Home >Documents >An. XLII, Nr. 22. · PDF file An. XLII, Nr. 22. 30 •Maiu 1926. SALONUL OFICIAL Lei 5....

An. XLII, Nr. 22. · PDF file An. XLII, Nr. 22. 30 •Maiu 1926. SALONUL OFICIAL Lei 5....

Date post:30-Dec-2019
Category:
View:1 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • RAR

  CIURDE A STEURER: Fetiţă cu porumbel.

  An. XLII, Nr. 22. 30 • M a i u 1926.

  SALONUL OFICIAL

  Lei 5.

 • UNIVERSUL LITERI

  Povestea Maicii Domnului D E S P Ă R Ţ I R E A

  Luase de pe m a s ă şi oa le le şi b l idul , Maria ' n g r i j o r a t ă că n u m â n c a Isus, Şi la l u m i n a ser i i se z u g r ă v e a pe zidul Cel a lb , în n e g r u , c rucea fe res t re i d in apus .

  î n c u n u n a t s ta Fiul de cea din u r m ă r ază A soa re lu i şi f run tea îi s â n g e r a ca 'n spini.. . Tăcea. . . t ă cea şi maica Lui , c a r e n u ci. t e ază — Ţ ă r a n c ă — să ' l î n t r e b e şi-i va r s ă nun a i vin.

  Vin rub in iu cu s â n g e c u r a t u m p l u paharu l . . . Şi pită a u r i t ă îi scoa te d in cup to r— D a r F iu l , t r i s t zârnbindu- i , ş t i i n d a - l e a m a r u l , C u m â n a l c d ă ' n l ă t u r i şi s p u n e .JVIăine'n zor i ,

  Măicuţă , să ceri popi i as ina cea m a i s l abă — La T a t ă l m e u din ce ru r i m ă duc, t u să m ă laş i" . Şt ma ica — o ţ ă r a n c ă — oftând din g reu , s e ' n t r c a b ă De ce şi-a da t copi lul cu D o m n i i la oraş. . .

  RUSALII

  T â r g de m u n t e r is ipi t p r i n t r e l ivezi . Cu c e a r d a c u r i v ă r u i t e d e - u n d e vezi P i a t r a Cra iu lu i a l b a s t r ă de d e p a r t e : I a t ă tot I e r u s a l i m u l t ău d in car te . . .

  Şi c ă l a r e pe-o as ină cu m e r s l in, Isus v ine şi Apostol i i Lui vin P e d r u m e a g u l c a r e duce sp re musce l e , P e sub bol ta unu i schi t cu r â n d u n e l e .

  Ţ ă r a n i a lb i sosiţi de z iuă p e n t r u h r a m . R u p din sălcii î nve rz i t e eflte-un r a m , D o m n u l nos t r i ţ să-l s f inţească. P e as ină , P e când El b lagos loveş te în l umină ,

  Şi s tă 'n u m b r ă un e g u m e n r ă u In g â n d - O ţ ă r a n c ă îi a ş t e r n e la p ă m â n t , Cu smeren i e , m a r a m a 'nzepez i t ă . Sufletul să-i calce Fiul sub copi tă .

  J A L E A

  Stă pe p r i spe Maica s fân tă , S i n g u r ă Ia casa e i . S i n g u r ă cu g r i j a ei.. . G â n d u r i s u r e o ' n v e s t m â n t ă . T r e c e 'n sbor o r â n d u n i c ă , C r u c e n e a g r ă pe s u b t e i .

  — Rândun ică , soră mică . Ră tăc i t ă p r in g r ă d i n ă , Ur.dc-i Fiul meu iubi t ? — Maică, n e a g r ă se r idică , S u b ţ i r i c ă ' n luna pl ină, C r u c e g rea de l emn ciopli t .

  Şi pe c ruce , p r in s în cuie, F ă r ă g ra i . fără su f la re , i sus stă cu doi tâlhari . . . . Maicii sf inte b ine nu-i e, S c m p i e t r e ş t e ch inu l m a r e Pe ob razu l ei de var .

  — R â n d u n i c ă , s ta i o cl ipa, Lasă nor i i , sus , ca n e a u a . F r u n t e a mea şi f run tea Lu i . Mângâe - l e din aripă. . . . D a r se duse r â n d u n e a u a In a d â n c u l ce ru lu i .

  Maica s tă cu j a l e a ' n casă. Ba te b ia ta Ia m ă t ă n i i Sfinţi lor şi m a r i şi mici , C â n d o f runză i se Iasă , Vie, pes te f loarea mân i i , D i n t i ' o tufă de agl ici .

  - Soră mică, b roască v e r d e , Ce -avu i d r a g , azi mi se p i e r d e . Lasă -mă necazu lu i , Du- te i a r în i a r b a v e r d e , D u - t e , soră , de îţi vede D e b ro tac i i i a zu lu i .

  — Bia tă Maică ' n d u r e r a t ă , Tot cu I a c i i m e pe gene , Fiul t ău nu-I ma i je l i . Nouă fii avu i oda tă . H u z u r e a u toji p r in pociic, Roa tă m a r e când veni ,

  Roa tă g r ea . hodorog i tă , F e r e c a t ă , forfecată . Rupse t r u p u l lo r pe d r u m . Şi din n o u ă , , n u m a i unu l Mi-1 lăsă — schiopându-1 — d r u m u l , Unu l îmi t r ăe ş t e - acum.

  Virio, Tonm, Tominoace , Vin ' la m a m a . să te 'nfnşe. Vin ' , f rumosul meu^ îjnconce.i. Şi d in ierbi , din busu ioace , Iese un broscoi u r â t — D a r ză r indu- i felul hâd ,

  Och i lo r holba ţ i d e b roască , Maica Ie z âmb i , si iacă A 'nflori t în r â s o c r acă De m ă r a lb cu p r o m o r o a c ă — Doar Ia u m b r a sp inu lu i P l â n g e f loarea inu lu i .

  B O C E T U L

  Fiu l m e u . copi lul m e u , Mhţda.. su f l e tu lu i m e u , Ha ide , maică , să vo rb im La p o a r t ă de ţ in t i r im , Căc i d e - a c u m n u m a i vorb im. Tu eşt i or i e v â n t u ' n spini ? Bate vân t de minză -noap te , D r a g u l m a m i i , z i -mi în şoapte. Ba te vân t de miază-zi , Zii, mă icu ţă , p â n ' e zi, Zii ' ca 'n v r e m u r i zii m e r e u , Fiul m e u , copi lul m e u .

  Fiul meu , copi lul meu , Mlada suf le tu lu i m e u . Ce d r u m n e g r u ţi-oi a les . Nici pe deal şi nici pe şes, Căci vezi, maică , t e -au t r imes F ă r ă şea şi f ă r ă ca l . P e s u b şes şi pe s u b d e a l . P e ş u c r u l vân tu lu i , In fundul p ă m â n t u l u i , Şi s u b p a z a Sfân tu lu i — Somnul g r e u să-l d o r m i mereu , I F iu l meu copi lul m e u .

  1 Fiu l m e u , copi lul meu , Mlada su f l e tu lu i m e u , Moar tea , m o a r t e a r e a m a i este. Vine h o a ţ a i e p u r e ş t e . P u n e m â n a jos p e m a s ă Şi n e face l a r g p r i n ca să . P u n e m â n a sus pe g r i n d ă Şi ne, face l a r g p r i n t i ndă , P u n e m â n a ş i pe s c a r ă Şi n e face l a r g peVafară. — Goa le sun t poenele , î m p â n z i t e gene le , Sub p ă m â n t e s o m n u l g r e u , F iu l m e u , copi lul m e u .

  Fiul meu, copi lul m e u , Mlada suf le tu lu i meu , Nici o m o a r t e nu- i a m a r ă Ca m o a r t e a de p r i m ă v a r ă , P e ' n f runz i tu l codru lu i . P e c â n t a t u l cuculu i , , м P e ieş i tul p lugu lu i , —• C â n d vin be r ze a l b e ' n ţ a r ă C u senin de p r i m ă v a r ă Şi când r â n d u n e l e sboară. . . Scoală- te d in somnu l g r e u . Fiul meu , copi lul m e u !

  Fiul meu , copi lul meu , Mlada suf le tu lu i meu , Roagă- t e Ia s ă p ă t o r i . G r o a p a să ţ i-o facă 'n flori , Uşa g roape i de m ă t a s ă , Ca să vii şi p e acasă . Căc i t e duci p e a l t ă l u m e Unde- i s a tu l fă ră n u m e , U n d e nu cunoş t i p e n i m e . D r a g u l m a m e i , să vezi b ine Căci ţ i-e d r u m u l l u n g şi greu , Ca şi somnul t ău de g r e u . Fiul meu , copi lul meu.. .

  (Urmează) ION Р І Ш 1

 • WERSUL LITERAR S

  S ă n u u c i z i Fragment din romanul „întunecare" —

  de CEZAR PETRESCU

  Wn loc t ranşeia e a p r o p i a t ă de şan- lemţeşti n u m a i cu o su tă de u n i r i ,

  cât (ine un gâ t de vale . Pe u r m ă Se de sâ rmă se d e p ă r t e a z ă pe le culmilor, l ă sând o s p i n t e c ă i u r ă

  Ï k mijloc, unde cu rge o apă de '11. D'il locuri a p ă r a t e se poate ve- ue la unii la a l ţ i i . Mun te l e din faţă pădurea pe j u m ă t a t e t ă i a t ă ; a fost un parchet ; butuci i r ă s t u r n a ţ i ,

  I tineri, putrezesc, cu g loan ţe în- in lemn. A lă tu r ! însă p ă d u r e a as- şanţurile ; brazi i se văd în pâcla

  Iră ca în b ru ina de pe piel i ţa -lor. biul ascuns p r iveş t e î n c o r d a t s ă iudă o mişcare . numai o mare tăcere , cum sân t fur­ ie acoperite d e a s u p r a , nec l in t i te şi unde ştii că d e d e s u b t m i şună în

  i, fără istov, oş t i rea de furnici , este arar un foc de a r m ă : un c a p

  mişcat undeva. Dar t ăce rea e d u p ă "i mai nefirească. uniiicaja o 'ba te r ie ( regulează t i ru l . |ii se umplu de hău i tu l p r ă b u ş i r i - in văgăuni. Improşcă undeva un lie pământ răscoli t şi aşchii, de

  ci. Norii de fum se r i s ipesc c l ă t i na ţ i :de vânt. ca o p â n z ă su ră . In ş an ţu r i lenii caută uni i la al ţ i i , cu p r iv i r i ne -

  іііпкіііг. cu urechea a t en t ă , g rada ţ i i t r e c p husele strânse. R ă s p u n d e a l tă l o v i t u r ă

  Ghiuleaua a t r ecu t pe d e a s u p r a , Httecând aerul ca o b u c a t ă de pos tav •Htă. Apoi iarăş i t ă c e r e a se cască, p e pentru astăzi . O a m e n i i mocnesc în bantnri. cu spatele r ezemat în p ă m â n t şi

  •rinichii Ia gură . N u m ă r ă ceasu r i l e [hugi pană la m â n c a r e . V- Mă camarade, tu de eolo. ia t re - 1-nii şi mie capă tu l să-i t r a g numai Sun iun... 'Vestea vine de undeva — nu se ş t ie

  •odată cine o adus-o în tâ i — obu- íral a lovit doi de la c o m p a n i a a cincea.

  Aduceau apă.. . U n u i a i-a scos ma ţe le . Mitru a Vădane i ceti p e care-1 c h e m a u domnii ofiţeri să le c ân t e din f runză . P e u r m ă , ch i a r unul c a r e 1-a dus , povesteşt i ; în v r e m e a mâncă r i i ; ţ ine gamela n u m a i CU o m â n ă cea l a l t ă e încă p l i nă de sânge omenesc . D a r n imeni nu se mi ră , nici nu se ma i s câ rbeş t e ; m o a r t e a şi-a p ier ­ du t mis te ru l , pe unu l 1-a ucis g lonţul î n t r ' un a n u m e Ioc. Totuş i şi ace la mu­ rise p e n t r u ţ a r ă .

  Loco tenen tu l R a d u Comşa pr iveş te de un sfer t de o r ă dincolo, cu lăcomie , din punc tu l cel ma i a p r o p i a t , p r i n t r e pă iu- jen i şu l s â r m e l o r cu gh impi . Nu se vede nimic decâ t m a r g i n e a de p ă m â n t a şan­ ţu lu i din faţă, ţ ă ruş i i şi împ le t i t u r i l e sâr ­ mei în ca