s#J H4I),) mc/G,mp 9rec )*7'#0$

 • 8/18/2019 Calcul necesar incalzire_.xlsx

  9/20

  i) i%

  KW KW

  (%'#7$$7%

  &(%(70% $#*')7' 0)0#*'$(

  ()#)$0$)

  &((%7' $#*'77%(& )$))#)*0%

 • 8/18/2019 Calcul necesar incalzire_.xlsx

  10/20

  $#0&)&$7 $#&**0$* '%'') *(7#%*$%

  #$0'*007 )#%&*%%) 7#%7'$&) ))(%0#(*

  - I 7#(* KW

  i I )%#%' KW

  >N nec I )0#7& KW Dnecesar incal1ire 3 )0$7F

  >N H I (7#$ W/mp

 • 8/18/2019 Calcul necesar incalzire_.xlsx

  11/20

  .C )PC [W] .C %PC [W]

  -20 7.69 15.38

  -15 9.55 19.1

  -7 11.35 22.7

  -2 11.39 22.78 2 11.37 22.74

  7 15.11 30.22

  12 15.76 31.52

  15 17.1 34.2

  20 19.59 39.18

   O- total/O-

  )0#% >)

Embed Size (px)
Recommended