Home >Travel >Best apartments for rent in rome

Best apartments for rent in rome

Date post:07-Nov-2014
Category:
View:456 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
travel, tourist lifestyle
Transcript:
  • 1. PRELIMINARII PRIVIND EXPROPIEREA PENTRU CAUZAPRELIMINARII PRIVIND EXPROPIEREA PENTRU CAUZ?DE UTILITATE PUBLIC? I.1.Istoricul reglement?rii expropierii pentru cauz? de utilitate public?Pentru a intra n problematica lucr?rii EXPROPRIEREA PENTRU CAUZA DE UTILITATEPUBLIC?-MOD DE DOBNDIRE A BUNURILOR PUBLICE trebuie trecute n revist?, n linii marino?iunea de propietate prin funfamentarea teoretic? a caracterelor istorice.Plecnd de la prevederile art. 480 din Codul Civil Romn de la 1865 copie a Codului Napoleoniandin 1804, doctrina modern? a definit proprietatea ca fiind ?acel drept real care confer? titularuluiatributele de posesie, folosin?? ?i dispozi?ieasuprqa unuibun, atribute pe care numai el le poateexercita n plenitudinea lor, n putere proprie ?i n interes propriu, cu respectarea legisla?iei nvigoare?.(1) Plecnd de la aceast? defini?ie, ar?t?m c? proprietatea este dreptul cel mai deplin,fiind singuruldrept subiectiv care confer? titularului s?u trei atribute: a.Posesia const? n posibilitatea proprietarului de a st?pni bunul ce i apar?ine n materialitateasa, comportnd-se fa?? de ceilal?i ca fiind titularul dreptului de proprietate; b.Folosin?a confer? proprietarului facultatea de a ntrebuin?a bunul s?u, culegnd saupercepndn proprietate toate fructele naturale, industriale sau civile pe care acesta leproduce;c.Posesia const? n posibilitatea proprietarului de a st?pni bunul ce i apar?ine nmaterialitatea sa,comportnd-se fa?? de ceilal?i ca fiind titularul dreptului de proprietate ;d. Folosin?a confer? proprietarului facultatea de a ntrebuin?a bunul s?u, culegnd saupercepnd nproprietate toate fructele naturale, industriale sau civile pe care acesta1. Proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura ?i dispune de un lucru n mod exclusiv ?iabsolut, ns? n limitele determinate de lege.leproduce.Proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura ?i dispune de un lucru nmodexclusiv ?i absolut, ns? n limitele determinate de lege.(1) Dispozi?ia, ca atribut al propriet??ii, comport? dou? elemente:
  • 2. a.Dreptul dedispozi?ie material? ?i dreptul de dispozi?ie juridic?. este posibilitateaproprietarului de a dispune desubstan?a bunului, adic? de a-l transforma, de a-l consuma saudistruge, cu respectarea reglement?rilor n vigoare. b.Dreptul de dispozi?ie juridic? se concretizeaz? n facultateaproprietarului de a nstr?ina dreptulde proprietate, cu titlu oners sau gratuit, prin act ntrevii sau pentru cauz? de moarte, ?i de a-lgreva cu drepturi reale derivate, principalesau accesorii n favoarea altor persoane, cu respectarearegimului juridic instituit de lege. Caracterele dreptului de proprietate.Putem distinge caracterele dreptului de proprietate dindiverse perspective. Fiind considerat n prevederile art. 1 alin.1 din Primul Protocol Adi?ional alConven?iei Europene pentru Drepturile Omului ca un drept fundamental, dreptul deproprietate,prezentat prin prisma regulilor de drept privat, este dotat cu trei grupe decaracteristiciprincipale:-dreptul de proprietate este abslout ?i inviolabil ; -deplin ?i exclusive; -perpetuu ?itransmisibil. Caracterul absolut ?i inviolabil.Dreptul de proprietate este absolut deoarece este recunoscuttitularului s?u n raporturile cu to?i ceilal?i, care sunt obliga?i sa se ab?in? de a face ceva denatur? a mpiedica exercitarea sa. Proprietarul are la ndemn? ac?iunea n revendicare pentru a-?irecupera bunul din mna oricui, dreptul de proprietate fiind opozabil erga omnes, adic?tuturor. Dezvoltnd no?iunea juridic? de absolut, ar?t?m c? avnd acest apanaj al dreptului, proprietarulpoate s? fac? tot ceea ce vrea cu bunul s?u iar st?pnirea sa asuprabunului este nelimitat?, n timpce orice titular al unui alt tip de drept real asupra aceluibun este limitat prin lipsa dispozi?ieijuridice depline.1.Pentru istoricul no?iunii de proprietate precum ?i pentru diferitele teorii referitoarela acest drept,a sevedea L.Pop. G.Marty, P.Raynaud, ?Droit civil.Les biens?, ed.2, Paris, Sirey, 1980,p.29 -71 Cu toate acestea, prin diversele reglement?ri ?i limit?ri aduse de lege, n practic?exercitareapropriet??ii nu poate excede regulilor Cet??ii, libertatea absolut? putnd ducela haos. n chiardefini?ia propriet??ii, a?a cum o enun?? Codul Civil, se face referire la oserie de limit?ri pe carelegea le poate aduce exercit?rii dreptului de proprietate. Prin urmare, se poate conchide c? dreptul de proprietate este un drept absolut fa??de oricedrept real sau drept personal, dar n acela?i timp nu este absolut fa?? de el nsu?i,tocmai prinrestrngerile la care este supus de lege.Inviolabilitatea dreptului sus?ine caracterul s?u absolut.Potrivit art. 136 pct.5 din Constitu?ie.,,Proprietatea privat? este inviolabil?, n condi?iile legiiorganice?, singurele excep?ii fiind: a.Exproprierea pentru cauz? de utilitate public? ( art. 44 pct (3) Constitu?ie:? Nimeni nupoate fiexpropriat dect pentru o cauz? de utilitate public?, stabilit? potrivitlegii, cudreapt? ?i prealabil?desp?gubire?.Modificat? ?i completat? prin Legea de revizuire a Constitu?iei Romniei
  • 3. nr.429/2003, publicat? nMonitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003.(1) Subsolul oric?rei propriet??i mobiliare poate fi folosit ?i exploatat pentru lucr?ri de interesgeneral, potrivit art. 44 pct. 5 Constitu?ie ?Pentru lucr?ri de interes general,autoritatea public?poate folosi sub solul oric?rei propriet??i imobiliare, cu obliga?ia de adesp?gubi proprietarulpentru daunele aduse solului, planta?iilor sauconstruc?iilor,precum ?i pentru alte daune imputabileautorit??ii? Expropierea pentru cauz? de utilitate public este o restric?ie adus? dreptului depropietate.Textul constitu?iei din 1866 reglementa numai principiul ei ;am?nuntele ?imecanismul expropierii snt reglementate prin legea expropierii din 20 octombrie 1864,modificat?par?ial prin Legea din 9 februarie 1900 (2) Confiscarea nu exist? n dreptul privat modern,cel pu?in n principiu n principiu ?i n regul?general?. Nimeni nu poate fi folosit de bunul s?u,de exerci?iul ?i folosin?a dreptului s?u depropietate,dect pentru un motiv de utilitate1.Modificat? ?i completat? prin Legea de revizuire a Constitu?iei Romniei nr.429/2003,publicat?nMonitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2.n present expropierea pentru cauz? de utilitate public este reglementat? prin Legeanr.33/27.05.1994,promulgat? prin Decretul nr.78/26.05.1994 ?i publicat? n Monitorul Oficialnr.139/2.06.1994(D.R.)public.?i chiar n acest caz numai n schimbul unei desp?gubiri ( Cas.III.20 mai 1908,Bul 1908,p.983 ;14 aprilie 1909 Bul. 1909,p.471). Aceste principia erau scrise n Constitu?ia din 1866,care n art.19 spunea :,, Nimeni nu poatefi expropiat dect pentru cauz? de utilitate public,legalmente constatat? ?i dup? dreapt? ?iprealabil? desp?gubire,,. Art. 481C civ.spune la rndul s?u,, Nimeni nu poate fi silit a ceda propietatea sa,afar? numaipentru cauz? de utilitate public,?i n primul rind o dreapt? prealabil? desp?gubire,,.n sfr?it,Constitu?ia din 1923 la rndul ei spune,n art.17,alin3 :,,Nimeni nu poate fi expropiat dect pentrucauz? de utilitate public ?i dup? o dreapt? ?i prealabil? desp?gubire stabilit? de justi?ie,,(2) Expropierea fiind bazat? pe motive de utilitate public trebuie s? ?tim care snt motivelede utilitate public care o justific?.Art.19 din Constitu?ia din 1866 determina ea ns??iaceste motive,, Prin cauz? de utilitate publicurmeaz? a se n?elege numai comunicarea ?i salubritatea public ?i lucrari de licenta, lucrari dedizertatie, licenta la comanda de ap?rare a ??rii.(1)Nu se puteau admite alte cauze de utilitate public?, dect cele enumerate de art.19 dinConstitu?ie n mod expres,sau care rezultau din legile anterioare men?ionate de art.19.Legilespeciale nu puteau regal dect modul ?i procedura expropierii.Cu ocazia modific?rii art.19 n 1917 n vederea reformei agrare,s-au introdus n Constitu?iei noicause de utilitate public,motivnd expropierea.Iat? cauzele enumerate de art.19 n redactarea sadin 1917 : comunicarea, salubritatea public, lucrari de licenta, lucrari de dizertatie, licenta lacomanda de ap?rare a ??rii ?i cele de interes militar.Constitu?ia veche,chiar astfel cum a fostmodificat? n 1917, enumera ea ns??i n mod limitative cauzele de utilitate public.
  • 4. Noua Constitu?ie din 1923 a mers mai departe.n art.17,ea se mul?ume?te s? enun?eprincipiul expropierii, ns? adaug? :,,O lege special va determina cazurile de utilitate public,procedura ?i modul expropierii,, ( alin.4).n modul acesta,cazurile de utilitate public nu mai suntngr?dite de textul Constitu?iei,ci sunt l?sate la determinarea legiuitorului.1.Art.41.alin.3 din Constitu?ia Romnia din 1991 dispune c? :Nimeni nu poate fi expropiat dectpentru o cauz? de utilitate public, stabilit? potrivit legii,cu dreapt? ?i prealabil? desp?gubire (D.R.) I.2.No?iuni de expropiereExpropierea poate fi definit? ca trecerea for?at? n proprietatea public?, prin hot?rrejudec?toreasc?, a unor imobile aflate n proprietatea privat?, cu o dreapt? ?i prealabil?desp?gubire, pentru cauza de utilitate public?. Este o excep?ie de la caracterul absolut ?i inviolabilal dreptului de proprietate privat?.In vederea realiz?rii unor lucr?ri de utilitate public?, pentru care statul sau unit??ile administrativteritoriale nu dispun de terenul necesar, se poate recurge, dup? o procedur? special? ?i deexcep?ie, la exproprierea unor imobile proprietate privat? a persoanelor fizice sau juridice (cu sauf?r? scop lucrativ), inclusiv a unit??ilor administrativ - teritoriale (comun?, ora?. jude?). Potrivit an.41 alin.3 din Constitu?ia Romniei nimeni nu poate fi expropriat dect pentru cauza de utilitatepublic? stabilit? potrivit legi
Popular Tags: