Home >Mobile >Biografia secretă a lui Ion

Biografia secretă a lui Ion

Date post:14-Jun-2020
Category:
View:8 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Colaj 2015 din diverse surse.
Transcript:

Vladimir ALEXE

ION ILIESCU

BIOGRAFIA SECRETĂ

CANDIDATUL MANCIURIAN

CUPRINS

PARTEA ÎNTÂI - SUB CUPOLA KREMLINULUI

I. PETELE ALBE DINTR-O BIOGRAFIE ROS, IE

II. “DESPRE TATĂL SĂU ATÂT SE CUNOAS, TE?”

III. ADOLESCENT, A STALINISTĂ: ILIESCU S, I “S, ANTIERISMUL” DE TIP GULAG

IV. LA MOSCOVA, ILIESCU A DEVENIT “INGINER AL SUFLETELOR” S, I EXPERT ÎN “MASKIROVKA”

V. INFILTRARE LA VÂRF: ION ILIESCU, “SUBMARIN” AL

MOSCOVEI ÎN “UNIUNEA INTERNAT, IONALĂ A STUDENT, ILOR

(UIS)

VI. “SPĂLAREA CREIERELOR”: ILIESCU S, I MINERIADELE

VII. REVOLUT, IA LUI ION: “UN FEL DE PÂR-PÂR-PÂR S, I CU ASTA BASTA!”

PARTEA A DOUA - SUB CUPOLA MAFIEI

VIII. ROMÂNIAGATE: LOVITURA DE STAT VALUTARĂ DIN 3 FEBRUARIE ’90

IX. CARACATIT, A BANCARĂ: MARILE INGINERII FINANCIARE ALE MAFIEI EREI ILIESCU (1990-1996)

X. LISTA PEDESERIS, TILOR SĂRACI DA’ CINSTIT, I S, I AFACERILE LOR CURAT-MURDARE (T, igareta 0, T, igareta 1, T, igareta 2)

XI. PRES, EDINTELE TURNULUI BABEL AL DROGURILOR

XII. CASCADELE FRAT, ILOR ISKANDARANI: T, IGARETA 0

XIII. FILIERA HAMAS: ILIESCU SPONSORIZAT DE TERORISM

XIV. AFACEREA AEROFINA: SISTEME DE OCHIRE PENTRU RACHETELE LUI SADDAM

XV. AFACEREA COSTEA S, I POLITCA FIRULUI ROS, U CU KREM-

LINUL: AXA MOSCOVA - BUCURES, TI ÎN OPERAT, IUNEA

JIMBOLIA S, I ZAVTRAGATE

PARTEA ÎNTÂI SUB CUPOLA KREMLINULUI

I.

PETELE ALBE DINTR-O BIOGRAFIE ROS, IE Pentru familia lui Ion ILIESCU, lumina a venit, Întotdeauna, de la Moscova

1. “RESCRIEREA PERMANENTĂ” A PROPRIEI BIOGRAFII - REFLEXUL LIDERILOR COMUNIS, TI ÎN CĂUTARE DE

LEGITIMITATE POLITICĂ

Biografiile liderilor comunis,ti ai secolului XX ilustrează, probabil, cel mai bine acel fenomen straniu de continuă rescriere a istoriei, specific societăt,ilor de tip totalitar, fenomen descris cu acuitate de George Orwell în romanul

“1984”. Adaptarea permanentă a trecutului la linia partidului din prezent, operat,iune întreprinsă de funct,ionarii umbrelor, dintr-un suprarealist minister al adevărului orwellian, a avut, între altele, s,i acea consecint,ă absurdă, trăită însă pe viu de cetăt,enii statelor comuniste ale Europei de Est: biografiile liderilor comunis,ti erau rescrise permanent, în birourile sect,iei “cadre” a partidului, atât în cursul viet,ii, cât s,i după moartea acestora. Rude incomode, inclusiv cele de gradul întâi, puteau dispărea ca prin farmec din biografia oficială sau îs,i modificau post-mortem, cât ai bate din palme, traiectoria viet,ii. Rolul unei mame naturale dar incompatibilă, cine s,tie din ce motiv; cu biografia marelui cârmaci, putea fi preluat foarte bine de o altă mamă, care corespundea criteriilor partidului, exact ca un rol dintr-o piesă de teatru. O sot,ie a marelui conducător care, într-un moment de disperare, se sinucisese, nu dispărea numai din biografia oficială a liderului, ci s,i din toate dict,ionarele, jurnalele de film, precum s,i din fotografiile oficiale. Personajul principal al noii biografli putea fi teleportat direct în mijlocul unor evenimente cu care nu avusese, de fapt, nici o tangent,ă dar al căror lider putea deveni - retroactiv - printr-un simplu truc fotografic ori grafologic, ori putea fi exfiltrat, pur s,i simplu, din documente considerate prea stânjenitoare pentru biografia sa de lider. Cum ar fi, de pildă, o notă informativă dată în tineret,e la politic ori o fotografie de grup, alături de alt lider, căzut între timp în dizgrat,ie. Se puteau fabrica, de asemenea, martori s,i ticlui mărturii, în funct,ie de necesităt,ile biografice ale momentului, după cum, la fel de bine, puteau dispărea, hocus-pocus, martorii reali s,i mărturiile autentice. Procesul de rescriere permanentă a biografiei unui lider comunist corespundea acelei continue nevoi de legitimitate a personajului, o legitimitate justificată de ambit,iile politice s,i de setea obsesivă de putere. Căci, pentru ca un asemenca individ în vârful piramidei puterii ori să amus,ineze în jurul acesteia, decenii la rând - în timp ce lumea, mentalităt,ile s,i valorile se schimbau neîncetat (uneori de o manieră dramatică) - era limpede că numai printr-o rescriere permanentă a biografiei aceasta putea deveni compatibilă cu prezentul - cu orice prezent asigurându-i personajului legitimitatea, care să-i justifice puterea ori ambit,iile de putere.

2. CA SĂ-S, I “LEGITIMEZE” TITLURILE ACADEMICE S, I PE CELE DE DOCTOR HONORIS CAUSA, CEAUS, ESCU S, I-A FALSIFICAT

ATÂT DIPLOMA DE BACALAUREAT, CÂT S, I PE CEA DE FACULTATE

România comunistă nu a făcut nici ea except,ie de la acest fenomen schizofrenic s,i nici nu avea cum să facă except,ie, atâta timp cât modelul a fost, după 1945, cel sovietic. Un exemplu notoriu este Ceaus,escu, stăpânul absolut al României timp de un sfert de veac, omul care a devenit în anii 70-80 obiectul unui cult al personalităt,ii inspirat de tradit,ia maoistă s,i de cea nord-coreeană. Predecesorul lui Iliescu la conducerea României, Nicolae Ceaus,escu, a început încă din 1965, imediat după preluarea puterii în partid, opera de cosmetizare a propriei biografii, care s-a dovedit a fi, mai apoi, primul pas în direct,ia cultului personalităt,ii.

Douăzeci s,i trei de milioane de Români au crezut, timp de un sfert de veac - mult,i o mai cred s,i astăzi - că omul care a condus destinele t,ării lor se născuse într-o comună onorabilă, Scornices,ti, într-o familie de t,ărani săraci s,i cinstit,i, în realitate, as,a cum dovedes,te foaia matricolă (vezi Anexa 3), Ceaus,escu nu se născuse în comuna Scornices,ti, ci într-un cătun din apropierea comunei, Tătărăi. Conform lui A.B. Cornea, originar din Scornices,ti, cătunul fusese întemeiat de câteva pâlcuri de tătari, refugiat,i prin partea locului după răscoala lui Tudor Vladimirescu, pe lângă care se aciuaseră ulterior mai multe grupuri de t,igani nomazi. În timp ce comuna Scornices,ti se constituise prin 1803, când boierul Radu Scornici primise încuviint,area Episcopului de Slatina să-i adune într-o as,ezare temeinică pe tot,i cei de prin partea locului s,i să le ridice o biserică. Conform autorului citat, numele real al familiei Ceaus,escu ar fi fost, init,ial, Ceausoglu, care se traduce din tătărăs,te prin fiu de slugă. Toate aceste detalii biografice deveneau, fires,te, incompatibile după 1965 - cu noul statut al lui Ceaus,escu s,i imperativele calităt,ii sale de lider comunist, cu iz nat,ionalist, ca să nu mai vorbim cu cele de geniu carpatin, titan al gândirii ori mare cârmaci. Astfel că primul gest făcut de Ceaus,escu în 1965 a fost sistematizarea zonei, adică desfiint,area cătunului, unde se afla casa natală, s,i trecerea întregului teritoriu în administrarea comunei Scornices,ti. Astfel, noul lider al României îs,i începea domnia prin raderea de pe fat,a pământului a as,ezării natale, din necesităt,i de biografie. Cum ambit,iile lui Ceaus,escu, de membru a diverse academii s,i de doctor honoris causa, impuneau reglementarea urgentă a studiilor sale liceale s,i universitare, s-au luat măsuri retroactive. În decembrie 1965, S, coala medie nr. 10 Zoia Kosmodemianskaia elibera Diploma de maturitate nr. 351243 absolventului Ceaus,escu A. Nicolae, care terminase cursurile anului s,colar 1964/1965, spre a se bucura de toate drepturile acordate de legile în vigoare (vezi Anexa 4). Absolventul devenise însă, între timp, de s,ase luni liderul partidului iar singurele sale studii atestate, până în acel moment, erau cele patru clase primare (a cincea începută, dar neterminată) trecute în foaia matricolă ment,ionată. Odată cosmetizate studiile medii, Ceaus,escu nu întârzie să absolve - o lună mai târziu, în ianuarie 1966 - Institutul de S, tiint,e Economice V.I. Lenin, conform Diplomei nr. 180142/ian. 1965 (vezi Anexa 5), document semnat în calitate de rector de Manea Mănescu, viitorul prim-ministru. Un fals intelectual calificat. Astfel, din necesităt,i de biografle, în numai câteva săptămâni, Ceaus,escu parcurgea în zbor tot,i anii de s,coală, din primare până la bacalaureat, precum s,i toate examenele facultăt,ii de economic generală inclusiv examenul de diplomă - fires,te, cu nota maximă. Drumul geniului carpatin către academii s,i titluri de doctor honoris causa era, în felul acesta, larg deschis. La fel s-a procedat s,i cu atestarea activităt,ii revolut,ionare a marelui cârmaci. Două exemple, între altele. Un proces oarecare din 1936, de la Bras,ov, al unui grup din care făcea parte, între alt,ii, s,i Ceaus,escu dar al cărui conducător era, de fapt, un agent Kominternist infiltrat din România, Vladimir Tarnovski, a fost falsificat de funct,ionarii umbrelor s,i metamorfozat într-un mare proces politic în care, retrospectiv, Ceausescu îi lua locul de lider al grupului lui Tarnovski. Pentru a se acredita astfel, retroactiv, legenda revolut,ionarului în pantaloni scurt,i. În timp ce o manifestat,ie din mai 1939 - organizată de comisarul regal Mihai Ralea din ordinul Regelui Carol al II-lea - era, la rândul său, metamorfozată retroactiv, de aceias,i funct,ionari ai umbrelor, dintr-o manifestat,ie monarhistă într-una comunistă. Condusă, bineînt,eles, de viitorul geniu carpatin, alături de viitoarea sot,ie s,i savantă de renume mondial. Ambii inserat,i, printr-un truc fotografic, într-o mare mult,ime s,i redescoperit,i, câteva decenii mai târziu, de apologet,ii cultului personalităt,ii lui Ceaus,escu, ocupat,i cu scrierea biografiei liderului. Într-o Românie în care rescrierea permanentă a trecutului s,i cosmetizarea propriei biografii, în raport de vremuri s,i necesităt,ile momentului, au fost, dece

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended