+ All Categories
Home > Documents > Audit Energetic P1

Audit Energetic P1

Date post: 22-Dec-2015
Category:
Author: ion-tatian
View: 52 times
Download: 5 times
Share this document with a friend
Description:
In aceasta lucrare este eximplificat un model de audit energetic al unei cladiri
Embed Size (px)
of 33 /33
S.C.AVA SYSTEM CERT S.R.L Bistrita,str. Drumul Cetatii,nr. 1 9A EXPERTIZA SI AUDIT ENERGETIC Amplasament: Str.Zrmbrulut,Nr.g,Mun. Blstnta,Jud. Btstnta- Nasaud BENEFICIAR GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT *CASUTA CU POVESTI'' Bstnta,str. Zlmbrulut,nr.9,jud. Bstnta-Nasaud
Transcript
 • S.C.AVA SYSTEM CERT S.R.LBistrita,str. Drumul Cetatii,nr. 1 9A

  EXPERTIZA SI AUDIT ENERGETIC

  Amplasament:

  Str.Zrmbrulut,Nr.g,Mun. Blstnta,Jud. Btstnta-Nasaud

  BENEFICIAR

  GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT *CASUTA CU POVESTI''Bstnta,str. Zlmbrulut,nr.9,jud. Bstnta-Nasaud

 • CUPRINS

  1) lnformatrr prtvtnd cladlrea certtftcata2) Brevrar de calcul3) Certrficat de performanta energetlca cladtre certificata sl cladlre de

  refennta4) Raport de audlt energetlc5) Coefrcrent global de tzolare termtca G6) Studru pflvlnd aptcarea pachetelor de reabllttare termoenergetlca a

  cladrnt7) Planurt,fatade,foto

 • {ermoficare -Punct termic centra-termoficare -Punct termic local-alta sursa sau sursa mlxta

  3.Tipul sistemului de incalzire:

  - incalzire locala cu sobe '- incalzire locala cu corpuri statice- incalzire centrala cu aer cald- incalzire centrala cu plansee incalzitoare- alt sistem de incalzire

  o Date privind instalatiile de incalzire cu sobe:- numarul sobelor- t ipul sobelor

  o Date privind instalatiile de incalzire interioara cu corpuri statice:

  Tip corp static In spatial locuit In spatiul comun TOTAL777-1500-4 0 6777-1400-4 0 7 7777-1200-6 0 2777-900-4 5 5777 -7 50-4 \,

  0?a

  3777-500-4777-660-4

  ., 2777-600-4 0 2 2777-1680-4 1 I777-800-4 6 6777-700-4 I 1ll1-160 6777-264-4

  U^J

  _ 13

  600-1700-2 0 2600-1220-4 0 4600-1500-4 J 3600-1300-4 I 8600-1 100-2 0 5 5600-1600-2 0 t a600-'1800-2 0 2 2600-'1500-2 () I600-900-4 0 2 2600-1400-4 0 1 7 1 7600-600-4 t) 5 5500-1700-2 0 7 7500-500-2 0 1 1500-260-6 0

  .) 2500-370-4 0 1 1500-400-4 0 1 1500-500-6 0 4 ^500-450-2 0 1 1500-750-2 0 6 b

  Tabla 22-600-800 U 3 JTOTAL 0 132 132

 • - Necesarul de caldura de calcul: 992981'5 W- Racordul la sursa centralizata de caldura:

  - racord unic- mult iplu

  -Contor de caldura:- tip contor -- anul instalarii : -- existenta vizei metrologice.-

  -Element de reglaj tehnic si hidraul ic:- la nivel de record: DA

  - la nivelul coloanelor: -- la nivelul corpurilor statice -

  -Lung imeato ta |aare te |e ided is t r ibu t ieamp|asata inspat i ine inca |z i te .04.Date privind instalatia de apa calda de consum:

  - surse de enersie pentru tl:lijffiidffi'fft;ol,'"r"on"''- centrala termica de cartier- termof icare-punct termic central- termoficare -Punct termic local- alta sursa sau sursa mlxta:

  - Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum :- din sursa centralizata- centrala termica Proprle- boiler cu acumulare- preparare locala cu aparate de tip instant a c.m- preparare local ape Pliia:- alt sistem de Preparare a.c. m.

  -Puncte de consum a.c.m .44-Numaru |deob|ec tesan i ta repet ipur i :1spa |a to r i22wc;20 |avoare ; lcadadus-Racord la sursa centralizata de caldura :

  - racord unic- mult iplu

  -Conducta de recirculare a a.c.m. :- functionala- nu functioneaza- nu exista

  - Contor de caldura general:- tip contor -- anul instalarii -- existenta vizei metrologice : -

  - Debitmetre la nivelul punctelor de consum :- nu exista- partial- peste tot\

  -Lung imeato ta |aare te |e ided is t r ibu t ieamp|asata inSpat i ine inca |z i te :0

 • s.Date privSnd instalatia de iluminat:

  La interiorul claclirii- gradinita sunt folosite preponderent corpuri de iluminat culamoi fluorescente.

  conform normativului de calcul a eficientei energetice Mc 001/2006 , in vigoare ,consumul specific de energie electric este:

  Cladirc-gradinita Suprafata mp Consum specific ( kwh/an)1 1810,12 29792,4

  INTOCMIT,Auditor energetic Pentru cladiri:

  Wl*n#

 • Breviar de calcul

  Partea | - date de intrare

  Date de identificare investi$e:Denumrre: AU DIT EN ERG ETICCod proiect CPE 13Proiectant general: S.C.AVA SYSTEI,I CERT S. R. L.Proiectant de specialitate: S.C AVA SYSTEI'I CERT S R.L.Beneficiar: Gradinita cu program prelungit"CASUTACU POVESTI "Adresa: str.Zimbrului,nr-9

  Caracteristici amplasamentAn proiectare: I 971Localitate: BistritaJudet: Bistrita- l'lasaudTemperaturi medir lunare (C):

  i i - ' - - i l *

  -9.4 t{.5mff aFr Ett lltt &.i A,g :[email protected]

  . 5 r 3 . 0 5 11.35 1S.45 zZE 24.*5 24 1 8

  Intensitatea totald a. I I ; N E s E i s fttutrfd

  N 1 220 (grade zile) 3850D12(zileJ: 224Te (C): -21

 • Auditor:N ume: Alexandru ArdeleanGrad. ISpecializare. ClSerie: UANumar: 02149

  Factori de penalizare:pO = 1 372 dupa cum urmeaza:- Uscata,cu posibrlitatea de acces la instalatia comuna n l =- Usa_este prevazutacu sistem automat de inchiclere si sjstem rje siguranta r(intedon, cheie) p2 =- Ferestre I usi in stare buna si prevazute cu qarnituri de eransare o: =- corpurile statice sunt dotate cu armaturi deieglal, oar cefputin un sferl dintre 'aceEtea nu sunt functionale- corpurile statice au fost demontate sr spalate / curatate in totalitate cu mai rnultP4

  =

  de trei ani in urma- Coloanele de inialzire nu sunt preyazute cu armaturi de separare sj qolire

  "

  Ou =acestora sau nu sunt functionale- Nu exista nici contor general de caldura pentru incalzire nici contor general

  p6 =pgllf"! lpl_.,-l-da me. lalerp, consumurite de catdura fijncl determinaie in sistempF= -- Stare buna a tencurelii exterioare nB =?ttltgSttp! prezinta pete de condens {in sezonul rece) F9 =

  - Acopers eTans plO =- Cosurile au fost curatate gglpltln g q4q ln uttimri doi ani iit t =- Cladire fara sistem de ventilaie organizata pjz =

  Caracteristici qeometrice:P - perimetrul construc{iei: | 88.6 mH - ihbl{imea construcJiei. 1 0.1 mReqimirrdl{ime: S+P+l EHnivel -indl{imea de nrvel: 215 mSc - suprafata construitd la sol. I I 24 l5 mp5d- suprafala desfiguratd: 3312 45 mpSloc - suprafala spa{iilor locuite: 1 068.gg mpSinc - suprafaJa spa{iilorincAlzite: 1768.22 mpSu - suprafa{a utild: I 810.12 mpV - Volumul clddiri i: I I 353.92 mcVloc - Volumul locuit al clf,dirii: 2939.122 mcVinc - Volurnulincilzit al clddiri i. 4840-605 mc

  .02

  05

  .43

  . 1 502

  06

 • Factori conversie energie Drimari si emisie CO2:Facto ri convers i e en ergi e prim aE-Fhl - factor conversieincdlzire: I _l - Gaz naturalFwl - factor conyersie preparare apE caldd: l.l - Gaz naturalFil - factor conversie iluminat: 2.8 - Energie electrica, cogenFactori emisie CO2:FhCO2 - factor emisie CO2incblzire: 0_205 - GazFwCO2 - factor emisie CO2 preparare ap5 caldi: 0.205 - GazFiC02 - factor emisie CO2 iluminat: 0_09- Electricitate

  Plangeu supeior: l,t*edg llW./tnd(ll

  L031.031.t)31.031.03

  rIW{EdrI iCo6d6ri aegreden

  t . t o

  Hcier* i

  Hidrci:ddieSapa egalizareZgura de ezanP{Eca din fasi cu gsluriTencuiala din morlEr si yat

  Plangeuinferior

  Flaca din Hon slnb armatStrat fihnr|t pidrisLjrrFft.nurd ds pdll|ant

  o.$1.74

  Teren ndural S3 m 1

 • Elementeuifiale:Itdterid rnftt tlT

  Tandde - c Dlda. cxr dsua foideqedm la dictarta de 2 -.. 4 cm 0.75 u.J

  0.55 0.75 0.3

  Caracteristici anvelopi existentttPereli:

  TD Oricr*ae Aie{Ep)Rhk/w! r

  HIftTk/wl

  Rlltirl(Fpklwl

  Fdd -tslFb

  GVP25 5E 23t'....0.5#2825 0,342568 t t IGVP25 19?....0.5352625D.n 0.385399 t z IGVP25 NV 329_...0.53526250.66 0.J51?732 1GVP?5 NE 139,...0.5352625g.n 0.39ti7416 1G\,f25 NE 49.7V0.53525250.79 8A.2&574 I

  SuprafaJa totali: 949.5599 mp Rezistenta medie corectatl 0_3648S4 mpK/W

  PlangeusuperiorrDen"'ire lrp ioryr lmrvwr l. , i&.ry ,6#;$l i["* iTerBsa T."*9 t926... 119427 :0,796 0.8J0S35 Z 0.9 lSuprafala totald: 926.68 mp RezistenJa medie corectatd: 0.930836 mpK/W

  Plangeuinferiar*t" ]rotp)

  .

  ('pklw) ,'

  0*-{l , M} ,[*t

  t-2,8 ,,)?:1!yW- lq?9? 1115669 -i3-- - i1 i

  Suprafa{a totali: 92S.S8 mp Rezisten{a medie corectatd: I 7S66e mpK/W

 • Caracteristici termice combinatArii totale {mp):

  EhacrfetlrdG

  PlanseuifErior

  1.137F19 |

  Clddire nereabilihfii'Rezistenta termica corectata (mpKAIV):

  Plarer lPtrsr lEler-rreAfe{ior lYfirde

  i Planceurertre 1 s.Dslor*ilt.

  _iigr,*-1L_Plangsri{rior

  Clddire reabilitah-Rezistenta termica corectata (mpl(W):

  Elewlertrde

  P[*mrifeftrr

  iEermieI r*rae

  I( b. L) {wK)

  Coefrindie Perde Pl csrs|.Fedtr Pkrrcrrirfedor EkgieYird TOTALPachet 1 1,7934S5 5.021746 3.5J4&2 0.55 1.971912Pachet 2 2.26165S 5.821746 3.574862 0.55 ?.119547Pachel 3 2.637621 5.021748 3.574.S52 n 6 ( 2.m6?/,

  I(b. L) (wK)

 • PtancEu Flangsrirf,s*r

  EksievHE TOTAL

  198485 ,2216906 2.990319 0.3895555 1.311537

  Eleserfetlrde

  Planssrl{6ior-Ferde

  Clddire de referinttRezistenta termica corectata (mp KAiy'):

  r^ Ptans*urerse

  *erior'_'. --i ..__--_--- - ..

  r1,198485 i?.21S906

  I (b. L) (wK)

  Aporturi energetice pentru inc5lzire:Clddire nereabiliffiii-

  i G . G " : f i , ( bI Gr9h/anl I &Irhr'anl i ft$h/anl j &rYh/arl llrece i ree lcdd I cJd ii_44':'.lj- ___ .i;jia_q'_,, -iiq19{-_ ._- j-l*'it ,,__ _,

  Clddie reabilt'ffiii-

  I orfrfrEFG

  , Paslret I: - . . ' ' , , -!-acnel I

  FECnet .5

  Clddte dereferin.d'i < r

  * - ' - f c - * i s i

  -

  : G ,lftw}I,r-r) i[.wrtr-t) iftWh/an| i &Wh/al jLry ].ry ---- ls{9-- -- - j S-- - - iiry.lq1 _*_ i311019t_. __ i!qgq$_ __i5rup,_ i

  sOsWh/*l)IEDE

  CbGfThrilrlIEEE

  GtsWh/EnfcJd

  &&Whfil'cdd

  4263.51 31403-S3 rg9s4.6 15754.6242693.51 314t}3.83 18tS4.6 r 5750.6242693.51 314S3.83 189S4.6 t ) t w . b t

 • Consumuri pentru inc6lzire:n - factor de utilizare = 0.9Cledienereabiliffiti-

  CISdEe reabilitaEi'

  Clddire de referinEi-

  AhGL{G) i Gf,tr&fitlcl.r}r

  (xfr&tfiffr

  155420.5

  176745,5 100.4111S4970.4 93.72144

  Consumuri pentru oreparare ao5 caldftVac: l062.88mcVac.c: 387.951mcQac: 60712-97 kWh/anQac,c | 1]28.18 kwhtanQacd. 2778.485 kWh/anQacm: 8l2 lS.64kWh/anqacm: 46. I 41 76 [kWh/(mpanl

 • Consumuri pentru iluminat:Sv: 341.87mpSinc: 1760-22mpSv/Sinc: 0.15422Wil: 29792.4 kWh/anwil: 1 S-92538 [kWhl(mpan[

  Consumuri specifice:Clddire nereabilihftt

  Pachet 1r Facfrct 2 93.TZ1MPechet 3 90.20661

  Cfddire de referinlii-

  Clddte reabilitafii'

 • Indicatori economici:etuor*Wh)

  l ei ftlYh/dl

  Cr|r{et-ra}

  It0r-,!rrl

  347397.3 17.852W9ry1i9,34?36.

  tll;;/ 3

  3g i-755514.1 |' " - - - - i * - - - - - - " r30 ' .769325.9 i

  l b iAoz ,h -

  ' ( IJzi,Slil/[email protected]')--, j,k!&1,s4i-t!S/- jEIt j'T29526.3 lnlgz.i 4t4.4blB igg.gm0q

  Clddirei Ooc6l-ti*, Pacjre{ 1:' racnel z

  r Pachd 3

  reabilitaEi-

  Clfrdire de referin!f;

  Cl E dir e n ere a h ili tafii-

  F c02 b 62367180.4 213751.4 208.5992 12t.4345

  z wu7.7 7ffin8.7 &1.2406 4.07593 u7472.2 191s93.2 I97.3743 110.4)96

 • Obseruatii

  In urma analizarii performantei termotehnice a constructiei se concluzioneazaca aceasta nu este conforma si este necesara luarea de masuri de reabilitaretermica in vederea imbunatatirii consumurilor specifice cu reducereacorespunzatoare a emisiilor de noxe,

  Intocmit

  Ardelean Alexandru

  WTi#

 • Cod postallocalitate

  4 2 t0 t0715

  'i:{:i:""!";E:;:;':',:l:i; i;z'"::t:f:{!'i!}7,,,,,,. datorate utituerij ner!?!:.i:

  Nr. inreqistrare la DataConsi l iulLocal inregistrdri i

  VWrcFNL L t t d a

  XEo.a-,oo)t-oo)(!{Jre(EELoIFLoCLoT'+,(5o

  tFELoo

  $8J?[E,i"e, 68.73Performanta energeticd a clddiriit Ae certificare : Metodologia de calcul

  at Peiormanlei Energetice a Clddiilor elaboratd in

  B ). c)

  D

  Eficienle energetice scizutaanual specific de energie

  lndice de emisi iConsum anual specific de energie

  lkwh/m'anl Pentru: Cledireacertificate

  Clidireade reterinti

  incilzire: 287.55 EAoi caldi de consum: 46.14 Dclimatizare: 0Ventilare mecanice: 0l luminat artificial: 16.93 A

  consum anual specific de energie din surse regenerabile lkwhim2anl: 0

  Date privind cladirea certificata:Adresa cledirii: Gradinita cu oroqramprelunqit"cASUTA cU PoVESTl",str.Zimbrului,nr'96ut"q; i i i . raoir i i : colect iva Aria ut i le: 181p12m:il#;;; #;il;ffi Aria construiti desreeurate:. - . ^ -3312 45 m';i;;i;ftil;;;;;scJputetauorariic-ertif icatuluienergeticf, 93!ili!qrg-9-ngjgg!-qq

  ji.'lrr

  /2-'',"?;s

  G;adu l s ispecialitatea(c, i, ci)

  t-cl

  Numele 9 i p renumele

  Alexandru Ardelean

  Seria 9iNr. certif icatde atestare

  uA-02149

  Nr. 9i data in

  ,-i.:- ,'ii"ti.iiu i" ialabilitate a prezentului Cerlificat Eneryetic este de 1A anide la data

 • DATE PRIVTND EVALUAREA PERFORMANTEI ENERGETICE A CLADIRIIo Grile de clasificare energetica a cladirii functie de consumul de cdlduri

  irrrcAlztRe:iE

  ^ i - ( ' | r ) ( ' , oF s F R S 3kWhlm'an

  TOTAL:INCALZIRE,APA CALDADE CONSUM, ILUMINAT

  R R E EkWh/m'zan

  APA CALDA DE CONSUM:. E t

  ( v oV j 6 P RkWhlm'an

  CLIMATIZARE:

  8 E E E gkWh/m'an

  anual specific:ILUMINAT:

  e g s F 5kWh/m'?an

  VENTILARE MECANICA:

  st

  to(\

  tr Performanta energetici a clidirii de referinte:Cons-onsum anuat spec'ltic oe energie I Notar

  [kwh/m'an] Pentru: I energeticdincilzire: 149'88 |tffi':l,',Xli" consum:

  61'62 | as.ozVentilare mecanice: 0l luminat 16'93

  Penalizeri acordate clidirii certificate 9i motivarea acestora:

  P0 = 1.372 dupa cum urmeazd:- Uscata cu posibilitatea de acces la instalatia comuna- usa este prevazuta cu sistem automat de inchidere si sistem de siguranta (interfon' cheie)- Fetestre / usi in stare buna si plevazute cu garnituri de etansare- corDurile statice sunt dotate cu armaturi de reglaj, dar cel putin un sfelt dintre acestea nu suntfunctionale- corpurile statice au fost demontate si spalate I curatate in totalitate cu mai mult de trei ani in ulma- Coloanele de incalzire nu Sunt prevazute cu armaturi de separare si golire a acestora sau nu sunlfunctionale- Nu exista nici contor general de caldura pentru incalzire nici contor general pentru apa caldamenajera, consumurilsde caldura fiind determinate in sistem pausal- Stare buna a tencuielii exterioare- Pereti exteriori prezinta pete de condens (in sezonul rece)- Acoperis etans- Cosurile au fost curatate cel putin o data in ultimii doi ani- cladire fara sistem de ventilale organizata

  p 1 = 1p2= 1p 3 = ' 1

  p4 = 1.Ozp5 = 1.05

  pO = '1.03

  p 7 = 1 . 1 5p 8 = 1p9 = 1.O2p 1 0 = 1p 1 1 = 1p12 = 1.06

  I

  Recomanddri pentru reducerea costurilor prin imbunetetirea performantei energetice a cledirii :

 • RAPORT DE AUDIT ENERGETIC

  1. Informatii generale cu privire la constructie

  Date de identificare ale investitieiDenumire: AUDIT ENERGETICCod proiect: CPE 13Proiectant general: S.C.AVA SYSTEM CERT S.R.L.Proiectant de specialitate: S.C. AVA SYSTEM CERT S.R.L.Beneficiar: Gradinita cu program prelungit"CASUTA CU POVESTI"Adresa: str.Zimbrului,nr.9,Mun.Bistrita-Nasaudjud.Bistrita-Nasaud

  AuditorNume: Alexandru ArdeleanGrad: ISpecializarea: CISeria: UANumarul: 02149

  Caracteristici qeometrice ale constructieiP- perimetrul constructiei 188.6[m]H- inaltimea maxima a constructiei

 • Descrierea generala a constructiei

  Cladirea a fost construita in anul 197i, avand destinatia de gradinita. Ca si alcatuireconstructiva are fundatii izolate sub stalpi si continue sub zidurile de caramida. Suprastructuraeste in cadre ( stalpi si grinzi ) din beton armat.Peretii de inchidere si compartimentare sunt dincaramida si se voisolidariza de elementele structurale din beton armat.Pe peretii exteriori cat sipe cei interiori s-au realizat tencuieli din mortar de var si ciment. Acoperisul este de tip terasanecirculabila.

  Finisajele interioare sunt cu vopsele obisnuite iar in spatiile umede s-a montat gresie sifaianta.

  pardoselile sunt din parchet in spatiile destinate activitatilor de tip prescolar si dingresie in spatiile umede.

  O parte din ferestre au ramas cele vechi din lemn,iar cea mai mare parte au fostinlocuite iu ferestre din PVC cu geam termoizolant. Usile s-au inlocuit in totalitate cu usi dinPVC cu geam termoizolant.

  Ci si utilitati ,cladirea este alimentata cu energie electrica si apa prin record de lareteaua publica.Atat energia electrica cat si apa rece sunt contorizate. lncalzirea este produsa deun cazan de tip Vaillant,iir apa calda de un alt cazan de tip Vaillant si de catre un boiler .

  Cladirea a fost racordata la sistemul cantralizat de termoficare ,dar odata cu disparitiaacestuia s-a oplat pentru solulia actuala.

  O parte din term oizolatia conductelor din subsol s-a degradat si a imbatranit ,o parte dinconducte fiind dezizolate. Radiatoarele sunt in marea 1or majoritate din fonta cu 4 sau 6coloane.Datorita faptului ca nu au fost curatate si spalate,ele nu mai radiaza caldura in modcorespunzator.pierderile de energie (nu de agent) sunt foarte mari ,practic temperatura din subsol fiind foarteapropiata de temperature interioara . Datorita acestui fapt,in procesul de expertizare si auditare,s-a ionsiderat ci placa de pe sol este elementul prin care se pierde energie catre exterior..

  O parte din trotuarile de protectie sunt degradate,permitand infiltratii de apa la nivelulelevatiei si fundatiei.Intr-u cat starea acoperisului tip terasa nu era cofespunzatoare,acesta prezentand

  degradari importante care au condus la infiltratii si pierderi de caldura,peste acesta s-a construito sa.panta cu invelitoare din tabla . In urma expertizarli si auditarii ,s-a intocmit certificatul deperlormanta energetica. Acesta a scos in evidenta faptul ca,cladirea are consumuri specificemari si neiustificate.incadrarea ei facandu-se intr-o clasa energetica inferioara'

  2. Evaluarea performantei energetice a constructiei

  Calculul performantei energetica a cladirilor presupune parcurgerea a 2 etapeprincipale:

  1. Determinarea caracteristicilor termice a anvelopei cladirii (partea de constructii);

 • 2. Determinarea necesarului de energie pentru incalzirea cladirii , pentru pfeparafea apelcalde de consum si pentru iluminat ( partea de instalatii)

  Principalele etape care urmeaza a fi parcurse sunt urmatoarele:

  Constructii:1 . Determinarea rezistentelor termice corectate pentru toate elementele de anvelopa prin

  care se pierde caldura(R');2. Determinarea cuplajului termic corectat ( (xuf,) );3. Calculul aporturilor energetice (Qe) reprezentand suma dintre sursele interne (Q) si

  aportul radiatiei solare prin ferestre (Q");

  Instalatii:4. Determinarea pierderilor de caldura ale cladirii prin anvelopa (Q1);5. Determinarea necesarului de energie pentru incalzirea cladirii (Q1);6. Determinarea totalului pierderilor de caldura datorate instalatiei de incalzire inclusiv

  pierderile de caldura recuperate (Q15);7. Determinarea caldurii recuperate de la sistemul de incalzire si a caldurii recuperate de

  la subsistemul de incalzire . coloane * racorduri (Q.u.);8. Determinarea caldurii recuperate de la sistemul de distributie apa calda pe perioada de

  incalzire (Q"1'n);9. Determinarea consumului de incalzire (Q6);10. Determinarea energiei primare (Ep) si a emisiilor de Coz;i 1. Determinarea consumurilor specifice pentru incalzire(qi".), apa calda menajara(q*"'),

  iluminat(w1), total (qt"t) precum si pentru cele de energie primara si emisii de dioxid decarbon,

  12. Completare si eliberare certificat energetic:I 3 . Completare si eliberare anexa cen ificat energetic

  Caracteristici amplasament

  An proiectare : 197 iLocalitate : BistritaJudet : Bistrita-Nasaud

  T medii lunareran feb mart apri l mar runre iulie aug sept oct noi dec-9 .4 -4.5 3 .05 1 1 . 3

  51.8.45

  2.1..o t 4 . > J z4 1 8 10.75 J . O -4.3

 • Intensitatea radiatiei totalaN NN E SE S SV V NV orizontal21.1 27 47.1 74.8 85.3 7 1 . 8 47 .1 27 85 .6

  N1220 - 3850[grade zile]Dp - 224 lzrlelTe - -21 ["C]

  Factori de penalizare ai cladirii initiale

  po : |.372 dupa cum urmeazap 1- starea subsolului tehnic - 1p2- usa de intrare in cladire - 1p3- starea elementelor de inchidere mobile - Ip4- starea armaturilor de inchidere si reglaj de la corpuri statice - 1.02p5- intretinerea instalatiei de incalzire exterioara - i.05p6- existenta armaturilor de separare si golire a coloanelor de incalzire - 1.03p7- existenta echipamentelor de masura pentru decontarea consumurilor de caldura - 1. 15p8 - starea finisajelor exterioare ale peretilor exteriori - Ip9- starea peretilor exteriori in functie de gradul de umiditatea al acestora - 1.02p10- starea acoperisului de peste pod - Ip 1 1- starea cosurilor de evacuare a fumului - Ip 12- existenta sistemului de ventilare organizata - \.06

  Componenta elemente de anvelopa

  Pereti

  Qtrot i f f nqt io nprot i

  Denumire Material Grosimelml

  tr [w/mk] Coeficientdepreciere

  G\? 25 Tencuiala din mortar si var 0.02 0.87 1 ,03Zidarie din caramizi cu golurivertical tip GVP

  n ? { 0,75 1,03

  Tencuiala din mortar si var 0.02 0.87 i . 03

 • Plansee

  Planseu superior (terasa)

  Elemente vitrate

  Date intrare consumuri apa calda

  tac - temperature de livrare a apei calde : 60 [oC]tar - temperature apa rece necesara pentru preparare apa calda: 10 ["C]tm temperature medie a apei de consum livrata : 50 [uC]a - consum specific de apa aferent unui consumator / zi:8 IU om zi]nu - numar utilizatoi = 364fl - coeficient adimensional calcul pierderi apa- 1,3f2 - coeficient adimensional calcul pierderi apa * 1,05nz - durara de furnizare a apei calde rn zile I ltna - 22,42 zilellunaz - durata de furnizare a apei calde in ore / zi -13 oreth - numarul de ore furnizare i an - 29I,46 orelan

  Denumire Material Grosimelml

  l.[w/mk] Coeficientdepreciere

  Terasa Hidroizolatie 0,007 o, l7 1 ,03Sapa egalizare 0.05 0,46 1 ,03Zgxa de cazan 0, 18 0,29 1,03Placa din fasii cu goluri 0 . 1 5 0,59 1,03Tencuiala din mortar si var 0,02 0,87 1

  Planseu inferiorDenumire Material Grosime

  ( m )1"[w/mk] Coeficient

  deprecierePlaca pe sol Sapa egalizare 0,07 0,46 I

  Placa din beton slab armat 0, r2 1.74 1,01Strat filtrant pietris 0 ,15 0,7 1 .03Umplutura de pamant 0. 15 1 , 1 6 1,03Teren natural 0-3 m 3 2

  Material R Im'lkl gr orTamplarie cuplata cu doua foide seam la distanta de 2-4 cm

  0,39 n 7 < 0,3

  PVC 0,75 0.3

 • Date intrare consumuri iluminat

  Determinarea perioadei de incalzire

  Caracteristici termice ale constructiei

  Cladire nereabilitata2m

  Tip cladire Suprafata [m'] Bai iluminatenaturat

  Gradinita 183 0 da

  Luna Nr.zile

  Te['C] rircl 0ed["C] Dzrecelzilel

  t(ti-te) Dz cald(zile)

  T(ti-te)cald

  Ianuarie 3 I -9.4 20,83 t9,7004r 3 1 931,13 0 0Februarie 28 - 4 5 20.83 19.7004128 '709.24 0 0Martie 3 l 3,0s 20,83 19"70041.3 1 s 5 1 . 1 8 0 0Aprilie 30 1 1 . 3 5 20,83 19.70047 30 284.4 0 0Mai 3 1 18,45 20.83 19,70041 26.5704863.23772I L)45)) 1.0.54226Iunie 30 z l ,o 20.83 19.700410 0 l 0 53.10001Iulie 3 1 1 A \ < 20.83 19.100410 0 J I 11.5,32August - l l 24 20.83 i9,700410 0 3 1 98.27Septembrie30 1 8 20.83 19.'7004123.9908967,89422 6,00910917,00578Octombrie - ) l 10,15 20,83 19.700413 1 312.48 0 0Noiembrie 30 3.6 20.83 19.700413 0 516.9 0 0Decembrie J I 20,83 19.700413 1 179,03 0 0TOTAL 262.56r4a))1 ao) 1.02,4386294.238

  A-rii totalelmPerete Planseu

  superiorPlanseuinferior

  Elementevitrate

  Total A,l/ (1/m) G[w/m'k]ala ( qoa 926.68 926,68 34 1 .8 7 3144.79 0,6496688 2.155409

  Rezistenla lermica corectata lm'k/wPerete Planseu

  superiorPlanseuinferior

  Elementevitrate

  total

  0,364894 0.9313623 1.791282 0,5195022 0.6589173

  I (b+L) (w/kPerete Planseu

  superiorPlanseuinferior

  Elementevitrate

  total

  2602.29 895.4753 ( t 7 1 r 7 q 658,0723 467 3,165

 • 2w-

  'ww

  Cladirea reabilitataRezistenta termica corectata lmCombinatie Perete Planseu

  supenorPlanseuinferior

  Elementevllrale

  TOTAL

  Pachet 1 1.793465 5.021746 3.574862 0,55 1,91193Pachet 2 2.269656 5.02t746 3.574862 0.5 5 2.t1954' lPachet 3 2.637621 5.021746 3.574862 o 5 5 2.20634

  x (b*L) (w/k)Rezistenta termica coreclala lmCombinatie Perete Planseu

  superiorPlanseuinferior

  Elementevitrate

  TOTAL

  Pachet 1 1.793465 5.021746 3,574862 0,55 1,97793Pachet 2 2.269656 5.021746 3.s74862 0.55 2.71954'7Pachet 3 2.63'7621 5,021746 3,574862 o 5 5 2.20634

  Cladire de referintaRezistenta termica corectataPerete Planseu superior Planseu inferior Elemente vitrate TOTAL1.198485 2,2t6906 2,990319 0,3 89s5 55 1.311537I ft*L) (w/kPerete Planseu superior Planseu inferior Elemente vitrate TOTAL192.2999 418.006 309.8933 87'7.5898 2397.789

  Aporturi enersetice Dentru incalzire

  Cladire nereabilitata

  Qi [kwh/an]rece

  Qs [kwh/an]rece

  Qi [kwh/an]cald

  Qs [kwh/an]cald

  42693.51 31403,83 18984.6 1

 • Consumuri pentru preparare apa calda menaieraVac: 1062,88 mcYac.c: 387,951 mcQac:6O772.97 [kwh/an]Qacc: 17728.18[kwh/an]Qac d. 27 7 8,48 5 [kwhi an]Qac,m: 81219,64 [kwh/an]qacm: 46.1 417 6 [kwh/an]

  Consumuri pentru iluminat

  Sv= 341,8? [m2]Sinc : 387,951 [m2]Sv/Sinc: 0,19422Wil:29792.4 [kwl/an]wil- 1 6.92538[kwh/m2an]

  Consumuri enerqetice specificeCladire nereabilitata;

  qrnclkwh / m'anl

  qacm -

  [l:wh / rn'an]qellkwh / m"anl

  qevlkwh / m'anl

  qillkwh / m'anl

  qtotlkwh / m'an]

  N(notaenergetica)

  287,5497 46.14176 0 0 16.92538 3 s0,6169 68,72604

  Calcul enerqie primara si CO2

  Cladire nereabilitata

  Ep[kwh /an]

  coz(kgedl.)

  Eplkwh /mpanl

  coz(kglmpan)

  729526,3 r23.092,3 414.4518 69.93004

 • 3. Certificatul de performanta energetica

  Certificatul de performanta energetica este un document de informare ce olera date cuprivire la performanta energetica a unei cladiri, performanta evidentiata prin consumurilespecifice ale acesteia. Prin certificatul energetic cladirile sunt incadrate in clase de consumenergetic si li se ofera note energetice.

  Certificutul de performanta energetica in stureu initiala este utasat acestui studiu.

  4. Lucrari de interventie propuse asupra anvelopei constructiei

  Pentru peretii exteriori se propun urmatoarele variante:

  Solutie R [m"Vw] izolatie Grosimelml

  1" [Wmk]Polistiren 5cm 1428571 Polistiren expandat 0.05 0.044Polistiren 8 cm t,904762 Polistiren expandat 0,08 0.044Polistiren 10 cm 2.272727 Polistiren expandat 0 . r0 0.044Descriere solutie :Solutia consta in montarea pe peretii exteriori ai cladirii de termosistem cu termoizolatie din

  polistiren. Stratificatia va fi urmatoarea:- polistiren expandat,- tencuiala driscuita armata cu plasa din fibra de sticla sau PVC;- tencuiala decorativa.Modul de lucru va fi urmatorul :1. se analizeaza suprafata stratului suport, se loveste cu ciocanul pentru a se determinaelementele cu pericol de desprindere, se indeparteaza toate elementele care prezinta acest risc (tencuiala, bucati de beton, elemente decorative de finisaj, etc...);2. se consolideaza elementele cu pericol de desprindere de tipul balustradelor, parapetilor,

  3. se indeparleaza de pe fatada aparatele de aer conditionat, cabluri, conducte, tevr,obiecte,etc..., acest lucru se va realiza de catre firme specializate; este interzis a se ingropa inpolistiren conductele de gaze;4. se monteaza polistirenul(stratul suport trebuie sa fie curat, uscat, neinghetat, fara praf,permeabil, cu capacitate portanta - se curata cu aer comprimat sau jet puternic de apa) prinprindere cu adeziv specific indicat de furnizor ( de obicei pe baza de mortar de ciment) sidibluri de PVC; diblurile vor avea o lungime corespunzatoare pentru corecta prindere deperete; se monteaza minim 3 dibluri pentru o placa; se obicei se monteaza ca colturile placilorsi central acesteia; dublurile nu vor iesi din polistiren; se va asiga patrunderea minim 4 cm inperete sau conform indicatiilor producatorilor; placile de polistiren se vor aseza in sah pentru ase evita suprapunerea rosturilor; placile alaturate de polistiren vor fi dispuse lipite una fata decealalta; in cazul in care este necesara corectarea planeitatii se va utiliza un strat mai gros demortar, fie un polistiren mai gros, fie se va realiza placaj dublu cu polistiren; in cazurile in careabaterile stratului suport de la planeitate sunt mari se pot stabili ruperi in suprafata depolistiren, alese astfel incat sa nu afecteze negativ arhitectura fatadei; avand in vedere ca ingeneral suprafetele peretilor nu sunt verticale nu se va urmari verticalitatea suprafetei de

 • polistiren ci planeitatea acesteia,5. in zona ferestrelor polistirenul se va monta dupa montarea ferestrelor; in cazul in caregrosimea aplicata in camp nu se poate utiliza si la glafuri se poate utiliza polistiren extrudat degrosime minim 1 cm; daca glaurile permit spargerea ( nu sunt structurale) se poate incercalargirea in vederea montarii unui polistiren mai gros;6. peste polistirenul astfel montat se aplica masa de spaclu ( tencuiala driscuita pe baza demortar); inainte de aplicarea tencuielii se realizeaza armarea suprafetei cu plasa din fibra desticla sau PVC; se va urmari ca armarea sa fie cat mai continua; 2 plase alaturate se vorsuprapune minim 5 cm ; sulul de plasa se va desfasura de sus in jos, prinderea plasei sudate seva face cu ajutorul tencuielii; dupa montarea si intinderea corespunzatoare se va aplica masa despaclu; se va realiza intinderea uniforma intr-un strat de minim 3 -5mm; se va urmari ca osuprafata de fatada sa fre realizata in mod continu pentru a evita aparitia rosturilor; stratulaplicat trebuie sa fie corect driscuit pentru a asigura un strat suport corespunzator pentruaplicarea tencuielii decorative; la colturi se vor monta profile de aluminiu sau tabla cu plasaincorporata conform specifi catii producator;7. se va aplica peste tencuiala driscuita tencuiala decorativa; se va urmari realizarea continua aunei fatade sau pana la o rupere arhitecturala stabilita pentru a se evita aparitia de rosturi;incazul in care exista un joc de culori pe fatada pentru protejarea liniei geometrice de demarcarea zonelor diferite se va utiliza banda protectoare de hartie sa:u panza. Modul de aplicare altencuielii decorative va fi stabilit prin specificatii tehnice de catre producator;8. se remonteaza de catre personal specializat obiectele care au fost indepartate de pe fatadadaca mai este cazul.Conditii de aplicare a termosistemului:a. pe durata punerii in opera si a prizei mortarului temperatura aerului sa fie intre +5C si+25C:stratul nu trebuie afectat de ploaie, vant puternic sau soare puternic- se vor urmari inacest sens prognozele meteo;b. stratul suport trebuie sa aibe aderenta cu mortarul de prindere al polistirenului; in acest sensse vor realiza probe pe santier pentru determinarea aderentei; pentru acest lucru se vor montaaleator mai multe placi de polistiren, dupa 3 zile de la prindere se va incerca desprinderea cumana; daca ruperea are loc la contactul dintre adeziv si polistiren sau in masa polistirenuluiatunci aderenta intre stratul suport si adeziv este buna.

  Pentru planseul superior se propun urmatoarele variante.

  Solutie R [m2vw] izolatie Grosime [m] l, [Wmk]Polistiren 18 cm 4,090909 Polistiren expandat 0.18 0.044Descriere solutie:Solutia consta in cresterea performantei energetice a cladirii prin termoizolareacorespunzatoare a terasei si repararea / inlocuirea sarpantei existente si a invelitorii.Modalitatea de lucru este urmatoarea:1. Pentru a evita costurile suplimentare legate de indepartarea straturilor suport, daca expertizatehnica de rezistenta permite, se vor dispune noile straturi peste cele existente; daca acest lucrunu este posibil se vor indeparta straturile existente sau conform recomandare expert tehnic;2. se indeparteaza de catre personal calificat toate obiectele de la nivelul terasei care impiedicar ealizar ea lucrarilor;

  1 0

 • 3. se verifica stratul suport si se curata acolo unde este cazul; daca se identifica goluri de aersub stratul suport acest se va indeparta si corecta; stratul supoft trebuie sa prezinte aderentafatad de polistiren, acest lucru se va verifica prin montarea uleato. u unor piaci de polistiren;peste 3 zile de la montare se va realizarea desprinderea cu mana; daca rupeiea are loc in masapolistirenului sau la contactul dintre polistiren si adeziv atunci aderenta intre straturi este ceacorespunzatoare, daca nu exista aderenta corespunzatoare atunci se va indeparta acel strat sr seva repeta operatia pe urmatorul strat;4. se repara structura sarpantei daca este cazul, conform proiectulu tehnic si se repara /monteaza invelitoare cu toate accesoriile aferente; sarpanta va iesi in afara cladirii cu minim SOde cm; se vor monta jgeaburi si burlane dimensionate corespunzator; burlanele vor asigurascurgerea apei in sistemul pluvial existent in zona iar daca acesta nu exita la nivelul spatiilorverzl;5. se va avea grija ca toate aerisirile sa fie prelungit pana in exterior, iar daca acest lucru nueste posibil atunci se va asigura ventilarea corespunzatoare a spatiului podului si montarea desupape la partea superioara a coloanelor,6. se monteaza stratul termoizolant din polistiren, de preferinta extrudat, dar daca producatorulpermite si polistiren expandat; peste stratul de polistiren se va aplica o sapa recomandabil slabarmata care sa constituie stratul suport pentru hidroizolatie daca terasa va fi circulabila; dacanu se permite accesul la terasa atunci se poate renunta la stratul de protectie.

  Pentru planseul inferior se propun urmatoarele variante:

  NorA; In calculul performantei energetice si a consumurilor specifice de energie si denoxe ,la cladirea reabilitata ,planseul inferior va deveni planseul de peste subsol .

  Solutie R lm'zli/wl izolatiePolistiren 8 cm 2,272727 Polistiren expandatDescriere solutie:Solutia consta in imbunatatirea performantei energetice a cladirii prin scaderea cantitatii deenergie pierduta la nivelul placii inferioare care da spre sol.Acest lucru se va realiza prin aplicarea la partea inferioara a planseului a unui strat depolistiren.Modul de lucru este urmatorul.1. se verifica stratul suporta si se curata,2. se indeparteaza obiectele care impiedica realizarea operatiilor daca acest lucru este posibil;demontarea se va face de catre persoanl calificat dupa obtinerea avizelor necesare;3. se verifica daca stratul suport prezinta aderenta fata de adezirul utilizal; in acest sens seaplica aleator pe suprafata cateva placi de polistiren; dupa 3 zile se va realiza desprindera cumana a acestora; daca ruperea are loc la contactul dintre adeziv si polistiren sau in masapolistirenului atunci stratul suport este corespunzator;4. se aplica polistirenul cu adeziv pe baza de mortar de ciment sau conform recomandarefurnizor, se va asigura corectarea corespunzatoare a tuturor puntilor termice; se va urmari cafasiile de polistiren sa fie montate in sah pentru a evita aparitia de rosturi;daca exista pericol decondens sau umiditate ridicata atunci se va monta polistiren rezistent la umeazeala;5. peste polistiren se recomanda aplicarea unei tencuieli driscuite armate cu plasa de fibra desticla;

  Grosime [m] l, [W/mkl0.08 0.044

  1 l

 • Pentru elementele vitrate se propun urmatoarele variante:

  SolutiePVC

  R 1m2k/w10.5 5

  gl0 . 1 5

  6a0.3

  Ieuro/mp]75

  prin inlocuirea ferestrelorDescriere solutie:

  Solutia consta in cresterea performantei energetice a cladiriiexistente neizolante cu ferestre termoizolante din PVC.Modul de lucru este urmatorul:1. se vor stabili dimensiunile si forma noilor tamplarii; se va tine cont la acest lucru si depolistirenul necesar a se monta in zona glafurilor, astfel incat acesta sa nu acopere gurile deventi lare de la rama geamuluit2. se indeparteaza tamplaria existenta de catre persoanl specializat; materialele rezultate se vorrecicla acolo unde acest lucru este posibil; pe dvata realizarii acestor operatii se va asigura siatentiona zona de lucru astfel incat sa nu existe pericolul de accidente;3. se monteaza tamplaria termoizolanta noua cu geam termopan;4. se refac glafurile.Tamplaria trebuie sa respecte calitatile minime recomandate prin proiect.Se recomanda montarea la tamplarie de sisteme de securitate pentru a nu se permitedeschiderea acesl.ora de catre copii.

  Pentru instalatii se propun urmatoarele imbunatatiri:Aceasta masura consta in realizarca de imbunatatiri la nivelul sistemului de producere aagentului termic si a celui de distributie.Se recomanda ca masuri urgente.- expeftizarea tehnica si energetica a grupului de producere incalzire si apa calda de tipVaillant(cazan producere agent de incalzire,cazan pentru producer agent termic primar pentruboiler,boiler pentru producere apa calda ).Daca in urma acestei expertizari rezultatele nu vor ficele care ar incadra grupul de producere al agentilor termici in limitele de siguranta inexploatare si de randament si noxe,se recomanda inlocuirea lor.- montarea in circuit a unei pompe cu turatie variabila;- refacerea termoizolatiei conductelor de apa calda menajera si de incalzire care trec prin spatiineincalzite;- montarea de robineti termostatati pe radiatoare;- curatirea / spalarea instalatiei de incalzire si a radiatoarelor anual;Acolo unde conditiile financiare permit se mai recomanda promovarea si utilizarea de sistememoderne de prepararea apei calde menajere si a agentului termic pentru incalzire. Atfel serecomanda:- utrlizarea de panouri solare;

  Solutiile de mai sus au fost combinate in vederea identificarii variantei optime din punct devedere tehnico economic

  12

 • Solutiile de mai sus au fost combinate in vederea identificarii variantei optime dinpunct de vedere tehnico economic.

  combinatie Solutieperete

  Solutie planseusuperior

  Solutieplanseuinferior

  Solutieferestre

  NsIani]

  C 1 Polistiren5cm

  Polistiren 10cm PVC 3 0

  C2 Polistiren8cm

  Polistiren 1Ocm PVC 30

  C3 Polistiren 10cm

  Polistiren 1Ocm PVC 30

  I (b*L) (w/k)Rezistenta termica corectata [mzklw]

  Anorturi energetice pentru incalzire pentru cladirea reabilitata

  Combinatie Perete Planseusuperior

  Planseuinferior

  Elementevitrate

  TOTAI

  Pachet I r.793465 5.021746 3.574862 0.5 5 r .9tr93PacheI 2 2,269656 5,021746 3,574862 n 5 5 2,119547Pachet 3 2.637621 s,021746 3,514862 0 ,55 2,20634

  Combinatie Perete Planseusuperlor

  Planseuinferior

  Elementevitrate

  TOTAL

  Pachet 1 1,793465 5.027746 3.514862 0.55 1 .971q3Pachet 2 2.269656 5,021746 3,574862 0,55 2,119541Pachet 3 2.637621 5.021746 3.5',74862 0.55 2.20634

  Denumire solutie QiIkwh/an]rece

  Qslkwh/anlrece

  QiIkwh/an]rece

  Qslkwh/anlrece

  C 1 42693.51 31403.83 18984.6 157 50.62C2 9441.t5 31403.83 18984.6 15750.62C3 9441.15 3 1403,83 18984,6 157 50,62

  l . )

 • Consumuri nentru incalzire cladirea reabilitata

  Consumuri specifice

  Cladiri reabilitate fkwh i m2an]

  Denumiresolutie

  QrIkwh/anl

  QcIkwh/anl

  Qhlkwh/anl

  Qfhlkwh/anl

  Qreclkwh/anl

  qinclkwhlm2anl

  L 1 239172,1 74097.34 172484.5 4261.63 176745.5 100.411C2 227985.7 7409'7.34 161298 3672.306 164970.4 93.72144\-J 222108.r 74097.34 155420.5 3362.961 158783.5 90.20661

  Denumiresolutie

  qincIkwl/m"anl

  qacmIkwl/m'zan]

  qelIkwh/m'an

  qilIkwl/m'zan]

  qtotIkwhlm'anl

  N(notaenergetica

  C 1 1 0 0 , 4 1 1 46.14176 139,6056 16.92538 303.0276 90.06129C2 93.72144 46.14176 139.6056 16.92538 296.3379 90.93591\-J 90,20661 46.t4176 r 3e,6056 16,92518 292,823 91.39886

  Calcul enersie nrimara si emisie de CO2

  Cladire reabilitata

  5. Analiza eficientei economice a lucrarilor de interventie

  Preturile combustibililor considerati in calcul:Gaz natural:O.16Energie electrica:0.1Energie termica termoficata:0. 1

  Preturile lucrarilor luate in considerare:

  Denumiresolutie

  Eplkwh / anl

  co2lke/anl

  Eplkwh / m2anl

  co2Iks/m2anl

  L I 367180,4 2t37 51.4 tna

 • Indicatori economici

  6. Concluzi i

  In urma analizarii performantei termotehnice a constructiei se conluzioneaza ca aceasta nueste conforma si este necesara luarea de masuri de reabilitare termica in vedereaimbunatatirii consumurilor specifice cu reducerea corespunzatoarea a emisiilor de C02.

  Constructia are consumuri energetice specifice mari care determina incadrarea ei inclase de consumuri energetice inferioare.

  prin luarea acestor masuri va avea loc imbunatatirea sensibila a performantei energeticea cladirii cu scaderea corespunzatoare a consumurilor de energie, emisiilor de CO2 si acheltuielilor aferente.

  7. Recomandari

  Se recomanda imbunatatirea performantelor energetice ale cladirii in vederea scaderiiconsumurilor energetice specifice si totale si a enisiilor de noxeAnatizand cele treipachete de solutii pentru reabilitare,Cl,C2 si C3 ,se observa ca atat pachetulC2 cat si pachetul i3 realizeaza exigentele si normele europene ,atat in privinta economiei deenergie cat si al cantitatii de noxe degajate in atmosfera.. Pachetul C1 nu se ia in calcul intr-ucat nu relizeaza rezistenta termica corectata la peretii exteriori ,comparativ cu rezlstentatermica normata .De asemenea diferenta dintre costurile destinate reabilitarii termoenergetlcea cladirii aferenta pachetelor C2 si C3 nu este semnific aIiva, recomonilarea fiind atlicareapachetului de masuri C3.

  s. i."o manda realizarea de interventii la anvelopa cladirii si la lnstalatule alerentecladirii,astfel:lnterventiile recomandate sunt urmatoarele- montare de pol ist iren pe fatada cladir i i de l0 cm grosime.- inlocuirea tamplariei din lemn existenta cu tamplarie termoizolanta de PVC;- termoizolare terasa ultimul etaj prin montarea unei termoizolatii din polistiren extrudat de 10+g cm (1g cm ) deasupra planseului de pod, refacerea sarpantaei si a invelitorii.-termoizolarea planseului de peste demisol cu polistiren de 8 cm- inlocuirea in totalitate a a instalatiilor de incalzire si apa calda menajera si realizarea unutsistem de producere modem al energiei termice,cu butelie de egalizare;inlocuirea in totalitate asistemuluide distributie a caldurii si apei calde menajere cu materiale modeme certificate sauagrementate;

  combinatie Cinvleurol

  Eclkwh/anl

  Nr.ani eleuro/kwhl

  CEleurol

  X VNAleurol

  263219,432940s,37,992s680.02664t89 32940.53 30 -7) 4S\6 4C2 268027.2 341180,47.855878 0.0261862634118,04 3 0 -755514. IC3 272775.r347361,37.8s2639 0,026174634736.72 30 -769326,9

  i 5

 • ..t'"

  -termoizolarea corespunzatoare a conductelor din subsolul cladirii cu materiale modernecertifi cate sau agrementate;

  Masurile urgente pentru instalatii pot fi luate ca parte a unui proiect complet sicomplex,pe etape de aplicare a solutiilor de reabilitare termoenergetica a cladirii.

  Recomandat,ar fi ins4reabilitarea in totalitate a cladirii ,avand in vedere masurilepropuse in prezentul audit energetic.

  Intocmit,

  igz{R$rl#\Vl

  @#,-62

  6RS11#

  NR.01249

  16


Recommended