Home >Mobile >Apa ca agent de vindecare, regenerare și evoluție spirituală.docx

Apa ca agent de vindecare, regenerare și evoluție spirituală.docx

Date post:14-Jun-2020
Category:
View:9 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Description:
Colaj 2015 despre apă, lichide coloidale, terapii și diverse.
Transcript:

Apa vie. Apa sărăcită în Deuteriu. Apa structurată

Generalităt,i despre apă

De sute de ani s-a încercat găsirea unui panaceu universal care să fie folosit pentru eradicarea oricărei afect,iuni. De-a lungul timpului, oamenii de s,tiint,ă au încercat descifrarea tainelor naturii, s,i au găsit într-adevăr răspunsuri la întrebări, dar aceste răspunsuri, pe lângă faptul că au adâncit cunoas,terea, au generat s,i mai multe întrebări.

La nivel biologic, cu cât s-a încercat descifrarea mecanismelor responsabile de procesele de vindecare, cu atât a apărut o varietate enormă de medicamente s,i de terapii ce au determinat numeroase contraindicat,ii.

Analizând marile realizări ale savant,ilor, putem spune că invent,iile acestora au avut la bază elemente simple s,i nu complexe sau sofisticate. Din totdeauna, marii gânditori au considerat APA ca fiind cea care posedă “tainele” acestei lumi. Nu întâmplător cele mai tulburătoare poves,ti populare sunt legate de apa tineret,ii fără bătrânet,e s,i a viet,ii fără de sfârs,it. Astfel s-a plecat de la cea mai simplă, dar importantă idee: studierea celui mai reprezentativ compus din corpul uman - APA.

Apa este cel mai răspândit element din natură s,i are un rol esent,ial: este un solvent biologic universal s,i mediul în care se petrec toate react,iile biochimice. Apa se regăses,te în organism în proport,ie de 70-75%, iar de aici, deduct,ia simplă a necesarului zilnic de apă, cantitativ, dar mai ales calitativ, ce trebuie adus corpului omenesc.

Apa are următoarea repartizare în t,esuturile fiint,elor umane: sucul gastric (95%), creierul (90%), sângele (79%), mus,chii s,i ficatul (77%), hematiile (65%), t,esutul celular (45%), scheletul osos (22%), t,esutul extracelular (20%), grăsimile (15%), smalt,ul dint,ilor (0.2%).

După mercur, apa are capacitatea cea mai mare de a urca prin canalele cele mai înguste ale plantelor, iar în corpul uman, prin cele mai subt,iri vase sangvine. Apa obis,nuită, cu un pH de cca. 7, asigură prin prezent,a sa în celule s,i în afara lor, un mediu neutru, optim pentru react,iile biochimice.

Lichidul intracelular reprezintă aproximativ 50% din masa corporală s,i este format din “apa legată”, adică o structură ordonată atomic, ce îmbină compus,ii macromoleculari din interiorul celulei. Apa are s,i un rol esent,ial în termoreglare, iar de aceea, un adult ar trebui să consume zilnic, în lunile calde, până la 3 l de apă (800-1000 g din acest procent este satisfăcut din alimente, 1,5 l din apă, ceaiuri s,i sucuri, 100 g odată cu aerul inspirat s,i 300-400 g le fabrică chiar organismul, prin arderea glucozei s,i oxidarea grăsimilor).

Omul elimină zilnic 1000-1500 g apă, mai ales prin efort fizic intens, iar refacerea cantităt,ii de apă zilnică este extrem de importantă. Carent,a apei poate duce la dezechilibre majore în organism. Fără apă nu se poate dezvolta nici măcar un fir de iarbă, nici un organism viu, oricât de primitv ar fi el, s,i aceasta pentru că celulele trăiesc într-o plasmă interstit,ială - un mediu adipos, s,i react,iile biochimice ale metabolismului au loc numai în acest mediu. Apa este fluidul în care au loc toate schimburile dintre organisme s,i exterior.

Astfel, datorită proprietăt,ilor ei aparte, apa este BAZA VIET, II însăs,i.

Cu toate acestea, cu cât cantitatea de apă ingerată zilnic este mai mare

(pentru a satisface necesarul biologic), cu atât introducem s,i elemente nedorite ca: Deuteriu, microbi, larve, insecticide, pesticide, metale grele, substant,e radioactive s,i impurităt,i acumulate pe traseul stat,ie-chiuvetă.

Acestea pot fi puse în evident,ă dacă lăsăm câteva ore să curgă apa printr-un material de pânză deasă, ca apoi acesta să fie introdus într-un vas unde deversăm toate impurităt,ile (observabile cu sau fără ajutorul microscopului). Apa din organism, odată cu trecerea anilor, se impurifică atât fizic, cât s,i energetic-informat,ional. Ea îs,i remodelează structura sa fizică (spat,ial moleculară), în funct,ie de orice informat,ie psiho-emot,ională, sau din exterior prin intermediul undelor electromagnetice s,i radiat,iilor, memorând-o sub formă matematică-geometrică, ca o amprentă energetică.

Deuteriul s,i apa grea

S-a constatat că în orice afect,iune, indiferent de natura cauzei (stres, emot,ii negative, aer poluat, hrană neecologică, microbi, deficit sau exces de microelemente) care s-a declans,at la nivel celular, întâlnim s,i o cantitate apreciabilă de Deuteriu. După cum bine se cunoas,te de pe urma experient,elor efectuate, acesta îngreunează metabolismul, până la a opri chiar diviziunea celulară, atunci când proport,ia lui depăs,es,te o anumită valoare.

Deuterizarea celulelor determină tulburări ale polarizării lor. În zonele cu afect,iuni, cantitatea de Deuteriu este cu mult mai mare decât în alte zone învecinate, ceea ce confirmă rolul său negativ în biosisteme.

Cu aproape 70 de ani în urmă, savantul Harold Clayton Urey a constatat că în afară de hidrogen obis,nuit, mai există s,i un hidrogen greu, ai cărui atomi cântăresc de 2 ori mai mult decât ceilalt,i, acestuia dându-i-se denumirea de Deuteriu.

După cum se s,tie, apa este formată din 2 atomi de hidrogen s,i un atom de oxigen. Dacă în compozit,ia ei găsim s,i cantităt,i de hidrogen greu, atunci avem de-a face cu APA GREA. Des,i prin culoare, miros s,i gust nu se deosebes,te cu nimic de apa obis,nuită, aceasta nu întret,ine viat,a (apa moartă din templul evreilor).

Semint,ele plantelor tratate cu apă grea nu germinează, iar pes,tii, organismele unicelulare acvatice s,i chiar microbii pier în prezent,a ei. Au fost efectuate experient,e cu apă grea s,i pe animale, cărora li s-a scurtat viat,a în raport cu lotul tratat cu apă obis,nuită (cu cont,inut mai scăzut de Deuteriu).

Pe de altă parte, la lotul tratat cu APĂ VIE, SUPERUS, OARĂ (fără Deuteriu), s-a observat imediat cres,terea imunităt,ii s,i a indicelui de viat,ă, precum s,i o vitalitate sporită. În această lumină, des,i concentrat,ia de Deuteriu de 140 ppm din apa de izvoare, apele minerale, apa de chiuvetă, sifon, băuturi răcoritoare este nesemnificativă pentru buna desfăs,urare a proceselor din sistemul biologic, s-a demonstrat că acumularea în timp este de fapt o mare problemă.

Apa vie superus,oară. Apa sărăcită în Deuteriu

În interiorul celulei apa este diferită de cea din exteriorul ei. Astfel, apa celulară are un grad superior de ordonare, semănând mai mult cu cristalul de gheat,ă decât cu apa lichidă. Deteriorarea acestei structuri cristaline face posibilă alterarea s,i pierderea suportului informat,ional genetic (ADN-ul s,i ARN-ul au ca liant o apă superus,oară - vie, “procesată” chiar de celulă, prin potent,ialul înalt dintre interiorul s,i exteriorul său, proces sust,inut de biocâmpurile emise de creier).

Când acest proces este perturbat de stres s,i emot,ii negative, precum s,i de acumularea permanentă de Deuteriu, echilibrul celor 2 tipuri de structuri de apă va fi perturbat. Acesta este motivul pentru care neschimbarea apei impurificate din organism, cu diverse elemente cu cont,inut ridicat de ioni de Deuteriu, neeliminate la timp, determină sau creează un câmp favorabil pentru aparit,ia diverselor afect,iuni.

Înlocuirea apei impure cu apa vie, superus,oară, obt,inută în laborator, regenerează întreg organismul, până în profunzimile sale, dând un nou început de viat,ă la nivelul fiecărei celule.

S-a vorbit foarte mult în popor de misterioasele izvoare de apă vie, din care cei care au băut s-au vindecat de afect,iuni variate. A trecut timpul s,i s-au găsit oameni de s,tiint,ă care să cerceteze s,i să dezlege această “legendă”. Astfel, s-au născut cercetări întinse pe ani de zile s,i, în special, cele ale profesorului Ioan Mânzatu au dovedit autenticitatea acestui tip de apă, cu beneficiile ei miraculoase în medicină.

Explicat,ia a fost găsită prin puritatea acestei ape, care are un cont,inut foarte scăzut de Deuteriu (apă superus,oară) s,i care prin structura ei ordonată poate înmagazina energie s,i informat,ie.

Această apă pură s-a obt,inut în laborator prin eliminarea tuturor elementelor existente în apă, rămânând doar hidrogen s,i oxigen, urmând apoi eliminarea hidrogenului greu (Deuteriu) s,i rezultând apa superus,oară. Procesul se continuă cu trecerea apei printr-o instalat,ie industrială ce reordonează spat,ialmolecular câmpurile magnetice, permit,ând implementarea noilor bioinformat,ii s,i devenind astfel apă structurată în adevăratul sens al cuvântului, lucru ce nu poate fi obt,inut cu dispozitive sau aparate particulare, ci doar în instalat,ii special amenajate.

Tratamente naturiste cu apă vie. Beneficiile utilizării apei vii

Apă vie 1 L 10 RON

Apa vie poate fi folosită cu succes în tratarea unui spectru larg de afect,iuni. Ea ajută la:

· detoxifierea întregului organism

· regenerarea celulară

· reglarea sistemului nervos, endocrin, imunitar, cardio-vascular

· potent,area tuturor funct,iilor

· refacerea suportului informat,ional celular

Graficul curei cu apă vie se face individual, în funct,ie de greutatea fiecărui subiect, de natura afect,iunii s,i de vechimea acesteia. În curele lungi, apa superus,oară s,i structurată poate avea o eficient,ă deosebită. Recomandat este să se continue concomitent s,i tratamentul medicamentos sau fitoterapeutic, cu o dietă adecvată cu specific vegetarian. Cura cu acest tip de apă se poate face s,i profilactic, anual, între 1 s,i 3 luni, s,i este de preferat să nu se întrerupă până la rezolvarea problemelor medicale.

Pe această cale, vă recomandăm apa vie sărăcită în Deuteriu, H-Life Energy®, la ora actuală cea mai pură s,i energizată apă biologică disponibilă, un produs al ASPT România.

Tensiunea superficială a apei det,ine un rol important în procesele oxidoreducătoare din organism. O apă mai lichidă participă în mod mai activ la scindarea substant,elor biologice. Apa intracelulară s,i intercelulară are o tensiune superficială destul de redusă. Pentru îmbunătăt,irea caracteristicilor acesteia se utilizează HydraCel.

Produsul HydraCel reprezintă un concentrat mineral, care reduce tensiunea superficială a apei s,i îmbunătăt,es,te unele caracteristici ale lichidului intercelular, precum pH-ul s,i conductivitatea specifică, creând, astfel, condit,ii pentru o participare mai activă a lichidului în procesele biochimice.

Act,iunea componentelor active

Baza coloidală pentru construct,ia cristalelor minerale o reprezintă sursele de ioni încărcat,i negativi. Act,ionând ca nis,te magnet,i minusculi, aces,tia atrag către suprafat,a lor moleculele de apă, formând cristale lichide. Sarcina electrică, care apare pe suprafat,a acestor cristale, modifică proprietăt,ile apei. Dioxidul de siliciu are forma unor micro-sfere cu diametrul de aproximativ 5 nm (5 x 10ˆ-9), care se grupează, formând structuri mai mari. Astfel de particule au o mult,ime de sectoare încărcate electrostatic, se leagă us,or de apă s,i substant,ele liposolubile det,in s,i au proprietăt,i fizice, necaracteristice pentru alte forme ale dioxidului de siliciu.

Substant,ele nutritive, trebuie dizolvate înainte de utilizarea lor de către organism. Una din proprietăt,ile importante ale substant,elor hidrosolubile este tensiunea superficială critică (TSC). Aceasta este tensiunea superficială limită, la depăs,irea valorii căreia substant,a nu se mai umectează. Apa umectează suprafat,a datorită prezent,ei legăturii de hidrogen. Atomii de hidrogen, care intră în component,a moleculei de apă, sunt purtători de încărcătură pozitivă. Pentru a fi umectabilă, suprafat,a trebuie să fie purtătoare de sarcină negativă.

Sarcina electrică a particulelor coloidale depăs,es,te cu mult sarcina legăturii de hidrogen. La adăugarea în hrană, particulele coloidale se lipesc de suprafat,a substant,elor nutritive, mărind-o s,i creând un număr imens de sectoare, unde are loc combinarea prin intermediul legăturilor de hidrogen în întregul volum al lichidului. Ca rezultat, este asigurată umectarea de 100% a produsului.

Substant,ele nutritive liposolubile nu se umectează cu apă. La încapsularea particulelor de ulei în structura coloidală, se creează o microsferă minusculă, care în exterior se leagă cu apa, iar suprafat,a interioară este legată cu ulei, purtând la suprafat,ă sarcină negativă. Ca atare această sarcină condit,ionează absorbt,ia particulelor nutritive de către mucoasa intestinului s,i asimilarea ulterioră a acestora.

Compozit,ie Recomandări Mod de administrare

Amestec HydraCel (carbonat de potasiu, hidroxid de potasiu, acid citric,

siliciu, sulfat de magneziu, apă purificată)

Pret,: 89 RONI(LEI)

„Microhydrin” este un puternic antioxidant care inhibă în mod activ act,iunea radicalilor liberi s,i protejează în mod eficient organismul împotriva celor mai agresivi dintre ei. Consumul produsului posedă numeroase efecte pozitive s,i anume: sporirea rezistent,ei s,i capacităt,ii de muncă, întărirea imunităt,ii, împiedicarea îmbătrânirii premature, încărcarea organismului cu un puternic aflux de energie.

Act,iunea componentelor active

Produsul „Microhydrin” cres,te rezistent,a în timpul efortului fizic, antrenamentelor sportive sau muncii epuizante. După numai o săptămână de administrare, acest produs unic contribuie la reducerea nivelului de acid lactic cu până la 24% s,i la eliminarea rapidă a acestuia din mus,chi, accelerând refacerea după efort. Elimină senzat,ia de durere, cres,te fermitatea s,i tonusul t,esutului muscular, permit,ând suportarea cu us,urint,ă a supraeforturilor, fapt ce face din ”Microhydrin” un produs extrem de popular în rândul sportivilor. Asigurând organismul cu antioxidant,i puternici, îmbunătăt,es,te sinteza de energie celulară produsă în mitocondrii ca rezultat al scindării proteinelor, grăsimilor s,i carbohidrat,ilor. Electronii format,i în urma rezultatului acestui proces se transferă în continuare către toate celulele organismului s,i participă la respirat,ia celulelor, restabilind forma activă a ATP – NADH, care măres,te potent,ialul energetic al organismului. Este un aspect foarte important, întrucât o suficientă rezervă de energie asigură o capacitate de muncă fizică s,i intelectuală crescută, îmbunătăt,es,te regenerarea organelor s,i t,esuturilor lezate, schimbul de substant,e la nivel celular s,i este crucială în lupta împotriva bacteriilor patogene s,i a bolilor.

Inhibând în mod activ act,iunea radicalilor liberi, produsul „Microhydrin” împiedică oxidarea celulelor sănătoase s,i restabiles,te în organism mediul alcalin favorabil, contribuind la saturarea intensă a sângelui cu oxigen. Cercetările s,tiint,ifice au demonstrat că în mediu alcalin oxigenul este mai bine s,i mai repede absorbit de către celulă, îmbunătăt,indu-se, prin urmare, hrănirea celulelor s,i schimbul de substant,e. De aceea, pentru întărirea organismului, este extrem de importantă cres,terea nivelului de oxigen în sânge.

Produsul îmbunătăt,es,te, de asemenea, proprietăt,ile biologice s,i tensiunea superficială a lichidului intercelular sănătos, ceea ce duce la cres,terea substant,ială a hidratării celulelor s,i a capacităt,ii lor de a absorbi mai bine substant,ele nutritive.

Programul:PENTRU O VIAT, Ă ACTIVĂ, PENTRU FORTIFIEREA

IMUNITĂT, II

Compozit,ie

Recomandări

Mod de administrare

• Microhidrină (citrat s,i carbonat de potasiu, ascorbat s,i sulfat de magneziu, siliciu, hidroxid de calciu, acid citric, manitol, ulei din semint,e de floarea soarelui, apă purificată ionizată) - 300 mg • excipient,i.

Microhydrin

Pret, (60 capsule) : 126 RONI(LEI)

Este cel mai puternic antioxidant dintre cei cunoscut,i la ora actuală care neutralizează s,i anihilează radicalii liberi ce apar în organism.

Alimentele cu nivel crescut de aciditate, stresul s,i poluarea mediului determină o cres,tere a numărului de radicali liberi în organism, radicali care pot us,or dezechilibra starea de sănătate. Apare deci necesitatea creerii unor antioxidant,i puternici, capabili să anihileze efectele act,iunii radicalilor liberi. Dr. Patric Flanagan a ajuns la concluzia că cel mai mic, dar s,i cel mai răspândit element din univers, hidrogenul, poate servi drept cea mai concentrată sursă de energie antioxidantă s,i a creat astfel microhydrina.

Fiecare capsulă de microhydrină cont,ine mii de nanoclusteri îmbogăt,it,i cu hidrogenul bioxidului de siliciu, adică compus,i ai bioxidului de siliciu s,i ai atomilor de hidrogen, modificat,i astfel încât pe învelis,ul lor exterior se găses,te un electron suplimentar cu o legătură slabă. Acest electron este cedat us,or pentru neutralizarea radicalilor liberi.

Microhydrina cres,te caracterul bazic al lichidului intracelular, reprezentând astfel o serioasă barieră în calea degradării t,esuturilor s,i a accelerării procesului de îmbătrânire.

Ea oferă un număr urias, de elecroni, dând calităt,i antioxidante dietei folosite s,i reduce presiunea superficială a lichidelor până la valori aproape egale cu presiunea superficială a sângelui uman. Acest fapt ajută la transportul elementelor nutritive în celule s,i la eliminarea toxinelor din organism. În plus, este o sursă bogată de ioni negativi de hidrogen oferind organismului electronii care îi sunt necesari pentru schimbul de informat,ii la nivel celular. Microhydrina structurează apa s,i lichidele din organism. Ea scade presiunea extracelulară a apei, contribuind la hidratarea mai eficientă a celulelor s,i t,esuturilor, lucru foarte important pentru prevenirea proceselor de îmbătrânire a organismului.

Microhydrina este un stimulator universal pentru producerea de energie în organism. Ea contribuie la refacerea s,i vindecarea celulelor vătămate, la normalizarea proceselor metabolice, la lupta cu bolile cronice s,i la distrugerea germenilor patogeni.

Se poate deci spune că microhydrina stimulează procesele de autorefacere din organism contribuind la vindecarea multor boli printre care s,i a celor cronice. În concluzie acest puternic antioxidant favorizează:

· asimilarea eficientă a substant,elor nutritive

· o bună eliminare a toxinelor

· amplificarea resurselor energetice ale organismului

· îmbunătăt,irea stării generale

· cres,terea vitalităt,ii

· îmbunătăt,irea activităt,ii intelectuale

· încetinirea procesului de îmbătrânire

· înlăturarea dereglărilor produse de act,iunea destructivă a radicalilor liberi, prevenind dezvoltarea multor afect,iuni cronice.

Fiecare capsulă cont,ine 250 mg microhydrină.

Se administreazã 1-2 capsule pe zi în timpul mesei.

Microhydrin Plus

Pret, (60 capsule): 126 RONI(LEI)

Microhydrid Plus - un puternic antioxidant cu spectru larg de act,iune, creat pe baza microhydrinului, ca să inducă organismului o protect,ie maximă împotriva radicalilor liberi.

Lichidele biologice din corpul nostru cont,in antioxidant,i, dar raportat la cantitatea factorilor nocivi din mediu, nu sunt suficiente pentru a oferi o protect,ie adecvată. Ca rezultat, în urma studiilor efectuate, a fost inventat un mod sigur de protect,ie - microhydrin plus.

Descoperirea a reprezentat un pas înainte în protejarea sănătăt,ii. Noul produs - microhydrin plus - cont,ine toate calităt,ile microhydrinei, însă puterea efectului benefic asupra organismului cres,te mult din cauza adăugării unei cantităt,i mari de sarcini negative s,i alte 8 feluri de antioxidant,i. Ca rezultat microhydrin plus a devenit un antioxidant cu un spectru s,i mai larg de act,iune. Microhydrin Plus cont,ine antioxidant,i, care conferă o protect,ie specializată:

Ficatului, crescând nivelul glutationului, care este responsabil de detoxifierea tuturor organelor de substant,e chimice nocive, medicamente s,i alcool.

Sistemului imunitar, îmbunătăt,ind funct,ionarea leucocitară, sinteza de interferon s,i anticorpi.

Elasticităt,ii pielii.

Sistemului cardio-vascular, neutralizând radicalii liposolubili s,i hidrosolubili. Tubului digestiv, act,ionând asupra ferment,ilor s,i contribuind astfel la o absorbt,ie mai bună a nutrient,ilor.

Profită de această ofertă unică, trimite un E-mail s,i cumpără!

[email protected] [email protected] Microhydrin Plus cont,ine divers,i antioxidant,i care pot neutraliza diferite tipuri de radicali liberi. Produsul cont,ine substant,e antioxidative, care act,ionează direct s,i indirect. Organismul omului are nevoie de ambele. Antioxidant,ii, ca vitaminele C s,i E, leagă radicalul liber, neutralizându-l s,i protejând alte celule împotriva distrugerii. Antioxidantul care act,ionează în direct, act,ionând o singură dată asupra radicalului, se distruge s,i îs,i pierde capacitatea sa antioxidantă. Antioxidant,ii, care act,ionează indirect, funct,ionează ca nis,te catalizatori. Ei nu neutralizează radicalii liberi direct, dar întret,in sistemul de protect,ie antioxidativă al organismului. Acest fapt le dă posibilitatea de a act,iona activ, circulând într-un anumit interval de timp, înlăturând radicalii liberi. Ei continuă să aibă eficacitate chiar s,i după ce antioxidant,ii ce act,ionează direct se distrug. Noua formulă de antioxidant,i de diverse tipuri, folosită în Microhydrine Plus, este cea mai eficientă în prezent.

Forma de vânzare: capsule în cutie (60/120/240 bucăt,i)

Nu cont,in: grâu, gluten, porumb, soia, drojdii s,i produse de provenient,ă animală.

Indicat,ii: începet,i să administrat,i câte o capsulă pe zi timp de 2 zile, după care se măres,te doza la 1 - 2 capsule de 2 ori pe zi. Se beau cu apă.

Contraindicat,ii: nu sunt cunoscute. Pret,: 126 RONI

Studiile oamenilor de s,tiint,ă vorbesc despre calităt,ile solut,iei de aur coloidal.

Aurul coloidal s,i artrita reumatoidă

Solut,ia de aur coloidal a fost folosită cu succes ca terapie pentru artrita reumatoidă. Un alt studiu a demonstrat că solut,ia de aur coloidal a ajutat în cazurile de Alzheimer. Articulat,iile dureroase asociate cu artrita afectează mult,i oameni în vârstă, dar s,i persoanele de vârstă mijlocie sunt predispuse la aceste probleme de sănătate. Studii s,i teste recente realizate în domeniul medical au indicat folosirea cu succes a solut,iei de aur coloidal pentru dureri articulare s,i artrită. Dat fiind faptul că nu se cunoas,te cauza care generează aceste dureri articulare sau artrita, orice ameliorare a stării de sănătate este bine-venită.

Artrita reumatoidă afectează membrana din încheietură care act,ionează ca un lubrifiant în timpul mis,cării oaselor. Solut,ia de aur coloidal are ca efect eliminarea durerii, mobilitate crescută s,i reducerea umflăturii. Mâinile, încheieturile mâinilor, genunchii, gâtul, coatele s,i umerii pot fi de asemenea înt,epenite în cursul diminet,ii din cauza artritei reumatoide. Administrarea de aur coloidal are ca efect cres,terea mobilităt,ii încheieturilor s,i o incredibilă reducere a durerii, iar mobilitatea încheieturii revine până aproape de starea normală.

Aurul coloidal nu îndepărtează doar durerea, ci îmbunătăt,es,te s,i alte simptome asociate cu artrita. În mod obis,nuit, artrita este asociată cu o stare de oboseală generală, o anemie us,oară s,i probleme cu somnul pe timpul nopt,ii. Mai mult, datorită acestei stări de fapt, persoanele care suferă de artrită reumatoidă posedă un nivel scăzut de vigoare, de energie, datorită unui nivel scăzut de exercit,iu fizic.

Aurul coloidal ajută în caz de anemie

Anemia s,i oboseala sunt eliminate în totalitate, deoarece aurul coloidal aduce un plus de energie prin stimularea funct,iilor naturale ale celulelor. Solut,ia de aur coloidal elimină problemele digestive s,i de nutrit,ie care apar în aproape orice boală. Să nu uităm că unul dintre primele semne de boală este pierderea poftei de mâncare.

Dacă nu se ia nici o măsură pentru a îndrepta lucrurile, starea generală de sănătate se poate înrăutăt,ii, s,i pe lângă încheieturile umflate s,i înt,epenite, vor apare amet,eli s,i lipsa de putere care sunt asociate cu anemia.

În plus, datorită faptului că solut,ia de aur coloidal îndepărtează durerea, se îmbunătăt,es,te calitatea somnului de peste noapte, astfel că somnul de calitate nu mai este o problemă.

În clinici s,i laboratoare s-au desfăs,urat o serie de teste care au căutat să arate cât de eficientă este solut,ia de aur coloidal asupra pacient,ilor care aveau oasele într-o stare avansată de uzură datorită artritei, s,i care nu mai răspundeau la alte tratamente.

Rezultatele au fost cu adevărat uimitoare: după patru săptămâni de administrare a solut,iei de aur coloidal, încheieturile nu au mai fost rigide, iar umflăturile au dispărut.

Compozit,ie: apă distilată, aur nanoparticule 1-40 nm, min. 5mg/l (5ppm).

Aurul coloidal nu este toxic s,i nu are efecte secundare.

“Sănătatea e darul cel mai frumos s,i mai bogat pe care natura s,tie să-l facă.”

• Michel de Montaigne

Aur coloidal - antioxidant excelent

Simbol al cunoas,terii s,i nemuririi, aflat în corespondent,ă directă cu Soarele, principiul masculin, activ, prezent s,i în structura ADN-ului uman, aurul este considerat a fi, în alchimie, produsul final al evolut,iei metalelor, deoarece el reprezintă perfect,iunea.

Această străveche s,tiint,ă, revelată de Hermes Trismegistus, are rolul de a accelera această evolut,ie, Piatra filosofală fiind elementul catalizator care face ca metalele inferioare să fie transmutate aproape instantaneu în aur.

Scopul alchimiei nu este însă acesta, alchimistul urmărind de fapt prin obt,inerea Pietrei filosofale desăvârs,irea sa spirituală. De aceea, aurul simbolizează nu numai perfect,iunea materială, ci s,i pe cea spirituală, aceasta din urmă fiind adevăratul t,el al unui alchimist. Aur coloidal - s,tiat,i că...

· Organismul femeii cont,ine de 5-6 ori mai mult aur decât cel al bărbatului?

· În China s,i astăzi încă se mai gătes,te orezul cu o monedă de aur pusă în oală, pentru a reface mineralele din corp, iar unele restaurante utilizează “frunze” de aur de 24 de carate pentru prepararea unor mâncăruri sofisticate?

Aur coloidal - redescoperă elixirul nemuririi

“Aurum potabile” este un elixir medieval, considerat de celebrul alchimist Paracelsus (1493 - 1541) ca fiind capabil să vindece toate bolile, să păstreze trupul indestructibil, având proprietăt,i regenerante s,i întineritoare. Des,i indicat,iile privind prepararea acestuia au fost ocultate cu sfint,enie de adept,ii Marii Opere, cercetătorii moderni au reus,it să creeze, în laborator, as,a-numitul “aur coloidal” (Michael Faraday, în 1857).

Aurul coloidal este o solut,ie coloidală cu particule extrem de mici de aur în apa demineralizată. Particulele de aur coloidal poartă o sarcină omonimă s,i se găsesc în apă în stare de suspensie. Aurul coloidal nu are gust s,i nu cont,ine toxine.

Reiner Moll, conducătorul echipei de cercetători de la “Privatinstitut für Naturheilweisen Arkanum” - Bavaria, des,i sceptic la început, după un an de aplicat,ii cu aur coloidal a fost realmente încântat de efectele obt,inute, pe care le descrie ca fiind: cres,terea tonusului vital s,i a rezistent,ei la diverse boli, stimularea funct,iei de regenerare a organismului.

Aur coloidal – tratament pentru afect,iuni

Acest om de s,tiint,ă a administrat atât intern, cât s,i extern tratamentul cu aur coloidal la peste 70 de pacient,i suferind de diverse afect,iuni, cum ar fi:

tulburări psihice (stări depresive), dereglarea funct,iilor sistemului circulator, afect,iuni ale căilor respiratorii superioare, tulburări funct,ionale ale tractului digestiv,

dependent,ă de alcool, artrite, arsuri, răni deschise.

Succesul tratamentului cu aur coloidal a fost notabil, Moll afirmând că solut,ia se comportă ca un “catalizator al proceselor de regenerare s,i de purificare a organismului de toxine”.

Cercetătorii de la LIFE TEST Institute, un institut independent de cercetări în domeniul biofizicii, bazându-se pe coroborarea rezultatelor analizelor chimice, a testelor efectuate în domeniul medicinei alternative, precum s,i pe interpretarea fotografiilor tip Kirlian s,i măsurarea cantităt,ii de biofotoni (“lumina” emisă de ADN-ul celulelor umane) au revelat că fie s,i numai după o utilizare externă, solut,ia de aur coloidal are efecte evidente de regenerare s,i vitalizare.

Aurul coloidal se foloses,te în chirurgie pentru repararea vaselor distruse, nervi, oase s,i membrane. De asemenea, aurul coloidal se foloses,te în tratamentul diferitelor forme de cancer. Injectarea de mici alice de aur ajută la retragerea cancerului la prostată. Femeile atinse de cancerul ovarian sunt tratate cu aur coloidal s,i lasere cu vapori de aur pentru anihilarea celulelor bolnave, fără însă a le afecta pe cele sănătoase.

Aur coloidal – antioxidant, anti-inflamator, anti-alergic

Conform dermatologului Gustavo Marchago, “una dintre proprietăt,ile aurului este aceea că oferă o mare sigurant,ă în tratament, datorită caracteristicilor antiinflamatorii s,i antialergice nemaipomenite” . Aurul coloidal are multiple efecte anti-aging (încetines,te îmbătrânirea), este un excelent antioxidant, foarte rezistent la radiat,iile UV, de aceea unele firme de produse cosmetice au început să-l introducă în formulele chimice de preparare a cremelor.

Farmacologul Maria Edit Posternak, din Argentina, precizează: “aurul inhibă elastoza, prezentă în t,esuturile inflamate, evitându-se astfel degradarea elastinei, una dintre fibrele responsabile de flexibilitatea pielii. Fiind antialergic, aurul suprimă eliberarea anafilactică a histaminei într-un mod mai eficient decât glucocorticoidele” . Aur coloidal – ameliorează ridurile

Aurul coloidal redă fermitatea pielii, ameliorează ridurile, conferă strălucire tenului, redefines,te conturul fet,ei s,i închide porii pielii. În combinat,ie cu magneziul s,i cuprul, aurul coloidal combate lipsa de vigoare a pielii, ajutând la refacerea colagenului. Aceste 3 elemente sunt bioactivi recunoscut,i ca protectori ai pielii împotriva factorilor nocivi ambientali.

Administrat pe care orală, în doze de 20-50 ml/zi, Nano Gold aur coloidal poate fi eficient în distrugerea a peste 650 de organisme care provoacă boli, inclusiv a bacteriilor E.Coli s,i a ciupercii Candida albicans.

Aurul coloidal induce un sentiment de linis,te s,i calm în rândul utilizatorilor. Acesta eliberează mintea s,i sistemele corpului de stres, s,i de aceea este recomandat ca un remediu excelent pentru anxietate s,i depresie. Cercetătorii nu pot explica încă modul în care aurul coloidal cres,te furnizarea de energie pentru creier, relaxează nervii s,i induce o stare de bine. Aurul coloidal este recomandat de medicina alternativă pentru tulburări ale creierului, cum este boala Parkinson. Cres,terea IQ-ului

Destul de interesant este faptul că aurul coloidal are capacitatea de a cres,te coeficientul de inteligent,ă a unei persoane, prin stimularea celulelor creierului s,i furnizare de energie la nivel cerebral. Prin acelas,i mecanism, aurul coloidal cres,te vigilent,a mentală. Acesta poate fi administrat în condit,ii de sigurant,ă copiilor mici, pentru a cres,te nivelul de IQ. Potrivit unui studiu, persoanele care au ingerat 30 mg de aur coloidal pe zi, timp de o lună, au prezentat îmbunătăt,iri considerabile în IQ. Acest produs se poate consuma pe termen lung.

Consolidarea stării de spirit

Aurul coloidal are un efect minunat de armonizare a corpului nostru, pe toate planurile. De aceea este benefic persoanelor care suferă dezechilibre emot,ionale sau mentale, de tipul anxietăt,ii, depresiei, frustrărilor, tristet,ii sau stărilor de teamă nejustificată s,i sensibilitate acută. Stările vibrat,ionale joase, negative, pot fi îmbunătăt,ite cu 15-30 mg de aur coloidal pe zi, timp de o lună.

Aur coloidal + argint coloidal = o combinat,ie de succes

În timp ce aurul coloidal revigorează corpul s,i îmbunătăt,es,te facultăt,ile mentale, argintul coloidal ajută la protejarea corpului împotriva bacteriilor. Argintul coloidal nu se ia cu lingură de metal, deoarece aceasta poate produce ioni de argint care duc la pierderea beneficiilor.

AUR COLOIDAL

Anticii apreciau aurul, în primul rând, datorită legăturii sale cu Soarele, văzând în acest metal realizarea echilibrului dintre Spirit s,i Materie. Dar s,i în alchimie, aurul este în strânsă legătură cu Soarele, care guvernează zona plexului solar, inima, arterele, sistemul osos, starea generală de vigoare s,i vitalitatea. În ayurveda există asocierea constituentului corporal Rakta dhatu cu Soarele. Literal termenul sanscrit înseamnă “sânge”. Rakta dhatu este cel de-al doilea constituent corporal (DHATU) principal al corpului. RAKTA DHATU se referă în particular la globulele ros,ii din sânge s,i de asemenea la pigmentul organic cont,inut în acestea (hemoglobina).

Funct,ia generală corespunzătoare lui rakta dhatu este vigoarea (JIVANA).

Sângele (rakta dhatu) se formează din partea cea mai fină a fluidului nutritiv

(rasa dhatu). Partea fluidă a lui rakta dhatu este transportată în corp prin intermediul sistemului de canale corespunzător numit raktavahasrota. Agentul transformator al acestui constituent corporal este rakta agni. Rakta agni act,ionează asupra substant,ei din care este alcătuit rakta dhatu, dând nas,tere la alte două componente: o parte subtilă (prasada) sau partea cea mai fină, esent,a lui rakta dhatu s,i o parte grosieră sau produsul rezidual (kitta) sau mala-ul lui rakta dhatu. Partea cea mai subtilă (prasada) a lui rakta dhatu hrănes,te constituentul următor (mamsa dhatu, adică carnea), iar partea grosieră corespunzătoare lui rakta dhatu (produsul rezidual (mala)) este tocmai pitta dosha în aspect grosier (sthula).

Vasele sanguine s,i cele limfatice (sira) precum s,i tendoanele (kandra) sunt sub-constituent,i (upadhatu) corespunzători lui rakta dhatu.

Cu put,ină imaginat,ie s,i combinatorică asociativă putem înt,elege consecint,ele viciului solitar, anemia s,i leucemia galopantă, s,mecheria, lenea s,i inversiunea sexuală ca transă genetică s,i culturală a amestecului raselor s,i focarului de asamblare.

Paracelsus - fondatorul s,colii de chimie medicală - a dezvoltat medicina pentru tratarea bolilor pe baza mineralelor metalice. Acesta considera că “aurum potabile” vindecă toate bolile s,i păstrează trupul indestructibil.

În Egipt, era utilizat un elixir obt,inut din aur lichid căruia i se atribuia abilitatea de a reface tineret,ea s,i sănătatea perfectă. Faraonii egipteni, Nefertiti s,i Cleopatra au folosit aurul pentru ment,inerea tineret,ii s,i a frumuset,ii.

Aurul coloidal conferă o stare de sănătate mai bună, din punct de vedere fizic, mental s,i spiritual, putând act,iona la nivelurile cele mai profunde ale structurii celulare datorită dimensiunii incredibil de reduse a nano-particulelor de aur de 24 carate, cu o puritate de 99,9%, ce se află în suspensie în apa distilată ultrapură. Aurul coloidal utilizat pentru consumul intern are culoarea roz, cu us,oare tente ros,ii sau purpurii. S, tiat,i că ...

... aurul coloidal este un foarte bun antioxidant ?

... consumul de aur coloidal zilnic, timp de minimum 1 lună, evident,iază o cres,tere a coeficientului de inteligent,ă (I.Q.) cu o medie de 20%, cres,tere care se ment,ine cel put,in 2 luni după încetarea tratamentului?

... aurul coloidal are multe efecte pozitive asupra inimii: echilibrează funct,ia cardiacă în general, tonifiază miocardul, reglează ritmul cardiac (aritmia) s,i tensiunea arterială, reglează fluxul sanguin, elimină cardiomiopatia s,i insuficient,a cardiacă ?

... aurul coloidal este recunoscut a fi un analgezic puternic s,i de aceea este folosit împotriva durerilor articulare s,i a problemelor legate de sistemul osos ?

... aurul coloidal induce un echilibru mental ridicat s,i este folosit ca un remediu principal în tratarea obezităt,ii ?

... aurul coloidal a fost utilizat de mult timp pentru ajutorul extraordinar oferit în atingerea unor stări meditative profunde, în elevarea nivelului de cons,tiint,ă, precum s,i în purificarea de natură subtilă, spirituală ? Beneficiile în cazul utilizării aurului coloidal sunt:

· reduce stresul, anxietatea, stările depresive

· are efect tonic asupra sistemului nervos, stare de bine generală

· ajută în leziuni ale nervilor (neuropatie)

· ment,ine starea de sănătate a inimii

· îmbunătăt,es,te circulat,ia sanguină, ajută la producerea hematiilor

· permite refacerea echilibrului hormonal

· act,ionează asupra sistemului endocrin, în special asupra glandei pituitare

· stimulează secret,ia de adrenalină s,i de cortizon de la nivelul glandelor suprarenale

· permite refacerea t,esuturilor, conferă elasticitate pielii, elimină ridurile

· eficient în tratarea obezităt,ii

· contribuie la o stare de sănătate cât mai bună a articulat,iilor

· fortifică sistemul osos

· realizează tonifierea organelor slăbite, are rol revigorant s,i reîntineritor

· cres,te starea generală de vitalitate, este tonic s,i regenerator, bun în anemie s,i stări de oboseală

· conferă tonus fizic, psihic s,i mental

· vindecă mai rapid arsuri, răni, ulcere cutanate

· reduce tulburările digestive

· cres,te libidoul (asociat cu zinc s,i cupru), îmbunătăt,es,te funct,ia sexuală

· reduce intensitatea bufeurilor de căldură/frig

· cres,te atent,ia, concentrarea, memoria s,i coeficientul de inteligent,ă

· cres,te voint,a s,i imunitatea

· tratează dependent,a de alcool sau droguri, precum s,i de alte obis,nuint,e dăunătoare cum ar fi viciul solitar(masturbarea)

· îndepărtează conflictele psihice de tip suicid

· conduce la atingerea unor stări meditative profunde

· dezvoltă abilităt,ile psihice s,i măres,te puterea de introspect,ie

· ment,ine echilibrul activităt,ilor celorlalte metale în organism

· este antibiotic, antiinflamator, termoregulator, anticanceros (asociat cu zincul s,i cu cuprul), antitoxic, cicatrizant, vitalizant

ATENT, IE !

Aceste efecte sunt mult mai intense atunci când acest remediu este ment,inut un timp cât mai îndelungat în cavitatea bucală (10-15 minute, până simt,im că “se stinge”). Aurul coloidal nu are contraindicat,ii s,i nu apar efecte secundare în caz de supradoză.

Dacă folosit,i mai multe remedii coloidale, consumul lor se va face succesiv, adică unul după altul, fără a se amesteca(ancore meditative distincte).

Într-o formă us,or de asimilat pentru organismul uman, aurul se găses,te în cantităt,i extrem de reduse în alge marine, alge ros,ii, apă de mare, drojdie de bere, argilă, porumb (boabe integrale), nuci, alune, fistic, migdale dulci.

Studiile asupra proprietăt,ilor aurului lărgesc orizonturile medicinii psihosomatice, evident,iind conceptul holistic de trup-minte-suflet al individului. Pentru cei care se angajează în practici de meditat,ie, aurul este un instrument util pentru a ajunge la stări modificate de cons,tiint,ă, benefice, us,or s,i fără efort.

Totodată act,iunea asupra zonei inimii facilitează de multe ori evocarea spontană a unor efecte pozitive puternice considerate de către fiint,a în cauză drept stări model, de referint,ă sau arhetipale.

Tot datorită acestui remediu, anumite credint,e sau griji subcons,tiente ies la suprafat,ă s,i devin înt,elese descoperindu-se cauza lor. S-a constatat că acest fenomen are loc secvent,ial aducând la lumină o problemă la un moment dat, dând posibilitatea explicării bolii somatice sau psihice în situat,ia în care lipsesc factorii fizici, chimici sau anatomici, doar pe baza sesizării perturbărilor la nivel comportamental.

Prin act,iunea de armonizare a funct,iilor glandei pituitare s,i de dinamizare generală a encefalului, aurul face ca pragul dintre senzorial s,i extra-senzorial să fie perceput ca fiind tot mai mic. Cercetătorii din domeniul parapsihologiei sust,in, cu entuziasm, teorii conform cărora aurul trezes,te în fiint,a umană o serie de capacităt,i extrasenzoriale latente.

Izvorul din comuna Maieru din Munt,ii Rodnei

În aceste zile de secetă cumplită, apa poate fi considerată la fel de pret,ioasă ca s,i aurul. S, tiat,i însă că există cu adevărat apă care cont,ine particule aurifere? Este considerată elixirul viet,ii. O astfel de apă izvorăs,te s,i din Munt,ii Rodnei. Se spune că ar fi capabilă să vindece toate bolile s,i că ar avea proprietăt,i regenerante s,i întineritoare. Din păcate pentru noi, ia drumul străinătăt,ii. Publicat în 14 august, 2012

Sunt foarte put,ine izvoare în lume care cont,in particule de aur coloidal. Din fericire, unul se află în Munt,ii Rodnei, mai precis pe teritoriul comunei Maieru, s,i a fost descoperit în urmă cu s,apte ani de către o familie din Banat care căuta marmură. E greu de spus cum a ajuns Mihai Bucovan tocmai în Bistrit,a-Năsăud. Sursele noastre spun că la mijloc ar fi o legătură a acestuia cu fostul senator PRM Ioan Aurel Rus.

As,a se explică probabil de ce fiul senatorului, Sergiu Rus, a mers împreună cu Mihai Bucovan la Agent,ia Nat,ională pentru Resurse Minerale să obt,ină licent,ele de exploatare.

Potrivit unor informat,ii postate pe bloguri, în 2005, familia Mihai Bucovan a venit în Bistrit,a-Năsăud cu gândul de a face afaceri cu marmură din Munt,ii Rodnei sau poate că acesta era doar pretextul. Cert este că a cumpărat 30-40 de ari de teren la Maieru, pe Valea Caselor, exact în locul în care t,âs,nea izvorul cu pricina.

„Căutam marmură în Munt,ii Rodnei, când am dat peste acest izvor. Am zis că nu e normal să stricăm as,a frumuset,e, mai ales că nu am mai văzut as,a ceva, să iasă apă din marmură”, a declarat pentru cotidianul Adevărul Terezia Bucovan, care a spus că a gustat apa s,i ar fi descoperit că are un gust plăcut, deosebit.

Imediat după aceea, familia Bucovan a decis să trimită mostre din apa izvorului la teste în străinătate. De la Institutul Frezenius din Germania, li s-a spus că apa este magnezică, us,or mineralizată s,i cont,ine particule de aur coloidal s,i nu îngheat,ă niciodată. În urma descoperirii, Mihai Bucovan, a cumpărat terenul din Maieru, a scos o licent,ă de la Agent,ia Nat,ională pentru Resurse Minerale (ANRM) s,i a devenit, astfel, proprietarul izvorului.

„Apa de aur” a fost botezată „Dora”, captată într-un bazin, îmbuteliată în recipiente din sticlă s,i exportată în Austria ca apă de izvor pentru care nu este nevoie de prea multe autorizat,ii. Sunt suficiente avize de la Direct,ia de Sănătate Publică s,i de la Apele Române. Familia Bucovan a spus init,ial că face demersuri să vândă apa s,i în România, dar acest lucru nu s-a mai întâmplat.

Valerian Sălăgen, s,ef al Inspectoratului Teritorial pentru Resurse Minerale Bistrit,a, este cel care s,tie întreaga poveste. El a declarat, mart,i, pentru Timp Online că Mihai Bucovan a obt,inut init,ial o licent,ă de exploatare pentru izvorul cu aur coloidal care era valabilă timp de trei ani, perioadă în care trebuia să monitorizeze apa pentru a-i testa calităt,ile. A prelungit această licent,ă, după care nu a mai dus la capăt operat,iunea.

„La început a venit la mine cu fiul senatorului Ioan Aurel Rus, cu Sergiu Rus. Au primit licent,ă pe trei ani, apoi au prelungit perioada, dar nu au dus proiectul până la capăt. El avea obligat,ia să ducă apa la teste timp de trei ani s,i să o monitorizeze. Am înt,eles că a făcut-o, dar nu în t,ară, ci în Germania. Dacă are sau nu particule de aur, eu nu am de unde să s,tiu. El as,a sust,ine. Mi-a spus că o clarvăzătoare i-a indicat faptul că ar izvorî de sub Vârful Ineu. De aceea are debit constant, nu e influent,ată de precipitat,ii, nu îs,i schimbă proprietăt,ile. Eu nu sunt clarvăzător să spun dacă e as,a sau nu, dar am putut constata că, da, într-adevăr, are debit constant, nu îngheat,ă, e clar că nu are legătură cu apele de suprafat,ă”, a spus Valeria Sălăgean.

La ultima sa vizită la Maieru, când a stat de vorbă cu Mihai Bucovan, el a aflat că bărbatul a renunt,at la ideea de a vinde apa în România din cauza numeroaselor licent,e s,i avize pe care trebuie să le obt,ină s,i care sunt extrem de scumpe.

„Mi-a spus că nu are bani să obt,ină licent,e pentru vândut apa aceasta în t,ară ca plată sau minerală. As,a că el o captează, o îmbuteliază pe baza unor avize de la Direct,ia de Sănătate Publică s,i de la Sistemul de Gospodărire a Apelor s,i o vinde în străinătate ca apă de izvor. Dacă i-o cumpără cineva, foarte bine. Nu are nevoie decât de o autorizat,ie să facă comert,. Pentru a vinde apă în t,ară, îi trebuie mai mult decât atât”, a declarat Valerian Sălăgean.

Potrivit sursei citate, izvorul din Munt,ii Rodnei are un debit de 20 de litri pe secundă. În cea mai mare parte, el este captat de familia Bucovan într-un bazin s,i îmbuteliat. Totus,i, o t,eavă a rămas la suprafat,ă, iar dacă cineva dores,te apă, îs,i poate lua.

„Tot ce trebuie să facă cei care vor apă este să intre în curtea omului, dar nu este o problemă. Îi lasă”, a spus Valerian Sălăgean.

Conform blogurilor citate, apa de aur ar putea revolut,iona tratamentele pentru boli neurologice, neuropsihice, depresiile s,i psihozele. Printre altele, această apă stimulează fort,a vitală, îmbunătăt,es,te activitatea celulelor, cres,te capacitatea de concentrare, este cel mai bun antibiotic, are multiple efecte anti-aging, este un excelent antioxidant, foarte rezistent la radiat,iile UV. Cunoscută în trecut ca „Aurum potabile”, această apă este considerată de celebrul alchimist Paracelsus (1493–1541) ca fiind un elixir medieval, capabil să vindece toate bolile s,i să păstreze trupul indestructibil, având proprietăt,i regenerante s,i întineritoare, informat,ia fiind ment,ionată în mai multe cărt,i de specialitate.

„Mihai Bucovan spune că trimite apa în străinătate s,i se fac experimente în clinici s,i că ar avea într-adevăr proprietăt,i care ajută la vindecarea unor boli”, a mai spus Valerian Sălăgean.

Ca s,i în cazul altor resurse, statul român a preferat să nu fie el cel care exploatează bogăt,iile pământului, iar românii să nu se bucure de ele. S, i „apa de aur” ia astfel drumul străinătăt,ii, discret, în timp ce noi ne tratăm bolile cu medicamente scumpe din farmacii.

Timp Online a încercat să ia legătura cu Mihai Bucovan, dar acesta nu a putut fi contactat.

Cristiana Sabău

BABARIA - CREME ORO

Crema cu aur coloidal Babaria este o formulă inovatoare care include un ingredient coloidal avansat, s,i anume aurul, dezvoltată în special pentru zona fet,ei, gâtului s,i decolteului. Particulele de aur sunt benefice pielii prin cres,terea product,iei de colagen, acest efect la rândul său ducând la o piele care îs,i creează s,i păstrează umezeala, astfel netezind pielea s,i oferind fermitatea pe care ne-o dorim.

Metalele coloidale sunt suspensii extrem de fine ale unor particule metalice, cu dimensiuni foarte mici, tipic de 1-200 nm, în diferite lichide, cum ar fi apa. La aceste dimensiuni, din punct de vedere fizico-chimic s,i deci s,i din punctul de vedere al interact,iunii cu materia vie, ele denotă proprietăt,i care nu se întâlnesc nici în cazul metalului brut, nici în cazul compus,ilor acestor metale. Din acest motiv, ele sunt studiate foarte intens la ora actuală, existând deja foarte multe domenii de aplicabilitate, iar altele noi (mai mult sau mai put,in benefice, am spune noi) apar constant, des,i suspensiile coloidale sunt cunoscute de foarte mult timp (este drept însă că abia în a doua jumătate a secolului trecut au început să fie mai bine înt,elese). Efectul oligodinamic

Unul dintre efectele pentru care anumite metale s-au făcut remarcate este efectul oligodinamic. Acest efect descrie proprietatea acestora de a avea o act,iune puternic bactericidă, antifungică, antivirală, cele mai puternice recunoscute pentru aceasta fiind argintul (care se foloses,te, de exemplu, la argintarea vaselor destinate stocării apei în navetele spat,iale sau avioane) s,i cuprul, care, pur sau în aliaj, este utilizat pentru orice suprafat,ă care este necesar să se autodezinfecteze, cum ar fi mobilierul de spital. Trebuie remarcat că nu toate metalele au aceste proprietăt,i. Aurul, platina, ot,elurile inoxidabile, ca să dăm doar câteva exemple, nu prezintă acest efect. În schimb argintul, cuprul, zincul, plumbul, mercurul îl manifestă foarte intens. Dintre acestea, primele trei, dacă sunt consumate în doze corespunzătoare, sunt totodată biocompatibile cu fiziologia umană.

Mecanismul de act,iune este încă necunoscut. În realitate se pare că nu se poate vorbi de un singur mecanism, ele act,ionând în moduri diferite în funct,ie de starea lor (compus,i, nanoparticule) s,i de substratul cu care interact,ionează (bacterii, virusuri, fungi etc.). În anumite cazuri particulare au fost depistate, măcar part,ial, modalităt,ile de act,iune specifice fiecărui caz. Spectrul larg al act,iunii poate duce însă la concluzia, deocamdată neverificată s,tiint,ific, că act,iunea are loc în funct,ie de interferent,a structurilor bioinformat,ionale implicate în interact,iune, a as,a-numitor câmpuri morfice, producându-se astfel o “autoadaptare inteligentă” a interact,iunii.

Î: Chiar are atât de multe efecte argintul coloidal?

R: Ca toate elementele minerale, s,i în special metalele, argintul pare să fie mediatorul unui număr ridicat de interact,iuni din mediul biologic. Acest comportament este de o asemenea natură, încât pare să denote o “inteligent,ă specifică” a acestor elemente. Într-adevăr, anumite s,tiint,e, cum ar fi alchimia, astrologia (dar nu cea de bazar) sau medicina Ayurveda, fac legătura între aceste elemente minerale, sau metale, s,i anumite “sfere spirituale” sau “informat,ionale” as,a cum le-am putea numi în termenii s,tiint,ei moderne, care par să coordoneze într-un mod ocult, imaterial, dar nu mai put,in eficient, procesele fizice în care intră respectivele elemente.

Ca atare răspunsul este: da, argintul, sub diverse forme, catalizează sau mediază o multitudine de interact,iuni, mai ales în forma sa coloidală, adică de suspensie de nanoparticule. O serie dintre aceste act,iuni, des,i încă nu complet explicate, sunt totus,i evident,iate de studii moderne s,i nu numai: efectul antibacterian, antiviral, antimicotic, regenerator celular, antiinflamator. vezi http://www.coloidale.ro/ vezi http://www.coloizibio.ro/

Aurul coloidal

Aurul coloidal este o substant,ă pură, complet naturală, constând din conglomerate submicroscopice de aur, aflate în suspensie în apa ionizată.

Aurul coloidal este cel mai puternic regenerator s,i singurul în măsură să refacă sistemul nervos. S-a descoperit că este atât un remediu, cât s,i o metodă de prevenire a degenerării creierului, supus în epoca modernă la un stres continuu ce distruge neuronii, conducând la grave disfunct,ii.

S, tiind că toate funct,iile biologice sunt sust,inute de sistemul nervos, se poate afirma că orice dereglare a acestuia perturbă buna funct,ionare a glandelor endocrine s,i a organelor interne. De aceea sust,inerea preventivă sau refacerea lui constituie prioritatea numărul unu în orice tip de afect,iune. Luat zilnic aurul coloidal asigură o bună funct,ionare a creierului s,i a întregului organism, furnizând o capacitate mai mare de lucru intelectual s,i fizic.

Pe măsură ce t,esuturile corpului îmbătrânesc, sau dacă hrana zilnică nu asigură necesarul de săruri de aur, apare o deficient,ă, s,i anume incapacitatea de refacere a structurilor neuronale.

Doctor Robert Becker a observat o corelat,ie între nivelele scăzute ale aurului, diversele afect,iuni ale sistemului nervos s,i gradele de oboseală ale organismului. Solut,ie coloidală cu esent,e volatile de Ginkgo Biloba

Adăugând solut,iei de aur coloidal s,i esent,e volatile de ginkgo biloba, s-a ajuns la o maximizare a beneficiilor produsului, atât în refacerea t,esutului nervos, cât s,i în redarea unei bune circulat,ii sangvine cerebrale.

S-a constatat că la contactul cu celulele umane, este extrem de importantă dimensiunea particulelor de aur s,i cea a esent,elor volatile naturale care intră în compozit,ia solut,iei. Astfel, prioritatea a devenit mics,orarea particulelor pentru a asigura o asimilare optimă, un răspuns terapeutic ridicat, precum s,i o us,oară eliminare din organism.

Aurul Biologic Coloidal

Se numes,te aur coloidal o suspensie de particule, foarte fină, de aur în apă, particulele de aur fiind încărcate electric (sarcină omonimă). Starea coloidală este o stare de diviziune a materiei, în care particulele constitutive au dimensiuni cuprinse între aceea a moleculelor lor s,i aceea a suspensiilor. COLOIDOTERAPIA este tratarea anumitor boli cu substant,e în stare coloidală. Starea coloidă are ca opus sau antonim starea cristaloidă. În limba greacă kolla înseamnă clei. COLOIDUL este o substant,ă aflată în stare de dispersie, cu aspect de gelatină, care nu poate trece printr-o membrană de pergament. Adjectivul coloidal înseamnă: cu aspect s,i proprietăt,i de coloid s,i este starea produs,ilor reziduali sau produs,ilor de excret,ie mala, mala-urile reprezentând constituent,ii corporali cei mai grosieri ai organismului.(vezi Glosarul de Ayurveda la pag.75).

În sens general termenul sanscrit MALA desemnează acea stare de deteriorare extremă a unei anumite substant,e (care are rol de constituent corporal în organism) care impune necesitatea stringentă a eliminării ei din organism (starea de MALA).

La începutul secolului XX s,tiint,a constata că toate fluidele importante din organismul uman, cât s,i cele care îl hrănesc au natură coloidală. Este nevoie de o dimensiune foarte mică a particulelor de aur sau de argint astfel ca acestea să poată fi absorbite de sânge s,i să ajungă la destinat,ie. Mecanismul prin care argintul coloidal act,ionează pentru a ucide virus,ii presupune ca el să ajungă în contact cu ei. În varianta folosirii interne, se urmăres,te asimilarea AURULUI sau ARGINTULUI BIOLOGIC COLOIDAL la nivelul cavităt,ii bucale (mai ales a limbii) unde, din considerente electrice trece us,or în sânge. Este necesară astfel ment,inerea cantităt,ii de AUR sau ARGINT BIOLOGIC

COLOIDAL (cont,inutul a una sau două pipete pentru picături) cel put,in

2 minute (dar mai bine cât de mult posibil, fiind atent,i asupra percept,iei focului rece-electric, un as,a-numit DRAGON DE GHIAT, Ă generat de agitat,ia sarcinilor omonime, facem MAUNA 1/2 oră) în cavitatea bucală s,i agitarea salivei în întreaga gură înainte de înghit,ire.

Sunt necesare câteva zile ca aurul sau argintul să ajungă în tot corpul, dar efectele încep să fie resimt,ite imediat (datorită informat,iei purtate) mai întâi ca o stare de bine, dinamism s,i armonie. O concentrat,ie suficientă de aur în organism determină o constitut,ie vitală, armonioasă, put,in sensibilă la boli s,i un organism echilibrat cu o bună corelare a proceselor metabolice s,i nervoase. Perturbarea echilibrului aurului are ca efect cres,terea proceselor metabolice (inflamat,ii) sau scăderea lor (degenerescent,ă, scleroză).

Global aurul manifestă efect de control asupra întregului organism, reunind toate polarităt,ile, iar specific influent,ează cres,terea s,i diviziunea celulară, frânează coagularea sângelui, favorizează oxidarea s,i coordonează activitatea întregului sistem neuro-vegetativ. Prin intermediul ritmului cardiac aurul pune în fază omul cu vibrat,ia solară, armonizând toate procesele la nivel fizic, emot,ional s,i psihic. As,a cum soarele condit,ionează mis,carea planetelor, aurul, prin sistemul circulator guvernează funct,ionarea tuturor sistemelor organice, stabilind raportul între efectele tonifiante-formatoare s,i cele dizolvante-relaxante.

Aurul este metalul regal inatacabil(except,ie “apa regală”), perfect, stabil, indestructibil, care condensează fort,a Soarelui. Soarele este sursa luminii, căldurii, a armoniei, mis,cării, dragostei s,i viet,ii pe Terra. Toate procesele biologice se desfăs,oară după ritmurile solare care dau alternant,a lumină-întuneric, căldură-frig, zi-noapte, expansiune-contract,ie, spirit-materie. Reprezentând soarele, aurul are o influent,ă covârs,itoare în toate procesele terestre s,i prin corespondent,ă în toate procesele caracteristice fiint,ei umane unde act,ionează la nivel fizic, eteric s,i astral. Cercetările recente arată că în om, aurul se manifestă plenar la nivelul inimii s,i al sistemului cardiovascular care reprezintă centrul organismului uman s,i care reglează funct,ionarea celorlalte sisteme. Astfel aurul intermediază influent,a celorlalte metale planetare în corpul uman s,i realizează echilibrarea funct,iilor specifice acestuia.

Aurul biologic coloidal act,ionează din interior. El reprezintă fort,a solară, vitalizează, echilibrează, elevează s,i pune în rezonant,ă, s,i atât timp cât el se află în concentrat,ie suficientă în corp reface legăturile cu energiile fundamentale din macrocosmos conferind sistemului o funct,ionare perfectă s,i acordând fiint,a umană după ritmurile universale. Fie ca Aurul Biologic Coloidal să vă aducă lumina, echilibrul s,i fericirea pe care le dorit,i!

“Memoria nu se pierde niciodată” a afirmat Edgar Cayce prin anii ’30 ai secolului trecut(totus,i în prezent sunt voci care afirmă că riscul dizolvării memoriei e o realitate cruntă). Ceea ce pierdem este accesul la această memorie(wetiko amnezie satanică indusă de archonii nebuni).

Clarvăzătorii afirmă că o fiint,ă care s,i-a pierdut memoria se aseamănă cu un aparat telefonic deconectat de la linie(existent,a vălului carantinei). Aurul biologic coloidal ajută foarte mult la restabilirea accesului la memorie. Celulele organismului sunt reînnoite fără încetare. Aurul coloidal face ca această reînnoire a celulelor să aibă loc în condit,iile unei armonizări globale. Astfel se pot restabili s,i simt,urile slăbite: auz, vedere s,i gust la oamenii în vârstă.

În secolul XVI Paracelsus afirma: “Este în aur o as,a de mare fort,ă încât ea ment,ine corpurile, întăres,te inima s,i sângele, reînnoies,te natura s,i vindecă tot ce este bolnav.” Aurul este rezultanta principiului solar în sfera terestră. În tradit,ia init,iatică, Soarele este perceput ca purtătorul focului spiritual, a principiului spiritual cel mai elevat. Expresia spiritului solar, lumina, emanat,ia dragostei divine, parcurge universul s,i îi dăruies,te fort,a viet,ii. Învingând haosul, alimentând voint,a, ordonând s,i guvernând, Soarele reprezintă victoria luminii asupra întunericului, iar în om, prin intermediul aurului, victoria spiritului asupra naturii animale, instinctuale. În timp ce celelalte metale planetare elaborează substant,a vie s,i animă corpul, aurul ridică sângele la nivelul de substant,ă purtătoare a spiritului. O concentrat,ie suficientă de aur în organism caracterizează o fiint,ă solară, strălucitoare, plină de fort,ă, ce resimte inima ca centru dominant (posedă inteligent,a inimii), o constitut,ie vitală, armonioasă, insensibilă la boli s,i un organism echilibrat cu o bună corelare a proceselor metabolice s,i nervoase. Rezultă astfel elevarea fiint,ei umane prin relegarea ei de Dumnezeu.

În plus, introdus o anumită perioadă în sistemul uman (care poate fi chiar mult,i ani), Aurul biologic coloidal face ca corpul uman să îs,i aducă aminte că la origine (invazia annunaki de acum 300.000 de ani) s,tia să sintetizeze elementul aur pentru buna sa funct,ionare (prin tainice procese de transmutare) s,i să-s,i refacă treptat această capacitate.

Dintre act,iunile benefice ale Aurului Biologic Coloidal enumerăm:

1) echilibrează toate procesele vitale; 2) conferă fort,ă s,i strălucire; 3) dăruies,te bucuria de a trăi; 4) fortifică fiint,a s,i lunges,te viat,a; 5) stimulează toate calităt,ile psihice; 6) amplifică inteligent,a inimii; 7) conferă încredere în fort,ele proprii; 8) amplifică bunătatea, compasiunea s,i capacitatea de a iubi; 9) stimulează gândirea pozitivă, constructivă, creatoare;

2) dinamizează cunoas,terea s,i voint,a; 11) centrează fiint,a în inimă; 12) fortifică sistemul imunitar; 13) elimină angoasele, fobiile, fixat,iile; 14) luminează s,i elevează cons,tiint,a;

3) elimină autismul, claustrofobia; 16) asigură maturizarea embrionului; 17) elimină sentimentele de autoacuzare, riscul de sinucidere; 18) conferă o excelentă vitalitate; 19) integrează fiint,a în real prin controlul impresiilor, senzat,iilor s,i sentimentelor; 20) amplifică aspirat,ia spirituală;

4) spores,te dorint,a de revelare a Sinelui; 22) hrănes,te activităt,ile spirituale.

(copiat din revista YOGA MAGAZIN nr. 42)

Dacă ar fi folosit în spitale aurul biologic coloidal (us,or asimilabil s,i netoxic) ar fi eficient într-un număr foarte mare de boli s,i simptome cum ar fi: acnee, actinomicoze, agitat,ie nervoasă, alergii, anemii, anevrisme, anexite, anghine pectorale, angoase, aritmii, arterioscleroze, artrite, artroze, astm brons,ic, atonie, brons,ite, cefalee, cheratoze, ciroze hepatice, colaps, colite ulceroase, conjunctivite, crampe, dureri reumatoide, exeme, epuizare rapidă, frică de viat,ă s,i neîncredere în sine, glaucom, gută, hepatite infect,ioase, hiperactivitate, hipertrofii ale prostatei, hipersensibilitate, hipoplazii genitale, hipotensiune, infantilism, inflamat,ii, insomnii, insuficient,e circulatorii, intoxicat,ii cu mercur, izbucniri violente, lepră, leucopenii(s,chiopătături), lupus vulgarae, maladii degenerative s,i sclerozante, maladii infect,ioase date de streptococi s,i pneumococi, metastaze osoase, metrite, migrene, necroze, nefrite, neurodermite, nevralgii, osteomielite, otite cronice, ovarite, palpitat,ii cardiace, Parkinson, pericardite, pierderea cunos,tint,ei, poliartrite cronice, probleme de memorie, procese musculare degenerative, prurit, pustule, rinite, scleroze coronare s,i arteriale, sifilis, slabă vitalitate, spasme coronare, spondilartrite anchilozante, stări avortide, staze venoase, surmenaj psihic, tahicardie, tremurături, tuberculoze, tumori benigne, inflamat,ii cronice ale mus,chilor, glandelor s,i ORL, maladii inflamatorii infect,ioase, fibroame, chisturi.

Cu ajutorul bateriei Biosynergy care are bobina scufundată într-o solut,ie de aur coloidal nebiologic s-ar putea vindeca în timp cu tenacitate s,i perseverent,ă următoarele afect,iuni: restabilirea memoriei, vindecarea senilităt,ii, dezintoxicări, reducerea stresului până la disparit,ia sa totală, hipertensiune, surditate, obezitate. S-ar putea diminua considerabil deficient,e precum: senilitatea, degenerescent,a mentală (numită mai târziu boala lui Alzheimer), dement,a, leziuni sau tumori ale creierului, mongolism, handicapuri mentale, absent,a coordonării cerebrale, anumite forme de paralizie (care nu t,in de distrugerea t,esuturilor nervoase).

La ora actuală medicina alopată foloses,te inject,iile cu solut,ii pe bază de aur în tratamentul artrozei. Acest tip de tratament se face sub supraveghere specială datorită toxicităt,ii ridicate generată de faptul că aurul nu este coloidal biologic ci sare de aur în suspensie pe care organismul o percepe ca o agresiune cu un corp străin. În cazul biobateriei vibrat,iile aurului coloidal nebiologic(mai concentrat) sunt absorbite de corp fără a trece prin organele de asimilare, fapt ce înlătură riscul toxicităt,ii. Bateria poate funct,iona similar s,i cu alte metale coloidale nebiologice (argint, mercur, etc.).

ARGINTUL BIOLOGIC COLOIDAL

Argintul a reprezentat mereu pentru înt,elept,ii diferitelor civilizat,ii umane expresia energiei spirituale pure a creat,iei s,i a viet,ii care se manifestă plenar în tot ceea ce există. În cuplu polar cu Soarele, Luna îs,i exprimă colosala influent,ă asupra Pământului în mod direct prin elementul argint căruia îi conferă misterioasa fort,ă formatoare s,i toate atributele sale. Acest principiu feminin modelator este expresia Mamei Universale care îs,i hrănes,te s,i protejează copiii (toate fiint,ele vii), dăruind prosperitate s,i abundent,ă. Astfel, sfera de fort,ă a argintului animă toată structura biologică, deci toate procesele de formare, reproducere, elaborare, acumulare, regenerare, hrănire s,i cres,tere. Argintul Coloidal Biologic este cel mai bun luptător pe care-l avem împotriva germenilor, argintul omoară în jur de 650 de feluri de microorganisme patogene, fiind lipsit de toxicitate.

Diferit de aparatele sau operatorii umani care modulează forme specifice de energie pe care le pun la dispozit,ia organismului pentru a fi consumate, energii percepute ca exterioare s,i pe care fiint,a nu le poate accesa independent, argintul biologic coloidal act,ionează din interior. Argintul reprezintă inteligent,a practică, purifică, regenerează s,i pune în rezonant,ă s,i atât timp cât se află în concentrat,ie suficientă în corp reface legăturile cu energiile fundamentale din Macrocosmos, care reconstruiesc întregul sistem după modelul ideal (matricea formatoare).

Astfel funct,ionarea în toate planurile tinde spre perfect,iune, acordând fiint,a umană după ritmurile universale. Rezultă astfel spiritualizarea fiint,ei s,i punerea la unison cu Divinul. Argintul are un rol important în destabilizarea unor enzime vitale virus,ilor. Ionii de argint accelerează cres,terea s,i sudarea oaselor în caz de fracturi, distrugând bacteriile s,i refăcând t,esuturile limitrofe, argintul coloidal omoară s,i virus,ii rezistent,i la antibioticele cunoscute, iar celulele canceroase devin în scurt timp celule normale în prezent,a argintului coloidal, confirmând teoria modernă că îmbolnăvirea de cancer are drept cauză virus,i specifici.

Popoarele din vechime foloseau argintul pentru proprietăt,ile lui antivirale de cres,tere, imunizare s,i purificare. Este binecunoscută expresia “sânge albastru” folosită pentru persoanele de rang nobil care utilizau vase, tacâmuri s,i pahare de argint, având astfel concentrat,ii importante de argint în sânge (care se regăseau s,i în sângele noilor născut,i). Acest argint constituia un al doilea sistem imunitar s,i astfel nobilii erau foarte sănătos,i s,i nu erau atins,i (ca prin farmec) de bolile plebei (holeră, ciumă, malarie), care secerau milioane de oameni.

Alchimia conferă argintului un loc important în toate procesele de cres,tere, acumulare s,i purificare aflate în strânsă legătură cu Luna s,i atributele sale. Cele mai performante filtre pentru apa de băut cont,in ioni de argint. Ionii de argint trec în sânge la nivelul cavităt,ii bucale (mai ales prin limbă), altfel, dacă este înghit,it rapid, se absorb doar 2% în organism la nivelul intestinelor. Este nevoie de câteva zile ca argintul să ajungă în tot corpul, dar efectele încep să fie resimt,ite imediat, mai întâi ca o stare de energizare s,i fort,ă. Organismul începe să elimine pe căile specifice impurităt,ile s,i în această fază este bine să-l ajutăm printr-un consum mai mare de apă, eventual apa să fie magnetizată, apă de izvor cu picături de HydraCell¤ . Este deci recomandat să nu se fort,eze de la început cu doze exagerate de argint biologic coloidal.

În caz de utilizare cosmetică argintul biologic coloidal este aplicat pe piele cu pipeta picătură cu picătură s,i repede întins cu buricele degetelor. În timp argintul coloidal biologic curăt,ă imperfect,iunile pielii s,i o întineres,te, conferindu-i suplet,e, strălucire s,i elasticitate, combate mătreat,a s,i regenerează părul (vezi s,i http://hair-lossprotocol.com/?hop=vsltsl) dacă este aplicat pe pielea capului. Fie ca argintul coloidal biologic să ne aducă sănătatea s,i fericirea pe care ni le dorim.

Dintre act,iunile benefice ale argintului biologic coloidal enumerăm: 1) asigură purificarea naturală a structurii fizice s,i eterice; 2) optimizează funct,ionarea sistemului neuro-vegetativ; 3) amorsează s,i alimentează procesele de întinerire; 4) echilibrează corpul eteric; 5) reglează temperatura corpului; 6) favorizează schimbul de substant,e s,i energii prin respirat,ie; 7) asigură elaborarea s,i structurarea nocturnă a informat,iei; 8) regenerează s,i purifică sângele; 9) reglează procesele urinare; 10) elimină somnolent,a s,i migrenele; 11) dinamizează vitalitatea cerebrală, fantezia, creativitatea; 12) elimină angoasele s,i ideile obsesive; 13) stimulează fecunditatea, graviditatea, nas,terea us,oară s,i lactat,ia; 14) asigură o excelentă recuperare după boli; 15) regenerează memoria; 16) amplifică rezonant,a cu energiile abundent,ei, prosperităt,ii, armoniei, poftei de viat,ă; 17) reglează ciclul menstrual s,i-l reduce cantitativ; 18) asigură un somn profund regenerator; 19) conferă excelentă vitalitate s,i reglează greutatea corporală; 20) asigură organismului o foarte bună imunitate s,i un potent,ial ridicat de efort; 21) compensează scăderea capacităt,ii de regenerare la menopauză; 22) reglează apetitul, asimilarea s,i toate funct,iile aparatului digestiv; 23) conferă pielii sănătate, tineret,e, fermitate, prospet,ime, strălucire; 24) favorizează activitatea s,i evolut,ia spirituală.

Alte aplicat,ii: conservarea alimentelor, igienă orală, deodorant, dezinfectant de uz general (s,i pentru apa de băut), inhalant, deparazitar al animalelor s,i plantelor, curăt,ă imperfect,iunile pielii, combate mătreat,a s,i regenerează părul.

Dacă ar fi utilizat în spitale argintul biologic coloidal ar fi foarte eficient într-un număr impresionant de boli s,i simptome printre care enumerăm: anorexii, alergii, acnee, apendicite, artrite, arsuri, abcese, astm, agitat,ie mentală, afte bucale, brons,ite, constipat,ii, cefalee, colite, cistite, cancer, carii dentare, candidoze, conjunctivite, chisturi, diaree, dermatoze hormonale s,i genitale, distonii neurovegetative, dermatite, diabet, dezinterie, encefalite, eczeme, febră, furunculi, flegmoni, fistule, gingivite, gastrite, gonorea, gripe, herpes, hemoroizi, holeră, inflamat,ii, incapacitate de concentrare, indigestii, impetigo, infect,ii, inflamat,ii musculare, laringite, leucoree, lepră, leucemie, lupus, meningite, malarie, nevralgii, nevroze cardiace sau gastrice, oligomenoree, oboseală, prurit, pierderea cons,tiint,ei, paralizii somatice, pierderea memoriei, pneumonie, prostată, psoriazis, rinite, reumatism, somnambulism, stagnare capilară, spasme, surmenaj cerebral, sciatică, sterilitate, septicemii, sifilis, SIDA, scleroză în plăci, stomatite, tahicardie, toxicoze, tuberculoze, ulcere, uretrite, ulcerat,ii, vaginite.

1

1

1

Popular Tags:
of 50/50
Apa vie. Apa sărăcită în Deuteriu. Apa structurată Generalităt , i despre apă De sute de ani s-a încercat găsirea unui panaceu universal care să fie folosit pentru eradicarea oricărei afect , iuni. De-a lungul timpului, oamenii de s , tiint , ă au încercat descifrarea tainelor naturii, s , i au găsit într-adevăr răspunsuri la întrebări, dar aceste răspunsuri, pe lângă faptul că au adâncit cunoas , terea, au generat s , i mai multe întrebări. La nivel biologic, cu cât s-a încercat descifrarea mecanismelor responsabile de procesele de vindecare, cu atât a apărut o varietate enormă de medicamente s , i de terapii ce au determinat numeroase contraindicat , ii. Analizând marile realizări ale savant , ilor, putem spune că invent , iile acestora au avut la bază elemente simple s , i nu complexe sau sofisticate. Din totdeauna, marii gânditori au considerat APA ca fiind cea care posedă “tainele” acestei lumi. Nu întâmplător cele mai tulburătoare poves , ti populare sunt legate de apa tineret , ii fără bătrânet , e s , i a viet , ii fără de sfârs , it. Astfel s-a plecat de la cea mai simplă, dar importantă idee: studierea celui mai reprezentativ compus din corpul uman - APA. Apa este cel mai răspândit element din natură s , i are un rol esent , ial: este un solvent biologic universal s , i mediul în care se petrec toate react , iile biochimice. Apa se regăses , te în organism în proport , ie de 70-75%, iar de aici, deduct , ia simplă a necesarului zilnic de apă, cantitativ, dar mai ales calitativ, ce trebuie adus corpului omenesc. 1
Embed Size (px)
Recommended