Home >Documents >Anni CX 13 LEI EXEMPLARUL Luni 12 Tamiarie 1942. · PDF fileAnni CX Nr. 0 13 LEI EXEMPLARUL...

Anni CX 13 LEI EXEMPLARUL Luni 12 Tamiarie 1942. · PDF fileAnni CX Nr. 0 13 LEI EXEMPLARUL...

Date post:27-Nov-2018
Category:
View:217 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Anni CX Nr. 0 13 LEI EXEMPLARUL Luni 12 Tamiarie 1942.

  REGATUL ROMANIEIsamamommammatomaw....11110

  MONITORUL OFICIALPARTEA I-a

  LE01, DECRETEKIRNALE ALE CONSILIULUI DE MINISTRI, DECIZIUNI MINISTERIALL, COMUNICATE,

  ANUNTURI JUDICIARE (DE INTERES GENERAL).

  ABONAMENTE IN LEI

  iN TARA:Particular, .Autoritti de Stat, judet t comune ur-

  banetutoritAti comunale rural@

  IN STRAINATATE : Partea I eau Part.11Part. III

  Um exemplar din anul ..,urent lei

  anil trecutl

  DIsaatcrilePartea 1-a sau a ll-a pa lance.1 an 8 Inni 3 lunilllunik sesiune

  2.200

  1.8001.200

  5.000

  1.100

  I300

  600

  550

  450300

  200

  400400

  1.200

  1.201)

  L200

  2.400

  PUILICATII 1111 LII

  Is part. I-a 20 part. II-a

  30

  15

  Abonamentnl la partea 11I-a (Desbaterlie parlamentare) pentru sesiunllepre1ungite eau extraordinare se socotepte MD lei lunar (minimum 1 lank),

  Abonamentelo pi publicatille pentru autoritAti l particulari se plAtescentleipat. Ele vor fi insotite de o adresA diti partea .:utolltAtilor oecrere tin:brat din partea particularilor

  Institutla nu garanteaz1 trausportul ziaruiui.Pentru trimiterea chitantelor sau a xiarului pentru cereri de Illnauriri

  petItionaril vor trimite in plus same de 19 lei spese de biron pi porto simpin.

  LAMURIR1: Tonto publicatille se mAsoarii cu Ilniarnetrul corp 10. LlniaM. O. se socotette aproximativ d euvinte. RAndurile necomplete se calcu-leazi ca linii Intregi.

  lasentaMittM. 0.

  JURNALELE CONSILIULUI DE MINISTRI:Pentru acordarea avantajelor legit pentrn incur/Wires

  industriel la industriesi qi fabricantiIdem, la meseriapl al mori tArAneptiSchimbAri de triune, incetateniri .

  CITATIILE.

  ENMEJudeciltorillorPUBLICATIILE PTRU ANAJAMENTE DE PAMIR!Curtilor de

  a

  de Apel pi TrIbunalelor

  PAdur1 Intre 4 10. 20,01 100

  100,01 200

  521r,011--161N19peste 00

  PUBLICATII DIVERSEPentru brevete de Inver:Van

  schimbAri de nnmetibcra practicA profeqionall

  o ee radt er Iaduearcittetincluslv un

  Dileriteoartiruliri

  Com'erclale. bilanturi, tabele, eitatil de botirnicie

  ex. M. O. cu porto . .

  1.600800

  1500

  400

  150300400

  15002 0002.80041'00

  100200400150

  18

  30

  Publfcatllle primite pfinii la ora 10 dimineata se insereazi in Monitorul Oficial din a treia zi.Pentru publicatille depuse la ghineu dupfi ora 10, daci se cere si fie inserate in Monitorul Oficial din a trela

  pltt o taxi suplimentarii de 500,'0; &la se cere si fie inserate in Monitorul Oficial din a doua zise va pIti o taxi suplimentari de 1000,0

  zi, se va

  TOati corespondenta se va triinite pe adresa: Monitorul Oficial, Bucuresti I. Bulevardul Llisabeta, 29Teterrame MONITOFIC1AL Telefon F-1820, 5-1828, 5-1829 Cont C. E. C.

  INamonamaaa.

  SUMAR PaginaDecrete Regale 170-175

  Ministeral Apilreirii Nationale 170-175Decoratiuni . 170-175

  Decrete-legi 175-178Ministerul Finantelor 175-176

  Legea Nr. 20 privitor la deschiderea unor creditesuplimentare i extraordivare in sum de lei55.986.847 175 176

  01. Legea Nr. 21 pentru autorizarea Thineli.Nationalekl Romniei de a yin& ruble evreilor evactuuti 176

  Culturii Nationale i al Cultelor 176-1772. - Legea Nr. 22 pentru acordarea d1 rente viagereInalt Prea Sfintitului Gurie Grosu. Arhiepiscop al.

  Mitropolit al Basarahie; ti PreaDionisie Erban al Eparhiei lietatea Alb-

  Isusail4t4istei.ut Econ'onliei Notioialle

  039. Legea Nr. 23 pentru renleMentarealiei produselor i muirfurilor

  Decrete

  176-177177-178

  circula-177-178

  179. Ministerul Afa.cerilor laterite 179SS. Numire de prefect al jud. Ilfov 179

  Ministeral Agriculturii $i Domemiilor 179fi.606. Inaintiri 1791.607. Inserieri in Corpul inginerilor agrmlomi 179. : Deciziani 179-186

  Pregdintkt Consiliulai ide Mn4tri 179-1800.963. Detasare 179-180

  Nr. publlcatiei Pales,

  Ministerul Apiirdrii Nationale 180Stergere din controalele icolii ofiteri infanterie 180

  2.917, 3.026. Numiri 1803 101, 3 102, 3 103. Inlocuiri de rfr.diei 180323. Comisie de receptie 180

  Ministeral Afacerilor Interne 18a-181

  22.847. Repartizri de pretori 180-18154.281. Desfiintarea DetasamentuItti de politie Veresti-

  Gara 18154.518. Reprimiri in serviciu 18123.127 P., 49.787/941 P. Puneri in retragere 18155.278, 54.517. Reveniri 18155.280. Transferare 18354.646, 53.453, 54.649. Indeptirtri din serviciu 181

  Ministce-al Culturii Nationale j al Cultelor . .. 181-182316.959. -- Numire de consilier referent316.598, 316.586, 316.587, 3.484.Rectificiiri de incadriiri4.872. Repartizare317.194, 317.195, 305.545.Puneri in retragme din ofieiu310.357. Destituire din InvtAinnt3.455. Cursurile claselor VII si VIII dela liceele indus-

  triale de bilieti se vor termina in ziva le 15 Martie1942

  317.324. Utilizare16.501. Angajare

  181-182182182

  182

  182

  182

  182.182

  (Contiauare pag. n-a)

 • 170 MONITORUL OFICIAL

  publicatiel SUMAR: Nina(Partaa I). Nr. 9 12 lannarie 194?

  palicatlei tagisa

  Ministerui rnntelor 183 Ministerul Malta, &eJwtfrfl st Ocrotirilor &tide 184-186'641.635. Revenire aaupra suspendrii 183 156.866. Infiintamt urnei curs profesional de ueeniei641.313. Detasare 183 Ia Galati 184642.144. R:dkare de delegatie 183 158.810.Comisia interimartt a Ortiului judetean &IAA 184640.762, 640.764, 641.663, 641.665, 641.667. Pullen 160.640. Revenire 184-185

  in retragere 183 33.070, 33.071. Nurn:ri 385641.545. Destituire 183 33.881, 34.849, 34.850, 34.851, 35.087. Coneedieri4.988. Reveniri asupra detaeArilor dela Oficiul regio- lulocuiri de evrei 185-186

  nal de aprovizionare Chisinhu 1834.989. Transferare 183 Comunicate i Circulfi Ministeriale 186

  Ministerul Economiei -Nationale 184 Ministerul Ecanontiei Nationale 186123.707. Delegatie 184 Post vacant 186

  Ministerul Agrieulturii $i Domenfilor 184 Anunturi Judiciare 186-18759, 32, 40.866. Repartizttri 184 Seltintbeiri de mule 186

  Ministerul Justitiei1.326. Reeunoaatere de cetAtenie

  184184 Mandate de adueere 186-187

  153.058. Numire 184 Sumarul partii a H-a 188

  DECRETE REGALEMINISTERUL APARARII NATIONALE

  MIHAI T,Prin gratia lui Dumnezen i vointa

  nationalA, Rege al Romniei,La toti de fate"; $i v:itori, .smitate:Asupra raportului d-lui Mareaal An-

  toneseu, Condueitorul Statului,.Avand In vedere inaltul decret Nr.

  1.932 din 30 Iunie 1941, privitor lamodul de eonferire al decoratlunilor deruizboiu;

  in baza dispoz:titmlor decretelor-legiNr. 3.052 din 5 Septemvrie i Nr. 3.072din 7 Septernvrie 1940, en privire laprerogativele Regale,

  Am decretat i decretam:Art . I . Conferim decoratiunile de

  rAzbo:u, oflterilor superiori ei inferiori,astfel dupti cum urmeazii:

  Ordinal Coroana eat spade itigrade.] de comandor ea pangtica tZe

  Virtute Militant"Colonelului Tudose Dumitru, pentru

  zelul ai priceperea de care a dat dovadIn eal'tate de prim-811*f de Stat Ma.jor al Armatei, asigurnd organizareaspatelui i functionarea serviciilor

  iru satisfacerea eerintelor frontului,mergAnd la unittiti pe front spre a ve-dea nevo:le la fata locuhii i lua natisuriimediate.

  La ocuparea ChieinAului a feat nu-mit eomandant militar al municiphihri,Imprejurarea In care s'a ariltat bun or-ganizator i ralitar hotarit.

  Colonelului Cantuniar N. Christiepentru devotamentul de care a dot do-yea in calitate de subaef de Suitt Ma-jor operativ, remarcndu-se in mod de-osebit prin coneeptiunile sale dare eiprecise, atit in indeplinirea insitreinari-lor exterioare pe lngit unitAi, pe cart

  indramat In germ). vederilor Arrae-

  tei, cat ei bit executarea recunoasterilorneeesare comandamentului.

  Colonelului Ionesen Th. Nicolae, pen-tra pr:ceperea i maraca depusti la re-organizarea unittilor, urmrind dea-proape completarea efectivelor i men-tinerea lor la capacitatea de lueru.

  Colonelului Stiineseu P. Virgilin, pen.tru aetivitatea ei priceperea cu care aeondtes lucrtirile de geniu la construireapodurilor peste Prut, dela FAlcin, Bog-

  Albita, Oancea ei Tighina.De asemeni, a coutinuat eforturile in

  operatiunile dela Est de Nistru, cu a-ceeaei prieepere i destoinicie, nsigu-rind coninnicatile din mutt ai con-atruind in timp podurile delaMainki, Bilaewka i Coremaz.

  Coloeelnlui Fues I Pavel, pentruzeiul prieeperea eu care a executatIneriri de poduri, distrugeri de care-mate inamice In zona Tiraapol-Grigorio-poi . ai a organizat i instruit batalioa-nele de asalt ale Armatei.

  Ordinad Steaua Bornelu%ei" C4 spade itogradut 1e Offfer C4 pangliea

  Vrtute Mititarii"Colonelului Costea T. Oprlaan, peu-

  tnt destoinicia i prieeperea eu care aactivat f i condus sub bombardamentulartileriei ei av:aVei inamiee construireapodnrilor peste Pnit, la Flein, Bogd-naafi, Albita, Oancea i Tighina, pre-enm i in operatinnile dela Est de Nis-trn, uncle a asghirat lucrArile de con-struirea i repararea. comunicatiilorpod:ur;ltr dela Maiaki. Bilaewka el Co-.remaz.

  Colonelului Mean M. Ioan, pentruzelul i activitatea depusi. in eulegereaialormatiunilor pe front ai difuzareator imediata, precum i in actinnea depropaganda asupra inaratenlui xi deeontra-informatie in zone armatei.

  Comandorului aviator $tefttneacu V.Mihail, eeftil eaalonnlai naintat al gru-

  prii aeriene de lupta, pe lngti armata,pentru promptitudinea en care a execu-tat eererile de interventie ale aviatieiin lupti, grat:e cArui rapt s'au obtinutrealizari pnternice in executarea born-bardamentelor dela Bueovtit, Lpuana

  Fleiu.Colonelului D:aconu r. Vasile,Coloneluhri Zadie C. Ioan,Pentru munea fr preget ei devote-

  mentul en care au asigurat transmisin-ni

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended