+ All Categories
Home > Documents > Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul...

Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul...

Date post: 12-Oct-2020
Category:
Upload: others
View: 26 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 90 /90
Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Sp ă tarul Milescu (Ms. 45 de la Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei Române) Indice de nume proprii Indicele de nume proprii cuprinde cea mai mare parte a numelor proprii care apar în MS.45. O formă primară a indicelui a fost realizată semiautomat, într-o fază anterioară reviziei finale a textului, cu ajutorul unui program de adnotare morfologică (vezi Vlad Sebastian Patraş, Gabriela Pavel, Gabriela Haja, Resurse lingvistice în format electronic. Biblia 1688. Regi I, Regi II. Probleme, soluţii, în Ionuţ Cristian Pistol, Dan Cristea, Dan Tufi ş (ed.), Resurse lingvistice şi instrumente pentru prelucrarea limbii române, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2008, p. 51-60). În această etapă au lucrat atît membrii proiectului, cît şi colaboratori externi. Numele proprii au fost indicate împreună cu instrumentele lor gramaticale, în ordine alfabetică. Cărţile biblice au fost dispuse în ordine alfabetică (vezi siglele în Nota asupra ediţiei). Siglele numerotate (e.g. 1Mac., 2Mac.; 1Reg., 2Reg.) au fost dispuse în ordine crescătoare şi alfa- betică, de exemplu: 1Mac., 1Reg., 2Mac., 2Reg. În cazul cărţ ii Esthír , întrucît în manuscris există două capitole numerotate cu 1, cel de-al doilea a fost numerotat în indice cu 2, continuînd astfel pînă la sfîrşitul cărţii. Întrucît există cuvinte care ridică probleme deosebite în privinţa încadrării lor în categoria numelor proprii (de obicei traduceri ale unor nume proprii ebraice) sau care sînt încadrate, în diverse traduceri ale Septuagintei şi ale Bibliei, în general, fie în categoria numelor comune, fie în cea a numelor proprii, pentru consecvenţă, în indice nu au fost incluse: a) numele de locuri descriptive, de exemplu: Poarta Rîpii (Neem. 2:15), Plînsori (Jud. 2:5), Hotar (3Reg. 9:13), Cêle de Aur (Deut. 1:1), Turnul a Sutei (Neem. 3:1 et al.), Mormînturile Poftei (Num. 11:35), Mormînt a Îngropării (Ier. 19:6), Poarta cea Păscoasă (Neem. 3:2) etc.; b) numele de sărbători, de exemplu: Praznicul Azimilor, Praznicul Săptămînilor, Praznicul Corturilor (2Paral. 8:13); c) numele ebraice ale lunilor (e.g. ádar, thanin, ziú, vul), care au fost încadrate în categoria numelor comune; d) numele de corpuri cereşti, de exemplu: Găinuşa, Raliţa, Luceafărul (Iov. 9:9); e) cuvinte sau sintagme precum Atotputernicul, Despui- toriul, Cel Înalt, Faraó, situate în literatura de specialitate la graniţa dintre numele proprii şi numele comune; f) cuvintele din seria loca obscura, de exemplu: Chéros, de la gr. kevro" (Neem. 12:17); g) unele xenisme (ebraisme şi grecisme), interpre- tate în literatura de specialitate fie ca nume comune, fie ca nume proprii, de exemplu: Apiliot (1Mac. 12:37, Ier. 25:26), de la a* phliwv th", -ou ‘east’ (GR.ENGL.); Sadimoth (4Reg. 23:4), de la sadhmwv q ‘fields, terraces’ (GR.ENGL.). În cazul numelor proprii compuse cu Veth ‘casă(e.g. Vethsan, Vethfagor, Vethghedor), unde acesta a fost tradus, a fost redat numai componentul transliterat, de exemplu: San din „casa San” (3Reg. 4:12), dar Vethsan (Ios. 17:11; 17:16; 21:25); Fogor din „casa Fogor” (Deut. 3:29), dar Vethfogor (Deut. 3:29; 4:46; 34:6). De asemenea, dat fiind faptul că în unele cazuri nu se poate stabili cu precizie dacă presupoziţia categorială (muntele, pămîntul, apa, cetatea etc.) face parte din numele propriu, sintagme precum „Muntele Faran”, „Pămîntul Gosom”, „poarta Veniamin”, „pîrîul Arvonaí” nu au fost incluse în indice. a alui Iacov [3Mac.] 6, 13; a Amesíei [4Reg.] 14, 23; a Ammon [Sof.] 2, 9; a Asíe [1Mac.] 13, 32; a Asíei [1Mac.] 8, 6; 11, 13; [2Mac.] 3, 3; [Iosip] 3, 20; a Azaríei [4Reg.] 15, 8; 15, 13; 15, 17; 15, 23; 15, 27; a Cádei [Iez.] 47, 20; a Cadis [ [Deut.] 33, 2; a Cariáthiarim [Ios.] 3, 16; a Damascului [2Paral.] 24, 23; [Am.] 1, 3; [Idt.] 1, 11; a Efráfthului [Fac.] 15, 18; a Eghiptului [1Mac.] 11, 12; 11, 13; [3Mac.] 6, 4; [Ier.] 46, 2; [Ieş.] 7, 11; a Eghíptului [Dan.] 11, 43; [Ieş.] 1, 19; [Is.] 19, 1; [Num.] 13, 23; [Ps.] 134, 8; [Tov.] 8, 2; a Ermon[u]lui [Sir.] 25, 14; a Esmegá [1Reg.] 27, 10; a Ezechíei [4Reg.] 18, 10; a Finíchei [2Mac.] 8, 8; [3Ezd.] 7, 1;
Transcript
Page 1: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

Vech i u l Tes tament – Sep tuag i n ta. Ve rs iunea lu i Nico lae S pă t a ru l Mi lescu (Ms. 45 de l a B ib l io teca

F i l i a l e i d in C l u j a Academie i Române)

Ind ice de nume prop r i i

Indicele de nume proprii cuprinde cea mai mare parte a numelor proprii care apar în MS.45. O formă primară a indicelui a fost realizată semiautomat, într-o fază anterioară reviziei finale a textului, cu ajutorul unui program de adnotare morfologică (vezi Vlad Sebastian Patraş, Gabriela Pavel, Gabriela Haja, Resurse lingvistice în format electronic. Biblia 1688. Regi I, Regi II. Probleme, soluţii, în Ionuţ Cristian Pistol, Dan Cristea, Dan Tufiş (ed.), Resurse lingvistice şi instrumente pentru prelucrarea limbii române, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2008, p. 51-60). În această etapă au lucrat atît membrii proiectului, cît şi colaboratori externi. Numele proprii au fost indicate împreună cu instrumentele lor gramaticale, în ordine alfabetică. Cărţile biblice au fost dispuse în ordine alfabetică (vezi siglele în Nota asupra ediţiei). Siglele numerotate (e.g. 1Mac., 2Mac.; 1Reg., 2Reg.) au fost dispuse în ordine crescătoare şi alfa-betică, de exemplu: 1Mac., 1Reg., 2Mac., 2Reg. În cazul cărţii Esthír, întrucît în manuscris există două capitole numerotate cu 1, cel de-al doilea a fost numerotat în indice cu 2, continuînd astfel pînă la sfîrşitul cărţii.

Întrucît există cuvinte care ridică probleme deosebite în privinţa încadrării lor în categoria numelor proprii (de obicei traduceri ale unor nume proprii ebraice) sau care sînt încadrate, în diverse traduceri ale Septuagintei şi ale Bibliei, în general, fie în categoria numelor comune, fie în cea a numelor proprii, pentru consecvenţă, în indice nu au fost incluse:

a) numele de locuri descriptive, de exemplu: Poarta Rîpii (Neem. 2:15), Plînsori (Jud. 2:5), Hotar (3Reg. 9:13), Cêle de Aur (Deut. 1:1), Turnul a Sutei (Neem. 3:1 et al.), Mormînturile Poftei (Num. 11:35), Mormînt a Îngropării (Ier. 19:6), Poarta cea Păscoasă (Neem. 3:2) etc.;

b) numele de sărbători, de exemplu: Praznicul Azimilor, Praznicul Săptămînilor, Praznicul Corturilor (2Paral. 8:13);

c) numele ebraice ale lunilor (e.g. ádar, thanin, ziú, vul), care au fost încadrate în categoria numelor comune;

d) numele de corpuri cereşti, de exemplu: Găinuşa, Raliţa, Luceafărul (Iov. 9:9);

e) cuvinte sau sintagme precum Atotputernicul, Despui-toriul, Cel Înalt, Faraó, situate în literatura de specialitate la graniţa dintre numele proprii şi numele comune;

f) cuvintele din seria loca obscura, de exemplu: Chéros, de la gr. kevro" (Neem. 12:17);

g) unele xenisme (ebraisme şi grecisme), interpre-tate în literatura de specialitate fie ca nume comune, fie ca nume proprii, de exemplu: Apiliot (1Mac. 12:37, Ier. 25:26), de la a*phliwvth", -ou ‘east’ (GR.ENGL.); Sadimoth (4Reg. 23:4), de la sadhmwvq ‘fields, terraces’ (GR.ENGL.).

În cazul numelor proprii compuse cu Veth ‘casă’ (e.g. Vethsan, Vethfagor, Vethghedor), unde acesta a fost tradus, a fost redat numai componentul transliterat, de exemplu: San din „casa San” (3Reg. 4:12), dar Vethsan (Ios. 17:11; 17:16; 21:25); Fogor din „casa Fogor” (Deut. 3:29), dar Vethfogor (Deut. 3:29; 4:46; 34:6). De asemenea, dat fiind faptul că în unele cazuri nu se poate stabili cu precizie dacă presupoziţia categorială (muntele, pămîntul, apa, cetatea etc.) face parte din numele propriu, sintagme precum „Muntele Faran”, „Pămîntul Gosom”, „poarta Veniamin”, „pîrîul Arvonaí” nu au fost incluse în indice.

a alui Iacov [3Mac.] 6, 13; a Amesíei [4Reg.] 14, 23; a Ammon [Sof.] 2, 9; a Asíe [1Mac.] 13, 32; a Asíei [1Mac.] 8, 6; 11, 13; [2Mac.] 3, 3; [Iosip]

3, 20; a Azaríei [4Reg.] 15, 8; 15, 13; 15, 17; 15, 23;

15, 27; a Cádei [Iez.] 47, 20; a Cadis [ [Deut.] 33, 2; a Cariáthiarim [Ios.] 3, 16; a Damascului [2Paral.] 24, 23; [Am.] 1, 3; [Idt.]

1, 11; a Efráfthului [Fac.] 15, 18; a Eghiptului [1Mac.] 11, 12; 11, 13; [3Mac.] 6, 4;

[Ier.] 46, 2; [Ieş.] 7, 11; a Eghíptului [Dan.] 11, 43; [Ieş.] 1, 19; [Is.] 19,

1; [Num.] 13, 23; [Ps.] 134, 8; [Tov.] 8, 2; a Ermon[u]lui [Sir.] 25, 14; a Esmegá [1Reg.] 27, 10; a Ezechíei [4Reg.] 18, 10; a Finíchei [2Mac.] 8, 8; [3Ezd.] 7, 1;

Page 2: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 2

a Finíchii [2Mac.] 3, 5; 4, 4; [Is.] 23, 2; a Galaadítei [1Mac.] 5, 27; 5, 36; [1Paral.] 26, 31;

[2Paral.] 18, 2; 18, 3; 18, 5; a Gázii [1Reg.] 6, 17; a i Accaron [1Reg.] 6, 17; a i Agalim [Is.] 15, 8; a i Aravá [4Reg.] 14, 25; a i Ascalónului [1Reg.] 6, 17; a i Avitaal [2Reg.] 3, 4; a i Azótului [1Reg.] 6, 17; a i Eglah [2Reg.] 3, 5; a i Faran [Fac.] 14, 6; a i Galaad [3Reg.] 17, 1; [4Reg.] 8, 28; a i Gavaá [Jud.] 20, 33; a i Gavaon [2Reg.] 2, 24; [Neem.] 3, 7; a i Ghê [Ios.] 8, 14 a i Ghe [Ios.] 8, 9; 8, 12; 8, 12; 8, 13; a i Gheth [1Reg.] 6, 17; a i Hinaam [2Reg.] 3, 2; a i Iavlam [Ios.] 17, 11; a i Manathisaarí [1Paral.] 2, 54; a i Masfa [Neem.] 3, 7; a i Melhol [2Reg.] 21, 8; a i Moav [Jud.] 3, 28; a i Nafétha [Ios.] 17, 11; a i Nemrim [Is.] 15, 6; a i Resfá [2Reg.] 21, 8; a i Saruía [2Reg.] 2, 18; a i Thamnathá [Jud.] 14, 5; a i Vasan [Ios.] 17, 5; a i Vethil [Jud.] 21, 19; a i Víra [Neem.] 7, 2; a Iamníei [2Mac.] 12, 40; a Idumeii [Am.] 1, 11; a Iduméii [Ier.] 49, 21; a Ieremiei [Ps.] 64, 0; a Ieremíei [Ier.] 26, 20; a Ierusalimului [2Paral.] 34, 29; [Ier.] 11, 13; [Is.]

66, 20; a Ierusalímului [2Mac.] 14, 37; [Am.] 2, 6; [Ioil]

3, 1; [Zah.] 14, 10; a Iliupólii [Fac.] 41, 45; a Ilíupólii [Fac.] 41, 50; 46, 20; a Iordánului [Ios.] 15, 5; 22, 10; 22, 11; [1Paral.]

6, 78; a Iosíei [4Reg.] 23, 23; a Isaíei [Iosip] 18, 14; a Iudei [Zah.] 12, 6; a Iúdei [1Mac.] 4, 35; [1Reg.] 17, 1; 17, 12; 17,

52; 27, 10; [2Paral.] 13, 15; 25, 21; 28, 18; 31, 6; 33, 14; 34, 29; [2Reg.] 12, 8; 19, 11; [3Ezd.] 1, 33; 5, 5; [4Reg.] 14, 11; [Ier.] 3, 8; 3, 10; 3, 11; 22, 2; 24, 5; 40, 15; 42, 19; 44, 14; [Iez.] 8, 1; 9, 9; [Is.] 11, 12;

[Jud.] 19, 18; [Neem.] 6, 17; 12, 31; [Os.] 11, 13; [Rut] 1, 1; [Sus.] 1, 56;

a Iudeii [Ezd.] 1, 24; [3Ezd.] 1, 24; a Iudéii [3Ezd.] 1, 38; [Dan.] 6, 13; a Livánului [Iez.] 31, 16; [Is.] 37, 24; [Naum] 1, 4; a lu Israil [Ps.] 70, 24; a lui Aaron [Ieş.] 29, 26; 31, 9; 35, 18; 39, 43;

[Lev.] 10, 1; 16, 1; a lui Aáron [Ieş.] 6, 25; a lui Addó [Ezd.] 5, 1; a lui Adê [1Paral.] 27, 29; a lui Adrazar [1Paral.] 18, 8; [2Reg.] 8, 8; a lui Agghéu [Ps.] 137, 0; 145, 0; 147, 0; 148, 0; a lui Ahaav [3Reg.] 21, 24; 22, 41; [4Reg.] 10, 17; a lui Áhaz [4Reg.] 23, 12; a lui Ahisamah [Ieş.] 31, 6; 35, 32; a lui Ahohí [1Paral.] 11, 12; a lui Aléxandru [1Mac.] 11, 12; a lui Amadáthu [Est.] 4, 1; a lui Amalic [1Paral.] 4, 43; a lui Amalithí [1Paral.] 25, 4; a lui Aman [Est.] 9, 3; 10, 10; a lui Aminadav [Est.] 3, 7; a lui Amisadaí [Num.] 10, 25; a lui Ammon [Idt.] 6, 9; a lui Anathothí [1Paral.] 12, 3; a lui Andrónic [2Mac.] 4, 38; a lui Antioh [2Mac.] 10, 9; [3Mac.] 1, 4; a lui Arahí [2Reg.] 17, 5; 17, 15; a lui Ararí [1Paral.] 11, 35; 11, 44; a lui Aravethí [1Paral.] 11, 32; a lui Arhí [2Reg.] 15, 32; 16, 16; a lui Ariil [2Reg.] 23, 20; a lui Arodí [2Reg.] 23, 25; a lui Aroni [Neem.] 2, 10; a lui Artaxerxu [Est.] 10, 20; a lui Arthasasthá [Ezd.] 7, 6; [Neem.] 13, 6; a lui Asá [3Reg.] 15, 25; 15, 28; 16, 6; 16, 8; 16,

10; 16, 15; 16, 28; 16, 29; a lui Asir [Num.] 1, 13; a lui Asothê [2Reg.] 21, 18; a lui Astarothí [1Paral.] 11, 44; a lui Avdíu [1Paral.] 27, 19; a lui Avenir [1Paral.] 27, 21; a lui Aviáthar [3Reg.] 2, 22; a lui Avraam [3Mac.] 6, 3; [Iosip] 15, 28; 18, 1; a lui Azaríia [1Paral.] 27, 20; a lui Cadmiil [Neem.] 7, 43; a lui Chenezí [1Reg.] 27, 10; a lui Chir [3Ezd.] 6, 21; [Dan.] 1, 21; a lui Chíros [2Paral.] 36, 22; [Ezd.] 1, 1; 5, 13; 6, 3; a lui Chis [1Paral.] 26, 28; a lui Chiséu [Est.] 1, 1;

Page 3: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 3

a lui Dan [Num.] 1, 12; a lui Dárie [3Ezd.] 5, 90; a lui David [2Mac.] 2, 13; [2Paral.] 7, 6; [2Reg.]

23, 8; [Iosip] 3, 6; [Is.] 55, 3; [Ps.] 2, 0; 3, 0; 4, 0; 7, 0; 8, 0; 10, 0; 13, 0; 14, 0; 22, 0; 24, 0;

a lui Día [2Mac.] 6, 2; 6, 2; a lui Dionis [3Mac.] 2, 29; a lui Dodía [2Paral.] 20, 38; a lui Efraim [Jud.] 12, 5; [Is.] 9, 21; [Num.] 1, 10;

[Zah.] 10, 7; a lui Efrathí [3Reg.] 11, 26; a lui Efron [Fac.] 49, 29; a lui Ehiézer [Num.] 7, 71; a lui Eliasiv [3Ezd.] 9, 1; a lui Eliav [Num.] 7, 29; a lui Elim [Is.] 15, 8; a lui Eliméleh [Rut] 4, 3; 4, 9; a lui Eltuv [Neem.] 13, 28; a lui Enac [Jud.] 1, 20; a lui Esrom [1Paral.] 2, 25; a lui Esthemói [1Paral.] 4, 19; a lui Evlaam [4Reg.] 9, 27; a lui Fadasur [Num.] 10, 24; a lui Farathoni [1Paral.] 11, 31; a lui Feloní [1Paral.] 11, 36; a lui Finees [Ios.] 24, 33; a lui Gad [Num.] 1, 14; a lui Gadí [4Reg.] 10, 33; a lui Gadirothí [1Paral.] 12, 4; a lui Galaad [Deut.] 3, 13; [Jud.] 11, 7; 11, 9; a lui Gamvrí [3Reg.] 16, 28; a lui Garmí [1Paral.] 4, 19; a lui Gavría [Tov.] 4, 28; a lui Ghedorí [1Paral.] 27, 28; a lui Ghedsoní [1Paral.] 29, 8; a lui Ghelghel [Ios.] 12, 23; a lui Ghion [2Paral.] 33, 14; a lui Goiní [1Paral.] 11, 34; a lui Goni [2Reg.] 23, 32; a lui Gothoniil [1Paral.] 27, 15; a lui Hanaan [1Mac.] 9, 37; a lui Helchía [Is.] 36, 3; a lui Helchíu [4Reg.] 18, 18; [Is.] 36, 22; a lui Helchiu [Is.] 22, 20; a lui Helethí [1Reg.] 30, 14; a lui Helon [Rut] 4, 9; a lui Heluv [1Paral.] 27, 26; a lui Hermel [Ios.] 12, 22; a lui Hevron [Num.] 3, 27; a lui Iacov [Fac.] 30, 43; 34, 25; 35, 23; 46, 8;

[Is.] 10, 20; 10, 21; a lui Iail [Jud.] 4, 17; a lui Iair [3Reg.] 4, 13;

a lui Iarí [2Reg.] 20, 26; a lui Iefoni [Ios.] 14, 6; 14, 14; a lui Ieremeil [1Reg.] 30, 29; a lui Ierovaal [Jud.] 9, 24; a lui Ierovoam [3Reg.] 12, 24; 14, 11; 15, 8; 15, 9; a lui Iesé [1Reg.] 16, 18; 23, 19; 23, 24; [2Paral.]

11, 17; a lui Ieuil [3Ezd.] 8, 44; a lui Iezechiil [Ps.] 64, 0; a lui Iezil [3Ezd.] 8, 40; a lui Iise [1Reg.] 17, 12; a lui Iliadun [3Ezd.] 5, 80; a lui Ioas [2Paral.] 25, 23; 25, 25; [4Reg.] 13, 10;

[Jud.] 6, 11; a lui Ioav [2Reg.] 3, 22; 14, 30; 20, 9; [3Reg.] 2,

22; a lui Iodaé [1Paral.] 27, 5; a lui Ionáthan [2Reg.] 9, 3; 23, 32; a lui Ioram [1Paral.] 27, 22; [4Reg.] 9, 29; a lui Iosafat [2Paral.] 20, 35; [3Reg.] 16, 29; a lui Iosedec [2Ezd.] 1, 44; [3Ezd.] 5, 73; 9, 19;

[Ag.] 1, 1; 1, 14; [Ezd.] 3, 8; a lui Iosif [Am.] 5, 15; a lui Iov [Iov] 42, 12; a lui Iovil [Ios.] 6, 3; 6, 7; a lui Iracléu [2Mac.] 4, 19; a lui Irácleu [2Mac.] 4, 20; a lui Ircan [2Mac.] 3, 11; a lui Isaar [Ieş.] 6, 21; [Num.] 3, 27; a lui Isáhar [Num.] 1, 8; a lui Israil [1Paral.] 5, 3; 21, 16; 29, 18; [1Reg.] 9,

20; [2Reg.] 7, 7; 17, 15; [3Ezd.] 8, 49; 8, 91; [3Mac.] 6, 9; [3Reg.] 8, 16; [Ieş.] 24, 1; 24, 4; 24, 9; [Iez.] 11, 13; [Ios.] 22, 30; 24, 1; [Is.] 1, 4; 4, 2; 10, 20; 12, 6; 30, 12; 44, 2; 56, 8; [Jud.] 5, 9; [Mih.] 2, 12; [Num.] 10, 4; 11, 30; 26, 5; [Ps.] 77, 46; [Sof.] 3, 14;

a lui Iúda [Num.] 1, 7; a lui Leví [3Ezd.] 8, 49; a lui Levoná [Jud.] 21, 19; a lui Lisímah [2Mac.] 4, 41; a lui Lovení [Num.] 3, 21; a lui Maáha [1Paral.] 27, 16; a lui Madiam [Jud.] 7, 25; a lui Manasí [1Paral.] 6, 70; [4Reg.] 10, 33; [Deut.]

29, 8; [Ios.] 21, 25; [Num.] 1, 10; 32, 33; 34, 13; a lui Manassi [1Paral.] 12, 37; [Ios.] 12, 6; 13, 7;

13, 8; 13, 29; 14, 2; 18, 7; 21, 6; 21, 27; 22, 1; 22, 9; 22, 15; 22, 31; 22, 32;

a lui Manassí [1Paral.] 5, 26; 6, 71; 12, 20; [Ios.] 21, 5; 22, 7; 22, 10; 22, 13; 22, 21; 22, 30; [Is.] 9, 21;

a lui Maoní [1Paral.] 11, 46; a lui Melha [Fac.] 24, 24; a lui Memfivosthé [2Reg.] 16, 4;

Page 4: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 4

a lui Meneláu [2Mac.] 4, 39; a lui Mihá [Idt.] 6, 17; a lui Mihail [3Ezd.] 8, 39; a lui Moav [1Reg.] 22, 3; [2Reg.] 23, 20; [Am.] 2, 1; a lui Moisei [3Ezd.] 8, 3; a lui Moisi [3Ezd.] 5, 73; 7, 6; a lui Moolí [Num.] 3, 33; a lui Mosovía [1Paral.] 11, 47; a lui Musí [Num.] 3, 33; a lui Nafáthdor [Ios.] 12, 23; a lui Nahor [Fac.] 31, 53; a lui Namuil [Num.] 26, 12; a lui Nathanail [Num.] 7, 23; a lui Navi [Deut.] 32, 44; a lui Naví [Ios.] 14, 1; 19, 51; 21, 1; [Num.] 11,

28; 34, 17; a lui Nefthalim [Num.] 1, 15; a lui Netofathí [1Paral.] 11, 30; [Ier.] 40, 8; a lui Nicánor [2Mac.] 14, 15; a lui Nir [1Paral.] 26, 28; a lui Odiil [1Paral.] 27, 25; a lui Og [Deut.] 4, 47; [Num.] 24, 7; a lui Oníe [2Mac.] 3, 1; a lui Ovéa [Ezd.] 2, 61; a lui Ozía [1Paral.] 27, 25; a lui Oziil [Num.] 3, 27; a lui Potolomeu [Est.] 11, 11; a lui Ptolemeu Filomítor [2Mac.] 4, 21; a lui Rafaim [Ios.] 17, 15; a lui Raguil [Num.] 10, 20; [Tov.] 3, 17; 3, 18; a lui Romelíu [2Paral.] 28, 6; a lui Ruvim [1Paral.] 11, 42; [4Reg.] 10, 33; [Num.]

1, 5; a lui Saar [Fac.] 23, 8; a lui Safan [Iez.] 8, 11; a lui Salathiil [3Ezd.] 5, 5; 5, 73; [Ag.] 1, 1; a lui Salavoni [1Paral.] 11, 33; a lui Samaath [2Paral.] 24, 26; a lui Sanavalat [Neem.] 13, 28; a lui Saráu [3Ezd.] 8, 1; a lui Saroía [2Reg.] 16, 9; a lui Saul [2Reg.] 9, 9; a lui Saveé [2Reg.] 20, 22; a lui Sedechía [Ier.] 1, 3; a lui Sefamí [1Paral.] 27, 27; a lui Semei [Num.] 3, 21; a lui Semeíu [Est.] 1, 1; 3, 5; a lui Sepfor [Ios.] 24, 9; a lui Símon [1Mac.] 14, 40; a lui Sion [Ios.] 13, 27; a lui Sirah [Sir.] 1, 1; a lui Sohó [3Reg.] 4, 10; a lui Solomon [2Paral.] 11, 2; 11, 16;

a lui Thecoí [1Paral.] 11, 28; a lui Thosaí [1Paral.] 11, 45; a lui Thraseu [2Mac.] 3, 5; a lui Tovit [Tov.] 14, 18; a lui Tuvin [1Mac.] 5, 13; a lui Urem [2Reg.] 23, 35; a lui Vaasá [3Reg.] 16, 4; 16, 12; a lui Valé [Num.] 26, 38; a lui Valtásar [Dan.] 7, 1; a lui Vaneu [Neem.] 10, 9; a lui Varahiil [Iov] 32, 6; a lui Varsomí [1Paral.] 11, 33; a lui Veirí [Os.] 1, 1; a lui Veniamin [1Reg.] 13, 2; 13, 16; 14, 16;

[2Paral.] 11, 1; [2Reg.] 23, 29; [3Ezd.] 2, 8; [3Reg.] 12, 20; [Jud.] 19, 14; 20, 10; [Num.] 1, 11;

a lui Veniámin [2Mac.] 3, 4; a lui Veniiamin [Jud.] 20, 4; a lui Veor [Ios.] 13, 22; [Iov] 42, 16; a lui Virothí [1Paral.] 11, 39; a lui Zará [Ios.] 22, 20; a lui Zaraí [Ios.] 7, 17; a lui Zavdiil [1Paral.] 27, 2; a lui Ziil [1Paral.] 27, 19; a Mídei [3Ezd.] 3, 14; 14, 18; a Mídiei [3Ezd.] 3, 2; [Tov.] 3, 8; 4, 1; a Midiei [Tov.] 4, 28; 9, 1; a Moavítidei [Is.] 15, 2; a Persídei [3Ezd.] 3, 9; a Persídiei [3Ezd.] 3, 2; a Samaríei [2Paral.] 36, 5; a Saruíei [1Paral.] 26, 28; 27, 24; a Sedechíei [Ier.] 39, 1; a Sidoníei [3Reg.] 17, 9; a Siná [Num.] 1, 1; a Siónului [Var.] 4, 10; a Siríei [2Mac.] 3, 5; 4, 4; [Fac.] 28, 6; 28, 6; 33,

18; 35, 9; 35, 26; 46, 15; 48, 7; [Idt.] 1, 11; [Ps.] 59, 0; a Sodómului [Fac.] 14, 11; a Súva [2Reg.] 10, 6; a Tharsísului [Ps.] 71, 10; a Tovíei [2Mac.] 3, 11; a Trípolii [2Mac.] 14, 1; a Vasanítidei [Zah.] 11, 2; a Vavilónului [Dan.] 2, 18; a Zaharíei [Ezd.] 6, 14; [Ps.] 137, 0; [3Ezd.] 8,

35; Aalar [3Ezd.] 5, 59; Aamê [Ios.] 19, 20; Aaron [1Paral.] 6, 3; 6, 54; 6, 57; 12, 27; 23, 13;

23, 13; 24, 31; 23, 32; 24, 1; 24, 1; [1Reg.] 12, 6; 12, 8; [2Paral.] 26, 18; 29, 21; 35, 14; [3Ezd.] 1, 12; 5, 5; [Deut.] 9, 20; 9, 20; 10, 6; 32, 50; [Ezd.] 7, 4; [Ieş.]

Page 5: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 5

4, 27; 6, 20; 6, 23; 6, 27; 7, 10; 7, 20; 7, 20; 8, 6; 8, 8; 8, 12; 8, 17; 8, 25; 9, 8; 9, 27; 10, 3; 10, 8; 10, 16; 10, 24; 12, 1; 12, 31; 16, 2; 16, 6; 16, 9; 16, 10; 16, 33; 16, 34; 17, 10; 17, 12; 18, 12; 19, 24; 24, 1; 24, 9; 24, 14; 27, 21; 28, 1; 28, 12; 28, 23; 28, 26; 28, 31; 28, 34; 28, 37; 28, 39; 29, 4; 29, 5; 29, 10; 29, 15; 29, 19; 29, 21; 29, 27; 29, 31; 29, 44; 30, 7; 30, 10; 30, 19; 30, 30; 32, 1; 32, 2; 32, 3; 32, 5; 32, 5; 32, 20; 32, 20; 32, 24; 32, 34; 34, 30; 34, 31; 40, 11; 40, 12; 40, 28; [Ios.] 21, 4; 21, 10; 21, 19; 24, 5; [Iosip] 7, 11; [Lev.] 6, 16; 8, 2; 8, 6; 8, 15; 8, 18; 8, 21; 8, 29; 8, 30; 8, 31; 8, 36; 9, 1; 9, 1; 9, 7; 9, 8; 9, 20; 9, 22; 9, 23; 10, 3; 10, 3; 10, 4; 10, 6; 10, 12; 10, 19; 11, 1; 13, 1; 13, 2; 14, 33; 15, 1; 16, 2; 16, 3; 16, 6; 16, 8; 16, 9; 16, 11; 16, 21; 16, 23; 17, 2; 21, 1; 21, 24; 24, 3; [Mih.] 6, 4; [Neem.] 12, 46; [Num.] 1, 3; 1, 17; 1, 44; 2, 1; 3, 3; 3, 4; 3, 10; 3, 16; 3, 38; 3, 39; 4, 1; 4, 4; 4, 15; 4, 17; 4, 20; 4, 29; 4, 35; 4, 38; 4, 42; 4, 46; 4, 47; 8, 2; 8, 4; 8, 12; 8, 20; 8, 21; 8, 21; 9, 6; 12, 1; 12, 4; 12, 5; 12, 10; 12, 11; 13, 27; 14, 2; 14, 5; 14, 26; 15, 31; 16, 3; 16, 11; 16, 16; 16, 17; 16, 19; 16, 20; 16, 41; 16, 42; 16, 43; 16, 44; 16, 46; 16, 47; 16, 50; 17, 3; 17, 8; 17, 11; 18, 1; 18, 8; 18, 20; 19, 1; 20, 2; 20, 6; 20, 8; 20, 10; 20, 12; 20, 23; 20, 24; 20, 25; 20, 26; 20, 26; 20, 28; 20, 28; 20, 29; 20, 29; 25, 7; 26, 9; 26, 60; 26, 64; 27, 13; 31, 6; 33, 1; 33, 38; 33, 39; [Ps.] 76, 20; 98, 6; 104, 25; 105, 17; 113, 18; [Sir.] 46, 7; 46, 27; 51, 15; 51, 18; [Tov.] 1, 6; 1, 7;

Aarón [Ieş.] 7, 10; Aáron [Ieş.] 4, 14; 4, 29; 4, 30; 5, 1; 5, 4; 5, 20;

6, 13; 6, 26; 7, 1; 7, 2; 7, 6; 7, 7; 7, 8; 11, 10; 12, 43; 28, 1;

Áaron [2Paral.] 31, 19; [3Ezd.] 1, 12; Aaroth Moav [Num.] 31, 12; Aasan [Ios.] 15, 42; Aasthir [1Paral.] 4, 6; Acan [Neem.] 8, 9; Acarnain [1Mac.] 5, 43; Acatan [3Ezd.] 8, 43; Acaum [1Paral.] 3, 23; Accarche [Ios.] 15, 4; Accaron [1Mac.] 10, 89; [1Reg.] 1, 2; 1, 3; 1, 6;

1, 16; 6, 16; 7, 14; 17, 52; [Am.] 1, 8; [Ios.] 13, 3; 15, 11; 15, 45; 15, 46; 19, 43; [Jud.] 1, 18; [Zah.] 9, 7;

Accarónul [Ier.] 25, 20; [Sof.] 2, 4; [Zah.] 9, 5; Accos [3Ezd.] 5, 60; [Neem.] 3, 4; 7, 63; Accuv [Ezd.] 2, 45; 12, 25; Achifá [3Ezd.] 5, 54; Achithó [Idt.] 8, 1; Achor [Jud.] 1, 31; Achovor [Ier.] 36, 12; Acoac [1Paral.] 6, 75;

Acor [1Paral.] 2, 27; Acraváptin [1Mac.] 5, 3; Acravin [Ios.] 15, 3; [Jud.] 1, 36; [Num.] 34, 4; Acuá [3Ezd.] 5, 53; Acum [1Paral.] 9, 17; Acuv [3Ezd.] 5, 54; [Ezd.] 2, 42; [Neem.] 7, 46;

7, 49; 11, 19; Adá [Fac.] 4, 18; 4, 19; 36, 2; 36, 4; Adad [1Paral.] 1, 30; 1, 46; 1, 47; 1, 50; 1, 51;

[2Paral.] 15, 1; [3Reg.] 14, 20; [Fac.] 36, 35; 36, 36; [Iov] 42, 16; [Neem.] 3, 24;

Adadá [Ios.] 15, 22; Adadézer [3Reg.] 11, 14; 11, 23; Adaí [3Reg.] 4, 19; Adaía [Neem.] 11, 5; Adam [1Paral.] 1, 1; [Fac.] 2, 19; 2, 19; 2, 20; 2,

21; 2, 22; 2, 22; 2, 23; 2, 25; 3, 8; 3, 9; 3, 9; 3, 12; 3, 20; 3, 22; 3, 24; 4, 1; 4, 24; 5, 1; 5, 2; 5, 3; [Tov.] 8, 5; [Sir.] 34, 10;

Adamá [Deut.] 29, 23; [Fac.] 10, 19; 14, 2; 14, 8; [Os.] 11, 9;

Ádama [Is.] 15, 9; Adamí [Ios.] 3, 16; 19, 36; Adar [Ios.] 16, 5; Adas [Fac.] 36, 10; 36, 12; 36, 16; Adasá [1Mac.] 7, 40; 7, 45; Adasan [Neem.] 7, 55; Addará [Ios.] 15, 3; Addasá [Ios.] 15, 37; Addí [3Ezd.] 9, 31; Addin [Ezd.] 2, 15; Addó [1Paral.] 6, 21; [2Paral.] 12, 15; 13, 22;

[Neem.] 12, 4; [Zah.] 1, 7; Addo [Ezd.] 6, 14; Addor [Ios.] 12, 23; Addus [3Ezd.] 5, 57; 5, 60; Adê [2Paral.] 23, 1; [Ezd.] 8, 17; Adeá [1Paral.] 8, 21; Adêa [Neem.] 11, 12; Adêas [Ezd.] 10, 29; 10, 39; Adem [4Reg.] 19, 12; Ader [3Reg.] 11, 14; 11, 14; 11, 17; 11, 17; 15,

18; 20, 17; [Num.] 26, 40; Áder [2Paral.] 16, 4; [3Reg.] 11, 18; 11, 19; 11,

21; 11, 21; 11, 22; 11, 25; 20, 1; 20, 5; 20, 16; 20, 20; 20, 22; 20, 26; 20, 30; 20, 32; 20, 33; 20, 33; [4Reg.] 6, 24; 8, 7; 13, 3; 13, 25; [Am.] 1, 4; [Ier.] 49, 26;

Adiagheththem [Ios.] 15, 36; Adiam [1Paral.] 9, 12; Adid [Neem.] 11, 34; Adidá [1Mac.] 12, 38; Adidus [1Mac.] 13, 13;

Page 6: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 6

Adiil [1Paral.] 9, 12; Adin [3Ezd.] 8, 37; Adiná [1Paral.] 11, 42; Adinon [2Reg.] 23, 8; Adinos [3Ezd.] 9, 49; Adinú [3Ezd.] 5, 22; Adó [Neem.] 10, 24; Adonía [1Paral.] 3, 2; [3Reg.] 1, 8; 1, 11; 1, 13; 1,

18; 1, 25; 1, 41; 2, 23; 2, 24; 2, 25; Adonias [3Reg.] 1, 50; Adonías [2Paral.] 17, 8; [3Reg.] 1, 5; 1, 24; 1, 42;

1, 51; 2, 13; 2, 19; Adonicam [3Ezd.] 5, 20; 8, 44; [Ezd.] 2, 13;

[Neem.] 7, 18; Adoníei [3Reg.] 1, 7; 1, 9; 1, 43; 1, 49; 2, 21; 2,

22; 2, 28; Adoniram [2Paral.] 10, 18; [2Reg.] 20, 24; [3Reg.]

4, 6; 5, 14; 12, 18; Adonivezec [Ios.] 10, 1; 10, 3; [Jud.] 1, 5; 1, 6;

1, 7; Ádora [1Mac.] 13, 20; Adoram [1Paral.] 1, 21; Adrah [Zah.] 9, 1; Adrain [Deut.] 3, 1; [Ios.] 9, 10; Adraméleh [4Reg.] 19, 37; Adrazar [1Paral.] 18, 3; 18, 10; 19, 16; [2Reg.] 8,

3; 8, 10; 10, 16; 10, 16; Adriá [1Paral.] 8, 22; Adú [Neem.] 12, 11; Aduar [1Paral.] 1, 40; Aduías [1Paral.] 27, 9; Aduram [1Paral.] 18, 10; Aduream [2Paral.] 11, 8; Aendor [1Reg.] 28, 7; 29, 1; [Ps.] 82, 9; Aermon [1Paral.] 5, 23; [Cînt.] 4, 8; [Deut.] 3, 8;

3, 9; 4, 48; [Ios.] 11, 3; 11, 17; 12, 1; 12, 5; 13, 5; 13, 11; [Ps.] 132, 3;

Afaca [Ios.] 15, 53; Afarath [Avd.] 1, 20; Afec [1Reg.] 4, 1; [3Reg.] 20, 30; [4Reg.] 13, 17;

[Ios.] 12, 18; 19, 30; [Jud.] 1, 31; Afeccá [1Reg.] 29, 1; Afelloní [1Paral.] 11, 27; Afer [1Paral.] 4, 6; 11, 36; Aferarim [Ios.] 19, 19; Aferrá [3Ezd.] 5, 57; Afes-Dommin [1Reg.] 17, 1; Afeth [Ier.] 40, 8; Affain [1Paral.] 2, 30; 2, 31; Afíca [Ios.] 13, 4; Afiê [Ios.] 19, 12; Afiézer [1Paral.] 11, 28; Afíia [Ios.] 10, 3;

Afir [Fac.] 25, 4; Afni [Ios.] 18, 24; Afrathá [Ios.] 18, 23; Afsi [Num.] 13, 17; Afsis [Num.] 13, 9; Agag [1Reg.] 15, 8; 15, 9; 15, 20; 15, 32; 15, 32;

15, 32; 15, 33; 15, 33; 15, 33; Ágar [Fac.] 16, 1; 16, 3; 16, 4; 16, 8; 16, 13; 16,

15; 16, 16; 21, 17; 21, 17; 21, 17; 25, 12; [Var.] 3, 14; Ágarăi [Fac.] 21, 14; Agárii [Fac.] 21, 9; Agav [Ezd.] 2, 46; Agava [Ezd.] 2, 45; Agavá [3Ezd.] 5, 53; [Neem.] 7, 49; Agghê [Is.] 10, 28; 10, 29; Aggheu [2Ezd.] 28; [3Ezd.] 7, 3; [Ag.] 1, 13; 2,

11; 2, 14; [Ezd.] 6, 14; Agghéu [3Ezd.] 6, 1; [Ag.] 2, 15; 2, 21; Agghêu [Ezd.] 5, 1; Aghéan [1Paral.] 15, 11; Aghevdá [1Paral.] 2, 49; Aghía [3Ezd.] 5, 57; Aglaá [1Paral.] 3, 3; Aglom [Ios.] 15, 40; Aglon [Ios.] 10, 34; Agran [Ios.] 19, 28; Agravá [3Ezd.] 5, 53; Áha [1Paral.] 4, 11; Ahaav [2Paral.] 18, 2; 18, 3; 22, 3; [3Reg.] 20, 2;

20, 13; 20, 14; 20, 15; 21, 2; 21, 3; 21, 3; 21, 15; 21, 16; 21, 16; 21, 18; 21, 20; 21, 25; 21, 27; 21, 28; 21, 29; 22, 20; 22, 40; [4Reg.] 1, 1; 1, 18; 3, 5; 9, 8; 10, 1; 10, 10; 10, 18; 21, 3; 21, 13;

Ahaáv [3Reg.] 18, 17; 18, 17; Aháav [3Reg.] 18, 45; Áhaav [3Reg.] 18, 16; 18, 20; 20, 14; Ahalía [Neem.] 1, 1; 10, 1; Ahaloví [1Paral.] 2, 18; Ahaloví [1Paral.] 2, 9; Ahaman [1Paral.] 11, 11; Ahanaan [1Paral.] 7, 10; Ahar [1Paral.] 7, 39; Áhar [1Paral.] 2, 7; [Ios.] 7, 1; 7, 18; 7, 20; 7, 24;

7, 25; 22, 20; Aharíei [Neem.] 3, 8; Ahav [2Paral.] 18, 19; [3Reg.] 21, 21; [4Reg.] 8, 18; Áhav [3Reg.] 16, 28; 16, 28; 16, 28; 16, 29; 16,

29; 16, 30; 16, 33; 16, 33; 17, 1; 18, 1; 18, 3; 18, 5; 18, 6; 18, 42; [Mih.] 6, 16;

Ahaz [1Paral.] 3, 13; 4, 6; 14, 13; [2Paral.] 27, 9; 28, 1; 28, 24; 28, 27; 29, 19;

Áhaz [1Paral.] 4, 12; [2Paral.] 28, 16; 28, 19; 28, 21; 28, 22; [4Reg.] 15, 38; 16, 1; 16, 2; 16, 7; 16, 8;

Page 7: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 7

16, 10; 16, 10; 16, 11; 16, 11; 16, 15; 16, 16; 16, 17; 16, 19; 16, 20; [Ier.] 22, 15; [Is.] 1, 1; 7, 1; 7, 12; 14, 28; [Mih.] 1, 1; [Os.] 1, 1;

Ahazé [Neem.] 11, 13; Ahaziv [Jud.] 1, 31; Ahehar [Neem.] 3, 22; Ahelchédro [Ier.] 31, 40; Ahelghe [Num.] 21, 11; Ahiá [1Paral.] 8, 7; 11, 36; 26, 7; [3Reg.] 11, 29;

11, 29; 11, 30; 12, 24; 12, 24; 12, 24; 12, 24; 14, 2; 14, 5; 14, 6; 15, 27; [4Reg.] 9, 9;

Ahía [1Reg.] 14, 3; [3Reg.] 4, 3; Ahiáhar [Tov.] 1, 19; 1, 19; 1, 20; 2, 10; 11, 14;

14, 12; Ahiam [1Paral.] 11, 35; Ahian [2Reg.] 23, 33; Ahiav [Ier.] 29, 16; 29, 17; [Ios.] 11, 1; Ahicam [4Reg.] 22, 14; [Ier.] 41, 10; 43, 6; Ahiézer [1Paral.] 12, 3; [Num.] 1, 12; 2, 25; 7, 66;

10, 25; 26, 30; Ahiézer [Ios.] 17, 2; Ahifá [Neem.] 7, 54; Ahiil [3Reg.] 16, 34; Ahilud [1Paral.] 18, 15; [2Reg.] 8, 16; [3Reg.] 4, 3; Ahiluth [2Reg.] 20, 24; Ahimá [Ios.] 15, 14; Ahimaas [1Paral.] 6, 8; 6, 9; 6, 53; [2Reg.] 15, 27;

15, 36; 17, 17; 17, 20; 18, 19; 18, 22; 18, 23; 18, 23; 18, 28; 18, 29; [3Reg.] 4, 15;

Ahimai [1Paral.] 4, 2; Ahiman [Jud.] 1, 10; [Num.] 13, 23; Ahimeleh [2Reg.] 8, 17; Ahiméleh [1Paral.] 22, 16; 24, 3; 24, 31; [1Reg.]

22, 9; 22, 11; 22, 14; 26, 6; Ahinaam [1Paral.] 3, 1; [1Reg.] 25, 43; 27, 3; 30, 5; Ahinaddav [3Reg.] 4, 14; Ahinoom [1Reg.] 14, 51; [2Reg.] 2, 2; Ahior [Idt.] 5, 4; 6, 1; 6, 4; 6, 5; 6, 9; 6, 12; 6,

15; 6, 18; 6, 21; 11, 9; 14, 5; 14, 5; 14, 10; [Num.] 34, 27;

Ahire [Num.] 7, 78; 10, 27; Ahiré [Num.] 1, 15; 2, 29; Ahisamme [1Paral.] 2, 32; Ahisar [3Reg.] 4, 6; Ahitófel [1Paral.] 27, 33; 27, 34; [2Reg.] 15, 12;

15, 31; 16, 15; 16, 20; 16, 21; 17, 1; 17, 6; 17, 7; 17, 15; 17, 21; 17, 23;

Ahitov [1Paral.] 6, 7; 6, 8; 6, 11; 6, 12; 6, 52; 9, 11; 18, 16; [1Reg.] 22, 20;

Ahor [Ios.] 7, 24; 15, 7; [Is.] 65, 9; [Os.] 2, 15; Ahovar [4Reg.] 22, 14; Ahratheu [Est.] 5, 5; 5, 8; 5, 9; 5, 11; 5, 12;

[Neem.] 14, 12; 14, 13;

Ahsaf [Ios.] 12, 20; 19, 25; Ahsiv [Ios.] 15, 44; Ahzov [Ios.] 19, 29; ai Asíei [2Mac.] 10, 24; ai Iúdei [Ier.] 44, 28; ai lui Aman [Est.] 10, 13; ai lui Avraam [Fac.] 24, 15; 31, 53; 32, 9; [Iosip]

6, 17; ai lui David [2Reg.] 23, 23; ai lui Efraim [Jud.] 12, 5; ai lui Enac [Ios.] 15, 14; ai lui Ierovoam [3Reg.] 12, 24; ai lui Ievosthé [2Reg.] 2, 15; ai lui Israil [Iez.] 9, 8; [Num.] 11, 16; [Ps.] 77, 35; ai lui Maálon [Rut] 1, 2; ai lui Manassí [Idt.] 16, 23; ai lui Semeí [3Reg.] 2, 39; ai lui Vachínor [2Mac.] 12, 35; Aiá [1Paral.] 1, 40; [4Reg.] 17, 24; [Neem.] 10, 26; Aía [4Reg.] 15, 29; [Neem.] 10, 26; Aidía [1Paral.] 4, 18; Aidías [3Ezd.] 9, 27; Aidis [Fac.] 46, 16; Aie [Fac.] 36, 24; Ailam [1Paral.] 8, 13; Ailon [2Paral.] 28, 18; Ain [3Reg.] 15, 20; [Ios.] 15, 32; 19, 7; 21, 16;

[Neem.] 7, 32; Aitov [Neem.] 11, 11; Aiú [1Paral.] 8, 31; Aiun [1Paral.] 9, 37; al Chíprului [Cînt.] 1, 13; al Finíchii [Iosip] 4, 2; al Iduméii [2Mac.] 12, 32; al Iúdei [2Mac.] 12, 22; al Iudéii [2Mac.] 14, 12; [3Ezd.] 2, 4; al Livánului [Is.] 2, 13; al lui Addí [1Paral.] 11, 27; al lui Addó [3Ezd.] 6, 1; al lui Aduil [Tov.] 1, 1; al lui Ahamani [1Paral.] 27, 32; al lui Ahoí [1Paral.] 11, 29; al lui Aléxandru [1Mac.] 11, 39; al lui Amasí [2Paral.] 29, 12; al lui Amath [Iona] 1, 1; al lui Ammoní [1Paral.] 11, 39; [Neem.] 2, 19; al lui Amnon [2Reg.] 3, 2; al lui Amoni [Neem.] 2, 10; al lui Anail [Tov.] 1, 19; al lui Anani [2Paral.] 19, 2; 20, 35; al lui Ananiil [Tov.] 1, 1; al lui Anathothí [1Paral.] 11, 28; al lui Antioh [1Mac.] 10, 1; 12, 16; 14, 22;

Page 8: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 8

al lui Araví [Neem.] 2, 19; al lui Aroní [Neem.] 2, 19; al lui Asaf [Is.] 36, 3; 36, 22; al lui Asothí [1Paral.] 11, 29; al lui Avdí [2Paral.] 29, 12; al lui Avesalom [1Mac.] 11, 70; al lui Avessalom [1Mac.] 13, 11; al lui Avuv [1Mac.] 16, 11; al lui Ázer [Iez.] 11, 1; al lui Camuil [1Paral.] 27, 17; al lui Chir [Dan.] 11, 1; al lui Chiseu [Est.] 3, 5; al lui Dárie [3Ezd.] 7, 5; [Dan.] 9, 1; al lui David [2Paral.] 13, 6; al lui Doriménus [1Mac.] 3, 38; [2Mac.] 4, 45; al lui Drimil [3Mac.] 1, 3; al lui Ecchis [1Paral.] 27, 9; al lui Ehoh [1Paral.] 27, 4; al lui Eldê [2Paral.] 28, 12; al lui Facheé [4Reg.] 16, 1; al lui Fathaní [1Paral.] 11, 43; al lui Fílip [1Mac.] 1, 1; 6, 2; al lui Finees [3Ezd.] 8, 65; al lui Gavail [Tov.] 1, 1; al lui Ghenêu [2Mac.] 12, 2; al lui Ghirsam [1Paral.] 26, 24; al lui Gotholíu [3Ezd.] 8, 38; al lui Gothoniil [Idt.] 6, 17; al lui Halfí [1Mac.] 11, 70; al lui Helchía [Ier.] 1, 1; al lui Hellothí [2Reg.] 23, 26; al lui Heththí [1Paral.] 11, 41; al lui Hosaméu [3Ezd.] 9, 32; al lui Husí [Sof.] 1, 1; al lui Iair [Est.] 1, 1; 3, 5; al lui Iáson [1Mac.] 12, 16; 14, 22; al lui Ieilú [3Ezd.] 8, 94; al lui Iemná [2Paral.] 31, 14; al lui Ietherí [1Paral.] 11, 40; al lui Iezráe [1Paral.] 27, 8; al lui Iisú [3Ezd.] 8, 65; al lui Iisus [Sir.] 1, 1; al lui Ilaelil [2Paral.] 29, 12; al lui Ioáhaz [2Paral.] 25, 25; al lui Ioan [1Mac.] 2, 1; al lui Ioas [4Reg.] 13, 1; [Am.] 1, 1; al lui Iodaé [2Paral.] 24, 20; al lui Ioná [2Paral.] 28, 12; al lui Ionáthu [3Ezd.] 8, 37; al lui Iosafíu [3Ezd.] 8, 41; al lui Iosedec [3Ezd.] 5, 5; 5, 79; 6, 2; [Ag.] 1,

12; 2, 3; 2, 5; [Ezd.] 3, 2; [Ier.] 23, 6; [Zah.] 6, 11; al lui Iosía [3Ezd.] 1, 23;

al lui Iosif [1Paral.] 25, 9; al lui Israil [1Paral.] 5, 1; [Is.] 43, 14; [Num.] 1, 20; al lui Istacor [3Ezd.] 8, 45; al lui Mahurathí [1Paral.] 11, 36; al lui Manasí [Num.] 34, 14; al lui Marmeli [1Paral.] 11, 37; al lui Melhiil [Idt.] 6, 17; al lui Memmir [Ier.] 20, 1; al lui Menesteu [2Mac.] 4, 21; al lui Mihail [1Paral.] 27, 18; al lui Moiseu [1Paral.] 26, 24; al lui Morastí [Mih.] 1, 1; al lui Navat [2Paral.] 13, 6; al lui Naví [Sir.] 47, 1; al lui Nicánor [2Mac.] 15, 30; 15, 35; al lui Noe [Iosip] 15, 31; al lui Oníe [Sir.] 51, 1; al lui Patruclu [2Mac.] 8, 9; al lui Ptoleméu [3Mac.] 1, 2; al lui Salathaiil [3Ezd.] 6, 2; [Ag.] al lui Salathail [Ag.] 1, 14; al lui Salathiil [3Ezd.] 5, 79; [Ag.] 1, 12; 2, 3; 2,

22; 2, 24; [Ezd.] 3, 2; 3, 8; 5, 2; al lui Samarith [2Paral.] 24, 26; al lui Saréu [3Ezd.] 5, 5; al lui Saromí [1Paral.] 27, 29; al lui Sefcu [2Mac.] 14, 1; al lui Seheníu [3Ezd.] 8, 33; al lui Selefcu [1Mac.] 7, 1; al lui Sellim [2Paral.] 28, 12; al lui Simeon [1Mac.] 2, 1; al lui Suv [Neem.] 3, 20; al lui Therní [1Paral.] 11, 40; al lui Toviil [Tov.] 1, 1; al lui Usathasá [1Paral.] 27, 11; al lui Vanéa [1Paral.] 27, 34; al lui Vaneu [Iez.] 11, 1; 11, 13; al lui Varahía [Zah.] 1, 7; al lui Varahiil [Iov] 32, 2; al lui Varahíu [Zah.] 1, 1; al lui Vasalimoth [2Paral.] 28, 12; al lui Vathuil [Ioil] 1, 1; al lui Vavaí [3Ezd.] 8, 42; al lui Zaharíei [2Paral.] 29, 12; al lui Zaháríu [1Mac.] 5, 56; al lui Zavadeu [1Paral.] 27, 21; al lui Zehrí [1Paral.] 27, 16; al lui Zemma [2Paral.] 29, 12; al lui Zoilu [2Ezd.] 1, 82; al lui Zorovável [3Ezd.] 5, 5; al Sináei [Ps.] 67, 9; al Siríe [Iosip] 4, 2; al Sofoníei [Zah.] 6, 10;

Page 9: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 9

al Zahariei [1Mac.] 5, 18; al Zaharíei [2Paral.] 17, 16; 20, 15; Alac [Ios.] 11, 17; Alaé [4Reg.] 17, 6; 18, 11; Alam [1Paral.] 7, 35; Alchim [1Mac.] 7, 21; 9, 57; [2Mac.] 14, 3; 14,

13; 14, 26; Álchim [1Mac.] 9, 1; 9, 55; 9, 56; Alchimos [1Mac.] 7, 5; Álchimu [1Mac.] 7, 9; 7, 12; 7, 23; 7, 25; 9, 54; Aldiá [1Paral.] 12, 9; ale Amasíei [2Paral.] 25, 26; ale Damascului [Am.] 1, 5; ale Gázei [Am.] 1, 6; ale Iordánului [Is.] 35, 2; ale Iosíei [2Paral.] 35, 26; ale Iúdei [2Mac.] 15, 17; ale lui Aman [Est.] 9, 3; ale lui Avessalom [2Reg.] 15, 6; ale lui Lavan [Fac.] 30, 43; ale lui Naval [1Reg.] 25, 22; ale lui Nával [1Reg.] 25, 21; ale Tírului [Am.] 1, 9; ale Tovíei [Neem.] 6, 17; Alef [1Paral.] 9, 42; Alemeth [1Paral.] 8, 36; Alemis [1Mac.] 5, 26; Alexandríia [3Mac.] 3, 1; Aléxandru [1Mac.] 1, 1; 1, 8; 6, 2; 10, 1; 10, 4;

10, 15; 10, 18; 10, 23; 10, 47; 10, 49; 10, 51; 10, 58; 10, 59; 10, 68; 10, 88; 11, 8; 11, 9; 11, 14; 11, 15; 11, 39;

Alexandru [1Mac.] 10, 48; 11, 16; Aliad [1Paral.] 12, 9; Alicarnasó [1Mac.] 15, 23; Alimeleh [Ios.] 19, 26; Allan [1Paral.] 5, 26; Allon [Ios.] 10, 12; Almo [Ios.] 21, 18; Alnathan [3Ezd.] 8, 47; Alom [3Ezd.] 5, 57; Alon [Fac.] 46, 14; alor Ghedsoni [2Paral.] 29, 12; alor Hettiim [Iez.] 27, 6; alor Issáhar [Iez.] 48, 26; alor Netofathi [Neem.] 12, 28; alor Ruvin [1Paral.] 5, 6; 27, 16; alor Thanarim [Neem.] 3, 11; alor Thannurim [Neem.] 12, 37; alor Vaalim [Os.] 2, 13; alor Zavulon [Iez.] 48, 27; Altaneu [3Ezd.] 9, 33; Aluá [1Paral.] 1, 51;

Alvon [Ios.] 15, 32; Amadá [Fac.] 36, 26; Amadam [1Paral.] 1, 41; Amadathú [Est.] 9, 12; 10, 24; Amadáthu [Est.] 1, 1; 9, 12; 10, 10; Amadí [1Reg.] 30, 28; Amadía [1Paral.] 24, 23; Amafecad [Neem.] 3, 31; Amalic [1Paral.] 1, 36; 4, 34; 18, 11; [1Reg.] 14,

49; 15, 3; 15, 7; 15, 8; 15, 13; 15, 15; 15, 18; 15, 20; 15, 20; 15, 32; 27, 8; 28, 18; 30, 1; [2Reg.] 1, 1; 8, 12; 10, 6; 10, 8; [Deut.] 25, 17; [Fac.] 14, 7; 36, 12; 36, 16; [Ieş.] 17, 8; 17, 11; 17, 13; 17, 16; [Jud.] 6, 3; 6, 33; 7, 1; 7, 12; 10, 12; 12, 15; [Num.] 13, 30; 14, 25; 14, 43; 14, 45; 24, 20; 24, 20; [Ps.] 82, 6;

Amam [Ios.] 15, 26; Amamaáth [1Paral.] 7, 33; Aman [1Paral.] 6, 33; [Est.] 4, 5; 4, 12; 4, 13; 4,

13; 4, 15; 5, 6; 5, 7; 6, 4; 6, 5; 6, 8; 6, 9; 6, 9; 6, 12; 7, 4; 7, 4; 7, 5; 7, 11; 7, 12; 8, 1; 8, 6; 8, 6; 8, 7; 8, 8; 8, 8; 8, 9; 8, 9; 8, 10; 9, 2; 9, 5; 9, 12; 9, 12; 10, 14; 10, 24; 11, 7; [Fac.] 19, 38; [Tov.] 14, 13;

Amangarí [1Reg.] 20, 20; Amanítida [2Mac.] 4, 26; 5, 7; Amarfal [Fac.] 14, 9; Amariá [1Paral.] 23, 19; Amaría [1Paral.] 6, 52; 7, 8; [2Paral.] 19, 11; 31,

15; [Ezd.] 10, 42; [Neem.] 10, 3; 12, 2; 12, 12; Amária [1Paral.] 6, 7; Amárian [1Paral.] 6, 7; 6, 11; Amárias [1Paral.] 6, 11; Amasi [1Paral.] 6, 25; Amasia [1Paral.] 15, 24; [2Paral.] 24, 27; 34, 8; Amasía [1Paral.] 3, 12; 4, 34; [2Paral.] 17, 16; 23,

1; 25, 1; 25, 5; 25, 9; 25, 10; 25, 11; 25, 13; 25, 14; 25, 15; 25, 17; 25, 18; 25, 21; 25, 23; 25, 25; 25, 27; 26, 1; 26, 4; 28, 7; 28, 12; [Am.] 7, 10; 7, 12; 7, 14;

Amasías [1Paral.] 15, 20; [2Paral.] 25, 20; [4Reg.] 12, 21;

Amassí [2Paral.] 22, 7; Amáth [Ios.] 19, 35; Amatha [Ezd.] 6, 2; Amathí [1Paral.] 1, 16; [Fac.] 10, 18; Amathis [3Ezd.] 9, 29; Amathíta [1Mac.] 12, 25; Amaththanú [Ios.] 19, 13; Amecasis [Ios.] 18, 21; Amelim [1Paral.] 4, 16; Amelsad [Dan.] 1, 16; Amelsal [Dan.] 1, 11; Amesaí [2Reg.] 17, 25; 17, 25; 20, 4; 20, 5; 20, 8;

20, 10; 20, 12; 20, 12; [3Reg.] 2, 32; Amesê [1Paral.] 2, 17; 12, 18;

Page 10: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 10

Amesía [4Reg.] 14, 9; 14, 13; 14, 15; 14, 17; 14, 21; 15, 3;

Amesías [4Reg.] 14, 1; 14, 8; 14, 11; 14, 11; Amesíei [4Reg.] 14, 18; 15, 1; Amesíia [4Reg.] 13, 12; Amglon [Ios.] 10, 5; Amídiei [3Ezd.] 5, 38; Amiil [1Paral.] 26, 5; [Num.] 13, 13; Amin [1Paral.] 7, 2; Aminadav [1Paral.] 2, 10; 2, 10; 2, 13; 6, 22; 8,

33; 15, 11; [1Reg.] 16, 8; 17, 12; 31, 2; [Cînt.] 6, 11; [Est.] 3, 15; [Neem.] 14, 53; [Rut] 4, 19; 4, 20;

Amioth [1Paral.] 6, 25; Amis [1Reg.] 25, 44; Amisadaí [Num.] 1, 12; Amitaa [4Reg.] 24, 18; Amitaal [Ier.] 52, 1; Amital [2Paral.] 36, 2; Amitan [4Reg.] 23, 31; Amitov [1Paral.] 8, 11; Amiud [1Paral.] 7, 26; 9, 4; Ammá [Ios.] 19, 30; Ammaah [1Reg.] 27, 2; Ammaca [Ios.] 15, 54; Ammad [Ios.] 19, 26; Amman [Deut.] 2, 19; 2, 37; 3, 11; 3, 16; [Est.]

1, 1; 4, 1; 5, 16; 7, 14; [Jud.] 1, 30; [Neem.] 14, 6; 14, 28; 14, 29; 14, 36; 14, 37; 14, 42; [Num.] 21, 24; 21, 24; [Tov.] 14, 12;

Ammaní [Neem.] 3, 2; Ammaníth [1Paral.] 2, 52; Ammeil [2Reg.] 9, 5; Amminadav [1Paral.] 9, 39; Ammir [Neem.] 11, 13; Ammnon [1Paral.] 4, 20; [2Reg.] 13, 1; 13, 2; 13,

3; 13, 14; 13, 15; 13, 15; 13, 16; 13, 22; 13, 26; 13, 26; 13, 27; 13, 28; 13, 39;

Ammon [1Mac.] 5, 6; [1Paral.] 19, 1; 19, 2; 19, 3; 19, 11; 19, 12; 19, 15; 19, 19; 20, 1; 20, 3; [1Reg.] 12, 12; [2Paral.] 20, 1; 20, 23; 27, 5; 27, 5; 36, 5; [2Reg.] 10, 1; 10, 2; 10, 3; 10, 10; 10, 14; 12, 9; 12, 26; 12, 31; 17, 27; [3Reg.] 11, 5; 11, 7; 11, 33; 12, 24; 22, 26; [4Reg.] 23, 13; 24, 2; [Am.] 1, 13; [Dan.] 11, 41; [Idt.] 1, 12; 5, 2; 5, 4; 7, 15; 7, 15; [Ier.] 1, 2; 9, 25; 27, 2; 40, 11; 41, 11; 40, 13; 46, 25; 49, 1; [Iez.] 21, 20; 25, 2; 25, 3; 25, 5; 25, 10; 25, 10; [Ios.] 12, 2; 13, 10; 13, 25; 19, 28; [Is.] 11, 14; [Jud.] 10, 6; 10, 7; 11, 12; 11, 13; 11, 14; 11, 15; 11, 27; 11, 28; 11, 29; [Naum] 3, 8; [Ps.] 82, 6; [Sof.] 1, 1; 2, 8;

Ammoná [Ios.] 18, 24; Ammoni [Ezd.] 9, 1; Ammorí [Ezd.] 9, 1; Ammos [2Paral.] 32, 32; [4Reg.] 19, 20; 21, 18;

21, 19; 21, 24; [Am.] 1, 1; 8, 2; [Ier.] 25, 3; [Is.] 37, 2; [Tov.] 2, 6;

Amnon [1Paral.] 3, 1; [2Reg.] 13, 6; 13, 6; 13, 9; 13, 10; 13, 20; 13, 22; 13, 32; 13, 33;

Amó [1Paral.] 3, 14; Amoc [Neem.] 12, 7; Amon [2Paral.] 33, 20; 33, 21; 33, 22; 33, 23; 33,

25; Amos [Am.] 7, 8; 7, 10; 7, 11; 7, 12; 7, 14; [Is.] 2, 1; Amram [Ezd.] 10, 34; [Ieş.] 6, 18; 6, 20; [Num.]

3, 19; 26, 59; 32, 36; Amrí [1Paral.] 27, 18; [Mih.] 6, 16; Amuil [1Paral.] 2, 5; Amvram [1Paral.] 6, 2; 6, 3; 6, 18; 23, 12; 23, 13;

24, 20; Amvrí [1Mac.] 9, 36; [1Paral.] 9, 4; [3Reg.] 16, 16;

16, 17; 16, 22; 16, 23; 16, 24; 16, 25; 16, 27; 16, 28; Ana [3Reg.] 12, 24; Aná [1Paral.] 1, 38; [4Reg.] 18, 34; 19, 13; [Fac.]

36, 20; 36, 29; [Ezd.] 2, 28; Ána [Is.] 37, 13; Anagalim [Iez.] 47, 11; Anameil [Ier.] 31, 39; 32, 7; 32, 8; 32, 9;

[Neem.] 3, 1; 12, 38; [Zah.] 14, 10; Anan [1Paral.] 1, 40; 1, 41; 3, 23; 4, 20; 8, 23; 8,

38; 9, 43; 11, 43; 19, 1; 19, 2; 19, 2; 19, 3; 19, 4; 19, 6; [3Ezd.] 5, 54; [Ezd.] 2, 46; [Fac.] 46, 12; 46, 12; [Neem.] 7, 50; 10, 10; 10, 22; 13, 13; [Num.] 26, 19; 26, 19;

Ananá [Neem.] 7, 38; Ananaas [3Ezd.] 5, 45; Anani [1Paral.] 15, 20; Ananí [1Paral.] 6, 30; 25, 4; [Neem.] 1, 2; 12, 35; Ananía [1Paral.] 3, 19; 15, 18; 25, 23; 25, 25;

[2Paral.] 16, 7; [3Ezd.] 5, 26; 9, 21; 9, 29; 9, 49; 10, 20; [Cînt. trei tin.] 1, 57; [Dan.] 1, 6; 1, 11; 1, 19; [Ezd.] 10, 28; [Idt.] 8, 1; [Ier.] 28, 1; 28, 5; 28, 10; 28, 11; 28, 12; 28, 13; [Iosip] 18, 12; [Neem.] 3, 8; 3, 30; 8, 6; 10, 16; 10, 23; 11, 32; 12, 12; 12, 40; [Tov.] 5, 12;

Ananías [1Paral.] 8, 24; 25, 4; [3Ezd.] 9, 43; [Iosip] 16, 21;

Ananíei [1Paral.] 3, 21; [2Paral.] 26, 11; [Ier.] 28, 15; 35, 4; 36, 12; [Neem.] 3, 23;

Ananii [Ier.] 37, 12; Ananíia [1Mac.] 2, 59; [Tov.] 5, 14; Ananson-Thamar [Fac.] 14, 7; Anaréth [Ios.] 19, 20; Anas [2Ezd.] 1, 106; Anathathías [1Paral.] 8, 24; Anáthema [Ios.] 22, 20; [Num.] 21, 3; Anathoth [1Paral.] 6, 60; 7, 8; 27, 12; [3Ezd.] 5,

33; [3Reg.] 2, 26; [Ezd.] 2, 23; [Ier.] 11, 21; 11, 23; 29, 22; 32, 7; 32, 8; [Ios.] 21, 18; [Is.] 10, 30; [Neem.] 7, 27;

Page 11: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 11

Anathóth [Ier.] 1, 1; [Neem.] 10, 19; 10, 19; 11, 32; Anav [Ios.] 15, 50; Anavía [Neem.] 7, 33; Andelívan [Ios.] 9, 1; Andilívan [Deut.] 11, 24; Andilívanul [Deut.] 3, 25; [Ios.] 1, 4; Andioh [1Mac.] 3, 33; Andioh cel Epifanis [1Mac.] 1, 11; Andronic [2Mac.] 4, 31; Andrónic [2Mac.] 4, 34; 5, 23; Anea [Neem.] 10, 22; Anemeleh [4Reg.] 17, 31; Anesar [1Paral.] 3, 18; Anev [Ios.] 15, 50; Anghé [Fac.] 13, 3; Anghéth [3Reg.] 1, 11; Anghis [Fac.] 46, 16; Anghith [1Paral.] 3, 2; Anhus [1Reg.] 21, 10; 21, 14; 27, 2; 27, 3; 27, 5;

27, 9; 27, 10; 27, 10; 27, 12; 28, 1; 28, 2; 28, 2; 29, 2; 29, 3; 29, 6; 29, 8; 29, 9; [3Reg.] 2, 39; 2, 40;

Anifanes [Neem.] 8, 9; Aniil [1Paral.] 7, 39; [Num.] 34, 23; Anir [Iez.] 27, 5; Anna [1Reg.] 1, 2; 1, 2; 1, 5; 1, 8; 1, 18; 1, 19;

2, 1; [Tov.] 1, 17; 2, 1; 5, 22; 14, 16; Anná [1Reg.] 1, 9; 1, 15; 1, 22; 1, 25; 2, 21;

[3Reg.] 15, 10; 15, 13; [Tov.] 1, 9; 2, 11; 11, 3; 11, 6; Annaran [1Mac.] 2, 5; Ánnas [3Ezd.] 9, 32; Ánnii [1Reg.] 1, 5; Annon [2Reg.] 10, 1; 10, 2; 10, 3; 10, 4; Annos [3Ezd.] 9, 34; Ano [3Reg.] 12, 24; Anó [3Reg.] 12, 24; 12, 24; Anon [1Paral.] 8, 12; [Neem.] 3, 30; Anov [Ios.] 11, 21; Antioh [1Mac.] 1, 22; 3, 27; 6, 1; 6, 15; 6, 16; 6,

17; 6, 55; 7, 2; 8, 6; 11, 39; 11, 54; 11, 57; 12, 39; 13, 31; 15, 1; 15, 2; 15, 10; 15, 11; 15, 13; 15, 25; [2Mac.] 2, 21; 4, 7; 4, 21; 4, 37; 5, 1; 5, 5; 5, 17; 5, 21; 7, 24; 9, 1; 9, 2; 9, 19; 9, 25; 10, 13; 11, 22; 11, 27; 13, 1; 13, 3; 14, 2; [3Mac.] 1, 1; 1, 1; [Iosip] 4, 15; 4, 21; 5, 1; 5, 5; 10, 17; 17, 23; 18, 5;

Antíoh [2Mac.] 1, 14; 1, 16; Antioh cel Epifani [2Mac.] 2, 21; Antioh cel Epifanis [2Mac.] 10, 13; Antioh Efpátor [2Mac.] 13, 1; Antioh Epifanis [1Mac.] 10, 1; [2Mac.] 4, 7; Antióhe [Iosip] 5, 16; Antiohía [1Mac.] 3, 37; 4, 36; 6, 63; 10, 68; 11,

13; 11, 44; [2Mac.] 5, 21; 8, 35; 11, 36; 13, 23; 13, 26; 14, 27;

Antióhida [2Mac.] 4, 30; Antiohíe [2Mac.] 4, 33; Antiohíei [1Mac.] 11, 56; Antipátron [1Mac.] 14, 22; Antípatron [1Mac.] 12, 16; Anun [Neem.] 3, 13; Ánuon [3Ezd.] 8, 50; Anur [Ezd.] 2, 51; Anús [3Ezd.] 9, 49; Aod [1Paral.] 8, 3; 8, 4; 8, 12; [Fac.] 46, 10; [Ieş.]

6, 15; [Jud.] 3, 15; 3, 16; 3, 18; 3, 19; 3, 20; 3, 20; 3, 21; 3, 23; 3, 23; 3, 26; 3, 27; 3, 30; 4, 1;

Aód [1Paral.] 7, 10; Aodon [1Paral.] 8, 12; Aoh [4Reg.] 15, 29; Aoridis [Fac.] 46, 16; Aoth [Ier.] 48, 5; Apámi [3Ezd.] 4, 29; Apfu [Ios.] 12, 17; Apfus [1Mac.] 2, 5; Ápis [Ier.] 46, 15; Apolofani [2Mac.] 10, 37; Apolónie [1Mac.] 3, 10; 10, 69; 10, 77; 10, 79;

[2Mac.] 3, 5; 3, 7; 4, 4; 4, 21; 5, 24; 12, 2; [Iosip] 4, 2; 4, 10; 4, 11; 4, 13; [Iosip] 4, 4; 4, 8;

Araá [1Paral.] 2, 52; Araam [1Paral.] 2, 46; Arad [1Paral.] 8, 15; [Fac.] 36, 39; 46, 22; [Num.]

21, 1; 33, 40; Aradion [Fac.] 10, 18; Arádu [Num.] 34, 4; Arahá [1Paral.] 8, 37; Araía [Neem.] 10, 2; Aram [1Paral.] 1, 17; 2, 9; 2, 10; 2, 23; 2, 25; 2,

27; 7, 34; 23, 9; [Fac.] 10, 22; [Is.] 7, 1; 7, 2; 7, 8; [Rut] 4, 19; 4, 19;

Aramá [Neem.] 7, 30; Aran [1Paral.] 1, 42; 2, 46; 5, 26; [Fac.] 11, 26;

11, 27; 11, 27; 11, 28; 36, 28; Arapíei [Avac.] 1, 8; [Sof.] 3, 11; Ararat [4Reg.] 19, 37; Ararath [Tov.] 1, 18; Ararí [1Paral.] 11, 34; Arava [Ios.] 18, 18; Aravá [Deut.] 3, 17; Aráva [Deut.] 3, 17; Áravá [Ier.] 52, 5; Aravía [1Mac.] 11, 16; [Iez.] 27, 21; 47, 9; [Is.]

21, 13; [Neem.] 12, 24; Aravíei [Fac.] 46, 35; [Idt.] 2, 19; [Iov] 42, 16;

[Ps.] 71, 15; [Sof.] 3, 4; Aravoth [3Reg.] 4, 10; [4Reg.] 24, 25;

Page 12: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 12

Aravoth Moav [Deut.] 34, 1; 34, 8; [Ios.] 13, 32; [Num.] 26, 3;

Aravóth Moav [2Reg.] 17, 16; [Num.] 26, 63; Archeséos [Est.] 2, 14; Aré [1Paral.] 7, 38; Ared [Ios.] 12, 14; [Jud.] 1, 16; 7, 1; Arefthon [Avd.] 1, 20; Areilis [Fac.] 46, 16; Areraman [1Paral.] 1, 54; Ares [3Ezd.] 5, 12; [Ezd.] 2, 5; [Jud.] 8, 13; Aréta [2Mac.] 5, 8; Aréva [Ios.] 15, 60; Arfad [4Reg.] 18, 34; Arfath [Is.] 36, 19; 37, 13; 49, 22; Arfaxad [1Paral.] 1, 17; 1, 18; 1, 24; [4Reg.] 19,

13; [Fac.] 10, 24; 11, 11; 11, 12; [Idt.] 1, 1; 1, 5; 1, 13; 1, 15;

Arfaxadu [Fac.] 10, 22; 11, 10; 11, 13; Argov [4Reg.] 15, 25; [Deut.] 3, 4; 3, 13; 3, 14; Arhadu [Fac.] 10, 10; Arhatheu [Neem.] 14, 14; 14, 15; 14, 16; Arhavin [Ier.] 35, 2; Ariafer [1Paral.] 7, 36; Arif [4Reg.] 15, 25; [Neem.] 7, 24; Ariil [1Paral.] 11, 22; [2Reg.] 23, 30; [Is.] 15, 9;

29, 1; 29, 2; Arimá [Jud.] 9, 41; Arioh [Dan.] 2, 16; 2, 24; 2, 25; [Fac.] 14, 1; 14,

9; [Idt.] 1, 6; Áris [1Paral.] 9, 15; Aristóvul [2Mac.] 1, 10; Arivá [1Paral.] 11, 46; Armaná [Am.] 4, 3; Armathaim [1Reg.] 15, 34; 16, 13; 25, 1; 28, 3; Armatheánul [1Paral.] 27, 27; Armathem [1Reg.] 1, 1; 1,1; 1, 3; 1, 19; 2, 11; 7,

17; 8, 4; 19, 18; 19, 22; Armenía [Is.] 37, 38; Armoth [Ezd.] 10, 27; Arna [Is.] 20, 1; Arnon [4Reg.] 10, 33; [Deut.] 2, 24; 2, 36; 3, 8;

3, 12; 3, 16; 4, 48; [Ier.] 48, 20; [Ios.] 12, 1; 12, 2; 13, 9; 13, 16; 13, 16; [Is.] 16, 2; [Jud.] 11, 13; 11, 18; 11, 18; 11, 22; [Num.] 21, 13; 21, 13; 21, 14; 21, 24; 21, 26; 21, 28; 22, 36;

Aroir [1Paral.] 5, 8; [1Reg.] 30, 28; [2Reg.] 24, 5; [4Reg.] 10, 33; [Deut.] 2, 9; 2, 18; 2, 29; 2, 36; 3, 12; 4, 48; [Ier.] 48, 19; [Ios.] 12, 2; 13, 9; 13, 16; 13, 25; [Jud.] 11, 26; 11, 33; [Num.] 21, 26; 32, 34;

Arom [3Ezd.] 5, 27; Aroniim [Is.] 15, 5; Arravíei [Fac.] 45, 10; Arsá [Ezd.] 2, 52;

Arsáchi [1Mac.] 14, 3; Arsáchis [1Mac.] 14, 2; Arsafáth [Num.] 33, 23; 33, 24; Arsastha [Neem.] 7, 70; Arsenain [Num.] 34, 10; Arsenoí [3Mac.] 1, 4; Arseu [Est.] 10, 9; Arsifurith [3Ezd.] 5, 29; Arsinoí [3Mac.] 1, 1; Artaxerx [3Ezd.] 7, 4; [Est.] 2, 9; 2, 17; 9, 12; Artaxerxu [2Ezd.] 1, 63; [3Ezd.] 2, 17; 2, 30; 8,

1; 8, 6; 8, 9; 8, 10; 8, 21; [Est.] 1, 1; 1, 1; 2, 1; 2, 2; 2, 10; 3, 16; 3, 21; 4, 1; 4, 8; 4, 12; 4, 13; 7, 2; 9, 1; 11, 3; [Neem.] 14, 1; 14, 4; 14, 6; 14, 8; 14, 9; 14, 49;

Arthasastha [Ezd.] 7, 20; Arthasasthá [Ezd.] 4, 7; 4, 11; 6, 14; 7, 1; 7, 10;

7, 11; [Neem.] 10, 1; Aruchéon [Fac.] 10, 17; Arucheu [1Paral.] 1, 15; Arudeu [1Paral.] 1, 16; Aruezriil [Ezd.] 10, 41; Arufeu [Est.] 10, 9; Arufí [1Paral.] 12, 5; Arur [Neem.] 7, 54; Aruram [1Paral.] 8, 5; Arvath-Sagher [Zah.] 7, 2; Arvaţi [1Mac.] 5, 23; Arvíla [1Mac.] 9, 2; Arvo [Ios.] 14, 15; Arvó [Ios.] 20, 7; Arvonaí [Idt.] 2, 18; Arvuc [Fac.] 23, 2; Asá [1Paral.] 9, 16; 16, 11; [2Paral.] 14, 1; 14, 2;

14, 10; 14, 11; 14, 13; 15, 2; 15, 8; 16, 2; 16, 4; 16, 6; 16, 7; 16, 10; 16, 10; 16, 12; 16, 13; 20, 33; [2Reg.] 23, 11; [3Reg.] 15, 8; 15, 9; 15, 11; 15, 13; 15, 16; 15, 18; 15, 18; 15, 20; 15, 22; 15, 22; 15, 24; 16, 23; 16, 28; [Ier.] 41, 9;

Asac [1Paral.] 2, 15; Asadía [1Paral.] 3, 20; Asadiu [Var.] 1, 1; Asaf [1Paral.] 9, 15; 15, 17; 15, 19; 16, 5; 16, 5;

16, 37; 25, 1; 25, 2; 25, 6; [2Paral.] 5, 11; 35, 15; [2Ezd.] 1, 9; [3Ezd.] 1, 13; 1, 14; 5, 51; 5, 81; [Neem.] 2, 8; 11, 17; 12, 34; 12, 45;

Asaía [1Paral.] 9, 5; Asaías [1Paral.] 15, 6; [4Reg.] 22, 14; Asail [1Paral.] 2, 16; 8, 37; 8, 38; 9, 43; 11, 26;

27, 7; [2Paral.] 31, 13; [2Reg.] 2, 18; 2, 18; 2, 19; 2, 20; 2, 21; 2, 23; 2, 30; 2, 32; 3, 30; 23, 24; [Ezd.] 10, 15; [Tov.] 1, 1; [Zah.] 14, 5;

Asair [1Paral.] 7, 10;

Page 13: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 13

Asalísail [Ier.] 38, 14; Asan [1Paral.] 6, 59; [Ios.] 15, 52; 19, 7; Asaná [Neem.] 3, 3; 11, 9; Asanéth [Fac.] 41, 45; Asanson-Thamar [Fac.] 14, 7; Asapfion [3Ezd.] 5, 56; Asar [1Paral.] 1, 38; [Fac.] 36, 21; 36, 30; Asará [3Ezd.] 5, 54; Asaré [2Reg.] 23, 35; Asarsú [Ios.] 15, 27; Asarsual [Neem.] 11, 27; Asarsulá [Ios.] 15, 28; Asasanthamar [2Paral.] 20, 2; Asathon [1Paral.] 4, 11; 4, 12; Asavadmá [Neem.] 8, 6; Asavanía [Neem.] 3, 10; Asavía [1Paral.] 4, 35; 27, 17; [2Paral.] 35, 9;

[Ezd.] 10, 25; [Neem.] 3, 17; 11, 15; 12, 21; Asavias [1Paral.] 26, 30; Asavíei [Neem.] 11, 22; Asavnia [Neem.] 9, 5; Ascalon [1Mac.] 10, 86; 11, 60; 12, 33; [1Reg.] 5,

10; [Am.] 1, 8; [Idt.] 3, 2; [Ier.] 47, 5; 47, 7; Ascalona [Jud.] 1, 18; Ascalóna [Jud.] 14, 19; Ascalónul [Ier.] 25, 20; [Sof.] 2, 4; [Zah.] 9, 5; 9, 5; Ascalónului [1Reg.] 17, 52; [2Reg.] 1, 20; [Sof.]

2, 7; Asdom [1Paral.] 2, 24; Aseá [1Paral.] 6, 30; Aséa [1Mac.] 5, 18; Aséas [3Ezd.] 9, 32; Asedec [Is.] 19, 18; Asefá [Neem.] 7, 47; Aselmoná [Ios.] 15, 4; [Num.] 34, 4; 34, 5; Aselmoná [Num.] 33, 29; 33, 30; Asem [1Paral.] 4, 29; [Ios.] 15, 29; Asemis [2Reg.] 5, 16; Asemon [Ios.] 15, 27; Asen [Neem.] 7, 24; Asená [Ezd.] 2, 50; Asenafar [Ezd.] 4, 10; Asenar [Ios.] 15, 43; Asenéon [Fac.] 10, 17; Asergadá [Ios.] 15, 27; Aserimá [Ier.] 48, 32; Asermoth [1Paral.] 1, 20; Asersual [Ios.] 19, 3; Asersula [Ios.] 19, 5; Asevía [1Paral.] 25, 19; [Ezd.] 8, 19; [Neem.] 10,

11; Asévian [3Ezd.] 8, 50; Asevias [1Paral.] 25, 3;

Asevivía [3Ezd.] 8, 49; Asevoim [Ezd.] 2, 57; Asevon [Num.] 21, 25; Asfar [1Mac.] 9, 33; Asfaras [3Ezd.] 5, 8; Asfil [Fac.] 46, 22; Asgag [Neem.] 10, 15; Ashá [1Paral.] 2, 49; [Jud.] 1, 12; 1, 15; Ashan [Ios.] 15, 16; 15, 17; [Jud.] 1, 13; Ashanaz [1Paral.] 1, 6; [Fac.] 10, 3; Ashitov [Ezd.] 7, 2; Asía [3Mac.] 3, 14; Asic [1Paral.] 8, 39; Asidim [Ios.] 19, 35; Asidoth [Ios.] 11, 22; Asidóth [Ios.] 12, 8; Asidóth cea Cioplită [Deut.] 4, 49; Asidoth Fasga [Ios.] 12, 3; 13, 20; Asidoth pre Fazgá [Deut.] 3, 17; Asíei [1Mac.] 12, 39; Asifá [3Ezd.] 5, 53; Asiil [1Paral.] 4, 35; [2Paral.] 17, 8; [Iez.] 27, 19; Asiila [1Paral.] 25, 1; Asil [Fac.] 46, 25; Asim [Ezd.] 10, 33; Asimath [4Reg.] 17, 30; Asinéth [Fac.] 41, 50; 46, 20; Asir [1Paral.] 2, 2; 3, 17; 6, 22; 6, 23; 7, 40;

[2Paral.] 30, 11; [3Reg.] 4, 16; [Deut.] 27, 13; 33, 24; [Fac.] 35, 26; 49, 20; [Ieş.] 1, 4; 6, 24; [Iez.] 48, 3; 48, 34; [Ios.] 19, 24; 19, 31; [Jud.] 1, 31; 1, 32; 5, 17; 6, 35; 7, 23; [Num.] 1, 40; 7, 72; 10, 26; 13, 14; 26, 46;

Asirar [3Ezd.] 5, 55; Asiríei [Fac.] 28, 6; 28, 7; 33, 18; 35, 9; 35, 26;

46, 15; 48, 7; Asiríia [4Reg.] 15, 29; Asiroth [Deut.] 2, 23; [Jud.] 4, 2; Asiróth [Jud.] 4, 13; [Num.] 11, 35; 11, 35; 13, 1;

33, 17; 33, 18; Asis [2Paral.] 20, 17; Asivías [3Ezd.] 9, 26; Asmodeu [Tov.] 3, 8; 3, 17; Asmoth [1Paral.] 8, 36; 9, 42; 27, 25; Asna [Ios.] 15, 33; Asoath [1Paral.] 7, 33; Asom [1Paral.] 2, 25; [Fac.] 36, 34; 36, 35; 46, 24;

[Ios.] 19, 3; Asóm [3Ezd.] 9, 33; Asomí [Iov] 42, 16; Asor [1Reg.] 12, 9; [4Reg.] 15, 29; [Jud.] 4, 2; 4,

17; [Ios.] 11, 1; 15, 24; 15, 25; 19, 36; 19, 37; [Neem.] 11, 33;

Asordan [4Reg.] 19, 37; [Is.] 37, 38;

Page 14: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 14

Asoved [1Paral.] 3, 20; Asraí [1Paral.] 11, 37; Asriíl [1Paral.] 25, 18; Asrom [Ieş.] 6, 14; Asron [Fac.] 46, 9; 46, 12; Assalimoth [3Ezd.] 8, 41; Assamía [3Ezd.] 8, 56; Assaná [3Ezd.] 5, 54; Assarimoth [1Mac.] 4, 14; Assir [1Paral.] 6, 62; 6, 74; 12, 36; [Iez.] 48, 2;

[Ios.] 17, 10; 19, 34; 21, 6; 21, 30; [Num.] 34, 27; [Tov.] 1, 2;

Assiríia [Iosip] 13, 9; Assiriilor [Fac.] 2, 14; Assom [1Paral.] 1, 45; 1, 46; Assor [3Reg.] 9, 16; [Ios.] 11, 10; 11, 10; 11, 11;

11, 13; Assuelim [1Paral.] 1, 32; Assuir [Tov.] 14, 19; Assum [Ezd.] 2, 19; Assur [2Paral.] 28, 16; 28, 20; 28, 21; 32, 4; 32,

7; 32, 11; 32, 21; 32, 22; 33, 11; [3Ezd.] 5, 54; [Ezd.] 4, 2; 4, 6; 6, 22; [Fac.] 10, 22; [Idt.] 2, 11; 5, 1; 6, 4; 6, 19; 7, 15; 7, 18; 7, 22; 12, 12; 13, 17; 14, 2; 14, 3; 14, 12; 14, 18; 15, 7; 16, 3; [Ier.] 2, 36; 50, 17; 50, 18; [Iez.] 16, 27; 27, 23; 31, 3; 32, 22; [Is.] 31, 8; [Mih.] 5, 5; 5, 6; 5, 6; [Neem.] 9, 32; [Os.] 11, 6; 14, 4; [Plîng.] 5, 6; [Ps.] 82, 7;

Assus [Iez.] 32, 29; Astaróth [1Reg.] 7, 4; [Deut.] 1, 4; [Fac.] 14, 5;

[Ios.] 12, 4; 13, 12; 13, 31; [Jud.] 10, 6; [Num.] 32, 34; Astaroth [Ios.] 24, 33; Astaroth Eddar [Ios.] 18, 13; Astarta [2Paral.] 15, 16; Astartei [3Reg.] 11, 5; 11, 7; Astartí [Ios.] 24, 33; Astartii [3Reg.] 11, 33; Astartion [1Reg.] 31, 10; Astath [3Ezd.] 8, 43; Astharóth [1Paral.] 6, 71; Astiag [Bel] 1, 1; Astin [Est.] 2, 9; 2, 12; 2, 13; 2, 16; 3, 1; 3, 4; Asuiru [Dan.] 9, 1; Asur [1Paral.] 1, 17; 4, 5; 5, 6; [2Paral.] 30, 6;

[Fac.] 10, 11; [Num.] 24, 24; Asuriim [Fac.] 25, 3; Asuv [1Paral.] 9, 14; [Neem.] 3, 11; 3, 23; 10, 23;

11, 15 Asuvé [1Paral.] 3, 20; Asvasareth [3Ezd.] 5, 88; Asví [2Reg.] 23, 35; Atará [1Paral.] 2, 26; Atargation [2Mac.] 12, 26;

Ataróth [1Paral.] 2, 54; [Num.] 32, 3; Ataroth [Ios.] 16, 5; 16, 7; Atem [1Paral.] 4, 23; Atharim [Num.] 21, 1; Athath [1Paral.] 4, 13; Athêa [Neem.] 11, 4; Athelía [Ezd.] 8, 7; Ather [Ios.] 15, 42; Athersasthá [Neem.] 7, 65; Athinóvie [1Mac.] 15, 28; 15, 32; Aththarátis [3Ezd.] 9, 50; Athur [Ezd.] 8, 21; Atifá [3Ezd.] 5, 55; [Ezd.] 2, 54; [Neem.] 7, 57; Atir [Neem.] 7, 21; Atirezíu [3Ezd.] 5, 23; Atitá [Ezd.] 2, 42; [Neem.] 7, 46; Atofá [Neem.] 7, 26; Attharátis [2Ezd.] 1, 107; Attharías [3Ezd.] 5, 62; Attil [Ezd.] 2, 57; Attir [Ezd.] 2, 16; Attus [Ezd.] 8, 2; [Neem.] 10, 4; 12, 2; Attuth [Neem.] 3, 10; Avá [4Reg.] 18, 34; 19, 13; Áva [Is.] 37, 13; Avad [1Paral.] 8, 16; Avadías [3Ezd.] 8, 40; Avaná [4Reg.] 5, 12; [Iez.] 20, 29; 20, 29; Avarim [Deut.] 32, 49; [Num.] 33, 48; Avatáza [Est.] 2, 10; Avdá [Neem.] 11, 17; Avdedom [1Paral.] 15, 18; 15, 25; 16, 5; 16, 38;

16, 38; 26, 3; [2Paral.] 25, 24; Avdeméleh [Ier.] 38, 11; Avdenagó [Dan.] 1, 7; 2, 49; 3, 12; 3, 13; 3, 14;

3, 16; 3, 19; 3, 20; 3, 24; 3, 27; 3, 27; 3, 29; 3, 30; 3, 31;

Avdeselmá [Ezd.] 2, 58; Avdí [1Paral.] 11, 37; Avdía [1Paral.] 3, 21; 9, 43; [2Paral.] 34, 12; [Ezd.]

8, 9; 10, 26; [Neem.] 10, 5; 10, 7; 12, 25; Avdiá [1Paral.] 8, 38; 9, 16; Avdían [2Paral.] 17, 7; Avdías [1Paral.] 7, 3; Avdidom [1Paral.] 15, 21; Avdiil [1Paral.] 5, 15; Avdiméleh [Ier.] 38, 7; 39, 6; Avdiú [3Reg.] 18, 3; 18, 3; 18, 4; 18, 5; 18, 6;

18, 7; 18, 7; 18, 9; 18, 16; Avdó [Ios.] 21, 30; Avdom [1Paral.] 2, 18; Avdon [1Paral.] 8, 23; 8, 30; 9, 36; [Jud.] 12, 13;

12, 15;

Page 15: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 15

Aveddará [1Paral.] 13, 13; Aveddir [1Paral.] 4, 22; Avel [2Reg.] 20, 18; [3Reg.] 15, 20; [Fac.] 4, 9;

[Jud.] 11, 33; Ável [Fac.] 4, 2; 4, 2; 4, 4; 4, 4; 4, 8; 4, 8; 4, 24;

[Iosip] 18, 11; Aveliacnías [3Ezd.] 8, 35; Avelmain [2Paral.] 16, 4; Avelmaulá [3Reg.] 19, 16; [Jud.] 7, 22; Avelvethá [4Reg.] 15, 29; Avenézer [1Reg.] 4, 1; 5, 1; Avenir [1Reg.] 14, 51; 17, 55; 17, 55; 17, 56; 17,

58; 20, 25; 26, 5; 26, 7; 26, 14; 26, 14; 26, 15; [2Reg.] 2, 8; 2, 12; 2, 14; 2, 17; 2, 22; 2, 23; 2, 26; 2, 29; 3, 6; 3, 7; 3, 12; 3, 20; 3, 21; 3, 21; 3, 22; 3, 24; 3, 26; 3, 27; [3Reg.] 2, 32;

Avennir [2Reg.] 2, 20; 3, 7; 3, 8; 3, 8; 3, 16; 3, 17; 3, 19; 3, 19; 3, 23; 3, 30; 3, 32; 3, 32; 3, 33; 3, 33; 3, 37; 4, 1;

Aver [1Paral.] 4, 18; 8, 17; 8, 22; Avesá [2Reg.] 2, 18; 2, 24; 20, 10; 23, 18; Avesaé [2Reg.] 19, 21; Avesaí [2Reg.] 20, 6; Avesalom [2Reg.] 13, 1; 13, 20; 13, 22; 13, 22;

13, 23; 13, 24; 13, 25; 13, 26; 13, 27; 13, 28; 13, 34; 13, 37; 13, 38; 14, 21; 14, 28; 15, 2; 15, 3; 15, 31; [Ps.] 142, 0;

Avesê [1Paral.] 19, 15; Avessa [2Reg.] 3, 30; 21, 17; Avessá [1Paral.] 11, 20; [1Reg.] 26, 6; 26, 6; 26, 7;

26, 8; 26, 9; [2Reg.] 16, 9; 16, 10; 16, 11; Avessaí [1Paral.] 2, 16; Avessalom [1Paral.] 3, 2; [2Mac.] 11, 17; [2Reg.]

3, 3; 13, 29; 13, 30; 14, 1; 14, 23; 14, 24; 14, 25; 14, 29; 14, 30; 14, 31; 14, 32; 14, 33; 14, 33; 15, 1; 15, 2; 15, 4; 15, 6; 15, 7; 15, 10; 15, 10; 15, 11; 15, 12; 15, 12; 15, 37; 16, 15; 16, 16; 16, 17; 16, 18; 16, 20; 16, 21; 16, 22; 16, 23; 17, 1; 17, 5; 17, 6; 17, 6; 17, 7; 17, 14; 17, 14; 17, 15; 17, 24; 17, 25; 17, 26; 18, 5; 18, 5; 18, 9; 18, 9; 18, 10; 18, 12; 18, 15; 18, 17; 18, 18; 18, 29; 18, 32; 18, 33; 18, 33; 18, 33; 18, 33; 19, 1; 19, 4; 19, 4; 19, 6; 19, 9; 19, 10; 20, 6; [3Reg.] 15, 10;

Avgad [Ezd.] 2, 12; Avghía [3Ezd.] 5, 60; Aviá [1Paral.] 2, 24; 3, 10; 6, 28; 7, 8; [2Paral.]

11, 19; 11, 21; 12, 16; 13, 1; 13, 2; 13, 3; 13, 4; 13, 17; 13, 19; 13, 21; 14, 1; 29, 1; [2Reg.] 14, 27; [3Reg.] 14, 1; 15, 7; 15, 28; [Neem.] 10, 7; 12, 4; 12, 17;

Avía [3Reg.] 12, 24; [Neem.] 7, 63; Aviasaf [1Paral.] 9, 19; Aviáthar [1Paral.] 15, 11; 27, 34; [1Reg.] 22, 20;

22, 21; 23, 6; 23, 9; 30, 7; 30, 7; [2Reg.] 15, 24; 15,

29; 15, 35; 15, 35; 17, 15; 19, 11; 20, 25; [3Reg.] 1, 7; 1, 19; 1, 25; 1, 42; 2, 27; 2, 35; 4, 4;

Aviázar [Ieş.] 6, 24; Avida [1Paral.] 1, 33; Avidan [Num.] 1, 11; 2, 22; 7, 60; 10, 24; Aviézec [1Reg.] 11, 8; Aviézer [1Paral.] 7, 18; 27, 12; [2Reg.] 23, 27;

[Jud.] 6, 34; Avighéa [1Paral.] 2, 29; 3, 1; 2, 16; 2, 17; [1Reg.]

25, 3; 25, 18; 25, 23; 25, 36; 25, 36; 25, 39; 25, 40; 25, 42; 27, 3; 30, 5; [2Reg.] 2, 2; [2Paral.] 11, 17; [2Reg.] 3, 3; 17, 25;

Avighéii [1Reg.] 25, 14; 25, 32; Avihail [1Paral.] 5, 14; Aviia [1Reg.] 8, 2; Aviil [1Reg.] 8, 1; 14, 52; Avim [Ios.] 18, 23; Avimeil [Fac.] 10, 28; [1Paral.] 1, 22; Aviméleh [1Paral.] 18, 16; 24, 6; [1Reg.] 21, 1;

21, 1; 21, 2; 21, 8; [2Reg.] 11, 21; 11, 22; [Fac.] 20, 2; 20, 3; 20, 4; 20, 8; 20, 9; 20, 10; 20, 14; 20, 15; 20, 17; 21, 22; 21, 25; 21, 26; 21, 29; 21, 32; 26, 1; 26, 8; 26, 9; 26, 10; 26, 11; 26, 16; 26, 26; [Jud.] 9, 1; 9, 4; 9, 6; 9, 16; 9, 18; 9, 19; 9, 20; 9, 20; 9, 22; 9, 24; 9, 27; 9, 28; 9, 29; 9, 31; 9, 34; 9, 35; 9, 38; 9, 39; 9, 40; 9, 41; 9, 44; 9, 45; 9, 48; 9, 48; 9, 50; 9, 52; 9, 52; 9, 53; 10, 1;

Avineem [Jud.] 4, 6; 5, 12; Avinézer [1Reg.] 7, 12; Aviron [3Reg.] 16, 34; [Ios.] 6, 26; [Num.] 16, 1;

16, 12; 16, 24; 16, 25; 16, 27; 16, 27; 26, 9; [Ps.] 105, 18; [Sir.] 46, 24;

Avisá [1Paral.] 18, 12; Avisac [3Reg.] 1, 3; 1, 15; 2, 17; 2, 21; 2, 22; Avisué [1Paral.] 8, 4; [Ezd.] 7, 4; Avisur [1Paral.] 2, 28; 2, 29; Avital [1Paral.] 3, 3; Avithá [Fac.] 25, 4; Aviú [3Reg.] 14, 31; 15, 1; 15, 7; 15, 8; Aviud [1Paral.] 6, 3; 6, 4; 6, 5; 6, 50; 8, 3; 24, 1;

24, 2; [Ieş.] 24, 1; 24, 9; 28, 1; [Lev.] 10, 1; [Num.] 3, 2; 3, 4; 26, 61;

Aviudu [Ieş.] 6, 23; [Num.] 26, 60; Avlazer [4Reg.] 17, 31; Avlon [Deut.] 1, 1; Avnan [1Paral.] 2, 3; [Fac.] 14, 24; 38, 9; [Num.]

16, 1; Avor [4Reg.] 17, 6; 18, 11; Avóth Iair [Deut.] 3, 14; Avraam [1Paral.] 1, 27; 1, 27; 1, 31; 1, 34; 29,

18; [2Mac.] 1, 2; [2Paral.] 30, 6; [4Reg.] 13, 23; [Cînt. trei tin.] 1, 8; [Deut.] 9, 27; [Est.] 5, 16; [Fac.] 17, 9; 17, 17; 17, 18; 17, 19; 17, 23; 17, 24; 17, 26; 18, 6;

Page 16: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 16

18, 7; 18, 11; 18, 13; 18, 16; 18, 17; 18, 18; 18, 19; 18, 22; 18, 23; 18, 27; 18, 33; 18, 33; 19, 27; 19, 29; 20, 1; 20, 2; 20, 9; 20, 10; 20, 11; 20, 15; 20, 17; 21, 4; 21, 5; 21, 9; 21, 12; 21, 14; 21, 22; 21, 24; 21, 25; 21, 27; 21, 29; 21, 30; 21, 33; 21, 34; 22, 1; 22, 1; 22, 1; 22, 3; 22, 4; 22, 5; 22, 6; 22, 7; 22, 8; 22, 9; 22, 10; 22, 11; 22, 11; 22, 13; 22, 13; 22, 14; 22, 15; 22, 19; 22, 19; 22, 23; 23, 2; 23, 3; 23, 3; 23, 7; 23, 8; 23, 10; 23, 12; 23, 16; 23, 19; 24, 1; 24, 6; 24, 12; 24, 12; 24, 14; 24, 44; 24, 48; 25, 5; 25, 8; 25, 10; 25, 10; 25, 11; 26, 5; 26, 18; 26, 18; 26, 24; 31, 42; 35, 27; 48, 15; 48, 16; 49, 30; 49, 31; 50, 13; [Ieş.] 2, 25; 6, 3; 32, 12; [Iez.] 33, 24; [Ios.] 24, 3; [Iosip] 13, 17; 14, 20; 16, 20; 16, 25; 17, 6; [Is.] 29, 22; 51, 2; 63, 16; [Neem.] 9, 7; 9, 7; [Ps.] 104, 41; [Sir.] 45, 19; 45, 25;

Avraám [1Mac.] 2, 52; [Fac.] 17, 5; Avráam [Fac.] 17, 22; 21, 3; 21, 8; 21, 28; 24, 1;

24, 2; 24, 42; 25, 1; 25, 6; 25, 19; [Idt.] 8, 23; Avram [Fac.] 11, 26; 11, 27; 11, 29; 11, 31; 12, 4;

12, 4; 12, 5; 12, 6; 12, 7; 12, 9; 12, 10; 12, 11; 12, 11; 12, 14; 12, 18; 12, 20; 13, 1; 13, 2; 13, 4; 13, 5; 13, 8; 13, 12; 13, 18; 14, 12; 14, 14; 14, 19; 14, 19; 14, 21; 14, 22; 14, 23; 15, 1; 15, 1; 15, 2; 15, 3; 15, 6; 15, 11; 15, 13; 16, 2; 16, 3; 16, 3; 16, 5; 16, 6; 16, 15; 16, 16; 17, 1; 17, 3; 17, 5; [Iov] 42, 16;

Avranítidei [Iez.] 47, 17; 47, 19; Avsítidei [Iov] 1, 1; 42, 16; Avsitídei [Iov] 32, 2; Avtéas [3Ezd.] 9, 49; Avuthá [4Reg.] 18, 2; Avvacum [Avac.] 1, 1; [Bel] 1, 40; 1, 41; 1, 42; 1,

44; 1, 46; Avvaoth [Ezd.] 2, 43; Avvedom [1Paral.] 15, 24; Azáer [1Paral.] 9, 41; 9, 42; Azail [1Paral.] 23, 9; [2Paral.] 22, 6; [3Ezd.] 9, 14;

19, 15; [3Reg.] 15, 18; 19, 17; [4Reg.] 8, 8; 8, 9; 8, 12; 8, 13; 8, 15; 8, 28; 8, 29; 9, 15; 9, 16; 10, 32; 12, 17; 12, 17; 12, 17; 13, 3; 13, 22; 13, 24; 13, 25; [Am.] 1, 4;

Azáilos [3Ezd.] 9, 35; Azamoth [Neem.] 7, 28; Azan [Ios.] 6, 26; Azanoth Thavor [Ios.] 19, 34; Azariá [1Paral.] 6, 10; Azaría [1Mac.] 5, 56; [1Paral.] 2, 8; 2, 38; 2, 39;

9, 11; [2Paral.] 15, 1; 21, 2; 21, 2; 23, 1; 23, 1; 24, 20; 28, 12; 29, 12; 31, 10; 31, 13; [3Ezd.] 1, 14; 9, 43; [3Reg.] 4, 2; 4, 5; [4Reg.] 14, 21; 15, 1; 15, 7; 15, 8; 15, 34; [Cînt. trei tin.] 1, 1; 1, 19; 1, 57; [Dan.] 1, 6; 1, 11; 1, 19; [Ezd.] 7, 1; [Ier.] 43, 2; [Iosip] 18, 12; [Neem.] 3, 23; 7, 7; 8, 9; 10, 2; 10, 9; 12, 33; [Tov.] 5, 12; 5, 12; 6, 6; 6, 13; 7, 10; 9, 1;

Azarían [1Paral.] 6, 9; 6, 10; 6, 13; Azarías [1Paral.] 6, 9; 6, 11; 6, 14; 8, 38; 9, 43;

[1Mac.] 5, 60; [3Ezd.] 9, 49; [Iosip] 16, 21; Azaríei [2Paral.] 15, 8; [4Reg.] 15, 6; 15, 11; Azaríia [1Mac.] 2, 59; Azariil [1Paral.] 27, 22; Azários [3Ezd.] 9, 21; Azecá [Neem.] 11, 30; Azefcá [3Reg.] 22, 42; Ázer [1Paral.] 12, 9; Azerá [1Paral.] 9, 12; Azgad [Ezd.] 8, 12; Aziá [Neem.] 11, 4; Azía [Ezd.] 10, 25; Azicá [1Reg.] 17, 1; [2Paral.] 11, 8; [Ier.] 34, 7; Azíca [Ios.] 10, 10; 10, 11; 15, 35; Aziil [1Paral.] 24, 23; Azitas [3Ezd.] 5, 24; Azíu [3Ezd.] 5, 54; Azmoth [1Paral.] 11, 33; [Ezd.] 2, 24; Azmóth [Neem.] 12, 29; Azó [Ezd.] 2, 49; Azor [Ier.] 28, 1; [Ios.] 12, 19; Azot [1Mac.] 11, 4; [1Reg.] 5, 1; 5, 4; 5, 5; 5, 6;

[Am.] 1, 8; [Idt.] 3, 2; Azót [1Mac.] 5, 68; Ázot [1Mac.] 10, 77; 10, 78; 10, 83; [Is.] 20, 1; Azótul [1Mac.] 10, 84; [Jud.] 1, 18; Ázotul [1Mac.] 11, 4; [Is.] 20, 1; [Sof.] 2, 4; Azótului [1Mac.] 4, 14; 9, 15; 14, 34; 16, 10;

[1Reg.] 5, 7; [2Paral.] 26, 6; 26, 6; [Ier.] 25, 20; Azricam [1Paral.] 9, 14; Azur [Neem.] 3, 19; Azuran [3Ezd.] 5, 25; Azuvá [1Paral.] 2, 18; 2, 19; [2Paral.] 20, 32; Azuz [1Paral.] 5, 8; Azvan [Fac.] 36, 26; Azzur [Neem.] 10, 17; Caath [1Paral.] 6, 1; 6, 16; 6, 18; 6, 22; 6, 23; 6,

33; 6, 61; 6, 66; 6, 70; 23, 6; [Ios.] 21, 26; [Num.] 26, 59;

Caáth [Ieş.] 6, 16; [Ios.] 21, 5; 21, 20; [Num.] 3, 17; 3, 29; 4, 2; 4, 4; 4, 38;

Cáathos [3Ezd.] 9, 31; Cachor [Neem.] 10, 12; Caddis [Ps.] 28, 7; Cades [Ios.] 20, 7; Cadimin [Jud.] 5, 21; Cadimoth [1Paral.] 6, 79; Cadis [1Mac.] 11, 63; [Deut.] 1, 46; 32, 51; [Fac.]

14, 7; 16, 14; 20, 1; [Iez.] 48, 28; [Ios.] 15, 1; 15, 3; [Jud.] 4, 9; 11, 16; 11, 17; [Num.] 13, 27; 20, 1; 20, 14; 20, 16; 20, 22; 27, 14; 32, 8; 33, 36; 33, 37; 34, 4;

Page 17: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 17

Cádis [1Mac.] 11, 73; [1Paral.] 6, 76; 6, 77; [Idt.] 1, 8;

Cadis lui Varní [Num.] 34, 4; Cadis-Varni [Deut.] 1, 19; 9, 23; [Idt.] 5, 12;

[Ios.] 10, 41; 14, 6; 14, 7; [Num.] 32, 8; Cadis-Varní [Deut.] 1, 2; 2, 14; [Ios.] 15, 3; Cadmiil [3Ezd.] 5, 50; 5, 80; [Ezd.] 2, 40;

[Neem.] 9, 4; 9, 5; 10, 9; 12, 8; 12, 24; Cadminá [2Ezd.] 1, 40; Cadoil [Ezd.] 3, 9; Cafiras [3Ezd.] 5, 36; Cafthoriim [1Paral.] 1, 12; Cain [Fac.] 4, 1; Cáin [Fac.] 4, 2; 4, 5; 4, 5; 4, 8; 4, 9; 4, 15; 4,

16; 4, 23; 4, 24; [Iosip] 18, 11; Cainan [1Paral.] 1, 2; 1, 18; 1, 18; 1, 24; [Fac.] 5,

9; 5, 10; 5, 12; 5, 13; 10, 22; 10, 24; 10, 24; 11, 12; 11, 13; 11, 14; 11, 14;

Calamolálu [3Ezd.] 5, 43; Calani [Am.] 6, 2; Calhad [1Paral.] 2, 6; Calisten [2Mac.] 8, 33; Callaí [Neem.] 12, 20; Camon [Jud.] 10, 5; Camptas [Neem.] 8, 9; Camuil [Fac.] 22, 21; [Num.] 34, 24; Caná [Ios.] 16, 8; Canaí [Ios.] 19, 28; Canath [1Paral.] 2, 23; Canáth [Num.] 32, 42; Cané [Ios.] 17, 9; Capadochíia [Deut.] 2, 23; Cappadochía [Am.] 9, 7; Caravasíon [3Ezd.] 9, 34; Carcal [Jud.] 8, 10; Carchínului [2Mac.] 12, 26; Cáred [Neem.] 12, 20; Carem [Ios.] 15, 60; Carhamis [3Ezd.] 1, 23; Carhidon [Is.] 23, 6; 23, 10; Carhidónului [Is.] 23, 1; 23, 14; Caría [Ier.] 40, 13; Cariath Argósefer [Jud.] 1, 10; Cariathaim [1Paral.] 6, 76; [Ier.] 48, 23; [Num.]

32, 37; Cariatharim [Jud.] 18, 12; Cariatharvée [Neem.] 11, 25; Cariatharvoc [Ios.] 21, 11; Cariathem [Ier.] 48, 1; Cariathiarim [1Paral.] 2, 52; 2, 53; [1Reg.] 7, 1;

7, 2; [2Paral.] 1, 4; [Ezd.] 2, 25; [Neem.] 7, 29; Cariáthiarim [1Paral.] 2, 50; [1Reg.] 6, 21; [Am.]

1, 1; [Ier.] 26, 20; [Ios.] 3, 16; 18, 14;

Cariathiorios [3Ezd.] 5, 35; Cariathvaal [Ios.] 15, 60; 18, 14; 18, 15; Carié [Ier.] 41, 11; Cariia [4Reg.] 24, 43; Caríia [1Mac.] 15, 23; [Ier.] 40, 8; Cariiatharim [Jud.] 18, 12; Carioth [Ier.] 48, 24; 48, 41; Caríthiarim [Ios.] 13, 19; Carmélul [Naum] 1, 4; Carmí [3Ezd.] 5, 49; Carmil [1Reg.] 15, 12; 25, 2; 25, 2; 25, 5; 25, 7;

25, 40; 30, 29; [2Paral.] 26, 10; [3Reg.] 18, 42; [Ier.] 2, 7; 50, 19; [Is.] 32, 16;

Carmílul [Cînt.] 7, 5; [Ier.] 46, 18; [Ios.] 19, 26; [Is.] 33, 9;

Carmilul [Ier.] 4, 26; Carmilului [3Reg.] 18, 19; 18, 20; [4Reg.] 19, 23;

[Am.] 1, 2; 9, 3; Carmílului [4Reg.] 2, 25; 4, 24; 4, 25; [Idt.] 1, 8;

[Is.] 35, 2; [Mih.] 7, 14; Carnain [1Mac.] 5, 26; 5, 44; [Fac.] 14, 5; Carnion [2Mac.] 12, 21; Carthá [Ios.] 21, 34; Carthan [Ios.] 21, 32; Casíia [Iov] 42, 13; Casim [Ios.] 19, 13; Casóa [2Reg.] 23, 13; Cáspin [2Mac.] 12, 13; Cataáth [Num.] 33, 26; 33, 27; Cathuá [3Ezd.] 5, 54; Cattath [Ios.] 19, 15; Cavasail [2Reg.] 23, 20; Cavsaim [Ios.] 21, 22; Cavseil [Ios.] 15, 21; Cavzeil [Neem.] 11, 25; Cea de Sus Vethoron [Ios.] 21, 22; Chedem [Ier.] 49, 27; [Iez.] 25, 4; 25, 10; Chedes [1Paral.] 6, 72; [Ios.] 12, 22; 15, 23; 19,

37; 21, 32; [Jud.] 4, 6; 4, 10; 4, 11; Chedimoth [Ios.] 13, 18; Chedmá [1Paral.] 1, 30; [Fac.] 25, 15; Chedmóth [Deut.] 2, 26; Chedron [1Mac.] 15, 40; 16, 9; Chedrónul [1Mac.] 15, 39; Chefíra [Ios.] 9, 17; Chehar [2Reg.] 18, 23; Cheila [1Paral.] 4, 19; [1Reg.] 23, 1; 23, 2; 23, 3;

23, 4; 23, 5; 23, 5; 23, 6; 23, 7; 23, 8; 23, 10; 23, 12; 23, 13; 23, 13; [Neem.] 3, 18;

Cheilá [Neem.] 3, 17; Chelat [Ios.] 15, 44; Chelom [1Paral.] 6, 58; Chená [Jud.] 4, 11;

Page 18: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 18

Chendevéi [1Mac.] 15, 38; Chendeveu [1Mac.] 16, 8; Chendevéu [1Mac.] 15, 40; 16, 1; Chenez [4Reg.] 15, 29; [Fac.] 36, 11; 36, 15; 36, 42; Chenéz [1Paral.] 1, 36; 4, 15; Chenezí [1Paral.] 4, 12; Chercon [Ezd.] 2, 56; Chesion [Ios.] 19, 20; Chevdaam [4Reg.] 15, 10; Chíamon [Idt.] 7, 3; Chidar [1Paral.] 1, 29; [Cînt.] 1, 4; Fac.] 25, 13;

[Ier.] 2, 10; 49, 27; 49, 27; [Iez.] 27, 21; [Is.] 21, 15; 21, 16; 42, 11; 60, 7; [Ps.] 119, 5;

Chidíos [Tov.] 1, 2; Chidon [1Paral.] 13, 9; Chifíra [Neem.] 7, 29; Chilan [3Ezd.] 5, 24; Chilichía [1Mac.] 11, 14; [2Mac.] 4, 36; [Idt.] 1, 7; Chilichíei [Idt.] 1, 11; 2, 15; 2, 18; Chína [Ios.] 15, 22; Chineu [1Reg.] 15, 6; [Num.] 24, 21; Chinéu [Jud.] 4, 11; Chinezeanului [Ios.] 14, 13; 14, 14; Chinezeul [Ios.] 14, 6; Chíprii [2Mac.] 4, 29; Chípros [1Mac.] 15, 23; Chíprul [2Mac.] 10, 13; Chir [2Ezd.] 1, 19; [3Ezd.] 2, 10; 2, 11; 5, 78; 5,

89; 6, 17; 6, 17; 6, 18; 6, 24; 6, 24; [Bel] 1, 1; [Ezd.] 5, 17; 6, 3;

Chiramá [3Ezd.] 5, 39; Chiras [3Ezd.] 5, 53; Chiríni [1Mac.] 15, 23; Chiros [3Ezd.] 2, 3; Chíros [2Paral.] 36, 23; [3Ezd.] 2, 1; 4, 44; 4, 57;

4, 57; 5, 90; [Ezd.] 1, 2; 1, 7; 1, 8; 4, 3; 5, 13; 5, 14; [Neem.] 7, 48;

Chis [1Paral.] 8, 30; 8, 33; 8, 33; 9, 36; 9, 39; 9, 39; 11, 28; 12, 1; 23, 21; [1Reg.] 9, 1; 9, 3; 10, 12; 14, 52; [2Paral.] 29, 12;

Chison [3Reg.] 18, 40; [Ios.] 21, 28; [Jud.] 4, 7; 5, 21; 5, 21;

Chisson [Ps.] 82, 8; Chitar [Neem.] 7, 49; Chitav [3Ezd.] 5, 53; Cleopátra [1Mac.] 10, 57; 10, 58; [Est.] 11, 11; Cleopatra [Neem.] 14, 55; Cnidon [1Mac.] 15, 23; Có [1Mac.] 15, 23; Cointu Memmiu [2Mac.] 11, 34; Colía [Ezd.] 10, 23; [Neem.] 11, 7; Cólios [3Ezd.] 9, 23; Coré [1Paral.] 1, 35; 2, 43; 6, 22; 9, 19; 26, 1; 26,

19; [Ieş.] 6, 21; [Num.] 16, 1; 16, 5; 16, 6; 16, 8; 16,

16; 16, 19; 16, 24; 16, 27; 16, 32; 16, 40; 16, 49; 26, 10; 26, 58; 27, 3; [Ps.] 41, 0; 43, 0; 44, 0; 47, 0; 48, 0; 83, 0; 84, 0; 86, 0; 87, 0; [Sir.] 46, 24;

Cornul Amalthíei [Iov] 42, 13; Corvé [3Ezd.] 5, 16; Cratíta [2Mac.] 4, 29; Criez [1Paral.] 1, 53; Crit [1Mac.] 10, 67; Crítul [Sof.] 2, 6; Cufá [Ezd.] 2, 51; Culom [Ios.] 15, 60; Cuth [Iez.] 23, 23; Cuthá [3Ezd.] 5, 55; Dacoví [3Ezd.] 5, 52; Dadanim [1Paral.] 9, 18; Dadé [1Paral.] 2, 31; Dadeu [3Ezd.] 8, 48; Dadéu [3Ezd.] 8, 48; Daffuth [Ios.] 16, 8; Dafni [2Mac.] 4, 33; Dagon [1Mac.] 10, 84; [1Reg.] 5, 2; 5, 3; 5, 3; 5,

4; 5, 5; 5, 7; [Iez.] 20, 46; [Is.] 46, 1; Dail [Num.] 3, 24; Dalaaf [Jud.] 1, 31; Dalaan [Ios.] 15, 38; Daleá [1Paral.] 3, 23; [Ezd.] 2, 60; [Ier.] 36, 25; Dalêa [Neem.] 6, 10; 7, 62; Daléas [Ier.] 36, 12; Daliá [1Paral.] 4, 19; Dalida [Jud.] 16, 14; Dalidá [Jud.] 16, 4; 16, 6; 16, 10; 16, 12; 16, 13;

16, 13; 16, 15; 16, 18; 16, 20; Dalol [Ios.] 21, 35; Daluía [1Paral.] 3, 1; [2Reg.] 3, 3; Damasc [1Mac.] 11, 62; 12, 32; [2Paral.] 28, 5;

[4Reg.] 16, 11; 16, 11; [Am.] 3, 12; 5, 27; Damascos [Fac.] 15, 2; Damascu [1Paral.] 18, 5; 18, 6; [2Paral.] 16, 2;

28, 20; [2Reg.] 8, 6; [3Reg.] 15, 18; 20, 34; [4Reg.] 8, 7; 16, 9; 16, 10; 16, 10; 16, 11; [Is.] 17, 3; [Zah.] 9, 1;

Damascul [2Paral.] 28, 20; [4Reg.] 14, 28; [Idt.] 1, 7; 15, 6; [Ier.] 49, 22; 49, 23; [Iez.] 27, 18; [Is.] 7, 8; 10, 9; 17, 1; [Sof.] 2, 9;

Damascului [2Paral.] 28, 23; [2Reg.] 8, 5; [3Reg.] 19, 15; [4Reg.] 5, 12; 8, 9; [Cînt.] 7, 4; [Fac.] 14, 15; [Idt.] 2, 20; [Ier.] 49, 26; [Iez.] 47, 17; 47, 18; 47, 19; 48, 1; [Is.] 7, 8; 8, 4;

Damasec [3Reg.] 11, 14; 11, 23; 11, 23; Damná [Ios.] 21, 35; Dan [Am.] 8, 14; [1Paral.] 2, 2; 21, 2; [2Paral.] 16,

4; 30, 5; [1Reg.] 3, 20; [2Reg.] 3, 10; 6, 19; 17, 11; 20, 18; 21, 11; 24, 2; 24, 15; [3Reg.] 4, 26; 12, 29; 12, 30; 15, 20; [4Reg.] 10, 29; 23, 8; [Deut.] 27, 13;

Page 19: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 19

33, 22; 34, 1; [Fac.] 14, 15; 30, 5; 35, 25; 49, 17; [Ier.] 4, 15; 8, 16; [Ieş.] 1, 4; [Iez.] 27, 19; 48, 1; 48, 32; [Ios.] 19, 40; 19, 47; 19, 47; 19, 47; 19, 48; [Jud.] 5, 17; 18, 29; 18, 30; 20, 1; [Num.] 7, 66;

Danidan [2Reg.] 24, 6; Daniil [1Mac.] 2, 60; [3Mac.] 6, 7; [Bel] 1, 2; 1, 4;

1, 8; 1, 10; 1, 11; 1, 13; 1, 15; 1, 17; 1, 20; 1, 21; 1, 23; 1, 28; 1, 30; 1, 31; 1, 35; 1, 37; 1, 39; 1, 44; 1, 44; 1, 45; 1, 46; 1, 47; 1, 47; 1, 48; [Dan.] 1, 6; 1, 8; 1, 9; 1, 11; 1, 11; 1, 17; 1, 19; 1, 21; 2, 13; 2, 14; 2, 16; 2, 17; 2, 18; 2, 19; 2, 24; 2, 25; 2, 27; 2, 48; 2, 49; 2, 49; 4, 5; 4, 15; 4, 16; 5, 13; 5, 14; 5, 14; 5, 19; 5, 31; 6, 2; 6, 3; 6, 10; 6, 11; 6, 13; 6, 14; 6, 16; 6, 17; 6, 18; 6, 20; 6, 20; 6, 21; 6, 23; 6, 23; 6, 24; 6, 27; 6, 28; 7, 1; 7, 2; 7, 15; 7, 28; 8, 1; 8, 15; 8, 27; 9, 2; 9, 22; 10, 2; 10, 7; 10, 11; 10, 12; 12, 4; 12, 5; 12, 9; [Ezd.] 8, 2; [Iez.] 14, 14; 14, 20; 28, 3; [Iosip] 16, 3; 16, 21; 18, 13; [Neem.] 10, 6; 10, 7; [Sus.] 1, 44; 1, 51; 1, 54; 1, 59; 1, 62; 1, 64;

Darále [1Paral.] 2, 6; Darcon [Neem.] 7, 59; Darda [3Reg.] 4, 31; Darie [Ezd.] 6, 13; Dárie [1Mac.] 1, 1; 12, 7; [2Ezd.] 1, 21; 1, 33; 1,

57; [3Ezd.] 3, 1; 3, 3; 3, 5; 3, 7; 4, 47; 5, 2; 5, 6; 6, 8; 6, 23; 6, 33; 7, 1; 7, 4; [Dan.] 5, 33; 6, 6; 6, 9; 6, 25; [Ezd.] 5, 5; 6, 1; 6, 12;

Dása [Fac.] 10, 19; Dasê [2Reg.] 24, 6; Dasí [Fac.] 10, 12; Dathan [Num.] 16, 1; 16, 12; 16, 25; 16, 24; 16,

27; 16, 27; 26, 9; [Ps.] 105, 18; [Sir.] 46, 24; Dathav [Ios.] 21, 28; Dáthema [1Mac.] 5, 9; Daus [Ezd.] 8, 30; David [1Mac.] 2, 31; 2, 57; 4, 30; 7, 32; 14, 36;

[1Paral.] 2, 15; 4, 31; 6, 31; 9, 23; 11, 1; 11, 3; 11, 3; 11, 4; 11, 5; 11, 5; 11, 5; 11, 7; 11, 7; 11, 9; 11, 13; 11, 15; 11, 16; 11, 17; 11, 18; 11, 18; 11, 25; 12, 1; 12, 8; 12, 17; 12, 18; 12, 18; 12, 19; 12, 19; 12, 20; 12, 21; 12, 22; 12, 23; 12, 31; 12, 38; 12, 38; 12, 39; 13, 1; 13, 2; 13, 5; 13, 6; 13, 6; 13, 8; 13, 11; 13, 12; 13, 12; 13, 12; 14, 1; 14, 2; 14, 3; 14, 8; 14, 8; 14, 8; 14, 10; 14, 11; 14, 11; 14, 12; 14, 14; 14, 16; 14, 17; 15, 1; 15, 2; 15, 3; 15, 4; 15, 11; 15, 16; 15, 25; 15, 27; 15, 27; 15, 29; 15, 29; 16, 1; 16, 2; 16, 7; 16, 43; 17, 1; 17, 1; 17, 2; 17, 4; 17, 7; 17, 15; 17, 18; 18, 1; 18, 2; 18, 3; 18, 4; 18, 4; 18, 5; 18, 6; 18, 6; 18, 7; 18, 8; 18, 9; 18, 10; 18, 11; 18, 13; 18, 14; 19, 2; 19, 2; 19, 3; 19, 6; 19, 8; 19, 17; 19, 18; 19, 19; 20, 1; 20, 2; 20, 3; 20, 3; 20, 6; 21, 1; 21, 2; 21, 8; 21, 9; 21, 10; 21, 11; 21, 13; 21, 16; 21, 16; 21, 17; 21, 18; 21, 19; 21, 21; 21, 21; 21, 22; 21, 23;

21, 24; 21, 25; 21, 26; 21, 27; 21, 29; 22, 1; 22, 2; 22, 5; 22, 5; 22, 7; 22, 17; 23, 1; 23, 6; 23, 25; 24, 3; 25, 1; 26, 26; 26, 32; 27, 18; 27, 23; 27, 24; 27, 32; 28, 1; 28, 2; 28, 11; 28, 19; 28, 20; 29, 1; 29, 10; 29, 10; 29, 20; 29, 21; 29, 23; 29, 24; 29, 26; 29, 29; [1Reg.] 16, 12; 16, 13; 16, 19; 16, 21; 16, 22; 16, 23; 17, 12; 17, 12; 17, 13; 17, 17; 17, 19; 17, 20; 17, 23; 17, 26; 17, 28; 17, 31; 17, 32; 17, 33; 17, 34; 17, 37; 17, 37; 17, 38; 17, 38; 17, 39; 17, 39; 17, 41; 17, 42; 17, 43; 17, 43; 17, 43; 17, 44; 17, 45; 17, 48; 17, 49; 17, 50; 17, 51; 17, 54; 17, 55; 17, 58; 17, 60; 18, 1; 18, 3; 18, 4; 18, 5; 18, 7; 18, 9; 18, 11; 18, 11; 18, 11; 18, 14; 18, 16; 18, 17; 18, 18; 18, 20; 18, 21; 18, 23; 18, 24; 18, 25; 18, 27; 18, 28; 18, 29; 18, 30; 19, 1; 19, 2; 19, 4; 19, 4; 19, 5; 19, 7; 19, 7; 19, 8; 19, 9; 19, 10; 19, 10; 19, 10; 19, 12; 19, 14; 19, 15; 19, 18; 19, 18; 19, 19; 19, 20; 19, 22; 20, 1; 20, 3; 20, 4; 20, 5; 20, 6; 20, 10; 20, 11; 20, 12; 20, 12; 20, 16; 20, 24; 20, 28; 20, 33; 20, 34; 20, 39; 20, 41; 20, 41; 20, 42; 21, 1; 21, 2; 21, 5; 21, 8; 21, 9; 21, 10; 21, 11; 21, 11; 21, 12; 22, 1; 22, 4; 22, 5; 22, 5; 22, 6; 22, 14; 22, 17; 22, 22; 23, 2; 23, 4; 23, 5; 23, 5; 23, 6; 23, 6; 23, 7; 23, 8; 23, 9; 23, 10; 23, 12; 23, 13; 23, 13; 23, 14; 23, 15; 23, 15; 23, 16; 23, 18; 23, 19; 23, 24; 23, 25; 23, 26; 23, 26; 24, 1; 24, 2; 24, 3; 24, 4; 24, 5; 24, 7; 24, 8; 24, 9; 24, 9; 24, 9; 24, 10; 24, 10; 24, 17; 24, 17; 24, 18; 24, 23; 24, 23; 25, 1; 25, 4; 25, 5; 25, 8; 25, 9; 25, 10; 25, 13; 25, 13; 25, 14; 25, 20; 25, 21; 25, 23; 25, 32; 25, 35; 25, 39; 25, 39; 25, 40; 25, 43; 26, 1; 26, 2; 26, 3; 26, 3; 26, 4; 26, 5; 26, 6; 26, 7; 26, 8; 26, 9; 26, 10; 26, 12; 26, 13; 26, 14; 26, 15; 26, 17; 26, 17; 26, 21; 26, 22; 26, 25; 26, 25; 27, 1; 27, 2; 27, 3; 27, 3; 27, 4; 27, 5; 27, 7; 27, 8; 27, 9; 27, 10; 27, 10; 27, 11; 27, 11; 27, 12; 28, 1; 28, 2; 28, 2; 29, 2; 29, 3; 29, 5; 29, 5; 29, 6; 29, 8; 29, 9; 29, 11; 30, 1; 30, 3; 30, 4; 30, 6; 30, 6; 30, 7; 30, 7; 30, 8; 30, 9; 30, 11; 30, 17; 30, 18; 30, 18; 30, 19; 30, 20; 30, 21; 30, 21; 30, 22; 30, 23; 30, 26; 30, 31; [2Paral.] 1, 4; 1, 4; 1, 8; 1, 9; 2, 3; 2, 7; 2, 17; 3, 1; 5, 1; 6, 4; 6, 6; 6, 8; 6, 10; 6, 16; 7, 6; 7, 17; 10, 16; 10, 16; 10, 19; 11, 17; 12, 16; 13, 5; 13, 8; 14, 1; 16, 14; 21, 20; 23, 9; 23, 18; 24, 16; 24, 25; 25, 27; 27, 9; 28, 1; 28, 27; 29, 2; 29, 26; 29, 27; 30, 26; 32, 5; 32, 30; 32, 33; 33, 7; 33, 14; [2Reg.] 1, 1; 1, 1; 1, 2; 1, 5; 1, 11; 1, 13; 1, 15; 1, 16; 1, 17; 2, 1; 2, 1; 2, 2; 2, 4; 2, 5; 2, 5; 2, 11; 2, 13; 2, 15; 2, 17; 2, 31; 3, 1; 3, 12; 3, 13; 3, 14; 3, 17; 3, 18; 3, 18; 3, 19; 3, 20; 3, 21; 3, 21; 3, 22; 3, 23; 3, 26; 3, 26; 3, 28; 3, 31; 3, 31; 3, 35; 3, 35; 4, 9; 4, 12; 5, 1; 5, 3; 5, 4; 5, 6; 5, 6; 5, 7; 5, 8; 5, 9; 5, 9; 5, 10; 5, 11; 5, 12; 5, 13; 5, 17; 5, 17; 5, 17; 5, 19; 5, 19; 5, 20; 5, 20; 5, 21; 5, 21; 5, 23; 5, 25; 6, 1; 6, 2; 6, 5; 6, 8; 6, 9; 6, 10;

Page 20: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 20

6, 10; 6, 10; 6, 12; 6, 12; 6, 14; 6, 14; 6, 15; 6, 16; 6, 16; 6, 17; 6, 17; 6, 18; 6, 20; 6, 21; 7, 5; 7, 8; 7, 17; 7, 18; 7, 20; 7, 26; 8, 1; 8, 1; 8, 2; 8, 3; 8, 4; 8, 4; 8, 5; 8, 6; 8, 6; 8, 7; 8, 8; 8, 9; 8, 10; 8, 11; 8, 13; 8, 14; 8, 15; 8, 15; 9, 1; 9, 2; 9, 5; 9, 6; 10, 2; 10, 2; 10, 3; 10, 3; 10, 7; 10, 18; 11, 1; 11, 1; 11, 2; 11, 3; 11, 4; 11, 6; 11, 6; 11, 7; 11, 8; 11, 10; 11, 11; 11, 12; 11, 13; 11, 14; 11, 22; 11, 22; 11, 23; 11, 25; 11, 27; 11, 27; 12, 1; 12, 5; 12, 5; 12, 7; 12, 13; 12, 13; 12, 16; 12, 16; 12, 19; 12, 19; 12, 19; 12, 20; 12, 22; 12, 24; 12, 27; 12, 29; 12, 31; 13, 7; 13, 21; 13, 30; 13, 37; 13, 39; 15, 13; 15, 14; 15, 30; 15, 31; 15, 32; 16, 1; 16, 5; 16, 6; 16, 6; 16, 10; 16, 11; 16, 13; 16, 23; 17, 17; 17, 21; 17, 22; 17, 24; 17, 27; 18, 1; 18, 2; 18, 2; 18, 7; 18, 24; 19, 9; 19, 11; 19, 16; 19, 22; 19, 41; 19, 43; 20, 1; 20, 3; 20, 6; 20, 21; 21, 1; 21, 2; 21, 3; 21, 7; 21, 12; 21, 15; 21, 15; 21, 16; 22, 1; 23, 1; 23, 9; 23, 13; 23, 14; 23, 15; 23, 16; 23, 23; 24, 1; 24, 10; 24, 11; 24, 11; 24, 12; 24, 13; 24, 14; 24, 15; 24, 17; 24, 18; 24, 19; 24, 21; 24, 22; 24, 24; 24, 25; [3Ezd.] 1, 4; 1, 13; 5, 5; 8, 33; 8, 51; [3Reg.] 1, 1; 1, 11; 1, 13; 1, 28; 1, 31; 1, 32; 1, 38; 1, 43; 1, 47; 2, 10; 2, 10; 2, 11; 2, 12; 2, 32; 2, 45; 3, 1; 3, 6; 3, 7; 3, 14; 5, 1; 5, 1; 5, 3; 5, 5; 6, 13; 8, 2; 8, 15; 8, 16; 8, 18; 8, 20; 8, 25; 9, 4; 9, 9; 11, 6; 11, 12; 11, 13; 11, 15; 11, 21; 11, 32; 11, 33; 11, 34; 11, 36; 11, 38; 12, 16; 12, 16; 12, 24; 12, 24; 12, 24; 14, 8; 14, 26; 14, 31; 15, 4; 15, 5; 15, 11; 16, 28; [4Reg.] 8, 19; 8, 24; 9, 28; 11, 10; 12, 21; 14, 3; 14, 20; 15, 7; 16, 2; 18, 3; 19, 34; 20, 5; 20, 6; 21, 7; 23, 30; [Cînt.] 4, 4; [Ecles.] 1, 1; [Ezd.] 8, 20; [Ier.] 22, 4; 30, 9; 36, 30; [Iez.] 34, 23; 34, 24; 34, 25; 37, 24; 37, 25; [Iosip] 3, 7; 18, 15; [Is.] 7, 13; 16, 5; 29, 1; 29, 3; 37, 35; [Neem.] 3, 15; [Os.] 3, 5; [Ps.] 17, 0; 35, 0; 51, 0; 53, 0; 77, 76; 88, 20; 107, 0; 131, 1; 131, 10; 143, 11; [Rut] 4, 22; [Sir.] 48, 1; 48, 2; 49, 17; 50, 5; [Zah.] 12, 7; 12, 8; 12, 8; 12, 10; 12, 12; 13, 1;

Davir [1Paral.] 6, 58; [Ios.] 10, 38; 11, 21; 13, 26; 15, 15; 15, 15; 15, 49; 21, 15;

Davrathá [Ios.] 19, 12; Davrí [Ios.] 10, 3; Dechel [Dan.] 10, 4; Decla 1Paral.] 1, 21; [Fac.] 10, 27; Dedan [1Paral.] 1, 9; 1, 32; 1, 32; [Fac.] 10, 7; 25, 3;

[Ier.] 25, 23; 25, 25; 48, 18; 48, 22; 49, 7; [Iez.] 27, 20; 27, 23; 38, 13; [Is.] 21, 13;

Deirá [Dan.] 3, 1; Delfon [Est.] 10, 7; Dénava [Fac.] 36, 32; Dennava [1Paral.] 1, 43; Dennavá [Iov] 42, 16; Desan [3Ezd.] 5, 54;

Deseth [Is.] 16, 7; Dessau [2Mac.] 14, 16; Devasthé [Ios.] 19, 11; Devilaim [Os.] 1, 3; Dévira [Ios.] 15, 7; Devlathá [2Paral.] 36, 2; [4Reg.] 24, 40; 24, 26; 24,

41; [Ier.] 52, 7; 52, 8; 52, 23; 52, 24; [Iez.] 6, 14; Devlathaim [Ier.] 48, 22; Devon [Ier.] 48, 22; [Is.] 15, 9; 15, 9; [Num.] 21,

30; 32, 3; Devon-Gad [Num.] 33, 45; 33, 46; Devor [Ios.] 13, 17; Devorra [Jud.] 4, 4; Devórra [Jud.] 4, 5; 4, 6; 4, 9; 4, 10; 4, 14; 5, 1;

5, 7; 5, 12; 5, 15; Dévorra [Fac.] 35, 8; [Jud.] 4, 9; Devórrah [Jud.] 5, 12; Devóth [Num.] 32, 34; Devvórra [Tov.] 1, 8; Dierá [1Paral.] 8, 1; Diinei [Fac.] 34, 3; Dílo [1Mac.] 15, 23; Dimítrie [1Mac.] 7, 1; 7, 4; 8, 31; 9, 1; 10, 2; 10,

3; 10, 15; 10, 22; 10, 25; 10, 50; 10, 52; 10, 67; 10, 69; 11, 9; 11, 19; 11, 30; 11, 32; 11, 38; 11, 40; 11, 41; 11, 42; 11, 52; 11, 55; 12, 34; 13, 34; 13, 35; 13, 36; 14, 1; 14, 2; 14, 38; 15, 22; [2Mac.] 1, 7; 14, 1; 14, 4; 14, 5; 14, 11; 14, 26;

Dimofon [2Mac.] 12, 2; Dímona [Ios.] 15, 22; Dína [Fac.] 30, 21; 34, 1; 34, 5; 34, 13; 34, 26;

34, 27; 46, 15; Dínei [Fac.] 34, 13; 34, 25; Diospólis [Iez.] 30, 14; 30, 16; Dison [1Paral.] 1, 38; 1, 41; [Fac.] 36, 21; 36, 25;

36, 30; Divon [Ios.] 13, 9; [Neem.] 11, 25; Dochiim [1Paral.] 7, 19; Dócos [1Mac.] 16, 15; Dodanin [1Paral.] 1, 7; Dodê [1Paral.] 11, 12; 27, 4; Dodoé [1Paral.] 11, 26; Doic [1Reg.] 22, 9; 22, 18; 22, 22; [Ps.] 51, 0; Dor [Ios.] 17, 11; [Jud.] 1, 27; 1, 31; Dóra [1Mac.] 15, 11; Dosítheos [Est.] 11, 11; Dosítheu [2Mac.] 12, 19; 12, 35; [3Mac.] 1, 3; Dothaim [4Reg.] 6, 13; [Fac.] 37, 16; 37, 16;

[Idt.] 4, 5; 7, 3; 7, 15; 8, 3; Drínua [Ios.] 19, 13; Dudí [2Reg.] 23, 24; Dumá [1Paral.] 1, 30; [Fac.] 25, 14; Echis [2Reg.] 23, 26;

Page 21: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 21

Ecmiruth [3Ezd.] 5, 47; Ecnaam [Ios.] 21, 34; Ecrevil [Idt.] 7, 16; Ecthanah [Jud.] 1, 27; Ecvatáná [2Mac.] 9, 3; Ecvataná [3Ezd.] 6, 23; [Idt.] 1, 1; 1, 2; 1, 15;

[Tov.] 6, 5; 7, 1; 14, 17; 14, 18; Ecvatána [Tov.] 3, 8; Edam [Ezd.] 8, 7; Eddías [3Ezd.] 9, 26; Eddinus [3Ezd.] 1, 14; Edem [Fac.] 2, 8; 2, 10; 46, 21; Edémului [Fac.] 4, 15; Éder [1Paral.] 23, 23; 24, 30; Edía [4Reg.] 22, 1; Edifalat [Ezd.] 8, 13; Edithun [1Paral.] 25, 1; Ediú [1Paral.] 24, 23; Edna [1Paral.] 12, 20; [Tov.] 7, 16; 7, 17; 10, 11;

10, 12; Édna [2Paral.] 17, 14; [Tov.] 7, 8; Edné [Ezd.] 10, 30; Ednii [Tov.] 7, 2; 8, 10; Edom [1Paral.] 1, 43; 1, 51; 1, 54; [2Paral.] 21, 8;

21, 9; 21, 10; [3Reg.] 9, 26; 11, 15; 11, 25; [4Reg.] 3, 8; 3, 9; 3, 12; 3, 20; 3, 26; 8, 20; 8, 21; 8, 22; 14, 7; [Dan.] 11, 41; [Fac.] 25, 30; 32, 3; 36, 1; 36, 8; 36, 17; 36, 21; 36, 30; 36, 31; 36, 32; 36, 43; 36, 43; [Ier.] 9, 25; [Ieş.] 15, 15; [Ios.] 15, 21; [Iov] 42, 16; [Is.] 63, 1; [Jud.] 11, 17; 11, 17; 11, 18; [Num.] 20, 14; 20, 18; 20, 20; 20, 21; 21, 4; 24, 18; 33, 37; 34, 3; [Ps.] 59, 0;

Edomim [Ios.] 18, 17; Edomului [Fac.] 36, 20; Edraí [Deut.] 1, 4; [Ios.] 15, 21; 19, 37; Edraim [Deut.] 3, 10; Edrain [Ios.] 12, 4; 13, 12; 13, 31; [Num.] 21, 33; Edriil [Ier.] 36, 26; Efathá [1Paral.] 2, 24; Efeccá [3Reg.] 20, 26; Efer [Ios.] 17, 2; Efilá [2Paral.] 26, 10; Efpátor [1Mac.] 6, 17; [2Mac.] 2, 21; 13, 1; Éfra [Jud.] 6, 11; Efrafth [Idt.] 1, 6; Efrafthului [1Mac.] 3, 32; [2Reg.] 8, 3; Efraim [1Paral.] 6, 66; 6, 67; 7, 19; 7, 22; 9, 3;

27, 14; [1Reg.] 1, 1; 1, 1; 9, 4; 14, 22; 14, 23; [2Paral.] 13, 4; 15, 8; 15, 9; 17, 2; 19, 4; 25, 7; 25, 10; 25, 23; 30, 1; 30, 10; 30, 18; 31, 1; 34, 6; 34, 9; [2Reg.] 2, 9; 13, 23; 18, 6; 20, 21; [3Reg.] 4, 8; 11, 42; 12, 24; 12, 24; 12, 24; 12, 24; 12, 24; 12, 25; [4Reg.] 5, 21; 14, 13; [Am.] 6, 7; [Deut.] 33, 17;

[Fac.] 41, 52; 46, 20; 48, 1; 48, 5; 48, 13; 48, 14; 48, 20; [Ier.] 4, 15; 31, 5; 31, 6; 31, 9; 31, 18; 31, 20; 50, 19; [Iez.] 37, 16; 37, 19; 48, 5; 48, 6; [Ios.] 14, 4; 16, 4; 16, 5; 16, 8; 16, 9; 16, 10; 16, 10; 17, 8; 17, 15; 17, 16; 19, 50; 21, 5; 21, 20; 21, 42; 24, 33; [Is.] 7, 2; 7, 5; 7, 8; 7, 9; 7, 17; 9, 21; 11, 13; 11, 13; 11, 13; 17, 3; 28, 1; [Jud.] 1, 29; 2, 9; 3, 27; 4, 5; 7, 24; 7, 24; 8, 1; 10, 1; 12, 4; 12, 4; 12, 6; 17, 1; 17, 8; 18, 13; 19, 1; 19, 16; 19, 18; [Neem.] 8, 18; 12, 38; [Num.] 2, 18; 2, 18; 10, 22; 26, 28; 26, 35; 26, 37; 34, 24; [Os.] 4, 18; 5, 3; 5, 3; 5, 5; 5, 9; 5, 11; 5, 13; 5, 13; 5, 13; 6, 4; 7, 1; 7, 6; 7, 8; 7, 8; 7, 11; 8, 9; 8, 11; 9, 3; 9, 10; 9, 13; 9, 15; 9, 15; 9, 19; 10, 6; 10, 11; 10, 11; 11, 4; 11, 6; 11, 9; 11, 10; 11, 13; 12, 1; 12, 8; 12, 14; 13, 11; [Ps.] 59, 7; 77, 73; 107, 8; [Zah.] 9, 10; 9, 13;

Efrath [1Paral.] 2, 19; 18, 3; [Ier.] 13, 4; 13, 5; 13, 6; 13, 7; 46, 6; [Sir.] 25, 27;

Efráth [3Ezd.] 1, 23; [Deut.] 1, 7; 11, 24; [Jud.] 8, 32;

Efratha [Rut] 4, 11; Efrathá [1Paral.] 2, 50; 4, 4; [Fac.] 48, 7; [Ios.]

15, 60; [Jud.] 6, 24; 8, 27; 9, 5; [Ps.] 131, 6; Efrathei [Fac.] 35, 19; Efráthu [Ieş.] 23, 31; Efráthul [Idt.] 2, 18; Efrathului [1Paral.] 5, 9; [2Paral.] 35, 20; [3Ezd.]

1, 25; [Ios.] 1, 4; Efráthului [1Mac.] 3, 38; [4Reg.] 23, 29; 24, 7;

[Ier.] 46, 2; 46, 10; 51, 58; Efratis [Fac.] 2, 14; Efrem [Fac.] 50, 13; [Ios.] 20, 7; [Ps.] 77, 12; Efron [1Mac.] 5, 46; [2Mac.] 12, 27; [2Paral.] 13,

19; [Ios.] 15, 9; [Fac.] 23, 10; 23, 10; 23, 14; 23, 16; 49, 29; 49, 30;

Efthar [2Mac.] 1, 35; Eghipet [Ieş.] 4, 21; Eghípet [Fac.] 46, 28; 48, 5; [Ieş.] 1, 4; 3, 7; 4,

20; 6, 26; 9, 18; 9, 24; 14, 11; Eghípetului [Fac.] 41, 8; 41, 19; 46, 28; [Ieş.] 1,

18; 3, 19; 4, 19; Eghipt [2Mac.] 4, 21; [Fac.] 50, 22; [Idt.] 5, 10;

[Os.] 8, 14; [Ps.] 105, 7; 105, 22; Éghipt [1Mac.] 1, 19; [2Mac.] 1, 1; 5, 1; 5, 8; 5,

11; 9, 29; [2Paral.] 1, 16; [3Mac.] 2, 25; [Dan.] 11, 24; [Iez.] 23, 8; [Is.] 30, 2; 30, 3; 31, 1;

Éghipte [Ps.] 134, 9; Eghiptu [1Mac.] 10, 57; [1Paral.] 17, 21; [1Reg.]

8, 8; 10, 18; 12, 6; 12, 8; 12, 8; 15, 2; 15, 6; [2Paral.] 9, 28; [3Reg.] 12, 2; 12, 2; 12, 20; 12, 24; 12, 24; 14, 26; [4Reg.] 18, 21; 21, 15; 23, 34; 24, 46; [Deut.] 4, 20; 4, 34; 4, 37; 6, 22; 9, 12; 10, 22; 16, 3; 17, 16; 24, 9; 25, 17; 26, 5; 26, 8; 28, 68; [Fac.] 12,

Page 22: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 22

10; 13, 1; 26, 2; 37, 24; 37, 27; 37, 35; 39, 1; 41, 58; 42, 1; 42, 2; 42, 3; 43, 2; 43, 15; 45, 4; 45, 13; 45, 25; 46, 3; 46, 4; 46, 6; 46, 7; 46, 7; 46, 27; 47, 27; 47, 29; 47, 30; 50, 14; 50, 26; [Idt.] 1, 12; 6, 9; [Ieş.] 1, 1; 3, 12; 3, 16; 4, 18; 4, 19; 6, 27; 7, 4; 7, 5; 11, 1; 12, 39; 13, 3; 13, 8; 13, 9; 13, 16; 17, 3; 18, 1; 23, 4; 23, 15; 40, 15; [Iez.] 23, 3; [Ios.] 2, 10; 5, 4; [Jud.] 2, 1; 6, 13; 11, 13; 11, 16; 19, 30; [Num.] 11, 18; 11, 20; 14, 3; 14, 19; 14, 22; 20, 5; 20, 15; 20, 15; 20, 16; 21, 5; 22, 5; 22, 11; 23, 22; 24, 8; 26, 4; 26, 59; 32, 11; [Os.] 7, 11; 12, 1; [Parim.] 7, 16; [Ps.] 67, 34; 77, 48; 79, 9; 104, 22; 113, 1; [Sir.] 1, 2;

Éghiptu [2Mac.] 1, 10; [2Paral.] 1, 17; 10, 2; 10, 2; 10, 2; 12, 3; 36, 3; 36, 4; [2Reg.] 7, 6; 7, 23; [3Ezd.] 1, 39; [3Mac.] 3, 12; 3, 20; 4, 18; 7, 1; [3Reg.] 6, 1; 8, 16; 10, 28; 10, 29; 11, 17; 11, 21; 11, 40; 11, 40; 11, 42; 11, 42; [Ag.] 2, 6; [Dan.] 11, 8; [Fac.] 12, 11; 12, 14; [Ier.] 2, 36; 9, 25; 24, 8; 26, 21; 26, 22; 37, 4; 41, 17; 42, 16; 42, 18; 42, 19; 43, 2; 44, 12; 46, 25; [Ieş.] 1, 8; 13, 17; 14, 11; [Iez.] 17, 15; 23, 19; 23, 21; 23, 27; 27, 7; 29, 6; 30, 4; 30, 8; 30, 11; 30, 16; 30, 19; 30, 24; 32, 16; [Ios.] 9, 9; 24, 4; 24, 6; 24, 14; 24, 31; 24, 32; [Iosip] 4, 22; [Is.] 10, 26; 11, 11; 11, 16; 19, 1; 19, 12; 19, 18; 19, 23; 19, 26; 23, 5; 27, 13; 28, 5; 36, 6; 52, 4; [Mih.] 7, 15; [Neem.] 9, 9; 9, 10; 9, 17; [Os.] 11, 2; 11, 6; 11, 12;

Eghíptu [Ieş.] 34, 18; [Num.] 14, 4; Éghíptu [Ier.] 42, 15; 43, 7; Eghiptul [1Mac.] 1, 22; [1Reg.] 6, 6; [Fac.] 45, 26;

50, 3; [Os.] 5, 13; [Plîng.] 5, 6; [Ps.] 104, 37; 135, 10; Eghíptul [1Reg.] 4, 8; 12, 8; [Ier.] 46, 20; [Ieş.]

10, 7; [Idt.] 1, 9; [Ioil] 3, 19; [Ios.] 24, 5; [Is.] 43, 3; [Num.] 14, 13; [Os.] 9, 3;

Éghiptul [Iez.] 29, 2; 29, 12; 30, 23; 30, 26; 32, 15; [Is.] 19, 4; 19, 13; 19, 14; 45, 14; [Naum] 3, 9;

Eghiptului [1Mac.] 1, 18; [1Reg.] 15, 7; 27, 8; [2Ezd.] 1, 15; [3Ezd.] 1, 36; 1, 38; [3Reg.] 3, 1; 4, 21; 8, 9; 8, 21; 8, 53; 9, 17; 11, 18; 12, 24; 12, 24; 12, 28; 14, 25; [4Reg.] 7, 6; 24, 7; [Am.] 9, 7; [Deut.] 1, 27; 1, 30; 4, 46; 7, 15; 8, 14; 11, 3; 11, 3; 13, 5; 15, 15; 24, 21; 29, 2; [Fac.] 13, 10; 15, 18; 21, 21; 25, 18; 40, 1; 40, 1; 40, 5; 41, 29; 41, 33; 41, 34; 41, 36; 41, 41; 41, 43; 41, 47; 45, 9; 45, 18; 45, 19; 45, 20; 45, 21; 47, 6; 47, 13; 47, 14; 47, 21; 47, 26; 47, 28; 50, 7; [Idt.] 5, 11; [Ier.] 32, 21; 46, 19; [Ieş.] 1, 17; 2, 24; 3, 10; 3, 10; 3, 11; 3, 11; 3, 18; 5, 4; 6, 13; 6, 28; 7, 3; 7, 4; 7, 21; 8, 5; 8, 6; 8, 6; 8, 7; 8, 7; 8, 24; 9, 9; 9, 9; 9, 11; 9, 25; 10, 6; 10, 12; 10, 14; 10, 15; 10, 19; 10, 22; 11, 9; 12, 12; 12, 12; 12, 13; 12, 17; 13, 18; 16, 1; 16, 6; 20, 2; 22, 21; 23, 9; 29, 46; 32, 22; [Iez.] 20, 7; 20, 36; 29, 19; 29, 20; 30, 22; 31, 2; [Ios.] 24, 17; 15, 47; [Is.] 11, 16; 19,

23; [Jud.] 6, 9; [Lev.] 19, 34; 23, 43; 25, 38; 25, 55; [Num.] 9, 1; 33, 38; [Ps.] 77, 15; 77, 56; 80, 4; 80, 8; 134, 8; [Var.] 2, 8; [Zah.] 10, 11;

Eghíptului [1Mac.] 1, 20; 1, 21; 1, 21; 2, 53; 3, 32; 10, 51; 11, 1; 11, 59; [1Paral.] 13, 5; [1Reg.] 2, 27; 10, 18; [2Paral.] 5, 9; 6, 5; 7, 8; 7, 22; 9, 26; 12, 2; 12, 9; 12, 10; 20, 10; 26, 8; 35, 20; [2Reg.] 8, 7; [3Ezd.] 1, 23; 1, 24; [3Reg.] 4, 30; 8, 51; 8, 65; 9, 9; 10, 27; 11, 40; [4Reg.] 17, 4; 17, 7; 17, 7; 17, 36; 18, 21; 23, 29; 24, 7; 24, 7; [Am.] 2, 10; 3, 1; 3, 9; 4, 10; 8, 8; 9, 5; [Dan.] 9, 15; 11, 42; [Deut.] 4, 45; 5, 6; 5, 15; 6, 3; 6, 12; 6, 21; 7, 8; 9, 7; 9, 26; 9, 29; 10, 19; 11, 10; 13, 10; 16, 1; 16, 3; 16, 6; 16, 12; 20, 1; 21, 8; 24, 18; 24, 22; 28, 60; 29, 16; 29, 25; 34, 11; [Est.] 5, 16; [Fac.] 41, 44; 41, 46; 41, 47; 41, 53; 41, 55; 41, 56; 45, 8; 45, 23; 46, 20; 47, 11; 47, 15; 48, 5; [Idt.] 1, 8; 5, 11; [Ier.] 2, 6; 2, 18; 7, 21; 7, 23; 11, 3; 11, 7; 16, 13; 23, 7; 25, 19; 31, 32; 32, 20; 34, 13; 37, 7; 42, 14; 42, 16; 42, 17; 43, 11; 43, 12; 44, 1; 44, 8; 44, 13; 44, 14; 44, 15; 44, 26; 44, 26; 44, 27; 44, 28; 44, 30; 46, 2; 46, 8; 46, 11; 46, 13; 46, 17; 46, 24; [Ieş.] 5, 12; 6, 7; 6, 11; 6, 13; 6, 27; 6, 29; 7, 19; 7, 19; 8, 6; 8, 16; 8, 17; 9, 22; 9, 23; 10, 14; 10, 21; 11, 4; 11, 6; 11, 10; 12, 1; 12, 27; 12, 29; 12, 30; 12, 40; 12, 41; 12, 51; 13, 14; 13, 15; 14, 8; 16, 3; 16, 32; 19, 1; 32, 4; 32, 7; 32, 8; 32, 10; 33, 1; [Iez.] 16, 25; 19, 4; 20, 5; 20, 6; 20, 8; 20, 8; 20, 9; 20, 18; 23, 27; 29, 2; 29, 3; 29, 3; 29, 9; 30, 6; 30, 9; 30, 13; 30, 13; 30, 15; 30, 18; 30, 21; 30, 25; 32, 2; 32, 18; [Ios.] 5, 6; 5, 9; 13, 3; 15, 4; 16, 10; 24, 7; [Is.] 7, 18; 10, 24; 11, 15; 19, 20; 20, 4; 20, 4; 36, 6; [Jud.] 2, 12; [Lev.] 11, 45; 18, 3; 19, 36; 22, 33; 25, 42; 26, 13; 26, 45; [Mih.] 6, 4; [Neem.] 9, 18; [Num.] 1, 1; 3, 13; 8, 17; 11, 5; 15, 39; 33, 1; 33, 4; 34, 5; [Os.] 2, 15; 7, 15; 9, 6; 12, 9; 12, 13; 13, 5; [Tov.] 8, 2; [Var.] 1, 13; 1, 14; [Zah.] 10, 10; 14, 18; 14, 19;

Egla [Ios.] 17, 3; [Num.] 26, 33; Eglá [Num.] 27, 1; 36, 11; Eglom [Fac.] 36, 5; [Jud.] 3, 12; 3, 19; 3, 19; 3,

20; 12, 12; Eglon [Ios.] 10, 23; 10, 36; Ehelath [1Reg.] 26, 3; Ehenía [Ezd.] 8, 5; Ehezíei [Ezd.] 2, 16; Ehilath [1Reg.] 26, 1; Ehran [Num.] 2, 27; 10, 26; ei Esthir [Est.] 5, 12; Eil [Ezd.] 10, 26; [Fac.] 46, 14; Elaad [1Paral.] 7, 20; Elad [4Reg.] 16, 6; Elam [1Paral.] 1, 17; [2Reg.] 10, 16; 10, 17;

[4Reg.] 16, 6; [3Ezd.] 8, 38; [Ezd.] 2, 7; [Fac.] 10, 22;

Page 23: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 23

14, 9; [Ier.] 46, 2; [Iez.] 32, 24; 48, 1; [Ios.] 10, 3; [Dan.] 8, 2;

Elamoth [1Paral.] 6, 60; Elámului [Fac.] 14, 1; Elamvé [1Paral.] 6, 60; Elanastha [4Reg.] 24, 8; Elasar [Fac.] 14, 9; Elath [2Paral.] 8, 17; [3Reg.] 9, 26; [4Reg.] 16, 6; Eláthul [2Paral.] 26, 2; Elav [1Paral.] 9, 8; Elcalá [1Paral.] 15, 23; Elcaná [1Paral.] 6, 23; 6, 25; 6, 26; 9, 16; 12, 6;

[1Reg.] 1, 1; 1, 4; 1, 5; 1, 8; 1, 19; 1, 19; 1, 21; 1, 23; 2, 20; [2Paral.] 28, 7; [Ieş.] 6, 24;

Elché [Neem.] 12, 15; Elchía [Idt.] 8, 1; Elchían [1Paral.] 6, 13; Elchías [1Paral.] 6, 13; Elcoth [Ios.] 21, 23; Eldá [1Paral.] 1, 33; Eldad [Num.] 11, 26; 11, 27; 34, 21; Eldagá [Fac.] 25, 4; Eleali [Is.] 15, 4; [Num.] 32, 37; Eleaná [Ezd.] 8, 4; Eleanán [1Paral.] 11, 26; Eleanan [1Paral.] 20, 4; [2Reg.] 23, 24; Eleasá [1Mac.] 9, 5; [1Paral.] 2, 39; 8, 37; 9, 43;

[2Reg.] 23, 32; Eleázar [1Mac.] 2, 5; [1Paral.] 6, 4; 18, 16; 24,

28; [3Mac.] 6, 16; [Ezd.] 7, 4; [Ieş.] 28, 1; [Iosip] 6, 14; 6, 16; 7, 5; 7, 12; 16, 15; 17, 13; [Sir.] 46, 31; 51, 29;

Eleázare [Iosip] 7, 10; Elec [Ios.] 17, 2; Elefther [1Mac.] 11, 7; Eleftherului [1Mac.] 12, 30; Eleh [2Reg.] 23, 36; Eleon [Zah.] 14, 4; Eleónului [Zah.] 14, 4; Elfaláth [2Reg.] 5, 16; Elfalet [1Paral.] 14, 7; Elha [Ios.] 13, 11; Elhá [Deut.] 3, 10; Elhíei [Neem.] 11, 11; Elí [2Reg.] 23, 28; Eliá [1Paral.] 27, 18; Elía [Ezd.] 10, 21; Eliachim [2Paral.] 36, 4; [4Reg.] 18, 18; 18, 26;

18, 37; 19, 2; 23, 34; [Is.] 22, 20; 36, 3; 36, 11; 36, 22; 37, 2; [Neem.] 12, 40;

Eliadá [1Paral.] 3, 8; [2Paral.] 17, 17; Eliadaé [3Reg.] 11, 14; Eliádas [3Ezd.] 9, 28;

Eliali [Num.] 32, 3; Elialí [3Ezd.] 9, 34; Eliálí [Ier.] 48, 34; Eliam [3Reg.] 4, 3; [Num.] 16, 1; Eliamía [Neem.] 12, 41; Elianá [1Paral.] 7, 8; Elianan [2Reg.] 21, 19; Eliánar [2Reg.] 23, 9; Eliasá [1Paral.] 2, 40; Eliasevon [1Paral.] 3, 23; Elíasis [3Ezd.] 9, 34; Eliasiv [Ezd.] 10, 36; [Neem.] 12, 10; 12, 10; 12,

22; 13, 4; 13, 7; Eliasuv [Neem.] 3, 1; Eliathá [1Paral.] 25, 4; Eliav [1Paral.] 2, 13; 15, 18; 15, 20; 16, 5;

[1Reg.] 16, 6; 17, 12; 17, 26; 17, 26; [2Reg.] 23, 34; [3Reg.] 4, 6; [Idt.] 8, 1; [Ieş.] 31, 6; 36, 1; 36, 2; 38, 23; [Num.] 1, 9; 2, 7; 7, 24; 10, 16; 16, 12; 26, 8; 26, 9;

Eliavá [1Paral.] 11, 33; Eliáxuros [3Ezd.] 9, 24; Eliázar [1Paral.] 6, 3; 6, 50; 9, 20; 11, 12; 23, 21;

23, 22; 24, 1; 24, 2; 24, 4; [1Reg.] 7, 1; [2Mac.] 6, 18; 6, 24; 8, 23; [3Ezd.] 8, 47; 8, 65; 9, 19; [3Mac.] 6, 1; [Deut.] 10, 6; [Ezd.] 8, 32; 10, 25; [Ieş.] 6, 23; 6, 25; [Ios.] 14, 1; 19, 51; 21, 1; 24, 33; 24, 33; [Iosip] 5, 4; 5, 14; 6, 1; 6, 5; 7, 1; 9, 5; [Lev.] 10, 6; 10, 12; 10, 16; [Neem.] 12, 41; [Num.] 3, 2; 3, 4; 3, 32; 4, 16; 16, 37; 16, 39; 19, 3; 19, 4; 20, 25; 20, 26; 20, 28; 20, 28; 26, 1; 26, 3; 26, 60; 26, 63; 31, 12; 31, 13; 31, 21; 31, 26; 31, 31; 31, 51; 31, 54; 32, 2; 32, 28; 34, 17;

Eliázar Avaran [1Mac.] 6, 43; Eliázaros [3Ezd.] 9, 26; Elidá [1Paral.] 1, 7; Elidaé [2Reg.] 5, 16; Elideché [3Reg.] 11, 23; Eliezár [1Paral.] 15, 24; Eliezer [1Paral.] 23, 17; [Ieş.] 2, 23; Eliézer [1Paral.] 7, 8; 23, 15; 27, 16; [2Paral.] 20,

38; [2Reg.] 24, 5; [Ezd.] 10, 18; 10, 23; 10, 31; [Fac.] 15, 2; [Ieş.] 18, 4;

Elifaad [1Paral.] 8, 11; 8, 12; Elifaath [1Paral.] 14, 5; Elifaáth [2Reg.] 5, 16; Elifaaz [Iov] 15, 1; Elifalát [3Ezd.] 9, 33; Elifaláth [2Reg.] 23, 34; Elifálatos [3Ezd.] 8, 44; Elifaléas [1Paral.] 15, 21; Elifalet [1Paral.] 3, 7; 3, 8; Elifaliú [1Paral.] 15, 18;

Page 24: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 24

Elifas [1Paral.] 8, 39; [Fac.] 36, 4; 36, 10; Elifath [Ezd.] 10, 33; Elifaz [1Paral.] 1, 35; 1, 36; [Iov] 2, 11; 4, 1; 22,

1; 42, 9; 42, 16; Eliil [1Paral.] 5, 24; 8, 20; 8, 22; 11, 46; 11, 47;

12, 6; 12, 11; 15, 9; 15, 11; [2Paral.] 31, 13; Elim [1Paral.] 7, 35; [Ieş.] 15, 27; 16, 1; 16, 1; [Jud.]

12, 12; [Num.] 33, 9; 33, 9; 33, 10; Elimaída [Tov.] 2, 10; Elimeleh [Rut] 1, 2; Eliméleh [Rut] 1, 3; Elimes [1Mac.] 6, 1; Elioenê [Ezd.] 10, 22; Elioinê [Ezd.] 10, 27; [Neem.] 12, 40; Elionás [3Ezd.] 9, 32; Elioné [1Paral.] 3, 22; 3, 23; 8, 20; Elionê [1Paral.] 4, 36; Elionía [1Paral.] 26, 3; Eliozí [1Paral.] 12, 5; Elisá [1Paral.] 1, 5; [Fac.] 10, 2; 10, 4; [Ier.] 41, 1; Elisaf [Ezd.] 10, 24; [Num.] 1, 14; 2, 14; 7, 42;

10, 20; Elisafan [1Paral.] 15, 8; [2Paral.] 29, 13; [Lev.]

10, 4; [Num.] 3, 30; Elísafan [Ieş.] 6, 22; [Num.] 34, 25; Elisamá [1Paral.] 2, 41; 3, 6; 3, 8; 7, 26; [2Paral.]

5, 16; 17, 8; [4Reg.] 24, 45; [Ier.] 36, 12; 36, 21; [Num.] 1, 10; 7, 48; 10, 23;

Elisáth [Num.] 3, 24; Elisávet [Ieş.] 6, 23; Elisee [4Reg.] 6, 10; Eliseé [3Reg.] 19, 19; 19, 20; [4Reg.] 2, 1; 2, 2; 2, 3;

2, 4; 2, 4; 2, 5; 2, 9; 2, 14; 2, 18; 2, 20; 2, 21; 2, 22; 3, 11; 3, 13; 3, 14; 4, 1; 4, 2; 4, 7; 4, 8; 4, 16; 4, 17; 4, 25; 4, 27; 4, 27; 4, 29; 4, 30; 4, 32; 4, 32; 4, 33; 4, 36; 4, 36; 4, 38; 4, 38; 4, 41; 5, 8; 5, 10; 5, 15; 5, 16; 5, 19; 5, 25; 5, 26; 6, 1; 6, 9; 6, 12; 6, 16; 6, 17; 6, 17; 6, 18; 6, 19; 6, 20; 6, 21; 6, 32; 7, 1; 7, 2; 7, 2; 7, 18; 7, 19; 8, 1; 8, 2; 8, 4; 8, 5; 8, 5; 8, 7; 8, 9; 8, 10; 8, 13; 8, 14; 8, 14; 8, 14; 9, 1; 13, 14; 13, 15; 13, 16; 13, 17; 13, 17; 13, 18; 13, 20;

Eliseê [4Reg.] 2, 6; 2, 9; 2, 12; 2, 13; 2, 15; 2, 16; 2, 19;

Elisée [3Reg.] 19, 17; Eliséia [Sir.] 49, 12; Elisímah [2Mac.] 4, 40; Elisímos [3Ezd.] 9, 28; Elisú [1Paral.] 14, 5; Elisué [2Reg.] 5, 15; [Neem.] 12, 23; Elisur [Num.] 1, 5; 2, 10; 7, 30; 10, 18; Elisuv [Ezd.] 10, 6; 10, 27; Eliú [Idt.] 8, 1; [Iov] 36, 1; Elíu [1Paral.] 26, 7;

Elius [Iov] 32, 2; 32, 4; 32, 5; 32, 6; 32, 17; 34, 1; 35, 1; 38, 1;

Elivamá [1Paral.] 1, 41; 1, 52; Elivemas [Fac.] 36, 41; Ellasar [Fac.] 14, 1; Ellíonas [3Ezd.] 9, 22; Ellom [1Paral.] 4, 21; Ellon [2Reg.] 23, 28; Elmethem [1Paral.] 7, 8; Elmodad [1Paral.] 1, 20; Elmodadu [Fac.] 10, 26; Elom [1Paral.] 6, 58; 6, 69; [2Paral.] 11, 9; [Ios.]

19, 47; Elon [3Reg.] 4, 9; [Deut.] 2, 8; [Ios.] 19, 43; 21,

24; [Jud.] 12, 11; 12, 12; Eloth [4Reg.] 14, 22; Elthechen [Ios.] 15, 59; Elthecó [Ios.] 19, 44; Elthiatha [1Paral.] 25, 27; Eltholad [Ios.] 15, 30; Elul [Ios.] 15, 58; Elus [Num.] 33, 13; 33, 14; Elvá [Jud.] 1, 31; Elzavad [1Paral.] 26, 7; Elzavel [1Paral.] 12, 12; Emacahor [Ios.] 7, 24; 7, 26; Eman [1Paral.] 9, 17; 15, 17; 15, 19; 16, 41; 25,

1; 25, 4; 25, 6; [2Paral.] 35, 15; [3Reg.] 4, 31; [Fac.] 36, 22;

Emat Ravá [Am.] 6, 2; Emath [1Paral.] 2, 55; 18, 3; 18, 9; [2Paral.] 7, 8;

8, 4; [4Reg.] 14, 28; 17, 24; 17, 30; 18, 34; 19, 13; 23, 33; 24, 41; [Am.] 6, 14; [Ier.] 49, 18; [Iez.] 47, 17; 47, 17; 47, 18; 47, 21; 48, 1; 48, 1; [Is.] 36, 19; 37, 13; [Num.] 13, 22; 34, 8;

Emáth [2Reg.] 8, 9; [Ier.] 52, 23; 52, 24; [Ios.] 13, 5;

Emath Súvaa [2Paral.] 8, 3; Emec [Ios.] 13, 27; Emec Rafain [Ios.] 18, 16; Emegar [Jud.] 16, 31; Emiar [Ezd.] 10, 20; Emir [3Ezd.] 9, 21; Emmanuil [Is.] 7, 14; Emmar [1Paral.] 9, 12; Emmat [2Reg.] 2, 24; Emmaum [1Mac.] 3, 40; 3, 57; 4, 3; 9, 50; Emmir [2Paral.] 18, 25; [Ezd.] 2, 59; [Neem.] 7,

40; 7, 61; Emmoniim [1Reg.] 21, 2; Emmor [Jud.] 9, 28; Emor [Fac.] 34, 6; 34, 8; 34, 20; 34, 24; 34, 26; Emóth [Num.] 33, 49;

Page 25: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 25

Enaam [1Paral.] 11, 46; Enac [Deut.] 9, 2; [Ios.] 13, 19; 21, 11; [Jud.] 1,

20; [Num.] 13, 23; 34, 4; Enachim [3Reg.] 15, 22; [Ier.] 47, 5; 49, 4; [Ios.]

11, 21; Enachin [Deut.] 2, 10; Enan [1Paral.] 6, 73; [Fac.] 38, 14; 38, 21; [Neem.]

10, 26; [Num.] 1, 15; Enásivos [3Ezd.] 9, 34; Enathóth [Ios.] 19, 14; Enemessarí [Tov.] 1, 13; Enemeteim [Fac.] 10, 13; Enhim [Fac.] 46, 22; Eniam [1Paral.] 7, 19; Eninios [3Ezd.] 5, 8; Enir [1Paral.] 6, 70; Ennatan [3Ezd.] 8, 47; Ennom [2Paral.] 28, 3; [Ier.] 7, 29; 7, 30; 19, 6;

32, 35; [Ios.] 15, 8; [Neem.] 11, 30; Enoh [1Paral.] 1, 3; 1, 33; 5, 3; [Fac.] 4, 16; 4,

16; 5, 18; 5, 19; 5, 21; 5, 22; 5, 24; 25, 4; 46, 9; [Ieş.] 6, 14; [Num.] 26, 5; [Sir.] 45, 15; 50, 16;

Enom [4Reg.] 23, 10; [Ier.] 43, 13; [Ios.] 18, 16; Enomiim [1Paral.] 1, 11; Enon [2Paral.] 16, 4; [Ios.] 15, 8; [Iov] 42, 16; Enos [1Paral.] 1, 1; [Fac.] 4, 25; 5, 6; 5, 7; 5, 9;

5, 10; Enov [1Paral.] 4, 8; Epfaruem [Is.] 37, 13; Erev [Ios.] 15, 52; Ergav [1Reg.] 20, 19; 20, 41; [3Reg.] 4, 13; Eriil [2Paral.] 20, 17; Erímoth [1Paral.] 24, 30; Erimuth [1Paral.] 25, 4; Erma [Ios.] 15, 30; 19, 4; Ermá [1Paral.] 4, 30; [Deut.] 1, 44; [Ios.] 12, 14;

[Num.] 14, 45; Ermon [3Mac.] 5, 4; 5, 10; 5, 18; 5, 23; 5, 26; 5,

37; 5, 29; 5, 33; [Fac.] 33, 19; [Jud.] 9, 48; [Ps.] 88, 13;

Ermóna [3Mac.] 5, 1; Ermoní [2Reg.] 21, 8; Ermoniim [Ps.] 41, 8; Eromamáth [Neem.] 3, 10; Eron [Ios.] 19, 38; Erthulad [Ios.] 19, 4; Éru [3Ezd.] 5, 54; Esav [Num.] 24, 18; Esdod [Ios.] 15, 46; 15, 47; Esdra [2Ezd.] 1, 65; 1, 76; 1, 77; 1, 80; [3Ezd.]

8, 3; 8, 21; [Ezd.] 10, 6; Ésdra [2Ezd.] 1, 83; 1, 103; 1, 105; [3Ezd.] 8, 8;

8, 9; 8, 26; 8, 28; 8, 93; 8, 94; 8, 98; 9, 1; 9, 7; 9,

16; 9, 40; 9, 42; 9, 45; 9, 46; [Ezd.] 7, 1; 7, 5; 7, 9; 7, 20; 7, 24; 10, 1; 10, 5; 10, 10; 10, 16; [Neem.] 7, 7; 8, 4; 8, 6; 8, 7; 8, 8; 8, 10; 8, 11; 8, 15; 8, 17; 9, 6; 12, 1; 12, 26; 12, 33; 12, 35;

Esdras [3Ezd.] 8, 1; Ésdrii [2Ezd.] 1, 107; [3Ezd.] 8, 10; 9, 39; 9, 50;

[Ezd.] 7, 10; 7, 11; Eséas [1Paral.] 4, 36; Eselíei [2Paral.] 34, 8; Esenneu [1Paral.] 1, 15; Eserí [2Paral.] 34, 22; Eseril [1Paral.] 4, 16; Esersual [1Paral.] 4, 28; Esevan [1Paral.] 1, 41; Esevon [1Paral.] 6, 81; [3Reg.] 4, 19; [Cînt.] 7, 4;

[Deut.] 1, 4; 2, 24; 2, 26; 2, 30; 2, 31; 2, 32; 3, 2; 3, 6; 4, 46; 29, 7; [Idt.] 5, 13; [Ier.] 48, 2; 48, 34; 49, 3; [Ios.] 9, 10; 12, 2; 12, 5; 13, 10; 13, 17; 13, 21; 13, 26; 13, 27; 21, 39; [Is.] 15, 4; 16, 8; 16, 9; [Jud.] 11, 19; 11, 26; 12, 8; 12, 10; [Num.] 21, 26; 21, 27; 21, 28; 21, 30; 21, 34; 32, 3;

Esevónul [Num.] 32, 37; Esevría [3Ezd.] 8, 56; Esga [Ios.] 21, 16; Eshol [Fac.] 14, 24; Esí [1Paral.] 2, 52; Esiadesfon [1Paral.] 4, 3; Esladá [1Paral.] 7, 21; Esorá [Idt.] 4, 4; Esrí [Neem.] 11, 15; Esricam [1Paral.] 8, 38; 9, 43; [2Paral.] 28, 7; Esriil [1Paral.] 7, 14; [Neem.] 11, 13; Esril [3Ezd.] 9, 35; Esrom [1Paral.] 2, 5; 2, 21; 2, 24; 4, 1; 5, 3;

[3Reg.] 11, 14; [Rut] 4, 18; 4, 19; Esron [Ios.] 15, 3; 15, 25; Essa [1Paral.] 6, 78; Essavaná [Neem.] 10, 25; Essevon [1Paral.] 7, 7; Essud [1Paral.] 7, 12; Esthamon [1Paral.] 4, 17; Esthanam [1Paral.] 4, 7; Esthaol [Ios.] 19, 41; [Jud.] 13, 25; 18, 2; 18, 11; Esthemó [Ios.] 15, 50; Esthié [1Reg.] 30, 28; Esthir [Est.] 3, 7; 3, 8; 3, 10; 3, 16; 3, 17; 3, 18;

3, 20; 3, 20; 5, 5; 5, 9; 5, 14; 5, 16; 5, 16; 6, 2; 6, 3; 6, 4; 6, 5; 6, 6; 7, 14; 8, 2; 8, 6; 9, 1; 9, 3; 9, 5; 9, 5; 9, 7; 9, 12; 10, 12; 10, 13; 10, 29; 10, 30; 10, 32; 11, 6; [Neem.] 14, 4; 14, 12; 14, 14; 14, 17; 14, 18; 14, 19; 14, 26; 14, 27; 14, 42; 14, 51; 14, 53;

Esthool [Ios.] 15, 33; [Jud.] 16, 31; Esud [1Paral.] 7, 30;

Page 26: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 26

Esvá [1Paral.] 4, 17; Esvaal [1Paral.] 8, 33; Esvoc [1Paral.] 1, 31; Eszdricam [1Paral.] 3, 22; Eszohath [1Paral.] 4, 20; Etam [Ios.] 15, 60; Etan [1Paral.] 4, 3; Etánul [2Paral.] 11, 5; Etath [Ier.] 48, 34; Etham [1Paral.] 6, 44; [2Paral.] 36, 2; [Ps.] 87, 0;

88, 0; Ethan [1Paral.] 2, 6; 15, 17; 15, 19; Ether [Ios.] 19, 7; Ethí [2Reg.] 15, 19; 15, 21; 15, 22; 23, 29; Ethiil [Neem.] 11, 7; Ethinázim [Ios.] 15, 23; Ethiopía [3Ezd.] 3, 2; [Iez.] 30, 9; [Is.] 11, 11;

43, 3; [Naum] 3, 9; [Ps.] 67, 34; Ethiopíei [Fac.] 2, 13; [Idt.] 1, 9; Ethiopiei [Is.] 18, 1; Ethir [2Reg.] 15, 22; Ethmá [3Ezd.] 9, 36; Éthnia [1Paral.] 8, 26; Eththí [Ezd.] 9, 1; Etivathá [Num.] 33, 33; 33, 34; Eul [1Paral.] 1, 17; Eva [Fac.] 4, 1; Éva [Fac.] 4, 24; [Tov.] 8, 5; Evar [1Paral.] 3, 6; Evaron [Neem.] 3, 7; Evdathavvus [1Paral.] 4, 21; Evear [2Reg.] 5, 15; Evel [2Reg.] 20, 14; 20, 15; 20, 18; Eveon [Fac.] 10, 17; Ever [Fac.] 10, 24; 11, 15; 11, 15; 11, 16; 11, 17; Éver [1Paral.] 1, 18; 1, 25; 8, 12; Eveu [1Paral.] 1, 15; Evezithíia [Ios.] 15, 28; Eví [Ezd.] 8, 15; [Ios.] 13, 21; Evil [Fac.] 10, 27; Evilá [Fac.] 10, 7; 10, 29; Evilat [Fac.] 2, 11; 25, 18; [1Paral.] 1, 9; 1, 23;

[1Reg.] 15, 7; Evim [Ios.] 15, 29; Evimerodoh [4Reg.] 24, 47; Evin [Num.] 31, 8; Evith [1Paral.] 1, 46; Evnaá [1Paral.] 9, 8; Evpátor [2Mac.] 10, 10; 10, 13; Evpátor Antioh [2Mac.] 10, 10; Evpólem [1Mac.] 8, 17; Evrí [1Paral.] 4, 17; Evróna [Num.] 33, 34; 33, 35;

Exréa [Ezd.] 7, 3; Ezdrailom [Idt.] 7, 3; Ézdrii [Ezd.] 10, 2; Ezdrilom [Idt.] 1, 8; Ezecheil [Iosip] 18, 17; Ezechí [1Paral.] 8, 17; Ezechía [1Paral.] 3, 13; 3, 22; [2Paral.] 28, 12;

28, 27; 29, 1; 29, 18; 29, 20; 29, 27; 29, 30; 29, 31; 29, 36; 30, 1; 30, 18; 30, 20; 30, 24; 31, 2; 31, 8; 31, 9; 31, 11; 31, 13; 32, 2; 32, 5; 32, 9; 32, 11; 32, 12; 32, 15; 32, 16; 32, 20; 32, 22; 32, 24; 32, 25; 32, 26; 32, 30; 32, 30; 32, 33; 33, 3; [3Ezd.] 9, 14; 9, 43; [4Reg.] 18, 14; 18, 15; 18, 16; 18, 16; 18, 17; 18, 18; 18, 19; 18, 22; 18, 29; 18, 31; 18, 32; 18, 37; 19, 1; 19, 9; 19, 14; 19, 20; 20, 1; 20, 2; 20, 3; 20, 5; 20, 8; 20, 10; 20, 12; 20, 12; 20, 13; 20, 14; 20, 15; 20, 16; 20, 19; 20, 21; 21, 3; [Is.] 1, 1; 36, 1; 36, 2; 36, 4; 36, 7; 36, 14; 36, 15; 36, 16; 36, 18; 36, 22; 37, 1; 37, 3; 37, 15; 37, 21; 38, 1; 38, 2; 38, 3; 38, 21; 38, 22; 38, 22; 39, 2; 39, 2; 39, 3; 39, 3; 39, 4; 39, 8; [Mih.] 1, 1; [Neem.] 10, 17; [Os.] 1, 1; [Sir.] 49, 19; 49, 25; 50, 5;

Ezechías [4Reg.] 18, 30; Ezechíei [1Paral.] 4, 41; [2Paral.] 32, 8; 32, 17;

32, 23; 32, 26; 32, 27; 32, 32; [4Reg.] 18, 9; 18, 13; 19, 5; 20, 20; [Ier.] 15, 4; [Is.] 37, 5; 38, 5; 39, 1; [Neem.] 7, 21; [Parim.] 25, 1;

Ezechiei [2Mac.] 15, 22; Ezer [1Paral.] 4, 4; Ézer [1Paral.] 7, 21; Ezichía [Is.] 37, 9; 37, 14; Eziil [Neem.] 3, 8; Ezóras [2Ezd.] 1, 99; Ezráel [Ios.] 15, 56; Ezrê [1Paral.] 27, 26; Ezreiil [Ios.] 17, 2; Ezur [Neem.] 12, 41; Ezvía [Ezd.] 7, 3; Faathmoam [Neem.] 7, 11; Faathmoav [3Ezd.] 5, 13; [Ezd.] 2, 6; 10, 30; 8,

4; [Neem.] 10, 14; Faatmoav [Neem.] 3, 11; Faché [Is.] 7, 1; Facheé [2Paral.] 28, 6; [4Reg.] 15, 25; 15, 27; 15,

29; 15, 30; 15, 31; 15, 37; 16, 5; Facheías [4Reg.] 15, 23; Fachesíei [4Reg.] 15, 26; Fachías [4Reg.] 15, 22; Facuth [Iez.] 23, 23; Fadaía [Neem.] 11, 7; Fadaías [Neem.] 8, 6; Faddon [Neem.] 7, 48; Fadéa [1Paral.] 3, 18; 3, 23; [Neem.] 3, 25; 13, 13;

Page 27: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 27

Fadiil [Num.] 34, 28; Fadon [Ezd.] 2, 44; Fadsur [Num.] 2, 20; Fagheil [Num.] 1, 13; 7, 72; 10, 26; Faghená [Num.] 2, 27; Fagor [Deut.] 3, 29; 4, 46; 34, 6; [Ios.] 15, 60;

22, 17; [Num.] 25, 17; 25, 17; 31, 16; Fahareth [3Ezd.] 5, 57; Faherath [Ezd.] 2, 57; Falah [Neem.] 3, 25; Falalía [Neem.] 11, 12; Falaris [3Mac.] 5, 20; Fálaris [3Mac.] 5, 42; Faldes [Fac.] 22, 22; Faldéu [3Ezd.] 9, 44; Falê [Neem.] 10, 24; Falec [1Paral.] 1, 19; [Fac.] 10, 25; 11, 16; 11, 17;

11, 18; 11, 19; Fálec [1Paral.] 1, 25; Falet [1Paral.] 2, 47; Faleth [1Paral.] 2, 33; Faléth [Num.] 16, 1; Faléu [3Ezd.] 5, 53; Falith [1Paral.] 12, 3; Fallú [1Paral.] 5, 3; Fallus [1Paral.] 27, 10; Falothí [1Paral.] 26, 5; Faltí [Num.] 13, 10; Faltía [Iez.] 11, 1; 11, 13; [Neem.] 10, 22; Faltías [1Paral.] 3, 21; 4, 42; Faltiil [2Reg.] 3, 15; Falus [Ieş.] 6, 14; [Num.] 26, 8; Fandiil [Num.] 34, 26; Fanuil [1Paral.] 4, 4; 8, 25; [3Reg.] 12, 25; [Jud.]

8, 8; 8, 8; 8, 9; 8, 17; Fará [Jud.] 7, 10; 7, 11; Farachim [3Ezd.] 5, 54; Farahas [Neem.] 7, 59; Faran [3Reg.] 11, 18; [Deut.] 1, 1; 33, 2; [Fac.]

21, 21; [Num.] 10, 12; 13, 1; 13, 4; 13, 18; 13, 27; 33, 36;

Farasin [1Paral.] 14, 11; Farathon [1Paral.] 27, 14; [Jud.] 12, 15; Fardathá [Est.] 10, 8; Fares [1Paral.] 4, 1; 2, 5; 2, 4; 7, 16; [3Ezd.] 5, 5;

8, 34; [4Reg.] 19, 12; [Fac.] 38, 29; 46, 12; [Num.] 11, 6; 26, 19; [Rut] 4, 18;

Farfar [4Reg.] 5, 12; Farirá [3Ezd.] 5, 56; Faronim [2Paral.] 3, 7; Farsan Nestain [Est.] 10, 7; Farsaramá [1Mac.] 7, 31; Farudá [Ezd.] 2, 56;

Faruê [3Reg.] 4, 17; Farurim [4Reg.] 23, 11; Fasaron [3Ezd.] 5, 48; Faseh [1Paral.] 7, 33; Fasethur [Neem.] 11, 12; Faseur [Neem.] 7, 41; Fasfa [1Paral.] 7, 38; Fasgá [Est.] 10, 7; Fasí [Ezd.] 2, 49; Fasiron [1Mac.] 9, 66; Fasodamin [1Paral.] 11, 13; Fasur [Neem.] 10, 3; Fatéa [Neem.] 9, 5; 11, 24; Fatheroim [1Paral.] 1, 12; Faul [1Paral.] 1, 50; Feliá [Neem.] 10, 10; Felletí [Neem.] 12, 17; Fenána [1Reg.] 1, 2; 1, 2; 1, 5; Fenánei [1Reg.] 1, 4; Feraan [Ios.] 10, 3; Ferezí [Ezd.] 9, 1; Feridá [Neem.] 7, 58; Fermahá [2Reg.] 20, 15; Fesí [Neem.] 7, 52; Fessí [1Paral.] 4, 12; Fesú [3Ezd.] 9, 22; Fetía [Ezd.] 10, 23; Fetrosoniim [1Paral.] 1, 12; Filiistiim [Ios.] 13, 2; 13, 5; Fílip [1Mac.] 6, 14; 6, 55; 6, 63; 8, 5; [2Mac.] 5,

22; 8, 8; 9, 29; 13, 23; Filistiim [1Mac.] 3, 24; [1Paral.] 1, 12; [Fac.] 10,

14; 26, 1; [Ieş.] 13, 17; 15, 14; 23, 31; [Sir.] 46, 21; 47, 7; 50, 28;

Filoh [Fac.] 21, 22; 21, 32; 26, 26; Filomítor [2Mac.] 10, 13; Filopátor [3Mac.] 1, 1; 1, 8; Filoth [1Paral.] 9, 41; Finees [1Mac.] 2, 26; 2, 54; [1Paral.] 6, 4; 6, 4; 6,

50; 9, 20; [1Reg.] 1, 3; 2, 34; 4, 4; 4, 11; 14, 3; [3Ezd.] 5, 5; 5, 54; 8, 32; [Ezd.] 7, 4; [Ieş.] 6, 25; [Ios.] 22, 13; 22, 30; 22, 31; 22, 32; 24, 33; [Iosip] 18, 12; [Jud.] 20, 28; [Num.] 25, 7; 25, 11; 31, 6; [Ps.] 105, 30; [Sir.] 46, 31;

Finésa [Ieş.] 6, 15; Finic [2Mac.] 4, 22; Finícei [Ios.] 5, 1; Finicétul [Iez.] 47, 20; Finíchei [3Ezd.] 6, 3; 6, 29; 8, 21; 8, 69; Finíchi [3Ezd.] 2, 17; 2, 24; 2, 25; 2, 27; 4, 48;

6, 8; 6, 27; 8, 26; [2Mac.] 3, 8; [3Mac.] 3, 15; Finíchii [2Mac.] 10, 11; [3Ezd.] 6, 8; 6, 27; [Ieş.]

16, 35;

Page 28: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 28

Finicítului [Iez.] 47, 19; Finon [1Paral.] 1, 52; [Fac.] 36, 41; [Num.] 33, 42;

33, 43; Fison [Fac.] 2, 11; [Sir.] 25, 26; Fithoth [1Paral.] 8, 35; Fóros [3Ezd.] 5, 10; 9, 26; [Ezd.] 10, 25; [Neem.]

3, 25; 10, 14; Fradeu [1Paral.] 27, 21; Fúa [1Paral.] 7, 1; [Ieş.] 1, 15; [Fac.] 46, 13; Fud [1Paral.] 1, 8; [Idt.] 2, 17; [Is.] 66, 19; [Naum]

3, 9; Fudu [Fac.] 10, 6; Fúla [4Reg.] 15, 19; Futiná [Ieş.] 6, 25; Gaal [Jud.] 9, 26; 9, 28; 9, 31; 9, 35; 9, 36; 9, 37;

9, 39; 9, 41; Gaar [Ezd.] 2, 47; [Neem.] 7, 50; Gaas [Ios.] 24, 30; [Jud.] 2, 9; Gad [1Paral.] 2, 2; 5, 11; 5, 18; 5, 26; 6, 63; 6,

80; 21, 9; 21, 11; 21, 13; [1Reg.] 13, 7; 22, 5; [2Reg.] 24, 5; 24, 11; 24, 13; 24, 14; 24, 18; [Ieş.] 1, 4; [Iez.] 48, 27; 48, 28; 48, 34; [Ios.] 13, 24; 13, 28; 18, 7; 22, 31; 22, 33; [Num.] 7, 42; 10, 20; 32, 1; 32, 6; 32, 33; 33, 32; 33, 33; 34, 14;

Gadaam [Jud.] 20, 45; Gadail [Neem.] 7, 59; Gadáron [1Mac.] 15, 28; Gaddalía [Ezd.] 10, 18; Gaddí [1Paral.] 12, 8; 12, 37; 26, 32; [1Reg.] 24,

1; 24, 2; [2Paral.] 20, 2; [Cînt.] 1, 13; [Num.] 13, 12; Gaddin [Iez.] 47, 11; Gaddis [1Mac.] 2, 2; Gader [Fac.] 35, 16; 35, 21; [Ios.] 12, 13; Gadgad [Deut.] 10, 7; 10, 7; Gadir [Ios.] 12, 13; Gadirá [1Paral.] 4, 23; Gadíra [Ios.] 15, 36; Gadiron [2Paral.] 28, 18; Gador [1Paral.] 4, 4; Gadu [Deut.] 27, 13; 33, 20; [Num.] 2, 14; Gaí [4Reg.] 9, 27; [Ier.] 49, 3; [Iez.] 39, 15; [Num.]

33, 44; 33, 45; Gaidadu [Fac.] 4, 17; Gáidadu [Fac.] 4, 17; Gain [Ios.] 18, 15; Galaad [1Mac.] 5, 9; 5, 55; [1Paral.] 2, 21; 2, 22;

5, 9; 5, 10; 5, 14; 5, 16; 6, 80; 7, 17; 10, 11; 10, 11; 27, 21; [1Reg.] 11, 1; 11, 3; 11, 9; [2Paral.] 18, 11; 18, 14; 18, 19; 18, 28; 22, 5; [2Reg.] 17, 26; 21, 12; 24, 6; [3Reg.] 4, 13; 4, 13; 4, 19; 22, 3; 22, 4; 22, 6; 22, 12; 22, 15; 22, 20; 22, 29; [4Reg.] 9, 1; 9, 4; 9, 14; 10, 33; 10, 33; 15, 29; [Cînt.] 4, 1; 6, 4; [Deut.] 2, 36; 3, 12; 3, 16; [Fac.] 31, 21; 31, 23; 31, 25;

[Idt.] 1, 8; 15, 6; [Ier.] 8, 22; 22, 6; 46, 11; 49, 1; 50, 19; [Ios.] 12, 5; 13, 25; 13, 31; 20, 8; 21, 38; 22, 9; 22, 15; 22, 32; [Jud.] 5, 17; 7, 3; 10, 4; 10, 8; 10, 17; 10, 18; 10, 18; 11, 5; 11, 8; 11, 8; 11, 10; 11, 11; 11, 29; 11, 29; 11, 29; 12, 4; 12, 4; 12, 4; 12, 5; 12, 5; 20, 1; 21, 8; 21, 9; 21, 10; 21, 12; 21, 14; [Num.] 26, 29; 32, 1; 32, 39; 32, 40; 36, 1; [Os.] 6, 8; 12, 11; [Ps.] 59, 7; 107, 8; [Zah.] 10, 10; 14, 10;

Galaadíta [1Mac.] 5, 45; 13, 22; [2Reg.] 2, 9; [Avd.] 1, 19; [Ios.] 13, 11;

Galaadítei [1Reg.] 31, 11; [2Reg.] 2, 4; 2, 5; Galaadítida [1Mac.] 5, 17; 5, 20; 5, 25; [Ios.] 17, 1; Galaaditidá [Mih.] 7, 14; Galaádítidei [Iez.] 47, 19; Galaadu [Deut.] 4, 43; [Fac.] 37, 24; 46, 21; [Ios.]

12, 2; 17, 5; 17, 6; Galaádul [Deut.] 3, 10; 3, 15; Galal [Neem.] 11, 17; Galgal [1Reg.] 15, 33; [Ios.] 13, 5; 15, 7; [Jud.] 3,

19; [Mih.] 6, 5; [Os.] 9, 18; 12, 11; Galgála [1Mac.] 9, 2; [1Reg.] 7, 16; 11, 14; 11,

15; 11, 15; 13, 4; 13, 7; 13, 8; 13, 12; 15, 4; 15, 12; [2Reg.] 19, 15; 19, 40; [4Reg.] 2, 1; 4, 38; [Am.] 4, 4; 5, 5; 5, 5; [Ios.] 4, 19; 4, 20; 5, 9; 5, 9; 9, 6; 10, 6; 10, 7; 10, 9; 10, 15; 10, 42; 14, 6; 24, 31; [Jud.] 2, 1; [Os.] 4, 16;

Galgale [1Reg.] 15, 21; Galgále [1Reg.] 13, 15; 13, 15; Galiléa [1Mac.] 5, 14; 5, 15; 5, 17; 5, 20; 5, 21;

5, 23; 5, 55; 10, 30; 11, 63; 12, 47; 12, 49; [1Paral.] 6, 76; [3Reg.] 9, 12; [4Reg.] 15, 29; [Idt.] 1, 8; 15, 6; [Iez.] 47, 9; [Ioil] 3, 4; [Ios.] 20, 7; 21, 32; [Is.] 9, 1; 33, 9; [Tov.] 1, 2;

Galileii [3Reg.] 9, 11; Galiloth [Ios.] 18, 17; 22, 10; Galim [Ios.] 15, 60; Galioth [Ios.] 22, 11; Gallim [Is.] 10, 30; Galomaan [2Reg.] 5, 16; Galsaviil [1Paral.] 11, 32; Gamaal [1Paral.] 1, 22; Gamail [3Ezd.] 8, 32; Gamaleil [Num.] 10, 24; Gamalí [Num.] 13, 13; Gamaliil [Num.] 1, 10; 2, 20; 7, 54; Gamaría [Ier.] 36, 12; 36, 25; Gamaríei [Ier.] 29, 3; 36, 11; Gamer [Fac.] 10, 2; Gamesil [1Paral.] 1, 54; Gamvlí [Ios.] 13, 5; Gamvrí [3Reg.] 16, 28; 16, 28; Gamzó [2Paral.] 28, 18; Ganathon [Neem.] 10, 6; 10, 7;

Page 29: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 29

Ganivath [3Reg.] 11, 20; Ganiváth [3Reg.] 11, 20; Ganozaní [2Paral.] 36, 8; Gar [3Ezd.] 5, 57; Garéa [1Paral.] 9, 15; Gargasí [Deut.] 3, 14; Gariv [1Paral.] 11, 40; [Ier.] 31, 39; Garizin [Deut.] 11, 29; 27, 12; [Ios.] 8, 33; [Jud.]

9, 7; Gasíma [Ios.] 19, 22; Gasion Gaver [2Paral.] 8, 17; [3Reg.] 16, 28; 22,

48; [Deut.] 2, 8; Gásira [1Mac.] 7, 45; Gassir [2Reg.] 3, 3; Gater [Fac.] 10, 23; Gathoriim [Fac.] 10, 14; Gáva [Neem.] 12, 29; Gavá [Neem.] 7, 49; Gavaá [1Paral.] 8, 6; [1Reg.] 10, 26; 11, 4; 13, 2;

13, 15; 13, 16; 14, 16; 15, 34; [2Reg.] 23, 29 [Ios.] 18, 24; 15, 57; [Jud.] 19, 12; 19, 13; 19, 14; 19, 15; 19, 16; 20, 4; 20, 5; 20, 10; 20, 13; 20, 14; 20, 15; 20, 20; 20, 25; 20, 30; 20, 31; 20, 36; 20, 37; 20, 39; 20, 43; [Neem.] 7, 30; 11, 31;

Gavaa [Ezd.] 2, 26; Gavaath [Ios.] 18, 28; 24, 33; Gavaáth [Ios.] 24, 33; Gavaáth Amoré [Jud.] 7, 1; Gavail [Tov.] 4, 1; 5, 5; 9, 1; 9, 3; 10, 2; Gavailó [Tov.] 1, 12; Gavailu [Tov.] 4, 28; Gavaó [1Paral.] 9, 35; 9, 35; Gavaon [1Paral.] 6, 60; 8, 29; 8, 29; 14, 16; 16,

39; 21, 28; [2Paral.] 1, 3; 1, 13; 13, 2; [2Reg.] 2, 12; 2, 13; 2, 16; 3, 30; 5, 25; 20, 8; 21, 6; [3Reg.] 3, 4; 3, 4; 9, 2; [Ier.] 28, 1; 41, 12; 41, 16; [Ios.] 9, 3; 9, 17; 9, 27; 10, 2; 10, 4; 10, 5; 10, 6; 10, 10; 10, 12; 10, 12; 10, 41; 11, 19; 18, 25; 21, 17; [Neem.] 7, 25; [Is.] 28, 21;

Gavaonul [Ios.] 10, 1; Gavathá [Est.] 1, 1; Gavathon [3Reg.] 15, 27; 16, 15; 16, 17; [Ios.] 19,

44; Gavdis [3Ezd.] 5, 39; Gaveé [1Reg.] 13, 18; 14, 5; Gavée [2Paral.] 16, 6; Gaver [2Paral.] 20, 37; [3Reg.] 4, 19; [Ezd.] 2, 20; Gavér [3Reg.] 9, 26; Gaveth [1Paral.] 7, 31; Gavethon [Ios.] 21, 23; Gaví [Ios.] 21, 17; Gavlon [1Paral.] 6, 71; Gavlónul [Deut.] 4, 43;

Gavríei [Tov.] 1, 12; Gavriil [Dan.] 8, 16; 9, 21; Gavuí [Neem.] 7, 19; Gaza [Jud.] 1, 18; Gáza [1Mac.] 9, 52; 11, 61; 11, 62; [1Paral.] 7, 28;

[2Mac.] 10, 32; [3Reg.] 4, 25; [4Reg.] 18, 8; [Deut.] 2, 23; [Ier.] 25, 20; 47, 5; [Ios.] 10, 41; 11, 22; 13, 3; 13, 4; 15, 47; [Jud.] 6, 4; 16, 1; 16, 21; [Sof.] 2, 4; [Zah.] 9, 5; 9, 5;

Gazam [Ezd.] 2, 48; Gazan [Fac.] 10, 19; Gázara [1Mac.] 14, 34; 16, 1; 16, 19; 16, 21; Gazará [Ios.] 16, 5; Gazarin [2Mac.] 6, 2; Gazáris [1Mac.] 13, 54; Gazaron [1Mac.] 14, 7; 15, 35; Gazaz [1Paral.] 2, 46; Gázei [1Mac.] 13, 43; [Am.] 1, 7; Gazer [1Paral.] 2, 46; 6, 67; 20, 4; [3Reg.] 9, 16;

9, 17; [Ios.] 10, 33; 12, 12; 16, 3; 16, 10; 16, 10; 21, 21; [Jud.] 1, 29; 1, 29;

Gázer [1Paral.] 7, 28; Gazerul [3Reg.] 9, 19; Gazirá [1Paral.] 14, 16; [2Reg.] 5, 25; [3Ezd.] 5,

54; Gazirin [2Mac.] 5, 23; Gazivá [3Reg.] 16, 28; Ghe [1Paral.] 4, 39; [1Reg.] 13, 18; [Ios.] 7, 2; 7,

2; 7, 4; 7, 5; 8, 1; 8, 1; 8, 2; 8, 3; 8, 5; 8, 9; 8, 9; 8, 10; 8, 17; 8, 20; 8, 23; 8, 24; 8, 25; 8, 26; 8, 29;

Ghê [Ios.]; 8, 21; 8, 24; 10, 1; 10, 1; 12, 9; [Neem.] 11, 31;

Ghé Iefthail [Ios.] 19, 14; Ghê Iefthail [Ios.] 19, 27; Gheddil [Ezd.] 2, 47; 2, 57; Gheddor [1Paral.] 8, 31; 9, 37; [2Paral.] 14, 14; Gheddur [1Paral.] 12, 21; [3Ezd.] 5, 54; Ghedelthí [1Paral.] 25, 29; Ghedeon [Idt.] 8, 1; [Jud.] 6, 24; 6, 27; 6, 29; 6,

31; 6, 34; 6, 36; 6, 38; 6, 39; 7, 2; 7, 4; 7, 5; 7, 7; 7, 13; 7, 15; 7, 19; 7, 24; 7, 25; 8, 1; 8, 4; 8, 7; 8, 9; 8, 11; 8, 13; 8, 15; 8, 19; 8, 21; 8, 22; 8, 23; 8, 24; 8, 27; 8, 28; 8, 32; 8, 33; 8, 35;

Ghediroth [Ios.] 15, 41; Ghedor [1Paral.] 4, 17; 4, 18; [2Paral.] 14, 13; Ghedsom [Ios.] 21, 37; [Num.] 3, 17; 3, 18; 3, 24; Ghedson [1Paral.] 6, 1; 6, 16; 6, 17; 6, 62; 6, 71;

[Num.] 4, 23; 4, 25; 4, 28; 4, 29; 4, 42; Ghedsur [2Reg.] 13, 37; 14, 23; 15, 8; Ghefá [1Paral.] 2, 46; 2, 47; Ghefar [Fac.] 25, 4; Gheiran [3Reg.] 7, 46; Ghelghel [Iez.] 10, 13;

Page 30: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 30

Ghelmon-Devlathaim [Num.] 33, 47; Ghelmon-Devlathaím [Num.] 33, 46; Ghelon [Neem.] 12, 35; Ghelvue [1Paral.] 10, 1; Ghelvué [1Paral.] 10, 8; [1Reg.] 28, 4; 30, 14; 31,

1; 31, 8; [2Reg.] 1, 6; 1, 21; 21, 12; Ghemath [Ier.] 50, 44; Ghemelá [4Reg.] 14, 7; Ghemol [Ier.] 48, 23; Ghenisar [1Mac.] 11, 67; Ghenithon [Neem.] 12, 4; Gheon [3Reg.] 1, 33; 1, 38; 1, 45; Ghéon [Fac.] 2, 13; Gherará [Fac.] 10, 19; 20, 1; 26, 1; 26, 6; 26, 26; Gherárei [Fac.] 26, 8; Ghergheséon [Fac.] 10, 16; Ghergheseu [1Paral.] 1, 14; Gherrinon [2Mac.] 13, 24; Ghersam [Ieş.] 18, 3; Gherson [Ios.] 21, 6; Ghesem [Fac.] 45, 10; 46, 35; 47, 1; 47, 4; 47, 6;

47, 27; 50, 8; [Idt.] 1, 9; [Ieş.] 8, 22; 9, 26; Gheser [1Reg.] 27, 8; Ghessur [1Paral.] 3, 2; [2Reg.] 13, 38; Ghesurí [Ios.] 12, 5; 13, 2; 13, 11; 13, 13; 13, 13; Ghesuv [1Paral.] 2, 21; 2, 22; 2, 23; Ghetad [Neem.] 7, 17; Gheth [1Paral.] 7, 21; 8, 13; 18, 1; 20, 5; 20, 6;

[1Reg.] 5, 8; 5, 8; 7, 14; 17, 4; 17, 20; 17, 52; 21, 10; 21, 12; 27, 2; 27, 3; 27, 4; 27, 11; 27, 11; 30, 29; [2Paral.] 11, 7; 26, 6; [2Reg.] 1, 20; 4, 3; 15, 18; 21, 18; 21, 20; 21, 22; [3Reg.] 2, 39; 2, 39; 2, 40; 2, 40; 2, 41; [Am.] 6, 2; [Ios.] 11, 22; [Mih.] 1, 10; 1, 14; [Ps.] 55, 0;

Ghethah Hover [4Reg.] 14, 25; Ghethan [3Reg.] 4, 31; Ghethêm [Iov] 42, 16; Ghether [1Paral.] 1, 17; Ghethremmon [1Paral.] 6, 69; [Ios.] 19, 45; 21, 24; Ghethsion Gaver [Num.] 33, 35; 33, 36; Ghethsur [2Reg.] 14, 32; Gheththaim [Neem.] 11, 33; Gheththem [1Reg.] 14, 33; [Fac.] 36, 35; Gheththiim [Jud.] 1, 26; Ghevá [Idt.] 3, 11; Gheval [Deut.] 11, 29; 27, 4; 27, 13; [Deut.] 11,

29; 27, 4; 27, 13; [Ios.] 8, 30; 8, 33; [Ps.] 82, 6; Ghevelem [2Reg.] 8, 13; Ghevil [Fac.] 36, 23; Ghezam [Neem.] 7, 52; Ghíarasim [Neem.] 11, 35; Ghideon [Jud.] 6, 11; 6, 13; 6, 15; 6, 17; 6, 19;

6, 22; 6, 22; 7, 1;

Ghienom [Ios.] 18, 16; Ghiethither [1Reg.] 30, 27; Ghiezí [4Reg.] 4, 12; 4, 14; 4, 14; 4, 25; 4, 27; 4,

31; 4, 36; 4, 41; 5, 20; 5, 21; 5, 21; 5, 25; 5, 25; 8, 4; 8, 5;

Ghifar [1Paral.] 1, 33; [Is.] 60, 6; Ghighel [4Reg.] 17, 30; Ghiló [Ios.] 15, 51; Ghinon [Sir.] 25, 28; Ghion [Ier.] 2, 18; Ghirá [1Paral.] 8, 3; 8, 7; Ghira [1Paral.] 8, 7; Ghíra [Fac.] 46, 22; 46, 22; Ghirav [2Reg.] 23, 38; Ghirsam [1Paral.] 23, 15; [Ieş.] 2, 22; Ghirsom [1Paral.] 2, 47; Ghirson [3Ezd.] 8, 32; [Ezd.] 8, 2; [Fac.] 46, 11;

[Ieş.] 6, 16; [Ios.] 21, 27; Ghisam [Neem.] 2, 19; 6, 2; 6, 6; Ghisasarim [1Paral.] 4, 14; Ghisfá [Neem.] 11, 21; Ghivvim [Is.] 10, 31; Godolía [4Reg.] 24, 42; 24, 43; 24, 43; 24, 44;

24, 45; [Ier.] 36, 25; 38, 1; 39, 4; 40, 5; 40, 6; 40, 7; 40, 8; 40, 9; 40, 11; 40, 12; 40, 13; 40, 14; 40, 16; 41, 1; 41, 2; 41, 4; 41, 6; 41, 18; 43, 6;

Godolías [1Paral.] 25, 3; 25, 9; Godolíei [Ier.] 35, 4; [Sof.] 1, 1; Godollathí [1Paral.] 25, 4; Gofer [1Paral.] 5, 24; Goferá [1Reg.] 13, 17; Gofra [1Paral.] 4, 14; Gog [Am.] 7, 1; [Iez.] 38, 2; 38, 18; 39, 1; 39, 1;

39, 11; 39, 11; [Sir.] 49, 19; Goim [Ios.] 12, 23; Goiní [1Paral.] 7, 13; Golá [2Reg.] 15, 12; [Fac.] 36, 40; Golan [Ios.] 20, 8; 21, 27; Goláth [Ios.] 15, 19; Golathmaim [Ios.] 15, 19; Goláthmaim [Ios.] 15, 19; Golgol [Deut.] 11, 30; Goliath [Ps.] 143, 0; Goliáth [1Reg.] 17, 4; 17, 20; 17, 41; 17, 42; [2Reg.]

21, 19; Golil [1Paral.] 9, 16; Golom [Fac.] 36, 23; Goloré [2Reg.] 23, 37; Gomer [1Paral.] 1, 5; [Iez.] 38, 6; Gomir [Os.] 1, 3; Gomor [Fac.] 19, 24; Gomóra [Fac.] 10, 19; Gomórei [Fac.] 14, 2;

Page 31: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 31

Gomórii [Fac.] 18, 16; Gomorra [Deut.] 32, 32; Gomórra [Ier.] 23, 14; [Sof.] 2, 9; Gomórrăi [Fac.] 18, 20; Gomórrei [Is.] 1, 10; Gomorrul [Am.] 4, 11; Gomórrul [Ier.] 49, 17; 50, 40; [Is.] 13, 19; Gomórrului [Fac.] 14, 8; Gomórul [Deut.] 29, 23; [Fac.] 13, 10; [Is.] 1, 9; Gomórului [Fac.] 14, 10; 14, 11; 19, 28; Gorghía [2Mac.] 10, 14; Gorghías [1Mac.] 4, 5; 5, 59; Gorghie [2Mac.] 12, 32; Gorghíe [1Mac.] 4, 1; Gorghíei [1Mac.] 3, 38; Gorghíia [1Mac.] 4, 17; [2Mac.] 8, 9; 12, 35; 12,

35; 12, 36; 12, 37; Gortina [1Mac.] 15, 23; Gosom [Ios.] 10, 41; 11, 16; 15, 51; Goth Faethá [Ios.] 19, 13; Gotham [1Paral.] 1, 36; Gotholia [4Reg.] 11, 1; Gotholía [2Paral.] 22, 2; 22, 10; 22, 12; 23, 12;

23, 13; 23, 21; 24, 7; [4Reg.] 8, 26; 11, 3; 11, 13; 11, 14; 11, 20;

Gotholíei [2Paral.] 22, 11; [4Reg.] 11, 2; Gothom [Fac.] 36, 11; 36, 16; Gothoniil [1Paral.] 4, 13; 4, 13; [Ios.] 15, 17;

[Jud.] 1, 13; 1, 14; 3, 9; 3, 11; Gozan [1Paral.] 5, 26; [4Reg.] 17, 6; 18, 11; 19,

12; [Is.] 37, 12; Gudiil [Num.] 13, 11; 13, 16; Guní [1Paral.] 5, 15; Haas [1Paral.] 8, 36; Hadías [3Ezd.] 5, 38; Hafenathá [1Mac.] 12, 37; Hafirá [Ezd.] 2, 25; Hafrathá [Fac.] 35, 16; Halaá [1Paral.] 4, 7; Halah [Fac.] 10, 12; 10, 12; Halanni [Fac.] 10, 10; Halánnului [Is.] 10, 9; Halánului [Is.] 10, 9; Halazá [Neem.] 11, 5; Halef [1Mac.] 2, 56; Halev [1Paral.] 2, 19; 2, 24; 2, 48; 4, 11; [Deut.]

1, 36; [Ios.] 14, 6; 15, 14; 15, 15; 15, 16; 15, 18; 15, 19; [Jud.] 1, 12; 1, 14; 1, 15; [Num.] 13, 7; 13, 31; 14, 6; 14, 24; 14, 30; 14, 38; 26, 65; 32, 12; 34, 19; [Sir.] 47, 10;

Halhad [3Reg.] 4, 31; Halil [Ezd.] 10, 30; Hallá [1Paral.] 4, 5;

Halman [Iez.] 27, 23; Ham [1Paral.] 1, 4; [Fac.] 5, 32; 6, 10; 7, 13; 9, 18;

9, 18; 9, 22; 9, 25; 10, 1; [Ps.] 77, 56; 104, 22; 104, 26; 105, 22;

Hamaad [2Reg.] 13, 37; Hamaam [2Reg.] 19, 37; 19, 38; 19, 40; Hamos [Ier.] 48, 7; 48, 13; [Jud.] 11, 24; [Num.]

21, 29; Hamoth [1Paral.] 6, 76; Hanaan [1Paral.] 1, 8; 1, 13; 16, 18; [2Paral.] 18,

10; 18, 23; [Deut.] 1, 7; 11, 30; 32, 49; [Fac.] 9, 26; 9, 27; 10, 6; 10, 15; 12, 5; 12, 6; 23, 2; 33, 18; 36, 5; 36, 6; 36, 6; 36, 44; 42, 5; 42, 7; 42, 13; 42, 29; 42, 32; 44, 8; 45, 17; 45, 25; 46, 12; 46, 32; 47, 1; 47, 4; 47, 14; 47, 15; 48, 3; 48, 7; 49, 30; 50, 5; 50, 11; 50, 12; [Ieş.] 12, 40; 15, 15; [Iez.] 16, 3; 16, 28; 17, 4; 27, 23; [Ios.] 13, 4; 14, 1; 21, 2; 22, 9; 22, 10; 22, 11; 22, 32; 24, 3; [Is.] 23, 11; [Jud.] 3, 1; 4, 2; 4, 23; 4, 23; 5, 19; 10, 12; 21, 12; [Lev.] 18, 3; [Num.] 13, 18; 26, 19; 32, 30; 32, 30; 32, 32; 33, 40; 33, 51; 34, 2; 34, 2; 34, 29; 35, 10; 35, 14; [Os.] 12, 7; [Ps.] 104, 11; 134, 11; [Sof.] 1, 12; 2, 5;

Hanaanitída [Zah.] 11, 7; Hananí [Neem.] 9, 4; Hananis [Num.] 21, 1; 33, 40; Hanêm [1Paral.] 4, 19; Hanereth [Ios.] 19, 35; Hanuneu [3Ezd.] 8, 50; Haraathalar [3Ezd.] 5, 59; Haradath [Num.] 33, 24; 33, 25; Harah [Num.] 34, 25; Haran [Fac.] 11, 31; Harcus [3Ezd.] 5, 55; Haréa [3Ezd.] 5, 55; Harhamis [2Paral.] 35, 20; Harmí [1Paral.] 4, 1; 5, 3; [Fac.] 46, 9; [Ieş.] 6,

14; [Num.] 26, 6; Harmin [Idt.] 8, 10; 10, 6; Harmis [Idt.] 6, 17; [Ier.] 46, 2; Harran [1Paral.] 1, 41; [4Reg.] 19, 12; [Am.] 1, 5;

[Fac.] 11, 32; 12, 4; 12, 5; 27, 43; 28, 10; 29, 4; 36, 26; [Iez.] 27, 23; [Is.] 37, 12;

Harrán [Fac.] 11, 32; Harrí [2Reg.] 20, 14; Hasalon [Ios.] 15, 10; Hascor [1Mac.] 5, 26; Haseloth [Ios.] 19, 18; Hasevá [3Ezd.] 5, 54; Hasfon [1Mac.] 5, 36; Hasloim [1Paral.] 1, 12; Haslon [Num.] 34, 21; Hasmoniim [Fac.] 10, 14; Hasví [Fac.] 38, 5;

Page 32: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 32

Havasin [Ier.] 35, 3; Haver [Jud.] 4, 17; Havol [Ios.] 19, 27; Havrin [Idt.] 8, 10; 10, 6; Havris [Idt.] 6, 17; 6, 17; Havvan [Ios.] 15, 40; Hazad [Fac.] 22, 22; Hazví [Num.] 25, 15; 25, 17; Hazvoth [Ios.] 19, 5; Heas [1Paral.] 8, 35; Heddur [Ios.] 15, 58; Hedron [Jud.] 1, 30; Hefíra [Ios.] 18, 26; Helcáth [Ios.] 19, 25; 21, 31; Helchía [2Ezd.] 1, 3; [2Paral.] 34, 9; 34, 14; 34,

15; 34, 15; 34, 18; 34, 22; 35, 8; 35, 20; [3Ezd.] 1, 8; [4Reg.] 22, 4; 22, 8; 22, 10; 22, 14; 23, 24; [Ezd.] 7, 1; [Neem.] 8, 6; 12, 7; [Sus.] 1, 63;

Helchías [1Paral.] 26, 11; [4Reg.] 22, 8; Helchis [1Paral.] 11, 27; Helchiu [Var.] 1, 1; Helchíu [1Paral.] 9, 11; [Var.] 1, 4; Heleon [Rut] 1, 2; 1, 5; Hellí [1Paral.] 2, 39; Hellía [Ezd.] 10, 35; Hellim [1Paral.] 2, 39; Hellis [1Paral.] 27, 10; [2Reg.] 23, 26; Hellus [Idt.] 1, 8; Helod [Idt.] 1, 6; Helon [Ier.] 48, 21; Helvon [Iez.] 27, 18; Heréa [2Mac.] 10, 37; Heréu [2Mac.] 10, 32; Hermel [Is.] 29, 17; 29, 17; 32, 15; 32, 15; Hermeleh [Neem.] 7, 61; Heruv [Ezd.] 2, 59; [Neem.] 7, 61; Hesarom [Ios.] 12, 18; Hesil [Ios.] 15, 30; Heteon [Fac.] 10, 15; Hetteim [1Mac.] 1, 1; [1Paral.] 1, 7; [3Reg.] 10,

29; [4Reg.] 23, 7; Hetteu [1Paral.] 1, 14; Hettúra [Fac.] 25, 1; Hettúrei [1Paral.] 1, 33; 1, 31; Hetturii [Fac.] 25, 4; Hevrom [Ieş.] 6, 18; Hevron [1Mac.] 5, 65; [1Paral.] 3, 1; 3, 4; 6, 2; 6,

18; 6, 55; 6, 57; 11, 1; 11, 3; 11, 3; 12, 23; 12, 38; 15, 9; 23, 12; 26, 23; 29, 27; [1Reg.] 30, 31; [2Paral.] 11, 9; [2Reg.] 2, 1; 2, 2; 2, 3; 2, 11; 2, 13; 2, 32; 3, 2; 3, 5; 3, 19; 3, 20; 3, 22; 3, 27; 3, 32; 4, 1; 4, 8; 4, 12; 4, 12; 5, 1; 5, 3; 5, 3; 5, 5; 5, 13; 15, 7; 15, 9; 15, 10; [3Reg.] 2, 11; [Fac.] 13, 18; 23, 2; 23, 19; 35,

27; 37, 14; [Ios.] 10, 5; 10, 23; 10, 36; 11, 21; 12, 10; 14, 13; 14, 14; 15, 13; 15, 54; 20, 7; 21, 11; 21, 13; [Jud.] 1, 10; 1, 10; 1, 10; [Num.] 3, 19; 13, 23;

Hevroni [1Paral.] 26, 31; Hevrónul [Jud.] 1, 20; Hezrí [1Paral.] 8, 19; Hiluon [Ios.] 15, 51; Hineréth [Ios.] 11, 2; 12, 3; 13, 27; Hinereth [Num.] 34, 11; Hinerethul [3Reg.] 15, 20; Hiram [1Paral.] 14, 1; [2Paral.] 2, 3; 2, 11; 2, 12;

2, 13; 4, 11; 4, 11; 4, 16; 8, 2; 8, 18; 9, 10; [2Reg.] 5, 11; [3Reg.] 5, 1; 5, 1; 5, 2; 5, 7; 5, 8; 5, 10; 5, 12; 6, 18; 7, 13; 7, 40; 7, 40; 7, 45; 7, 45; 9, 11; 9, 12; 9, 14; 9, 27;

Hiraos [Ezd.] 2, 44; Hirmel [Ios.] 15, 55; Hodan [Fac.] 25, 15; Hodologomor [Fac.] 14, 1; 14, 5; Holdiia [1Paral.] 27, 15; Honeni [1Paral.] 15, 22; Honenía [1Paral.] 26, 29; [2Paral.] 31, 12; 31, 13;

35, 9; Honenías [1Paral.] 15, 27; Hor [Iez.] 27, 16; Horiv [2Paral.] 5, 9; [3Reg.] 8, 9; 19, 8; [Deut.] 1,

2; 1, 6; 1, 19; 4, 10; 4, 15; 5, 2; 9, 8; 18, 16; 29, 1; [Ieş.] 3, 1; 17, 6; 33, 6; [Mal.] 4, 4; [Ps.] 105, 20; [Sir.] 49, 7;

Horrath [3Reg.] 17, 3; 17, 5; Horrí [1Paral.] 1, 39; [Fac.] 36, 22; 36, 29; 36, 30; Hothalis [Ios.] 15, 41; Hotham [1Paral.] 7, 32; Hóva [Fac.] 14, 15; Hová [Idt.] 4, 4; 15, 4; Hovar [Iez.] 43, 3; Hovê [Idt.] 15, 3; Hover [1Paral.] 7, 31; 7, 32; Hovor [1Paral.] 7, 8; [Fac.] 46, 17; 46, 22; Hozivá [1Paral.] 4, 22; Hus [1Paral.] 1, 8; 1, 10; [Fac.] 10, 6; 10, 8; Husarsathaim [Jud.] 3, 10; Husarsathem [Jud.] 3, 10; 3, 10; Husí [1Paral.] 6, 44; 27, 33; [2Reg.] 15, 32; 15,

37; 16, 16; 16, 16; 16, 17; 16, 18; 17, 5; 17, 6; 17, 7; 17, 8; 17, 15; 18, 21; 18, 23; 18, 31; 18, 32; 18, 32; [Ier.] 36, 14; [Idt.] 7, 16;

Huth [4Reg.] 17, 30; Huthá [4Reg.] 17, 24; i Ahimaas [1Reg.] 14, 51; i Arus [4Reg.] 21, 19; i Dóra [1Mac.] 15, 13; 15, 25; i Esthir [Est.] 3, 15; 5, 11;

Page 33: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 33

i Galgal [1Reg.] 10, 8; i Gavaá [Jud.] 20, 19; 20, 34; i Ghe [Ios.] 8, 10; 10, 1; i Ghê [2Reg.] 2, 24; [Ios.] 9, 3; i Gheth [1Reg.] 17, 52; [4Reg.] 12, 17; i Hevron [Jud.] 16, 3; i Iezavel [3Reg.] 18, 19; [4Reg.] 9, 30; i Iezável [3Reg.] 21, 23; [4Reg.] 9, 7; 9, 22; 9, 36;

9, 37; i Lovna [4Reg.] 19, 8; i Melhol [2Reg.] 6, 23; i Neneví [Naum] 1, 1; [Tov.] 14, 19; i Noemin [Rut] 2, 1; 4, 9; i Rahil [Fac.] 30, 4; 30, 6; i Sadoc [4Reg.] 15, 33; i Sion [2Reg.] 5, 7; [Neem.] 9, 22; i Thechemína [3Reg.] 12, 24; i Thersá [3Reg.] 16, 17; i Vaal [Ier.] 2, 23; i Vethvasí [1Mac.] 9, 64; i Vetuluá [Idt.] 7, 1; Iaadí [1Paral.] 5, 14; Iaath [1Paral.] 24, 22; Iaaziil [Ezd.] 8, 5; Iachevziv [Jud.] 7, 25; Iachim [1Paral.] 8, 19; Iacov [1Mac.] 1, 29; 3, 7; 3, 46; 5, 2; [1Paral.] 16,

13; [1Reg.] 12, 8; [2Mac.] 1, 2; [2Reg.] 23, 1; [3Mac.] 6, 3; [4Reg.] 13, 23; 17, 34; [Am.] 6, 8; 7, 2; 7, 5; 7, 16; 8, 7; [Avd.] 1, 10; [Deut.] 2, 37; 9, 27; 32, 15; [Fac.] 25, 26; 25, 27; 25, 28; 25, 29; 25, 30; 25, 31; 25, 33; 25, 34; 27, 11; 27, 15; 27, 19; 27, 21; 27, 22; 27, 30; 27, 30; 27, 36; 27, 46; 28, 1; 28, 5; 28, 5; 28, 6; 28, 7; 28, 10; 28, 16; 28, 18; 28, 20; 29, 1; 29, 1; 29, 4; 29, 7; 29, 10; 29, 11; 29, 13; 29, 18; 29, 20; 9, 21; 29, 23; 29, 23; 29, 25; 29, 28; 30, 2; 30, 4; 30, 16; 30, 25; 30, 29; 30, 36; 30, 37; 30, 37; 30, 41; 30, 42; 31, 1; 31, 1; 31, 2; 31, 3; 31, 4; 31, 11; 31, 17; 31, 20; 31, 22; 31, 24; 31, 25; 31, 29; 31, 31; 31, 32; 31, 32; 31, 36; 31, 36; 31, 45; 31, 46; 31, 47; 31, 53; 31, 54; 32, 1; 32, 2; 32, 3; 32, 4; 32, 6; 32, 7; 32, 8; 32, 9; 32, 20; 32, 23; 32, 27; 32, 28; 32, 29; 32, 30; 33, 1; 33, 1; 33, 10; 33, 17; 33, 18; 34, 5; 34, 5; 34, 6; 34, 29; 35, 1; 35, 2; 35, 4; 35, 6; 35, 8; 35, 10; 35, 10; 35, 14; 35, 15; 35, 16; 35, 20; 35, 22; 35, 27; 35, 29; 36, 44; 37, 2; 37, 33; 42, 1; 42, 29; 42, 36; 45, 25; 45, 26; 46, 2; 46, 2; 46, 5; 46, 6; 46, 7; 46, 19; 46, 23; 46, 26; 46, 27; 46, 27; 46, 28; 46, 28; 47, 7; 47, 8; 47, 9; 47, 10; 47, 28; 48, 1; 48, 3; 48, 9; 49, 1; 49, 7; 49, 24; 49, 32; 49, 32; 50, 24; [Ier.] 10, 15; 10, 24; 31, 11; 46, 26; 46, 26; 46, 27; [Ieş.] 1, 1; 1, 5; 2, 25; 32, 12; [Iez.] 28, 25; 39, 25; [Ios.] 24, 4; 24, 4; 24, 32; [Iosip] 2, 19;

13, 17; 16, 25; [Is.] 2, 5; 8, 14; 9, 8; 14, 1; 29, 22; 29, 23; 40, 27; 41, 8; 41, 14; 41, 21; 42, 24; 43, 1; 43, 22; 43, 28; 44, 1; 44, 2; 44, 21; 44, 23; 45, 4; 48, 12; 48, 20; 49, 5; 59, 20; 65, 8; [Mal.] 1, 2; 2, 12; 3, 6; [Mih.] 1, 5; 2, 12; 4, 2; [Num.] 23, 7; 23, 21; 23, 23; 23, 23; 24, 5; 24, 17; 24, 19; [Os.] 10, 11; 12, 2; 12, 12; [Plîng.] 2, 2; 2, 3; [Ps.] 13, 8; 19, 1; 23, 6; 45, 7; 45, 11; 52, 8; 74, 9; 77, 6; 77, 25; 77, 77; 78, 7; 80, 1; 80, 4; 98, 4; 104, 22; 113, 7; 131, 5; 134, 4; 145, 4; [Sir.] 24, 13; 37, 10; 46, 6; 46, 22; 47, 17; 49, 10; 50, 12; [Tov.] 4, 14; [Var.] 4, 2;

Iácov [2Paral.] 30, 6; [Fac.] 25, 34; 27, 41; 27, 42; 42, 29; 46, 2; 46, 2; 46, 6; [Ieş.] 6, 3; [Is.] 42, 1; 49, 6; [Sir.] 25, 9;

Iacová [1Paral.] 4, 36; Iácuvos [3Ezd.] 9, 49; Iadde [1Paral.] 2, 47; Iaddê [1Paral.] 27, 21; Iadê [Ezd.] 10, 43; Iadéa [1Paral.] 24, 20; Iader [1Paral.] 1, 20; Iadía [Neem.] 11, 10; Iadías [1Paral.] 27, 30; Iadiil [1Paral.] 26, 2; Iádila [Ios.] 19, 15; Iáfeth [1Paral.] 1, 4; [Fac.] 6, 10; 7, 13; 9, 18; Iaféth [Fac.] 5, 32; 9, 23; 10, 1; [Idt.] 2, 19; Iafié [1Paral.] 3, 7; Iaflet [1Paral.] 7, 32; 7, 33; 7, 33; Iafthan [1Paral.] 7, 2; Iagur [Ios.] 15, 21; Iahin [Fac.] 46, 10; [Ieş.] 6, 15; [Neem.] 11, 10; Iail [Jud.] 4, 18; 4, 21; 4, 22; 5, 6; 5, 24; Iair [1Paral.] 2, 22; 2, 23; 20, 4; [Ios.] 13, 30; 17,

9; [Jud.] 10, 3; 10, 5; [Num.] 32, 41; Iaméa [Neem.] 12, 35; Iamim [1Paral.] 2, 27; 4, 24; [Fac.] 36, 24; 46, 10;

[Ieş.] 6, 15; Iamin [1Paral.] 2, 27; [1Reg.] 9, 4; 14, 52; Iammnaí [Ios.] 15, 46; Iamna [1Paral.] 7, 30; Iamná [1Paral.] 7, 35; Iamnía [1Mac.] 10, 69; 15, 40; [2Mac.] 12, 8; Iamníei [1Mac.] 5, 58; Iamon [1Paral.] 4, 17; Iamvrí [1Mac.] 9, 37; Ianá [Neem.] 12, 38; Ianí [1Paral.] 5, 12; Iánis [3Ezd.] 9, 21; Ianóha [Ios.] 16, 6; 16, 7; Ianum [Ios.] 15, 53; Iarah [Fac.] 10, 26; Iared [1Paral.] 1, 2; 4, 18; [Fac.] 5, 19;

Page 34: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 34

Iaredu [Fac.] 5, 15; 5, 16; 5, 18; Iarim [1Paral.] 13, 5; [1Reg.] 15, 3; 15, 8; [Ezd.]

10, 18; [Ios.] 9, 17; 15, 9; 15, 10; 15, 60; 18, 28; [Os.] 5, 13; 10, 6;

Iarimoth [1Paral.] 23, 23; [3Ezd.] 9, 28; Iarin [1Paral.] 4, 8; Iariv [1Mac.] 14, 29; [1Paral.] 4, 24; Iarmuth [Neem.] 11, 29; Iaruil [1Paral.] 7, 2; Iása [Ier.] 48, 34; Iasá [Ios.] 13, 18; [Is.] 15, 4; [Jud.] 11, 20; [Num.]

21, 23; Iasáilos [3Ezd.] 9, 30; Iasía [Ezd.] 10, 15; Iasiil [1Paral.] 27, 21; Iasim [Ios.] 17, 7; Iason [1Mac.] 8, 17; [2Mac.] 1, 7; 4, 13; 4, 22; 4,

23; 4, 24; 5, 5; 5, 6; [Iosip] 4, 16; Iáson [2Mac.] 2, 24; 4, 7; 4, 19; 4, 26; Iassa [Deut.] 2, 32; Iassar [1Paral.] 2, 18; 23, 12; Iassí [1Paral.] 8, 18; Iasur [Is.] 7, 3; Iasuv [1Paral.] 7, 1; [Ezd.] 10, 29; Iásuv [Fac.] 46, 13; Iásuvos [3Ezd.] 9, 30; Iatal [3Ezd.] 5, 52; Iath [1Paral.] 6, 20; Iathom [1Paral.] 16, 38; Iavané [1Paral.] 9, 8; Iavin [Ios.] 11, 1; [Jud.] 4, 7; 4, 23; 4, 23; Iavis [1Paral.] 2, 55; 4, 9; 4, 9; 4, 10; 10, 11; 10,

12; 10, 12; [1Reg.] 11, 1; 11, 3; 11, 5; 11, 9; 11, 9; 11, 10; 12, 9; 31, 11; 31, 12; 31, 13; [2Reg.] 2, 4; 2, 5; 21, 12; [Jud.] 21, 8; 21, 9; 21, 10; 21, 12; 21, 14;

Iavní [Ios.] 19, 33; Iavnil [Ios.] 15, 11; Iavnir [2Paral.] 26, 6; Iavoc [Deut.] 3, 16; [Ios.] 12, 2; [Jud.] 11, 13;

[Num.] 21, 24; Iavoc [Jud.] 11, 22; Iavú [Ezd.] 10, 43; Iazer [1Paral.] 26, 31; Iazir [1Mac.] 5, 8; [1Paral.] 6, 81; [Ier.] 48, 32;

[Ios.] 13, 25; 21, 36; 21, 39; [Is.] 16, 8; 16, 9; [Num.] 21, 24; 21, 32; 32, 1; 32, 3; 32, 35;

Icatan [Ezd.] 8, 12; Icoc [Ios.] 19, 34; Idá [Neem.] 3, 6; Idan [Ezd.] 2, 59; Idanad [Neem.] 3, 18; Idaspis [Idt.] 1, 6; Idedú [3Ezd.] 5, 46;

Ides [3Ezd.] 9, 36; Idin [Neem.] 7, 20; Idinatir [Neem.] 10, 16; Idithum [1Paral.] 16, 41; [2Paral.] 35, 15; [Ps.] 61,

0; 76, 0; Idithun [1Paral.] 25, 3; 25, 3; 25, 6; Idúa [Neem.] 12, 22; Idumea [Ps.] 59, 9; 59, 10; 107, 10; Iduméa [1Mac.] 4, 29; 5, 3; 6, 31; [1Paral.] 18,

11; 18, 12; [2Paral.] 25, 14; 25, 19; [2Reg.] 8, 12; 8, 13; 8, 14; 8, 14; [3Reg.] 11, 14; 11, 15; 11, 16; 11, 16; 22, 47; [4Reg.] 14, 10; [Am.] 1, 6; [Avd.] 1, 8; [Fac.] 36, 16; [Ier.] 9, 25; 25, 21; 40, 11; 49, 16; 49, 19; [Iez.] 25, 12; 25, 14; 35, 15; 36, 5; [Ioil] 3, 19; [Is.] 11, 14; 34, 5; 34, 6; [Mal.] 1, 4; [Ps.] 107, 11;

Idumeii [Ier.] 27, 2; 49, 6; [Plîng.] 4, 21; Iduméii [1Mac.] 4, 14; 4, 61; [Am.] 2, 1; [Avd.]

1, 1; [Iez.] 25, 13; 25, 14; [Ios.] 15, 1; [Iov] 42, 16; Iduthun [1Paral.] 9, 16; Iealá [Ezd.] 2, 56; Iecdaam [Ios.] 15, 56; Iecmaan [1Paral.] 6, 68; Iecmoam [1Paral.] 24, 23; Iecnam [Ios.] 19, 11; Iecomían [1Paral.] 2, 41; Iecomías [1Paral.] 2, 41; Ieconam [Ios.] 12, 22; Iectan [1Paral.] 1, 19; 1, 20; [Fac.] 10, 25; 10, 26; Iecthoil [4Reg.] 14, 7; Ieddae [1Paral.] 2, 28; Ieddedí [2Reg.] 12, 25; Ieddua [Neem.] 10, 21; Iedê [1Paral.] 5, 14; Iedéa [Neem.] 12, 6; Iedêa [Neem.] 3, 10; 12, 7; Iedeil [1Paral.] 7, 6; 7, 10; Iedéos [3Ezd.] 9, 30; Iediil [1Paral.] 4, 36; 5, 24; 11, 45; 12, 20; Iédua [Ezd.] 2, 36; Iedudun [Neem.] 11, 17; Iefathía [1Paral.] 8, 25; Iefeé [2Reg.] 5, 15; Iefoni [1Paral.] 4, 15; Iefonné [1Paral.] 7, 38; Ieftaé [Jud.] 11, 3; Iefthá [Ios.] 15, 43; Iefthaé [1Reg.] 12, 11; [Jud.] 11, 1; 11, 1; 11, 2;

11, 3; 11, 5; 11, 6; 11, 7; 11, 8; 11, 9; 11, 10; 11, 11; 11, 11; 11, 12; 11, 13; 11, 14; 11, 15; 11, 29; 11, 30; 11, 32; 11, 34; 12, 1; 12, 2; 12, 4; 12, 7; 12, 7;

Iefthoní [Num.] 34, 19; Ieglom [1Paral.] 1, 35; [Fac.] 36, 14; Iehelía [2Paral.] 26, 3; [4Reg.] 15, 2;

Page 35: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 35

Iehoni [Num.] 14, 38; [Sir.] 47, 10; Iehonía [1Paral.] 3, 16; [2Paral.] 36, 8; 36, 9;

[3Ezd.] 1, 9; 8, 94; [4Reg.] 24, 6; 24, 15; [Est.] 1, 1; [Ier.] 22, 24; 22, 28; 24, 1; 27, 16; 28, 4; 29, 2; 35, 3; [Var.] 1, 5;

Iehoníei [1Paral.] 3, 17; Iehoníia [2Ezd.] 1, 4; [Var.] 1, 2; Iehthail [Ios.] 15, 38; Iehthiil [1Paral.] 4, 18; Iehthran [1Paral.] 1, 41; Ieiil [1Paral.] 15, 18; 15, 18; 15, 18; 15, 20; 15, 21;

16, 5; 16, 5; [2Paral.] 21, 2; [Ezd.] 8, 9; 10, 43; Ieíil [1Paral.] 16, 5; Ieil [1Paral.] 9, 35; [Ezd.] 8, 13; 10, 2; Ieilí [1Paral.] 26, 21; 26, 22; [3Ezd.] 5, 56; Ieldaf [4Reg.] 23, 36; [Fac.] 22, 22; Ielíu [1Paral.] 12, 20; Iemení [Ps.] 7, 0; Iemná [Fac.] 46, 17; Iemnaan [Idt.] 3, 1; Iemuath [4Reg.] 12, 21; Iemuil [Fac.] 46, 10; 46, 12; [Ieş.] 6, 15; Iemvlá [3Reg.] 22, 9; Ienvrá [1Paral.] 7, 36; Ieraá [1Paral.] 2, 35; Ieracon [Ios.] 19, 46; Ieramail [1Paral.] 2, 33; Ierameil [1Paral.] 2, 25; 2, 27; 2, 42; 24, 29; Ieramí [Ezd.] 10, 33; Ierará [1Paral.] 4, 39; Iercaan [1Paral.] 2, 44; 2, 44; Ierehú [3Ezd.] 5, 44; Iereil [1Paral.] 25, 14; [3Ezd.] 9, 21; Ieremeil [1Paral.] 2, 9; Ieremia [Ier.] 42, 2; Ieremía [1Paral.] 12, 4; 12, 10; [2Mac.] 2, 1; 2, 7;

[3Ezd.] 1, 30; 1, 48; [Dan.] 9, 2; [Ep. Ier.] 1, 1; [Ier.] 1, 1; 11, 1; 14, 1; 18, 1; 19, 14; 20, 1; 20, 3; 20, 3; 21, 1; 21, 3; 24, 3; 25, 1; 25, 13; 26, 7; 26, 8; 26, 12; 26, 24; 28, 5; 28, 6; 28, 12; 28, 12; 28, 15; 29, 1; 29, 22; 29, 25; 30, 1; 32, 1; 32, 2; 32, 6; 33, 1; 34, 1; 34, 6; 34, 8; 34, 12; 35, 1; 36, 4; 36, 5; 36, 8; 36, 18; 36, 19; 36, 26; 36, 27; 37, 3; 37, 4; 37, 5; 37, 11; 37, 12; 37, 13; 37, 14; 37, 15; 37, 17; 37, 20; 38, 1; 38, 7; 38, 11; 38, 12; 38, 13; 38, 15; 38, 17; 38, 20; 38, 27; 38, 28; 39, 5; 40, 1; 42, 5; 42, 7; 43, 1; 43, 6; 43, 8; 44, 1; 44, 20; 44, 24; 51, 55; 51, 56; [Neem.] 10, 2; 12, 1; [Plîng.] 1, 1; [Ps.] 136, 0;

Ieremías [2Mac.] 2, 5; [3Ezd.] 9, 34; Ieremiei [4Reg.] 23, 31; Ieremíei [2Paral.] 36, 2; 36, 12; 36, 21; 36, 22;

[3Ezd.] 1, 27; 1, 58; 2, 1; [4Reg.] 24, 18; [Ezd.] 1, 1; [Ier.] 26, 9; 28, 10; 29, 24; 35, 3; 36, 4; 36, 10; 36,

27; 37, 2; 38, 19; 44, 15; 46, 13; 51, 54; 52, 1; [Sir.] 50, 7;

Ieremíia [Ier.] 18, 18; 39, 4; Ieremío [Ier.] 1, 11; Ieremóth [3Ezd.] 9, 30; Iereth [1Paral.] 2, 17; Ierfail [Ios.] 18, 27; Ieriá [1Paral.] 23, 19; Ieriho [Ios.] 21, 36; Ierihó [1Mac.] 9, 50; 16, 11; 16, 14; [1Paral.] 6,

78; 19, 5; [2Mac.] 12, 15; [2Paral.] 28, 15; [2Reg.] 10, 5; [3Reg.] 16, 34; [4Reg.] 2, 4; 2, 4; 2, 5; 2, 15; 2, 18; 24, 25; 52, 6; [Deut.] 34, 1; 34, 3; 34, 8; [Ios.] 2, 1; 2, 1; 2, 2; 2, 3; 3, 16; 4, 13; 4, 19; 5, 10; 5, 13; 6, 1; 6, 25; 6, 26; 7, 2; 10, 28; 10, 30; 12, 9; 13, 14; 13, 32; 16, 1; 16, 1; 16, 7; 18, 12; 18, 21; 20, 8; 24, 11; 24, 11; [Ezd.] 2, 34; [Idt.] 4, 4; [Neem.] 3, 2; 7, 36; [Num.] 22, 1; 26, 3; 26, 63; 31, 12; 33, 48; 33, 50; 34, 15; 35, 1; 36, 12; [Sir.] 25, 15;

Ierihónul [Ios.] 6, 2; Ierihónului [Deut.] 32, 49; Ieriílos [3Ezd.] 9, 27; Ierimiá [1Paral.] 12, 13; Ierimía [2Mac.] 15, 14; 15, 15; [2Paral.] 35, 25;

[Ier.] 42, 4; 45, 1; [Neem.] 12, 33; Ierimías [1Paral.] 5, 24; Ierimíei [Ier.] 36, 32; 43, 2; 45, 1; Ierimoth [1Paral.] 8, 14; 27, 19; [2Paral.] 31, 13;

[Ezd.] 10, 26; [3Ezd.] 9, 27; Ierimuth [1Paral.] 7, 7; 7, 8; 12, 5; 25, 22;

[1Reg.] 30, 30; [2Paral.] 11, 17; [Ios.] 10, 5; 15, 35; Ierimúth [Ios.] 10, 3; 10, 23; 12, 11; Ierioth [1Paral.] 2, 18; Iermas [3Ezd.] 9, 26; Iermóth [Ios.] 21, 29; Ieroam [Neem.] 11, 12; Ieromoim [1Paral.] 8, 27; Ieronim [2Mac.] 12, 2; Ierovaal [1Reg.] 12, 11; [Jud.] 6, 32; 7, 1; 8, 29; 9, 19; Ierovoam [1Paral.] 9, 8; 9, 12; [2Paral.] 9, 29; 10,

2; 10, 2; 10, 2; 10, 3; 10, 12; 11, 1; 11, 3; 11, 4; 11, 13; 11, 14; 13, 2; 13, 3; 13, 4; 13, 6; 13, 8; 13, 13; 13, 15; 13, 20; 15, 8; [3Reg.] 11, 26; 11, 28; 11, 29; 11, 40; 11, 42; 12, 2; 12, 2; 12, 12; 12, 15; 12, 20; 12, 24; 12, 24; 12, 24; 12, 24; 12, 24; 12, 24; 12, 24; 12, 24; 12, 24; 12, 24; 12, 24; 12, 25; 12, 26; 12, 32; 13, 1; 13, 4; 13, 6; 13, 33; 14, 10; 14, 20; 14, 30; 15, 1; 15, 6; 15, 7; 15, 25; [4Reg.] 13, 13; 14, 16; 14, 23; 14, 28; 14, 29; 17, 21; 17, 21; 23, 15; 23, 16; [Am.] 1, 1; 7, 11; [Sir.] 48, 27;

Ierusá [2Paral.] 27, 1; [4Reg.] 15, 33; Ierusalim [1Mac.] 1, 16; 1, 23; 1, 30; 1, 46; 2, 1;

2, 6; 2, 18; 2, 31; 3, 35; 6, 7; 6, 12; 6, 26; 6, 47; 7,

Page 36: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 36

19; 7, 27; 7, 39; 7, 47; 8, 22; 9, 50; 9, 53; 10, 10; 10, 74; 11, 20; 11, 74; 12, 25; 13, 2; 13, 10; 13, 39; 13, 49; 14, 19; 15, 28; 15, 32; [1Paral.] 3, 5; 6, 10; 6, 15; 9, 3; 9, 34; 9, 38; 11, 4; 14, 3; 14, 4; 15, 3; 18, 7; 19, 15; 20, 1; 20, 3; 21, 4; 21, 15; 21, 16; 23, 25; 28, 1; 29, 27; [1Reg.] 17, 54; [2Mac.] 1, 1; 1, 10; 3, 6; 3, 9; 3, 37; 4, 19; 4, 21; 5, 22; 5, 25; 8, 36; 11, 5; 11, 8; 12, 9; 12, 29; 12, 43; 14, 23; 15, 30; [2Paral.] 1, 4; 1, 13; 1, 14; 1, 15; 2, 7; 2, 16; 3, 1; 3, 4; 5, 1; 6, 32; 8, 6; 8, 28; 9, 1; 9, 27; 10, 18; 11, 1; 11, 4; 11, 13; 11, 15; 12, 2; 12, 4; 12, 5; 12, 7; 12, 9; 12, 13; 13, 2; 14, 15; 15, 10; 17, 13; 19, 1; 19, 4; 19, 8; 19, 8; 20, 5; 20, 16; 20, 18; 20, 19; 20, 21; 20, 28; 20, 29; 20, 32; 21, 5; 21, 11; 21, 20; 22, 2; 23, 2; 24, 1; 24, 6; 24, 9; 24, 18; 25, 1; 25, 1; 25, 5; 25, 23; 25, 23; 25, 27; 26, 3; 26, 3; 26, 9; 26, 15; 27, 1; 27, 8; 28, 1; 28, 10; 28, 24; 29, 1; 29, 8; 30, 1; 30, 2; 30, 3; 30, 5; 30, 11; 30, 13; 30, 14; 30, 21; 30, 25; 30, 26; 30, 26; 31, 4; 32, 2; 32, 9; 32, 10; 32, 19; 32, 22; 32, 23; 32, 25; 32, 33; 33, 1; 33, 4; 33, 7; 33, 9; 33, 13; 33, 15; 33, 21; 34, 1; 34, 3; 34, 5; 34, 7; 34, 9; 34, 22; 34, 30; 34, 32; 34, 32; 34, 33; 35, 1; 35, 18; 35, 20; 35, 24; 35, 24; 36, 2; 36, 2; 36, 4; 36, 5; 36, 9; 36, 10; 36, 11; 36, 14; 36, 19; 36, 23; [2Reg.] 5, 5; 5, 6; 5, 13; 5, 14; 8, 7; 8, 7; 9, 13; 10, 14; 11, 1; 11, 12; 11, 22; 12, 31; 14, 23; 14, 28; 15, 8; 15, 11; 15, 14; 15, 29; 15, 37; 16, 3; 16, 15; 17, 20; 19, 19; 19, 25; 19, 33; 19, 34; 20, 2; 20, 3; 20, 7; 20, 22; 24, 8; 24, 16; [3Ezd.] 1, 1; 1, 19; 1, 35; 2, 18; 2, 27; 2, 30; 2, 31; 6, 2; 6, 8; 6, 8; 6, 24; 6, 30; 6, 33; 8, 7; 8, 13; 8, 15; 8, 15; 8, 19; 8, 19; 8, 61; 8, 62; 8, 63; 9, 3; 9, 3; [3Reg.] 2, 11; 2, 35; 2, 36; 2, 38; 2, 41; 2, 42; 3, 15; 8, 1; 8, 16; 9, 15; 9, 20; 10, 2; 10, 26; 10, 27; 11, 13; 11, 29; 11, 32; 11, 36; 11, 42; 12, 18; 12, 21; 12, 24; 12, 24; 12, 24; 12, 27; 12, 28; 14, 21; 14, 25; 14, 26; 15, 2; 15, 4; 15, 10; 16, 16; 16, 28; 22, 42; [4Reg.] 1, 3; 8, 17; 8, 26; 9, 15; 9, 28; 12, 1; 12, 18; 14, 2; 14, 2; 14, 13; 14, 13; 14, 19; 14, 20; 15, 2; 15, 2; 15, 33; 16, 2; 16, 5; 18, 2; 18, 17; 18, 17; 18, 22; 18, 22; 18, 35; 19, 10; 19, 21; 19, 31; 21, 1; 21, 4; 21, 7; 21, 12; 21, 13; 21, 13; 21, 19; 22, 1; 22, 14; 23, 1; 23, 2; 23, 4; 23, 6; 23, 9; 23, 20; 23, 23; 23, 24; 23, 30; 23, 31; 23, 33; 23, 36; 24, 8; 24, 8; 24, 10; 24, 11; 24, 15; 24, 18; 24, 20; 24, 21; 24, 28; 24, 29; [Am.] 1, 1; [Avd.] 1, 11; 1, 20; [Cînt.] 1, 4; 2, 7; 3, 5; 3, 10; 5, 9; 5, 16; 8, 4; [Dan.] 1, 1; 1, 3; 5, 2; 5, 3; 9, 2; 9, 7; 9, 12; 9, 16; [Ecles.] 1, 1; 1, 12; 1, 16; 2, 7; 2, 9; [Est.] 1, 1; 3, 6; 11, 11; [Ezd.] 1, 2; 1, 3; 1, 4; 1, 5; 1, 7; 1, 11; 2, 1; 2, 68; 3, 1; 3, 8; 3, 8; 4, 6; 4, 12; 4, 20; 4, 23; 4, 24; 5, 1; 5, 2; 5, 14; 5, 15; 5, 16; 5, 17; 6, 3; 6, 5; 6, 5; 6, 9; 6, 12; 6, 18; 7, 6; 7, 7; 7, 8; 7, 9; 7, 12; 7, 13; 7, 14; 7, 15; 7, 16; 7, 18; 7, 26;

8, 28; 8, 29; 8, 30; 8, 31; 9, 9; 10, 7; 10, 7; 10, 9; [Idt.] 1, 8; 4, 2; 9, 1; 16, 18; [Ier.] 2, 28; 4, 2; 4, 5; 4, 10; 4, 16; 5, 1; 6, 6; 7, 16; 7, 32; 8, 1; 11, 2; 11, 9; 13, 13; 14, 8; 14, 16; 15, 4; 15, 5; 17, 19; 17, 25; 17, 26; 17, 27; 19, 3; 19, 13; 23, 14; 24, 1; 25, 2; 27, 2; 27, 16; 29, 1; 29, 2; 29, 4; 29, 18; 31, 4; 32, 32; 33, 13; 34, 6; 34, 7; 35, 11; 36, 2; 36, 9; 37, 4; 37, 10; 37, 11; 44, 2; 44, 9; 44, 13; 51, 35; 52, 1; 52, 10; [Iez.] 4, 1; 4, 16; 8, 3; 9, 8; 10, 22; 12, 10; 13, 16; 14, 21; 14, 22; 21, 2; 21, 20; 21, 22; 24, 2; 26, 2; 33, 21; [Ioil] 2, 32; 3, 6; 3, 16; [Ios.] 10, 1; 10, 3; 10, 5; 10, 23; 12, 10; 14, 2; 15, 63; 15, 63; [Iosip] 18, 5; [Is.] 1, 1; 2, 1; 2, 3; 4, 3; 4, 3; 4, 4; 5, 3; 7, 1; 8, 14; 10, 10; 10, 12; 10, 32; 22, 10; 22, 21; 23, 18; 24, 23; 27, 13; 28, 14; 29, 7; 30, 20; 31, 5; 31, 9; 33, 20; 36, 2; 36, 7; 36, 20; 37, 22; 37, 32; 40, 2; 41, 27; 51, 9; 52, 9; 62, 1; 62, 6; 64, 10; 65, 19; 66, 10; 66, 13; 66, 23; [Jud.] 1, 7; 1, 8; 1, 21; 1, 21; [Mal.] 2, 11; [Mih.] 1, 1; 1, 9; 1, 12; 1, 14; 4, 2; 4, 8; [Neem.] 1, 2; 1, 3; 2, 11; 2, 13; 2, 17; 2, 20; 4, 7; 4, 8; 4, 22; 6, 7; 7, 2; 7, 3; 7, 3; 7, 6; 7, 61; 8, 17; 11, 1; 11, 1; 11, 2; 11, 3; 11, 4; 11, 6; 11, 22; 12, 27; 12, 27; 12, 28; 12, 30; 12, 42; 13, 6; 13, 7; 13, 15; 13, 16; 13, 19; 13, 20; [Plîng.] 1, 1; 2, 10; 2, 13; 2, 15; 4, 12; [Ps.] 64, 1; 67, 32; 78, 3; 101, 22; 115, 8; 121, 2; 121, 2; 127, 6; [Sir.] 25, 12; 37, 12; [Sof.] 3, 15; 3, 15; [Tov.] 5, 15; 13, 10; [Var.] 4, 26; [Zah.] 1, 16; 1, 16; 8, 8; 8, 22; 9, 9; 9, 10; 12, 2; 12, 6; 12, 9; 12, 11; 14, 8; 14, 12; 14, 14;

Ierusalím [1Mac.] 10, 7; 10, 32; 10, 39; 10, 43; 10, 66; 10, 87; 11, 7; 11, 34; 11, 41; 11, 51; 11, 62; 14, 36; [2Mac.] 4, 9; 6, 2; 8, 31; 10, 15; 12, 31; [3Ezd.] 1, 29; 1, 36; 1, 45; 1, 47; 1, 51; 2, 5; 2, 7; 2, 8; 2, 10; 2, 15; 2, 16; 4, 44; 4, 48; 4, 57; 5, 2; 5, 7; 5, 70; 5, 71; 5, 79; 5, 79; 5, 79; 6, 1; 6, 18; 6, 19; 6, 20; 6, 22; 6, 26; 6, 26; 8, 5; 8, 16; 8, 17; 8, 28; 8, 63; 8, 83; 8, 93; 9, 5; 9, 37; [3Mac.] 1, 9; 3, 16; [Am.] 1, 2; [Idt.] 4, 5; 4, 6; 4, 11; 6, 5; 11, 14; 11, 15; 13, 13; 15, 5; 15, 9; 15, 11; 16, 16; [Tov.] 1, 6; 1, 7; 13, 16; [Var.] 1, 4; 1, 5; 2, 2; 2, 17; 4, 5; 4, 22; [Zah.] 8, 4; 12, 2; 14, 2; 14, 16; 14, 17; 14, 21;

Ierusalime [Ier.] 4, 14; 6, 8; 13, 20; 13, 27; [Is.] 52, 1; 60, 1; 62, 7; [Ps.] 136, 6;

Ierusalíme [Is.] 52, 2; [Var.] 5, 1; 5, 4; Ierusalimul [1Mac.] 1, 40; 3, 34; 3, 46; [2Paral.]

6, 6; 21, 13; 22, 1; 32, 12; 32, 26; 35, 20; 36, 5; [3Ezd.] 4, 43; [3Reg.] 15, 4; [4Reg.] 21, 16; 23, 27; 24, 4; 24, 14; [Cînt.] 6, 3; [Dan.] 9, 25; [Ezd.] 1, 3; [Ier.] 3, 17; 4, 4; 9, 11; 11, 12; 17, 20; 18, 11; 19, 7; 25, 18; 26, 18; 35, 13; 35, 17; 36, 31; 38, 28; 42, 18; 51, 45; [Iez.] 5, 5; 9, 4; 11, 15; 12, 19; 15, 6; [Ioil] 3, 17; 3, 20; [Ios.] 15, 8; 18, 28; [Is.] 3, 7; 37, 10; 40, 9; 52, 9; [Jud.] 19, 10; 19, 11; [Mih.] 1, 5; [Neem.] 2,

Page 37: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 37

17; 3, 8; [Plîng.] 1, 1; 1, 8; 1, 9; 1, 18; [Ps.] 78, 2; 121, 6; 124, 1; 134, 21; 136, 8; 146, 2; 147, 1; [Sof.] 1, 4; [Tov.] 14, 5; [Zah.] 1, 17; 1, 19; 12, 3;

Ierusalímul [1Mac.] 10, 31; 15, 7; 16, 20; [2Mac.] 9, 4; [3Ezd.] 2, 4; 2, 5; 4, 47; 4, 55; 4, 63; [Cînt. trei tin.] 1, 4; [Idt.] 4, 9; 5, 18; [Ier.] 4, 3; [Iez.] 23, 4; [Mih.] 3, 10; [Sof.] 1, 13; [Tov.] 1, 7; 13, 16; 14, 7; [Var.] 1, 1; 1, 11; [Zah.] 1, 12; 1, 14; 2, 2; 2, 4; 2, 12; 3, 2; 8, 2; 8, 3; 12, 5; 12, 6; 12, 7; 12, 8; 12, 10; 13, 1; 14, 11;

Ierusalimule [Is.] 51, 17; Ierusalimului [1Mac.] 1, 37; 7, 17; [2Paral.] 24,

23; 32, 9; [3Reg.] 3, 1; 11, 7; [4Reg.] 12, 17; 23, 5; 23, 13; 24, 30; [Dan.] 9, 16; [Ezd.] 4, 8; 10, 10; [Ier.] 1, 3; 6, 1; 13, 9; 17, 21; 32, 44; 33, 10; 14, 2; 34, 1; 39, 1; 44, 17; [Is.] 10, 11; 44, 26; 44, 28; [Neem.] 3, 9; 3, 12; [Ps.] 50, 19; 136, 9;

Ierusalímului [1Mac.] 3, 47; 4, 28; 9, 3; 12, 36; 14, 37; [3Ezd.] 1, 38; 1, 40; 1, 57; 4, 58; [Am.] 2, 5; [Dan.] 6, 10; [Idt.] 10, 8; 11, 18; 13, 6; [Ier.] 1, 15; 4, 11; 11, 6; 17, 27; 22, 19; 23, 15; 24, 8; 32, 2; 44, 6; 44, 21; 52, 2; 52, 12; [Iez.] 4, 7; 16, 2; 16, 3; 17, 12; 22, 20; 36, 38; [Is.] 65, 18; [Mal.] 3, 4; [Sof.] 3, 17; [Tov.] 1, 4; [Zah.] 8, 3; 8, 15; 14, 4;

Iese [1Reg.] 16, 10; Iesé [1Paral.] 2, 12; 2, 13; 5, 14; 12, 18; 29, 26;

[1Reg.] 16, 1; 16, 3; 16, 5; 16, 8; 16, 9; 16, 10; 16, 11; 16, 11; 16, 11; 16, 19; 16, 20; 16, 22; 17, 12; 17, 15; [3Reg.] 19, 16; [Rut] 4, 22; 4, 22;

Ieseil [1Paral.] 11, 47; Iesemun [1Reg.] 26, 1; Iesfá [1Paral.] 8, 16; Iesfan [1Paral.] 8, 22; Iesha [Fac.] 11, 29; Iesía [1Paral.] 12, 6; [Ezd.] 10, 31; Iesías [1Paral.] 3, 21; [3Ezd.] 8, 38; Iesiná [2Paral.] 13, 19; Iesivath [2Reg.] 5, 16; Iesman [1Paral.] 4, 3; Iesrael [Ios.] 19, 18; Iesrail [3Ezd.] 8, 11; Iesrí [1Paral.] 25, 11; Iesse [2Paral.] 10, 16; Iesser [1Paral.] 7, 13; Iessí [1Paral.] 2, 31; 2, 31; 5, 24; Iessiil [1Paral.] 7, 13; Iesthran [Fac.] 36, 26; Iesud [1Paral.] 7, 18; Iesué [1Paral.] 7, 30; [3Ezd.] 5, 50; Iesuiá [1Paral.] 4, 36; Iesus [1Paral.] 8, 39; Iesvac [1Paral.] 25, 24; Ietavathá [Deut.] 10, 7;

Ieth [1Paral.] 4, 2; 4, 2; 23, 10; 23, 11; Iethar [1Paral.] 1, 51; [Fac.] 36, 40; Iethdía [4Reg.] 22, 1; Iethemá [1Paral.] 11, 46; Iether [1Paral.] 2, 32; 2, 32; 4, 17; 7, 38; [2Reg.]

17, 25; [Ios.] 15, 48; 21, 14; Iethesmó [Ios.] 21, 14; Iethí [2Paral.] 11, 19; Iethir [1Paral.] 4, 17; Iethla [Ios.] 19, 42; Iethraam [1Paral.] 3, 3; Iethran [1Paral.] 7, 37; Iethrí [1Paral.] 6, 21; Iethroam [2Reg.] 3, 5; Ieththí [1Paral.] 2, 35; 2, 36; Ieththiá [1Paral.] 12, 11; Iettan [Ios.] 15, 55; Ietur [1Paral.] 1, 30; [Fac.] 25, 15; Ieul [Fac.] 36, 17; 46, 17; Ieus [2Paral.] 11, 18; [Fac.] 36, 5; 36, 14; Ievaal [1Paral.] 14, 5; Ievaar [2Reg.] 5, 16; Ievdan [1Paral.] 4, 3; Ievlaam [1Paral.] 6, 70; Ievlam [Jud.] 1, 27; Ievoc [Fac.] 25, 2; Ievosté [2Reg.] 2, 8; 2, 10; Ievosthé [2Reg.] 3, 7; 3, 8; 3, 14; 3, 15; 4, 1; 4,

7; 23, 8; Ievul [1Paral.] 1, 35; Ievus [1Paral.] 11, 4; 11, 5; [Ios.] 18, 16; [Jud.] 19,

10; 19, 11; Ievuséon [Fac.] 10, 16; Ievuseu [1Paral.] 1, 14; Ievusí [Ezd.] 9, 1; Ievusthé [2Reg.] 3, 11; Iexan [1Paral.] 1, 31; 1, 32; Iez [2Paral.] 34, 12; Iezaar [1Paral.] 12, 6; Iezan [Fac.] 25, 2; 25, 3; Iezar [4Reg.] 8, 29; Iezavel [3Reg.] 16, 31; 18, 4; 19, 2; 21, 11; Iezável [3Reg.] 18, 13; 21, 5; 21, 7; 21, 14; 21,

15; 21, 15; 21, 25; 22, 52; [4Reg.] 9, 10; 9, 37; Iezecheil [Iez.] 1, 3; [Sir.] 50, 9; Iezechéil [Iez.] 24, 24; Iezechia [2Paral.] 31, 20; Iezechía [1Paral.] 3, 18; 23, 19; [Ier.] 26, 19; 27, 2; Iezechíei [Ier.] 26, 18; Iezechiil [1Paral.] 12, 4; Iezehar [4Reg.] 12, 21; Iezelía [1Paral.] 8, 18; Iezer [1Paral.] 25, 4;

Page 38: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 38

Iezevuth [4Reg.] 12, 21; Iezeziil [1Paral.] 23, 19; Iezia [1Paral.] 8, 16; Ieziil [1Paral.] 12, 3; Iezílu [3Ezd.] 8, 36; Iezonía [Ier.] 40, 8; [Iez.] 8, 11; 11, 1; Iezonías [4Reg.] 24, 43; Iezrael [2Paral.] 22, 6; [3Reg.] 18, 45; 18, 46; [Ios.]

17, 16; Iezráel [1Reg.] 29, 1; [2Paral.] 22, 6; [2Reg.] 4, 4;

[4Reg.] 8, 29; 9, 10; 9, 15; 9, 16; 9, 16; 9, 17; 9, 30; 9, 36; 9, 37; 10, 6; 10, 7; 10, 11; [Jud.] 6, 33; [Os.] 1, 4;

Iezrail [1Paral.] 4, 3; Iezrí [1Paral.] 7, 3; 7, 3; Iezría [Neem.] 12, 41; Iezvaá [1Paral.] 12, 6; Iezvael [1Paral.] 9, 39; Iezví [2Reg.] 21, 16; Ifan [1Paral.] 7, 12; Igadu [Num.] 13, 8; Igaí [Est.] 3, 8; Igallá [2Reg.] 23, 36; Ighê [Est.] 3, 14; Íghê [Est.] 3, 8; Iglaal [1Paral.] 8, 7; Ihasaloth [Ios.] 19, 12; Ihasaloth-Thavor [Ios.] 19, 12; Ihiur [1Paral.] 7, 34; ii Adá [Fac.] 4, 22; ii Angheth [3Reg.] 2, 13; ii Anghíth [2Reg.] 3, 4; ii Anó [3Reg.] 12, 24; ii Asal [4Reg.] 23, 13; ii Astin [Est.] 2, 15; ii Davir [Ios.] 10, 39; ii Eglon [Ios.] 10, 37; ii Ésevon [Neem.] 9, 22; ii Esthir [Est.] 3, 11; 3, 22; 5, 7; 5, 8; 6, 6; 8, 1;

9, 1; 9, 4; [Neem.] 14, 39; 14, 47; ii Gavaá [Jud.] 20, 9; 20, 29; 20, 43; ii Gavathón [3Reg.] 15, 27; ii Ghe [Ios.] 8, 2; 8, 13; ii Helleon [Idt.] 2, 17; ii Hevron [Ios.] 10, 39; 14, 15; ii Ierihó [Ios.] 8, 2; 9, 3; 10, 1; ii Iezável [3Reg.] 19, 1; ii Iudith [Idt.] 15, 13; ii Lahis [Ios.] 10, 33; 10, 35; ii Levna [Ios.] 10, 32; 10, 39; ii Maahá [2Reg.] 3, 3; ii Madiam [Num.] 31, 3; ii Mariam [Deut.] 24, 9;

ii Melhas [Fac.] 24, 15; ii Melhol [1Reg.] 19, 17; ii Moav [Ier.] 48, 1; 48, 9; ii Naghev [Ier.] 32, 44; 33, 13; ii Noemin [Rut] 1, 3; 4, 17; ii Rahil [Fac.] 29, 12; 30, 22; 35, 24; 46, 26; ii Ramá [2Paral.] 16, 6; [3Reg.] 15, 22; [Jud.] 4, 5; ii Sefilá [Ier.] 32, 44; 33, 13; ii Sor [Iez.] 26, 15; 27, 3; 27, 3; ii Thámar [Fac.] 38, 11; 38, 13; ii Vaal [4Reg.] 21, 3; [Ier.] 2, 8; 2, 28; 7, 8; 11,

13; 11, 17; 12, 16; 19, 5; 32, 29; 32, 35; [Jud.] 2, 13; 3, 7; [Os.] 13, 1; [Sof.] 1, 4; [Tov.] 1, 5;

ii Vaalim [1Reg.] 12, 10; ii Vasan [3Reg.] 4, 19; [Ps.] 134, 11; ii Vethan [Ios.] 8, 13; ii Vethil [Jud.] 4, 5; Iiá [1Paral.] 15, 24; Iieos [1Paral.] 7, 10; Iiil [1Paral.] 8, 29; 11, 44; 23, 8; 27, 32; [2Paral.]

29, 13; 29, 14; 31, 13; 35, 8; 35, 9; Iil [1Paral.] 9, 6; Iim [1Paral.] 7, 19; Iiremmon [Neem.] 11, 29; Iisu [2Paral.] 31, 15; Iisú [3Ezd.] 5, 46; [4Reg.] 23, 8; [Neem.] 11, 26; Iisué [Ezd.] 2, 6; Iisuí [1Reg.] 14, 50; Iisus [1Mac.] 2, 55; [2Ezd.] 1, 44; 1, 50; 1, 106;

[3Ezd.] 5, 5; 5, 8; 5, 73; 5, 79; 5, 80; 5, 88; 5, 89; 6, 2; 9, 49; [Ag.] 1, 1; 1, 12; 2, 3; 2, 5; [Deut.] 1, 38; 31, 14; 31, 14; 32, 44; 34, 9; [Ezd.] 2, 2; 3, 2; 3, 8; 3, 9; 4, 3; 5, 2; 8, 32; [Ieş.] 17, 10; 17, 13; 24, 13; 32, 16; [Ios.] 1, 10; 1, 12; 2, 1; 2, 23; 2, 24; 3, 1; 3, 5; 3, 6; 3, 7; 3, 9; 4, 4; 4, 9; 4, 10; 4, 14; 4, 17; 4, 20; 5, 3; 5, 4; 5, 5; 5, 7; 5, 13; 5, 13; 5, 14; 5, 15; 5, 15; 6, 2; 6, 7; 6, 7; 6, 10; 6, 12; 6, 16; 6, 21; 6, 22; 6, 25; 6, 25; 6, 26; 6, 27; 7, 2; 7, 3; 7, 6; 7, 6; 7, 7; 7, 10; 7, 16; 7, 19; 7, 22; 7, 23; 7, 24; 7, 25; 8, 1; 8, 3; 8, 3; 8, 9; 8, 9; 8, 10; 8, 13; 8, 15; 8, 18; 8, 18; 8, 21; 8, 23; 8, 24; 8, 26; 8, 28; 8, 29; 8, 30; 8, 32; 8, 34; 8, 35; 9, 2; 9, 6; 9, 6; 9, 8; 9, 8; 9, 15; 9, 22; 9, 26; 9, 27; 10, 1; 10, 1; 10, 4; 10, 6; 10, 7; 10, 8; 10, 9; 10, 9; 10, 12; 10, 12; 10, 15; 10, 18; 10, 20; 10, 21; 10, 22; 10, 24; 10, 24; 10, 25; 10, 26; 10, 27; 10, 29; 10, 31; 10, 33; 10, 34; 10, 36; 10, 38; 10, 40; 10, 40; 10, 42; 10, 42; 11, 6; 11, 7; 11, 9; 11, 10; 11, 12; 11, 13; 11, 15; 11, 16; 11, 18; 11, 21; 11, 21; 11, 23; 11, 23; 12, 7; 12, 7; 13, 1; 13, 1; 14, 1; 14, 6; 14, 13; 15, 13; 17, 15; 17, 17; 18, 3; 18, 8; 18, 9; 18, 10; 18, 11; 19, 51; 21, 1; 21, 12; 21, 42; 21, 42; 21, 42; 22, 1; 22, 6; 22, 6; 22, 7; 22, 34; 23, 1; 23, 2; 24, 1; 24, 2; 24, 19; 24, 21; 24, 22; 24, 24;

Page 39: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 39

24, 25; 24, 26; 24, 27; 24, 28; 24, 29; 24, 31; 24, 31; [Jud.] 2, 6; 2, 7; 2, 8; 2, 21; [Neem.] 7, 7; 7, 11; 9, 4; 9, 5; 10, 9; 12, 1; 12, 7; 12, 8; 12, 10; 12, 24; [Num.] 11, 28; 12, 26; 13, 17; 14, 6; 14, 30; 14, 38; 26, 65; 27, 18; 32, 12; 32, 28; 34, 17; [Sir.] 1, 1; 1, 1; 1, 1; 1, 2; 47, 1; 50, 14; 51, 29; [Zah.] 3, 1; 3, 3; 3, 7; 3, 8;

Iiu [2Paral.] 19, 2; 19, 2; 22, 8; 22, 9; Iiú [1Paral.] 4, 35; [2Paral.] 22, 7; 22, 8; 22, 9;

25, 17; [3Reg.] 19, 17; 19, 17; [4Reg.] 9, 2; 9, 5; 9, 11; 9, 12; 9, 13; 9, 14; 9, 15; 9, 16; 9, 17; 9, 18; 9, 19; 9, 20; 9, 21; 9, 22; 9, 22; 9, 22; 9, 24; 9, 25; 9, 27; 9, 30; 9, 31; 9, 34; 10, 1; 10, 5; 10, 6; 10, 11; 10, 13; 10, 15; 10, 15; 10, 18; 10, 18; 10, 19; 10, 20; 10, 21; 10, 22; 10, 23; 10, 23; 10, 24; 10, 25; 10, 28; 10, 29; 10, 30; 10, 31; 10, 34; 10, 35; 10, 36; 12, 1; 15, 12;

Iiud [1Paral.] 7, 37; Iivus [Ios.] 18, 28; Ila [1Paral.] 4, 15; Ilá [1Paral.] 1, 52; [1Reg.] 21, 9; [3Ezd.] 9, 27; [3Reg.]

16, 6; 16, 8; 16, 14; [Neem.] 7, 47; Ilacan [1Paral.] 1, 42; Ilam [1Paral.] 7, 17; 7, 17; [3Ezd.] 5, 14; [Neem.]

7, 12; 10, 14; Ilamaê [Neem.] 7, 34; Ilamar [Ezd.] 2, 31; Ilas [Fac.] 36, 41; Ilasá [Ezd.] 10, 22; Ilí [1Paral.] 11, 29; [1Reg.] 1, 3; 1, 9; 1, 12; 1, 13;

1, 14; 1, 17; 1, 25; 2, 20; 2, 22; 2, 27; 3, 1; 3, 2; 3, 5; 3, 6; 3, 8; 3, 8; 3, 9; 3, 16; 3, 18; 3, 21; 4, 13; 4, 14; 4, 15; 4, 16; 4, 16; 4, 16; 14, 3;

Ilía [Ezd.] 10, 26; [Mal.] 4, 5; Ilías [1Paral.] 8, 27; Ilie [3Reg.] 17, 23; 18, 1; 18, 21; Ilíe [1Mac.] 2, 58; [2Paral.] 21, 12; [3Reg.] 17, 1;

17, 2; 17, 5; 17, 8; 17, 10; 17, 11; 17, 13; 17, 15; 17, 18; 17, 19; 17, 20; 17, 23; 18, 2; 18, 7; 18, 7; 18, 8; 18, 8; 18, 11; 18, 14; 18, 15; 18, 17; 18, 17; 18, 18; 18, 21; 18, 22; 18, 25; 18, 27; 18, 29; 18, 30; 18, 31; 18, 35; 18, 36; 18, 40; 18, 40; 18, 41; 18, 42; 18, 43; 18, 46; 19, 1; 19, 2; 19, 2; 19, 3; 19, 6; 19, 9; 19, 10; 19, 13; 19, 13; 19, 14; 19, 19; [Sir.] 49, 1; 49, 12; 49, 4;

Iliódor [2Mac.] 3, 7; 3, 8; 3, 13; 3, 32; 3, 23; 3, 25; 3, 31; 3, 33; 3, 35; 3, 37; 3, 40; 4, 1; 5, 18;

Iliu [4Reg.] 1, 3; Iliú [3Reg.] 1, 17; 21, 17; 21, 20; [4Reg.] 1, 4; 1,

7; 1, 8; 1, 9; 1, 10; 1, 12; 1, 15; 1, 15; 1, 16; 2, 1; 2, 1; 2, 2; 2, 4; 2, 8; 2, 9; 2, 10; 2, 11; 2, 15; 10, 17;

Iliupóleos [Ieş.] 1, 11; Illam [1Paral.] 8, 24;

Iló [Ios.] 21, 15; Iman [1Paral.] 1, 39; Imath [1Paral.] 13, 5; [Ier.] 49, 22; Imath [4Reg.] 14, 25; Imisúseosin [1Paral.] 4, 31; Immim [Neem.] 7, 59; Imníei [1Mac.] 4, 14; In [1Paral.] 4, 32; Inaim [Ios.] 15, 34; Inalad [Neem.] 10, 9; Inam [Neem.] 10, 26; Inaúm [Neem.] 7, 7; Indía [3Ezd.] 3, 2; [Est.] 2, 1; 4, 13; [Neem.] 14,

9; 14, 49; Indíei [1Mac.] 8, 8; Indíia [Est.] 4, 12; 9, 9; 9, 12; Ingaddí [Ios.] 15, 62; Inganim [Ios.] 19, 21; Inia [1Paral.] 25, 9; Innada [Ios.] 19, 21; Ioá [1Paral.] 26, 4; [2Reg.] 21, 11; [Neem.] 12, 22; Ioachim [1Paral.] 3, 15; 3, 16; 9, 10; [2Ezd.] 1,

15; 1, 16; [2Paral.] 36, 4; 36, 5; 36, 5; 36, 8; 36, 8; [3Ezd.] 1, 38; 1, 39; 1, 40; 1, 44; 5, 5; [4Reg.] 23, 34; 23, 35; 23, 36; 24, 5; 24, 6; 24, 8; 24, 12; 24, 19; [Dan.] 1, 2; [Deut.] 10, 6; [Idt.] 4, 5; 4, 6; 4, 12; 15, 9; [Ier.] 22, 18; 22, 24; 26, 1; 26, 1; 26, 21; 35, 1; 36, 9; 36, 28; 36, 30; 36, 32; 37, 1; 52, 25; [Iez.] 1, 2; [Neem.] 12, 10; 12, 10; 12, 12; [Sus.] 1, 1; 1, 4; 1, 7; 1, 27; 1, 63; [Var.] 1, 4;

Ioad [Neem.] 11, 7; Ioadá [Neem.] 12, 22; Ioadad [2Paral.] 29, 12; Ioadam [2Paral.] 29, 12; Ioádanos [3Ezd.] 9, 19; Ioadim [4Reg.] 14, 2; Ioah [Is.] 36, 3; 36, 11; 36, 22; Ioahá [2Paral.] 29, 13; Ioáhal [Ier.] 38, 1; Ioahan [1Paral.] 5, 13; Ioáhas [2Ezd.] 1, 14; [Ier.] 37, 3; Ioahaz [3Ezd.] 1, 34; Ioáhaz [2Paral.] 21, 17; 36, 1; 36, 2; 36, 2; 36, 4;

[4Reg.] 10, 35; 13, 1; 13, 4; 13, 8; 13, 9; 23, 30; 23, 31; 23, 34;

Ioahim [Var.] 1, 2; Ioan [1Mac.] 9, 36; 9, 38; 16, 1; 16, 2; 16, 9; 16,

9; [2Mac.] 4, 11; 11, 17; Ioán [1Mac.] 13, 54; 16, 19; Ioaná [3Mac.] 6, 8; Ioanadav [2Reg.] 13, 35; [Ier.] 35, 6; 35, 10; Ioanan [Ier.] 40, 8; 40, 13; 40, 15; 40, 16; 41, 11;

41, 14; 42, 8; [Neem.] 12, 22; 12, 41;

Page 40: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 40

Ioánan [Ier.] 43, 2; 43, 4; 43, 5; Ioanathan [Jud.] 18, 30; Ioanáthan [1Reg.] 13, 2; 13, 22; 13, 22; 14, 1;

14, 3; 14, 4; 14, 12; 14, 13; 14, 21; 14, 27; 14, 29; 14, 41; 14, 41; 14, 43; 14, 44;

Ioánis [3Ezd.] 8, 43; Ioannan [1Mac.] 2, 2; Ioánnis [3Ezd.] 9, 29; Ioarim [1Paral.] 9, 10; [Neem.] 11, 5; 11, 10; Ioariv [1Mac.] 2, 1; Ioas [1Paral.] 3, 11; 12, 3; 4, 22; 8, 10; 23, 10;

23, 11; 27, 28; 27, 31; [2Paral.] 18, 25; 22, 11; 24, 1; 24, 2; 24, 22; 25, 17; 25, 18; 25, 20; 25, 21; 25, 23; 25, 25; 34, 8; [3Reg.] 22, 26; [4Reg.] 11, 2; 11, 21; 12, 1; 12, 2; 12, 4; 12, 6; 12, 7; 12, 18; 12, 20; 13, 9; 13, 10; 13, 13; 13, 13; 13, 14; 13, 16; 13, 25; 13, 25; 14, 1; 14, 3; 14, 8; 14, 9; 14, 13; 14, 15; 14, 16; 14, 17; 18, 18; 18, 26; 18, 37; [Jud.] 6, 30; 7, 14; [Os.] 1, 1;

Ioasafath [2Reg.] 20, 24; Ioatham [1Paral.] 2, 47; 3, 12; 5, 17; [4Reg.] 15,

5; 15, 7; 15, 38; [Is.] 7, 1; [Jud.] 9, 5; [Os.] 1, 1; Ioátham [2Paral.] 27, 6; 27, 7; 27, 9; [Jud.] 9, 21; Ioav [1Paral.] 1, 23; 2, 16; 7, 8; 11, 6; 11, 8; 11,

26; 17, 12; 18, 15; 19, 8; 19, 10; 19, 14; 19, 15; 19, 15; 20, 1; 20, 1; 21, 2; 21, 3; 21, 4; 21, 4; 21, 5; 21, 6; 27, 24; 27, 34; [1Reg.] 26, 6; [2Reg.] 2, 13; 2, 14; 2, 14; 2, 18; 2, 22; 2, 23; 2, 24; 2, 26; 2, 27; 2, 28; 2, 30; 2, 32; 3, 23; 3, 24; 3, 26; 3, 27; 3, 30; 3, 31; 8, 16; 10, 7; 10, 9; 10, 13; 10, 14; 11, 1; 11, 6; 11, 6; 11, 7; 11, 11; 11, 14; 11, 16; 11, 17; 11, 18; 11, 22; 11, 22; 12, 26; 12, 27; 14, 1; 14, 2; 14, 3; 14, 19; 14, 20; 14, 21; 14, 22; 14, 22; 14, 23; 14, 29; 14, 31; 14, 32; 14, 33; 17, 25; 18, 2; 18, 11; 18, 12; 18, 14; 18, 14; 18, 16; 18, 16; 18, 17; 18, 20; 18, 21; 18, 22; 18, 22; 18, 23; 18, 29; 19, 5; 19, 13; 20, 7; 20, 8; 20, 9; 20, 10; 20, 10; 20, 11; 20, 15; 20, 16; 20, 17; 20, 17; 20, 20; 20, 21; 20, 22; 20, 22; 20, 23; 21, 11; 23, 18; 24, 2; 24, 3; 24, 4; 24, 4; 24, 9; [3Ezd.] 8, 40; [3Reg.] 1, 7; 1, 19; 1, 41; 2, 5; 2, 28; 2, 28; 2, 28; 2, 29; 2, 29; 2, 29; 2, 30; 2, 30; 2, 30; 2, 31; 11, 15; 11, 16; 11, 21; [Ezd.] 2, 6; 8, 9; [Neem.] 7, 11; [Ps.] 59, 0;

Ioavid [1Reg.] 14, 3; Ioázavdos [3Ezd.] 9, 49; Iochim [1Paral.] 4, 22; Iodá [1Paral.] 8, 36; 8, 36; 9, 42; 9, 42; [3Ezd.] 5,

80; Iodad [1Paral.] 12, 27; Iodae [4Reg.] 11, 17; Iodaé [1Paral.] 9, 10; 11, 22; 27, 34; [2Paral.] 23,

1; 23, 8; 23, 8; 23, 9; 23, 11; 23, 14; 23, 14; 23, 16; 23, 18; 24, 3; 24, 6; 24, 12; 24, 14; 24, 15; 24, 25;

[2Reg.] 23, 22; [3Reg.] 2, 30; [4Reg.] 11, 4; 11, 4; 11, 9; 11, 9; 11, 15; 12, 2; 12, 7; 12, 9; [Neem.] 7, 39; 12, 8; 12, 10; 12, 11;

Iodáe [1Paral.] 11, 24; Iodaen [2Paral.] 25, 1; Iodisé [Ier.] 29, 21; Ioduia [1Paral.] 5, 24; Iohanan [1Paral.] 3, 15; Iohaveth [Ieş.] 6, 20; Iohavéth [Num.] 26, 59; Ioián [1Paral.] 1, 5; 1, 7; [Iez.] 27, 19; Ioían [Fac.] 10, 2; Ioiariv [Neem.] 12, 6; Ioicam [Fac.] 36, 27; Ioil [1Paral.] 3, 22; 4, 35; 5, 7; 5, 8; 5, 12; 6, 28;

6, 33; 7, 3; 11, 38; 15, 7; 15, 11; 23, 8; 26, 22; 27, 21; [1Reg.] 8, 2; [2Paral.] 29, 12; [Ezd.] 10, 21; 10, 43; [Ioil] 1, 1; [Neem.] 11, 9;

Ioilá [1Paral.] 12, 7; Iolá [1Paral.] 6, 21; Iomam [1Paral.] 4, 19; Ion [Iona] 1, 1; 1, 3; 1, 5; 1, 7; 1, 12; 2, 1; 2, 1;

2, 2; 2, 11; 3, 3; 3, 4; 4, 1; 4, 7; Iona [Iona] 3, 1; Ioná [3Ezd.] 9, 23; [4Reg.] 14, 25; [Iona] 1, 15; 4,

6; 4, 10; [Tov.] 14, 4; 14, 11; Ionadav [2Reg.] 13, 3; 13, 5; 13, 32; [4Reg.] 10,

15; 10, 15; 10, 23; [Ps.] 70, 0; Ionan [1Paral.] 3, 23; 6, 9; 12, 4; 12, 12; [2Paral.]

17, 15; 23, 1; [4Reg.] 24, 43; [Ezd.] 8, 12; 10, 28; [Ier.] 41, 13; 41, 16; 42, 1; [Neem.] 12, 13; 12, 23;

Ionas [1Paral.] 6, 10; Ionath [2Mac.] 1, 23; Ionathan [1Mac.] 5, 55; 13, 12; [1Paral.] 20, 6;

27, 25; 27, 32; [1Reg.] 19, 7; [2Paral.] 26, 21; [2Reg.] 2, 5; [Ezd.] 10, 15; [Neem.] 6, 18;

Ionáthan [1Mac.] 2, 5; 5, 17; 5, 24; 9, 19; 9, 31; 9, 33; 9, 40; 9, 44; 9, 47; 9, 48; 9, 58; 9, 60; 9, 62; 9, 65; 9, 70; 9, 73; 9, 73; 10, 3; 10, 7; 10, 10; 10, 18; 10, 21; 10, 46; 10, 62; 10, 69; 10, 74; 10, 76; 10, 78; 10, 80; 10, 81; 10, 84; 10, 86; 10, 87; 10, 88; 11, 5; 11, 6; 11, 7; 11, 20; 11, 21; 11, 23; 11, 41; 11, 42; 11, 44; 11, 60; 11, 62; 11, 63; 11, 67; 11, 70; 11, 71; 11, 74; 12, 1; 12, 3; 12, 5; 12, 6; 12, 24; 12, 27; 12, 28; 12, 29; 12, 30; 12, 31; 12, 35; 12, 40; 12, 40; 12, 41; 12, 44; 12, 48; 12, 49; 12, 50; 12, 52; 13, 8; 13, 11; 13, 14; 13, 15; 13, 19; 13, 23; 14, 16; 14, 18; 14, 30; [1Paral.] 2, 32; 8, 33; 8, 34; 9, 39; 10, 2; 11, 34; 26, 3; [1Reg.] 13, 3; 13, 16; 14, 6; 14, 8; 14, 12; 14, 14; 14, 17; 14, 40; 14, 50; 18, 1; 18, 1; 18, 3; 18, 3; 19, 1; 19, 2; 19, 2; 19, 2; 19, 4; 19, 7; 20, 2; 20, 3; 20, 4; 20, 5; 20, 9; 20, 10; 20, 11; 20, 12; 20, 17; 20, 18; 20, 25; 20, 27; 20, 28; 20, 30;

Page 41: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 41

20, 32; 20, 33; 20, 33; 20, 34; 20, 35; 20, 37; 20, 37; 20, 38; 20, 39; 20, 40; 20, 42; 20, 42; 23, 16; 23, 18; 31, 2; [2Ezd.] 1, 82; [2Mac.] 8, 22; [2Paral.] 17, 8; [2Reg.] 1, 4; 1, 5; 1, 12; 1, 17; 1, 23; 1, 25; 1, 26; 4, 4; 4, 10; 5, 16; 9, 1; 9, 7; 15, 27; 15, 36; 17, 17; 17, 20; 21, 21; [3Reg.] 1, 42; 1, 43; 4, 3; [Ier.] 36, 12; 36, 25; [Neem.] 12, 11; 12, 11; 12, 14; 12, 18; 12, 21; [Tov.] 5, 14;

Ionáthas [1Mac.] 10, 66; [3Ezd.] 9, 14; Ióppa [1Mac.] 10, 75; 10, 75; 11, 6; 12, 33; 13,

11; 14, 5; 14, 34; 15, 35; [2Mac.] 4, 21; [Ios.] 19, 46; Ióppei [1Mac.] 15, 28; Ioppí [Iona] 1, 3; Ióppii [1Mac.] 10, 76; [2Paral.] 2, 16; [3Ezd.] 5,

78; [Ezd.] 3, 7; Iorá [1Paral.] 5, 13; [Ezd.] 2, 18; Ioram [1Paral.] 4, 14; 12, 7; 26, 25; [2Paral.] 17,

8; 21, 1; 21, 4; 21, 5; 21, 9; 21, 16; 22, 5; 22, 5; 22, 6; 22, 6; 22, 7; 22, 7; 22, 8; 22, 11; [3Ezd.] 1, 9; [3Reg.] 16, 22; 16, 28; 22, 50; [4Reg.] 1, 17; 1, 18; 3, 1; 3, 6; 8, 16; 8, 21; 8, 23; 8, 24; 8, 28; 8, 28; 8, 29; 8, 29; 9, 14; 9, 14; 9, 15; 9, 16; 9, 17; 9, 21; 9, 21; 9, 22; 9, 23; 9, 24; 11, 2;

Iordan [1Mac.] 9, 34; 9, 48; [1Paral.] 6, 78; 12, 37; 26, 30; [1Reg.] 31, 7; [2Reg.] 19, 15; 19, 36; 20, 2; [3Reg.] 2, 8; [4Reg.] 2, 6; 2, 7; 2, 16; 5, 10; 5, 14; 6, 2; 6, 4; 7, 15; 10, 33; [Deut.] 1, 1; 1, 5; 3, 8; 3, 20; 3, 25; 4, 41; 4, 46; 4, 47; 4, 49; 11, 30; 31, 4; 34, 8; [Fac.] 50, 10; 50, 11; [Idt.] 1, 8; [Ier.] 50, 44; [Ios.] 1, 15; 2, 7; 2, 10; 3, 1; 3, 8; 3, 15; 4, 9; 4, 10; 4, 16; 4, 17; 4, 19; 4, 20; 5, 1; 5, 1; 7, 7; 7, 7; 9, 1; 9, 10; 12, 1; 12, 7; 13, 7; 13, 8; 13, 14; 13, 27; 13, 32; 14, 2; 16, 7; 17, 5; 18, 7; 18, 12; 20, 8; 21, 36; 22, 4; 22, 7; 22, 10; 22, 25; 23, 4; 24, 8; [Is.] 9, 1; [Jud.] 5, 17; 7, 25; 8, 4; 10, 8; 11, 13; 11, 22; 11, 26; [Num.] 22, 1; 26, 3; 26, 63; 31, 12; 32, 19; 32, 19; 32, 32; 33, 48; 33, 49; 33, 50; 34, 12; 34, 15; 35, 1; 35, 14; 36, 12;

Iordane [Ps.] 113, 5; Iordanul [Deut.] 2, 29; 4, 21; 4, 26; 9, 1; [Num.]

35, 10; [Ps.] 113, 3; Iordánul [1Mac.] 5, 24; 5, 52; 9, 48; [1Paral.] 12,

15; 19, 17; [1Reg.] 13, 7; [2Reg.] 2, 29; 10, 17; 17, 22; 17, 22; 17, 24; 19, 15; 19, 17; 19, 18; 19, 31; 19, 31; 19, 41; 19, 39; 24, 5; [4Reg.] 5, 12; [Deut.] 3, 17; 3, 27; 4, 22; 11, 8; 11, 31; 12, 10; 27, 2; 27, 3; 27, 4; 27, 12; 28, 1; 30, 18; 31, 2; 31, 13; 32, 47; [Fac.] 32, 10; [Idt.] 5, 14; [Iez.] 47, 19; [Ios.] 1, 2; 1, 11; 3, 11; 3, 14; 3, 17; 4, 1; 4, 22; 13, 23; 13, 27; 16, 1; 18, 20; 19, 22; 19, 33; 19, 34; 24, 11; [Iov] 40, 18; [Jud.] 7, 24; 7, 24; 10, 9; [Num.] 32, 5; 32, 21; 32, 29; 33, 51; [Sir.] 25, 27;

Iordanului [3Reg.] 17, 3; 17, 5; [4Reg.] 2, 13; [Jud.] 3, 28;

Iordánului [1Mac.] 9, 42; 9, 43; 9, 45; [2Paral.] 4, 17; [3Reg.] 7, 46; [Fac.] 13, 10; 13, 11; [Ier.] 12, 5; 49, 18; [Ios.] 3, 8; 3, 13; 3, 13; 3, 15; 3, 17; 4, 3; 4, 5; 4, 7; 4, 7; 4, 8; 4, 18; 4, 18; 4, 23; 15, 5; 18, 19; [Jud.] 12, 5; 12, 6; [Num.] 13, 30; [Ps.] 41, 8; [Zah.] 11, 3;

Iórivon [3Ezd.] 8, 47; Iorivos [3Ezd.] 9, 19; Iosafat [1Paral.] 3, 10; 15, 24; 18, 15; [2Paral.]

17, 1; 17, 1; 17, 3; 17, 10; 17, 12; 18, 3; 18, 4; 18, 6; 18, 7; 18, 7; 18, 9; 18, 17; 18, 28; 18, 29; 18, 31; 18, 31; 19, 1; 19, 4; 19, 8; 20, 1; 20, 3; 20, 5; 20, 16; 20, 19; 20, 21; 20, 26; 20, 28; 20, 32; 20, 38; 21, 1; 23, 1; [2Reg.] 8, 16; [3Reg.] 4, 17; 15, 24; 16, 28; 16, 28; 16, 28; 16, 28; 16, 28; 16, 28; 16, 28; 22, 2; 22, 4; 22, 4; 22, 5; 22, 7; 22, 8; 22, 8; 22, 10; 22, 18; 22, 29; 22, 30; 22, 32; 22, 32; 22, 41; 22, 41; 22, 44; 22, 45; 22, 47; 22, 49; 22, 50; [4Reg.] 3, 7; 3, 11; 3, 12; 3, 12; 9, 2; 12, 18; [Ioil] 3, 2;

Iosafath [1Paral.] 12, 20; Iosávados [3Ezd.] 8, 65; 9, 29; Iosaveé [4Reg.] 11, 2; Iosaveth [2Paral.] 22, 11; 22, 11; Iosê [Neem.] 11, 7; Iosedec [1Paral.] 6, 14; 6, 15; [Sir.] 50, 14; Iosefíei [Ezd.] 8, 10; Iosia [1Paral.] 3, 14; [4Reg.] 21, 24; 22, 9; Iosía [1Paral.] 25, 15; 26, 25; [2Paral.] 24, 24; 33,

25; 34, 1; 34, 33; 35, 1; 35, 7; 35, 18; 35, 20; 35, 20; 35, 20; 35, 22; 35, 23; 35, 24; 35, 25; 35, 25; 36, 4; [2Ezd.] 1, 1; [3Ezd.] 1, 1; 1, 7; 1, 16; 1, 19; 1, 20; 1, 24; 1, 27; 1, 28; 1, 30; 1, 30; 1, 34; [3Reg.] 13, 2; [4Reg.] 21, 26; 22, 1; 23, 16; 23, 24; 23, 29; [Ier.] 22, 11; [Sir.] 50, 5;

Iosias [1Paral.] 4, 34; 7, 3; Iosías [4Reg.] 23, 16; 23, 19; Iosié [1Paral.] 7, 27; Iosiei [2Paral.] 35, 16; Iosíei [2Ezd.] 1, 13; [1Paral.] 3, 15; [2Paral.] 35,

19; 36, 1; 36, 4; [3Ezd.] 1, 21; 1, 32; [4Reg.] 22, 3; 23, 28; 23, 30; 23, 34; [Ier.] 1, 2; 1, 3; 1, 3; 3, 6; 22, 11; 22, 18; 25, 1; 25, 3; 36, 1; 36, 2; 37, 1; 45, 1; [Sir.] 50, 1; [Sof.] 1, 1; [Var.] 1, 4; [Zah.] 6, 10;

Iosif [1Mac.] 2, 53; 5, 56; [1Paral.] 2, 2; 5, 1; 25, 1; [2Mac.] 10, 19; [3Reg.] 12, 24; [Am.] 5, 6; 6, 6; [Deut.] 27, 12; [Ezd.] 10, 42; [Fac.] 30, 24; 30, 25; 35, 24; 37, 1; 37, 2; 37, 4; 37, 11; 37, 16; 37, 22; 37, 22; 37, 27; 37, 27; 37, 28; 37, 32; 37, 35; 39, 1; 39, 2; 39, 4; 39, 5; 39, 6; 39, 7; 39, 11; 39, 21; 40, 3; 40, 4; 40, 6; 40, 8; 40, 12; 40, 18; 40, 22; 40, 23; 41, 14; 41, 15; 41, 16; 41, 25; 41, 49; 41, 51; 41, 54;

Page 42: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 42

41, 56; 41, 57; 41, 58; 42, 6; 42, 7; 42, 8; 42, 9; 42, 14; 42, 23; 42, 24; 42, 25; 42, 36; 43, 16; 43, 17; 43, 25; 43, 26; 43, 29; 43, 30; 44, 1; 44, 4; 44, 14; 44, 15; 44, 17; 45, 1; 45, 1; 45, 2; 45, 3; 45, 4; 45, 4; 45, 9; 45, 17; 45, 21; 45, 24; 45, 26; 45, 27; 45, 27; 46, 4; 46, 5; 46, 19; 46, 20; 46, 29; 46, 30; 46, 31; 46, 32; 47, 1; 47, 11; 47, 12; 47, 14; 47, 14; 47, 15; 47, 16; 47, 17; 47, 17; 47, 20; 47, 22; 47, 23; 47, 29; 48, 2; 48, 11; 48, 12; 48, 12; 48, 17; 48, 17; 48, 18; 49, 22; 50, 1; 50, 2; 50, 4; 50, 7; 50, 14; 50, 15; 50, 15; 50, 17; 50, 19; 50, 22; 50, 22; 50, 23; 50, 24; 50, 25; 50, 26; [Idt.] 8, 1; [Ieş.] 1, 4; 1, 6; 1, 8; 13, 19; [Iez.] 37, 16; 37, 19; 48, 32; [Ios.] 16, 1; 17, 17; 18, 11; [Iosip] 2, 2; 18, 11; [Neem.] 12, 14; [Num.] 26, 37; 32, 33; 34, 23; 36, 1; 36, 5; 36, 11; [Ps.] 76, 14; 79, 1; 80, 4; 104, 17; [Sir.] 50, 17;

Iósif [2Mac.] 8, 22; [Fac.] 33, 2; 33, 7; 41, 46; 41, 47; 45, 28; 47, 7; 48, 8; [Num.] 1, 32;

Iósifos [1Mac.] 5, 60; [3Ezd.] 9, 35; Iosíia [2Ezd.] 1, 2; [4Reg.] 23, 34; Iosvaal [1Paral.] 11, 11; Iotham [2Paral.] 26, 23; 27, 1; [4Reg.] 15, 36; Iothásufos [3Ezd.] 9, 44; Iothav [Num.] 10, 29; Ióthor [Ieş.] 2, 16; Iothor [Ieş.] 4, 18; 4, 18; 18, 1; 18, 2; 18, 5; 18,

6; 18, 9; 18, 9; 18, 12; 18, 14; Iov [Iez.] 14, 14; 14, 20; [Iov] 1, 1; 1, 5; 1, 5; 1,

6; 1, 8; 1, 9; 1, 14; 1, 16; 1, 17; 1, 18; 1, 20; 1, 22; 2, 3; 2, 7; 2, 10; 3, 1; 6, 1; 9, 1; 12, 1; 16, 1; 19, 1; 21, 1; 23, 1; 26, 1; 27, 1; 29, 1; 31, 40; 32, 1; 32, 2; 33, 1; 33, 31; 34, 5; 34, 7; 34, 35; 34, 36; 35, 16; 37, 14; 39, 33; 42, 1; 42, 7; 42, 8; 42, 8; 42, 8; 42, 9; 42, 10; 42, 15; 42, 15; 42, 16; 42, 16;

Iová [1Paral.] 7, 34; Iovac [Fac.] 36, 33; 36, 34; Ioval [Iov] 42, 16; Iovav [1Paral.] 1, 44; 1, 45; 8, 9; 8, 18; [Fac.] 10,

29; [Ios.] 11, 1; [Iov] 42, 16; Iovil [Fac.] 4, 19; Iovor [1Paral.] 5, 26; Iovthí [1Paral.] 24, 27; Iozadav [1Paral.] 26, 4; Iozáe [1Paral.] 11, 45; Iozavad [1Paral.] 12, 20; [2Paral.] 17, 18; 31, 13;

35, 9; [Ezd.] 8, 32; 10, 22; 10, 23; Iozavadan [Neem.] 8, 9; Iozavádos [3Ezd.] 9, 23; Iozavath [1Paral.] 12, 4; [Neem.] 11, 16; Iozaved [2Paral.] 24, 26; Ir [1Paral.] 2, 3; 2, 3; 4, 21; [Fac.] 38, 3; 38, 7;

46, 12; 46, 12; [Num.] 21, 15; 26, 19; 26, 19; Irá [1Paral.] 11, 40; [Neem.] 7, 10;

Iráe [Neem.] 6, 18; Iraf [Fac.] 38, 12; Iralaá [1Paral.] 4, 15; Iram [Ezd.] 2, 32; 10, 21; [Neem.] 3, 11; 7, 35; 7,

42; 10, 5; Iras [2Reg.] 20, 26; 23, 26; 23, 38; [Fac.] 38, 1; Irem [Ezd.] 2, 39; Irón [Neem.] 7, 61; Iróth [Num.] 33, 7; 33, 8; Irsail [1Paral.] 8, 27; Irú [1Paral.] 4, 15; Isaac [1Paral.] 1, 28; 1, 34; 8, 25; 29, 18; [2Mac.]

1, 2; [2Paral.] 30, 6; [4Reg.] 13, 23; [Cînt. trei tin.] 1, 8; [Deut.] 9, 27; [Fac.] 21, 4; 21, 8; 21, 9; 21, 12; 22, 2; 22, 3; 22, 6; 22, 7; 22, 9; 22, 13; 24, 3; 24, 4; 24, 7; 24, 62; 24, 63; 24, 64; 25, 11; 25, 11; 25, 19; 25, 20; 25, 21; 25, 26; 26, 1; 26, 6; 26, 8; 26, 9; 26, 9; 26, 12; 26, 16; 26, 17; 26, 18; 26, 31; 26, 35; 27, 1; 27, 5; 27, 20; 27, 33; 27, 37; 27, 46; 28, 1; 28, 5; 28, 6; 31, 18; 32, 9; 35, 27; 35, 27; 36, 44; 48, 15; 48, 16; 49, 31; 50, 24; [Idt.] 8, 23; [Ieş.] 2, 25; 6, 3; 32, 12; [Iosip] 13, 12; 13, 17; 16, 20; 16, 25; 18, 11; [Sir.] 45, 25; [Tov.] 4, 14;

Isáac [Fac.] 17, 19; 17, 21; 21, 3; 21, 5; 21, 10; 24, 67; 24, 67; 25, 6; 25, 9; 25, 29; 26, 27; 27, 21; 27, 22; 27, 26; 27, 30; 27, 32; 27, 39; 27, 39; [Ios.] 24, 3;

Isaar [1Paral.] 6, 2; 6, 18; 6, 22; [Ieş.] 6, 18; Isaf [1Paral.] 1, 34; [3Ezd.] 5, 53; [Fac.] 27, 42;

28, 6; 28, 8; [Idt.] 7, 7; 7, 15; Isahar [Ieş.] 1, 3; [2Paral.] 30, 18; Isáhar [3Reg.] 4, 17; [Deut.] 27, 12; [Fac.] 30, 18;

35, 23; 49, 14; [Ios.] 19, 23; 21, 6; [Jud.] 5, 15; [Num.] 1, 28; 2, 5; 7, 18; 34, 26;

Isaía [2Paral.] 26, 22; 32, 20; [4Reg.] 19, 2; 19, 5; 19, 20; 20, 1; 20, 4; 20, 7; 20, 8; 20, 9; 20, 11; 20, 14; 20, 16; 20, 19; [Ezd.] 8, 7; 8, 19; [Is.] 1, 1; 2, 1; 7, 3; 13, 1; 20, 2; 20, 3; 37, 2; 37, 5; 37, 6; 37, 21; 38, 1; 38, 4; 38, 21; 39, 3; 39, 4; 39, 5; 39, 8;

Isaíei [2Paral.] 32, 32; [Sir.] 49, 23; Isaíia [Sir.] 49, 25; Isam [Neem.] 10, 18; Isamartiim [1Paral.] 2, 53; Isamathim [1Paral.] 2, 53; Isan [1Paral.] 4, 32; Isav [1Mac.] 5, 65; [Avd.] 1, 6; 1, 8; 1, 9; [Deut.]

2, 4; 2, 5; 2, 22; [Fac.] 25, 25; 25, 27; 25, 28; 25, 29; 25, 30; 25, 31; 25, 32; 25, 33; 25, 34; 26, 34; 27, 1; 27, 5; 27, 5; 27, 6; 27, 11; 27, 19; 27, 21; 27, 24; 27, 30; 27, 32; 27, 34; 27, 36; 27, 37; 27, 38; 27, 39; 27, 41; 27, 41; 28, 9; 32, 3; 32, 4; 32, 6; 32, 8; 32, 11; 32, 17; 33, 1; 33, 4; 33, 9; 33, 15; 33, 16; 35, 29; 36, 2; 36, 5; 36, 6; 36, 8; 36, 8; 36, 10; 36, 40; 36, 43; [Ier.] 49, 9; [Ios.] 24, 4; [Mal.] 1, 2; 1, 3;

Page 43: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 43

Isdail [3Ezd.] 5, 56; Iséas [1Paral.] 25, 3; Isiá [1Paral.] 23, 20; Isía [1Paral.] 24, 25; Isíei [1Paral.] 24, 25; Ismail [1Paral.] 1, 28; 1, 29; 4, 36; 8, 38; 9, 43;

[2Paral.] 19, 11; 23, 1; [4Reg.] 24, 43; 24, 45; [Ezd.] 10, 22; [Fac.] 16, 11; 16, 15; 17, 18; 17, 20; 17, 23; 17, 25; 17, 26; 21, 11; 25, 9; 25, 13; 28, 9; [Idt.] 2, 17; [Ier.] 40, 8; 40, 13; 40, 15; 41, 1; 41, 2; 41, 6; 41, 9; 41, 9; 41, 10; 41, 11; 41, 13; 41, 15; 41, 16; 41, 18;

Ismáilos [3Ezd.] 9, 22; Ispániei [1Mac.] 8, 3; Israil [1Mac.] 1, 12; 1, 23; 1, 26; 1, 32; 1, 45; 1,

56; 1, 65; 1, 67; 2, 16; 2, 42; 2, 46; 2, 55; 3, 2; 3, 8; 3, 10; 3, 15; 3, 35; 4, 11; 4, 25; 4, 30; 4, 59; 5, 3; 5, 9; 5, 45; 5, 60; 5, 60; 5, 62; 7, 5; 7, 22; 7, 26; 9, 20; 9, 21; 9, 23; 9, 27; 9, 51; 9, 73; 10, 46; 13, 26; 14, 11; 14, 26; 16, 2; 16, 2; [1Paral.] 1, 34; 4, 10; 5, 17; 6, 49; 9, 1; 9, 1; 9, 2; 10, 1; 10, 1; 10, 7; 10, 7; 11, 1; 11, 2; 11, 2; 11, 2; 11, 3; 11, 3; 11, 10; 12, 32; 12, 38; 12, 38; 12, 40; 13, 2; 13, 2; 13, 5; 14, 2; 14, 2; 14, 8; 15, 3; 15, 14; 15, 25; 15, 28; 16, 3; 16, 4; 16, 36; 17, 5; 17, 5; 17, 7; 17, 9; 17, 21; 17, 22; 19, 10; 19, 16; 19, 17; 19, 18; 21, 1; 21, 1; 21, 2; 21, 3; 21, 4; 21, 7; 21, 12; 21, 14; 21, 14; 22, 6; 22, 10; 22, 12; 22, 13; 22, 17; 23, 1; 23, 2; 23, 25; 26, 29; 27, 16; 27, 22; 27, 23; 28, 1; 28, 4; 28, 4; 28, 5; 29, 6; 29, 21; 29, 26; 29, 27; 29, 29; [1Reg.] 1, 17; 2, 22; 2, 28; 2, 30; 2, 32; 3, 11; 3, 20; 3, 21; 4, 1; 4, 1; 4, 2; 4, 5; 4, 10; 4, 10; 4, 17; 4, 18; 4, 21; 5, 8; 5, 8; 5, 8; 5, 10; 5, 11; 5, 11; 7, 6; 7, 9; 7, 11; 7, 15; 7, 16; 7, 17; 8, 4; 8, 22; 9, 9; 9, 16; 9, 17; 9, 21; 10, 1; 10, 18; 11, 2; 11, 3; 11, 7; 11, 7; 11, 8; 11, 13; 11, 15; 12, 1; 13, 1; 13, 2; 13, 4; 13, 4; 13, 6; 13, 13; 13, 19; 14, 12; 14, 21; 14, 22; 14, 23; 14, 37; 14, 39; 14, 40; 14, 41; 14, 41; 14, 41; 14, 48; 14, 49; 15, 1; 15, 2; 15, 12; 15, 17; 15, 23; 15, 26; 15, 28; 15, 29; 15, 30; 15, 35; 16, 1; 17, 2; 17, 3; 17, 11; 17, 17; 17, 20; 17, 21; 17, 21; 17, 22; 17, 23; 17, 36; 17, 45; 17, 46; 17, 52; 17, 53; 18, 16; 18, 18; 19, 5; 23, 10; 23, 17; 24, 3; 24, 15; 24, 21; 25, 1; 25, 30; 25, 34; 25, 43; 26, 2; 26, 15; 26, 20; 27, 1; 28, 1; 28, 4; 28, 19; 28, 19; 29, 1; 29, 3; 29, 11; 31, 1; 31, 7; 31, 7; [2Ezd.] 1, 43; 1, 62; 1, 74; [2Mac.] 1, 25; 1, 26; [2Paral.] 1, 2; 1, 13; 2, 4; 2, 12; 2, 17; 5, 1; 5, 1; 5, 2; 5, 3; 5, 5; 6, 4; 6, 5; 6, 6; 6, 7; 6, 10; 6, 12; 6, 13; 6, 14; 6, 16; 6, 17; 6, 21; 6, 24; 6, 27; 6, 32; 6, 33; 7, 6; 7, 8; 7, 18; 8, 7; 8, 9; 8, 11; 9, 8; 9, 25; 9, 30; 10, 1; 10, 3; 10, 16; 10, 16; 10, 16; 10, 17; 10, 19; 11, 1; 11, 2; 11, 12; 11, 15; 11, 15; 13, 4; 13, 5; 13, 17; 15, 4; 15, 9; 15, 13; 15, 17; 16, 1; 16, 3; 16,

4; 16, 5; 16, 11; 17, 1; 18, 3; 18, 4; 18, 5; 18, 7; 18, 8; 18, 9; 18, 17; 18, 19; 18, 25; 18, 28; 18, 29; 18, 29; 18, 30; 18, 31; 18, 32; 18, 33; 19, 8; 20, 20; 20, 30; 20, 36; 21, 4; 21, 6; 21, 13; 22, 5; 23, 2; 24, 6; 24, 9; 24, 16; 25, 6; 25, 7; 25, 17; 25, 18; 25, 21; 25, 22; 25, 23; 25, 25; 25, 26; 27, 7; 28, 2; 28, 3; 28, 5; 28, 6; 28, 13; 28, 23; 28, 26; 28, 27; 29, 7; 29, 21; 29, 24; 29, 24; 29, 27; 30, 1; 30, 1; 30, 5; 30, 6; 30, 8; 30, 21; 30, 25; 30, 26; 31, 1; 31, 1; 32, 18; 32, 32; 33, 2; 33, 7; 33, 9; 33, 16; 33, 18; 33, 18; 34, 7; 34, 9; 34, 21; 34, 23; 34, 27; 34, 33; 34, 33; 35, 3; 35, 3; 35, 3; 35, 4; 35, 18; 35, 18; 35, 20; 35, 25; 35, 26; 36, 1; 36, 13; [2Reg.] 1, 3; 1, 19; 1, 24; 2, 9; 2, 9; 2, 10; 2, 17; 3, 18; 3, 21; 3, 37; 3, 38; 4, 1; 5, 1; 5, 2; 5, 2; 5, 2; 5, 3; 5, 12; 5, 17; 6, 1; 6, 20; 6, 21; 7, 7; 7, 8; 7, 10; 7, 11; 7, 23; 7, 24; 7, 26; 10, 18; 10, 19; 11, 11; 12, 7; 13, 12; 13, 13; 14, 25; 15, 6; 15, 10; 15, 13; 16, 15; 16, 18; 16, 21; 16, 22; 17, 11; 17, 13; 17, 14; 17, 24; 18, 7; 18, 17; 19, 8; 19, 10; 19, 11; 19, 22; 19, 22; 19, 40; 19, 41; 19, 42; 19, 43; 19, 43; 20, 1; 20, 2; 20, 12; 20, 13; 20, 14; 20, 19; 20, 19; 21, 5; 21, 15; 21, 17; 21, 21; 23, 1; 23, 3; 23, 3; 23, 9; 24, 1; 24, 1; 24, 4; 24, 9; 24, 15; [3Ezd.] 1, 4; 1, 5; 1, 17; 1, 18; 1, 19; 1, 22; 1, 31; 1, 50; 5, 59; 5, 63; 5, 71; 5, 73; 5, 81; 5, 82; 5, 87; 5, 89; 5, 89; 6, 1; 7, 4; 7, 6; 7, 9; 7, 13; 7, 15; 8, 8; 8, 30; 8, 57; 8, 74; 8, 94; 8, 95; 8, 98; 9, 37; 9, 37; [3Mac.] 2, 6; 2, 16; 7, 23; [3Reg.] 1, 3; 1, 30; 1, 48; 2, 4; 2, 11; 2, 15; 2, 32; 3, 28; 4, 1; 4, 7; 4, 12; 4, 20; 4, 26; 5, 13; 6, 1; 6, 1; 6, 13; 6, 13; 8, 1; 8, 1; 8, 5; 8, 14; 8, 14; 8, 15; 8, 16; 8, 17; 8, 20; 8, 20; 8, 22; 8, 23; 8, 25; 8, 25; 8, 26; 8, 28; 8, 30; 8, 32; 8, 36; 8, 41; 8, 52; 8, 55; 8, 59; 8, 62; 9, 5; 9, 5; 9, 7; 9, 7; 10, 9; 10, 9; 11, 2; 11, 9; 11, 16; 11, 25; 11, 31; 11, 32; 11, 37; 11, 39; 11, 42; 12, 2; 12, 12; 12, 16; 12, 16; 12, 16; 12, 18; 12, 19; 12, 20; 12, 20; 12, 28; 12, 33; 14, 7; 14, 7; 14, 13; 14, 14; 14, 15; 14, 15; 14, 16; 14, 16; 14, 18; 14, 19; 14, 24; 15, 9; 15, 16; 15, 17; 15, 19; 15, 25; 15, 25; 15, 26; 15, 27; 15, 30; 15, 30; 15, 31; 15, 32; 15, 34; 16, 2; 16, 2; 16, 5; 16, 8; 16, 13; 16, 14; 16, 15; 16, 16; 16, 17; 16, 19; 16, 20; 16, 21; 16, 23; 16, 26; 16, 27; 16, 28; 16, 28; 16, 28; 16, 28; 16, 29; 16, 29; 17, 1; 17, 14; 18, 17; 18, 18; 18, 20; 18, 31; 18, 31; 19, 16; 19, 18; 20, 2; 20, 4; 20, 7; 20, 11; 20, 13; 20, 20; 20, 21; 20, 22; 20, 26; 20, 27; 20, 28; 20, 28; 20, 29; 20, 31; 20, 32; 20, 38; 20, 40; 20, 41; 20, 43; 21, 1; 21, 7; 21, 18; 21, 21; 21, 22; 21, 26; 22, 1; 22, 2; 22, 3; 22, 4; 22, 5; 22, 6; 22, 7; 22, 8; 22, 10; 22, 18; 22, 19; 22, 20; 22, 26; 22, 29; 22, 30; 22, 30; 22, 32; 22, 33; 22, 34; 22, 39; 22, 41; 22, 51; 22, 51; 22, 52; 22, 53; [4Reg.] 1, 1; 1, 6; 1, 16; 1, 18; 1, 18; 1, 18; 3, 1; 3, 3; 3, 4; 3, 5; 3, 6; 3, 9; 3, 10; 3, 11; 3, 12;

Page 44: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 44

3, 13; 3, 24; 3, 24; 3, 26; 5, 4; 5, 5; 5, 8; 5, 8; 5, 15; 6, 8; 6, 9; 6, 10; 6, 11; 6, 12; 6, 23; 6, 30; 7, 6; 7, 13; 7, 14; 7, 15; 8, 12; 8, 16; 8, 18; 8, 26; 9, 3; 9, 8; 9, 12; 9, 14; 9, 21; 9, 29; 10, 21; 10, 28; 10, 29; 10, 30; 10, 31; 10, 32; 10, 32; 10, 34; 13, 1; 13, 2; 13, 3; 13, 6; 13, 8; 13, 11; 13, 12; 13, 13; 13, 14; 13, 16; 13, 18; 13, 22; 14, 1; 14, 8; 14, 9; 14, 11; 14, 12; 14, 13; 14, 15; 14, 16; 14, 17; 14, 23; 14, 25; 14, 25; 14, 28; 14, 29; 15, 1; 15, 8; 15, 9; 15, 11; 15, 13; 15, 17; 15, 18; 15, 20; 15, 21; 15, 23; 15, 24; 15, 26; 15, 27; 16, 3; 16, 5; 16, 7; 17, 2; 17, 6; 17, 8; 17, 8; 17, 13; 17, 18; 17, 19; 17, 21; 17, 23; 17, 23; 18, 1; 18, 9; 18, 10; 19, 20; 21, 3; 21, 9; 21, 12; 22, 18; 23, 13; 23, 15; 23, 19; [Am.] 1, 1; 2, 11; 4, 12; 4, 12; 5, 1; 5, 2; 5, 4; 5, 6; 5, 25; 6, 1; 6, 14; 7, 8; 7, 10; 7, 10; 7, 11; 7, 15; 7, 16; 7, 17; 8, 2; 9, 7; 9, 7; 9, 9; 9, 14; [Dan.] 9, 20; [Deut.] 1, 1; 2, 12; 3, 18; 4, 1; 4, 44; 4, 45; 5, 1; 6, 3; 6, 3; 9, 1; 10, 12; 17, 4; 17, 12; 18, 1; 19, 13; 20, 3; 21, 8; 23, 17; 25, 6; 25, 7; 25, 9; 25, 10; 26, 15; 27, 9; 27, 9; 27, 14; 29, 1; 29, 10; 31, 7; 31, 9; 31, 11; 31, 30; 32, 49; 33, 5; 33, 21; 33, 28; 33, 29; 34, 10; [Ecles.] 1, 12; [Est.] 5, 16; 5, 16; 5, 16; 5, 16; 5, 16; 11, 9; [Ezd.] 1, 3; 2, 3; 2, 70; 3, 2; 3, 10; 3, 11; 4, 1; 4, 3; 5, 1; 5, 11; 6, 14; 7, 5; 7, 10; 8, 28; [Ier.] 2, 3; 3, 11; 3, 16; 3, 20; 4, 1; 5, 11; 7, 11; 9, 14; 10, 1; 11, 3; 12, 14; 16, 1; 16, 7; 18, 6; 23, 6; 23, 13; 24, 5; 25, 15; 25, 27; 29, 4; 30, 2; 30, 3; 30, 4; 31, 2; 31, 21; 31, 27; 31, 31; 32, 14; 32, 20; 32, 28; 32, 30; 32, 36; 33, 4; 34, 9; 39, 6; 41, 9; 44, 2; 46, 26; 48, 27; 49, 1; 49, 2; 50, 17; 50, 19; 50, 20; 51, 5; [Ieş.] 1, 1; 1, 7; 1, 9; 3, 9; 3, 14; 4, 22; 4, 29; 5, 1; 5, 2; 5, 14; 5, 15; 5, 19; 6, 5; 6, 6; 6, 9; 9, 4; 9, 6; 9, 7; 12, 3; 12, 15; 12, 19; 12, 40; 12, 47; 14, 2; 14, 8; 14, 25; 14, 30; 14, 31; 16, 1; 17, 1; 17, 6; 17, 8; 17, 11; 18, 1; 18, 1; 18, 8; 19, 1; 19, 2; 19, 3; 19, 6; 24, 5; 27, 20; 28, 11; 28, 12; 28, 12; 28, 21; 30, 12; 32, 8; 34, 23; 34, 34; 40, 35; [Iez.] 3, 1; 4, 3; 5, 4; 5, 5; 6, 2; 6, 3; 6, 5; 8, 4; 8, 11; 8, 12; 9, 3; 10, 19; 10, 20; 11, 22; 12, 24; 13, 4; 14, 1; 14, 4; 14, 5; 14, 7; 14, 7; 14, 9; 18, 3; 18, 6; 18, 25; 18, 29; 18, 30; 18, 31; 20, 40; 20, 40; 20, 42; 20, 44; 25, 6; 25, 8; 25, 14; 29, 16; 33, 11; 33, 20; 33, 24; 33, 28; 34, 14; 34, 14; 34, 30; 35, 12; 35, 15; 36, 8; 36, 10; 36, 12; 36, 17; 36, 21; 36, 32; 36, 37; 37, 12; 37, 16; 37, 16; 37, 21; 37, 21; 38, 8; 38, 14; 38, 16; 38, 18; 38, 19; 38, 20; 39, 2; 39, 6; 39, 7; 39, 8; 39, 9; 39, 11; 39, 12; 39, 22; 39, 23; 39, 25; 39, 29; 40, 4; 43, 7; 43, 10; 44, 6; 44, 6; 44, 9; 44, 10; 44, 15; 44, 22; 44, 28; 44, 30; 45, 8; 45, 15; 45, 17; 45, 17; 47, 14; 47, 21; 47, 22; 47, 22; 48, 11; [Ioil] 3, 2; [Ios.] 3, 9; 4, 5; 4, 7; 4, 8; 4, 12; 4, 14; 5, 1; 5, 1; 5, 5; 6, 1; 6, 16; 6, 18; 6, 23; 6, 25; 7, 8; 7, 13; 7, 13; 7, 15; 7, 20; 7, 25; 8, 10; 8, 16; 8,

30; 8, 31; 8, 32; 8, 33; 8, 33; 8, 35; 8, 35; 9, 2; 9, 6; 9, 18; 9, 26; 10, 6; 10, 10; 10, 11; 10, 12; 10, 14; 10, 15; 10, 24; 10, 29; 10, 31; 10, 34; 10, 38; 10, 40; 10, 42; 10, 42; 11, 5; 11, 13; 11, 16; 11, 19; 11, 20; 11, 21; 11, 23; 12, 7; 13, 6; 13, 14; 13, 14; 13, 32; 14, 1; 14, 10; 14, 14; 18, 1; 18, 3; 18, 11; 19, 51; 21, 1; 21, 41; 21, 42; 21, 45; 22, 14; 22, 16; 22, 20; 22, 22; 22, 24; 22, 33; 22, 33; 23, 1; 24, 1; 24, 23; 24, 31; [Iosip] 17, 22; [Is.] 1, 3; 1, 24; 3, 1; 5, 19; 5, 24; 7, 1; 8, 18; 9, 8; 9, 12; 9, 14; 10, 20; 10, 22; 11, 12; 14, 1; 17, 9; 19, 24; 19, 26; 21, 16; 24, 16; 29, 7; 29, 22; 29, 23; 37, 16; 37, 21; 41, 8; 41, 14; 41, 16; 41, 17; 42, 24; 43, 1; 43, 15; 43, 22; 43, 28; 44, 1; 44, 6; 44, 21; 44, 21; 44, 23; 44, 23; 45, 3; 45, 4; 45, 16; 45, 25; 48, 1; 48, 1; 48, 2; 48, 12; 49, 3; 49, 5; 49, 7; 52, 12; 54, 5; 55, 5; 60, 16; 63, 16; [Jud.] 1, 28; 3, 2; 4, 6; 4, 23; 4, 23; 8, 28; 9, 53; 10, 9; 11, 27; 11, 33; 14, 4; 19, 29; 19, 30; 20, 6; 20, 13; 20, 33; 20, 36; 20, 39; 20, 39; 20, 41; 20, 42; 21, 8; [Lev.] 2, 14; 3, 1; 3, 4; 3, 8; 3, 10; 3, 13; 3, 27; 3, 31; 4, 3; 4, 4; 4, 13; 5, 3; 5, 5; 5, 7; 5, 7; 5, 8; 6, 2; 6, 4; 6, 5; 6, 6; 6, 8; 6, 14; 6, 15; 6, 36; 6, 37; 7, 2; 7, 8; 7, 13; 8, 35; 9, 22; 10, 1; 10, 3; 10, 7; 10, 14; 10, 16; 11, 4; 11, 4; 11, 13; 11, 15; 11, 16; 11, 17; 11, 17; 11, 20; 11, 20; 11, 21; 11, 26; 11, 39; 12, 7; 12, 8; 12, 9; 12, 11; 12, 11; 12, 13; 12, 14; 13, 5; 15, 2; 15, 20; 16, 5; 16, 19; 16, 31; 16, 31; 17, 6; 18, 1; 18, 19; 18, 31; 19, 2; 19, 30; 20, 2; 20, 6; 20, 10; 20, 12; 20, 13; 20, 17; 20, 20; 20, 20; 20, 21; 20, 31; 20, 33; 20, 34; 20, 38; 20, 48; 21, 3; 21, 3; 21, 6; 21, 15; 21, 17; 21, 25; 22, 15; 22, 18; 22, 18; 22, 32; 23, 2; 23, 10; 23, 42; 24, 15; 24, 23; 25, 2; 25, 33; 26, 46; 27, 2; [Mal.] 1, 1; 2, 11; 2, 16; 4, 4; [Mih.] 3, 12; 6, 2; [Neem.] 2, 10; 7, 7; 8, 1; 10, 33; 11, 3; 12, 46; 13, 2; 13, 3; 13, 18; 13, 26; [Num.] 1, 2; 1, 3; 1, 45; 1, 49; 2, 32; 3, 7; 3, 12; 3, 13; 3, 38; 3, 41; 3, 45; 3, 46; 3, 49; 4, 35; 4, 47; 5, 2; 5, 6; 5, 11; 6, 2; 7, 2; 8, 7; 8, 10; 8, 14; 8, 16; 8, 19; 8, 19; 8, 20; 9, 4; 9, 10; 10, 28; 10, 29; 10, 36; 13, 3; 13, 4; 13, 27; 14, 5; 14, 7; 14, 27; 15, 2; 15, 23; 15, 24; 15, 31; 15, 36; 16, 9; 16, 25; 16, 34; 16, 38; 16, 40; 17, 2; 17, 5; 17, 6; 18, 6; 18, 11; 18, 20; 18, 21; 18, 24; 18, 24; 18, 24; 18, 32; 19, 2; 19, 9; 19, 10; 19, 13; 20, 12; 20, 13; 20, 14; 20, 21; 20, 24; 21, 1; 21, 1; 21, 2; 21, 3; 21, 17; 21, 24; 21, 25; 21, 25; 21, 31; 22, 3; 23, 7; 23, 10; 23, 21; 23, 23; 24, 1; 24, 2; 24, 5; 24, 17; 24, 18; 25, 1; 25, 3; 25, 3; 25, 4; 25, 5; 25, 6; 25, 8; 25, 16; 26, 2; 26, 51; 26, 62; 27, 8; 27, 11; 27, 12; 28, 2; 29, 40; 30, 1; 31, 2; 31, 4; 31, 5; 31, 16; 31, 30; 31, 42; 31, 47; 31, 54; 32, 4; 32, 7; 32, 9; 32, 13; 32, 14; 32, 22; 32, 28; 33, 1; 33, 38; 33, 51; 34, 2; 34, 13; 34, 29; 35, 2; 35, 8; 35, 10; 35, 15; 35, 34; 36, 1; 36, 2; 36, 3; 36, 4; 36, 5;

Page 45: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 45

36, 7; 36, 8; [Os.] 1, 1; 1, 10; 4, 16; 4, 17; 5, 3; 5, 3; 5, 5; 5, 9; 6, 10; 7, 1; 8, 3; 8, 6; 8, 8; 8, 15; 9, 1; 9, 8; 9, 12; 10, 1; 10, 6; 10, 9; 11, 1; 11, 2; 11, 9; 12, 12; 12, 13; 13, 1; 13, 9; [Parim.] 1, 1; [Plîng.] 2, 3; 2, 5; [Ps.] 13, 8; 24, 23; 49, 8; 52, 8; 67, 9; 67, 37; 67, 38; 75, 1; 77, 6; 77, 25; 77, 65; 77, 77; 79, 1; 80, 7; 80, 9; 80, 11; 88, 18; 104, 22; 105, 47; 113, 2; 120, 4; 123, 1; 124, 5; 127, 7; 128, 1; 129, 6; 129, 8; 130, 5; 134, 4; 135, 11; 135, 14; 149, 2; [Rut] 4, 7; 4, 7; 4, 14; [Sir.] 1, 2; 18, 13; 25, 9; 46, 6; 46, 13; 47, 13; 48, 18; 48, 27; 51, 15; 51, 22; 51, 26; [Sof.] 3, 16; [Sus.] 1, 48; 1, 57; [Zah.] 1, 19; 1, 21; 8, 13; 11, 14; 12, 1;

Israíl [2Reg.] 17, 10; Israilul [1Paral.] 11, 10; 28, 4; [1Reg.] 7, 5;

[2Paral.] 18, 16; 30, 5; [2Reg.] 12, 12; [3Ezd.] 7, 8; [3Reg.] 8, 65; 15, 33; 18, 19; 22, 17; [Deut.] 11, 6;

Israílul [1Paral.] 13, 6; 13, 8; [1Reg.] 2, 14; 13, 20; 18, 28; [2Paral.] 12, 1; [2Reg.] 5, 3; 7, 7; 8, 15; 10, 17; 11, 1; 12, 31; 15, 6; 17, 26; 19, 20; 21, 4; [3Ezd.] 8, 67; [Dan.] 9, 7; 9, 11; [Deut.] 5, 1; 13, 11; 31, 11; 32, 45; 34, 12; [Ieş.] 18, 25; [Ios.] 7, 24; 22, 18; [Neem.] 13, 26;

Issaar [Num.] 3, 19; Issaarí [1Paral.] 26, 23; Issahar [Ios.] 17, 11; Issáhar [1Paral.] 2, 1; 12, 40; 26, 5; [Deut.] 33,

18; [Iez.] 48, 25; 48, 33; [Ios.] 19, 17; Isthaol [Jud.] 18, 8; Isthon [2Reg.] 24, 6; Istov [2Reg.] 10, 6; 10, 8; Isus [Deut.] 31, 3; 31, 7; [Ieş.] 33, 11; [Neem.] 8,

9; [Num.] 27, 22; [Sir.] 1, 1; Isváhom [1Paral.] 26, 7; Isvoaz [1Paral.] 27, 2; Itam [1Paral.] 4, 32; [Jud.] 15, 8; 15, 11; Itamíei [Ier.] 49, 4; Itavirion [Ier.] 46, 18; Itavírion [Os.] 5, 1; Itevaá [4Reg.] 21, 19; Ithaí [1Paral.] 11, 31; Itham [1Paral.] 2, 6; [Ps.] 73, 16; Ithamar [Ieş.] 6, 23; [Lev.] 10, 6; Ithámar [1Paral.] 6, 3; 24, 1; 24, 2; 24, 4; 24, 28;

[Ieş.] 28, 1; 38, 21; [Lev.] 10, 12; 10, 16; [Num.] 3, 2; 3, 4; 7, 8; 26, 60;

Ithim [3Reg.] 8, 65; Ithir [1Paral.] 25, 28; Itur [1Paral.] 5, 19; Iú [1Paral.] 2, 38; 2, 38; [3Reg.] 16, 12; 19, 16; Iuá [1Paral.] 12, 3; Iuda [1Mac.] 5, 45; [1Paral.] 2, 10; [2Paral.] 25,

19; [Fac.] 35, 23; 46, 29; [Ios.] 19, 34; [Ps.] 59, 8; 107, 9;

Iúda [1Mac.] 2, 4; 2, 6; 2, 18; 2, 66; 3, 1; 3, 11; 3, 12; 3, 13; 3, 14; 3, 16; 3, 18; 3, 43; 3, 55; 3, 58; 4, 3; 4, 6; 4, 8; 4, 13; 4, 16; 4, 19; 4, 20; 4, 23; 4, 29; 4, 37; 4, 59; 5, 3; 5, 10; 5, 16; 5, 17; 5, 20; 5, 24; 5, 28; 5, 31; 5, 38; 5, 39; 5, 40; 5, 42; 5, 44; 5, 45; 5, 49; 5, 51; 5, 53; 5, 55; 5, 61; 5, 63; 5, 65; 5, 68; 6, 12; 6, 19; 6, 32; 6, 42; 7, 6; 7, 10; 7, 10; 7, 23; 7, 25; 7, 27; 7, 29; 7, 29; 7, 30; 7, 35; 7, 40; 7, 40; 8, 1; 8, 17; 8, 20; 9, 1; 9, 5; 9, 7; 9, 10; 9, 13; 9, 14; 9, 18; 9, 19; 9, 22; 9, 31; 9, 72; 10, 33; 11, 54; 11, 70; 14, 18; 16, 2; 16, 9; 16, 10; 16, 14; [1Paral.] 2, 1; 2, 4; 5, 2; 5, 17; 6, 15; 6, 65; 9, 1; 21, 5; 28, 4; [1Reg.] 11, 8; 15, 4; 18, 16; 22, 5; 30, 16; [2Mac.] 1, 10; 2, 20; 5, 27; 8, 1; 12, 5; 12, 11; 12, 11; 12, 12; 12, 14; 12, 15; 12, 23; 12, 27; 12, 36; 12, 38; 12, 39; 12, 42; 13, 1; 13, 10; 13, 12; 13, 13; 13, 20; 13, 22; 14, 1; 14, 6; 14, 10; 14, 11; 14, 13; 14, 14; 14, 18; 14, 22; 14, 24; 14, 26; 14, 33; 15, 1; 15, 6; 15, 26; [2Paral.] 2, 7; 11, 2; 11, 9; 11, 11; 11, 13; 12, 4; 12, 12; 13, 1; 13, 14; 13, 15; 14, 1; 15, 2; 15, 2; 15, 8; 15, 9; 15, 14; 15, 17; 16, 1; 16, 6; 16, 7; 17, 2; 17, 5; 17, 9; 17, 9; 18, 28; 19, 1; 20, 3; 20, 4; 20, 4; 20, 14; 20, 16; 20, 18; 20, 19; 20, 21; 20, 25; 20, 28; 20, 32; 21, 2; 21, 8; 21, 11; 21, 11; 21, 12; 21, 13; 21, 17; 22, 10; 23, 2; 23, 2; 23, 8; 24, 5; 24, 6; 24, 9; 24, 18; 25, 5; 25, 10; 25, 13; 25, 17; 25, 21; 25, 22; 25, 23; 25, 25; 25, 26; 27, 7; 28, 6; 28, 9; 28, 17; 28, 19; 28, 19; 28, 25; 28, 26; 29, 8; 30, 1; 30, 6; 30, 12; 30, 25; 30, 25; 30, 25; 31, 20; 32, 9; 32, 25; 32, 32; 32, 33; 33, 9; 34, 3; 34, 5; 34, 9; 34, 11; 34, 21; 34, 26; 34, 30; 34, 30; 34, 32; 35, 18; 35, 20; 35, 20; 35, 20; 35, 24; 35, 26; 36, 4; 36, 5; 36, 8; 36, 10; 36, 14; [2Reg.] 3, 10; 5, 5; 11, 11; 19, 14; 19, 40; 19, 41; 20, 2; 20, 4; 20, 5; 24, 1; 24, 7; 24, 9; [3Ezd.] 1, 35; 9, 5; 9, 23; [3Reg.] 1, 35; 4, 19; 4, 26; 12, 24; 12, 24; 12, 24; 12, 24; 12, 27; 13, 1; 13, 14; 13, 21; 14, 21; 15, 1; 15, 7; 15, 9; 15, 17; 15, 22; 15, 23; 16, 6; 16, 28; 16, 28; 16, 29; 22, 8; 22, 10; 22, 29; 22, 41; 22, 45; [4Reg.] 3, 9; 3, 11; 3, 12; 8, 16; 8, 19; 8, 23; 9, 16; 9, 29; 12, 19; 14, 10; 14, 12; 14, 17; 14, 18; 14, 21; 15, 6; 15, 32; 15, 36; 15, 37; 16, 19; 17, 13; 17, 19; 18, 14; 20, 20; 21, 11; 21, 11; 21, 12; 21, 16; 21, 17; 21, 25; 22, 13; 22, 16; 22, 18; 23, 1; 23, 2; 23, 11; 23, 17; 23, 22; 23, 24; 23, 26; 23, 27; 23, 28; 24, 2; 24, 3; 24, 5; 24, 20; 24, 41; 24, 42; [Ag.] 1, 14; 2, 22; [Am.] 2, 4; 2, 5; [Dan.] 9, 7; [Deut.] 27, 12; 33, 7; [Ezd.] 1, 3; 1, 5; 2, 1; 4, 1; 4, 4; 4, 6; 4, 23; 5, 1; 9, 9; 10, 7; 10, 9; 10, 23; [Idt.] 14, 7; [Ier.] 4, 3; 4, 4; 4, 5; 7, 28; 8, 1; 11, 2; 11, 9; 11, 12; 12, 14; 13, 13; 13, 19; 14, 19; 15, 4; 17, 19; 17, 20; 18, 11; 19, 3; 19, 3; 19, 13; 20, 4; 21, 3; 21, 7; 22, 24; 22, 30; 23, 6; 24, 1; 25, 1; 25, 2; 25, 18; 26, 19; 27, 10; 30, 3; 30, 4; 31, 27; 32, 4;

Page 46: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 46

32, 32; 32, 35; 34, 2; 34, 4; 34, 7; 34, 19; 35, 1; 35, 13; 35, 17; 36, 2; 36, 6; 36, 30; 37, 6; 40, 5; 43, 4; 43, 5; 43, 9; 44, 6; 44, 7; 44, 9; 44, 9; 44, 14; 44, 26; 44, 26; 44, 27; 46, 2; 50, 4; 51, 5; 51, 54; 52, 8; [Ieş.] 1, 2; [Iez.] 25, 8; 27, 17; 37, 16; 48, 7; 48, 22; 48, 31; [Fac.] 29, 34; 37, 25; 38, 1; 38, 2; 38, 6; 38, 8; 38, 11; 38, 12; 38, 15; 38, 20; 38, 22; 38, 23; 38, 24; 38, 26; 43, 3; 43, 8; 44, 14; 44, 16; 44, 1849, 10; [Ioil] 3, 6; 3, 8; 3, 18; 3, 19; [Ios.] 11, 21; 15, 12; 15, 13; 15, 20; 15, 21; 18, 5; 19, 1; 19, 9; 21, 9; [Is.] 7, 17; 9, 21; 11, 13; 22, 21; 40, 9; 65, 8; [Jud.] 1, 2; 1, 3; 1, 4; 1, 10; 1, 16; 1, 17; 1, 18; 1, 19; 10, 9; 15, 9; 15, 10; 15, 11; 17, 8; 17, 9; 18, 12; 19, 1; 19, 2; 19, 18; 20, 18; [Mal.] 2, 11; 2, 11; [Mih.] 1, 1; 1, 5; 1, 9; [Neem.] 1, 2; 2, 5; 2, 7; 4, 10; 4, 16; 5, 14; 6, 18; 7, 6; 11, 4; 11, 9; 11, 17; 11, 24; 12, 33; 12, 35; 12, 43; 13, 12; 13, 15; 13, 16; 13, 17; [Num.] 1, 26; 10, 14; [Os.] 4, 16; 5, 5; 5, 12; 5, 13; 5, 14; 6, 11; 8, 15; 10, 11; 12, 2; [Plîng.] 1, 16; 2, 2; 2, 5; [Sof.] 1, 1; 1, 4; 2, 7; 2, 7; [Var.] 1, 11; 2, 1; 2, 17; [Zah.] 1, 19; 1, 21; 2, 12; 9, 7; 11, 14; 12, 7; 14, 14; 14, 21;

Iudea [3Ezd.] 4, 49; Iudéa [1Mac.] 3, 34; 4, 36; 5, 8; 5, 18; 5, 23; 6,

48; 6, 53; 9, 50; 9, 60; 9, 63; 10, 38; 10, 45; 11, 20; 11, 28; 11, 34; 12, 35; 15, 30; 15, 40; [1Reg.] 23, 3; [2Ezd.] 1, 38; 1, 52; 1, 78; [2Mac.] 1, 10; 5, 11; 10, 24; 11, 5; 13, 13; 14, 14; [2Paral.] 1, 15; 11, 4; 17, 12; 17, 13; 17, 19; 31, 1; 36, 23; [3Ezd.] 1, 30; 2, 16; 4, 45; 5, 7; 5, 79; 5, 90; 6, 1; 8, 13; 8, 83; 9, 3; [Am.] 1, 9; [Ezd.] 1, 2; 7, 13; [Idt.] 4, 3; 4, 5; 4, 11; [Ier.] 17, 20; [Iez.] 21, 20; [Ioil] 3, 20; [Is.] 1, 1; 2, 1; 3, 1; 3, 7; 7, 6; 8, 8; 37, 31; [Neem.] 6, 7; [Plîng.] 1, 4; [Ps.] 75, 1; 113, 2; [Zah.] 12, 2;

Iudei [3Reg.] [Ag.] 1, 1; [Ezd.] 1, 8; [Ps.] 67, 30; 68, 40;

Iúdei [1Mac.] 1, 30; 1, 46; 1, 57; 3, 8; 3, 17; 3, 25; 3, 26; 3, 39; 4, 5; 5, 53; 5, 68; 6, 5; 7, 22; 7, 31; 7, 50; 9, 16; 9, 23; 9, 26; 9, 28; 9, 57; 10, 30; 10, 37; 12, 4; 12, 46; 12, 52; 13, 1; 13, 12; [1Paral.] 2, 3; 2, 3; 4, 1; 4, 21; 4, 27; 4, 41; 6, 55; 9, 3; 9, 4; 12, 16; 12, 24; 13, 6; 27, 18; 28, 4; [1Reg.] 23, 23; 27, 6; 30, 14; 30, 26; [2Ezd.] 1, 49; [2Mac.] 2, 14; 8, 12; 12, 21; 14, 17; 15, 15; 15, 22; [2Paral.] 9, 11; 10, 17; 11, 1; 11, 2; 11, 16; 11, 21; 12, 5; 12, 6; 13, 13; 13, 15; 13, 16; 13, 18; 14, 4; 14, 5; 14, 6; 14, 7; 14, 8; 14, 12; 16, 1; 16, 2; 16, 11; 17, 2; 17, 6; 17, 7; 17, 10; 18, 3; 18, 9; 19, 3; 19, 5; 19, 11; 20, 5; 20, 23; 20, 36; 21, 2; 21, 10; 22, 1; 22, 6; 22, 8; 23, 3; 24, 17; 24, 23; 25, 5; 25, 12; 25, 18; 26, 2; 27, 4; 28, 10; 30, 24; 31, 1; 31, 6; 32, 1; 32, 8; 32, 9; 32, 12; 32, 23; 33, 16; 34, 24; [2Reg.] 1, 12; 2, 1; 2, 4; 2, 4; 2, 7; 2, 10; 2, 11; 6, 2; 19, 15; 19, 16; 19, 42; 19, 43; 19, 43; 19, 43; 21, 2; 24, 2; [3Ezd.] 1, 32; 1, 47;

2, 8; 2, 12; 5, 86; [3Reg.] 1, 9; 2, 32; 12, 17; 12, 20; 12, 21; 12, 23; 12, 23; 12, 32; 13, 12; 14, 29; 15, 17; 15, 25; 15, 28; 15, 33; 16, 8; 16, 10; 16, 15; 16, 29; 19, 3; 22, 2; 22, 5; 22, 18; 22, 30; 22, 32; 22, 51; [4Reg.] 1, 17; 1, 18; 3, 1; 3, 7; 3, 14; 8, 20; 8, 22; 8, 25; 8, 29; 9, 21; 9, 27; 10, 13; 12, 18; 13, 1; 13, 10; 13, 12; 14, 1; 14, 9; 14, 11; 14, 13; 14, 15; 14, 22; 14, 23; 14, 28; 15, 1; 15, 8; 15, 13; 15, 17; 15, 23; 15, 27; 16, 1; 17, 1; 17, 18; 18, 1; 18, 5; 18, 13; 18, 14; 18, 16; 18, 16; 18, 22; 19, 10; 19, 30; 23, 5; 23, 5; 23, 8; 23, 12; 23, 23; 23, 34; 24, 12; 24, 47; 24, 47; [Ag.] 1, 12; 2, 3; [Am.] 1, 1; 7, 12; [Avd.] 1, 12; [Dan.] 1, 1; 1, 2; 1, 6; [Deut.] 33, 7; 34, 2; [Est.] 1, 1; [Ezd.] 5, 5; [Fac.] 38, 7; 38, 12; 38, 24; 46, 12; [Ier.] 1, 2; 1, 3; 1, 3; 1, 15; 1, 18; 3, 18; 4, 16; 5, 11; 5, 20; 7, 16; 7, 32; 9, 11; 10, 21; 11, 6; 11, 10; 11, 17; 13, 9; 13, 11; 17, 1; 17, 25; 17, 26; 19, 4; 19, 7; 20, 5; 21, 11; 22, 1; 22, 6; 22, 18; 24, 8; 25, 1; 25, 3; 25, 18; 26, 10; 26, 18; 26, 18; 27, 2; 28, 1; 28, 4; 29, 3; 29, 17; 31, 23; 31, 24; 31, 31; 32, 30; 32, 32; 32, 44; 33, 4; 33, 7; 33, 10; 33, 13; 34, 1; 34, 7; 34, 21; 34, 22; 36, 1; 36, 2; 36, 3; 36, 9; 36, 31; 37, 1; 38, 22; 39, 1; 40, 1; 40, 5; 40, 11; 40, 12; 44, 2; 44, 17; 44, 21; 44, 28; 44, 30; 45, 1; 50, 20; 50, 33; 52, 25; 52, 25; [Ieş.] 31, 2; 35, 28; 38, 22; [Iez.] 4, 6; 25, 3; 25, 12; 37, 19; 37, 19; 37, 19; 48, 8; [Ioil] 3, 1; [Ios.] 1, 4; 7, 1; 7, 18; 14, 6; 15, 63; 18, 11; 18, 14; 19, 9; 20, 7; 21, 4; 21, 11; [Is.] 5, 3; 5, 7; 7, 1; 11, 13; 11, 13; 22, 8; 26, 1; 36, 7; 37, 10; 48, 1; [Jud.] 1, 16; 17, 7; 17, 7; [Mal.] 3, 4; [Mih.] 5, 2; [Neem.] 11, 3; 11, 4; 11, 25; 11, 36; 12, 32; 1, 27; 2, 3; 2, 3; 2, 9; 7, 12; 13, 7; 26, 19; 26, 20; 26, 22; 34, 19; [Os.] 1, 1; 1, 7; 1, 11; 5, 10; [Parim.] 25, 1; [Plîng.] 5, 11; [Ps.] 77, 74; [Rut] 1, 2; 1, 7; 4, 12; [Sir.] 46, 34; 50, 6; [Sus.] 1, 57; [Var.] 1, 2; 1, 4; 1, 4; 2, 20; [Zah.] 1, 12; 8, 13; 8, 15; 8, 19; 10, 3; 10, 6; 12, 4; 12, 5; 12, 7; 14, 5;

Iudeii [3Ezd.] 6, 27; [Ps.] 62, 0; Iudéii [1Mac.] 7, 24; 7, 46; 10, 38; 11, 34; 13, 33;

14, 33; 15, 41; [2Mac.] 1, 1; 13, 1; [3Ezd.] 1, 40; 6, 8; [3Mac.] 5, 43; [Is.] 1, 1; 36, 1; 44, 26;

Iúdeii [1Mac.] 5, 60; 14, 33; 15, 39; Iudí [Ier.] 36, 21; 36, 23; Iudin [Fac.] 26, 34; [Ier.] 36, 14; 36, 21; Iudith [Idt.] 8, 1; 8, 4; 9, 1; 9, 2; 12, 13; 12, 15;

12, 17; 13, 3; 13, 4; 13, 6; 13, 13; 14, 1; 14, 7; 14, 8; 14, 14; 14, 16; 15, 9; 15, 17; 16, 1; 16, 5; 16, 17; 16, 18; 16, 19; 16, 24;

Iudíth [Idt.] 8, 9; 8, 28; 10, 10; 11, 5; 12, 2; 12, 4;

Iúdo [2Paral.] 35, 21; [Fac.] 49, 8; 49, 9; [Ier.] 2, 28; 11, 13; [Naum] 1, 15; [Os.] 6, 4; [Zah.] 9, 13;

Iuil [3Ezd.] 9, 36;

Page 47: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 47

Iuíl [3Ezd.] 9, 34; Iurí [3Ezd.] 8, 64; Iuth [Ios.] 19, 45; Iuval [Fac.] 4, 20; Ivalon [Ios.] 19, 42; Izirmesó [Neem.] 10, 20; Izrail [Num.] 26, 2; Laádá [1Paral.] 4, 21; Laccunos [3Ezd.] 9, 31; Lad [1Paral.] 4, 2; Ladan [1Paral.] 7, 26; [3Ezd.] 5, 59; [Ezd.] 5, 59; Ladavid [Neem.] 7, 37; Lafidóth [Jud.] 4, 4; Lahis [2Paral.] 25, 27; 25, 27; 32, 9; [4Reg.] 14,

19; 14, 19; 18, 14; 18, 17; 19, 8; [Ier.] 34, 7; [Ios.] 10, 3; 10, 5; 10, 23; 10, 31; 10, 32; 10, 34; 12, 11; 15, 39; [Is.] 37, 9; [Mih.] 1, 13; 1, 15; [Neem.] 11, 30;

Láhis [2Paral.] 11, 8; [Is.] 36, 2; Laisá [Is.] 10, 30; Laluh [Neem.] 10, 27; Lamas [Ios.] 15, 40; Lámeh [1Paral.] 1, 3; [Fac.] 4, 17; 4, 18; 4, 22; 4,

22; 4, 23; 5, 25; 5, 26; 5, 28; 5, 30; Lampsur [1Reg.] 27, 8; Laomí [1Paral.] 20, 4; Lateseim [1Paral.] 1, 32; Lattus [1Paral.] 3, 22; Laturiim [Fac.] 25, 3; Lavadu [Ios.] 17, 5; Lavan [Fac.] 24, 29; 24, 29; 24, 50; 27, 43; 28, 5;

29, 1; 29, 5; 29, 13; 29, 14; 29, 14; 29, 15; 29, 16; 29, 19; 29, 21; 29, 22; 29, 23; 29, 24; 29, 25; 29, 26; 29, 28; 29, 28; 30, 27; 30, 31; 30, 34; 31, 12; 31, 19; 31, 20; 31, 24; 31, 24; 31, 25; 31, 26; 31, 31; 31, 33; 31, 35; 31, 36; 31, 36; 31, 43; 31, 47; 31, 47; 31, 48; 31, 51; 31, 55; 31, 55; 32, 4; 46, 18; 46, 26;

Lavaná [3Ezd.] 5, 53; Lavána [Neem.] 7, 49; Lavanó [Ezd.] 2, 45; Laviim [1Paral.] 1, 11; [Fac.] 10, 13; Leadan [1Paral.] 23, 9; Leei [Fac.] 34, 13; Lehim [Jud.] 15, 9; Lelil [Neem.] 7, 59; Lemna [Ios.] 10, 29; Lemvona [Num.] 33, 20; Lemvoná [Num.] 33, 21; Les [Jud.] 18, 29; Lesá [Jud.] 18, 14; Lésa [Jud.] 18, 7; 18, 27; Lesen [Ios.] 19, 47; Lesin [Ios.] 19, 47; Letus [3Ezd.] 8, 33;

Levan [Iez.] 31, 3; Levi [Deut.] 27, 12; Leví [1Paral.] 2, 1; 6, 16; 9, 18; 12, 26; 21, 6; 23,

6; 23, 24; 23, 27; 24, 6; 24, 20; [Deut.] 31, 9; [Ezd.] 8, 15; [Fac.] 29, 33; 34, 13; 34, 29; 35, 23; 46, 11; 49, 5; [Ier.] 31, 14; [Ieş.] 1, 2; 6, 16; 6, 19; [Iez.] 40, 48; 48, 31; [Ios.] 13, 14; 13, 32; 18, 7; 21, 1; 21, 10; [Iosip] 2, 19; [Mal.] 3, 3; [Neem.] 12, 23; [Num.] 3, 15; 16, 10; 17, 3; 18, 21; 26, 58; [Sir.] 46, 7; [Zah.] 12, 12;

Levis [3Ezd.] 9, 14; Levna [Ios.] 10, 29; 10, 31; 12, 15; 21, 13; Lía [Fac.] 29, 16; 29, 23; 29, 25; 29, 29; 29, 30;

29, 31; 29, 32; 30, 8; 30, 9; 30, 12; 30, 13; 30, 15; 30, 16; 30, 17; 30, 18; 30, 19; 30, 20; 31, 4; 31, 14; 33, 1; 33, 2; 49, 31; [Rut] 4, 11;

Lichíia [1Mac.] 15, 23; Líchios [1Mac.] 15, 16; Lidda [1Mac.] 11, 34; Lidon [Ezd.] 2, 33; Liei [Fac.] 29, 17; Líei [Fac.] 29, 24; 30, 9; 30, 11; 31, 33; 31, 33;

34, 1; 35, 23; 35, 26; 46, 15; 46, 18; Líia [Fac.] 33, 7; Lisamá [1Paral.] 14, 7; Lisía [1Mac.] 3, 32; 4, 28; 6, 6; 6, 17; 6, 55; 7, 2;

[2Mac.] 10, 11; 11, 1; 11, 12; 11, 15; 11, 22; 11, 35; 12, 1; 12, 27; 13, 2; 13, 4; 13, 26; 14, 2;

Lisías [1Mac.] 3, 38; Lisídia [1Mac.] 8, 8; Lisíe [1Mac.] 4, 26; Lisíei [1Mac.] 4, 34; [2Mac.] 11, 15; Lisiia [1Mac.] 4, 35; Lisíia [2Mac.] 11, 16; 11, 17; Lisimah [2Mac.] 4, 29; [Est.] 11, 11; Lisímah [2Mac.] 4, 39; 4, 41; Líva [Iez.] 48, 28; [Ios.] 15, 1; Livac [1Paral.] 4, 21; Livan [1Paral.] 5, 23; [2Paral.] 2, 8; 2, 8; 2, 16; 8,

6; 25, 18; 25, 18; 25, 18; [3Ezd.] 4, 48; 4, 48; 5, 78; [3Reg.] 4, 33; 5, 6; 5, 9; 5, 14; 5, 14; 9, 20; [4Reg.] 14, 9; 14, 9; 14, 9; [Cînt.] 4, 8; 4, 8; 4, 15; [Ezd.] 3, 7; [Ier.] 18, 14; 22, 20; 22, 23; [Iez.] 17, 3; 27, 5; [Ios.] 13, 6; [Ps.] 91, 12; [Sir.] 25, 14; 51, 14; [Zah.] 10, 10;

Livánul [Cînt.] 5, 16; [Idt.] 1, 7; [Ios.] 13, 5; [Is.] 10, 34; 29, 17; 33, 9; 40, 16; [Jud.] 3, 3; [Ps.] 71, 16; [Zah.] 11, 1;

Lívanul [Iez.] 31, 15; Livánului [2Paral.] 9, 16; 9, 20; [3Reg.] 7, 2; 10,

17; 10, 21; [4Reg.] 19, 23; [Avac.] 2, 17; [Cînt.] 3, 9; 4, 6; 4, 11; 4, 14; 7, 4; [Deut.] 1, 7; [Idt.] 1, 7; [Ier.] 22, 6; [Ios.] 11, 17; 12, 7; [Is.] 14, 8; 14, 8; 35, 2; 60,

Page 48: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 48

13; [Jud.] 9, 15; [Os.] 14, 8; [Ps.] 28, 5; 28, 6; 36, 37; 103, 18; [Sir.] 51, 9;

Líviei [Naum] 3, 9; Lod [Neem.] 11, 34; Lodadí [Ezd.] 2, 33; Lodavar [2Reg.] 9, 5; 17, 27; Lodávar [2Reg.] 9, 4; Loomim [1Paral.] 1, 32; [Fac.] 25, 3; Lot [Fac.] 11, 27; 11, 31; 12, 4; 12, 5; 12, 20; 13,

5; 13, 10; 13, 11; 13, 11; 13, 12; 13, 14; 14, 12; 14, 14; 14, 16; 19, 1; 19, 1; 19, 5; 19, 6; 19, 9; 19, 10; 19, 12; 19, 14; 19, 15; 19, 18; 19, 23; 19, 29; 19, 29; 19, 30; [Ps.] 82, 7;

Lotan [1Paral.] 1, 38; [Fac.] 36, 20; 36, 29; Lovani [1Paral.] 6, 20; Lovení [Ieş.] 6, 17; [Num.] 3, 18; Lovenní [1Paral.] 6, 29; Lovna [2Paral.] 21, 10; 36, 2; [4Reg.] 19, 8; 23,

31; 24, 18; [Ier.] 52, 1; [Ios.] 15, 42; [Is.] 37, 8; Lovná [1Paral.] 6, 57; Lovon [Deut.] 1, 1; Lozon [3Ezd.] 5, 56; lu Gad [Num.] 32, 29; lu Israil [1Mac.] 1, 38; Lud [1Paral.] 1, 17; [Idt.] 2, 17; [Is.] 66, 19; Ludiim [1Paral.] 1, 11; [Fac.] 10, 13; Ludu [Fac.] 10, 22; Luh [Ezd.] 10, 29; lui Aaron [1Mac.] 7, 14; [1Paral.] 6, 3; 6, 50; 15,

4; 23, 28; 24, 2; 24, 19; 24, 31; 27, 17; [2Paral.] 13, 9; 13, 10; 35, 14; [3Ezd.] 8, 2; [Ieş.] 7, 19; 7, 9; 7, 12; 8, 5; 8, 16; 12, 28; 28, 1; 28, 2; 28, 3; 28, 4; 28, 26; 28, 33; 28, 34; 29, 10; 29, 20; 29, 24; 29, 24; 29, 28; 29, 29; 29, 35; 35, 18; 38, 21; 39, 1; 39, 26; [Ios.] 21, 13; 22, 13; 24, 33; [Iosip] 7, 12; [Jud.] 20, 28; [Lev.] 1, 5; 1, 7; 1, 8; 1, 11; 2, 2; 2, 3; 2, 10; 3, 2; 3, 5; 3, 8; 3, 13; 6, 8; 6, 14; 6, 20; 6, 24; 6, 40; 7, 21; 7, 23; 7, 24; 7, 25; 8, 12; 8, 13; 8, 22; 8, 23; 8, 26; 9, 9; 9, 12; 9, 18; 10, 8; 10, 16; 21, 21; 22, 2; 22, 4; 22, 18; 24, 9; [Neem.] 10, 38; [Num.] 1, 54; 3, 1; 3, 2; 3, 6; 3, 9; 3, 32; 3, 48; 3, 51; 4, 16; 4, 28; 4, 34; 6, 23; 7, 8; 8, 14; 8, 19; 8, 22; 10, 8; 16, 37; 16, 39; 16, 40; 17, 6; 17, 8; 17, 10; 18, 28; 25, 11; 26, 60; [Ps.] 113, 21; 117, 3; 132, 2; 134, 19; [Sir.] 37, 16; 46, 34;

lui Aáron [Ieş.] 4, 28; 12, 50; 15, 20; lui Aasron [Num.] 26, 6; lui Accos [1Mac.] 8, 17; [1Paral.] 24, 10; [Neem.]

3, 21; lui Accus [Ezd.] 2, 61; lui Achiá [3Reg.] 15, 27; 15, 29; lui Adadaí [Neem.] 12, 16; lui Adail [1Paral.] 6, 41;

lui Adam [Deut.] 32, 8; [Fac.] 2, 16; 2, 20; 3, 17; 3, 21; 5, 4; 5, 5; [Sir.] 41, 1; 50, 18;

lui Addí [Num.] 26, 16; 26, 16; [2Ezd.] 1, 95; lui Addin [Ezd.] 8, 6; lui Addó [Zah.] 1, 1; lui Ader [3Reg.] 15, 20; 20, 9; [Num.] 26, 40; lui Áder [2Paral.] 16, 2; [3Reg.] 11, 20; 11, 22;

20, 2; 20, 10; [4Reg.] 8, 9; 13, 24; lui Aderí [Num.] 26, 40; lui Adonicam [Ezd.] 8, 13; lui Adraazar [2Reg.] 8, 7; lui Adraázar [2Reg.] 8, 9; lui Adraméleh [Is.] 37, 38; lui Adrazar [1Paral.] 18, 5; 18, 7; 18, 9; 18, 10;

19, 19; [2Reg.] 8, 5; 8, 10; 8, 12; 10, 19; [3Reg.] 14, 26;

lui Afadanon [Dan.] 11, 45; lui Afec [1Reg.] 9, 1; lui Afesí [1Paral.] 24, 15; lui Ágar [Fac.] 16, 15; lui Agghê [Ag.] 2, 2; lui Aggheu [Ag.] 1, 3; 1, 12; [Ezd.] 6, 14; lui Agghéu [Ag.] 1, 1; lui Ahaav [2Paral.] 18, 2; 21, 6; 21, 6; 21, 13; 22,

4; 22, 6; 22, 7; 22, 8; [3Reg.] 21, 1; 21, 4; 21, 8; 22, 39; 22, 49; 22, 51; 22, 51; 22, 52; [4Reg.] 1, 18; 3, 1; 8, 16; 8, 18; 8, 25; 8, 27; 8, 27; 8, 27; 8, 28; 8, 29; 9, 7; 9, 8; 9, 9; 9, 25; 10, 1; 10, 11; 10, 30;

lui Ahaáv [2Paral.] 18, 1; [3Reg.] 18, 16; lui Aháav [3Reg.] 18, 41; lui Áhaav [3Reg.] 18, 44; 18, 46; lui Áhar [Ios.] 7, 19; lui Ahav [2Paral.] 22, 5; [3Reg.] 18, 9; lui Áhav [3Reg.] 18, 2; 18, 12; lui Áhaz [4Reg.] 16, 5; 17, 1; 18, 1; [Is.] 7, 3; 7, 10; lui Ahiá [2Paral.] 10, 15; [3Reg.] 12, 15; 12, 24;

14, 4; 14, 18; 15, 33; 21, 22; lui Ahía [2Paral.] 9, 29; [1Reg.] 14, 18; lui Ahiáhar [Tov.] 14, 12; lui Ahicam [2Paral.] 34, 20; [4Reg.] 22, 12; [Ier.]

26, 24; 39, 4; 40, 5; 40, 11; lui Ahiezerí [Num.] 26, 30; lui Ahilud [3Reg.] 4, 12; lui Ahimaas [2Reg.] 18, 27; lui Ahiméleh [1Reg.] 22, 20; 23, 6; 30, 7; lui Ahin [1Paral.] 24, 17; [Num.] 26, 12; lui Ahiní [Num.] 26, 12; lui Ahiran [Num.] 26, 38; lui Ahiraní [Num.] 26, 38; lui Ahiré [Num.] 7, 84; lui Ahisameh [Ieş.] 38, 23; lui Ahitófel [2Reg.] 15, 31; 15, 34; 16, 23; 16, 23;

17, 14; 17, 14; 23, 34;

Page 49: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 49

lui Ahitov [1Reg.] 14, 3; 22, 9; 22, 11; 22, 12; [2Reg.] 8, 17;

lui Ahítov [3Ezd.] 8, 2; lui Ahovor [1Paral.] 1, 49; [4Reg.] 22, 12; [Fac.]

36, 38; lui Aiá [2Reg.] 21, 10; 21, 11; lui Aía [2Reg.] 21, 8; lui Ain [Neem.] 2, 14; lui Álchim [1Mac.] 7, 20; lui Aléxandru [1Mac.] 11, 1; 11, 2; 11, 17; lui Alil [Num.] 26, 26; lui Alilí [Num.] 26, 26; lui Álo [1Reg.] 19, 22; lui Aloc [Ios.] 12, 7; lui Alom [1Paral.] 4, 37; lui Alon [Num.] 26, 26; lui Aloni [Num.] 26, 26; lui Amalic [1Reg.] 15, 2; 15, 5; [Deut.] 25, 19;

[Ieş.] 17, 9; 17, 10; 17, 14; [Jud.] 3, 13; lui Amaluh [Neem.] 12, 14; lui Aman [Est.] 4, 10; 4, 11; 5, 16; 6, 15; 7, 6; 7,

7; 7, 10; 8, 9; 9, 1; 9, 7; [Neem.] 14, 34; 14, 35; lui Amarfal [Fac.] 14, 1; 14, 9; lui Amaría [Neem.] 12, 13; lui Amariu [3Ezd.] 8, 2; [Sof.] 1, 1; lui Amasí [1Paral.] 6, 35; lui Amasia [1Paral.] 6, 45; lui Amasía [1Paral.] 6, 46; lui Amathí [4Reg.] 14, 25; lui Amesaí [2Reg.] 19, 13; 20, 9; 20, 9; [3Reg.] 2,

5; lui Amessé [1Paral.] 2, 17; lui Amiil [1Paral.] 3, 5; [2Reg.] 17, 27; lui Aminadam [Ieş.] 6, 23; lui Aminadav [1Paral.] 6, 37; 10, 2; 13, 7; 15, 10;

[1Reg.] 7, 1; [2Reg.] 6, 3; 6, 3; [3Reg.] 4, 11; [Est.] 10, 29; [Num.] 1, 7; 2, 3; 7, 12; 7, 17; 10, 15;

lui Amioth [1Paral.] 6, 35; lui Amisadaí [Num.] 2, 25; 7, 66; lui Amiud [Num.] 34, 28; lui Amman [Deut.] 2, 19; [Est.] 2, 10; 4, 4; [Neem.]

14, 31; lui Ammiil [2Reg.] 9, 4; lui Ammnon [2Reg.] 13, 4; 13, 21; 13, 29; lui Ammon [1Paral.] 18, 11; 19, 6; 19, 6; 19, 7;

19, 9; [1Reg.] 11, 11; 14, 48; [2Paral.] 20, 10; 20, 24; 27, 5; [2Reg.] 8, 12; 10, 6; 10, 6; 10, 8; 10, 11; 10, 14; 10, 19; 11, 1; [Ier.] 25, 21; 41, 15; [Iez.] 21, 28; 25, 5; [Jud.] 3, 13; 10, 9; 10, 11; 10, 17; 10, 18; 11, 4; 11, 4; 11, 6; 11, 8; 11, 9; 11, 30; 11, 31; 11, 32; 11, 33; 11, 36; 12, 1; 12, 2; 12, 3;

lui Ammos [2Paral.] 26, 22; 32, 20; [4Reg.] 20, 1; 21, 23; 21, 25; [Is.] 13, 1; 20, 2; 37, 21;

lui Amnon [2Reg.] 13, 2; 13, 7; 13, 8; 13, 10; 13, 28;

lui Amon [Neem.] 12, 20; lui Amoriá [2Paral.] 3, 1; lui Amos [4Reg.] 19, 2; [Is.] 1, 1; 38, 1; lui Amram [Ieş.] 6, 20; [Num.] 26, 59; 26, 60; lui Amrám [Num.] 3, 27; lui Amvram [Num.] 26, 24; lui Amvramí [Num.] 26, 24; lui Amvrí [2Paral.] 22, 2; [3Reg.] 16, 21; 16, 29;

16, 29; [4Reg.] 8, 26; lui Amvró [3Reg.] 16, 22; lui Aná [Fac.] 36, 2; 36, 14; 36, 18; 36, 25; 36,

25; lui Anameil [Ier.] 32, 12; lui Anan [1Paral.] 1, 41; [3Reg.] 16, 7; lui Ananí [3Reg.] 16, 1; lui Ananía [Dan.] 1, 7; 2, 17; [Neem.] 7, 2; 7, 2; lui Ánar [2Ezd.] 1, 96; lui Anáth [Jud.] 3, 31; 5, 6; lui Andrameec [4Reg.] 17, 31; lui Andrónic [2Mac.] 4, 32; lui Angheth [3Reg.] 1, 5; lui Anghí [Num.] 26, 15; 26, 15; lui Anhus [1Reg.] 21, 11; 21, 12; 27, 6; lui Anothítu [2Reg.] 23, 27; lui Antioh [1Mac.] 1, 11; 1, 18; [2Mac.] 13, 4; 9, 29; lui Apolónie [1Mac.] 3, 12; 10, 74; 10, 75; lui Aram [Fac.] 10, 23; [Is.] 7, 4; lui Aran [Fac.] 11, 29; 11, 31; lui Ararat [Fac.] 8, 4; lui Aras [4Reg.] 22, 14; lui Aratá [2Reg.] 23, 33; lui Arath [1Mac.] 15, 22; lui Arathí [1Paral.] 4, 3; lui Aravía [1Paral.] 24, 21; lui Área [Neem.] 12, 15; lui Arfaxad [Idt.] 1, 14; lui Arhiataroth [Ios.] 16, 2; lui Ariil [Ezd.] 8, 16; [Num.] 26, 17; 26, 17; lui Ariodí [Num.] 26, 17; lui Arioh [Dan.] 2, 14; lui Aroadí [Num.] 26, 17; lui Arorí [2Reg.] 21, 19; lui Arsác [1Mac.] 15, 23; lui Arsenain [Num.] 34, 9; lui Artaxerxu [3Ezd.] 2, 16; 8, 31; [Est.] 2, 1; 4,

6; 4, 7; 4, 13; 9, 12; lui Arthasasthá [Ezd.] 4, 7; 4, 8; 4, 23; 8, 1;

[Neem.] 2, 1; 5, 14; lui Arvé [Ios.] 15, 13; lui Asá [1Paral.] 26, 10; 26, 11; 26, 16; [2Paral.]

14, 1; 14, 8; 14, 12; 15, 2; 15, 10; 15, 17; 15, 19;

Page 50: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 50

16, 1; 16, 1; 21, 12; [3Reg.] 15, 14; 15, 17; 15, 23; 15, 32; 15, 33; 16, 28; 16, 28; 22, 41; 22, 41; 22, 43; 22, 46;

lui Asaf [1Paral.] 6, 39; 6, 39; 16, 7; 25, 1; 25, 2; 25, 9; 26, 1; [2Ezd.] 1, 8; [2Paral.] 20, 15; 29, 13; 29, 30; 35, 15; [Ezd.] 2, 41; 3, 10; [Neem.] 7, 45; 11, 22; [Ps.] 49, 0; 54, 0; 72, 0; 73, 0; 74, 0; 75, 0; 76, 0; 77, 0; 78, 0; 79, 0; 80, 0; 81, 0; 82, 0;

lui Asaía [2Paral.] 34, 20; lui Asaíe [4Reg.] 22, 12; lui Asail [1Paral.] 8, 38; 9, 43; [2Reg.] 2, 22; 3,

27; lui Asar [1Paral.] 1, 42; [Fac.] 36, 27; lui Asaradan [Ezd.] 4, 2; lui Asavía [Ezd.] 8, 24; lui Asfanez [Dan.] 1, 3; lui Asiil [Num.] 26, 48; lui Asiilí [Num.] 26, 48; lui Asir [1Paral.] 6, 37; [Deut.] 33, 24; [Fac.] 30,

12; 46, 17; [Num.] 1, 41; 2, 27; 2, 27; 26, 44; 26, 47; lui Asiverí [Num.] 26, 38; lui Asivir [Num.] 26, 38; lui Asóm [2Ezd.] 1, 97; lui Asron [Num.] 26, 6; 26, 21; lui Asroni [Num.] 26, 21; lui Assarah [Is.] 37, 38; lui Asser [1Paral.] 6, 37; lui Assir [1Paral.] 7, 30; lui Asud [1Paral.] 7, 35; lui Atad [Fac.] 50, 10; 50, 11; lui Athinóvie [1Mac.] 15, 35; lui Atir [Neem.] 7, 46; lui Attal [1Mac.] 15, 22; lui Avarim [Num.] 33, 47; lui Avdedom [1Paral.] 26, 4; 26, 8; 26, 8; 26, 15;

[2Paral.] 34, 20; lui Avdemeleh [Ier.] 38, 10; lui Avdiá [1Paral.] 6, 44; lui Avdiú [3Reg.] 18, 8; lui Avdíu [Avd.] 1, 1; lui Avdon [3Reg.] 4, 6; lui Aved [Jud.] 9, 30; 9, 31; 9, 35; 9, 36; lui Aveddará [1Paral.] 13, 12; 13, 13; [2Reg.] 6,

10; 6, 11; 6, 11; 6, 12; 6, 12; lui Aveneem [Jud.] 4, 12; lui Aveniem [Jud.] 5, 1; lui Avenir [1Reg.] 14, 52; 26, 14; [2Reg.] 2, 19; 2,

19; 2, 24; 2, 25; 2, 30; 2, 31; 3, 11; 3, 20; 3, 25; lui Avennir [1Paral.] 26, 28; [2Reg.] 2, 21; 3, 9; 3,

28; 3, 31; 4, 12; [3Reg.] 2, 5; lui Avesaí [2Reg.] 20, 7; lui Avesalom [2Reg.] 13, 20; 13, 23; 13, 32; 15,

13; [3Reg.] 15, 2; [Ps.] 3, 0;

lui Avessá [2Reg.] 10, 10; 10, 14; 18, 2; 18, 5; 18, 12; 21, 17;

lui Avessalom [2Paral.] 11, 19; 11, 20; [2Reg.] 13, 4; 13, 39; 14, 27; 14, 30; 14, 30; 15, 14; 15, 34; 16, 8; 16, 22; 17, 4; 17, 9; 17, 18; 17, 20; 18, 14; 18, 18; [3Reg.] 1, 6; 2, 7;

lui Avessê [1Paral.] 19, 11; lui Aviá [2Paral.] 13, 15; 13, 20; 13, 22; lui Avía [1Paral.] 24, 10; lui Aviasaf [1Paral.] 6, 37; lui Aviáthar [1Paral.] 24, 6; [1Reg.] 22, 22; [2Reg.]

8, 17; 15, 27; 15, 36; [3Reg.] 2, 26; lui Avid [Jud.] 9, 26; lui Avidan [Num.] 7, 65; lui Aviézer [Jud.] 8, 2; lui Avihéa [Num.] 3, 35; lui Avimeleh [Ps.] 33, 0; 51, 0; lui Aviméleh [1Reg.] 21, 6; [Fac.] 20, 18; 21, 25;

21, 27; [Jud.] 8, 31; 9, 3; 9, 21; 9, 23; 9, 23; 9, 25; 9, 29; 9, 42; 9, 47; 9, 49; 9, 53; 9, 53;

lui Aviron [Deut.] 11, 6; lui Avisum [3Ezd.] 8, 2; lui Avnan [Fac.] 38, 4; 38, 8; [Iez.] 47, 18; lui Avraam [1Mac.] 12, 21; [1Paral.] 1, 28; 16, 16;

[2Paral.] 20, 7; [3Reg.] 18, 36; [Deut.] 1, 8; 9, 5; 29, 13; 30, 20; 34, 4; [Fac.] 17, 15; 17, 23; 20, 14; 20, 18; 21, 2; 21, 7; 21, 10; 21, 11; 22, 20; 23, 14; 23, 18; 23, 20; 24, 9; 24, 27; 24, 34; 24, 52; 24, 59; 25, 7; 25, 12; 25, 12; 25, 19; 26, 1; 26, 3; 26, 18; 26, 24; 28, 4; 28, 4; 28, 9; 35, 12; 50, 24; [Ieş.] 3, 6; 3, 15; 3, 16; 6, 8; 33, 1; [Ios.] 24, 2; [Is.] 41, 8; [Lev.] 26, 42; [Mih.] 7, 20; [Num.] 32, 11; [Ps.] 46, 8; 104, 6; 104, 9; [Tov.] 4, 14; [Var.] 2, 25;

lui Avráam [Deut.] 6, 10; [Fac.] 28, 13; [Ieş.] 4, 5; lui Avram [Fac.] 11, 29; 11, 31; 12, 1; 12, 7; 12,

16; 12, 17; 13, 7; 13, 14; 14, 13; 14, 13; 15, 12; 15, 18; 16, 1; 16, 3; 16, 3; 16, 15; 16, 16; 17, 1;

lui Avramí [1Paral.] 26, 23; lui Avuv [1Mac.] 16, 15; lui Avvacum [Avac.] 3, 1; lui Avvasar [3Ezd.] 2, 12; lui Azail [2Paral.] 22, 5; [4Reg.] 9, 14; 12, 18; 13,

3; lui Azaría [1Paral.] 6, 36; [Dan.] 1, 7; 2, 17; lui Azení [Num.] 26, 16; 26, 16; lui Caath [1Paral.] 6, 2; 6, 38; 6, 54; 15, 5; 23,

12; [2Paral.] 20, 20; 29, 12; 34, 12; [Ieş.] 6, 18; [Ios.] 21, 10; [Num.] 16, 1; 26, 57;

lui Caáth [Ieş.] 6, 18; [Ios.] 21, 4; 21, 20; [Num.] 3, 19; 3, 27; 3, 28; 3, 30; 4, 15; 4, 16; 4, 18; 4, 35; 7, 9; 10, 21;

lui Cáin [Fac.] 4, 6; 4, 14; lui Cainan [Fac.] 5, 14;

Page 51: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 51

lui Cárie [Ier.] 43, 2; lui Cathí [Num.] 26, 57; lui Chendeveu [1Mac.] 16, 4; lui Chenez [1Paral.] 4, 13; [Ios.] 15, 17; [Jud.] 1,

13; 3, 9; 3, 11; lui Chenezí [1Reg.] 30, 29; lui Chir [3Ezd.] 2, 2; 6, 22; 7, 4; [Dan.] 6, 28; 10,

1; [Ezd.] 6, 14; [Is.] 44, 28; 45, 1; lui Chíros [2Paral.] 36, 22; [3Ezd.] 6, 25; [Ezd.] 1,

1; 3, 7; 4, 5; lui Chis [1Paral.] 23, 22; 24, 29; 24, 29; [1Reg.] 9,

3; 10, 11; 10, 21; [2Reg.] 21, 14; lui Chiseu [1Paral.] 15, 17; lui Chison [Jud.] 4, 13; lui Coré [1Paral.] 6, 37; 9, 19; [2Paral.] 20, 20; [Ieş.]

6, 24; 6, 24; [Num.] 26, 11; [Ps.] 45, 0; 46, 0; lui Dacar [3Reg.] 4, 9; lui Dadé [1Paral.] 2, 32; lui Dagon [1Mac.] 11, 4; [1Paral.] 10, 10; [1Reg.]

5, 2; 5, 3; 5, 4; 5, 4; 5, 5; [Jud.] 16, 23; [Jud.] 16, 23; lui Daléa [1Paral.] 24, 18; lui Dan [1Paral.] 26, 21; 27, 22; [2Paral.] 2, 14;

[Deut.] 33, 22; [Fac.] 46, 24; 49, 16; [Ieş.] 31, 6; 35, 32; 38, 23; [Iez.] 48, 2; [Ios.] 19, 47; 19, 48; 21, 5; 21, 23; [Jud.] 1, 34; 13, 2; 13, 25; 18, 1; 18, 2; 18, 11; 18, 12; 18, 16; 18, 22; 18, 22; 18, 23; 18, 25; 18, 26; 18, 29; 18, 30; [Lev.] 24, 11; [Num.] 1, 38; 1, 39; 2, 25; 2, 25; 2, 31; 10, 25; 13, 13; 26, 42; 26, 42; 34, 22;

lui Daniil [Bel] 1, 26; 1, 41; 1, 48; [Dan.] 1, 7; 1, 10; 2, 16; 2, 19; 2, 26; 2, 46; 2, 47; 5, 14; 6, 4; 6, 5; 6, 16; 6, 26; 10, 1;

lui Darie [3Ezd.] 3, 8; lui Dárie [Ag.] 1, 1; 2, 1; 2, 11; [2Ezd.] 1, 53; 1,

56; [3Ezd.] 2, 31; 3, 7; 6, 1; 6, 6; 6, 7; [Dan.] 6, 1; 6, 28; [Ezd.] 4, 5; 4, 24; 5, 6; 5, 7; 6, 14; 6, 15; [Neem.] 12, 22; [Zah.] 1, 1; 1, 7; 7, 1;

lui Dathan [Deut.] 11, 6; lui David [1Mac.] 1, 35; [1Paral.] 3, 1; 3, 9; 7, 2;

10, 14; 11, 5; 11, 10; 11, 11; 12, 16; 12, 23; 12, 33; 17, 24; 18, 2; 18, 6; 18, 13; 18, 17; 19, 2; 19, 4; 19, 5; 19, 17; 20, 2; 20, 6; 21, 5; 21, 21; 22, 4; 23, 27; 24, 31; 27, 31; 29, 22; [1Reg.] 16, 20; 17, 15; 17, 48; 17, 50; 18, 3; 18, 6; 18, 8; 18, 12; 18, 19; 18, 22; 18, 23; 18, 25; 18, 26; 18, 26; 18, 29; 19, 2; 19, 11; 19, 11; 20, 16; 20, 16; 20, 17; 20, 25; 20, 27; 20, 35; 20, 42; 21, 4; 22, 20; 22, 21; 23, 1; 23, 3; 23, 25; 23, 25; 23, 26; 23, 28; 24, 5; 24, 6; 25, 9; 25, 10; 25, 12; 25, 12; 25, 13; 25, 22; 25, 23; 25, 40; 25, 44; 25, 42; 26, 17; 28, 17; 30, 5; 30, 13; 30, 15; 30, 20; 30, 21; 30, 21; [2Paral.] 1, 1; 2, 12; 2, 14; 3, 1; 4, 23; 6, 7; 6, 15; 6, 16; 6, 17; 6, 42; 7, 10; 7, 18; 8, 11; 8, 11; 8, 14; 8, 14; 9, 31; 11, 16; 15, 18; 17, 3; 21, 1;

21, 7; 21, 7; 21, 12; 23, 3; 23, 18; 29, 25; 29, 30; 34, 2; 34, 3; 35, 3; 35, 4; 35, 15; [2Reg.] 1, 3; 1, 4; 1, 14; 2, 4; 2, 10; 2, 30; 3, 1; 3, 2; 3, 5; 3, 5; 3, 6; 3, 8; 3, 9; 3, 10; 3, 22; 4, 8; 5, 6; 5, 7; 5, 8; 5, 11; 5, 13; 6, 12; 6, 20; 8, 2; 8, 6; 8, 18; 9, 6; 9, 7; 9, 11; 10, 2; 10, 4; 10, 5; 10, 6; 10, 17; 10, 17; 11, 5; 11, 10; 11, 17; 11, 18; 11, 22; 12, 15; 12, 18; 12, 30; 13, 1; 13, 1; 13, 3; 13, 32; 15, 12; 15, 31; 15, 32; 15, 33; 15, 37; 16, 16; 17, 1; 17, 16; 17, 29; 18, 9; 20, 2; 20, 5; 20, 11; 20, 26; 21, 1; 21, 11; 21, 17; 21, 21; 21, 22; 22, 50; 23, 1; 24, 10; [3Ezd.] 1, 2; 5, 81; [3Reg.] 1, 9; 1, 37; 2, 1; 2, 24; 2, 26; 2, 33; 2, 44; 3, 3; 5, 7; 7, 51; 8, 17; 8, 24; 8, 26; 8, 66; 9, 5; 9, 15; 9, 24; 11, 4; 11, 10; 11, 27; 11, 38; 11, 39; 11, 42; 12, 19; 12, 20; 12, 26; 13, 2; 14, 8; 15, 3; 15, 8; 15, 24; 22, 50; [4Reg.] 15, 38; 16, 20; 17, 21; 20, 21; 22, 2; [Am.] 9, 11; [Ezd.] 3, 10; 8, 2; [Ier.] 13, 13; 17, 25; 21, 11; 22, 2; 22, 30; 23, 5; [Is.] 7, 2; 9, 7; 22, 9; 22, 22; 22, 22; 38, 5; [Neem.] 3, 16; 12, 24; 12, 35; 12, 36; 12, 36; 12, 44; [Parim.] 1, 1; [Ps.] 1, 0; 5, 0; 6, 0; 9, 0; 11, 0; 12, 0; 15, 0; 16, 0; 17, 54; 18, 0; 19, 0; 20, 0; 21, 0; 23, 0; 25, 0; 26, 0; 27, 0; 28, 0; 29, 0; 30, 0; 31, 0; 32, 0; 33, 0; 34, 0; 36, 0; 37, 0; 38, 0; 39, 0; 40, 0; 42, 0; 50, 0; 51, 0; 52, 0; 53, 0; 55, 0; 56, 0; 57, 0; 58, 0; 59, 0; 60, 0; 61, 0; 62, 0; 63, 0; 64, 0; 66, 0; 67, 0; 68, 0; 69, 0; 70, 0; 71, 0; 72, 0; 77, 0; 85, 0; 88, 4; 88, 35; 88, 48; 90, 0; 92, 0; 93, 0; 94, 0; 95, 0; 96, 0; 97, 0; 98, 0; 99, 0; 100, 0; 102, 0; 103, 0; 108, 0; 109, 0; 121, 5; 131, 11; 131, 18; 136, 0; 137, 0; 138, 0; 139, 0; 140, 0; 141, 0; 142, 0; 143, 0; 144, 0; [Rut] 4, 17; [Sir.] 46, 34; 48, 24; 49, 25;

lui Davrí [Lev.] 24, 11; lui Dedan [1Paral.] 26, 21; [Fac.] 25, 3; lui Degon [1Paral.] 1, 42; lui Dimítrie [1Mac.] 10, 48; 10, 49; 10, 67; 11,

12; 11, 39; 11, 63; 12, 24; 15, 1; 14, 3; lui Dionis [2Mac.] 14, 33; lui Dionossu [2Mac.] 6, 7; lui Dison [1Paral.] 1, 41; [Fac.] 36, 26; lui Doic [1Reg.] 21, 7; 22, 18; lui Edin [Num.] 26, 36; lui Ediní [Num.] 26, 36; lui Edío [Neem.] 12, 19; lui Edithum [2Paral.] 5, 11; lui Edom [1Reg.] 14, 48; [Fac.] 36, 9; 36, 19;

[Jud.] 5, 4; [Ps.] 136, 9; lui Efer [Ios.] 17, 3; lui Efraim [1Paral.] 12, 30; 27, 10; 27, 20;

[2Paral.] 28, 7; 28, 12; [Avd.] 1, 19; [Fac.] 46, 21; 48, 17; 48, 17; 48, 20; 50, 23; [Deut.] 34, 2; [Idt.] 6, 5; [Ier.] 7, 14; [Ios.] 17, 9; 17, 10; 17, 17; 19, 47; 24, 30; [Is.] 9, 9; 28, 3; [Jud.] 5, 14; 8, 2; 10, 9; 12, 1;

Page 52: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 52

12, 4; 12, 4; 12, 5; 18, 2; [Num.] 1, 32; 1, 33; 2, 24; 7, 48; [Os.] 5, 12; 5, 14; 6, 10; 13, 1; 14, 9; [Ps.] 79, 2; [Sir.] 48, 27;

lui Efrathá [Mih.] 5, 2; lui Efron [Fac.] 23, 8; 23, 13; 23, 17; 25, 9; lui Eglom [Ios.] 24, 33; [Jud.] 3, 15; 3, 17; 3, 14;

3, 17; 3, 21; lui Ehilat [1Reg.] 23, 19; lui Ehran [Num.] 1, 13; 7, 72; 7, 77; lui Elcaná [1Paral.] 6, 35; 6, 34; 6, 36; 6, 37; lui Elchía [Neem.] 12, 21; lui Eleázar [1Paral.] 24, 3; 24, 5; 24, 6; [3Ezd.] 8,

2; [Ios.] 22, 31; lui Eliasan [Ier.] 29, 3; lui Eliatham [Ezd.] 8, 16; lui Eliathan [Ezd.] 8, 16; lui Eliav [1Paral.] 6, 34; [2Paral.] 11, 17; [2Reg.]

11, 3; [Deut.] 11, 6; [Ieş.] 35, 32; lui Eliázar [1Mac.] 8, 17; [1Paral.] 9, 20; 24, 4;

[Ezd.] 8, 16; [Ios.] 17, 4; 22, 13; 22, 32; [Jud.] 20, 28; [Num.] 25, 7; 25, 11; 27, 2; 27, 19; 27, 21; 27, 22; 31, 6; 31, 29; 31, 41; 36, 1;

lui Eliázar [Iosip] 1, 8; lui Eliezer [1Paral.] 23, 17; lui Eliézer [1Paral.] 23, 17; 26, 25; lui Elifas [Fac.] 36, 12; 36, 15; 36, 16; lui Elifaz [Fac.] 36, 11; [Iov] 42, 7; lui Elifáz [1Paral.] 1, 36; [Fac.] 36, 12; lui Elih [Jud.] 12, 13; 12, 15; lui Eliil [2Paral.] 20, 15; lui Eliméleh [Rut] 2, 1; 2, 3; lui Elisaf [Num.] 7, 47; lui Elisamá [Ier.] 36, 20; [Num.] 7, 53; lui Eliseé [4Reg.] 2, 13; 5, 9; 5, 14; 6, 15; 6, 18;

6, 31; 7, 19; 8, 4; 13, 21; 13, 21; lui Elisur [Num.] 7, 35; lui Elisuv [1Paral.] 24, 12; lui Elom [Fac.] 36, 2; lui Elon [Fac.] 26, 34; lui Eman [1Paral.] 25, 4; 25, 5; 25, 5; [2Paral.] 5,

11; 29, 14; lui Emir [1Paral.] 24, 14; lui Emiud [2Reg.] 13, 37; [Num.] 2, 18; lui Emmir [2Ezd.] 1, 85; [Ezd.] 2, 37; [Neem.] 3,

29; lui Emor [Fac.] 34, 2; 34, 4; 34, 5; 34, 13; 34, 18;

34, 18; lui Enac [Deut.] 9, 2; [Ios.] 15, 13; 15, 14; [Jud.]

1, 10; [Num.] 13, 29; lui Enachim [Ios.] 11, 22; lui Enan [Num.] 2, 29; 7, 78; 7, 84; 10, 27; [Jud.]

16, 31; lui Enemessar [Tov.] 1, 2;

lui Enemessarú [Tov.] 1, 11; lui Enemessáru [Tov.] 1, 14; lui Enoh [Fac.] 4, 17; 5, 23; lui Enos [Fac.] 5, 11; lui Ésdra [Neem.] 12, 13; lui Esé [Is.] 11, 1; lui Eselíu [4Reg.] 22, 3; lui Eshol [Fac.] 14, 13; lui Esová [1Paral.] 4, 21; lui Esrom [1Paral.] 2, 9; 2, 18; 2, 24; lui Ethí [2Reg.] 18, 5; 18, 12; lui Eththí [2Reg.] 18, 2; lui Ever [Fac.] 10, 21; 10, 25; lui Éver [1Paral.] 1, 19; lui Eviil [1Reg.] 9, 1; lui Evmení [1Mac.] 8, 8; lui Evnan [Fac.] 14, 13; lui Evpolem [2Mac.] 4, 11; lui Ézdra [Neem.] 8, 3; lui Ezdrí [2Reg.] 21, 8; lui Ezdriil [1Reg.] 18, 19; lui Ezechiu [Sof.] 1, 1; lui Ezeríu [3Ezd.] 8, 1; lui Eziu [3Ezd.] 8, 2; lui Ezreil [Num.] 26, 31; lui Ezreillí [Num.] 26, 31; lui Ezri [Jud.] 6, 24; lui Ezrí [Jud.] 6, 11; lui Ézri [Jud.] 8, 32; lui Facheé [4Reg.] 15, 32; lui Facú [2Ezd.] 1, 86; lui Fadasur [Num.] 1, 10; 7, 54; lui Faddasur [Num.] 7, 59; lui Fadéa [1Paral.] 3, 19; lui Fagheil [Num.] 7, 77; lui Falec [Neem.] 3, 6; lui Fallu [Num.] 26, 5; lui Fallú [Num.] 26, 5; lui Faltí [1Reg.] 25, 44; lui Fares [1Paral.] 9, 4; 27, 3; [Fac.] 46, 12; [Neem.]

11, 4; [Num.] 26, 20; 26, 20; 26, 21; [Rut] 4, 12; 4, 18;

lui Fasur [Ezd.] 2, 38; 10, 22; lui Fazgá [Deut.] 34, 1; lui Fetía [1Paral.] 24, 16; lui Fílip [2Mac.] 6, 11; lui Finees [1Reg.] 4, 19; [3Ezd.] 8, 2; [Ezd.] 8, 2;

8, 32; lui Fogor [Num.] 23, 28; [Fac.] 36, 39; lui Foros [2Ezd.] 1, 39; 1, 90; lui Fóros [Ezd.] 2, 4; 8, 3; [Neem.] 7, 8; lui Fúa [Jud.] 10, 1; [Num.] 26, 23; lui Fuaí [Num.] 26, 23;

Page 53: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 53

lui Ful [1Paral.] 5, 26; lui Fúla [4Reg.] 15, 19; lui Gaal [Jud.] 9, 30; lui Gad [1Paral.] 12, 14; 21, 18; 21, 19; 29, 29;

[2Paral.] 29, 25; [2Reg.] 24, 19; [Deut.] 3, 12; 3, 16; [Ios.] 12, 6; 13, 8; 21, 7; 21, 38; 22, 1; 22, 9; 22, 10; 22, 11; 22, 13; 22, 15; 22, 21; 22, 25; 22, 30; 22, 32; 22, 34; [Num.] 1, 24; 2, 14; 13, 16; 26, 15; 26, 18; 32, 2; 32, 25; 32, 34;

lui Gaddí [4Reg.] 15, 14; 15, 17; [Deut.] 4, 43; 29, 8;

lui Gadeoní [Num.] 1, 11; 7, 60; 7, 65; 10, 24; lui Gadeoni [Num.] 2, 22; lui Gadu [Deut.] 33, 20; [Ios.] 1, 12; 20, 8; 4, 12;

[Num.] 1, 25; 32, 31; lui Galaad [1Paral.] 2, 23; 7, 14; [1Reg.] 13, 7;

[Am.] 1, 3; [Ios.] 17, 1; 17, 3; [Jud.] 11, 1; 11, 2; 12, 7; [Num.] 26, 29; 32, 26;

lui Galaadí [Num.] 26, 29; lui Galaadu [Ios.] 22, 13; [Num.] 26, 30; 27, 1;

32, 29; lui Gamaliil [Num.] 7, 59; lui Gamariu [Ier.] 36, 10; lui Gámer [Fac.] 10, 3; lui Gamul [1Paral.] 24, 17; lui Ganathóth [Neem.] 12, 16; lui Gavid [Jud.] 9, 28; lui Gheddor [1Paral.] 12, 7; lui Ghedeon [Jud.] 7, 14; 7, 18; 8, 27; 8, 30; lui Ghedsom [Num.] 3, 21; lui Ghedson [1Paral.] 6, 20; 6, 43; 15, 7; [Num.]

3, 21; 3, 23; 3, 25; 4, 39; 7, 7; 10, 17; 26, 57; lui Ghedsoni [Num.] 26, 57; lui Gherson [1Paral.] 26, 21; [Ios.] 21, 33; lui Ghethsom [1Paral.] 23, 6; lui Ghethson [1Paral.] 23, 7; lui Ghidion [Jud.] 7, 20; lui Ghiezí [4Reg.] 4, 29; lui Ghirá [2Reg.] 16, 5; 19, 16; 19, 18; [Jud.] 3,

15; lui Ghíra [3Reg.] 2, 8; lui Ghirsam [1Paral.] 23, 16; lui Ghirson [1Paral.] 26, 21; [Ieş.] 6, 17; [Jud.] 18,

30; lui Ghisam [Neem.] 6, 1; lui Ghiveilí [Neem.] 11, 8; lui Godolía [Ier.] 40, 15; 41, 10; lui Gog [1Paral.] 5, 4; [Iez.] 38, 14; 38, 17; 39, 11;

39, 15; lui Goiní [Num.] 26, 48; 26, 48; lui Goliath [1Paral.] 20, 4; [Sir.] 48, 4; lui Goliáth [1Reg.] 21, 9; 22, 10; lui Golilá [Neem.] 2, 13;

lui Gomer [1Paral.] 1, 6; lui Gonath [3Reg.] 16, 21; 16, 22; lui Hafrathá [Fac.] 35, 16; lui Halev [1Paral.] 2, 42; 2, 46; 2, 49; 2, 50; 4,

15; 6, 56; [Ios.] 14, 13; 14, 14; 15, 13; 15, 17; 21, 12; [Jud.] 1, 13; 1, 13; 1, 20; 3, 9; [Sir.] 47, 12;

lui Halezé [Neem.] 3, 15; lui Ham [1Paral.] 1, 8; 4, 40; [Fac.] 10, 6; 10, 20; lui Hamalac [2Reg.] 10, 16; lui Hamos [3Reg.] 11, 7; 11, 33; [4Reg.] 23, 13; lui Hanaam [3Reg.] 22, 11; lui Hanaan [3Reg.] 22, 24; [Fac.] 9, 18; 9, 22; 13,

12; 16, 3; 17, 8; 23, 19; 28, 1; 28, 6; 35, 6; 35, 27; 46, 6; 47, 13; [Lev.] 25, 38; [Num.] 27, 12; [Ps.] 105, 36; [Sus.] 1, 56;

lui Hanani [Ezd.] 9, 1; lui Harim [1Paral.] 24, 8; lui Harmí [1Paral.] 2, 7; [Ios.] 7, 1; 7, 18; [Num.]

26, 6; lui Hathí [4Reg.] 24, 43; lui Haver [Jud.] 4, 17; 4, 21; 5, 24; lui Helchía [1Paral.] 6, 45; [2Paral.] 34, 20;

[4Reg.] 22, 12; 23, 4; lui Helchíei [Ier.] 29, 3; lui Helchíu [3Ezd.] 8, 1; [4Reg.] 18, 26; 18, 37;

[Sus.] 1, 2; 1, 28; lui Helec [Num.] 26, 30; lui Helechí [Num.] 26, 30; lui Heliu [Ier.] 38, 1; lui Helon [Num.] 1, 9; 2, 7; 7, 24; 10, 16; lui Het [Fac.] 23, 3; 23, 5; 23, 7; 23, 10; 23, 10;

23, 12; 23, 16; 23, 18; 23, 20; 25, 10; 27, 46; 49, 31; lui Hevron [1Paral.] 2, 42; 2, 43; 23, 19; 26, 30;

26, 31; lui Hevroni [Num.] 26, 58; lui Hiram [2Paral.] 9, 21; [3Reg.] 5, 11; 5, 11; 5,

17; 9, 11; 10, 11; 10, 22; lui Hodologomor [Fac.] 14, 4; 14, 9; 14, 17; lui Horí [Num.] 26, 45; lui Hotan [1Paral.] 11, 44; lui Hovar [Iez.] 1, 1; 1, 3; 3, 15; 3, 23; 10, 15; 10,

20; 10, 22; lui Hover [Num.] 26, 45; lui Hovor [1Paral.] 7, 8; lui Hus [1Paral.] 1, 9; [Fac.] 10, 7; lui Husanresathaim [Jud.] 3, 8; lui Husarsathem [Jud.] 3, 8; lui Husí [2Reg.] 17, 14; 18, 21; 18, 22; [3Reg.] 4,

16; [Ps.] 7, 0; lui Iaath [1Paral.] 6, 43; lui Iacov [1Paral.] 16, 17; [Am.] 3, 13; 9, 8; [Avd.]

1, 17; 1, 18; [Deut.] 1, 8; 6, 10; 9, 5; 29, 13; 30, 20; 32, 9; 33, 4; 33, 10; 33, 28; 34, 4; [Fac.] 27, 17; 27, 22;

Page 54: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 54

27, 41; 29, 31; 29, 32; 30, 1; 30, 1; 30, 3; 30, 4; 30, 6; 30, 8; 30, 9; 30, 11; 30, 17; 30, 19; 30, 23; 30, 31; 30, 36; 31, 26; 31, 33; 31, 43; 31, 48; 31, 51; 32, 18; 32, 22; 32, 25; 32, 32; 34, 1; 34, 3; 34, 7; 34, 7; 34, 13; 34, 19; 34, 27; 35, 4; 35, 9; 35, 22; 35, 26; 36, 6; 36, 44; 45, 27; 46, 15; 46, 18; 48, 2; 49, 2; 49, 28; [Idt.] 8, 23; [Ier.] 2, 4; 5, 20; 30, 7; 30, 15; 31, 7; 51, 19; [Ieş.] 3, 6; 3, 15; 3, 16; 4, 5; 6, 8; 19, 3; 20, 22; 33, 1; [Iez.] 20, 5; 37, 25; [Is.] 2, 3; 2, 6; 8, 17; 14, 1; 17, 4; 27, 6; 27, 9; 29, 22; 44, 5; 45, 19; 46, 3; 49, 26; 58, 1; 58, 14; [Lev.] 26, 42; [Mal.] 1, 2; [Mih.] 1, 5; 2, 7; 3, 1; 3, 8; 3, 9; 5, 7; 5, 8; 7, 20; [Num.] 23, 10; 32, 11; [Plîng.] 1, 18; [Ps.] 21, 24; 43, 6; 46, 4; 58, 15; 75, 6; 76, 14; 83, 8; 93, 7; 97, 4; 104, 6; 113, 1; 131, 2; 147, 8; [Sir.] 25, 25; 45, 26; 48, 24; [Var.] 2, 25; 3, 23;

lui Iácov [Fac.] 25, 33; 30, 36; [Ps.] 84, 1; 86, 1; 104, 10;

lui Iafeth [Fac.] 9, 27; 10, 2; 10, 21; lui Iáfeth [1Paral.] 1, 5; lui Iair [Jud.] 10, 4; [Num.] 32, 41; lui Iamin [Num.] 26, 12; 26, 12; 26, 44; 26, 44; lui Iamuil [Num.] 26, 21; lui Iamuilí [Num.] 26, 21; lui Iared [1Reg.] 9, 1; lui Iaredu [Fac.] 5, 20; lui Iarim [Neem.] 12, 19; lui Iariv [Ezd.] 8, 16; lui Iasani [Neem.] 3, 6; lui Iasuv [Num.] 26, 24; lui Iasuvi [Num.] 26, 24; lui Iasví [4Reg.] 15, 13; 15, 14; lui Iavim [Ps.] 82, 8; lui Iavin [Jud.] 4, 2; 4, 17; lui Iavis [1Reg.] 11, 1; [4Reg.] 15, 10; lui Idithum [1Paral.] 16, 42; [2Paral.] 29, 14; [Ps.]

38, 0; lui Idithun [1Paral.] 25, 3; lui Ieclí [Num.] 34, 22; lui Iectan [1Paral.] 1, 23; [Fac.] 10, 29; lui Iediá [1Paral.] 4, 37; 24, 7; lui Iediil [1Paral.] 7, 11; lui Iefletí [Ios.] 16, 3; lui Iefonne [1Paral.] 6, 56; lui Iefoni [Ios.] 21, 12; 14, 13; lui Iefoní [Ios.] 15, 13; 15, 14; lui Iefraim [Num.] 13, 9; [Sir.] 48, 21; lui Iefthaé [Jud.] 11, 13; 11, 28; 11, 40; lui Iefthoni [Deut.] 1, 36; [Num.] 32, 12; lui Iehoni [Num.] 14, 30; 26, 65; lui Iehoní [Num.] 13, 7; 14, 6; lui Iehonía [1Reg.] 6, 19; lui Ieilí [1Paral.] 24, 18;

lui Ielfaal [1Paral.] 8, 18; lui Iemeni [3Reg.] 2, 8; [Jud.] 3, 15; lui Ieminí [2Reg.] 19, 16; lui Iemvlá [2Paral.] 18, 7; 18, 8; [3Reg.] 22, 8; lui Ierá [1Paral.] 2, 35; lui Ierameil [1Paral.] 2, 26; lui Ieremeil [1Reg.] 1, 1; [Ier.] 36, 26; lui Ieremía [Neem.] 12, 12; lui Ieremil [1Paral.] 6, 34; lui Ierimuth [1Paral.] 7, 12; lui Ierovaal [2Reg.] 11, 21; 11, 22; [Jud.] 9, 1; 9,

2; 9, 5; 9, 5; 9, 16; 9, 28; 9, 53; lui Ieróvaal [Jud.] 8, 35; lui Ierovoam [1Paral.] 5, 17; [2Paral.] 12, 1; 12, 2;

12, 15; 13, 1; 13, 19; [3Reg.] 11, 31; 12, 24; 12, 24; 12, 24; 13, 34; 14, 1; 14, 2; 14, 4; 14, 5; 14, 6; 14, 7; 14, 10; 14, 10; 14, 13; 14, 13; 14, 14; 14, 16; 14, 17; 14, 19; 15, 29; 15, 29; 15, 30; 15, 34; 16, 2; 16, 3; 16, 7; 16, 19; 16, 26; 16, 31; 21, 22; 22, 52; [4Reg.] 1, 18; 3, 3; 8, 16; 9, 9; 10, 29; 10, 31; 13, 2; 13, 6; 13, 11; 14, 24; 14, 27; 15, 1; 15, 8; 15, 9; 15, 18; 15, 24; 15, 28; 16, 3; 17, 22; [Am.] 7, 9; [Os.] 1, 1; 10, 15;

lui Iesaí [2Reg.] 17, 25; lui Iesé [1Reg.] 17, 17; 17, 60; 20, 27; 20, 30; 20,

31; 22, 7; 22, 8; 22, 9; 22, 13; 25, 10; [2Reg.] 20, 1; 23, 1; [Is.] 11, 10; [Rut] 4, 17;

lui Iese [3Reg.] 12, 16; [Ps.] 72, 0; lui Iesemun [1Reg.] 26, 3; lui Iesrí [Num.] 26, 49; 26, 49; lui Iesse [1Paral.] 10, 14; lui Iessomá [1Paral.] 24, 27; lui Iesuvi [Num.] 26, 44; lui Iesuví [Num.] 26, 44; lui Iesvaal [1Paral.] 24, 13; lui Iether [3Reg.] 2, 5; [Jud.] 8, 20; lui Iéther [3Reg.] 2, 32; lui Iethevaal [3Reg.] 16, 31; lui Ieththí [1Paral.] 24, 15; lui Ievosthé [2Reg.] 2, 12; 4, 2; 4, 5; 4, 8; 4, 8;

4, 12; lui Iezechiil [1Paral.] 24, 16; lui Iezráel [3Reg.] 21, 23; [Os.] 1, 4; 1, 5; 1, 11;

2, 22; lui Iiil [1Paral.] 29, 8; [2Paral.] 26, 11; lui Iisu [Ezd.] 2, 40; lui Iisú [1Paral.] 24, 11; [3Ezd.] 9, 19; [3Reg.] 16,

34; lui Iisús [Ezd.] 2, 36; lui Iisus [2Ezd.] 1, 40; [2Mac.] 12, 15; [Ag.] 1, 14;

[Deut.] 3, 21; 3, 28; 31, 23; [Ezd.] 10, 18; [Ieş.] 17, 9; 17, 14; [Ios.] 1, 1; 1, 16; 4, 1; 4, 8; 4, 8; 4, 10; 4, 10; 4, 15; 5, 2; 5, 9; 7, 20; 8, 27; 8, 35; 9, 24; 10, 12;

Page 55: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 55

10, 17; 11, 15; 14, 2; 17, 4; 17, 14; 19, 49; 20, 1; 21, 42; 24, 31; [Jud.] 1, 1; 2, 7; 2, 23; [Neem.] 3, 19; 7, 39; 7, 43; 8, 19; [Sir.] 1, 1; [Zah.] 3, 9; 6, 11;

lui Iiú [2Paral.] 20, 35; [4Reg.] 13, 1; 14, 8; lui Ilá [2Ezd.] 1, 91; [3Reg.] 4, 18; 16, 13; [4Reg.]

15, 30; 17, 1; 18, 1; 18, 9; lui Ilam [Ezd.] 10, 2; 10, 26; lui Ilí [1Reg.] 2, 11; 2, 12; 3, 12; 3, 14; 3, 14; 3,

15; 3, 18; 4, 4; 4, 11; 4, 14; [3Reg.] 2, 27; lui Ilie [3Reg.] 19, 21; lui Ilíe [3Reg.] 17, 16; 18, 16; 19, 20; [4Reg.] 9,

36; lui Iliú [1Reg.] 1, 1; [3Reg.] 21, 28; [4Reg.] 1, 13;

2, 6; 2, 13; 2, 14; 2, 14; 3, 11; 10, 10; lui Ínadad [Ezd.] 3, 9; lui Ioachim [1Paral.] 24, 12; [2Paral.] 36, 4; 36, 5;

[4Reg.] 24, 1; 24, 47; 24, 47; [Dan.] 1, 1; [Ier.] 1, 3; 24, 1; 25, 1; 36, 1; 45, 1; 46, 2; 52, 25; [Neem.] 12, 26; [Sus.] 1, 28;

lui Ioáhaz [2Paral.] 25, 17; 25, 23; 34, 8; [4Reg.] 13, 7; 13, 10; 13, 22; 13, 25; 13, 25; 14, 1; 14, 8; 14, 17;

lui Ioan [1Mac.] 8, 17; 16, 21; 16, 23; lui Ioanadav [Ier.] 35, 8; 35, 14; 35, 16; 35, 18;

35, 19; lui Ioanan [3Ezd.] 9, 1; lui Ioanathan [1Mac.] 4, 30; lui Ioanáthan [1Reg.] 14, 42; [2Reg.] 21, 7; lui Ioarim [1Paral.] 24, 7; lui Ioas [1Paral.] 26, 14; [2Paral.] 24, 4; 24, 21;

[4Reg.] 12, 19; 13, 10; 13, 12; 14, 1; 14, 13; 14, 17; 14, 23; 14, 23; 14, 27; [Jud.] 6, 29; 6, 31; 8, 13; 8, 32; 8, 32;

lui Ioatham [Jud.] 9, 7; 9, 53; lui Ioátham [Mih.] 1, 1; lui Ioav [1Paral.] 11, 20; 11, 39; 26, 28; 27, 7;

[2Reg.] 3, 23; 3, 27; 3, 29; 3, 29; 11, 22; 11, 25; 14, 19; 14, 30; 14, 30; 17, 25; 18, 2; 18, 5; 18, 10; 18, 15; 18, 21; 19, 1; 20, 10; 20, 11; 20, 11; 20, 13; 23, 24; 23, 37;

lui Iodaé [1Paral.] 18, 17; [2Paral.] 22, 11; 24, 2; 24, 14; 24, 17; [2Reg.] 8, 18; 20, 23; 23, 20; [3Reg.] 1, 9; 1, 26; 1, 32; 1, 36; 1, 38; 1, 44; 2, 25; 2, 29; 2, 30; 2, 34; 2, 35; 2, 46; 4, 4; [Neem.] 13, 28;

lui Ioían [Fac.] 10, 4; lui Ioil [1Paral.] 5, 4; 6, 36; 15, 17; [2Paral.] 9, 29;

[2Reg.] 3, 7; lui Ioná [Iona] 4, 7; 4, 9; lui Ionan [Ezd.] 10, 6; lui Ionáthan [1Mac.] 9, 28; 9, 37; 10, 9; 10, 15;

10, 59; 11, 22; 11, 29; 11, 30; 11, 37; 11, 53; 11, 57; 13, 25; [1Paral.] 2, 33; 9, 40; [1Reg.] 14, 13; 14, 39; 14, 43; 14, 44; 19, 6; 20, 1; 20, 3; 20, 13; 20, 16;

20, 38; 31, 12; [2Reg.] 1, 22; 4, 4; 9, 6; 19, 24; 21, 7; 21, 12; 21, 13; 21, 14; [Ezd.] 8, 6; [Ier.] 37, 14; 37, 19; 38, 1; 38, 26;

lui Ioram [1Paral.] 3, 10; [2Paral.] 21, 3; 22, 1; 23, 1; [4Reg.] 1, 17; 8, 25; 8, 25; 8, 29;

lui Iorim [Ezd.] 8, 16; lui Iosafat [2Paral.] 17, 5; 17, 11; 18, 1; 19, 2;

20, 31; 21, 2; 21, 2; 21, 12; 22, 9; [3Reg.] 22, 51; [4Reg.] 1, 17; 1, 18; 3, 1; 3, 14; 8, 16; 9, 14; 18, 37; [Ioil] 3, 12;

lui Iosarí [1Paral.] 24, 22; lui Iosedec [Ezd.] 5, 2; 10, 18; [Neem.] 12, 26; lui Iosía [3Ezd.] 1, 34; 11, 24; lui Iosif [1Paral.] 5, 2; 7, 29; [2Reg.] 19, 20; [3Reg.]

11, 28; [Avd.] 1, 18; [Deut.] 33, 13; 33, 16; [Fac.] 37, 1; 37, 30; 39, 4; 39, 5; 39, 10; 39, 20; 39, 22; 39, 23; 40, 9; 40, 16; 41, 17; 41, 39; 41, 41; 41, 42; 41, 44; 41, 45; 41, 50; 42, 3; 42, 4; 42, 7; 43, 15; 43, 17; 43, 18; 43, 19; 44, 2; 45, 16; 46, 28; 47, 2; 47, 5; 48, 1; 48, 8; 48, 21; 50, 5; 50, 6; 50, 8; 50, 15; 50, 17; 50, 23; [Ieş.] 13, 19; [Ios.] 14, 4; 16, 4; 17, 1; 17, 2; 17, 14; 17, 16; 18, 5; 24, 32; 24, 32; [Jud.] 1, 22; 1, 35; [Num.] 1, 10; 13, 8; 13, 12; 26, 28; 27, 1; [Ps.] 77, 73; [Zah.] 10, 6;

lui Iósif [Fac.] 48, 3; 49, 26; lui Iosíia [2Ezd.] 1, 14; [Ier.] 26, 1; lui Iotham [4Reg.] 15, 30; 16, 1; [Is.] 1, 1; lui Iothor [Ieş.] 2, 16; 3, 1; lui Iov [Iov] 1, 13; 32, 1; 32, 3; 32, 4; 32, 12; 38,

1; 39, 31; 40, 1; 42, 7; 42, 10; 42, 14; lui Iovac [Jud.] 4, 11; lui Iovath [Jud.] 1, 16; lui Iovil [Ios.] 6, 5; lui Ir [Fac.] 38, 6; lui Iram [Ezd.] 10, 31; lui Isaac [1Paral.] 1, 34; 16, 16; [3Reg.] 18, 36;

[Deut.] 1, 8; 6, 10; 9, 5; 18, 27; 29, 13; 34, 4; [Fac.] 24, 14; 24, 44; 24, 66; 25, 5; 25, 19; 26, 19; 26, 25; 26, 32; 27, 30; 27, 34; 28, 8; 28, 13; 31, 42; 31, 53; 35, 12; 35, 28; 46, 1; [Ieş.] 3, 6; 3, 15; 3, 16; 4, 5; 6, 8; 33, 1; [Ios.] 24, 4; [Lev.] 26, 42; [Num.] 32, 11; [Ps.] 104, 9; [Var.] 2, 25;

lui Isáac [Fac.] 21, 5; 26, 20; lui Isaar [1Paral.] 6, 38; [Ieş.] 6, 21; lui Isaarí [1Paral.] 26, 29; lui Isaf [1Mac.] 5, 3; [1Paral.] 1, 35; [Fac.] 36, 17;

[Iov] 42, 16; lui Isahar [Num.] 13, 8; lui Isáhar [1Paral.] 7, 5; 12, 32; [Fac.] 46, 25;

[Num.] 1, 29; 2, 5; 26, 23; 26, 25; [Ios.] 17, 10; lui Isav [Avd.] 1, 18; 1, 18; 1, 19; 1, 21; [Deut.]

2, 8; 2, 12; 2, 29; [Fac.] 25, 26; 25, 34; 27, 15; 27, 22; 27, 23; 27, 42; 28, 5; 29, 1; 32, 5; 32, 13; 32,

Page 56: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 56

18; 32, 19; 35, 1; 35, 7; 36, 1; 36, 4; 36, 9; 36, 10; 36, 10; 36, 12; 36, 12; 36, 13; 36, 14; 36, 14; 36, 17; 36, 17; 36, 18; 36, 19; [Ios.] 24, 4; [Iov] 42, 16;

lui Isáv [Fac.] 36, 15; lui Ismail [1Paral.] 1, 30; [Fac.] 25, 12; 25, 13;

25, 16; 25, 17; 28, 9; 36, 3; [Ier.] 40, 16; 41, 8; lui Israil [1Mac.] 3, 47; [1Paral.] 2, 1; 5, 1; 10, 11;

6, 64; 16, 17; 17, 24; 19, 19; 24, 19; 26, 30; 27, 1; 29, 25; [1Reg.] 2, 28; 2, 29; 4, 2; 7, 2; 7, 4; 7, 7; 7, 7; 7, 7; 7, 8; 7, 10; 7, 10; 7, 13; 7, 14; 7, 14; 7, 14; 7, 14; 8, 1; 9, 2; 10, 18; 10, 18; 10, 20; 13, 5; 13, 5; 14, 18; 15, 6; 15, 17; 15, 29; 17, 8; 17, 10; 17, 14; 18, 6; 20, 12; 23, 11; 25, 32; 30, 25; 31, 1; [2Ezd.] 1, 60; 1, 61; 1, 64; [2Mac.] 11, 6; [2Paral.] 5, 9; 6, 3; 7, 3; 7, 10; 8, 2; 8, 8; 10, 18; 12, 13; 13, 5; 13, 12; 13, 16; 13, 18; 15, 3; 17, 4; 20, 10; 25, 7; 25, 9; 28, 8; 29, 10; 30, 6; 31, 5; 31, 6; 31, 8; 32, 17; 33, 8; 35, 17; [2Reg.] 1, 12; 2, 28; 3, 10; 3, 12; 3, 17; 3, 19; 5, 12; 6, 5; 6, 15; 6, 19; 7, 6; 7, 27; 10, 9; 10, 15; 10, 19; 12, 7; 12, 8; 15, 2; 16, 3; 17, 4; 18, 16; 19, 9; 20, 18; 20, 23; 21, 2; 21, 2; 21, 2; 24, 2; [3Ezd.] 1, 2; 1, 3; 1, 19; 1, 33; 2, 3; 2, 5; 5, 72; 6, 14; 6, 15; 7, 8; 7, 10; 8, 3; 8, 5; 8, 15; 8, 61; 8, 67; 8, 71; 9, 7; 9, 39; [3Mac.] 2, 10; 7, 16; [3Reg.] 8, 9; 8, 34; 8, 56; 8, 63; 8, 66; 9, 20; 9, 21; 9, 22; 11, 14; 11, 24; 12, 17; 12, 21; 14, 13; 14, 21; 15, 20; 16, 13; 16, 26; 16, 33; 18, 36; 18, 36; 19, 10; 19, 14; 20, 23; 20, 27; 20, 31; [4Reg.] 5, 2; 8, 25; 13, 4; 13, 5; 14, 26; 16, 3; 17, 7; 17, 9; 17, 20; 17, 22; 17, 24; 17, 34; 19, 22; 21, 7; 21, 8; [Am.] 3, 1; 3, 12; 3, 14; 4, 5; 5, 3; 7, 9; [Avd.] 1, 20; [Deut.] 1, 3; 1, 38; 46; 10, 6; 18, 5; 18, 6; 21, 8; 23, 17; 23, 17; 23, 17; 24, 7; 29, 2; 29, 21; 31, 1; 31, 19; 31, 19; 31, 22; 31, 23; 32, 9; 32, 51; 32, 51; 33, 1; 34, 9; [Ezd.] 3, 1; [Ier.] 2, 4; 2, 26; 2, 31; 3, 6; 3, 8; 3, 12; 3, 18; 5, 15; 6, 9; 7, 2; 9, 25; 11, 10; 11, 17; 13, 11; 16, 13; 16, 14; 17, 13; 23, 7; 23, 8; 31, 1; 31, 7; 31, 9; 31, 33; 31, 36; 32, 32; 33, 7; 44, 25; 48, 13; 50, 4; 50, 29; 50, 33; 51, 5; [Ieş.] 1, 13; 1, 13; 2, 11; 2, 11; 2, 24; 2, 25; 3, 10; 3, 11; 3, 13; 3, 15; 3, 16; 3, 18; 4, 31; 5, 2; 6, 11; 6, 12; 6, 13; 6, 14; 6, 26; 6, 27; 7, 4; 9, 4; 9, 26; 9, 35; 10, 20; 10, 23; 11, 7; 11, 10; 12, 6; 12, 21; 12, 27; 12, 28; 12, 31; 12, 35; 12, 37; 12, 42; 12, 50; 12, 51; 13, 2; 13, 18; 13, 19; 13, 20; 14, 3; 14, 5; 14, 8; 14, 10; 14, 10; 14, 15; 14, 16; 14, 19; 14, 20; 14, 22; 14, 29; 14, 31; 14, 32; 15, 19; 15, 22; 16, 2; 16, 3; 16, 6; 16, 9; 16, 10; 16, 11; 16, 15; 16, 17; 16, 31; 16, 35; 17, 7; 18, 12; 20, 22; 21, 17; 24, 17; 25, 2; 25, 22; 27, 21; 28, 9; 28, 23; 28, 26; 28, 34; 28, 36; 29, 28; 29, 28; 29, 45; 30, 15; 30, 16; 30, 16; 30, 31; 31, 12; 31, 15; 32, 19; 33, 5; 33, 6; 34, 27; 34, 30; 34, 35; 35, 1; 35, 19; 35, 27; 35, 28; 36, 2; 39, 5; 39, 6; 39, 12; 39, 43; 40, 33; [Iez.] 2, 3; 3, 4; 3, 5; 3,

7; 3, 7; 3, 17; 4, 4; 4, 5; 4, 13; 4, 13; 4, 14; 6, 11; 7, 2; 8, 6; 8, 10; 8, 17; 9, 9; 11, 5; 11, 6; 11, 10; 11, 11; 11, 15; 11, 17; 12, 6; 12, 10; 12, 9; 12, 19; 12, 22; 12, 23; 12, 27; 13, 2; 13, 2; 13, 5; 13, 9; 13, 9; 13, 16; 14, 6; 14, 11; 17, 2; 17, 12; 18, 2; 18, 15; 18, 29; 19, 1; 19, 9; 20, 1; 20, 3; 20, 5; 20, 12; 20, 27; 20, 30; 20, 31; 20, 38; 20, 39; 21, 2; 21, 12; 21, 25; 22, 18; 24, 21; 25, 3; 27, 17; 28, 24; 29, 6; 33, 7; 33, 10; 34, 2; 34, 2; 35, 5; 36, 1; 36, 1; 36, 6; 36, 22; 38, 17; 40, 2; 43, 18; 44, 12; 45, 8; 45, 8; 45, 9; 45, 16; 48, 19; 48, 29; 48, 31; [Ioil] 2, 27; 3, 16; [Ios.] 2, 2; 3, 7; 3, 12; 3, 17; 4, 4; 4, 8; 4, 19; 4, 20; 4, 22; 5, 2; 5, 3; 5, 4; 5, 9; 5, 10; 5, 12; 7, 1; 7, 1; 7, 6; 7, 12; 7, 19; 7, 23; 8, 17; 8, 17; 8, 22; 8, 24; 8, 27; 9, 6; 9, 7; 9, 17; 9, 18; 9, 19; 10, 1; 10, 4; 10, 11; 10, 21; 10, 30; 10, 32; 10, 35; 11, 6; 11, 8; 11, 14; 11, 22; 12, 1; 12, 6; 12, 7; 13, 6; 13, 13; 13, 13; 13, 22; 14, 1; 14, 5; 17, 13; 18, 2; 19, 49; 20, 2; 20, 9; 21, 3; 21, 8; 21, 42; 21, 43; 22, 9; 22, 11; 22, 11; 22, 12; 22, 13; 22, 14; 22, 16; 22, 21; 22, 31; 22, 32; 22, 33; 23, 2; 24, 2; 24, 9; 24, 25; 24, 31; 24, 31; 24, 33; 24, 33; 24, 33; [Is.] 5, 7; 10, 17; 11, 16; 17, 3; 17, 6; 17, 7; 21, 10; 27, 12; 30, 11; 30, 15; 30, 29; 31, 1; 31, 6; 37, 23; 38, 11; 41, 14; 41, 20; 42, 1; 44, 5; 45, 11; 45, 15; 46, 3; 46, 13; 47, 4; 48, 17; 49, 6; 49, 7; 60, 9; 63, 7; 66, 20; [Jud.] 1, 1; 1, 23; 2, 1; 2, 4; 2, 6; 2, 7; 2, 10; 2, 11; 3, 5; 3, 7; 3, 8; 3, 9; 3, 9; 3, 12; 3, 12; 3, 14; 3, 15; 3, 15; 3, 27; 3, 30; 4, 1; 4, 3; 4, 5; 6, 1; 6, 2; 6, 7; 6, 7; 6, 8; 7, 14; 7, 15; 8, 33; 8, 34; 10, 6; 10, 8; 10, 8; 10, 10; 10, 11; 10, 15; 10, 17; 11, 19; 11, 21; 11, 21; 11, 23; 11, 23; 11, 40; 13, 1; 18, 29; 20, 1; 20, 2; 20, 3; 20, 3; 20, 7; 20, 10; 20, 14; 20, 18; 20, 19; 20, 23; 20, 24; 20, 26; 20, 26; 20, 28; 20, 29; 20, 30; 20, 32; 20, 35; 20, 35; 20, 39; 21, 1; 21, 3; 21, 5; 21, 5; 21, 6; 21, 14; 21, 18; 21, 24; [Lev.] 1, 2; 4, 2; 7, 19; 7, 24; 7, 24; 7, 26; 7, 28; 9, 1; 9, 3; 10, 6; 10, 11; 11, 1; 11, 47; 12, 2; 15, 30; 16, 17; 16, 21; 16, 34; 17, 2; 17, 3; 17, 5; 17, 8; 17, 12; 17, 13; 17, 14; 18, 2; 20, 2; 20, 2; 21, 24; 22, 3; 22, 18; 23, 43; 23, 44; 24, 8; 24, 10; 24, 23; 25, 46; 25, 55; 27, 34; [Mih.] 1, 5; 1, 13; 3, 1; 3, 8; 3, 9; 5, 1; 5, 2; 5, 3; [Naum] 2, 2; [Neem.] 1, 6; 8, 16; 9, 1; [Num.] 1, 16; 1, 44; 1, 47; 1, 52; 1, 53; 1, 54; 2, 2; 2, 33; 2, 34; 3, 8; 3, 9; 3, 12; 3, 41; 3, 42; 5, 4; 5, 4; 5, 9; 6, 23; 6, 26; 8, 11; 8, 12; 8, 18; 8, 19; 8, 19; 8, 20; 9, 5; 9, 17; 9, 17; 9, 18; 9, 18; 9, 19; 9, 22; 10, 12; 11, 4; 13, 25; 13, 33; 14, 2; 14, 10; 14, 39; 15, 27; 15, 30; 16, 2; 16, 41; 17, 9; 17, 12; 18, 5; 18, 8; 18, 14; 18, 19; 18, 22; 18, 26; 18, 28; 20, 1; 20, 19; 20, 22; 20, 29; 21, 6; 21, 10; 21, 23; 21, 23; 21, 23; 22, 1; 23, 23; 25, 6; 25, 11; 25, 11; 25, 13; 26, 4; 26, 62; 26, 63; 26, 64; 27, 20; 27, 21; 31, 12; 32, 17; 32, 18; 33, 3; 33, 5;

Page 57: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 57

33, 40; 36, 7; 36, 8; 36, 9; [Os.] 1, 4; 1, 5; 1, 6; 3, 4; 3, 5; 4, 1; 5, 1; 5, 5; 6, 10; 7, 10; 10, 8; 10, 16; 14, 6; [Plîng.] 2, 1; [Ps.] 13, 8; 21, 3; 21, 25; 40, 14; 52, 8; 58, 5; 67, 28; 68, 9; 71, 19; 72, 1; 77, 61; 80, 4; 82, 4; 97, 4; 104, 10; 113, 1; 113, 17; 113, 21; 117, 2; 121, 3; 134, 12; 134, 19; 135, 22; 146, 2; 147, 8; 148, 14; [Rut] 2, 12; 4, 11; [Sir.] 38, 28; 48, 2; Sof.] 2, 9; [Sus.] 1, 47; [Zah.] 9, 1;

lui Issaar [1Paral.] 23, 18; lui Issáhar [1Paral.] 6, 72; 7, 1; 27, 18; [Ios.] 19,

17; 21, 28; [Num.] 10, 16; lui Itham [1Paral.] 2, 8; 6, 42; lui Ithámar [1Paral.] 24, 3; v24, 4; 24, 5; 24, 6;

[3Ezd.] 8, 32; [Ezd.] 8, 2; [Num.] 4, 29; 4, 34; lui Ithanía [1Paral.] 6, 41; lui Iú [3Reg.] 16, 1; 16, 7; lui Iúda [2Paral.] 17, 14; [2Reg.] 1, 18; [Ios.] 7,

16; 15, 63; [Jud.] 1, 8; 1, 9; lui Iudith [Idt.] 10, 24; lui Ivisaf [1Paral.] 6, 23; lui Izrail [2Reg.] 24, 25; lui Ladan [1Paral.] 26, 21; lui Lámeh [Fac.] 4, 22; 5, 31; lui Lasthen [1Mac.] 11, 32; lui Lasthes [1Mac.] 11, 31; lui Lavan [Fac.] 28, 2; 29, 9; 29, 10; 29, 10; 29,

11; 30, 25; 30, 36; 30, 41; 31, 1; 31, 2; 31, 22; [Idt.] 8, 23;

lui Leadan [1Paral.] 23, 7; 23, 8; lui Leví [1Paral.] 6, 1; 6, 19; 6, 38; 6, 43; 6, 47;

23, 14; 27, 17; [2Ezd.] 1, 87; [3Reg.] 12, 31; [Deut.] 10, 8; 33, 8; 33, 8; [Ezd.] 8, 18; [Ieş.] 2, 1; 2, 2; 6, 16; 32, 25; 32, 27; [Ios.] 21, 40; [Mal.] 2, 8; [Neem.] 10, 39; [Num.] 1, 49; 3, 6; 3, 17; 4, 2; 4, 4; 16, 1; 16, 7; 16, 8; 17, 8; 18, 2; 26, 57; 26, 59; 26, 59; [Ps.] 134, 20;

lui Lot [Deut.] 2, 9; 2, 19; [Fac.] 13, 7; 13, 8; 19, 36; [Sir.] 17, 9;

lui Lotan [1Paral.] 1, 39; 1, 39; [Fac.] 36, 22; 36, 22;

lui Lovení [Num.] 26, 58; lui Maahá [2Paral.] 11, 21; lui Maahí [2Reg.] 23, 34; lui Máalon [Rut] 4, 10; lui Maalon [Rut] 4, 9; lui Maaseu [Ier.] 35, 4; 37, 3; 43, 2; [Neem.] 3,

23; lui Maath [1Paral.] 6, 37; lui Maccavéu [2Mac.] 10, 21; lui Madiam [1Paral.] 1, 33; [Ieş.] 18, 1; [Jud.] 6, 1;

6, 2; 6, 2; 6, 6; 6, 11; 6, 14; 7, 8; 7, 15; 7, 23; 8, 1; 8, 22; 9, 17; [Num.] 25, 15; 31, 3; 31, 7; [Ps.] 82, 8;

lui Madiiam [Fac.] 25, 4;

lui Magog [Iez.] 38, 2; lui Mahathí [Ier.] 40, 8; [Ios.] 13, 11; lui Mahí [Num.] 13, 16; lui Mahir [1Paral.] 2, 21; 7, 16; 7, 17; [Deut.] 3,

15; [Fac.] 50, 23; [Ios.] 17, 1; 17, 3; [Num.] 26, 29; 26, 29; 27, 1; 32, 39; 32, 40;

lui Mahoh [1Paral.] 6, 44; lui Maleleil [Fac.] 5, 17; lui Manaseu [Ier.] 29, 20; lui Manasi [Ios.] 17, 1; lui Manasí [1Paral.] 5, 23; [4Reg.] 24, 3; [Deut.]

34, 2; [Fac.] 46, 21; 48, 14; 48, 17; 48, 20; 50, 23; [Ios.] 1, 12; 4, 12; 17, 12; [Jud.] 12, 4; 18, 30; [Num.] 1, 34; 1, 35; 2, 20; 10, 24; 13, 12; 26, 29; 26, 34; 32, 39; 32, 40; 32, 41; 36, 1;

lui Manassi [1Paral.] 7, 29; [Deut.] 4, 43; [Ios.] 17, 8; 17, 9; 22, 11;

lui Manassí [1Paral.] 7, 14; 7, 17; [2Paral.] 36, 5; [3Reg.] 4, 13; [4Reg.] 21, 17; [Deut.] 3, 13; 33, 17; [Idt.] 10, 3; [Ios.] 17, 2; 17, 3; 17, 9; 17, 10; 17, 17; 22, 33;

lui Mané [2Ezd.] 1, 94; lui Manoé [Jud.] 13, 9; 16, 31; lui Manoz [Jud.] 6, 26; lui Maonan [Ezd.] 8, 16; lui Mardoheu [Est.] 1, 1; 1, 1; 3, 22; 3, 22; 4, 3;

4, 7; 5, 11; 7, 3; 7, 4; 7, 10; 8, 9; 8, 10; 9, 2; 10, 4; [Neem.] 14, 15; 14, 33;

lui Mardohéu [2Mac.] 15, 37; lui Marimoth [Ezd.] 8, 32; lui Marioth [Neem.] 12, 15; lui Maseu [Ier.] 42, 1; lui Masfé [Neem.] 3, 19; lui Masil [1Paral.] 6, 40; lui Mathusála [Fac.] 5, 27; lui Matraid [Fac.] 36, 39; lui Mattarí [1Reg.] 10, 21; lui Mattathéu [1Mac.] 14, 29; lui Mattathías [1Mac.] 2, 1; 2, 16; 2, 17; 2, 49; lui Maulathí [2Reg.] 21, 8; lui Méa [Neem.] 12, 38; lui Melhía [1Paral.] 26, 14; lui Melhía [1Paral.] 6, 40; 24, 9; lui Melhiesedec [Ps.] 109, 5; lui Melhiil [Num.] 26, 45; lui Melhiilí [Num.] 26, 45; lui Melhíu [Ier.] 38, 6; lui Melhol [4Reg.] 23, 13; lui Melhom [1Paral.] 20, 2; lui Memeróth [3Ezd.] 8, 2; lui Memfivosthé [2Reg.] 4, 4; 9, 12; 16, 1; lui Merarí [1Paral.] 6, 47; 15, 6; 24, 27; [Ieş.] 6, 19;

[Num.] 3, 20; 3, 33; 3, 33; 3, 36; 4, 30; 26, 57; 26, 57;

Page 58: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 58

lui Mesolam [Ezd.] 8, 16; lui Mesulá [Neem.] 11, 7; lui Mezaad [1Paral.] 1, 50; lui Mihá [1Paral.] 5, 5; [Jud.] 17, 4; 17, 5; 17, 8;

17, 12; 18, 2; 18, 3; 18, 13; 18, 15; 18, 17; 18, 22; 18, 22;

lui Mihail [1Paral.] 6, 40; [Num.] 13, 14; lui Mihéu [4Reg.] 22, 12; lui Misadaí [Num.] 7, 71; lui Misail [Dan.] 1, 7; 2, 17; lui Misor [Ios.] 13, 21; lui Mithridat [3Ezd.] 2, 11; lui Moav [2Paral.] 20, 1; [Idt.] 6, 4; [Ier.] 48, 16;

48, 29; 48, 36; [Num.] 23, 17; [Rut] 1, 1; 1, 2; 1, 6; 1, 6; 2, 6; 4, 3; [Sof.] 2, 8;

lui Moisei [1Paral.] 16, 40; [2Paral.] 8, 13; 23, 18; 35, 6; [3Reg.] 2, 3; [Dan.] 9, 11;

lui Moiseu [2Paral.] 34, 14; [Sir.] 47, 10; lui Moisi [1Paral.] 22, 13; [2Paral.] 25, 4; 30, 16;

33, 8; 35, 12; 35, 20; [3Ezd.] 1, 6; 1, 10; 7, 9; 9, 39; [Dan.] 9, 13; [Deut.] 29, 1; 34, 8; [Ezd.] 7, 5; [Ieş.] 16, 22; 16, 33; 17, 12; 18, 1; 18, 5; 18, 6; 24, 1; 39, 4; [Ios.] 1, 1; 1, 3; 11, 15; 17, 4; 21, 8; [Jud.] 1, 16; 3, 4; 4, 11; [Lev.] 9, 10; [Mal.] 4, 4; [Neem.] 1, 7; 1, 8; 8, 3; 8, 16; 9, 14; 13, 1; [Num.] 1, 54; 12, 2; 15, 21; 27, 2; 31, 47; [Ps.] 76, 20; 89, 0; 102, 7; [Sir.] 47, 1; [Sus.] 1, 3; 1, 62; [Tov.] 6, 12; 7, 15; [Var.] 2, 2;

lui Moisí [1Paral.] 23, 15; [3Reg.] 8, 53; 8, 56; [4Reg.] 14, 6; 23, 25; [Deut.] 34, 9; [Ezd.] 3, 2; 6, 18; [Ieş.] 2, 22; 3, 12; 4, 27; 9, 11; 9, 12; 9, 35; 12, 28; 12, 50; 14, 31; 15, 24; 17, 12; 18, 2; 18, 2; 18, 12; 18, 12; 18, 13; 18, 17; 31, 17; 33, 9; 34, 29; 34, 35; 38, 21; 38, 22; 39, 1; 39, 6; 39, 20; 39, 25; 39, 29; 39, 31; 39, 32; 39, 43; 39, 44; 40, 17; 40, 19; 40, 21; 40, 23; 40, 25; 40, 26; 40, 29; [Ios.] 1, 1; 8, 31; 8, 32; 8, 34; 9, 24; 11, 15; 11, 23; 14, 5; 21, 2; 22, 9; 23, 6; [Lev.] 7, 28; 8, 9; 8, 13; 8, 17; 8, 20; 8, 28; 8, 28; 8, 36; 10, 7; 10, 11; 10, 15; 16, 34; 24, 23; 26, 46; 27, 34; [Neem.] 10, 29; [Num.] 1, 19; 2, 33; 2, 34; 3, 1; 3, 1; 3, 51; 4, 38; 4, 42; 4, 46; 4, 50; 4, 50; 5, 4; 8, 4; 8, 5; 8, 20; 8, 22; 9, 5; 9, 6; 9, 23; 10, 13; 10, 29; 11, 27; 11, 10; 12, 1; 16, 1; 16, 40; 17, 11; 21, 5; 25, 6; 26, 4; 26, 63; 27, 11; 27, 23; 29, 40; 30, 16; 31, 7; 31, 21; 31, 31; 31, 41; 33, 1; 36, 1; 36, 10; 36, 12;

lui Molhom [2Reg.] 12, 30; lui Moloh [4Reg.] 23, 10; [Ier.] 32, 35; lui Moolí [1Paral.] 6, 47; 24, 28; lui Mosellemía [1Paral.] 26, 2; lui Mosí [Num.] 26, 58; lui Mosolam [4Reg.] 22, 3; lui Mosolamía [1Paral.] 26, 9;

lui Musí [1Paral.] 6, 47; 23, 23; 24, 30; lui Naas [1Paral.] 19, 2; [2Reg.] 10, 2; 17, 27; lui Naáson [Ieş.] 6, 23; [Num.] 7, 17; lui Náason [Num.] 7, 12; lui Naath [1Paral.] 6, 34; lui Nadav [1Paral.] 2, 30; lui Naghev [Avd.] 1, 20; lui Nahor [2Reg.] 6, 6; [Fac.] 11, 29; 22, 20; 22,

23; 24, 10; 24, 15; 24, 24; 29, 5; [Ios.] 24, 2; lui Náhor [Fac.] 24, 47; lui Naidu [Fac.] 4, 15; lui Namesí [3Reg.] 19, 16; [4Reg.] 9, 14; lui Namuil [Num.] 26, 12; lui Nathan [2Paral.] 29, 25; [4Reg.] 23, 11; lui Náthan [1Paral.] 29, 29; [2Paral.] 9, 29; [2Reg.]

12, 13; 12, 25; [3Reg.] 4, 5; 4, 5; [Neem.] 12, 34; lui Nathaneu [Ier.] 36, 14; lui Naum [Naum] 1, 1; lui Naval [1Reg.] 25, 34; lui Nával [1Reg.] 25, 36; 25, 36; 25, 39; 25, 39;

27, 3; 30, 5; [2Reg.] 2, 2; 3, 33; lui Navat [2Paral.] 9, 29; 10, 2; 10, 15; [3Reg.]

11, 26; 12, 2; 12, 15; 15, 1; 15, 31; 15, 34; 16, 3; 16, 19; 16, 26; 16, 31; 21, 22; 22, 52; [4Reg.] 1, 18; 3, 3; 9, 9; 10, 29; 10, 31; 13, 2; 13, 6; 13, 11; 14, 24; 15, 9; 15, 18; 15, 24; 15, 28; 16, 3; 17, 21; 23, 15; [Sir.] 48, 27;

lui Naveoth [Fac.] 28, 9; 36, 3; lui Naver [3Reg.] 4, 13; lui Navi [3Reg.] 16, 34; [Deut.] 34, 9; [Ios.] 2, 1;

[Num.] 32, 12; 32, 28; lui Naví [Deut.] 1, 38; 31, 23; [Ieş.] 33, 11; [Ios.]

6, 7; 24, 29; [Jud.] 2, 8; [Num.] 13, 9; 13, 17; 14, 6; 14, 30; 14, 38; 26, 65; 27, 18;

lui Navuhodonósor [1Paral.] 6, 15; [3Ezd.] 6, 15; [4Reg.] 24, 28; [Dan.] 2, 1; 3, 9; 5, 20; [Ezd.] 5, 12; [Idt.] 1, 1; 1, 10; 2, 1; 3, 10; 4, 1; 12, 12; [Ier.] 25, 1; 27, 5; 44, 30; [Iez.] 29, 19; 30, 10; [Var.] 1, 7; 1, 8;

lui Navuthe [3Reg.] 21, 1; lui Navuthé [3Reg.] 21, 7; 21, 13; 21, 15; 21, 16;

21, 18; 21, 19; [4Reg.] 9, 21; 9, 25; 9, 26; lui Neéman [4Reg.] 5, 2; 5, 20; 5, 21; 5, 27; lui Nefthalim [1Paral.] 6, 76; 27, 19; [Deut.] 33,

23; [Ios.] 21, 6; 21, 32; [Jud.] 4, 6; 4, 10; [Num.] 1, 43; 2, 29; 2, 29; 13, 15; 26, 48; 26, 50; 34, 28;

lui Nehaó [2Paral.] 35, 22; lui Neserah [4Reg.] 19, 37; lui Netofathí [1Paral.] 9, 16; lui Nicánor [1Mac.] 3, 38; 7, 43; [2Mac.] 7, 47; 8,

12; 8, 24; 14, 27; 14, 37; lui Nir [1Reg.] 14, 51; 26, 5; [2Reg.] 2, 8; 2, 12; 3,

23; 3, 25; 3, 28; 3, 37; 4, 1; 11, 21; [3Reg.] 2, 5; 2, 32;

Page 59: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 59

lui Niriu [2Paral.] 36, 5; [Ier.] 36, 4; 36, 14; 43, 3; 43, 6; 51, 54;

lui Noadía [Neem.] 6, 14; lui Noe [Fac.] 6, 9; 7, 13; lui Nóe [Fac.] 7, 16; 8, 13; 9, 8; 9, 17; 9, 18; 9,

19; 9, 28; 10, 1; 10, 32; [Tov.] 4, 14; lui Noeman [Num.] 26, 40; lui Noemani [Num.] 26, 40; lui Ofá [1Paral.] 24, 13; lui Ofer [Num.] 26, 32; 26, 33; 27, 1; lui Oferí [Num.] 26, 32; lui Ofir [1Paral.] 7, 15; lui Oflá [Neem.] 3, 26; lui Og [Deut.] 3, 10; 3, 13; 31, 4; [Ios.] 2, 10; 9,

10; 13, 12; 13, 31; [Neem.] 9, 22; [Num.] 32, 33; lui Ohozía [4Reg.] 1, 3; lui Onía [1Mac.] 12, 20; [2Mac.] 4, 7; lui Or [1Paral.] 2, 50; 4, 4; [Ieş.] 31, 2; 35, 28;

[Num.] 27, 13; lui Oriv [Jud.] 7, 25; lui Orna [1Paral.] 21, 15; 21, 18; 21, 24; 21, 25;

21, 27; [2Paral.] 3, 1; lui Orná [2Reg.] 24, 16; 24, 18; lui Osá [3Reg.] 16, 9; lui Osíia [1Reg.] 6, 14; [2Mac.] 3, 31; lui Osiiá [1Reg.] 6, 18; [4Reg.] 17, 6; 18, 1; 18, 9;

18, 10; lui Ósiiá [4Reg.] 17, 3; lui Ozá [2Reg.] 6, 8; [4Reg.] 21, 26; [Num.] 34, 26; lui Ozia [2Paral.] 26, 8; lui Ozía [1Paral.] 24, 27; [2Paral.] 26, 11; lui Ozie [Is.] 1, 1; lui Oziil [1Paral.] 15, 10; 23, 20; [2Paral.] 20, 15;

[Ieş.] 6, 22; [Lev.] 10, 4; [Num.] 3, 30; lui Pashor [Ier.] 38, 1; lui Pendefrí [Fac.] 37, 35; 41, 45; 41, 50; 46, 20; lui Potolomei [1Mac.] 3, 38; lui Ptoleméu [1Mac.] 11, 17; [2Mac.] 1, 10; 4, 45; lui Raav [2Reg.] 8, 3; lui Rafá [1Paral.] 20, 6; [2Reg.] 21, 20; 21, 22; lui Rafail [Tov.] 7, 10; 8, 2; lui Rafain [2Reg.] 21, 16; [Deut.] 2, 20; 3, 13; lui Rafú [Num.] 13, 10; lui Raguil [Fac.] 36, 13; 36, 17; 36, 17; [Num.]

1, 14; 2, 14; 7, 42; 7, 47; 10, 29; [Tov.] 7, 10; 8, 15; 10, 6;

lui Ram [Iov] 32, 2; lui Rapsac [Is.] 37, 4; lui Rapsáchi [4Reg.] 19, 4; lui Rapsácu [Is.] 36, 22; lui Rathim [3Ezd.] 2, 25; lui Ravim [Deut.] 29, 8; lui Regma [Fac.] 10, 7;

lui Regmá [1Paral.] 1, 9; lui Remmon [2Reg.] 4, 5; lui Remóth [2Reg.] 4, 2; lui Reum Valtaam [Ezd.] 4, 23; lui Rihav [2Reg.] 4, 9; [4Reg.] 10, 15; 10, 23; lui Rison [Fac.] 36, 28; lui Rivá [2Reg.] 23, 29; lui Romeliu [4Reg.] 15, 27; lui Romelíu [4Reg.] 15, 25; 15, 30; 15, 32; 16, 1;

[Is.] 7, 9; lui Rovoam [2Reg.] 8, 7; 14, 27; [3Reg.] 12, 21; 12,

23; 15, 1; lui Ruvim [1Paral.] 5, 1; 5, 3; 5, 18; [Deut.] 3, 12;

3, 16; 4, 43; 11, 6; [Ieş.] 6, 14; 6, 14; [Fac.] 46, 9; [Ios.] 1, 12; 4, 12; 12, 6; 13, 8; 15, 6; 20, 8; 21, 7; 21, 36; 22, 1; 22, 9; 22, 10; 22, 11; 22, 13; 22, 25; 22, 30; 22, 32; 22, 34; [Jud.] 5, 15; 5, 16; [Num.] 1, 20; 1, 20; 2, 16; 13, 5; 16, 1; 26, 5; 26, 7; 32, 2; 32, 29; 32, 31; 32, 37; 34, 14;

lui Ruvím [Ios.] 22, 21; lui Saar [Fac.] 25, 9; [Num.] 16, 1; lui Saavasar [Ezd.] 5, 14; lui Sadoc [2Paral.] 27, 1; 31, 10; [2Reg.] 15, 27;

15, 36; 18, 19; 18, 22; 18, 27; [3Reg.] 4, 2; lui Saduc [3Ezd.] 8, 2; lui Safá [2Reg.] 21, 21; lui Safan [2Paral.] 34, 15; 34, 20; [4Reg.] 24, 42; [Ier.] 26, 24; 29, 3; 36, 12; 39, 4; 40, 5; lui Safanía [1Paral.] 6, 36; lui Safat [1Paral.] 11, 43; [3Reg.] 4, 6; 19, 16; 19,

19; [4Reg.] 3, 11; 6, 31; 18, 18; lui Safin [1Paral.] 7, 15; lui Safon [Num.] 26, 15; lui Safoni [Num.] 26, 15; lui Saftan [Num.] 34, 24; lui Salaí [3Reg.] 22, 42; [Neem.] 12, 20; lui Salamiil [Num.] 7, 41; lui Sallum [1Paral.] 9, 31; lui Salmaná [Jud.] 8, 6; 8, 15; lui Saló [Num.] 25, 14; lui Salom [Ier.] 32, 8; [Var.] 1, 4; lui Salomoth [1Paral.] 26, 28; lui Salpaad [1Paral.] 7, 15; [Num.] 27, 7; 36, 10;

36, 11; lui Salpaadu [Num.] 27, 1; lui Salpad [Num.] 26, 33; 36, 2; lui Salum [3Ezd.] 8, 1; lui Samaá [1Paral.] 6, 39; 12, 3; [2Reg.] 13, 3; 13,

32; lui Samad [3Reg.] 4, 31; lui Samé [Num.] 26, 42; lui Sameí [Num.] 26, 42; lui Sameu [Tov.] 5, 14;

Page 60: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 60

lui Sammir [1Paral.] 6, 46; lui Sampsachi [1Mac.] 15, 23; lui Sampson [Jud.] 14, 7; 14, 15; 14, 16; 14, 19; lui Samuil [1Paral.] 6, 28; 6, 33; 11, 3; 26, 28;

29, 29; [2Paral.] 35, 18; [1Reg.] 3, 9; 7, 13; 8, 6; 9, 15; 15, 12; 16, 8; 16, 10; 28, 20; [3Ezd.] 1, 18;

lui Sanavalat [Neem.] 6, 1; 6, 14; lui Sanavasar [3Ezd.] 6, 18; lui Sapfan [4Reg.] 22, 12; 22, 12; lui Saraía [Neem.] 12, 12; lui Saréa [Ier.] 36, 26; lui Sared [Num.] 26, 26; lui Saredí [Num.] 26, 26; lui Sarefi [Neem.] 3, 31; lui Sareu [Ezd.] 7, 1; lui Sarêa [Ezd.] 8, 24; lui Saruiia [2Reg.] 3, 39; lui Sathravuzan [3Ezd.] 6, 27; lui Sauía [3Ezd.] 8, 2; lui Saul [1Mac.] 4, 30; [1Paral.] 10, 2; 10, 2; 10,

11; 10, 12; 12, 1; 12, 2; 12, 19; 12, 19; 12, 29; 13, 3; 15, 29; 26, 28; [1Reg.] 9, 3; 9, 8; 9, 19; 9, 24; 9, 24; 9, 25; 9, 27; 13, 15; 14, 1; 14, 16; 14, 33; 14, 45; 14, 50; 14, 51; 14, 52; 14, 53; 15, 13; 16, 15; 17, 8; 17, 12; 17, 12; 17, 13; 17, 31; 17, 58; 18, 6; 18, 8; 18, 11; 18, 19; 18, 20; 18, 20; 18, 21; 18, 23; 18, 24; 18, 26; 18, 27; 18, 30; 19, 2; 19, 2; 19, 7; 19, 7; 19, 10; 19, 17; 19, 18; 19, 19; 19, 20; 19, 21; 20, 25; 20, 28; 20, 32; 21, 7; 21, 7; 21, 10; 22, 13; 22, 22; 23, 7; 23, 12; 23, 13; 23, 16; 23, 17; 23, 24; 23, 26; 24, 5; 24, 9; 24, 23; 27, 1; 27, 4; 28, 11; 28, 25; 29, 3; 31, 2; 31, 3; 31, 11; 31, 12; [2Reg.] 2, 12; 2, 8; 3, 1; 3, 6; 3, 6; 3, 7; 3, 8; 3, 10; 3, 13; 3, 14; 4, 1; 4, 2; 4, 4; 4, 4; 4, 8; 6, 16; 6, 20; 9, 1; 9, 2; 9, 3; 9, 6; 9, 7; 9, 9; 12, 7; 16, 5; 16, 8; 19, 17; 19, 24; 21, 7; 21, 7; 21, 8; 21, 8; 21, 11; 21, 12; 21, 13; 21, 14; 22, 1; [Is.] 10, 29; [Num.] 26, 13; [Ps.] 17, 0; 51, 0; 53, 0; 56, 0;

lui Saulí [Num.] 26, 13; lui Saveé [2Reg.] 20, 7; 20, 13; 20, 22; lui Sávi [Fac.] 14, 17; lui Saví [Num.] 13, 15; lui Saviá [1Paral.] 6, 45; lui Sedechía [Ier.] 52, 8; lui Sedeur [Num.] 7, 35; lui Sediur [Num.] 1, 5; 2, 10; 7, 30; 10, 18; lui Sefaruem [4Reg.] 17, 31; lui Sehenía [1Paral.] 24, 11; lui Seiram [2Reg.] 3, 26; lui Selefcu [Iosip] 4, 3; lui Selemí [Num.] 26, 49; lui Selemía [Ier.] 36, 12; 37, 3; [Neem.] 13, 13; lui Selemíu [Ier.] 36, 14;

lui Selheníei [Neem.] 12, 14; lui Selim [Num.] 26, 49; lui Sellim [2Reg.] 3, 15; [4Reg.] 22, 14; lui Sellum [4Reg.] 15, 15; [Neem.] 7, 46; lui Selom [1Paral.] 4, 12; lui Semeí [1Paral.] 5, 4; 6, 42; 8, 21; 23, 7; [3Reg.]

2, 39; lui Semía [1Paral.] 26, 6; lui Semir [3Reg.] 16, 24; lui Semiud [Num.] 1, 10; 7, 48; 7, 53; 10, 23; lui Senaar [Fac.] 11, 2; lui Senahirim [2Paral.] 32, 22; [2Mac.] 8, 19; 15,

22; [4Reg.] 19, 16; lui Seorim [1Paral.] 24, 8; lui Sepfan [4Reg.] 22, 8; lui Sepfor [1Paral.] 1, 43; [Jud.] 11, 25; [Num.]

22, 2; 22, 4; 22, 10; 22, 16; 23, 18; lui Sevegon [1Paral.] 1, 40; [Fac.] 36, 14; 36, 24;

36, 24; lui Sidrah [Dan.] 3, 29; lui Sihem [Fac.] 33, 19; 34, 6; 34, 13; 34, 18; 34,

26; [Jud.] 9, 28; 9, 28; [Num.] 26, 31; lui Sihemí [Num.] 26, 31; lui Siir [1Paral.] 1, 38; [2Paral.] 25, 11; [Fac.] 33, 16;

36, 20; [Deut.] 2, 5; lui Siloam [Is.] 8, 6; lui Silom [Fac.] 38, 26; lui Silon [Num.] 26, 20; lui Siloní [Num.] 26, 20; lui Sim [1Paral.] 1, 17; 1, 24; [Fac.] 9, 26; 9, 27;

10, 21; 10, 22; 10, 31; 11, 10; lui Simaer [Num.] 26, 32; lui Simaerí [Num.] 26, 32; lui Símah [2Mac.] 4, 39; lui Siméa [Ezd.] 8, 16; lui Simeon [1Paral.] 4, 24; 4, 42; 27, 16; [Fac.]

46, 10; [Ieş.] 6, 15; [Iez.] 48, 25; [Ios.] 19, 1; 19, 9; 21, 4; [Num.] 1, 6; 1, 22; 1, 23; 2, 12; 2, 12; 7, 36; 13, 6; 25, 14; 26, 12;

lui Símon [1Mac.] 5, 17; 9, 37; 11, 64; 13, 42; 14, 4; 14, 20; 14, 25; 14, 27; 14, 35; 14, 46; 15, 1; 15, 2; 15, 21; 15, 32; 15, 36; 16, 1; 16, 13; 16, 16; [2Mac.] 4, 4;

lui Siná [Ieş.] 19, 2; 19, 16; [Num.] 10, 12; lui Sion [3Reg.] 4, 19; [Deut.] 3, 2; 3, 6; 4, 46; 4,

48; 31, 4; [Ios.] 2, 10; 9, 10; 13, 10; 13, 21; 13, 21; [Num.] 21, 26; 21, 34; 32, 33;

lui Sisá [3Reg.] 4, 3; lui Sisára [Jud.] 4, 2; 4, 16; lui Sisíni [3Ezd.] 6, 27; lui Sith [Num.] 24, 17; lui Síth [Fac.] 4, 25; 5, 8; lui Síva [2Reg.] 16, 4; 19, 29;

Page 61: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 61

lui Sivá [2Reg.] 9, 12; lui Sochoth [2Paral.] 4, 17; lui Sofan [Num.] 26, 39; lui Sogar [Num.] 2, 5; 7, 23; lui Sohar [Num.] 1, 8; 7, 18; 10, 16; lui Soifá [1Paral.] 7, 36; lui Solomon [1Paral.] 3, 10; 22, 17; 28, 11; 28,

19; 28, 20; 29, 19; [2Ezd.] 1, 41; [2Paral.] 1, 5; 1, 7; 7, 10; 7, 12; 8, 2; 8, 6; 8, 18; 9, 1; 9, 3; 9, 10; 9, 23; 9, 28; 10, 2; 10, 6; 11, 16; 13, 6; 13, 7; 30, 26; 35, 4; [2Reg.] 8, 7; 12, 24; 14, 27; [3Ezd.] 1, 4; [3Reg.] 1, 11; 1, 47; 1, 51; 1, 53; 2, 1; 2, 13; 2, 28; 2, 29; 2, 41; 3, 1; 3, 5; 4, 11; 4, 15; 4, 22; 4, 23; 4, 26; 4, 29; 4, 34; 5, 7; 5, 10; 5, 12; 5, 12; 5, 17; 6, 18; 7, 51; 9, 1; 9, 2; 9, 11; 9, 12; 9, 14; 9, 18; 9, 19; 9, 20; 9, 23; 9, 27; 10, 1; 10, 4; 10, 5; 10, 10; 10, 14; 10, 21; 10, 24; 10, 28; 11, 4; 11, 14; 11, 14; 11, 23; 11, 24; 11, 26; 11, 31; 11, 41; 11, 41; 11, 42; 12, 6; 12, 23; 12, 24; 12, 24; 14, 21; [Am.] 1, 6; 1, 9; [Cînt.] 3, 7; 8, 11; 8, 12; [Neem.] 12, 44; [Parim.] 1, 1; 25, 1; [Sir.] 1, 1;

lui Solomón [3Ezd.] 5, 58; lui Somir [4Reg.] 12, 21; lui Sosan [1Paral.] 2, 31; 2, 34; lui Soval [1Paral.] 2, 52; lui Sudí [Num.] 13, 11; lui Sufí [1Paral.] 6, 35; lui Sufid [Num.] 34, 23; lui Suní [Num.] 26, 15; 26, 15; lui Sur [1Paral.] 2, 3; [Num.] 25, 15; lui Suri [Num.] 13, 6; lui Surisadaí [Num.] 7, 41; 10, 19; lui Surisadé [Num.] 2, 12; lui Surísadê [Num.] 1, 6; lui Surisadêí [Num.] 7, 36; lui Susachim [2Paral.] 12, 5; 12, 5; 12, 7; lui Susí [Num.] 13, 12; lui Suthalá [Num.] 26, 35; lui Suthalaí [Num.] 26, 35; lui Suthalii [Num.] 26, 36; lui Suvan [1Paral.] 1, 40; lui Tafeth [Ier.] 7, 29; 7, 30; lui Tanah [Num.] 26, 35; lui Tanahí [Num.] 26, 35; lui Taraí [1Paral.] 11, 38; lui Thamní [3Reg.] 16, 21; 16, 22; lui Tharra [Fac.] 11, 27; lui Thárra [Fac.] 11, 28; 11, 32; lui Thegláfalasar [4Reg.] 16, 10; lui Thoché [1Reg.] 1, 1; lui Thogarmá Iez.] 38, 6; lui Tholá [1Paral.] 7, 2; [Num.] 26, 23; lui Tholaí [Num.] 26, 23;

lui Tholmí [2Reg.] 3, 3; lui Thóvel [Fac.] 4, 21; lui Timotheu [1Mac.] 5, 34; lui Timothéu [2Mac.] 12, 20; lui Timótheu [2Mac.] 12, 10; lui Tovía [Neem.] 6, 14; 13, 7; [Tov.] 3, 17; 6,

14; 13, 7; lui Tovit [Tov.] 3, 17; lui Trífon [1Mac.] 13, 34; lui Uduil [Neem.] 7, 44; lui Úri [Ieş.] 31, 2; 35, 28; 38, 22; lui Uría [2Reg.] 12, 10; [3Reg.] 15, 6; lui Uríe [2Reg.] 11, 3; lui Uríu [Ps.] 50, 0; lui Uval [Dan.] 8, 3; 8, 16; lui Vaal [2Paral.] 23, 17; [3Reg.] 16, 31; 16, 32;

18, 19; 18, 22; 18, 26; 18, 40; [4Reg.] 1, 18; 3, 2; 10, 18; 10, 19; 10, 19; 10, 19; 10, 20; 10, 21; 10, 21; 10, 21; 10, 21; 10, 22; 10, 23; 10, 23; 10, 23; 10, 25; 10, 26; 10, 27; 10, 27; 10, 28; 11, 18; 11, 18; 17, 16; 23, 4; 23, 5; 6, 25; 6, 28; 6, 30; 6, 32; [Num.] 22, 41;

lui Vaal Ermon [Jud.] 3, 3; lui Vaaná [2Reg.] 4, 9; 23, 28; lui Vaaní [Ezd.] 8, 10; lui Vaasá [3Reg.] 15, 32; 16, 3; 16, 5; 16, 8; 16,

12; 16, 12; 16, 13; [4Reg.] 9, 9; lui Vaása [3Reg.] 21, 22; lui Vadel [4Reg.] 23, 36; lui Vaelí [Num.] 26, 38; lui Vagóa [Idt.] 12, 10; 13, 4; lui Vagué [Ezd.] 8, 14; lui Vahir [1Reg.] 9, 1; lui Valá [1Paral.] 8, 3; lui Valaam [1Paral.] 7, 13; [Mih.] 6, 5; [Num.] 22,

25; 22, 31; 22, 40; 23, 3; 23, 4; 23, 5; 31, 16; lui Valac [Num.] 22, 7; 23, 1; 23, 17; 23, 26; lui Valadan [4Reg.] 20, 12; [Is.] 39, 1; lui Valé [Num.] 26, 40; lui Valgas [Neem.] 12, 18; lui Valtasar [Var.] 1, 7; lui Valtásar [Dan.] 8, 1; [Var.] 1, 8; lui Vanéa [3Reg.] 2, 46; lui Vanéas [3Reg.] 2, 25; lui Vaneu [2Paral.] 20, 15; lui Vaní [1Paral.] 6, 46; lui Vanní [2Ezd.] 1, 98; lui Varac [Jud.] 4, 15; lui Varad [Fac.] 36, 35; 36, 39; lui Varía [Num.] 26, 44; lui Variaí [Num.] 26, 44; lui Vartac [3Ezd.] 4, 29; lui Varuh [Ier.] 32, 12; 32, 13; 36, 5; 36, 19; lui Vaseu [Ier.] 21, 1;

Page 62: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 62

lui Vathuil [Fac.] 24, 15; 24, 24; 24, 47; 25, 20; 28, 2; 28, 5; 29, 1;

lui Vaví [Ezd.] 8, 11; lui Veelan [3Reg.] 15, 27; lui Veelfegor [Deut.] 4, 3; 4, 3; lui Veelim [Iez.] 27, 4; lui Veil [Fac.] 26, 34; lui Velfegor [Num.] 25, 3; 25, 5; lui Velgá [1Paral.] 24, 14; lui Velial [Jud.] 20, 13; lui Veniamin [1Paral.] 7, 6; 9, 7 12, 16; 24, 9;

[1Reg.] 9, 1; 10, 20; 10, 21; 22, 7; [2Reg.] 2, 25; 2, 31; 4, 2; [3Reg.] 12, 21; [Deut.] 33, 12; [Est.] 1, 1; [Fac.] 43, 34; 44, 12; 45, 12; 45, 14; 46, 22; [Ier.] 1, 1; 32, 8; [Ios.] 21, 4; [Jud.] 1, 21; 19, 16; 20, 3; 20, 12; 20, 13; 20, 14; 20, 15; 20, 17; 20, 18; 20, 21; 20, 24; 20, 25; 20, 28; 20, 31; 20, 32; 20, 36; 20, 36; 20, 48; 21, 1; 21, 13; 21, 17; 21, 18; 21, 23; [Neem.] 11, 36; 12, 17; [Num.] 1, 36; 1, 37; 13, 10; 26, 38; 26, 41; [Zah.] 14, 10;

lui Veniámin [Fac.] 45, 22; lui Veor [Deut.] 23, 4; [Fac.] 36, 32; [Ios.] 24, 9;

[Mih.] 6, 5; [Num.] 22, 5; 23, 7; 24, 15; 24, 22; 31, 8; lui Veor Fathurá [Num.] 22, 5; lui Verzeli [2Reg.] 21, 8; [Neem.] 7, 63; lui Verzellí [3Reg.] 2, 7; [Ezd.] 2, 61; lui Véthhor [1Reg.] 7, 11; lui Vethil [Fac.] 12, 8; 13, 3; [Ios.] 7, 2; lui Vethsur [1Paral.] 2, 45; lui Vil [Bel] 1, 5; 1, 12; 1, 13; 1, 14; 1, 17; lui Virsaveé [3Reg.] 2, 16; lui Vóca [3Ezd.] 8, 2; lui Vohorí [2Reg.] 20, 1; 20, 2; 20, 6; 20, 7; 20,

10; 20, 13; 20, 21; 20, 22; 20, 22; lui Vooz [Rut] 2, 23; 4, 8; lui Vosor [1Reg.] 30, 21; lui Vossor [1Reg.] 30, 9; lui Vuz [1Paral.] 5, 14; lui Vuzí [Iez.] 1, 3; lui Zachóru [Num.] 13, 5; lui Zaharía [2Paral.] 26, 17; [Ezd.] 8, 16; lui Zaharías [1Paral.] 16, 5; lui Zamdí [Ios.] 7, 18; lui Zamor [2Ezd.] 1, 92; lui Zamvrí [1Mac.] 2, 26; [3Reg.] 16, 20; [Ios.] 7,

17; lui Zará [Num.] 26, 20; [1Paral.] 1, 44; 2, 6; 6,

41; 9, 6; [Ios.] 7, 1; 7, 18; 7, 24; [Num.] 26, 13; lui Zaraí [Num.] 26, 20; 26, 13; lui Zarêu [3Ezd.] 8, 2; lui Zavú [Neem.] 3, 20; lui Zavulon [1Paral.] 27, 19; [Deut.] 33, 18; [Fac]

30, 20; 35, 23; 46, 14; 49, 13; [Ios.] 19, 10; 21, 7;

[Jud.] 4, 6; 4, 10; [Num.] 1, 9; 1, 31; 2, 7; 13, 11; 26, 26; 26, 27; 34, 25;

lui Zemmá [1Paral.] 6, 42; lui Zeveé [Jud.] 8, 5; 8, 6; 8, 15; lui Zif [1Paral.] 2, 42; lui Ziv [Jud.] 7, 25; lui Zorovável [3Ezd.] 6, 18; 6, 29; [Ag.] 1, 14;

[Zah.] 4, 7; 4, 9; 4, 10; Luíth [Is.] 15, 5; Luveni [1Paral.] 6, 17; Luza [Jud.] 1, 26; Lúza [Fac.] 35, 6; 35, 9; 48, 3; [Ios.] 16, 2; 18,

13; 18, 13; [Jud.] 1, 23; Maadía [Neem.] 12, 5; Maahá [1Paral.] 7, 15; 7, 16; 8, 29; 9, 35; 11, 43;

19, 6; 19, 7; [2Paral.] 11, 19; 11, 20; 13, 2; 15, 16; [2Reg.] 10, 6; [3Reg.] 2, 39; 15, 2; 15, 20; [4Reg.] 15, 29;

Maahathí [1Paral.] 4, 19; Maal [2Paral.] 29, 12; [3Reg.] 4, 12; Maalá [1Paral.] 7, 18; [Num.] 26, 33; 27, 1; 36, 11; Maaló [1Paral.] 11, 8; [Jud.] 9, 6; 9, 20; 9, 20; Maalon [Rut] 1, 5; Maan [1Reg.] 25, 1; Maána [1Paral.] 8, 37; Maaní [3Ezd.] 9, 34; Maará [1Paral.] 4, 5; 4, 6; Maaroth [Ios.] 15, 59; Maas [1Paral.] 2, 27; Maaseu [Ier.] 51, 54; [Var.] 1, 1; Maasfarath [Neem.] 7, 7; Maasí [1Paral.] 9, 12; Maasía [Ezd.] 10, 22; 10, 30; [Neem.] 8, 6; 12, 40; Maasías [1Paral.] 15, 18; Maasíei [2Paral.] 26, 11; [Neem.] 11, 7; Maasiía [Ezd.] 10, 18; Maasiia [Neem.] 12, 41; Maasman [3Ezd.] 8, 47; Maath [2Paral.] 31, 13; Maazía [Neem.] 10, 8; Macalon [3Ezd.] 5, 40; Maccaveu [1Mac.] 2, 4; 3, 1; 5, 34; 10, 19; 12,

20; [2Mac.] 8, 5; 10, 16; 10, 30; 10, 35; 11, 7; 11, 15; 15, 21;

Maccavéu [1Mac.] 2, 66; [2Mac.] 8, 16; 10, 1; 10, 25; 10, 33; 11, 6; 11, 15; 12, 19; 13, 24; 14, 6; 14, 27; 14, 30; 15, 7;

Maccavéul [1Mac.] 5, 24; 8, 20; [2Mac.] 2, 20; 5, 27; 8, 1; 12, 26;

Mached [1Mac.] 5, 26; 5, 36; Machelath [Num.] 33, 22; 33, 23; Machelloth [1Paral.] 27, 4; Machelod [1Paral.] 9, 37;

Page 63: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 63

Machenías [1Paral.] 15, 18; 15, 21; Máchida [Ios.] 10, 10; Machída [Ios.] 10, 16; 10, 17; 10, 21; 10, 28; 10,

28; 10, 29; 12, 16; 15, 41; Machidóth [Num.] 33, 25; 33, 26; Maconá [Neem.] 11, 28; Mácron [2Mac.] 10, 12; Madá [Fac.] 25, 2; Madaí [1Paral.] 1, 5; Madam [1Paral.] 1, 31; Madavan [Ios.] 13, 9; Mademína [Is.] 10, 31; Madeviná [1Paral.] 2, 49; Madí [Fac.] 10, 2; Madiam [1Paral.] 1, 31; [3Reg.] 11, 18; [Avac.] 3,

6; [Fac.] 36, 35; [Idt.] 2, 19; [Ieş.] 2, 16; 3, 1; 4, 19; [Ios.] 13, 21; [Iov] 42, 16; [Is.] 9, 4; 10, 26; 60, 6; [Jud.] 6, 7; 6, 13; 6, 16; 7, 2; 7, 7; 7, 12; 7, 13; 7, 13; 7, 14; 7, 24; 7, 25; 8, 3; 8, 5; 8, 12; 8, 26; 8, 28; [Num.] 22, 4; 22, 7; 25, 17; 31, 8; 31, 8; 31, 9;

Madiámul [1Paral.] 1, 46; [Jud.] 6, 33; Madiavun [3Ezd.] 5, 80; Madiiam [Fac.] 25, 2; 25, 4; [Ieş.] 2, 15; 2, 15;

[Jud.] 6, 3; [Fac.] 25, 2; Madmarítina [Ios.] 18, 12; Madminá [1Paral.] 2, 49; Madon [2Reg.] 21, 20; [Ios.] 11, 1; 12, 19; Madon [Ios.] 15, 61; Maeleth [Fac.] 28, 9; Maeleth [Ps.] 52, 0; Maeléth [Ps.] 87, 0; Magdalgad [Ios.] 15, 37; Magdaliil [Ios.] 19, 38; Magdarítului [Ios.] 5, 5; Magdol [Ier.] 44, 1; [Ieş.] 14, 2; [Iez.] 29, 10; 30, 6; Magdolon [Ier.] 46, 14; Magdólului [Num.] 33, 7; Magdon [1Reg.] 14, 2; Magghedaus [3Ezd.] 1, 27; Maggheddó [4Reg.] 23, 29; 23, 30; Magghedó [3Reg.] 9, 16; [Ios.] 17, 11; [Is.] 10,

28; [Jud.] 5, 19; Magheddo [2Paral.] 35, 22; Magheddó [3Reg.] 4, 12; [4Reg.] 9, 27; Magheddon [1Paral.] 7, 29; Maghedeil [Fac.] 36, 43; Maghedó [Jud.] 1, 27; Maghedon [Ios.] 12, 21; Maghevis [Ezd.] 2, 30; Maghevos [Neem.] 7, 33; Magog [1Paral.] 1, 5; [Fac.] 10, 2; [Iez.] 38, 3; 38,

3; 39, 6; Mahá [1Paral.] 3, 2;

Mahaelod [1Paral.] 8, 31; Mahaía [Neem.] 12, 34; Mahathí [Ios.] 12, 5; 13, 13; 13, 13; Mahemat [3Reg.] 4, 9; Maher [1Paral.] 9, 8; Mahethí [Deut.] 3, 14; Mahimá [Neem.] 7, 31; Mahineréth [Deut.] 3, 17; Mahir [1Paral.] 2, 23; 4, 11; 7, 14; 7, 15; [2Reg.]

9, 4; 9, 5; 17, 27; [Fac.] 46, 21; 46, 21; [Ios.] 13, 31; 13, 31; [Jud.] 5, 14; [Num.] 26, 29; 36, 1;

Mahmas [1Mac.] 9, 73; [1Reg.] 13, 2; 13, 5; 13, 11; 13, 16; 13, 22; 13, 23; 14, 5; 14, 31; [Ezd.] 2, 27; [Is.] 10, 28; [Neem.] 11, 31; [Os.] 9, 6;

Mahnadá [Ezd.] 10, 40; Maho [Ios.] 16, 7; Mahthóth [Ios.] 16, 6; Mahthoth Idanath [Ios.] 17, 7; Mahvanê [1Paral.] 12, 13; Máilos [3Ezd.] 9, 26; Malaá [Ios.] 17, 3; Maleleil [1Paral.] 1, 2; [Fac.] 4, 17; 4, 17; 5, 12;

5, 13; 5, 15; 5, 16; Malía [Neem.] 11, 5; Maliséar [Est.] 2, 14; Mallon [4Reg.] 12, 20; Maloh [1Paral.] 8, 35; Malótas [2Mac.] 4, 30; Maltía [Neem.] 3, 7; Maluh [Ezd.] 10, 32; [Neem.] 10, 4; 12, 2; Maméan [3Ezd.] 8, 47; Mamfin [Fac.] 46, 22; Mamnitanaímos [3Ezd.] 9, 34; Mamú [Neem.] 12, 18; Mamúhos [3Ezd.] 9, 30; Mamvri [Fac.] 23, 19; Mamvrí [Fac.] 13, 18; 14, 13; 14, 24; 18, 1; 23,

17; 25, 9; 35, 27; 49, 30; 50, 13; Manaath [1Paral.] 1, 40; Manaháth [Fac.] 36, 23; Manaim [2Reg.] 2, 8; 2, 12; 17, 24; 17, 27; 19,

32; [3Reg.] 4, 14; [4Reg.] 15, 14; 15, 16; 15, 17; 15, 19; 15, 20; 15, 21; 15, 22; 15, 23; [Ios.] 13, 30; 21, 38;

Manasí [1Paral.] 5, 18; 6, 61; 12, 20; 27, 21; [2Paral.] 30, 10; 32, 33; 33, 1; 33, 10; 33, 22; [4Reg.] 20, 21; 21, 1; 23, 26; [Ezd.] 10, 30; [Fac.] 41, 51; 46, 20; 46, 21; 48, 1; 48, 5; 48, 13; 48, 20; [Ios.] 17, 2; [Jud.] 6, 15; [Num.] 7, 54; 26, 28; 27, 1; 34, 23; 36, 11; [Ps.] 59, 7;

Manasía [Ier.] 15, 4; Manasis [4Reg.] 21, 9; 21, 11; [Ps.] 107, 8; Manassi [1Paral.] 3, 13; 12, 19; [2Paral.] 31, 1;

34, 9; [4Reg.] 21, 18; 21, 21; [Idt.] 8, 2; 16, 20; [Ios.]

Page 64: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 64

13, 29; 13, 31; 13, 31; 17, 6; 17, 7; 17, 8; [Jud.] 1, 27; 6, 35; 7, 23; [Ps.] 79, 2;

Manassí [1Paral.] 6, 62; 7, 29; 9, 3; 12, 31; 26, 32; 27, 21; [2Paral.] 15, 9; 30, 1; 30, 11; 30, 18; 33, 11; 33, 13; 33, 18; 33, 20; 33, 22; 33, 23; 34, 6; 35, 20; [4Reg.] 21, 16; 21, 20; [Deut.] 3, 14; [Ezd.] 10, 33; [Idt.] 8, 7; 16, 22; [Iez.] 48, 4; 48, 5; [Ios.] 14, 4; 16, 4; 16, 9; 17, 1; 17, 5; 17, 6; 17, 11; 20, 8; 22, 34; [Jud.] 11, 29; [Tov.] 14, 13;

Manassías [3Ezd.] 9, 31; Manassis [2Paral.] 33, 9; [3Ezd.] 9, 33; [4Reg.]

23, 12; [Is.] 9, 21; Manathí [1Paral.] 4, 14; Maní [3Ezd.] 9, 30; Manim [Ios.] 13, 26; Mannas [Neem.] 12, 15; Manoé [Jud.] 13, 2; 13, 8; 13, 9; 13, 11; 13, 12;

13, 13; 13, 15; 13, 16; 13, 16; 13, 17; 13, 19; 13, 19; 13, 20; 13, 21; 13, 21; 13, 22;

Manohó [Ios.] 15, 60; Manthanail [Num.] 21, 19; 21, 19; Manuath [1Paral.] 8, 6; Maohá [2Reg.] 14, 27; Maon [1Paral.] 2, 45; 2, 45; [1Reg.] 23, 24; 23,

25; 23, 25; 25, 2; [Ier.] 48, 23; [Ios.] 15, 55; Maozin [Dan.] 11, 38; Mapsar [2Reg.] 24, 7; Marathom [1Paral.] 27, 30; Mardohée [Est.] 4, 3; Mardoheu [3Ezd.] 5, 8; [Est.] 1, 1; 1, 1; 1, 1; 1,

1; 3, 5; 3, 10; 3, 11; 3, 15; 3, 19; 3, 20; 3, 21; 4, 2; 4, 4; 4, 4; 4, 5; 5, 1; 5, 4; 5, 5; 5, 6; 5, 9; 5, 12; 5, 14; 5, 16; 6, 9; 6, 13; 6, 14; 7, 2; 7, 4; 7, 11; 7, 12; 7, 13; 9, 1; 9, 3; 9, 15; 10, 20; 10, 23; 10, 25; 10, 29; 10, 30; 11, 3; 11, 4; [Ezd.] 2, 2; [Neem.] 7, 7; 14, 3; 14, 7; 14, 10; 14, 16; 14, 18; 14, 36; 14, 52;

Mardohéu [Est.] 8, 12; Marí [1Paral.] 2, 51; Mariam [1Paral.] 6, 3; [Ieş.] 6, 20; 15, 20; 15, 20;

[Mih.] 6, 4; [Num.] 12, 1; 12, 4; 12, 5; 12, 10; 12, 10; 12, 15; 12, 15; 20, 1; 26, 60;

Marilla [Ios.] 19, 11; Marimoth [Iez.] 47, 20; 48, 28; Marioth [1Paral.] 6, 6; 6, 7; 6, 52; [Neem.] 11,

11; Marisa [Ios.] 15, 44; Marisá [1Paral.] 4, 21; [2Paral.] 14, 9; 14, 10; Marisar [2Paral.] 11, 7; Marisis [2Paral.] 20, 38; Marissa [2Mac.] 12, 35; Marissá [1Paral.] 2, 42; Marmasim [Est.] 10, 9; Marmiá [1Paral.] 8, 10;

Marmoth [3Ezd.] 8, 64; Marodah Valadan [4Reg.] 20, 12; [Ier.] 50, 2; Maron [1Paral.] 4, 17; Masá [1Paral.] 2, 42; Masaal [Ios.] 21, 30; Masaccas [Fac.] 36, 36; Masal [Ios.] 19, 26; Masam [Fac.] 25, 13; Masan [1Paral.] 4, 25; Masefá [Ios.] 15, 38; Maseh [Fac.] 15, 2; Maseil [Neem.] 11, 4; Maselimoth [1Paral.] 9, 12; Masellemí [1Paral.] 26, 1; Masemaáth [3Reg.] 4, 15; Masemmá [1Paral.] 1, 30; Maseu [Ier.] 32, 12; Masfa [Ios.] 13, 26; 21, 37; Masfá [2Paral.] 16, 6; [Ios.] 18, 26; [Neem.] 3, 15; Masfar [Ezd.] 2, 2; [Neem.] 7, 7; Masí [Fac.] 10, 30; 25, 14; Masía [1Paral.] 6, 74; [Ezd.] 10, 21; [Neem.] 10,

25; Masif [1Reg.] 22, 3; Masifa [Ier.] 40, 12; [Jud.] 11, 11; Masifá [1Reg.] 7, 16; 10, 17; [4Reg.] 24, 45; [Ier.]

40, 8; 40, 15; 41, 3; [Ios.] 11, 3; 11, 8; [Jud.] 10, 17; 11, 34; 20, 1; 20, 3; 21, 1; 21, 5; 21, 8;

Masifáth [1Reg.] 7, 5; 7, 6; 7, 6; 7, 7; 7, 11; 7, 12;

Masmá [1Paral.] 4, 25; 4, 26; [Fac.] 25, 14; Masman [1Paral.] 12, 10; Masrefothmaim [Ios.] 11, 8; 13, 6; Massá [1Paral.] 1, 30; Massías [3Ezd.] 9, 22; Massifá [1Mac.] 3, 47; 3, 47; 5, 35; [4Reg.] 24,

43; [Ier.] 40, 6; 40, 10; 40, 13; 41, 1; 41, 10; Masurúth [Num.] 33, 30; 33, 31; Matathías [1Mac.] 2, 14; 16, 14; [3Ezd.] 9, 43; Matavith [1Paral.] 18, 8; Mathan [4Reg.] 11, 18; Mathanaí [Neem.] 12, 19; Mathaniá [Ezd.] 10, 37; Mathanías [1Paral.] 9, 15; [3Ezd.] 9, 31; Mathaníei [Ier.] 40, 8; Mathathías [1Mac.] 11, 70; [1Paral.] 15, 18; 15, 21;

16, 5; 25, 3; Mathdor [Ios.] 21, 32; Mathecá [Num.] 33, 28; 33, 29; Mathílas [3Ezd.] 9, 19; Maththanê [Ezd.] 10, 27; Maththaneu [Neem.] 13, 13; Maththania [Neem.] 12, 8;

Page 65: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 65

Maththanía [2Paral.] 29, 13; [Ezd.] 10, 26; 10, 30; [Neem.] 11, 17; 12, 25; 12, 34;

Maththaníei [Neem.] 11, 22; Maththaníia [Ezd.] 10, 37; Maththathá [Ezd.] 10, 33; Maththathía [Ezd.] 10, 43; [Neem.] 8, 6; Mathuchiim [1Paral.] 4, 22; Mathusála [1Paral.] 1, 3; [Fac.] 4, 17; 4, 17; 5,

21; 5, 22; 5, 25; 5, 26; Mattarí [1Reg.] 10, 21; Mattathía [2Mac.] 14, 19; Mattathías [1Mac.] 2, 1; 2, 16; 2, 19; 2, 24; 2,

27; 2, 39; 2, 45; [1Paral.] 9, 31; Matthan [2Paral.] 23, 17; Matthaniam [1Paral.] 25, 16; Matthanías [1Paral.] 25, 4; [3Ezd.] 9, 27; Matthías [3Ezd.] 9, 33; Matthithía [1Paral.] 25, 21; Mavar [1Paral.] 11, 38; Mavdaí [3Ezd.] 9, 34; Mavsam [1Paral.] 1, 29; Mazar [Fac.] 36, 42; Mazé [1Paral.] 1, 37; Mazevil [Neem.] 3, 4; Mazimoth [1Paral.] 25, 30; Mazitías [3Ezd.] 9, 36; Mazor [Jud.] 5, 23; Meanéas [3Ezd.] 9, 49; Meaní [3Ezd.] 5, 54; Meazoth [1Paral.] 25, 4; Medavá [Ios.] 13, 16; Medemína [Ios.] 15, 31; Meedá [3Ezd.] 5, 55; Meélef [Ios.] 19, 33; Megafis [Neem.] 10, 20; Mehol [1Reg.] 14, 50; Meí [Ezd.] 2, 57; Meía [1Paral.] 25, 17; Meinon [Neem.] 7, 53; Melgaí [Neem.] 10, 8; Melha [Fac.] 22, 20; 22, 23; 24, 47; [Num.] 26,

33; 27, 1; [Ios.] 17, 3; Melhed [1Paral.] 7, 18; Melhía [3Ezd.] 9, 44; [Ezd.] 10, 25; 10, 31;

[Neem.] 3, 11; 3, 14; 3, 31; 8, 6; 10, 3; 11, 12; 12, 41;

Melhías [3Ezd.] 9, 26; 9, 32; Melhíei [Ier.] 21, 1; Melhiil [1Paral.] 7, 31; 9, 41; Melhil [Fac.] 46, 17; Melhiram [1Paral.] 3, 18; Melhisedec [Fac.] 14, 18; Melhisoá [1Reg.] 31, 2;

Melhisúe [1Paral.] 8, 33; 10, 2; Melhisué [1Paral.] 9, 39; [1Reg.] 14, 50; Melhíu [1Paral.] 9, 12; Melhol [1Paral.] 15, 29; [1Reg.] 18, 20; 18, 27;

19, 11; 19, 12; 19, 13; 19, 17; [2Reg.] 3, 13; 3, 14; 6, 16; 6, 20; 6, 21; 25, 44; [Ier.] 49, 1; 49, 3;

Melhom [1Paral.] 8, 9; Mélios [3Ezd.] 2, 16; Mellithí [1Paral.] 25, 26; Melló [3Reg.] 9, 25; Melmin [Ezd.] 10, 25; Memfei [Iez.] 30, 15; Memfeos [Idt.] 1, 9; [Is.] 19, 13; Memfi [Ier.] 46, 14; Memfii [Ier.] 2, 16; Memfis [Ier.] 46, 19; [Iez.] 30, 13; [Os.] 9, 6; Memfivaal [1Paral.] 8, 34; 8, 34; 9, 40; 9, 40; Memfivosté [2Reg.] 19, 25; Memfivosthe [1Paral.] 8, 34; [2Reg.] 19, 26; 21, 8; Memfivosthé [2Reg.] 9, 6; 9, 6; 9, 8; 9, 10; 9, 11;

9, 12; 9, 13; 19, 24; 19, 30; 21, 7; Menélao [2Mac.] 4, 23; 4, 47; Menelau [2Mac.] 13, 3; Meneláu [2Mac.] 11, 29; Menélau [2Mac.] 4, 27; 4, 29; 4, 32; 4, 34; 4, 43;

4, 45; 4, 50; 5, 6; 5, 15; 5, 23; 11, 32; 13, 7; Meodah Valadan [Is.] 39, 1; Meosá [1Paral.] 9, 42; 9, 43; Meozel [Iez.] 27, 19; Meramoth [Neem.] 10, 5; Merámoth [Neem.] 3, 21; Merará [Ios.] 21, 34; Merarí [1Paral.] 6, 1; 6, 16; 6, 19; 6, 29; 6, 44; 6,

63; 6, 77; 8, 18; 9, 14; 15, 17; 23, 6; 23, 21; 24, 26; 26, 10; 26, 19; [2Paral.] 29, 12; 34, 12; [Ezd.] 8, 19; [Fac.] 46, 11; [Idt.] 8, 1; 16, 5; [Ieş.] 6, 16; [Ios.] 21, 7; 21, 40; [Num.] 3, 17; 3, 35; 4, 34; 4, 43; 4, 46; 7, 8; 10, 17;

Merarioth [1Paral.] 9, 11; Meremoth [Neem.] 12, 3; Merimoth [Ezd.] 10, 36; Meron [Ios.] 11, 7; Merov [1Reg.] 14, 50; 18, 17; 18, 19; Merra [Ieş.] 15, 23; 15, 23; Merran [Var.] 3, 14; Merron [Ios.] 11, 5; Merzellê [Ezd.] 2, 61; Mesaloth [1Mac.] 9, 2; Mesará [1Reg.] 23, 19; Mesarimith [Neem.] 11, 13; Mesav [1Reg.] 14, 1; 14, 6; 14, 11; 14, 12; 14, 15; Mesê [Neem.] 11, 13; Meserá [1Reg.] 24, 23;

Page 66: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 66

Meserem [1Reg.] 23, 14; Mesericá [1Paral.] 1, 47; Mesolaam [4Reg.] 21, 19; Mesolam [Neem.] 12, 16; 12, 33; Mesollam [Neem.] 8, 6; 12, 25; Mesollám [Ezd.] 10, 15; Mesomma [1Paral.] 8, 17; Mesraim [Fac.] 10, 13; Mesrain [Fac.] 10, 6; Mesrem [1Paral.] 1, 8; Mestrem [1Paral.] 1, 11; Mesulam [Neem.] 3, 6; 3, 30; 6, 18; 10, 20; 11,

11; 12, 13; Mesullam [Neem.] 10, 7; 10, 7; Metáveil [Neem.] 6, 10; Metavel [1Paral.] 1, 50; Metevac [2Reg.] 8, 8; Meteveil [Fac.] 36, 39; Meththanêa [Ezd.] 10, 33; Metírus [3Ezd.] 5, 30; Mezoov [Fac.] 36, 39; Miamim [Neem.] 10, 7; Miamin [Neem.] 12, 5; Midá [Ezd.] 2, 52; [Neem.] 7, 55; Midavá [1Mac.] 9, 36; [1Paral.] 19, 7; Midía [1Mac.] 6, 56; [Tov.] 1, 12; 11, 10; 14, 4; Mídia [1Mac.] 8, 8; 14, 1; [2Paral.] 28, 20; [3Ezd.] 6,

23; [Tov.] 1, 13; 14, 4; Mídiei [1Mac.] 14, 2; [Tov.] 1, 12; 5, 4; Mído [1Mac.] 15, 23; Mifaath [Ios.] 13, 18; Mifithim [1Paral.] 2, 53; Mihá [1Paral.] 8, 34; 8, 35; 9, 15; 9, 40; 9, 41;

23, 20; 24, 24; 24, 24; 24, 25; [2Reg.] 9, 12; [Jud.] 17, 1; 17, 9; 17, 10; 17, 12; 17, 13; 18, 4; 18, 23; 18, 24; 18, 26; 18, 27; 18, 31; 18, 31; [Neem.] 10, 11; 11, 17; 11, 22;

Mihail [1Paral.] 5, 13; 5, 14; 7, 3; 12, 20; [2Paral.] 21, 2; [Ezd.] 8, 8; [Dan.] 10, 13; 10, 21; 12, 1;

Mihéa [2Paral.] 17, 7; 18, 7; 18, 8; 18, 12; 18, 13; 18, 14; 18, 16; 18, 18; 18, 23; 18, 24; 18, 25; 18, 27; [3Reg.] 22, 9; 22, 14; 22, 15; 22, 24; 22, 26; [Ier.] 26, 18; 36, 13; [Mih.] 1, 1; [Neem.] 12, 40;

Mihéas [3Reg.] 22, 8; 22, 13; 22, 17; 22, 19; 22, 25; 22, 28; [Ier.] 36, 11;

Milhá [Num.] 36, 11; Mílit [Iez.] 27, 18; Milom [Ios.] 19, 33; Misá [1Paral.] 8, 9; Misac [Dan.] 1, 7; Misadaí [Deut.] 10, 6; Misah [Dan.] 2, 49; 3, 12; 3, 13; 3, 14; 3, 16; 3,

19; 3, 20; 3, 24; 3, 27; 3, 27; 3, 29; 3, 30; 3, 31;

Misail [1Mac.] 2, 59; [Cînt. trei tin.] 1, 57; [Dan.] 1, 6; 1, 11; 1, 19; [Ieş.] 6, 22; [Iosip] 16, 3; 16, 21; 18, 12; [Lev.] 10, 4; [Neem.] 8, 6;

Misaíl [3Ezd.] 9, 44; Misigath [Ier.] 48, 1; Misíriul [Fac.] 41, 30; Misoam [1Paral.] 8, 12; Misollam [1Paral.] 8, 16; Misor [Deut.] 3, 10; [Ios.] 13, 9; 13, 16; 13, 17; 21,

36; [Ier.] 48, 21; Mithridat [3Ezd.] 2, 16; Mithridátis [Ezd.] 4, 7; Mithridátului [Ezd.] 1, 8; Moapsath [1Paral.] 6, 79; Moav [1Paral.] 1, 46; 4, 22; 11, 22; 8, 8; 18, 2;

18, 11; [1Reg.] 12, 9; 14, 48; 22, 3; 22, 4; [2Paral.] 20, 10; 20, 23; 20, 24; [2Reg.] 8, 2; 8, 2; 8, 12; [3Reg.] 11, 7; 11, 33; [4Reg.] 1, 1; 3, 4; 3, 5; 3, 7; 3, 7; 3, 10; 3, 13; 3, 18; 3, 21; 3, 22; 3, 23; 3, 24; 3, 24; 3, 26; 13, 20; 23, 13; 24, 2; [Am.] 2, 2; 2, 2; [Dan.] 11, 41; [Deut.] 1, 5; 2, 8; 2, 18; 29, 1; 34, 1; 32, 49; 34, 5; 34, 6; [Fac.] 19, 37; 36, 35; [Idt.] 1, 12; 5, 2; 6, 2; 7, 7; [Ier.] 9, 25; 27, 2; 40, 11; 48, 2; 48, 4; 48, 11; 48, 13; 48, 15; 48, 18; 48, 20; 48, 20; 48, 24; 48, 25; 48, 26; 48, 28; 48, 31; 48, 35; 48, 38; 48, 38; 48, 39; 48, 39; 48, 40; 48, 41; 48, 42; 48, 43; 48, 44; [Iez.] 25, 8; 25, 9; 25, 11; [Ios.] 24, 9; 24, 33; [Iov] 42, 16; [Is.] 11, 14; 15, 9; 16, 2; 16, 4; 16, 6; 16, 7; 16, 11; 16, 12; 16, 13; 16, 14; 29, 1; [Jud.] 3, 12; 3, 14; 3, 15; 3, 17; 3, 28; 3, 29; 3, 30; 10, 6; 11, 15; 11, 17; 11, 18; 11, 18; 11, 18; 11, 18; 11, 25; [Mih.] 6, 5; [Num.] 21, 11; 21, 13; 21, 15; 21, 20; 21, 26; 21, 28; 21, 29; 21, 30; 22, 1; 22, 3; 22, 3; 22, 4; 22, 4; 22, 7; 22, 9; 22, 10; 22, 14; 22, 21; 22, 36; 23, 7; 24, 17; 25, 1; 33, 44; 33, 48; 33, 49; 33, 49; 33, 50; 35, 1; 36, 12; [Ps.] 59, 8; 82, 6; 107, 9; [Rut] 1, 22; [Sof.] 2, 9;

Moaví [Ezd.] 9, 1; Moavítida [Ier.] 25, 21; 48, 33; [Is.] 16, 7; 25, 10; Moavítidei [Is.] 15, 1; 15, 1; 15, 4; 15, 5; 15, 8; Moavítis [Is.] 15, 1; Modad [Num.] 11, 26; 11, 27; Moddí [1Paral.] 2, 29; Modeim [1Mac.] 9, 19; Modim [2Mac.] 13, 14; Modin [1Mac.] 2, 1; 2, 15; 2, 23; 2, 70; 13, 25;

13, 30; 16, 4; Moeé [2Reg.] 23, 28; Mofas [Ier.] 48, 21; Mofaz [Ier.] 10, 9; Mohá [1Paral.] 2, 48; Móha [Fac.] 22, 24; Mohmur [Idt.] 7, 16;

Page 67: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 67

Moisei [Ieş.] 6, 9; 8, 31; 9, 22; Moiseu [2Mac.] 7, 30; Moisí [1Paral.] 21, 28; 23, 13; [1Reg.] 12, 8;

[3Reg.] 9, 6; [Deut.] 1, 1; 1, 3; 1, 5; 4, 41; 4, 45; 4, 46; 5, 1; 27, 1; 31, 1; 31, 14; 31, 16; 31, 24; 32, 44; 32, 45; 32, 48; 33, 1; 33, 4; 34, 1; 34, 4; 34, 7; 34, 8; 34, 9; 34, 10; [Ieş.] 2, 11; 2, 15; 2, 15; 2, 17; 2, 21; 2, 22; 3, 3; 3, 4; 3, 15; 4, 1; 4, 11; 4, 13; 4, 18; 4, 19; 4, 20; 4, 30; 6, 1; 6, 2; 6, 9; 6, 10; 6, 26; 6, 27; 6, 29; 6, 30; 7, 1; 7, 6; 7, 7; 7, 10; 7, 14; 7, 19; 7, 20; 8, 1; 8, 5; 8, 8; 8, 12; 8, 16; 8, 20; 8, 25; 8, 26; 9, 1; 9, 8; 9, 8; 9, 13; 9, 27; 10, 1; 10, 8; 10, 22; 10, 24; 10, 29; 11, 4; 11, 8; 12, 1; 12, 21; 12, 35; 13, 3; 14, 1; 14, 11; 14, 15; 14, 27; 14, 32; 15, 22; 16, 2; 16, 4; 16, 6; 16, 19; 16, 25; 16, 32; 17, 2; 17, 3; 17, 6; 17, 14; 18, 7; 18, 8; 18, 13; 18, 15; 18, 24; 18, 25; 18, 26; 19, 3; 19, 7; 19, 8; 19, 8; 19, 10; 19, 14; 19, 19; 19, 20; 19, 20; 19, 25; 20, 1; 20, 19; 20, 21; 20, 22; 24, 2; 24, 3; 24, 4; 24, 9; 24, 12; 24, 13; 24, 18; 25, 1; 30, 11; 30, 34; 31, 11; 32, 1; 32, 10; 32, 14; 32, 16; 32, 18; 32, 20; 32, 25; 32, 27; 32, 27; 32, 29; 32, 30; 32, 32; 33, 1; 33, 5; 33, 8; 33, 8; 33, 9; 33, 17; 34, 1; 34, 4; 34, 8; 34, 10; 34, 27; 34, 28; 34, 29; 34, 29; 34, 30; 34, 31; 34, 31; 34, 34; 34, 35; 35, 1; 35, 4; 35, 19; 35, 27; 35, 28; 36, 2; 36, 2; 36, 4; 36, 5; 39, 33; 39, 44; 39, 44; 40, 1; 40, 14; 40, 16; 40, 28; 40, 31; 40, 32; [Ios.] 1, 5; 1, 7; 4, 10; 8, 33; 12, 1; 13, 24; 13, 32; 14, 9; 18, 7; 20, 2; 22, 5; 22, 7; [Iosip] 17, 19; 18, 18; [Is.] 63, 12; [Lev.] 1, 1; 4, 1; 5, 14; 6, 1; 6, 7; 6, 19; 6, 23; 7, 18; 8, 1; 8, 4; 8, 4; 8, 6; 8, 10; 8, 12; 8, 13; 8, 14; 8, 15; 8, 16; 8, 18; 8, 18; 8, 18; 8, 19; 8, 20; 8, 21; 8, 22; 8, 23; 8, 23; 8, 23; 8, 24; 8, 27; 8, 28; 8, 29; 8, 30; 9, 1; 9, 1; 9, 5; 9, 5; 9, 7; 9, 21; 9, 23; 10, 3; 10, 4; 10, 5; 10, 6; 10, 16; 10, 20; 11, 1; 12, 1; 13, 1; 14, 33; 15, 1; 16, 1; 16, 1; 18, 1; 19, 1; 21, 1; 21, 16; 22, 1; 22, 17; 22, 26; 23, 1; 23, 9; 23, 23; 23, 33; 23, 44; 24, 23; [Num.] 1, 1; 1, 17; 3, 5; 3, 11; 3, 14; 3, 16; 3, 38; 3, 39; 3, 40; 3, 42; 3, 49; 3, 51; 4, 1; 4, 17; 4, 35; 4, 47; 5, 5; 5, 11; 6, 1; 6, 22; 7, 1; 7, 4; 7, 11; 7, 89; 8, 6; 8, 20; 9, 1; 9, 4; 9, 8; 10, 1; 10, 29; 11, 2; 11, 2; 11, 10; 11, 11; 11, 16; 11, 23; 11, 24; 11, 28; 11, 28; 11, 29; 12, 1; 12, 3; 12, 4; 12, 7; 12, 11; 12, 13; 12, 14; 13, 17; 13, 18; 13, 27; 13, 31; 14, 2; 14, 5; 14, 13; 14, 36; 14, 39; 14, 44; 15, 1; 15, 14; 15, 31; 15, 35; 16, 3; 16, 4; 16, 8; 16, 12; 16, 36; 16, 41; 16, 42; 16, 43; 16, 44; 16, 46; 16, 47; 16, 50; 17, 6; 17, 7; 17, 8; 17, 9; 17, 10; 17, 11; 17, 12; 18, 25; 19, 1; 20, 2; 20, 3; 20, 6; 20, 7; 20, 9; 20, 11; 20, 14; 20, 23; 20, 28; 21, 7; 21, 8; 21, 8; 21, 9; 21, 16; 21, 21; 25, 3; 25, 5; 25, 10; 25, 16; 26, 3; 26, 9; 26, 52; 26, 60; 26, 64; 27, 6; 27, 12; 27, 18; 27, 22; 28, 1; 29, 40; 30, 1; 31, 3; 31, 6; 31, 12; 31, 13; 31, 14;

31, 15; 31, 42; 31, 51; 31, 54; 32, 6; 32, 20; 32, 29; 32, 40; 33, 2; 33, 50; 34, 1; 34, 16; 35, 1; 36, 5;

Moisi [1Paral.] 6, 49; 15, 15; 23, 14; [1Reg.] 12, 6; [2Mac.] 1, 28; 2, 4; 2, 8; 2, 10; 2, 11; 7, 6; [2Paral.] 1, 3; 5, 9; 24, 6; 24, 9; [3Reg.] 8, 9; [4Reg.] 18, 4; 18, 6; 18, 12; 21, 8; [Deut.] 4, 44; 27, 9; 27, 11; 29, 2; 31, 7; 31, 9; 31, 10; 31, 14; 31, 22; 31, 23; 31, 30; 32, 44; 34, 12; [Ier.] 15, 1; [Ieş.] 2, 10; 2, 14; 3, 1; 3, 4; 3, 13; 3, 6; 3, 7; 3, 11; 3, 14; 4, 3; 4, 4; 4, 10; 4, 14; 4, 18; 4, 20; 4, 21; 4, 28; 4, 29; 5, 1; 5, 4; 5, 20; 5, 22; 6, 12; 6, 13; 6, 20; 7, 8; 8, 9; 8, 12; 8, 13; 8, 29; 8, 30; 9, 10; 9, 23; 9, 29; 9, 33; 10, 3; 10, 9; 10, 12; 10, 13; 10, 16; 10, 18; 10, 21; 11, 1; 11, 3; 11, 9; 11, 10; 12, 31; 12, 43; 13, 1; 13, 19; 14, 13; 14, 21; 14, 26; 15, 25; 16, 8; 16, 9; 16, 10; 16, 15; 16, 20; 16, 20; 16, 23; 16, 24; 16, 28; 16, 33; 17, 4; 17, 5; 17, 9; 17, 10; 17, 10; 17, 11; 17, 15; 18, 5; 18, 8; 18, 27; 19, 9; 19, 17; 19, 23; 20, 20; 24, 4; 24, 6; 24, 8; 24, 15; 24, 16; 30, 17; 30, 22; 31, 1; 32, 7; 32, 16; 32, 20; 32, 22; 32, 24; 33, 7; 33, 11; 33, 12; 34, 4; [Ios.] 1, 2; 1, 13; 1, 15; 1, 17; 1, 17; 3, 7; 4, 12; 4, 14; 8, 31; 8, 35; 11, 12; 11, 15; 11, 20; 12, 6; 12, 6; 13, 8; 13, 8; 13, 12; 13, 14; 13, 15; 13, 21; 13, 29; 13, 32; 14, 2; 14, 6; 14, 7; 14, 10; 14, 11; 22, 2; 22, 4; 24, 5; [Iosip] 9, 2; [Jud.] 1, 20; [Lev.] 7, 12; 8, 16; 10, 16; 10, 19; 14, 1; 17, 1; 20, 1; 21, 24; 23, 26; 24, 1; 24, 11; 24, 13; 25, 1; 27, 1; [Mih.] 6, 4; [Num.] 1, 44; 1, 48; 2, 1; 3, 44; 4, 22; 4, 38; 4, 42; 4, 46; 5, 1; 7, 6; 8, 1; 8, 23; 9, 9; 10, 35; 11, 21; 11, 30; 12, 8; 13, 2; 13, 4; 14, 11; 14, 20; 14, 26; 14, 40; 15, 20; 15, 33; 15, 34; 16, 15; 16, 16; 16, 19; 16, 20; 16, 23; 16, 25; 16, 28; 17, 1; 20, 10; 20, 12; 20, 27; 21, 32; 21, 34; 26, 1; 27, 5; 27, 15; 31, 1; 31, 25; 31, 31; 31, 41; 31, 47; 31, 48; 31, 49; 32, 2; 32, 25; 32, 28; 32, 33; 34, 13; 35, 9; [Ps.] 98, 6; 104, 25; 105, 17; 105, 23; 105, 32; [Sir.] 25, 25; 46, 1; [Var.] 1, 14; 2, 21;

Moisis [1Paral.] 6, 3; Moíth [3Ezd.] 8, 65; Moladá [Ios.] 19, 2; Moldadá [Ios.] 15, 26; Molí [3Ezd.] 8, 49; Molodá [Neem.] 11, 26; Moloh [Am.] 5, 26; Momdis [3Ezd.] 9, 34; Monadá [1Paral.] 4, 28; Moolath [2Paral.] 11, 17; Mooli [1Paral.] 23, 21; Moolí [1Paral.] 6, 19; 6, 29; 23, 21; 23, 23; 24,

26; 24, 30; [Ieş.] 6, 19; [Num.] 3, 20; Moosías [3Ezd.] 9, 31; Morad [1Paral.] 4, 17; Morili [1Paral.] 4, 18;

Page 68: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 68

Mosá [1Paral.] 2, 46; 8, 36; 8, 37; [4Reg.] 3, 4; [Ios.] 18, 26;

Mosê [Ezd.] 8, 18; Mosi [Sir.] 46, 18; Mosis [1Reg.] 14, 4; Mosoh [1Paral.] 1, 5; 1, 17; [Fac.] 10, 2; 10, 23;

[Iez.] 32, 25; 38, 2; 38, 3; 39, 1; [Is.] 66, 19; Mosolam [1Paral.] 3, 19; 9, 11; Mosollam [1Paral.] 5, 13; 9, 8; 9, 12; [2Paral.] 34,

12; [Ezd.] 10, 29; Mosollamon [3Ezd.] 8, 47; Mosollamos [3Ezd.] 9, 14; Mosolom [Neem.] 3, 4; Mosolomí [1Paral.] 9, 21; Mosovav [1Paral.] 4, 34; Mosrí [Ezd.] 9, 1; Mostháth [4Reg.] 23, 13; Mozé [Fac.] 36, 13; 36, 17; Muhéu [Est.] 2, 16; 2, 21; Munni [Ezd.] 2, 50; Musí [1Paral.] 6, 19; 23, 21; 24, 26; [Num.] 3, 20; Musías [3Ezd.] 5, 57; Naádiil [Num.] 21, 19; 21, 19; Naam [1Paral.] 8, 7; Naamá [1Paral.] 4, 15; [3Reg.] 12, 24; 14, 31; [Ios.]

15, 41; Naarathá [Ios.] 16, 7; Naarê [1Paral.] 11, 39; Naas [1Paral.] 4, 12; 19, 1; [1Reg.] 11, 1; 11, 1;

11, 2; 11, 10; 12, 12; [3Reg.] 12, 24; Naason [1Paral.] 2, 11; [Num.] 1, 7; 2, 3; 10, 15;

[Rut] 4, 20; 4, 20; Naáson [1Paral.] 2, 10; Naath [1Paral.] 6, 26; Naaví [Num.] 13, 15; Nachev [Ios.] 19, 33; Nadam [Ieş.] 6, 23; Nadar [1Paral.] 6, 72; Nadav [1Paral.] 2, 28; 6, 3; 8, 30; 9, 36; 24, 1;

24, 2; [Cînt.] 7, 1; [Ieş.] 24, 1; 24, 9; 28, 1; [Lev.] 10, 1; [Num.] 3, 2; 3, 4; 26, 60; 26, 61; 32, 3;

Nadavath [1Mac.] 9, 37; Naeman [Neem.] 7, 7; Nafec [2Reg.] 5, 16; Nafes [Fac.] 25, 15; Nafeth [1Paral.] 3, 7; Nafic [2Reg.] 5, 15; Nafis [1Paral.] 1, 30; 5, 19; Nafthó [Ios.] 15, 9; 18, 15; Nagargas [Ier.] 39, 3; Naghéth [2Reg.] 5, 16; Naghev [Avd.] 1, 19; [Iez.] 20, 46; 20, 47; [Ios.]

10, 40; 11, 16; 12, 8;

Naghis [1Paral.] 3, 7; Nahéth [1Paral.] 1, 37; Nahor [1Paral.] 1, 26; [Fac.] 11, 22; 11, 23; 11,

24; 11, 25; 11, 26; 11, 27; 11, 29; Nahóth [Fac.] 36, 13; 36, 17; Naídos [3Ezd.] 9, 31; Naiil [Ios.] 19, 27; Naim [1Paral.] 6, 80; Nalalighéa [2Reg.] 23, 30; Naloth [Ios.] 19, 15; Namási [Neem.] 11, 12; Nameí [1Paral.] 8, 4; Namesí [4Reg.] 9, 2; 9, 20; Namra [Num.] 32, 3; Namuil [1Paral.] 4, 24; [Num.] 26, 9; Naná [3Reg.] 14, 21; Nanéului [2Mac.] 1, 15; Naníei [2Mac.] 1, 13; 1, 13; Nasif [3Ezd.] 5, 55; Nasiv [1Reg.] 1, 1; 13, 3; 13, 4; [3Reg.] 4, 19; 16,

28; Nasor [1Mac.] 11, 67; Nasvas [Tov.] 11, 14; Nathaemeth [Ier.] 40, 8; Nathan [1Paral.] 2, 36; 2, 36; 3, 5; 25, 12; [2Reg.]

7, 17; [Ezd.] 10, 39; [Ps.] 50, 0; Náthan [1Paral.] 11, 38; 14, 4; 17, 1; 17, 2; 17, 3;

17, 15; [2Reg.] 5, 14; 5, 16; 7, 2; 7, 3; 7, 4; 12, 1; 12, 5; 12, 7; 12, 13; 12, 15; 23, 36; [3Ezd.] 8, 47; [3Reg.] 1, 9; 1, 10; 1, 11; 1, 22; 1, 23; 1, 24; 1, 32; 1, 34; 1, 38; 1, 44; 1, 45; [Is.] 20, 1; [Sir.] 48, 1; [Zah.] 12, 12;

Nathanail [1Paral.] 2, 15; 15, 24; 24, 6; 26, 2; [2Paral.] 17, 7; 35, 9; [3Ezd.] 1, 9; [Ezd.] 10, 22; [Neem.] 12, 35; [Num.] 1, 8; 7, 18;

Nathanáil [3Ezd.] 9, 22; Nathanías [1Paral.] 25, 1; [2Paral.] 17, 8; [3Ezd.]

9, 34; Nathaníei [4Reg.] 24, 43; 24, 45; Náthaníei [Ier.] 41, 1; Nathaniil [Idt.] 8, 1; [Num.] 2, 5; 10, 16; Nathanin [Ezd.] 2, 58; Nathíei [Ezd.] 2, 54; Nauil [1Paral.] 8, 2; Navá [Ezd.] 2, 29; Navai [Jud.] 8, 11; Naval [1Reg.] 25, 25; 25, 25; 25, 26; Nával [1Reg.] 25, 3; 25, 4; 25, 5; 25, 9; 25, 10;

25, 14; 25, 36; 25, 37; 25, 38; 25, 39; [2Reg.] 3, 34; Navallat [Neem.] 11, 34; Navan [1Paral.] 5, 8; [Ier.] 48, 1; [Num.] 27, 12;

32, 42; Navaría [3Ezd.] 9, 44;

Page 69: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 69

Navat [3Reg.] 11, 42; 15, 25; 15, 26; Naváth [1Reg.] 19, 18; 19, 19; 19, 22; 19, 23; 19,

23; Navath [1Reg.] 20, 1; [Num.] 33, 47; Navaton [Is.] 15, 2; Navav [Deut.] 32, 49; Navdeil [Fac.] 25, 3; 25, 13; Navé [Jud.] 8, 11; Naveoth [1Paral.] 1, 29; [Fac.] 25, 13; [Is.] 60, 7; Navi [Ios.] 19, 49; Naví [Ios.] 1, 1; 2, 23; 17, 4; [Jud.] 2, 21; [Neem.] 8,

19; Navó [Num.] 32, 37; Navoth [Num.] 32, 42; Navuhodonosor [2Paral.] 36, 13; [Dan.] 5, 2;

[Neem.] 7, 6; Navuhodonósor [2Ezd.] 1, 17; [2Paral.] 36, 5;

36, 6; 36, 10; [3Ezd.] 1, 41; 1, 42; 1, 46; 1, 49; 2, 10; 5, 7; 6, 18; 6, 26; [4Reg.] 24, 1; 24, 10; 24, 11; 24, 21; 24, 42; [Dan.] 1, 1; 1, 18; 2, 1; 2, 28; 2, 46; 3, 1; 3, 2; 3, 3; 3, 3; 3, 5; 3, 7; 3, 13; 3, 14; 3, 16; 3, 19; 3, 25; 3, 27; 3, 29; 3, 32; 4, 1; 4, 15; 4, 25; 4, 28; 4, 30; 4, 31; 4, 34; 5, 12; [Ep. Ier.] 1, 2; [Est.] 1, 1; 3, 6; [Ezd.] 1, 7; 2, 1; 5, 14; 6, 5; [Idt.] 1, 5; 1, 7; 1, 11; 2, 4; 2, 14; 3, 3; 4, 1; 6, 6; 6, 8; 11, 1; 11, 4; 11, 7; 11, 7; 11, 23; 14, 17; [Ier.] 24, 1; 32, 1; 34, 1; 35, 11; 37, 1; 39, 1; 43, 10; 46, 2; 49, 27; 51, 34; 52, 2; [Iez.] 26, 7; 29, 18; [Tov.] 14, 19; [Var.] 1, 5;

Navusáhar [Ier.] 39, 3; Navusares [Ier.] 39, 3; Navuthé [3Reg.] 21, 2; 21, 3; 21, 3; 21, 6; 21, 8;

21, 9; 21, 12; 21, 13; 21, 14; 21, 15; 21, 15; 21, 16; 21, 27;

Navuzardan [4Reg.] 24, 28; 24, 31; 24, 40; [Ier.] 40, 1; 43, 6; 52, 10; 52, 23;

Navvavdion [1Paral.] 5, 19; Nazaf [Fac.] 22, 22; Nazan [1Paral.] 8, 7; Nazvaná [4Reg.] 8, 22; Nealí [1Paral.] 11, 32; Neath [2Paral.] 31, 13; Necodá [Ezd.] 2, 48; [Neem.] 7, 62; Neeman [4Reg.] 5, 1; 5, 5; 5, 14; Neéman [4Reg.] 5, 6; 5, 8; 5, 9; 5, 11; 5, 17; 5,

19; 5, 21; 5, 23; Neemía [2Mac.] 1, 21; [3Ezd.] 5, 8; [Ezd.] 2, 2;

[Neem.] 3, 16; 7, 7; 8, 11; 10, 1; Neémía [2Mac.] 1, 23; 1, 32; 2, 13; Néemía [2Mac.] 1, 35; Neemías [2Mac.] 1, 18; 1, 20; 1, 30; [3Ezd.] 5,

62; Neemíei [Neem.] 1, 1; 12, 26; 12, 46; Neesthan [4Reg.] 18, 4;

Nefag [1Paral.] 14, 6; Nefec [Ieş.] 6, 21; Nefeddor [Ios.] 11, 2; Nefisí [3Ezd.] 5, 54; Nefosaí [Neem.] 7, 53; Nefthador [3Reg.] 4, 11; Nefthalim [1Paral.] 2, 2; 6, 62; 7, 13; 12, 34; 12,

40; [2Paral.] 16, 4; 34, 6; [3Reg.] 4, 15; [Deut.] 27, 13; 33, 23; 34, 2; [Ieş.] 1, 4; [Iez.] 48, 3; 48, 4; 48, 34; [Ios.] 19, 32; 19, 32; 19, 39; 20, 7; [Is.] 9, 1; [Jud.] 1, 33; 1, 33; 4, 6; 5, 18; 6, 35; 7, 23; [Num.] 1, 42; 7, 78; 10, 27; [Ps.] 67, 30;

Nefthar [2Mac.] 1, 35; Nefthoseim [1Paral.] 1, 11; Nefusim [Ezd.] 2, 50; Negodá [Ezd.] 2, 60; Nehao [Ier.] 46, 17; Nehaó [2Paral.] 35, 20; 36, 2; 36, 4; 36, 4; 36, 4;

[4Reg.] 23, 29; 23, 29; 23, 33; 23, 34; 23, 35; [Ier.] 46, 2;

Neirá [1Paral.] 27, 13; Nêm [1Paral.] 4, 19; Nenev [Iona] 1, 2; 3, 2; 3, 3; 3, 3; 3, 4; 3, 5; 3,

6; 4, 12; Nenevi [Tov.] 7, 4; 10, 13; Neneví [4Reg.] 19, 36; [Fac.] 10, 11; [Idt.] 1, 1; 1,

16; 2, 15; [Iona] 3, 7; [Is.] 37, 37; [Naum] 2, 8; 3, 7; [Sof.] 2, 13; [Tov.] 1, 3; 1, 10; 1, 14; 1, 19; 11, 11; 11, 13; 14, 4; 14, 11; 14, 11; 14, 19;

Nenevii [Fac.] 10, 12; Nesiá [Neem.] 7, 57; Nesiv [Ios.] 15, 43; Nestain [Est.] 10, 7; Nestha [4Reg.] 24, 8; Nethofathí [1Paral.] 27, 13; Netofá [Ezd.] 2, 22; Netofas [3Ezd.] 5, 32; Netofathí [1Paral.] 27, 15; Netófati [1Paral.] 2, 54; Nevdeil [1Paral.] 1, 32; Nevon [Is.] 15, 2; Nevremis [Ier.] 48, 34; Nevrod [1Paral.] 1, 10; [Fac.] 10, 8; Nevrodu [Fac.] 10, 9; Nevroth [Mih.] 5, 6; Nevsan [Ios.] 15, 62; Nican [1Reg.] 30, 29; Nicánor [1Mac.] 7, 26; 7, 27; 7, 31; 7, 32; 7, 33;

7, 39; 7, 44; 9, 1; [2Mac.] 8, 9; 8, 10; 8, 14; 8, 23; 8, 34; 9, 3; 12, 2; 14, 12; 14, 14; 14, 17; 14, 18; 14, 23; 14, 26; 14, 28; 14, 30; 14, 30; 14, 39; 15, 1; 15, 6; 15, 25; 15, 28; 15, 32; 15, 33; 15, 38; [Iosip] 3, 20;

Nicodá [Neem.] 7, 51;

Page 70: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 70

Nicodan [3Ezd.] 5, 59; Nifis [3Ezd.] 5, 42; Nígher [Ier.] 39, 3; Nir [1Paral.] 8, 30; 8, 33; 9, 36; 9, 39; [1Reg.] 14,

52; Niríu [Ier.] 45, 1; Nisav [1Reg.] 10, 5; Noadí [1Paral.] 3, 22; Noadía [Ezd.] 8, 32; Noadías [1Paral.] 4, 42; Noadíei [1Paral.] 3, 22; Noaran [1Paral.] 7, 28; Noe [Is.] 54, 9; Nóe [1Paral.] 1, 4; [Fac.] 5, 29; 5, 30; 5, 32; 6, 8;

6, 9; 6, 10; 7, 15; 7, 23; 8, 1; 8, 6; 8, 11; 8, 13; 8, 15; 8, 18; 8, 20; 9, 1; 9, 12; 9, 20; 9, 24; 9, 27; [Iez.] 14, 14; 14, 20; [Sir.] 45, 16;

Noemá [Fac.] 4, 21; Noeman [Num.] 26, 40; [Fac.] 46, 22; Noemin [Rut] 1, 8; 1, 11; 1, 15; 1, 18; 1, 19; 1,

20; 1, 21; 1, 22; 2, 2; 2, 6; 2, 20; 2, 20; 2, 22; 3, 1; 4, 3; 4, 5; 4, 14; 4, 16;

Noemín [Rut] 1, 2; Nóiva [3Ezd.] 5, 54; Nommá [2Paral.] 12, 13; Nomva [1Reg.] 22, 9; 22, 11; Nomvá [1Reg.] 21, 1; 22, 19; Nomvé [1Reg.] 30, 30; Nooraí [1Paral.] 11, 37; Nooras [1Paral.] 4, 6; Nov [Neem.] 11, 32; Novaí [Neem.] 10, 19; Núa [1Paral.] 8, 7; Ios.] 17, 3; [Jud.] 20, 43; [Num.]

26, 33; 27, 1; 36, 11; Numinéu [1Mac.] 12, 16; 14, 22; 14, 24; Numiníos [1Mac.] 15, 15; Ochídil [3Ezd.] 9, 22; Ochiná [Idt.] 3, 1; Odía [Neem.] 9, 5; Odid [2Paral.] 28, 9; Odolam [2Mac.] 12, 38; [2Paral.] 11, 6; [2Reg.] 23,

13; [Ios.] 10, 3; 12, 15; 15, 35; [Mih.] 1, 15; Odollam [1Paral.] 11, 15; [1Reg.] 22, 1; [Neem.]

11, 30; Odomirá [1Mac.] 9, 66; Odommin [Ios.] 15, 7; Odorá [Fac.] 10, 27; Odovia [Ezd.] 2, 40; Odúe [Ezd.] 10, 24; Oduía [1Paral.] 9, 7; [Neem.] 10, 10; 10, 13; 10, 18; Oel [1Paral.] 3, 20; Oeziil [Ieş.] 6, 18; Ofal [Neem.] 3, 26;

Ofer [1Paral.] 1, 33; [3Reg.] 4, 10; [Ios.] 12, 17; Ófer [1Paral.] 4, 17; Ofimim [Fac.] 46, 22; Ófir [3Reg.] 22, 47; Ófla [Neem.] 11, 21; Oflad [1Paral.] 2, 37; 2, 37; Ofni [1Reg.] 4, 4; Ofní [1Reg.] 1, 3; 2, 34; 4, 11; Ofovía [4Reg.] 21, 1; Ófra [Ios.] 18, 23; Og [3Reg.] 4, 19; [Deut.] 1, 4; 3, 1; 3, 3; 3, 4; 3,

11; 29, 7; [Ios.] 12, 4; 13, 30; [Num.] 21, 33; 24, 22; [Ps.] 134, 11; 135, 20;

Ohiil [3Ezd.] 1, 9; Ohoran [Ios.] 15, 62; Ohozáth [Fac.] 21, 22; 21, 32; 26, 26; Ohozia [2Paral.] 22, 8; Ohozía [1Paral.] 3, 11; [2Paral.] 20, 36; 20, 38;

22, 1; 22, 1; 22, 2; 22, 6; 22, 9; [3Reg.] 22, 40; 22, 49; 22, 51; 22, 51; [4Reg.] 1, 2; 8, 24; 8, 25; 8, 26; 8, 29; 9, 16; 9, 21; 9, 23; 9, 27; 9, 29; 12, 18;

Ohoziei [4Reg.] 10, 13; 11, 2; Ohozíei [2Paral.] 22, 7; 22, 8; 22, 8; 22, 9; 22,

10; 22, 11; 22, 11; [4Reg.] 1, 17; 1, 18; 10, 13; 11, 1; 13, 1; 14, 13; 15, 30; 15, 32;

Ohozío [4Reg.] 9, 23; Oiras [1Paral.] 11, 34; Ola [1Paral.] 7, 39; Olam [1Paral.] 26, 3; Olamos [3Ezd.] 9, 30; Olda [2Paral.] 34, 22; [4Reg.] 22, 14; Olevemas [Fac.] 36, 14; Olivema [Fac.] 36, 5; Olivemá [Fac.] 36, 25; Olivéma [Fac.] 36, 2; Olivemas [Fac.] 36, 17; 36, 18; Olofern [Idt.] 4, 1; 6, 4; 6, 19; 12, 3; Oloferni [Idt.] 2, 4; 2, 11; 3, 6; 6, 3; 6, 12; Olofernis [Idt.] 11, 1; Olofernu [Idt.] 5, 1; 6, 2; 6, 19; 7, 1; 7, 6; 7, 14;

7, 23; 10, 14; 10, 18; 10, 19; 10, 22; 10, 23; 11, 21; 11, 22; 12, 5; 12, 6; 12, 6; 12, 9; 12, 12; 12, 14; 12, 15; 12, 16; 12, 18; 13, 3; 13, 8; 13, 11; 13, 17; 14, 3; 14, 6; 14, 11; 14, 13; 14, 17; 15, 13; 16, 17;

Omáiros [3Ezd.] 9, 34; Oman [Fac.] 36, 11; 36, 23; Omar [1Paral.] 1, 36; [Fac.] 36, 15; Omosí [Ieş.] 6, 19; On [Ieş.] 1, 11; [Am.] 1, 5; Onan [1Paral.] 1, 40; [Fac.] 36, 24; 36, 24; Ongonim [Ios.] 15, 34; Onía [1Mac.] 12, 7; 12, 8; [2Mac.] 3, 5; 3, 35; 4, 33;

4, 34; 4, 34; 4, 36; 4, 38; 15, 12; [Iosip] 4, 1; 4, 13;

Page 71: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 71

Oniáris [1Mac.] 12, 19; Oníei [2Mac.] 3, 33; Oníia [2Mac.] 4, 1; 4, 4; 15, 14; [Iosip] 4, 16; Onó [Ezd.] 2, 33; [Neem.] 7, 37; 11, 35; Onom [Neem.] 6, 2; Onús [3Ezd.] 5, 43; Oolá [Iez.] 23, 4; 23, 5; Oolan [Iez.] 23, 36; 23, 44; Ooli [Ios.] 19, 25; Oolí [1Paral.] 11, 41; Oolivá [Iez.] 23, 4; 23, 4; 23, 11; 23, 22; Oolivan [Iez.] 23, 36; 23, 44; Or [2Paral.] 1, 5; 4, 1; 11, 35; [3Reg.] 4, 8; [Deut.]

32, 50; [Ieş.] 17, 10; 17, 12; 24, 14; [Num.] 20, 22; 20, 23; 20, 25; 20, 27; 21, 4; 33, 37; 33, 39; 33, 41;

Oram [Ios.] 10, 33; Oran [2Reg.] 13, 34; [Ios.] 19, 38; Orê [1Paral.] 11, 28; Oreh [Fac.] 10, 10; Orfa [Rut] 1, 4; 1, 14; Oriil [1Paral.] 6, 24; Oriv [Jud.] 7, 25; 7, 25; 8, 3; [Ps.] 82, 10; Orna [1Paral.] 21, 20; 21, 20; 21, 21; 21, 21; 21,

21; 21, 22; 21, 23; [2Reg.] 24, 23; Orná [2Reg.] 24, 20; 24, 20; 24, 21; 24, 22; 24,

23; 24, 24; Órna [1Paral.] 3, 21; Ornias [2Reg.] 3, 4; Oronaim [Ier.] 48, 3; 48, 5; 48, 34; Orthosíada [1Mac.] 15, 37; Osá [1Paral.] 4, 4; [Ios.] 19, 29; Osaía [Neem.] 12, 32; Osam [Neem.] 8, 6; Osamó [1Paral.] 3, 18; Osêan [3Ezd.] 8, 50; Osié [1Paral.] 27, 20; Osíe [Neem.] 10, 23; Osiia [Os.] 1, 1; Osiiá [4Reg.] 17, 1; 17, 4; Osíia [4Reg.] 15, 30; [Os.] 1, 2; Osim [1Paral.] 8, 8; 8, 11; Osoía [1Paral.] 11, 46; Ossá [1Paral.] 16, 38; Othir [1Paral.] 25, 4; Othmá [2Ezd.] 1, 100; Othní [1Paral.] 26, 7; Othom [Ieş.] 13, 20; Othonía [3Ezd.] 9, 28; Ovdía [3Ezd.] 5, 60; Oviá [1Paral.] 5, 13; Ovid [1Paral.] 2, 12; 2, 12; 2, 37; 2, 38; 5, 13;

11, 47; 26, 7; [2Paral.] 23, 1; [3Ezd.] 8, 37; [Rut] 4, 17; 4, 21; 4, 22;

Ovin [Ezd.] 8, 6; Ovoth [Num.] 33, 44; Ovóth [Num.] 21, 10; 21, 11; 33, 43; Ox [Fac.] 22, 21; [Idt.] 8, 1; Oza [1Paral.] 13, 9; 13, 11; [4Reg.] 21, 18; Ozá [1Paral.] 13, 7; 13, 10; 13, 11; [2Reg.] 6, 3; 6, 6;

6, 7; 6, 8; Ozazía [2Paral.] 31, 13; Ozí [1Paral.] 6, 5; 6, 6; 6, 51; 7, 2; 7, 3; [Neem.]

7, 52; 11, 22; 11, 22; 12, 19; 12, 41; Ozía [1Paral.] 3, 12; 6, 29; 24, 26; [2Paral.] 26, 1;

26, 3; 26, 9; 26, 14; 26, 19; 26, 21; 26, 23; 27, 2; [Ezd.] 10, 21; [Idt.] 6, 17; 6, 19; 6, 22; 7, 27; 8, 9; 8, 10; 8, 24; 8, 31; 10, 6; 13, 20; 15, 3; [Is.] 6, 1; 7, 1; [Neem.] 11, 5;

Ozías [1Paral.] 6, 24; 7, 7; 15, 21; Oziei [Am.] 1, 1; Ozíei [1Paral.] 9, 8; [2Paral.] 26, 17; 26, 22; [Idt.]

7, 21; 14, 5; [Os.] 1, 1; Óziei [Zah.] 14, 5; Oziil [1Paral.] 4, 42; 6, 2; 6, 18; 7, 7; 15, 20; 16,

6; 23, 12; 24, 24; 25, 4; 26, 23; [2Paral.] 29, 14; [Idt.] 8, 1; [Neem.] 12, 35; [Num.] 3, 19;

Ozío [2Paral.] 26, 18; Ozivá [Ezd.] 10, 27; Ozorá [3Ezd.] 9, 35; Ozvá [1Paral.] 2, 29; Pamfilía [1Mac.] 15, 23; Pashor [Ier.] 20, 1; 20, 3; 20, 3; 20, 6; 21, 1; Pashur [1Paral.] 9, 12; Pathéu [3Ezd.] 9, 23; Pathúrei [Ier.] 44, 15; Pathúrii [Iez.] 29, 14; 30, 14; Pathuris [Ier.] 44, 1; Patrosonniim [Fac.] 10, 14; Pelías [3Ezd.] 9, 34; Pendefrei [Fac.] 39, 1; Perséa [1Mac.] 8, 5; Persída [1Mac.] 3, 31; 6, 1; 6, 5; 6, 56; [2Mac.] 1,

13; 1, 19; 9, 1; 9, 21; [Dan.] 11, 2; [Idt.] 1, 7; Persídei [1Mac.] 14, 2; [2Mac.] 1, 20; Persídii [3Ezd.] 3, 14; Persípólis [2Mac.] 9, 2; Píras [3Ezd.] 5, 37; Pithó [Ieş.] 1, 11; Posidónie [2Mac.] 14, 19; Potolemaídei [1Mac.] 5, 55; Potolomei [1Mac.] 1, 20; 1, 20; [Est.] 11, 11;

[Neem.] 14, 55; Potolomeu [Est.] 11, 11; Psontom Fanih [Fac.] 41, 45; Ptolemaida [1Mac.] 10, 39; 10, 58; 11, 22; 11,

24; [2Mac.] 13, 24; 13, 25; [3Mac.] 7, 17;

Page 72: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 72

Ptolemaída [1Mac.] 5, 15; 10, 1; 10, 56; 10, 57; 10, 60; 11, 22; 12, 45; 12, 48; 13, 12;

Ptolemaidei [1Mac.] 5, 21; Ptolemaídei [1Mac.] 11, 3; Ptolemeu [1Mac.] 16, 11; 16, 18; [2Mac.] 8, 8; Ptoleméu [1Mac.] 10, 51; 10, 55; 10, 57; 11, 8;

11, 13; 11, 15; 11, 16; 11, 18; 15, 16; 16, 16; [2Mac.] 4, 46; 6, 8; 10, 12; [Iosip] 4, 22;

Ptolemeu Filomítor [2Mac.] 4, 21; 9, 29; Ptolemeu Filopátor [3Mac.] 3, 12; 7, 1; Raaía [Neem.] 7, 51; Raam [1Paral.] 7, 19; Raamá [3Reg.] 11, 14; Raasim [Is.] 7, 8; Raason [4Reg.] 16, 6; Raasson [4Reg.] 15, 37; 16, 5; 16, 9; Raav [2Reg.] 8, 12; [Ios.] 2, 1; 2, 3; 6, 17; 6, 23;

6, 25; [Ps.] 86, 3; Racam [1Paral.] 7, 17; Radanman [Ier.] 40, 1; Raem [1Paral.] 2, 44; Rafá [1Paral.] 3, 21; 7, 25; 8, 2; Rafacá [Num.] 33, 12; 33, 13; Rafadin [Num.] 33, 14; 33, 15; Rafail [1Paral.] 26, 7; [Tov.] 3, 17; 5, 4; 9, 1; 9, 3;

11, 1; 11, 5; 12, 16; Rafain [2Reg.] 23, 13; [Deut.] 2, 11; 3, 11; [Idt.]

8, 1; [Ios.] 15, 8; Rafath [1Paral.] 1, 6; Raféa [Neem.] 3, 9; Rafeas [1Paral.] 7, 2; Raféas [1Paral.] 4, 42; 9, 43; Rafía [3Mac.] 1, 1; Rafidin [Ieş.] 17, 8; 19, 2; Rafidon [Ieş.] 17, 1; Rafon [1Mac.] 5, 37; Ragáu [1Paral.] 1, 25; Ragav [Fac.] 11, 18; 11, 19; 11, 20; 11, 21; [Idt.]

1, 5; 1, 15; Raghí [Tov.] 6, 9; Raghis [Tov.] 4, 1; 4, 28; 9, 1; Ragon [Tov.] 6, 11; Raguil [1Paral.] 1, 32; 1, 35; 1, 37; 9, 8; [Fac.]

25, 3; 36, 4; 36, 10; [Ieş.] 2, 17; [Tov.] 3, 8; 6, 9; 6, 12; 7, 1; 7, 2; 7, 3; 7, 7; 7, 11; 7, 14; 7, 17; 8, 9; 8, 10; 8, 11; 9, 1; 10, 5; 10, 9; 10, 12; 14, 17;

Rahavin [Ier.] 35, 3; Rahil [1Reg.] 10, 2; [Fac.] 29, 6; 29, 9; 29, 10;

29, 11; 29, 16; 29, 17; 29, 18; 29, 18; 29, 20; 29, 25; 29, 28; 29, 29; 29, 29; 29, 30; 30, 1; 30, 1; 30, 2; 30, 3; 30, 5; 30, 7; 30, 14; 30, 15; 30, 23; 30, 25; 31, 4; 31, 14; 31, 19; 31, 32; 31, 34; 31, 34; 33, 1; 33, 2; 33, 7; 35, 16; 35, 19; 35, 20; 35, 25; 46, 19; 46, 23; 48, 7; [Rut] 4, 11; [Ier.] 31, 15;

Ram [1Paral.] 2, 25; Rama [4Reg.] 8, 28; [Neem.] 11, 33; Ramá [1Reg.] 19, 18; 19, 19; 19, 22; 19, 23; 19,

23; 19, 24; 20, 1; 22, 6; 30, 27; [2Paral.] 1, 13; 16, 1; 36, 5; [3Reg.] 15, 17; 15, 21; [Ezd.] 2, 26; [Ier.] 31, 15; [Ios.] 18, 25; 19, 29; 19, 36; [Is.] 10, 29; [Jud.] 19, 13;

Ramaí [Ios.] 19, 21; Ramáth [1Paral.] 6, 80; Ramathem [1Mac.] 11, 34; Ramesí [Fac.] 46, 29; 47, 11; [Ieş.] 1, 11; 12, 37;

[Num.] 33, 3; 33, 5; Ramessí [Idt.] 1, 9; Ramma [2Paral.] 16, 5; Rammá [1Paral.] 20, 1; 20, 1; [Iez.] 27, 22; [Zah.]

14, 10; Ramman [3Reg.] 15, 18; Rammath [4Reg.] 9, 16; Rammnon [1Paral.] 4, 32; Rammoth [4Reg.] 8, 29; Ramnon [1Paral.] 4, 20; Ramoth [2Paral.] 18, 2; 18, 3; 18, 5; 18, 11; 18,

14; 18, 19; 18, 28; 22, 5; 22, 6; [3Reg.] 4, 13; [4Reg.] 9, 4; [Deut.] 4, 43; [Iez.] 27, 16; [Ios.] 20, 8; 21, 38; [Neem.] 3, 4;

Ramóth [1Paral.] 6, 73; [4Reg.] 9, 1; [Ios.] 13, 26; Rapsáchi [4Reg.] 18, 37; [Is.] 36, 2; 36, 11; 36,

13; 37, 8; [Sir.] 49, 21; Rapsáchin [4Reg.] 18, 17; 18, 26; Rapsachis [4Reg.] 18, 19; [Is.] 36, 12; Rapsáchis [4Reg.] 18, 27; 18, 28; 19, 8; [Is.] 36, 4; Rasef [1Paral.] 7, 25; Rasem [Is.] 37, 12; Rasí [Ezd.] 2, 49; Rasía [1Paral.] 7, 39; Rasin [Is.] 7, 1; 8, 6; Rasis [Idt.] 2, 17; Rason [Ezd.] 2, 48; Rasson [Neem.] 7, 51; Rathamá [Num.] 33, 18; 33, 19; Ráthimos [3Ezd.] 2, 16; 2, 17; 2, 30; Raum [Neem.] 3, 17; 10, 25; Ravamath [Ier.] 39, 3; Ravaoth [2Reg.] 15, 28; Ravath [2Reg.] 12, 26; [Ier.] 49, 2; [Ios.] 11, 2; Raváth [Ios.] 13, 25; Ravgoé [1Paral.] 7, 34; Raviá [1Paral.] 23, 17; Ravosan [4Reg.] 18, 17; Ravóth [1Paral.] 6, 74; [Ios.] 19, 20; Ravráth [Am.] 1, 14; Ravvaath [Iez.] 21, 20; Ravvath [2Reg.] 11, 1; 12, 29; [Ier.] 49, 3;

Page 73: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 73

Ravváth [2Reg.] 12, 27; 17, 27; Ravviá [1Paral.] 23, 17; Rázis [2Mac.] 14, 37; Razron [3Reg.] 11, 23; Răvéca [Fac.] 24, 15; 24, 45; 24, 51; 24, 61; 25,

21; 26, 7; 26, 8; 27, 5; 27, 46; Răvécăi [Fac.] 24, 53; 29, 1; Reá [Ezd.] 2, 47; Recáth [Ios.] 19, 35; Rechem [Ios.] 18, 27; Recom [1Paral.] 2, 43; [Ios.] 13, 21; Reelía [Ezd.] 2, 2; Reelíu [3Ezd.] 5, 8; Refan [Am.] 5, 26; Refas [Ier.] 48, 21; Regmá [1Paral.] 2, 47; Regmon [1Paral.] 1, 9; Reilá [1Paral.] 2, 14; Reimá [Fac.] 22, 24; Reiseu [3Ezd.] 5, 8; Remath [3Reg.] 22, 3; 22, 4; 22, 6; 22, 12; 22,

15; 22, 20; 22, 29; Remman [4Reg.] 5, 18; 5, 18; 5, 18; Remmon [1Paral.] 6, 77; [2Reg.] 4, 9; [Ios.] 15, 32;

[Jud.] 20, 45; 20, 47; 20, 47; 21, 13; [Zah.] 14, 10; Remon [Ios.] 19, 7; Remóna [Ios.] 19, 13; Remoth [4Reg.] 9, 14; Remvon-Fares [Num.] 33, 19; 33, 20; Rená [Ios.] 15, 49; Renáth [Ios.] 19, 19; Resfa [2Reg.] 3, 7; Resfá [2Reg.] 21, 10; 21, 11; Ressan [Num.] 33, 21; 33, 22; Reum [Ezd.] 2, 2; [Neem.] 10, 27; 12, 3; Reum Valtaam [Ezd.] 4, 8; 4, 9; 4, 17; Revê [1Paral.] 11, 31; Revec [Ios.] 13, 21; Revéca [Fac.] 22, 23; 24, 29; 24, 57; 24, 59; 24,

60; 24, 61; 24, 64; 24, 67; 25, 20; 25, 21; 25, 26; 25, 28; 26, 7; 26, 35; 27, 6; 27, 11; 27, 15; 49, 31;

Revécăi [Fac.] 24, 30; 27, 42; 28, 5; 35, 8; Revlaá [4Reg.] 23, 33; Rifá [1Paral.] 4, 12; Rifáth [Fac.] 10, 3; Rihav [1Paral.] 2, 55; 4, 8; [2Reg.] 4, 2; 4, 5; 4, 6;

[Ier.] 35, 6; 35, 14; 35, 16; 35, 18; 35, 19; [Jud.] 1, 19; [Neem.] 3, 14;

Rimoth [Ezd.] 10, 29; Risí [3Reg.] 1, 9; Risin [1Paral.] 5, 5; Rison [1Paral.] 1, 38; [Fac.] 36, 21; 36, 30;

Rîm [1Mac.] 1, 11; 7, 1; 8, 17; 8, 19; 8, 24; 12, 1; 12, 3; 14, 16; 14, 24; 15, 15;

Rîmului [1Mac.] 8, 28; Roav [Ios.] 21, 31; Rocheim [Neem.] 3, 8; Rocon [Num.] 31, 8; Rodu [1Mac.] 15, 23; Roghelim [2Reg.] 17, 27; 19, 31; Roghil [2Reg.] 17, 17; [3Reg.] 1, 8; [Ios.] 15, 7; 18,

16; Roímu [3Ezd.] 5, 8; Romelíei [Is.] 7, 1; Romelíu [4Reg.] 15, 37; 16, 5; [Is.] 7, 4; 7, 5; 8,

6; Romemiézer [1Paral.] 25, 31; Romeththí [1Paral.] 25, 4; Romía [Ezd.] 10, 25; Rommá [1Reg.] 25, 44; Roov [1Paral.] 6, 75; [2Reg.] 10, 6; 10, 8; [Ios.]

19, 28; 19, 30; [Jud.] 1, 31; 18, 28; [Num.] 13, 22; Roóv [Neem.] 10, 11; Ros [2Reg.] 15, 32; 16, 1; [Ier.] 25, 23; [Iez.] 39, 1; Rosê [1Paral.] 26, 6; Rothanuil [1Paral.] 26, 4; Rov [2Reg.] 21, 19; Rovoam [1Paral.] 3, 10; [2Paral.] 9, 31; 10, 1; 10,

3; 10, 6; 10, 12; 10, 13; 10, 15; 10, 15; 10, 18; 10, 18; 11, 1; 11, 2; 11, 16; 11, 17; 11, 20; 11, 21; 12, 5; 12, 10; 12, 13; 12, 13; 12, 15; 12, 15; 12, 16; 13, 7; 13, 7; [3Reg.] 11, 43; 12, 1; 12, 3; 12, 6; 12, 12; 12, 13; 12, 17; 12, 18; 12, 21; 12, 24; 12, 24; 12, 24; 12, 24; 12, 24; 12, 24; 12, 24; 12, 24; 12, 24; 12, 24; 12, 27; 14, 21; 14, 21; 14, 22; 14, 25; 14, 27; 14, 29; 14, 30; 14, 31; 15, 6; [Sir.] 48, 26;

Róvoam [2Paral.] 10, 17; Rovoc [Num.] 31, 8; Rovooth [Fac.] 10, 12; 36, 37; Rovoth [1Paral.] 1, 48; Rumá [4Reg.] 23, 36; Rúma [Ios.] 15, 52; Run [1Paral.] 7, 27; Ruth [Rut] 1, 4; 1, 14; 1, 15; 1, 16; 1, 22; 2, 2;

2, 8; 2, 14; 2, 18; 2, 19; 2, 21; 2, 22; 2, 23; 3, 5; 3, 9; 3, 16; 4, 5; 4, 10; 4, 13;

Ruvim [1Paral.] 2, 1; 5, 14; [Deut.] 27, 13; 33, 6; [Fac.] 29, 31; 30, 13; 35, 22; 35, 23; 37, 20; 37, 21; 37, 28; 42, 22; 42, 37; 46, 8; 48, 5; 49, 3; [Ieş.] 1, 2; [Ios.] 13, 15; 13, 23; 13, 23; 18, 7; 18, 17; 22, 15; 22, 31; 22, 33; [Num.] 2, 10; 2, 10; 7, 30; 10, 18; 26, 5; 32, 1; 32, 6; 32, 25; 32, 33;

Ruvin [1Paral.] 5, 26; 6, 63; 6, 78; 12, 37; 26, 32; [Iez.] 48, 6; 48, 7; 48, 31;

Saal [Ezd.] 10, 29;

Page 74: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 74

Saalá [4Reg.] 12, 20; Saar [Fac.] 46, 10; Saará [Ios.] 15, 33; Saaría [1Paral.] 8, 38; Sadadá [Num.] 34, 8; Sadas [3Ezd.] 5, 19; Saddó [3Reg.] 4, 14; Sadduc [1Paral.] 9, 11; [Ezd.] 7, 2; [Iez.] 44, 15;

48, 11; [Neem.] 3, 29; Sadéas [1Paral.] 4, 2; Sadêem [1Reg.] 24, 3; Sadená [Neem.] 7, 50; Sadimoth [4Reg.] 23, 4; Sadoc [1Paral.] 6, 8; 6, 8; 6, 12; 6, 12; 6, 53; 12,

28; 15, 11; 16, 39; 18, 16; 24, 3; 24, 6; 24, 31; 27, 17; 29, 22; [2Reg.] 8, 17; 15, 24; 15, 25; 15, 29; 15, 35; 15, 35; 17, 15; 19, 11; 20, 25; [3Reg.] 1, 9; 1, 26; 1, 32; 1, 34; 1, 38; 1, 39; 1, 44; 1, 45; 2, 35; 4, 4; [Neem.] 3, 4; 13, 13;

Sadrá [1Paral.] 7, 24; Saduc [Iez.] 40, 48; 42, 13; 43, 19; [Neem.] 10,

21; Sadur [Num.] 13, 14; Sáel [Neem.] 12, 21; Saf [1Paral.] 3, 22; Safá [1Reg.] 30, 28; Safan [1Paral.] 5, 12; 7, 12; [2Paral.] 34, 16; 34,

18; 34, 19; 34, 20; [Ier.] 36, 10; 36, 11; Safanía [Ier.] 38, 1; Safarat [Neem.] 7, 58; Safaruim [4Reg.] 19, 13; Safat [3Ezd.] 5, 11; [Num.] 13, 6; Safatiá [1Paral.] 9, 8; Safatía [2Paral.] 21, 2; [2Reg.] 3, 4; [Ezd.] 2, 57;

[Neem.] 11, 4; Safatias [1Paral.] 12, 5; Safatías [1Paral.] 27, 16; Safatíei [3Ezd.] 8, 39; [Ezd.] 8, 8; [Neem.] 7, 9; Safe [1Paral.] 4, 37; Safeh [1Reg.] 30, 29; Safet [3Ezd.] 5, 56; Safir [Ios.] 15, 48; Safíra [Fac.] 10, 30; Safon [Ios.] 13, 27; [Fac.] 46, 16; Safú [1Paral.] 20, 4; Saghí [1Paral.] 11, 34; Sahá [1Paral.] 11, 42; Sahanía [Neem.] 9, 4; Sahaníei [Ezd.] 8, 3; Sahar [1Paral.] 11, 35; Sáhar [Ieş.] 6, 15; Sahom [1Paral.] 9, 7; Sain [Iez.] 30, 15;

Sáis [Iez.] 30, 16; Salá [1Paral.] 1, 18; 1, 18; 1, 24; [Fac.] 10, 24; 10,

24; 11, 14; 11, 14; 11, 15; 11, 15; Salaá [2Paral.] 11, 9; Salad [1Paral.] 2, 30; 2, 30; Salamá [Os.] 10, 15; Salamanásar [4Reg.] 17, 3; Salamí [Ezd.] 2, 46; Salamiil [Num.] 1, 6; 7, 36; 10, 19; Salámiil [Num.] 2, 12; 34, 20; Salamin [Ios.] 19, 47; Salamiu [Ier.] 37, 12; Salamó [1Paral.] 2, 54; Salamoth [1Paral.] 26, 26; Salasadaí [Idt.] 8, 1; Salathí [1Paral.] 8, 20; 12, 20; Salathiil [1Paral.] 3, 17; [Neem.] 12, 1; Salavin [Ios.] 19, 42; [Jud.] 1, 35; Salef [1Paral.] 1, 20; Salem [1Paral.] 4, 25; Salemoth [2Paral.] 11, 19; Saleth [Fac.] 10, 26; Salí [2Paral.] 20, 32; Salim [Fac.] 33, 18; [Idt.] 4, 4; [Ier.] 41, 5; Salímului [Fac.] 14, 18; Salisía [Ier.] 48, 34; Sallamuth [1Paral.] 23, 18; Sallimim [1Paral.] 3, 19; Sallois [Neem.] 3, 12; Sallú [Neem.] 12, 7; Sallum [Neem.] 3, 12; Sallúmos [3Ezd.] 9, 25; Salmaná [Jud.] 8, 5; 8, 7; 8, 12; 8, 12; 8, 15; 8,

18; 8, 21; 8, 21; Salmanan [Jud.] 8, 10; [Ps.] 82, 10; Salmasar [4Reg.] 18, 9; Salmon [1Paral.] 2, 11; 2, 11; [Rut] 4, 20; 4, 21; Salom [1Mac.] 2, 26; [Ier.] 32, 7; Salomith [1Paral.] 23, 9; Salomon [3Ezd.] 8, 35; [3Reg.] 1, 53; [Sir.] 48, 14;

48, 25; Salomoth [1Paral.] 24, 22; 24, 22; 26, 25; Salpaad [1Paral.] 7, 15; [Ios.] 17, 3; [Num.] 26,

33; 36, 6; Salum [1Paral.] 2, 40; 2, 41; [3Ezd.] 5, 52; Samá [1Paral.] 2, 43; 2, 44; 5, 8; 8, 13; 11, 44;

[2Reg.] 23, 33; Samaá [1Paral.] 1, 47; 1, 48; 2, 13; 3, 5; 6, 30; 8,

32; 9, 38; 20, 6; Samad [1Paral.] 4, 26; Samadá [Fac.] 36, 36; 36, 37; Samaé [2Reg.] 5, 16; Samagoth [Ier.] 39, 3;

Page 75: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 75

Samahía [2Paral.] 31, 13; Samaía [2Reg.] 23, 11; [Neem.] 3, 29; 12, 6; 12,

35; Samaías [1Paral.] 24, 6; [2Paral.] 17, 8; Samail [Idt.] 8, 1; Samaoth [1Paral.] 27, 8; Samarath [1Paral.] 8, 21; Samaréon [Fac.] 10, 18; Samareu [1Paral.] 1, 16; Samarí [2Paral.] 29, 13; Samaria [4Reg.] 6, 25; Samaría [1Paral.] 7, 8; 12, 5; [2Paral.] 11, 18; 18,

2; 22, 9; 25, 13; 25, 24; 28, 8; 28, 9; [3Ezd.] 2, 16; 2, 25; [3Reg.] 13, 32; 16, 28; 16, 32; 18, 2; 20, 1; 20, 34; 20, 43; 21, 18; 22, 37; 22, 37; 22, 51; 22, 51; [4Reg.] 1, 2; 1, 18; 2, 25; 3, 1; 3, 6; 5, 3; 6, 19; 6, 24; 10, 1; 10, 1; 10, 12; 10, 17; 10, 35; 10, 36; 13, 1; 13, 6; 13, 9; 13, 10; 13, 13; 14, 14; 14, 16; 14, 23; 15, 13; 15, 14; 15, 14; 15, 17; 15, 23; 15, 25; 17, 1; 17, 5; 17, 6; 17, 24; 17, 28; 17, 32; 18, 9; 18, 10; 18, 11; 23, 18; [Am.] 3, 12; [Ezd.] 7, 3; 10, 32; 10, 41; [Idt.] 1, 8; [Ier.] 41, 5; [Iez.] 16, 54; 23, 4; [Is.] 10, 10; [Jud.] 10, 2; [Mih.] 1, 1; 1, 5; [Os.] 10, 5; 10, 7; 14, 1;

Samária [2Paral.] 28, 15; Samaríei [1Mac.] 10, 38; [2Mac.] 15, 1; [2Paral.]

18, 9; [3Reg.] 20, 1; 20, 10; 22, 10; 22, 38; [4Reg.] 1, 3; 6, 20; 7, 1; 7, 18; 10, 1; 17, 24; 17, 26; 21, 13; 23, 19; [Am.] 3, 9; 4, 1; 6, 1; 8, 14; [Avd.] 1, 19; [Idt.] 4, 4; [Ier.] 23, 13; 31, 5; [Iez.] 16, 52; 23, 33; [Is.] 8, 4; 10, 11; [Neem.] 11, 4; [Os.] 7, 1; [Sir.] 51, 28;

Samaríia [1Mac.] 3, 10; 5, 66; [3Reg.] 20, 17; [4Reg.] 6, 20; 15, 8; [Iez.] 16, 45; 16, 50; [Is.] 9, 9; 10, 9; 36, 19; [Jud.] 10, 1;

Samáriia [4Reg.] 10, 17; 18, 34; [Ezd.] 4, 17; [Mih.] 1, 6;

Samário [Os.] 8, 5; 8, 6; Samarítida [1Mac.] 10, 30; 11, 34; Samarítină [1Mac.] 11, 28; Samathía [2Paral.] 29, 14; Samatos [3Ezd.] 9, 35; Samé [Ios.] 18, 17; Saméa [1Paral.] 9, 16; [2Paral.] 12, 7; 12, 15;

[2Ezd.] 1, 4; [3Ezd.] 1, 9; [3Reg.] 12, 22; 12, 24; 12, 24; 12, 24; [Ezd.] 10, 21; [Ier.] 29, 19; 29, 26; 29, 26; 29, 27; [Neem.] 8, 6; 10, 8; 11, 15;

Samêa [2Paral.] 11, 2; Saméas [1Paral.] 8, 26; 9, 14; 12, 4; 27, 19;

[2Paral.] 12, 5; [Ezd.] 10, 31; [Neem.] 12, 33; Samegar [Jud.] 3, 31; 5, 6; Sameí [1Paral.] 15, 8; [Num.] 26, 43; Sameías [1Paral.] 26, 4;

Saméii [Ier.] 26, 20; Samelliu [3Ezd.] 2, 25; Sameri [1Paral.] 11, 45; Sames [Ios.] 19, 12; 19, 41; Sameú [1Paral.] 4, 37; Samí [3Ezd.] 5, 52; [Neem.] 7, 22; Samiá [1Paral.] 3, 22; 8, 9; Samiil [1Paral.] 8, 12; [Num.] 13, 5; Samin [Ios.] 17, 7; 22, 29; Samíos [3Ezd.] 9, 21; Samir [1Paral.] 24, 24; Samirá [1Paral.] 7, 19; Samiramoth [1Paral.] 16, 5; Samis [3Ezd.] 9, 34; Sammá [1Paral.] 7, 37; [1Reg.] 16, 9; 17, 12; Sammaí [1Paral.] 2, 44; 2, 45; Sammaía [Neem.] 12, 34; Samme [1Paral.] 1, 37; 2, 28; Sammé [1Paral.] 2, 28; Sammêa [Ezd.] 8, 13; Sammúa [Neem.] 11, 17; Sammus [3Ezd.] 9, 43; Sámo [1Mac.] 15, 23; Samoth [1Paral.] 11, 27; [Fac.] 10, 26; Sampsa [Ezd.] 4, 9; Sampsá [Ezd.] 4, 8; Sampsoáne [Jud.] 16, 9; 16, 12; 16, 14; Sampson [Jud.] 13, 24; 14, 1; 14, 3; 14, 5; 14,

10; 14, 12; 14, 16; 14, 18; 14, 19; 15, 1; 15, 3; 15, 4; 15, 6; 15, 7; 15, 11; 15, 11; 15, 12; 15, 16; 16, 1; 16, 2; 16, 3; 16, 6; 16, 7; 16, 10; 16, 13; 16, 23; 16, 25; 16, 25; 16, 26; 16, 27; 16, 28; 16, 29; 16, 30; 16, 30; 16, 31;

Samsê [Ezd.] 4, 17; 4, 23; Samsoáne [Jud.] 16, 20; Samson [Jud.] 15, 10; Samuá [1Paral.] 14, 4; Samuil [1Paral.] 6, 27; 7, 2; 9, 23; 10, 13; [1Reg.]

1, 20; 2, 18; 2, 21; 2, 26; 3, 1; 3, 3; 3, 4; 3, 4; 3, 6; 3, 6; 3, 6; 3, 7; 3, 8; 3, 9; 3, 10; 3, 10; 3, 10; 3, 11; 3, 15; 3, 15; 3, 16; 3, 16; 3, 18; 3, 19; 3, 20; 3, 21; 3, 21; 7, 3; 7, 5; 7, 6; 7, 8; 7, 8; 7, 8; 7, 9; 7, 9; 7, 10; 7, 12; 7, 15; 8, 1; 8, 4; 8, 6; 8, 7; 8, 10; 8, 19; 8, 21; 8, 22; 8, 22; 9, 14; 9, 17; 9, 18; 9, 19; 9, 22; 9, 23; 9, 24; 9, 24; 9, 26; 9, 26; 9, 27; 10, 1; 10, 9; 10, 14; 10, 15; 10, 16; 10, 17; 10, 18; 10, 20; 10, 22; 10, 23; 10, 24; 10, 25; 10, 25; 11, 7; 11, 12; 11, 14; 11, 15; 11, 15; 12, 1; 12, 4; 12, 5; 12, 6; 12, 11; 12, 18; 12, 18; 12, 19; 12, 20; 13, 8; 13, 8; 13, 10; 13, 11; 13, 13; 13, 15; 15, 1; 15, 10; 15, 11; 15, 12; 15, 13; 15, 13; 15, 14; 15, 16; 15, 17; 15, 20; 15, 22; 15, 24; 15, 26; 15, 27; 15, 28; 15, 31; 15, 32; 15, 33; 15, 33; 15, 34; 15, 35; 15, 35; 16, 1; 16, 2; 16, 4;

Page 76: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 76

16, 7; 16, 10; 16, 11; 16, 11; 16, 12; 16, 13; 16, 13; 19, 18; 19, 18; 19, 20; 19, 22; 25, 1; 28, 3; 28, 11; 28, 12; 28, 14; 28, 15; 28, 16; [Ier.] 15, 1; [Ps.] 98, 6; [Sir.] 47, 16;

Samus [2Reg.] 5, 14; Samvron Marron [Ios.] 12, 20; San [3Reg.] 4, 12; Sánas [1Paral.] 2, 3; Sanasiv [3Ezd.] 5, 46; Sanavalat [Neem.] 2, 10; 2, 19; 4, 1; 4, 7; 6, 2;

6, 5; 6, 13; Sanavasar [3Ezd.] 2, 15; 6, 20; Saniir [Cînt.] 4, 8; Sanior [Deut.] 3, 9; Sanir [1Paral.] 5, 23; [Deut.] 3, 9; Sanis [Fac.] 46, 16; Sansaná [Ios.] 15, 31; Sanuá [1Paral.] 9, 7; Saó-Neesviemoíd [Ier.] 46, 17; Sapfan [1Paral.] 8, 5; [2Paral.] 34, 8; 34, 15;

[4Reg.] 22, 3; 22, 8; 22, 10; 22, 10; 22, 14; Sapfí [1Paral.] 1, 40; Sapfir [Is.] 13, 12; Sára [Fac.] 11, 29; 11, 31; 12, 5; 12, 11; 12, 17;

16, 1; 16, 2; 16, 5; 16, 6; 16, 6; 17, 15; 17, 15; 18, 9; 46, 17; [Iez.] 24, 18; [Num.] 26, 46;

Saraá [1Paral.] 7, 24; [Ios.] 19, 41; [Jud.] 13, 2; 13, 25; 16, 31; 18, 2; 18, 8; 18, 11; [Neem.] 11, 29;

Sarad [Ios.] 19, 12; Saraía [1Paral.] 4, 13; 4, 14; [4Reg.] 24, 38; [Ier.]

51, 54; 51, 56; Saraías [4Reg.] 24, 43; Saraíei [Ier.] 51, 54; Saraim [Ios.] 15, 35; Saramel [1Mac.] 14, 27; Sarari [1Paral.] 4, 22; Sarasar [4Reg.] 19, 37; [Ier.] 39, 3; [Is.] 37, 38;

[Zah.] 7, 2; Saravía [2Ezd.] 1, 106; [Neem.] 8, 9; 9, 4; 9, 5;

10, 12; 12, 8; 12, 24; Saraviá [3Ezd.] 9, 49; Sardéos [3Ezd.] 9, 28; Saréa [1Paral.] 4, 35; 6, 51; [Ezd.] 2, 2; 8, 4;

[Ier.] 40, 8; [Neem.] 11, 11; Sarêa [Neem.] 12, 1; Saréan [1Paral.] 6, 14; Saréas [1Paral.] 6, 14; 8, 26; Sarefthá [3Reg.] 17, 9; 17, 10; Sárei [Fac.] 16, 3; 16, 8; 16, 9; Sarharóna [Ios.] 15, 11; Sarhedon [Tov.] 1, 18; 1, 21; Sarid [Ios.] 19, 10; Saridathá [2Paral.] 4, 17;

Sarih [1Reg.] 22, 5; Sarim [4Reg.] 19, 12; Sarirá [3Reg.] 11, 42; 12, 24; 12, 24; 12, 24; 12,

24; 12, 24; 14, 17; Saríra [3Reg.] 11, 26; Saron [1Paral.] 27, 29; [Is.] 33, 9; Sarothié [3Ezd.] 5, 57; Sarra [Fac.] 11, 30; 17, 17; 18, 11; 21, 7; 25, 10;

49, 31; Sárra [Fac.] 17, 15; 17, 19; 17, 21; 18, 12; 18, 13;

18, 14; 18, 15; 20, 2; 20, 2; 20, 14; 21, 2; 21, 3; 21, 9; 21, 12; 23, 2; 23, 2; 23, 19; 24, 67; [Is.] 51, 2; [Tov.] 3, 8; 3, 17; 3, 18; 6, 9; 7, 1; 7, 8; 7, 15; 10, 9; 10, 11; 11, 12; 12, 13; 12, 15;

Sarrá [Fac.] 18, 6; 18, 10; 18, 10; 18, 11; 20, 18; 21, 1; 21, 6; 21, 9; 24, 36;

Sárre [1Paral.] 7, 30; Sarrean [1Paral.] 6, 6; Sarreas [1Paral.] 6, 6; Sárrei [Fac.] 21, 1; 23, 1; 25, 12; Sárrii [Fac.] 20, 16; Sarsothéos [Est.] 2, 14; Sarth [Ios.] 13, 19; Saruía [1Paral.] 2, 16; [Ier.] 37, 12; 37, 13; Saruíe [2Reg.] 16, 10; [1Paral.] 18, 12; 18, 15; Saruiei [1Reg.] 26, 6; [2Reg.] 2, 13; Saruíei [1Paral.] 2, 16; 11, 6; 11, 39; [2Reg.] 8, 16;

14, 1; 17, 25; 18, 2; 19, 21; 19, 22; 21, 17; 23, 18; 23, 37; [3Reg.] 1, 7; 2, 5; 2, 22; 2, 28;

Sarvacá [Est.] 10, 8; Sarvo [Ios.] 15, 54; Sasá [2Reg.] 8, 17; Sassavasar [Ezd.] 1, 11; Satharvuzan [Ezd.] 5, 6; Satharvuzanê [Ezd.] 5, 3; 6, 13; Sathravuzan [3Ezd.] 6, 3; Sathravuzánis [3Ezd.] 6, 8; 7, 1; Sathrefá [1Paral.] 4, 12; Satim [Num.] 25, 1; Satin [Ios.] 2, 1; Satrê [1Paral.] 27, 29; Sattin [Ios.] 3, 1; Saul [1Paral.] 1, 48; 1, 49; 2, 49; 5, 10; 6, 24; 8,

33; 8, 33; 9, 39; 9, 39; 10, 3; 10, 4; 10, 4; 10, 5; 10, 6; 10, 7; 10, 8; 10, 13; 10, 13; 11, 2; 12, 29; [1Reg.] 9, 2; 9, 3; 9, 5; 9, 7; 9, 10; 9, 15; 9, 17; 9, 18; 9, 21; 9, 22; 9, 24; 9, 26; 9, 26; 10, 11; 10, 12; 10, 15; 10, 16; 10, 21; 10, 26; 10, 26; 11, 4; 11, 5; 11, 5; 11, 6; 11, 7; 11, 11; 11, 12; 11, 13; 11, 15; 13, 1; 13, 2; 13, 2; 13, 3; 13, 4; 13, 7; 13, 9; 13, 10; 13, 11; 13, 13; 13, 16; 13, 22; 13, 22; 14, 2; 14, 17; 14, 18; 14, 19; 14, 19; 14, 20; 14, 21; 14, 23; 14, 24; 14, 33; 14, 34; 14, 35; 14, 35; 14, 36; 14, 37; 14, 38; 14, 40;

Page 77: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 77

14, 41; 14, 41; 14, 42; 14, 43; 14, 43; 14, 44; 14, 46; 14, 47; 14, 48; 14, 53; 15, 1; 15, 4; 15, 5; 15, 6; 15, 7; 15, 9; 15, 11; 15, 12; 15, 13; 15, 13; 15, 15; 15, 16; 15, 17; 15, 20; 15, 24; 15, 26; 15, 27; 15, 30; 15, 31; 15, 34; 15, 35; 15, 35; 15, 35; 16, 1; 16, 2; 16, 14; 16, 17; 16, 19; 16, 20; 16, 21; 16, 22; 16, 23; 16, 23; 17, 2; 17, 11; 17, 13; 17, 16; 17, 31; 17, 32; 17, 34; 17, 37; 17, 38; 17, 39; 17, 55; 17, 59; 18, 1; 18, 2; 18, 4; 18, 4; 18, 4; 18, 7; 18, 8; 18, 10; 18, 11; 18, 12; 18, 12; 18, 13; 18, 15; 18, 17; 18, 18; 18, 18; 18, 21; 18, 21; 18, 22; 18, 25; 18, 25; 18, 28; 18, 29; 19, 1; 19, 2; 19, 4; 19, 6; 19, 6; 19, 8; 19, 9; 19, 10; 19, 11; 19, 14; 19, 17; 19, 20; 19, 21; 19, 22; 19, 24; 20, 26; 20, 27; 20, 30; 20, 33; 21, 11; 22, 6; 22, 6; 22, 7; 22, 9; 22, 12; 22, 16; 22, 21; 23, 7; 23, 8; 23, 9; 23, 10; 23, 11; 23, 14; 23, 15; 23, 17; 23, 19; 23, 21; 23, 25; 23, 25; 23, 26; 23, 26; 23, 27; 23, 28; 24, 2; 24, 4; 24, 8; 24, 8; 24, 9; 24, 10; 24, 17; 24, 17; 24, 17; 24, 18; 24, 23; 25, 44; 26, 1; 26, 2; 26, 3; 26, 3; 26, 4; 26, 5; 26, 5; 26, 6; 26, 7; 26, 17; 26, 21; 26, 25; 26, 25; 27, 1; 28, 3; 28, 4; 28, 5; 28, 6; 28, 7; 28, 8; 28, 9; 28, 10; 28, 12; 28, 12; 28, 14; 28, 15; 28, 20; 28, 21; 29, 5; 31, 2; 31, 4; 31, 4; 31, 5; 31, 6; 31, 7; 31, 8; [2Reg.] 1, 1; 1, 2; 1, 4; 1, 5; 1, 6; 1, 12; 1, 17; 1, 21; 1, 22; 1, 23; 1, 24; 2, 4; 2, 5; 2, 7; 2, 8; 2, 10; 2, 15; 3, 1; 3, 7; 4, 8; 4, 10; 5, 2; 6, 23; 21, 1; 21, 2; 21, 4; 21, 6; 21, 12; [Fac.] 36, 37; 36, 38; [Ieş.] 6, 15; [Ps.] 58, 0;

Sául [1Reg.] 13, 15; Sauvvateu [3Ezd.] 9, 14; Sava [Ps.] 71, 10; Sáva [1Paral.] 1, 22; 1, 32; [2Paral.] 9, 1; 9, 3; 9,

9; [3Reg.] 10, 1; 10, 4; 10, 10; [Fac.] 10, 7; 10, 7; 25, 3; 38, 2; 38, 12; [Ier.] 6, 20; [Iez.] 38, 13; [Is.] 60, 6;

Savá [1Paral.] 1, 9; 1, 9; [Fac.] 14, 5; Savadá [1Paral.] 4, 28; Savadías [1Paral.] 3, 18; Savah [1Paral.] 25, 4; Savain [Neem.] 7, 59; Savaní [Neem.] 10, 4; Savanía [Neem.] 9, 5; 10, 10; Savarim [Iez.] 47, 17; Savasar [Ezd.] 5, 16; Savat [3Ezd.] 5, 57; Savatá [1Paral.] 1, 9; Savathá [Fac.] 10, 7; Savathéos [Neem.] 8, 9; Savatía [1Paral.] 3, 3; Sávatos [3Ezd.] 9, 28; Savattéas [3Ezd.] 9, 49; Saveé [2Reg.] 20, 1; 20, 2; 20, 6; 20, 10; 20, 21;

[Ios.] 19, 2; Sávei [2Paral.] 9, 12; [3Reg.] 10, 13;

Savelmaulá [3Reg.] 4, 12; Savhía [1Paral.] 26, 7; Saví [Neem.] 7, 46; Savia [4Reg.] 12, 1; Savía [1Paral.] 26, 25; [2Paral.] 24, 1; [3Ezd.] 1, 9;

[Neem.] 11, 22; Savii [3Ezd.] 5, 57; Savim [1Reg.] 13, 18; Savir [Dan.] 11, 16; Saviú [1Paral.] 9, 14; Savl [Fac.] 46, 10; Savnan [Iez.] 47, 17; Savon [Iov] 6, 19; Savud [1Paral.] 4, 26; Savuhé [2Reg.] 23, 27; Savvá [Iez.] 27, 22; 27, 23; Savvain [Dan.] 11, 41; Savvánu [3Ezd.] 8, 65; Savvasar [Ezd.] 1, 8; Savvatêos [Neem.] 11, 16; sabbatai'o" Savvathaí [Ezd.] 10, 15; sabbaqaiv Savvatiei [Ezd.] 2, 4; Savvéos [3Ezd.] 9, 32; Schinthonpólin [2Mac.] 12, 29; Seamêas [3Ezd.] 8, 44; Sechelac [1Paral.] 4, 30; Secheleg [Ios.] 15, 31; Sechilá [Ios.] 19, 5; Sechilag [1Reg.] 27, 6; 27, 6; 30, 1; 30, 1; 30, 1;

30, 14; 30, 26; [2Reg.] 1, 1; 4, 10; Sed [3Reg.] 4, 10; Seddadá [Iez.] 47, 16; Sedduram [2Reg.] 8, 10; Sedechía [1Paral.] 3, 15; 3, 16; [2Ezd.] 1, 17;

[2Paral.] 18, 10; 18, 23; 36, 10; 36, 11; 36, 17; [3Ezd.] 1, 47; [3Reg.] 22, 11; 22, 24; [4Reg.] 24, 17; 24, 18; 24, 20; [Ier.] 21, 1; 21, 3; 21, 7; 24, 8; 32, 3; 32, 4; 32, 5; 34, 4; 37, 1; 37, 3; 37, 16; 44, 30; 46, 1; 51, 54; 52, 1; [Neem.] 10, 1; [Var.] 1, 1; 1, 4;

Sedechíei [4Reg.] 24, 22; 24, 27; 24, 27; [Ier.] 27, 10; 28, 1; 29, 3; 29, 16; 29, 17; 32, 1; 34, 2; 34, 6; 34, 8; 34, 21; 36, 12; 39, 2; 52, 3; 52, 9;

Sef [1Paral.] 2, 49; Sefaruaim [4Reg.] 17, 24; Sefen [Jud.] 1, 17; Sefí [1Reg.] 19, 22; Sefíla [1Mac.] 12, 38; Sefilá [Avd.] 1, 19; Sefim [1Paral.] 26, 16; Sefína [Jud.] 12, 1; Sefirá [Ezd.] 2, 55; Segáf [1Paral.] 2, 47; Segalim [1Reg.] 9, 4;

Page 78: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 78

Seglom [Fac.] 36, 17; Segrí [Ieş.] 6, 22; Seguv [3Reg.] 16, 34; Sehenia [1Paral.] 3, 21; Sehenía [Ezd.] 10, 2; [Neem.] 3, 29; 12, 3; Sehenías [3Ezd.] 8, 36; Seheníei [1Paral.] 3, 22; [Neem.] 6, 18; Sehiá [1Paral.] 8, 10; Sehonía [2Paral.] 31, 15; Seía [2Paral.] 35, 9; Selaim [1Paral.] 7, 13; Selcá [1Reg.] 9, 4; Selef [Neem.] 3, 30; Selefcu [2Mac.] 3, 3; 5, 18; [Iosip] 3, 20; 4, 4; 4,

13; 4, 15; Seleim [Ios.] 15, 32; Selemí [Num.] 34, 27; Selemía [Ezd.] 10, 39; 10, 41; [Neem.] 3, 30; Selemías [3Ezd.] 9, 34; Selemíei [1Paral.] 26, 14; Selevc [2Mac.] 4, 7; Selevchía [1Mac.] 11, 8; Selfaláth [2Reg.] 5, 16; Selha [1Paral.] 5, 11; [Ios.] 12, 5; Selí [3Reg.] 16, 28; Selimoth [Ezd.] 8, 10; Sellá [Fac.] 4, 18; 4, 21; 4, 22; Sellic [1Paral.] 11, 39; Sellim [2Paral.] 34, 22; [Ier.] 22, 11; Sellimvá [1Paral.] 7, 37; Sellum [1Paral.] 3, 15; 6, 12; 6, 13; 9, 17; 9, 19;

[4Reg.] 15, 10; 15, 10; 15, 10; 15, 13; 15, 13; 15, 14; [Ezd.] 2, 42; 7, 2; 10, 42;

Selmeí [Neem.] 7, 49; Selmon [Ps.] 67, 15; Selmoná [Num.] 33, 41; 33, 42; Selom [Ier.] 35, 4; Selum [1Paral.] 9, 17; Semé [1Paral.] 4, 17; [Ios.] 15, 26; Semeei [1Paral.] 4, 26; Semeeí [1Paral.] 4, 27; Semei [1Paral.] 3, 19; [2Reg.] 19, 21; [Ieş.] 6, 17; Semeí [1Paral.] 5, 4; 6, 17; 6, 29; 23, 9; 23, 10;

23, 10; 27, 27; [2Paral.] 29, 14; 31, 13; 31, 15; [2Reg.] 19, 16; 19, 18; [3Ezd.] 9, 33; [3Reg.] 1, 9; 2, 8; 2, 36; 2, 38; 2, 38; 2, 40; 2, 40; 2, 41; 2, 42; 2, 44; 4, 18; [Ezd.] 10, 33; 10, 38;

Seméi [Num.] 3, 18; Semeias [2Paral.] 31, 12; Semeii [1Paral.] 26, 7; Semellios [3Ezd.] 2, 30; Seméllios [3Ezd.] 2, 17; Semenía [Neem.] 12, 18;

Semeníth [Jud.] 11, 33; Semeon [Ezd.] 10, 31; Semeron [3Reg.] 16, 24; 16, 24; Semfaruem [Is.] 36, 19; Semfóra [Ieş.] 4, 25; Semí [Neem.] 6, 10; Semía [Neem.] 12, 41; Semían [1Paral.] 15, 11; Semir [3Reg.] 16, 24; Semiraé [Ios.] 17, 2; Semiramoth [1Paral.] 15, 20; [2Paral.] 17, 8; Semirámoth [1Paral.] 15, 18; Semís [3Ezd.] 9, 23; Semiudu [Num.] 34, 20; Semná [1Paral.] 6, 20; Semóth [2Reg.] 23, 25; Semrí [1Paral.] 4, 37; Semrim [Ios.] 18, 22; Semrom [Ios.] 19, 15; Senaá [Ezd.] 2, 35; Senaar [Dan.] 1, 2; [Fac.] 10, 10; 14, 1; 14, 9; Senahirim [2Paral.] 32, 1; 32, 2; 32, 9; 32, 10;

[3Mac.] 6, 5; [4Reg.] 18, 13; 19, 20; 19, 36; [Is.] 36, 1; 37, 17; 37, 21; 37, 37; [Sir.] 49, 21; [Tov.] 1, 13;

Senan [Ios.] 15, 37; [Mih.] 1, 11; Senar [Fac.] 14, 2; Sennahirim [Tov.] 1, 15; Seorim [1Paral.] 8, 8; Sepfamá [Num.] 34, 10; Sepfamar [Num.] 34, 11; Sepfóra [Ieş.] 1, 15; 2, 22; 18, 2; Sepfurim [4Reg.] 17, 31; Sepfuruaim [4Reg.] 18, 34; Sered [Fac.] 46, 14; Seréth [1Paral.] 4, 7; Seruh [1Paral.] 1, 26; [Fac.] 11, 20; 11, 21; 11, 22;

11, 23; Sesí [Jud.] 1, 10; [Num.] 13, 23; Sesis [3Ezd.] 9, 35; Sestil [3Ezd.] 9, 31; Sevamá [Ios.] 13, 19; [Is.] 16, 8; 16, 9; [Num.]

32, 3; Sevanía [Neem.] 10, 12; Sevegon [1Paral.] 1, 38; [Fac.] 36, 2; 36, 20; 36, 29; Sevehathá [1Paral.] 1, 9; Sevoim [Deut.] 29, 23; [Fac.] 10, 19; 14, 2; 14, 8;

[Neem.] 11, 34; [Os.] 11, 9; Sía [Neem.] 11, 21; Sichelag [1Paral.] 12, 1; 12, 20; Síchima [3Reg.] 12, 1; 12, 1; 12, 24; 12, 24; 12, 24;

12, 25; [Fac.] 35, 4; 35, 5; 48, 22; [Ios.] 24, 32; 24, 32; [Jud.] 8, 31; 9, 1; 9, 6; 9, 26; 9, 31; 9, 34; 9, 41; [Os.] 6, 9; [Ps.] 59, 6; 107, 7; [Sir.] 51, 28;

Page 79: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 79

Sichimá [Jud.] 21, 19; Sichimon [Fac.] 33, 18; Sichímului [Jud.] 9, 23; 9, 25; 9, 26; 9, 46; 9, 49;

9, 53; Sichionna [1Mac.] 15, 23; Siclag [Neem.] 11, 28; Sídi [1Mac.] 15, 23; Sidoáne [Iez.] 28, 22; Sidon [2Reg.] 24, 6; [Fac.] 49, 13; [Idt.] 3, 1; [Ioil]

3, 4; [Is.] 23, 4; [Jud.] 18, 7; 18, 28; Sidóna [1Paral.] 1, 13; [Fac.] 10, 19; Sidónul [1Mac.] 5, 15; [Fac.] 10, 15; [Ier.] 47, 4;

[Iez.] 27, 8; [Ios.] 11, 2; 11, 8; 19, 28; [Jud.] 1, 31; [Zah.] 9, 2;

Sidónului [Ier.] 25, 22; 27, 2; [Iez.] 28, 21; [Jud.] 10, 6;

Sidóth [Ios.] 10, 40; Sidrah [Dan.] 1, 7; 2, 49; 3, 12; 3, 13; 3, 14; 3,

16; 3, 19; 3, 20; 3, 24; 3, 27; 3, 27; 3, 30; 3, 31; Sié [Iez.] 23, 23; Sif [1Reg.] 9, 5; Sífon [1Mac.] 5, 18; Sigor [4Reg.] 17, 4; [Deut.] 34, 3; [Fac.] 19, 30;

[Is.] 15, 5; Sígor [Fac.] 14, 2; 14, 8; 19, 22; 19, 23; 19, 30; Sihem [1Paral.] 6, 67; 7, 19; 7, 28; [2Paral.] 10, 1;

10, 1; [Fac.] 34, 2; 34, 4; 34, 8; 34, 11; 34, 20; 34, 24; 34, 26; 37, 11; 37, 12; 37, 14; [Idt.] 5, 15; [Ios.] 17, 2; 17, 7; 20, 7; 21, 21; 24, 1; 24, 25;

Síilos [3Ezd.] 1, 8; Siini [Iez.] 29, 10; 30, 6; Siir [1Paral.] 4, 42; [2Paral.] 20, 10; 20, 23; 20, 24;

20, 24; 25, 14; [Deut.] 1, 2; 1, 44; 2, 1; 2, 4; 2, 8; 2, 12; 2, 22; 2, 29; [Fac.] 14, 6; 32, 3; 33, 14; 36, 8; 36, 9; 36, 21; [Iez.] 25, 8; 35, 2; 35, 3; 35, 7; 35, 15; [Ios.] 15, 10; 24, 4; [Is.] 21, 11; [Jud.] 5, 4;

Siira [Ios.] 12, 7; Silalef [Ios.] 18, 27; Silo [3Reg.] 14, 4; Siló [1Reg.] 10, 2; [3Reg.] 14, 2; [Ios.] 16, 6; 18,

1; 18, 8; 18, 9; 18, 10; 21, 2; [Jud.] 21, 12; 21, 19; 21, 21; [Neem.] 11, 7;

Silom [1Paral.] 2, 3; 9, 5; [1Reg.] 1, 3; 1, 9; 1, 21; 1, 24; 1, 24; 2, 14; 3, 21; 3, 21; 4, 3; 4, 4; 4, 12; 14, 3; [3Reg.] 2, 27; 12, 24; [Fac.] 38, 5; 38, 11; 38, 14; 46, 12; [Ier.] 7, 11; 26, 9; [Ios.] 19, 51; [Jud.] 18, 31; 21, 21; [Num.] 26, 19; [Ps.] 77, 66;

Silómul [Ier.] 26, 6; Silómului [Ier.] 7, 13; Silon [Ios.] 22, 9; 22, 12; Siloní [Neem.] 11, 5; Sim [1Paral.] 1, 4; [Fac.] 5, 32; 6, 10; 7, 13; 9, 18;

9, 23; 10, 1; 11, 10; 11, 11; [Sir.] 50, 18;

Simalcué [1Mac.] 11, 39; Simei [2Reg.] 19, 23; Simeí [2Reg.] 16, 5; 16, 7; 16, 13; Simeon [1Mac.] 2, 65; [1Paral.] 2, 1; 4, 19; 4, 20;

12, 25; [2Paral.] 15, 9; 34, 6; [Deut.] 27, 12; 33, 6; [Fac.] 29, 32; 34, 13; 34, 25; 34, 29; 42, 25; 42, 36; 43, 24; 48, 5; 49, 5; [Idt.] 6, 17; 9, 2; [Ieş.] 1, 2; 6, 15; [Iez.] 48, 24; 48, 25; 48, 33; [Ios.] 19, 1; 19, 8; 19, 9; 21, 9; [Iosip] 2, 19; [Jud.] 1, 3; 1, 3; 1, 17; [Num.] 10, 19; 26, 12; 26, 14; 34, 20; [Zah.] 12, 12;

Simeron [Ios.] 11, 1; Símon [1Mac.] 2, 3; 5, 20; 5, 21; 5, 55; 9, 19; 9,

33; 9, 62; 9, 65; 9, 67; 10, 74; 10, 82; 11, 59; 11, 65; 12, 33; 12, 38; 13, 1; 13, 13; 13, 14; 13, 17; 13, 20; 13, 25; 13, 27; 13, 33; 13, 34; 13, 36; 13, 45; 13, 47; 13, 50; 13, 54; 14, 17; 14, 23; 14, 24; 14, 29; 14, 32; 14, 41; 14, 47; 14, 48; 15, 17; 15, 24; 15, 26; 15, 33; 16, 2; 16, 14; 16, 16; [2Mac.] 3, 4; 3, 11; 4, 1; 4, 3; 4, 6; 4, 23; 8, 22; 10, 20; 14, 17; [3Ezd.] 9, 32; [3Mac.] 2, 1; [Iosip] 4, 1; 4, 4; 4, 5; [Sir.] 51, 1;

Simovor [Fac.] 14, 2; Sin [Deut.] 32, 51; [Ieş.] 16, 1; 17, 1; [Ios.] 15, 1;

[Num.] 13, 22; 20, 1; 27, 14; 27, 14; 33, 11; 33, 12; 33, 36; 33, 36; 34, 3;

Siná [1Reg.] 14, 4; [Deut.] 33, 2; [Ieş.] 16, 1; 19, 1; 19, 11; 24, 16; 34, 2; 34, 29; 34, 32; [Ios.] 15, 3; [Jud.] 5, 5; [Lev.] 7, 28; 7, 28; [Num.] 1, 19; 3, 1; 3, 4; 3, 14; 9, 1; 9, 5; 26, 64; 33, 15; 33, 16; [Sir.] 49, 7;

Sináei [Idt.] 5, 12; [Lev.] 25, 1; [Num.] 26, 61; 28, 6;

Sináiei [Lev.] 26, 46; 27, 34; [Ieş.] 19, 18; 19, 23; 31, 17;

Sináii [Neem.] 9, 13; Sinain [Ps.] 67, 18; Sioáne [Ier.] 31, 21; Sion [1Mac.] 4, 60; 5, 54; 6, 48; 6, 62; 7, 33; 10,

11; [1Paral.] 11, 5; [2Paral.] 32, 30; [3Ezd.] 8, 83; [3Reg.] 3, 15; [4Reg.] 19, 21; [Am.] 1, 2; [Avd.] 1, 17; 1, 21; [Cînt.] 3, 11; [Deut.] 1, 4; 2, 24; 2, 26; 2, 30; 2, 31; 2, 32; 3, 2; 29, 7; [Idt.] 9, 13; [Ier.] 3, 14; 4, 5; 4, 31; 6, 2; 6, 23; 8, 19; 9, 18; 14, 19; 31, 6; 31, 12; 50, 5; 50, 28; 51, 10; 51, 24; [Ioil] 2, 1; 2, 15; 2, 23; 2, 32; 3, 16; 3, 17; 3, 21; [Ios.] 12, 2; 12, 5; 19, 19; [Is.] 1, 8; 1, 21; 1, 27; 2, 3; 3, 15; 3, 16; 4, 3; 4, 4; 4, 5; 8, 18; 10, 12; 10, 24; 10, 32; 16, 1; 22, 5; 23, 12; 24, 23; 25, 5; 29, 8; 30, 20; 31, 4; 31, 9; 32, 2; 33, 14; 33, 20; 34, 8; 35, 10; 37, 22; 37, 32; 46, 13; 49, 14; 51, 3; 51, 11; 51, 16; 52, 2; 52, 7; 52, 8; 59, 20; 62, 1; 62, 11; 66, 8; [Jud.] 11, 20; 11, 20; 11, 21; [Mih.] 1, 15; 3, 12; 4, 2; 4, 7; 4, 8; 4, 10; 4, 11; 4, 13; [Num.] 21, 21; 21, 23; 21, 23; 21, 27; 21, 28; 21, 29; [Plîng.] 1, 5; 1, 7; 1, 18; 2, 1; 2, 4; 2, 6; 2, 8; 2, 10; 2, 13; 2, 18; 4, 2; 4, 11; 4, 22; 4, 22; 5, 11; 5,

Page 80: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 80

18; [Ps.] 2, 6; 9, 11; 9, 14; 13, 8; 19, 2; 47, 2; 47, 10; 49, 2; 52, 8; 64, 1; 72, 27; 73, 3; 75, 2; 77, 74; 83, 7; 86, 5; 98, 2; 101, 22; 109, 3; 127, 6; 133, 4; 134, 11; 134, 21; 135, 19; 136, 4; 145, 9; 147, 1; 149, 2; [Sir.] 25, 11; 37, 13; 49, 21; 49, 27; [Sof.] 3, 15; 3, 17; [Var.] 4, 17; [Zah.] 1, 17; 2, 7; 2, 10; 8, 3; 9, 9; 9, 13;

Sionul [3Reg.] 8, 2; [Am.] 6, 1; [Ier.] 51, 35; [Ps.] 47, 11; 50, 19; 68, 40; 96, 8; 101, 14; 101, 17; 128, 4; 131, 14;

Siónul [2Paral.] 5, 1; [Ier.] 26, 18; [Is.] 12, 6; 14, 32; 33, 5; 40, 9; 60, 14; 61, 3; 64, 10; [Mih.] 3, 10; [Ps.] 136, 1; [Zah.] 1, 14; 8, 2;

Siónule [Is.] 52, 1; 52, 1; Sionului [4Reg.] 19, 31; [Is.] 9, 11; [Ps.] 124, 1;

125, 1; 132, 3; Siónului [1Mac.] 14, 26; [Is.] 28, 16; 41, 27;

[Mih.] 1, 13; [Ps.] 86, 1; [Var.] 4, 6; Sior [4Reg.] 8, 21; [Ios.] 13, 19; 15, 54; 19, 26; Sir [Deut.] 33, 2; Síra [Fac.] 46, 21; [Ios.] 11, 17; Sirah [Sir.] 1, 1; 51, 29; Siran [2Reg.] 23, 9; Siria [1Paral.] 18, 6; [2Reg.] 10, 13; 15, 8; [3Ezd.]

2, 25; Siría [1Mac.] 11, 2; [1Paral.] 19, 6; 19, 6; [2Paral.]

18, 10; 20, 2; 28, 20; [2Reg.] 10, 6; 10, 6; 10, 8; 10, 11; 10, 14; 10, 15; 10, 16; 10, 17; 10, 18; 10, 18; 10, 19; [3Ezd.] 2, 17; 4, 48; 6, 8; 8, 26; [3Reg.] 16, 28; 20, 20; 20, 21; 20, 26; 20, 27; 20, 28; 20, 29; 22, 11; [4Reg.] 7, 12; 7, 15; 8, 13; 13, 17;

Siríe [1Mac.] 10, 69; Siriei [2Paral.] 22, 5; 22, 6; [3Reg.] 15, 18; [Jud.]

3, 10; Siríei [1Mac.] 3, 13; 3, 42; 7, 39; 11, 60; [2Mac.]

8, 8; 10, 11; [2Paral.] 1, 17; 16, 2; 16, 7; 16, 7; 18, 30; 18, 34; 24, 23; 24, 24; 28, 5; 28, 23; [2Reg.] 10, 9; [3Ezd.] 6, 3; 6, 8; 6, 27; 6, 29; 7, 1; 8, 21; 8, 69; [3Reg.] 10, 29; 19, 15; 20, 1; 20, 17; 20, 20; 20, 22; 20, 23; 22, 1; 22, 3; 22, 12; 22, 31; 22, 35; [4Reg.] 5, 1; 5, 1; 5, 5; 6, 8; 6, 11; 6, 23; 6, 24; 7, 4; 7, 5; 7, 6; 7, 10; 7, 14; 7, 16; 8, 7; 8, 9; 8, 29; 9, 14; 9, 15; 9, 16; 12, 17; 12, 18; 13, 3; 13, 4; 13, 5; 13, 7; 13, 22; 13, 24; 15, 19; 15, 37; 16, 5; 16, 6; 16, 6; 16, 7; [Am.] 1, 5; [Idt.] 1, 11; 8, 23; [Iez.] 16, 56; [Jud.] 3, 8; 10, 6; [Os.] 12, 12;

Siriia [2Mac.] 3, 8; Siríia [2Reg.] 8, 5; 8, 5; 8, 6; [3Ezd.] 2, 24; 2, 27;

[3Mac.] 3, 15; [4Reg.] 5, 2; 6, 9; 13, 17; 13, 19; 13, 19; [Deut.] 26, 5; [Is.] 9, 12; [Jud.] 18, 7; [Ps.] 59, 0;

Siriii [4Reg.] 24, 2; Síron [1Mac.] 3, 13; 3, 23; Sisaía [Neem.] 7, 48;

Sisára [Ezd.] 2, 53; [Jud.] 4, 7; 4, 9; 4, 13; 4, 14; 4, 15; 4, 15; 4, 17; 4, 19; 4, 20; 4, 22; 4, 22; 5, 20; 5, 26; [Neem.] 7, 56;

Sisarei [Ps.] 82, 8; Sisárei [1Reg.] 12, 9; [Jud.] 4, 12; 4, 18; 5, 28; 5,

30; Siseu [Ios.] 15, 14; Sisinis [2Ezd.] 1, 56; Sisínis [3Ezd.] 6, 3; 6, 8; 7, 1; Sisinnis [2Ezd.] 1, 55; 1, 58; Sith [Sir.] 49, 18; Síth [1Paral.] 1, 1; [Fac.] 4, 24; 5, 3; 5, 4; 5, 6; 5,

7; Sivá [2Reg.] 9, 9; 9, 10; 9, 11; 16, 4; Síva [2Reg.] 9, 2; 9, 2; 9, 3; 9, 4; 16, 1; 16, 2; 16,

3; 19, 17; Sivê [3Ezd.] 5, 53; Siver [1Paral.] 2, 48; Socho [1Reg.] 17, 1; 17, 1; Sochoth [Ieş.] 12, 37; [Jud.] 8, 6; Sochóth [3Reg.] 7, 46; 20, 16; [Ieş.] 13, 20; [Jud.]

8, 5; 8, 8; 8, 14; 8, 14; 8, 15; 8, 16; [Num.] 33, 5; 33, 6;

Sochoth-Venith [4Reg.] 17, 30; Socriil [Neem.] 11, 14; Sodom [Fac.] 13, 12; 13, 13; 14, 12; 18, 22; 18,

26; 19, 1; 19, 24; Sodóma [Iez.] 16, 54; Sodómu [Fac.] 10, 19; Sodómul [Am.] 4, 11; [Deut.] 29, 23; [Fac.] 13,

10; [Ier.] 23, 14; 49, 17; 50, 40; [Iez.] 16, 45; 16, 47; 16, 55; [Is.] 1, 9; 13, 19; [Sof.] 2, 9;

Sodómului [Deut.] 32, 32; [Fac.] 14, 2; 14, 8; 14, 10; 14, 16; 14, 17; 14, 21; 14, 22; 18, 16; 18, 20; 19, 1; 19, 28; [Iez.] 16, 48; 16, 52; [Is.] 1, 10; [Plîng.] 4, 6;

Sofac [1Paral.] 19, 16; 19, 18; Sofan [Num.] 32, 35; Sofani [Num.] 26, 39; Sofar [1Paral.] 1, 36; [Fac.] 36, 11; 36, 15; 36, 23;

[Iov] 2, 11; 11, 1; 20, 1; 42, 9; 42, 16; Sofat [1Paral.] 27, 29; Sofir [1Paral.] 29, 4; [3Reg.] 10, 11; [Iov] 22, 24; Sofirá [2Paral.] 8, 18; Sofíra [3Reg.] 9, 28; 16, 28; Sofonía [4Reg.] 24, 38; [Ier.] 21, 1; 29, 20; 29, 24;

37, 3; 52, 21; Sofoníei [Zah.] 6, 14; Sofoníia [Sof.] 1, 1; Sohó [1Paral.] 4, 18; [2Paral.] 28, 18; [Ios.] 15, 35;

15, 48; Sohoth [2Paral.] 11, 6; Sohóth [Ios.] 13, 27;

Page 81: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 81

Soiia [Fac.] 25, 2; Solmin [Ezd.] 10, 24; Solomith [Lev.] 24, 11; Solomon [1Paral.] 2, 51; 3, 5; 6, 10; 6, 32; 14, 4;

18, 8; 22, 5; 22, 6; 22, 7; 22, 9; 23, 1; 28, 5; 28, 6; 28, 9; 29, 1; 29, 22; 29, 23; 29, 25; 29, 28; [2Mac.] 2, 8; 2, 10; 2, 12; [2Paral.] 1, 1; 1, 2; 1, 3; 1, 6; 1, 8; 1, 11; 1, 13; 1, 14; 2, 1; 2, 2; 2, 3; 2, 11; 2, 17; 3, 1; 3, 3; 4, 11; 4, 16; 4, 18; 4, 19; 4, 22; 4, 23; 5, 1; 5, 5; 6, 1; 6, 13; 7, 1; 7, 5; 7, 7; 7, 7; 7, 8; 7, 11; 7, 11; 8, 1; 8, 2; 8, 3; 8, 6; 8, 8; 8, 9; 8, 10; 8, 11; 8, 12; 8, 16; 8, 17; 8, 18; 9, 1; 9, 2; 9, 2; 9, 9; 9, 12; 9, 12; 9, 14; 9, 15; 9, 20; 9, 20; 9, 22; 9, 25; 9, 29; 9, 30; 9, 31; 12, 9; 33, 7; 35, 3; [2Reg.] 5, 14; 8, 8; 24, 25; [3Ezd.] 1, 2; 5, 56; [3Reg.] 1, 10; 1, 12; 1, 13; 1, 17; 1, 19; 1, 21; 1, 26; 1, 30; 1, 33; 1, 34; 1, 37; 1, 38; 1, 39; 1, 39; 1, 43; 1, 46; 1, 50; 1, 51; 1, 51; 1, 52; 1, 53; 2, 12; 2, 17; 2, 19; 2, 22; 2, 23; 2, 25; 2, 27; 2, 29; 2, 29; 2, 45; 2, 46; 3, 1; 3, 1; 3, 3; 3, 4; 3, 6; 3, 10; 3, 15; 4, 1; 4, 7; 4, 21; 4, 27; 4, 27; 4, 30; 4, 32; 5, 1; 5, 2; 5, 8; 5, 11; 5, 11; 5, 13; 5, 15; 5, 16; 6, 1; 6, 2; 6, 11; 6, 14; 7, 1; 7, 8; 7, 13; 7, 14; 7, 40; 7, 45; 7, 48; 7, 48; 7, 51; 7, 51; 8, 1; 8, 1; 8, 12; 8, 22; 8, 53; 8, 54; 8, 63; 8, 65; 9, 1; 9, 9; 9, 10; 9, 11; 9, 15; 9, 19; 9, 21; 9, 22; 9, 25; 9, 26; 9, 28; 10, 2; 10, 3; 10, 6; 10, 10; 10, 13; 10, 13; 10, 16; 10, 21; 10, 22; 10, 23; 10, 26; 10, 26; 11, 1; 11, 2; 11, 5; 11, 6; 11, 7; 11, 9; 11, 11; 11, 27; 11, 27; 11, 28; 11, 40; 11, 40; 11, 42; 11, 42; 11, 43; 12, 2; 12, 21; 12, 24; 12, 24; 12, 24; 12, 24; 12, 24; 12, 24; 14, 26; [4Reg.] 21, 7; 23, 13; 24, 13; 24, 36; [Cînt.] 1, 4; 3, 9; 3, 11; [Ezd.] 2, 55; [Ier.] 52, 17; [Iosip] 18, 16; [Neem.] 3, 15; 7, 58; 7, 60; 11, 3; 13, 26;

Solsarthan [3Reg.] 4, 12; Soman [4Reg.] 4, 8; Some [Fac.] 36, 17; Somé [Fac.] 36, 13; Somir [1Paral.] 7, 32; 7, 34; Somná [Is.] 22, 15; 36, 11; 37, 2; [4Reg.] 19, 2; Somnas [4Reg.] 18, 18; 18, 26; 18, 37; [Is.] 36, 3;

36, 22; Somoron [2Paral.] 13, 4; [Is.] 7, 9; 7, 9; [Neem.]

4, 2; Somoth [Num.] 25, 15; Somvran [1Paral.] 7, 1; Sonam [1Reg.] 28, 4; Soor [1Paral.] 4, 7; Sooror [1Paral.] 7, 16; Sor [Ier.] 21, 13; Sorih [Jud.] 16, 4; [Is.] 5, 2; Sorom [1Paral.] 5, 16; Sosan [1Paral.] 2, 31; 2, 35; 2, 35; Sosána [Sus.] 1, 2; 1, 8;

Sosanna [Sus.] 1, 21; 1, 26; 1, 28; 1, 30; 1, 42; 1, 63;

Sosannei [Sus.] 1, 27; Sosil [1Paral.] 8, 14; Sosipátron [2Mac.] 12, 24; Sosípatros [2Mac.] 12, 19; Sosomaí [1Paral.] 2, 40; 2, 40; Sostrat [2Mac.] 4, 27; 4, 29; Sothuía [Neem.] 7, 13; Sotê [Ezd.] 2, 55; Sova [Ps.] 59, 0; Sová [Ezd.] 2, 42; Sovac [2Reg.] 10, 16; 10, 18; Sovahé Usathí [1Paral.] 20, 4; Sovail [1Paral.] 24, 20; 24, 20; Soval [1Paral.] 2, 50; [1Reg.] 13, 17; Sovav [1Paral.] 3, 5; 14, 4; [2Reg.] 5, 14; Soveé [1Paral.] 5, 13; Sovef [Fac.] 10, 28; Sovenía [1Paral.] 15, 24; Sovic [Neem.] 10, 24; Sovivá [1Paral.] 4, 8; Sovohhaí [1Paral.] 11, 29; Sovothé [2Reg.] 21, 18; Sovvahê [1Paral.] 27, 11; Spartis [1Mac.] 14, 16; Suaá [Ezd.] 2, 43; Suan [1Paral.] 7, 36; Sud [3Ezd.] 5, 53; [Var.] 1, 2; Súe [1Paral.] 1, 31; Sufá [1Paral.] 7, 35; Sufat [Ezd.] 2, 43; Sufí [1Paral.] 6, 26; Sufir [2Paral.] 9, 10; [Sir.] 8, 19; [Tov.] 13, 16; Suia [1Paral.] 7, 36; Suía [3Ezd.] 5, 50; Sul [1Paral.] 7, 32; Sunim [Ios.] 19, 18; Sur [1Paral.] 8, 30; 9, 36; [1Reg.] 15, 7; [Fac.] 16,

7; 20, 1; 25, 18; [Idt.] 3, 1; [Ieş.] 15, 22; [Ios.] 13, 21; [Neem.] 3, 9; [Num.] 31, 8;

Surí [1Paral.] 25, 3; Suriil [Num.] 3, 35; Suris [Ios.] 15, 60; Súsa [2Reg.] 20, 25; [Dan.] 8, 2; [Est.] 3, 3; 3, 8;

4, 15; 5, 15; 9, 14; 9, 15; 10, 11; 10, 12; 10, 15; Susachim [2Paral.] 12, 2; 12, 9; 12, 10; [2Reg.] 8,

7; [3Reg.] 11, 40; 12, 24; 12, 24; 12, 24; 12, 24; 12, 24; 14, 25;

Susannavvirá [Neem.] 1, 1; Súsei [Est.] 10, 18; Súsi [Est.] 5, 7; Susis [Neem.] 14, 3;

Page 82: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 82

Súsis [Est.] 1, 1; 2, 2; 3, 5; 10, 6; Sutalaam [Fac.] 46, 21; 46, 21; Suteí [Neem.] 7, 58; Suthelá [1Paral.] 7, 21; Suvá [1Paral.] 4, 1; 4, 2; 18, 5; 18, 9; 19, 6;

[1Reg.] 14, 48; [3Ezd.] 5, 57; [3Reg.] 11, 23; 14, 26; Súva [1Paral.] 18, 3; [2Reg.] 8, 3; 8, 5; 8, 7; 8, 12;

10, 8; [3Reg.] 11, 14; Suvaal [1Paral.] 25, 4; Suvail [1Paral.] 23, 16; 25, 20; 26, 24; Suvan [1Paral.] 1, 38; Suvav [1Paral.] 2, 18; Taam [Fac.] 22, 24; 46, 21; Taamnath Saraí [Ios.] 19, 50; Tafeth [Ier.] 7, 30; 19, 14; Tafna [Idt.] 1, 9; Tafnas [Ier.] 43, 7; Tafnei [Ier.] 2, 16; Tafnes [Ier.] 44, 1; [Iez.] 30, 18; Tafnês [Ier.] 43, 8; 43, 9; Talmon [Neem.] 12, 25; Talsas [3Ezd.] 9, 22; Tanah [Ios.] 17, 11; Tanéos [Ps.] 77, 15; 77, 48; Táneos [Idt.] 1, 9; [Is.] 19, 11; 19, 13; Tani [Is.] 30, 4; Taní [Num.] 13, 23; Tánin [Iez.] 30, 14; Tarsis [3Reg.] 16, 28; Tatamí [Ios.] 15, 60; Tavaoth [3Ezd.] 5, 53; Tavécu [Fac.] 22, 24; Taved [Jud.] 7, 22; Tavé [3Reg.] 15, 18; Taveil [Ezd.] 4, 7; [Is.] 7, 6; Tavélios [3Ezd.] 2, 16; Tavlê [1Paral.] 26, 11; Tefáth [3Reg.] 4, 11; Tefon [1Mac.] 9, 50; Telamin [Neem.] 11, 19; Telem [Ios.] 15, 23; Telmin [Ezd.] 10, 24; Telmon [1Paral.] 9, 17; [Ezd.] 2, 42; [Neem.] 7, 46; Thá [4Reg.] 15, 29; Thaá [1Paral.] 7, 20; Thaam [1Paral.] 7, 19; Thaan [1Paral.] 7, 25; Thaaná [3Reg.] 4, 12; Thaffu [1Paral.] 2, 43; Thaffuá [Ios.] 15, 34; Thafthóth [Ios.] 17, 7; Thagaath Falasar [2Paral.] 28, 20; Thaglafalasar [1Paral.] 5, 6;

Thaí [Ezd.] 10, 28; Thalá [1Paral.] 7, 25; Thalpioth [Cînt.] 4, 4; Thamaá [Ios.] 15, 26; Thaman [Fac.] 25, 3; Thámar [1Paral.] 2, 4; [Fac.] 38, 6; 38, 11; 38, 24;

38, 26; [Rut] 4, 12; Thamná [1Paral.] 1, 36; 1, 39; [2Paral.] 28, 18;

[Fac.] 36, 12; 36, 22; 36, 40; 38, 12; 38, 13; 38, 14; [Ios.] 19, 43;

Thamnafares [Jud.] 2, 9; Thamnasáhar [Ios.] 21, 42; 21, 42; 24, 30; Thamnasi [2Reg.] 11, 22; Thamnasí [2Reg.] 11, 21; Thamnathá [Ios.] 15, 57; [Jud.] 14, 1; 14, 1; 14,

2; 14, 5; Thamní [3Reg.] 16, 22; 16, 22; Thamor [3Reg.] 9, 19; Thamú [Ezd.] 10, 23; Thamus [Iez.] 8, 14; Thaná [1Paral.] 4, 12; Thanaac [1Paral.] 7, 29; Thanaah [Ios.] 21, 25; [Jud.] 5, 19; Thanah [Ios.] 12, 21; Thanamath [4Reg.] 24, 43; Thapfu [Ios.] 17, 8; Thapfú [Ios.] 17, 8; Thapsá [3Reg.] 4, 25; Thára [1Paral.] 1, 26; [Fac.] 11, 24; 11, 25; Tharaá [1Paral.] 9, 41; Tharacá [4Reg.] 19, 9; [Is.] 37, 9; Tharah [4Reg.] 17, 31; Tharath [Num.] 33, 27; Tharáth [Num.] 33, 28; Tharathoni [1Mac.] 9, 50; Tharavá [Est.] 2, 10; Thares [1Paral.] 8, 35; Thargal [Fac.] 14, 9; Thargaz [Fac.] 14, 1; Tharhaná [1Paral.] 2, 48; Tharra [Fac.] 11, 26; 11, 31; Thárra [Est.] 1, 1; 2, 10; [Fac.] 11, 27; 11, 32;

[Ios.] 24, 2; Tharsig [1Paral.] 1, 7; Tharsis [1Paral.] 7, 10; [2Mac.] 4, 30; [2Paral.] 9,

21; 9, 21; 20, 37; 20, 38; [3Reg.] 10, 22; 10, 22; 22, 47; [Cînt.] 5, 15; [Fac.] 10, 4; [Ier.] 10, 9; 19, 2; [Iez.] 27, 16; [Iona] 1, 3; 1, 3; 1, 3; 4, 3; [Is.] 60, 9; 66, 19; [Ps.] 47, 6;

Tharthan [4Reg.] 18, 17; Thasirí [2Reg.] 2, 9; Thasmus [Ios.] 19, 38; Thasovan [Fac.] 46, 16;

Page 83: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 83

Thassí [1Mac.] 2, 3; Thathanê [Ezd.] 5, 3; 6, 13; Thaththanê [Ezd.] 5, 6; Thavor [1Reg.] 10, 3; [Ios.] 19, 22; [Jud.] 4, 6; 4,

12; 4, 14; 8, 18; [Ps.] 88, 13; Thechemía [3Reg.] 11, 20; Thechemínei [3Reg.] 11, 19; 11, 20; Thecó [Ios.] 15, 60; Thecoé [1Mac.] 9, 33; [1Paral.] 2, 24; [2Paral.] 20,

21; Thecoim [Neem.] 3, 5; Thecué [2Paral.] 4, 5; 34, 22; [3Reg.] 10, 28; 10,

28; [Am.] 1, 1; [Ezd.] 10, 15; [Ier.] 6, 1; Thecuê [2Paral.] 11, 5; [4Reg.] 22, 14; Thedmor [2Paral.] 8, 4; Theemath [Is.] 37, 12; Theglafalassar [4Reg.] 16, 7; Thegláfallasar [4Reg.] 15, 29; Theglathfalasar [1Paral.] 5, 26; Theithú [2Reg.] 5, 16; Thelam [2Reg.] 3, 12; Thelamí [Num.] 13, 23; Thelarísa [Ezd.] 2, 59; Thelasar [Neem.] 7, 61; Thelersas [3Ezd.] 5, 59; Thelmeleh [Ezd.] 2, 59; Themá [Ezd.] 2, 53; Theman [1Paral.] 1, 30; 1, 36; 1, 51; 1, 53; 4, 6;

[Avac.] 3, 2; [Am.] 1, 12; [Avd.] 1, 9; [Fac.] 25, 15; 36, 11; 36, 15; [Ier.] 25, 23; 49, 6; 49, 19; [Iez.] 20, 46; 25, 13; 47, 20; 48, 28; [Ios.] 12, 3; 13, 4; [Is.] 21, 14; [Var.] 3, 13; 3, 14;

Themanítidei [Iov] 42, 16; Themanon [1Paral.] 1, 45; [Fac.] 36, 34; 36, 35;

[Iov] 6, 19; Themná [Fac.] 36, 42; Theodot [2Mac.] 14, 19; [3Mac.] 1, 2; Therá [2Ezd.] 1, 69; [3Ezd.] 8, 46; 8, 63; Theralá [Ios.] 18, 27; Thermeleth [3Ezd.] 5, 59; Thersa [Ios.] 17, 3; Thersá [3Reg.] 15, 21; 15, 33; 16, 6; 16, 8; 16, 9;

16, 9; 16, 15; 16, 23; [4Reg.] 15, 16; [Ios.] 12, 24; [Num.] 26, 33; 27, 1; 36, 11;

Thersasthá [Neem.] 8, 11; Thersátha [Ezd.] 2, 63; Thersilá [4Reg.] 15, 14; 15, 16; Thesvis [Tov.] 1, 2; Thesvon [3Reg.] 17, 1; Theú [1Paral.] 18, 9; 18, 10; Thevar [2Reg.] 15, 24; Thevis [Jud.] 9, 50; Thicoé [2Reg.] 14, 2;

Thimá [Neem.] 7, 56; Thimar [2Reg.] 13, 2; 13, 4; 13, 6; 13, 7; 13, 8;

13, 10; 13, 10; 13, 16; 13, 19; 13, 20; 13, 32; Thímar [1Paral.] 3, 9; [2Reg.] 13, 1; 13, 5; 13, 22; Thimav [1Reg.] 30, 29; Thimnom [1Paral.] 4, 20; Thinath [Ios.] 16, 6; Thiras [Fac.] 10, 2; Thíras [1Paral.] 1, 5; Thiriá [1Paral.] 4, 16; Thocanú [3Ezd.] 9, 14; Thohhan [1Paral.] 4, 32; Tholá [1Paral.] 7, 1; 7, 2; Thóla [Jud.] 10, 1; [Fac.] 46, 13; Tholad [1Paral.] 4, 29; Tholmaí [1Paral.] 3, 2; [Ios.] 15, 14; Tholmi [2Reg.] 13, 37; Tholomí [Jud.] 1, 10; Thomí [3Ezd.] 5, 55; Thorgamá [1Paral.] 1, 6; [Fac.] 10, 3; Thorgavá [Iez.] 27, 14; Thoú [2Reg.] 8, 9; 8, 10; Thovel [Iez.] 39, 1; Thóvel [Fac.] 4, 21; 10, 2; [Iez.] 38, 2; 38, 3; [Is.]

66, 19; Thovev [1Paral.] 1, 5; Thovil [Iez.] 32, 25; Thusalam [1Paral.] 7, 19; Tigris [Fac.] 2, 14; [Sir.] 25, 26; Tígris [Idt.] 1, 6; [Tov.] 6, 1; Timothei [1Mac.] 5, 11; Timotheu [1Mac.] 5, 6; 5, 37; 5, 40; [2Mac.] 8,

32; 9, 3; 10, 24; 10, 32; 10, 37; Timothéu [2Mac.] 12, 2; 12, 19; Timótheu [2Mac.] 8, 30; 12, 18; 12, 21; 12, 24; Tir [1Mac.] 5, 15; [2Mac.] 4, 32; 4, 44; [Idt.] 3, 1;

[Iez.] 29, 18; 29, 20; [Mih.] 7, 12; Tíros [2Mac.] 4, 18; [3Reg.] 7, 13; 7, 13; 9, 12;

[Ios.] 19, 35; [Is.] 23, 15; [Ps.] 86, 4; Tirothá [Jud.] 3, 26; Tíru [2Reg.] 24, 7; [Is.] 23, 5; Tirul [Iez.] 27, 32; Tírul [Am.] 3, 11; [Ier.] 47, 4; [Is.] 23, 15; [Ps.]

82, 6; [Zah.] 9, 2; 9, 3; Tírule [Ioil] 3, 4; Tirului [Iez.] 28, 2; Tírului [1Mac.] 11, 59; [1Paral.] 14, 1; [2Paral.] 2,

3; 2, 11; [2Reg.] 5, 11; [3Reg.] 5, 1; 9, 11; [Am.] 1, 10; [Ier.] 25, 22; 27, 2; [Iez.] 28, 12; 29, 18; [Is.] 23, 8; 23, 17; [Ps.] 44, 14;

Tit Mániu [2Mac.] 11, 34; Titá [3Ezd.] 5, 52; Tofeth [4Reg.] 23, 10; [Ier.] 19, 11;

Page 84: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 84

Tofolon [Deut.] 1, 1; Tohos [Fac.] 22, 24; Tolman [3Ezd.] 5, 52; Tolvánis [3Ezd.] 9, 25; Tov [Jud.] 11, 3; 11, 5; Tovadonía [2Paral.] 17, 8; Tovia [Tov.] 4, 2; Tovía [2Paral.] 17, 8; [Neem.] 2, 10; 2, 19; 4, 3;

4, 7; 6, 1; 6, 13; 6, 17; 7, 62; [Tov.] 1, 9; 1, 17; 2, 1; 3, 17; 5, 1; 5, 6; 5, 18; 6, 20; 7, 6; 7, 10; 7, 11; 7, 13; 8, 1; 8, 3; 8, 4; 9, 1; 9, 4; 10, 5; 10, 6; 10, 8; 10, 11; 10, 12; 11, 5; 11, 9; 12, 1; 14, 17;

Tovíei [Neem.] 6, 19; 13, 4; 13, 8; [Tov.] 3, 17; 7, 15; 11, 14;

Tovit [Tov.] 1, 1; 1, 3; 3, 17; 3, 18; 4, 1; 5, 11; 5, 13; 5, 22; 5, 26; 7, 2; 7, 5; 7, 8; 10, 1; 10, 2; 10, 4; 11, 7; 11, 11; 11, 11; 11, 12; 12, 1; 13, 1; 14, 1;

Tovíu [Ezd.] 2, 60; Trífon [1Mac.] 11, 39; 11, 54; 11, 56; 12, 39; 12,

42; 12, 49; 13, 1; 13, 12; 13, 14; 13, 20; 13, 22; 13, 24; 13, 31; 14, 1; 15, 10; 15, 25; 15, 37; 15, 39;

Uadía [1Paral.] 3, 23; Uafrí [Ier.] 44, 30; Ualevardah [Ier.] 52, 25; Uanía [Ezd.] 10, 36; Ucam [Fac.] 36, 27; Uevarivarhavóth [1Reg.] 4, 21; Ufir [1Paral.] 1, 23; Uil [Ezd.] 10, 34; Úla [Iez.] 23, 4; Ulam [1Paral.] 8, 39; 8, 40; Ulamaus [Fac.] 28, 19; Umasfaé [1Paral.] 2, 52; Unam [1Paral.] 2, 26; 2, 28; Unezví [2Reg.] 17, 27; Unní [Neem.] 12, 9; Ur [1Paral.] 2, 19; 2, 20; [Ios.] 13, 21; [Num.] 31,

8; 32, 39; Urí [1Paral.] 2, 20; 2, 20; 11, 32; [2Reg.] 23, 30; Uría [2Reg.] 11, 6; 11, 7; 11, 8; 11, 9; 11, 10; 11,

10; 11, 11; 11, 12; 11, 12; 11, 15; 11, 16; 11, 24; 12, 9; 23, 39; [3Ezd.] 9, 43; [4Reg.] 16, 10; 16, 11; 16, 16; [Ier.] 26, 20; 26, 21; [Is.] 8, 2; 21, 8; [Neem.] 8, 6;

Urias [1Paral.] 7, 7; Urías [1Paral.] 11, 41; 26, 31; Uriei [2Reg.] 11, 8; Uríei [2Paral.] 1, 5; [2Reg.] 11, 14; 11, 26; 12, 15;

[4Reg.] 16, 11; 16, 15; [Neem.] 3, 4; 3, 21; Uríia [2Reg.] 11, 6; 11, 17; 11, 21; Uriil [1Paral.] 15, 5; 15, 11; [2Paral.] 13, 2; Us [1Paral.] 1, 42; Uta [3Ezd.] 5, 53; [Neem.] 7, 49;

Uthê [Ezd.] 8, 14; Uthí [1Paral.] 9, 4; Uval [1Paral.] 1, 40; [Dan.] 8, 2; 8, 6; Uvías [1Paral.] 27, 30; Uz [1Paral.] 1, 17; Uzal [1Paral.] 1, 21; Uzê [Neem.] 3, 25; Vaal [1Paral.] 4, 33; [3Reg.] 18, 21; 18, 26; [Ier.]

23, 13; 23, 27; [Ios.] 15, 9; 15, 10; [Jud.] 6, 31; 8, 33; Váal [3Reg.] 19, 18; Vaal Ermon [1Paral.] 5, 23; Vaal Farasin [1Paral.] 14, 11; Vaal Musca [4Reg.] 1, 2; 1, 3; 1, 6; 1, 16; Vaal Thamar [Jud.] 20, 33; Vaal Veríth [Jud.] 9, 4; Vaalá [Ios.] 15, 11; 15, 29; Vaalgadá [1Paral.] 14, 7; Vaalía [1Paral.] 12, 5; Vaalim [2Paral.] 24, 7; [3Reg.] 18, 18; [Jud.] 8, 33;

10, 6; 10, 10; [Os.] 2, 16; Vaaloth [3Reg.] 4, 16; [Ios.] 19, 44; Vaalóth [3Reg.] 9, 19; Vaan [Ios.] 18, 17; Vaana [Neem.] 10, 27; Vaaná [1Paral.] 2, 25; 9, 43; [2Reg.] 4, 2; 4, 5; 4,

6; [3Ezd.] 5, 8; [3Reg.] 4, 16; [Ezd.] 2, 2; [Neem.] 3, 4; 7, 7;

Vaanéas [3Ezd.] 9, 26; Vaanía [Ezd.] 8, 32; Vaará [1Paral.] 8, 8; Vaasá [2Paral.] 16, 1; 16, 3; 16, 5; 16, 6; [3Reg.]

15, 16; 15, 19; 15, 21; 15, 22; 15, 27; 15, 28; 15, 33; 16, 1; 16, 6; 16, 7; [Ier.] 41, 9;

Vaasan [Deut.] 3, 1; [Neem.] 7, 7; Vaásan [Deut.] 3, 1; Vacalath [1Reg.] 10, 2; Vachúros [3Ezd.] 9, 24; Vacvacar [1Paral.] 9, 15; Vacvuc [Ezd.] 2, 51; [Neem.] 7, 54; Vacvucchía [Neem.] 11, 17; Vacvuchía [Neem.] 12, 9; 12, 25; Vadad [1Paral.] 1, 46; [Iov] 42, 16; Vaddêa [Ezd.] 10, 35; Vaddecar [4Reg.] 9, 25; Váel [1Paral.] 8, 30; 9, 36; Vaghí [Neem.] 10, 16; Vagóa [Idt.] 12, 12; Vagóas [Idt.] 13, 2; 14, 14; Vagoí [3Ezd.] 5, 21; Vagóu [Idt.] 12, 14; Vagué [Ezd.] 2, 14; Vagúe [Ezd.] 2, 2; Vaguthí [3Ezd.] 8, 45;

Page 85: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 85

Vahim [Mih.] 1, 10; Vailian [Num.] 32, 3; Vaíx [Fac.] 22, 21; Vakhid [1Mac.] 7, 8; 7, 12; 7, 19; 7, 20; 9, 1; 9,

12; 9, 25; 9, 26; 9, 32; 9, 34; 9, 43; 9, 47; 9, 49; 9, 57; 9, 58; 9, 63; 9, 68; 10, 12; [2Mac.] 8, 30;

Vakhídu [1Mac.] 9, 14; 9, 29; Valá [1Paral.] 1, 43; 8, 1; 8, 9; 16, 39; [Fac.] 14,

2; 29, 28; 30, 4; 30, 4; 30, 6; 35, 22; 46, 22; 46, 22; 46, 26; [Num.] 34, 11;

Valaá [1Paral.] 4, 29; Valaac [Num.] 23, 25; Valaam [1Paral.] 1, 42; 7, 10; 7, 10; 7, 17;

[Deut.] 23, 4; 23, 5; [Ios.] 13, 22; 24, 9; [Num.] 13, 2; 22, 5; 22, 7; 22, 9; 22, 9; 22, 10; 22, 13; 22, 14; 22, 16; 22, 18; 22, 20; 22, 21; 22, 27; 22, 27; 22, 28; 22, 29; 22, 30; 22, 34; 22, 35; 22, 35; 22, 37; 22, 38; 22, 39; 22, 41; 23, 1; 23, 2; 23, 3; 23, 3; 23, 11; 23, 12; 23, 14; 23, 16; 23, 25; 23, 26; 23, 27; 23, 28; 23, 29; 23, 30; 24, 1; 24, 2; 24, 3; 24, 10; 24, 10; 24, 12; 24, 15; 24, 25; 31, 8;

Valaath [2Paral.] 8, 6; Valac [1Paral.] 1, 44; [Fac.] 14, 2; 14, 8; 36, 32;

36, 33; [Ios.] 24, 9; [Iov] 42, 16; 42, 16; [Jud.] 1, 27; 11, 25; [Mih.] 6, 5; [Num.] 22, 2; 22, 4; 22, 10; 22, 13; 22, 14; 22, 15; 22, 16; 22, 18; 22, 18; 22, 35; 22, 36; 22, 37; 22, 38; 22, 39; 22, 40; 22, 41; 23, 2; 23, 3; 23, 3; 23, 5; 23, 7; 23, 11; 23, 12; 23, 13; 23, 14; 23, 16; 23, 18; 23, 27; 23, 28; 23, 29; 23, 30; 24, 10; 24, 10; 24, 12; 24, 13; 24, 25;

Valam [Fac.] 36, 27; Valamó [Idt.] 8, 3; Valas [Fac.] 35, 25; 37, 1; Valásam [3Ezd.] 9, 43; Valassan [Ezd.] 2, 2; Valdad [Iov] 2, 11; 8, 1; 18, 1; 25, 1; 42, 9; 42,

16; Valé [1Paral.] 5, 8; Valenon [1Paral.] 1, 49; 1, 50; Valéth Viramoth [Ios.] 19, 8; Valgad [Ios.] 11, 17; 12, 7; Valim [1Reg.] 7, 4; Vallá [Fac.] 30, 3; Vallaenon [Fac.] 36, 38; 36, 39; Vallanan [1Paral.] 27, 28; Valnuos [3Ezd.] 9, 31; Valoth [Ios.] 15, 24; Valtásar [Dan.] 1, 7; 2, 26; 4, 5; 4, 6; 4, 15; 4,

16; 4, 16; 4, 17; 5, 1; 5, 2; 5, 9; 5, 13; 5, 24; 5, 31; 5, 32; 10, 1;

Vamá [1Paral.] 21, 28; [1Reg.] 9, 13; 9, 14; 9, 19; 9, 25; 10, 5; 11, 8;

Vamail [1Paral.] 1, 53;

Vammá [1Reg.] 9, 12; Vamoth [Num.] 21, 19; 21, 20; Vamoth Vaal [Ios.] 13, 17; Van [3Ezd.] 5, 50; 5, 59; Vaná [3Reg.] 4, 12; Vanacan [Num.] 33, 31; 33, 32; Vanaías [1Paral.] 15, 18; 16, 5; 16, 6; Vanaim [Neem.] 3, 17; Vanáth [Ios.] 19, 26; Vanéa [1Paral.] 15, 24; [2Paral.] 35, 9; [2Reg.] 23,

29; [3Reg.] 1, 10; 1, 26; 1, 32; 1, 44; 2, 29; 2, 30; [Neem.] 8, 9;

Vanêa [3Ezd.] 9, 33; [Ezd.] 10, 25; 10, 30; 10, 35; 10, 43;

Vaneas [1Paral.] 18, 17; 27, 6; Vanéas [1Paral.] 4, 36; 5, 4; 9, 32; 11, 22; 11, 23;

11, 24; 11, 31; 15, 20; 27, 14; [2Paral.] 31, 13; [2Reg.] 8, 18; 20, 23; 23, 20; 23, 22; [3Ezd.] 9, 36; [3Reg.] 1, 9; 1, 36; 1, 38; 2, 30; 2, 34; 2, 35; 4, 4;

Vanêas [1Paral.] 27, 5; Vaneí [Ezd.] 10, 34; Vani [Neem.] 11, 22; 11, 22; Vaní [1Paral.] 9, 4; [3Ezd.] 5, 17; [Ezd.] 10, 29;

[Neem.] 3, 24; 9, 5; 10, 15; Vanid [3Ezd.] 8, 41; Vanivarac [Ios.] 19, 45; Vannus [3Ezd.] 9, 34; Vanuí [Ezd.] 2, 10; 10, 30; 10, 38; [Neem.] 7, 15;

12, 8; Vanunê [Neem.] 10, 13; Varac [1Reg.] 12, 11; [Jud.] 4, 6; 4, 8; 4, 9; 4, 10;

4, 12; 4, 14; 4, 14; 4, 16; 4, 22; 5, 1; 5, 12; 5, 12; 5, 15; 5, 15;

Varah [Fac.] 16, 14; Varahía [1Paral.] 3, 20; 6, 39; 9, 16; 12, 3; 15,

23; [2Paral.] 28, 12; Varahiei [Neem.] 6, 18; Varahíei [1Paral.] 15, 17; [Is.] 8, 2; [Neem.] 3, 4;

3, 30; Varameth [3Reg.] 11, 23; Varath [1Paral.] 1, 50; Varazí [Est.] 2, 10; Varcos [Ezd.] 2, 53; Varcuv [Neem.] 7, 56; Vareá [1Paral.] 8, 21; Varéa [Est.] 10, 8; Variá [1Paral.] 7, 30; 8, 13; Varía [Fac.] 46, 17; Variam [Fac.] 46, 17; Varié [1Paral.] 7, 23; Varíei [1Paral.] 7, 31; 8, 16; Varodis [3Ezd.] 5, 57; Varsá [Fac.] 14, 2;

Page 86: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 86

Varuh [Ier.] 32, 16; 36, 4; 36, 8; 36, 10; 36, 13; 36, 14; 36, 14; 36, 15; 36, 17; 36, 18; 36, 26; 36, 27; 36, 32; 43, 3; 43, 6; 45, 1; 45, 2; [Neem.] 3, 20; 10, 6; 10, 7; 11, 5; [Var.] 1, 1; 1, 2;

Varuseórim [1Paral.] 4, 31; Vasá [3Ezd.] 5, 28; Vasaan [Deut.] 3, 3; Vasaí [2Reg.] 23, 32; Vasaloth [3Ezd.] 5, 54; [Ezd.] 2, 52; [Neem.] 7,

55; Vasamáth [Fac.] 36, 13; 36, 17; Vasan [1Paral.] 5, 11; 5, 12; 5, 16; 5, 23; 6, 62;

6, 71; [3Reg.] 4, 13; [4Reg.] 10, 33; [Am.] 4, 1; [Deut.] 3, 4; 3, 10; 3, 11; 3, 13; 3, 14; 4, 43; 4, 47; 33, 22; [Ier.] 22, 20; [Ios.] 9, 10; 12, 4; 12, 5; 13, 30; 13, 30; 21, 6; 22, 7; [Is.] 2, 13; [Neem.] 9, 22; [Num.] 21, 33; 21, 33; 32, 33; [Ps.] 67, 24;

Vasaníta [Ios.] 13, 11; Vasanítida [Iez.] 27, 6; [Ios.] 13, 12; 13, 30; 13,

31; 17, 1; 20, 8; 21, 27; [Mih.] 7, 14; [Naum] 1, 4; Vasánul [Deut.] 3, 10; 3, 13; Vasánului [Deut.] 1, 4; 29, 7; [Ps.] 135, 20; Vasar [1Paral.] 7, 37; Vascamá [1Mac.] 13, 23; Vascath [Ios.] 15, 39; Vaseí [Neem.] 7, 23; Vasemath [Fac.] 36, 4; 36, 10; Vasemcáth [Fac.] 26, 34; Vasilída [1Mac.] 15, 23; Vasimath [Fac.] 36, 3; Vasizá [Neem.] 11, 24; Vasodíei [Neem.] 3, 6; Vassú [Ezd.] 2, 17; Vasthê [3Ezd.] 5, 54; Vasuroth [4Reg.] 22, 1; Vathason [2Reg.] 24, 6; Vathirim [2Reg.] 16, 5; Vaththanía [4Reg.] 24, 17; Vathuil [1Paral.] 4, 30; [Fac.] 22, 23; 22, 23; 24,

50; Vathul [Ios.] 19, 4; Vatni [Ios.] 19, 25; Vaurim [2Reg.] 3, 16; 17, 18; 19, 16; [3Reg.] 2, 8; Vavasail [1Paral.] 11, 22; Vaví [3Ezd.] 8, 42; [Ezd.] 8, 11; 10, 28; Vaviá [Ezd.] 2, 11; Vaviloáne [Ier.] 50, 24; Vavilon [1Mac.] 6, 4; [1Paral.] 6, 15; 9, 1; [2Ezd.]

1, 17; [2Mac.] 8, 20; [2Paral.] 32, 31; 33, 11; 36, 6; 36, 7; 36, 7; 36, 10; 36, 18; 36, 20; [3Ezd.] 1, 41; 1, 42; 1, 46; 1, 56; 1, 57; 2, 15; 4, 57; 4, 61; 6, 16; 6, 18; 6, 23; 6, 26; 8, 3; 8, 6; 8, 31; [3Mac.] 6, 6; [4Reg.] 17, 24; 20, 14; 20, 17; 24, 15; 24, 15; 24, 16;

24, 27; 24, 33; 24, 48; [Bel] 1, 41; 1, 43; [Dan.] 4, 26; [Ep. Ier.] 1, 1; 1, 2; 1, 3; 1, 4; [Ezd.] 1, 11; 2, 1; 5, 12; 6, 1; 6, 5; 7, 5; 7, 7; 8, 1; [Ier.] 20, 5; 20, 6; 24, 1; 27, 14; 27, 16; 28, 6; 29, 1; 29, 3; 29, 15; 29, 17; 29, 23; 32, 5; 34, 3; 40, 1; 40, 4; 40, 7; 43, 3; 50, 1; 50, 9; 50, 13; 50, 16; 50, 29; 50, 45; 51, 1; 51, 2; 51, 2; 51, 7; 51, 8; 51, 11; 51, 29; 51, 35; 51, 42; 51, 44; 51, 49; 51, 54; 51, 55; 51, 56; 52, 9; 52, 14; 52, 26; [Iez.] 12, 13; 17, 12; 17, 20; [Is.] 11, 11; 39, 3; 39, 6; 43, 14; 48, 20; [Mih.] 4, 8; 4, 10; [Sus.] 1, 1; 1, 6; [Var.] 1, 1; 1, 5; [Zah.] 6, 10;

Vavilón [Var.] 1, 2; Vávilon [3Ezd.] 5, 7; [Is.] 48, 14; Vavilonía [3Ezd.] 4, 53; Vaviloníei [3Ezd.] 6, 15; 8, 15; Vaviloníia [Is.] 14, 23; Vavilónul [3Ezd.] 4, 44; [Bel] 1, 42; [Dan.] 4, 27;

[Fac.] 10, 10; [Ier.] 29, 10; 50, 2; 50, 23; 50, 34; 50, 35; 51, 9; 51, 12; 51, 37; 51, 41; 51, 48; 51, 50; 51, 59; [Is.] 13, 19; 21, 9; [Ps.] 86, 3;

Vavilonului [Dan.] 2, 12; [Ier.] 50, 18; 51, 31; Vavilónului [2Paral.] 36, 5; 36, 6; [3Ezd.] 1, 41;

5, 7; 6, 17; [4Reg.] 17, 30; 20, 12; 20, 18; 24, 1; 24, 7; 24, 10; 24, 11; 24, 12; 24, 12; 24, 16; 24, 17; 24, 20; 24, 21; 24, 26; 24, 28; 24, 28; 24, 31; 24, 40; 24, 41; 24, 42; 24, 43; 24, 44; 24, 47; [Dan.] 1, 1; 2, 14; 2, 24; 2, 24; 2, 48; 2, 48; 2, 49; 3, 1; 3, 12; 3, 31; 4, 3; 5, 7; [Est.] 1, 1; 3, 6; [Ezd.] 2, 1; 5, 12; 5, 13; 5, 17; 7, 15; [Ier.] 20, 4; 21, 2; 21, 10; 24, 1; 25, 1; 27, 5; 27, 6; 27, 7; 27, 9; 27, 11; 27, 16; 28, 2; 28, 4; 28, 11; 28, 14; 29, 3; 29, 16; 29, 17; 32, 1; 32, 2; 32, 3; 32, 4; 32, 28; 32, 36; 34, 1; 34, 2; 34, 7; 34, 21; 36, 29; 37, 1; 37, 16; 37, 18; 38, 3; 38, 17; 38, 22; 38, 23; 39, 1; 39, 3; 39, 3; 40, 5; 40, 7; 40, 9; 40, 11; 41, 2; 41, 18; 42, 11; 43, 10; 44, 30; 46, 2; 46, 13; 49, 27; 49, 29; 50, 8; 50, 14; 50, 17; 50, 28; 50, 42; 50, 43; 50, 46; 51, 6; 51, 12; 51, 24; 51, 29; 51, 30; 51, 33; 51, 34; 51, 44; 51, 51; 51, 53; 51, 55; 52, 2; 52, 7; 52, 8; 52, 9; 52, 10; 52, 23; 52, 24; 52, 25; 52, 27; [Iez.] 17, 12; 17, 16; 19, 9; 21, 19; 21, 21; 23, 15; 23, 17; 23, 23; 24, 2; 26, 7; 29, 18; 29, 19; 30, 10; 30, 24; 30, 25; 30, 25; 32, 11; 32, 12; [Is.] 10, 9; 13, 1; 14, 4; 39, 1; 47, 1; [Neem.] 7, 6; 13, 6; [Iez.] [Ps.] 136, 1; 136, 11; [Var.] 1, 5; 1, 7; 1, 8; 2, 16; 2, 17; 2, 18; [Zah.] 2, 7; 5, 10;

Vazan [Est.] 2, 10; Vazath [1Paral.] 11, 41; Vean [1Mac.] 5, 4; Vecrá [1Paral.] 5, 6; Vectileth [Idt.] 2, 15; Veelamon [Cînt.] 8, 11; Veelfegor [Os.] 9, 12; Veelma [Neem.] 7, 7;

Page 87: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 87

Veelmaon [1Paral.] 5, 8; Veelmeon [Num.] 32, 38; Veelsáru [3Ezd.] 5, 8; Véelsepfon [Ieş.] 14, 2; 14, 9; [Num.] 33, 7; Veeltethmo [3Ezd.] 2, 25; Veeltethmos [3Ezd.] 2, 16; Veemer-Laí [3Reg.] 4, 12; Veerá [1Paral.] 7, 37; Veesthrá [Ios.] 21, 27; Velasor [2Reg.] 13, 23; Velfegor [Ps.] 105, 28; Velgá [Neem.] 12, 5; Velisá [Ier.] 40, 13; Velmen [Idt.] 4, 4; Velmon [Ios.] 13, 17; Velvem [Idt.] 7, 3; Vemoth [1Reg.] 14, 23; Veneí [Neem.] 3, 18; Venenom [2Paral.] 33, 6; Veniamin [1Paral.] 2, 2; 27, 21; [1Reg.] 9, 16; 9,

21; 9, 21; 10, 2; 13, 15; 6, 65; 8, 1; 8, 40; 9, 3; 6, 60; 12, 2; 21, 6; 24, 9; 27, 21; [1Reg.] 7, 10; 11, 31; 12, 29; 27, 12; 9, 7; [2Paral.] 11, 2; 11, 9; 11, 11; 11, 21; 14, 8; 15, 2; 15, 2; 15, 8; 15, 9; 17, 17; 31, 1; 31, 15; 34, 9; 34, 32; [2Reg.] 2, 9; 2, 15; 3, 19; 3, 19; 4, 2; 21, 14; [3Ezd.] 5, 86; 9, 5; [3Reg.] 4, 18; 12, 23; 12, 24; 12, 24; 12, 24; 15, 22; [Avd.] 1, 19; [Deut.] 27, 12; [Est.] 3, 5; [Ezd.] 1, 5; 4, 1; 10, 9; 10, 32; [Fac.] 35, 18; 35, 24; 42, 4; 42, 36; 43, 14; 43, 15; 43, 16; 45, 14; 46, 19; 49, 27; [Ier.] 17, 26; 19, 17; 32, 44; 37, 11; 37, 12; 38, 7; [Ieş.] 1, 3; [Ios.] 18, 21; 18, 28; 21, 9; 21, 17; [Iez.] 48, 22; 48, 23; 48, 24; 48, 32; [Ios.] 18, 11; 18, 20; [Jud.] 20, 30; 20, 35; 20, 39; [Jud.] 1, 21; 5, 14; 10, 9; 20, 20; 20, 23; 20, 35; 20, 40; 20, 41; 20, 43; 20, 44; 20, 46; 21, 6; 21, 14; 21, 15; 21, 16; 21, 20; 21, 21; [Neem.] 3, 23; 11, 4; 11, 7; 11, 31; 12, 33; 12, 40; [Num.] 7, 60; 10, 24; 34, 21; [Os.] 5, 8; [Ps.] 67, 29; 79, 2;

Veniiamin [Fac.] 43, 29; [Ier.] 6, 1; 33, 13; Vênor [3Reg.] 4, 8; Veor [Ios.] 15, 6; [Num.] 24, 3; Veréa [1Mac.] 9, 4; Vereí [Neem.] 7, 16; Veriá [1Paral.] 23, 11; Vería [1Paral.] 23, 10; Vériia [2Mac.] 13, 4; Verrí [1Paral.] 3, 22; Versaveé [Am.] 8, 14; Verzelê [Neem.] 7, 63; Verzeleu [3Ezd.] 5, 60; Verzeli [2Reg.] 17, 27; 19, 34; Verzelí [2Reg.] 19, 31; 19, 32; 19, 33; 19, 39; Vesatim [Num.] 33, 49;

Veseleil [1Paral.] 2, 20; [2Paral.] 1, 5; [Ieş.] 31, 2; 35, 28; 36, 1; 36, 2; 37, 1;

Veseliil [Ieş.] 38, 22; Veselil [Ezd.] 10, 30; Vesenanim [Ios.] 19, 33; Vetáni [Idt.] 1, 8; Vethacá [4Reg.] 10, 14; Vethacad [4Reg.] 10, 12; Vethain [Ios.] 18, 12; Vethalim [Neem.] 7, 26; Vethanan [3Reg.] 4, 9; Vethará [Ios.] 15, 6; Vetharan [Num.] 32, 36; Vetharlisá [4Reg.] 4, 42; Vethenah [Jud.] 1, 33; Vetheron [1Paral.] 7, 24; [1Reg.] 13, 5; Vethéron [Ios.] 16, 5; Vethfagor [Ios.] 13, 20; Vethfásis [Ios.] 19, 21; Vethgalgal [Neem.] 12, 29; Vethgan [4Reg.] 9, 27; Vethghedor [1Paral.] 2, 51; Veth-Iásimúth [Iez.] 25, 9; Vethil [1Mac.] 9, 50; [1Paral.] 7, 28; [1Reg.] 7, 16;

10, 3; 13, 2; [2Paral.] 13, 19; [3Reg.] 12, 29; 12, 32; 12, 32; 13, 1; 13, 4; 13, 10; 13, 11; 13, 11; 13, 32; [4Reg.] 2, 2; 2, 2; 2, 3; 2, 23; 10, 29; 17, 28; 23, 4; 23, 15; 23, 17; 23, 19; [Am.] 3, 14; 4, 4; 5, 5; 7, 10; 7, 13; [Cînt.] 2, 9; [Ezd.] 2, 28; [Fac.] 12, 8; 13, 3; 35, 1; 35, 3; 35, 6; 35, 7; 35, 8; 35, 15; 35, 16; [Ier.] 48, 13; [Ios.] 6, 26; 8, 9; 8, 17; 12, 9; 12, 16; 16, 1; 16, 2; 18, 13; 18, 22; [Jud.] 1, 22; 1, 23; 2, 1; 20, 18; 20, 26; 20, 31; 21, 2; 21, 19; [Neem.] 7, 32; 11, 31; [Zah.] 7, 2;

Vethílul [Am.] 5, 5; Vethil-Verith [Jud.] 9, 46; Vethlaem [Ezd.] 2, 21; Vethlomón [3Ezd.] 5, 31; Vethmahá [2Reg.] 20, 14; Vethmarhavood [1Paral.] 4, 31; Vethnah [Jud.] 1, 33; Vethor [1Reg.] 14, 48; Vethoró [Idt.] 4, 4; Vethoron [1Mac.] 3, 16; 3, 24; 7, 39; [1Paral.] 6,

68; [2Paral.] 25, 13; [1Reg.] 13, 18; [3Reg.] 9, 19; [Ios.] 10, 10; 10, 11; 16, 3; 18, 14;

Vethoron cea de Gios [Ios.] 18, 13; Vethorónul cel de Jos [2Paral.] 8, 5; Vethorónul cel de Sus [2Paral.] 8, 5; Vethraam [2Reg.] 10, 6; Vethsam [1Reg.] 31, 10; 31, 12; Vethsamis [1Reg.] 6, 12; 6, 12; 6, 13; 6, 14; 6,

15; 6, 19; 6, 20; [2Paral.] 25, 21; 25, 23; 28, 18; [4Reg.] 14, 11; 14, 13; [Ios.] 19, 22; 21, 16; [Jud.] 1, 33;

Page 88: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 88

Vethsámis [1Paral.] 6, 59; Vethsamos [3Ezd.] 5, 34; Vethsan [1Mac.] 5, 52; 12, 40; 12, 41; [2Reg.] 21,

12; [Ios.] 17, 11; 17, 16; 21, 25; [Jud.] 1, 27; Véthsan [1Paral.] 7, 29; Vethsavran [2Paral.] 11, 6; Vethsur [1Paral.] 6, 59; [1Reg.] 30, 27; [2Mac.] 11,

5; [Neem.] 3, 16; Vethsurá [2Mac.] 13, 22; Vethsúra [1Mac.] 4, 29; 6, 7; 6, 26; 6, 49; 6, 50;

9, 52; 10, 14; 11, 65; Vethsúrei [1Mac.] 6, 31; Vethsúron [1Mac.] 14, 7; Veththará [Jud.] 7, 24; Veththiá [1Paral.] 4, 18; Veththirá [Jud.] 7, 24; Veththoron [1Mac.] 9, 50; Vethúran [1Mac.] 4, 61; Vethvasí [1Mac.] 9, 62; Veth-Zaharía [1Mac.] 6, 32; 6, 33; Vetomathem [Idt.] 15, 3; Vetomestham [Idt.] 4, 5; Vetuluá [Idt.] 4, 5; 6, 12; 6, 13; 6, 16; 7, 3; 7, 6;

7, 10; 7, 19; 8, 3; 8, 11; 10, 6; 11, 9; 12, 7; 13, 12; 15, 2; 15, 7; 16, 19; 16, 21;

Vetulúa [Idt.] 7, 3; Vezec [Jud.] 1, 4; Viáta [3Ezd.] 9, 49; Victileth [Idt.] 2, 15; Vil [Bel] 1, 3; 1, 7; 1, 10; 1, 10; 1, 15; 1, 22; 1,

26; 1, 34; Vil [Is.] 46, 1; Vilá [Num.] 34, 11; Vílemos [3Ezd.] 2, 16; Vilós [Ier.] 50, 2; Vílos [Ep. Ier.] 1, 36; Víra [Jud.] 9, 21; Virot [Ios.] 9, 17; Viroth [3Ezd.] 5, 36; [Deut.] 10, 6; [Ios.] 18, 25;

[Neem.] 7, 29; Viróth [2Reg.] 4, 2; [Ezd.] 2, 25; Virothá [Iez.] 47, 17; Virothoam [Ier.] 41, 17; Virsavee [Ios.] 15, 28; Virsaveé [1Paral.] 4, 28; 21, 2; [1Reg.] 30, 30;

[2Paral.] 30, 5; [2Reg.] 3, 10; 6, 19; 11, 3; 12, 24; 17, 11; 24, 2; 24, 7; 24, 15; [3Reg.] 1, 11; 1, 15; 1, 16; 1, 28; 1, 31; 2, 13; 2, 18; 2, 19; 4, 26; 19, 3; [4Reg.] 12, 1; 23, 8; [Ios.] 19, 2; [Jud.] 20, 1; [Neem.] 11, 30;

Virsavée [1Paral.] 3, 5; [1Reg.] 3, 20; 8, 2; [2Paral.] 19, 4; 24, 1; [Neem.] 11, 27; [Ps.] 50, 0;

Visalamim [3Reg.] 4, 9; Visí [Neem.] 7, 53;

Visiarif [Neem.] 10, 18; Vith [Neem.] 7, 28; Vithacran [Neem.] 3, 14; Vithaemec [Ios.] 19, 27; Vithaglá [Ios.] 15, 6; 18, 21; Vithagon [Ios.] 15, 41; Vitháharma [Ier.] 6, 1; Vithain [Ios.] 7, 2; Vithanáth [Ios.] 19, 38; Vithanathení [Neem.] 3, 31; Vithanoth [Ios.] 15, 59; Vitharam [Ios.] 13, 27; Vitharavá [Ios.] 15, 61; Vitharía [Neem.] 3, 24; Vithaséta [Jud.] 7, 22; Vithavaravá [Ios.] 18, 22; Vithdagon [1Mac.] 10, 83; [Ios.] 19, 27; Vithê [Idt.] 15, 3; Vithelías [Neem.] 3, 20; Vitheliasú [Neem.] 3, 21; Vithelisuv [Neem.] 3, 21; Vithfalet [Neem.] 11, 26; Vithfeleth [Ios.] 15, 27; Vithir [Ios.] 15, 60; Vithlagá [Ios.] 18, 19; Vithlêem [1Paral.] 2, 51; 2, 54; 4, 4; 11, 16; 11,

17; 11, 18; 11, 26; [1Reg.] 16, 1; 16, 4; 17, 12; 17, 13; 20, 6; 20, 28; [2Reg.] 2, 32; 23, 14; 23, 15; 23, 15; 23, 16; 23, 24; [Fac.] 35, 19; 48, 7; [Ier.] 41, 17; [Ios.] 15, 60; 19, 15; [Jud.] 12, 8; 12, 10; 17, 8; 17, 9; 19, 1; 19, 2; 19, 18; 19, 18; [Rut] 1, 1; 1, 2; 1, 19; 1, 19; 1, 22; 2, 4; 4, 11; [Mih.] 5, 2;

Vithlêemul [2Paral.] 11, 5; [Jud.] 17, 7; Vithmar [Ios.] 19, 5; Vithnamrá [Ios.] 13, 27; Vithsamis [1Reg.] 6, 9; [3Reg.] 4, 9; Vithsan [3Reg.] 4, 12; Vithsimoth [Ios.] 12, 3; Vithsimúth [Ios.] 13, 20; Vithsúr [Ios.] 15, 58; Vithsúra [1Mac.] 14, 33; Víththagavarim [Neem.] 3, 16; Viththapfuth [Ios.] 15, 53; Vitolío [3Ezd.] 5, 41; Vittaravá [Ios.] 18, 18; Vivaí [3Ezd.] 9, 29; [Neem.] 10, 15; Vivé [2Ezd.] 1, 93; Vivê [3Ezd.] 5, 18; Vivlaváth [Ios.] 19, 6; Vizeth [1Mac.] 7, 19; Vlaé [1Paral.] 7, 6; 7, 7; Voalimáth [2Reg.] 5, 16; Vocchí [Ezd.] 7, 3;

Page 89: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 89

Voccor [Num.] 34, 22; Voemeth [Jud.] 3, 3; Voguía [Neem.] 7, 7; Vohchías [1Paral.] 25, 4; Vokhé [1Paral.] 6, 5; 6, 5; Vokhí [1Paral.] 6, 51; 25, 13; Vonni [1Paral.] 24, 26; Vooz [1Paral.] 2, 11; 2, 12; [Rut] 1, 2; 2, 3; 2, 4;

2, 5; 2, 8; 2, 11; 2, 14; 2, 14; 2, 15; 2, 19; 3, 2; 3, 7; 3, 10; 3, 14; 4, 1; 4, 1; 4, 1; 4, 2; 4, 3; 4, 5; 4, 9; 4, 13; 4, 21; 4, 21;

Voraí [1Paral.] 11, 30; Vorin [1Paral.] 7, 36; Vosolam [1Paral.] 9, 7; Vosor [1Mac.] 5, 36; [1Paral.] 6, 78; [Ier.] 48, 24;

[Ios.] 20, 8; 21, 36; [Is.] 34, 6; 63, 1; Vosóra [Fac.] 36, 33; [Iov] 42, 16; Vosórul [Deut.] 4, 43; Vossíras [1Paral.] 1, 44; Vossor [1Mac.] 5, 26; [1Reg.] 30, 10; Vossora [1Mac.] 5, 26; Vossóra [1Mac.] 5, 28; Votanim [Ios.] 13, 26; Vudía [Ezd.] 10, 34; Vugathan [Est.] 8, 9; Vuhathan [Neem.] 14, 45; Vuná [Neem.] 7, 62; Vuni [Neem.] 11, 15; Vuthan [Num.] 33, 6; 33, 7; Vuvastei [Iez.] 30, 17; Zaam [2Paral.] 11, 18; Zacarias [1Paral.] 9, 21; Zachú [Neem.] 3, 2; 7, 14; Zachur [1Paral.] 4, 26; 24, 27; 25, 1; 25, 10;

[Neem.] 12, 34; Zafoi [Fac.] 36, 43; Zahai [Ezd.] 2, 9; Zahalá [1Paral.] 26, 4; Zaharía [1Paral.] 5, 7; 15, 18; 24, 25; 26, 2;

[2Ezd.] 1, 3; [2Paral.] 17, 7; 21, 2; 26, 20; 29, 13; 34, 12; 35, 8; [3Ezd.] 1, 8; 5, 8; 6, 1; 7, 3; 8, 34; 8, 42; [Ezd.] 5, 1; 8, 3; 8, 11; 10, 26; [Is.] 8, 2; [Ier.] 42, 1; [Neem.] 8, 6; 11, 12; 12, 16; 12, 34; 12, 40; [Ps.] 145, 0; 147, 0; [Zah.] 1, 1; 1, 7; 7, 1;

Zaharían [3Ezd.] 8, 47; Zaharías [1Paral.] 15, 20; 15, 24; 26, 11; [3Ezd.]

9, 27; Zaharíei [2Paral.] 23, 1; 26, 5; 26, 14; 29, 1;

[4Reg.] 18, 2; [Neem.] 11, 4; 11, 5; [Ps.] 138, 0; 148, 0;

Zaharíia [2Ezd.] 1, 9; [4Reg.] 14, 29; [Zah.] 7, 8; Zahur [Neem.] 13, 13; Zakheu [2Mac.] 10, 19;

Zamoth [1Paral.] 12, 3; Zamóth [3Ezd.] 9, 28; Zamvis [3Ezd.] 9, 35; Zamvran [Fac.] 46, 13; Zamvrí [1Paral.] 2, 6; 8, 36; 8, 36; 9, 42; 9, 42;

[3Reg.] 16, 9; 16, 10; 16, 12; 16, 15; 16, 16; 16, 18; [4Reg.] 9, 31; [Ios.] 7, 1; [Num.] 25, 14;

Zanan [1Paral.] 1, 42; Zanó [1Paral.] 4, 18; [Ios.] 15, 34; [Neem.] 3, 13; Zanoá [Neem.] 11, 30; Zaor [2Reg.] 23, 31; Zará [1Paral.] 2, 4; 6, 21; [Fac.] 36, 33; 46, 12; Zára [Fac.] 38, 30; [Neem.] 11, 24; [Num.] 26, 19; Zaráchi [3Ezd.] 1, 39; Zaraé [2Paral.] 14, 9; Zaré [1Paral.] 1, 37; 4, 24; [Iov] 42, 16; Zareas [3Ezd.] 8, 39; Zared [Num.] 21, 12; Zareth [Deut.] 2, 13; Zaréth [Deut.] 2, 14; Zatharvuzanê [Ezd.] 6, 6; Zathoii [Ezd.] 8, 5; Zathóis [3Ezd.] 8, 36; Zatholthá [Est.] 2, 10; Zaththuá [Ezd.] 2, 8; Zaththúa [Ezd.] 10, 27; Zaththuía [Neem.] 10, 14; Zathuí [3Ezd.] 5, 15; Zaur [1Paral.] 8, 31; Zavad [1Paral.] 2, 36; 2, 37; 7, 21; 27, 6; [Ezd.]

10, 27; 10, 33; 10, 43; Zavadéas [3Ezd.] 9, 36; Zavadía [1Paral.] 8, 15; 12, 7; 26, 2; 27, 7; Zavadías [1Paral.] 8, 17; Zavaoth [Neem.] 7, 47; Zavdeu [3Ezd.] 9, 21; Zavdí [1Paral.] 27, 27; [Neem.] 11, 17; Zavdia [Ezd.] 10, 20; Zavdía [2Paral.] 17, 8; 19, 11; [Ezd.] 8, 8; Zavdiil [1Mac.] 11, 17; Zaved [2Paral.] 24, 26; Zavú [Ezd.] 10, 28; Zavud [3Reg.] 4, 5; [Ezd.] 8, 14; Zavuh [Neem.] 3, 16; Zavulóane [Deut.] 33, 18; Zavulon [1Paral.] 2, 1; 6, 63; 6, 77; 12, 33; 12,

40; [2Paral.] 30, 10; 30, 11; 30, 18; [Fac.] 30, 20; 35, 23; 49, 13; [Ieş.] 1, 3; [Iez.] 48, 26; 48, 33; [Ios.] 19, 16; 19, 27; 19, 34; 21, 34; [Is.] 9, 1; [Jud.] 1, 30; 5, 14; 5, 18; 6, 35; 12, 12; [Num.] 1, 30; 7, 24; 10, 16; [Ps.] 67, 30;

Závulon [Deut.] 27, 13; Zavuthethan [Est.] 10, 9;

Page 90: Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la

I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 90

Zazá [1Paral.] 2, 33; Zefroná [Num.] 34, 9; Zegrí [Ieş.] 6, 21; Zehorá [2Paral.] 36, 5; Zehrí [1Paral.] 8, 23; 9, 15; 9, 37; 26, 25;

[2Paral.] 28, 7; [Neem.] 11, 9; 12, 17; Zehrías [1Paral.] 8, 27; Zelfa [Fac.] 29, 24; 30, 11; Zelfá [Fac.] 30, 8; 30, 9; Zelfas [Fac.] 35, 26; 37, 1; 46, 18; Zemeth [1Paral.] 26, 22; Zemvrá [1Paral.] 1, 31; Zevdí [1Paral.] 8, 19; Zeveé [Jud.] 8, 7; 8, 10; 8, 12; 8, 12; 8, 15; 8, 18;

8, 21; 8, 21; [Ps.] 82, 10; Zevenná [Ezd.] 10, 43; Zevil [Neem.] 10, 21; Zevoth [1Paral.] 23, 8; Zevul [Jud.] 9, 28; 9, 30; 9, 36; 9, 36; 9, 38; 9, 41; Zif [1Paral.] 4, 16; [1Reg.] 23, 14; 23, 15; 26, 2;

26, 2; [2Paral.] 11, 7; [Ios.] 15, 55;

Zifá [1Paral.] 4, 16; Zifaal [1Paral.] 11, 35; Zithan [1Paral.] 7, 10; Ziv [Jud.] 7, 25; 7, 25; 8, 3; [Ps.] 82, 10; Zizá [1Paral.] 23, 10; 23, 11; Zoeléth [3Reg.] 1, 8; Zogorá [Ier.] 48, 34; Zogóra [Ier.] 48, 4; [Fac.] 13, 10; Zohath [1Paral.] 4, 20; Zommin [Deut.] 2, 20; Zomvran [Fac.] 25, 2; Zoov [Num.] 21, 14; Zorovável [1Paral.] 3, 19; [2Ezd.] 1, 27; 1, 50; 1,

51; 1, 54; [3Ezd.] 4, 13; 5, 8; 5, 73; 5, 79; 5, 88; 5, 89; 6, 2; 6, 27; [Ag.] 1, 1; 1, 12; 2, 3; 2, 5; 2, 5; 2, 22; 2, 24; [Ezd.] 2, 2; 3, 2; 3, 8; 4, 2; 4, 3; 5, 2; [Neem.] 7, 7; 12, 1; 12, 46; [Sir.] 50, 13; [Zah.] 4, 6;

Zosára [Est.] 5, 10; 5, 14; [Neem.] 14, 30; Zosárăi [Est.] 6, 13; Zucam [Fac.] 36, 27; Zuzá [1Paral.] 4, 37;


Recommended