+ All Categories
Home > Documents > Alte talcuiri la Evanghelii ale Parintelui Iosif Trifa

Alte talcuiri la Evanghelii ale Parintelui Iosif Trifa

Date post: 21-Nov-2021
Category:
Upload: others
View: 62 times
Download: 9 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 17 /17
Transcript
Alte talcuiri la Evanghelii ale Parintelui Iosif TrifaEditura Oastea Domnului Sibiu,2016
Ceva in legiturd cu evanghelia de duminicd I 7
EV. DUMINICIIA32.ADUPA RUSALII / 10
(a lui Zaheu VameSul)
(a VameSului Si a Fariseului)
Evanghelia de duminici 9i tdlcuirea ei I 12
EV. DUMINICIIA34-ADUPA RUSALII / 14
(a Fiului risipitor) Evanghelia fiului rdtlcit qi tdlcuirea ei I 14
Cei trei pierdufi 9i aflafi: oaia, drahma qi fiul / 16
Evanghelia de duminicd: a fiului ce ,,mort era 9i a inviat'.." I l7
,,Scula-m5-voi gi md voi duce latatdlmev'." I 2I Pe calea fiului pierdut... I 24
EV. DUMINICII LASATULU SEC DE CARNE / 27
@ Infri c o s at ei Jude c d1i)
Evanghelia de duminici: a Judecdlii dinUrmd I 27
Ceva mai ingrozitor decdt Judecata din Urmi / 28
Ziualudeciltli dinUrmd I 29
Cele cinci ugi pe care ni le arutlBiblia I 4t
439
Ev. DUMrNrcrr LASATULUT snc DE nnANzA I s (a Izgonirii lui Adam din Rai)
Despre post I 44 Despre post I 46 invdldtura Mdntuitorului despre post I 49 Postul a ajuns la modi in lumea doamnelor I 52
,,De nu veli ierta oamenilor gregelile lor..." I 54
EV. DUMINICII I.ADIN POSTUL MARE / 57 (a Ortodoxiei)
Si mergem dupd Hristos / 57
,,Veni!i dup[ Mine"... I 59
EV. DUMINICIIAII-ADIN POSTULMARE / 62 (a SJdntului Grigorie Palana)
Sldbinogul din Capemaum / 62
T[mdduirea sldbdnogului din Capernaum I 67
La duminica bolnavilor / 71
EV. DUMINICIIAIII.ADIN POSTULMARE / 74 (a Sfintei Cruci)
Evanghelia din duminica de acum: aCrucii 174 CaleaCrucii 176 La picioarele Crucii / 79
,,Cel ce wea si vin[ dup[ Mine s6-gi ia crucea sa"... / 80
O cruce mare sunt gi wemurile noastre / 83
Suferifi prigoane 9i batjocuri / 85
in drum spre Canaan, spre fara Figiduinfei / 86
,,Dacd,wea cineva si vin[ dupd Mine, sd se lepede de sine..." / 91
Duminica Crucii 196 Ce inseamnd cuvintele Evangheliei: ultima scipare... / l0l La DuminicaCrucii I 102 La Duminica Crucii: cruci purtate inzadar I 104 La Duminica Crucii: despre crucile Oastei / 106
Aceasta este crucea... / 108
O pedeapsb grea I l0l Inima omului / 111
,,in ganl gi in noroi il arutnc6".'. I ll2 Cele patru stiri ale m6ntuirii sufleteqti / 113
insemndri de sub bralele Crucli I lI7 Ceva despre puterea rugdciunii / i 18
O rugdciune despre rugdciune I 120
Pdstorul qi ursul / 121
Duminica a 4-a din Post: Evanghelia cu vindecareaindrircitlhrr I 122
Tatil, copilul mut qi doctorul I 127
EV. DUMINICIIAV-ADIN POSTULMARE / 129
(a Cuvioasei Maria EgiPteanca)
Ruglciunea gi cdin{a pentru pdcate.'. I 132
Sd cerem o viafi noui / 136
Despre cdin!6 qi mirturisire I 138
,,La rdul Vavilonului, acolo am $ezut gi am pldns. .." I 144
EV. DUMINICII A II-A DUPA PA$Tr / 147
(a Tomii)
Roadele necredinJei / 152
Binefacerile muncii / 153
Reazemul credinlei / 158
(a Mironosilelor) Femeile / 160
Apostolia femeilor I 162
441
Chemdrile femeilor / 170
(a Sldbdnogului)
,,Caut vnom"... I 174
Despre bolile sufletului I I75 Mdngdietorul $i tdmiduitorul bolnavilor I 178
,,Ia-fi patul tiu qi umbld" I 1,80
EV. DUMTNTCTTAV-ADUPA PA$Tr/ 183
Fdntdnile Vechiului Testament / 186
Evanghelia de duminicd: a orbului din nagtere / 201
La evanghelia de duminici: a orbului 1204
La evanghelia de duminecd: a orbului dinnagterc / 207
EV. DUMrNrCrrAVrr-ADUpA pA$Tr / 211
Evanghelia din duminica dupi indlfarea Domnului / 211
Iisus, Mijlocitor intre noi gi Dumnezet I 214
EV. DUMINICII I.ADUPA RUSALII I2T9 (a Tuturor Sfinlilor)
La Duminica Tuturor Sfinlilor: sd urm[m pilda viefii lor I 219
La Duminica Tuturor Sfin{ilor: si urmam pilda vielii lor I 222
442
Duminica a2-a d.upd Rusalii: despre pescuirea sttfleteascd I 225
,,Voi sunteli lumina lumii gi sarea pdmdntului" I 227
Iisus iqi alege apostoli la Marea Galileii I 230
Voi suntefi,,lumina hxrii" 1235
(Despre grij ile vielii)
,,Cduta\i mai intdi impdrdfia lui Dumnezeu" 1245
,,Nu putefi sluji la doi domni..." I 248
,,Cdluta\i la pisirile cerului gi la crinii cdmpului"..' / 251
Predicap[sdrilor cdntdtoarc I 255
EV. DUMINICIIAs.ADUPA RUSALII / 258
(Vindecarea celor doi demonizali din linutul Gadarei)
Ne poate sili satana s[ pdcituim? I 258 indricilii din latura gadarenilor / 260
,,$i L-au rugat pe el (pe lisus) si plece din hotarele lor" I 264
Tim6duirea patimilor I 268
(a Sfinlilor Pdrinli de la Sinodul IV Ecumenic)
,,$i vindeca toatd boala gi neputinla inpopot" I 27I
,,$i vindeca toatd boala gi neputinla inpopof' I 273
Iisus vindecd doi orbi I 277
Bolile gi incercirile, in lumina Evangheliei 1282
EV. DUMINICII A S.A DUPA RUSALII / 285
(Minunea cu tnmullirea pdinilor qi a pestilor)
Siturarea celor cinci mii de oameni / 285
EV. DUMINICII A 9-A DUPA RUSALII / 287
(Umblarea pe mare ; potolirea furtunii) Puterea credin[ei I 287
Apostolii in furtund I 289
443
Evanghelia de durninicd,I 295
EV. DUMINICIIA 11-ADUPA RUSALII / 302 (Pilda datornicului neiertdtor)
Pilda datornicului neiertdtor / 302
BV. DUMINICIIA l7.ADUPA RUSALII / 312 (Femeia cananeancd)
Femeia cananeancd / 312
EV. DUMTNTCTI DINAINTEA iNAr,lAnU SF. CRUCr / 318 Evanghelia de duminicd, dinaintea indllirii Sfintei Cruci / 318
EV. DUMrNrCrr DUPA iNALl,lRnA SF. CRUCT I 322 (Calea Crucii lui Hristos)
,,Cel ce wea s6 vini dupi Mine... si-qi ia crucea sa"... /322 Ce ne dd gi ce ne cere crucea / 325
EV. DUMINICII A 1S-A DUPA RUSALII / 329 (Pescuirea minunatd)
,,Nu te teme, de acum vei v6na oameni"... I 329
,,Ieqi de la mine, Doamne, ci om pdcdtos sunt eu" / 332
EV. DUMINICIIA 19-ADUPA RUSALII / 336 (Predica de pe munte; iubirea vrdjmasilor)
,,Iubi1i pe vrijmagii voqtri" / 336
EV. DUMINICIIA2O-ADUPA RUSALII / 341 (inviereafiului vdduvei din Nain)
invierea tdnirului din Nain / 341
444
(a Sf. Pdrin1i de la Sinodul VII Ecumenic)
Iisus Mdntuitorul, Marele semindtor ceresc / 346
S5mdnfa cea m6ncatd de Pdsiri / 350
S[mdnfa inecat6 de sPini / 353
EV. DUMINICII A 22-A DUPA RUSALII / 356
(Bogatul nemilos Si Lazdr cel sdrac)
,,Boga!ii" qi ,,Lazdt7i" din vremurile noastre / 356
Pilda cu Lazdr cel s6rac ai bogatul I 357
Milenigtii pi evanghelia de duminicd l 362
Adventiqtii gi evanghelia din duminicatrectfid 1364
EV. DUMINICII A 23.A DUPA RUSALII / 365 (ndrdcitul din latura Gadarenilor)
Cum scap6 un om din lanprile gi robia diavolului / 365
,,$i mirosind dracul mirosul inimii'.." / 368
indr[citul din latura gadarenilor I 370
Vindecarea unui indricir I 375
EV. DUMINICII A 24.A DUPA RUSALII / 380 (nvierea fiicei lui lair)
Ceva despre cei trei morfi". / 380
EV. DUMINICII A 25-A DUPA RUSALII / 385
( Pilda s amarineanului milo s tiv)
Pilda samarineanului milostiv / 385
EV. DUMINICIIA26-ADUPA RUSALII / 391
(Pitda bogatului cdruia i-a rodit larina) Pilda cu bogatul cel nebun / 391
Avem un seceriq plin de belgug / 396
EV. DUMINICIIA2T-ADUPA RUSALII / 398
Cum sd linem sirbitorile / 398
Timdduirea femeii ce suferea de optsprezece ani / 400
445
EV. DUMINICII A 2S.A DUPA RUSALII / 405 (Pilda celor poftiyi la cind)
,,lJn om a fEcut cind mare".. . I 405
,rCina ceamare" 1408
,,Veni!i, cdiat6, gata sunt toate!" I 408
EV. DUMINICII A 29-A DUPA RUSALII / 414 (Tdmdduirea celor zece leproSi)
Evanghelia de duminicd I 414 Tdmiduirea celor zece leprogi / 416
EV. DUMINICII A 3O.A DUPA RUSALII / 421 (Dregdtorul bogat; pdzirea poruncilor)
,,Ce sd fac ca sd mogtenesc viala de veci?" I 42t
EV. DUMINICII A 31.A DUPA RUSALII / 425 (l4ndecarea orbului din lerihon)
Orbul delalerihon / 425
EV. DUMrNrCrr DUPA NA$TEREADOMNULUT I 430 (Fuga fn Egipt)
insemndri din cdldtoria inBgipt...l 430 La Nagterea Domnului: fuga in Egtpt I 433
446
cEVA iN r,ncArunA cu EVANGHELTA DE DUMINTCA
,,$i propovdduia Iisus, zicOnd: <Pocdifi-vd, cd s-a apropiat
impdrdfia lui Dumnezeu>>" (Mt 4,17). Ioan Botez[torul a fost inaintemergdtorul 9i inaintevesti-
torul M6ntuitorului gi al m0ntuirii neamului omenesc. El qi-a
inceput predica cu vestirea impdrdfiei lui Dumnezeu. $i-a ince- put predica cu vestirea ci se apropie impdrdlia lui Dumnezeu.
,,$i a inceput Ioan a propovddui, zicdnd; <Pocdifi-v6, cdci im- pdrd[ia lui Dumnezeu este aproape>>" (Mt 3, 1-2).
Despre Domnul Iisus Hristos, Evanghelia de duminicd ne spune aqijderea, cd qi El $i-a inceput propovdduirea cu vestirea imp[rdliei lui Dumnezeu. ,,De-atunci incolo, Iisus a inceput sd propovdduiasci gi sdzicd: <Pociifi-vd, cici impirdfia cerurilor este aproape>" (Mt 4,l7).
,,Pocdi{i-vd, cdci se apropie impdrdlia lui Dumnezev!" ...Cu aceastd strigare a inceput vestirea Evangheliei in lume. Oamenilor de pe atunci li se vestea vestea cea bun[ cd se apro- pie mdntuirea neamului omenesc. Cd se apropie imp[rdfia lui Dumnezeu gi pe pdm6nt, dupi ce 4000 de ani stdpdnise im- pdrdlia celui care il inqelase pe Adam in grddina Edenului. Oamenilor li se cerea sd se preg[teascd sufletegte pentru aceas- td impdrSfie. Si se pocdiascd, adicd sd se lepede de pdcate gi fdrddelegi, ca sd poatd deveni cetdleni ai noii impdralii.
$i de atunci a idsunat mereu in lume strigarea lui Ioan gi strigarea Domnului lisus: ,,Pocdili-vd,, clci se apropie implr[- fia lui Dumnezeu".
De aproape 2000 de ani rdsund in lume strigarea: ,,Pocdifi-vd, cdci s-a apropiat imp[rdfia lui Dumnezeu".
Dar oare aqcultat-a omul gi omenirea aceastd stiigare? Hotir0t, nu! Ea a avut numai mici inceputuri in veacul
de aur al cregtindtdfii, in traiul primilor creqtini, in familia cea rimasl dupd" praznicul Cincizecimii. Ceva din impdrdlia lui Dumnezeu sosise atunci pe p[mdnt. Dar incetul cu incetul, urmele, semnele impdraliei lui Dumnezeu de pe pdmdnt s-au stins. in loc de imp[rifia lui Dumnezeu, s-a intdrit tot mai mult impdrdgia celui rdu.
in lume, azi, parcd stipdnegte tot ,,domnul veacului aces- tvia", care a orbit mintea oamenilor, sd nu vadi strilucind Evanghelia lui Dumnezeu (II Cor 4,4). ,,Satan este azi un
domnitor, un stipdnitor, un duh puternic care domnegte in in- tunericul acestei lumio' (Ef 6, l2). Se pare cd el a acaparat din nou conducerea gi imp[r[lia lumii. impdrdlia lui parcd n-a fost niciodatd aqa de mare qi tarc ca azi.
Dar tocmai aceastd culme a impdrdliei lui satan este sem-
nul c[ se apropie lmpdrdlia lui Dumnezeu. Biblia ne spune
clar ci ,,domnul veacului acestuia" va fi detronat gi rbsturnat, in culmea puterii sale. Va fi risturnat cdnd Domnul va veni a doua oari, si aduc[ din nou qi pentru totdeauna impdrdfia lui Dumnezeu pe p6mdnt. Atunci se vor bucura qi se vor incununa
cei pufini, pufini, care au trdit intr-o domnie a lui satan, dar nu i-au slujit lui, ci gi-au pdstrat vie gi lucrdtoare credinfa lor fa!5 de impdratul lisus. $i atunci vor fi pedepsifi cei care s-au frcut cetdfenii lui satan gi ai impirdliei lui, prin pdcatele 1or.
Dragi cititori, tr[im vremuri biblice, c6nd strigarea Evan- gheliei: ,,Poc[i!i-vd, cd se apropie impdril[ia lui Dumnezeu", poate rdsun6 pentru cea din urmd datS; dragostea lui Dumnezeu ne strigi sE ne poc[im p0nd mai avem timp.
Semnele gi urgiile wemurilor noastre sunt strigarea din urmd: ,,Poc[ifi-v[, cdci se apropie impdrd[ia lui Dumnezeu"... pociifi-vd pdni mai aveli weme... ,,ciuta!i-L pe Dumnezeu cdti weme se poate afla" (Is 55, 6)...
,,Pocdifi-v[, cdci se apropie impirdlia lui Dumnezeu"; cu aceastd strigare s-a inceput vestirea Evangheliei gi cu aceasta
se va gi sfhrgi.
. Ferice de cei care igi mdntuiesc sufletul in aceste wemi cdnd Dragostea lui Dumnezeu ne cheam[ poate pentru cea din urm[ oari la pocdinfd qi la mdntuire.
<Glasul Dreptdlii> nr 2 / 9 ian. 1938, p. 4
--*--
(a lui Zaheu VameSul)
CASA
Bdtrdnii nogtri nu erau poate aga de ocogi gi invd[afi ca noi, nepofii lor de astdzi, dar, in schimb, ei aveau mai multd inle- lepciune de viafd gi o mai addncd, inlelegere a rosturilor vielii celei adevdrate. Aga, intre altele, bdtrdnii noqtri privegheau ne- incetat sd fie casa lor curat6, cinstiti qi feritd de purtdrile cele slabe. Numele de ,,casd" era,labdlr:enii nogtri, un nume sfhnt, pe care-l apdrau de pdcate cu ochi de vultur qi mAnd de fier.
Dar astdzi nu mai este aga. Din casele oamenilor de azi parcd, pe zi ce merge, ies afar[ purtirile gi datinile cele vechi qi bune qi, in locul 1or, intrd altele, noi gi rele. in wemea bdtre- nilor noqtri, tata din casd era acela care miqca toate gi fbrd voia qi gtirea lui nimeni nu se putea migca. Mulfi tafi de astizi ins[ dorm linigtili de seara pdnd diminea[a, in weme ce copiii lor umbld nopfile gi iqi otrivesc sufletul.
Ba inci ceva mai mult decOt atdta. Mai zilele trecute, un primpretor imi spunea c[ in plasa lui s-au scos cAteva sute de drepturi de f[cutjoc ai petrecere in case private, iar un cititor de-al nostru imi scrie cd,,e mai rdu de cdnd ni s-au inchis cr6g- mele, ci au inceput casele oamenilor sd se facd crdqme. Se mutd crdgmele acum, Domnule Pdrinte, in casele oamenilor" (gi in mijlocul copiilor)! Asta inseamnl c[ sunt unii pirinfi, unii tafi qi unele mame, care cu voia igi stricd casa, in loc si o intdreasc[. Cu asta odatil,slibeqte gi fara gi neamul, pentru cI casa gi familia este temelia pe care se reazemd o WA gi un neam.
Cititorule! De-!i ai tu casa ta qi eqti conducdtorul ei, ai de grijl cd tu trebuie sd fii ca un preot in ea. R[spunderea su-
10
fleteasc6 ce o are un preot pentru pdstorirea turmei sale din biserici, tot acea rdspundere o ai gi tu pentru grija qi purtdrile celor din casa ta. Nu uita niciodatd c5 purtdrile cele bune bi- necuvdnteazi munca din casa ta.In cele rele stric[ munca gi
norocul casei tale. Despre casa lui Zacheu, Mdntuitorul Hristos a zis: ,,Iat6,
mdntuire s-a f6cut casei acesteia"; iar despre alta a zis: ,,latd, vi se lasd casa voastrl pustie" (Lc 13, 35). Casa ta si fie casa
IuiZachet in care aintrat Mdntuitorul cu bucuria m0ntuirii.
P. Trifa
--*--
(a VameSului qi a Fariseului)
EVANGHELIA DE DUMINICA $I TALCUIREA EI
,,Zis-a Domnul pilda aceasta: <<Doi oameni au intrat in bi- sericd sd se roage, unul fariseu qi altul vame$. Fariseul stdnd, aga se ruga intru sine: Doamne, mullumescu-li cd nu sunt ca ceilalli oameni: jefuitori, nedrepli, preacurvari sau ca acest vame;. Postesc de doud ori in sdptdmdnd, dau zeciuiald din toate cdte cdstig.Iar vamegul, departe st6nd, nu vrea nici ochii sdi la cer s5-i ridice, ci iqi bltea pieptul sdu, zic6nd: Dum- nezeule, milostiv fii mie pdcdtosului. Zic voui c[ s-a pogordt acesta mai indreptat la casa sa, decdt acela. Cd tot cel ce se
inal!5 smeri-se-va, iar cel ce se smeregte in61{a-se-va)".
Iatd, doi oameni pune aceastd evanghelie inaintea noastrd. ii pune nu numai ca s[ ne uitdm la ei, ci si qi invdfdm ceva de la ei.
De la vamegul - care iqi dusese pdcatele la bisericd qi se
agezase cu ele ruqinat acolo inapoi, ldngd ugd, unde le stropea cu lacrimile pdrerii de rdu - sb invdfim smerenie qi c[infd pen- tru pdcatele noastre.
De la fariseul - care tropotea ing6mfat prin bisericd gi, in loc de rugdciune, se lduda pe el qi-i hulea pe al1ii, sd inv6{6m a
ne feri de picatul tnrfiei. Si b[gim de seaml neincetat, cdci trufia este ,,inceputul
picatului", este,,rdsadul pdcatului", cum spune infeleptul Sirah in Biblie (3 ,27 ; 10, I 3). ,,invdfafi de la Mine - a zis Iisus - cdci sunt bl6nd gi smerit cu inima". ,,Dumnezeu std impotriva m0n-
12
drilor gi smereqte pe tot cel ce se ina115." Sd bdgdm de seamd cd
trufia sparge qi {dri gi imburdd popoare. ,,Pentru trufie, Domnul
a surpat ldrile neamurilor", zice Scriptura (Sirah 10, 17); qi
acest adevdr l-amvdzut cu ochii acum in rdzboiul cel mare.
intr-o clipeali, Dumnezeu a surpat multe popoare prea trufaqe
qi ingdmfate - $i aindl\atpe altele, smerite qi umilite. $i noi,
romdnii, suntem intre cele indlfate. S[ nu uitdm niciodat[ c5
smerenia ne-a ajutat indllarea.
*

Recommended