+ All Categories
Home > Documents > br-, Hotare privind aprobarea organigramei si statelor de...publicul, compaliimentului urbanism si...

br-, Hotare privind aprobarea organigramei si statelor de...publicul, compaliimentului urbanism si...

Date post: 26-Feb-2020
Category:
Upload: others
View: 9 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
14
CONTRASEMNEAZA , SECRETAR ANDREI C~ISTINA r~fL,/ ROMANIA JUDETUL IALOMITA CONSILIUL LOCAL URZICENI HOTARARE privind aprobarea organigramei si statelor de functii din cadrul Primariei Municipiului Urziceni pentru anul2007 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI URZICENI, JUDETUL IALOMITA, A vand in vedere : prevederi Ie art. 38 din Legea nr.215/200 1 privind administratia publica locala; prevederile Legii nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; prevederile Legii nr.154/1999 cu modificarile si completarile ulterioare; raportul primarului inregistrat sub nr. 264/8.01.2007; Ordinul Presedintelui ANFP nr. liJ081t// / br-, de acordare aviz favorabil; avizul Comisiei pentru administratia publica locala, juridica. In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, HOTARASTE: Art. 1. Se aproba organigrama aparatului de specialitate al Primarului municipului Urziceni, conform anexei I, care face parte integranta din prezenta hotarare. Art. 2. Se. aproba statuI de functii publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipului Urziceni, functii nominalizate in anexa II, care face parte integranta din prezenta hotarare. Art. 3. Se aproba statui de functii publice din cadrul Politiei Comunitare al municipiului Urziceni, conform anexei nr. II I care face parte integranta din prezenta hotarare. Se revoca prevederile art. 2 din HCL nr' 24/21.02.2005. Art. 4. Primarul, Serviciul Buget, programe, prognoze, contabilitate si Compartimentul resurse umane vOI:.:auGela indeplinire prevederile prezentei hotarari. ,// tK AN ,.. ; (/ " ." '. -<I ~ PRE/,S:E nm '~.I·fE ..-ll.··. ~R:~S"'E , I' (18 ..J.;~\-;. \\~ _ "M':","'.'.',.-,', \ Ie? •.•. " ~' I\,"r."'~!.'i ' .. i ~ '-=i\ \ '''·\!'l:.l ,f].., d ,.,<'~ .,' ) I) , .........., () .. ,- 'r /, o ",""'~ __ ~ ~. I ,/ IV S.</.'7 ' 'J\,.~' ~, I L I .) \. _--::</ ~:: .. :.-"=~:-- URZICENI, 31.01. 2007 NR. ,),1
Transcript
Page 1: br-, Hotare privind aprobarea organigramei si statelor de...publicul, compaliimentului urbanism si disciplina in constructii, compartiment gospodarie comunala, administrarea domeniului

CONTRASEMNEAZA ,SECRETAR

ANDREI C~ISTINAr~fL,/

ROMANIAJUDETUL IALOMITA

CONSILIUL LOCAL URZICENI

HOTARARE

privind aprobarea organigramei si statelor de functii din cadrulPrimariei Municipiului Urziceni pentru anul2007

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI URZICENI, JUDETUL IALOMITA,

A vand in vedere :

prevederi Ie art. 38 din Legea nr.215/200 1 privind administratia publica locala;prevederile Legii nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici republicata, cu

modificarile si completarile ulterioare;prevederile Legii nr.154/1999 cu modificarile si completarile ulterioare;raportul primarului inregistrat sub nr. 264/8.01.2007;Ordinul Presedintelui ANFP nr. liJ081t// / br-, de acordare aviz favorabil;avizul Comisiei pentru administratia publica locala, juridica.

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba organigrama aparatului de specialitate al Primarului municipuluiUrziceni, conform anexei I, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Se. aproba statuI de functii publice si contractuale din cadrul aparatului despecialitate al Primarului municipului Urziceni, functii nominalizate in anexa II, care face parteintegranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Se aproba statui de functii publice din cadrul Politiei Comunitare al municipiuluiUrziceni, conform anexei nr. II I care face parte integranta din prezenta hotarare.

Se revoca prevederile art. 2 din HCL nr' 24/21.02.2005.

Art. 4. Primarul, Serviciul Buget, programe, prognoze, contabilitate si Compartimentulresurse umane vOI:.:auGela indeplinire prevederile prezentei hotarari.,// tK AN ,.. ;

(/ " ." '. -<I ~

PRE/,S:E nm'~.I·fE..-ll.··. ~R:~S"'E,I' (18 ..J.;~\-;. \\~

_ "M':","'.'.',.-,', \Ie? •.•."

~' I\,"r."'~!.'i ' .. i

~ '-=i\ \ '''·\!'l:.l ,f].., d,.,<'~ .,' ) I) ,.........., () .. ,- 'r /,o ",""'~__ ~ ~. I ,/

IV S.</.'7 ' 'J\,.~'~, I L I .) \. _--::</~:: ..:.-"=~:--

URZICENI, 31.01. 2007

NR. ,),1

Page 2: br-, Hotare privind aprobarea organigramei si statelor de...publicul, compaliimentului urbanism si disciplina in constructii, compartiment gospodarie comunala, administrarea domeniului

AGENTIA NATIONALAA FUN CT I!) NA J{ IL 0 ~.2'-2~!:..!::IC I

/

17ft. oJ, ,

GUVERNUL ROMANIEI

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELORAgentia Nationala a Functionarilor Publici

Avand In vedere:

AVIZ

-------. ---.-JUDETUL Ll,LO;,;!TA

PRIMARIA rf,U~!CIPiULUI

URZiCENI 9dfr~INTRARE IIESIRENR. PPOl\:h~.pppzllJAl'IfLUNA ..O.kANU~.;t ....

- prevederile art. XVI alin. (2) din Legea nr. 161/2003 privindunele masuri pentru asigurarea transparentei In exercitareademnitatilor publice, a functiilor publice ~i In mediul de afaceri,prevenirea ~i sanctionarea coruptiei

- prevederile art. 914 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privindStatutul functionarilor publici, republicata, cu modificarileulterioare

- adresa Consiliului Local al Municipiului Urziceni, judetul Ialomitanr.265/2007, de solicitare a avizului pentru stabilirea functiilorpublice, Inregistrata la Agentia Nationala a Functionarilor Publicicu nr. 1006411/2007,In temeiul art. 90 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul

functionarilor publici, republicata ~i modificata,

Agentia Nationala a Functionarilor Publici acordaaviz favorabil

pentru functiile publice din cadrul aparatului propriu alConsiliului Local al Municipiului Urziceni, judetul Ialomita.

Pre~edinte,Jozsef BIRTALAN

Str. Smardan nr. 3,sector 3, Bucure~ti www.anfp-map.ro, tel: 3150484, fax: 3153747

Page 3: br-, Hotare privind aprobarea organigramei si statelor de...publicul, compaliimentului urbanism si disciplina in constructii, compartiment gospodarie comunala, administrarea domeniului

c:j;::!

n°(t):::

~~-~>~~L:-~>~~...,c:jc:jZt""--('1>-t""~Oc:j~t""_c:j...,->c:j~N-('1~Z-

t""~=­o

ZS-"": "":~

"":

o (t): ~ >~ ('1 Z: 0 ~,~~::>:.Z:. ~5'­n~-

o~C1>~~C1~>~>

~

;

Compartiment pentru securitatea

.- <::>--+;documentelor

i ! ..... -- ~--._.

-- - --

f"

e>NCompartiment audit public intern

.•.•...

~-Serviciul impozite, taxe locale si alte venituri ~ro(j)

-.•.•...

.•....-Serviciul buget, prognoze, finante, contabilitate- ~

-10

-Compartiment resurse umane.

..•

~t\l

CompaIiiment relatii cu publicul, petitii, ~

tv

0 ~informatii Dublice

~>00C":nmmlliiment nrntectie civil::l

I

~

I-Incompartiment achizitii publice

I

00C":nmn::lrtiment investitii

I

00 C":nmn::lrtiment infnrm::ltic

I~

F

0f'0-Compartiment urbanism si disciplina in +--cnnstn wti i

-

<Compartiment gospodarie comunala. Protectia

~

-;:-~~ +--(j

mediului~

-~

~p

Compartiment comercial +--~

..••..•.

.""., >~

Compartiment adm inistrativ-gospodaresc

-

t'<5+.{ 04--

-

(jC\c)

.•..•..I...CBirou administratie publica local a +--0

~rJ1

rJ1~

~(j

t"'"

~~

Compartiment cadastru imobiliar si ~d(v

() ~t"'"

agricultura, registrul agricol~

>t"'"

I ~0Compartiment secretariat - administrativ,

+--(jVJ

(ju:J >protocol

'----t"'"

L--

;,'J-ljj Compatiment juridic\o1ia,:'

Page 4: br-, Hotare privind aprobarea organigramei si statelor de...publicul, compaliimentului urbanism si disciplina in constructii, compartiment gospodarie comunala, administrarea domeniului

JUDETUL IALOMITAPRIMARIA MUNICIPIULUI URZICENI

STAT DE PERSONAL

ANEXA NR. IIhotararea Consiliului local Urziceni

Nr .... b ......! ..8lQ!.·.~~:f-

N,". Numele si prenumele Functia publica FunctiaQ)Clot. ~

...contJ'actuala~

0::

0::CN

.§ C...

0'C 0.£

Vacant / daca este

'r;;0:: 'r;;~

0::"0

~"0

'-0::::l~ ::l

cazul"" '"0 '"- Q)0-

c:'- " 0::...

Q)

'"Q)'';::

...'"0

" 00.. u0..''';: '-l

" :: "0

-; ::l::l-;" .-

::'" -;"0

u0::=:0 "t:l " 0::~ Q)-~

:: :: 0'"

"0

-~c" 0..~'- 0- " 0..0Q)- '" " E0::u 0::i" 0 ZQ)Q)" 0 v~ Q)Q

..: ~Q f-

I.

Andrei Cristina -SecretaI' ----S -

---

Compartiment Audit public intern2.

VACANT --Auditor ISuperior 3S - ---

3.Paris Ionel --Auditor ISuperior IS - ---

Serviciul Bu~et, prognoze, finante, contabilitate4.

Iconaru Georgeta -SefConsilier ISuperior 1S - ---

serVlClU S.

Dumitrescu Vasile --Referent IIISuperior3M- ---

6.Puscoi Maria -

-Referent IIISuperior3M- ---

7.VACANT -

-Inspector IPrincipal 3S - ---

8.Popescu Viorica --Referent IIISuperior3M - ---

9.Hrean Constanda --Referent IIISuperiorIM - ---

10.Petre Camelia Eugenia --Referent IIISuperior2M - ---

II.Bucsaru Niculai --Referent IIISuperior3M - ---

Page 5: br-, Hotare privind aprobarea organigramei si statelor de...publicul, compaliimentului urbanism si disciplina in constructii, compartiment gospodarie comunala, administrarea domeniului

]2. VACANT --ReferentIIISuperior3M - ---

13.VACANT --Inspector IPrincipal 3S -

---

14.VACANT --Referent

IIIPrincipal3M - ---

15.Stoica Gabriela Tania -

- - ---- -CasierIM

Serviciul Impozite, taxe locale si alte venituri

16.Irimie Maria -SefConsilier ISuperior IS - ---

serVlCIU ]7.Gheorghe Nicoleta -

-Consilier ISuperior 2S- ---

18.Burtescu Emilia --Consilier ISuperior 2S - ---

19. Dumitrescu Ligia --Referent

II]SuperiorIM - ---

20.Condrut Monica Steluta-

-Consilier ISuperior 3S ----

21.Condu Elena --Inspector ISuperior ]S - ---

22.VACANT --Inspector IPrincipal 3S -

---

23.Zamfirescu Dumitra -

-ReferentIIISuperior3M - ---

24.Mitu Zoica -

-ReferentIIISuperior3M - ---

25. Simpetru Camelia Elena--Consilier ISuperior 3S -

---

26.VACANT -

-ReferentIIISuperior3M - ---

27.VACANT ReferentIIIAsistent3M - ---

28.VACANT -

- - ---- -CasierIM

Birou Administratie publica locala

29.Moldoveanu Georgeta -SefConsilier IAsistent 2S - ---

birou juridic30.

Buleandra Elena --Inspector ISuperior 3S - ---

31.VACANT --Inspector IPrincipal 3S- ---

32.VACANT --Inspector IAsistent 3S - ---

33.Nastase Daniela --Referent

IIISuperiorIM - ---

34.VACANT --Referent

IIIPrincipal3M - ---

35.Nichita Gabriela -

-Inspector IAsistent ]S - ---

36.Stancu Nicolae -

-ReferentIIIPrincipal3M- ---

37.VACANT --Consilier IAsistent 3S- ---

Compartiment juridic38.

VACANT --Consilier 570IAsistent 3S - ---

2

Page 6: br-, Hotare privind aprobarea organigramei si statelor de...publicul, compaliimentului urbanism si disciplina in constructii, compartiment gospodarie comunala, administrarea domeniului

juridic

Com~artiment Relatii cu publicul

39.Popa Andreea Amelia --Inspector IAsistent 3S - ---

40. Sima Iuliana Daniela --Inspector IPrincipal 3S- ---

Compartiment Cadastru imobiliar, edilitar si agricultura, Registrul agricol41.

Catoiu Camelia Cornelia--Referent de IISuperior ISSD - ---

specialitate 42.Cristea Adrian -

-Referent IIISuperiorIM - ---

Compartiment Urbanism si disciplina in constructii43.

Constantin Dumitru --Referent IIISuperiorIM - ---

44. VACANT --Inspector ISuperior 3S- ---

Compartiment comercial45.

Apostol Daniela --Consilier ISuperior 2S- --- -

Compartiment Gospodarie comunala, administrarea domeniului t: ublic si~ivat46.

Petcu Niculae --Referent de IISuperior ISSD ----

specialitate 47.Creita Ion -

-Referent IIISuperiorIM ----48. VACANT -

-Inspector IPrincipal 3S - ---49. Pandelea Nicolae -

- - ---- -MaistruIM

Compartiment Resurse umane50.

VACANT --Referent ISuperior 3M- ---

Compartiment Protectie civila51.

Avram Ion --Referent de I IISuperior ISSD - ---

special itate

3

Page 7: br-, Hotare privind aprobarea organigramei si statelor de...publicul, compaliimentului urbanism si disciplina in constructii, compartiment gospodarie comunala, administrarea domeniului

Compartiment pentru securitatea documentelor52.

VACANT --Referent de IISuperior

~SSD - ---J

specialitate

Com Jartiment Achizitii publice

53.

Manea Elena --Referent de "Superior ISSD - ---

specialitate

Compartiment Investii54.

Boitos IIie --Consilier ISuperior IS - ---

Compartiment Informatic55.

VACANT --Referent IIIPrincipal3M - ---

Compartiment Secretariat administrativ-protocol56.

Valceanu Zanfira -- - ---- -Secretar-IM

dacti Iogra f57.Ion Dumitra -- - ---- -Dacti lografIM

58.Anghel Iulia Damiana -- - ---- -ArhivarIM

Compartiment Administrativ-gospodaresc59.

Stoican Nicolae -- - ---- -Adm inistratorIM

60.Alexandru Dumitru -- - ---- - Portal'IM

61.Dovleac Alexandru -- - ---- - Portal'IM

62.Dinu lonel -- - ---- - Portal'IM

63.Ghita lulian -

- - ---- - Portal'IM64.

Comanici Valeriu loan -- - ---- -MuncitorIIG

cal ificat(sofer)65.VACANT -

- - ---- - Curiel'IM

4

Page 8: br-, Hotare privind aprobarea organigramei si statelor de...publicul, compaliimentului urbanism si disciplina in constructii, compartiment gospodarie comunala, administrarea domeniului

NR. TOTAL FUNCTII PUBLICENR. TOTAL FUNCTII PUBLICE DE CONDUCERENR. TOTAL FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIENR. TOTAL FUNCTII CONTRACTUALE DE CONDUCERENR. TOTAL FUNCTII CONTRACTUALE DE EXECUTIE

52

3 + 1 secretar municiDIU48

13

I NR. TOTAL FUNCTII IN INSTITUTIE 65

5

Page 9: br-, Hotare privind aprobarea organigramei si statelor de...publicul, compaliimentului urbanism si disciplina in constructii, compartiment gospodarie comunala, administrarea domeniului

ORGANIGRAMA POLITIEI COMUNITARE URZICENI,

PRIMAR

I DIRECTOR EXECUTIV I1

!Serviciu

CompartimentOrdine Publica

Paza Obiective

13

61

01/2.

0

ANEXANR.l

Page 10: br-, Hotare privind aprobarea organigramei si statelor de...publicul, compaliimentului urbanism si disciplina in constructii, compartiment gospodarie comunala, administrarea domeniului

JUDETUL IALOMITAPRIMARIA MUNICIPIULUI URZICENI

ANEXA NR. IIIhotararea Consiliului local Urziceni

Nr ./ .

STAT DE FUNCTII AL POLITIEI COMUNITARE URZICENI

Nr. Numele si prenumele Functia publica Q,l

Functia1:':1

Crt.Q,l~"'"

contractuala~Q,l"'"

1:':1"'"

"'""'"

1:':1

c:N:§

c:

S1:':1

N 0'C .SNVacant / daca este

'C't;;1:':1:; '"'C

eo:!

, ~~ ~"'01:':1 '•.. ~z1:':1 '":::s Q,l :::s-zcazul

••<l) '"0 .•..."'"Q,l 0.•...~Oc

•.. <l) "'01:':1"'"

Q,l

'"Q,l.•...

"'"'"0

<l) - Q,lJ:'ll::00.."'0

<):::s

0..~J:'II::

;::: u '-' ::l ;;:::s ;;'-' .- ::l '-' "'0,;; <)

c:C'"0 <l) 1:':1~ "'0

<ll1:':1~ ,

.•....2 ::lC >< ~ "'0.•...••

c:...: 0..••~

0-0 <l) 0..0<ll- '-'

<l) •• 1:':1

1:':1Z <)1:':1

Z.~";j<l) Q ~

"'"

<ll

<llQ,l

Q C,;)Q,l0 "'"zc

"'"0 r-<- r-<

1.

VACANT -DirectorInspector ISuperior3S- --- -

executiv

Serviciul Ordine Publica2.

VACANT -SefInspector IAsistent3S- --- -

serV1CIU 3.Angelescu Marian --Agent IIIAsistent3M- --- -

comunitar 4.Barbu Liliean --Agent IIIAsistent3M- --- -

comunitarS.

Dumitrescu Valentin --Agent IIIAsistent3M- --- -

Danielcomunitar

6.

Matei Marius --Agent IIIAsistent3M- --- -

comunitar 7.Nita lonut Nicusor --Agent IIIAsistent3M- --- -

comunitar 8.

Sandu Costelini --Agent IIIAsistent3M- --- -

comunitar 9.Toma Gheorghe --Agent IIIAsistent3M- --- -

comunitar 10.Constantin lulius Gabriel--Agent IIIAsistent3M- --- -

comunitar

1

Page 11: br-, Hotare privind aprobarea organigramei si statelor de...publicul, compaliimentului urbanism si disciplina in constructii, compartiment gospodarie comunala, administrarea domeniului

]1. Vacant Agent.-IIIAsistent3M --- -- - -

comunitar]2.

Vacant --Agent IIIDebutant-- - --- -

comunitar ]3.Vacant --Agent IIIDebutant-- - ---

- comunitar14.

Vacant --Agent IIIDebutant-- - ---

comunitar .

Compartiment Paza Obiective15.

Vacant --Agent IIIDebutant-- - ---

comunitar]6.

Vacant --Agent IIIDebutant-- - ---

comunitar ]7.Vacant --Agent IIIDebutant-- - ---

comunitar]8.

Vacant --Agent IIIDebutant-- - ---

comunitar19.

Vacant --Agent IIIDebutant-- - ---

comunitar20.

Vacant --Agent IIIDebutant-- - ---

comunitar

NR. TOTAL FUNCTII PUB LICENR. TOTAL FUNCTII PUBLICE DE CONDUCERENR. TOTAL FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIENR. TOTAL FUNCTII CONTRACTUALE DE CONDUCERENR. TOTAL FUNCTII CONTRACTUALE DE EXECUTIE

202

18

I NR. TOTAL FUNCTII IN INSTITUTIE 20 I

SAV~ONSTANTINUL MUNI(;IPIULUI UJyZICENIJUD~I.4l.!3MJ-Tft

2

Page 12: br-, Hotare privind aprobarea organigramei si statelor de...publicul, compaliimentului urbanism si disciplina in constructii, compartiment gospodarie comunala, administrarea domeniului

JUDETUL IALOMITAPRIMA RIA MUN.URZICENI

NR.264/08.01.2007

RAPORT

la proiectul de hotarire privind aprobarea organigramei aparatuluide specialitate al Primarului municipiului Urziceni si a statelor de

functii ale acestora pe anul 2007

Avind in vedere faptul ca noile reglementari legale privindreforma in administratia publica, impun tot mai mult consolidareacapacitatii administrative a autoritatilor publice in a gestiona fondurilepublice si patrimoniul public pre cum si eficientizarea activitatiiinstitutiilor publice, 0 astfel de masura consta si in asigurarea cu numarulde personal necesar in vederea realizarii in bune conditii a sarcinilor cerevin autoritatilor publice locale.

De asemenea, urmare a auditului efectuat in cadrul Primarieimun.Urziceni, in perioada mai - octombrie 2006,de catre Curtea deConturi -Directia de Control Financiar Ulterior jud.Ialomita, au fostrecomandate unele modificari in structura organizatorica a entitatiipublice, recomandari care au termen de implementare pentru anul 2007.Masurile propuse au vizat in principal urmatoarele aspecte :• crearea de structuri noi inexistente anterior in organigrama institutieipublice (ex. compartiment juridic care va asigura in principalreprezentarea in justitie a Primariei municipiului Urziceni si a Consiliuluilocal Urziceni; compartiment pentru securitatea documentelor clasificatein vederea respectarii prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protectiainformatiilor clasificate);• suplimentarea cu personal de specialitate a serviciului Impozite, taxelocale si alte venituri si biroului Administratie publica local a, serviciuluiBuget, prognoze, finante, contabilitate, compartimentului relatii cupublicul, compaliimentului urbanism si disciplina in constructii,compartiment gospodarie comunala, administrarea domeniului public siprivat.

Astfel, fata de statui de functii aprobat pentru anul 2006 in cadrulaparatului propriu al Primariei mun.Urziceni - 40 de functH publice, sepropune pentru anul 2007suplimentarea cu un numar de 12 posturi, total52 functH publice, din care:- 3 posturi in cadrul serviciului Buget, prognoze, finante, contabilitate ;

Page 13: br-, Hotare privind aprobarea organigramei si statelor de...publicul, compaliimentului urbanism si disciplina in constructii, compartiment gospodarie comunala, administrarea domeniului

- 2 posturi in cadrul serviciului Impozite, taxe locale si alte venituri ;- 2 posturi in cadrul biroului Administratie publica locala ;- 1 post in cadrul compartimentului relatii cu publicul care va fi ocupatprin transformare conform prevederilor art. 913 din Legea nl'. 188/1999 Rcu modificarile si completarile ulterioare;- 1 post in cadrul compartimentului urbanism si disciplina in constructii ;- 1 post in cadrul compartimentului gospodarie comunala, administrareadomeniului public si privat ;- 1 post in cadrul compartimentului pentru securitatea documentelor­structura nou infiintata;- 1 post in cadrul Compartimentului juridic - structura nou infiintata.

Modificarile intervenite in statuI de functii al Politiei Comunitare a1

municipiului Urziceni nu sunt semnificative, acestea apar datorita treceriifunctionarilor publici-agenti comunitari din functie publica debutant infunctie publica definitiva - agent comunitar asistent.

Posturile de executie vacante dupa promovarea personalului, VOl'fiscoase la concurs in conditiile legii, in vederea ocuparii acestora.

In consecinta, propunem aprobarea organigramei aparatului despecialitate al Primarului mun. Urziceni si a statelor de functii aleacestora pe anul 2007, prezentate in anexele la prezentul.

Proiectul de hotanlre insotit de prezentul raport prin care se propunemodificarea organigramei ~i statului de funqii se va inainta Agentieinationale a Functionarilor Publici in vederea acordarii avizului pentrustructura modificata.

Page 14: br-, Hotare privind aprobarea organigramei si statelor de...publicul, compaliimentului urbanism si disciplina in constructii, compartiment gospodarie comunala, administrarea domeniului

RAPORT

t -r.. (). " la roiectul ~ hotiira:r:epri~ ./ ~{J - j - .l :.(~~ ' .: I %-,7)1 J~~k'0 CVt'f t..; ~: .

•• ••••• ~"J:~,~•.•••~.;;;. ~~(jSV"'·"~)0·(~W""·"·"" '~i"aUl /1~......@.~ ~ <f

~. ,-Comisia "d:!-:!o~,~o!(~~?..0" 0.00 ••••• 0 "iI: '," 0'.0' 'l""\ .;;,:.;..:.y ... ,"trum' _A din-I I ., -A d d ~ -/)1' ~/ill ta ill ~e ta ega constltU1taill ata e ,: 0 ••••••

a luat p. discutie proiectul de hotm-areprezentat.In urma analizei realizate ~i a dezbaterilor ce au avut loc, astfel

cum au fost consemnate ill procesul verbal de ~edinta, au rezultaturmatoarele:

- proiectul de hoiarare illtrune~te conditiile de legalitate ~ioportunitate fiind necesar a se adopta de catre Consiliullocal Urziceni;

- cu prilejul ~n::Jlizarii proiectului nu au fost formulateamendamente sau propuneri de modificare a contffiutului actului deautoritate.

Avcilldill vedere rezultatul dezbaterilor ~i voturilor exprimate, illtemeiul prevederilor Legii nT. 215/2001 cu modificarile si completarileulterioare ~iale Regulamentului de organizare ~i functionare a Consiliuluilocal al municipiului Urziceni comisia propune Consiliului local Urziceniadoptarea proiectului ill forma §icontffiutulprezentate spre analiza,

pr~J~tftrlil ./ Membri,

Emis astiizi 4 tJ/ ,·rc&oXLa Urzicenf .

Secretar,


Recommended