+ All Categories
Home > Recruiting & HR > A&M WEST JOBS HUMAN RESOURCES AGENCY

A&M WEST JOBS HUMAN RESOURCES AGENCY

Date post: 15-Jan-2017
Category:
Upload: tania-v
View: 343 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 12 /12
WEST JOBS A&M A&M WEST JOBS - Agenție de resurse umane A&M WEST JOBS - Human Resources Agency
Transcript
Page 1: A&M WEST JOBS HUMAN RESOURCES AGENCY

WESTJOBS A&M

A&M WEST JOBS - Agenție de resurse umane

A&M WEST JOBS - Human Resources Agency

Page 2: A&M WEST JOBS HUMAN RESOURCES AGENCY

A&M West Jobs este o agenție de resurse umane, cu sediul în Timișoara și formată dintr-o echipă profesionistă și tânără, care garantează pentru calitatea serviciilor prin experiența acumulată de 15 ani în domeniul consultanței și managementului afacerilor și de personal.

CE FACEM?

Punem la dispoziția angajatorilor atât din mediul național cât și internațional, servicii de recrutare și selecție de personal, consultanță în recrutare și headhunting, precum și întreaga gama de servicii aferente capitalului uman.

Astfel, fie că este vorba de acoperirea necesarului de personal al companiei, de restructurarea personalului sau pur și simplu de dezvoltarea și evaluarea angajaților în raport cu strategia și cultura organizațională a companiei, puteți apela cu încredere la noi.

Mai mult prin gama noastră de servicii de consultanță în resurse umane, oferim tot sprijinul candidaților în procesul de aplicare la ofertele de muncă locale, regionale și internaționale precum și șanse de dezvoltare profesională prin consilierea din partea consultanților noștri privind orientarea în carieră.

DESPRE NOI

Page 3: A&M WEST JOBS HUMAN RESOURCES AGENCY

ABOUT USA&M West Jobs is a human resources agency based in Timișoara and

consisting of a young and professional team, which guarantees for the quality of its services, through the experience of 15 years in consulting and

business management and staff.

WHAT DO WE DO?

To our employees both from the national and international environment, we make available recruitment services and staff selection, consulting in

recruitment and headhunting, as well as the full range of services relevant to the human capital.

Thus, either if it is about covering the necessary staff for the company, about the staff restructuring or simply about the development and evalua-

tion of employees in report to the strategy and organizational culture of the company, you can call on us with confidence.

Moreover, with our range of consulting services in human resources, we offer all our support to the candidates who are in the process of applying to the local, regional and international work offers, as well as opportunities for

professional development by providing consulting services by our consultants concerning the career guidance.

Page 4: A&M WEST JOBS HUMAN RESOURCES AGENCY

VALORI

MISIUNE

VIZIUNE

Pornim de la premisa că oamenii au un potențial bun, însă trebuie plasați în organizația potrivită cu programe de motivare și dezvoltare personalizate pentru fiecare cultura organizațională.

Credem în oameni, credem în valorile companiilor pe care îi alegem ca parteneri.

Misiunea noastră este să ajutăm partenerii noștri să își optimizeze procesul de angajare, să își motiveze angajații, să dezvolte potențialul uman din organizație.

Pentru candidați suntem partenerii principali în procesul schimbării locului de muncă, prezentând cele mai compatibile oferte de muncă și oferind coaching în procesul decizional.

Resursa umană și capitalul de personal bun sunt o componentă cheie în succesul unei companii. Companiile orientate spre obiective nu au nevoie doar de oameni, ei au nevoie de oameni potriviți și competenți.

Page 5: A&M WEST JOBS HUMAN RESOURCES AGENCY

VALUES

MISSION

VISION

We start from the premise that people have a good potential, but they must be placed in the proper organization with motivation and development program customized for each organizational

culture.

We believe in people, we believe in the value of the companies that we choose to be our partners.

Our mission is to help our partners optimize the employment process, motivate the employees, develop the human potential in

the organization.

For the candidates, we are the main partners in the process of changing the job as we present the most compatible job offers

and provide coaching in the decisional process.

The human resource and the good staff capital are a key component in the success of a company. The companies oriented

towards objectives do not need only people, they need the right and competent people.

Page 6: A&M WEST JOBS HUMAN RESOURCES AGENCY

Headhunting

Recrutare și selecție

SERVICII

Definim împreună nevoile companiei dumneavoastră.Stabilim cu participarea dumneavoastră datele ce definesc profilul căutat.Inițiem căutarea directă utilizând resurse variate.Oferim consultanță în derularea procesului de headhunting.

Oferim acces la o rețea consolidată de canale de recrutare și o bază de date actualizată.Oferim consultanță în construirea profilului candidatului, în derularea procesului de selecție și integrarea profesională a candidatului selectat (opțional).Inițiem căutarea directă utilizând resurse variate.Realizăm o selecție atentă prin abordarea profesionistă a candidaților țintă, în concordanță cu cerințele de imagine și confidențialitate ale companiei dumneavoastră.Garantăm calitatea serviciilor noastre prin oferirea unei perioade de garanție conforme cu gradul de complexitate al poziției.

Page 7: A&M WEST JOBS HUMAN RESOURCES AGENCY

SERVICES

Headhunting

Recruitment and selection

We define together your company's needs.With your participation we establish the data that defines the profile looked

for.We initiate the direct search by using various resources.

We provide consulting in the implementation of headhunting process.

We provide access to a consolidated network of recruitment channels and updated database.

We provide consulting in building the candidate profile, in the performance of the selection process and professional integration of

the selected candidate (optional).We initiate the direct search by using various resources.

We make a careful selection through the professional approach of the target candidates in accordance with the image and confidentiality

requirements of your company.We guarantee the quality of our services by offering a warranty period

according to the complexity level of the position.

Page 8: A&M WEST JOBS HUMAN RESOURCES AGENCY

SERVICII

Consultanță pentru afaceri și managementAcordarea de consultanță, îndrumare și asistență operațională pentru firme și organizații pe probleme de management, cum ar fi: planificarea strategică și organizatorică, managementul schimbărilor, reducerea costurilor și alte probleme financiare, obiective și strategii de marketing, planificarea și politici privind resursele umane, strategii de compensare și pensionare, planificarea producției și planificarea controlului.Conceperea Ofertei de Angajare personalizată pentru fiecare poziție, respectiv pentru fiecare viitor angajat.Întocmirea Fișei de Post pentru pozițiile din companie în conformitate cu specificul activității companiei - client.Conceperea Contractului Individual de Muncă.Formularea de Acte Adiționale (modificări de salariu, de funcție, clauze, delegare, detașare, schimbare a locului de muncă).Conceperea Regulamentului de Ordine Interioară / Organizare și Funcționare.

OutplacementEvaluarea inițială a abilităților și determinarea compatibilității cu anumite posturi.Pregătirea pentru căutarea unui nou loc de muncă: întocmirea CV-ului și a Scrisorii de intenție.Sprijinirea participanților în identificarea companiilor / posturilor din domeniile de activitate de interes.Facilitarea accesului la diverse baze de date, transmiterea CV-urilor, analiza rezultatelor obținute în urma aplicărilor.Simulări în vederea prezentării la interviul de angajare.Orientarea către furnizori de formare / recalificare profesională.

Page 9: A&M WEST JOBS HUMAN RESOURCES AGENCY

SERVICES

Business and management consultancyProvide advice, guidance and operational assistance to companies and

organizations on management issues, such as strategic and organizational planning, management of change, cost reduction and other financial issues, marketing objectives and strategies, planning and human resources policy, compensation and retirement strategies, production planning and control

planning.Designing the job offer customized for each position, respectively for each

prospective employee.Elaboration of job descriptions for the positions in the company in

accordance with company - customer specific activity.Drafting the Individual Employment Contract.

Formulation of Addenda (changes of salary, position, clauses, delegation, detachment, change of job).

Designing Internal Rules / Organization and Operation.

OutplacementInitial assessment of skills and determining the compatibility with certain

jobs.Preparing for a new job search: preparing a CV and Letter of Intent.

Supporting participants in identifying companies / positions in the fields of activity of interest.

Facilitating the access to various databases, sending CVs, analysis of results obtained following the applications.

Simulations in order to appear to the job interview.Guidance towards training providers / professional requalification.

Page 10: A&M WEST JOBS HUMAN RESOURCES AGENCY

Consiliere profesionalăEvaluarea și consilierea de specialitate a personalului încadrat:Chestionare de personalitate,Teste de inteligență,Teste de aptitudini,Teste de cunoștințe,Teste de orientare profesională.

Consilierea de specialitate și consultanță profesională în carieră a candidaților - aplicanți la post:Evaluarea și autoevaluarea personalității în vederea orientării profesionale;Efectuarea de teste de aptitudini, dezvoltarea abilității și încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă;Instruire în tehnici și metode de căutare a unui loc de muncă și de prezentare la interviuri în vederea ocupării;Mediere electronică;Evaluarea inițială a abilităților și determinarea compatibilității cu anumite posturi;Pregătirea pentru căutarea unui nou loc de muncă: întocmirea CV-ului și a Scrisorii de intenție;Sprijinirea participanților în identificarea companiilor / posturilor din domeniile de activitate de interes;Facilitarea accesului la diverse baze de date, transmiterea CV-urilor, analiza rezultatelor obținute în urma aplicărilor;Simulări în vederea prezentării la interviul de angajare;Orientarea către furnizori de formare / recalificare profesională.

SERVICII

Page 11: A&M WEST JOBS HUMAN RESOURCES AGENCY

Professional consultingEvaluation and specialized consulting of staff hired:

Personality questionnaires,Tests of intelligence,

Tests of skills,Tests of knowledge,

Tests of vocational guidance.

Specialized consulting and professional consulting in career for the applicant – candidates to the job:

Personality assessment and self-assessment in order to obtain vocational guidance;

Performance of aptitude tests, ability development and self-trust of the persons who are searching for a new job;

Training in techniques and methods for searching for a job and appearance to job interviews in order to take the job;

Electronic mediation;Initial assessment of skills and determining the compatibility with certain

jobs;Preparing for a new job search: preparing a CV and Letter of Intent;

Supporting participants in identifying companies / positions in the fields of activity of interest;

Facilitating the access to various databases, sending CVs, analysis of results obtained following the applications;

Simulations in order to appear to the job interview;Guidance towards training providers / professional requalification.

SERVICES

Page 12: A&M WEST JOBS HUMAN RESOURCES AGENCY

WESTJOBS A&M

Calea Urseni, nr 16D300703, Timișoara, Timiș

ROMÂNIA

[email protected]

www.facebook.com/amwestjobs


Recommended