Home >Mobile >Apa ca agent de vindecare, regenerare și evoluție spirituală.docx

Apa ca agent de vindecare, regenerare și evoluție spirituală.docx

Date post:14-Jun-2020
Category:
View:8 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Colaj 2015 despre apă, lichide coloidale, terapii și diverse.
Transcript:

Apa vie. Apa sărăcită în Deuteriu. Apa structurată

Generalităt,i despre apă

De sute de ani s-a încercat găsirea unui panaceu universal care să fie folosit pentru eradicarea oricărei afect,iuni. De-a lungul timpului, oamenii de s,tiint,ă au încercat descifrarea tainelor naturii, s,i au găsit într-adevăr răspunsuri la întrebări, dar aceste răspunsuri, pe lângă faptul că au adâncit cunoas,terea, au generat s,i mai multe întrebări.

La nivel biologic, cu cât s-a încercat descifrarea mecanismelor responsabile de procesele de vindecare, cu atât a apărut o varietate enormă de medicamente s,i de terapii ce au determinat numeroase contraindicat,ii.

Analizând marile realizări ale savant,ilor, putem spune că invent,iile acestora au avut la bază elemente simple s,i nu complexe sau sofisticate. Din totdeauna, marii gânditori au considerat APA ca fiind cea care posedă “tainele” acestei lumi. Nu întâmplător cele mai tulburătoare poves,ti populare sunt legate de apa tineret,ii fără bătrânet,e s,i a viet,ii fără de sfârs,it. Astfel s-a plecat de la cea mai simplă, dar importantă idee: studierea celui mai reprezentativ compus din corpul uman - APA.

Apa este cel mai răspândit element din natură s,i are un rol esent,ial: este un solvent biologic universal s,i mediul în care se petrec toate react,iile biochimice. Apa se regăses,te în organism în proport,ie de 70-75%, iar de aici, deduct,ia simplă a necesarului zilnic de apă, cantitativ, dar mai ales calitativ, ce trebuie adus corpului omenesc.

Apa are următoarea repartizare în t,esuturile fiint,elor umane: sucul gastric (95%), creierul (90%), sângele (79%), mus,chii s,i ficatul (77%), hematiile (65%), t,esutul celular (45%), scheletul osos (22%), t,esutul extracelular (20%), grăsimile (15%), smalt,ul dint,ilor (0.2%).

După mercur, apa are capacitatea cea mai mare de a urca prin canalele cele mai înguste ale plantelor, iar în corpul uman, prin cele mai subt,iri vase sangvine. Apa obis,nuită, cu un pH de cca. 7, asigură prin prezent,a sa în celule s,i în afara lor, un mediu neutru, optim pentru react,iile biochimice.

Lichidul intracelular reprezintă aproximativ 50% din masa corporală s,i este format din “apa legată”, adică o structură ordonată atomic, ce îmbină compus,ii macromoleculari din interiorul celulei. Apa are s,i un rol esent,ial în termoreglare, iar de aceea, un adult ar trebui să consume zilnic, în lunile calde, până la 3 l de apă (800-1000 g din acest procent este satisfăcut din alimente, 1,5 l din apă, ceaiuri s,i sucuri, 100 g odată cu aerul inspirat s,i 300-400 g le fabrică chiar organismul, prin arderea glucozei s,i oxidarea grăsimilor).

Omul elimină zilnic 1000-1500 g apă, mai ales prin efort fizic intens, iar refacerea cantităt,ii de apă zilnică este extrem de importantă. Carent,a apei poate duce la dezechilibre majore în organism. Fără apă nu se poate dezvolta nici măcar un fir de iarbă, nici un organism viu, oricât de primitv ar fi el, s,i aceasta pentru că celulele trăiesc într-o plasmă interstit,ială - un mediu adipos, s,i react,iile biochimice ale metabolismului au loc numai în acest mediu. Apa este fluidul în care au loc toate schimburile dintre organisme s,i exterior.

Astfel, datorită proprietăt,ilor ei aparte, apa este BAZA VIET, II însăs,i.

Cu toate acestea, cu cât cantitatea de apă ingerată zilnic este mai mare

(pentru a satisface necesarul biologic), cu atât introducem s,i elemente nedorite ca: Deuteriu, microbi, larve, insecticide, pesticide, metale grele, substant,e radioactive s,i impurităt,i acumulate pe traseul stat,ie-chiuvetă.

Acestea pot fi puse în evident,ă dacă lăsăm câteva ore să curgă apa printr-un material de pânză deasă, ca apoi acesta să fie introdus într-un vas unde deversăm toate impurităt,ile (observabile cu sau fără ajutorul microscopului). Apa din organism, odată cu trecerea anilor, se impurifică atât fizic, cât s,i energetic-informat,ional. Ea îs,i remodelează structura sa fizică (spat,ial moleculară), în funct,ie de orice informat,ie psiho-emot,ională, sau din exterior prin intermediul undelor electromagnetice s,i radiat,iilor, memorând-o sub formă matematică-geometrică, ca o amprentă energetică.

Deuteriul s,i apa grea

S-a constatat că în orice afect,iune, indiferent de natura cauzei (stres, emot,ii negative, aer poluat, hrană neecologică, microbi, deficit sau exces de microelemente) care s-a declans,at la nivel celular, întâlnim s,i o cantitate apreciabilă de Deuteriu. După cum bine se cunoas,te de pe urma experient,elor efectuate, acesta îngreunează metabolismul, până la a opri chiar diviziunea celulară, atunci când proport,ia lui depăs,es,te o anumită valoare.

Deuterizarea celulelor determină tulburări ale polarizării lor. În zonele cu afect,iuni, cantitatea de Deuteriu este cu mult mai mare decât în alte zone învecinate, ceea ce confirmă rolul său negativ în biosisteme.

Cu aproape 70 de ani în urmă, savantul Harold Clayton Urey a constatat că în afară de hidrogen obis,nuit, mai există s,i un hidrogen greu, ai cărui atomi cântăresc de 2 ori mai mult decât ceilalt,i, acestuia dându-i-se denumirea de Deuteriu.

După cum se s,tie, apa este formată din 2 atomi de hidrogen s,i un atom de oxigen. Dacă în compozit,ia ei găsim s,i cantităt,i de hidrogen greu, atunci avem de-a face cu APA GREA. Des,i prin culoare, miros s,i gust nu se deosebes,te cu nimic de apa obis,nuită, aceasta nu întret,ine viat,a (apa moartă din templul evreilor).

Semint,ele plantelor tratate cu apă grea nu germinează, iar pes,tii, organismele unicelulare acvatice s,i chiar microbii pier în prezent,a ei. Au fost efectuate experient,e cu apă grea s,i pe animale, cărora li s-a scurtat viat,a în raport cu lotul tratat cu apă obis,nuită (cu cont,inut mai scăzut de Deuteriu).

Pe de altă parte, la lotul tratat cu APĂ VIE, SUPERUS, OARĂ (fără Deuteriu), s-a observat imediat cres,terea imunităt,ii s,i a indicelui de viat,ă, precum s,i o vitalitate sporită. În această lumină, des,i concentrat,ia de Deuteriu de 140 ppm din apa de izvoare, apele minerale, apa de chiuvetă, sifon, băuturi răcoritoare este nesemnificativă pentru buna desfăs,urare a proceselor din sistemul biologic, s-a demonstrat că acumularea în timp este de fapt o mare problemă.

Apa vie superus,oară. Apa sărăcită în Deuteriu

În interiorul celulei apa este diferită de cea din exteriorul ei. Astfel, apa celulară are un grad superior de ordonare, semănând mai mult cu cristalul de gheat,ă decât cu apa lichidă. Deteriorarea acestei structuri cristaline face posibilă alterarea s,i pierderea suportului informat,ional genetic (ADN-ul s,i ARN-ul au ca liant o apă superus,oară - vie, “procesată” chiar de celulă, prin potent,ialul înalt dintre interiorul s,i exteriorul său, proces sust,inut de biocâmpurile emise de creier).

Când acest proces este perturbat de stres s,i emot,ii negative, precum s,i de acumularea permanentă de Deuteriu, echilibrul celor 2 tipuri de structuri de apă va fi perturbat. Acesta este motivul pentru care neschimbarea apei impurificate din organism, cu diverse elemente cu cont,inut ridicat de ioni de Deuteriu, neeliminate la timp, determină sau creează un câmp favorabil pentru aparit,ia diverselor afect,iuni.

Înlocuirea apei impure cu apa vie, superus,oară, obt,inută în laborator, regenerează întreg organismul, până în profunzimile sale, dând un nou început de viat,ă la nivelul fiecărei celule.

S-a vorbit foarte mult în popor de misterioasele izvoare de apă vie, din care cei care au băut s-au vindecat de afect,iuni variate. A trecut timpul s,i s-au găsit oameni de s,tiint,ă care să cerceteze s,i să dezlege această “legendă”. Astfel, s-au născut cercetări întinse pe ani de zile s,i, în special, cele ale profesorului Ioan Mânzatu au dovedit autenticitatea acestui tip de apă, cu beneficiile ei miraculoase în medicină.

Explicat,ia a fost găsită prin puritatea acestei ape, care are un cont,inut foarte scăzut de Deuteriu (apă superus,oară) s,i care prin structura ei ordonată poate înmagazina energie s,i informat,ie.

Această apă pură s-a obt,inut în laborator prin eliminarea tuturor elementelor existente în apă, rămânând doar hidrogen s,i oxigen, urmând apoi eliminarea hidrogenului greu (Deuteriu) s,i rezultând apa superus,oară. Procesul se continuă cu trecerea apei printr-o instalat,ie industrială ce reordonează spat,ialmolecular câmpurile magnetice, permit,ând implementarea noilor bioinformat,ii s,i devenind astfel apă structurată în adevăratul sens al cuvântului, lucru ce nu poate fi obt,inut cu dispozitive sau aparate particulare, ci doar în instalat,ii special amenajate.

Tratamente naturiste cu apă vie. Beneficiile utilizării apei vii

Apă vie 1 L 10 RON

Apa vie poate fi folosită cu succes în tratarea unui spectru larg de afect,iuni. Ea ajută la:

· detoxifierea întregului organism

· regenerarea celulară

· reglarea sistemului nervos, endocrin, imunitar, cardio-vascular

· potent,area tuturor funct,iilor

· refacerea suportului informat,ional celular

Graficul curei cu apă vie se face individual, în funct,ie de greutatea fiecărui subiect, de natura afect,iunii s,i de vechimea acesteia. În curele lungi, apa superus,oară s,i structurată poate avea o eficient,ă deosebită. Recomandat este să se continue concomitent s,i tratamentul medicamentos sau fitoterapeutic, cu o dietă adecvată cu specific vegetarian. Cura cu acest tip de apă se poate face s,i profilactic, anual, între 1 s,i 3 luni, s,i este de preferat să n

Popular Tags:

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended