Home > Documents > BIROUL ECONOMIC, ADMINISTRATIV ŞI RESURSE UMANE ...anr.gov.ro/docs/proceduri/proceduri...

BIROUL ECONOMIC, ADMINISTRATIV ŞI RESURSE UMANE ...anr.gov.ro/docs/proceduri/proceduri...

Date post: 25-Jul-2020
Category:
Author: others
View: 14 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 42 /42
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ROMI PROCEDURA OPERAŢIONALĂ pentru evaluarea profesională a personalului ANR Ediţia: 2 Nr.de ex.: 1 Revizia: 2 Nr.de ex. :1 Cod: P.O. Evaluarea personalului ANR Pagina 1 din 42 Exemplar nr.: 1 Ediţia 2 Revizia 2 BIROUL ECONOMIC, ADMINISTRATIV ŞI RESURSE UMANE COMPARTIMENTUL DE RELAȚII PUBLICE INTERNE ȘI INTERNAȚIONALE / CIM AVIZAT APROBAT BEARU/RU Preşedinte Diana Pârvu Daniel VASILE AVIZAT Consilier juridic Nicoleta Olteanu Data intrării în vigoare: Întocmit Mariea Ionescu consilier, preşedinte CIM. Exemplar în regim controlat: DA NU (Se încercuieşte varianta valabilă) © Avertisment: - Acest document este proprietatea intelectuală a Agenţiei Naţionale pentru Romi - Orice utilizare sau multiplicare, parţială sau totală, fără acordul scris al proprietarului este interzisă.
Transcript
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ

  PENTRU ROMI

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ pentru evaluarea profesională a personalului

  ANR

  Ediţia: 2 Nr.de ex.: 1

  Revizia: 2 Nr.de ex. :1

  Cod: P.O. Evaluarea personalului ANR

  Pagina 1 din 42

  Exemplar nr.: 1

  Ediţia 2

  Revizia 2

  BIROUL ECONOMIC, ADMINISTRATIV ŞI RESURSE UMANE

  COMPARTIMENTUL DE RELAȚII PUBLICE INTERNE ȘI INTERNAȚIONALE / CIM

  AVIZAT APROBAT

  BEARU/RU Preşedinte

  Diana Pârvu Daniel VASILE

  AVIZAT

  Consilier juridic

  Nicoleta Olteanu

  Data intrării în vigoare:

  Întocmit

  Mariea Ionescu – consilier, preşedinte CIM.

  Exemplar în regim controlat: DA NU

  (Se încercuieşte varianta valabilă)

  © Avertisment:

  - Acest document este proprietatea intelectuală a Agenţiei Naţionale pentru Romi

  - Orice utilizare sau multiplicare, parţială sau totală, fără acordul scris al proprietarului este interzisă.

 • AGENŢIA NAŢIONALĂ

  PENTRU ROMI

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ pentru evaluarea profesională a personalului

  ANR

  Ediţia: 2 Nr.de ex.: 1

  Revizia: 2 Nr.de ex. :1

  Cod: P.O. Evaluarea personalului ANR

  Pagina 2 din 42

  Exemplar nr.: 1

  Ediţia 2

  Revizia 2

  Cuprins

  Numărul

  componentei

  in cadrul

  procedurii

  operaţionale

  Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale Pagina

  Coperta

  1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea

  ediției sau, după caz, a reviziei in cadrul ediției procedurii

  operaționale

  2. Situaţia ediţiilor si a reviziilor in cadrul ediţiilor procedurii

  operaţionale

  3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau,

  după, caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale

  4. Scopul procedurii operaţionale

  5. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale

  6. Documentele de referința aplicabile activităţii procedurale

  7. Definiții si abrevieri ale termenilor utilizaţi in procedura

  operaționala

  8. Descrierea procedurii operaționale

  9. Responsabilități si răspunderi în derularea activității

  10. Anexe:

  Anexa 1. SCHEMA de personal la nivelul ANR conform Hotărârii Guvernului nr. 578 /2013 publicată în Monitorul Oficial numărul 506 din data de 12 august 2013. Anexa 2. MATRICEA răspunderii disciplinare a personalului ANR

  1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea ediției sau după

  caz, a reviziei in cadrul ediției procedurii operaționale.

  Elemente privind

  responsabilii/

  operaţiunea

  Numele si

  prenumele

  Funcția

  Data

  Semnătura

 • AGENŢIA NAŢIONALĂ

  PENTRU ROMI

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ pentru evaluarea profesională a personalului

  ANR

  Ediţia: 2 Nr.de ex.: 1

  Revizia: 2 Nr.de ex. :1

  Cod: P.O. Evaluarea personalului ANR

  Pagina 3 din 42

  Exemplar nr.: 1

  Ediţia 2

  Revizia 2

  1 2 3 4 5

  1.1. Elaborat Mariea Ionescu

  Diana Pîrvu

  Consilier/Preş. CIM

  Expert/RU/BEARU

  1.2. Verificat Nicoleta Olteanu

  Consilier juridic

  1.3. Verificat Vily Bercuş Cabinet Demnitar

  1.3 Aprobat Daniel VASILE Preşedinte .

  2. Situația edițiilor si a reviziilor in cadrul edițiilor procedurii operaționale

  Ediția/ revizia în cadrul ediţiei

  Componenta revizuita

  Modalitatea reviziei

  Data de la care se aplica prevederile ediţiei sau reviziei ediţiei

  1 2 3 4

  2.1. Ediția 2 - Lista persoanelor la

  care de difuzează PO

  - Articolul 8.2.1.Punctul e

  - Articolul 8.2.5. Perioada

  evaluată

  - Articolul 8.4.6.. Punctul

  i. Criterii de evaluare

  2011/SGG

  - S-a introdus anexa 3.

  Fisa de interviu, criterii

  de evaluare personal

  contractual și

  funcționari publici.

  18 august 2014

 • AGENŢIA NAŢIONALĂ

  PENTRU ROMI

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ pentru evaluarea profesională a personalului

  ANR

  Ediţia: 2 Nr.de ex.: 1

  Revizia: 2 Nr.de ex. :1

  Cod: P.O. Evaluarea personalului ANR

  Pagina 4 din 42

  Exemplar nr.: 1

  Ediţia 2

  Revizia 2

  3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia

  din cadrul ediției procedurii operaționale

  Scopul difuzării

  Exemplar nr.

  Compartiment

  Funcția Nume si prenume

  Data primirii

  Semnătura

  1 2 3 4 5 6 7

  3.1 Aplicare 1 Juridic Consilier Nicoleta Olteanu

  3.2 Aplicare 1 BEARU Şef birou Expert Expert Expert Expert

  Mihaela Trocaru Bogdan Dan Diana Pîrvu Mihaela Constantin Marian Babeş

  3.3 Aplicare 1 Politici publice Consilier Consilier Expert Expert

  Dan Oprescu Zenda Mariana Buceanu Plebis Ivan Mihai Grigore

  3.4 Aplicare 1 Cabinet demnitar

  Consilier Consilier

  Gabriela Murgescu Alina Ene

  3.5 Aplicare 1 Relaţii publice Expert Mariana Rovenţa

  3.6 Evidenţa 1 Relaţii publice - CIM

  Consilier Mariea Ionescu

  3.7 Arhivare Relații publice Expert Cristina Dobre

  4. SCOPUL PROCEDURII

  Procedura este întocmită în scopul stabilirii unor instrumente de management a

  resurselor umane utile măsurării contribuţiei personalului ANR la îndeplinirea

  obiectivelor instituţiei şi de evaluare a competenţelor individuale a personalului ANR.

  Ca instrument de prevenire, implementarea procedurii operaţionale are următoarele

  obiective:

  a) de a stabili procesul de management al resurselor umane la ANR şi

 • AGENŢIA NAŢIONALĂ

  PENTRU ROMI

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ pentru evaluarea profesională a personalului

  ANR

  Ediţia: 2 Nr.de ex.: 1

  Revizia: 2 Nr.de ex. :1

  Cod: P.O. Evaluarea personalului ANR

  Pagina 5 din 42

  Exemplar nr.: 1

  Ediţia 2

  Revizia 2

  instrumentele de monitorizare şi evaluare a personalului angajat, aplicabile atât

  pentru evaluarea competenţelor lor individuale, cât şi măsurării indeplinirii obiectivelor

  ANR.

  b) de a implementa codul de etică profesională la ANR.

  5. DOMENIUL DE APLICARE

  5.1.. La implementarea procedurii participă toate structurile ANR, organizate la nivel

  central ( birouri, compartimente) şi regional conform cu atribuţiile care le revin prin

  fişa postului.

  6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

  Prezenta procedură se completează corespunzător cu prevederile următoarelor

  documente de referinţă:

  6.1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare;

  6.2. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu

  modificările ulterioare;

  6.3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicat;

  6.4. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din

  autorităţile şi instituţiile publice.

  6.5. Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002

  privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

  6.6. Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică.

  6.7. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public

  6.8. Legea 16/1996 privind arhivele;

  6.9. Hotărârea Guvernului nr. 1703/2004 cu modificările şi completările ulterioare;

  6.10. Hotărârea Guvernului nr. 1221/2011 privind Strategia de incluziune a

  cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012 -2020;

  6.11. OMFP nr. 946 din 4 iulie 2005 pentru aprobarea Codului controlului

  intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la

  entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial -

  republicat.

  control%20intern/ANR/Evaluarea%20personalului%20BR/control%20intern/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/sistem/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00085035.htmcontrol%20intern/ANR/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/9U2A67R5/control%20intern/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/sistem/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00141224.htmcontrol%20intern/ANR/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/9U2A67R5/control%20intern/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/sistem/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00141224.htm

 • AGENŢIA NAŢIONALĂ

  PENTRU ROMI

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ pentru evaluarea profesională a personalului

  ANR

  Ediţia: 2 Nr.de ex.: 1

  Revizia: 2 Nr.de ex. :1

  Cod: P.O. Evaluarea personalului ANR

  Pagina 6 din 42

  Exemplar nr.: 1

  Ediţia 2

  Revizia 2

  6.12. OG nr. 218/2011 privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor

  profesionale individuale pentru personalul contractual din cadrul Secretariatului

  General al Guvernului şi al structurilor fără personalitate juridical din cadrul aparatului

  de lucru al Guvernului care se finanţează prin bugetul Secretariatului General al

  Guvernului.

  6.13. Hotărârea Guvernului HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind

  organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici.

  6.14. Ordinul 218/2011 din 11 mai 2011, criterii de evaluare a performanţelor

  profesionale individuale pentru personalul contractual din cadrul Secretariatului

  General al Guvernului şi al structurilor fără personalitate juridică din cadrul

  aparatului de lucru al Guvernului care se finanţează prin bugetul Secretariatului

  General al Guvernului publicat în Monitorul Oficial nr.378 din 30 mai 2001,

  Articolul 1, alineat 2.

  7. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI

  Procedura – este documentul intern din cadrul ANR prin care se reglementează

  organizarea, managementul resurselor umane, operaţiunile economice, etica şi

  deontologia profesională , care se comunică tuturor salariaţilor implicaţi.

  Evaluarea profesională este un instrument de management al resurselor umane ce

  are ca scop determinarea gradului de realizare/îndeplinire eficientă a

  obiectivelor/sarcinilor şi de evaluare a performanţelor salariaţilor comparativ cu

  cerinţele postului.

  Standardul “Delegarea competenţelor” - se referă la delegarea de competenţă ,

  se face prin actul conducătorului ANR prin care se transfera responsabilitatea

  executării unei sarcini către o alta persoană, ţinând cont de imparțialitatea deciziilor

  ce urmează a fi luate de persoanele delegate şi de riscuri. Angajatul delegat trebuie

  să aibă cunoștințe, experienţă şi capacitatea necesară efectuării actului de autoritate

  încredinţat. Asumarea responsabilităţii de către salariatul delegat, se confirmă prin

 • AGENŢIA NAŢIONALĂ

  PENTRU ROMI

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ pentru evaluarea profesională a personalului

  ANR

  Ediţia: 2 Nr.de ex.: 1

  Revizia: 2 Nr.de ex. :1

  Cod: P.O. Evaluarea personalului ANR

  Pagina 7 din 42

  Exemplar nr.: 1

  Ediţia 2

  Revizia 2

  semnătură; Delegarea de competenţă nu exonerează pe conducătorul ANR de

  responsabilitate.

  Standardelor le este caracteristică interdependenţa şi prin urmare, ele nu

  acţionează separat, în mod individual, ci, dimpotrivă, acţiunea lor este, de fiecare

  dată, conjugată, în funcţie de corelaţiile obiectiv existente între diferite standarde.

  Spre exemplu, între standardele 1 ‘’ Etică,integritate’’,standardul ‘’Delegare’’ şi

  standardul 18 “ separarea atribuţiilor”, poate fi constatată existenţa unei

  interdependenţe strânse, obiective.

  Standardul “separarea atribuţiilor ” - se referă la elementele operaţionale şi

  financiare ale fiecărei acţiuni care sunt efectuate de persoane independente una faţă

  de cealaltă, respectiv funcţiile de iniţiere şi verificare ce trebuiesc separate.

  - Prin separarea atribuţiilor se creează condiţiile ca nici o persoană sau

  compartiment să nu poată controla toate etapele importante ale unei operaţiuni sau

  ale unui eveniment;

  - Separarea atribuţiilor şi responsabilităţilor între mai multe persoane creează

  premisele unui echilibru eficace al puterilor.

  - Datorita numărului mic de salariaţi la ANR, se limitează posibilitatea de aplicare a

  separării atribuţiilor şi responsabilităţilor. Conducătorul ANR trebuie să fie constient

  de riscuri şi să compenseze această limitare prin alte măsuri.

  Sarcini de muncă atribuite - Sarcinile postului sunt cele mai mici unităţi de muncă

  atribuite ocupantului, stabilite prin fişa postului, pentru activităţi permanente.

  Protejarea interesului public. În general, conducătorul ANR şi angajaţii trebuie să

  aibă un grad corespunzător de integritate personală şi profesională şi să fie

  conştienţi de importanţa activităţii pe care o desfăşoară, în ceea ce priveşte

  respectarea legilor, reglementărilor, regulilor, procedurilor şi politicilor specifice

  instituţiei şi respectarea confidenţialităţii informaţiilor. Protejarea împotriva

  riscurilor. Se poate materializa prin provocarea unor daune care pot fi aduse

  instituţiei, inclusiv siguranţei naţionale.

 • AGENŢIA NAŢIONALĂ

  PENTRU ROMI

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ pentru evaluarea profesională a personalului

  ANR

  Ediţia: 2 Nr.de ex.: 1

  Revizia: 2 Nr.de ex. :1

  Cod: P.O. Evaluarea personalului ANR

  Pagina 8 din 42

  Exemplar nr.: 1

  Ediţia 2

  Revizia 2

  Prescurtări

  ANR . Agenția Naţională pentru Romi;

  CIM - Control intern/managerial;

  SMC - Sistemul de management şi control;

  BEARU - Biroul Economic Administrativ,Resurse Umane,

  PO - Procedură Operaţională,

  ROF - Regulamentul de Organizare şi Funcţionare

  8. DESCRIEREA PROCEDURII

  Dispoziţii generale

  În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia

  publică (publicata in Monitorul Oficial nr. 70 din 3 februarie 2003) ANR trebuie să se

  asigure că are personal calificat/specializat, evaluat în baza unui set de criterii

  elaborate şi aprobate prin proceduri operaţionale, în concordanţă cu obiectivele şi

  specificul instituţiei şi reglementările naţionale aplicabile angajaţilor, funcţionari publici

  şi contractuali.

  În acest context, procesul de management al resurselor umane la ANR este un

  proces continuu de monitorizare şi evaluare a personalului, respectiv a competenţelor

  şi atribuţiilor lor stabilite prin fisa postului, necesare îndeplinirii obiectivelor şi

  specificului instituţiei, conforme cu reglementările naţionale aplicabile angajaţilor,

  funcţionari publici şi contractuali şi care contribuie la implementarea codului de etică

  profesională la ANR.

  Obiective instituţiei, sunt stabilite în hotărârea de organizare şi funcţionare a ANR,

  republicată. Obiectivele specifice instituţiei sunt cuprinse în procedura operaţională

  privind sistemul de control intern/managerial la ANR şi în planul de măsuri anual.

  Aceste documente constituie sursa principală de informare pentru monitorizarea şi

  evaluarea rezultatelor instituţiei şi implicit a contribuţiei individuale a fiecărui angajat.

 • AGENŢIA NAŢIONALĂ

  PENTRU ROMI

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ pentru evaluarea profesională a personalului

  ANR

  Ediţia: 2 Nr.de ex.: 1

  Revizia: 2 Nr.de ex. :1

  Cod: P.O. Evaluarea personalului ANR

  Pagina 9 din 42

  Exemplar nr.: 1

  Ediţia 2

  Revizia 2

  8.1. Procesul de management al resurselor umane la ANR

  A. Indicatorii de măsurare

  B. Monitorizarea personalului ANR

  C. Evaluarea personalului ANR

  D. Raport însoţit de recomandări privind rezultatele evaluării.

  A. Indicatorii de măsurare.

  Sunt 4 categorii de indicatori de măsurare a acestui tip de proces referitor la

  monitorizarea şi evaluarea rezultatelor instituţiei prin implicarea personalului angajat.

  Indicatori de intrare: se referă la resursele financiare şi de altă natură ,

  indicatori care contribuie la desfăşurarea activităţilor instituţiei. ( Ex. nr. personal,

  materiale şi spaţii, aparatură, costul cursului de formare la care participă angajatul)

  Indicatori de ieşire: se referă la realizări sau rezultate ale activităţii instituţiei

  prin personalul sau. Indicatorul poate fi reprezentat ca “reper” în participarea activă a

  personalului la orice program/proiect/plan de activităţi etc.

  Indicatori de rezultate: se referă la avantajul (sau dezavantajul) obţinut de

  instituţie ca urmare a ieşirilor; (de exemplu: dacă cursul la care a participat angajatul

  a fost de o calitate suficientă în raport cu obiectivele lui de dezvoltare profesională)

  Indicatori de impact: se referă la beneficii pe termen mediu şi lung care

  decurg din rezultate; (de exemplu: beneficiile de performanţă care decurg din

  participarea la cursul de formare pentru angajat/ instituţie.

  B. Monitorizarea personalului ANR în funcţie de obiectivele stabilite anual.

  a). În vederea unei monitorizări eficace a activităţii personalului din instituţie şi

  îndeplinirea obiectivelor specifice acesteia, primul pas este identificarea

  obiectivelor fiecărei structuri centrale ( birou, compartiment) şi regionale şi a

  activităţilor structurilor, desfăşurate de fiecare angajat.

  b). Informaţiile obţinute sunt un reper important în a stabili ce se aşteaptă prin

  desfăşurarea unor activităţi specifice îndeplinirii obiectivelor, cuprinse în planul de

  măsuri pentru anul în curs.

 • AGENŢIA NAŢIONALĂ

  PENTRU ROMI

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ pentru evaluarea profesională a personalului

  ANR

  Ediţia: 2 Nr.de ex.: 1

  Revizia: 2 Nr.de ex. :1

  Cod: P.O. Evaluarea personalului ANR

  Pagina 10 din 42

  Exemplar nr.: 1

  Ediţia 2

  Revizia 2

  c). Următoarea etapa, este discutarea, însuşirea şi aprobarea planului de măsuri,

  monitorizarea graficelor de activităţi planificate pentru a aprecia dacă acestea au fost

  respectate şi clarificarea motivelor şi a implicaţiile oricăror întârzieri, devieri.

  Sursele pentru colectarea informaţiilor pentru monitorizare pot include:

  a) planurile de măsuri anuale/multianuale;

  b) interviurile;

  c) rapoartele de activitate/procesele verbale/note ale întâlnirilor cu personalul de

  implementare a activităţilor cuprinse în planul de măsuri din cadrul fiecărei

  structuri etc.

  C. Evaluarea personalului ANR în funcţie de obiectivele stabilite anual.

  Sunt trei criterii importante folosite la evaluarea planurilor şi activităţilor desfăşurate

  de personalul ANR, angajat în structurile ANR centrale şi regionale:

  1. Criteriul de eficienţă. Eficienţa se referă în principal la indicatorii de intrare şi

  ieşire. Criteriul eficienţei se referă la modul în care diferite activităţi , specifice

  structurilor ANR, ( birou, compartiment) organizate şi desfăşurate de personalul

  structurilor au transformat resursele disponibile (umane, financiare, materiale,

  informaţionale) în rezultate, în termeni de calitate, cantitate şi timp.

  1.1. O întrebare cheie în procesul de evaluare este “au fost lucrurile făcute cum

  trebuie sub aspectului cost - eficienţă?” Puteau fi şi rezultate similare obţinute folosind

  alte metode dar cu costuri mai mici în acelaşi timp?

  2. Criteriul de eficacitate. Eficacitatea se referă în principal la ieșiri şi rezultate.

  Criteriul eficacităţii are în vedere măsura în care planul de măsuri şi activităţile

  personalului şi‐au atins obiectivele cuprinse în planul de măsuri.

  2.1. O întrebare cheie în procesul de evaluare este: “au fost selectate acţiunile

  corecte pentru atingerea obiectivelor biroului, compartimentului?”.

  Indiferent de metodele de colectare a informaţiilor, la determinarea eficacităţii , sunt

  preferabile următoarele întrebări:

 • AGENŢIA NAŢIONALĂ

  PENTRU ROMI

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ pentru evaluarea profesională a personalului

  ANR

  Ediţia: 2 Nr.de ex.: 1

  Revizia: 2 Nr.de ex. :1

  Cod: P.O. Evaluarea personalului ANR

  Pagina 11 din 42

  Exemplar nr.: 1

  Ediţia 2

  Revizia 2

  - Au fost acţiunile propuse în planul de măsuri, terminate şi îşi îndeplinesc

  scopurile?

  - A fost realizat un plan de măsuri de către fiecare structură a ANR, de la nivel

  central şi regional: birou , departament/?

  - Dacă nu, ce s‐a schimbat în strategia structurii ? ce decizii stau la baza activității

  personalului ANR?

  - S‐au schimbat condiţiile astfel încât să fie necesară revizuirea planului de măsuri

  pe anul în curs?

  - Este nevoie ca în viitor activităţile cuprinse în planul de măsuri să fie evaluate și

  modificate? Dacă da, la cât timp? (trimestrial, semestrial)

  3. Criteriul de relevanţă: Relevanţa se referă în principal la rezultate şi impact.

  Relevanţa se referă la implicarea personalului ANR în implementarea planului de

  măsuri şi se referă la măsura în care obiectivele declarate, (ale structurilor şi

  personalului) rezolvă problemele identificate în plan iar acţiunile/activităţile sunt

  potrivite pentru problemele care trebuie rezolvate.

  3.1. Analiza eficienţei, eficacităţii şi relevanţei se efectuează pe baza indicatorilor

  incluşi în planul de măsuri, elaborat în funcţie de obiectivele activităţii instituţiei.

  Planurile de măsuri includ, de asemenea, sursele de informaţie şi indicatori pentru

  verificarea îndeplinirii obiectivelor. Principalele surse de colectare a informaţiei

  necesare în cadrul procesului de evaluare includ:

  - Planurile de măsuri pentru anul în curs;

  - Rapoartele de activitate ale personalului (lunare, trimestriale, semestriale, anuale);

  - Informaţia adunată în timpul interviurilor în procesul de evaluare anuală;

  - Informaţiile colectate în timpul interviurilor cu cei care desfăşoară activităţile;

  - Alte surse propuse de Comisia permanentă de evaluare.

  D. Rezultatele evaluării în funcţie de obiectivele stabilite anual

  Rezultatele evaluării se traduc în recomandări care identifică acţiunile menite să

  îmbunătăţească activitatea ANR cât şi a personalului, inclusiv măsuri de motivare a

  acestuia.

 • AGENŢIA NAŢIONALĂ

  PENTRU ROMI

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ pentru evaluarea profesională a personalului

  ANR

  Ediţia: 2 Nr.de ex.: 1

  Revizia: 2 Nr.de ex. :1

  Cod: P.O. Evaluarea personalului ANR

  Pagina 12 din 42

  Exemplar nr.: 1

  Ediţia 2

  Revizia 2

  Întrebările la care trebuie răspuns pentru a identifica cele mai importante

  puncte:

  - Ce structură a funcţionat şi de ce?

  - Ceea ce a funcţionat a decurs bine datorită efortului colectiv al echipei?

  - În cazul în care unele echipe nu au funcţionat, cum actionează conducătorul ANR

  în acest caz?

  - Ce nu a mers şi ce se poate face pentru îmbunătăţirea situaţiei?

  - Timpul alocat implementării activităţilor a fost suficient?

  - Au fost implicate birourile/compartimentele potrivite?

  - Au fost furnizate resursele corespunzătoare?

  - Estimările costurilor au fost corecte?

  - A furnizat procesul de evaluare un plan de măsuri , necesar managerului instituţiei,

  în sprijinul identificării obiectivelor şi scopurilor strategice la ANR?

  Pentru a asigura obiectivitatea şi transparenţa, în general, evaluarea poate fi

  desfăşurată de către experţi/echipe independente,. De aceea se recomandă folosirea

  de consultanţi externi la fiecare 3 ani, iar în evaluarea anuală să fie implicat auditul

  intern.

  CAPITOLUL 1.

  8.2. PROCEDURA DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR PROFESIONALE

  INDIVIDUALE ALE PERSONALULUI ANR.

  Evaluarea performanţelor profesionale individuale are ca scop aprecierea obiectivă a

  activităţii personalului, prin compararea gradului de îndeplinire a obiectivelor şi

  criteriilor de evaluare stabilite pentru perioada respectivă cu rezultatele obţinute în

  mod efectiv.

  8.2.1. Scopul evaluării

  Evaluarea performanţelor profesionale individuale se realizează pentru:

  a) exprimarea şi dimensionarea corectă a obiectivelor;

 • AGENŢIA NAŢIONALĂ

  PENTRU ROMI

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ pentru evaluarea profesională a personalului

  ANR

  Ediţia: 2 Nr.de ex.: 1

  Revizia: 2 Nr.de ex. :1

  Cod: P.O. Evaluarea personalului ANR

  Pagina 13 din 42

  Exemplar nr.: 1

  Ediţia 2

  Revizia 2

  b) determinarea direcţiilor şi a modalităţilor de perfecţionare profesională a salariaţilor

  şi de creştere a performanţelor lor;

  c) stabilirea abaterilor faţă de obiectivele adoptate şi efectuarea corecţiilor;

  d) micşorarea riscurilor provocate de menţinerea sau promovarea unor persoane

  incompetente.

  e) rotația atribuțiilor cu scopul eficientizării activității ANR.

  8.2.2. Procedura evaluării se realizează în următoarele etape:

  a) completarea fişei de evaluare de către evaluator, sau, după caz, președintele

  comisiei;

  b) interviul;

  c) contrasemnarea fişei de evaluare.

  8.2.3. Evaluatorul

  Evaluatorul este persoana din cadrul instituţiei ANR cu atribuţii de conducere.

  Pentru micşorarea riscurilor, evaluatorul poate delega întreg procesul de evaluare a

  angajaţilor către o comisie de evaluare, impară, formată din reprezentanţi ai

  structurilor centrale (birouri/compartimente) şi regionale sau, după caz, care

  coordonează activitatea angajaţilor evaluaţi.

  8.2.4. Procedura de evaluare a performanţelor profesionale

  Procedura de evaluare a performanţelor profesionale se aplică fiecărui angajat, în

  raport cu cerinţele postului cuprinse în fișa postului ocupat iar activitatea profesională

  se apreciază anual, semestrial, trimestrial prin evaluarea performanţelor profesionale

  individuale, atât a funcţionarilor publici cât şi a celor contractuali. Evaluarea anuală

  reprezintă media evaluărilor intermediare.

  8.2.5. Perioada evaluată.

  Perioada evaluată este cuprinsă, după tipul evaluării, între 1 ianuarie şi 31 decembrie

  din anul pentru care se face evaluarea, sau fracțiuni din anul curent. Pot fi supuşi

  evaluării anuale salariaţii care au desfăşurat activitate cel puţin 6 luni în cursul

  perioadei evaluate.

 • AGENŢIA NAŢIONALĂ

  PENTRU ROMI

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ pentru evaluarea profesională a personalului

  ANR

  Ediţia: 2 Nr.de ex.: 1

  Revizia: 2 Nr.de ex. :1

  Cod: P.O. Evaluarea personalului ANR

  Pagina 14 din 42

  Exemplar nr.: 1

  Ediţia 2

  Revizia 2

  Sunt exceptate de la evaluarea anuală, desfăşurată în perioada prevăzută la alin.

  (2), următoarele categorii de salariaţi:

  a) persoanele angajate ca debutanţi, pentru care evaluarea se face după expirarea

  perioadei corespunzătoare stagiului de debutant, de cel puţin 6 luni, dar nu mai mare

  de un an;

  b) persoanele angajate în cadrul instituţiei, al căror contract individual de muncă este

  suspendat, în condiţiile legii, pentru care evaluarea se face la expirarea unei perioade

  de cel puţin 6 luni de la reluarea activităţii;

  c) persoanele angajate care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni, fiind în

  concediu medical sau în concediu fără plată, acordat potrivit legii, pentru care

  evaluarea se va face după o perioadă cuprinsă între 6 şi 12 luni de la reluarea

  activităţii.

  8.2.6. Alte excepţii.

  În mod excepţional, evaluarea performanţelor profesionale individuale ale

  personalului ANR se face şi în cursul perioadei evaluate, în următoarele cazuri:

  a) atunci când pe parcursul perioadei evaluate, raportul de muncă/ contractul

  individual de muncă al salariatului evaluat încetează în condiţiile legii. În acest caz,

  salariatul va fi evaluat pentru perioada de până la încetarea raportului de muncă;

  b) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de muncă al evaluatorului

  încetează, se suspendă sau se modifică, în condiţiile legii. În acest caz, evaluatorul

  are obligaţia ca, înainte de încetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de

  muncă ori, după caz, într-o perioadă de cel mult 15 zile calendaristice de la încetarea

  ori modificarea raporturilor de muncă, să realizeze evaluarea performanţelor

  profesionale individuale ale salariaţilor din subordine. Calificativul acordat se va lua în

  considerare la evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale ale

  acestora;

  c) atunci când pe parcursul perioadei evaluate salariatul dobândeşte o diplomă de

  studii de nivel superior şi urmează să fie promovat, în condiţiile legii, într-o funcţie

  corespunzătoare studiilor absolvite sau când este promovat în grad superior.

 • AGENŢIA NAŢIONALĂ

  PENTRU ROMI

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ pentru evaluarea profesională a personalului

  ANR

  Ediţia: 2 Nr.de ex.: 1

  Revizia: 2 Nr.de ex. :1

  Cod: P.O. Evaluarea personalului ANR

  Pagina 15 din 42

  Exemplar nr.: 1

  Ediţia 2

  Revizia 2

  8.2.7. evaluarea angajaţilor care exercită o funcţie de conducere cu caracter

  temporar.

  Salariaţii care exercită, cu caracter temporar, o funcţie de conducere la ANR vor fi

  evaluaţi pentru perioada exercitării temporare, pe baza criteriilor de evaluare stabilite

  pentru funcţia de conducere respectivă.

  8.2.8. Completarea fişelor de evaluare

  Persoanele care au calitatea de evaluator, potrivit art. 4, completează fişele de

  evaluare astfel:

  a) stabilesc gradul de îndeplinire a obiectivelor, prin raportare la atribuţiile stabilite

  prin fişa postului, întocmită conform modelului prevăzut în PO aprobată prin O.ANR

  privind fișa postului;

  b) stabilesc calificativul final de evaluare a performanţelor profesionale individuale;

  c) consemnează, după caz, rezultatele deosebite ale salariatului, dificultăţile obiective

  întâmpinate de acesta în perioada evaluată şi orice alte observaţii pe care le

  consideră relevante;

  d) stabilesc obiectivele şi criteriile specifice de evaluare pentru următoarea perioadă

  de evaluare;

  e) stabilesc eventualele necesităţi de formare profesională pentru anul următor

  perioadei evaluate.

  8.2.9. Criteriile de evaluare

  I. Criterii generale de evaluare a performanţelor profesionale ale personalului ANR

  care ocupă posturi de execuţie:

  1. cunoştinţele şi experienţa;

  2. complexitatea, creativitatea şi diversitatea activităţilor;

  3. judecata şi impactul deciziilor;

  4. contacte şi comunicare;

  5. condiţiile de muncă;

  6. gradul de realizare a atribuţiilor;

  7. incompatibilităţi şi regimuri speciale.

 • AGENŢIA NAŢIONALĂ

  PENTRU ROMI

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ pentru evaluarea profesională a personalului

  ANR

  Ediţia: 2 Nr.de ex.: 1

  Revizia: 2 Nr.de ex. :1

  Cod: P.O. Evaluarea personalului ANR

  Pagina 16 din 42

  Exemplar nr.: 1

  Ediţia 2

  Revizia 2

  8. coordonarea Comisiilor pentru care a angajatul fost delegat prin ordinul

  conducătorului instituţiei;

  9. rezultatele activităţii ca membru în comisiile în care a fost delegat prin ordinul

  conducătorului instituţiei;

  Pe lângă criteriile generale, conducătorul instituţiei sau, după caz, şi membrii

  Comisiei de evaluare a personalului pot să introducă în procesul de evaluare şi alti

  indicatorii de evaluare pentru fiecare categorie de personal, angajaţi contractuali şi

  funcţionari publici, cum sunt:

  - Probitate morală şi conduită,

  - Integritate,

  - Neafiliere politică şi necolaborare cu serviciile de securitate,

  - Alte criterii stabilite în anexa 1. matricea de competenţe pe baza indicatorilor

  pentru standardele de performanţă asociate posturilor la ANR.

  8.3. INTERVIUL

  8.3.1. A doua etapă a evaluării individuale a personalului ANR este interviul, un

  schimb de informaţii care are loc între evaluator sau, după caz, membrii comisiei şi

  persoana evaluată, în cadrul căruia:

  a) se aduc la cunoştinţa persoanei evaluate notările şi consemnările făcute de

  evaluatori în fişa de evaluare;

  b) se semnează şi se datează fişa de evaluare de către evaluator şi de către

  persoana evaluată.

  (c) În cazul în care între persoana evaluată şi evaluator există diferenţe de opinie

  asupra notărilor şi consemnărilor făcute, în fişa de evaluare se va consemna punctul

  de vedere al persoanei evaluate; evaluatorul poate modifica fişa de evaluare.

  (d) Întâlnirea se va desfăşura într-un loc liniştit şi propice comunicării. Evaluatorul

  trebuie să fie disponibil şi, pe cât posibil, să nu permită întreruperi (convorbiri

  telefonice sau intervenţia altei persoane) pe durata întâlnirii.

  (f) Pentru evaluarea personalului din structurile regionale se pot organiza

  teleconferinţe.

 • AGENŢIA NAŢIONALĂ

  PENTRU ROMI

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ pentru evaluarea profesională a personalului

  ANR

  Ediţia: 2 Nr.de ex.: 1

  Revizia: 2 Nr.de ex. :1

  Cod: P.O. Evaluarea personalului ANR

  Pagina 17 din 42

  Exemplar nr.: 1

  Ediţia 2

  Revizia 2

  8.3.2. Stabilirea calificativului.

  Pentru stabilirea calificativului, evaluatorul, sau, după caz, membrii comisiei va

  proceda la notarea obiectivelor şi criteriilor de evaluare, prin acordarea pentru fiecare

  obiectiv şi criteriu a unei note de la 1 la 5, nota exprimând aprecierea gradului de

  îndeplinire.

  (a) Pentru a obţine nota finală se face media aritmetică a notelor obţinute ca urmare a

  aprecierii obiectivelor şi criteriilor, rezultate din media aritmetică a notelor acordate

  pentru fiecare obiectiv sau criteriu, după caz.

  (b) Semnificaţia notelor prevăzute la alin. (1) este următoarea: nota 1 - nivel minim şi

  nota 5 - nivel maxim.

  8.3.3. Calificativul final al evaluării individuale

  Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum urmează:

  a) între 1,00 şi 2,00 - nesatisfăcător. Performanţa este cu mult sub standard. În acest

  caz, se va evalua perspectiva dacă salariatul respectiv mai poate fi menţinut pe post;

  b) între 2,01 şi 3,00 - satisfăcător. Performanţa este la nivelul minim al standardelor

  sau puţin deasupra lor. Acesta este nivelul minim acceptabil al performanţelor care

  trebuie atins şi de salariaţii lipsiţi de experienţă;

  c) între 3,01 şi 4,00 - bine. Performanţa se situează în limitele superioare al

  standardelor şi ale performanţelor realizate de către ceilalţi salariaţi;

  d) între 4,01 şi 5,00 - foarte bine. Persoana necesită o apreciere specială întrucât

  performanţele sale se situează peste limitele superioare ale standardelor şi

  performanţelor celorlalţi salariaţi.

  (e) După finalizarea etapelor procedurii de evaluare menţionate la art. 3 lit. a) şi b),

  fişa de evaluare se înaintează Biroul economic, administrative, resurse umane.

  (f) În cazul salariaţilor neevaluaţi, se va întocmi o notă cu privire la motivul

  neevaluării: concediu de odihnă/medical/etc. şi data la care vor fi efectuate evaluările

  restante.

 • AGENŢIA NAŢIONALĂ

  PENTRU ROMI

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ pentru evaluarea profesională a personalului

  ANR

  Ediţia: 2 Nr.de ex.: 1

  Revizia: 2 Nr.de ex. :1

  Cod: P.O. Evaluarea personalului ANR

  Pagina 18 din 42

  Exemplar nr.: 1

  Ediţia 2

  Revizia 2

  8.3.4. Modificarea fişei de evaluare

  Fişa de evaluare poate fi modificată de evaluator, conducătorului ANR, sau, după

  caz, a Comisiei de evaluare, aprobată de conducătorul ANR în următoarele cazuri:

  a) aprecierile consemnate nu corespund realităţii;

  b) între evaluator şi persoana evaluată există diferenţe de opinie care nu au putut fi

  soluţionate de comun acord.

  (2) fişa de evaluare modificată în condiţiile prevăzute la punctul 8.3.3. se aduce la

  cunoştinţa salariatului evaluat.

  8.3.5. Contestaţiile salariaţilor.

  Salariaţii nemulţumiţi de rezultatul evaluării pot să îl conteste la conducătorul

  instituţiei.

  (a) Contestaţia se formulează în termen de 5 zile calendaristice de la luarea la

  cunoştinţă de către salariatul evaluat a calificativului acordat şi se soluţionează în

  termen de 15 zile calendaristice de la data expirării termenului de depunere a

  contestaţiei de către evaluator, sau, după caz, comisia de contestaţii constituită în

  acest scop prin act administrativ al conducătorului autorităţii. Aceasta va soluţiona

  contestaţia pe baza raportului de evaluare sau, după caz a Comisiei de evaluare şi a

  referatului întocmite de salariatul evaluat .

  (b) Rezultatul contestaţiei se comunică salariatului în termen de 5 zile calendaristice

  de la soluţionarea contestaţiei.

  (c) Salariatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei formulate potrivit alin.

  (b) se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

  8.4. Modul de realizare a evaluării performanţelor profesionale ale angajaţilor ANR

  8.4.1. Cadrul legal al evaluării performanţelor profesionale ale angajaţilor ANR

  În cadrul există 2 categorii distincte de personal, angajaţi pe funcţii de execuţie,

  respectiv: funcționari publici şi angajaţi contractuali. Modalităţile de recrutare, selecţie

  şi angajare sunt diferite, specifice atribuţiilor posturilor şi, prin urmare, şi metodele de

  evaluare a performanţelor personalului angajat la ANR sunt diferite , cu aplicarea unui

 • AGENŢIA NAŢIONALĂ

  PENTRU ROMI

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ pentru evaluarea profesională a personalului

  ANR

  Ediţia: 2 Nr.de ex.: 1

  Revizia: 2 Nr.de ex. :1

  Cod: P.O. Evaluarea personalului ANR

  Pagina 19 din 42

  Exemplar nr.: 1

  Ediţia 2

  Revizia 2

  management al carierei cu sensibile diferenţe. Exemplu: Legea 188/1999 privind

  statutul funcţionarilor publici, republicată, în ceea ce priveşte managementul carierei

  în funcţiile publice; Legea nr. 53/2001 privind codul muncii pentru gestionarea carierei

  personalul contractual.

  Din punctul de vedere al procedurilor de evaluare a performanţelor profesionale ale

  personalului ANR, acestea intră sub incidenţele cadrului legal menţionat mai sus,

  neexistând diferenţe procedurale majore privind etapele procesului de evaluare, însă

  se identifică diferenţe substanţiale la nivelul indicatorilor de evaluare a performanţelor

  profesionale precum şi la nivelul stabilirii obiectivelor evaluării.

  8.4.2. Prevederile reglementate în acte normative, referitoare la evaluarea

  performanţelor profesionale ale personalului ANR.

  Din punctul de vedere al procedurilor de evaluare a performanţelor profesionale ale

  personalului ANR, acestea intră sub incidenţele cadrului legal prevăzut de Legea

  188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată şi Legea nr. 53/2001

  privind codul muncii pentru gestionarea carierei personalul contractual. De

  asemenea, ROF al ANR şi alte proceduri operaţionale evidenţiază recrutarea şi

  angajarea personalului la ANR, cu respectarea criteriilor de transparenţă, competenţă

  profesională şi de performanţă în raport cu eficienţa, calitatea activităţii şi integritatea,

  obligaţia de formare profesională continuă şi absolvirea unor cursuri de specializare.

  8.4.3. Evaluarea performanţelor personalului încadrat în funcţii publice la ANR.

  Pentru personalul încadrat în funcţii publice la ANR, evaluarea performanţelor

  profesionale se face conform prevederilor Legii nr.188/1999, republicată, detaliate

  prin Hotărârea de Guvern nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare

  a comisiilor de disciplină. Prevederile celor două acte normative se coroborează cu

  prevederile titlului III – Dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, capitolul 3 –

  Evaluarea performanţelor profesionale individuale din Hotărârea Guvernului nr.

 • AGENŢIA NAŢIONALĂ

  PENTRU ROMI

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ pentru evaluarea profesională a personalului

  ANR

  Ediţia: 2 Nr.de ex.: 1

  Revizia: 2 Nr.de ex. :1

  Cod: P.O. Evaluarea personalului ANR

  Pagina 20 din 42

  Exemplar nr.: 1

  Ediţia 2

  Revizia 2

  611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei

  funcţionarilor publici.

  Evaluarea activităţii profesionale individuale la ANR pentru funcţionarii publici este un

  proces planificat, are doua faze şi se realizează anual, în baza metodologiei

  prevăzute de Legea nr.188/1999, privind funcţionarul public, republicată. Procedura

  de evaluare a performanţelor profesionale încadrat pe funcţii publice se aplică fiecărui

  angajat pe o funcţie publică, în raport cu cerinţele postului: referent, expert, consilier.

  8.4.4. Criteriile generale de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarilor

  publici.

  Criteriile generale de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici

  de execuţie şi indicatorii relevanţi pentru funcţia publică sunt detaliate în elemente şi

  indicatori cu caracter specific activităţilor desfăşurate:

  1. cunoştinţele şi experienţa;

  2. complexitatea, creativitatea şi diversitatea activităţilor;

  3. judecata şi impactul deciziilor;

  4. contacte şi comunicare;

  5. condiţiile de muncă;

  6. gradul de realizare a atribuţiilor;

  7. incompatibilităţi şi regimuri speciale.

  Pot fi supuşi evaluării anuale angajaţii care şi-au desfăşurat activitatea la ANR cel

  puţin 6 luni în cadrul perioadei evaluate.

  8.4.5. Faza I. Fişa de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarilor

  publici.

  Fişa de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici cuprinde

  informaţii despre numele persoanei evaluate, direcţia sau serviciul în care îşi

  desfăşoară activitatea, criteriile de evaluare cu notare de la 1 la 5 pentru fiecare

  criteriu, poziţiile evaluatorilor şi de asemenea rubrica de rezultat şi semnături.

 • AGENŢIA NAŢIONALĂ

  PENTRU ROMI

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ pentru evaluarea profesională a personalului

  ANR

  Ediţia: 2 Nr.de ex.: 1

  Revizia: 2 Nr.de ex. :1

  Cod: P.O. Evaluarea personalului ANR

  Pagina 21 din 42

  Exemplar nr.: 1

  Ediţia 2

  Revizia 2

  Notarea exprimă aprecierea îndeplinirii criteriului de performanţă în realizarea

  obiectivelor individuale stabilite.

  Rapoartele de evaluare se clasifică în funcţie de nivelul de clasă, grad şi treaptă, iar

  rezultatele evaluării sunt făcute cunoscute personalului, printr-un interviu între

  angajatul evaluat şi şeful direct.

  8.4.6. Faza a II - a interviul.

  a.). Tot procesul de evaluare a performanţelor funcţionarilor publici, incusiv interviul

  este centrat pe îndeplinirea cu bună credinţă şi profesionalism a atribuţiilor şi

  activităţilor cuprinse în fişa de post, necesare desfăşurării activităţilor instituţiei.

  b.). În cadrul interviului între funcţionarul public evaluat şi şeful direct.(după caz,

  conducătorul ANR sau comisia), evaluarea se bazează şi pe registrul lucrărilor care

  însumează rezultate ale activităţii desfășurate de angajat la ANR, acest instrument

  fiind considerat un instrument managerial adecvat.

  c.). Interviul de evaluare a personalului are loc anual cu o revizuire la şase luni care

  acoperă atât obiectivele individuale cât şi planul de dezvoltare personală. Totuşi se

  recomandă ca trimestrial să aibă loc revizuiri informale, îndeosebi privind obiectivele

  individuale.

  d.). Întregul personalul(funcţionari publici) este informat înainte asupra naturii şi

  importanţei procesului de evaluare, perioada de desfăşurare a interviurilor de

  evaluare şi le este pusă la dispoziţie documentaţia necesară.

  e.). Data şi ora desfăşurării interviului sunt stabilite cu cel puțin 3 zile înainte de

  desfăşurarea acestuia. Se alocă o perioadă de timp suficientă pentru desfăşurarea

  interviului, care se derulează într‐un loc retras, fără întreruperi şi într‐o locaţie potrivită

  care să reflecte importanţa discuţiei.

 • AGENŢIA NAŢIONALĂ

  PENTRU ROMI

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ pentru evaluarea profesională a personalului

  ANR

  Ediţia: 2 Nr.de ex.: 1

  Revizia: 2 Nr.de ex. :1

  Cod: P.O. Evaluarea personalului ANR

  Pagina 22 din 42

  Exemplar nr.: 1

  Ediţia 2

  Revizia 2

  f.). Performanţele sunt evaluate şi rezultatul este convenit în funcţie de criteriile de

  evaluare stabilite şi transparente, care au în vedere atât competenţele cât şi

  obiectivele de performanţă individuale pentru anul precedent.

  g.). Obiectivele individuale, de tip “SMART”, pentru anul următor sunt discutate şi

  convenite pe perioada interviului iar activităţile se cuprind în fişa postului. În timpul

  interviului se pune accent şi pe dezvoltarea personală şi indeplinirea atribuţiilor

  stabilite în Planul de activităţi al instituţiei.

  h.). Cadrul legal aferent evaluării performanţelor profesionale ale personalului

  contractual, reprezentat de Hotărârea guvernului nr. 749/1998 şi care reglementa

  metodologia pentru stabilirea normelor de evaluare a performanţelor profesionale

  individuale şi de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite, a fost

  abrogat în integralitatea sa, prin noua lege a salarizării unice, ceea ce conduce la

  crearea unui vid de normă juridică pentru stabilirea cadrului de evaluare a

  personalului contractual.

  i.). Pentru evaluarea performanţelor profesionale ale personalului contractual

  încadrat la ANR, aceasta intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 53/2001 privind

  Codul Muncii, coroborat cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 749/1998 privind

  aprobarea metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor

  profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza între

  limite, hotărâre în prezent abrogată prin legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitară

  a personalului plătit din fonduri publice şi Legea 284/2010 - lege cadru

  privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice, criteriile de

  evaluare din 11 mai 2011 a performanţelor profesionale individuale pentru

  personalul contractual din cadrul Secretariatului General al Guvernului şi al

  structurilor fără personalitate juridică din cadrul aparatului de lucru al

  Guvernului care se finanţează prin bugetul Secretariatului General al

  Guvernului

 • AGENŢIA NAŢIONALĂ

  PENTRU ROMI

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ pentru evaluarea profesională a personalului

  ANR

  Ediţia: 2 Nr.de ex.: 1

  Revizia: 2 Nr.de ex. :1

  Cod: P.O. Evaluarea personalului ANR

  Pagina 23 din 42

  Exemplar nr.: 1

  Ediţia 2

  Revizia 2

  j.). Fişele de evaluare a personalului, funcţii publice şi personal contractual, trebuie să

  distingă gradul de complexitate al postului şi al atribuţiilor aferente acestuia, criterii de

  evaluare diferenţiate specifice nivelului postului şi activităţii compartimentului din care

  provine angajatul, rezulte, indicatori.

  k.). Prin urmare, evaluarea la rândul ei diferenţiază raportarea acestor criterii la

  nivelul şi complexitatea postului. Spre exemplificare, fişele şi criteriile de evaluare,

  inclusiv punctajele acordate în cazul unui consilier sau expert din cadrul

  Compartimentului politici publice sau a Compartimentului relaţii publice interne şi

  International sau a BEARU şi ale unui şofer încadrat la BEARU NU pot fi identice, ci

  ele trebuie să cuprindă atribuţii ce denotă gradul unitar de aplicare al procedurii.

  Lipsa identificării gradului de complexitate şi importanţă al funcţiilor de consilier sau

  expert per compartiment/birou conduce şi la prezumţia falsă între cele două posturi

  precum că ar există identitate de competenţe şi atribuţii.

  l.). Regulamentului de organizare şi funcţionare a ANR va cuprinde şi aspecte privind

  evaluarea personalului:

  - Criterii generale de evaluare a performanţelor profesionale ale personalului

  ANR;

  - Indicatori de evaluare conform criteriilor de competenţă profesională şi de

  performanţă;

  - Procedura de evaluare a performanţelor profesionale aplicabilă tuturor

  categoriilor de personal;

  - Documente care să evidenţieze activităţile derulate în cadrul procedurii de

  evaluare (note, memorii, fundamentări şi formulare etc.)

  m.). Pentru a putea asigura performanţa individuală a angajaţilor s-a stabilit un set de

  standarde (OMFP privind CIM) şi indicatori de natură să asigure pe de o parte cele

  mai înalte standarde în ceea ce priveşte calitatea muncii prestate(OMFP privind CIM),

  iar pe de altă parte, să ofere predictibilitate în privinţa procesului de evaluare, pentru

 • AGENŢIA NAŢIONALĂ

  PENTRU ROMI

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ pentru evaluarea profesională a personalului

  ANR

  Ediţia: 2 Nr.de ex.: 1

  Revizia: 2 Nr.de ex. :1

  Cod: P.O. Evaluarea personalului ANR

  Pagina 24 din 42

  Exemplar nr.: 1

  Ediţia 2

  Revizia 2

  a putea stimula personalul să îşi dezvolte acele aptitudini şi competenţe considerate

  esenţiale pentru calitatea muncii prestate şi implicit pentru evaluarea lor ulterioară.

  n.). Prin urmare, prezenta procedură operaţională reprezintă un document cadru

  aplicabil atât personalului deja angajat în cadrul ANR, cât şi personalului care

  urmează să fie recrutat, el completându-se cu normele legale stabilite la capitolul 6.

  Documente de referinţă. În ceea ce priveşte personalul deja angajat, prezenta

  procedură se va corela cu programele de pregătire şi formare profesională la care au

  participat angajaţii ANR sau cu cele viitoare care să stimuleze personalul pentru

  îndeplinirea unor indicatori de progres.

  Capitolul II. ABATERI DISCIPLINARE

  Dispoziţiile privind conduita funcţionarilor publici sunt similare cu cele

  aplicabile pentru personalul contractual, amintite la capitolul 6. Documente de

  referinţă.

  8.5.1. Abateri disciplinare conform Legii nr. 188/1999 privind funcţionarii publici şi

  a Legii nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionalilor publici.

  a) Potrivit art. 23 din legea nr. 7/2004, privind codul de conduită al funcţionalilor

  publici, constituie abatere disciplinară încălcarea dispoziţiilor cuprinse în lege.

  b) Comisia de disciplină are competenţa de a cerceta încălcarea prevederilor

  Codului şi de a propune aplicarea sancţiunilor disciplinare, în condiţiile legii.

  8.5.2. Din perspectiva procedurii de angajare a răspunderii disciplinare, aceasta

  presupune următoarele etape:

  a) Sesizarea(individuală) a comisiei de disciplină de către orice persoană care se

  consideră vătămată prin fapta funcţionarului public, şi după înregistrarea sesizării de

  către secretarul comisiei de disciplină, în registrul compartimentului de specialitate

  unde este înfiinţată comisia.

  b) Comisia trece la realizarea cercetării administrative, care este obligatorie pentru

  aplicarea oricăror sancţiuni administrative, cu excepţia mustrării scrise. Pentru

 • AGENŢIA NAŢIONALĂ

  PENTRU ROMI

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ pentru evaluarea profesională a personalului

  ANR

  Ediţia: 2 Nr.de ex.: 1

  Revizia: 2 Nr.de ex. :1

  Cod: P.O. Evaluarea personalului ANR

  Pagina 25 din 42

  Exemplar nr.: 1

  Ediţia 2

  Revizia 2

  această sancţiune cercetarea administrativă este obligatorie în situaţia în care decizia

  de sancţionare este contestată.

  c) Comisia de disciplină are în componenţă 3 membri titulari, funcţionari publici

  definitivi numiţi în funcţia publică pe perioadă nedeterminată. Doi membri sunt

  desemnaţi de Preşedintele ANR, iar al treilea membru este desemnat de SGG.

  Alegerea reprezentantului funcţionarilor publici se face prin vot secret.

  d) Procedura în faţa comisiei de disciplină este contradictorie, şi presupune audierea

  funcţionarului public cercetat şi a persoanei care formulat sesizarea, administrarea

  probelor şi dezbaterea cazului. La finalizarea cercetării administrative, comisia de

  disciplină întocmeşte un raport care conţine propunerea privind sancţiunea aplicabilă

  sau clasarea sesizării

  e) Pe baza raportului întocmit de comisia de disciplină, potrivit dispoziţiilor art. 63 din

  Legea nr. 317/2004, comisia propune iar conducătorul ANR aplică sancţiunea

  disciplinară, acesta fiind persoana competentă potrivit art . 78 din Legea nr.

  188/1999, întrucât exercită şi atribuţia de numire în funcţia publică.

  f) Contestaţia deciziei conducătorului ANR poate fi atacată la instanţa de contencios

  administrativ competentă, respectiv la Curtea de Apel Bucureşti.

  8.5.3. Sancţiunile disciplinare sunt:

  a)mustrarea scrisa;

  b) diminuarea drepturilor salariale cu 5‐20% pe o perioadă de până la 3 luni;

  c) suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, după caz, de

  promovare în funcţia publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani;

  d) retrogradarea în treptele de salarizare sau retrogradarea în funcţia publică pe o

  perioadă de până la un an;

  e) destituirea din funcţia publică.

  8.6. Dispoziţiile privind conduita personalul contractual

  Cea de‐a doua categorie de personal care îşi desfăşoară activitatea în cadrul ANR

  este cea încadrată în baza unui contract individual de muncă. Pentru a avea o

  imagine unitară cu privire la modul de angajare a răspunderii personalului contractual,

 • AGENŢIA NAŢIONALĂ

  PENTRU ROMI

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ pentru evaluarea profesională a personalului

  ANR

  Ediţia: 2 Nr.de ex.: 1

  Revizia: 2 Nr.de ex. :1

  Cod: P.O. Evaluarea personalului ANR

  Pagina 26 din 42

  Exemplar nr.: 1

  Ediţia 2

  Revizia 2

  au fost coroborate dispoziţiile din Codul muncii, cu normele speciale prevăzute în

  ROF- ul ANR.

  1. Potrivit art. 263 din Codul muncii, „abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu

  munca şi care constă într‐o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către

  salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul

  individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile

  legale ale conducătorilor ierarhici”. Din interpretarea acestui text, cu cel din ROF

  rezultă că sunt abateri disciplinare ale personalului contractual:

  a) absenţele nemotivate de la serviciu, precum şi încălcarea dispoziţiilor referitoare la

  respectarea programului de lucru,

  b) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;

  c) refuzul nejustificat de a îndeplini îndatoririle prevăzute de lege, de regulamente sau

  cele stabilite de conducerea Consiliului;

  d) nerespectarea confidenţialităţii lucrărilor care au acest caracter;

  e) neglijenţă gravă sau neglijenţe repetate în rezolvarea lucrărilor;

  f) manifestările care aduc atingere demnităţii sau probităţii profesionale;

  g) încălcarea interdicţiilor şi incompatibilităţilor prevăzute de lege;

  h) intervenţiile pentru soluţionarea unor cereri, pretinderea sau acceptarea rezolvării

  intereselor personale sau ale membrilor familiei ori ale altor persoane, altfel decât în

  limita cadrului legal

  2. Potrivit art. 24 din Legea nr. 477/2004, constituie de asemenea abatere disciplinară

  încălcarea dispoziţiilor codului de conduită a personalului contractual.

  Normele generale de conduită aplicabile atât funcţionarilor publici, cât şi personalului

  contractual, astfel cum sunt acestea reglementate prin codurile de conduită specifice

  se referă la:

  a) Asigurarea unui serviciu public de calitate

  Personalul are obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul

  cetăţenilor, în scopul realizării competenţelor ANR, în limitele atribuţiilor stabilite prin

  fişa postului.

  b) Respectarea Constituţiei şi a legilor

 • AGENŢIA NAŢIONALĂ

  PENTRU ROMI

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ pentru evaluarea profesională a personalului

  ANR

  Ediţia: 2 Nr.de ex.: 1

  Revizia: 2 Nr.de ex. :1

  Cod: P.O. Evaluarea personalului ANR

  Pagina 27 din 42

  Exemplar nr.: 1

  Ediţia 2

  Revizia 2

  Personalul are obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia, legile

  ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu

  atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.

  c) Loialitatea faţă de ANR

  Personalul are obligaţia de a apăra cu loialitate prestigiul ANR, precum şi de a se

  abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor

  legale ale acestuia. În acest sens, personalului îi este interzis:

  a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu

  activitatea ANR, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu

  caracter normativ sau individual;

  b) să facă aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care

  ANR are calitatea de parte, dacă nu sunt abilitaţi în acest sens;

  c) să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele

  prevăzute de lege;

  d) să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei, dacă această

  dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea

  sau drepturile ANR ori ale unor funcţionari publici sau angajaţi contractuali, precum şi

  ale persoanelor fizice sau juridice;

  e) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice, în vederea

  promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva ANR.

  d) Libertatea opiniilor

  În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu personalul are obligaţia de a respecta

  demnitatea funcţiei deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor

  ANR.

  e) Activitatea publică

  Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către persoana desemnată

  de conducătorul ANR. Personalul desemnat să participe la activităţi sau dezbateri

  publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare

  încredinţat.

  f) Activitatea politică

  În exercitarea funcţiei deţinute, personalului îi este interzis:

 • AGENŢIA NAŢIONALĂ

  PENTRU ROMI

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ pentru evaluarea profesională a personalului

  ANR

  Ediţia: 2 Nr.de ex.: 1

  Revizia: 2 Nr.de ex. :1

  Cod: P.O. Evaluarea personalului ANR

  Pagina 28 din 42

  Exemplar nr.: 1

  Ediţia 2

  Revizia 2

  a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;

  b) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;

  c) să colaboreze, atât în cadrul relaţiilor de serviciu, cât şi în afara acestora, cu

  persoanele fizice sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice;

  d) să afişeze în cadrul ANR însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau

  denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora.

  g) Folosirea imaginii proprii

  În considerarea funcţiei pe care o deţine, personalul are obligaţia de a nu permite

  utilizarea numelui sau a imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei

  activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale.

  h) Cadrul relaţiilor în exercitarea atribuţiilor funcţiei

  În relaţiile cu personalul şi funcţionarii publici din cadrul ANR, precum şi cu

  persoanele fizice sau juridice, personalul este obligat să aibă un comportament bazat

  de respect, bună credinţă, corectitudine şi amabilitate, care să nu aducă atingere

  onoarei, reputației şi demnităţii persoanelor.

  I) Imparţialitate şi respectarea principiul egalităţii.

  Personalul ANR trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru

  rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor. Personalul are obligaţia să

  respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţii publice.

  j) Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale

  Personalul care reprezintă ANR în cadrul unor organizaţii internaţionale, instituţii de

  învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional are obligaţia

  să promoveze o imagine favorabilă ţării şi ANR.

  k) Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor

  Personalul ANR nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii

  sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori

  persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care le pot

  influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor publice deţinute ori pot constitui o

  recompensă în raport cu aceste funcţii.

  l) Participarea la procesul de luare a deciziilor

 • AGENŢIA NAŢIONALĂ

  PENTRU ROMI

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ pentru evaluarea profesională a personalului

  ANR

  Ediţia: 2 Nr.de ex.: 1

  Revizia: 2 Nr.de ex. :1

  Cod: P.O. Evaluarea personalului ANR

  Pagina 29 din 42

  Exemplar nr.: 1

  Ediţia 2

  Revizia 2

  În procesul de luare a deciziilor personalul ANR are obligaţia să acţioneze conform

  prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi

  imparţial.

  m) Obiectivitate în evaluare

  În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor de conducere, personalul are obligaţia să

  asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru

  personalul din subordine.

  n) Folosirea abuzivă a atribuţiilor funcţiei deţinute

  Personalul are obligaţia de a nu folosi atribuţiile funcţiei deţinute în alte scopuri decât

  cele prevăzute de lege.

  o) Utilizarea resurselor publice

  Personalul are obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând

  ANR numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei deţinute.

  3. Procedura disciplinară pentru angajaţii contractuali.

  a.) se dispune de conducătorul ANR prin act administrativ,

  b.) presupune o etapă de cercetare prealabilă, care se efectuează de o persoană

  desemnată prin actul administrativ dispus de conducătorul ANR

  c.) persoana desemnată colectează probe, organizează şi efectuează audierea

  persoanei cercetate.

  d.) Rezultatul cercetării se consemnează într‐un raport care conţine propuneri

  privind aplicarea unei sancţiuni disciplinare sau clasarea cauzei.

  e.) Pe baza acestui raport, se întruneşte Comisia de disciplină care aplică

  sancţiunile disciplinare, pe care le propune conducătorului ANR.

  f.) Hotărârea sau dispoziţia de aplicare a sancţiunilor poate fi atacată la

  instanţele judecătoreşti, respectiv la Tribunalul în circumscripţia căruia îşi are

  domiciliul sau reşedinţa reclamantul.

  4. Sancţiunile aplicabile sunt:

  a) avertismentul scris;

 • AGENŢIA NAŢIONALĂ

  PENTRU ROMI

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ pentru evaluarea profesională a personalului

  ANR

  Ediţia: 2 Nr.de ex.: 1

  Revizia: 2 Nr.de ex. :1

  Cod: P.O. Evaluarea personalului ANR

  Pagina 30 din 42

  Exemplar nr.: 1

  Ediţia 2

  Revizia 2

  b) diminuarea salariului de încadrare cu până la 15% pe o perioadă de la una la 3

  luni;

  c) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.

  9. Responsabilităţi

  9.1. Execută: Angajaţii compartimentelor Agenţiei Naţionale pentru Romi care

  asigură:;

  a) accesul la resursele materiale, financiare şi informaţionale,

  b) delegare a competenţelor;

  c) evaluare CIM;

  d) consiliere etică;

  e) sarcinii de muncă atribuite;

  f) lucrul în relaţie directă cu cetăţenii, politicienii sau terţe persoane juridice;

  g) funcţiile cu competenţă decizională exclusivă.

  În cazul în care numărul de salariaţi este redus iar activitatea unui compartiment este

  desfăşurată de către o singură persoană, răspunderea pentru corectitudinea

  desfăşurării activităţilor prevăzute în prezenta procedură revine persoanelor cu

  atribuţii stabilite prin fişa postului şi conducătorului Agenţiei Naţionale pentru Romi.

  9.2. Verifică:

  - responsabilul cu etica;

  - preşedintele comisiei de implementare a sistemului de control managerial1;

  - Şeful BEARU

  9.3. Avizează:

  - BEARU

  - Compartimentul juridic, contencios administrativ

  9.4. Aproba: Conducătorul ANR.

  1 OMFP nr.946/2005 actualizat pentru aprobarea controlului intern, cuprinzând standardele de management şi control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, publicat în M. Of. nr.675/2005.

 • AGENŢIA NAŢIONALĂ

  PENTRU ROMI

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ pentru evaluarea profesională a personalului

  ANR

  Ediţia: 2 Nr.de ex.: 1

  Revizia: 2 Nr.de ex. :1

  Cod: P.O. Evaluarea personalului ANR

  Pagina 31 din 42

  Exemplar nr.: 1

  Ediţia 2

  Revizia 2

  9.5. În mod special.

  BEARU - Biroul economic, administrative, resurse umane se asigură că procesul de

  evaluare se desfăşoară conform celor stabilite în prezenta procedură, astfel:

  - Declanşează procesul de evaluare conform prezentei proceduri operaţionale,

  - Furnizează , la cerere, informări, clarificări referitoare la procesul de evaluare,

  - Aduce la cunoştinţa salariaţilor obiectivele evaluării,

  - Urmăreşte / asistă modul în care decurge evaluarea,

  - Informează conducerea ANR asupra rezultatelor evaluării performanţelor tuturor

  salariaţilor.

  Expertul BEARU cu atribuţii de resurse umane:

  - Centralizează, prelucrează şi informează asupra rezultatelor evaluării,

  - Centralizează propunerile de formare/dezvoltare profesională,

  - Verifică dacă evaluarea cuprinde întreg personalul Agenţiei Naţionale pentru

  Romi, contractuali şi funcționari publici, deopotrivă,

  - Verifică dacă au fost completate câmpurile obligatorii din formularele de evaluare,

  - Restituie formularele de evaluare pentru clarificări/completări sau rubrici omise.

  Preşedintele ANR sau, după caz, comisia de evaluare (evaluatorul):

  - Stabileşte obiectivele de evaluare pentru salariaţii Agenţiei Naţionale pentru Romi,

  - Evaluează salariaţii pentru perioada supusă evaluării:

  - Completează rubricile din formularul de evaluare care îi sunt destinate,

  - Evaluează gradul de îndeplinire a obiectivelor şi nivelul competenţelor salariaţilor,

  - Formulează propuneri privind formarea profesională a salariatului (dacă e cazul),

  - Semnează şi datează formularul de evaluare

  - Transmite prin cabinetul său evaluările Biroului economic, administrative, resurse

  umane în vederea centralizării şi informării salariaţilor,

 • AGENŢIA NAŢIONALĂ

  PENTRU ROMI

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ pentru evaluarea profesională a personalului

  ANR

  Ediţia: 2 Nr.de ex.: 1

  Revizia: 2 Nr.de ex. :1

  Cod: P.O. Evaluarea personalului ANR

  Pagina 32 din 42

  Exemplar nr.: 1

  Ediţia 2

  Revizia 2

  ANEXA 1. Schema de personal la nivelul ANR conform Hotărârii Guvernului nr. 578 /2013 publicată în Monitorul Oficial numărul 506 din data de 12 august 2013.

  Analiza funcţionalităţii: structura de personal Tip post

  Ocupate Vacante Total Observaţii

  Funcţii contractuale 21 0 21

  Funcţii publice 4 0 4

  Total 25 0 25

  Structura ANR Biroul Economic, administrative, resurse umane

  1 funcţie de conducere 1 şef delegare prin fişa

  postului 1

  1. Contabilitate 2. Resurse umane și

  salarizare 3. Control financiar

  preventiv 4. Administrator 5. Financiar și plăți

  Personal de execuţie

  1 expert - execuţie 1 expert - execuţie 1 expert – execuţie 1 expert – execuţie 1 expert - execuţie

  1 funcţie de conducere prin delegarea atribuţiilor, 5 funcţii de execuţie

  Funcţii publice

  0

  Total BEARU : 6

  Funcţii contractuale

  6 5 experţi 1 referent

  Compartimentul politici publice

  Personal de execuţie

  2 consilieri – execuţie 2 experţi - execuţie

  1 funcţie publică 3 funcţii contractuale

  Funcţii publice

  1 consilier – funcţionar public de execuţie

  Total execuţie:4

  Funcţii contractuale

  1 consilier 2 experţi

  Compartimentul juridic şi contencios administrativ

  Personal de execuţie

  1 consilier 1 funcţie publică

  Funcţii publice

  1 - consilier juridic Total execuţie:1

  Compartimentul Relaţii publice interne şi International Control intern managerial

  Personal de execuţie

  3 execuţie 2 consilieri 1 expert

  2 funcţii publice 1 funcţie contractuală

  Funcţii publice

  2 consilieri Total execuţie:3

  Funcţii contractuale

  1 expert - secretar /arhivar

 • AGENŢIA NAŢIONALĂ

  PENTRU ROMI

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ pentru evaluarea profesională a personalului

  ANR

  Ediţia: 2 Nr.de ex.: 1

  Revizia: 2 Nr.de ex. :1

  Cod: P.O. Evaluarea personalului ANR

  Pagina 33 din 42

  Exemplar nr.: 1

  Ediţia 2

  Revizia 2

  Cabinetul demnitarului Personal de specialitate

  3 execuţie 1 consilier personal 1 consilier personal 1 director de cabinet

  3 funcţii contractuale

  Funcţii publice

  0 Total execuţie:3

  Funcţii contractuale

  2 consilieri

  Structurile regionale Personal contractual

  9 9 funcţie de execuţie

  Total execuţie:9

  Total Personal 25 dintre care: 1 preşedinte – funcţie de conducere 1 şef BEARU cu atribuţii delegate de conducere . 4 funcţionari publici - execuţie , 21 de angajaţi contractuali - execuţie

  1 funcţie de demnitate publică, de conducere, 1 funcţie de conducere, cu atribuţii delegate, 24 de funcției de execuţie, dintre care 4 funcţii publice şi 21 contractuale

 • AGENŢIA NAŢIONALĂ

  PENTRU ROMI

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ pentru evaluarea profesională a personalului

  ANR

  Ediţia: 2 Nr.de ex.: 1

  Revizia: 2 Nr.de ex. :1

  Cod: P.O. Evaluarea personalului ANR

  Pagina 34 din 42

  Exemplar nr.: 1

  Ediţia 2

  Revizia 2

  ANEXA 2. MATRICEA RĂSPUNDERII DISCIPLINARE A PERSONALULUI DIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ROMI.

  ABATERI DISCIPLINARE Funcţionari publici Personal contractual

  AB

  AT

  ER

  I DIS

  CIP

  LIN

  AR

  E

  a) absenţele nemotivate de la serviciu, în mod repetat

  a) absenţe nemotivate de la serviciu; b) nerespectarea în mod repetat a programului de lucru

  a) absenţele nemotivate de la serviciu, precum şi încălcarea dispoziţiilor referitoare la respectarea programului de lucru;

  b) efectuarea cu întârziere a lucrărilor, din motive imputabile

  c) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor

  b) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;

  c) refuzul nejustificat de a îndeplini o îndatorire de serviciu;

  d) refuzul de a îndeplini atribuţiile de serviciu

  c) refuzul nejustificat de a îndeplini îndatoririle prevăzute de lege, de regulamente sau cele stabilite de conducerea ANR;

  d) nerespectarea secretului deliberării sau a confidenţialităţii lucrărilor care au acest caracter

  e) nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor cu acest caracter;

  d) nerespectarea confidenţialităţii lucrărilor care au acest caracter;

  e) exercitarea funcţiei, inclusiv nerespectarea

  normelor de procedură, cu rea‐credinţă sau din gravă neglijenţă, dacă fapta nu constituie infracţiune

  f) neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor;

  e) neglijenţă gravă sau neglijenţe repetate în rezolvarea lucrărilor;

  f) atitudinea nedemnă în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu faţă de colegi,; g) desfăşurarea de activităţi publice cu caracter politic sau manifestarea convingerilor politice în exercitarea atribuţiilor de serviciu

  g) manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea; h) desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic

  f) manifestările care aduc atingere demnităţii sau probităţii profesionale;

  h) încălcarea prevederilor legale referitoare la declaraţiile de avere, declaraţiile de interese, incompatibilităţi;

  i) încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi,

  g) încălcarea interdicţiilor şi incompatibilităţilor prevăzute de lege;

 • AGENŢIA NAŢIONALĂ

  PENTRU ROMI

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ pentru evaluarea profesională a personalului

  ANR

  Ediţia: 2 Nr.de ex.: 1

  Revizia: 2 Nr.de ex. :1

  Cod: P.O. Evaluarea personalului ANR

  Pagina 35 din 42

  Exemplar nr.: 1

  Ediţia 2

  Revizia 2

  Anexa 3.

  Fişa de interviu a candidatului/ persoanei evaluate

  Data și locul susţinerii interviului …………………………………….. Durata interviului ………………………………………………. Candidat …………………………………….. Funcţia pentru care este evaluat ………………………………….. Întrebări ale membrilor comisiei de concurs şi răspunsul candidatului:

  1. Întrebare……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ................................................................................................................................................................... Răspuns.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.Întrebare……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... Răspuns…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.Întrebare……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................................................................................................................................................................................. Răspuns…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4. Întrebare………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ................................................................................................................................................................... Răspuns…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.Întrebare……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................................................................

 • AGENŢIA NAŢIONALĂ

  PENTRU ROMI

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ pentru evaluarea profesională a personalului

  ANR

  Ediţia: 2 Nr.de ex.: 1

  Revizia: 2 Nr.de ex. :1

  Cod: P.O. Evaluarea personalului ANR

  Pagina 36 din 42

  Exemplar nr.: 1

  Ediţia 2

  Revizia 2

  Răspuns…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6.Întrebare………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................................... Răspuns.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7.Întrebare………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................... ................................................................................................................................................................... Răspuns.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 8.Întrebare………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................................... Răspuns.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 9.Întrebare……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Răspuns.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Recommended