+ All Categories
Home > Documents > Anatomia Topografiaca a Axilei - Ranga

Anatomia Topografiaca a Axilei - Ranga

Date post: 23-Jan-2016
Category:
Upload: radu-elisei
View: 155 times
Download: 14 times
Share this document with a friend
Description:
- pentru examen de specialitate Chirurgie Generala
Embed Size (px)
of 4 /4
medial. Acest grup primefte aferenlele grupelor precedente. Gg.apicali (nodi iymPhatici api- cales) sint in nunnf,r rJe 5-12, situali ia virful axilei, medial de vasele axilare. Pri- mesc aferenle de la membrui superior gi de la grupele precedente. Din grupul ganglionar aPical pleaca ?-3 vase aferente, cars se vor uni tn spaliui dintre v.subclavie si m. subclavicular, in tru nch i u I s tr b c I avi cu- lar (truncus subclavius). Ti'unchiul sub- clavicular din dreapta se varsd in ductul limfatic drept, lar cel din stinga !n cana- lui toracic. in general, limfaticele supe$iciaie ale memtlrului superior se vars& in gg.cubitali, apicali gi laterali. Ele incep la nivelul pielii mtinii gi formeaze relele digitale, care se continuA cu retelele lirnfalice palmare si dorsale ale miinli. Vasele limfatice paimare s?nt satelite w.superficiaie qi corespund piicilor de flexie aie miinii. Colectoarele lor, urcf, I'exil1,ztys ty'. t<tr/tb./r;- rtl ulit or,lt n noln4,-rsf,;,fl1, Alzreotbu-t #.frlara*ets looga" f".,blereosfalb -f ,pe*/bral"s ,nec/ra*s Qd.n us ea,faa eo s /a /en*/;S --1_7ni -- *fuloz,z<,^: orocA// ./ ' ,", 3+O cl,is !^,{. ic/a,74ps,lt,rr' ^ medial de m.biceps si se varsA in gg.laterali. Lirnfati- cele provenite din releaua ciorsald a rniinii, urc5 pe fala posterioarA a antebralului $i apoi pe cea ainte- rinard a bratului pentru a se v6rsa ?n gg.lateraii ai grupului axiiar; unele se varsd irt gg.cubitaii. Lit'nifa re- giunii scapuiare ajunge at?t tn gg subscapulari cit tii in gg.cervicali pro{Llnzi. Lirnfaticele protunde se varsil ?rl gg.cubitali gi aFroi in cei laterali, colecl*arele lor fiind sateiite vaselor sanguine profunde. ln1ts 6sls drslld reiele exist5 anastomoze. |NHRVATIA MHMBRU Lt"ii S{JpERIOF{ lrrervalia memtrrului slrperior e$te asigurate de piexul brahial {plexus hrachialis) {fig 59, 60). l'lurnai mici po4iuni ale regiuniior proximale sint inervate motor (mm.trapez, ridicEtorul scapulei) sau senzitiv {oielea umirului) de ra- nruri descendente din plexul cervical, Piexul trrahial. fcrmat din anastomozeie rr.anterioare ale nn,spinali Cs*-Ir, are forma unui triunglri cu baz"a in regiunea lateralS a gltului gr virful tn axili, Rarnu;'ile antericare afe nn.spinali Cs-trr se unesc in trunciiiurile plexult;i {trunci plexus). Astfel, rr.anterioare din Cs gi C5 fornreazd trunchiu! superior (truncus superior), r.anterioari a lui C; larmeazl trun- chiul mijloclu (truncus merjius) iar rr.ante- rioare din Cs si /r se unesc in trunchiul inferiar (truncus inferior) l-a scurta distanl5 clupi forrnarea ior, trunchiurile se divicj in cite douS rarnuri, una anterioard qi alta poste- rioar5. Toate tliviziuniie posterioare se unesc in fascfculu! plsteilor (fascicutus posterior), Diviziuniie anterioare ale trunchiurilor superior gi mijlociu se unesc in fasciculul /afera/ (fas- cicl.;lus lateralis), ag€zat lateral si anterior de t'a /e r eo s,t 4 rttej r bfe s {iE. 59 **agfiya dt*at$,ct/' ptEXUlcl &a;{ii//tL a.axi!4r6, iar dirriziunea anterioarA a trurichiului inferior' cea mai groas&, fcrrnea"zS fascicuiui rnedia! ifascicl-lit-rs rnedialis), situat rnedial gi anterioi' de a.axilar*. Fasci- cr.ilui p0sterior elA nastere la rjou* rr.terlrinale aie plexrilui brahial {nn,ra'lial gi axilar}, iar celelaits fasci- cuie, dup& ce dau citeva ri',coiaterale 9r ternrinale {nn.ulnar, musculccutarlai, ilutanat antebrahial medial, etc"), se une$c anterior rie a.axilarb form?nd cel n:ai volurninos nerv al menl[-rrilllii superioi' -- n.rn*dian. Dispozitia fasciculelsr i:1.:x;lui pre:/esteste di$triL:ulia ulterioarS a n. De se i.'oi :'rrrila din eie (din fascicuiul posterior se forrneazd ricrui pentru lata posterioard, extensoare a memhrului, iar Cin ceie triedia! $i iaterai peiltrlr fafa anterioa!'e. R.at:ii[]rioard a lui L-s p-irneste '^-)4naf aja- .: -a . :, ,i.5tx't2;,q .t -- a:a: .,ia,'')j mL t /-7, 60 , T{A[.ti |A{/ALA A :: : ,-, 'Y.sefJ/ //.,pe c/ct ra-i s "/a/s 7a, ,t,-, usccloeq.$|cs 46 ( "'r/r.t,t. t,, it.n,l n )
Transcript
Page 1: Anatomia Topografiaca a Axilei - Ranga

medial. Acest grup primefte aferenlelegrupelor precedente.

Gg.apicali (nodi iymPhatici api-cales) sint in nunnf,r rJe 5-12, situali iavirful axilei, medial de vasele axilare. Pri-mesc aferenle de la membrui superiorgi de la grupele precedente.

Din grupul ganglionar aPicalpleaca ?-3 vase aferente, cars se voruni tn spaliui dintre v.subclavie sim. subclavicular, in tru nch i u I s tr b c I avi cu-lar (truncus subclavius). Ti'unchiul sub-clavicular din dreapta se varsd in ductullimfatic drept, lar cel din stinga !n cana-lui toracic.

in general, limfaticele supe$iciaieale memtlrului superior se vars& ingg.cubitali, apicali gi laterali. Ele incepla nivelul pielii mtinii gi formeaze releledigitale, care se continuA cu retelelelirnfalice palmare si dorsale ale miinli.Vasele limfatice paimare s?nt satelitew.superficiaie qi corespund piicilor deflexie aie miinii. Colectoarele lor, urcf,

I'exil1,ztysty'. t<tr/tb./r;-

rtl ulit or,ltn noln4,-rsf,;,fl1,

Alzreotbu-t

#.frlara*etslooga"

f".,blereosfalb -f,pe*/bral"s ,nec/ra*s

Qd.n us ea,faa eo s /a /en*/;S

--1_7ni -- *fuloz,z<,^: orocA//./ ' ,", 3+O cl,is!^,{. ic/a,74ps,lt,rr' ^

medial de m.biceps si se varsA in gg.laterali. Lirnfati-cele provenite din releaua ciorsald a rniinii, urc5 pefala posterioarA a antebralului $i apoi pe cea ainte-

rinard a bratului pentru a se v6rsa ?n gg.lateraii aigrupului axiiar; unele se varsd irt gg.cubitaii. Lit'nifa re-giunii scapuiare ajunge at?t tn gg subscapulari cit tii ingg.cervicali pro{Llnzi. Lirnfaticele protunde se varsil ?rl

gg.cubitali gi aFroi in cei laterali, colecl*arele lor fiindsateiite vaselor sanguine profunde. ln1ts 6sls drslld

reiele exist5 anastomoze.

|NHRVATIA MHMBRU Lt"ii S{JpERIOF{

lrrervalia memtrrului slrperior e$te asigurate depiexul brahial {plexus hrachialis) {fig 59, 60).l'lurnai mici po4iuni ale regiuniior proximalesint inervate motor (mm.trapez, ridicEtorulscapulei) sau senzitiv {oielea umirului) de ra-nruri descendente din plexul cervical,

Piexul trrahial. fcrmat din anastomozeierr.anterioare ale nn,spinali Cs*-Ir, are formaunui triunglri cu baz"a in regiunea lateralS agltului gr virful tn axili, Rarnu;'ile antericare afe

nn.spinali Cs-trr se unesc in trunciiiurileplexult;i {trunci plexus). Astfel, rr.anterioare dinCs gi C5 fornreazd trunchiu! superior (truncussuperior), r.anterioari a lui C; larmeazl trun-

chiul mijloclu (truncus merjius) iar rr.ante-rioare din Cs si /r se unesc in trunchiulinferiar (truncus inferior) l-a scurta distanl5clupi forrnarea ior, trunchiurile se divicj in citedouS rarnuri, una anterioard qi alta poste-rioar5. Toate tliviziuniie posterioare se unescin fascfculu! plsteilor (fascicutus posterior),Diviziuniie anterioare ale trunchiurilor superiorgi mijlociu se unesc in fasciculul /afera/ (fas-cicl.;lus lateralis), ag€zat lateral si anterior de

t'a /e r eo s,t 4 rttej r bfe s

{iE. 59 **agfiya dt*at$,ct/' ptEXUlcl &a;{ii//tL

a.axi!4r6, iar dirriziunea anterioarA a trurichiului inferior'

cea mai groas&, fcrrnea"zS fascicuiui rnedia! ifascicl-lit-rsrnedialis), situat rnedial gi anterioi' de a.axilar*. Fasci-

cr.ilui p0sterior elA nastere la rjou* rr.terlrinale aieplexrilui brahial {nn,ra'lial gi axilar}, iar celelaits fasci-

cuie, dup& ce dau citeva ri',coiaterale 9r ternrinale

{nn.ulnar, musculccutarlai, ilutanat antebrahial medial,etc"), se une$c anterior rie a.axilarb form?nd cel n:ai

volurninos nerv al menl[-rrilllii superioi' -- n.rn*dian.Dispozitia fasciculelsr i:1.:x;lui pre:/esteste di$triL:uliaulterioarS a n. De se i.'oi :'rrrila din eie (din fascicuiulposterior se forrneazd ricrui pentru lata posterioard,

extensoare a memhrului, iar Cin ceie triedia! $i iateraipeiltrlr fafa anterioa!'e. R.at:ii[]rioard a lui L-s p-irneste

'^-)4naf aja- .: -a . :,

,i.5tx't2;,q

.t -- a:a: .,ia,'')j mL

t /-7, 60 , T{A[.ti |A{/ALA A

:: : ,-,

'Y.sefJ/

//.,pe c/ct ra-i s "/a/s 7a,

,t,-, usccloeq.$|cs

46

( "'r/r.t,t. t,, it.n,l n )

Page 2: Anatomia Topografiaca a Axilei - Ranga

ANATGfuIIA APtICATA A

III{ATOMIA TOPOGRAFIGA AMEMFHUI-UI $UPERIOH

Menrbruf superior prezint6 urmAtoarele regiunitopografice: deltoidiani. brahial& anterioara gi poste-rioar&, re,giunea cotului, anterioarS si posterioar5, --antebrahiald - anterioar5 si poslerioari -, cJorsulmiiniigipalma. Din necesitdtilmpuse de studiul praetir;al mernbrului superior, inglob5m aici si regiunile axi-larA, infraclavicularA gi scapularA.

HEGIUNEA AXILAHA{regio axiliaris)

Axiler este regiunea situatd la rddacina membruluisuperior si cuprinde toate petile rnoi situate intre t0-race, brat, scapul5 gi articulp4;a umArului. Ea are formaunei pirarnide patrulatere, cu virful trunchiat sitlrat su-perior. Axila prezintS patru pereli o bazA si un virf ffig.82).

FEHiETELE ATTFFIOR este format eJin: pte/e,(sutifire), paniculul adipos (mai birre reprezentat inpartea superioar&, cory;nind rr.supraclavlculare dinplexui ceruical, rr.perforante ale nn"intercostali, vasesuperficiale), fascia superflciaid (care in partea super-ioari a regiunii se deduhleazA pentrii a inveii m,pia-tysma) si din mm.rnarele pi micul pectora{ inveli}i infasciile lor Lateral, ?ntre rjlrTi.pectoral mare si deltc,:idse delimiteaze santul Lisitopectoral, in care se afldv.cefalicd qi r.deltoidiand a a.toracoacromiale"Peretele anterior est* delirnitat superior declaviculi, inferior de rrarginea inferioari arn,pectoral mare, lateral de m.deltcid, iar me-dial cje o linie care coi:oarA de ia unirea trei-mii iaterale cu cea mijlocie a claviculei.

PEFIETELE POSTERICIR este fcrmatsuperior de m.subscapurar gi inferior de m.ro-tund maret. ultimu! fiind dublat de nr./afiss.rmusdorsi" fi,,l.latissimus doi"si ?nconiurd niargineainferioard a m.roluitcl mare si se aseaz5 an-teriOr de acesta,

PEFIETELE MEDIAL, est* forrnat de pe-retele taraczlui (primeie coasle, $patii inter-costale cl] conlinutul lor si prinreie ciigitalii alem.dintat anteriori, Pe m.dintat anteriior; in fas-cia sa se gisesc a.taracicd, latera!&., Si .ri"tor€-cic lung.

PEFIETELE LATFRAL este fe,rrmat defata mediald a articLtlatiei umfrrului si rJe l'tu-rnerus, at:operlte ia acesf nivel de rnm.cora-cobrahial .pi biceps brahial.

VIRFUI- AXtLgl este delirnitat superiorde claviculS si m.subclaviculal rnferior rlei pri-ma coaslA si de insertia la acesl nivel a

MENfiBRIJKIJI SUPERIOR

m.dintal antericlr. antero-medial rJe unghiul format intreclavicu!& si prima coast5, iar posrerc./aferat de proce-sul coracoid si lig,coracoclavicular. Eil este irnpArlit deinseflia m.scalen anterior in dou& spatii, unul antero-medial prin care trec v.subclavie si trunchiul limfaticsubclavi*ulsr gi un altul postero-laie'ral prin care treca.subclavie qi trunchiurile plexului brahial. \4rful axileicorespunie locului in care vasele suhclaviculare secontinu& cu cele axilare (fig. 80)"

SAZA AXILFI este formatl de piele, care estescobitd datorit& aderenlei sale la terccia axilar6, prinlig,suspensor al axilei. aceast5 depresiune este denu-rnitd fosa axilara {fossa axillaris). 8o136!ia sa in folicuiipiiosi, glande sebacee si sudoripare, explicd frecvenlafurunculelor si a hid;'osaderritei (fig, S4).

CONTINUTUL AXiLHt -* axita confine a,axitardcu ramurile ei, v"axilar5 cu trihutarerle ei, elementeleplexului brahial, ganglior:ii axilari, t,Date acestea cu-prinse intr-un tesut adipos bagat. Pr*ntru sistematiza-rea continutufui axilei, putem distinge un mdnunchivascLllonervos principal format din a. qi v,axilar5, gan-glioni gi plexul brahial s! mdnunchiuri vasculonervoasesecLifidare derivate din primul.

MAN U t\t C H I U L t/ASCUIO/Vr-iqyOS P,€INCIPALeste forrnat rlln a.axilard sitllat5 latetai si ain v"axilardsituat& me<liaf. fuleciial de vaxilar& se afia n-cutanatbrahial rnedia!, ?ntre cele doud vase nn.ulnar si cutanatantet,rahial nsdial si ganglronri limfa;rici ceniali si api-

{/avr?'u/a-rY su&elan?s

,Sr,arct,lauaractio-,QcreDr/i2/1\t

F. u1.+ar's , Dee/ara.fts' 4tthar

l/. /e'e-<,'naJo7

r?s {t sE*ris*s uu rfi;! ;:y{;rl,[i$]

5S

//avli*-.f,t:$

&./e/fet;y'eair'/. sup/-a!lp/.

' t dtufs

&; rad)ais

,tmcdtbnas1r4d/xmel/-

O//-f lil,ealaniusdra4h/1:me'

o/azt/ 5

Page 3: Anatomia Topografiaca a Axilei - Ranga

,4. tr><:< rv - cx r o m c,7e,

,//rfo<wcaslqzya A r I s.t: racl ci o ticu /o n _.

-fso&acss

Jf,r,-e.i-\ 12,4 le rlo f

!i.

) ',4rt&)tho/atrasPCJC f

-- \r' lP/Pa z'a j

,f.,t:et;b..uttrs ln /,2 al

t'lot,/6tobt'<;

,'/:b.,Eos tyeet/{ed// L,are.lil6vcea orc'tu,koSxi +-z5w-,1

e,.a (LlJ$N/e/OrF \

Copal ltuneti

S<:o/rtt> .--{obk a gu,e ac,c4rq1.,V. +r ,V g**5**Or*

't.n1r'os7,a>les

rp). as - rrc//t/*r reiks,ipstl:;;;'X:; A,{lt{/,.r/7u€A )

cat. Lateral de anera se g5sesc nn.me-dian si rnusculocutanat, iar posteriornn.raCial $i axilar"

M AN U N C 11 I U R I i. E yASCUL OIJFE-YOASE SECUNDARE sinr in numer deirei:,ndnunchlul vasculanewos rnedialsituat pe pereteie rnedial al axilei, esteformat de sus in jos de: a.toracicd su-periaard, a"toracoacrarnia!A, *u rr,ei,nn.pectorali - care formeaza ansa pec-toralilor, a.toracicA futerald cu w.sate!itesi ganglionii pectarali, iar posterior cieaceasta n.toracic lunE; mdnunchiu! vas-cuioneruos posteriat, situat pe pereteieposterior, este format din nn. si a.subs-capular1, n.toracadoraaf qi gg.subsca-pu[ari; mdnunehiu! vasculanervos lateralsituat pe peretele lateral, format deaa.circumflexe humerale si de n.radial.

TESUTUl_ AAPAS AL pXtLEtocupespatiui dintre forrnatiunile descrise si secDntinua cu cel din reEiunile'r'ecine. As-llel, anrcrior, se stabiiegte comLjnicareacu spatiul retro-pectoral, posferlor cuspatiul dintre mm,subscapuiar gi dinlatanterior iar lateral cu cele din regiuneascapularA (pe traiectul vaselor circurn-flexe scapulare) si clin regiunea bratului(pe traiectul vaselor [rrahiale si brahla|ecrofunde).

- i-1,t4;tapalails\-_' "t.etts 6r,zilz;,.

,r :b/be.sptbafiis

/\i s+ - '{q/ {J?.fr6!,y* f;#:*#f ,4 x/ti,/

R.f !w//s

,i.: .

A. -. _ t7,oea/or2,147a*r2t2,...

11 . o ; rcr el o 6 ra a4 /o /t b..-/ d,.{€.c,s 6.-ar4, 7ea_ \_.4

.*

4a

,tzt 'bl^-,,.4>u-a'o.r':-tt'tl.lzzet

/D,a/O,

t.,>'.;/)^ "

6CI

Page 4: Anatomia Topografiaca a Axilei - Ranga

DESCOPEHIHI. (fig. 85)A. ,sl v.axilard se proiec-teazd pe linia care unegte procesul coracoid cu virfulaxilei. Ea poate fi descoperitS subclavicular, retro- gitranspectoral. Bolnavul este a,sezat in decubit dorsal,cu membrui superior in abduclie la 90". Pentru caleasubclavicular5 se face o incizie lungi de 8-10 cm pa-ralelA cu fala inferioari a claviculei. Se incizeazd pie-lea, tesutr"rl conjunctiv subcutanat, fascia gi m.pectoraimare, pini in spaliul retropectoral, Apoi, se abate injos m.pectoral mare, sub el identificindu-se fasciam.subclavicular, care se secfioneazd in lungul clavicu-lei. M,subclavicular se abate in sus gi prin transpa-renta larnei profunde a fasciei sale se observinn,pectorali. Se disociazd lama profundA a fascieisubclaviculare, se depArteazi lateral nn,pectorali si seizoleazl, cu griji a,axilarS.

Penl.ru calea retropectorala, tegumentele se inci-zeazd de la vTrful axilei posterior de m.pectoral mare,Se disociazi planurile superficiale pind la m.coraco-brahial, se incizeazi fascia acestuia gi se indepirteazAmugchiul in sus. Se introduce indexul posterior dernugchi pind Ia os, deplasind apoi degetul posteriorse simte cordonul dur {ormat de n,rnedian, pe care ilizolbm giindepartAm in sus. Posterior de n,median segAsesc vasele axilare.

calera transpectorale este mai pulin foicsite 9inecesitd sectionarea m.pectoral mare din spaliul altreilea intercostal pine la bral giapoi a rn.pectoral rnic,ceea ce dA o vedere largS asupra axilei.

Aceeasi tehnicd se folosegte Ei pentru descope-rirea nn.median, radial, axilar gi ulnar, pe care ii iden-tificim dupi raporturile lor.

REGI UN EA INFRAGLAVIICULAHA(regio inf raclavicularis)

Se intinde inlre claviculd (superrior) gi prima co-asfd (inferior), Astfel, ea particip5 laformarea pereteluianterior al axilei, in partea lui superioarS.

STHATIGRAF lE: p ie le a, fascia m.su bcl avicul ar,

m.subclavicular, v.subclavie, tendoinul de inse4ie a

m.scal en anterior, a. subcl avi e gi ligg. cosfo c lavicul ar 9icoracoclaviculare. Dorsal, aceastA rlrgiune vine in ra-port cu trunchiurile si cu fasciculele plexutui brahial 9icu cupula pleurali.

HEGIUNEA SCAPULAHA{regio scapularis)

Regiunea scapulard este superficialS, cores-punzinri fetei posterioare a scapulei. Ea este limitatasuperior de rnarginea superioar6 a scapulei, medialde rnarginea rnedial5 a acesteia, lateral de liniaconvenlionai& intinsii de la acromicn la marginea pos-terioara a tuberozitalii deltoidiene, iat inferior de mar-ginea inferioard a m.rotund mare; profund,corespunde felei posterioare a scaprulei.

Regiunea este de formi convevld, fiind traversateoblic de spina scapulei, care se termind lateral cuacromionul. Superior si inlerior de s6lini se afli foselesupra- qi respectiv infraspinoasd.

STRATIGRAFIE: pielea (subfire, mobilS, lipsitide p6r), lesutut coniunctiv subcutan'at (lax, organizatintr-o fascie superficialA cu doud fc,ile; este frecventsediul unor burse subcutanate in clreptul reliefurilorosoase), planul rnuscuiofascial. La nivelul fosei su-

N\\\

f,s. ga ltsC6[F/P[A A. tlX/lAR[ (w;e,+cuvrc644)

{31


Recommended