+ All Categories
Home > Documents > BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI …...interne directe 64 65 TITLUL IV SUBVENTII 40...

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI …...interne directe 64 65 TITLUL IV SUBVENTII 40...

Date post: 06-Mar-2021
Category:
Upload: others
View: 4 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
32
BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 2017 Institutia: Municipiul Tg-Mures ANEXA NR. 2 Credit de angajament multianuale 2017 rectificat Influente credite de angajament Credite de angajament multianuale 2017 Buget rectificat 2017 (Credit bugetar= Credit de angajament) Influente Buget aprobat 2017 (Credit bugetar= Credit de angajament) Cod indicat or Denumirea indicatorilor Nr. 436,824,794 0 436,824,794 516,108,697 2,213,000 513,895,697 5002 5002 SERVICII PUBLICE GENERALE 1 291,369,449 0 291,369,449 434,703,737 2,213,000 432,490,737 01 A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57 +59) 2 0 0 0 179,939,542 2,213,000 177,726,542 10 TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL 3 0 0 0 145,156,542 1,712,000 143,444,542 1001 Cheltuieli cu salariile in bani 4 0 0 0 130,985,542 1,400,000 129,585,542 100101 Salarii de baza 5 0 0 0 2,517,000 0 2,517,000 100105 Sporuri pentru conditii de munca 6 0 0 0 803,000 -90,000 893,000 100106 Alte sporuri 7 0 0 0 16,000 0 16,000 100107 Ore suplimentare 8 0 0 0 58,000 -30,000 88,000 100110 Fond pentru posturile ocupate prin cumul 9 0 0 0 8,942,000 123,000 8,819,000 100111 Fond aferent platii cu ora 10 0 0 0 388,000 0 388,000 100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 11 0 0 0 53,000 0 53,000 100113 Indemnizatii de delegare 12 0 0 0 307,000 -20,000 327,000 100115 Alocatii pentru transport de la si la locul de munca 13 0 0 0 1,087,000 329,000 758,000 100130 Alte drepturi salariale in bani 14 0 0 0 1,560,000 0 1,560,000 1002 Cheltuieli cu salariile in natura 15 0 0 0 1,560,000 0 1,560,000 100202 Norme de hrana 16 0 0 0 33,223,000 501,000 32,722,000 1003 Contributii 17 0 0 0 23,047,000 721,000 22,326,000 100301 Contributii de asigurari sociale de stat 18 0 0 0 712,500 11,000 701,500 100302 Contributii de asigurari de somaj 19 0 0 0 7,890,000 11,000 7,879,000 100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 20 0 0 0 251,500 -82,000 333,500 100304 Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale 21 0 0 0 1,322,000 -160,000 1,482,000 100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate 22 232,038,380 0 232,038,380 182,043,823 0 182,043,823 20 TITLUL II. BUNURI SI SERVICII 23 26,686,943 0 26,686,943 87,077,047 0 87,077,047 2001 Bunuri si servicii 24 131,700 0 131,700 527,210 0 527,210 200101 Furnituri de birou 25 835,500 0 835,500 1,316,604 0 1,316,604 200102 Materiale pentru curatenie 26 3,000,000 0 3,000,000 14,180,632 0 14,180,632 200103 Incalzit, iluminat si forta motrice 27 6,059,350 0 6,059,350 46,029,196 0 46,029,196 200104 Apa, canal, salubritate 28 229,034 0 229,034 1,366,011 0 1,366,011 200105 Carburanti si lubrifianti 29 65,000 0 65,000 693,550 0 693,550 200106 Piese de schimb 30 500,000 0 500,000 2,200,000 0 2,200,000 200107 Transport 31 1/32
Transcript
Page 1: BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI …...interne directe 64 65 TITLUL IV SUBVENTII 40 27,235,372 0 27,235,372 2,000,000 0 2,000,000 4003 27,235,372 0 27,235,372 2,000,000

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE,PE ANUL 2017

Institutia: Municipiul Tg-Mures

ANEXA NR. 2

Credit deangajamentmultianuale

2017 rectificat

Influentecredite de

angajament

Credite deangajamentmultianuale

2017

Bugetrectificat

2017(Credit

bugetar=Credit de

angajament)

Influente

Bugetaprobat

2017 (Creditbugetar=Credit de

angajament)

Codindicat

orDenumirea indicatorilorNr.

436,824,7940436,824,794516,108,6972,213,000513,895,69750025002 SERVICII PUBLICEGENERALE

1

291,369,4490291,369,449434,703,7372,213,000432,490,73701A. CHELTUIELILE CURENTE(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

2

000179,939,5422,213,000177,726,54210TITLUL I. CHELTUIELI DEPERSONAL

3

000145,156,5421,712,000143,444,5421001Cheltuieli cu salariile in bani4

000130,985,5421,400,000129,585,542100101Salarii de baza5

0002,517,00002,517,000100105Sporuri pentru conditii de munca6

000803,000-90,000893,000100106Alte sporuri7

00016,000016,000100107Ore suplimentare8

00058,000-30,00088,000100110Fond pentru posturile ocupate princumul

9

0008,942,000123,0008,819,000100111Fond aferent platii cu ora10

000388,0000388,000100112Indemnizatii platite unor persoane dinafara unitatii

11

00053,000053,000100113Indemnizatii de delegare12

000307,000-20,000327,000100115Alocatii pentru transport de la si lalocul de munca

13

0001,087,000329,000758,000100130Alte drepturi salariale in bani14

0001,560,00001,560,0001002Cheltuieli cu salariile in natura15

0001,560,00001,560,000100202Norme de hrana16

00033,223,000501,00032,722,0001003Contributii17

00023,047,000721,00022,326,000100301Contributii de asigurari sociale de stat18

000712,50011,000701,500100302Contributii de asigurari de somaj19

0007,890,00011,0007,879,000100303Contributii de asigurari sociale desanatate

20

000251,500-82,000333,500100304Contributii pentru asigurarile deaccidente de munca si boliprofesionale

21

0001,322,000-160,0001,482,000100306Contributii pentru concedii siindemnizatii de asigurari sociale desanatate

22

232,038,3800232,038,380182,043,8230182,043,82320TITLUL II. BUNURI SI SERVICII23

26,686,943026,686,94387,077,047087,077,0472001Bunuri si servicii24

131,7000131,700527,2100527,210200101Furnituri de birou25

835,5000835,5001,316,60401,316,604200102Materiale pentru curatenie26

3,000,00003,000,00014,180,632014,180,632200103Incalzit, iluminat si forta motrice27

6,059,35006,059,35046,029,196046,029,196200104Apa, canal, salubritate28

229,0340229,0341,366,01101,366,011200105Carburanti si lubrifianti29

65,000065,000693,5500693,550200106Piese de schimb30

500,0000500,0002,200,00002,200,000200107Transport31

1/32

Page 2: BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI …...interne directe 64 65 TITLUL IV SUBVENTII 40 27,235,372 0 27,235,372 2,000,000 0 2,000,000 4003 27,235,372 0 27,235,372 2,000,000

Credit deangajamentmultianuale

2017 rectificat

Influentecredite de

angajament

Credite deangajamentmultianuale

2017

Bugetrectificat

2017(Credit

bugetar=Credit de

angajament)

Influente

Bugetaprobat

2017 (Creditbugetar=Credit de

angajament)

Codindicat

orDenumirea indicatorilorNr.

150,0000150,0002,034,76102,034,761200108Posta, telecomunicatii, radio,televizor, internet

32

2,115,00002,115,0003,362,53203,362,532200109Materiale si prestari de servicii cucaracter functional

33

13,601,359013,601,35915,366,551015,366,551200130Alte bunuri si servicii pentruintretinere si functionare

34

184,254,8380184,254,83857,478,534057,478,5342002Reparatii curente35

0001,297,00001,297,0002003Hrana36

0001,017,00001,017,000200301Hrana pentru oameni37

000280,0000280,000200302Hrana pentru animale38

000581,5620581,5622004Medicamente si materiale sanitare39

000235,5000235,500200401Medicamente40

000225,5620225,562200402Materiale sanitare41

000120,5000120,500200404Dezinfectanti42

14,115,900014,115,9006,999,64406,999,6442005Bunuri de natura obiectelor deinventar

43

363,9000363,90071,560071,560200501Uniforme si echipamente44

71,400071,40068,000068,000200503Lenjerie si accesorii de pat45

13,680,600013,680,6006,860,08406,860,084200530Alte obiecte de inventar46

000465,1050465,1052006Deplasari, detasari, transferari47

000374,1050374,105200601Deplasari interne, detasari, transferari48

00091,000091,000200602Deplasari in strainatate49

0002,00002,0002009Materiale de laborator50

000210,5000210,5002011Carti publicatii si materialedocumentare

51

000267,6100267,6102013Pregatire profesionala52

000166,0310166,0312014Protectia muncii53

0007,00007,0002015Munitie, furnituri si armament denatura activelor fixe pentru armata

54

00024,850024,8502024Comisioane si alte costuri aferenteimprumuturilor

55

00024,850024,850202402Comisioane si alte costuri aferenteimprumuturilor interne

56

6,980,69906,980,69927,466,940027,466,9402030Alte cheltuieli57

800,0000800,000840,0000840,000203001Reclama si publicitate58

8,00008,000121,3140121,314203003Prime de asigurare non-viata59

0001,348,00001,348,000203004Chirii60

6,172,69906,172,69925,157,626025,157,626203030Alte cheltuieli cu bunuri si servicii61

0003,900,00003,900,00030TITLUL III DOBANZI62

0003,900,00003,900,0003001Dobanzi aferente datoriei publiceinterne

63

0003,900,00003,900,000300101Dobanzi aferente datoriei publiceinterne directe

64

2,000,00002,000,00027,235,372027,235,37240TITLUL IV SUBVENTII65

2,000,00002,000,00027,235,372027,235,3724003Subventii pentru acoperireadiferentelor de pret si tarif

66

0003,602,00003,602,00050TITLUL V FONDURI DE REZERVA67

0003,602,00003,602,0005004Fond de rezerva bugetara la dispozitiaautoritatilor locale

68

0002,841,62202,841,62255TITLUL VII ALTE TRANSFERURI(cod 55.01)

69

2/32

Page 3: BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI …...interne directe 64 65 TITLUL IV SUBVENTII 40 27,235,372 0 27,235,372 2,000,000 0 2,000,000 4003 27,235,372 0 27,235,372 2,000,000

Credit deangajamentmultianuale

2017 rectificat

Influentecredite de

angajament

Credite deangajamentmultianuale

2017

Bugetrectificat

2017(Credit

bugetar=Credit de

angajament)

Influente

Bugetaprobat

2017 (Creditbugetar=Credit de

angajament)

Codindicat

orDenumirea indicatorilorNr.

0002,841,62202,841,6225501

A. Transferuri interne (cod55.01.03+55.01.08 la55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.21 la55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)

70

000124,0000124,000550113Programe de dezvoltare71

0001,795,62201,795,622550118Alte transferuri curente interne72

000922,0000922,000550163Finantarea învătământului particularsau confesional acreditat

73

31,600,000031,600,0003,011,25903,011,25956

Titlul VIII Proiecte cu finantare dinFonduri externe nerambursabile (FEN)postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

74

31,600,000031,600,0003,011,25903,011,2595601Programe din Fondul European deDezvoltare Regională (FEDR )

75

5,100,00005,100,0002,196,94502,196,945560101Finanţarea naţională **)76

20,000,000020,000,000407,3680407,368560102Finantarea externa nerambursabila *)77

6,500,00006,500,000406,9460406,946560103Cheltuieli neeligibile *)78

00012,140,800012,140,80057TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA79

00012,140,800012,140,8005702Ajutoare sociale80

00011,820,800011,820,800570201Ajutoare sociale in numerar81

000280,0000280,000570202Ajutoare sociale in natura82

00040,000040,000570203Tichete de cresa si tichete socialepentru gradinita

83

16,956,069016,956,0692,258,89102,258,89158

TITLUL X Proiecte cu finantare dinfonduri externe nerambursabileaferente cadrului financiar 2014-2020(cod 58.01 la58.05+58.11+58.12+58.16)

84

16,956,069016,956,0692,258,89102,258,8915801Programe din Fondul European deDezvoltare Regională (FEDR)(58.01.01 la 58.01.03)

85

16,956,069016,956,0692,258,89102,258,891580101Finantarea nationala86

8,775,00008,775,00017,730,428017,730,42859TITLUL X ALTE CHELTUIELI87

0002,600,00002,600,0005901Burse88

00040,000040,0005902Ajutoare pentru daune provocate decalamitatile naturale

89

8,775,00008,775,00012,590,428012,590,4285911Asociatii si fundatii90

0002,500,00002,500,0005912Sustinerea cultelor91

145,455,3450145,455,34564,219,197064,219,19770CHELTUIELI DE CAPITAL (cod71+72+75)

92

145,455,3450145,455,34564,219,197064,219,19771TITLUL XII ACTIVENEFINANCIARE (cod 71.01 la71.03)

93

145,455,3450145,455,34564,219,197064,219,1977101Active fixe (cod 71.01.01 la71.01.03+71.01.30)

94

00010,000010,000710102Maşini, echipamente si mijloace detransport

95

000100,0000100,000710103Mobilier, aparatură birotică şi alteactive corporale

96

145,455,3450145,455,34564,109,197064,109,197710130Alte active fixe97

3/32

Page 4: BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI …...interne directe 64 65 TITLUL IV SUBVENTII 40 27,235,372 0 27,235,372 2,000,000 0 2,000,000 4003 27,235,372 0 27,235,372 2,000,000

Credit deangajamentmultianuale

2017 rectificat

Influentecredite de

angajament

Credite deangajamentmultianuale

2017

Bugetrectificat

2017(Credit

bugetar=Credit de

angajament)

Influente

Bugetaprobat

2017 (Creditbugetar=Credit de

angajament)

Codindicat

orDenumirea indicatorilorNr.

00019,999,527019,999,52779OPERATIUNI FINANCIARE(79=80+81)

98

00019,999,527019,999,52781TITLUL XVI RAMBURSARI DECREDITE

99

00019,999,527019,999,5278102Rambursari de credite interne100

00019,999,527019,999,527810205Rambursari de credite aferente datorieipublice interne locale

101

000-2,813,7640-2,813,76484TITLUL XVII PLATI EFECTUATEIN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE IN ANUL CURENT

102

000-2,813,7640-2,813,7648501Plăţi efectuate în anii precedenţi şirecuperate în anul curent

103

000-1,408,5640-1,408,564850101Plăţi efectuate în anii precedenţi şirecuperate în anul curent în secţiuneade funcţionare a bugetului local

104

000-1,405,2000-1,405,200850102Plăţi efectuate în anii precedenţi şirecuperate în anul curent în secţiuneade dezvoltare a bugetului local

105

7,875,93307,875,93326,613,276026,613,276510201

0351020103 Autoritati executive106

2,730,00002,730,00028,442,382028,442,38201A. CHELTUIELILE CURENTE(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

107

00015,620,542015,620,54210TITLUL I. CHELTUIELI DEPERSONAL

108

00012,595,542012,595,5421001Cheltuieli cu salariile in bani109

00011,698,542011,698,542100101Salarii de baza110

000261,0000261,000100105Sporuri pentru conditii de munca111

000178,0000178,000100106Alte sporuri112

000264,0000264,000100112Indemnizatii platite unor persoane dinafara unitatii

113

00022,000022,000100113Indemnizatii de delegare114

000172,0000172,000100130Alte drepturi salariale in bani115

0003,025,00003,025,0001003Contributii116

0001,862,00001,862,000100301Contributii de asigurari sociale de stat117

00068,000068,000100302Contributii de asigurari de somaj118

0001,020,00001,020,000100303Contributii de asigurari sociale desanatate

119

00020,000020,000100304Contributii pentru asigurarile deaccidente de munca si boliprofesionale

120

00055,000055,000100306Contributii pentru concedii siindemnizatii de asigurari sociale desanatate

121

2,730,00002,730,00012,370,840012,370,84020TITLUL II. BUNURI SI SERVICII122

180,0000180,0003,570,00003,570,0002001Bunuri si servicii123

000172,0000172,000200101Furnituri de birou124

000110,0000110,000200102Materiale pentru curatenie125

000325,0000325,000200103Incalzit, iluminat si forta motrice126

00040,000040,000200104Apa, canal, salubritate127

30,000030,000120,0000120,000200105Carburanti si lubrifianti128

00045,000045,000200106Piese de schimb129

4/32

Page 5: BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI …...interne directe 64 65 TITLUL IV SUBVENTII 40 27,235,372 0 27,235,372 2,000,000 0 2,000,000 4003 27,235,372 0 27,235,372 2,000,000

Credit deangajamentmultianuale

2017 rectificat

Influentecredite de

angajament

Credite deangajamentmultianuale

2017

Bugetrectificat

2017(Credit

bugetar=Credit de

angajament)

Influente

Bugetaprobat

2017 (Creditbugetar=Credit de

angajament)

Codindicat

orDenumirea indicatorilorNr.

150,0000150,0001,170,00001,170,000200108Posta, telecomunicatii, radio,televizor, internet

130

000830,0000830,000200109Materiale si prestari de servicii cucaracter functional

131

000758,0000758,000200130Alte bunuri si servicii pentruintretinere si functionare

132

000236,0000236,0002002Reparatii curente133

000195,0000195,0002005Bunuri de natura obiectelor deinventar

134

000195,0000195,000200530Alte obiecte de inventar135

000320,0000320,0002006Deplasari, detasari, transferari136

000250,0000250,000200601Deplasari interne, detasari, transferari137

00070,000070,000200602Deplasari in strainatate138

00080,000080,0002011Carti publicatii si materialedocumentare

139

000150,0000150,0002013Pregatire profesionala140

00095,000095,0002014Protectia muncii141

2,550,00002,550,0007,724,84007,724,8402030Alte cheltuieli142

800,0000800,000760,0000760,000203001Reclama si publicitate143

00010,000010,000203004Chirii144

1,750,00001,750,0006,954,84006,954,840203030Alte cheltuieli cu bunuri si servicii145

000451,0000451,00055TITLUL VII ALTE TRANSFERURI(cod 55.01)

146

000451,0000451,0005501

A. Transferuri interne (cod55.01.03+55.01.08 la55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.21 la55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)

147

000451,0000451,000550118Alte transferuri curente interne148

5,145,93305,145,933981,2950981,29570CHELTUIELI DE CAPITAL (cod71+72+75)

149

5,145,93305,145,933981,2950981,29571TITLUL XII ACTIVENEFINANCIARE (cod 71.01 la71.03)

150

5,145,93305,145,933981,2950981,2957101Active fixe (cod 71.01.01 la71.01.03+71.01.30)

151

5,145,93305,145,933981,2950981,295710130Alte active fixe152

000-2,810,4010-2,810,40184TITLUL XVII PLATI EFECTUATEIN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE IN ANUL CURENT

153

000-2,810,4010-2,810,4018501Plăţi efectuate în anii precedenţi şirecuperate în anul curent

154

000-1,405,2010-1,405,201850101Plăţi efectuate în anii precedenţi şirecuperate în anul curent în secţiuneade funcţionare a bugetului local

155

000-1,405,2000-1,405,200850102Plăţi efectuate în anii precedenţi şirecuperate în anul curent în secţiuneade dezvoltare a bugetului local

156

0003,602,00003,602,000540205540205 Fond de rezerva bugetara ladispozitia autoritatilor locale

157

5/32

Page 6: BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI …...interne directe 64 65 TITLUL IV SUBVENTII 40 27,235,372 0 27,235,372 2,000,000 0 2,000,000 4003 27,235,372 0 27,235,372 2,000,000

Credit deangajamentmultianuale

2017 rectificat

Influentecredite de

angajament

Credite deangajamentmultianuale

2017

Bugetrectificat

2017(Credit

bugetar=Credit de

angajament)

Influente

Bugetaprobat

2017 (Creditbugetar=Credit de

angajament)

Codindicat

orDenumirea indicatorilorNr.

0003,602,00003,602,00001A. CHELTUIELILE CURENTE(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

158

0003,602,00003,602,00050TITLUL V FONDURI DE REZERVA159

0003,602,00003,602,0005004Fond de rezerva bugetara la dispozitiaautoritatilor locale

160

480,0000480,0002,475,00002,475,000540210540210 Servicii publice comunitarede evidenta a persoanelor

161

180,0000180,0002,375,00002,375,00001A. CHELTUIELILE CURENTE(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

162

0001,846,00001,846,00010TITLUL I. CHELTUIELI DEPERSONAL

163

0001,505,00001,505,0001001Cheltuieli cu salariile in bani164

0001,244,00001,244,000100101Salarii de baza165

000250,0000250,000100105Sporuri pentru conditii de munca166

0001,00001,000100113Indemnizatii de delegare167

00010,000010,000100130Alte drepturi salariale in bani168

000341,0000341,0001003Contributii169

000239,0000239,000100301Contributii de asigurari sociale de stat170

0008,00008,000100302Contributii de asigurari de somaj171

00079,000079,000100303Contributii de asigurari sociale desanatate

172

0002,00002,000100304Contributii pentru asigurarile deaccidente de munca si boliprofesionale

173

00013,000013,000100306Contributii pentru concedii siindemnizatii de asigurari sociale desanatate

174

180,0000180,000529,0000529,00020TITLUL II. BUNURI SI SERVICII175

160,0000160,000359,0000359,0002001Bunuri si servicii176

00050,000050,000200101Furnituri de birou177

00011,000011,000200102Materiale pentru curatenie178

00067,500067,500200103Incalzit, iluminat si forta motrice179

0007,00007,000200104Apa, canal, salubritate180

0006,50006,500200108Posta, telecomunicatii, radio,televizor, internet

181

000100,0000100,000200109Materiale si prestari de servicii cucaracter functional

182

160,0000160,000117,0000117,000200130Alte bunuri si servicii pentruintretinere si functionare

183

000100,0000100,0002002Reparatii curente184

20,000020,00030,000030,0002005Bunuri de natura obiectelor deinventar

185

20,000020,00030,000030,000200530Alte obiecte de inventar186

00025,000025,0002006Deplasari, detasari, transferari187

00025,000025,000200601Deplasari interne, detasari, transferari188

0005,00005,0002011Carti publicatii si materialedocumentare

189

00010,000010,0002013Pregatire profesionala190

300,0000300,000100,0000100,00070CHELTUIELI DE CAPITAL (cod71+72+75)

191

6/32

Page 7: BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI …...interne directe 64 65 TITLUL IV SUBVENTII 40 27,235,372 0 27,235,372 2,000,000 0 2,000,000 4003 27,235,372 0 27,235,372 2,000,000

Credit deangajamentmultianuale

2017 rectificat

Influentecredite de

angajament

Credite deangajamentmultianuale

2017

Bugetrectificat

2017(Credit

bugetar=Credit de

angajament)

Influente

Bugetaprobat

2017 (Creditbugetar=Credit de

angajament)

Codindicat

orDenumirea indicatorilorNr.

300,0000300,000100,0000100,00071TITLUL XII ACTIVENEFINANCIARE (cod 71.01 la71.03)

192

300,0000300,000100,0000100,0007101Active fixe (cod 71.01.01 la71.01.03+71.01.30)

193

300,0000300,000100,0000100,000710130Alte active fixe194

0003,924,85003,924,85055025502 Tranzactii privind datoriapublica si împrumuturi

195

0003,924,85003,924,85001A. CHELTUIELILE CURENTE(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

196

00024,850024,85020TITLUL II. BUNURI SI SERVICII197

00024,850024,8502024Comisioane si alte costuri aferenteimprumuturilor

198

00024,850024,850202402Comisioane si alte costuri aferenteimprumuturilor interne

199

0003,900,00003,900,00030TITLUL III DOBANZI200

0003,900,00003,900,0003001Dobanzi aferente datoriei publiceinterne

201

0003,900,00003,900,000300101Dobanzi aferente datoriei publiceinterne directe

202

528,0000528,00011,025,000011,025,000610203

0461020304 Politie comunitara203

528,0000528,00010,801,500010,801,50001A. CHELTUIELILE CURENTE(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

204

0009,321,00009,321,00010TITLUL I. CHELTUIELI DEPERSONAL

205

0006,462,00006,462,0001001Cheltuieli cu salariile in bani206

0005,577,00005,577,000100101Salarii de baza207

000800,0000800,000100105Sporuri pentru conditii de munca208

00010,000010,000100106Alte sporuri209

0005,00005,000100113Indemnizatii de delegare210

00070,000070,000100130Alte drepturi salariale in bani211

0001,560,00001,560,0001002Cheltuieli cu salariile in natura212

0001,560,00001,560,000100202Norme de hrana213

0001,299,00001,299,0001003Contributii214

000913,0000913,000100301Contributii de asigurari sociale de stat215

00030,000030,000100302Contributii de asigurari de somaj216

000300,0000300,000100303Contributii de asigurari sociale desanatate

217

0008,00008,000100304Contributii pentru asigurarile deaccidente de munca si boliprofesionale

218

00048,000048,000100306Contributii pentru concedii siindemnizatii de asigurari sociale desanatate

219

528,0000528,0001,480,50001,480,50020TITLUL II. BUNURI SI SERVICII220

100,0000100,0001,236,50001,236,5002001Bunuri si servicii221

11,000011,00036,000036,000200101Furnituri de birou222

14,000014,00020,000020,000200102Materiale pentru curatenie223

00055,000055,000200103Incalzit, iluminat si forta motrice224

7/32

Page 8: BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI …...interne directe 64 65 TITLUL IV SUBVENTII 40 27,235,372 0 27,235,372 2,000,000 0 2,000,000 4003 27,235,372 0 27,235,372 2,000,000

Credit deangajamentmultianuale

2017 rectificat

Influentecredite de

angajament

Credite deangajamentmultianuale

2017

Bugetrectificat

2017(Credit

bugetar=Credit de

angajament)

Influente

Bugetaprobat

2017 (Creditbugetar=Credit de

angajament)

Codindicat

orDenumirea indicatorilorNr.

00010,000010,000200104Apa, canal, salubritate225

000318,5000318,500200105Carburanti si lubrifianti226

00055,000055,000200106Piese de schimb227

00023,000023,000200107Transport228

000145,0000145,000200108Posta, telecomunicatii, radio,televizor, internet

229

75,000075,000234,0000234,000200109Materiale si prestari de servicii cucaracter functional

230

000340,0000340,000200130Alte bunuri si servicii pentruintretinere si functionare

231

428,0000428,00084,000084,0002005Bunuri de natura obiectelor deinventar

232

329,0000329,00011,000011,000200501Uniforme si echipamente233

99,000099,00073,000073,000200530Alte obiecte de inventar234

0008,00008,0002006Deplasari, detasari, transferari235

0006,00006,000200601Deplasari interne, detasari, transferari236

0002,00002,000200602Deplasari in strainatate237

00014,000014,0002011Carti publicatii si materialedocumentare

238

0004,00004,0002013Pregatire profesionala239

00010,000010,0002014Protectia muncii240

0007,00007,0002015Munitie, furnituri si armament denatura activelor fixe pentru armata

241

000117,0000117,0002030Alte cheltuieli242

00012,000012,000203004Chirii243

000105,0000105,000203030Alte cheltuieli cu bunuri si servicii244

000223,5000223,50070CHELTUIELI DE CAPITAL (cod71+72+75)

245

000223,5000223,50071TITLUL XII ACTIVENEFINANCIARE (cod 71.01 la71.03)

246

000223,5000223,5007101Active fixe (cod 71.01.01 la71.01.03+71.01.30)

247

000223,5000223,500710130Alte active fixe248

0001,250,75001,250,750610205610205 Protectie civila si protectiacontra incendiilor

249

000583,0000583,00001A. CHELTUIELILE CURENTE(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

250

000389,0000389,00010TITLUL I. CHELTUIELI DEPERSONAL

251

000315,0000315,0001001Cheltuieli cu salariile in bani252

000293,0000293,000100101Salarii de baza253

00012,000012,000100105Sporuri pentru conditii de munca254

00010,000010,000100130Alte drepturi salariale in bani255

00074,000074,0001003Contributii256

00049,000049,000100301Contributii de asigurari sociale de stat257

0002,00002,000100302Contributii de asigurari de somaj258

00019,000019,000100303Contributii de asigurari sociale desanatate

259

8/32

Page 9: BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI …...interne directe 64 65 TITLUL IV SUBVENTII 40 27,235,372 0 27,235,372 2,000,000 0 2,000,000 4003 27,235,372 0 27,235,372 2,000,000

Credit deangajamentmultianuale

2017 rectificat

Influentecredite de

angajament

Credite deangajamentmultianuale

2017

Bugetrectificat

2017(Credit

bugetar=Credit de

angajament)

Influente

Bugetaprobat

2017 (Creditbugetar=Credit de

angajament)

Codindicat

orDenumirea indicatorilorNr.

0001,00001,000100304Contributii pentru asigurarile deaccidente de munca si boliprofesionale

260

0003,00003,000100306Contributii pentru concedii siindemnizatii de asigurari sociale desanatate

261

000154,0000154,00020TITLUL II. BUNURI SI SERVICII262

00063,000063,0002001Bunuri si servicii263

0003,00003,000200101Furnituri de birou264

0001,00001,000200102Materiale pentru curatenie265

0001,00001,000200103Incalzit, iluminat si forta motrice266

0005,00005,000200104Apa, canal, salubritate267

0004,00004,000200105Carburanti si lubrifianti268

0002,00002,000200106Piese de schimb269

0002,00002,000200107Transport270

00010,000010,000200108Posta, telecomunicatii, radio,televizor, internet

271

00013,000013,000200109Materiale si prestari de servicii cucaracter functional

272

00022,000022,000200130Alte bunuri si servicii pentruintretinere si functionare

273

00060,000060,0002003Hrana274

00050,000050,000200301Hrana pentru oameni275

00010,000010,000200302Hrana pentru animale276

0002,00002,0002004Medicamente si materiale sanitare277

0001,00001,000200401Medicamente278

0001,00001,000200402Materiale sanitare279

00018,000018,0002005Bunuri de natura obiectelor deinventar

280

00010,000010,000200501Uniforme si echipamente281

0006,00006,000200503Lenjerie si accesorii de pat282

0002,00002,000200530Alte obiecte de inventar283

0002,00002,0002006Deplasari, detasari, transferari284

0002,00002,000200601Deplasari interne, detasari, transferari285

0001,00001,0002011Carti publicatii si materialedocumentare

286

0003,00003,0002013Pregatire profesionala287

0005,00005,0002014Protectia muncii288

00040,000040,00059TITLUL X ALTE CHELTUIELI289

00040,000040,0005902Ajutoare pentru daune provocate decalamitatile naturale

290

000667,7500667,75070CHELTUIELI DE CAPITAL (cod71+72+75)

291

000667,7500667,75071TITLUL XII ACTIVENEFINANCIARE (cod 71.01 la71.03)

292

000667,7500667,7507101Active fixe (cod 71.01.01 la71.01.03+71.01.30)

293

000667,7500667,750710130Alte active fixe294

48,862,960048,862,960162,553,0102,213,000160,340,01065026502 Invatamant295

9/32

Page 10: BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI …...interne directe 64 65 TITLUL IV SUBVENTII 40 27,235,372 0 27,235,372 2,000,000 0 2,000,000 4003 27,235,372 0 27,235,372 2,000,000

Credit deangajamentmultianuale

2017 rectificat

Influentecredite de

angajament

Credite deangajamentmultianuale

2017

Bugetrectificat

2017(Credit

bugetar=Credit de

angajament)

Influente

Bugetaprobat

2017 (Creditbugetar=Credit de

angajament)

Codindicat

orDenumirea indicatorilorNr.

41,589,200041,589,200156,570,5502,213,000154,357,55001A. CHELTUIELILE CURENTE(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

296

000123,864,0002,213,000121,651,00010TITLUL I. CHELTUIELI DEPERSONAL

297

000100,754,0001,712,00099,042,0001001Cheltuieli cu salariile in bani298

00090,304,0001,400,00088,904,000100101Salarii de baza299

00023,000023,000100105Sporuri pentru conditii de munca300

000512,000-90,000602,000100106Alte sporuri301

00016,000016,000100107Ore suplimentare302

00058,000-30,00088,000100110Fond pentru posturile ocupate princumul

303

0008,942,000123,0008,819,000100111Fond aferent platii cu ora304

000124,0000124,000100112Indemnizatii platite unor persoane dinafara unitatii

305

0006,00006,000100113Indemnizatii de delegare306

000307,000-20,000327,000100115Alocatii pentru transport de la si lalocul de munca

307

000462,000329,000133,000100130Alte drepturi salariale in bani308

00023,110,000501,00022,609,0001003Contributii309

00016,240,000721,00015,519,000100301Contributii de asigurari sociale de stat310

000475,00011,000464,000100302Contributii de asigurari de somaj311

0005,220,00011,0005,209,000100303Contributii de asigurari sociale desanatate

312

000175,000-82,000257,000100304Contributii pentru asigurarile deaccidente de munca si boliprofesionale

313

0001,000,000-160,0001,160,000100306Contributii pentru concedii siindemnizatii de asigurari sociale desanatate

314

40,850,000040,850,00027,913,250027,913,25020TITLUL II. BUNURI SI SERVICII315

1,300,00001,300,00014,563,000014,563,0002001Bunuri si servicii316

00070,000070,000200101Furnituri de birou317

000200,0000200,000200102Materiale pentru curatenie318

0007,000,00007,000,000200103Incalzit, iluminat si forta motrice319

0001,500,00001,500,000200104Apa, canal, salubritate320

00032,000032,000200105Carburanti si lubrifianti321

00038,000038,000200106Piese de schimb322

500,0000500,0001,100,00001,100,000200107Transport323

000200,0000200,000200108Posta, telecomunicatii, radio,televizor, internet

324

000958,0000958,000200109Materiale si prestari de servicii cucaracter functional

325

800,0000800,0003,465,00003,465,000200130Alte bunuri si servicii pentruintretinere si functionare

326

33,150,000033,150,0007,832,70607,832,7062002Reparatii curente327

0009,00009,0002003Hrana328

0009,00009,000200301Hrana pentru oameni329

0004,56204,5622004Medicamente si materiale sanitare330

0002,00002,000200401Medicamente331

0002,56202,562200402Materiale sanitare332

10/32

Page 11: BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI …...interne directe 64 65 TITLUL IV SUBVENTII 40 27,235,372 0 27,235,372 2,000,000 0 2,000,000 4003 27,235,372 0 27,235,372 2,000,000

Credit deangajamentmultianuale

2017 rectificat

Influentecredite de

angajament

Credite deangajamentmultianuale

2017

Bugetrectificat

2017(Credit

bugetar=Credit de

angajament)

Influente

Bugetaprobat

2017 (Creditbugetar=Credit de

angajament)

Codindicat

orDenumirea indicatorilorNr.

6,000,00006,000,0003,022,00003,022,0002005Bunuri de natura obiectelor deinventar

333

00022,000022,000200503Lenjerie si accesorii de pat334

6,000,00006,000,0003,000,00003,000,000200530Alte obiecte de inventar335

00045,000045,0002006Deplasari, detasari, transferari336

00035,000035,000200601Deplasari interne, detasari, transferari337

00010,000010,000200602Deplasari in strainatate338

0002,00002,0002009Materiale de laborator339

000107,0000107,0002011Carti publicatii si materialedocumentare

340

00047,000047,0002013Pregatire profesionala341

00028,368028,3682014Protectia muncii342

400,0000400,0002,252,61402,252,6142030Alte cheltuieli343

00070,000070,000203001Reclama si publicitate344

0006,61406,614203003Prime de asigurare non-viata345

0001,176,00001,176,000203004Chirii346

400,0000400,0001,000,00001,000,000203030Alte cheltuieli cu bunuri si servicii347

000922,0000922,00055TITLUL VII ALTE TRANSFERURI(cod 55.01)

348

000922,0000922,0005501

A. Transferuri interne (cod55.01.03+55.01.08 la55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.21 la55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)

349

000922,0000922,000550163Finantarea învătământului particularsau confesional acreditat

350

000956,0000956,00057TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA351

000956,0000956,0005702Ajutoare sociale352

000636,0000636,000570201Ajutoare sociale in numerar353

000280,0000280,000570202Ajutoare sociale in natura354

00040,000040,000570203Tichete de cresa si tichete socialepentru gradinita

355

739,2000739,200315,3000315,30058

TITLUL X Proiecte cu finantare dinfonduri externe nerambursabileaferente cadrului financiar 2014-2020(cod 58.01 la58.05+58.11+58.12+58.16)

356

739,2000739,200315,3000315,3005801Programe din Fondul European deDezvoltare Regională (FEDR)(58.01.01 la 58.01.03)

357

739,2000739,200315,3000315,300580101Finantarea nationala358

0002,600,00002,600,00059TITLUL X ALTE CHELTUIELI359

0002,600,00002,600,0005901Burse360

7,273,76007,273,7605,982,46005,982,46070CHELTUIELI DE CAPITAL (cod71+72+75)

361

7,273,76007,273,7605,982,46005,982,46071TITLUL XII ACTIVENEFINANCIARE (cod 71.01 la71.03)

362

7,273,76007,273,7605,982,46005,982,4607101Active fixe (cod 71.01.01 la71.01.03+71.01.30)

363

00010,000010,000710102Maşini, echipamente si mijloace detransport

364

11/32

Page 12: BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI …...interne directe 64 65 TITLUL IV SUBVENTII 40 27,235,372 0 27,235,372 2,000,000 0 2,000,000 4003 27,235,372 0 27,235,372 2,000,000

Credit deangajamentmultianuale

2017 rectificat

Influentecredite de

angajament

Credite deangajamentmultianuale

2017

Bugetrectificat

2017(Credit

bugetar=Credit de

angajament)

Influente

Bugetaprobat

2017 (Creditbugetar=Credit de

angajament)

Codindicat

orDenumirea indicatorilorNr.

000100,0000100,000710103Mobilier, aparatură birotică şi alteactive corporale

365

7,273,76007,273,7605,872,46005,872,460710130Alte active fixe366

900,0000900,0004,490,82504,490,825660208660208 Servicii de sanatate publica367

0004,290,82504,290,82501A. CHELTUIELILE CURENTE(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

368

0003,580,00003,580,00010TITLUL I. CHELTUIELI DEPERSONAL

369

0002,931,00002,931,0001001Cheltuieli cu salariile in bani370

0002,798,00002,798,000100101Salarii de baza371

000121,0000121,000100105Sporuri pentru conditii de munca372

00012,000012,000100130Alte drepturi salariale in bani373

000649,0000649,0001003Contributii374

000456,0000456,000100301Contributii de asigurari sociale de stat375

00015,000015,000100302Contributii de asigurari de somaj376

000157,0000157,000100303Contributii de asigurari sociale desanatate

377

0005,00005,000100304Contributii pentru asigurarile deaccidente de munca si boliprofesionale

378

00016,000016,000100306Contributii pentru concedii siindemnizatii de asigurari sociale desanatate

379

000710,8250710,82520TITLUL II. BUNURI SI SERVICII380

000110,0000110,0002001Bunuri si servicii381

000110,0000110,000200130Alte bunuri si servicii pentruintretinere si functionare

382

000200,0000200,0002002Reparatii curente383

000400,0000400,0002004Medicamente si materiale sanitare384

000100,0000100,000200401Medicamente385

000200,0000200,000200402Materiale sanitare386

000100,0000100,000200404Dezinfectanti387

00082508252005Bunuri de natura obiectelor deinventar

388

0008250825200530Alte obiecte de inventar389

900,0000900,000200,0000200,00070CHELTUIELI DE CAPITAL (cod71+72+75)

390

900,0000900,000200,0000200,00071TITLUL XII ACTIVENEFINANCIARE (cod 71.01 la71.03)

391

900,0000900,000200,0000200,0007101Active fixe (cod 71.01.01 la71.01.03+71.01.30)

392

900,0000900,000200,0000200,000710130Alte active fixe393

0002,00002,000660250

5066025050 Alte institutii si actiunisanitare

394

0002,00002,00001A. CHELTUIELILE CURENTE(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

395

0002,00002,00057TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA396

0002,00002,0005702Ajutoare sociale397

0002,00002,000570201Ajutoare sociale in numerar398

12/32

Page 13: BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI …...interne directe 64 65 TITLUL IV SUBVENTII 40 27,235,372 0 27,235,372 2,000,000 0 2,000,000 4003 27,235,372 0 27,235,372 2,000,000

Credit deangajamentmultianuale

2017 rectificat

Influentecredite de

angajament

Credite deangajamentmultianuale

2017

Bugetrectificat

2017(Credit

bugetar=Credit de

angajament)

Influente

Bugetaprobat

2017 (Creditbugetar=Credit de

angajament)

Codindicat

orDenumirea indicatorilorNr.

360,0000360,0008,996,20008,996,200670203

3067020330 Alte servicii culturale399

360,0000360,0008,996,20008,996,20001A. CHELTUIELILE CURENTE(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

400

360,0000360,0006,816,77206,816,77220TITLUL II. BUNURI SI SERVICII401

360,0000360,0006,816,77206,816,7722030Alte cheltuieli402

360,0000360,0006,816,77206,816,772203030Alte cheltuieli cu bunuri si servicii403

000361,7700361,77055TITLUL VII ALTE TRANSFERURI(cod 55.01)

404

000361,7700361,7705501

A. Transferuri interne (cod55.01.03+55.01.08 la55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.21 la55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)

405

000361,7700361,770550118Alte transferuri curente interne406

0001,817,65801,817,65859TITLUL X ALTE CHELTUIELI407

0001,817,65801,817,6585911Asociatii si fundatii408

7,825,00007,825,0009,335,77009,335,770670205

0167020501 Sport409

7,825,00007,825,0009,335,77009,335,77001A. CHELTUIELILE CURENTE(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

410

000331,0000331,00020TITLUL II. BUNURI SI SERVICII411

000331,0000331,0002001Bunuri si servicii412

000331,0000331,000200107Transport413

7,825,00007,825,0009,004,77009,004,77059TITLUL X ALTE CHELTUIELI414

7,825,00007,825,0009,004,77009,004,7705911Asociatii si fundatii415

000767,0000767,000670205

0267020502 Tineret416

000767,0000767,00001A. CHELTUIELILE CURENTE(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

417

000767,0000767,00059TITLUL X ALTE CHELTUIELI418

000767,0000767,0005911Asociatii si fundatii419

2,275,83202,275,8327,122,35607,122,3566702050301

6702050301 Sera de flori420

1,117,83201,117,8326,006,35606,006,35601A. CHELTUIELILE CURENTE(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

421

0002,756,00002,756,00010TITLUL I. CHELTUIELI DEPERSONAL

422

0002,291,00002,291,0001001Cheltuieli cu salariile in bani423

0002,089,00002,089,000100101Salarii de baza424

000130,0000130,000100105Sporuri pentru conditii de munca425

0001,00001,000100113Indemnizatii de delegare426

00071,000071,000100130Alte drepturi salariale in bani427

000465,0000465,0001003Contributii428

000328,0000328,000100301Contributii de asigurari sociale de stat429

00011,000011,000100302Contributii de asigurari de somaj430

000106,0000106,000100303Contributii de asigurari sociale desanatate

431

13/32

Page 14: BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI …...interne directe 64 65 TITLUL IV SUBVENTII 40 27,235,372 0 27,235,372 2,000,000 0 2,000,000 4003 27,235,372 0 27,235,372 2,000,000

Credit deangajamentmultianuale

2017 rectificat

Influentecredite de

angajament

Credite deangajamentmultianuale

2017

Bugetrectificat

2017(Credit

bugetar=Credit de

angajament)

Influente

Bugetaprobat

2017 (Creditbugetar=Credit de

angajament)

Codindicat

orDenumirea indicatorilorNr.

0003,00003,000100304Contributii pentru asigurarile deaccidente de munca si boliprofesionale

432

00017,000017,000100306Contributii pentru concedii siindemnizatii de asigurari sociale desanatate

433

1,117,83201,117,8323,250,35603,250,35620TITLUL II. BUNURI SI SERVICII434

1,117,83201,117,8322,890,85602,890,8562001Bunuri si servicii435

0005,00005,000200101Furnituri de birou436

00010,000010,000200102Materiale pentru curatenie437

000607,0860607,086200103Incalzit, iluminat si forta motrice438

00035,000035,000200104Apa, canal, salubritate439

000160,0000160,000200105Carburanti si lubrifianti440

000200,0000200,000200106Piese de schimb441

00020,000020,000200108Posta, telecomunicatii, radio,televizor, internet

442

000265,0000265,000200109Materiale si prestari de servicii cucaracter functional

443

1,117,83201,117,8321,588,77001,588,770200130Alte bunuri si servicii pentruintretinere si functionare

444

0000002002Reparatii curente445

00020,000020,0002003Hrana446

00020,000020,000200301Hrana pentru oameni447

0003,00003,0002004Medicamente si materiale sanitare448

0003,00003,000200401Medicamente449

00021,500021,5002005Bunuri de natura obiectelor deinventar

450

00021,500021,500200530Alte obiecte de inventar451

00010,000010,0002006Deplasari, detasari, transferari452

00010,000010,000200601Deplasari interne, detasari, transferari453

000000200602Deplasari in strainatate454

0001,00001,0002011Carti publicatii si materialedocumentare

455

00010,000010,0002013Pregatire profesionala456

0004,00004,0002014Protectia muncii457

000290,0000290,0002030Alte cheltuieli458

00040,000040,000203003Prime de asigurare non-viata459

000250,0000250,000203030Alte cheltuieli cu bunuri si servicii460

1,158,00001,158,0001,116,00001,116,00070CHELTUIELI DE CAPITAL (cod71+72+75)

461

1,158,00001,158,0001,116,00001,116,00071TITLUL XII ACTIVENEFINANCIARE (cod 71.01 la71.03)

462

1,158,00001,158,0001,116,00001,116,0007101Active fixe (cod 71.01.01 la71.01.03+71.01.30)

463

1,158,00001,158,0001,116,00001,116,000710130Alte active fixe464

3,492,37303,492,3739,000,27909,000,2796702050302

6702050302 CASM465

855,8130855,8137,591,43907,591,43901A. CHELTUIELILE CURENTE(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

466

14/32

Page 15: BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI …...interne directe 64 65 TITLUL IV SUBVENTII 40 27,235,372 0 27,235,372 2,000,000 0 2,000,000 4003 27,235,372 0 27,235,372 2,000,000

Credit deangajamentmultianuale

2017 rectificat

Influentecredite de

angajament

Credite deangajamentmultianuale

2017

Bugetrectificat

2017(Credit

bugetar=Credit de

angajament)

Influente

Bugetaprobat

2017 (Creditbugetar=Credit de

angajament)

Codindicat

orDenumirea indicatorilorNr.

0001,948,00001,948,00010TITLUL I. CHELTUIELI DEPERSONAL

467

0001,613,00001,613,0001001Cheltuieli cu salariile in bani468

0001,482,00001,482,000100101Salarii de baza469

000100,0000100,000100105Sporuri pentru conditii de munca470

0001,00001,000100113Indemnizatii de delegare471

00030,000030,000100130Alte drepturi salariale in bani472

000335,0000335,0001003Contributii473

000235,0000235,000100301Contributii de asigurari sociale de stat474

0008,00008,000100302Contributii de asigurari de somaj475

00077,000077,000100303Contributii de asigurari sociale desanatate

476

0003,00003,000100304Contributii pentru asigurarile deaccidente de munca si boliprofesionale

477

00012,000012,000100306Contributii pentru concedii siindemnizatii de asigurari sociale desanatate

478

855,8130855,8135,643,43905,643,43920TITLUL II. BUNURI SI SERVICII479

400,0000400,0004,248,50004,248,5002001Bunuri si servicii480

0007,50007,500200101Furnituri de birou481

000739,0000739,000200102Materiale pentru curatenie482

0001,350,00001,350,000200103Incalzit, iluminat si forta motrice483

000615,0000615,000200104Apa, canal, salubritate484

000100,0000100,000200105Carburanti si lubrifianti485

00065,000065,000200106Piese de schimb486

00072,000072,000200108Posta, telecomunicatii, radio,televizor, internet

487

000238,0000238,000200109Materiale si prestari de servicii cucaracter functional

488

400,0000400,0001,062,00001,062,000200130Alte bunuri si servicii pentruintretinere si functionare

489

355,8130355,813682,9390682,9392002Reparatii curente490

0007,00007,0002003Hrana491

0007,00007,000200301Hrana pentru oameni492

0005,00005,0002004Medicamente si materiale sanitare493

0005,00005,000200401Medicamente494

000160,0000160,0002005Bunuri de natura obiectelor deinventar

495

000160,0000160,000200530Alte obiecte de inventar496

100,0000100,000540,0000540,0002030Alte cheltuieli497

100,0000100,000540,0000540,000203030Alte cheltuieli cu bunuri si servicii498

2,636,56002,636,5601,408,84001,408,84070CHELTUIELI DE CAPITAL (cod71+72+75)

499

2,636,56002,636,5601,408,84001,408,84071TITLUL XII ACTIVENEFINANCIARE (cod 71.01 la71.03)

500

2,636,56002,636,5601,408,84001,408,8407101Active fixe (cod 71.01.01 la71.01.03+71.01.30)

501

2,636,56002,636,5601,408,84001,408,840710130Alte active fixe502

0002,505,00002,505,000670206670206 Servicii religioase503

15/32

Page 16: BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI …...interne directe 64 65 TITLUL IV SUBVENTII 40 27,235,372 0 27,235,372 2,000,000 0 2,000,000 4003 27,235,372 0 27,235,372 2,000,000

Credit deangajamentmultianuale

2017 rectificat

Influentecredite de

angajament

Credite deangajamentmultianuale

2017

Bugetrectificat

2017(Credit

bugetar=Credit de

angajament)

Influente

Bugetaprobat

2017 (Creditbugetar=Credit de

angajament)

Codindicat

orDenumirea indicatorilorNr.

0002,505,00002,505,00001A. CHELTUIELILE CURENTE(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

504

0005,00005,00020TITLUL II. BUNURI SI SERVICII505

0005,00005,0002001Bunuri si servicii506

0005,00005,000200107Transport507

0002,500,00002,500,00059TITLUL X ALTE CHELTUIELI508

0002,500,00002,500,0005912Sustinerea cultelor509

234,6990234,6995,130,62505,130,625670250670250 Alte servicii în domeniileculturii, recreerii si religiei

510

234,6990234,6995,030,62505,030,62501A. CHELTUIELILE CURENTE(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

511

234,6990234,6995,030,62505,030,62520TITLUL II. BUNURI SI SERVICII512

000664,0000664,0002001Bunuri si servicii513

000664,0000664,000200107Transport514

234,6990234,6994,366,62504,366,6252030Alte cheltuieli515

00010,000010,000203001Reclama si publicitate516

234,6990234,6994,356,62504,356,625203030Alte cheltuieli cu bunuri si servicii517

000100,0000100,00070CHELTUIELI DE CAPITAL (cod71+72+75)

518

000100,0000100,00071TITLUL XII ACTIVENEFINANCIARE (cod 71.01 la71.03)

519

000100,0000100,0007101Active fixe (cod 71.01.01 la71.01.03+71.01.30)

520

000100,0000100,000710130Alte active fixe521

0002,174,63702,174,637680204

0168020401 Camin spital522

0002,178,00002,178,00001A. CHELTUIELILE CURENTE(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

523

0001,769,00001,769,00010TITLUL I. CHELTUIELI DEPERSONAL

524

0001,431,00001,431,0001001Cheltuieli cu salariile in bani525

0001,200,00001,200,000100101Salarii de baza526

000160,0000160,000100105Sporuri pentru conditii de munca527

00067,000067,000100106Alte sporuri528

0003,00003,000100113Indemnizatii de delegare529

0001,00001,000100130Alte drepturi salariale in bani530

000338,0000338,0001003Contributii531

000229,0000229,000100301Contributii de asigurari sociale de stat532

0007,50007,500100302Contributii de asigurari de somaj533

00075,000075,000100303Contributii de asigurari sociale desanatate

534

0004,50004,500100304Contributii pentru asigurarile deaccidente de munca si boliprofesionale

535

00022,000022,000100306Contributii pentru concedii siindemnizatii de asigurari sociale desanatate

536

000409,0000409,00020TITLUL II. BUNURI SI SERVICII537

16/32

Page 17: BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI …...interne directe 64 65 TITLUL IV SUBVENTII 40 27,235,372 0 27,235,372 2,000,000 0 2,000,000 4003 27,235,372 0 27,235,372 2,000,000

Credit deangajamentmultianuale

2017 rectificat

Influentecredite de

angajament

Credite deangajamentmultianuale

2017

Bugetrectificat

2017(Credit

bugetar=Credit de

angajament)

Influente

Bugetaprobat

2017 (Creditbugetar=Credit de

angajament)

Codindicat

orDenumirea indicatorilorNr.

000259,0000259,0002001Bunuri si servicii538

0007,00007,000200101Furnituri de birou539

00030,000030,000200102Materiale pentru curatenie540

000111,0000111,000200103Incalzit, iluminat si forta motrice541

00055,000055,000200104Apa, canal, salubritate542

0006,00006,000200106Piese de schimb543

0007,00007,000200108Posta, telecomunicatii, radio,televizor, internet

544

00043,000043,000200130Alte bunuri si servicii pentruintretinere si functionare

545

00085,000085,0002003Hrana546

00085,000085,000200301Hrana pentru oameni547

00047,000047,0002004Medicamente si materiale sanitare548

00034,500034,500200401Medicamente549

0007,00007,000200402Materiale sanitare550

0005,50005,500200404Dezinfectanti551

0006,00006,0002005Bunuri de natura obiectelor deinventar

552

0006,00006,000200530Alte obiecte de inventar553

0003,00003,0002013Pregatire profesionala554

0006,00006,0002014Protectia muncii555

0003,00003,0002030Alte cheltuieli556

0003,00003,000203030Alte cheltuieli cu bunuri si servicii557

000-3,3630-3,36384TITLUL XVII PLATI EFECTUATEIN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE IN ANUL CURENT

558

000-3,3630-3,3638501Plăţi efectuate în anii precedenţi şirecuperate în anul curent

559

000-3,3630-3,363850101Plăţi efectuate în anii precedenţi şirecuperate în anul curent în secţiuneade funcţionare a bugetului local

560

000962,0000962,000680204

0268020402 Ingrijitori persoane invarsta

561

000962,0000962,00001A. CHELTUIELILE CURENTE(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

562

000962,0000962,00010TITLUL I. CHELTUIELI DEPERSONAL

563

000755,0000755,0001001Cheltuieli cu salariile in bani564

000748,0000748,000100101Salarii de baza565

0001,00001,000100106Alte sporuri566

0006,00006,000100130Alte drepturi salariale in bani567

000207,0000207,0001003Contributii568

000127,0000127,000100301Contributii de asigurari sociale de stat569

0006,00006,000100302Contributii de asigurari de somaj570

00058,000058,000100303Contributii de asigurari sociale desanatate

571

0006,00006,000100304Contributii pentru asigurarile deaccidente de munca si boliprofesionale

572

17/32

Page 18: BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI …...interne directe 64 65 TITLUL IV SUBVENTII 40 27,235,372 0 27,235,372 2,000,000 0 2,000,000 4003 27,235,372 0 27,235,372 2,000,000

Credit deangajamentmultianuale

2017 rectificat

Influentecredite de

angajament

Credite deangajamentmultianuale

2017

Bugetrectificat

2017(Credit

bugetar=Credit de

angajament)

Influente

Bugetaprobat

2017 (Creditbugetar=Credit de

angajament)

Codindicat

orDenumirea indicatorilorNr.

00010,000010,000100306Contributii pentru concedii siindemnizatii de asigurari sociale desanatate

573

00015,096,800015,096,800680205

0268020502 Asistenta sociala in caz deinvaliditate

574

00015,096,800015,096,80001A. CHELTUIELILE CURENTE(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

575

0005,344,00005,344,00010TITLUL I. CHELTUIELI DEPERSONAL

576

0004,248,00004,248,0001001Cheltuieli cu salariile in bani577

0004,190,00004,190,000100101Salarii de baza578

00058,000058,000100130Alte drepturi salariale in bani579

0001,096,00001,096,0001003Contributii580

000775,0000775,000100301Contributii de asigurari sociale de stat581

00028,000028,000100302Contributii de asigurari de somaj582

000238,0000238,000100303Contributii de asigurari sociale desanatate

583

0008,00008,000100304Contributii pentru asigurarile deaccidente de munca si boliprofesionale

584

00047,000047,000100306Contributii pentru concedii siindemnizatii de asigurari sociale desanatate

585

0009,752,80009,752,80057TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA586

0009,752,80009,752,8005702Ajutoare sociale587

0009,752,80009,752,800570201Ajutoare sociale in numerar588

0001,307,00001,307,000680206

0168020601 Centrul de zi Rozmarin589

000980,0000980,00001A. CHELTUIELILE CURENTE(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

590

000668,0000668,00010TITLUL I. CHELTUIELI DEPERSONAL

591

000552,0000552,0001001Cheltuieli cu salariile in bani592

000491,0000491,000100101Salarii de baza593

00040,000040,000100105Sporuri pentru conditii de munca594

0001,00001,000100113Indemnizatii de delegare595

00020,000020,000100130Alte drepturi salariale in bani596

000116,0000116,0001003Contributii597

00081,000081,000100301Contributii de asigurari sociale de stat598

0003,00003,000100302Contributii de asigurari de somaj599

00027,000027,000100303Contributii de asigurari sociale desanatate

600

0001,00001,000100304Contributii pentru asigurarile deaccidente de munca si boliprofesionale

601

0004,00004,000100306Contributii pentru concedii siindemnizatii de asigurari sociale desanatate

602

000312,0000312,00020TITLUL II. BUNURI SI SERVICII603

000126,0000126,0002001Bunuri si servicii604

0008,00008,000200101Furnituri de birou605

18/32

Page 19: BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI …...interne directe 64 65 TITLUL IV SUBVENTII 40 27,235,372 0 27,235,372 2,000,000 0 2,000,000 4003 27,235,372 0 27,235,372 2,000,000

Credit deangajamentmultianuale

2017 rectificat

Influentecredite de

angajament

Credite deangajamentmultianuale

2017

Bugetrectificat

2017(Credit

bugetar=Credit de

angajament)

Influente

Bugetaprobat

2017 (Creditbugetar=Credit de

angajament)

Codindicat

orDenumirea indicatorilorNr.

00011,000011,000200102Materiale pentru curatenie606

00030,000030,000200103Incalzit, iluminat si forta motrice607

0009,00009,000200104Apa, canal, salubritate608

00015,000015,000200105Carburanti si lubrifianti609

0008,00008,000200106Piese de schimb610

00010,000010,000200108Posta, telecomunicatii, radio,televizor, internet

611

00010,000010,000200109Materiale si prestari de servicii cucaracter functional

612

00025,000025,000200130Alte bunuri si servicii pentruintretinere si functionare

613

00050,000050,0002002Reparatii curente614

00090,000090,0002003Hrana615

00090,000090,000200301Hrana pentru oameni616

0006,00006,0002004Medicamente si materiale sanitare617

0001,00001,000200401Medicamente618

0003,00003,000200402Materiale sanitare619

0002,00002,000200404Dezinfectanti620

00015,000015,0002005Bunuri de natura obiectelor deinventar

621

00015,000015,000200530Alte obiecte de inventar622

0005,00005,0002006Deplasari, detasari, transferari623

0005,00005,000200601Deplasari interne, detasari, transferari624

0002,00002,0002013Pregatire profesionala625

00018,000018,0002030Alte cheltuieli626

0006,00006,000203003Prime de asigurare non-viata627

00012,000012,000203030Alte cheltuieli cu bunuri si servicii628

000327,0000327,00070CHELTUIELI DE CAPITAL (cod71+72+75)

629

000327,0000327,00071TITLUL XII ACTIVENEFINANCIARE (cod 71.01 la71.03)

630

000327,0000327,0007101Active fixe (cod 71.01.01 la71.01.03+71.01.30)

631

000327,0000327,000710130Alte active fixe632

000277,6400277,640680206

0268020602 Centrul de violenta inI.E.E.S.R

633

000277,6400277,64001A. CHELTUIELILE CURENTE(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

634

000277,6400277,64055TITLUL VII ALTE TRANSFERURI(cod 55.01)

635

000277,6400277,6405501

A. Transferuri interne (cod55.01.03+55.01.08 la55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.21 la55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)

636

000277,6400277,640550118Alte transferuri curente interne637

000705,2120705,212680206

0368020603 Centrul de zi perseverenta638

19/32

Page 20: BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI …...interne directe 64 65 TITLUL IV SUBVENTII 40 27,235,372 0 27,235,372 2,000,000 0 2,000,000 4003 27,235,372 0 27,235,372 2,000,000

Credit deangajamentmultianuale

2017 rectificat

Influentecredite de

angajament

Credite deangajamentmultianuale

2017

Bugetrectificat

2017(Credit

bugetar=Credit de

angajament)

Influente

Bugetaprobat

2017 (Creditbugetar=Credit de

angajament)

Codindicat

orDenumirea indicatorilorNr.

000705,2120705,21201A. CHELTUIELILE CURENTE(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

639

000705,2120705,21255TITLUL VII ALTE TRANSFERURI(cod 55.01)

640

000705,2120705,2125501

A. Transferuri interne (cod55.01.03+55.01.08 la55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.21 la55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)

641

000705,2120705,212550118Alte transferuri curente interne642

150,0000150,0005,217,00005,217,000680211680211 Crese643

150,0000150,0005,111,00005,111,00001A. CHELTUIELILE CURENTE(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

644

0003,269,00003,269,00010TITLUL I. CHELTUIELI DEPERSONAL

645

0002,650,00002,650,0001001Cheltuieli cu salariile in bani646

0002,404,00002,404,000100101Salarii de baza647

000205,0000205,000100105Sporuri pentru conditii de munca648

00010,000010,000100106Alte sporuri649

0001,00001,000100113Indemnizatii de delegare650

00030,000030,000100130Alte drepturi salariale in bani651

000619,0000619,0001003Contributii652

000435,0000435,000100301Contributii de asigurari sociale de stat653

00014,000014,000100302Contributii de asigurari de somaj654

000143,0000143,000100303Contributii de asigurari sociale desanatate

655

0004,00004,000100304Contributii pentru asigurarile deaccidente de munca si boliprofesionale

656

00023,000023,000100306Contributii pentru concedii siindemnizatii de asigurari sociale desanatate

657

150,0000150,0001,452,00001,452,00020TITLUL II. BUNURI SI SERVICII658

000399,0000399,0002001Bunuri si servicii659

0005,00005,000200101Furnituri de birou660

00032,000032,000200102Materiale pentru curatenie661

000200,0000200,000200103Incalzit, iluminat si forta motrice662

00030,000030,000200104Apa, canal, salubritate663

0007,00007,000200105Carburanti si lubrifianti664

0005,00005,000200106Piese de schimb665

00020,000020,000200108Posta, telecomunicatii, radio,televizor, internet

666

000100,0000100,000200130Alte bunuri si servicii pentruintretinere si functionare

667

150,0000150,000500,0000500,0002002Reparatii curente668

000445,0000445,0002003Hrana669

000445,0000445,000200301Hrana pentru oameni670

00016,000016,0002004Medicamente si materiale sanitare671

0005,00005,000200401Medicamente672

20/32

Page 21: BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI …...interne directe 64 65 TITLUL IV SUBVENTII 40 27,235,372 0 27,235,372 2,000,000 0 2,000,000 4003 27,235,372 0 27,235,372 2,000,000

Credit deangajamentmultianuale

2017 rectificat

Influentecredite de

angajament

Credite deangajamentmultianuale

2017

Bugetrectificat

2017(Credit

bugetar=Credit de

angajament)

Influente

Bugetaprobat

2017 (Creditbugetar=Credit de

angajament)

Codindicat

orDenumirea indicatorilorNr.

00011,000011,000200404Dezinfectanti673

00070,000070,0002005Bunuri de natura obiectelor deinventar

674

00015,000015,000200503Lenjerie si accesorii de pat675

00055,000055,000200530Alte obiecte de inventar676

0007,00007,0002006Deplasari, detasari, transferari677

0007,00007,000200601Deplasari interne, detasari, transferari678

00010,000010,0002013Pregatire profesionala679

0005,00005,0002030Alte cheltuieli680

0005,00005,000203030Alte cheltuieli cu bunuri si servicii681

000390,0000390,00058

TITLUL X Proiecte cu finantare dinfonduri externe nerambursabileaferente cadrului financiar 2014-2020(cod 58.01 la58.05+58.11+58.12+58.16)

682

000390,0000390,0005801Programe din Fondul European deDezvoltare Regională (FEDR)(58.01.01 la 58.01.03)

683

000390,0000390,000580101Finantarea nationala684

000106,0000106,00070CHELTUIELI DE CAPITAL (cod71+72+75)

685

000106,0000106,00071TITLUL XII ACTIVENEFINANCIARE (cod 71.01 la71.03)

686

000106,0000106,0007101Active fixe (cod 71.01.01 la71.01.03+71.01.30)

687

000106,0000106,000710130Alte active fixe688

200,0000200,0001,160,50001,160,500680215

0168021501 Ajutor social689

200,0000200,000938,0000938,00001A. CHELTUIELILE CURENTE(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

690

200,0000200,000888,0000888,00020TITLUL II. BUNURI SI SERVICII691

200,0000200,000439,0000439,0002001Bunuri si servicii692

0006,00006,000200101Furnituri de birou693

0008,00008,000200102Materiale pentru curatenie694

000150,0000150,000200103Incalzit, iluminat si forta motrice695

00074,000074,000200104Apa, canal, salubritate696

0007,00007,000200108Posta, telecomunicatii, radio,televizor, internet

697

00020,000020,000200109Materiale si prestari de servicii cucaracter functional

698

200,0000200,000174,0000174,000200130Alte bunuri si servicii pentruintretinere si functionare

699

000360,0000360,0002002Reparatii curente700

00026,000026,0002003Hrana701

00026,000026,000200301Hrana pentru oameni702

0006,00006,0002004Medicamente si materiale sanitare703

0004,00004,000200401Medicamente704

0002,00002,000200404Dezinfectanti705

00057,000057,0002005Bunuri de natura obiectelor deinventar

706

21/32

Page 22: BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI …...interne directe 64 65 TITLUL IV SUBVENTII 40 27,235,372 0 27,235,372 2,000,000 0 2,000,000 4003 27,235,372 0 27,235,372 2,000,000

Credit deangajamentmultianuale

2017 rectificat

Influentecredite de

angajament

Credite deangajamentmultianuale

2017

Bugetrectificat

2017(Credit

bugetar=Credit de

angajament)

Influente

Bugetaprobat

2017 (Creditbugetar=Credit de

angajament)

Codindicat

orDenumirea indicatorilorNr.

00015,000015,000200503Lenjerie si accesorii de pat707

00042,000042,000200530Alte obiecte de inventar708

00050,000050,00057TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA709

00050,000050,0005702Ajutoare sociale710

00050,000050,000570201Ajutoare sociale in numerar711

000222,5000222,50070CHELTUIELI DE CAPITAL (cod71+72+75)

712

000222,5000222,50071TITLUL XII ACTIVENEFINANCIARE (cod 71.01 la71.03)

713

000222,5000222,5007101Active fixe (cod 71.01.01 la71.01.03+71.01.30)

714

000222,5000222,500710130Alte active fixe715

000260,0000260,000680215

0268021502 Cantine de ajutor social716

000260,0000260,00001A. CHELTUIELILE CURENTE(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

717

000260,0000260,00020TITLUL II. BUNURI SI SERVICII718

000260,0000260,0002003Hrana719

000260,0000260,000200301Hrana pentru oameni720

5,193,39805,193,3987,752,76007,752,760680250

5068025050 Alte cheltuieli in domeniulasistentei sociale

721

2,093,39802,093,3987,272,76007,272,76001A. CHELTUIELILE CURENTE(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

722

0002,438,00002,438,00010TITLUL I. CHELTUIELI DEPERSONAL

723

0001,981,00001,981,0001001Cheltuieli cu salariile in bani724

0001,805,00001,805,000100101Salarii de baza725

000150,0000150,000100105Sporuri pentru conditii de munca726

00015,000015,000100106Alte sporuri727

0001,00001,000100113Indemnizatii de delegare728

00010,000010,000100130Alte drepturi salariale in bani729

000457,0000457,0001003Contributii730

000324,0000324,000100301Contributii de asigurari sociale de stat731

00010,000010,000100302Contributii de asigurari de somaj732

000106,0000106,000100303Contributii de asigurari sociale desanatate

733

0002,00002,000100304Contributii pentru asigurarile deaccidente de munca si boliprofesionale

734

00015,000015,000100306Contributii pentru concedii siindemnizatii de asigurari sociale desanatate

735

712,3580712,3581,987,00001,987,00020TITLUL II. BUNURI SI SERVICII736

312,3580312,3581,052,00001,052,0002001Bunuri si servicii737

00082,000082,000200101Furnituri de birou738

00030,000030,000200102Materiale pentru curatenie739

000150,0000150,000200103Incalzit, iluminat si forta motrice740

00025,000025,000200104Apa, canal, salubritate741

00075,000075,000200105Carburanti si lubrifianti742

22/32

Page 23: BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI …...interne directe 64 65 TITLUL IV SUBVENTII 40 27,235,372 0 27,235,372 2,000,000 0 2,000,000 4003 27,235,372 0 27,235,372 2,000,000

Credit deangajamentmultianuale

2017 rectificat

Influentecredite de

angajament

Credite deangajamentmultianuale

2017

Bugetrectificat

2017(Credit

bugetar=Credit de

angajament)

Influente

Bugetaprobat

2017 (Creditbugetar=Credit de

angajament)

Codindicat

orDenumirea indicatorilorNr.

00060,000060,000200106Piese de schimb743

00080,000080,000200108Posta, telecomunicatii, radio,televizor, internet

744

312,3580312,358550,0000550,000200130Alte bunuri si servicii pentruintretinere si functionare

745

400,0000400,000520,0000520,0002002Reparatii curente746

00030,000030,0002005Bunuri de natura obiectelor deinventar

747

00030,000030,000200530Alte obiecte de inventar748

00015,000015,0002006Deplasari, detasari, transferari749

00015,000015,000200601Deplasari interne, detasari, transferari750

00010,000010,0002013Pregatire profesionala751

000360,0000360,0002030Alte cheltuieli752

00010,000010,000203003Prime de asigurare non-viata753

000150,0000150,000203004Chirii754

000200,0000200,000203030Alte cheltuieli cu bunuri si servicii755

000360,0000360,00040TITLUL IV SUBVENTII756

000360,0000360,0004003Subventii pentru acoperireadiferentelor de pret si tarif

757

0001,380,00001,380,00057TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA758

0001,380,00001,380,0005702Ajutoare sociale759

0001,380,00001,380,000570201Ajutoare sociale in numerar760

431,0400431,040107,7600107,76058

TITLUL X Proiecte cu finantare dinfonduri externe nerambursabileaferente cadrului financiar 2014-2020(cod 58.01 la58.05+58.11+58.12+58.16)

761

431,0400431,040107,7600107,7605801Programe din Fondul European deDezvoltare Regională (FEDR)(58.01.01 la 58.01.03)

762

431,0400431,040107,7600107,760580101Finantarea nationala763

950,0000950,0001,000,00001,000,00059TITLUL X ALTE CHELTUIELI764

950,0000950,0001,000,00001,000,0005911Asociatii si fundatii765

3,100,00003,100,000480,0000480,00070CHELTUIELI DE CAPITAL (cod71+72+75)

766

3,100,00003,100,000480,0000480,00071TITLUL XII ACTIVENEFINANCIARE (cod 71.01 la71.03)

767

3,100,00003,100,000480,0000480,0007101Active fixe (cod 71.01.01 la71.01.03+71.01.30)

768

3,100,00003,100,000480,0000480,000710130Alte active fixe769

19,131,065019,131,065711,6780711,678700203

0170020301 Dezvoltarea sistemului delocuinte

770

11,950,340011,950,340203,0420203,04201A. CHELTUIELILE CURENTE(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

771

11,950,340011,950,340203,0420203,04258

TITLUL X Proiecte cu finantare dinfonduri externe nerambursabileaferente cadrului financiar 2014-2020(cod 58.01 la58.05+58.11+58.12+58.16)

772

23/32

Page 24: BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI …...interne directe 64 65 TITLUL IV SUBVENTII 40 27,235,372 0 27,235,372 2,000,000 0 2,000,000 4003 27,235,372 0 27,235,372 2,000,000

Credit deangajamentmultianuale

2017 rectificat

Influentecredite de

angajament

Credite deangajamentmultianuale

2017

Bugetrectificat

2017(Credit

bugetar=Credit de

angajament)

Influente

Bugetaprobat

2017 (Creditbugetar=Credit de

angajament)

Codindicat

orDenumirea indicatorilorNr.

11,950,340011,950,340203,0420203,0425801Programe din Fondul European deDezvoltare Regională (FEDR)(58.01.01 la 58.01.03)

773

11,950,340011,950,340203,0420203,042580101Finantarea nationala774

7,180,72507,180,725508,6360508,63670CHELTUIELI DE CAPITAL (cod71+72+75)

775

7,180,72507,180,725508,6360508,63671TITLUL XII ACTIVENEFINANCIARE (cod 71.01 la71.03)

776

7,180,72507,180,725508,6360508,6367101Active fixe (cod 71.01.01 la71.01.03+71.01.30)

777

7,180,72507,180,725508,6360508,636710130Alte active fixe778

000124,0000124,000700205

0170020501 Alimentare cu apa779

000124,0000124,00001A. CHELTUIELILE CURENTE(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

780

000124,0000124,00055TITLUL VII ALTE TRANSFERURI(cod 55.01)

781

000124,0000124,0005501

A. Transferuri interne (cod55.01.03+55.01.08 la55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.21 la55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)

782

000124,0000124,000550113Programe de dezvoltare783

16,223,441016,223,4419,140,70609,140,706700206700206 Iluminat public si electrificarirurale

784

8,723,44108,723,4418,540,70608,540,70601A. CHELTUIELILE CURENTE(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

785

8,430,00008,430,0008,467,34508,467,34520TITLUL II. BUNURI SI SERVICII786

3,000,00003,000,0002,690,00002,690,0002001Bunuri si servicii787

3,000,00003,000,0002,680,00002,680,000200103Incalzit, iluminat si forta motrice788

00010,000010,000200130Alte bunuri si servicii pentruintretinere si functionare

789

5,430,00005,430,0005,777,34505,777,3452002Reparatii curente790

293,4410293,44173,361073,36158

TITLUL X Proiecte cu finantare dinfonduri externe nerambursabileaferente cadrului financiar 2014-2020(cod 58.01 la58.05+58.11+58.12+58.16)

791

293,4410293,44173,361073,3615801Programe din Fondul European deDezvoltare Regională (FEDR)(58.01.01 la 58.01.03)

792

293,4410293,44173,361073,361580101Finantarea nationala793

7,500,00007,500,000600,0000600,00070CHELTUIELI DE CAPITAL (cod71+72+75)

794

7,500,00007,500,000600,0000600,00071TITLUL XII ACTIVENEFINANCIARE (cod 71.01 la71.03)

795

7,500,00007,500,000600,0000600,0007101Active fixe (cod 71.01.01 la71.01.03+71.01.30)

796

7,500,00007,500,000600,0000600,000710130Alte active fixe797

24/32

Page 25: BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI …...interne directe 64 65 TITLUL IV SUBVENTII 40 27,235,372 0 27,235,372 2,000,000 0 2,000,000 4003 27,235,372 0 27,235,372 2,000,000

Credit deangajamentmultianuale

2017 rectificat

Influentecredite de

angajament

Credite deangajamentmultianuale

2017

Bugetrectificat

2017(Credit

bugetar=Credit de

angajament)

Influente

Bugetaprobat

2017 (Creditbugetar=Credit de

angajament)

Codindicat

orDenumirea indicatorilorNr.

170,0000170,0008,139,00008,139,000700250

0170025001 Administratia gradiniiZOO

798

170,0000170,0005,738,00005,738,00001A. CHELTUIELILE CURENTE(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

799

0001,166,00001,166,00010TITLUL I. CHELTUIELI DEPERSONAL

800

000962,0000962,0001001Cheltuieli cu salariile in bani801

000846,0000846,000100101Salarii de baza802

00065,000065,000100105Sporuri pentru conditii de munca803

0001,00001,000100113Indemnizatii de delegare804

00050,000050,000100130Alte drepturi salariale in bani805

000204,0000204,0001003Contributii806

000140,0000140,000100301Contributii de asigurari sociale de stat807

0006,00006,000100302Contributii de asigurari de somaj808

00049,000049,000100303Contributii de asigurari sociale desanatate

809

0002,00002,000100304Contributii pentru asigurarile deaccidente de munca si boliprofesionale

810

0007,00007,000100306Contributii pentru concedii siindemnizatii de asigurari sociale desanatate

811

170,0000170,0004,572,00004,572,00020TITLUL II. BUNURI SI SERVICII812

170,0000170,0001,948,00001,948,0002001Bunuri si servicii813

00017,000017,000200101Furnituri de birou814

00030,000030,000200102Materiale pentru curatenie815

000485,0000485,000200103Incalzit, iluminat si forta motrice816

000150,0000150,000200104Apa, canal, salubritate817

000260,0000260,000200105Carburanti si lubrifianti818

000100,0000100,000200106Piese de schimb819

00075,000075,000200107Transport820

00030,000030,000200108Posta, telecomunicatii, radio,televizor, internet

821

00031,000031,000200109Materiale si prestari de servicii cucaracter functional

822

170,0000170,000770,0000770,000200130Alte bunuri si servicii pentruintretinere si functionare

823

0001,700,00001,700,0002002Reparatii curente824

000218,0000218,0002003Hrana825

00018,000018,000200301Hrana pentru oameni826

000200,0000200,000200302Hrana pentru animale827

00022,000022,0002004Medicamente si materiale sanitare828

00010,000010,000200401Medicamente829

00012,000012,000200402Materiale sanitare830

000142,0000142,0002005Bunuri de natura obiectelor deinventar

831

00030,000030,000200501Uniforme si echipamente832

000112,0000112,000200530Alte obiecte de inventar833

00012,000012,0002006Deplasari, detasari, transferari834

0003,00003,000200601Deplasari interne, detasari, transferari835

25/32

Page 26: BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI …...interne directe 64 65 TITLUL IV SUBVENTII 40 27,235,372 0 27,235,372 2,000,000 0 2,000,000 4003 27,235,372 0 27,235,372 2,000,000

Credit deangajamentmultianuale

2017 rectificat

Influentecredite de

angajament

Credite deangajamentmultianuale

2017

Bugetrectificat

2017(Credit

bugetar=Credit de

angajament)

Influente

Bugetaprobat

2017 (Creditbugetar=Credit de

angajament)

Codindicat

orDenumirea indicatorilorNr.

0009,00009,000200602Deplasari in strainatate836

00010,000010,0002013Pregatire profesionala837

00010,000010,0002014Protectia muncii838

000510,0000510,0002030Alte cheltuieli839

00021,000021,000203003Prime de asigurare non-viata840

000489,0000489,000203030Alte cheltuieli cu bunuri si servicii841

0002,401,00002,401,00070CHELTUIELI DE CAPITAL (cod71+72+75)

842

0002,401,00002,401,00071TITLUL XII ACTIVENEFINANCIARE (cod 71.01 la71.03)

843

0002,401,00002,401,0007101Active fixe (cod 71.01.01 la71.01.03+71.01.30)

844

0002,401,00002,401,000710130Alte active fixe845

20,710,080020,710,08026,228,236026,228,236700250

0270025002 Serviciul Public UtilitatiMunicipale

846

12,625,100012,625,10016,047,916016,047,91601A. CHELTUIELILE CURENTE(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

847

0002,886,00002,886,00010TITLUL I. CHELTUIELI DEPERSONAL

848

0002,367,00002,367,0001001Cheltuieli cu salariile in bani849

0002,222,00002,222,000100101Salarii de baza850

000100,0000100,000100105Sporuri pentru conditii de munca851

00010,000010,000100106Alte sporuri852

0005,00005,000100113Indemnizatii de delegare853

00030,000030,000100130Alte drepturi salariale in bani854

000519,0000519,0001003Contributii855

000359,0000359,000100301Contributii de asigurari sociale de stat856

00012,000012,000100302Contributii de asigurari de somaj857

000127,0000127,000100303Contributii de asigurari sociale desanatate

858

0004,00004,000100304Contributii pentru asigurarile deaccidente de munca si boliprofesionale

859

00017,000017,000100306Contributii pentru concedii siindemnizatii de asigurari sociale desanatate

860

12,625,100012,625,10013,161,916013,161,91620TITLUL II. BUNURI SI SERVICII861

9,732,20009,732,2006,747,75506,747,7552001Bunuri si servicii862

105,7000105,70039,710039,710200101Furnituri de birou863

821,5000821,50078,604078,604200102Materiale pentru curatenie864

000831,0460831,046200103Incalzit, iluminat si forta motrice865

000581,4220581,422200104Apa, canal, salubritate866

000158,5450158,545200105Carburanti si lubrifianti867

41,000041,00059,550059,550200106Piese de schimb868

000167,2610167,261200108Posta, telecomunicatii, radio,televizor, internet

869

1,740,00001,740,000323,5320323,532200109Materiale si prestari de servicii cucaracter functional

870

7,024,00007,024,0004,508,08504,508,085200130Alte bunuri si servicii pentruintretinere si functionare

871

26/32

Page 27: BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI …...interne directe 64 65 TITLUL IV SUBVENTII 40 27,235,372 0 27,235,372 2,000,000 0 2,000,000 4003 27,235,372 0 27,235,372 2,000,000

Credit deangajamentmultianuale

2017 rectificat

Influentecredite de

angajament

Credite deangajamentmultianuale

2017

Bugetrectificat

2017(Credit

bugetar=Credit de

angajament)

Influente

Bugetaprobat

2017 (Creditbugetar=Credit de

angajament)

Codindicat

orDenumirea indicatorilorNr.

1,115,00001,115,0003,463,77503,463,7752002Reparatii curente872

1,417,90001,417,900888,9190888,9192005Bunuri de natura obiectelor deinventar

873

34,900034,9006,56006,560200501Uniforme si echipamente874

71,400071,40010,000010,000200503Lenjerie si accesorii de pat875

1,311,60001,311,600872,3590872,359200530Alte obiecte de inventar876

00013,105013,1052006Deplasari, detasari, transferari877

00013,105013,105200601Deplasari interne, detasari, transferari878

0001,50001,5002011Carti publicatii si materialedocumentare

879

0005,61005,6102013Pregatire profesionala880

0006,66306,6632014Protectia muncii881

360,0000360,0002,034,58902,034,5892030Alte cheltuieli882

00012,700012,700203003Prime de asigurare non-viata883

360,0000360,0002,021,88902,021,889203030Alte cheltuieli cu bunuri si servicii884

8,084,98008,084,98010,180,320010,180,32070CHELTUIELI DE CAPITAL (cod71+72+75)

885

8,084,98008,084,98010,180,320010,180,32071TITLUL XII ACTIVENEFINANCIARE (cod 71.01 la71.03)

886

8,084,98008,084,98010,180,320010,180,3207101Active fixe (cod 71.01.01 la71.01.03+71.01.30)

887

8,084,98008,084,98010,180,320010,180,320710130Alte active fixe888

19,927,053019,927,05335,598,065035,598,065700250

0370025003 Serviciu administratiadomeniului public si privat

889

7,580,20307,580,20311,326,162011,326,16201A. CHELTUIELILE CURENTE(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

890

0002,113,00002,113,00010TITLUL I. CHELTUIELI DEPERSONAL

891

0001,744,00001,744,0001001Cheltuieli cu salariile in bani892

0001,594,00001,594,000100101Salarii de baza893

000100,0000100,000100105Sporuri pentru conditii de munca894

0005,00005,000100113Indemnizatii de delegare895

00045,000045,000100130Alte drepturi salariale in bani896

000369,0000369,0001003Contributii897

000255,0000255,000100301Contributii de asigurari sociale de stat898

0009,00009,000100302Contributii de asigurari de somaj899

00089,000089,000100303Contributii de asigurari sociale desanatate

900

0003,00003,000100304Contributii pentru asigurarile deaccidente de munca si boliprofesionale

901

00013,000013,000100306Contributii pentru concedii siindemnizatii de asigurari sociale desanatate

902

7,580,20307,580,2039,213,16209,213,16220TITLUL II. BUNURI SI SERVICII903

2,005,20302,005,2032,639,66202,639,6622001Bunuri si servicii904

15,000015,00016,000016,000200101Furnituri de birou905

0006,00006,000200102Materiale pentru curatenie906

000108,0000108,000200103Incalzit, iluminat si forta motrice907

000700,0000700,000200104Apa, canal, salubritate908

27/32

Page 28: BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI …...interne directe 64 65 TITLUL IV SUBVENTII 40 27,235,372 0 27,235,372 2,000,000 0 2,000,000 4003 27,235,372 0 27,235,372 2,000,000

Credit deangajamentmultianuale

2017 rectificat

Influentecredite de

angajament

Credite deangajamentmultianuale

2017

Bugetrectificat

2017(Credit

bugetar=Credit de

angajament)

Influente

Bugetaprobat

2017 (Creditbugetar=Credit de

angajament)

Codindicat

orDenumirea indicatorilorNr.

199,0340199,034115,9660115,966200105Carburanti si lubrifianti909

24,000024,00050,000050,000200106Piese de schimb910

00090,000090,000200108Posta, telecomunicatii, radio,televizor, internet

911

1,767,16901,767,1691,553,69601,553,696200130Alte bunuri si servicii pentruintretinere si functionare

912

985,0000985,0003,320,10003,320,1002002Reparatii curente913

0007,00007,0002003Hrana914

0007,00007,000200301Hrana pentru oameni915

2,700,00002,700,0001,905,40001,905,4002005Bunuri de natura obiectelor deinventar

916

00010,000010,000200501Uniforme si echipamente917

2,700,00002,700,0001,895,40001,895,400200530Alte obiecte de inventar918

0003,00003,0002006Deplasari, detasari, transferari919

0003,00003,000200601Deplasari interne, detasari, transferari920

0001,00001,0002011Carti publicatii si materialedocumentare

921

0003,00003,0002013Pregatire profesionala922

0001,00001,0002014Protectia muncii923

1,890,00001,890,0001,333,00001,333,0002030Alte cheltuieli924

8,00008,00025,000025,000203003Prime de asigurare non-viata925

1,882,00001,882,0001,308,00001,308,000203030Alte cheltuieli cu bunuri si servicii926

12,346,850012,346,85024,271,903024,271,90370CHELTUIELI DE CAPITAL (cod71+72+75)

927

12,346,850012,346,85024,271,903024,271,90371TITLUL XII ACTIVENEFINANCIARE (cod 71.01 la71.03)

928

12,346,850012,346,85024,271,903024,271,9037101Active fixe (cod 71.01.01 la71.01.03+71.01.30)

929

12,346,850012,346,85024,271,903024,271,903710130Alte active fixe930

1,041,00001,041,000934,0000934,000700250

0470025004 Administratia domeniuluipublic - S.G.C.F.S.E.

931

1,041,00001,041,000934,0000934,00001A. CHELTUIELILE CURENTE(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

932

1,041,00001,041,000934,0000934,00020TITLUL II. BUNURI SI SERVICII933

000190,0000190,0002001Bunuri si servicii934

00030,000030,000200103Incalzit, iluminat si forta motrice935

00040,000040,000200109Materiale si prestari de servicii cucaracter functional

936

000120,0000120,000200130Alte bunuri si servicii pentruintretinere si functionare

937

00070,000070,0002003Hrana938

00070,000070,000200302Hrana pentru animale939

00070,000070,0002004Medicamente si materiale sanitare940

00070,000070,000200401Medicamente941

0004,00004,0002005Bunuri de natura obiectelor deinventar

942

0004,00004,000200501Uniforme si echipamente943

1,041,00001,041,000600,0000600,0002030Alte cheltuieli944

1,041,00001,041,000600,0000600,000203030Alte cheltuieli cu bunuri si servicii945

28/32

Page 29: BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI …...interne directe 64 65 TITLUL IV SUBVENTII 40 27,235,372 0 27,235,372 2,000,000 0 2,000,000 4003 27,235,372 0 27,235,372 2,000,000

Credit deangajamentmultianuale

2017 rectificat

Influentecredite de

angajament

Credite deangajamentmultianuale

2017

Bugetrectificat

2017(Credit

bugetar=Credit de

angajament)

Influente

Bugetaprobat

2017 (Creditbugetar=Credit de

angajament)

Codindicat

orDenumirea indicatorilorNr.

3,136,55703,136,557856,2900856,290700250

0570025005 Serviciu investitii946

230,0000230,00026,290026,29001A. CHELTUIELILE CURENTE(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

947

230,0000230,00026,290026,29020TITLUL II. BUNURI SI SERVICII948

230,0000230,00026,290026,2902002Reparatii curente949

2,906,55702,906,557830,0000830,00070CHELTUIELI DE CAPITAL (cod71+72+75)

950

2,906,55702,906,557830,0000830,00071TITLUL XII ACTIVENEFINANCIARE (cod 71.01 la71.03)

951

2,906,55702,906,557830,0000830,0007101Active fixe (cod 71.01.01 la71.01.03+71.01.30)

952

2,906,55702,906,557830,0000830,000710130Alte active fixe953

270,4010270,40167,601067,601740203740203 Reducerea şi controlulpoluării

954

270,4010270,40167,601067,60101A. CHELTUIELILE CURENTE(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

955

270,4010270,40167,601067,60158

TITLUL X Proiecte cu finantare dinfonduri externe nerambursabileaferente cadrului financiar 2014-2020(cod 58.01 la58.05+58.11+58.12+58.16)

956

270,4010270,40167,601067,6015801Programe din Fondul European deDezvoltare Regională (FEDR)(58.01.01 la 58.01.03)

957

270,4010270,40167,601067,601580101Finantarea nationala958

6,359,35006,359,35042,913,274042,913,274740205

0174020501 Salubritate959

6,359,35006,359,35042,913,274042,913,27401A. CHELTUIELILE CURENTE(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

960

6,359,35006,359,35042,913,274042,913,27420TITLUL II. BUNURI SI SERVICII961

6,359,35006,359,35042,492,774042,492,7742001Bunuri si servicii962

6,059,35006,059,35042,192,774042,192,774200104Apa, canal, salubritate963

300,0000300,000300,0000300,000200109Materiale si prestari de servicii cucaracter functional

964

000300,0000300,0002005Bunuri de natura obiectelor deinventar

965

000300,0000300,000200530Alte obiecte de inventar966

000120,5000120,5002030Alte cheltuieli967

000120,5000120,500203030Alte cheltuieli cu bunuri si servicii968

31,600,000031,600,0003,873,27403,873,274740205

0274020502 Colectarea, tratarea sidistrugerea deseurilor

969

31,600,000031,600,0003,011,25903,011,25901A. CHELTUIELILE CURENTE(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

970

31,600,000031,600,0003,011,25903,011,25956

Titlul VIII Proiecte cu finantare dinFonduri externe nerambursabile (FEN)postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

971

29/32

Page 30: BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI …...interne directe 64 65 TITLUL IV SUBVENTII 40 27,235,372 0 27,235,372 2,000,000 0 2,000,000 4003 27,235,372 0 27,235,372 2,000,000

Credit deangajamentmultianuale

2017 rectificat

Influentecredite de

angajament

Credite deangajamentmultianuale

2017

Bugetrectificat

2017(Credit

bugetar=Credit de

angajament)

Influente

Bugetaprobat

2017 (Creditbugetar=Credit de

angajament)

Codindicat

orDenumirea indicatorilorNr.

31,600,000031,600,0003,011,25903,011,2595601Programe din Fondul European deDezvoltare Regională (FEDR )

972

5,100,00005,100,0002,196,94502,196,945560101Finanţarea naţională **)973

20,000,000020,000,000407,3680407,368560102Finantarea externa nerambursabila *)974

6,500,00006,500,000406,9460406,946560103Cheltuieli neeligibile *)975

000862,0150862,01570CHELTUIELI DE CAPITAL (cod71+72+75)

976

000862,0150862,01571TITLUL XII ACTIVENEFINANCIARE (cod 71.01 la71.03)

977

000862,0150862,0157101Active fixe (cod 71.01.01 la71.01.03+71.01.30)

978

000862,0150862,015710130Alte active fixe979

000632,8800632,880800201

1080020110 Programe de dezvoltareregionala si sociala

980

000632,8800632,88001A. CHELTUIELILE CURENTE(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

981

000200,0000200,00020TITLUL II. BUNURI SI SERVICII982

000200,0000200,0002030Alte cheltuieli983

000200,0000200,000203030Alte cheltuieli cu bunuri si servicii984

000431,8800431,88058

TITLUL X Proiecte cu finantare dinfonduri externe nerambursabileaferente cadrului financiar 2014-2020(cod 58.01 la58.05+58.11+58.12+58.16)

985

000431,8800431,8805801Programe din Fondul European deDezvoltare Regională (FEDR)(58.01.01 la 58.01.03)

986

000431,8800431,880580101Finantarea nationala987

0001,00001,00059TITLUL X ALTE CHELTUIELI988

0001,00001,0005911Asociatii si fundatii989

54,984,501054,984,50128,325,372028,325,372840203

0284020302 Transport în comun990

2,670,50102,670,50126,875,372026,875,37201A. CHELTUIELILE CURENTE(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

991

2,000,00002,000,00026,875,372026,875,37240TITLUL IV SUBVENTII992

2,000,00002,000,00026,875,372026,875,3724003Subventii pentru acoperireadiferentelor de pret si tarif

993

670,5010670,50100058

TITLUL X Proiecte cu finantare dinfonduri externe nerambursabileaferente cadrului financiar 2014-2020(cod 58.01 la58.05+58.11+58.12+58.16)

994

670,5010670,5010005801Programe din Fondul European deDezvoltare Regională (FEDR)(58.01.01 la 58.01.03)

995

670,5010670,501000580101Finantarea nationala996

52,314,000052,314,0001,450,00001,450,00070CHELTUIELI DE CAPITAL (cod71+72+75)

997

52,314,000052,314,0001,450,00001,450,00071TITLUL XII ACTIVENEFINANCIARE (cod 71.01 la71.03)

998

30/32

Page 31: BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI …...interne directe 64 65 TITLUL IV SUBVENTII 40 27,235,372 0 27,235,372 2,000,000 0 2,000,000 4003 27,235,372 0 27,235,372 2,000,000

Credit deangajamentmultianuale

2017 rectificat

Influentecredite de

angajament

Credite deangajamentmultianuale

2017

Bugetrectificat

2017(Credit

bugetar=Credit de

angajament)

Influente

Bugetaprobat

2017 (Creditbugetar=Credit de

angajament)

Codindicat

orDenumirea indicatorilorNr.

52,314,000052,314,0001,450,00001,450,0007101Active fixe (cod 71.01.01 la71.01.03+71.01.30)

999

52,314,000052,314,0001,450,00001,450,000710130Alte active fixe1000

172,173,1510172,173,15159,401,891059,401,8918402030301

8402030301 Strazi Directia Tehnica1001

138,735,1710138,735,17129,997,326029,997,32601A. CHELTUIELILE CURENTE(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

1002

136,134,0250136,134,02529,327,379029,327,37920TITLUL II. BUNURI SI SERVICII1003

0003,00003,0002001Bunuri si servicii1004

0003,00003,000200101Furnituri de birou1005

136,089,0250136,089,02529,149,379029,149,3792002Reparatii curente1006

45,000045,000175,0000175,0002030Alte cheltuieli1007

45,000045,000175,0000175,000203030Alte cheltuieli cu bunuri si servicii1008

2,601,14602,601,146669,9470669,94758

TITLUL X Proiecte cu finantare dinfonduri externe nerambursabileaferente cadrului financiar 2014-2020(cod 58.01 la58.05+58.11+58.12+58.16)

1009

2,601,14602,601,146669,9470669,9475801Programe din Fondul European deDezvoltare Regională (FEDR)(58.01.01 la 58.01.03)

1010

2,601,14602,601,146669,9470669,947580101Finantarea nationala1011

33,437,980033,437,9809,405,03809,405,03870CHELTUIELI DE CAPITAL (cod71+72+75)

1012

33,437,980033,437,9809,405,03809,405,03871TITLUL XII ACTIVENEFINANCIARE (cod 71.01 la71.03)

1013

33,437,980033,437,9809,405,03809,405,0387101Active fixe (cod 71.01.01 la71.01.03+71.01.30)

1014

33,437,980033,437,9809,405,03809,405,038710130Alte active fixe1015

00019,999,527019,999,52779OPERATIUNI FINANCIARE(79=80+81)

1016

00019,999,527019,999,52781TITLUL XVI RAMBURSARI DECREDITE

1017

00019,999,527019,999,5278102Rambursari de credite interne1018

00019,999,527019,999,527810205Rambursari de credite aferente datorieipublice interne locale

1019

12,720,000012,720,0005,454,94005,454,9408402030302

8402030302 Strazi ADP1020

11,550,000011,550,0003,660,00003,660,00001A. CHELTUIELILE CURENTE(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

1021

11,550,000011,550,0003,660,00003,660,00020TITLUL II. BUNURI SI SERVICII1022

1,650,00001,650,00050,000050,0002001Bunuri si servicii1023

1,650,00001,650,00050,000050,000200130Alte bunuri si servicii pentruintretinere si functionare

1024

6,350,00006,350,0003,560,00003,560,0002002Reparatii curente1025

3,550,00003,550,00050,000050,0002005Bunuri de natura obiectelor deinventar

1026

3,550,00003,550,00050,000050,000200530Alte obiecte de inventar1027

1,170,00001,170,0001,794,94001,794,94070CHELTUIELI DE CAPITAL (cod71+72+75)

1028

31/32

Page 32: BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI …...interne directe 64 65 TITLUL IV SUBVENTII 40 27,235,372 0 27,235,372 2,000,000 0 2,000,000 4003 27,235,372 0 27,235,372 2,000,000

Credit deangajamentmultianuale

2017 rectificat

Influentecredite de

angajament

Credite deangajamentmultianuale

2017

Bugetrectificat

2017(Credit

bugetar=Credit de

angajament)

Influente

Bugetaprobat

2017 (Creditbugetar=Credit de

angajament)

Codindicat

orDenumirea indicatorilorNr.

1,170,00001,170,0001,794,94001,794,94071TITLUL XII ACTIVENEFINANCIARE (cod 71.01 la71.03)

1029

1,170,00001,170,0001,794,94001,794,9407101Active fixe (cod 71.01.01 la71.01.03+71.01.30)

1030

1,170,00001,170,0001,794,94001,794,940710130Alte active fixe1031

32/32


Recommended