+ All Categories
Home > Documents > Aplicatii Ctb Publica Active Fixe, Rezolvari

Aplicatii Ctb Publica Active Fixe, Rezolvari

Date post: 17-Jul-2015
Category:
Upload: cristina-hintar
View: 247 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 27 /27
 CONTABILITATE PUBLICĂ APLICAŢII: 1.CONTABILITATEA ACTIVELOR FIXE Lect. univ. dr. Florin Boghean [email protected] H203
Transcript
Page 1: Aplicatii Ctb Publica Active Fixe, Rezolvari

5/14/2018 Aplicatii Ctb Publica Active Fixe, Rezolvari - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/aplicatii-ctb-publica-active-fixe-rezolvari 1/27

CONTABILITATEPUBLICĂ

APLICAŢII:

1.CONTABILITATEA ACTIVELOR FIXE

Lect. univ. dr. Florin [email protected]

H203

Page 2: Aplicatii Ctb Publica Active Fixe, Rezolvari

5/14/2018 Aplicatii Ctb Publica Active Fixe, Rezolvari - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/aplicatii-ctb-publica-active-fixe-rezolvari 2/27

I. CONTABILITATEA ACTIVELOR FIXE NECORPORALE

Evaluarea activelor fixe necorporale. tratamente contabile specificeA) Evaluarea iniţială

În funcţie de modalitatea de dobândire, activele fixe necorporale se evaluează iniţial launa din următoarele valori: cost de achiziţie, cost de producţie, valoarea justă.

În ceea ce priveşte contabilizarea, la intrarea în instituţie se debitează conturile ce ţinevidenţa activelor fixe necorporale (conturi din grupa 20 Active fixe necorporale) şi secreditează diverse conturi în funcţie de modalitatea de dobândire şi felul acestor active(amortizabile şi neamortizabile).

Exemplu1. O primărie a achiziţionat drepturile de autor pentru reproducerea unui material

ştiinţific, în valoare de 10.000 lei.

10.000 lei 205 = 404 10.000 leiConcesiuni, brevete, licenţe,mărci comerciale, drepturi şiactive similare

Furnizori de activefixe

Exemplu2. O instituţie publică a realizat un program informatic în valoare de 6.000 lei. In luna

decembrie 2010, cheltuielile efectuate pentru realizarea programului au fost de 2.000 lei iar înluna ianuarie 2011, când s-a finalizat programul, valoarea acestora a fost de 4.000 lei.

În luna decembrie 2010 s-a înregistrat un activ necorporal în curs de execuţie învaloare de 2.000 lei (contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru realizarea programului în lunadecembrie):2.000 lei 233 = 721 2.000 lei

Active fixe necorporale în curs deexecuţie

Venituri din producţia deactive fixe necorporale

În luna ianuarie 2011 s-au înregistrat:Un activ fix necorporal în curs pentru valoarea cheltuielilor efectuate în luna ianuarie:

Recepţia programului informatic la finalizarea acestuia:

3. Un ordonator principal a primit cu titlu gratuit înregistrarea unor cântece populareale soliste ML în valoare de 800 lei.

Intrarea în instituţie a imobilizării necorporale primite gratuit:

Exemple privind intrarea activelor fixe necorporale în instituţie

4.000 lei 233 = 721 4.000 leiActive fixe necorporale în curs deexecuţie

Venituri din producţia deactive fixe necorporale

6.000 lei 2081 = 233 6.000 lei

Programe informaticeActive fixe necorporale încurs de execuţie

800 lei 206 = 100 800 leiÎnregistrări ale evenimentelor cultural-sportive

Fondul activelor fixenecorporale

2

Page 3: Aplicatii Ctb Publica Active Fixe, Rezolvari

5/14/2018 Aplicatii Ctb Publica Active Fixe, Rezolvari - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/aplicatii-ctb-publica-active-fixe-rezolvari 3/27

 I. Intrarea în instituţie a activelor fixe necorporale care se supun amortizării 

1. Direcţia Muncii a primit prin transfer de la o altă instituţie publică un programinformatic de contabilitate la valoare rămasă de 5.000 lei:

2. Primăria unui sector a înregistrat cheltuieli de dezvoltare realizate prin forţe propriiîn sumă de 1.000 lei:

3. O primărie contractează cu SC INFO SRL elaborarea unui program informatic

 pentru urmărirea decontărilor cu furnizorii. Înainte de începerea producţiei, instituţia plăteşte laînceputul lunii martie societăţii comerciale un avans de 2.000 lei (costul programului informaticeste suportat de veniturile proprii ale primăriei) La sfârşitul l unii, programul este gata fiindfacturat de societate comercială la valoarea de 6.000 lei.

Acordarea avansului la începutul lunii martie:

Achiziţia programului informatic:

Decontarea avansului şi plata diferenţei de către primărie societăţii comerciale:

Avansurile acordate de instituţiile publice furnizorilor pentru achiziţia de active fixenecorporale sunt evidenţiate cu ajutorul contului 234  Avansuri acordate pentru active fixe

necorporale, cont de activ.Plusurile la inventar (diferenţe cantitative) sunt tratate asemănător intrărilor în

instituţie cu titlu gratuit.

5.000 lei 2081 = 7795.000lei

Programe informatice Venituri din bunuri şiservicii primite cu titlugratuit

1.000 lei 203 = 7211.000lei

Cheltuieli de dezvoltare Venituri din producţia deactive fixe necorporale

2.000 lei 234 = 5612.000lei

Avansuri acordate pentru activefixe necorporale

Disponibil al instituţiilor   publice finanţate dinvenituri proprii şi

subvenţii

6.000 lei 2081 = 4046.000lei

Programe informatice Furnizori de active fixe

6.000 lei 404 = 2342.000lei

Furnizori de active fixe

Avansuri acordate pentru

active fixe necorporale561 4.000

leiDisponibil al instituţiilor 

  publice finanţate dinvenituri proprii şisubvenţii

3

Page 4: Aplicatii Ctb Publica Active Fixe, Rezolvari

5/14/2018 Aplicatii Ctb Publica Active Fixe, Rezolvari - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/aplicatii-ctb-publica-active-fixe-rezolvari 4/27

4. La inventarul de la 31 decembrie 2010, se constată plus la inventar un programinformatic de salarizare evaluat la 4.000 lei

Înregistrarea programului informatic constatat ca plus la inventar:

 II. Intrarea în instituţie a activelor fixe necorporale care nu se supun amortizării 

În cazul acestor active care au fost achiziţionate cu titlu oneros au loc două înregistrări:achiziţia şi recepţia (intrarea în patrimoniu).

 Exemplu

Un ordonator principal a achiziţionat de la o televiziune privată înregistrarea ultimuluiconcert susţinut de maestrul IP în valoare 12.000 lei

Achiziţia înregistrării concertului conform facturii:

Recepţia înregistrării concertului conform procesului verbal de recepţie:

B) Evaluarea la ieşirea din instituţieLa ieşirea din instituţia publică, se creditează conturile de active fixe necorporale.

Conturile corespondente se stabilesc în funcţie de felul acestor active necorporale (amortizabile

şi neamortizabile) şi modalitatea de ieşire din instituţie (vânzare, casare etc).Exemple privind ieşirea din instituţie a activelor fixe necorporale

 I. Ieşirea din instituţie a activelor fixe necorporale amortizabile

Aceste active pot fi integral sau parţial amortizate la data ieşirii din instituţie. Valoarearămasă neamortizată reprezintă o cheltuială pentru instituţia publică şi se evidenţiază cu ajutorulcontului 691 Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe.

1. O instituţie publică vinde un program informatic amortizat în proporţie de 60% şi acărui valoare contabilă a fost de 10.000 lei. Preţul de vânzare negociat este de 5.500 lei. înaceastă situaţie se înregistrează:

Vânzarea programului informatic conform factură:

Scoaterea din evidenţă a programului informatic vândut:

Amortizare înregistrată până la data vânzării = 60% x 10.000 = 6.000 leiValoare neamortizată = 10.000 - 6.000 = 4.000 lei.2. Presupunem că programul informatic ar fi fost integral amortizat la data vânzării. în

4.000 lei 2081 = 779 4.000 leiPrograme informatice Venituri din bunuri şi

servicii primite cu titlugratuit

12.000 lei 6822 = 404 12.000 lei

Cheltuieli cu active fixenecorporale neamortizabile

Furnizori de imobilizari

12.000 lei 206 = 100 12.000 leiÎnregistrări ale evenimentelor cutural-sportive

Fondul activelor fixenecorporale

5.500 lei 4611 = 791 5.500 leiDebitori sub 1 an

Venituri din valorificareaunor bunuri ale statului

6.000 lei 2808 = 2081 10.000 leiAmortizarea altor active fixenecorporale

Programe informatice

4.000 lei 691Cheltuieli extraordinare dinoperaţiuni cu active fixe

4

Page 5: Aplicatii Ctb Publica Active Fixe, Rezolvari

5/14/2018 Aplicatii Ctb Publica Active Fixe, Rezolvari - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/aplicatii-ctb-publica-active-fixe-rezolvari 5/27

acest caz s-ar fi înregistrat:Vânzarea programului informatic conform factură:

Scoaterea din evidenţă a programului informatic vândut:

3. Dacă instituţia publică nu ar fi vândut programul informatic, ci l-ar fi casat lasfârşitul duratei de utilizare, atunci ar fi înregistrat doar scoaterea acestuia din evidenţă astfel:

 II. Ieşirea din instituţie a activelor fixe necorporale neamortizabile

1. Un ordonator principal casează la 20 martie 2011 o lucrare muzicală din anul 1970ca urmare a deteriorării materialului pe care a fost înregistrată. Această lucrare fost înregistratăla o valoare contabilă de 700 lei.

2. La inventarul de la 31 decembrie 2006, se constată minus la inventar o înregistrare aunui eveniment sportiv evaluat la 7.000 lei.

Înregistrarea minusului constatat la inventariere (scoaterea din evidenţă):

Minusurile la inventar (diferenţe cantitative) sunt urmărite şi din punct de vedere alrăspunderii patrimoniale.

C) Evaluarea la data inventaruluiConform Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1753/2004 pentru aprobarea

 Normelor privind inventarierea elementelor de activ şi de pasiv, inventarierea imobilizărilor necorporale se efectuează prin constatarea existenţei şi apartenenţei acestora la unităţiledeţinătoare, iar în cazul brevetelor, licenţelor şi al mărcilor de fabrică este necesară dovedireaexistenţei acestora pe baza titlurilor de proprietate.

Evaluarea activelor fixe necorporale se realizează la valoarea actuală a fiecăruielement, denumită valoare de inventar, stabilită în funcţie de utilitatea bunului, starea acestuia şi

 preţul pieţei.

 Ajustări pentru depreciereÎn situaţia constatării unei deprecieri (valoarea actuală este inferioară valorii contabile,adică o diferenţă valorică) are loc o corecţie a valorii contabile a activelor fixe necorporale până

5.500 lei 461 = 791 5.500 lei

DebitoriVenituri din valorificareaunor bunuri ale statului

10.000 lei 2808 = 2081 10.000 leiAmortizarea altor active fixenecorporale

Programe informatice

10.000 lei 2808 = 2081 10.000 lei

Amortizarea altor active fixenecorporale Programe informatice

700 lei 100 = 206 700 lei

Fondul activelor necorporaleÎnregistrări aleevenimentelor cultural-

sportive

7.000 lei 100 = 206 7.000 lei

Fondul activelor necorporaleÎnregistrări aleevenimentelor cultural-sportive

5

Page 6: Aplicatii Ctb Publica Active Fixe, Rezolvari

5/14/2018 Aplicatii Ctb Publica Active Fixe, Rezolvari - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/aplicatii-ctb-publica-active-fixe-rezolvari 6/27

la nivelul valorii actuale în funcţie de tipul de depreciere existentă. Astfel, dacă se constată odepreciere ireversibilă se înregistrează amortizare suplimentară. Dacă se constată o deprecierereversibilă se constituie sau se majorează ajustări pentru depreciere pe seama cheltuielilor (sefoloseşte contul 6813 Cheltuieli operaţionale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixecare intră în corespondenţă cu contul 290 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe

necorporale). Are loc o majorare a ajustării dacă se constată o depreciere suplimentară faţă decea care a fost reflectată la sfârşitul exerciţiilor financiare anterioare.Dacă se constată că motivele care au determinat o ajustare pentru depreciere au încetat

să mai existe într-o anumită măsură, această ajustare trebuie să fie diminuată sau anulată peseama veniturilor (se foloseşte contul 7813 Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe care intră în corespondenţă cu contul 290 Ajustări pentru deprecierea activelor fixenecorporale).

Conform reglementărilor în vigoare, deprecierea unui activ fix necorporal poate săapară în următoarele situaţii:

■ încetării sau apropierii încetării cererii sau nevoii de servicii furnizate de activ;■ bunul va fi inutilizabil sau trebuie cedat;

■ exisă o decizie de oprire a construcţiei unui activ înainte de terminare sau punere înfuncţiune;

■ performanţa sa în furnizarea serviciilor este inferioară celei preconizate;■ modificări de tehnologie sau legislaţie în domeniu.

 Exemplu

La 31 decembrie 200N, la inventarul realizat de o instituţie de învăţământ superior seconstată pentru un program informatic o valoare actuală de 4.000 lei, valoare contabilă aacestuia fiind de 5.000 lei. în cursul anului 200N+1 s-a trecut la un nou sistem contabil iar 

 programul informatic nu mai corespunde cerinţelor pentru care a fost achiziţionat. La datatrecerii la noul sistem, pentru acest program s-a înregistrat o amortizare totală de 3.500 lei.

La 31 decembrie 200N se înregistrează ajustarea pentru depreciere:

Deprecierea la 31 decembrie 200N = 5.000 – 4.000 = 1.000 lei.Casarea programului informatic în cursul anului 200N+1:

Concomitent se anulează ajustarea pentru deprecierea existentă:

D) Evaluarea la data bilanţuluiValoarea de intrare a activelor fixe necorporale se corijează cu ajustările cumulate de

1.000 lei 6813 = 2908 1.000 leiCheltuieli operaţionale privindajustările pentru depreciereaactivelor fixe

Ajustări pentrudeprecierea altor activefixe necorporale

3.500 lei 2808 = 2081 5.000 leiAmortizarea altor active fixenecorporale

Programe informatice

1.500 lei 691Cheltuieli cu active fixe

1.000lei

2908 = 78131.000

leiAjustări pentru

deprecierea altor active fixenecorporale

Venituri din ajustări privind depreciereaactivelor fixe

6

Page 7: Aplicatii Ctb Publica Active Fixe, Rezolvari

5/14/2018 Aplicatii Ctb Publica Active Fixe, Rezolvari - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/aplicatii-ctb-publica-active-fixe-rezolvari 7/27

valoare. în funcţie de caracterul permanent sau provizoriu al deprecierii, aceste ajustări pot fi permanente (amortizări) sau provizorii (ajustări pentru depreciere).

 Exemple

1. O instituţie publică deţine un program informatic de contabilitate a cărui valoare deinventar este de 3.000 lei. La sfârşitul anului 2010 amortizarea cumulată este de 1.200 lei.

Programul informatic apare în bilanţul întocmit la 31 decembrie 2010 la valoarea de3.000 lei (valoarea de intrare) - 1.200 lei (ajustarea permanentă) = 1.800 lei.2. La 31 decembrie 200N, la inventarul realizat de o instituţie de învăţământ superior 

se constată pentru un program informatic o valoare actuală 1.500 lei, valoare contabilă aacestuia fiind de 5.000 lei iar amortizarea cumulată 3.000 lei. Depreciere provizorie la 31decembrie 200N = (5.000 -3.000) - 1.500 = 500 lei

în bilanţul întocmit la 31 decembrie 200N programul informatic este prezentat lavaloarea de 5.000 lei (valoare de intrare) - 3.000 lei (amortizare cumulată-ajustare permanentă)- 500 lei (ajustare pentru depreciere provizorie) = 1.500 lei.

Amortizarea activelor fixe necorporale

Anumite active fixe necorporale se amortizează. Pentru calculul amortizării seutilizează metoda amortizării liniare care presupune aplicarea unei cote de amortizare lavaloarea de intrare (valoarea amortizabilă) a activelor fixe necorporale.

Cota de amortizare se stabileşte în funcţie durata de viaţă utilă (care este de fapt odurată normală de utilizare stabilită de lege), raportând 100 la durata amintită.

Amortizarea se va înregistra lunar, începând cu luna următoare celei în care a fost datîn folosinţă sau pus în funcţiune activul fix necorporal până la recuperarea integrală a valorii deintrare a acestuia.

Concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile comerciale, drepturile şi activele similare seamortizează în funcţie de durata prevăzută pentru utilizarea lor de către instituţiile publice care

le deţin. Cheltuielile de dezvoltare şi programele informatice sunt amortizate pe o perioadă decel mult 5 ani, cu aprobarea ordonatorului de credite.

 Nu se amortizează înregistrările evenimentelor cultural-artistice.Pentru evidenţa amortizării activelor fixe necorporale se utilizează contul 280

Amortizări privind activele fixe necorporale, cont de pasiv. Exemplu

O instituţie publică a realizat un program informatic în valoare de 6.000 lei care a fostfinalizat şi dat în folosinţă în luna ianuarie 2010. S-a stabilit o durată de viaţă utilă de 4 ani cuaprobarea ordonatorului de credite. Instituţia publică va înregistra amortizarea programuluiinformatic începând cu luna februarie 2010.

Cota de amortizare = 100/4=25%Amortizare lunară = (25% x 6.000)/12 = 125 leiÎnregistrarea amortizării în luna februarie 2006:

Există posibilitatea ca la data ieşirii din instituţie să nu se recupereze integral valoareade intrare a acestor active fixe, pe calea amortizării. În această situaţie valoarea rămasăneamortizată se include integral, la data respectivă, în cheltuielile instituţiei publice.

Reevaluarea activelor fixe necorporaleUlterior intrării în patrimoniul instituţiilor, activele fixe necorporale pot fi reevaluate,

125 lei 6811 = 2808 125 leiCheltuieli operaţionale privindamortizarea activelor fixe

Amortizarea altor activefixe necorporale

7

Page 8: Aplicatii Ctb Publica Active Fixe, Rezolvari

5/14/2018 Aplicatii Ctb Publica Active Fixe, Rezolvari - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/aplicatii-ctb-publica-active-fixe-rezolvari 8/27

reevaluarea realizându-se în baza unor reglementări legale sau de către evaluatori autorizaţi.Diferenţa pozitivă dintre valoarea justă şi valoarea contabilă este evidenţiată cu ajutorulcontului 105 „Rezerve din reevaluare".

 Exemplu

O Direcţie sanitar-veterinară reevaluează un contract de licenţă pe care 1-a achiziţionat

cu 3 ani în urmă de la o firmă din Ungaria. Valoarea contabilă a contractului este de 1.500 lei,iar valoarea justă stabilită în urma raportului de evaluare întocmit de un evaluator autorizat afost stabilită la 1.700 lei. Contractul are o durată de 10 ani, licenţa fiind amortizată liniar.

Cota de amortizare anuală= 100/10 = 10%Amortizare anuală = 10% x 1.500 = 150 leiAmortizare cumulată până la data reevaluării = 150 x 3 = 450 leiValoare netă contabilă = 1.500 - 450 = 1.050 leiDiferenţă din reevaluare = 1.700 - 1.050 = 650 lei înregistrarea diferenţei din

reevaluare:

Ulterior reevaluării, licenţa se va amortiza în funcţie de noua valoare contabilă pedurată rămasă de amortizat.

II. CONTABILITATEA ACTIVELOR FIXE CORPORALE

Evaluarea activelor fixe corporale. tratamente contabile specifice

A) Evaluarea iniţialăLa intrarea în instituţie activele fixe corporale se evaluează la valoarea de intrare care poate fi:a) costul de achiziţie;

 b) costul de producţie, sauc) valoarea justă.Costul de achiziţie este utilizat pentru evaluarea activelor procurate cu titlu oneros şi

este format din preţul de cumpărare, taxele nedeductibile, cheltuielile de transport, manipulareşi alte cheltuieli care pot fi direct atribuite achiziţiei bunurilor respective (exemplu montajul).Reducerile comerciale acordate de furnizori nu se includ în costul de achiziţie. Instituţiile potachiziţiona activele fixe corporale de la furnizori interni şi externi (achiziţii din ţările membreale Uniunii Europene sau import).

 ExempluO instituţie publică achiziţionează o instalaţie al cărei preţ de achiziţie este de 35.000

lei, transport facturat 10.000 lei.Cost de achiziţie = 35.000 +10.000 = 45.000 leiÎnregistrarea achiziţiei conform facturii:

Costul de producţie este utilizat pentru evaluarea activelor realizate de către instituţieîn regie proprie. Include toate cheltuielile recunoscute de instituţie pentru realizarea cu forţe

 proprii a imobilizării respective şi punerea acesteia în funcţiune.Valoarea justă se utilizează pentru evaluarea acelor active dobândite gratuit de

650 lei 205 = 105 650 lei

Concesiuni, brevete, licenţe,mărci comerciale, drepturi şiactive similare

Rezerve din reevaluare

45.000 lei 2131 = 404 45.000 leiEchipamente tehnologice (maşini,utilaje şi instalaţii de lucru)

Furnizori de active fixe

8

Page 9: Aplicatii Ctb Publica Active Fixe, Rezolvari

5/14/2018 Aplicatii Ctb Publica Active Fixe, Rezolvari - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/aplicatii-ctb-publica-active-fixe-rezolvari 9/27

instituţie (donaţii, sponsorizări, dezmembrări, plusuri la inventar etc). Exemplu

La inventarierea realizată la sfârşitul anului 2010, un ordonator de credite a constatatca plus la inventar un mijloc de transport în valoare de 3.000 lei.

Căile de intrare a activelor fixe corporale în instituţie pot fi: achiziţie, donaţii, transfer, plusuri la inventar, investiţii, leasing financiar, schimb de active, construcţie în regie proprieetc.

EXEMPLE PRIVIND INTRAREA ACTIVELOR FIXE CORPORALE I. Intrarea în instituţie a activelor fixe corporale care se supun amortizării:

1. O primărie cumpără mobilier în valoare de 3.000 lei de la SC Mobila SRL.

2. Un spital judeţean primeşte prin donaţie un ecograf evaluat la 20.000 lei:

3. O instituţie publică construieşte în regie o clădire. Construcţia a început în luna

august 2009 şi s-a finalizat în luna iunie 2010 .Cheltuielile realizate în cei doi ani sunt:LeiElemente Anul 2009 Anul 2010Cheltuieli cu materii prime 14.000 60.000Cheltuieli cu materiale

consumabile2.000 3.000

Cheltuieli cu salariile 12.000 50.000Cheltuieli cu asigurările şi

 protecţia socială3.300 13.750

Cheltuieli cu amortizarea 3.000 12.000Cheltuieli cu energia şi apa 2.500 5.000Total cheltuieli 36.800 143.750Costul de producţie al cădirii = 36.800 + 143.750 = 180.550 lei

 Anul 2009:

Înregistrarea consumului de materii prime:

3.000 lei 2133 = 779 3.000 lei

Mijloace de transportVenituri din bunuri şiservicii primite cu titlugratuit

3.000 lei 214 = 404 3.000 lei

Mobilier, aparatură birotică,echipamente de protecţie avalorilor umane şi materiale şialte active fixe corporale

Furnizori de active fixe

20.000 lei 2131 = 779 20.000 lei

Echipamente tehnologice (maşini,utilaje şi instalaţii de lucru)

Venituri din bunuri şiservicii primite cu titlugratuit

14.000 lei 601 = 301 14.000 leiCheltuieli cu materiile prime Materii prime

9

Page 10: Aplicatii Ctb Publica Active Fixe, Rezolvari

5/14/2018 Aplicatii Ctb Publica Active Fixe, Rezolvari - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/aplicatii-ctb-publica-active-fixe-rezolvari 10/27

Înregistrarea consumului de materiale consumabile

Înregistrarea salariilor:

Înregistrarea contribuţiei la asigurări sociale:

Înregistrarea contribuţiei la asigurări sociale de sănătate:

Înregistrarea contribuţiei la fondul de şomaj:

Înregistrarea cheltuielilor cu amortizarea:

Înregistrarea cheltuielilor cu energia şi apa:

Înregistrarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie:

 Anul 2010:

Înregistrarea consumului de materii prime:

Înregistrarea consumului de materiale consumabile:

2.000 lei 602 = 302 2.000 leiCheltuieli cu materialeleconsumabile

Materiale consumabile

12.000 lei 641 = 421 12.000 leiCheltuieli cu salariile personalului Personal-salarii datorate

2.340 lei 6451 = 4311 2.340 leiContribuţiile angajatorilor pentruasigurările sociale

Contribuţiile angajaţilor  pentru asigurări sociale

720 lei 6453 = 4313 720 lei

Contribuţiile angajatorilor pentruasigurări sociale de sănătate

Contribuţiile angajatorilor  pentru asigurări sociale desănătate

240 lei 6452 = 4371 240 leiContribuţiile angajatorilor pentruasigurări de şomaj

Contribuţiile angajatorilor  pentru asigurări de şomaj

3.000 lei 6811 = 281 3.000 leiCheltuieli operaţionale privindamortizarea activelor fixe

Amortizări privindactivele fixe corporale

2.500 lei 610 = 401 2.500 leiCheltuieli privind energia şi apa Furnizori

36.800 lei 231 = 722 36.800 leiActive fixe corporale în curs deexecuţie

Venituri din producţia deactive fixe corporale

60.000 lei 601 = 301 60.000 lei

Cheltuieli cu materiile prime Materii prime

10

Page 11: Aplicatii Ctb Publica Active Fixe, Rezolvari

5/14/2018 Aplicatii Ctb Publica Active Fixe, Rezolvari - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/aplicatii-ctb-publica-active-fixe-rezolvari 11/27

Înregistrarea salariilor:

Înregistrarea contribuţiei la asigurările sociale:

Înregistrarea contribuţiei la asigurări sociale de sănătate:

Înregistrarea contribuţiei la fondul de şomaj:

Înregistrarea cheltuielilor cu amortizarea:

Înregistrarea cheltuielilor cu energia şi apa:

Înregistrarea imobilizării corporale în curs de execuţie:

Recepţia şi darea în folosinţă a clădirii:

Trecerea activelor fixe corporale în curs în categoria activelor fixe se realizează lafinalizarea acestora, după ce s-a realizat recepţia, darea în folosinţă sau punerea în funcţiune aacestora.

3.000 lei 602 = 302 3.000 leiCheltuieli cu materialeleconsumabile

Materiale consumabile

50.000 lei 641 = 421 50.000 leiCheltuieli cu salariile personalului Personal-salarii datorate

9.750 lei 6451 = 4311 9.750 leiContribuţiile angajatorilor pentruasigurările sociale

Contribuţiile angajaţilor  pentru asigurări sociale

3.000 lei 6453 = 4313 3.000 lei

Contribuţiile angajatorilor pentruasigurări sociale de sănătate

Contribuţiile angajatorilor  pentru asigurări sociale desănătate

1.000 lei 6452 = 4371 1.000 leiContribuţiile angajatorilor pentruasigurări de şomaj

Contribuţiile angajatorilor  pentru asigurări de şomaj

12.000 lei 6811 = 281 12.000 leiCheltuieli operaţionale privindamortizarea activelor fixe

Amortizări privindactivele fixe corporale

5.000 lei 610 = 401 5.000 leiCheltuieli privind energia şi apa Furnizori

143.750 lei 231 = 722 143.750 leiActive fixe corporale în curs deexecuţie

Venituri din producţia deactive fixe corporale

180.550 lei 212 = 231 180.550 lei

ConstrucţiiActive fixe corporale încurs de execuţie

11

Page 12: Aplicatii Ctb Publica Active Fixe, Rezolvari

5/14/2018 Aplicatii Ctb Publica Active Fixe, Rezolvari - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/aplicatii-ctb-publica-active-fixe-rezolvari 12/27

5. Instituţia publică I primeşte prin transfer de la instituţia publică M un autoturism acărui valoare de intrare este de 25.000 lei. Până la data transferului, valoarea cumulată aamortizării autoturismului este de 20.000 lei. Bunul intră în administrarea instituţiei publice I.

Instituţia publică I înregistrează intrarea prin transfer a autoturismului astfel:

Plusurile cantitative constatate la inventar se înregistrează asemănător intrărilor cu titlugratuit.

6. Până la achiziţia unui nou mijloc de transport, se primeşte de la ordonatorul principal un autoturism a cărui valoare neamortizată este de 25.200 lei. Instituţia subordonatăînregistrează primirea prin transfer a mijlocului de transport:

Instituţia superioară înregistrează transferul mijlocului de transport:

7. Se achiziţionează în baza unui contract de leasing financiar un autoturism a cărui

valoare de intrare este de 52.000 lei.

 II. Intrarea în instituţie a activelor fixe corporale care nu se supun amortizării 

În contabilitate se înregistrează transferul dreptului de proprietate (se folosesc conturilede fonduri 101   Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului,l02 Fondul 

bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului,103 Fondul bunurilor care alcătuiesc

domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale sau 104 Fondul bunurilor care alcătuiesc

domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale în funcţie apartenenţa bunurilor ladomeniul public/privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale) şi achiziţia conformdocumentelor justificative (factură, chitanţă, aviz de însoţire). Pentru bunurile care sunt primiteca donaţie, transferate se înregistrează numai intrarea în patrimoniu, folosindu-se conturile defonduri anterior menţionate.

1. Un ordonator principal cumpără de la persoane fizice 100 ha de teren în judeţulTimiş pentru construirea unei autostrăzi. Cele 100 ha sunt achiziţionate la preţul de 100.000 lei.

Intrarea în patrimoniu a terenului (transferul dreptului de proprietate):

25.000 lei 2131 = 2813 20.000 lei

Mijloace de transport

Amortizarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor detransport, animalelor şi

 plantaţiilor 779 5.000 leiVenituri din bunuri şiservicii primite cu titlugratuit

25.200 lei 2133 = 4812 25.200 lei

Mijloace de transportDecontări privind activelefixe

25.200 lei 4812 = 2133 25.200 leiDecontări privind activele fixe Mijloace de transport

52.000 lei 2133 = 167 52.000 lei

Mijloace de transportAlte împrumuturi şi datoriiasimilate

100.000 lei 2111 = 101 100.000 lei

Terenuri Fondul bunurilor carealcătuiesc domeniul publical statului

12

Page 13: Aplicatii Ctb Publica Active Fixe, Rezolvari

5/14/2018 Aplicatii Ctb Publica Active Fixe, Rezolvari - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/aplicatii-ctb-publica-active-fixe-rezolvari 13/27

Achiziţia terenului:

2. Muzeul de Istorie transferă opere de artă evaluate la 250.000 lei către Muzeul deArtă.

Muzeul de Artă înregistrează intrarea prin transfer:

Muzeul de Istorie înregistrează ieşirea prin transfer:

3. Un muzeu primeşte ca donaţie de la un colecţionar privat o colecţie de fluturispecifici zonei tropicale evaluată la 10.000 lei.

4. Unei primării i se donează o clădire pentru extinderea bibliotecii comunaleexistente.

Valoarea justă a clădirii donate este de 70.000 lei.

6. O primărie construieşte în antrepriză o şcoală generală din fondurile bugetului local,clădirea urmând a fi inclusă în domeniul public local al comunei. Contractul de atribuire aconstrucţiei a fost încheiat în septembrie 2010 cu SC Construct SA, estimându-se o valoaretotală a construcţiei de 150.000 lei. In octombrie 2010, primăria plăteşte societăţii de construcţiiun avans în valoare de 20.000 lei, iar societatea depune o garanţie de bună execuţie în valoarede 7.500 lei (5% din valoarea contractului). Pe 20 decembrie 2010, societatea de construcţii

facturează primăriei o primă situaţie de lucrări în valoare de 50.000 lei. Pe 29 decembrie 2010, primăria achită factura societăţii de construcţii. în anul 2011, societatea facturează primărieimai multe situaţii de lucrări, facturile însumând 80.000 lei. Pe data de 30 septembrie 2011,

100.000 lei 6821 = 404 100.000leiCheltuieli cu active fixe corporaleneamortizabile

Furnizori de active fixe

250.000 lei 214 = 101 250.000 leiMobilier, aparatură birotică,echipamente de protecţie avalorilor umane şi materiale şialte active fixe corporale

Fondul bunurilor carealcătuiesc domeniul publical statului

250.000 lei 101 = 214 250.000 lei

Fondul bunurilor care alcătuiescdomeniul public al statului

Mobilier, aparatură  birotică, echipamente de protecţie a valorilor umaneşi materiale şi alte activefixe corporale

10.000 lei 214 = 101 10.000 leiMobilier, aparatură birotică,echipamente de protecţie avalorilor umane şi materiale şialte active fixe corporale

Fondul bunurilor carealcătuiesc domeniul publical statului

70.000 lei 212 = 103 70.000 lei

Construcţii

Fondul bunurilor carealcătuiesc domeniul publical unităţilor administrativ-teritoriale

13

Page 14: Aplicatii Ctb Publica Active Fixe, Rezolvari

5/14/2018 Aplicatii Ctb Publica Active Fixe, Rezolvari - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/aplicatii-ctb-publica-active-fixe-rezolvari 14/27

şcoala este terminată, se întocmeşte procesul verbal de recepţie, iar primăria achită facturileanului 2011. De asemenea, primăria deblochează 70% din garanţia depusă de societatea deconstrucţii (restul de 30% se va debloca la un an de la recepţia construcţiei, pentru a acoperi şiun an de construcţie).

Plata avansului în luna octombrie 2010:

Depunerea garanţiei:

Înregistrarea facturii din data de 20.12.2010:

Înregistrarea facturilor din anul 2011:

Înregistrarea fiecărei facturi din anul 2011 se înregistrează asemănător înregistrăriifacturii din 20.12.2010Recepţia clădirii conform procesului verbal de recepţie (rulaj debitor 231:

50.000+80.000) :

Şi includerea sa în domeniul public al comunei:

Plata facturilor din anul 2011:

Deblocare parţială a garanţiei (70%) in anul 2011:

20.000 lei 232 = 7702 20.000 leiAvansuri acordate pentru activefixe corporale

Finanţarea de la bugetelelocale

7.500 lei D 8049Garanţie bancară pentru bună execuţie

50.000 lei 404 = 7702 30.000 lei

Furnizori de active fixe Finanţarea de la bugetelelocale232 20.000 leiAvansuri acordate pentruactive fixe corporale

80.000 lei 231 = 404 80.000 leiActive fixe corporale în curs deexecuţie

Furnizori de active fixe

130.000 lei 6821 = 231 130.000 leiCheltuieli cu active fixe corporaleneamortizate

Active fixe corporale încurs de execuţi

130.000 lei 212 = 103 130.000 lei

ConstrucţiiFondul bunurilor carealcătuiesc domeniul publical unităţilor administrativ-teritoriale

80.000 lei 404 = 7702 80.000 lei

Furnizori de active fixeFinanţarea de la bugetelelocale

5.250 lei C 8049

Garanţie bancară pentru bună execuţie

14

Page 15: Aplicatii Ctb Publica Active Fixe, Rezolvari

5/14/2018 Aplicatii Ctb Publica Active Fixe, Rezolvari - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/aplicatii-ctb-publica-active-fixe-rezolvari 15/27

B) Evaluarea la ieşireCăi de ieşire a activelor fixe corporale: casare (scoatere din funcţiune), vânzare,

transfer, închiriere, concesionare, lipsuri constatate la inventar etc.Exemple privind ieşirea activelor fixe corporale

 I. Ieşirea din instituţie a activelor fixe corporale amortizabile

1. Ministerul Finanţelor Publice casează un autoturism care, în urma unui accident decirculaţie, a fost foarte grav avariat. Valoarea contabilă a autoturismului este de 40.000 lei, iar amortizarea cumulată este de 30.000 lei. Din casare se recuperează jantele de aluminiu, evaluatela 3.000 lei. Restul epavei este dusă la fier vechi şi suma încasată este de 4.000 lei. Scoatereadin evidenţă a autoturismului avariat:

Înregistrarea pieselor recuperate:

Înregistrarea epavei ca fier vechi:

Depunerea numerarului la trezorerie:

Plata datoriei către buget:

Scoaterea din funcţiune a activelor fixe corporale (casarea) presupune diverseoperaţiuni de demolare, demontare, dezmembrare. în urma acestor operaţiuni se pot recuperadiverse materiale care se pot valorifica sau utiliza în cadrul instituţiei.

Casarea se realizează în baza unui proces verbal de casare care este întocmit de ocomisie special constituită în acest scop.

Conform Hotărârii Guvernului nr.841/1995 privind valorificarea bunurilor scoase din

funcţiune aparţinând instituţiilor publice, sumele care rezultă din vânzarea mijloacelor fixescoase din funcţiune şi a materialelor sau pieselor rezultate din demolarea sau dezmembrareaacestora constituie venituri ale bugetului de stat sau ale bugetelor locale, după caz.

30.000 lei 2813 = 2133 40.000 leiAmortizarea instalaţiilor tehnice,mijloacelor de transport,animalelor şi plantaţiilor 

Mijloace de transport

10.000 lei 691

Cheltuieli extraordinare dinoperaţiuni cu active fixe

3.000 lei 302 = 791 3.000 leiMateriale consumabile Venituri din valorificarea

unor bunuri ale statului

4.000 lei 602 = 302 4.000 lei

Cheltuieli cu materialeconsumabile

Materiale consumabile

4.000 lei 581 = 5311 4.000 leiMijloace de transport Casa în lei

4.000 lei 7701 581 4.000 leiFinanţarea de la bugetul de stat Viramente interne

4.000 lei 4481 = 7701 4.000 leiAlte datorii faţă de buget Finanţarea de la bugetul

de stat

15

Page 16: Aplicatii Ctb Publica Active Fixe, Rezolvari

5/14/2018 Aplicatii Ctb Publica Active Fixe, Rezolvari - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/aplicatii-ctb-publica-active-fixe-rezolvari 16/27

Instituţiile publice care sunt finanţate integral din venituri extrabugetare reţin veniturilerespective.

2. La o şcoală generală se casează un calculator integral amortizat, valoarea de intrarefiind 2.000 lei. Din casare se recuperează un mouse evaluat la 30 lei. Acesta este folosit pentru

înlocuirea unui mouse defect de la un alt calculator. Casarea calculatorului integral amortizat:Casarea calculatorului integral amortizat:

Înregistrarea piesei recuperate:

Utilizarea piesei recuperate:

3. O instituţie publică finanţată de la bugetul de stat vinde o clădire cu preţul devânzare de 150.000 lei. Clădirea a fost achiziţionată cu 180.000 lei iar până la data vânzării s-aînregistrat o amortizare de 60.000 lei.

Vânzarea clădirii:

Scoaterea din gestiune:

4. Instituţia publică M transferă instituţiei publice I un autoturism a cărui valoare deintrare este de 25.000 lei.

Până la data transferului, valoarea cumulată a amortizării autoturismului este de 20.000lei.

Instituţia publică M înregistrează ieşirea prin transfer a autoturismului astfel:

2.000 lei 2814 = 214 2.000 leiAmortizarea mobilierului,aparaturii de birotică,echipamentelor de protecţie avalorilor umane şi materiale şi aaltor active fixe corporale

Mobilier, aparatura  birotică, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale alteactive fixe corporale

30 lei 302 = 791 30 lei

Materiale consumabile Venituri din valorificareaunor bunuri ale statului

30 lei 602 = 302 30 leiCheltuieli cu materialeleconsumabile

Materiale consumabile

150.000 lei 461 = 791 150.000 leiDebitori Venituri din valorificarea

unor bunuri ale statului

60.000 lei 2812 = 212 180.000 leiAmortizarea construcţiilor  Construcţii

120.000 lei 691Cheltuieli extraordinare din

operaţiuni cu active fixe

16

Page 17: Aplicatii Ctb Publica Active Fixe, Rezolvari

5/14/2018 Aplicatii Ctb Publica Active Fixe, Rezolvari - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/aplicatii-ctb-publica-active-fixe-rezolvari 17/27

Instituţiile publice pot transfera altor instituţii publice fără plată, diverse bunuri (alteledecât clădiri) aflate în stare de funcţionare, indiferent de durata de folosinţă. Bunuriletransferate nu mai sunt utile instituţiilor care le transferă (le au în administrare) sau instituţiilerespective nu mai au dreptul să le folosească. Compartimentul de specialitate întocmeşte unreferat de disponibilizare în care sunt prezentate caracteristicile bunului ce urmează a fidisponibilizat (marca, anul de fabricaţie, data dării în folosinţă, durata de folosire, valoare deinventar etc). Referatul este aprobat de către conducătorul instituţiei publice care are bunul în

administrare. Instituţii stabilesc ce alte instituţii publice pot să aibă nevoie de eventualele bunuridisponibilizate şi le informează în scris. La baza transferului stă procesul-verbal de predare-

  preluare care trebuie să fie semnat de ordonatorul de credite al instituţiei care îl are înadministrare până la data transferului şi de către ordonatorul de credite principal al instituţiei

 publice care a solicitat bunul disponibilizat.Dacă bunurile nu au fost transmise altor instituţii publice fără plată, pot fi valorificate

(inclusiv materialele sau piesele rezultate în urma demolării sau a dezmembrării) prinorganizarea unei licitaţii publice deschise cu strigare, În situaţia în care comisia de evaluare(numită în acest sens prin decizie de către conducătorul instituţiei publice pentru a evalua

 bunurile care nu mai sunt necesare, materialele sau piesele rezultate în urma demolării sau adezmembrării) va aprecia că operaţiunea de demolare sau de dezmembrare a bunurilor scoasedin funcţiune generează costuri mai mari decât sumele ce se pot obţine din valorificarea

 bunurilor obţinute din operaţiunile amintite, poate propune conducătorului instituţiei publicevalorificarea prin licitaţie a bunurilor scoase din funcţiune nedemolate sau nedezmembrate.

Pentru bunurile care implică apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţa naţională procedurile de valorificare sunt aprobate în mod distinct de către Guvern.

5. Presupunem că instituţia publică I nu solicită instituţiei M transferul autoturismului(a se vedea exemplul 4.). Instituţia publică I vinde prin licitaţie publică autoturismul cu preţulde 6.000 lei. Autoturismul a fost finanţat de la bugetul de stat. Taxa de participare la licitaţieeste de 100 lei.

Vânzarea prin licitaţie:

Scoaterea din gestiune:

20.000 lei 2813 = 2133 25.000 leiAmortizarea instalaţiilor tehnice,mijloacelor de transport,animalelor şi plantaţiilor 

Mijloace de transport

5.000 lei 691Cheltuieli extraordinare dinoperaţiuni cu active fixe

6.000 lei 461 = 791 6.000 leiDebitori Venituri din valorificarea

unor bunuri ale statului

17

Page 18: Aplicatii Ctb Publica Active Fixe, Rezolvari

5/14/2018 Aplicatii Ctb Publica Active Fixe, Rezolvari - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/aplicatii-ctb-publica-active-fixe-rezolvari 18/27

Încasarea taxei de participare la licitaţie (s-au prezentat doi participanţi):

Încasarea contravalorii autoturismului vândut (în termen de 10 zile de la data licitaţiei):

Minusurile cantitative stabilite la inventar (inventarierea se realizează, în general, lasfârşitul anului dar şi în cursul anului în cazul predărilor de gestiune, existenţei indiciilor 

 privind pagube, etc.) se înregistrează asemănător ieşirilor din gestiune. Acestea pot fi cauzate decalamităţi naturale (nu se impută) sau de persoane angajate sau din exteriorul instituţiei publice(sunt imputabile).

Imputarea se realizează la valoarea de înlocuire a bunurilor constatate lipsă.6. La ordonatorul principal de credite, în urma inventarierii la 31.12.2009, se constată

ca minus la inventar un laptop evaluat la 2.400 lei. Valoarea laptop-ului se impută şefuluiserviciului administrativ, reţinându-i-se suma pe statul de plată lunar timp de 12 luni. Laptop-ula fost achiziţionat în luna decembrie 2009 şi urma să fie amortizat începând cu luna ianuarie2010.

Înregistrarea lipsei constatate la inventar:

Imputarea lipsei în decembrie 2006:

Reţinerea lunară a sumei imputate

20.000 lei 2813 = 2133 25.000 leiAmortizarea instalaţiilor tehnice,mijloacelor de transport,animalelor şi plantaţiilor 

Mijloace de transport

5.000 lei 691Cheltuieli extraordinare dinoperaţiuni cu active fixe

200 lei 5311 = 719 200 leiCasa în lei Alte venituri operaţionale

6.000 lei 7701 = 461 6.000 leiFinanţarea de la bugetul de stat Debitori

2.400 lei 691 = 214 2.400 leiCheltuieli extraordinare dinoperaţiuni cu active fixe

Mobilier, aparatură  birotică, echipamente de  protecţie a valorilor 

umane şi materiale şi alteactive fie corporale

2.400 lei 4282 = 719 2.400 leiAlte creanţe în legătură cu

 personalulAlte venituri operaţionale

18

Page 19: Aplicatii Ctb Publica Active Fixe, Rezolvari

5/14/2018 Aplicatii Ctb Publica Active Fixe, Rezolvari - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/aplicatii-ctb-publica-active-fixe-rezolvari 19/27

Ultima înregistrare se repetă până la recuperarea integrală a valorii imputate.

7. Ca urmare a unui incendiu provocat de o terţă persoană s-a distrus mobilier a căruivaloare actuală a fost stabilită la 2.500 lei. Mobilierul a fost achiziţionat din finanţarea de la

 bugetul de stat cu 2.800 lei şi a fost amortizat în proporţie de 20%. Valoarea s-a imputat persoanei vinovate şi s-a încasat ulterior prin casierie. Scoaterea din gestiune a mobilieruluidistrus:

Imputarea sumei:

Încasarea prin casierie:

Plata datoriei faţa de buget:

În situaţia în care instituţia publică ar fi fost finanţată integral din venituri proprii,înregistrările sunt:

Scoaterea din gestiune a mobilierului distrus:

200 lei 421 = 4282 200 leiPersonal-salarii datorate Alte creanţe în legătură cu

 personalul

480 lei 2814 = 214 2.800 leiAmortizarea mobilierului,aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şimateriale şi a altor active fixecorporale

Mobilier, aparatură  birotică, echipamente de  protecţie a valorilor umane şi materiale şi alteactive fixe corporale

2.320 lei 691Cheltuieli extraordinare dinoperaţiuni cu active fixe

2.500 lei 461 = 791 2.320 leiDebitori Alte venituri operaţionale

4482 180 lei

Alte creanţe privind bugetul

180 lei 5311 = 461 180 leiCasa în lei Debitori

180 lei 4282 = 7701 180 leiAlte creanţe privind bugetul Finanţare de la bugetul de

stat

19

Page 20: Aplicatii Ctb Publica Active Fixe, Rezolvari

5/14/2018 Aplicatii Ctb Publica Active Fixe, Rezolvari - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/aplicatii-ctb-publica-active-fixe-rezolvari 20/27

Imputarea sumei:

Încasare prin casierie:

Depunerea numeralului la trezorerie:

 II. Ieşirea din instituţie a activelor fixe corporale neamortizabile

1. în urma unui incendiu, Muzeul Grigore Antipa casează şase exponate evaluate la10.000 lei:

480 lei 2814 = 214 2.800 leiAmortizarea mobilierului,aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane si

materiale şi a altor active fixe sicorporale

Mobilier, aparatură  birotică, echipamente de  protecţie a valorilor 

umane şi materiale şi alteactive fixe corporale2.320 lei 691

Cheltuieli extraordinare dinoperaţiuni cu active fixe

2.500 lei 461 = 719 2.500 leiDebitori Alte venituri operaţionale

2.500 lei 5311 = 461 2.500 leiCasa în lei Debitori

2.500 lei 560 = 5311 2.500 leiDisponibil al instituţiilor publicefinanţate integral din venituri

 proprii

Finanţare de la bugetul destat

10.000lei

101 = 21410.000

leiFondul bunurilor care

alcătuiesc domeniul public alstatului

Mobilier,aparatură birotică,echipamente de protecţiea valorilor umane şimateriale şi alte activefixe corporale

20

Page 21: Aplicatii Ctb Publica Active Fixe, Rezolvari

5/14/2018 Aplicatii Ctb Publica Active Fixe, Rezolvari - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/aplicatii-ctb-publica-active-fixe-rezolvari 21/27

2. Ca urmare a achiziţiei unui nou sediu, se demolează o clădire în care îşi desfăşuraactivitatea primăria oraşului Iasi. Clădirea demolată a fost înregistrată la o valoare de intrare de80.000 lei şi se afla la data casării într-o stare avansată de degradare. Demolarea şi curăţareazonei au fost asigurate de o firmă specializată, valoarea serviciilor fiind de 1.000 lei.

Trecerea clădirii din domeniul public în domeniul privat al unităţii administrativ-

teritoriale:

Scoaterea din funcţiune a clădirii:

Înregistrarea serviciilor prestate de terţi:

3. În vederea construirii de locuinţe pentru cadre militare, s-a aprobat trecerea unuiteren în valoare de 300.000 lei din domeniul public al statului şi din administrarea MinisteruluiApărării în domeniul privat al statului şi administrarea aceluiaşi minister.

4. O instituţie publică vinde un teren ce face parte din domeniul privat al statului cu preţul de 100.000 lei. Terenul are o valoare de intrare de 70.000 lei. Vânzarea terenului:

Vânzarea terenului:Scoaterea din evidenţa a terenului vândut:

80.000 lei 103 = 212 80.000 leiFondul bunurilor care alcătuiescdomeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale

Construcţii

80.000 lei 212 = 104 80.000 leiConstrucţii Fondul bunurilor care

alcătuiesc domeniul privatal unităţilor administrativ-teritoriale

80.000 lei 104 = 212 80.000 leiFondul bunurilor care alcătuiescdomeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale

Construcţii

1.000 lei 628 = 401 1.000 leiAlte cheltuieli cu serviciileexecutate de terţi

Furnizori

300.000 lei 101 = 2111 300.000 leiFondul bunurilor care alcătuiescdomeniul public al statului

Terenuri

300.000 lei 2111 = 102 300.000 leiTerenuri Fondul bunurilor care

alcătuiesc domeniul privatal statului

100.000 lei 461 = 791 100.000 lei

Debitori Venituri din valorificareaunor bunuri ale statului

21

Page 22: Aplicatii Ctb Publica Active Fixe, Rezolvari

5/14/2018 Aplicatii Ctb Publica Active Fixe, Rezolvari - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/aplicatii-ctb-publica-active-fixe-rezolvari 22/27

C) Evaluarea la data inventarului Exemplu

În cursul anului 2008 o instituţie publică a achiziţionat un teren cu 100.000 lei. Terenulface parte din domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale. La sfârşitul anului 2008 seconstată o valoare actuală a terenului de 80.000 lei iar la sfârşitul anului 2009 valoarea actuală

este de 70.000 lei. Terenul este vândut în cursul anului 2010 cu 102.000 lei. Anul 2008:

Intrarea în gestiune a terenului:

Achiziţia terenului:

Înregistrarea ajustării pentru depreciere la sfârşitul anului 2008:

Depreciere =100.000-80.000=20.000 lei

 Anul 2009:

Majorarea ajustării pentru depreciere la sfârşitul anului 2009:

Valoare de intrare = 100.000 leiValoare actuală la 31.12.2005 = 70.000 lei

Ajustare necesară = 100.000-70.000 = 30.000 leiAjustare existentă = 20.000 lei- se va majora ajustarea existentă cu 30.000-20.000=10.000 lei

100.000 lei 2111 = 104 100.000 leiTerenuri Fondul bunurilor care

alcătuiesc domeniul privatal unităţilor administrativ-teritoriale

100.000 lei 6821 = 404 100.000 leiCheltuieli cu active fixe corporaleneamortizabile

Furnizori de active fixe

20.000 lei 6813 = 2911 20.000 leiCheltuieli operaţionale privindajustările pentru depreciereaactivelor fixe

Ajustări pentrudeprecierea terenurilor şiamenajărilor la terenuri

10.000 lei 6813 = 2911 10.000 leiCheltuieli operaţionale privindajustările pentru depreciereaactivelor fixe

Ajustări pentrudeprecierea terenurilor şiamenajărilor la terenuri

22

Page 23: Aplicatii Ctb Publica Active Fixe, Rezolvari

5/14/2018 Aplicatii Ctb Publica Active Fixe, Rezolvari - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/aplicatii-ctb-publica-active-fixe-rezolvari 23/27

 Anul 2010:

Vânzarea terenului:

Scoaterea din evidenţă a terenului vândut:

Anularea ajustării:

D) Evaluarea la data bilanţuluiÎn bilanţ, orice activ fix corporal este prezentat la valoarea de intrare (cost sau valoare

reevaluată) corijată cu ajustările cumulate de valoare, indiferent că sunt permanente (amortizări)şi/sau provizorii (ajustări pentru depreciere).

 Exemple

1. La colegiul naţional L s-a achiziţionat mobilier în valoare de 4.200 lei în lunaseptembrie 2010 când a şi fost pus în funcţiune. Mobilierul se amortizează pe o durată de 12ani, începând cu luna octombrie 2010.

Cota de amortizare = 100/12=8,33(3)%Amortizare anuală = 8,33(3)% x 4.200=350 leiAmortizare cumulată la 31.12.2006= 350 x 3/12=87,5 leiValoarea mobilierului în bilanţ la 31.12.2006 = 4.200 (valoare de intrare) -87,5

(amortizare cumulată)= 4112,5 lei

2.0 instituţie publică deţine un teren a cărui valoare de intrare este de 120.000 lei. Lasfârşitul anului 2010 valoarea justă a terenului este de 100.000 lei.

Se înregistrează o ajustare pentru deprecierea terenului de 120.000-100.000 = 20.000

lei. În bilanţ, la 31 decembrie 2010 terenul este evaluat la valoarea de 120.000(valoare deintrare)-20.000 lei (ajustarea pentru depreciere)=100.000 lei

Amortizarea activelor fixe corporale Exemplu

Instituţia x deţine un autoturism achiziţionat cu 51.000 lei în luna martie 2010. Duratade funcţionare este de 5 ani.

Amortizarea se calculează şi înregistrează din luna aprilie 2010.Cota de amortizare = 100/5=20%Amortizare anuală = 20% x 51.000 = 10.200 lei

Amortizare lunară = 10.200/12 = 850 lei

102.000 lei 461 = 791 102.000 leiDebitori Venituri din valorificarea

unor bunuri ale statului

100.000 lei 104 = 2111 100.000 leiFondul bunurilor care alcătuiescdomeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale

Terenuri

30.000 lei 2911 = 7813 30.000 lei

Ajustări pentru depreciereaterenurilor şi amenajărilor laterenuri

Venituri din ajustări  privind depreciereaactivelor fixe

23

Page 24: Aplicatii Ctb Publica Active Fixe, Rezolvari

5/14/2018 Aplicatii Ctb Publica Active Fixe, Rezolvari - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/aplicatii-ctb-publica-active-fixe-rezolvari 24/27

Înregistrarea amortizării lunare:

Reevaluarea activelor fixe corporale

 Exemple

1. În anul 2008 primăria comunei P a construit în antrepriză un nou sediu, valoarea deintrare fiind de 110.000 lei. Primăria deţine şi un teren a cărui valoare contabilă este de 85.000lei. în anul 2010 s-au reevaluat cele două active fixe, stabilindu-se următoarele valori juste:170.000 lei pentru clădire şi 100.000 lei pentru teren.

Diferenţă din reevaluare pentru clădire = 170.000 - 110.000 = 60.000 leiDiferenţă din reevaluare pentru teren = 140.000 -85.000 = 55.000 lei

Înregistrarea diferenţelor din reevaluare:

III. CONTABILITATEA ACTIVELOR FIXE FINANCIARE

A) Evaluarea iniţialăActivele fixe financiare se evaluează la costul de achiziţie sau la valoarea stabilită prin

contractul de dobândire.

 Exemple1. O societate comercială are datorii la bugetul de stat în valoare de 62.500 lei. S-a

stabilit conversia creanţelor bugetare (datoriilor societăţii faţă de bugetul statului) în acţiuni.Înregistrarea titlurilor de participare ca urmare a conversiei creanţelor bugetare în

acţiuni:

2. Se înregistrează conversia unor creanţe ale bugetului de stat în obligaţiuni în valoare

de 45.000 lei:

3. Se acordă credite ipotecare pentru construirea de locuinţe prin ANL în valoare de400.000 lei. Se încasează rate la creditele acordate în valoare de 20.000 lei anual. Pentrucreditele respective se încasează dobândă. Pentru primul an dobânda este de 2.000 lei.

850 lei 6811 = 2813 850 leiCheltuieli operaţionale privindamortizarea activelor fixe

Amortizarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de

transport, animalelor şi plantaţiilor 

115.000 lei 6811 = 2812 115.000 leiCheltuieli operaţionale privindamortizarea activelor fixe

Amortizarea construcţiilor 

62.500 lei 260 = 463 62.500 leiTitluri de participare Creanţe ale bugetului de

stat

45.000 lei 265 = 463 45.000 leiAlte titluri imobilizate Creanţe ale bugetului de

stat

24

Page 25: Aplicatii Ctb Publica Active Fixe, Rezolvari

5/14/2018 Aplicatii Ctb Publica Active Fixe, Rezolvari - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/aplicatii-ctb-publica-active-fixe-rezolvari 25/27

Acordarea creditelor ipotecare:

Încasarea ratelor:

Înregistrarea dobânzilor de încasat:

Încasarea dobânzilor:

4. O instituţie publică finanţată integral din venituri proprii încasează garanţiilerestituite de furnizorii de utilităţi în valoare de 1.000 lei.

B) Evaluarea la ieşirea din patrimoniu Exemple

1. Se vând acţiuni achiziţionate din bugetul local cu preţul de 32.000 lei, valoareacontabilă a titlurilor de participare vândute fiind de 28.000 lei.

Vânzarea titlurilor de participare:

2. Presupunem că valoarea contabilă a titlurilor de participare vândute (de la exemplulanterior) este de 33.000 lei.

Vânzarea titlurilor de participare:

400.000 lei 2675 = 551 400.000 leiÎmprumuturi acordate pe termenlung

Disponibil alocaţii  bugetare cu destinaţie

specială

20.000 lei 551 = 2675 20.000 leiDisponibil din alocaţiile bugetarecu destinaţie specială

Împrumuturi acordate petermen lung

2.000 lei 2676 = 763 2.000 leiDobânzi aferente împrumuturilor 

 pe termen lung

Venituri din investiţii

financiare cedate

2.000 lei 551 = 2676 2.000 leiDisponibil din alocaţii bugetarecu destinaţie specială

Dobânzi aferenteîmprumuturilor pe termenlung

1.000 lei 560 = 267 2.000 leiDisponibil al instituţiilor publicefinanţate integral din venituri

 propriiCreanţe imobilizate

32.000 lei 5211 = 260 28.000 leiDisponibil al bugetului local Titluri de participare

764 4.000 leiVenituri din investiţiifinanciare cedate

32.000 lei 5211 = 260 33.000 leiDisponibil al bugetului local Titluri de participare

1.000 lei 664Cheltuieli din investiţii financiarecedate

25

Page 26: Aplicatii Ctb Publica Active Fixe, Rezolvari

5/14/2018 Aplicatii Ctb Publica Active Fixe, Rezolvari - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/aplicatii-ctb-publica-active-fixe-rezolvari 26/27

C) Evaluarea la inventarEvaluarea titlurilor de valoare se realizează, în cazul celor cotate pe pieţele

reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, pe baza preţuluimediu ponderat, calculat pe ultimele 12 luni calendaristice, iar în cazul titlurilor netranzacţionate pe pieţele reglementate şi supravegheate, în funcţie de valoarea activului net pe

acţiune. în situaţia în care activele financiare sunt depreciate, se pot constitui sau majora lasfârşitul exerciţiului financiar ajustări pentru depreciere pe seama cheltuielilor. Dacă ajustăriledevin total sau parţial fără obiect, se diminuează sau anulează prin reluare la venituri.

 Exemplu

Se cunosc următoarele informaţii pentru 10.000 titluri de participare deţinute de stat lao societate comercială:Valoare de intrare N Valoare la

31.12.200NValoare la 31.12.N+1 Valoarea la

31.12.N+210 lei/titlu 9 lei/titlu 8,7 lei/titlu 11 lei/titlu

În anul N+3 se vând jumătate din acţiunile deţinute cu 11,5 lei/titlu.La 31.12.200N acţiunile sunt depreciate. Se constituie ajustare pentru depreciere în

valoare de 10.000 titluri x (10 lei/titlu-9 lei/titlu) =10.000 lei

La 31.12.200N+1 acţiunile sunt depreciate.Ajustare necesară = 10.000 titluri x (10 lei/titlu-8,7 lei/titlu)=13.000 lei Ajustare

existentă= 10.000 leiDeci se majorează ajustarea pentru depreciere cu 13.000 lei -10.000 lei =3.000 lei.

La 31.12.200N+2 se anulează deprecierea înregistrată (de 13.000 lei) deoarece acrescut valoarea acţiunilor (este superioară valorii de intrare):

În anul 200N+3:Vânzarea acţiunilor:

10.000 lei 6863 = 2961 10.000 leiCheltuieli financiare privindajustările pentru pierderea devaloare a activelor financiare

Ajustări pentru pierdereade valoare a acţiunilor 

3.000 lei 6863 = 2961 3.000 leiCheltuieli financiare privindajustările pentru pierderea devaloare a activelor financiare

Ajustări pentru pierdereade valoare a acţiunilor 

13.000 lei 2961 = 7863 13.000 leiCheltuieli financiare privindajustările pentru pierderea devaloare a activelor financiare

Ajustări pentru pierdereade valoare a acţiunilor 

57.500 lei 461 = 260 50.000 leiDebitori Titluri de participare

764 7.500 lei

Venituri din investiţiifinanciare cedate

26

Page 27: Aplicatii Ctb Publica Active Fixe, Rezolvari

5/14/2018 Aplicatii Ctb Publica Active Fixe, Rezolvari - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/aplicatii-ctb-publica-active-fixe-rezolvari 27/27

Preţ de cesiune = 5.000 titluri x 11,5 lei/titlu=57.500 leiValoarea de intrare a acţiunilor vândute = 5.000 titluri x 10 lei/titluCâştig din vânzarea acţiunilor = 57.500 lei - 50.000 lei=7.500 leiÎncasarea titlurilor de participare vândute:

D) Evaluarea la data bilanţuluiActivele fixe financiare sunt prezentate în bilanţ la valoarea de intrare diminuată cu

ajustările pentru depreciere cumulate.Folosind informaţiile de la exemplul anterior, valoarea în bilanţ a titlurilor la sfârşitul

celor 3 ani este următoarea:■ 90.000 lei la 31.1.2.200N=10.000 titluri x 10 lei/titlu (valoarea de intrare) -10.000 lei

(ajustarea pentru depreciere)■ 87.000 lei la 31.1.2.200N+1 = 10.000 titluri x 10 lei/titlu (valoarea de intrare) -

13.000 lei (ajustarea pentru depreciere)■ 100.000 lei la 31.1.2.200N+2 = 10.000 titluri x 10 lei/titlu (valoarea de intrare) - 0 lei(ajustarea pentru depreciere).

57.500 lei 520 = 461 57.500 leiDisponibil al bugetului de stat Debitori

27


Recommended