Home >Documents >Aparat Cardiovascular

Aparat Cardiovascular

Date post:24-Apr-2015
Category:
View:167 times
Download:4 times
Share this document with a friend
Description:
Aparat Cardiovascular
Transcript:

cu afectiuni ale aparatului cardiovascular I . Masurareasi notarea grafica in foaia de temperatura a) puls b) tensiunearteriala II. Recoltarea sangelui III . Punctiavenoasa. I. Masurarea si notarea grafica in foaia de temperatura

EVALUAREA F'UNCTITLORVTTALE Funcliile vitale include: respiratia, pulsul, tensiunea arteriald gi temperaturaEele sunt frecvent utilizate ca indicatori ai stdrii de sdn6tate saude boal6. CAnd semisoari funcfiile vitale C6ndintervineo schimbare in stareade sdnState a unei persoane ; (la intr-o spitaliceascd pe Cdnd esteadmis unitate intemare, toati perioadaspitalizdrii gi la extemare). inainte si dupaproceduriinvazive de diagnostic inainte si dupainterventii chirurgicale inainte si dupaadrninistrarea medicamentelor careau efectasupra sistemuluirespirator (ex. digitala) si cardiovascular inainte si dupa efectuarea interventiilor de ingrijire care pot influenta functiile vitale (ex.mobilizareapacientilor imobilizatila pat timp indelungat). Rolul asistentei in misurarea funcfiilor vitale material si instrumentar cofespunzator sa.pregateasca si in starede functionare; pacientul din punct de vedere frzic Qtozilie corespunzatoare si in - sa pregateasca pentrupacient) acelasi timp comoda psihic pacientul (sa explice tehnica, sa-l convinga de necesitatea sa pregateasca efectuarii ei si sa-i solicitecooperarea) sa asigure conditii de microclimat care sa nu influenteze functiile vitale (liniste, temperatura optima,umiditatecorespunzatoare) variatiile normaleale functiilor vitale, in functie de sexsi varsta sacunoasca sa cunoixcaantecedentele medicaleale pacientuluisi tratamentele prescrise (unele modificafunctiile vitale) sarespecte frecventade evaluarea functiilor vitale in raport cu starea pacientului sacomunice mediculuimodificarilesemnificative ale functiilor vitale.

a) Masurareapulsului Scop evaluarea firnctieicardio-vasculare Elemente de apreciat: ritrnicitatea frecventa celeritatea amplitudinea Locuri de masurare palpariisi carepoatefi comprimata peunplan osos:artera oricareartera accesibila radiala,femurala, temporal4superficiala, pedioasa humerala, carotida, Materiale necesare ceas cu secundar creionrosu saupix cu minarosie Interventiile asistentei psihicaa pacientului - pregatirea - asigurarea repausului fizic si psihic 10-15minute - spalarea pe maini reperarea arterei pe traiecful arterei fixareadegetelorpalpatoare pereteluiarterial cu varful degetelor exercitarea unei presiuniasupra pulsatiilor timp de 1 minut numararea consemnarea valorii obtinuteprintr-un punct pe foaia de temperatura tinandcont ca patru pulsatii fiecarelinie orizontaiaa foii reprezinta unireavalorii ptezente cu ceaanterioara cu o linie, pentruobtinerea curbei consefilnarea in alte documente medicalea valorii obtinutesi a caracteristicilor pulsului Ex.: P:80/minut pulsregulat b) Masurarea tensiunii arteriale Scop: (forta de contrac{iea inimii, rezistentadeterminata evaluarea functiei cardiovasculare deelasticitatea si calibrulvaselor) Elementede evaluat tensiuneaarteria;ra sistalica(maxima) tensiuneaarterialadiastolica(minima) Materialenecesare apant pentru masurarea tensiunii arteriale : - cu mercurRiva-Rocci - cu manometru Pachon - oscilometru biauricuiar - stetoscop - tamponde vata - alcool - creionrosusaupix cu mina rosie

Metodede determinare palpatorie auscuitatorie Interventiile asistentei a.pentru metoda auscultatorie pregatirea psihicaa pacientului asigurarea repausului fizic si psihictimp de 15minute pe maini spalarea pneumatica pe bratulpacientului, seaplicarnanseta sprijinit si in extensie pe artera sefixeazamembrana stetoscopului humeral4 submarginea inferioara a mansetei seintroducolivelestetoscopuiui in urechi pneumatic, sepompeaza aerin manseta panala disparitia cu ajutorulperei de cauciuc pulsatile zgomotelor progresivaeruldin manseta prin deschiderea sedecomprima panacand se supapei, percepe primul zgomotarterial (carereprezinta vaioareatensiunii arterialemaxime) pentrua fi seretinevaloareaindicatade coloana demercursauacul manometruiui, consemnata secontinuadecomprimarc4zgomotele arterialedevenindtot mai puternice momentulin carezgomoteledispar,aceasta reprezentand tensiuneaartenata,minima pe foaia de temperatura valorile obtinutecu o linie orizontaladeculoare senoteaza pentrufiecarelinie a foii o unitatecoloana rosie,socotindu-se demercur seunescliniile orizontalecu linii verticaiesi sehasureaza spatiulrcztiltat in alte documente medicaleseinregisfteaza cifric: Ex.: T.A. max.:150mmHg T.A. min.:75 mmHg T.A. :150/75mmHg sedezinfecte aza oliv elestetoscopului si alcool palpatorie b. pentru metoda artereiradiale determinarea sefaceprin palparea nu sefoloseste stetoscopul biauricular etapele suntidenticemetodeiauscultatorii palparea puisului arc dezavarftajui obtineriiunor valori mai mici decatrealitatea, periferic fiind posibiia numai dupareducerea accentuata a compresiuniiexterioare SE,RETENUT: pneumatica manseta va fi bine fixata pe bratul pacientuiui manometrulva fi plasatla nivelul artereila careseface determinarea va fi precedata de linistirea pacientuiui masurarea faraa scoate manseta depe bratul in cazde suspiciune, serepetamasurarea pacientului la indicatiamedicului,sepot facemasuratori comparative la ambele brate

Iv.hematologice biochimice bacteriologice parazitologice serologice

Recoltareasangelui

Sdngelese recolteazdpentru examene:

Recoltarea seface prin intePare: . ' la adult : pulpa degetului, lobul urechii la copil: fala plantard a halucelui, cdlcAi

puncfie venoas6 punctie arteriald

1. RECOLTAREA SANCTT,UI CAPILAR PENTRU EXAMENE IIEMATOLOGICE timp de coagulare,exarnenparazitoloic hemoglobini, timp de sdngerare, - hemoleucogramd, grup sanguine Pregitire: o materiale - de rroteclie mdnusi de cauciuc sterile r nesterile tavdmedicalacuratd, camerdumedb, lame uscate,curate, degtesate,glefuite, pipete Potain - solu{ii dezinfectante- alcool90o paclent . ace, tampoane de vat6, seruri test

.

- Pregrtirt Tt*r"J*rrrr* s6nu m'ndnce . i se efectuiriitehnicii "*pii.anecesitatea pregitireafincd I pozilie qezindcu mdnasprijinitd se aseazdin Execufie: inelarsaumediucu un tamponcu alcool90" degetului - se aseptizeazdpielea printr-o &ecareputernici gi prelungitd congestionarea se evitd alcooluiui - seaqteaptievaporarea - cu o migcarebruscdse in{eapdpielea pulpei degetuluiin partealateralSa extemitefii, perpendicular pe straturilecutanate

se $terge cu un tamponuscatprima piciturd, se lasdsd seformezeo altipic6turd din care serecolteazd cu pipetasaulama cu un tamponcu alcool - segterge Pregiitireaprodusului pentru laborator: unei lame sepuneo picdturdde 3-4 mm diametru - laextremitatea - se aqeazd. o lameld cu marginile qlefuitein unghi de 45o cu lama (picltura se intinde prin capilaritate) inclinalie qi antrenind toatd. - lamelase tragecdtrepartealiberd a lamei, pdstr6ndaceeagi picitura ftr[ sdo fragmenteze - se ag,itllanapentru uscare gi setrimite la laborator - seeticheteazd 2.RECOLTAREA SANCNT,UT VENOS PENTRU EXAMEI\-ELE HEMATOLOGICE Sedimentarea: progresivd figurate sprefundul eprubeteidin singe necoagulabil a elementelor - aqezarea lSsatin repaus(fenomenfizic). Yitezadesedimentare a hematiilor(VSH): lor cu careseproducedepunerea - rapiditatea a) Pregltire pentru VSH: r materiale: - sterile: . (sering6 soluliede citrat deNa 3,9oil)cuani in urma de 2 ml uscat6, Tuburile vacutainerdin sticla -identificatedupacapaculnegru -

: fiXT** punctia venoasr. stativ gi pipetewestergreen . pemu{i, mugamqeprubete, tdvi}6renalS,garou,vat6 - solutiidezinfectante ' . alcoolT}Yo o pacient: - pregdtir"o.t1? explicd, cu24deore inainte,necesitatea efecturriiexaminarii nesterile

- Pregitirt

mdnance T*tt sdnu l't"isdpdstreze repaus fizic

Execu{ie: pe mAinicu apdgi sdpun sespal6 - asistenta - imbrac[ mdnugide cauciucsterile in sering6 0,4 ml citrat deNa 3,8olo - aspir6 garougi aspir[ s6nge p6n4la 2ml (1,6ml) punctionezAvena fErE aculgi aplicdtamponcu aclcool - retrage gi omogenizeazl in eprubetd lent scurge amestecul sdnge-citrat . aqeazd eprubeta in stativ (vezipunc{iavenoasd) pacientul ingrijegte tehnicace seexecuta cu ani in urma

Probele de sange suntrecoltate cu sistemul holder-vacutainer recoltariisangelui, aculprin rasucirea - Inaintea desfaceti capacului sigilat. Inlaturaticapacul partea filetata(1), si expuneti grija sanu indepartatiteaca avand sterilain caresegaseste acul(2). Asambiati acul la holder(3). Toatetuburile(vacutainer) (4) pot fi acqn umpluteunul dupaaltul in concordanta cu instructiunile demaijos: a. Aplicati un garoupe antebratul pacientului si intepatipieleadin plica cotului,ajutandu-va de degehrl maresi indexul mainii drepte. b. Inversatipozitia mainilor cat mai curandposibil dupace acul a penetrat vsna; apasati vacutainerul cu degetul indexulsi degetele mareal mainii drepte, mijlocii sustinandu-I. c. Sangele esteatrasde vacuumuldin vacutainersi curgein tub cu vitezaproprie; eliberatigaroul din jurul bratuluipacientuluiimediatce sangele a aparutin vacutainer, ajutandu-va cu manastanga, sustinand in continuare holderul. d. Retragetivacutainerul cu manadreapt4apasand usor cu degetulmarepe una dintre marginile holderului. e. Pentru a asigura optimaomogenizare a sangelui cu anticoagulantul, efectuati8-10miscaride inversiunea tubuluif. Dacaserecolteazamumultdeun vacutainer, inseraticel de-aldoileatub si repetatipasiidescrisi mai sus(a-e). DE RETII[UT!!! pentruVSH sedesface garoul. Inaintederecoltarea sangelui Pregiitireaprodusului pentru laborator: - secompleteazd buletinul seeticheteaziprodusul pdnd la gradalia200 gi se ageazd - se aspirdcu pipeta Westergreen in stativ pe dopul de cauciuc,in pozilie strict verticald(cdndexamenulse facela patul bolnavului) b) Hematocrit: Recoltarea sdngeluipentrudeterminarea hematocitului(VET) sefaceprin punctievenoas6. Se recolteaz6,2 ml de sdngepe cristalede EDTA (acid diaminotetraacetic I%) - 0,5 ml solulie, prin evaporare. uscat6

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended