+ All Categories
Home > Documents > Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza...

Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza...

Date post: 30-Jan-2018
Category:
Author: trinhdat
View: 215 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 101 /101
PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 GHIDUL SOLICITANTULUI AXA PRIORITARĂ AP1 Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor PRIORITATE DE INVESTIȚII 1b) Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general Acțiune 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere COMPETIȚIA DE PROIECTE /TIP DE PROIECTE: Proiecte pentru intreprinderi inovatoare de tip start-up-uri si spin- off-uri 1
Transcript
Page 1: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

GHIDUL SOLICITANTULUI

AXA PRIORITARĂ AP1

Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor

PRIORITATE DE INVESTIȚII

1b) Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general

Acțiune

1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere

COMPETIȚIA DE PROIECTE /TIP DE PROIECTE:

Proiecte pentru intreprinderi inovatoare de tip start-up-uri si spin-off-uri

APEL COMPETIȚIE POC-A1-A1.1.2.1-2014-X

Prezentul ghid nu se substituie legislației naționale și comunitare și nu exonerează solicitanții de finanțare de obligația cunoașterii și respectării acesteia

1

Page 2: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

Cuprins

CAPITOLUL 1 :INFORMAȚII GENERALE..............................................................................................31.1. Scopul ghidului...................................................................................................................................31.2. Programul Operațional Competitivitate – Axa prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor.......................................3

CAPITOLUL 2 : REGULILE COMPETITȚIEI DE PROIECTE 2.1. Prezentarea generală a acțiunii.........................................................................................................42.2. Eligibilitatea solictanților, proiectelor, activităților și cheltuielilor.................................................6

2.2.1 Eligibilitatea solicitantului...........................................................................................................62.2.2 Eligibilitatea proiectului............................................................................................................142.2.3 Activități eligibile.......................................................................................................................172.2.4 Cheltuieli eligibile......................................................................................................................182.2.5 Modalități de finanțare...............................................................................................................20

CAPITOLUL 3 : DEPUNEREA CERERII DE FINANȚARE.................................................................203.1. Instrucțiuni privind depunerea cererii de finanțare.........................................................................20

CAPITOLUL 4 : VERIFICARE, EVALUARE ȘI SELECȚIE..................................................................264.1. Verificarea conformității și eligibilității..........................................................................................26

4.2. Evaluarea proiectelor.......................................................................................................................274.3. Depunerea și soluționarea contestațiilor.........................................................................................314.4.Reguli de selecție...............................................................................................................................31

ANEXE.................................................................................................................................................32

Anexa 1 – Cererea de finanţare

Anexa 2 – Lista documentelor însoţitoare la Cererea de Finanţare şi modele pentru declaraţii:Anexa 3 – Model de Plan de AfaceriAnexa 4 – Nota de fundamentareAnexa 5 – Lista domeniilor și subdomeniilor de specializare inteligenta și sănătateAnexa-6 - Declarația privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile incluse în bugetul proiectului propus spre finanțare, din instrumente structurale

2

Page 3: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

CAPITOLUL 1 :INFORMAȚII GENERALE

1.1. Scopul ghiduluiPrezentul ghid reunește instrucțiunile, procedurile și criteriile care trebuie respectate de solicitanții de finanțare în cadrul competiției de proiecte POC-A1-A1.2.1-2014-x pentru acțiunea ” Proiecte pentru intreprinderi inovatoare de tip start-up-uri si spin-off-uri”

Prezentul ghid este unul dintre documentele care alcătuiesc pachetul cererii (apelului) de propuneri de proiecte și este un îndrumar pentru completarea corectă și completă a unei cereri de finanțare.

Aplicanții sunt încurajați să citească cu atenție prevederile cuprinse în prezentul document, Cererea (apelul) de propuneri de proiecte pentru asistenţă financiară nerambursabilă acordată din FEDR şi de la bugetul de stat, cu anexele sale și instrucțiunile de completare a cererii de finanțare diponibile pe pagina de internet a organismului intermediar www.poscce.research.ro.

ATENȚIE!

Pachetul cererii de finanțare (propunerea de proiect) pe care trebuie să îl pregătească solicitantul este alcătuit din :

Cererea de finanțare si anexele la acestea, care se vor încărca electronic conform secțiunii 3.1.1 din prezentul ghid

Documentele însoțitoare, care se vor depune în format fizic conform secțiunii 3.1.3 din prezentul ghid

1.2. Programul Operațional Competitivitate – Axa prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor

Programul Operațional Competitivitate (POC) (disponibil la adresa www.poscce.research.ro și www.fonduri-ue.ro ) aprobat prin Decizia CE nr.XXXXX reprezintă un document strategic care contribuie la strategia Uniunii Europene pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii și la realizarea coeziunii economice, sociale și teritoriale fiind unul dintre cele 8 programe operaționale prevăzute în Acordul de Parteneriat 2014-2020 (disponibil la adresa www.fonduri-ue.ro). POC se implementează de către Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Fondurilor Europene.

Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor în continuare Axa prioritară 1 – CDI, contribuie direct la implementarea Strategiei Naţionale de Cercetare-Dezvoltare Inovare 2014-2020 (disponibilă la adresa www.research.ro ) şi susține Acordul de Parteneriat 2014-2020, în special prin contribuția directă la realizarea obiectivului tematic 1 - Dezvoltarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării. Axa prioritară 1 – CDI se implementează de către Organismul Intermediar pentru CDI din cadrul Ministerului Educației Naționale în baza Acordului de Delegare dintre Autoritatea de Management POC și Organismul Intermediar pentru CDI.Axa prioritară 1 – CDI are o alocare financiară de 798 milioane euro din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR).

Ce se poate finanța prin Axa prioritară 1 – CDI ?

3

Page 4: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

Structura programatică a Axei prioritare 1 – CDI s-a stabilit pe baza priorităților de investiții predefinite pentru fiecare obiectiv tematic (cf. art. nr. din Regulamentul comun pentru FESI) cărora li s-au asociat obiective specifice și acțiuni cu tipuri de proiecte, orientate în scopul susținerii OT1- Dezvoltarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării .

Priorități de investiții Obiective specifice Acțiuni

PI1a: îmbunătățirea infrastructurilor de C&I și a capacităților de excelență

1.1. Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă și sănătate

A1.1.1 A1.1.2

1.2. Creșterea implicării în cercetarea la nivelul UE A1.1.3 A1.1.4

PI1b: promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior

1.3. Creșterea investițiilor private în CDI A1.2.1 A1.2.2

1.4. Creșterea transferului de cunoștințe, tehnologie și personal cu competențe CDI între mediul public de cercetare și cel privat

A1.2.3

AcțiuniAcțiune 1.1.1 : Mari infrastructuri de CDAcțiune 1.1.2 : Dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționaleAcțiune 1.1.3 : Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaţionaleAcțiune 1.1.4: Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității CDAcțiune 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștereAcțiune 1.2.2 : Credite, garanții și măsuri de capital de risc în favoarea IMM-urilor inovative și a organizațiilor de cercetare care răspund cererilor de piațăAcțiune 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe

4

Page 5: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

CAPITOLUL 2 : REGULILE COMPETIȚIEI DE PROIECTE

2.1.a. Prezentarea generală a acţiunii : Acțiune 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere

Acțiunea 1.2.1 are ca scop încurajarea investițiilor private în CDI, prin creșterea numărului de întreprinderi care urmăresc introducerea inovării în activitatea proprie prin proiecte care dezvoltă produse şi/sau procese noi sau substanţial îmbunătăţite în scopul producţiei şi comercializării.

Exemple de tipuri de proiecte care se pot finanţa în cadrul acestei acțiuni:a. proiecte tehnologice inovative, prin care se va realiza o inovare de produs (atât pentru bunuri

cât şi pentru servicii), sau de proces bazată pe exploatarea şi utilizarea cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnologice sau pe baza drepturilor de proprietate industrială, proprie sau achiziționată. Activitățile pe care le poate parcurge un astfel de proiect: cercetare industrială, dezvoltare experimentală,activtăți de inovare și introducere rezultatelor de CD în producție.

b. proiecte pentru întreprinderi inovatoare de tip start-up şi spin-off;c. proiecte pentru întreprinderi nou-înființate inovatoare care vizează inovare de produs sau de

proces.

CAPITOLUL 2 : REGULILE COMPETIȚIEI DE PROIECTE

2.1.b.Prezentarea generală a tipului de proiecte pentru competiţia: “ Proiecte pentru intreprinderi inovatoare de tip sturt-up si spin-off”

Pentru competitia “Proiecte pentru intreprinderi inovatoare de tip start-up si spin-off” tipurile de proiecte, în funcţie de solicitant sunt :

1. Proiecte pentru intreprinderi inovatoare de tip start-up-uri

2. Proiecte pentru intrepridneri inovatoare de tip spin-off-uri

Obiectiv: realizarea de produse, tehnologii/procese noi sau semnficativ îmbunătăţite în scopul producţiei şi comercializării.

Asistenţa financiară nerambursabilă pe proiect: max. 840.000,00 lei şi nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000,00 Euro, la data semnării contractului de finanţare, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau comunitare.

Pentru beneficiarii care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului rutier, valoarea totală a asistenţei financiare nerambursabile este de max. 420.000 lei şi nu poate depăşi echivalentul în lei a 100.000 Euro, la data semnării contractului de finanţare, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau comunitare.

Valoarea grantului va reprezenta maxim 90% din valoarea totală a costurilor eligibile ale proiectului. Restul de 10% din costurile eligibile ale proiectului va reprezenta contribuţia proprie a beneficiarului din fonduri private.

Domeniul de aplicare: domeniile și subdomeniile de specializare inteligenta şi definite prin strategia CDI- conform Anexei 5:

Specializare inteligentă Bioeconomia Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu și securitate Energie, mediu și schimbări climatice

5

Page 6: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

Eco-nano-tehnologii și materiale avansate Sănătate, domeniu prioritar de interes național

Durata maximă admisă a unui proiect este de 24 luni.

2.2. Eligibilitatea solicitanților, proiectelor, activităților și cheltuielilor 2.2.1 Eligibilitatea solicitantului

Solicitanţi eligibili:

1. Start-up-uri : întreprindere,infiintata in baza legii 31/1990, care înregistrează o vechime de maximum 3 ani în anul depunerii proiectului si are prevazuta activitatea de CD in obiectul de activitate ;

2. Spin-off-uri : întreprinderi care urmează să se înfiinţeze pe baza unui rezultat obţinut în organizaţii de cercetare de drept public (instituţie de CD sau de învăţământ superior). Directorul proiectului este angajatul unei organizaţii de drept public de cercetare, care a participat la obţinerea rezultatelor de cercetare pe care se bazează noul proiect propus de spin-off. Prin această acţiune se vor finanţa proiectele de tip „spin-off” care asigură unui cercetător sau unui grup de cercetători posibilitatea să se desprindă din instituţia publică, unde a dezvoltat un proiect de cercetare şi a obţinut un rezultat, în scopul continuării în cadrul firmei proprii a soluţiei cercetate până la finalizarea ei, în vederea producerii şi comercializării rezultatelor pe piaţă;cecetarorul nu este obligat sa paraseasca institutia publica.

În cazul spin-off-urilor, acestea nu trebuie să fie înregistrate la Registrul Comerţului ca firme, în momentul depunerii cererii de finanţare. După evaluarea şi selectarea în vederea finanţării a propunerilor de proiecte, se solicită potenţialilor beneficiari să-şi înregistreze firma la Registrul Comerţului, ca firma nouă, care nu preia datoriile altei societăţi comerciale si are prevazuta activitatea de CD in obiectul de activitate .

2.2.1.1 Criterii de eligibilitate a solicitanţilor

Solicitantul este eligibil dacă îndeplineşte și justifică următoarele condiții:

A. Condiţii de eligibilitate pentru start-up

1.   Este intreprindere, infiintata in baza legii 31/1990, care funcţionează pe teritoriul României cu o vechime de maximum 3 ani în anul depunerii proiectului si are prevazuta activitatea de CD in obiectul de activitate.

       Se justifică prin certificatul constatator emis de Registrul Comerţului

2. Daca este o întreprindere unică , îndeplinește următoarele condiții:„Întreprinderea unică” include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoarele:(a) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;(b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;(c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

6

Page 7: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

(d) o întreprindere care este acționar său asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective. (e) Întreprinderile care întrețin, cu una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire la literele (a) - (d)

Se justifică prin certificatul constatator emis de Registrul Comerţului, Act constitutiv, contractul de societate sau orice alt document care să facă dovada legăturii între întreprinderi pe baza careia se completeaza si declaratia pe proprie raspundere- Anexa 2.1

3. Întreprinderea solicitantă activează în oricare din sectoarele economice, cu excepţia următoarelor sectoare:

(a) pescuit și acvacultură, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;(b) producția primară de produse agricole;

(c) în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:4. Întreprinderea solicitantă nu se află în stare de faliment sau lichidare, afacerile sale nu sunt

administrate de către un judecător sindic sau activităţile sale comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

5. Întreprinderea solicitantă nu are obligaţii de plată scadente către instituţiile publice, şi-a îndeplinit la timp obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi a altor contribuţii către bugetul de stat, bugetele speciale şi bugetele locale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

6. Reprezentantul legal al întreprinderii solicitante nu a furnizat informaţii false şi asigură informaţiile solicitate mai sus;

7. Întreprinderea solicitantă nu se află în dificultate, în sensul Comunicatului Comisiei- Orientări  privind  ajutoarele  de  stat  pentru  salvarea  și  restructurarea  întreprinderilor nefinanciare aflate în  dificultate (2014/C 249/01, şi anume:

(i) în cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată, atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris;(ii) în cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate;(iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei proceduri colective de insolvență la cererea creditorilor săi;(iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare;(v) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani: 1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; și 2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0.

8. Reprezentantul legal al întreprinderii solicitante nu a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

9. Proiectul nu solicită finanțare pentru activități de export.10. Proiectul nu va utiliza cu pregădere produse naționale în detrimentul produselor importate Pentru justificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate de la punctele 2 – 10 se depune o

declaraţie de eligibilitate pe propria răspundere, (conform Anexei 2.1 a Ghidului Solicitantului).

7

Page 8: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

9. Solicitantul deţine un rezultat care poate sa fie:

a) Un brevet b) Cerere de brevet c) Teza de doctorat - a directorului de proiect, angajat al start-up-ului:

Documentele justificative şi condiţiile de eligibilitate:

a) pentru cazul „brevet”

a1) daca brevetul este înregistrat pe numele firmei aplicante (titularul brevetului este firma aplicantă)

Documente justificative copie brevet, conform cu originalul; brevetul este înregistrat pe numele firmei aplicante

(titularul brevetului este firma aplicantă) și are maxim 5 ani vechime, față de data depunerii cererii de finanţare;

rezumat al conţinutului (1-2 pagini) la care se referă brevetul, în care să se evidenţieze rezultatele obţinute ce vor fi utilizate în noul proiect. Se va descrie și modul în care se vor folosi aceste rezultate în proiect;

dovada ca au fost platite, in anul depunerii proiectului, taxele de menținere in vigoare a brevetului.

a2) dacă titularul brevetului nu este firma start-up aplicantă

Documente justificative : copia brevetului care face obiectul contractului; brevetul are maxim 5 ani vechime, față de

data depunerii cererii de finanţare contract de cesiune sau licenţă între titularul brevetului şi firmă prin care se cedează firmei

drepturile de utilizare a brevetului, dacă titularul brevetului nu este firma start-up aplicantă; în contract se poate prevede clauza suspensivă prin care se precizează că, doar dacă proiectul este selectat pentru finanţare, se cedeză firmei drepturile de utilizare a brevetului; beneficiarii vor insera o clauză suspensivă cu următoarea formă:”Contractul de cesiune sau licență este valid din momentul semnării și intră în vigoare la data la care proiectul cu titlul și ID........ este selectat pentru finanțare. În caz contrar, contractul este reziliat de plin drept, fără nicio formalitate prealabilă”;

rezumat al conţinutului (1-2 pagini) la care se referă brevetul, în care să se evidenţieze rezultatele obţinute ce vor fi utilizate în noul proiect. Se va descrie și modul în care se vor folosi aceste rezultate în proiect;

dovada ca au fost platite, in anul depunerii proiectului, taxele de menținere in vigoare a brevetului care face obiectul contractului;

b) Pentru cazul „cerere de brevet”

b1) dacă cererea de brevet este înregistrată pe numele firmei aplicante (titularul cererii de brevet este firma aplicantă)

Documente justificative :

Copie dupa cererea de brevet înregistrată pe numele firmei aplicante; documentul de publicare a cererii de brevet în BOPI. Publicarea trebuie să fie făcută in

ultimii 3 ani calculati la data depunerii cererii de finanţare rezumat al conţinutului (1-2 pagini) la care se referă cererea de brevet, în care să se

evidenţieze rezultatele obţinute ce vor fi utilizate în noul proiect. Se va descrie și modul în

8

Page 9: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

care se vor folosi aceste rezultate în proiect.

b2) dacă titularul cererii de brevet, nu este firma start-up aplicantă;

Documente justificative : copia cererii de brevet care face obiectul contractului. documentul de publicare a cererii de brevet în BOPI. Publicarea trebuie să fie făcută in

ultimii 3 ani calculati la data depunerii cererii de finanţare. contract de cesiune sau licenţă între titularul cererii de brevet şi firmă prin care se cedează

firmei drepturile de utilizare a cererii de brevet, și brevetului după obţinerea lui, dacă titularul cererii de brevet, nu este firma start-up aplicantă; în contract se poate prevede clauza suspensivă prin care se precizează că, doar, dacă proiectul cu titlul și ID........ este selectat pentru finanţare, se cedeză firmei drepturile de utilizare a cererii de brevet ; Beneficiarii vor insera o clauză suspensivă cu următoarea formă:”Contractul de cesiune sau licență este valid din momentul semnării și intră în vigoare la data la care proiectul cu titlul și ID...... este selectat pentru finanțare. În caz contrar, contractul este reziliat de plin drept, fără nicio formalitate prealabilă”.

rezumat al conţinutului (1-2 pagini) la care se referă cererea de brevet, în care să se evidenţieze rezultatele obţinute ce vor fi utilizate în noul proiect. Se va descrie și modul în care se vor folosi aceste rezultate în proiect.

c) Pentru cazul “cercetări efectuate pentru teza de doctorat a directorului de proiect” (angajat al start-up-ului) - teza a fost susținută în ultimii 5 ani, față de data depunerii cererii de finanţare:

• diploma de doctor în ştiinţe (copie, conform cu originalul)/dovada sustinerii tezei ; teza a fost susținută în ultimii 5 ani, față de data depunerii cererii de finanţare:

rezumatul tezei de doctorat, care să evidenţieze rezultatele obţinute in teza si care vor fi utilizate în noul proiect, și modul în care vor fi aplicate în proiect, semnat de conducătorul tezei;

contract între titularul tezei de doctorat şi firmă prin care se cedează firmei drepturile de utilizare a rezultatelor obţinute prin lucrarea de doctorat; se poate prevede clauza suspensivă prin care se precizează că, doar dacă proiectul cu titlul și ID....... este selectat pentru finanţare, se cedează firmei drepturile de utilizare a rezultatelor obţinute prin lucrarea de doctorat; beneficiarii vor insera o clauză suspensivă care va avea următoarea formă:”Contractul de cesiune sau licenţă este valid din momentul semnării şi intră în vigoare la data la care proiectul cu titlul și ID.......... este selectat pentru finanţare. În caz contrar, contractul este reziliat de plin drept, fără nicio formalitate prealabilă” .

10. Întreprinderea solicitantă trebuie să dispună de un spaţiu în care să-şi desfăşoare activitatea pentru implementarea proiectului (locaţia proiectului)

Documente justificative:

contract de vânzare-cumpărare/titlu de proprietate; contract de închiriere de minim 7 ani, de la data depunerii proiectului; se poate prevede clauza

suspensivă prin care se precizează că, doar dacă proiectul cu titlul și ID........ este selectat pentru finanţare, contractul este aplicabil şi că nu există clauze în contract care să afecteze bunurile achiziţionate din valoarea grantului.

– beneficiarii vor insera o clauză suspensivă care va avea următoarea formă:”Contractul de închiriere este valid din momentul semnării şi intră în vigoare la data la care proiectul cu titlul și ID...........este selectat pentru finanţare. În caz contrar, contractul este reziliat de

9

Page 10: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

plin drept, fără nicio formalitate prealabilă”– cu privire la bunurile achiziţionate beneficiarii vor însera în contractele de închiriere ale

imobilelor, clauze conform cărora „proprietarii imobilelor închiriate nu vor avea niciun drept cu privire la bunurile achiziţionate din finanţare, renunţând astfel la orice drept de retenţie, gaj, preemţiune şi se vor abţine de la orice acţiune sau inacţiune care ar putea face improprie utilizarea bunurilor pentru activităţile din proiect sau prin care să împiedice bună desfăşurare a activităţilor proiectului”.

11. Întreprinderea solicitantă nu a mai beneficiat de ajutoare de stat sau ajutoare de minimis acordate pentru aceleaşi cheltuieli eligibile din cererea de finanţare.

Document justificativ:

Declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al întreprinderii solicitante că îndeplineşte acest criteriu (conform Anexei 2.2 a Ghidului Solicitantului).

12. Valoarea ajutoarelor „de minimis” de care a beneficiat întreprinderea în ultimii 3 ani fiscali (inclusiv anul curent) trebuie să fie sub plafonul legal admis pentru ajutorul „de minimis”

Document justificativ:

Declaraţia pe proprie răspundere privind ajutoarele de minimis de care a beneficiat întreprinderea pe parcursul precedenţilor doi ani fiscali, precum şi în anul fiscal în curs (conform Anexei 2.3 a Ghidului Solicitantului).Daca intrepriderea este unica declaratia se refera la toate intrprinderile componente si va fi completata pentru fiecare intrepridere.

13. Directorul de proiect este angajatul start-up-ului.

Document justificativ: Adeverinţă din partea instituţei, conform căreia, directorul de proiect este angajatul acesteia și înregistrarea REVISAL.

B. Condiţii de eligibilitate pentru spin-off– Spin-off-uri: întreprinderi care urmează să se înfiinţeze pe baza unui rezultat obţinut în organizaţii de

cercetare de drept public (instituţie de CD sau de învăţământ superior). Directorul proiectului este angajatul unei organizaţii de drept public de cercetare, care a participat la obţinerea rezultatelor de cercetare pe care se bazează noul proiect propus de spin-off. Prin această acţiune se vor finanţa proiectele de tip „spin-off” care asigură unui cercetător sau unui grup de cercetători posibilitatea să se desprindă din instituţia publică, unde a dezvoltat un proiect de cercetare şi a obţinut un rezultat, în scopul continuării în cadrul firmei proprii a soluţiei cercetate până la finalizarea ei, în vederea producerii şi comercializării rezultatelor pe piaţă;

1. Solicitantul, directorul de proiect (angajat al spin-offului) care înfiinţează spin-off-ul, deţinea) un brevet b) cerere de brevet c) teza de doctorat a directorului de proiect (angajat al Spin-off-ului)

Documente justificative :

a) pentru cazul “brevet”:

10

Page 11: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

a1) daca brevetul este înregistrat pe numele directorului de proiect (titularul brevetului este directorul de proiect):

Documente justificative:

copie brevet, conform cu originalul; brevetul este înregistrat pe numele directorului de proiect și are maxim 5 ani vechime, față de data depunerii cererii de finanţare

declaraţie prin care titularul brevetului se angajează ca, dacă proiectul este selectat pentru finanţare, să încheie un contract de cesiune sau licenţă cu firma spin-off, prin care să cedeze firmei drepturile de utilizare a brevetului; contractul de cesiune sau licenţă se va depune la semnarea contractului, dacă proiectul este selectat pentru finanţare; Se poate depune şi un contract de licenţă sau cesiune cu clauza suspensivă. Beneficiarii vor insera o clauză suspensivă care va avea următoarea formă:”Contractul de cesiune sau licenţă este valid din momentul semnării contractului şi intră în vigoare la data la care se încheie contractul de finanţare.Contractul se va încheia cu firma spin-off înfiinţată. În caz contrar, contractul este reziliat de plin drept, fără nicio formalitate prealabilă”;

rezumat al conţinutului (1-2 pagini) la care se referă brevetul, în care să se evidenţieze rezultatele obţinute ce vor fi utilizate în noul proiect. Se va descrie şi modul în care se vor folosi aceste rezultate în proiect;

dovada că au fost pătite, in anul depunerii proiectului, taxele de menținere in vigoare a brevetului.

a2) dacă titularul brevetului nu este directorul de poiect si titularul este organizaţia de cercetare de drept public (instituţie de CD sau de învăţământ superior) in care este angajat directorul de proiect :

Documente justificative : copia brevetului care face obiectul contractului;brevetul are maxim 5 ani vechime, față de

data depunerii cererii de finanţare;titularul brevetului este organizaţia de cercetare de drept public (instituţie de CD sau de învăţământ superior) in care este angajat directorul de proiect;

contract de cesiune sau licenţă între titularul brevetului (institutia de cercetare de drept public in care este angajat directorul de proiect) şi directorul de proiect prin care se cedează directorului de proiect drepturile de utilizare a brevetului ; în contract se poate prevede clauza suspensivă prin care se precizează că, doar dacă proiectul este selectat pentru finanţare, se cedeză drepturile de utilizare a brevetului; se va insera o clauză suspensivă cu următoarea formă:”Contractul de cesiune sau licență este valid din momentul semnării și intră în vigoare la data la care proiectul cu titlul și ID........ este selectat pentru finanțare. În caz contrar, contractul este reziliat de plin drept, fără nicio formalitate prealabilă”;

declaraţie prin care titularul brevetului se angajează ca, dacă proiectul este selectat pentru finanţare, să încheie un contract de cesiune sau licenţă cu firma spin-off, prin care să cedeze firmei drepturile de utilizare a brevetului; contractul de cesiune sau licenţă se va depune la semnarea contractului, dacă proiectul este selectat pentru finanţare; Se poate depune şi un contract de licenţă sau cesiune cu clauza suspensivă. Beneficiarii vor insera o clauză suspensivă care va avea următoarea formă:”Contractul de cesiune sau licenţă este valid din momentul semnării contractului şi intră în vigoare la data la care se încheie contractul de finanţare.Contractul se va încheia cu firma spin-off înfiinţată. În caz contrar, contractul este reziliat de plin drept, fără nicio formalitate prealabilă”;

rezumat al conţinutului (1-2 pagini) la care se referă brevetul, în care să se evidenţieze rezultatele obţinute ce vor fi utilizate în noul proiect. Se va descrie și modul în care se vor folosi aceste rezultate în proiect;

dovada ca au fost platite, in anul depunerii proiectului, taxele de mentinere in vigoare a brevetului care face obiectul contractului.

11

Page 12: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

b) Pentru cazul „cerere de brevet”

Documente justificative:

b1) cererea de brevet , înregistrată pe numele directorului de proiect (titularul brevetului este directorul de proiect)Documente justificative :

copie dupa cererea de brevet,înregistrată pe numele directorului de proiect (titularul brevetului este directorul de proiect);

documentul de publicare a cererii de brevet în BOPI. Publicarea trebuie să fie făcută in ultimii 3 ani calculati la data depunerii cererii de finanţare.

declaraţie prin care titularul cererii de brevet se angajează ca, dacă proiectul este selectat pentru finanţare, să încheie un contract de cesiune sau licenţă cu firma spin-off, prin care să cedeze firmei drepturile de utilizare a cererii de brevet si brevetului dupa obtinerea lui ; contractul de cesiune sau licenţă se va depune la semnarea contractului, dacă proiectul este selectat pentru finanţare; Se poate depune şi un contract de licenţă sau cesiune cu clauza suspensivă. Beneficiarii vor insera o clauză suspensivă care va avea următoarea formă:”Contractul de cesiune sau licenţă este valid din momentul semnării contractului şi intră în vigoare la data la care se încheie contractul de finanţare.Contractul se va încheia cu firma spin-off înfiinţată. În caz contrar, contractul este reziliat de plin drept, fără nicio formalitate prealabilă”

rezumat al conţinutului (1-2 pagini) la care se referă cererea de brevet, în care să se evidenţieze rezultatele obţinute ce vor fi utilizate în noul proiect. Se va descrie şi modul în care se vor folosi aceste rezultate în proiect.

b2) dacă titularul cererii de brevet, este organizaţia de cercetare de drept public (instituţie de CD sau de învăţământ superior)in care este angajat directorul de proiect :

Documente justificative : copia cererii de brevet care face obiectul contractului; titularul cererii de brevet, este

organizaţia de cercetare de drept public (instituţie de CD sau de învăţământ superior)in care este angajat directorul de proiect;

documentul de publicare a cererii de brevet în BOPI. Publicarea trebuie să fie făcută in ultimii 3 ani calculati la data depunerii cererii de finanţare.

contract de cesiune sau licenţă între titularul cererii de brevet, organizaţia de cercetare de drept public (instituţie de CD sau de învăţământ superior). şi directorul de proiect prin care se cedează directorului de proiect drepturile de utilizare a cererii de brevet, și brevetului după obţinerea lui; în contract se poate prevede clauza suspensivă prin care se precizează că, doar, dacă proiectul cu titlul și ID........ este selectat pentru finanţare, se cedeză drepturile de utilizare a cererii de brevet si brevetului dupa obtinerea lui ; Beneficiarii vor insera o clauză suspensivă cu următoarea formă:”Contractul de cesiune sau licență este valid din momentul semnării și intră în vigoare la data la care proiectul cu titlul și ID...... este selectat pentru finanțare. În caz contrar, contractul este reziliat de plin drept, fără nicio formalitate prealabilă”;

declaraţie prin care directorul de proiect se angajează ca, dacă proiectul este selectat pentru finanţare, să încheie un contract de cesiune sau licenţă cu firma spin-off, prin care să cedeze firmei drepturile de utilizare a rezultatelor de cercetare firmei spin-off infiintate ; contractul de cesiune sau licenţă se va depune la semnarea contractului, dacă proiectul este selectat pentru finanţare; Se poate depune şi un contract de licenţă sau cesiune cu clauza suspensivă. Beneficiarii vor insera o clauză suspensivă care va avea următoarea formă:”Contractul de cesiune sau licenţă este valid din momentul semnării contractului şi intră în vigoare la data la care se încheie contractul de finanţare.Contractul se va încheia cu firma spin-off înfiinţată. În caz contrar, contractul este reziliat de plin drept, fără nicio formalitate prealabilă”

12

Page 13: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

rezumat al conţinutului (1-2 pagini) la care se referă cererea de brevet, în care să se evidenţieze rezultatele obţinute ce vor fi utilizate în noul proiect. Se va descrie și modul în care se vor folosi aceste rezultate în proiect.

c) cazul „cercetări efectuate pentru teza de doctorat a directorului de proiect” (angajat al spin –off-ului înfiinţat și iniţiator al spin-offului); teza a fost susţinută în ultimii 5 ani, față de data depunerii cererii de finanţare:

Documente justificative :

diploma de doctor în ştiinţe (copie, conform cu originalul) )/dovada sustinerii tezei, teza a fost susţinută în ultimii 5 ani, față de data depunerii cererii de finanţare;

rezumatul tezei de doctorat, care să evidenţieze rezultatele obţinute in teza ,care vor fi utilizate în noul proiect, şi modul în care vor fi utilizate în proiect, semnat de conducătorul tezei de doctorat;

declaraţie din partea directorului de proiect prin care se angajează ca, în cazul selectării pentru finanţare a proiectului, să încheie un contract cu spin-off-ul pentru cedarea, în favoarea firmei, a dreptului de utilizare a rezultatelor obţinute prin lucrarea de doctorat (document depus la încheierea contractului); se poate depune şi un contract de licenţă sau cesiune cu clauza suspensivă. Cu referire la clauza suspensivă, beneficiarii vor insera o clauză suspensivă care va avea următoarea formă:”Contractul de cesiune sau licenţă este valid din momentul semnării şi intră în vigoare la data la care proiectul cu titlul și ID ............... este selectat pentru finanţare. Contractul se va încheia cu firma spin-off înfiinţată. În caz contrar, contractul este reziliat de plin drept, fără nicio formalitate prealabilă” .

2. Spin-off-ul trebuie să dispună de un spaţiu în care să-şi desfăşoare activitatea (locaţia proiectului).

Documente justificative:

a) acordul de utilizare a unui spaţiu corespunzător în cadrul instituţiei publice de cercetare sau a instituţiei de învăţământ superior în care şi-a desfăşurat activitatea reprezentantul spin-off-ului (directorul proiectului) sau în cadrul unui incubator, a unui parc ştiinţific sau tehnologic sau în cadrul altei categorii de infrastructură de inovare şi transfer tehnologic;Acordul se va încheia pe o perioadă de minimum 7 ani, de la data depunerii cererii de finanţare;b) contract de închiriere de minim 7 ani de la data depunerii proiectului, încheiat pe numele directorului de proiect Se poate prevede clauza suspensivă prin care se precizează că, doar dacă proiectul este selectat pentru finanţare,contractul este aplicabil şi se va încheia cu spin-off-ul înfiinţat, respectiv

- beneficiarii vor insera o clauză suspensivă care va avea următoarea formă:”Contractul de închiriere este valid din momentul semnării şi intră în vigoare la data la care proiectul cu titlul și ID ...este selectat pentru finanţare. Contractul se va încheia cu firma spin-off înfiinţată. În caz contrar, contractul este reziliat de plin drept, fără nicio formalitate prealabilă”.

În contractul de închiriere, se va specifica că nu există clauze în contract care să afecteze bunurile achiziţionate din valoarea grantului, respectiv

- cu privire la bunurile achiziţionate beneficiarii vor însera în contractele de închiriere ale imobilelor, clauze conform cărora „proprietarii imobilelor închiriate nu vor avea niciun drept cu privire la bunurile achiziţionate din finanţare, renunţând astfel la orice drept de retenţie, gaj, preemţiune şi se vor abţine de la orice acţiune sau inacţiune care ar putea face   improprie utilizarea bunurilor pentru activităţile din proiect sau prin care să împiedice bună desfăşurare a activităţilor proiectului”.

c) contract de vânzare-cumpărare/ act de proprietate a unui spaţiu corespunzător pentru desfăşurarea proiectului propus (încheiat pe numele directorului de proiect) şi declaraţie din partea directorului de proiect ca va încheia, după înfiinţarea spin-off-ului, pentru locaţia proiectului, un contract de închiriere cu firma spin-off înfiinţată

13

Page 14: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

3. Reprezentantul spin-off-ului (directorul de proiect) este angajatul unei organizaţii de drept public de cercetare, care face parte din una din următoarele categorii:

- instituţii de învăţământ superior de drept public acreditate, inclusiv spitale clinice şi universitare (conform Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi Legii spitalelor nr 270/2003, cu modificările şi completările ulterioare), cu activitate de cercetare în statut / ROF;

- instituţii CD de drept public: institute naţionale de cercetare-dezvoltare, institute, centre sau staţiuni de cercetare ale Academiei Române şi de cercetare-dezvoltare ale

academiilor de ramură, institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituţii publice, centre internaţionale de cercetare-dezvoltare înfiinţate în baza unor acorduri internaţionale.

Document justificativ: Adeverinţă pentru directorul de proiect prin care se dovedeşte că este angajat cu normă întreagă în cadrul unei instituţii de drept public de cercetare, conform definiţiei de la pct. 3.

4. Reprezentantul spin-off-ului (directorul de proiect) nu a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

Document justificativ:Declaraţie pe propria răspundere sau cazierul judiciar al reprezentantului spin-off-ului (al directorului de proiect). Cazierul judiciar este obligatoriu de adus la contractare, de către reprezentantul legal al spin-off-ului.

IMPORTANT :Conditiile pentru detinerea unui rezultat, asa cum este definitein ghid,capitolul 2.2.1, se aplica si pentru brevetul/cerere de brevet/teza de doctorat obtinute in stainatate sau daca initiatorul spin-off –ului provine dintro organizati/institute de cercetare din strainatate, respectiv:

Brevetul/cererea de brevet pot fi inregistrat si in alta tara decat Romania, dar sa fie indeplinite conditiile de eligibilitate mentionate in Ghid.

Spin-off-ul se poate infiinta de un specialist provenind de la o universitate/institut de cercetare inregistrate in alta tara decat Romania , dar sa fie indeplinite conditiile de eligibilitate mentionate in Ghid.

Aceste conditii se aplica atat star-up-urilor cat si spin-off-urilor Se vor depune documente justificative echivalente celor precizate in ghid. Vechimea brevetului se calculeza de la data obtinerii lui.

Achizitia rezultatului de la care porneste proiectul nu este activitate/cheltuiala eligibila.

2.2.2 Eligibilitatea proiectului Criterii de eligibilitate ale proiectului

Pentru ca propunerea de proiect sa fie eligibila, aplicantul trebuie sa depuna toate documentele insotitoare conform cerintelor din ghid si sa indeplineasca toate criteriile de eligibilitate:

Criterii de verificare formala

Criterii start-up

14

Page 15: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

1. Cererea de finanţare are toate câmpurile obligatorii completate şi respectă modelul standard

2. Solicitantul este înscris în RPC şi are datele actualizate:

Statut şi act juridic de înfiinţare a instituţiei;

Extras de la Registrul Comerţului cu informaţii despre acţionari, capital social;

Certificat de inregistrare la Registrul Comertului;

Bilanţurile oficiale pe ultimii doi ani (sau pe perioada de funcţionare), inclusiv Contul de Profit şi Pierdere; se admite şi întreprindere nou înfiinţată care nu are bilanţ- unde este cazul

3. Solicitantul a depus toate documentele însoţitoare solicitate conform cerinţelor şi modelelor precizate în Ghidul solicitantului, semnate şi ştampilate conform cerinţelor, în termenul de valabilitate şi în numărul solicitat:

Titlul de proprietate pentru teren/imobil şi încheiere de intabulare (unde este cazul)

Declaraţie pe propria răspundere că terenul/imobilul nu face obiectul unui litigiu (unde este cazul) Contract de închiriere pentru spaţii/imobile

Declaraţie pe proprie răspundere privind eligibilitatea

Declaraţie pe proprie răspundere că nu a beneficiat de ajutoare de stat sau ajutoare de minimis acordate pentru aceleaşi costuri eligibile

Declaraţie pe proprie răspundere privind ajutoarele de minimis de care a beneficiat pe parcursul precedenţilor doi ani fiscali, precum şi în anul fiscal în curs .

Certificatul constatator de la Registrul Comerţului

Declaraţia de certificare a aplicaţiei Drept de proprietate asupra unui brevet/cerere de brevet, sau asupra rezultatelor de cercetare, pentru

diploma de doctor (pct 2.2.1.1) Adeverinţă din partea instituţei, că directorul de proiect este angajatul Sart-up-ului.

Nota de fundamentare

Planul de afaceri şi nota de fundamentare, inclusiv cele 3 oferte pentru fundamentare ( pe CD-ROM)

Declarația privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile incluse în bugetul proiectului propus spre finanțare, din instrumente structurale

Criterii - spin-off

1. Cererea de finanţare are toate câmpurile obligatorii completate şi respectă modelul standard2. Solicitantul a depus toate documentele însoţitoare solicitate conform cerinţelor şi modelelor precizate în Ghidul solicitantului, semnate şi ştampilate conform cerinţelor, în termenul de valabilitate şi în numărul solicitat:

Declaraţia de certificare a aplicaţiei Drept de proprietate asupra unui brevet/cerere de brevet sau rezultate cercetare pentru diploma de doctor.

Spin-off-ul dispune de un spaţiu în care să-şi desfăşoare activitatea

Adeverinţă din partea instituţei, că directorul de proiect este angajatul unei organizaţii de drept public de cercetare

Declaraţie pe propria răspundere (sau cazierul judiciar) a directorului de proiect că nu a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

Planul de afaceri şi nota de fundamentare ( pe CD-ROM)

Nota de fundamentare

Declarația privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile incluse în bugetul proiectului propus 15

Page 16: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

spre finanțare, din instrumente structuraleEligibilitatea propunerii (start-up şi spin-off)

1.Scopul si obiectivele propunerii sunt in conformitate cu obiectivele competiţiei2.Proiectul va fi derulat în România3.Valoarea finanţării nerambursabile solicitată se încadrează în limitele premise si respecta procentele de finantare pe tipuri de cheltuieli4. Proiectul conţine activitati de punerea în fabricaţie/ funcţiune/ operare/ aplicare pentru produs/ proces/ tehnologie/ serviciu 5. Durata proiectului se încadreză în durata maximă permisă 6. Activităţile nu sunt şi nu au mai fost finanţate din alte surse publice 8. Propunerea nu se incadreaza în unul din următoarele sectoare economice/activitati :

(a) pescuit și acvacultură, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;(b) producția primară de produse agricole;

(c) în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

9.Activităţile eligibile ale proiectului nu au început înainte de data intrãrii în vigoare a contractului de finanţare.10. Proiectul contine activitati si cheltuieli pentru managementul de proiect.11. Proiectul nu solicită finanțare pentru activități de export. 12.Proiectul nu va utiliza cu pregădere produse naționale în detrimentul produselor importate

Eligibilitatea solicitantului (start- up) conform precizarilor de la 2.2.1.1 A

10.Solicitantul este înregistrat şi funcţionează pe teritoriul României12. Intreprinderea( infiintata in baza legii 31/1990) solicitantă are maximum 3 ani vechime, în anul depunerii proiectului si are prevazuta activitatea de CD in obiectul de activitate.13.Solicitantul nu se afla intr-una din situaţiile descrise in Anexa 2.1 din Ghidul solicitantului 14. Reprezentantul legal al întreprinderii solicitante nu a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională..15.Reprezentantul legal al întreprinderii solicitante nu a furnizat informaţii false şi a asigurat toate informaţiile solicitate16. Solicitantul deţine:

a) Un brevet b) Cerere de brevet c) Teza de doctorat - a directorului de proiect, (angajat al start-up-ului)

17.Intreprinderea solicitantă dispune de un spaţiu în care să-şi desfăşoare activitatea.

Eligibilitatea solicitantului (spin-off) conform precizarilor de la 2.2.1.1 B18. Solicitantul, directorul de proiect (angajat al spin-offului) care înfiinţează spin-off-ul, deţine

a) un brevet b) cerere de brevet c) teza de doctorat a directorului de proiect (angajat al Spin-off-ului)

19.Spin-off-ul dispune de un spaţiu în care să-şi desfăşoare activitatea.

20.Reprezentantul spin-off-ului (directorul de proiect) este angajatul unei organizaţii de drept public de cercetare care face parte din una din următoarele categorii:

16

Page 17: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

- instituţii de învăţământ superior de drept public acreditate, inclusiv spitale clinice şi universitare, cu activitate de cercetare în statut/ ROF;

- instituţii CD de drept public:o institute naţionale de cercetare-dezvoltare,o institute, centre sau staţiuni de cercetare ale Academiei Române şi de cercetare-dezvoltare ale

academiilor de ramură,o institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituţii publice,o centre internaţionale de cercetare-dezvoltare înfiinţate în baza unor acorduri internaţionale.

21. Reprezentantul spin-off-ului nu a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

2.2.3 Activități eligibile Tipuri de activităţi eligibile:

a) crearea şi înregistrarea unei societăţi comerciale (numai pentru spin-off)b) activităţi de cercetare-dezvoltare (cercetare industrială şi/sau dezvoltare experimentală)*c) achiziţia de servicii pentru cercetare-dezvoltare**Nota

în cadrul activităţilor (serviciului) de cercetare industrială se pot efectua de exemplu următoarele activităţi: elaborarea, realizarea, experimentarea modelului sau soluţiei noi pentru produs/ metodă/ sistem/ tehnologie/ serviciu, etc ;

în cadrul activităţilor de dezvoltare experimentală sau a serviciului de dezvoltare experimentală se pot efectua de exemplu următoarele activităţi: proiectarea, realizarea, testarea/ experimentarea, certificarea prototipului, instalaţiei pilot, serviciului etc (bazate pe modelul sau soluţia obţinută în activitatea de cercetare industrială);

d) achiziţia de servicii de consultanţă pentru inovare referitoare la: asistenţă tehnologică; transfer tehnologic; achiziţia, protecţia şi comercializarea drepturilor de proprietate industrială; utilizarea standardelor**;**Nota :

Serviciile de consultanţă pentru inovare pot fi utilizate pe parcursul derulării proiectului, în diferite etape ale activităţilor de cercetare-dezvoltare şi/sau pentru introducerea în producţie a rezultatelor cercetării.

Toate serviciile de consultanţă sunt achiziţionate în vederea obţinerii de informaţii, proceduri, metode, instrumente, instrucţiuni privind modul de organizare, funcţionare/ derulare şi conducere a activităţilor firmei pentru realizarea obiectivelor proiectului.

e) achiziţia de servicii suport pentru inovare referitoare la: încercări şi testări în laboratoare de specialitate; marcarea calităţii, testare şi certificare; studii de piaţă;

f) activităţi pentru introducerea în producţie si realizare produs/ proces/ tehnologie/ serviciu, din care pot face parte de exemplu următoarele activităţi

achiziţia de active fixe necorporale (aplicaţii informatice, licenţe) necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv

achizitia de de utilaje şi echipamente necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv, dimensionate la volumul real de producţie;

17

Page 18: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

elaborarea documentaţiei de introducere în fabricaţie/ de punere în funcţiune/ de operare/ de aplicare ; pregătirea de fabricaţie/ de punere în fguncţiune/ de operare (experimentări, testări, încercări, analize); revizuirea documentaţiei tehnice de introducere în fabricaţie/ punere în funcţiune/ operare/ aplicare; punerea în fabricaţie/ funcţiune/ operare/ aplicare pentru produs/ proces/ tehnologie/ serviciu

(executarea seriei „zero” a produsului ori a instalaţiei-pilot/ realizarea procesului/tehnologiei/ serviciului nou semnificativ îmbunătăţite pentru clienţi, ca urmare a aplicării modelului/ procedeului/ procesului/ metodei inovative *; Activitate obligatorie pentru eligibilitatea propunerii de proiect.

g) activităţi de procurare de materii prime şi materiale necesare realizării proiectului (activitati de cercetare dezvoltare si activitati de introducere in productie si realizare produs/ proces/ tehnologie/ serviciu

h) activităţi de informare şi publicitate privind proiectul.

NOTĂ: Activitatea “punerea în fabricaţie/ funcţiune/ operare/ aplicare (executarea seriei „zero” a

produsului ori a instalaţiei-pilot/ realizarea de serviciului nou semnificativ îmbunătăţite pentru clienţi, ca urmare a aplicării modelului/ procedeului/ procesului/ metodei innovative” este conditie de eligibilitate si este obligatoriu cuprinsa in activitatile proiectului.

Activităţile de cercetare-dezvoltare pot fi externalizate prin achiziţia de servicii de cercetare-dezvoltare.

Activităţile de realizare a produsului/ procesului/ tehnologiei/ serviciului nu pot fi externalizate. Ele vor fi realizate în cadrul firmei, cu ajutorul personalului respectiv.

Nu este obligatoriu, dar nici interzis, ca un proiect să includă toate activităţile enumerate mai sus..

Un proiect nu poate include ca activităţi eligibile numai activităţi de cercetare-dezvoltare sau achiziţia de servicii pentru cercetare-dezvoltare.

Activitatile pentru managementul de proiect nu sunt eligibile, dar sunt obligatorii pentru eligibilitatea proiectului.

2.2.4 Cheltuieli eligibile Următoarele tipuri de cheltuieli sunt eligibile:

1. Cheltuieli pentru activităţile de cercetare-dezvoltare (cercetare industriala/ dezvoltare experimentală)- minim 30% din cheltuielile totale eligibile – conditie de eligibilitate 1.1. Cheltuieli de personal (cheltuieli salariale pentru cercetători, tehnicieni şi personal auxiliar în

măsura în care aceştia sunt angajaţi în proiectul de cercetare);1.2. Cheltuieli pentru achiziţia de servicii de cercetare-dezvoltare (cercetare industrial/ dezvoltare

experimentală);1.3. Cheltuieli pentru achiziţia de materii prime si materiale, necesare desfăşurării activităţilor de

cercetare-dezvoltare;1.4. Cheltuieli generale de administraţie (de regie) implicate direct de activităţile de cercetare-

dezvoltare 1.4.1 Servicii de comunicaţii (internet, telefon, servicii poştale şi de curierat);

18

Page 19: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

1.4.2 Plata utilităţilor (energia electrică, apă, canalizare, salubritate, energie termică, gaze naturale);1.4.3 Cheltuieli salariale pentru personalul administrativ;1.4.4 Cheltuieli inchiriere spatii necesare desfasurarii activitatilor de C-D

2. Cheltuieli pentru introducerea în producţie a rezultatelor cercetării si realizarea produsului/procesului/tehnologiei/serviciului- minim 40% din cheltuielile totale eligibile- conditie de eligibilitate2.1. Cheltuieli de personal (cheltuieli salariale pentru cercetători, tehnicieni şi personal auxiliar în

măsura în care aceştia sunt angajaţi în proiectul de cercetare);2.2. Cheltuieli pentru achiziţia de utilaje, instalaţii şi echipamente strict necesare pentru introducerea

rezultatelor cercetării în ciclul productiv;2.3. Cheltuieli pentru achiziţia de materii prime si materiale, necesare pentru introducerea în

producţie a rezultatelor cercetării si realizareaprodusului/procesului/tehnologiei/serviciului;2.4. Cheltuieli generale de administraţie (de regie) implicate direct de activităţile de introducere in

productie si realizarea produsului/procesului/tehnologiei/serviciului;2.4.1 Servicii de comunicaţii (internet, telefon, servicii poştale şi de curierat);2.4.2 Plata utilităţilor (energia electrică, apă, canalizare, salubritate, energie termică, gaze naturale);2.4.3 Cheltuieli salariale pentru personalul administrativ;2.4.4 Cheltuieli inchiriere spatii necesare desfasurarii activitatilor pentru introducerea în producţie a rezultatelor cercetării si realizarea produsului/procesului/tehnologiei/serviciului

2.5 Cheltuieli pentru achiziţia de active necorporale necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv:

2.5.1 Aplicatii informatice 2.5.2 Licente

3. Cheltuieli pentru servicii de consultanţă în domeniul inovării şi pentru serviciile de sprijinire a inovării3.1 Cheltuieli pentru servicii de consultanţă în domeniul inovării

3.1.1 Asistenţă tehnologică3.1.2 Servicii de transfer de tehnologie3.1.3 Consultanţă în materie de achiziţie, protejare şi comercializare a drepturilor de proprietate intelectuală ;3.1.4 Servicii de consultanta referitoare la utilizarea standardelor.

3.2 Cheltuieli pentru servicii suport pentru inovare3.2.1 Servicii de cercetare de piata3.2.2 Servicii in materie de incercari si testari in laboratoarele de specialitate;3.2.3 Servicii referitoare la cerificarea, testarea si marcarea calitatii produselor obtinute in proiect.

4. Cheltuieli pentru informare si publicitate pentru proiect

În afara acestor costuri eligibile, proiectul poate necesita o serie de alte costuri care nu sunt eligibile, dar sunt necesare pentru bună implementare a proiectului. Aceste costuri se suportă de către beneficiar, fără a fi luate în considerare la determinarea contribuţiei publice.

Cheltuielile de management de proiect nu sunt eligibile , dar sunt obligatorii;

19

Page 20: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

Cheltuielile generale de administraţie ( implicate direct de activităţile de cercetare-dezvoltare si in activitatile de realizare a produsului) sunt eligibile în limita a 10% din costurile directe eligibile ale proiectului. Cheltuielile generale de administraţie reprezintă cheltuielile efectuate pentru funcţionarea de ansamblu a beneficiarului şi care nu pot fi atribuite direct unei anumite activităţi din cadrul proiectului. Metoda de calcul folosită pentru calculul pro-ratei pentru decontarea cheltuielilor generale de administraţie este stabilită de către Autoritatea de Management şi se ataşează în anexă la contractul de finanţare.

Cheltuielile efectuate de beneficiar sunt considerate eligibile de la data intrãrii în vigoare a contractului de finanţare semnat între beneficiar şi Organismul Intermediar pentru Cercetare, cu excepţia

Cheltuieli pentru înfiinţare şi înregistrare spin-off, care sunt eligibile de la data la care proiectul a fost selectat pentru finanţare.

Achizitia rezultatului de la care porneste proiectul nu este activitate/cheltuiala eligibila.

2.2.5 Modalități de finanțareAsistenţa financiară nerambursabilă pe proiect: max. 840.000,00 lei şi nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000,00 Euro, la data semnării contractului de finanţare, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau comunitare

Pentru beneficiarii care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului rutier, valoarea totală a a asistenţei financiare nerambursabile este de max. 420.000 lei şi nu poate depăşi echivalentul în lei a 100.000 Euro, la data semnării contractului de finanţare, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau comunitare

Valoarea grantului va reprezenta maxim 90% din valoarea totală a costurilor eligibile ale proiectului. Restul de 10% din costurile eligibile ale proiectului vor reprezenta contribuţia proprie a beneficiarului din fonduri private.

Modul de finanţare a proiectelor pentru această operaţiune este în conformitate cu prevederile schemei de ajutor „de minimis”, aprobată prin Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr.xxxx. Ea a fost elaborată pe baza Regulamentul Comisiei Europene NR. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ 352 din 24.12. 2013

CAPITOLUL 3 : DEPUNEREA CERERII DE FINANȚARE

3.1. Instrucțiuni privind depunerea cererii de finanțareSolicitantul trebuie să depună propunerea astfel:

Þ “Cererea de finanţare”, înregistrare electronică conform instrucţiunilor de la 3.3.1;Þ Documentele şi datele în RPC, înregistrare/actualizare conform instrucţiunilor de la 3.3.2 Þ “Documentele însoţitoare”, transmise la Birourile regionale ale DG-OI corespunzătoare regiunii în care

îşi desfăşoară activitatea instituţia solicitantă conform instrucţiunilor de la 3.3.3.Þ Data limită până la care se primesc cereri de finanţare pentru această competiție se anunţă în cererea/

apelul de proiecte pe site–ul www.poscce.research.ro/

3.3.1. Transmiterea electronică a “Cererii de finanţare”Pagină web de înregistrare a propunerii este următoarea: https://structurale.ancs.ro/.

20

Page 21: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

Pentru a transmite o cerere de finanțare, trebuie parcurşi următorii paşi: Pasul 1: Se completează “off-line” cererea de finanţare de către solicitanţi, în limba română, inclusiv CV-urile persoanelor care vor face managementul proiectului şi a persoanelor care vor opera şi utiliza infrastructura.Pasul 2: Directorul de proiect crează un cont nou de la butonul 'creare cont' din bara stânga a paginii. Pasul 3: Directorul de proiect se autentifică introducând în partea din stânga paginii adresa de e-mail şi parola trimisă automat de aplicaţie la această adresă, la scurt timp după crearea contului. (Vă recomandăm să verificaţi şi în directoarele “Bulk” sau “Junk” din căsuţa poştală.) Pasul 4: Se face click pe butonul 'înregistrare proiect' şi se completează câmpurile solicitate. Se încarcă cererea de finanţare, precum şi CV-urile personalului, într-un singur fişier tip .pdf. Numărul de întregistrare a cererii de finanţare apare pe ecran şi este transmis şi pe e-mail. Pasul 5: Se poate vizualiza proiectul depus, făcând click pe butonul 'proiecte depuse'. Pasul 6: Se iese din cont cu 'logout'. Nu se scanează documentele scrise reprezentând cererile de finanţare. Acestea se încarcă în documente de tip PDF sau Word.Orice cerere de finanţare înregistrată electronic după termenul limită va fi automat respinsă.

3.3.2 Înregistrarea/actualizarea documentelor şi datelor în RPCPentru accesarea Registrului Potenţialilor Contractori (RPC) se utilizează următoarea adresă: http://rpc.ancs.ro/

Pentru înscrierea corectă şi completă a informaţiilor privind organizaţia dumneavoastră este necesar, ca înainte de a începe înscrierea, să parcurgeţi următoarele etape: - după obţinerea contului şi a parolei pentru organizaţia dumneavoastră (prin accesarea adresei date mai sus), să vizualizaţi conţinutul RPC pentru a vedea care sunt informaţiile pe care trebuie să le înscrieţi; - să aveţi la dispoziţie, atunci când începeţi înscrierea, toate informaţiile care vă sunt necesare, actualizate; - să scanaţi cu rezoluţia de 100 dpi documentele:

1. Statutul; 2. Act juridic de înfiinţare a instituţiei;3. Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului;4. Extras de la Registrul Comerţului cu informaţii despre acţionari, capital social; 5. Bilanţurile oficiale pe ultimii trei ani, inclusiv Contul de Profit şi Pierdere.

3.3.3 Documentele însoţitoare Documentele însoţitoare anexă la cererea de finanţare trebuie să ajungă în plic sigilat, transmis prin poştă, în mod recomandat, sau prin curier privat sau înmânate direct (o confirmare de primire semnată şi datată îi va fi înmânată celui care predă plicul/solicitantului) la adresele de mai jos:Þ Data limită până la care se depun sau transmit documentele însoţitoare pentru această competiție se

anunţă în cererea/ apelul de proiecte pe site–ul www.poscce.research.ro/.

Birourile Regionale

Nr. Crt Regiunea Judeţe componente Adresele Birourilor Regionale ale OI Cercetare

Nord Est Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui

Birou regional IaşiÎn sediul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad", Aleea Sadoveanu nr. 3 (clădirea editurii,et 1), Iaşi, judeţul IaşiŢel. 0232/219.006Implementare : Gabriela Doboş, e-mail: [email protected] : Iuliu Jica, e-mail : iuli[email protected] financiar şi control: Adina Vădanei, e-

21

Page 22: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

mail : [email protected] Est Brăila, Buzău,

Constanţa. Galaţi, Vrancea, Tulcea

Se transmit la Biroul regional Târgoviştestr. Aleea Sinaia, nr. 13, Universitatea Valahia - campus, Institut de Cercetare, et. 2, sala A21, jud. Dâmboviţa, cod poştal 130004, Târgovişte, judeţul DâmboviţaŢel: 0245/210.314Implementare : Clara Constantinescu, e-mail: [email protected] Birou regional ConstanţaÎn sediul Universităţii Ovidius Constanţa, B-dul Mamaia nr.124, cod poştal 900527, judeţul Constanţa (cămin ÎI, et. 4, camera 2)Ţel: 0341/446579Monitorizare și management financiar: Lăstuna Alina Rolea, e-mail: [email protected]

Sud Muntenia

Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman

Birou regional Târgoviştestr. Aleea Sinaia, nr. 13, Universitatea Valahia - campus, Institut de Cercetare, et. 2, sala A21, jud. Dâmboviţa, cod poştal 130004, Târgovişte, judeţul DâmboviţaŢel: 0245/210.314Implementare : Clara Constantinescu, e-mail: [email protected] : Viviana Filip, e-mail : [email protected] financiar şi control: Cristian Păsărică, e-mail : [email protected] , ţel: 021.319.23.20

Sud Vest Oltenia

Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea

Birou regional CraiovaÎn sediul Institutului de Proiectări şi Automatizări SĂ – IPA SĂ Sucursala CIFATT, Str. Ştefan cel Mare nr.12, judeţul Dolj, ţel: 0351/439440Implementare : Augustin Corneanu, e-mail: [email protected] financiar şi control: Mihaela Brînzan, e-mail: [email protected] , Lucian Tudoran: e-mail [email protected] :Mihaela Dancau: e-mail [email protected]

Vest Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş

Birou regional TimişoaraÎn sediul Intitutului de Studii și Proiectări Energetice - ISPE Timișoara, str.Gheorghe Lazăr nr.18-20 Implementare : Gabriel Cristescu, e-mail : [email protected] : Gheorghe Crişan, e-mail: [email protected] financiar şi control: Alina Mucichescu, e-mail : [email protected]

Nord Vest Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu-Mare, Maramureş

Birou regional ClujÎn sediul Universităţii Tehnice Cluj-Napoca, din clădirea CIA (Compania de Informatică Aplicată –(fostul Centru Teritorial de Calcul Cluj) Str. Republicii nr. 107, etaj 3, camera 309/310, Cluj-NapocaTel/Fax: 0264 590 445

22

Page 23: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

Implementare: Cristina Chiorean, e-mail: [email protected] : Rodica Meza, e-mail : [email protected] financiar şi control: Katona Reka, e-mail : [email protected]

Centru Sibiu, Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş

Birou regional Alba-IuliaÎn sediul Universităţii „1 Decembrie 1918”, str. Nicolae Iorga nr.11-13, corp D, et.3, camera 18, cod poştal 510009, judeţul AlbaTel/fax: 0258/831.030 Implementare : Nicoleta Buda, e-mail : [email protected] : Ana Maria Roman Negoi, e-mail: [email protected] financiar şi control: Florentina Sas, e-mail : [email protected]

Bucureşti-Ilfov

Bucureşti, Ilfov Birou regional BucureştiÎn sediul MEN - CercetareStr.I.D.Mendeleev nr.21-25, sector 1, cod poştal 010362Implementare : Daniela Ghiculescu, ţel: 021.310.03.73, e-mail: [email protected] : Mircea Chiş; ţel.021.317.76.33, e-mail: [email protected] Financiar: Monica Ţurcan, ţel.: 021.319.23.20; e-mail:[email protected]: Daniela Gheorghian; ţel: 021.316.00.86; e-mail:[email protected]

Documentele însoţitoare ale cererii de finanţare expediate prin orice alt mijloc (de ex. prin fax sau prin e-mail) vor fi respinse.

Plicul trebuie să aibă înscris:

codul competiţiei: XXXXX denumirea instituţiei solicitante, adresa ei (inclusiv codul poştal) şi Codul Unic de Înregistrare / Codul

de Înregistrare Fiscală; Pentru spin-off se trec datele directorului de proiect. denumirea Organismului Intermediar: Direcţia Generală Organism Intermediar pentru Cercetare –

Birou Regional, Regiunea .......... numărul de înregistrare electronică a cererii de finanţare titlul proiectului tipul proiectului valoarea totală a proiectului, respectiv valoarea finanţării nerambursabile solicitate numele complet al directorului de proiect şi datele de contact ale acestuia numele complet al reprezentantului lega şi datele de contact ale acestuia – pentru start-up. Numărul de înregistrare în Registul Potenţialilor Contractori

Important: Plicul va fi însoţit de adresa de înaintare (2 exempare) a propunerii de proiect, semnată de reprezentantul legal al instituţiei solicitante, care va preciza elementele de identificare prezentate mai sus.Documentele însoţitoare se vor depune în două dosare care să conţină fiecare câte un exemplar din fiecare document însoţitor solicitat. Fiecare dosar trebuie să conţină lista documentelor însoţitoare* (formatul de mai jos). Ordinea de

23

Page 24: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

îndosariere trebuie să fie cea din tabelul cu documentele însoţitoare.

Lista Documentelor însoţitoare

ID ...........................................Aplicant..................................Titlu proiect............................Tip proiect..............................

Document Nr. anexă

Cerinţe Da N/A Pag.

pentru START - UP

Contract de vânzare-cumpărare/titlu de proprietate (unde este cazul)

copie*- 2 exemplare

Declaraţie pe propria răspundere că terenul/imobilul nu face obiectul unui litigiu (unde este cazul)

stampilată şi semnată de reprezentantul legal al instituţiei

original şi 1 copie

Contract de închiriere pentru spaţii/imobile copie*- 2 exemplare

Declaraţie pe proprie răspundere privind eligibilitatea

Anexa 2.1

stampilată şi semnată de reprezentantul legal al instituţiei 2 exemplare în original

Declaraţie pe proprie răspundere că nu a beneficiat de ajutoare de stat sau ajutoare de minimis acordate pentru aceleaşi costuri eligibile

Anexa 2.2

stampilată şi semnată de reprezentantul legal al instituţiei 2 exemplare în original

Declaraţie pe proprie răspundere privind ajutoarele de minimis de care a beneficiat pe parcursul precedenţilor doi ani fiscali, precum şi în anul fiscal în curs

Anexa 2.3

stampilată şi semnată de reprezentantul legal al instituţiei 2 exemplare în original

Certificatul constatator de la Registrul Comerţului original şi 1 copie*

Drept de proprietate asupra unui brevet/cerere de brevet, sau asupra rezultatelor de cercetare, pentru diploma de doctor (pct 2.2.1.1)

original şi 1 copie* sau 2 copii, după caz

Declaraţia de certificare a aplicaţiei Anexa 2.4

stampilată şi semnată de reprezentantul legal al instituţiei 2 exemplare în original

Adeverinţă din partea instituţei, - directorul de proiect este angajatul Start-up-ului.

2 exemplare

Planul de afaceri şi nota de fundamentare si ofertele (pe CD-ROM)

Anexa 3

3 CD-ROM

24

Page 25: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

Nota de fundamentare Anexa 4

2 exemplare în original

stampilată şi semnată de reprezentantul legal al instituţiei

Declarația privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile incluse în bugetul proiectului propus spre finanțare, din instrumente structural

Anexa 6

stampilată şi semnată de reprezentantul legal al instituţiei 2 exemplare în original

Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului RPC

Extras de la Registrul Comerţului cu informaţii despre acţionari, capital social

RPC

Stătut şi act juridic de înfiinţare a instituţiei RPC

Bilanţurile oficiale pe ultimii 2 ani (sau pe perioada de funcţionare), inclusiv Contul de Profit şi Pierdere; se admite şi întreprindere nou înfiinţată care nu are bilanţ

RPC

pentru SPIN-OFF

Declaraţia de certificare a aplicaţiei Anexa 2.4

semnată de initiatorul spin-off-ului 2 exemplare în original

Drept de proprietate asupra unui brevet/cerere de brevet sau asupra rezultatelor de cercetare, pentru diploma de doctor (pct 2.2.1.1)

original şi 1 copie*

sau 2 copii*, după caz

Spin-off-ul dispune de un spaţiu în care să-şi desfăşoare activitatea

- 2 ex. copie* după documentele de proprietate/închiriere

Adeverinţă din partea instituţei, - directorul de proiect este angajatul unei organizaţii de drept public de cercetare

Original şi 1 copie*

Declaraţie pe propria răspundere (sau cazierul judiciar) a directorului de proiect că nu a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

Original şi 1 copie*

Planul de afaceri şi nota de fundamentare si ofertele ( pe CD-ROM)

Anexa 3

3 CD- ROM

Nota de fundamentare Anexa 4

2 exemplare în original

semnată de initiatorul spin-off-ului

25

Page 26: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

Declarația privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile incluse în bugetul proiectului propus spre finanțare, din instrumente structural se va respecta pentru spin-off-ul infiintat

Anexa 6

semnată de initiatorul spin-off-ului 2 exemplare în original

*) - pe copie se specifică „conform cu originalul”, se semnează de reprezentantul legal al instituţiei (unde este cazul) şi se ştampilează pe fiecare pagină (în cazul spin-off-ului nu este obligatoriu).

- documentele justificative vor respecta condiţiile precizate la capitolele 2.2.1 şi 2.2.2.

Informaţii suplimentareEventualele întrebări pot fi trimise prin e-mail, la adresa de mai jos: Adresa e-mail: <[email protected] >

Întrebările care ar putea fi relevante şi pentru alţi solicitanţi, împreună cu răspunsurile, vor fi publicate pe pagina de internet www.poscce.research.ro pe pagina Fondurilor Structurale.

CAPITOLUL 4 : VERIFICARE, EVALUARE ȘI SELECȚIE

4.1. Verificarea conformității și eligibilității Cererea de finanțare este considerată înscrisă în competiţie dacă se îndeplinesc următoarele condiţii, până la data limita de închidere a competiţiei:

cererea de finanţare a fost înregistrată electronic, după publicarea Cererii/ Apelului de propuneri de proiecte pentru „Proiecte CDI pentru Spin-off-uri şi Start-up-uri inovatoare”;

solicitantul este înregistrat în RPC, iar documentele şi datele sunt actualizate; documentele însoţitoare au ajuns şi au fost înregistrate la Biroul Regional OI .

Regulile de verificare formală:

Verificarea formală a cererilor de finanţare este organizată de Birourile Regionale OI. Verificarea formală presupune completarea listei de verificare formală (anexă la Cererea de propunere

de proiecte). Răspunsurile la întrebările legate de verificarea formală pot fi „Da”, sau „Nu”. Dacă propunerea este incompletă, în sensul că lipsesc unele documente însoţitoare sau unul sau mai

multe dintre aceste documente nu sunt semnate şi ştampilate conform cerinţelor, solicitantul va primi o scrisoare/fax de înştiinţare din partea OI Cercetare pentru a-şi completa propunerea. Dacă în 5 zile de la primirea scrisorii/faxului, solicitantul nu se conformează cerinţelor, propunerea este respinsă.

Pentru a fi admisă, propunerea trebuie să obţină răspuns pozitiv la toate întrebările. În caz contrar, propunerea este respinsă

Verificarea eligibilităţii solicitantului şi a proiectuluiSunt verificate din punct de vedere al eligibilităţii doar cererile de finanţare admise în urma verificării formale.

Reguli de verificare a eligibilităţii:

Verificarea eligibilităţii este organizată de Birourile Regionale OI. Verificarea eligibilităţii presupune verificarea eligibilităţii atât a solicitantului, cât şi a propunerii

conform fişei de eligibilitate (anexă la Cererea/ apelul de propuneri de proiecte). Răspunsurile la întrebările legate de verificarea eligibilităţii pot fi „Da”, sau „Nu”. Pentru a fi admisă, propunerea trebuie să obţină răspuns pozitiv la toate întrebările. În caz contrar,

propunerea este declarată neeligibilă şi nu se evaluează. 26

Page 27: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

La încheierea etapei de verificare formală şi a eligibilităţii, solicitanţilor li se trimit, prin fax sau email , cu confirmare de primire, scrisori de acceptare sau de respingere, după caz. Lista proiectelor înscrise cu rezultatele verificării formale şi eligibilităţii este publicată pe site-ul www.research...........

4.2. Evaluarea cererilor de finanţare

Evaluarea cererilor de finanţare se desfăşoară în două faze:- Faza evaluării individuale, în care fiecare evaluator acordă un punctaj pentru fiecare criteriu și subcriteriu

examinat şi consemnează un comentariu ataşat punctajului.- Faza evaluării în panel. Panelul este format din 2 evaluatori, 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în

domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică.Evaluatorii din panel completează Fişa de evaluare panel care cuprinde punctajele, comentariile şi recomandările privind propunerea. În cazul în care nu se ajunge la consens în privinţa punctajului, propunerea se transmite spre evaluare unei alte grupe şi, dacă nici în această grupă nu se obţine consens în privinţa punctajului, se face media aritmetică a punctajelor propuse de fiecare membru al grupelor de evaluare.Organismul Intermediar transmite, prin fax sau email, cu confirmare de primire, solicitanţilor fişele de evaluare panel. Ele vor fi stampilate de DG-OI. Rezultatele evaluării şi informaţii legate de modul de depunere a eventualelor contestaţii se publică pe site-ul OI: www.poscce.research.ro.

Pentru evaluare se va analiza conţinutul Cererii de Finanţare şi al Planului de Afaceri şi se vor acorda, pentru fiecare dintre criteriile din grila de evaluare, note după următorul punctaj:0 puncte - propunerea nu răspunde subcriteriului sau se adresează într-o manieră vagă, fără să răspundă concret cerinţelor.1 punct – propunerea răspunde subcriteriului, deşi unele aspecte mai pot fi îmbunătăţite2 puncte - propunerea se adresează pe deplin tuturor aspectelor relevante ale subcriteriului analizat.Nu se acordă punctaj cu zecimale.Fiecare subcriteriu trebuie analizat şi punctat corespunzător. Fiecare punctaj acordat trebuie justificat cu argumente relevante pentru Solicitantul finanţării nerambursabile.Punctajul pentru criterii este ponderat.

CRITERIU ELIMINATORIU:

CRITERIU ELIMINATORIU DA NUCererea de finanţare se încadrează în unul dintre domeniile de specializare inteligenta si sanatate definite în anexa 5 a ghidului solicitantului

Evaluarea se face exclusiv pe baza datelor oferite de aplicant în Cererea de Finanțare.Dacă răspunsul este NU, proiectul se respinge şi nu se evaluează.

Criteriul 1. RelevanţaSe va urmări modul în care propunerea răspunde obiectivelor competiţiei operaţiunii, prezentate în cererea de finanțare.

Criteriu

Scor maxim neponderat

Scor maxim Pondere x5

Scor obţinut neponderat

Scor final

Relevanţa şi impactul socio-economic al proiectului 10 5027

Page 28: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

1.1. Aportul ştiinţific şi/sau de inovare a proiectului 2 101.2. Viabilitatea implementării proiectului prin obţinerea de rezultate aplicabile în economie

2 10

1.3. Contribuţia proiectului la dezvoltarea activităţilor de CDI în întreprindere

2 10

1.4. Dezvoltarea de produse/tehnologii/procese/servicii care să răspundă unei probleme/nevoi/oportunităţi identificate într-un anumit domeniu/sector economic

2 10

1.5. Posibilitatea creării de noi locuri de muncă în cadrul întreprinderii datorită proiectului

2 10

Pentru această secţiune se vor examina Cererea de Finanţare, în special capitolele : Descrierea Proiectului Indicatori Planul de afaceri, capitolele I, III, IV, V şi VI.

Se va evalua:

1.1. Gradul de noutate/originalitate al soluţiilor, metodelor, instrumentelor de lucru propuse, nivelul parametrilor de performanţă şi calitate ai soluţiei propuse, gradul de conformitate cu cerinţele reglementarilor şi standardelor corespunzătoare de nivel european sau internaţional (calitate, mediu, risc etc). Vor fi corelate informaţiile din Cererea de finanţare Descrierea Proiectului, capitolul III şi capitolul IV din Planul de Afaceri

1.2. Măsura în care activităţile propuse în cadrul proiectului sunt viabile din punct de vedere tehnic şi/sau economic pentru a produce şi/ sau a comercializa rezultatele proiectului. Măsura în care proiectul propune utilizarea şi asimilarea de servicii avansate, contribuţia proiectului la dezvoltarea domeniului/ domeniilor vizate sau sectorului economic vizat (dinamizarea sectorului economic). Vor fi analizate informaţiile prezentate în Cererea de finanţare, Descrierea proiectului (activităţi, rezultate) şi capitolul IV din Planul de Afaceri. De asemenea se va analiza măsura în care scopul, obiectivele şi ideea propunerii sunt în conformitate cu obiectivele cererii de propuneri de proiecte şi cu Planul de afaceri. Se vor analiza pct. Descrierea proiectului (Obiectivul proiectului) şi cap.I din Planul de Afaceri şi obiectivele din cererea de propuneri de proiecte.

1.3. Modul în care, prin realizarea proiectului, întreprinderea va dezvolta aptitudini/competenţe pentru a deveni o entitate inovativă. Vor fi analizate pct. Descrierea proiectului şi capitolul VI din Planul de Afaceri.

1.4. Modalitatea prin care, prin implementarea proiectului de CDI, se va răspunde concret unei probleme/nevoi/oportunităţi identificate într-un domeniu/sector economic, ca prioritate într-o Strategie Regională de inovare sau într-o strategie sectorială. Se vor corela informaţiile din Cererea de finanţare (Descrierea proiectului şi pct. Relaţia cu alte programe, strategii, proiecte) şi capitolele III şi IV din Planul de Afaceri. Se va analiza modul în care au fost corect identificaţi beneficiarii/grupul ţintă care vor fi vizaţi de rezultatele obţinute prin implementarea proiectului direct sau indirect. Se vor analiza pct. Potenţialii beneficiari ai proiectului şi capitolul III din Planul de Afaceri.

1.5. Măsura în care proiectul contribuie la crearea de noi locuri de muncă. Vor fi corelate informaţiile din Cererea de finanţare pct. Indicatori şi capitolul V din Planul de Afaceri. De asemenea se vor evalua şi CV-urile echipei care va asigura implementarea proiectului.

Criteriul 2. Calitate şi maturitateCriteriu Scor

maxim

Scor maxim

Scor obţinut

Scor final

28

Page 29: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

neponderat

Pondere x3

neponderat

2. Calitate şi maturitate 10 302.1. Corelarea între activităţile propuse, resursele necesare şi scopul proiectului

2 6

2.2. Nivelul de pregătire/maturitate al proiectului, bugetul proiectului

2 6

2.3. Metodologia de implementare a proiectului şi riscurile asumate 2 62.4. Capacitatea de implementare a proiectului 2 62.5. Contribuţia la dezvoltarea durabilă şi egalitatea de şanse 2 6

Pentru această secţiune se vor examina Cererea de Finanţare, capitolul în special pct. Descrierea activităţilor proiectului şi Impactul asistenţei financiare nerambursabile asupra implementării proiectului, Concordanţa cu politicile UE şi legislaţia naţională, capitolul Pachetul de finanţare a proiectului precum şi capitolele IV şi VII din Planul de Afaceri. De asemenea se vor analiza CV-urile echipei care va asigura managementul proiectului.

Se va evalua:

2.1. Măsura în care solicitantul a identificat corect activităţile în funcţie de tipul de proiect propus şi de scopul acestuia. Derularea activităţilor trebuie să urmeze o secvenţă logică şi să conducă la rezultatele propuse, iar resursele umane şi financiare să fie estimate şi repartizate adecvat pe activităţi. Descrierea clară a obiectivelor urmărite prin realizarea proiectului. Activităţile, planificarea acestora sunt realiste şi asigură realizarea obiectivelor proiectului. Proiectul conţine indicatori de performanţă măsurabili şi cuantificabili ce pot fi verificaţi în mod obiectiv.

2.2. Corelarea între Cererea de Finanţare şi datele din Planul de afaceri capitolul VII şi calitatea propunerii tehnice şi financiare: obiective şi activităţi clare, planificarea adecvată a implementării, coerenţa obiectivelor planificate cu activităţile propuse, graficul de implementare şi bugetul proiectului. Se va urmări eligibilitatea cheltuielilor propuse şi respectarea condiţiilor de finanţare şi dacă bugetul este corelat cu activităţile proiectului. De asemenea se va analiza dacă Solicitantul estimează finalizarea achiziţiilor publice în maximum 3 luni de la contractare.

2.3. Se va evalua metodología de implementare a proiectului. Aceasta va fi corelată cu informaţiile privind modul de realizare a fiecărei activităţi, cu persoanele responsabile, rezultatele preconizate şi durata de realizare a acestora. Se va evalua dacă activităţile proiectului sunt clar identificate, detaliate şi strâns corelate în cadrul calendarului de realizare, cu atribuţiile membrilor echipei de proiect şi cu planificarea achiziţiilor publice. De asemenea se vor aprecia riscurile implicate de implementarea proiectului şi se va evalua modul în care acestea sunt identificate de către solicitant precum şi modul în care sunt propuse soluţii fezabile.

2.4. Se vor analiza CV-urile echipei care va asigura managementul proiectului, sarcinile şi responsabilităţile în cadrul proiectului corelate cu activităţile previzionate a se realiza. Vor fi corelate informaţiile din Cererea de Finanţare şi capitolul V din Planul de Afaceri.

2.5. Modul în care proiectul contribuie la introducerea şi/sau utilizarea de echipamente, tehnologii care asigura protecţia mediului şi/sau care conduc la diminuarea consumurilor de materii prime, materiale, de energie, combustibil. Se va analiza modul în care se asigură respectarea principiului egalitatea de şanse în activităţile proiectului. Vor fi corelate informaţiile din Cererea de Finanţare şi capitolul IV şi V din Planul de Afaceri.

Criteriul 3. Sustenabilitate şi capacitatea solicitantului de operare29

Page 30: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

Criteriu

Scor maxim neponderat

Scor maxim Pondere x2

Scor obţinut neponderat

Scor final

3. Sustenabilitate şi capacitatea solicitantului de operare 10 203.1. Sustenabilitatea financiară a propunerii 2 43.2. Calitatea planului de afaceri 2 43.3. Corelarea datelor financiare 2 43.4. Nivelul de cooperare 2 43.5. Sustenabilitatea instituţională administrative 2 4

1. Pentru această secţiune se vor examina Cererea de finanţare în special pct. Sustenabilitatea proiectului, Impactul asistenţei financiare nerambursabile asupra implementării proiectului, capitolul Pachetul de finanţare a proiectului şi capitolele V, VI şi VIII din Planul de Afaceri.

Se va evalua:

3.1. Capacitatea întreprinderii de a aplica rezultatele proiectului în activităţile sale şi a genera venituri precum şi capacitatea de a acoperi costurile de operare şi întreţinere după încetarea finanţării nerambursabile prin valorificarea rezultatelor activităţii de cercetare. Se vor evalua rezultatele analizei financiare prezentate în capitolul VIII din Planul de Afaceri privind fezabilitatea financiară a perioadei de operare a rezultatelor activităţii de cercetare. Se va ţine cont de indicatorii de rentabilitate financiară analizaţi în capitolul VIII - Planul financiar din Planul de Afaceri

3.2. Datele prezentate sunt suficiente, corecte şi susţin implementarea proiectului. Analiza pieţei susţine cererea de produse/ servicii propuse, competitorii sunt corect identificaţi şi analizaţi, este prezentat avantajul competitiv al produselor/serviciilor/tehnologiilor rezultate ca urmare a implementării proiectului. De asemenea strategia de marketing identifică instrumente adecvate şi eficiente de susţinere a rezultatelor cercetării şi mai ales a dezvoltării pe termen mediu şi lung a întreprinderii. Proiecţiile financiare sunt corelate cu strategia de marketing şi cu analiza pieţei, sunt realiste şi realizabile. Estimarea costurilor şi a veniturilor sunt corelate cu întreg planul de afaceri şi susţin bugetul de venituri şi cheltuieli. Se vor evalua datele din din Cererea de Finanţare şi cap.III, VII şi VIII din Planul de afaceri.

3.3. Estimarea costurilor şi a veniturilor fundamentează corect proiecţiile financiare şi există o corelare strânsă între acestea şi rezultatele finaciare. De asemenea se va evalua modul în care solicitantul a identificat riscurile asociate planului financiar şi a realizat analiza de sensibilitate luând în calcul minim trei variabile critice. Se va evalua cap.VIII din Planul de afaceri.

3.4. Se va evalua modul prin care întreprinderea va dezvolta parteneriate şi cooperări cu alte instituţii de cercetare sau întreprinderi din ţară şi străinătate pentru a menţine caracterul inovativ şi a dezvolta activităţile de cercetare. Se va ţine cont de cap. VI din Planul de afaceri.

3.5. Se va evalua capacitatea de a asigura menţinerea, întreţinerea, funcţionarea investiţiei/întreprinderii, după încheierea proiectului şi încetarea finanţării nerambursabile. Se vor corela informaţiile din Cererea de Finanţare şi capitolele V şi VI din Planul de Afaceri. Se va ţine cont de CV-urile echipei proiectului din cadrul întreprinderii şi efectul stimulator al activităţii acestora pentru a deveni o entitate inovativa.

În cazul în care prin proiect nu se ajunge la comercializarea produsului/ serviciului , se va evalua capacitatea solicitantului de a continua celelalte etape ale inovării până la introducerea pe piaţă a produsului/ serviciului. Toate observaţiile se completează în secţiunea “Comentarii” a fişei de evaluare.

4.3 Comunicarea rezultatelor peliminare

30

Page 31: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

Organismul Intermediar transmite, prin fax sau email, cu confirmare de primire, solicitanţilor fişele de evaluare panel. Ele vor fi stampilate de DG-OI. Rezultatele evaluării şi informaţii legate de modul de depunere a eventualelor contestaţii se publică pe site-ul OI:www.poscce.research.ro.

Contestaţiile se vor referi numai la eventualele vicii de procedură pe care solicitantul le consideră neconforme cu precizările din  „Cererea de propunere de proiecte” şi „Ghidul Solicitantului” privind metodologia de evaluare şi selecţie a proiectelor. Contestaţiile vor fi semnate de către directorul de proiect şi reprezentantul legal al instituţiei.

4.3. Depunerea și soluționarea contestațiilorContestaţiile se depun sau se transmit la Organismul intermediar pentru Cercetare. Contestaţiile vor fi analizate de Comisia pentru rezolvarea contestaţiilor. Comisia de rezolvare a contestaţiilor va analiza şi va răspunde în scris la aspectele semnalate în contestaţie.

.4. Reguli specifice de selecție

După parcurgerea etapelor de evaluare şi soluţionare a contestaţiilor, propunerile de proiecte se grupează în următoarele categorii de proiecte:

- admise la finanţare: proiecte cu punctajul ≥ 60 puncte- respinse la finanţare: sub 60 puncte

1. Propunerile de proiecte „admise la finanţare” vor fi clasificate în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute. Propunerile care au obţinut acelaşi punctaj se departajează după următoarele criterii:- scorul obţinut pentru : Relevanţa şi impactul socio-economic al proiectului Sustenabilitate şi capacitatea solicitantului de operare

2. Vor fi selectate pentru finanţare propunerile de proiecte „admise la finanţare” în ordinea descrescătoare a punctajelor totale, în limita bugetului competiţiei anunţat în „Cererea/ apelul de propuneri de proiecte”.Bugetul propus pentru finanţare este stabilit în urma verificării eligilibilităţii cheltuielilor din propunerea de proiect în conformitate cu Ordinul…………….. şi în condiţiilor de finanţare din schema „Ajutor de minimis pentru sprijinirea start-up-urilor şi spin off-urilor inovatoare“. Vor fi accepate pentru finanţare doar cheltuielile eligibile, care nu au beneficiat de alte ajutoare de stat sau ajutoare de minimis acordate pentru aceleaşi cheltuieli eligibile care fac obiectul prezentei propuneri, şi respectă prevederile privind cumulul de ajutor de minimis.

4.5 Comunicarea rezultatelor finale Rezultatele procesului de evaluare şi selecţie sunt avizate de AM şi aprobate de …………………... Propunerile de proiecte admise pentru finanţate se publică pe site-ul :www.poscce.research.ro

31

Page 32: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

LISTA ANEXELOR LA GHIDUL SOLICITANTULUI

Anexa 1 – Cererea de finanţare

Anexa 2 – Lista documentelor însoţitoare la Cererea de Finanţare şi modele pentru declaraţii: 2.1. Declaraţie pe proprie răspundere privind eligibilitatea2.2 Declaraţie pe proprie răspundere că nu a beneficiat de ajutoare de stat sau ajutoare de minimis acordate pentru aceleaşi costuri eligibile;2.3 Declaraţie pe proprie răspundere privind ajutoarele de minimis de care a beneficiat pe parcursul precedenţilor doi ani fiscali, precum şi în anul fiscal în curs2.4 Declaraţia de certificare a aplicaţiei2.5. Declaraţie pe proprie conform căreia, dacă în termen de 5 ani de la data încheierii contractului de finanţare în condiţiile în care proiectul este selectat pentru finanţare (până la ultimul raport de la sfârşitul perioadei de durabilitate), nu se obţine brevetul înregistrat, firmă va avea obligaţia de a returna asistenţă financiară nerambursabila primită

Anexa 3 – Model de Plan de Afaceri

Anexa 4 – Nota de fundamentare

Anexa 5 – Lista domeniilor și subdomeniilor de specializare inteligenta și sănătate

32

Page 33: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

ANEXA 2 A GHIDULUI SOLICITANTULUI

LISTA DOCUMENTELOR ÎNSOŢITOARE LA CEREREA DE FINANŢARE

Document Nr. anexă

Cerinţe

pentru START - UP

Contract de vânzare-cumpărare/titlu de proprietate (unde este cazul)

copie*- 2 exemplare

Declaraţie pe propria răspundere că terenul/imobilul nu face obiectul unui litigiu (unde este cazul)

stampilată şi semnată de reprezentantul legal al instituţiei

original şi 1 copie

Contract de închiriere pentru spaţii/imobile copie*- 2 exemplare

Declaraţie pe proprie răspundere privind eligibilitatea

Anexa 2.1

stampilată şi semnată de reprezentantul legal al instituţiei 2 exemplare în original

Declaraţie pe proprie răspundere că nu a beneficiat de ajutoare de stat sau ajutoare de minimis acordate pentru aceleaşi costuri eligibile

Anexa 2.2

stampilată şi semnată de reprezentantul legal al instituţiei 2 exemplare în original

Declaraţie pe proprie răspundere privind ajutoarele de minimis de care a beneficiat pe parcursul precedenţilor doi ani fiscali, precum şi în anul fiscal în curs

Anexa 2.3

stampilată şi semnată de reprezentantul legal al instituţiei 2 exemplare în original

Certificatul constatator de la Registrul Comerţului original şi 1 copie*

Drept de proprietate asupra unui brevet/cerere de brevet, sau asupra rezultatelor de cercetare, pentru diploma de doctor (pct 2.2.1.1)

original şi 1 copie* sau 2 copii, după caz

Declaraţia de certificare a aplicaţiei Anexa 2.4

stampilată şi semnată de reprezentantul legal al instituţiei 2 exemplare în original

Adeverinţă din partea instituţei, că directorul de proiect este angajatul Start-up-ului.

2 exemplare

Planul de afaceri şi nota de fundamentare (pe CD-ROM)

Anexa 3 3 CD-ROM

33

Page 34: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

Nota de fundamentare Anexa 4 2 exemplare în original

stampilată şi semnată de reprezentantul legal al instituţiei

Declarația privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile incluse în bugetul proiectului propus spre finanțare, din instrumente structurale

Anexa 6 stampilată şi semnată de reprezentantul legal al instituţiei 2 exemplare în original

Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului RPC

Extras de la Registrul Comerţului cu informaţii despre acţionari, capital social

RPC

Stătut şi act juridic de înfiinţare a instituţiei RPC

Bilanţurile oficiale pe ultimii 2 ani (sau pe perioada de funcţionare), inclusiv Contul de Profit şi Pierdere; se admite şi întreprindere nou înfiinţată care nu are bilanţ

RPC

pentru SPIN-OFF

Declaraţia de certificare a aplicaţiei Anexa 2.4

semnată de initiatorul spin-off-ului 2 exemplare în original

Drept de proprietate asupra unui brevet/cerere de brevet sau asupra rezultatelor de cercetare, pentru diploma de doctor (pct 2.2.1.1)

original şi 1 copie*

sau 2 copii*, după caz

Spin-off-ul dispune de un spaţiu în care să-şi desfăşoare activitatea

- 2 ex. copie* după documentele de proprietate/închiriere

Adeverinţă din partea instituţei, că directorul de proiect este angajatul unei organizaţii de drept public de cercetare

Original şi 1 copie*

Declaraţie pe propria răspundere (sau cazierul judiciar) a directorului de proiect că nu a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

Original şi 1 copie*

Planul de afaceri şi nota de fundamentare ( pe CD-ROM)

Anexa 3 3 CD- ROM

Nota de fundamentare Anexa 4 2 exemplare în original

semnată de initiatorul spin-off-ului

Declarația privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile incluse în bugetul proiectului propus spre finanțare, din instrumente structural se

Anexa 6 semnată de initiatorul spin-off-ului 2 exemplare în original

34

Page 35: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

va respecta pentru spin-off-ul infiintat

Anexa 1 – Cererea de finanţare

FORMULARUL CERERII DE FINANŢARE

PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

AXA PRIORITARĂ 1 – CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI INOVARE (CDI) ÎN SPRIJINUL COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE ȘI DEZVOLTĂRII AFACERILOR

ACŢIUNEA <…..

<TITLUL PROIECTULUI max. 200 caractere>

<ACRONIM max 20 de caractere>

FEDR

<Precizările marcate intre parantezele unghiulare vor fi șterse atunci când completați cererea de finanțare; rolul textului din cadrul parantezelor este de o oferi indicații asupra modului în care se va completa secțiunea respectivăCererea de finanțare se va completa cu font Times New Roman , la un singur rând, dimensiunea 11 ATENȚIE! Cererea de finanțată completată nu va depăși 50 de pagini (fără a lua în calcul Anexa cu CV-urile

35

Page 36: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

persoanelor implicate în proiect)>

1. INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

1.1 Denumirea solicitantului (start-up sau numele persoanei care înfiinţează spin-off)

< denumire completă în conformitate cu actul de constituire, scrisă cu majuscule >

1.2 Forma juridică de organizare

< se vor trece formele de organizare specifice acțiunii, din care aplicantul va selecta forma corespunzătoare >

1.3 Anul înființării

1.4 Date de contact Adresa oficială/adresa sediului social Adresa de corespondență< se va completa doar dacă adresa de corespondență diferă de adresa oficială >

Regiune:Judeţ/SectorLocalitateAdresă: < se menționeză adresa poștală completă pentru sediul principal>

1.5 Date de înregistrare juridică

< e.g CUI > pentru spin-off se COMPLETEAZĂ CNP-UL persoanei care înfiinţează spin-off-ul

1.6 Cod fiscal TVA < se va trece sub forma RO XXXX se va completa doar de organizațiile plătitare de TVA >

1.7 Cod CAEN (1) < din care să rezulte activități de cercetare-dezvoltare/ activități relevante pentru domeniile acțiunii>pentru spin-off –uri acest cod se va regăsi în certificatul constatator al firmei înfiinţate

1.8 Cod CAEN (2) < din care să rezulte activități de cercetare-dezvoltare/ activități relevante pentru domeniile acțiunii> pentru spin-off –uri acest cod se va regăsi în certificatul constatator al firmei înfiinţate

1.9 BANCA

Banca/ Sucursală

36

Page 37: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

Adresa

Nr. de cont în format IBAN

1.10 Date privind activitatea de cercetare -dezvoltare

Anul Venituri realizate din activitatea de cercetare dezvoltare (lei)

Cheltuieli pentru activitatea de cercetare dezvoltare (lei)

<se va trece antepenultimul an fiscal înaintea depunerii cererii de finanțare ><se va trece penultimul an fiscal înaintea depunerii cererii de finanțare ><se va trece ultimul an fiscal înaintea depunerii cererii de finanțare>

2. INFORMAȚII DESPRE REPREZENTANTUL LEGAL AL SOLICITANTULUI ȘI A DIRECTORULUI DE PROIECT

Nume și prenume

Funcția Ţel Fax E-mail

2.1 Reprezentant legal2.2 Director de proiect

<dacă este angajat al beneficiarului>

3. INFORMAŢII PRIVIND FINANŢĂRI PUBLICE PRIMITE ÎN ULTIMII 3 ANI 3.1 Solicitantul a mai beneficiat de asistenţă nerambursabilă din fonduri publice (fonduri europene, fonduri în cadrul unor acorduri bilaterale, fonduri publice guvernamentale, împrumuturi din partea instituţiilor finanţatoare internaţionale precum BERD/BEI/Banca Mondială) în ultimii 3 ani?

DA NU

< În caz afirmativ, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii pentru maximum 5 proiecte, prezentate în ordinea descrescătoare a anului calendaristic în care s-a semnat contractul de finanţare>:

37

Page 38: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

Nr.

Titlul proiectului și

Nr de referință

Instituția cu care s-a semnat

contractul

de finanțare și denumirea

programului

Bugetul contractului de finanțare

(mii lei)

Cota solicitantului din contractual

de finanțare

(mii lei)

Anul semnării contractului

de finanțare

Anul finalizării contractului

de finanțare

Observații

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1

...

< Coloana 2 va fi completată cu denumirea completă a proiectului și numărul de referință/cod SMIS/nr contract de finanțareColoana 3 va fi completată cu denumirea instituției cu care s-a semnat contractul de finanțare și denumirea în clar a programuluiColoana 4 va fi completată cu bugetul total al contractului inclusiv TVA, respectiv valoarea certificată dacă proiectul a fost finalizat sau valoarea precizată în contract /ultimul act adițional dacă contractul este în execuțieColoana 5 se va completa cu valoarea cotei solicitantului la contract dacă a proiectul a fost derulat de acesta în parteneriat, având în vedere și precizările de completare a coloanei 4; valoarea se va trece în lei inclusiv TVA>

3.2 Prezentul proiect sau activităţi prevăzute în prezentul proiect a mai fost finanţat/au mai fost finanţate din fonduri publice (fonduri europene, fonduri în cadrul unor acorduri bilaterale, fonduri publice guvernamentale, împrumuturi din partea instituţiilor finanţatoare internaţionale precum BERD/BEI/Banca Mondială)în ultimii 3 ani?

DA NU< În caz afirmativ, vă rugăm specificaţi în cadrul căror proiectele din cele menționate la pct 3.1 >

3.3 Pentru prezentul proiect sau pentru activităţi prevăzute în prezentul proiect exista alte solicitări pentru finanţare în cadrul altor programe la momentul depunerii prezentei cereri de finanţare?

DA NUÎn caz de răspuns afirmativ la întrebarea de mai sus precizaţi:

Programul de finanţare la care s-a depus proiectul

38

Page 39: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

Data depunerii proiectului <conform numărului de înregistrare>Stadiul evaluării <se va preciza stadiul funcţie de informările primite de

la instituţia unde s-a depus proiectul>Activităţi similare prezentului proiect pentru care s-a mai solicitat finanţare

4. INFORMAȚII PRIVIND PROIECTUL

4.1 Date generale

Programul Operaţional POC

Axa Prioritară AP1: CDI în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor

Acţiunea

Acțiune 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere

Tipul proiectului Proiecte pentru intreprideri inovatoare de tip start-up-uri

Proiecte pentru intreprideri inovatoare de tip spin-off-uri

Domeniului și subdomeniului de specializare inteligentă și sănătate

*Se completează conform anexei 5 ( cod şi denumire atât pentru domeniu cât şi pentru subdomeniu)

4.2 Locația / locațiile proiectului

Regiunea Județ Localitate Adresa completă Activitățile care se vor desfășura la adresa menționată

4.3 Durata proiectului<în luni, calculate de la data semnării contractului de finanțare până la finalizarea activităților proiectului>

4.4 Obiectivul proiectului<se vor descrie obiectivele proiectului; secţiunea va avea maximum 1 pagină >

4.5 Justificarea şi contextul proiectului

< Se va prezenta contextul național și internațional în domeniul proiectului; Gradul de noutate în context naţional comparativ cu nivelul internaţional;Care sunt serviciile (de cercetare) noi/ îmbunătăţite care se pot oferi în urma implementării proiectului; necesitatea activităţilor propuse spre finanţare pentru atingerea scopului proiectului (modul în care ele sunt necesare pentru dezvoltarea activităţilor de CDI propriu-zise: prin extinderea activităţilor existente, prin abordarea de tematici noi în aria tematică prioritară, prin

39

Page 40: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

contribuţia la creşterea competitivităţii economiei româneşti etc) ; se va preciza dacă proiectul pentru care se solicită finanţarea este o componentă a unui alt proiect mai complex sau continuarea altui proiect; se va justifica modul în care proiectul promovează excelența și specializarea inteligentă. Secţiunea va avea maximum 3 pagini>.

4.5.1 Relaţia cu alte programe / strategii / proiecte / alte documente relevante

Nr crt

Tip (program/strategie/proiect/altele)

Denumire Mod de relaţionare

1.2.3.....

4.6 Beneficiarii direcţi ai proiectului

<Solicitantul trebuie să precizeze cine sunt beneficiarii direcţi ai proiectului şi să descrie cum vor beneficia de rezultatele proiectului întreprinderile, precum şi numele utilizatorilor potenţiali de servicii de cercetare ulterior finalizării activităţilor proiectului. Secţiunea va fi corelată cu punctul 4.5 de mai sus şi studiul de piaţă/plan de afaceri >

4.7 Descrierea proiectului

4.7.1 Justificarea domeniului și subdomeniului de specializare inteligentă și sănătate.

Se justifica încadrarea proiectului domeniile de specializare inteligenta , aşa cum sunt enumerate în Anexa 5 a Ghidului Solicutantului. xxxxxxxxxx

4.7.2 Descrierea rezultatului/ rezultatelor de cercetare pe care se bazează noul proiect (condiţie de eligibilitate) şi a modului în care în care sunt utilizate/dezvoltate aceste rezultate în proiect pentru atingerea obiectivului şi realizarea indicatorilor. Se vor descrie şi produsele/procesele sau /şi serviciile inovatoare rezultate din proiect ca urmare a dezvoltării rezultatelor de cercetare de la care s-a pornit.

4.7.3 Prezentarea activităților şi sub-activitatilor, a rezultatelor estimate, perioada de derulare a activităţilor şi subactivitatilor, rezultate prevăzute, resurse care vor fi utilizat 4.7.3.1 Lista activităților și subactivităților

<Tabelul de mai jos este o sinteză a activităților și subactivităților care vor detaliate la punctual 4.7.3.2 de mai jos;informaţiile solicitate se vor completa doar pentru tipurile de activităţi desfăşurate în proiect ; nu se modifica denumirea sau ordinea activităţilor ( denumire activitate) din tabel; dacă în proiect exista activităţi care nu se desfăşoare să vă complete N/A; coloanele referitoare la durata vor menţiona Lună 1, Lună 2…. Luna x, de la începerea proiectului, în corelare cu durata proiectului;>:

Nr.crt. Activitatea/subactivitatea Tip activitate

Durata Rezultate cuantificate

40

Page 41: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

Elib

ibila

neel

igib

ila

Dur

ata

tota

la-

luni

Dat

a in

cepe

re-

luna

Dat

a fin

aliz

are-

luna

1 Crearea şi înregistrarea unei societăţi comerciale (numai pentru spin-off)

1.1….2 Activităţi de cercetare-dezvoltare

(cercetare industrială şi/sau dezvoltare experimentală)

2.1…3 Achiziţia de servicii de consultanţă

pentru inovare3.1…..4 Achiziţia de servicii suport pentru

inovare4.1….5 Activităţi pentru introducerea în

producţie si realizare produs/ proces/ tehnologie/ serviciu

5.1 Punerea în fabricaţie/ funcţiune/ operare/ aplicare pentru produs/ proces/ tehnologie/ serviciu- activitate obligatorie in proiect

….6 Activităţi de procurare de materii

prime şi materiale necesare realizării proiectului (activitati de cercetare dezvoltare)

6.1…7 Activităţi de procurare de materii

prime şi materiale necesare realizării proiectului (activitati de introducere in productie si realizare produs/ proces/ tehnologie/ serviciu)

7.1……8 Activităţi de informare şi

publicitate privind proiectul-activitate obligatorie

41

Page 42: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

8.1…..9 Activitati de management de

proiect- activitate neeligibila obligatorie in proiect

x

9.1…10 Alte activitati 10.1…

4.7.3.2 Descrierea activităților şi subactivitatilor

Activitatea 1- <denumire activitate corelată cu tabelul 4.7.3.1 de mai sus>

<se va prezenta pe scurt activitatea>

Sub-activitatea 1.1 <denumire activitate corelată cu tabelul 4.7.3.1 de mai sus>

<se va descrie în dealiu subactivitatea>

Activitatea X- <denumire activitate corelat cu tabelul 4.7.3.1 de mai sus>

Sub activitatea X.1 <denumire activitate corelat cu tabelul 4.7.3.1 de mai sus>

<se va descrie în dealiu subactivitatea>

4.7.4 Riscuri

<se vor prezenta principalele riscuri legate de implementarea proiectului precum şi măsurile de reducere a acestora >

4.7.8 Managementul proiectului și resursele umane alocate proiectului 4.8.1 Metodologia de implementare a proiectului

<se va descrie modul în care va fi gestionată implementarea activităților proiectului şi mecanismul de monitorizare, evaluare şi control necesar implementării proiectului >

4.8.2 Resurse umane

Echipa de management a proiectuluiNr crt

Nume și prenume Poziția în proiect Angajat al solicitantului

Zile/omalocate

Responsabilităţi

DA NU

Echipa de implementare a proiectului42

Page 43: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

Nr crt

Nume și prenume Poziția în proiect Angajat al solicitantului

Zile/omalocate

Responsabilităţi

DA NU

4 INDICATORI

Indicatori de realizare Valoare la începutul perioadei de implementare a activităților proiectului

Valoare la sfârşitul perioadei de implementare a activităților proiectului

Număr echipamente achiziţionate ca urmare a proiectului 0

Indicatori de rezultat Valoare la începutul perioadei de implementare a activităților proiectului

Valoare la sfârșitul perioadei de durabilitate

Locuri de munca create datorită proiectului (număr) 0

Locuri de munca menţinute datorită proiectului (număr)

Contribuţia privată a solicitantului la proiect (Lei) 0 …

Cereri de brevete rezultate din proiect (număr) 0

Număr de beneficiari direcţi 0

6. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI< se va prezenta modul în care implementarea rezultatelor proiectului va fi susținută administrativ, tehnic și financiar după încetarea finanţării solicitate prin prezenta cerere de finanţare. Informaţiile vor fi corelate cu planul de afaceri prin care se va demonstra fezabilitatea instituțională și financiară a investiţiei>

7. CONCORDANȚA CU POLITICILE UE ȘI LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ

7.1 Principiul „poluatorul plăteşte” <se va prezenta modul în care proiectul va respecta principiul “poluatorul plăteşte”, dacă este cazul>

7.2 Dezvoltarea durabilă<se va prezenta modul în care proiectul contribuie la respectarea principiului privind dezvoltarea durabilă>

43

Page 44: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

7.3 Egalitatea de şanse <se va prezenta modul în care principiul privind egalitatea de şanse a fost integrat în elaborarea şi implementarea proiectului, fie în activităţile, fie în managementul proiectului, menţionând orice componentă specifică care arată acest lucru>

7.4 ACHIZIŢII

ACHIZIŢII

Nr. Crt.

Obiectul contractului/Acordului-cadru pentru realizarea proiectului

Valoarea estimată

(Lei)

Procedura

aplicată

Data estimată pentru începerea procedurii*

Data estimată pentru finalizarea procedurii*

* Se va completa cu nr. lunii (ex. a treia lună) de la semnarea acordului de finanţare

Vă rugăm luaţi în calcul întreaga perioadă necesară derulării achiziţiilor, inclusiv întocmirea documentaţiilor de atribuire şi soluţionarea eventualelor contestaţii.

8. PACHETUL DE FINANŢARE A PROIECTULUI

8.1 DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE DE CHELTUIALĂ- lei –

Cod

Denumire cheltuială Valoare cheltuială

Valoare eligibilă

**

Valoare neeligibil

ă

Intensitatea

intervenţiei

publice*

Valoarea asistenţei financiare

nerambursabile

1 2 3=4+5 4 5 6 7=4x6

44

Page 45: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

CHELTUIELI ELIGIBILE

1.Cheltuieli pentru activităţile de cercetare-dezvoltare (cercetare industriala/ dezvoltare experimentală)- minim 30% din cheltuielile totale eligibile – conditie de eligibilitate

1.1

Cheltuieli de personal (cheltuieli salariale pentru cercetători, tehnicieni şi personal auxiliar în măsura în care aceştia sunt angajaţi în proiectul de cercetare)

1.2Cheltuieli pentru achiziţia de servicii de cercetare-dezvoltare (cercetare industrial/ dezvoltare experimentală)

1.3Cheltuieli pentru achiziţia de materii prime si materiale, necesare desfăşurării activităţilor de cercetare-dezvoltare

1.4

Cheltuieli generale de administraţie (de regie) implicate direct de activităţile de cercetare-dezvoltare

1.4.1 Servicii de comunicaţii (internet, telefon, servicii poştale şi de curierat);

1.4.2 Plata utilităţilor (energia electrică, apă, canalizare, salubritate, energie termică, gaze naturale);

1.4.3 Cheltuieli salariale pentru personalul administrativ

1.4.4 Cheltuieli inchiriere spatii necesare desfasurarii activitatilor de C-D

2. Cheltuieli pentru introducerea în producţie a rezultatelor cercetării si realizarea produsului/procesului/tehnologiei/serviciului- minim 40% din cheltuielile totale eligibile-

45

Page 46: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

conditie de eligibilitate

2.1

Cheltuieli de personal (cheltuieli salariale pentru cercetători, tehnicieni şi personal auxiliar în măsura în care aceştia sunt angajaţi în proiectul de cercetare);

2.2

Cheltuieli pentru achiziţia de utilaje, instalaţii şi echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv

2.3

Cheltuieli pentru achiziţia de materii prime si materiale, necesare pentru activităţile de introducere in productie si realizarea produsului/procesului/tehnologiei/serviciului

2.4

Cheltuieli generale de administraţie (de regie) implicate direct de activităţile de introducere in productie si realizarea produsului/procesului/tehnologiei/serviciului

2.4.1 Servicii de comunicaţii (internet, telefon, servicii poştale şi de curierat);

2.4.2 Plata utilităţilor (energia electrică, apă, canalizare, salubritate, energie termică, gaze naturale);

2.4.3 Cheltuieli salariale pentru personalul administrativ

2.4.4 Cheltuieli inchiriere spatii necesare desfasurarii activitatilor pentru introducerea în producţie a rezultatelor cercetării si realizarea produsului/procesului/tehnologiei/serviciului

2.5Cheltuieli pentru achiziţia de active necorporale necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv

2.5.1 Aplicatii informatice

46

Page 47: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

2.5.2 Licente

3 Cheltuieli pentru servicii de consultanţă în domeniul inovării şi pentru serviciile de sprijinire a inovării

3.1Cheltuieli pentru servicii de consultanţă în domeniul inovării

3.1.1 Asistenţă tehnologică

3.1.2 Servicii de transfer de tehnologie

3.1.3 Consultanţă în materie de achiziţie, protejare şi comercializare a drepturilor de proprietate intelectuală 

3.1.4 Servicii de consultanta referitoare la utilizarea standardelor

3.2 Cheltuieli pentru servicii suport pentru inovare

3.2.1 Servicii de cercetare de piata

3.2.2 Servicii in materie de incercari si testari in laboratoarele de specialitate;

3.2.3 Servicii referitoare la cerificarea, testarea si marcarea calitatii produselor obtinute in proiect.

4.Cheltuieli pentru informare si publicitate pentru proiect

5. Crearea şi înregistrarea unei societăţi comerciale (numai pentru spin-off)

TOTAL PARŢIAL

CHELTUIELI INTEGRAL NEELIGIBILE

1 Taxa pe valoarea adăugată        

3Cheltuieli aferente managementului de proiect

       

4 ……………..        

47

Page 48: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

… ......................        

TOTAL CHELTUIELI NEELIGIBILE

TOTAL GENERAL(Total buget proiect)

(Valoare

eligibilă totală)

(Valoare neeligibilă totală)

(Valoare asistenţă

nerambursabilă)

Cheltuielile generale de administraţie(toatale pentru pozitiile 1.4 si 2.4)) sunt eligibile în limita a 10% din costurile directe eligibile ale proiectului. Conform ………………, cheltuielile generale de administraţie reprezintă cheltuielile efectuate pentru funcţionarea de ansamblu a beneficiarului şi care nu pot fi atribuite direct unei anumite activităţi din cadrul proiectului. Metoda de calcul folosită pentru calculul pro-ratei pentru decontarea cheltuielilor generale de administraţie este stabilită de către Autoritatea de Management şi se ataşează în anexă la contractul de finanţare.

8.2 PACHETUL DE FINANŢARE A PROIECTULUI Prezentaţi detalierea surselor de finanţare ale proiectului, conform tabelului:

- lei -NR. CRT. COMPONENTE ALE BUGETULUI

PROIECTULUIVALOARE

I(I=ÎI+III)

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI

ÎI VALOAREA NEELIGIBILĂ A PROIECTULUIIII VALOAREA ELIGIBILĂ A PROIECTULUIIII.1 ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

SOLICITATĂIII.2 CONTRIBUŢIA ELIGIBILĂ A SOLICITANTULUIIII.2.1 Contribuţia în numerarIII.2.3 Împrumut

9. LISTA ACTIVELOR FIXE CORPORALE DE ACHIZIŢIONAT PRIN PROIECT

48

Page 49: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

(corelat cu continutul CF)

Nr.crt. Denumire echipament Pret estimt Nr.buc. Caracteristici tehnice

ANEXA 1 LA CEREREA DE FINANŢARE: CV-URILE ECHIPEI DE MANAGEMENT A PROIECTULUI (max. 10)Se va completa pentru membrii echipei de management a proiectului câte un CV de max. 1 pagină pe modelul următor:Acronimul Proiectului:Funcţia în cadrul Proiectului: 1. Nume: 2. Prenume: 3. Data şi locul naşterii: 4. Cetăţenie: 5. Stare civilă: 6. Studii:

Instituţia Perioada Grade sau diplome obţinute

7. Experienţa profesională:Instituţia Perioada Funcţia Descriere

8. Limbi străine cunoscute: 9. Competenţe în domeniul investiţiilor:10. Alte specializări şi calificări: 11. Experienţa acumulată (în special managerială) în alte programe/proiecte naţionale/internaţionale:

Programul/Proiectul Funcţia Perioada Bugetul administrat

12. Alte menţiuni:

Declar pe proprie răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea.

Data completării:

49

Page 50: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

ANEXA 1 LA CEREREA DE FINANŢARE: CV-URILE ECHIPEI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI (max. 10)Se va completa pentru membrii echipei care implementează proiectul câte un CV de max. 1 pagină pe modelul următor:Acronimul Proiectului:Funcţia în cadrul Proiectului: 1. Nume: 2. Prenume: 3. Data şi locul naşterii: 4. Cetăţenie: 5. Stare civilă: 6. Studii:

Instituţia Perioada Grade sau diplome obţinute

7. Titlul ştiinţific: 8. Experienţa profesională:

Instituţia Perioada Funcţia Descriere

9. Limbi străine cunoscute: 10. Brevete de invenţii (maxim cinci): 11. Lucrări publicate (maxim cinci lucrări, cele mai relevante pentru activităţile ce urmează a fi desfăşurate în cadrul proiectului):12. Membru al asociaţiilor profesionale: 13. Specializări şi calificări: 14. Experienţa acumulată (în special managerială) în alte programe/proiecte naţionale/internaţionale:

Programul/Proiectul Funcţia Perioada Bugetul administrat

15. Alte menţiuni:

Declar pe proprie răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea.

Data completării:

50

Page 51: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

Anexa 2. 1

Declaraţie pe proprie răspundere privind eligibilitatea solicitantului

Certificăm prin prezenta că intreprinderea ………………………………….. este o întreprindere unică , respectiv respecta definiţia „ întreprindere unică „ din Regulamentul (UE) NR 1407/2013:

„Întreprinderea unică” include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoarele:

(a) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;

(b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

(c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

(d) o întreprindere care este acționar său asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.

(e) Întreprinderile care întrețin, cu una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire la literele (a)- (d) (daca este cazul)

Certificăm prin prezenta că intreprinderea ………………….. nu se află în nici una din situaţiile

enumerate în continuare:

i) în stare de faliment ori lichidare, afacerile administrate de un judecător-sindic sau activităţile sale

comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie

similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

ii) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale

către bugetele componente ale bugetului general consolidat (buget de stat, bugete speciale, bugete

locale), în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

iii) reprezentantul legal a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanţe

judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei

greşeli în materie profesională;

iv) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile cerute mai sus.

Certificăm pe proprie răspundere că intreprinderea …………………………………………….. nu se află în dificultate, în sensul Comunicatului Comisiei- Orientări  privind  ajutoarele  de  stat  pentru  salvarea  și  restructurarea  întreprinderilor nefinanciare aflate în  dificultate (2014/C 249/01, şi anume:

(i) în cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată, atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris;

51

Page 52: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

(ii) în cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate;(iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei proceduri colective de insolvență la cererea creditorilor săi;(iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare;(v) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani: 1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; și 2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0.

Certificăm pe proprie răspundere că întreprinderea …………………………….. activează în

oricare din sectoarele economice, cu excepţia următoarelor sectoare:

(a) pescuit și acvacultură, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al

Consiliului;

(b) producția primară de produse agricole;

(c) în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

Certificăm pe proprie răspundere că proiectul nu solicită finanțare pentru activități de export.

Certificam pe proprie răspundere că vom utiliza finanţarea nerambursabilă strict pentru

activităţile şi costurile precizate în proiectul ................................. (titlul proiectului), numar de

intregistrare ………..

Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice.

Dată: (ZI/LUNĂ/AN)

Reprezentantul legal Funcţie

Nume şi prenume 1

Semnătura

Ştampila

Directorul de proiect Nume şi prenume 15

Semnătura

Anexa 2.2

1 Se va completa cu majuscule şi fără abrevieri

52

Certificăm pe proprie răspundere că proiectul nu va utiliza cu pregădere produse naționale în detrimentul produselor importate

Page 53: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

Declaraţie pe proprie răspundere privind alte ajutoare de stat acordate pentru aceleaşi cheltuieli eligibile pentru întreprindere/ întreprinderii unice

Declar că nu am beneficiat de alte ajutoare de stat sau ajutoare de minimis acordate pentru aceleaşi cheltuieli

eligibile care fac obiectul prezentei propuneri……………… (titlul proiectului), sau dacă este cazul:

Ajutoarele „ de stat sau” “de minimis” de care a beneficiat fiecare întreprindere care se află în situaţia

„ întreprinderii unice”i inclusiv pentru întreprinderea solicitantă, acordate pentru aceleaşi cheltuieli eligibile

care fac obiectul prezentei propuneri……………… (titlul proiectului), sunt:

A) - în cursul prezentului an fiscal de ____ pentru întreprinderea___________

- cu doi ani fiscali în urmă de : _________ pentru întreprinderea___________.

Nume proiect An fiscal Suma “de minimis” (Euro)2

TOTAL=

B) - în cursul prezentului an fiscal de ____ pentru întreprinderea___________

- cu doi ani fiscali în urmă de : _________ pentru întreprinderea___________.

Nume proiect An fiscal Suma “de minimis” (Euro)3

TOTAL=

C) - în cursul prezentului an fiscal de ____ pentru întreprinderea___________

- cu doi ani fiscali în urmă de : _________ pentru întreprinderea___________.

2 Valoarea calculată la momentul acordării grantului

3 Valoarea calculată la momentul acordării grantului

53

Page 54: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

Nume proiect An fiscal Suma “de minimis” (Euro)4

TOTAL=

……………………..

Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice.

Dată: (ZI/LUNĂ/AN)

Reprezentantul legal Funcţie

Nume şi prenume 151

Semnătura

Ştampila

4 Valoarea calculată la momentul acordării grantului

511 Se va completa cu majuscule şi fără abrevieri

54

Page 55: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

\Anexa 2.3

Declaraţie pe proprie răspundere privind cumulul de ajutor de minimis al întreprinderii/ întreprinderii unice1.Declar că ajutoarele “de minimis” de care s-a beneficiat în cursul ultimilor 3 ani fiscali (inclusiv prezentul an

fiscal ) sunt în sumă totală de : _________.

Sume primite ca ajutor “de minimis”:

Nume proiect An fiscal Suma “de minimis” (Euro)6

TOTAL=

2.„Întreprindere unică”ii se află în situaţia :

(a) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte

întreprinderi;

(b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de

conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

(c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui

6 Valoarea calculată la momentul acordării grantului

55

Page 56: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din

statutul acesteia;

(d) o întreprindere care este acționar său asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza

unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor

sau ale asociaților întreprinderii respective.

(e) Întrețin relațiile la care se face referire la literele (a)-(d), cu una sau mai multe întreprinderi

3.Ajutoarele “de minimis” de care a beneficiat fiecare întreprindere care se află în situaţia „ întreprinderii

unice”iii

inclusiv pentru întreprinderea solicitantă este:

A) - în cursul prezentului an fiscal de ____ pentru întreprinderea___________

- cu doi ani fiscali în urmă de : _________ pentru întreprinderea___________.

Nume proiect An fiscal Suma “de minimis” (Euro)7

TOTAL=

B) - în cursul prezentului an fiscal de ____ pentru întreprinderea___________

- cu doi ani fiscali în urmă de : _________ pentru întreprinderea___________.

Nume proiect An fiscal Suma “de minimis” (Euro)8

TOTAL=

Dată: (ZI/LUNĂ/AN)

Reprezentantul legal Funcţie

Nume şi prenume 191

Semnătura

Ştampila

Directorul de proiect Nume şi prenume 11

7 Valoarea calculată la momentul acordării grantului

8 Valoarea calculată la momentul acordării grantului

911 Se va completa cu majuscule şi fără abrevieri

56

Page 57: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

Semnătura

Anexa 2.4

Declaraţie de certificare aplicaţie

Subsemnatul/subsemnata ……………………………………………. (numele şi prenumele reprezentantului

legal al instituţiei solicitante), în calitate de ……………………………… (funcţia reprezentantului legal al

instituţiei solicitante) al ……..…………………………….………………………………….. (denumirea

instituţiei solicitante), declar pe proprie că informaţiile incluse în cererea de finanţare cu

titlul ..............................................., acronimul .................. şi numărul de înregistrare electronică ........................,

precum şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte şi asistenţa financiară pentru care am aplicat

este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Declar pe proprie răspundere că activităţile şi cheltuielile propuse spre finanţare în cadrul proiectului cu titlul: “............................................................................................. ”, nu au început înainte de data intrãrii în vigoare a contractului de finanţare.(exceptie activitatile de infiintare si inregistrare spin-off)

De asemenea, confirm că nu am la cunoştinţă nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat.

Înţeleg că dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele solicitate, inclusiv această declaraţie , propunerea ar putea fi respinsă.

Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice.

Data (Reprezentant Legal)

Funcţia ocupată

zi...../lună......./an................

Nume (litere mari de tipar)

Semnătura

57

Page 58: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

Anexa 3

MODEL DE PLAN DE AFACERI

Planul de afaceri trebuie să demonstreze că iniţiatorii proiectului au o idee clară a ceea ce îşi propun să realizeze cu identificarea corectă a problemei/nevoii/oportunităţii.

Capitolul I. Scopul şi obiectivele Planului de Afaceri(maxim o pagină)În acest capitol se vor prezenta:

Scopul pentru care se realizează planul de afaceri. Identificarea obiectivelor ce trebuie atinse pe termen mediu corelate cu investiţia propusă prin proiect.

Obiectivele să fie „SMART”(specifice domeniului, măsurabile, adecvate proiectului de cercetare propus, realizabile şi corect definite în timp) corelate cu pct. „Obiectivul proiectului” din formularul cererii de finanţare

Descrierea echipei care va asigura managementul întreprinderii Descrierea ideii de proiect şi cum va fi gestionat de managementul întreprinderii Surse de cofinanţare pentru contribuţia întreprinderii, perioadă şi modalitate de amortizare a investiţiei

Capitolul II. Descrierea întreprinderii şi evoluţia activităţii acesteia (în cazul start-up-urilor care au minim un exerciţiu financiar încheiat)În acest capitol se vor prezenta următoarele informaţii

Prezentaţi tipul de proprietate al întreprinderii, conducerea întreprinderii, natura capitalului Activitatea curentă şi/sau experienţa în domeniul în care se doreşte implementarea unui rezultat

obţinut dintr-un proiect de cercetare, a unui brevet sau a aplicării unei alte forme de proprietate industrială

O scurtă descriere a evoluţiei întreprinderii (în cazul start-up-urilor mai vechi de un an)care să cuprindă descrierea produselor/tehnologiilor/proceselor/serviciilor obţinute ca urmare a activităţii de CDI

Experienţa anterioară în operarea unor proiecte similare Sinteza situaţiei financiare (unde este cazul)

Capitolul III. Descrierea pieţei de desfacere - Cercetarea de marketing(ţinând cont şi de rezultatele implementării proiectului)În acest capitol se vor prezenta informaţii despre:

Clienţii şi piaţa ţintă a întreprinderii care va cuprinde:o Descrierea pieţei corelată cu pct. „Contextul proiectului” din Cererea de Finanţareo Mărimea actuală a sectorului/industriei în care vă desfăşuraţi/vă veţi desfăşura

activitatea(folosiţi date statistice relevante şi concise care să susţină necesitatea implementării proiectului)

o Tendinţele de evoluţie la nivel naţional/internaţional în sectorul identificato Caracteristicile specifice ale pieţeio Aplicaţiile în economie a produselor/tehnologiilor/proceselor/serviciilor oferiteo Se va prezenta contribuţia rezultatelor investiţiei la dezvoltarea sectorului privind nivelul

cercetării-dezvoltării-inovării;58

Page 59: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

Preţurile practicate pe piaţă la produsele/tehnologiile/procesele/serviciile realizateo Identificarea segmentului de piaţăţ ţintăo Trendul pieţei – dimensiunea pieţei şi tendinţele de evoluţie

Principalii clienţi existenţi/potenţiali Analiza mediului concurenţial care va cuprinde:

o Gradul de concurenţă- Care sunt principalii competitori direcţi?- Ccare este modul de pătrundere al acestora pe piaţă? Care este cota lor de piaţă?- Care sunt competitorii indirecţi?- Care este mărimea competitorilor?- Care sunt produsele/tehnologiile/procesele/serviciile lor faţă de cele ale

întreprinderii d-voastra?- Cum îşi desfăşoară activitatea? Produsele/tehnologiile/procesele/serviciile lor sunt

rezultatul activităţii de CDI? Cum îşi fac promovarea?- Cum se evidenţiază calităţile, beneficiile şi avantajele noilor

produse/tehnologii/procese/servicii realizate faţă de cel al competitorilor.o Bariere de intrare (brevete, mărci private, tehnologii etc.)

Obiectivele de marketing - o scurtă descriere a obiectivelor de marketing corelate cu obiectivele pe termen mediu ale întreprinderii

Strategia de marketingo Strategia de vânzare/distribuţie a produseloro Politica/strategia de preţ pentru rezultatele obţinute prin implementarea proiectului a

produselor/tehnologiilor/proceselor/serviciilor. Se vor analiza următorii factori:- factori interni: costul realizării produselor/tehnologiilor/proceselor/serviciilor, marja

de profit urmărită- factori externi: cererea manifestată pe piaţă, acţiunile şi nivelul concurenţei, preţul

pe care clientul/beneficiarul direct este dispus să-l accepteo Promovarea produselor/proceselor/serviciilor şi relaţiile publice

- Ce cai specifice de promovare se vor folosi pentru a ajunge la beneficiarul final.- De ce materiale va fi nevoie (pliante, broşuri, pagină web).- Costurile pe care le implica promovarea (cât vă puteţi permite, procentul din vânzări,

etc)- Mesajul ce va genera efectul dorit- Mass-media ce va fi utilizată- Analiza rezultatelor promovării

Identificarea riscurilor asociate şi a factorilor de limitare a acestora corelate cu pct. “Riscurile implementării proiectului” din formularul cererii de finanţare

Analiza capacităţii de răspuns a întreprinderii la riscurile identificate şi măsurile de reducere/contracarare

Analiza SWOT care va evidenţia avantajele şi beneficiile produselor/tehnologiilor/proceselor/serviciilor rezultate ca urmare a implementării proiectului şi care cuprinde:

o Identificarea punctelor tari cu propuneri de dezvoltare/consolidareo Identificarea punctelor slabe cu măsuri de eliminareo Identificarea oportunităţilor cu măsuri de dezvoltare/fructificareo Anticiparea ameninţărilor cu măsuri de diminuare/reducere/contracarare

Capitolul IV. Prezentarea proiectului şi a rezultatelor pe care acesta le va genera prin realizarea de produse/tehnologii/procese/servicii în cadrul întreprinderiiÎn acest capitol prezentaţi în detaliu etapele de realizare a proiectului de cercetare ce fac obiectul investiţiei propuse prin proiect şi impactul implementării acestora asupra dezvoltării de noi produse, tehnologii/procese/servicii. Se vor prezenta următoarele:

59

Page 60: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

Se va prezenta rezultatul obţinut: dintr-un proiect de cercetare, a unui brevet sau a aplicării unei alte forme de proprietate industrială corelat cu „Justificarea necesitaţii implementării proiectului” din formularul cererii de finanţare

Descrierea produsului/tehnologiei/procesului/serviciului obţinut prin implementarea rezultatelor dintr-un proiect de cercetare, brevet sau a aplicării unei alte forme de proprietate industrială

Datele tehnice ale investiţiei – se va ţine cont de:o Avizele şi acordurile necesare pentru implementareo Utilităţile existente şi/sau necesare implementării proiectului o Descrierea capacitaţii start-up-ului/spin-off-ului de a implementa proiectul de investiţii

corelată cu „Sustenabilitatea instituţionala a întreprinderii” din cererea de finanţareo Echipamentele/utilajele necesare şi capacităţile tehnice de producţie. Se vor corela cu

activităţile de cercetare/rezultatele estimate şi „Resursele materiale implicate în realizarea proiectului” din formularul cererii de finanţare

o Materiile prime şi materiale necesare implementării şi operaţionalizării rezultatelor implementării proiectului de cercetare

o Ponderea materiilor prime şi a materialelor, în funcţie de provenienţă (e.g. local, indigen, import)

o Sursele de materii prime – se vor prezenta furnizorii principali, procedeele de achiziţie, cerinţe speciale dacă sunt necesare

o Cum va fi măsurată, controlată, îmbunătăţita calitatea/rezultatele implementării proiectului(se vor prezenta măsurile de îmbunătăţire continua a calităţii)

o Tipuri de asigurări a afacerii necesare

Capitolul V. Planificarea resurselor umaneAcest capitol va cuprinde o descriere detaliată despre:

Politica de resurse umane a întreprinderii şi obiectivele declarate Strategia de dezvoltare a resurselor umane Analiza cerinţelor atât pentru implementarea proiectului cât şi pentru perioada de exploatare cu

descrierea responsabilităţilor, competentelor şi abilitaţilor necesare Identificarea necesarului de personal Se va prezenta organigrama întreprinderii Prezentaţi nivelul salarial pentru cei implicaţi atât în activitatea de implementare cât şi exploatare a

rezultatelor cercetării Recrutarea, selecţia şi integrarea(pentru posturile nou create; prezentaţi profilul pentru fiecare post

nou creat)

Capitolul VI. Managementul întreprinderiiDescrieîi proprietarii întreprinderii şi a echipei manageriale. De asemenea descrieţi:

Cum este organizată afacerea Prezentaţi modalitatea de dezvoltare a aptitudinilor/competentelor întreprinderii pentru a fi o entitate

inovativă; Evidenţiaţi efectul stimulator al activităţilor de CD pentru întreprindere. Evidenţiaţi modalitatea prin care întreprinderea va dezvolta activităţi de cooperare cu alte IMM-uri din

ţară/străinătate, cu instituţii de cercetare pentru a menţine activitatea inovativă

Capitolul VII. Necesarul de finanţare Destinaţia fondurilor cu prezentarea capitolelor de cheltuieli necesare implementării proiectului Modul de finanţare al proiectului de cercetare Modalitatea finanţării prin prezentarea unei diagrame Gantt cu alocarea resurselor financiare pe

activităţile şi subactivitatile proiectului de cercetare pentru perioada de implementare a proiectului. Informaţiile se vor corela cu Activităţile proiectului şi Calendarul Activităţilor din Cererea de finanţare.

60

Page 61: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

Capitolul VIII. Planul financiar La acest capitol detaliaţi şi explicaţi ipotezele care au stat la baza realizării previzionărilor pentru perioada de exploatare a proiectului de cercetare. Corelaţi informaţiile din proiecţiile financiare cu cele prezentate în celelalte capitole ale planului de afaceri. Detaliaţi şi explicaţi fiecare categorie de venituri şi cheltuieli.În elaborarea proiecţiilor financiare se va folosi metoda fluxului net de numerar actualizat. În această metodă valoarea fluxurillor non-monetare (cum ar fi amortizarea şi provizioanele) nu sunt luate în considerare. În analiza sustenabilităţii financiare a investiţiei se va aprecia:

Profitabilitatea financiară a investiţiei determinată prin Valoarea Netă Actualizata (VAN) şi Rata Internă de Rentabilitate (RIR) calculate la valoarea totală a investiţiei. Valoarea totală a investiţiei include totalul costurilor eligibile şi ne-eligibile (inclusiv TVA)

Fezabilitatea/durabilitatea financiară a proiectului, prin verificarea fluxului net de numerar cumulat (neactualizat).

Previziunile financiare vor avea următoarea structura: Proiecţia veniturilor/vânzărilor cu prezentarea raţionamentul prin care a-ţi realizat aceste previzionări Estimarea elementelor de cost prezentate detaliat (cum s-a ajuns la valorile prezentate pe capitole de

cheltuieli) Întocmirea situaţiilor financiare previzionate

o Bugetul de venituri şi cheltuieli o Tabloul fluxului de numerar pe cele trei componente - operaţional, investiţional, financiar

Se vor analiza următorii indicatori de rentabilitate financiară:- Determinarea valorii actualizate nete a fluxului de numerar VAN - rata de actualizare

folosită pentru actualizarea fluxului net de numerar este de 9%. - Rata internă de rentabilitate RIR - Durata de recuperare a investiţiei

Identificarea riscurilor asociate planului financiar – analiza de sensibilitate(analiza a minim 3 variabile critice)

Instrucţiuni de calcul pentru indicatorii de rentabilitate financiară

Calculul valorii actualizate neteValoarea actualizată netă (VAN) reprezintă diferenţa pozitivă sau negativă de valoare între fluxurile de lichidităţi disponibile actualizate, generate de exploatarea unei investiţii pe durata vieţii sale economice, şi valoarea actualizată a investiţiei.

Valoarea Coeficienţilor de actualizare pentru o rată de actualizare de 9%Anul N0* N** N+1 N+2 N+3 N+4

Coeficient actualizare 1 0,91740,8417 0,7722 0,7084

0,6499

* reprezintă perioada de implementare a proiectului de investiţii** primul an de exploatare a investiţiei

Valoarea actualizată netă poate fi calculată folosind tabele şi foi de calcul tabelar precum Microsoft Excel.Rata internă de rentabilitate (RIR) reprezintă rata de actualizare la care VAN =0. De asemenea se poate folosi Microsoft Excel pentru a calcula RIR.Durata de recuperarea investiţiei reprezintă numărul de ani necesar fluxurilor viitoare actualizate să acopere integral efortul investiţional.

61

Page 62: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

Toate proiecţiile vor fi calculate pentru o perioadă de 5 ani după finalizarea implementării proiectului. Proiectul va fi considerat fezabil dacă:

Valoarea actualizată netă este pozitivă Rata Internă de rentabilitate este > 9% Fluxul net de numerar cumulat (cu finanţare nerambursabilă) pe întreaga perioadă analizată să fie pozitiv

Anexa 4

Nota de fundamentare privind valorile cuprinse în bugetele orientative din cererea de finanţare

Nota de fundamentare trebuie să conţină: - Justificări/fundamentări pentru valorile solicitate (pentru lucrări şi bunuri din cererea de finanţare depusă);

- Preţurile orientative care au stat la baza fundamentărilor;

- Oferte de preţ care au stat la baza stabilirii bugetelor orientative (minim 3 oferte- se transmit impreuna cu nota de fundamentare, scanate, in format electronic)

Cod

Denumire cheltuială Număr

Preţurile orientative

Fundamentare 3 oferte- se va trece doar numărul lor de înregistrare oferta

Justificări- se justifica necesitatea acestor cheltuieli în proiect pentru atingerea obiectivelor

1.Cheltuieli pentru activităţile de cercetare-dezvoltare (cercetare industriala/ dezvoltare experimentală)- minim 30% din cheltuielile totale eligibile – conditie de eligibilitate

1.1

Cheltuieli de personal (cheltuieli salariale pentru cercetători, tehnicieni şi personal auxiliar în măsura în care aceştia sunt angajaţi în proiectul de cercetare)

N/A

N/A

1.2Cheltuieli pentru achiziţia de servicii de cercetare-dezvoltare (cercetare industrial/ dezvoltare experimentală)

1.3 Cheltuieli pentru achiziţia de materii prime si materiale, necesare desfăşurării activităţilor de cercetare-dezvoltare

62

Page 63: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

1.4

Cheltuieli generale de administraţie (de regie) implicate direct de activităţile de cercetare-dezvoltare

1.4.1 Servicii de comunicaţii (internet, telefon, servicii poştale şi de curierat);

1.4.2 Plata utilităţilor (energia electrică, apă, canalizare, salubritate, energie termică, gaze naturale);

1.4.3 Cheltuieli salariale pentru personalul administrativ

1.4.4 Cheltuieli inchiriere spatii necesare desfasurarii activitatilor de C-D

2. Cheltuieli pentru introducerea în producţie a rezultatelor cercetării si realizarea produsului/procesului/tehnologiei/serviciului- minim 40% din cheltuielile totale eligibile- conditie de eligibilitate

2.1

Cheltuieli de personal (cheltuieli salariale pentru personalul care desfasoara activitatile de introducere in productie/realizare);

2.2Cheltuieli pentru achiziţia de utilaje, instalaţii şi echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv

2.3

Cheltuieli pentru achiziţia de materii prime si materiale, necesare pentru activităţile de introducere in productie si realizarea produsului/procesului/tehnologiei/serviciului

2.4

Cheltuieli generale de administraţie (de regie) implicate direct de activităţile de introducere in productie si realizarea produsului/procesului/tehnologiei/serviciului

2.4.1 Servicii de comunicaţii (internet, telefon, servicii poştale şi de curierat);

63

Page 64: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

2.4.2 Plata utilităţilor (energia electrică, apă, canalizare, salubritate, energie termică, gaze naturale);

2.4.3 Cheltuieli salariale pentru personalul administrativ

2.4.4 Cheltuieli inchiriere spatii necesare desfasurarii activitatilor pentru introducerea în producţie a rezultatelor cercetării si realizarea produsului/procesului/tehnologiei/serviciului

2.5Cheltuieli pentru achiziţia de active necorporale necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv

2.5.1 Aplicatii informatice

2.5.2 Licente

3 Cheltuieli pentru servicii de consultanţă în domeniul inovării şi pentru serviciile de sprijinire a inovării

3.1Cheltuieli pentru servicii de consultanţă în domeniul inovării

3.1.1 Asistenţă tehnologică

3.1.2 Servicii de transfer de tehnologie

3.1.3 Consultanţă în materie de achiziţie, protejare şi comercializare a drepturilor de proprietate intelectuală 

3.1.4 Servicii de consultanta referitoare la utilizarea standardelor

3.2 Cheltuieli pentru servicii suport pentru inovare

3.2.1 Servicii de cercetare de piata

3.2.2 Servicii in materie de incercari si testari in laboratoarele de specialitate;

3.2.3 Servicii referitoare la cerificarea, testarea si marcarea calitatii produselor obtinute in proiect.

64

Page 65: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

4.Cheltuieli pentru informare si publicitate pentru proiect

Se va completa tabelul pentru fiecare achiziţie în parte

Data (Reprezentant Legal)

Funcţia ocupată

zi...../lună......./an................

Nume (litere mari de tipar)

Semnătura

65

Page 66: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

i Se va completa pentru fiecare întreprindere care intră în componenţa „ întreprinderii unice”ii Se va selecta situaţia incidentă iii Se va completa pentru fiecare întreprindere care intră în componenţa „ întreprinderii unice”

Anexa 5 Domenii și subdomenii de specializare inteligentă și sănătate

1. BIOECONOMIE

1.1. Agro-alimentare

- Produse alimentare sigure, accesibile şi optimizate nutrițional

- Dezvoltarea de noi produse, practici, procese şi tehnologii în sectorul horticol

Page 67: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

- Adaptarea sectorului de zootehnie, medicină veterinară, pescuit şi acvacultură, la provocările secolului XXI

- Dezvoltarea durabilă a sectorului forestier, creşterea competitivității acestuia şi a calităţii vieții

- Dezvoltarea durabilă a producției culturilor de câmp adaptate impactului schimbărilor climatice globale

1.2. Bioenergie – biogaz, biomasă, biocombustibil

1.3. Biotehnologii

- Bionanotehnologii

- Biotehnologii de mediu

- Biotehnologii agro-alimentare

- Biotehnologii industriale

- Biotehnologii medicale şi farmaceutice

- Bioanaliza

1.4. Știința medicamentului

- Evaluarea in vitro/ in vivo în procesul de proiectare a medicamentelor generice

- Modelarea matematică pentru corelarea datelor in vitro cu cele in vivo, în vederea dezvoltării de metode alternative, biorelevante, la metodele in vivo

- Forme farmaceutice cu acțiune sistemică, locală şi de transport la țintă şi tehnologiile aferente, pentru optimizarea profilului biofarmaceutic şi farmacocinetic

- Design molecular (bio)sinteză, semi-sinteză, screening de înaltă performanţă

- Biodiversitatea și abordarea holistică a interrelației microorganismelor cu mediul, animalele și omul.

- Monitorizarea răspândirii transfrontaliere a microorganismelor înalt patogene cu potențial de răspândire în masă.

2. TEHNOLOGII INFORMATIONALE ŞI DE COMUNICATII, SPAȚIU ȘI SECURITATE2.1.Tehnologii informaționale și de comunicații

- Analiza, managementul şi securitatea datelor de mari dimensiuni- Internetul viitorului

Page 68: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

- Tehnologii, instrumente și metode pentru dezvoltarea de software- Calcule de înaltă performanță și noi modele computaționale

2.2. Spațiu- Aplicaţii spaţiale dedicate (Observarea Terrei, GNSS, Satcom)- Aplicații spațiale integrate

2.3. Securitate

- Metode şi tehnologii inovative pentru combaterea transfrontalieră a terorismului, crimei organizate, traficului ilegal de bunuri şi persoane

o Cercetare în domeniile electronică, mecanică, fotonică, ICT, sisteme inteligente, nanotehnologie pentru dezvoltarea de echipamente de securitate

- Evaluarea şi reducerea riscului la dezastre - MEDIU (modelarea şi simularea dinamicii sistemelor generatoare de hazard; dezvoltarea tehnicilor de monitorizare şi cartare interactive; optimizarea sistemelor rapide de evaluare şi luare a deciziei; dezvoltarea sistemelor suport de decizie în vederea integrării in reţelele europene; dezvoltarea unor soluţii inovative de protecție antiseismică, eficiente, funcționale şi economice pentru zonele seismice din România)

- Infrastructuri si servicii critice (creşterea rezilienţei si reducerii vulnerabilităţii sistemelor „Smart-Grid”; protecția sistemelor de control industrial; securitatea informatică a infrastructurilor şi serviciilor critice; sistemele de intelligence)

3. ENERGIE, MEDIU ŞI SCHIMBĂRI CLIMATICE3.1. Energie

- Creşterea eficientei energetice la generare, transport şi distributie şi la consumator- Resurse energetice convenţionale, neconvenţionale şi regenerabile- Tehnologii inovative de stocare a energiei- Tehnologii curate de producere a energiei pe baza combustibililor fosili- Energie nucleară

3.2. Mediu și schimbări climatice- Utilizarea optimă a resurselor convenționale şi neconvenționale de apă- Gestionarea riscului indus de schimbările globale asupra resurselor din sol3.3. Sisteme inteligente

- Oraşul inteligent

4. ECO-NANO-TEHNOLOGII ȘI MATERIALE AVANSATE4.1. Echipamente de transport

- Noi generații de vehicule şi tehnologii ecologice şi eficiente energetic4.2 Echipamente pt producerea de bioresurse

- Tehnologii, echipamente şi sisteme tehnice pentru producția de bioresurse4.3. Tehnologii de depoluare

- Tehnologii de depoluare şi valorificare a deşeurilor 4.4. Materiale

- Substituția materialelor critice şi creşterea duratei de funcționare a materialelor prin acoperiri funcționale

- Materiale polimerice, nanomateriale, nanotehnologii

Page 69: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

- Materiale și tehnologii pentru sănătate- Materiale pentru energie- Materiale pentru dezvoltarea infrastructurii, construcțiilor și mijloacelor de transport- Materiale avansate si tehnologii destinate aplicațiilor de nișă ale economiei

5. SĂNĂTATE- Diagnostic precoce, tratament personalizat, monitorizare şi prognostic în oncologie- Diagnosticul rapid al bolilor infecțioase emergente și rare, identificarea unor markeri moleculari de

monitorizare a răspândirii paneuropene- Îmbătrânire sănătoasă, stil de viață şi sănătate publică - Medicină reproductivă, medicină materno-fetala şi perinatală - Cercetarea bolilor neurodegenerative şi neuroinflamatorii - Studiul celor mai răspândite cauze de mortalitate şi morbiditate din Romania- Terapie personalizată / de grup şi monitorizare terapeutică- Personalizarea terapiei medicamentoase pe baza datelor farmacocinetice, farmacogenomice și

corelațiilor farmacocinetice-farmacodinamice. Prevenirea rezistenței la chimioterapie- Evaluarea calităţii şi a riscului utilizării neraționale la nivel populațional a medicamentelor şi

suplimentelor alimentare- Farmacologie şi toxicologie sistemică cantitativă: corelare, modelare şi predicție- Dezvoltarea de noi substanțe active și medicamente mai bune prin design, formulare și control

Anexa 6 Declarația privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile incluse în bugetul proiectului propus spre finanțare, din instrumente structurale

Page 70: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

Declaraţie privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile incluse în bugetul proiectului propus spre finanţare din instrumente structurale

A. Datele de identificare a persoanei juridice ______________________________________________________________________________| _________________________ || Codul de identificare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| || __________________________________________________________ || Denumirea |__________________________________________________________| || || Domiciliul fiscal || ______________ __________________ __________ || Judeţul |______________| Localitatea |__________________| Strada |__________||| __ ________ __ _________________ || Ap. |__| Codul poştal |________| Sectorul |__| Telefon |_________________| || ___________________ _______________________ || Fax |___________________| E-mail |_______________________| ||______________________________________________________________________________|

B. Datele de identificare a proiectului ______________________________________________________________________________| _______________________________________________________ || Titlul proiectului |_______________________________________________________| || ___________________________________________ || Numele programului operaţional |___________________________________________| || _______________________________________________ || Axa prioritară |_______________________________________________| || ____________________________________________ || Domeniul major de intervenţie |____________________________________________| || _______________________________________________ || Data depunerii proiectului |_______________________________________________| ||______________________________________________________________________________|

C. ......................................................................, (numele şi statutul juridic ale beneficiarului)solicitant de finanţare pentru proiectul menţionat mai sus, la............................................................................., (numele autorităţii de management/organismului intermediar)în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), declar că mă încadrez în următoarea categorie de persoane din punctul de vedere al regimului de TVA aplicabil: a) [ ] persoană neînregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal; b) [ ] persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal. D. ......................................................................, (numele şi statutul juridic ale beneficiarului)solicitant de finanţare pentru proiectul menţionat mai sus, la............................................................................., (numele autorităţii de management/organismului intermediar)în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că pentru achiziţiile din cadrul proiectului cuprinse în tabelul de mai jos TVA este nedeductibilă.

______________________________________________________________________________|Nr. | Achiziţia | Scopul achiziţiei/Activitatea prevăzută în |

Page 71: Analiza Web viewAsistenţa financiară ... După evaluarea ... 1 evaluator cu expertiza ştiinţifică în domeniu proiectului şi 1 evaluator cu expertiza în analiza economică

|crt.| | cadrul proiectului*1) ||____|_______________|_________________________________________________________|| | | ||____|_______________|_________________________________________________________|| | | ||____|_______________|_________________________________________________________|| | | ||____|_______________|_________________________________________________________|| | | ||____|_______________|_________________________________________________________|| | | ||____|_______________|_________________________________________________________|| | | ||____|_______________|_________________________________________________________|| | | ||____|_______________|_________________________________________________________|| | | ||____|_______________|_________________________________________________________|| | | ||____|_______________|_________________________________________________________|| | | ||____|_______________|_________________________________________________________|| | | ||____|_______________|_________________________________________________________|| | | ||____|_______________|_________________________________________________________|| | | ||____|_______________|_________________________________________________________|| | | ||____|_______________|_________________________________________________________|| | | ||____|_______________|_________________________________________________________|

*1) Atenţie! Se va completa cu aceleaşi informaţii corespunzătoare din cererea de finanţare. ___________________ Numele şi prenumele*): |___________________| _______ ___________________ Semnătura şi ştampila |_______| Funcţia: |___________________|

*) Se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau o persoană abilitată să reprezinte solicitantul.


Recommended