+ All Categories
Home > Documents > C 107/0-2002

C 107/0-2002

Date post: 31-Jan-2017
Category:
Upload: ngodiep
View: 494 times
Download: 26 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 39 /39
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA �I EXECUTAREA LUCRARILOR DE IZOLATII TERMICE LA CLADIRI INDICATIV: C 107/0-02
Transcript
Page 1: C 107/0-2002

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA �I EXECUTAREA LUCRARILOR DE IZOLATII

TERMICE LA CLADIRI INDICATIV: C 107/0-02

Page 2: C 107/0-2002
Page 3: C 107/0-2002

-

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA $1 EXECUTAREAI

lndicativ C 107/0-02 LUCRARILOR DE IZOLATII TERMICE LA CLADIRI inlocuie�te C 107-82

I OBIECT �I DOMENIU DE APLICARE

1.1 Prczcntul normativ cuprindc principii gcncralc cc trcbuic avutc in vcdcrc in activitatca de conccp\ic, proicctarc �i cxecu\ic a izola!ici tcrmicc la cli1cliri noi, prin lucriiri de tc11110izolarc a difcritclor clcmcnte �i subansambluri ale accstora. Pcntru cladirilc cxistcntc, prevcdcrilc prczcntului normativ au caractcr de rccomandarc.

Principiilc spcciticc privind calculul higrotcnnic al clcmcntclor de com,1ruc\ic alc cladirilor sunl trawtc in dctaliu in normativclc din scria C 107 (C I 07.'l ... 7).

Prcvcdcrilc normativului sc rclcrii la clcmcntclc de construc\ic la can: capacitatca de izolarc lcnnicii cstc rcalizatii sau cste eomplctata printr-11n st1a1 pn:viizut :-.pecial in alciituirca clcmentului de construc\ic - strat 1crmoizolant - rcalizat din matcrialc tcnnoizolante cficicnte.

1.2 in conccp\ia prczcn111lui nonnativ, clcmcntelc de construc\ic c:1rora trcbuic s,i Ii sc asigurc o anumitii capacitate de izolarc tcrmicii sunt:

clcmcnlc cc scparii mediul exterior de mediul interior, cu1cmpcra1uri dilcri1c:

clcmcnlc intcrioarc de compartimcntarc care dclimilcaz:i spa\iinchisc cu 1cmpcra1t1ri de cxploatarc care difcra intrc clc ctmai mull de 5°C.

1.3 Prin izolarca tcnnic:i a cliidirilor sc unniire�lc:

• asigurarca unei ambian\c tc1111icc corcspunzatoarc in intcriorulspa\iilor inchisc;

• climinarca riscului de condcns pc suprafo!a intcrioarii aclcmentelor de construc\ic;

• cvitarea acumularii de apa 111 s1ruc1ura clcmcnlclor dec;,nstrnc!ic ca lllmarc a condcnsiirii vaporilor de ap,i instructura lor;

• rcduccrca consumurilor cncrgcticc in cxploatarc .

NOTA

I. Pentru construc\ii cu condi!ii de mcdiu inh.:rior sau cx1crio1dcoscbitc (spa\ii cu mcdii agrcsivc, construc!ii frigoriticc,constructii subtcranc, dcpozitc pc111ru piistrarca produscloragricolc, etc.), prcvcdcrilc prczcntului nonnativ sc \ orcoroborn cu rcglcmcntiirilc tchnicc spccificc accsior tipuri deconstrue! ii.

2. Pcntru clcmcntclc de construciic cu izola\ic lcnnica rcpartizal,i(de ex. pcrqi monoslrat din zidiiric, bc1oanc u_,oarc, etc.)prcvcdcrilc prczcntului nomrntiv sc aplic.i nunrni in c.mtl incare imb11nf1lii!irca pcrforman!clor tcnnicc sc rcalizcaL,i prinprcvcdcrca unui strat tcrmoizolanl.

2 REFERINTE

Prcvcdcrilc din prczcntul nonnativ vor Ii utilizatc imprcun;·, c11 rcglcmcntiirilc date in ANEXA B.

7

Page 4: C 107/0-2002
Page 5: C 107/0-2002
Page 6: C 107/0-2002
Page 7: C 107/0-2002
Page 8: C 107/0-2002
Page 9: C 107/0-2002
Page 10: C 107/0-2002
Page 11: C 107/0-2002
Page 12: C 107/0-2002
Page 13: C 107/0-2002
Page 14: C 107/0-2002
Page 15: C 107/0-2002
Page 16: C 107/0-2002
Page 17: C 107/0-2002
Page 18: C 107/0-2002
Page 19: C 107/0-2002
Page 20: C 107/0-2002
Page 21: C 107/0-2002
Page 22: C 107/0-2002
Page 23: C 107/0-2002
Page 24: C 107/0-2002
Page 25: C 107/0-2002
Page 26: C 107/0-2002
Page 27: C 107/0-2002
Page 28: C 107/0-2002
Page 29: C 107/0-2002
Page 30: C 107/0-2002
Page 31: C 107/0-2002
Page 32: C 107/0-2002
Page 33: C 107/0-2002
Page 34: C 107/0-2002
Page 35: C 107/0-2002
Page 36: C 107/0-2002
Page 37: C 107/0-2002
Page 38: C 107/0-2002
Page 39: C 107/0-2002

Recommended