Home >Documents >Biologie. Anatomie si fiziologie umana. Genetica si .... Anatomie si fiziologie. Genetica si... ·...

Biologie. Anatomie si fiziologie umana. Genetica si .... Anatomie si fiziologie. Genetica si... ·...

Date post:30-Aug-2019
Category:
View:224 times
Download:11 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Niculina Badiu

  BlologieAnatomie 9i fiziologie umandGeneticd gi ecologie umand

  - teste pentru bacalaureat -

  r4lBooklet

 • CUPRINS

  Conlinuturile programei si testele in care sunt evaluate ....................3

  ll. Functiile fundamentale ale organismului uman ..........................10

  B. Mutagenezd gi teratogenezd....".......... ................... 52C. Considera[ii bioetice in genetica umand.......... ...........................54

  A. Caracteristicile ecosistemelor antropizate gi modalitdti de investigare................... .............57B. lmpactul antropic asupra ecosistemelor naturale .......................58

  Fig. 7. Sistemul muscular (fale). . . . .... .....................65Fig, 8. Sistemul muscular (spate).......... .....................66

  Fig. 11. Circula{ia micd 9i circulalia mare............. ...........................68

  Fig. 16. Sistemul genital feminin......... .."..................72Fig.17. Sistemul genital masculin....... ..........................72

 • ANATOMIA $l FIZIOLOGIA UMANASINTEZE PENTRU BACALAUREAT

  clasa a Xl-a

  I. ALCATUIREA CORPULUI UMAN

  TOPOGRAFIA ORGANELOR $l A SISTEMELOR DE ORGANE:

  - celulele $i lesuturile alcituiesc: _ S,[?lilE'r= oRGANE

  - organele = grupdri de celule gi tesuturi care s-au diferentiat pentru indeplinireaanumitor functii;

  - organele interne = VISCERE;- SISTEMELE DE ORGANE = unitdti morfologice care indeplinesc principalele functii

  ale organismului: - de relatie;- de nutritie;- de reproducere.

  1. SEGMENTELE CORPULUI UMAN: - cap;- 9at;- trunchi;- membre.

  . CAPUL + GAtUt = extremitatea cefalicd a corpului.CAPUL este format din:- PARTEA CRANIANA (CUTIA CRANIANA = NEUROCRANIUL);

  - PARTEA FACIALA (VISCEROCRANIUL = FATA).GATUL = seglneotul care leagd capul de trunchi.

  - prezinti elemente: - SOMATICE: - mu$chi;- oase;- articula{ii.

  - VISCERALE: - laringe;- trahee;- esofag;- tiroidd;- paratiroide.

  . TRUNCHIUL - format din: - TORACE -+ CAVITATE TORACICA;- ABDOMEN -_> CAVITATE ABDOMINALA;- PELVIS -+ CAVITATE PELVIANA.

  CAVTTATEA TORACTCA este separatd de CAVITATEA ABDOMINALA prin muqchiulDIAFRAGMCAVITATEA PELVIANA ESIE liMitAtd iNfETiOT dE DIAFRAGMA PERINEALA.. MEMBRELE: - SUPERIOARE - se leagd de trunchi prin CENTURA SCAPULARA.

  PORTIUNEA LIBERA: _ BRAT;- ANTEBRAT;- uAtrtA.

  - I N F E R I OA R E : : ;'"';?ffi fEi'IH!'Ji I 1TJX FSi E LV I ANA

  - GAMBA;- PrcloR.

 • 2. PLANURI $t RAPORTURIANATOMTCECORPUL OMENESCT - simetrie BILATERALA;

  _ TREI AXE;_ TREI PLANURI.

  AXE: - AXUL LONGITUDINAL: - axut tungimii corpului;- este vertical;- are doi poli: - superior (cranial);

  - inferior (caudal).- AXUL SAGITAL (anteroposterior): - axul grosimii corpului;

  - doi poli: - anterior;- posterior.

  - AXUL TRANSVERSAL:- axul latimii corpului;- este orizontal;- doi poli: - stAng;

  - drept.PLANURI:

  - PLANUL FRONTAL: - merge paralel cu fruntea;- trece prin axul: - longitudinal

  qi

  - transversal.- PLANUL SAGTTAL (PLAN MEDTO-SAG|TAL):

  - trece prin axul: - longitudinalSi

  - sagital.- ?mparte corpul in: - parte anterioard (VENTRALA);

  - parte posterioard (DORSALA);_ PLANUL TRANSVERSAL (ORIZONTAL) (= PLANUL METAMERIEI CORPULUI):- trece prin axul: - sagital

  9i

  - transversal;- imparte corpul intr-o parte: - superioard (craniald);

  - inferioard (caudala).

  II. FUNCTIILE FUNDAMENTALE ALE ORGANISMULUI UMAN

  A. FUNCTIILE DE RELATIE:- sensibilitatea;- migcarea.

  !. SrsrEuul NERVos- indeplinegte doud functii:

  _ INTEGRAREA ORGANISMULUI iN IUTOIU;- cooRDoNAREA ACTtVtTATil - TESUTURT;

  - ORGANE,- SISTEME DE ORGANE,

  - din punct de vedere -;H:tt?l?g,t ) "'"

  doud componente:

  a) sistem nervos somatic (al vietii de relalie);b) sistem nervos vegetativ.

  to

 • 1. Sistemul neruos somatic:.- asigurd legdtura organism -+ mediul extern;- transformi excitatiile in senzatii = reactii- de apdrare;

  - de adaptare.2. sistemul neruos vegetatiu - regleazd. _ ) activitatea organelor interne:

  - coordoneazd, )- nutritia;- respiratia;- circulatia;- excretia.

  Din punct de vedere al localizdrii, sistemul nervos cuprinde:

  - sistem nervos central (SNC);- sistem nervos periferic (SNP).

  Sistemul nervos centraleste format din: - ENCEFAL; -_ MADUVA SPINARII.ENCEFALUL cuprinde: a) trunchiul cerebral: 1. bulb rahidian;

  2. puntea VAROLIO;3. mezencefal.

  b) cerebel;c) diencefal: 1. talamus;

  2. epitalamus;3. hipotalamus;4. metatalamus.

  d) emisferele cerebrale.ENCEFALUL $t MADUVA SPINARII formeaza NEVRAXUL (AXUL CEREBROSPINAL).

  Sistemul neruos periferic (SNP) este format din: - GANGLIONI NERVOSI;_ NERVI"

  NERVII: - dupd localizare: - CRANIENI;- SPINALI.

  - dupd functie: - SENZITIVI;- MOTORI;- Mlc9Tl.

  1. SISTEMUL NERVOS AL VIETII DE RELATIE - SN somatic- sistem unitar de orsane care: - ,,z|j!,lixii^

  ) functiite: _;Tilll" I=- psihice )

  ale organismului in raport cu conditiile variabile ale mediului.

  1a. Functia reflexd:

  - mecanismul fundamental de funclionare a sistemului nervos esle ACTUL REFLEX,care reprezinti reactia de rdspuns a centrilor nervogi la stimularea unei zonereceptoare.

  Rdspunsul reflex poate fi: - excitator;- inhibitor.

 • - baza anatomicd a actului reflex este ARCUL REFLEX (vezifig. 1, pag. 61) alcdtuit din:- RECEPTOR;. CALE AFERENTA lSrruZtrtVA;;. CENTRt NERVO$t;. oALE EFERENTA (rUOrOnnr);- EFECTOR.

  . RECEPTORII - pot fi: a) celule epiteliale senzoriale - gustative;- auditive;- vestibulare.

  b) terminatii nervoase - libere;- incapsulate.

  ROL: transformd energia stimululuiin impuls nervos.

  Dupi provenienla stimulului :a) EXTERORECEPTOBI- primesc stimuli din afara organismului;b) INTERORECEPTORI (VISCERORECEPTOBI) - primesc stimuli din interiorul

  organismului;_ BARORECEPTORI;_ CHEMORECEPTORI.

  c) PROPRIORECEPTOHI- primesc stimuli de la: - mu$chi;- tendoane;- articulaiii.

  - ROL: - informeazd despre pozitia corpului;- permit controlul migcarii.

  Dupi tipul de energie pe care o prelucreazd, receptorii pot fi:a) CHEMORECEPTORI- stimulati chimic: - muguri gustativi;

  - epiteliul olfactiv;- nociceptorii (receptorii pentru durere).

  b) FOTORECEPTORI - stimulati de lumini: - celule cu conuri;- celule cu bastonage.

  c) TERMORECEPTORI- stimulati de varialiile de temperaturi-+ terminalii neruoase libere

  d) MECANORECEPTORI - stimulali de deformarea membranei celulare- receptori: - tactili;

  - pentru vibratii;- pentru presiune.

  Dupi viteza de adaptare, pot fi:a)FAZlCl - rdspund cu o cregtere a activitdtii la aplicarea stimulului, dar, in ciuda

  mentinerii acestuia, activitatea lor scade ulterior: receptorul olfactiv;b) TONICI - prezintd activitate relativ constantd pe toatd durata aplicdrii stimulului:

  receptorul vizual;- CALEA AFERENTA= terminalii dendritice ale neuronilor senzitivi din:

  - ganglionii spinali;- oanglionii de pe traiectul unor nervi cranieni;

  12

 • CENTRUL REFLEX - neuroni medulari;- centri nervogi din: - trunchiul cerebral;

  - cerebel;- cortex.. CALEA EFERENTA - axonii neuronilor motori* somatici;

  - vegetativi.. EFECTORII: - mugchi striati pentru SN somatic;- mugchi netezi gi glande pentru SN vegetativ.

  in substanta cenugie a miduvei spindrii se inchid reflexe:

  - SOMATICE: - monosinaptice (2 neuroni);Ex.: reflex rotulian;

  reflex ahilian.polisinaptice (minim 3 neuroni);Ex.: reflex de flexie.

  - VEGETATIVE: - de mictiune;- defecatie;- sexuale;- vasoconstrictoare.

  1b. Functia de conducere a mdduvei spindrii

  Se realizeaz6, prin SUBSTANTA ALBAalcituitd din fascicule:a) ascendente;b) descendente;c) intersegmentare (de asociatie).

  a) cAlu ASoENDENTE MEDULARE deservesc sensibilitdtile:1. EXTEROCEPIVA -+ cdi: - specifice;

  - lungi;- cu proiectie corticali.

  - sensibilitatea tactili grosier5 (protopaticd) condusd prin fasciculul spinotalamic anterior;- sensibilitatea tactilS find (epicritici) condusd prin fascicule spinobulbare _ $fllr.n.- sensibilitatea termicd gi dureroasl condusd prin fascicul spinotalamic lateral.

  2. PROPRIOCEPTVA -+ cii - specifice;- cu proiectie - corticald;

  - subcorticald (paleocerebel).Se diferentiazi:2a) se n si b i I itate a p ro p ri oce ptiv d i n co n gti e ntd co nd u si pri n :

  - fascicul spinocerebelos direct (FLECHSIG) - pentru partea inferioari a corpului;- fascicul spinocerebelos incrucisat (GOWERS) - pentru:

  - partea superioard a trunchiului;- membrele superioare (cu proiectie subcorticala in cerebel).

  2b) se n si bi I itate a p ro p ri oce pti v d co n 1ti enfd ( ki n est ezicd) :fascicule sPinobulbals - /:arr 1

  _ trri*n ) -+ cu proiectie corticald

  13

 • 3. INTEROCEPIVA + cai: - nespecifice;- cu proiectie corticald difuzd.

  Condusd prin: - fascicule spinotalamice;- substanta reticulatd medulard.

  b) oAILE DESCENDENTE deservesc motilitSlile - VOLUNTARA;_ INVOLUNTARA.

  . MOTILTTATEA VOLUNTARA- controlati prin fascicule piramidale (corticospinale)- directe \- incruci$ate J

  -+ ambele pornesc din CORTEX + MOTONEURONIISOMATICI MEDULARI

  - prin axonii neuronilor somatici-+#-- musculatura scheletici =nervosCoNTRACTT r MUSCULARE CON$TT ENTE

  . MOTILITATEA INVOLUNTARA - automatd;- stereotiPd;- controlatd prin cii extrapiramidale cu origine

  in trunchiul cerebral =RUBROSPINALE din nucleii din MEZENCEFAL;VESTIBULOSPINALE din nucleii vestibulari bulbari;

  = ( TECTOSPINALE din COLICULII CVADRIGEMENI din MEZENCEFAL;OLIVOSPINALE din nucleii olivari bulbari;RETICULOSPINALE din SUBSTANTA RETICULATA a trunchiului cerebral.

  . nucleii de origine ai acestor fascicule sunt subordonati cortexului;

  . controlul cortexului asupra nucleilor de origine ai ciilor extrapiramidale se realizeazd,prin intermediul corpilor striati (ganglioni bazali) de la baza emisferelor.

  . motilitatea automatd are ROL in:- mentinerea - tonusului muscular;

  - echilibrului.- activitatea reflexd medulard;- coordonarea migcdrllor;- realizarea unor activit5{i umane complexe (mersul, scrisul, condusul maginii, inot).

  Cdile ascendente 9i cdile descendente piramidale trimit colaterale la:

  - nucleii trunchiului cerebral;- substanta reticulatd a trunchiului cerebral.

  2. SISTEMUL NERVOS AL VlETll VEGETATIVE - SN vegetativ- coordoneazd activitatea incongtientd a organelor interne;- components:

  - !ilV ;'I53h"tic;) au -

  i"#:;i,,";ntratd(centrii nervosi

  - porliune perifericd (ganglioni nervogi +nervi vegetativi sau fibre vegetative incomponenta unor nervi)

  - cele mai multe organe primesc inervatie vegetativd dubla gi antagonicd.

  14

 • Efectele stimultrrii SNV asupra diferitelor organe

  Organulefector Efectul stimulirii simpatice Efectul stimuldriiparasimpatice

  Ochilris (mugchi dilatator pupilar)lris (mugchi constrictor pupilar)Muschi ciliar

  Dilatarea pupilei (midriaza)Nu are efectRelaxare (pentru vederea ladistantd)

  Nu are efectConstric{ia pupilei (mioza)Constrictie (pentru vederea deaproape)

  GlandeLacrimaleSudoripareSalivare

  GastricelntestinaleMedulosuprarenale

  J secre{ia+ secretiaJ secre{ia - determind secretiesalivard vAscoasd

  I secretiaNu are efect+ secretia hormonald

  + secretia+ secretia la nivel palmar

  f secrelia - determini secretiesalivari apoasi+ secretia+ secretiaNu are efect

  CordFrecven{5ConducereFo(a de contractie

  1

  1

  1

  J

  JNu are efect

  Vase sangvine Vasoconstric!ie- atecteazl majoritatea vaselor(arteriole din tegument, viscere

  9i pa(ial din mugchii striali)

  Dilata{ie in cAteva teritoriivasculare

  PlimdniArbore bronqicGlande mucoase

  Dilata{ie

  - secretiaConstrictie+ secretia

  Ficat + glicogenoliza Nu are efect

  Pancreas - secrelia exocrini + secrelia exocrindSplina + contractia Nu are efect

  Tract urinar Reduce debitul urinar gisecretia de reninS; contractiasfincterului vezical

  Relaxeazi sfincterul vezicalintem

  Legenda tabelului: - inhiba; + stimuleaza; J scade; t cre$te.

  3. NOTTUNT ELEMENTARE DE IGIENA $l PATOLOGIEMeningita: - inflamalia meningelor de la nivel - spinal;

  - cerebral.- poate avea multiple etiologii - bacteriene;

  - virale.H e mo ragiil e ce rebral ei

  - afectiuni cerebrale determinate de sAngerarea la nivelul tesutului cerebral;- pot aparea datorita: - hipertensiunii arteriale;

  - unor traumatisme.

  15

 • Coloani vertebra16]]Vertebre

  fcervicale (C1-C7)

  Iu"n"o.*{toracice (T1-T12)

  lVertebrelombare (L1-15

  Ulni (cubitus)RadiusCenturipelviani

  ibuli (peroneu)

  Fig.6. Scheletul uman

  6+

 • Mugchiiflexoriaibraiului

  Mugchiulfrontal

  MuEchiul orbicularocular

  Mugchiul zigomatic

  Mugchiulmaseter

  Muqchiul orbicular

  Mugchiultrapez

  Muqchiulmareledorsal

  Mugchiuldeltoid

  Mugchiul pectoral

  Mugchiulbicepsbrahial

  Mugchiidrepliabdominali

  Mupchiul cvadricepsfemural

  Mugchiul adductorlung

  Muschiulcroitor

  Mugchiultibialanteior

  Mqchiulextensoraldegetelor

  Muschiulgasfocnemian

  Fig. 7. Sistemul muscular (fa!e)

  6S

 • Testut l

  SUBIECTUL I O0 de puncteA' 4 puncte

  Scrieti, pe foaia de examen, notiunile cu care trebuie sE completati spatiile libere din afirmaliaurmdtoare, astfelincAt aceasta sd fie corectd.Bazele azotate din structura nucleotidelor pot fi ...Si .....

  B' 6 PuncteNumitidoud oase ale membrului inferior; asociali fiecare os numit cu segmentul membruluiinferior din care face parte.

  c. 1o puncteScrieti, pe foaia de examen, litera corespunzdtoare rispunsului corect. Este corecti o singurdvarianti de rdspuns.1. Colonul secretd:

  a) apab) potasiuc) sodiud)vitamine

  2. Celulele fotoreceptoare cu bastona$ contin:a) retinenulb) rodopsinac) iodopsinad) fotopsina

  3. Printre hormonii nonglandulotropl se afl5:a) somatotropulb) corticotropinac) gonadotropineled)tirotropina

  4. Elemente ale biotopuluiintr-un ecosistem acvatic sunt:a) apab) factorii bioticic) planteled) organismele saprofite

  5. Glucidele se absorb activ sub formd de:a)fructozdb) galactozlc)aminoacizid) glicerol

  D. 10 puncteCititi, cu atenlie, afirmaliile urm6toare. Daci apreciati cd afirmatia este adevaratd, scrieli pefoaia de examen, in dreptul cifrei corespunzitoare afirmaliei, litera A. Daci apreciati cd afirmatiaeste fals6, scrieti pe foaia de examen, ?n dreptul cifrei corespunzdtoare afirmaliei, litera F gimodificati partial afirmalia pentru ca aceasta sd devind adevarati. Nu se accepti folosireanegaliei.

  74

 • 1. Fibra de cromatind contine proteine histonice ce formeazi nucleosomii.2. in contracliile izotonice se modifici tonusul muscular.

  3. in inspiralie, diafragmul se relaxeazd qi bolta diafragmaticd se amplificd.

  SUBIECTUL al ll-lea 30 de puncte

  A. 18 puncteActivitatea mecanic6 a inimii asigurd propulsarea sAngeluiin cele doui circulatii.a) enumerati componentele ciclului cardiac Ai cAte o caracteristicd pentru fiecare;b) o elevd, care are frecvenla cardiacd de 7Olbdtdi pe minut, s-a prezentat si dea probele

  sportive la ora de eductie fizici.Stabilili:- cAt dureazi ciclul cardiac in condi{ii de efort, dacd frecventa cardiaci este de 120 /bill1i

  pe minut;- care este debitul cardiac in repaus, dacd debitul sistolic este de 80 ml:- care structurd a inimii este afectatd, daci o micd parte din sAngele propulsat in ventricule,

  trece inapoi in atrii;c) completati problema de la punctul b) cu o alti cerinti pe care o formulati voi, folosind

  informa{ii gtiintifice specifice biologiei; rezolvali cerin{a pe care ali propus-o.

  B. 12 puncte$tiind cd o catend 3'-5'de ADN are urmitoarea seorenld de nucleotide GTAGTCGM, stabiliti:a) secventa de nucleotide din molecula de ARNm sintetizati;b) secvenla de nucleotide din catena 5'-3' complementari a ADN-ului;c) cAti codoni contine molecula de ARNm formati;d) completati aceastd problemd cu o alti cerinli pe care o {ormulati voi, folosind informatii

  gtiintifice specifice biologiei; rezolvaticerinta pe care a{i propus-o.

  SUBIECTUL al lll-lea 30 de puncte

  1. 14 puncteFunctiile de relatie constau in migcare Si sensibilitate. Ele sunt realizate de sistemul nervos,organele de siml, sistemul locomotor.a) caracterizati functia de conducere a SN, precizAnd: componenta structurali care o

  realizeazd, o cale ascendenti gi o cale descendenti;b) comparati arcul reflex monosinaptic cu cel polisinaptic, precizAnd o deosebire intre acestea;c) construiti patru enunturi afirmative, cdte doud pentru fiecare continut, utilizAnd limbajul

  gtiintific adecvat.Folosili, in acest scop, informalii referitoare la urmitoarele continuturi:- motilitate voluntari;- meningit6.

  2. 16 puncteComparativ cu procariotele, la eucariote, materialul genetic prezinti o structurd mult maicomplexE.a) enumerali trei proteine histonice care intri in structura nucleosomului;b) explicati afirmatia urmdtoare: ,,Fibra de cromatini are aspectul unui girag de perle";c) alcdtuili un minieseu intitulat,,Organizarea materialului genetic la virusuri", folosind informatia

  gtiintifici adecvati.[n acest scop, respectati urmitoarele etape:- enumerarea a $ase noliuni specifice acesteiteme;- construirea, cu ajutorul acestora, a unuitext coerent, format din maximum trei-patru fraze,

  folosind corect qi in corelalie notiunile enumerate.

  75

 • Test, l2

  SUBIECTUL I 30 de puncte

  A. 4 puncteScrieli, pe foaia de examen, notiunile cu care trebuie sd completatispatiile libere din afirmatiaurmdtoare, astfelinc6t aceasta sd fie corect6.Tripsina Si ............. sunt enzime proteolitice din sucul

  B. 6 puncteNumiti dou6 functii de relatie; asociati functiile numite cu sistemele care le realizeazd.

  C. 10 puncteScrieti, pe foaia de examen, litera corespunzdtoare rispunsului corect. Este corect6 o singurdvarianti de rdspuns.1. Guga endemicd gi mixedemul sunt boli ale:

  a) tiroideib) pancreasuluic) neurohipofizeid) adenohipofizei

  2. Sunt baze azolale pirimidinice:a) adenina gi timinab) guanina gi citozinac) timina gi citozinad) uracilul gi adenina

  3. ln timpul expiraliei fo(ate:a) se elimind volumul rezidualb) diafragma se contractic) presiunea aerului pulmonar scaded) volumul cutiei toracice si al pldmAnilor scade

  4. Din grupa poluantilor fizici fac parte:a) metalele greleb) acid azotosc) virusuriled) ultrasunetele

  5. Component al cutiei toracice este:a) coxalulb) sternulc)etmoiduld) sfenoidul

  D. 10 puncteCititi, cu atenlie, afirmaliile urmdtoare. Dacd apreciati cd afirmatia este adevarati, scrieti pefoaia de examen, in dreptul cifrei corespunzdtoare afirmatiei, litera A. Daci aprecia$ cd afirmatiaeste falsd, scrieli pe foaia de examen, in dreptul cifrei corespunzitoare afirmatiei, litera F gimodificati partial afirmatia pentru ca aceasta si devini adevarati. Nu se acceptd folosireanegatiei.

  t6

 • 1. Dezvoltarea rapidi a agezirilor urbane are un impact negativ asupra ecosistemelor naturale.2. ADN-ul bacterian este o moleculd bicatenard, liniari sau circulard.3. Gonada birbiteascd este spermatozoidul, iar cea femeiasci ovulul'

  SUBIECTUL al ll-lea 30 de puncte

  A. 18 puncte

  Sinteza proteice reprezintd functia heterocatalitici a ADN-ului.a) precizali rolurile ARN nuclear mic aiARN de transfer;b) sinteza unei catene polipeptidice se realizeazd pe baza informatiei unui fragment de ADN

  bicatenar, ce conline 108 codoni. Stabiliti urmitoarele:- numirul de nucleotide din structura Iragmentului de ADN (scrieli toate etapele necesare

  rezolvlrii cerintei);- succesiunea nucleotidelor din ARN-ul mesager complementar catenei 3' - 5'de ADN, care

  are urmdtoarea succesiune de nucleotide: CCTAGTAC.- enumerali o caracteristici a structurii primare a ADN-ului.

  c) completali problema de la punctul b) cu o alti cerintd pe care o formulati voi, folosindinformalii gtiin{ifice specifice biologiei; rezolvati cerinta pe care a{i propus-o.

  B. 12 puncteintr-un spital ajung simultan, Tn urma unui accident, mai multi studenti: Cristina, Teodora,Mihaela, care sunt donatoare, $i doi biieti, Alexandru gi Octavian, care au nevoie de transfuzii,toti avind sflnge Rh pozitiv. Cristina are grupa sanguind A(ll) Si poate dona sAnge ambilorbiieti. Celelalte doud fete pot dona sange doar unor persoane avAnd aceeagi grupe sanguina,in schimb ar putea primi sAnge de la orice prezumtiv donator din grup sau din afara grupului.

  Stabiliti:a) ce grupe sanguine pot avea cei doi baieti, gtiind cd fiecare con{ine o singuri aglutinind in

  plasma sanguini;b) ce grup sanguin qi ce aglutinogene au cele doui fete, care pot si-$i doneze sdnge numai

  intre ele;c) ce grupe de sAnge ar putea fi folosite pentru o transfuzie, pentru oricare dintre cele cinci

  persoane;d) completali aceasti problemi cu o alti cerinta pe care o formulati voi, folosind informalii

  Stiintifice specifice biologiei; rezolva{i cerinla pe care ati propus-o.

  SUBIECTUL al lll-lea 30 de puncte

  1 . 14 puncteActivitatea sistemului endocrine este controlati de hipotalamus prin intermediul hipofizei.a) explicali in ce constd controlul hipotalamusului asupra adenohipofizei;b) enumerali gonadotropinele 9i precizali cAte un rol al lor;c) construill pltru enunluri afirmative, cAte doui pentru fiecare con{inut, utilizAnd limbajul

  gtiinlific adecvat. Folosiliin acest scop informa{ii referitoare la urmitoarele continuturi:- prolactina- ADH-ul

  2. 16 PuncteLa nivelul sistemului respirator au loc ventilatia pulmonar6 gi schimbul de gaze.

  a) enumerali doud capacitdti respiratorii gi un volum respirator;b) explicali afirmalia urmitoare: ,,lnspira{ia este un proces activ'"c) alcituiti un minieseu intitulat "Transportul sanguin al gazelor respiratorii", folosind informalia

  gtiinlifica adecvatd. in acest scop, respectati urmitoarele etape:- enumerarea a gase noliuni specifice acestei teme.- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze,

  folosind corect gi in corelatie noliunile enumerate.

  77

of 18/18
Niculina Badiu Blologie Anatomie 9i fiziologie umand Geneticd gi ecologie umand - teste pentru bacalaureat - r4lBooklet
Embed Size (px)
Recommended