+ All Categories
Home > Documents > ‘ro · Podete cu diametrul de 01000 mm: 6 podete tubulare pentru evacuarea apelor colectate...

‘ro · Podete cu diametrul de 01000 mm: 6 podete tubulare pentru evacuarea apelor colectate...

Date post: 26-Feb-2020
Category:
Upload: others
View: 55 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
11
ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN IASI ‘ro Bulevardul Stefan eel Mare Slant nr.69, cod.700075 IASI Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea HCJ nr. 284/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizare drum judetean DJ 281B: Borosoaia — Plugari (DJ 282B), km.18+268 — 25+272" ca urmare a reducerii cotei de T.V.A. la 19% Consiliul Judetean Ia§i; Avand in vedere: Expunerea de motive la proiectul de hotarare pentru modificarea HCJ nr. 284/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico- economici la obiectivul „ Modernizare drum judetean DJ 281B: Borosoaia — Plugari (DJ 282B), km.18+268 — 25+272" ca urmare a reducerii cotei T.V.A. la 19%, prezentata de catre Pre* dintele Consiliului Judetean I* in calitatea sa de initiator, inregistrata sub numarul 4 912 din data de 14 W.- 2 1/.14,Y; Raportul de specialitate la proiectul de hotarare pentru modificarea HCJ nr. 284/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico- economici la „ Modernizare drum judetean DJ 281B: Borosoaia — Plugari (DJ 282B), km.18+268 — 25+272" ca urmare a reducerii cotei T.V.A. la 19%, elaborat de Directia Tehnica Investipi — Serviciul Tehnic, Investitii i Monitorizarea Lucrarilor Publice, inregistrat sub nr. ad 9 26 din data de 02 - 49/ Nota de fundamentare pentru modificarea HCJ nr. 284/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul "Modernizare drum judetean DJ 281B: Borosoaia — Plugari (DJ 282B), km.18+268 — 25+272" ca urmare a reducerii cotei T.V.A. la 19%", elaborate de catre Directia
Transcript

ROMANIA

CONSILIUL JUDETEAN IASI

‘ro

Bulevardul Stefan eel Mare Slant nr.69, cod.700075 IASI Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336;

PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea HCJ nr. 284/29.09.2015 privind aprobarea

studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizare drum judetean DJ 281B: Borosoaia — Plugari (DJ 282B),

km.18+268 — 25+272" ca urmare a reducerii cotei de T.V.A. la 19%

Consiliul Judetean Ia§i;

Avand in vedere:

Expunerea de motive la proiectul de hotarare pentru modificarea HCJ nr.

284/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „ Modernizare drum judetean DJ 281B: Borosoaia — Plugari (DJ 282B), km.18+268 — 25+272" ca urmare a reducerii cotei T.V.A. la 19%, prezentata de catre Pre* dintele Consiliului Judetean I* in calitatea sa de initiator, inregistrata sub

numarul 4912 din data de 14 W.- 21/.14,Y;

Raportul de specialitate la proiectul de hotarare pentru modificarea HCJ nr. 284/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la „ Modernizare drum judetean DJ 281B: Borosoaia — Plugari (DJ 282B), km.18+268 — 25+272" ca urmare a reducerii cotei T.V.A. la 19%, elaborat de Directia

Tehnica Investipi — Serviciul Tehnic, Investitii i Monitorizarea Lucrarilor Publice,

inregistrat sub nr. ad926 din data de 02- 49/ Nota de fundamentare pentru modificarea HCJ nr. 284/29.09.2015 privind

aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul "Modernizare drum judetean DJ 281B: Borosoaia — Plugari (DJ 282B), km.18+268 —25+272" ca urmare a reducerii cotei T.V.A. la 19%", elaborate de catre Directia

Judeteana de Administrare a Drumurilor §i Podurilor Iasi cu nr. 781 din data de 14.02.2017,transmisa cu adresa nr. 782 din data de 14.02.2017, inregistrata la Consiliul Judetean Iasi cu nr. 4303 din data de 14.02.2017;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr. 284 din data de

29 septembrie 2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul "Modernizare drum judetean DJ 281B: Borosoaia — Plugari (DJ 282B), km.18+268 — 25+272".

Avand in vedere prevederile Hotararii de Guvern nr. 28 / 2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum §i a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru objective de investitii si lucrari de interventii;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal.

Avand in vedere prevederile art. 115 alin. 1, lit.c din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba modificarea HCJ nr. 284/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizare drum judetean DJ 281B: Borosoaia — Plugari (DJ 282B), km.18+268 — 25+272" in sensul modificarii valorii investitiei — valoare T.V.A. — dupa cum urmeaza:

1. Valoarea totala a investitiei (INV / C+M), inclusiv TVA este:

14.717,114 mii lei / 13.310,775 mii lei

Restul prevederilor HCJ nr. 284/29.09.2015 raman neschimbate si se aplica in

consecinta.

Art. 2 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre Directia Judeteana de Administrare a Drumurilor §i Podurilor Iasi.

Art. 3 Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale, Consilierii

Judeteni si Presa va comunica in copie prezenta hota'rare: Institutiei Prefectului Judetului Directiei Judetene de Administrare a Drumurilor si Podurilor

Directiei Tehnice si Investitii;

- Directiei Economice;

Art. 4 Aducerea la cunostinta publica a prevederilor prezentei hotkari va fi asigurath de cite Biroul Relaii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeteni si Presa.

Data astazi,

PRESEDINTE Dr. Ing. Maricel POPA

CONTRASEMNEAZA SECRETAR A JUDETULUI 1A$1

Lacram a VERNICA

DIRECTIA JURIDICA DIRECTOR EXECUTIV

Am luat cunostintil de acest inserts oficial si imi asum responsabilitatea asupra

Gabriela A,LUNGULESEI

DIRECTIA TEHNICA $1 IN'VESTITI1 DIRECTOR EXECUTIV

imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii si legalitAtii In solidar cu intocmitorul inscrisului

Mariana CHIRIAC

SUSTINE PROIECTUL DE HOTARARE DIRECTIA JUDETEANA DE ADMINISTRARE

A DRUMURILOR PODURILOR DIRECTOR

Daniel loan ACHITEI

INTOCMIT imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea,

legalitatea intocmirii acestui inserts oficial

Gabriela GHEORGHITA

ROMANIA JUDETUL IASI

CONSILIUL JUDETEAN IASI

flulcvardul Stefan cel Mare *i Stint. nr.69. cod. 700075.14 tel.: (1232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro

HOTARAREA nr.284 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul "Modernizare drum judetean DJ 281B: Borosoaia — Plugari (DJ282B),

km. 18+268 — 25+272"

Consiliul Jude4ean Iasi; Aviind in vedere: - Expunerea de motive privind aprobarea studiului de fezabilitate sj a indicatorilor

tehnico-economici la obiectivul "Modernizare drum judetean DJ 281B: Borosoaia —Plugari (DJ282B), km. 18+268 — 25+272", inregistrat sub nr. 29383 din 28.09.2015;

- Raportul de specialitate privind aprobarea studiului de fezabilitatea *i a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul "Modernizare drum judetean DJ 281B: Borosoaia — Plugari (D3282B), km. 18+268 — 25+272", inregistrat sub nr. 29382 din

28.09.2015; - Avizul Favorabil nr. 20 / 2015 emis de Consiliul Tehnico- Economic (C.T.E) al

Consiliului Judetean Iasi pentru studiul de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici la obiectivul : "Modernizare drum judetean DJ 281B : Borosoaia — Plugari (DJ282B), km.

18+268 — 25+272"; - Nota de fundamentare nr. 4036/28.09.2015 intocmita de Directia Judeteana de

Administrare a Drumurilor si Podurilor Iasi inregistrata la Consiliul Judetean 14 sub

nr. 29276 din 28.09.2015; - Prevederile HotArarii Guvernului nr. 28 / 2008 privind aprobarea continutului

cadru al documentatiei tehnico-economise aferente investitiilor publice, precum si a structurii §i metodologiei de elaborare a devizului general pentru objective de investitii si

lucrari de interventii; - Prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale — actualizata;

- Prevederile art. 91, alin.(1), tit.b) §i alin.(3), lit.a) din Legea nr.215 / 2001 privind administratia publics localA, republicatA, cu modificarile §i completarile ulterioare

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Iasi din data de

28 septembrie 2015; - Votul in unanimitate exprimat in

29 septembrie 2015 sj consemnat in procesul In temeiul dispozitiilor art.97 alin.(1)

nr.215/2001 privind administratia publics comp I etarile ulterioare,

*edinta ordinara de plen din data de - verbal al acesteia; §i ale art.115, alin.(1), lit.c) din Legea locals, republicata, cu modificarile §i

HOTARASTE: Art. 1 Se aproba studiul de fezabilitate §i indicatorii tehnico-economici pentru

obiectivul "Modernizare drum judetean DJ 281B: Borosoaia — Plugari (DJ282B), km.

18+268 — 25+272", dupa cum urmeaza: Pagina 1

11CII nr.284/29.09.2015

1. Valoarea totals a investitiei (INV), inclusiv TVA (mii lei) : - 15.329,519 mii lei cu T.V.A.

Din care: - Constructii montaj (C+M):

2. Eplonarea investitiei (INV/C+M) - ANUL I :

- 15.329.519 / 13.870.051 mii Ici cu T.V.A.

3. Durata de realizare — 9 luni 4. Capacitati tehnice

- Lungime: 7,004 km; ',gime parte carosabila: 6,00 ml; Banda de incadrare: 2x0,25 ml; Latime acostamente: 2x0,75 extravilan respectiv 2x0,91 ml intravilan; Trotuare amenajate pe o suprafata de 5.680,00 mp; Podete cu diametrul de 01000 mm: 6 podete tubulare pentru evacuarea

apelor colectate Podete tubulare cu diametrul de 0500 mm: 25 podete pentru asigurarea continuitatii *anturilor in dreptul drumurilor laterale. Podete din prefabricate tip C3 L=8.5 m: 3 pod* ; Amenajare platforms cantar/parcare la pozitia kilometrica 0+020; Se vor amenaja: 2.221,20 ml de *ant betonat.

7.242,80 m de *ant din pamant. 4.544,000 m de rigole din beton cu placute

carosabile, h = 90,00 cm.

Art. 2. Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale,

Consilierii Judeteni *i Presa, va comunica in copie prezenta hotarare catre:

a) Institutia Prefectului Judetului Ia*i;

b) Directia Economica din cadrul Consiliului Judetean la*i;

c) Directia Judeteana de Administrare a Drumurilor *i Podurilor la*i;

d) Directia Tehnica Investitii din cadrul Consiliului Judetean la*i;

Art. 3. Aducerea la cuno*tinta publics a prevederilor prczentei hotarari va fi

asigurata de catre Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatiile cu Consiliile

Locale, Consilierii Judeteni *i Presa.

Datil astazi• 29 se tembrie 2015

PRE$E INTE, Cristian Mih OMNITEI CONT S MNEAZ

SECRETAR JUDETULUI IASI Laeram ra Vernica

11

Paging 2

nr.284/29.09.2015

- 13.870,051 mii lei cu T.V.A.

ROMANIA JUDETUL IASI

CONSILIUL JUDETEAN IA51

Bulevardul Stefan cel Mare *i Slant, nr.69, cod. 700075, la§i Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; v4 vv‘$.ice.ro

Nr. 442-tz , zi2 .2017

SO 900

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare pentru modificarea HCJ nr. 284/29.09.2015

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizare drum judetean DJ 281B: Borosoaia — Plugari (DJ 282B), km.18+268 — 25+272"

ca urmare a reducerii cotei de T.V.A. la 19%

Legea nr. 227/2015 privind aprobarea Codului fiscal a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 688 din 10 septembrie 2015 iar prevederile acesteia au intrat in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2016.

Conform art. 291, incepand cu data de 1 ianuarie 2016 cota standard de T.V.A. a scazut de la 24 % la 20 % iar incepand cu data de 1 ianuarie 2017 cota T.V.A. scade de la 20% la 19% prin urmare, valoarea obiectivului de investitie „Modernizare drum judetean DJ 281B: Borosoaia — Plugari (DJ 282B), km.18+268 — 25+272" se diminueaza la 14.717,114 mii lei cu T.V.A.

Avand in vedere cele prezentate mai sus, supunem analizei si aprobarii plenului modificarea Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr. 284/29.09.2015 in sensul ca valoarea investitiei „Modernizare drum judetean DJ 281B: Borosoaia — Plugari (DJ 282B), km.18+268 — 25+272" scade ca urmare a diminuarii cotei de T.V.A. la 19% dar capacitatile tehnice precum si valoarea fara T.V.A. a investitiei raman neschimbate.

PRESEDINTE Dr. Ing. Maricel Popa

ROMANIA JUDETUL IASI

CONSILIUL JUDETEAN 1A51

Bulevardul $tefan cel Mare §i Sfint, nr.69, cod. 700075, Iasi Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro

DIRECTIA TEHNICfr $1 INVESTITII 0 Nr. 111.1 -g- 0 2 - 2017

De acord sA se supuna dezbaterii Plenului Consiliului Judetean Ia§i

PRESEDINTE Dr. Ing. Maricel Popa

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotArfire pentru modificarea HCJ nr. 284/29.09.2015

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizare drum judetean DJ 281B: Borosoaia — Plugari (DJ 282B), km.18+268 — 25+272"

ca urmare a reducerii cotei de T.V.A. la 19%

Prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 284 din data de 29.09.2015 s-au

aprobat studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul

„Modernizare drum judetean DJ 281B: Borosoaia — Plugari (DJ 282B), km.18+268 —

25+272", dupa cum urmeaza:

1. Valoarea totala a investitiei (INV/C+M), inclusiv TVA 24 % este:

15.329,519 mii lei / 13.870,051 mii lei

Incepand cu data de 1 ianuarie 2016 au intrat in vigoare prevederile Legii nr.

227/2015 privind aprobarea Codului fiscal care a fost publicata in Monitorul Oficial nr.

688 din 10 septembrie 2015. Conform art. 291, incepand cu data de 1 ianuarie 2017 cota

TVA scade la 19% iar valoarea obiectivului de investitie „Modernizare drum judetean DJ

281B: Borosoaia — Plugari (DJ 282B), km.18+268 — 25+272", se diminueaza astfel:

1. Valoarea totala a investitiei (INV / C+M), inclusiv TVA 19% este:

14.717,114 mii lei / 13.310,775 mii lei

Avand in vedere cele prezentate supunem analizei si aprobarii plenului modificarea

Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr.284/29.09.2015 in sensul ca valoarea investitiei

„Modernizare drum judetean DJ 281B: Borosoaia — Plugari (DJ 282B), km.18+268 —

25+272" scade ca urmare a diminuarii cotei de TVA la 19% dar capacitatile tehnice

precum si valoarea fara T.V.A. a investitiei raman neschimbate.

Fata de cele prezentate, vä rugam sa analizati §i sa dispuneti.

DIRECTOR EXECUTIV Imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii si legalitatii,

in solidar cu intocmitorul inscrisului

Mariana Chiriac

4,46

Document creat Ia:Directia Tehnica si Investitii Intocmit: consilier Gabriela Gheorghita Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea, legalitatea intocmirii acestui inscris ()kW

17.02.2017

2

Nr.1.--d4 din 14.02.2017

111111171 11 Inc: s.

CONSIM A IL J1 ;DE CENC4 re:

RE.G1STRA 12 ERAL.A. CONSILIUL JUDETEAN IASI

Directia Tehnica si Investitii

ROMANIA ROMANIA

CONSILIUL JUDETEAN 1A$1 DIRECT1A JUDETEANA DE ADMINISTRARE DRUMURI SI PODURI IASI

Bulevardul Stefan cel Mare $i Stint nr 13. cod 700075. Iasi tel 0232 / 255961, fax 0232 /

Prin prezenta va inaintam NOTA DE FUNDAMENTARE nr. 781 / 14.02.2017, la proiectul de

hotarare pentru modificarea Hotararilor Consiliului Judetean Iasi: nr.272; nr.286; nr.271; nr.269; nr.267;

nr.282; nr.266; nr.265; nr.264; nr.278; nr.277; nr.289; nr.287; nr.288; nr.280; nr.275; nr.279; nr.269;

nr.285; nr.268; nr.283; nr.270; nr.276 si nr.281, aprobate de plenul CJ1, in data de 29.09.2015, prin care

s-au aprobat indicatorii tehnico - economici, a caror documentatii tehnice au fost avizate in sedinta CTE

din data de 25.09.2015, ca urmare a actualizarii devizelor generale pe fiecate obiectiv de investitii, in

baza Legii nr. 227/2015 privind reducerea cotei standard pe vatoarea aclaugata (19%) incepand cu data

de 01.01.2017.

Director execu iv, ing.Da oan A HITE1

(irrzt, ao-

z G 0 Fftv

ROMANIA

CONSILIUL JUDETEAN 1A$1 DIRECTIA JUDETEANA DE ADMINISTRARE DRUMURI SI PODURI IASI

Bulevardul Stefan cel Mare yi Sfant nr 13, cod 700075, tel 0232 / 255961, fax 0232 /

Nr. 1.4.1.. din 14.02.2017 De acord sa se supuna dezbaterii Plenului Consiliului Judetean Iasi

PRESEDINTE Dr.ing. Maricel POPA

NOTA DE FUNDAMENTARE

Ia proiectul de hotarfire pentru modificarea Hotararilor Consiliului Judetean nr.272;

nr.286; nr.271; nr.269; nr.267; nr.282; nr.266; nr.265; nr.264; nr.278; nr.277; nr.289; nr.287;

nr.288; nr.280; nr.275; nr.279; nr.269; nr.285; nr.268; nr.283; nr.270; nr.276 $i nr.281, aprobate

de plenul CJI, in data de 29.09.2015, prin care s-au aprobat indicatorii tehnico - economici, a

caror documentatii tehnice au fost avizate in edinta CTE din data de 25.09.2015, ca urmare a

actualizarii devizelor generale pe fiecate obiectiv de investitii, in baza Legii nr. 227/2015 privind

reducerea cotei standard de TVA (19%) incepand cu data de 01.01.2017.

Incepand cu data de I ianuarie 2016 au intrat in vigoare prevederile Legii nr. 227/2015 privind

aprobarea Codului fiscal care a fost publicata in Monitorul Oficial nr.688 din 10 septembrie 2015.

Astfel, incepand cu aceastA data, cota standard de TVA a scazut de Ia 24% la 20%, iar din data de 01

ianuarie 2017, cota standard de TVA a scAzut de Ia 20% la 19%.

Potrivit devizelor generale actualizate Ia data de 03.01.2017 (anexate) si reducerea TVA, calculat

in baza Legii nr.227/2015, prin care nivelul cotei taxei pe valoarea adAugatA se reduce Ia 19%, valoarea

totalA a obiectivelor de investitii cuprinse in programele de lucrari drumuri si poduri s-a diminuat, dar

valorile Bra T.V.A. a acestora raman neschimbate.

Avand in vedere cele prezentate supunem analizei si aprobarii plenului Consiliului Judetean Iasi.

Director executiv, CHITE1

/+ 9/qc

-40

Director executiv, I

ing.Daniel loan A HITE1

11101$

DEVIZ GENERAL

actualizat dupli reducerea TVA (19%), conf. Legii nr.277/2015 - actualizata (Cod Fiscal) privind cheltuielile de capital necesare realiziirii obiectivului de investitie:

Modernizare drum judetean, DJ 281 B: Borosoaia - Plugari (DJ 282B), km.18+268 - 25+272

03.01.2017 1E= 4 5175

Nr. crt.

Denumirea capitolelor $i subcapitolelor de cheltuieli Valoare (exclusiv TVA) TVA=19% Valoare (inclusiv TVA)

mii euro mii lei mii euro mii lei mii lei 0 I 2 3 4 5 6

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea $i amenajarea terenului

1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3 Amenajki pentru protectia mediului $i aducerea la starea initialA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00, 0.00 0.00 CAPITOLUL 2

2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului de investitie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CAPITOLUL 3

3.1 Studii de teren 11.136 2.465 2.116 13.252 2.933 3.2 Obtinerea de avize, acorduri $i autorizatii 16.369 3.623 3.110 19.479 4.312 3.3 Proiectare $i inginerie 327.381 72.470 62.202 389.583 86.239 3.4 Organizarea procedurilor de achizitie publics 0.144 0.032 0.027 0.171 0.038 3.5 Consultanta 0.144 0.032 0.027 0.171 0.038 3.6 Asistenta tehnicii 58.929 13.045 11.197 70.126 15.523

TOTAL CPITOL 3 414.103 91.666 78.680 492.783 109.083 CAPITOLUL 4

4.1 Constructii $i instalatii 10,912.707 2,415.652 2,073.414 12,986.121 2,874.626 4.2 Montaj utilaj tehnologic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice $i functionale cu montaj 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.4 Utilaje WA montaj $i echipamente de transport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.5 Dotki 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.5.1. Dotiiri cu indicatoare de circulatie, semnalizare, telecomunicatii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.5.2. Achizitii de mijloace informatice 4i de software pentru monitorizarea proceselor de exploatare $i controlul calitatii acestora. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 4 10,912.707 2,415.652 2,073.414 12,986.121 2,874.626 CAPITOLUL 5

5.1 Organizare de santier 272.818 60.391 51.835 324.653 71.866

5.1.1 Lucrki de constructii 272.818 60.391 51.835 324.653 71.866 5.1.2 Cheltuieli conexe organizEtrii de santier 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 141.865 31.403 0.000 141.865 31.403 5.3 Cheltuieli diverse $i neprevitzute 648.480 143.548 123.211 771.691 170.823

TOTAL CAPITOL 5 1,063.163 235.343 175.047 1,238.210 274.092 CAPITOLUL 6

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.2 Probe tehnologice 4i teste 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL GENERAL 12,389.973 2,742.661 2,327.141 14,717.114 3,257.800 Din care C + M 11,185.525 2,476.043 2,125.250 13,310.775 2,946.491

Serviciul Derulare Contracte, ing.A.Mari lache


Recommended