Home >Documents >Bac Biologie Cls 11-12 Anatomia Si Fiziologia Omului ... Biologie Cls 11-12...

Bac Biologie Cls 11-12 Anatomia Si Fiziologia Omului ... Biologie Cls 11-12...

Date post:13-Oct-2019
Category:
View:35 times
Download:2 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Ioana Ariniq

  BACALAUREAT

  Biol*Sie Anat*min gi fiziol*gia *mului

  Genetica si ecolosie umand

  M Grup Edikrial

 • CUPRINS

  Partea 1 Sintezebacalaureat-clasaaXl-a. ....3

  l.l.Alcituireacorpuluiuman .....5 L.1,.L. Topografia organelor gi a sistemelor de organe.

  Planuri Ei raporturi anatomice . . . .5

  1.1.2. Niveluri de otganizate a corpului omenesc . . . . .7 1,.1,.2.1". Celula ..... ..7

  Organitelecelularecomune .....7 Dictiozomii(AparatulGolgi) ....8 Lizozomli .. . ... . .8 Ribozomii (Corpusculii lui Palade) . . . . . . . . . . . 8 Vacuolele .........8'Centrozomul(Centrulcelular) ........9 Mitocondriile(Condriomulcelular) ....9 Organitecelularespecifice ......9 Nucleul . ...9 Schimburile de substanfe prin membrana celulare , . . . 10

  1.1.2.2. Jesuturile ...12 A. fesuturile epiteliale (Epiteliile) . . . . . . . . . .12B.fesuturileconjunctive ......13

  1.2. Funclii fundamentale ale organismului uman . . . .21. 1.2.1. Funcfiile de relalie . . . . . . .21,

  1,.2.1,.1,. Sistemulnervos ....21, Mdduvaspindrii ........22

  a)-configurafieinteme .... .......22 b)-funcfiilemHduvei .... ...23

  Trunchiulcerebral ......26 a)-configurafieinteme .... .......26 b)-funcfiile trunchiuluicerebral .... . . ...27

  Cerebelul ........28 a)-configurafieinteme .... .......28 b)-funcfiilecerebelului... ........28

  Diencefalul .... ........29 a)-configurafieinteme .... .......29 b)-funcfiilediencefalului . ........29

  Emisferelecerebrale ....30 a)-coffigurafieinteme .... .......30 b)-tuncfii .....32

 • Nofiuni elementare de igiend gi patologie . . . . . . . . 35 Sistemulnervos vegetativ (SNV) .....37

  a)-structurd... ......37 b) - efectele stimuldrii sistemului nervos

  vegetativ ........38 1,.2.1".2.Analizatorii .......40

  Segmenteleunuianalizator. ...40 Fiziologia analizatorului cutanat (Exteroceptiv) . . . .40 Fiziologiaanalizatoruluivizual .......42 Fiziologia analizatorului acustico-vestibular . . . . . . . M Nofiuni elementare de igiend qi patologie . . . .46

  l.2.1..3.Glandeleendocrine .......48 Topografie .......48 Hipohza (Glanda pituitard) . . .48

  A.Adenohipohza .....48 B. Lobulintermediarhipofizar .....50 C.Neurohipohza .....50' Tiroida.. ........51

  . Glandelesuprarenale. ........52 I. Corticosuprarenala . .. . . ..52 Il.Medulosuprarenala ... ...54

  Pancreasulendocrin ....55 Gonadele ........55

  -Ovarulendocrin ....56 -Testicululendocrin ........56

  1.2.1.4. Sistemullocomotor .......57 Structur[ . . ..... .57

  I. Sistemulosos. ......57 - Creqterea ir:r lungime qi grosime a oaselor . . . .57 -Scheletul corpuluiuman .......58 1. Scheletulcapului .......58 2.Scheletultrunchiului... .......58 3.Scheletulmembrelor.... ......59

  Il.Sistemulmuscular .......60 -Structurd ........60 - Principalele grupe de muqchi somatici . . . . . . . 50 -Proprietlfilemuqchilor.. ......62

  Nofiuni elementare de igiend qi patologie . . . . . . . . 63

  l.2.2.Funcfiiledenutrifie ......65 1,.2.2.1,. Digestiagiabsorbfia ......65

  Digestia . . .66 a. Digestiabucald .....66 b. Digestia gastricd . . .56 c. Digestiaintestinald .......67

  \: i ^- '

  \,,4. \_-

  1..2.3. Functii \.

 • Absorbfiaintestinali ....68 Fiziologiaintestinuluigros ....68 Nofiuni elementare de igiend gi patologie . . . .69

  1..2.2.2. Circulafia .. .7L

  'T'i5o;i;;;;ad;: :: ::: :: .il -FactorulRh .. ......72

  Activitateacardiacd .....72 Mareagimicacirculafie .......74 Imunitateaorganismului.. ....74 Noliuni elementare de igienH gi patologie . . . .75

  Ventilafia pulmonard ...77 Schimburile gazoaserespiratorii . . . . . .......78 Nofiuni elementare de igieni qi patologie . . . .78

  1.2.2.4. Excrefia .....79 Formareaurinei ........79 Micfiunea(Eliminareaurinei) ........80 Noliuni elementare de igienH gi patologie . . . . 81

  1.2.3. Funcfiadereproducere.... ......82 Sistemulreproducdtorfeminin .......82 Sistemulreproduc5tormasculin ......83 Sindtateareproducerii... .....83

  -Concep{ia ....84 -Sarcinaginagterea ........84

  *;rff[ffi:l?,;;;t;;;;iP;;G;: : : 33 Partea a 2-a Sinteze bacalaureat-clasa a Xll-a ....87

  2.l.Genetici ....89 2.L.l.Geneticimoleculari. .....89

  2.L1,1.AcrLzlinuc1eici .....89 - Compozifia chimici . . .89 - Structura primard qi secundari aADN-ului . . . . . . 90 - Tipuri, structura qi sinteza ARN-ului . . . . . .91, - Funcfia autocatalitici gi heterocataliticd . . . .92

  2.1.1,.2. Organizarea materialului genetic la virusuri, procariote gi eucariote ....93

  2.l.2.Geneticiumani ....95 2.1.2.1. Genomul uman - complementul cromozomal . . . . . . . 95 2.1,.2.2. Mutageneza gi terato g eneza - anomalii

  cromozomale asociate canceruluiuman . . . . . . . 97

 • Absorbfiaintestinal6 ....68 Fiziologiaintestinuluigros ....68 Nofiuni elementare de igiend gi patologie . . . .69

  1,.2.2.2. Circulafia ...71.

  'Tti5o;i;;;;a;;; :::: : :::::: : .7, -FactorulRh .. ......72

  Activitateacardiaci .....72 Mareagimica circulalie .......74 Imunitateaorganismului.. ....74 Nofiuni elementare de igienH qi patologie . . . .75

  1.2.2.3. Respirafia ...77 Ventilaliapulmonari ...77 Schimburile gazoaserespiratorii .. .. . . .. ....78 Nofiuni elementare de igienl qi patologie . . . .78

  1,.2.2.4. Excrefia . . .. .79 Formareaurinei ........79 Micflunea(Eliminareaurinei) ........80 Nofiuni elementare de igienfi gi patologie . . . . 81

  L.2.3.Funcfiadereproducere.... ......82 Sistemulreproducdtorfeminin .......82 Sistemulreproducitormasculin ......83 SdnXtateareproducerii... .....83

  -Concepfia ....84 -Sarcinaginagterea ........84

  *;-??Hffiii,.; ;;i;il;;i;;;i;st" : : : : 33 Partea a 2-a Sinteze bacalaureat-clasaaXll-a ....87

  2.l.Genetici ....89 2.l.l.Geneticimoleculard. .....89

  2.1,.1,.1,.Aciziinucleici .....89 - Compozifia chimic[ . . .89 - Structura primard qi secundard aADN-ului . . . . . . 90 - Tipuri, structura qi sinteza ARN-ului . . . . . .91, - Funclia autocatalitici gi heterocataliticl . . . .92

  2.1..1,.2. Organizarea materialului genetic la virusuri, procariotegieucariote ....93

  2.l.2.Geneticiumani ....95 2.1,.2.1,.Gerromul uman- complemenhrl cromozomal . . . . . . . 95 2.L.2.2. Mutageneza gi teratogeneza - anomalii

  cromozomale asociate cancerului uman . . . . . . .97

 • 2.1,2.! Domenii de aplicabilitate gi considerafii bioetice ingeneticaumanH ........98

  -Sfaturilegenetice .....98 -Diagnosticulprenatal ..... ...99 - Fertilizarea in vitro . . . 100 -Clonareaterapeuticd .......100 -Terapiagenici .......101

  2.2.Ecologieumani ......102 2.2.7. Caructeristicile ecosistemelor anhopi zate gi modalitifi

  deinvestigare ....102 - Particularitdli ale biotopului gi biocenozei . . . . . . . . . 102 - Relalii interspecifice in ecosistemele antropizate . . . . 103 -Modalitdfide investigare aecosistemelor .. .. 103

  2.2.2.lmpactul antropic asupra ecosistemelor naturale . . . . L04

  Partea a 3-a Variante de subiecte pentru examenul de bacalaureat . . . . 105

  -Varianta1.... ...107 -Varianta2.... ...110 -Varianta3... ...113 -Varianta4.... ...11,6 -Varianta5.... ...119 -Varianta6.... ...122 -Varianta7.... ...125 -Varianta8.... ...128 -Varianta9.... ...131 -Varianta10... ...134 -Variantall ... ...137 -Varianta12... ...140 -Varianta13... ...1,43 -Varianta1.4... ...146 -Varianta15... ...149

  Partea a 4-a Testedeevaluarecurenti-ClasaaXl-a. ...153 Teste de evaluare curenti - Clasa a Xll-a . . . .227 Partea a 5-a lndicalii. Rispunsuri. Modele de rezolvare . .249 Anexe A. Programa de examen pentru disciplina biologie - bacalaureat ........ ... 297 B. Subiect model propus de Ministerul Educatiei pentru bacalaureat 2015 . .. . 302

 • ffmrf-mm X

  Sinteze bacalaureat - clasa a XI-a

  1.1. Alcituirea corpului uman 1.2. Functii fundamentale ale organismului

  uman

 • 1.1. Alcatuirea corpului uman

  1.1.1. Topografia organelor gi a sistemelor de organe.

  Planuri gi raporturi anatomice

  Pentru stabilirea pozifiei segmentelor corpului gi a raporturilor care existd trtre ele seuttLizeazd ca elemente de orientare axe (coresp*d dimensiunilor spafiului gi se ir:rtretaie ir unghi drept) gi planuri (cAte un plan trece prin douH axe).

  Corpul uman este tridimensional gi are simetrie bilaterald.

  Planulfrontal:

  - este dispus vertical gi este orientat paralel cu fruntea gi trece prin axul longitudinal gi transversal;

  - imparte corpul intr-o parte anterioarl (ventrald) gi una posterioard (dor- sald);

  - de exemplu: nasul este sifuat anterior, iar coloana vertebrald, posterior. Planulsagital:

  - este perpendicular pe cel frontal gi strdbate corpul dinainte inapoi, trec6nd prin axul longitudinal qi sagita|

  - trece prin mijlocul corpului ca un plan de simetrie; - de exemplu: ochii sunt agezali lateral fald de nas qi medial falI de uredri. Planul transvercal:

  - este perpendicular pe cel frontal gi sagital gi trece prin axul sagital gi transversa!

  - imparte corpul in: partea superioarfr (craniali) gi partea inferioard (cau- dald);

  - de exemplu: nasul este situat cranial fa!5 de gur6, iar genunchiul este situat caudal fa![ de qold.

  Organele interne sunt situate in cavitifl ale corpului.

  E o G Ot o o N

  rE v|, t! E o+, IU

  I o No+,c UI

  Ooo

  na

  n

  5

 • CAVITATE ANTERIOARA

  CAVITATE TORACICA

  CAVITATE ABDOMINO.PELVIANA

  Cavitate abdominali

  Cavitate pelvianX

  Topografia organelor. Cavitifile corpu

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended