+ All Categories
Home > Documents > Apel de selectie de proiecte pentru Masura 413.13 „Incurajarea activitatilor turistice”

Apel de selectie de proiecte pentru Masura 413.13 „Incurajarea activitatilor turistice”

Date post: 04-Apr-2018
Category:
Upload: gal-castra-traiana
View: 221 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)

of 15

Transcript
 • 7/31/2019 Apel de selectie de proiecte pentru Masura 413.13 Incurajarea activitatilor turistice

  1/15

 • 7/31/2019 Apel de selectie de proiecte pentru Masura 413.13 Incurajarea activitatilor turistice

  2/15

  ASOCIATIA

  GRUPULDEACTIUNELOCALA

  CASTRATRAIANA

  GrupuldeAciuneLocalaCastraTraiana

  Adresa:com.Daeti,satSambotinTelefon:+(4)0250778331E-mail:coordonatorg[email protected]:http://galcastratraiana.blogspot.ro

  Page 2 of 15

  7. DocumentelejustificativepecaretrebuiesaledepunasolicitantulNr. Document

  1. 1.1. Studiu de fezabilitate/Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (undeestecazul)intocmit/actualizatconformcontinutuluicadrusimetodologieistipulateinHGnr. 8/09.01.2008 pentru solicitantii publici si pentru ONG-uri, insotit de Aviz tehnicemis de Inspectoratulde Stat in Constructii,pentru toate actiuniledin cadrulproiectuluidepusdesolicitantiComunesiADI-uri

  sauStudiu de fezabilitate, pentruproiecte cu lucrari de constructii si/saumontaj, intocmitconform continutului cadrupentru solicitantii privati asa cum este prezentat in anexa laGhidulsolicitantului1.2. Memoriu justificativ pentru proiecte care nu prevad lucrari de constructii si/saumontaj,(pentruprivatisaupentrupublici,dupacaz,conformmodeluluicareesteanexatlaGhidulsolicitantului)

  2. Situatiile financiare (bilant formularul 10, cont de profit si pierderi formularul 20 siformularele30si40)precedenteanuluidepuneriiproiectuluiinregistratelaAdministratiaFinanciara/insotite de confirmarea de depunere (cu sumele de control) la OficiulRegistrului Comertului in care rezultatul operational (rezultatulde exploataredinbilant)sanufienegativ.Exceptiefacsolicitantiicarenuauinregistratvenituridinexploatare

  sauPentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale:Declaratie speciala privind veniturile realizate in anul precedent depunerii proiectuluiinregistrata la AdministratiaFinanciara/insotita de confirmarea de depunere emisa deOficiulRegistruluiComertuluiincarerezultatulbrutobtinutanualsanufienegativ;

  sauDeclaratia de inactivitate inregistrata la Administratia Financiara/insotita deconfirmarea dedepunere emisa deOficiul Registrului Comertului, in cazul solicitantilorcarenuaudesfasuratactivitateanteriordepuneriiproiectului.

  sauSituatiile financiare (bilant formularul 10, cont de profit si pierderi formularul 20, siformularele30si40)princaredovedesccanuauinregistratvenituridinexploatare.Sevorprezentasituatiile financiare pentru anii n,n-1 sin-2, unden este anul anteriordepunerii cererii de finantare (pentru verificarea incadrarii in categoria firmelor indificultate).

  3. 3.1.Certificat de urbanism/Autorizaie de construire pentru proiecte careprevadconstructii, insotit, daca este cazul, de actul de transfer a drepturilor si obligatiilor cedecurgdinCertificatuldeurbanismsiocopieaadreseideinstiintare,conformmodeluluidinGhid

  i3.2. Avizulfaza SFprivindrespectareacriteriuluideincadrareinspecificularhitecturallocal eliberat de filialele teritoriale aleOrdinului Arhitectilor din Romania, cuprivire laatestarea respectarea criteriului de incadrare in arhitectura specifica locala (conformAnexei13dinGhidulsolicitantului)

 • 7/31/2019 Apel de selectie de proiecte pentru Masura 413.13 Incurajarea activitatilor turistice

  3/15

  ASOCIATIA

  GRUPULDEACTIUNELOCALA

  CASTRATRAIANA

  GrupuldeAciuneLocalaCastraTraiana

  Adresa:com.Daeti,satSambotinTelefon:+(4)0250778331E-mail:coordonatorg[email protected]:http://galcastratraiana.blogspot.ro

  Page 3 of 15

  Nr. Document

  4. 4.1.PentrucomunesiADI-uri

  Inventarul domeniului public/privat intocmit conform legislatiei in vigoare privindproprietateapublicasi regimuljuridical acesteia(incazulin carecladirea/terenulesteinclusindomeniulpublic/privatalcomunei);

  si/sauInventarul domeniului public/privat intocmit conform legislatiei in vigoare privindproprietatea publica si regimul juridic al acesteia pentru terenul pe care se relizeazainvestitia,insotitdeacordulautoritatiidetinatoare(incazulincareterenulesteinclusindomeniul public/privat sau administrarea unei autoritati publice locale, alta decatsolicitantul),dacaestecazul;In situatia in care in Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public, atestat prinHotarareaGuvernuluisipublicatinMonitorulOficialalRomaniei,ausurvenitmodificarisi/saucompletari,solicitantultrebuiesadepunasi:

  Hotarareaconsiliuluilocalprivindaprobareamodificarilorlainventar,insensulincluderii in domeniul public sau detalierii pozitiei globale existente, cu

  respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/2001, aadministratiei publice locale,adicasa fi fost supusacontrolului de legalitatealPrefectului,inconditiilelegii.

  si/sauAvizul/acordul administratorului/proprietarului terenului apartinand domeniuluipublic/privat,altuldecatceladministratdeprimarie,dacaestecazul.

  si/sauDocumentceatestaproprietateaasupraterenuluipentrudomeniulprivatalcomunei

  si/saualt document incheiat la notariat, care sa certifice dreptul de folosinta al terenului:contract de inchiriere, de comodat, concesiune, (alte tipuri de folosinta conform legii)pentruterenulpecaresevarealizainvestitia,peoperioadadecelputin10anideladatadepuneriicereriidefinantare4.2PentruONG/Micro-intreprinderi/PersoanefiziceDocumentcareatestdreptuldeproprietateasupracldirii

  sauContract de concesiune pentru cladirea unde va fi realizata investitia, pe o duratademinim10anideladepunereacereriidefinantare.Contractuldeconcesiunevafiinsotitdeadresaemisadeconcendentcarecontine

  situatia privind respectarea clauzelor contractuale, daca este in graficul derealizareainvestitiilorprevazuteincontract,dacaconcesionarulsi-arespectatgraficuldeplataaredeventeisialteclauze;

  suprafataconcesionatalazi; daca pentru suprafata concesionata exista solicitari privind retrocedarea sau

  diminuarea si daca da, sa se mentioneze care este suprafata supusa acestuiprocess.

  Documentcareatestadreptuldeproprietateasupraterenului sau

  Contractdeconcesiune pentruterenulpecarevafiamplasataconstructia,peoduratademinim10anideladepunereacereriidefinantare.Contractuldeconcesiunevafiinsotitdeadresaemisadeconcendentcarecontine

  situatia privind respectarea clauzelor contractuale, daca este in graficul derealizareainvestitiilorprevazuteincontract,dacaconcesionarulsi-arespectatgraficuldeplataaredeventeisialteclauze;

  suprafataconcesionatalazi; daca pentru suprafata concesionata exista solicitari privind retrocedarea sau

  diminuarea si daca da, sa se mentioneze care este suprafata supusa acestuiprocess

  sau

 • 7/31/2019 Apel de selectie de proiecte pentru Masura 413.13 Incurajarea activitatilor turistice

  4/15

  ASOCIATIA

  GRUPULDEACTIUNELOCALA

  CASTRATRAIANA

  GrupuldeAciuneLocalaCastraTraiana

  Adresa:com.Daeti,satSambotinTelefon:+(4)0250778331E-mail:coordonatorg[email protected]:http://galcastratraiana.blogspot.ro

  Page 4 of 15

  Nr. Document

  alt document incheiat la notariat, care sa certifice dreptul de folosinta al terenului:

  contractdeinchiriere,decomodat,(altetipuridefolosintaconformlegii)pentruterenulpecaresevarealizainvestitia,peoperioadadecelmputin10anideladatadepuneriicereriidefinantare.

  4.3Document incheiatlanotariatcaresacertificedreptuldefolosintaasupracladiriiundeseva realiza investitia (contractde comodat,inchiriere),in conformitate culegislatia invigoare,peoperioadadecelputin10anideladatadepuneriicereriidefinantare(doarpentruinvestitiiaferentecomponentelorb,csid).Contractuldecomodatsaudeinchirieretrebuieinsotitdeextrasdecartefunciarapentruimobilulcarefaceobiectulfinantarii.Atentie!Acestedocumentesuntvalabileinconditiileincareesteasiguratafunctionareaindependenta a investitiei (spatial este destinat exclusiv pentru functionarea acestoractivitati).Atentie! Incazulcladirilorpentrucaresolicitantulprezintacontractdeinchirieresaude

  comodat,suntcheltuielieligibiledoarinvestitiilerealizatepentrudotareacuechipamenteaacestora.Atentie!Pentruconstructiiledefinitivesolicitantultrebuiesaprezintedocumentecaresacertifice dreptul real principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute(dobandit prin: contract de vanzare-cumparare, de schimb, de donatie, contract desuperficie, certificat de mostenitor, act administrativ de restituire, hotararejudecatoreasca)/contractdeconcesiune,definiteconformLegiinr.50/1991,modificatasicompletata,asupraterenuluipecareurmeazaaserealizainvestitia.Pentruconstructiilecucaracterprovizoriu,definiteconformLegiinr.50/1991,modificatasicompletata,solicitantulpoateprezentasiuncontractdecomodat/locatiune(inchiriere)asupraterenului.

  5. Clasareanotificrii sau

  Deciziaetapeideevaluareinitial

  sauDeciziaetapeideincadraresau

  Acord de mediu/AvizNatura 2000 pentru ariile naturale protejate, eliberate deAutoritateacompetentpentruproteciamediului.

  6. 6.1.Avizulsanitarprivindconstatareaconformitaiiproiectuluicucondiiiledeigienaisanatatepublica.

  sauNotificare privind constatarea conformitatii proiectuluicu conditiilede igiena si sanatatepublica

  sauNotificarecainvestiianufaceobiectulevaluariicondiiilordeigienaisanatatepublic6.2.Notificare, caresacertificeconformitateaproiectuluiculegislatiainvigoarepentrudomeniul sanitar veterinar si ca prin realizarea investitiei in conformitate cu proiectul

  verificat de DSVSA judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, unitatea va fi inconcordantaculegislatiainvigoarepentrudomeniulsanitarveterinarsipentrusigurantaalimentelor

  7. Pentruunitailecaresemodernizeaza:

  7.1. Autorizaie sanitara/Notificarea de constatare a conformitaii unitaii cu legislaiasanitara,emisecucelmultunaninainteadepuneriicereriidefinantaresi/sau 7.2. Autorizatie sanitara veterinara /Dovada Inregistrarii pentru siguranta alimentelor/Notificaredeconstatareaconformitatiiunitatiiculegislatiasanitarveterinarasisigurantaalimentelor,emisecucelmultunaninainteadepuneriicereriidefinantare.7.3 Nota de constatare privind conditiile demediu emisa cu celmult un an inainteadepuneriicereriidefinantare

  8. 8.1PentrucomuneiADI:

  Hotararea Consiliului/ilor Local/e pentru instrumentarea proiectului, cu referire laurmatoarelepuncte(obligatorii):

 • 7/31/2019 Apel de selectie de proiecte pentru Masura 413.13 Incurajarea activitatilor turistice

  5/15

  ASOCIATIA

  GRUPULDEACTIUNELOCALA

  CASTRATRAIANA

  GrupuldeAciuneLocalaCastraTraiana

  Adresa:com.Daeti,satSambotinTelefon:+(4)0250778331E-mail:coordonatorg[email protected]:http://galcastratraiana.blogspot.ro

  Page 5 of 15

  Nr. Document

  necesitateasioportunitateainvestitiei; angajamentuldeasuportacheltuieliledementenantasigestionareainvestitiei,peoperioadadecelputin5anideladatalacareinvestitiaafostdatainexploatare; angajamentuldeautilizaspatiulincaresevaamenajacentrullocaldeinformare

  sipromovareturisticaexclusivpentruactivitateaacestuia; angajamentulcavaasigurapersonalcalificat(min2angajati)caagentdeturism

  saughiddeturismpentrucentrullocaldeinformaresipromovareturistica.

  8.2PentruONG-uri:

  Declaratiepepropriaraspunderereferitoarela instrumentareaproiectului,cureferirelaurmatoarelepuncte(obligatorii):

  necesitateasioportunitateainvestitiei; angajamentuldeasuportacheltuieliledementenantasigestionareainvestitiei,pe

  operioadadecelputin5anideladatalacareinvestitiaafostdatainexploatare; angajamentuldeautilizaspatiulincaresevaamenajacentrullocaldeinformare

  sipromovareturisticaexclusivpentruactivitateaacestuia; angajamentulcavaasigurapersonalcalificat(min2angajati)caagentdeturism

  saughiddeturismpentrucentrullocaldeinformaresipromovareturistica.

  9. 9.1.Certificatdeinregistrarefiscal

  9.2. Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerului conformlegislaieiinvigoare.9.3.Angajamentulpersoanelor fizice princareseobligasa seautorizeze(cuun statutminimdepersoanefiziceautorizate)intermende30dezilelucratoaredeladataprimiriinotificariiprivindselectareaCereriideFinanareisemnareaContractuluideFinanare,insoitdeDeclaraiepepropriaraspunderecaiivadeschideunpunctdelucruinspaiulrural, cu codul CAEN al activitaii pentru care solicita Finanare, conform legislaiei invigoarepentruinvestiiilenoi.9.4.PentruONG:

  a. incheiereaprivindinscriereainRegistrulasociaiilorifundaiilor;b. Actul constitutiv (durata de funcionare a asociaiei trebuie sa fie pe termen

  nedeterminat sau pe minim 8 ani de la data depunerii Cererii de Finanare).Sentinajudecatoreascadeinfiinarei,dacaecazul,Hotararile/Sentineleprincareaufostadusemodificariactelorconstitutive;

  c. Statutulasociatieisifundatiei9.5.PentruADI-uri:

  a. IncheiereaprivindinscriereainRegistrulasociatiilorsifundatiilor;b. ActdeinfiintaresistatutulAsociatieideDezvoltareIntercomunitara(duratade

  functionareaasociatieitrebuiesafiepetermennedeterminatsaupeminim8anideladatadepuneriicereriidefinantare)

  9.6. Pentru Societati cooperative de gradul 1-mestesugaresti/de consum, care auprevazuteinactulconstitutivcaobiectivdesfasurarea/dezvoltareadeactivitaticevizeazaturismul rural actul constitutiv al societatii cooperative de gradul 1-mestesugaresti/de

  consum10. 10.1CertificatconstatatoremisdeOficiulRegistruluiComertuluicarespecificafaptulca

  solicitantul are codul CAEN conform activitatii pentru care solicita finantare, existentapunctuluidelucruinmediulrural(dacaestecazul)sicanuseaflainprocesdelichidare,fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicata), reorganizare judiciara sau faliment,conformLegii85/2006,cumodificarilesicompletarileulterioare.

  sipentruinvestiiilenoi

  Declaraiepepropriarspundereciivadeschideunpunctdelucru inspaiulrural,cucodul CAEN al activitii pentru care solicit finanare, conform legislaiei in vigoare,inainteaultimeipliaajutorului,dacestecazul 10.2Declaratiaprivindincadrareaintreprinderii incategoriamicrointreprinderilorsemnata de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea, anexa la GhidulSolicitantului.

 • 7/31/2019 Apel de selectie de proiecte pentru Masura 413.13 Incurajarea activitatilor turistice

  6/15

  ASOCIATIA

  GRUPULDEACTIUNELOCALA

  CASTRATRAIANA

  GrupuldeAciuneLocalaCastraTraiana

  Adresa:com.Daeti,satSambotinTelefon:+(4)0250778331E-mail:coordonatorg[email protected]:http://galcastratraiana.blogspot.ro

  Page 6 of 15

  Nr. Document

  11. Raportul asupra utilizarii programelor de finantare nerambursabila (obiective, tip de

  investitie, lista cheltuielilor eligibile, costul si stadiul proiectului, perioada derulariiproiectului)intocmitdesolicitantpentrusolicitantiicareaumaibeneficiatdeprogramedefinantarenerambursabileinultimii3ani,pentruaceleasitipurideinvestitii.

  12. 12.1. Documente de la solicitant care sa dovedeasca capacitatea si sursele de

  cofinantare ale proiectului (unul sau mai multe dintre ele emise de institutii financiarbancare):

  a. extrasdecontbancarvizatsidatatdebancacucelmultcincizilelucratoareinaintededatadepuneriicereriidefinantare,incazulcofinantariiprinsurseproprii(autofinantare)sauprincertificatededepozitnominativesidematerializate,cuoscadentamaimicasauegalacutreilunifatadedatainchideriilicitatieideproiecte:

  b. extrasdecontbancarvizatsidatatdebancacucelmultcincizilelucratoareinaintededatadepuneriicereriidefinantare,incazulexistenteiunorsursedecofinantaredetipul:granturi,sponsorizari,donatii,insotitdeundocumentcaresaatestesursarespectiva,emisdeorganizatiacareaacordat-o;

  c. extrasdecontbancarsiFormularuldeachizitietitluridestat,emisesivizatedebanca,incazulcofinantariiprintitluridestatcuoscadentamaimicasauegaladetreilunifatadedatainchideriilicitatieideproiecte;

  d. extrasullinieidecreditdatatcucelmultcincizilelucratoarefatadedatadepuneriicereriidefinantaresiContractuldecreditvizatdebanca,incazulcofinantariiprinliniedecreditcuovalabilitatedeunanfatadedatalansariilicitatieideproiecte,deschislaobanca;

  e. Scrisoaredeconfort(certificatdeconfirmaredefonduri)cuovalabilitatede120ziledeladataemiterii

  12.2Documentdelabanca/trezoreriecudateledeidentificarealebancii/trezorerieisiale contului aferent proiect FEADR (denumirea, adresa bancii/trezoreriei, codul IBAN alcontuluiincaresederuleazaoperatiunilecuAPDRP)

  13. 13.1Certificatedeatestarefiscala ,emisede:

  Directia Generala a FinantelorPublice, pentru oblicatiile fiscale si socialede plata catrebugetulgeneralconsolidatalstatului;Autoritatileadministratieipublicelocale,inrazacaroraisiausediulsocialsi/saupunctuldelucru(numaiincazulincaresolicitantulesteproprietarasupraimobilelor),pentruobligatiiledeplatacatrebugetullocal,dacaestecazul.Acestecertifcatetrebuiesaatestelipsadatoriilorfiscale,sociale,locale,restante.13.2Graficuldeesalonareadatoriilor ,incazulincareaceastaesalonareafostacordata.

  14. Declaratie pe proprie raspundere cu privire la neincadrarea in categoria firme indificultate semnatade persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea. Declaratia va fidatadeMicrointreprinderilecuactivitatepeoperioadamaimarede2anifiscali.

  15. 15.1.AvizspecificprivindamplasamentulsifunctionareaobiectivuluieliberatdeMinisterulDezvoltarii Regionale si Turismului (MDRT) pentru constructia/modernizarea sauextindereastructurilordeprimireturisticesi,pentrumodernizari;15.2.Declaratiepepropriaraspunderecamodernizareastructuriideprimireturisticava

  presupuneinmodobligatoriucrestereaniveluluideconfortcucelputinofloare/stea.16. CertificatdeclasificareeliberatdeMinisterulDezvoltariiRegionalesiTurismului(MDRT)

  pentrustructuradeprimireturisticarespectiva(incazulmodernizarii/extinderii).

  17. Copie dupa diploma de studii/certificat de formare profesionala care sa faca dovadadetinerii, de catre beneficiarul sau reprezentantul legal de proiect, de aptitudinimanageriale/de marketing sau in acord cu activitatea propusa prin proiect (experienta,cursurideformareprofesionalaabsolvitecelputinniveldeinitiere,cursuridecalificare,etc.),(poatefisiopersoanadincadrulsocietatiipentrucarevaprezentadocumentcaresacertificepozitiainsocietate-cartedemunca,actionar)

  sauDeclaratie pe propria raspundere caresamentionezecabeneficiarulproiectului si/saureprezentantul legal de proiect va/vor urma un curs de pregatire profesionala, pana lafinalizareaproiectului,inainteaultimeiplatiaajutorului.

 • 7/31/2019 Apel de selectie de proiecte pentru Masura 413.13 Incurajarea activitatilor turistice

  7/15

 • 7/31/2019 Apel de selectie de proiecte pentru Masura 413.13 Incurajarea activitatilor turistice

  8/15

  ASOCIATIA

  GRUPULDEACTIUNELOCALA

  CASTRATRAIANA

  GrupuldeAciuneLocalaCastraTraiana

  Adresa:com.Daeti,satSambotinTelefon:+(4)0250778331E-mail:coordonatorg[email protected]:http://galcastratraiana.blogspot.ro

  Page 8 of 15

  comune i infiinate conform legislaiei naionale in vigoare (Legea nr.215/2001 a administraiei publice locale cu modificarile i completarile

  ulterioare i Ordonana Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaii ifundaii,cumodificarileicompletarileulterioare);d. ONG-uri, definite conform legislaiei naionale in vigoare (OrdonanaGuvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaii i fundaii, cu modificarile icompletarileulterioare).

  Societailecooperativedegradul1mestesugarestisideconsumcareauprevazutein actul constitutiv ca obiectiv desfasurarea/dezvoltarea de activitai ce vizeazaturismul rural sunt eligibile pentru a aplica proiecte generatoarede profit. Scopul iobiectivele societatii cooperative prevazute in statut trebuie sa fie in conformitate cuactivitailecarevizeazaproiectul,activitatigeneratoaredeprofit.

  Avand in vedere faptul ca activitatea de agroturism este o activitate practicata de

  membriiuneigospodariiagricole,beneficiariieligibilipentruacesttipde investiii vorfidoarceicaresuntsauvorfiorganizaiconformOUG44/2008privinddesfaurareaactivitailor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderileindividualeiintreprinderilefamiliale.

  Conditiiminimeobligatoriipentruacordareasprijinului

  Micro-ntreprinderile,attceleexistente,cticelenounfiinate,trebuiesfienregistrate is-idesfoareactivitateapropusprinproiect nspaiul rural(att sediul social, ct i punctul de lucru trebuie s fie amplasate nmediulrural). Toti beneficiarii acestei msuri trebuie s fie nregistrai i s-idesfoareactivitateapropusprinproiectnspaiulrural.

  ncazulinvestiiilornagroturism,beneficiarul/membrulgospodrieiagricoletrebuiesdesfoareoactivitateagricolnmomentulaplicrii.

  Beneficiarultrebuiesdemonstrezeviabilitateainvestiiei. Micro-ntreprindereasnufiendificultate(vezidefiniiedicionariAnexa4.2laGhid).

  Structurile de primire turistic rurale vor fi n conformitate cu normele declasificare prevzute n legislaia naional n vigoare(Ordinul ministruluidezvoltrii regionaleiturismuluinr.1051/2011pentruaprobareaNormelormetodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenelor ibrevetelordeturismcumodificrileicompletrileulterioare).

  Pentru investiiinoi,modernizarei extindere ncazul structurilordeprimireturistic rurale, altele dect cele agroturistice, nivelul de confort i calitateaserviciilor propuse prin proiect trebuie s ating standardul de calitate deminimum3margarete/stele.

  Pentru investiii n structuri de primireagro-turistic se va respecta definiiaagroturismului dat n cadrul acestei fie, iar nivelul de confort i calitateaserviciilor propuse prin proiect trebuie s ating standardul de calitate deminimumomargaret.

  ncazulzonelordejadezvoltatedinpunctdevedereturistic,estepermisdoarmodernizarea i extinderea structurilor de primire turistic, exceptndschimbareadestinaieiuneilocuinenstructurdeprimireagroturistic(asevedeaAnexanr.9laGhidlinkwww.apdrp.ro).

  Construcia, modernizarea i extinderea cldirilor trebuie s respecteprevederilePUG.

 • 7/31/2019 Apel de selectie de proiecte pentru Masura 413.13 Incurajarea activitatilor turistice

  9/15

  ASOCIATIA

  GRUPULDEACTIUNELOCALA

  CASTRATRAIANA

  GrupuldeAciuneLocalaCastraTraiana

  Adresa:com.Daeti,satSambotinTelefon:+(4)0250778331E-mail:coordonatorg[email protected]:http://galcastratraiana.blogspot.ro

  Page 9 of 15

  Construcia,modernizareaiextindereacldirilortrebuiesrespecte/pstrezearhitectura specific local (a se vedea Anexa 13 la Ghid privind elementele

  caracteristicealetipologiilorarhitecturiispecificelocale). Pentru investiiile noi n structurile de primire turistic, suprafaa de terenaferent structurii de primire turistic (inclusiv n structuri de primireagroturistic)trebuiesfienconformitatecuprevederilelegislaieinaionalenvigoare, n domeniul turismului n vederea evitrii supraaglomerrii i afragmentriiexcesiveapeisajuluinatural.

  Angajamentdinparteabeneficiaruluicvaintroduceobiectivulinvestiionalncircuitulturistic.

  Beneficiarul sau responsabilullegaldeproiect trebuies facdovadadeineriideaptitudinimanageriale/marketingsau nacordcuactivitateapropusprinproiect(experien/cursurideformareprofesionalabsolvitecelpuinniveldeiniiere,cursuride calificare,etc.)saus ledobndeascpn laefectuareaultimeipli.

  Beneficiarul trebuiesprezinte toate avizeleiacordurilenecesare investiieirespective.

  Beneficiarul trebuie s prezinte avizele/autorizaiile de mediu necesareinvestiiei, s respecte dup caz cerinele de mediu specifice investiiilor nperimetrulariilorprotejatesausprezintedovadacafcutdemersurilepentruaobinetoateavizeleiacordurileconformlegislaieinvigoare,ndomeniulmediului.nsituaiancarebeneficiarulnuprezinttoateautorizaiilesolicitatenaintedesemnareacontractului,proiectuldevineneeligibil.

  Beneficiarul trebuies dovedeascdreptulde proprietateasupraterenuluipecareurmeazsrealizezeinvestiiasaudreptuldefolosinpeoperioaddecel

  puin10ani. Beneficiarultrebuiesdeclarepepropriarspunderecvaasiguracofinanareaproiectului. Solicitantul va prezenta la depunerea Cererii de Finanare sursacofinanrii

 • 7/31/2019 Apel de selectie de proiecte pentru Masura 413.13 Incurajarea activitatilor turistice

  10/15

  ASOCIATIA

  GRUPULDEACTIUNELOCALA

  CASTRATRAIANA

  GrupuldeAciuneLocalaCastraTraiana

  Adresa:com.Daeti,satSambotinTelefon:+(4)0250778331E-mail:coordonatorg[email protected]:http://galcastratraiana.blogspot.ro

  Page 10 of 15

  9. CriteriideselectieNr. Criteriu Punctaj

  Pentrucomponentelea) Investiii ininfrastructuradeprimireturistica i b)Investiiiin activita

  recreaionale

  1. Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduricomunitare pentru investiii similare in ultimii 3 ani. Punctareaacestui criteriu se va face pe baza verificarii Cererii deFinanareSeciuneaCFinanarinerambursabilesolicitatei/sauobinute,abazelordedateFEADR/SAPARDi/saudocumentul11.

  Sevapunctacriteriuldacaperioadadetimpdintredataultimeiplaiefectuate pentru investiia similara i data depunerii prezentuluiproiectestemaimarede3ani.

  Sepuncteazacriteriulautomatdacasolicitantulnuamaibeneficiatdesprijindinaltefonduricomunitarepentruinvestiiisimilareinultimii

  3ani.

  0

  2. Proiecte din zone cu potenial turistic ridicat, dar care nusuntsuficientdezvoltatedinacestpunct devedere.Verificarea acestuicriteriu se va face pe baza Anexei 10 Lista comunelor cupotentialturistic.

  Aceasta anexa a fost intocmita in conformitate cu Ordonana deUrgenanr.142din28octombrie2008privindaprobareaPlanuluideamenajare a teritoriului naional Seciunea a VIII - a - zone curesurseturistice,cumodificarilesicompletarileulterioare,precumsiametodologieideacordareapunctajului total aferentpotentialului de dezvoltare turistica (evaluare finala)http://www.mdrt.ro/studii-de-fundamentare-privind- patnsectiunea-a-vi-a-zone-cu-resurse-turistice

  in cazul UAT-urilor cu Concentrare mare de resurseturistice(Cmrt)punctajulvafidemax.15puncte.Pentru fiecare UAT se va calcula punctajul aferent aplicandu- seurmatoareaformuladecalcul:

  Cmrt*15/Punctaj max. Cmrt = punctaj final (cu doua zecimale).

  Nota: Punctajul maxim al Cmrt conform Anexei 10 este de 45 depuncte.

  Maxim10

  10

  in cazul UAT-urilor cu Concentrare foartemare de resurseturistice (Cfmrt) punctajulva fide max.25 puncte. Pentrufiecare UAT se va calcula punctajul aferent aplicandu-seurmatoareaformuladecalcul:

  Cfmrt*25/Punctajmax.Cfmrt=punctajfinal(cudouazecimale).

  Nota: Punctajul maxim al Cfmrt conform Anexei 10 este de 56,40depuncte.

  10

 • 7/31/2019 Apel de selectie de proiecte pentru Masura 413.13 Incurajarea activitatilor turistice

  11/15

  ASOCIATIA

  GRUPULDEACTIUNELOCALA

  CASTRATRAIANA

  GrupuldeAciuneLocalaCastraTraiana

  Adresa:com.Daeti,satSambotinTelefon:+(4)0250778331E-mail:coordonatorg[email protected]:http://galcastratraiana.blogspot.ro

  Page 11 of 15

  Nr. Criteriu Punctaj

  3. Proiectelecare prin activitateapropusacreazamaimult deun

  loc demunca/25.000 Euro investii (valoarea de 25.000 Euroinvestiiinfunciedetipulidatainfiinariisolicitantului).

  Pentru micro-intreprinderile de tip start-up-uri, cat i pentrumicrointreprinderile in funciune, punctarea acestui criteriu se vafaceprincreareacelpuinaunuilocdemuncaraportatla25.00euro.

  Formula:

  daca valoare ajutor nerambursabil/numar locuri de muncanoucreate25.000Euro,proiectulnuprimetepunctaj.

  Punctarea acestui criteriu se va face pe baza analizei datelor dinStudiulde Fezabilitate/MemoriulJustificativ (punctul 7.2 dinStudiul

  deFezabilitatecompletatde solicitaniiprivai ipunctul 3.2pentrusolicitanii care completeaza Memoriul Justificativ) i pe bazaformulelordecalculprezentate.

  5

  4. Proiectederulatedefemei/tinericuvarstadepanain40deani

  ladatadepuneriiproiectului.

  Punctarea acestui criteriu se va face pe baza verificarii actului deidentitate,dupacumurmeaza:

  persoana fizica sau persoana fizica autorizata (PFA), cuvarstasub40deaniladatadepuneriiCereriideFinanareaproiectului;

  societate cu raspundere limitata, cu asociat unic persoanafizica cu varsta sub 40de ani ladata depunerii Cererii deFinanareaproiectului;

  intreprindere individuala, t itularul intreprinzatorpersoana fizica cu varsta sub 40 de ani la data depuneriiCereriideFinanareaproiectului.

  Incazulproiectelorpromovatedefemeiicareseregasescinformeledeorganizareiincondiiilemenionateanteriorseacordapunctajlaacest criteriu, indiferentde varstaacesteiala data depuneriiCereriideFinanare.

  15

  5. Proiectedeinvestitiiinactivitatirecreationale.

  Punctareaacestuicriteriusevafacenumaidacaproiectulprevedeincadrul SF/MJ investitii de tipul celor din componenta b, investitiiprivateininfrastructuradeagrement.

  Pentruproiectele combinate, criteriul va fipunctat,daca investitiileaferenteactivitatilorrecreationalereprezintacomponentamajoritara

  dinpunctdevederevaloric

  20

  6. Proiecte care au in componena i investiii de producere aenergiei din surse regenerabile utilizate in scopul desfaurariiactivitaiituristice.

  Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru esteprezentat i demonstrat in Studiul de Fezabilitate/MemoriulJustificativi cheltuielile cu investiiiledeproducere a energieidinsurse regenerabile sunt prevazute in devizul pe obiect, devizulgeneralibugetulindicativ.

  Punctajulseacordaproporionalcupondereapecareoarevaloareainvestiieipentru energie regenerabila in valoarea totala eligibila aproiectului.

  10

 • 7/31/2019 Apel de selectie de proiecte pentru Masura 413.13 Incurajarea activitatilor turistice

  12/15

  ASOCIATIA

  GRUPULDEACTIUNELOCALA

  CASTRATRAIANA

  GrupuldeAciuneLocalaCastraTraiana

  Adresa:com.Daeti,satSambotinTelefon:+(4)0250778331E-mail:coordonatorg[email protected]:http://galcastratraiana.blogspot.ro

  Page 12 of 15

  Nr. Criteriu Punctaj

  7. Proiecte care prevad, prin activitatea propusa, pastrarea i

  promovareaculturiitradiionale.PunctareaacestuicriteriusevafacedacaincadrulSF/MJproiectulprevede, prin activitatea propusa, pastrarea i promovarea culturiitradiionale prin achiziionarea de obiecte tradiionale sau demijloace de transport traditionale cu tractiune animala (ex.: sanii,trasuri,sarete, carute, etc.) si/sau daca solicitantul prezintaprecontracte incheiate cu diferiti organizatori/prestatori pentrufurnizareadeserviciicultural-traditionalepentruturisti.

  Acestea trebuie sa se incadreze in tipicul proiectului (ex.:achiziionarea de obiecte tradiionale in vederea amenajarii destructuri deprimire turistica cu funciunide cazare sauin vedereaamenajarii restaurantelor, achiziionarea de mijloace de transporttradiionalesanii,trasuri,arete,caruteetc.).

  In cazul in care, prin proiect, se prevede achiziionarea de obiectetradiionale/mijloace de transport traditionale, solicitantul vacompletadeclaraiape proprieraspunderedinSeciuneaF aCereriideFinanare.

  Declaraia pe propria raspundere trebuie sa conina obligaiasolicitantuluideacumparaobiectetradiionale/mijloacedetransporttraditionalenumaidelametericaredeinunuldindocumentele:

  carteademeteugar; declaraie de notorietate cu privire la abilitatea de a

  desfaura activitai tradiionale artizanale (eliberata deprimarullocalitaii,inmodgratuit).

  15

  8. Proiectedeinvestiiiinagroturism

  PunctareaacestuicriteriusevafacedacaincadrulSF/MJproiectulprevede investitii in structuri de primire turistica (pensiuni agro-turistice).

  Pentruproiectele combinate,criteriul va fipunctat, daca investiiileaferenteagroturismuluireprezintacomponentamajoritaradinpunctdevederevaloric.

  10

  Criteriideselectielocala

  9. Proiecte ai caror beneficiari sunt constituiti sub o formaasociativasausuntmembriiuneiformeasociativerecunoscute

  5

  10. Proiecteintegratecarecombinaactiunidincomponentelea,b,csaud

  5

  11. Proiectecareincludactiunideprotectieamediului 5 Total 100

  Pentrucomponentelea)ib),punctajulminimrealizatvafide20puncte

 • 7/31/2019 Apel de selectie de proiecte pentru Masura 413.13 Incurajarea activitatilor turistice

  13/15

  ASOCIATIA

  GRUPULDEACTIUNELOCALA

  CASTRATRAIANA

  GrupuldeAciuneLocalaCastraTraiana

  Adresa:com.Daeti,satSambotinTelefon:+(4)0250778331E-mail:coordonatorg[email protected]:http://galcastratraiana.blogspot.ro

  Page 13 of 15

  Pentrucomponentelec)Investiiiininfrastructuralascaramicaprecumcentreledeinformare,

  amenajareademarcajeturistice,etc.id)Dezvoltareai/saumarketingulserviciilorturistice

  legatedeturismulrural

  1. Proiecte incluse intr-o strategie de promovare la nivelnaional/regional/judeean sau local (de tip LEADER). Punctareaacestuicriteriusevarealizaastfel:Max.50

  Max.50

  a.proiectulesteinclusintr-o strategiejudeteana/locala(de tip

  LEADER)

  Punctareaacestuicriteriu seva facedaca solicitantuldemonstreazainSF/MJcaproiectulfacepartedintr-ostrategiejudeteanaaprobataprintr-o hotarare a Consiliului Judetean, respectiv dintr-o strategielocala(detipLeader)aunuiGALautorizat.

  Solicitantul vaprezenta documentele care atesta aspectele anteriormentionate.

  25

  b. proiectul vizeaza investitii si/sau promoveaza ariile natural

  protejate(parcurinationale,rezervaiinaturale,etc)

  Proiectul este punctat daca indeplineste simultan urmatoareleconditii:

  respectivaarietrebuiesafiesituatapartialsautotalperazateritorial-administrativaacomunei/comunelorvizateprinproiect;

  in SF/MJ sunt prevazute investitii si/sau activitati depromovareinariilenaturaleprotejate;

  solicitantulprezinta unprotocol de colaborarecuadministraia respectivei arii naturale protejate caresaprevadapromovarea acesteiape duratademonitorizareaproiectului. Nota: Ariile naturaleprotejate sunt constituiteinconformitatecuOrdonanadeUrgenanr.57din20iunie

  2007privindregimulariilornaturaleprotejate,conservareahabitatelornaturale,afloreiifauneisalbatice.

  Solicitantulvaprezentadocumentulcareatestainstituirearegimuluiarieprotejata,conformlegislatieimentionate.

  25

  2. Proiectelecareacoperaozonaomogenaalcatuitadincelpuin3comune i in care exista minimum 15 aciuni/investiii de

  turism.

  Punctareaacestuicriteriusevafacepebazaadeverineloreliberatedecatreprimariiledinzonaomogenarespectiva,documentul20dinlista documentelor justificative i pe baza analizei Studiului deFezabilitate/MemoriuluiJustificativ(descriereaproiectului).

  Actiunile si investitiile in turism ce se regasesc in zona omogenavizeazastructurideprimireturistica,obiectivenaturalesiculturale,

  activitatirecreationale,evenimentespecificlocaleetc.O zona omogena poate face obiectul unui singur proiect, iar celeminimum 15 actiuni/investitii trebuie sa fiedispersate pe intreagasuprafataazoneiomogene.

  10

 • 7/31/2019 Apel de selectie de proiecte pentru Masura 413.13 Incurajarea activitatilor turistice

  14/15

  ASOCIATIA

  GRUPULDEACTIUNELOCALA

  CASTRATRAIANA

  GrupuldeAciuneLocalaCastraTraiana

  Adresa:com.Daeti,satSambotinTelefon:+(4)0250778331E-mail:coordonatorg[email protected]:http://galcastratraiana.blogspot.ro

  Page 14 of 15

  3. Proiectecarecontribuielapromovareatradiiilorculturale.

  Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este

  prezentat i demonstrat in Studiul de Fezabilitate/MemoriulJustificativ(descriereaproiectului).

  Promovarea tradiiilor culturale are in vedere organizarea saufacilitarea accesului turitilor la evenimente, festivaluri culturaltradiionale, serbari pastorale, folclorice, viticole, vizitarea unoratelieremeteugarestii expoziii deobiectetradiionale, etc. prinaciunidepromovareiinformare.

  40

  Criteriideselectielocala

  4. Proiecte ai caror beneficiari sunt constituiti sub o forma

  asociativasausuntmembriiuneiformeasociativerecunoscute

  5

  5. Proiecteaicaroraplicantisuntpersoanepanain40deani 5

  6. Proiectecareincludactiunideprotectieamediului 5

  Total 100

  Pentrucomponentelec)id)punctajulminimrealizatvafide20puncte

  10.DataimoduldeanunarearezultatelorAnunarearezultatelorpentrucereriledefinanaredepuse incadrulacesteisesiunisevafacedupaprobareaRaportuluifinaldeSeleciedectreComitetuldeSelectie,adica

  celtarziuladatade31.01.2013.

  GAL Castra Traiana va notifica in scris si prin intermediul paginii de internethttp://galcastratraiana.blogspot.ro pe toi solicitanii privind rezultatul evalurilorcererilordefinanaredepusede ctreacestia.Deasemenea,listaproiectelordepuse,eligibile,selectatesauneselectatelafinantarevafidisponibilasilasediulGALdinComunaDaesti,SatSambotin,JudetValcea,sauPunctuldelucrudinOrasulBrezoi,stradaLotrului,nr.42,JudetValcea.

  InformaiidetaliateprivindaccesareasiderulareaMsurii322suntcuprinse in

  GHIDUL SOLICITANTULUI. V asteptm la sediile GAL pentru informatii

  suplimentaresilamuriri!

  11.DateledecontactaGALundesolicitaniipotobineinformaiidetaliateGrupuldeAciuneLocalaCastraTraiana

  Adresa:com.Daeti,satSambotin

  Telefon:+(4)0250778331

  E-mail:[email protected]

  Web:http://galcastratraiana.blogspot.ro

 • 7/31/2019 Apel de selectie de proiecte pentru Masura 413.13 Incurajarea activitatilor turistice

  15/15

  ASOCIATIA

  GRUPULDEACTIUNELOCALA

  CASTRATRAIANA

  GrupuldeAciuneLocalaCastraTraiana

  Adresa:com.Daeti,satSambotinTelefon:+(4)0250778331E-mail:coordonatorg[email protected]:http://galcastratraiana.blogspot.ro

  Page 15 of 15

  12.NotaSolicitantiisipersonalulGALvorutilizaGhidulsolicitantuluisiversiuneamanualuluideproceduraaferentmasuriiincadrulcareiaseincadreazaproiectele,invigoareladatalansarii Apelului de selectie de catre GAL, disponibile pe site-ul www.apdrp.ro siwww.madr.ro

  Potenialul beneficiar depune proiectul la secretariatul GAL, sub forma de Cerere deFinanare;sevorutilizaformulareledecereridefinanareaferentefiecareimasuridinPNDR,puseladispoziiasolicitanilorpesite-ulwww.apdrp.ro


Recommended