+ All Categories
Home > Documents > C6 EPR - Dg+principii

C6 EPR - Dg+principii

Date post: 28-Dec-2015
Category:
Upload: alinascutaru
View: 41 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
curs stomato
of 20 /20
PRINCIPII ALE TRATAMENTULUI EDENTAŢIEI PRINCIPII ALE TRATAMENTULUI EDENTAŢIEI PARŢIALE PARŢIALE 1. 1. PRINCIPIUL PROFILACTIC PRINCIPIUL PROFILACTIC 2. PRINCIPIUL CURATIV 2. PRINCIPIUL CURATIV 3. PRINCIPIUL BIOLOGIC 3. PRINCIPIUL BIOLOGIC 4. PRINCIPIUL BIOMECANIC 4. PRINCIPIUL BIOMECANIC 5. PRINCIPIUL HOMEOSTAZIC 5. PRINCIPIUL HOMEOSTAZIC 6. PRINCIPIUL ERGONOMIC 6. PRINCIPIUL ERGONOMIC
Transcript

PRINCIPII ALE TRATAMENTULUI EDENTAŢIEI PRINCIPII ALE TRATAMENTULUI EDENTAŢIEI

PARŢIALEPARŢIALE

1.1. PRINCIPIUL PROFILACTIC PRINCIPIUL PROFILACTIC

2. PRINCIPIUL CURATIV 2. PRINCIPIUL CURATIV

3. PRINCIPIUL BIOLOGIC 3. PRINCIPIUL BIOLOGIC

4. PRINCIPIUL BIOMECANIC4. PRINCIPIUL BIOMECANIC

5. PRINCIPIUL HOMEOSTAZIC5. PRINCIPIUL HOMEOSTAZIC

6. PRINCIPIUL ERGONOMIC6. PRINCIPIUL ERGONOMIC

“Voi îndruma îngrijirea bolnavilor spre folosul lor, pe cât mă vor ajuta puterile şi mintea şi mă voi feri să le fac orice rău şi nedreptate”

Juramântul lui Hipocrate “În combaterea bolilor se cer două lucruri :să ajuţi şi să nu faci rău”

Despre epidemii - Hipocrate

“În primul rând să ajuţi sau să nu faci rău” Galenus “primum non nocere” - mai întâi să nu faci rău “primum nil nocere” - mai întâi nimic rău

1. PRINCIPIUL PROFILACTIC1. PRINCIPIUL PROFILACTIC- Principiul esenţial al eticii medicale-

1. PRINCIPIUL PROFILACTIC1. PRINCIPIUL PROFILACTIC

PresupunePresupune::

-conservarea stării de sănătate a tuturor conservarea stării de sănătate a tuturor elementelor sistemului stomatognat în elementelor sistemului stomatognat în viziunea bio-psiho-socialăviziunea bio-psiho-socială-profilaxia maladiilor generale (caracterul -profilaxia maladiilor generale (caracterul integrat al sistemului stomatognat)integrat al sistemului stomatognat)- profilaxia afecţiunilor stomatologice- profilaxia afecţiunilor stomatologice

1. PROMOVAREA SANATATII2. PROTECTIA SANATATII3. PREVENTIA BOLII

biologic

socialpsihologic

CONCEPTUL MEDICAL BIO-PSIHO-SOCIAL

ORGANISMUL UMAN- SISTEM BIOLOGIC SUPERIOR INTEGRAT

PROFILAXIEPROFILAXIE

generalgeneralăă loco-regionalloco-regionalăă locallocalăă

caracter nespecific

caracter specific

SECUNDARĂSECUNDARĂ

TERŢIARĂTERŢIARĂ COLECTIVĂCOLECTIVĂ

INDIVIDUALĂ

INDIVIDUALĂ

PRIMARĂPRIMARĂ

PROFILAXIAPROFILAXIA

Profilaxie generalProfilaxie generalăă cu caracter nespecific cu caracter nespecific

Identificarea grupelor Identificarea grupelor populapopulaţţionale ionale expuseexpuse• Depistarea factorilor de riscDepistarea factorilor de risc• Aplicarea metodologiei profilacticeAplicarea metodologiei profilactice

Profilaxie generalProfilaxie generalăă cu caracter specific cu caracter specific1.1. preeruptivpreeruptiv2.2. posteruptivposteruptiv

A. A. Profilaxie generalProfilaxie generalăă

B. Profilaxie localB. Profilaxie localăă şi loco-regional şi loco-regionalăă-primar-primarăă

-secundar-secundarăă

-ter-terţţiariarăă

CONCONŞŞTIENTIZARE BILATERALTIENTIZARE BILATERALĂĂ

PACIENTPACIENTMEDICMEDIC

CONCEPTUL CONCEPTUL PROFILACTICPROFILACTIC

Reabilitarea LOC: intervenţii de fluorizare locală si generală, igiena oro- dentară, sigilări;

Reabiliatarea parodontală: controlul plăcii bacteriene, igiena oro - dentară, tehnici profesionale parodontale specifice.

Afectiuni chirurgicale: eliminarea factorilor de risc, îndepărtarea factorilor iritanţi, igienă orală.

Tratamentul protetic: utilizarea cu discernământ a sprijinului dento-parodontal şi muco-osos.

PROFILAXIA PRIMARA: toate activităţile care sunt realizate pentru prevenirea unei probleme de sănătate

CONCEPTUL CONCEPTUL PROFILACTICPROFILACTIC

Reabilitarea LOC: diagnostic precoce şi tratamentul cariei dentare

Reabiliatrea parodontală: diagnostic precoce si tratament corect , individualizat al afecţiunilor parodontale

Afecţiuni chirurgicale: depistarea îmbolnăvirii în faza de debut, intervenţii precoce

Tratamentul protetic: utilizarea cu discenământ a sprijinului dento-parodontal şi muco-osos, implanturile orale, terapia provizorie, tranzitorie si de urgenţă, protezarea over-lay.

Tratmentul ortodontic la copii şi tineri

PROFILAXIA SECUNDARĂ: diagnostic precoce

CONCEPTUL CONCEPTUL PROFILACTICPROFILACTIC

Reabilitarea LOC:tratamentul complicatilor ( recidiva de carie, carii secundare).

Reabiliatrea afect parodontale: prevenirea recidivelor.Tratamentul protetic:protezarea conjuncta-mijloc

profilactic la nivelul elementelor sistemului stomatognat .

Tratamentul afectiunilor chirurgicale: prevenire recidivelor

Tratmentul ortodontic la copii si tineri: prevenirea recidivelor

PROFILAXIA TERTIARA: combaterea tulburarilor, prevenirea complicatilor

1. educa1. educaţţia sanitaria sanitarăă

2. igienizarea cavitatii orale2. igienizarea cavitatii orale

3. conceptul terapiei de urgent3. conceptul terapiei de urgentăă şi temporizate şi temporizate

PROGRAM DE PROFILAXIE INTEGRAT:PROGRAM DE PROFILAXIE INTEGRAT:

4. protezarea de lung4. protezarea de lungăă durat duratăă

conditionarea si conformarea tisularconditionarea si conformarea tisularăă + +

stabilizarea suportului dento-parodontal si muco-ososstabilizarea suportului dento-parodontal si muco-osos

TENTATIVA DEPROIECT

obiective şicriterii

Coordonator al: - educaţiei sanitare - pregătirii locale, loco-regionale şi generale

Educaţie sanitară Pregătire: - locală - loco-regională - generală

nevalidatăvalidată

obiective şicriterii

reevaluare

validare

PLAN TERAPEUTIC DE LUNGĂ DURATĂ

Fundamentat de conceptul Fundamentat de conceptul modern al terapiei modern al terapiei etiologice etiologice Criterii functionale si Criterii functionale si ergonomice ergonomice Decizii terapeutice Decizii terapeutice individualizateindividualizate

CONCEPTUL IERARHIZARIICONCEPTUL IERARHIZARII TERAPEUTICETERAPEUTICE

2. PRINCIPIUL CURATIV2. PRINCIPIUL CURATIVPresupunePresupune::

• restaurarea morfologică restaurarea morfologică modelaj anatomic corect si individualizat

Funcţia masticatorie Funcţia de deglutiţie Funcţia fonatorie Funcţia fizionomică.

•rrefacerea funcţionalăefacerea funcţională

Presupune:- evaluarea corectă a indicilor clinico-biologici

- folosirea materialelor biocompatibile - aplicarea aparatele gnatoprotetice să se realizeze fără

sacrificii mari tisulare; - prevenirea:

•complicaţiilor locale prin concepţia şi execuţia corectă a structurii protetice•complicaţiilor loco-regionale prin repoziţionarea corectă mandibulo-craniană •complicaţiilor generale - prin restabilirea a funcţiilor sistemului stomatognat

3. 3. PRINCIPIULPRINCIPIUL BIOLOGICBIOLOGIC

GGÂÂNDIRE BIOLOGICNDIRE BIOLOGICĂĂ ÎÎN TRATAMENTUL GNATOPROTETICN TRATAMENTUL GNATOPROTETIC

Curba dezvoltCurba dezvoltăării biologice a organismului umanrii biologice a organismului uman

0 30 60 80 100

PRINCIPIUL PRINCIPIUL BIOLOGICBIOLOGIC

Economia tisulară

PRINCIPIUL PRINCIPIUL BIOLOGICBIOLOGIC

Protecţia parodontală

PRINCIPIUL PRINCIPIUL BIOLOGICBIOLOGIC

Biocompatibilitatea materialelor utilizate

1. 1. AdaptareaAdaptarea design-ului protezei design-ului protezei lala spa spaţţiul protetic iul protetic potenpotenţţialial

2. Stimularea mecanismelor biologice compensatorii2. Stimularea mecanismelor biologice compensatorii

3. Materiale bio3. Materiale biocompatibile compatibile pentru pentru cofecţionarea cofecţionarea pieselpieseloror protetice protetice

4. Stabilitatea 4. Stabilitatea relaţieirelaţiei piesei protetice cu piesei protetice cu ţţesuturileesuturileoraleorale în timpîn timp

CONDICONDIŢŢII BIOLOGICE ALE TRATAMENTULUIII BIOLOGICE ALE TRATAMENTULUIPRIN MIJLOACE CONJUNCTEPRIN MIJLOACE CONJUNCTE


Recommended