Home >Services >Aviz ANRM - Romaltyn Mining

Aviz ANRM - Romaltyn Mining

Date post:07-Aug-2015
Category:
View:59 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
  1. 1. ' 10-05-2011 14:22 FRM-ANHI-DGGECRRMIE MDZISIYDQB 142 7-851 E003 F-i o M N A AGENTIA NATIONAL PENTRU RESURSE MINERALE SE APROB, PREEDRTFE Aviz nr. 05 J Mdzl/Obiect: -P1anul de gestionare a deemrilor; SLC. Romaltyn Mining S.R.L. - Baia MarcI. .:S:C.. ROMALTYN MENING SRJ..., cu scrisoarca. nr.714/30.03.201l, nrcgistrat 'la- 'A.N.R M. sub nr.. 1000/3 l.03;201`1-,.a solicitaravizul AN RM. pcntm documcntaia Planul.de cstiorarc a deeurilor", lucrare rtocmit de S.C..Romaltyn~Mining S.R.L. ` 'ARomaltyn Mining S.R.L. 211 transmis mrscrisoarea nr. 752/2s;04.20, nrcgistrat &la A.N.-R.M. . 1sub nr. 301. 257/281342011, Neruda canstarare m. 83/27042011' a Tcritorial BRi-MHC, n conformiaecu ama 9.1.3 din Ancxn l. ia- aprobarea Proceduri penrru aprobarca Planului de gestionare a ahcurilnr din indusrriile xtractive publicat n Monitorul Ofcial nr. 67`dn 26-ianumic^201~1 - - -Compartmcntulu dc :InspccicII. Din analiz& documcmaici prczcntzc rczulr urmtoarele:Documentata Planul de gestionare a deeurilor" are ca obicct instalaiilc pcntru dceurile cxtractvc din pcrimctrclc :arc face obiectul licenei nr. .1/19982.Prin "Planul de gesiona-e a deeurlof' sunt stabilite pentru specifcul societii obiecivele planului dc gestiorarc a dccurilor (prevenirea san educema generrii de deen-i i a efecrelor nociv:: alc accstora, ncurajarca valorfcri dceurilor extractive prin recuperarea san reutilizarea accstora, asigurarca climinrii n siguram pc tcrmcn lung, perioada post-nchidere), confom an. 8 alin. (2) din HG m. 856/2008 privind gcstionarca dccurilor din indusuia cxt-activ..In cadxul documcntatici se prezint situaia. existent caracterzati de oprirea tcmporar. a activitii, prccum i situatia privind reluarea activittii programa& pentru nceputul anului 2012. Oprirea Iemporar a activittii a avut loc n contcxml nchcicrii etapci de exploatare a unuia din celc dou iazri de stcrile (Iazul Mazda) i pregtirii trecerii la exploaarca cclui cls-nl doilea (Iazul Central). ~ Simaiia exisrena' esra caracterizat de urmtoarele elemente principvale:- Tchnologia de pmcesare n azim Romaltyn utilizcazz un procedeu CIP-CIL- Sterlul nal este transportat prinlr-o conduct pe o distant de 5 km la iazul de decantareAurul (depozit de deeuri pe durat nedeermirat cu o suyu-sfat& de 93 ha s' capacitate proiectai de 15 mil. one) i dcpozitat prin hidrocicloane; au fost deja depuse 5,436 mil. t. - Deeu] rezultt ese caracterizat din punct de vedere constitutiv ca tid un amestcc de elamene chimice libere (metal: grele Zn, Pb, Cu, metale ca Fe, Cr, Ni sau sub form& de 1Ordinul nr. 180/2010 :prvnd .
  2. 2. ` 10-05-2011l)1 4 : 22 FROM-ANRM-DGGECRRMI E+40Z13170005 142 7-851 17.004 17-080sulfzi, oxizi ete.) i are caracter toxic (eca 370 m/i ciamr total). Conform legisiatiei romne antcrioare, deeul em cisificat in eategoria deeurilor perculoase, clasiicare neninui conform HG 8515/2008 in vigoare. Mnitorzarea construcei iazului se face prim controale zilnice ale personalului i periodice din partea unei comisii de expeni anlatimi. Se urmrete: stabilitaea iazului, evolutia nivelului i calitatea apelor subte-ane, neninerea parametrilor de sigurani (limea plajei, cefa apei depuse, volumul apei din iaz i calitatea acesieia). Operatorui a elahorat prevederi pe linia nchderii i activittii de post-inchidere a depozitului de deeri, confurm obligatilor legale. Programul de msuri prcventive la iaml Aurul: neninerea in stare de functionare a instalaiilor de golire i epuraire a apelor din iaz n caz de precipitatii mari, verifearea exfltraiilor, verifici la instalatia de drenaj npc, verifcarea calittii apclor freatice ete. Planul de intervetii pertm siuaii de urgen i avarii pe perioada opririi tempomm identiiici i clasific evenimentelc ce pot avea loc n condiii de mctionare redus. La Iazul Aurul se identific ase scenarii (rupcrea total& a digului de contur, formarea de bree in digul de contur, iisurarea geommnbranei de la baza iazului, cedaea unei sonde inverse, avarierea sistemului de denaj, avm-il la slstemele de alimentare i distribuie a curentului electric). iar la uzina Romaityn un seenariu (avarii la rezervorul de eianur). Siuapia pragnmat pentru insalaa de deeuri prezinid urmoarele elementi: principal:: fa de situaiia .In data apririempplrjarc:- ` A . a). pmerea niexploatae a azului Centfal, aidoilea obiectiv prevzut de lieena nr. 1/l998;2 ~ b). puneea in fuctiure a conductci de iidrouansport ntre incinta iaz Central - uzinade procesae Romaltyn (eee, 8.2_ (km): . .v , ' . 95150091?? n, Mic-ti. . mc de 'rediieerefa' entnmgli de cian _ _ de preparaee lapteli de_,vjr, ririrea capacitiibz ilufde' 'avarii 'i a bazinului de retinere: . , _ i' ' d). ,sienna i pinggm finciune a. eondixetei_ (izim lfoujaliyn - iazul Aurul (eca 5.2 zkrx): i " i e). punerezinilricine a inei instalaiii deepurare a apelorj cu cianur clin iazl Aurui; _ f) fstlarea inor iparituri de aummatizarein' cirouitele tehnologice pin care se-'wehiculeaz substane toxic:: i periculoase.'de nouraeprin metod: specific: exploatri n ender& i atcsate i n BAT - urile europene. Se face trataren primar n staia. de la. baza iazului Central pentru adueerea la parametrii de transportul prin conducta la uzina de procesare.Instalatin de procesare esi: deseris pe faze tehnologice. cu mentiorarea modului de implementare a statiei de decianurare care este inglobat in fluxuile de steril i suprafetele construite ocupate pn la data opririi temporare.Cele 8,0 milioane zone de steril m prelucrate in uzina RomaItyrLse depoziteaz n depozitu] de deeuri (iazul de steril Aurul). Caracteristiciie sterilului dcpus difer de cele avute nainte de oprirea emporar: apar elemente n plus (mamul), ia: eoninutul de cianuri este sczut (sub 10 ppm).Prin prisma celor cinei oriterii previzute in Deciziile nr. 2009/359/CE i 2009/360/CE, i avnd n vcdere Decizia 2009/337/CE sub aspect de riscuri privind accidentele majore, operaorul apreciaza c instalatia dc deeuri se ncndreaz 'in cntegoria A.Modalitile de depozitare i trataxe a deeurilor suni prezentate n contextul stuaiei mbuntite datornt punerii n functiune a instalatiei de decieiuraxe la uzina Romaltyn i a statiei de epurae a apelor decantate din iazul Aurul, i iau in considerare influenta faetomlui timp asupra chimlsmului in perioada de oprire temporar.Sunt prezentate sisicmele pentru urmrirea comportrii constructiei iazului (U.C.C.), descrierea tehnologiilor de ratare/depozitare a deeurilor i nstainia de epurae a apelor decantate.apdrul tlwqilllteiiilcigie de prpeesare nl uziiei Romaltyn a. _ui-ei siaitii. i ;i F5 di" SEIUIOQ 'Se ,dcpoztcaz DC iezl Aurul, a imei instalaiiExtragerea celor 8 milioane de tane de steril: flotate dn iazul centre] se face cu hidmmonitoarc
  3. 3. 10-05-2011 14:22 FROM-ANRM-DGGECRRMIE *40213170005142 T-851 P.005 F-DBS- Prin cele dou instaiaii de reducere i epurarc a cianurii in sterilul depus pe iazul Aurul se urmrete aingerea nivelului de perfoman stabilit de legislaia comunitar armonizat: - concemragia n cianuri a deeurilor depuse in iaz sub 10 mg/I; - coninutul in cianiri a apelor tehnologice dcversare din iaz in rul Lpu: sub 0,1 mg/i .- Documentaia prezint o analiz& a modului de 'incadrare in cele mai bune tehnici disponibile a insalatiilor de n-atare i depoztare a deeurilor la S.C. Romaltyn Mining S.R.L.- Se prezin strategia penm nchiderea, ecologlzarea l monitorizarea depoziului de deeuri.- Activitatea se preconizeazi a f sistam dupe cca 7 ani, dupn care se va trece la dezafectarea pe obiective. Simultan cu dezafectarea se va desfura reabilitarea suprafeelor ocupate.- Obiectivele reabilitaxil sun:: siablllzarea taiuzelor i bermelor prin acoperire cu s01 vcgetal i vegetae, lucrri de colectare i drenare a epelor pluviale, lucrri de decomaminare a terenudlor, lueri de resolidiiicare a teremrilor, lucrri de monitorizare i lucrri de inreyinere.- Dezafccarea i reccrea eoologic a iazuiui Aunl va avea o dura de cc: 8 ani, timp n care anunite instalaii vor ramne funcionale (state de pompe, staia de epurare).~ Doeunertaiia prezin i o evaluarc a msuriior de reduce::: a ernisiilor de poluani in sol, subsol i ap subteran pentru toate amplasanentele ocupate de instalaa de gestionare a deeurilor, precum i un program de monitorizare a calitii factorilor de mediu pe perioada de actlvltate. _- Documentaia trateazi si prevederile planului dc urgente_ intern, care ia in considerare scenarilede accident major posibile la toate amplasameneie, dupa prezentarea substanelor pericuioase carepanlcip pe ntreg fluxul de transport, trtare i depozitaree cieeuilcr.III. PIcinuI de geerionare a deeiiillor. reepectiiceriniele i norma de coniinut cuprinse n Anexa-l . . -la Ordinul. nr. .180/2010 privind apfbarea Procedurii pentru_ aprobarea Planului de, gesionare ~adeeurrardsindusrrzp exrzieme. pubiicet In Mqniomotcai m, 67 din.26 ianuaie-EOI-li. v.- .~ ~. . i Documentaia ::onune io _se-Ie, ide' anexe Tpiane) care prezim aruplasamentul i .instalaiilor.pentru~ deeuri, situaia llinll lucraijiledjncljidere i ecologizare-penamplesamentil -.-proiectuluiAu-l.? . : .. .i ._ . : ._. ._ A H ,_ .aiLi Avnd n vedere :ele przemae; pe baza analirll- documentaie transmise i a coiciuzilor lal cave s-a -ajuns n rma anallzei, ~ A.N.R.M. avizeaz favorabll, documentayia ,flanul de-geslionare-a .deeurilor" prezenrat de S.C. ROMALTYN MJNING S.R.L. n confomitate cu prevederile .HG nr. '856/2008 .in condiiile prevzte la puncrul IV. . .I '. . '.IV. Dlrectia General! Gcitionaru, Evaluare i Concesioa-e Resurse/Rezewe Minerale. Integrare European, face urmtoarele precizri:Planul de gestionaxe a deeurilor fumizeaza informaii suticierte penru cvaluarea capaciti operatorului de a indeplini obiectivele planul de gestionare a deeiurilor prevzute la art.8 alin (2) din HG nr. 2356/2008.Opiunea i netoda aleas ndeplinesc obiectivele plaulii de gestionare a deeurilor prevzut la. 211.3, alin (2) liLa) din HG nr. 856/2008.Fat de elemcmcle prczcntate se apreciaz c activitatea de producie a societii Roma

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended