+ All Categories
Home > Documents > Albastru de safir. Culorile dragostei - cdn4.libris.ro de safir. Culorile... · KERSTIN GIER...

Albastru de safir. Culorile dragostei - cdn4.libris.ro de safir. Culorile... · KERSTIN GIER...

Date post: 06-Feb-2018
Category:
Upload: trinhbao
View: 237 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 8 /8
KERSTIN GIER ffiowwdn&-$n Traducere din limba germand de Valentina Georgescu CULORILE DRAGOSTEI {rc ltreel@
Transcript
Page 1: Albastru de safir. Culorile dragostei - cdn4.libris.ro de safir. Culorile... · KERSTIN GIER ffiowwdn&-$n Traducere din limba germand de Valentina Georgescu CULORILE DRAGOSTEI {rc

KERSTIN GIER

ffiowwdn&-$n

Traducere din limba germandde Valentina Georgescu

CULORILE DRAGOSTEI

{rcltreel@

Page 2: Albastru de safir. Culorile dragostei - cdn4.libris.ro de safir. Culorile... · KERSTIN GIER ffiowwdn&-$n Traducere din limba germand de Valentina Georgescu CULORILE DRAGOSTEI {rc

PROLOG

" -' ".,, ",,.,,.,,:;i:.:, - ...

d;,. ....

Londra14 mai 1602

Era intuneric pe aleea Southwark; intuneric Ai pustiu. in aer

plutea miasmd de alge, de hazna qi de peqte mort. El o strAnse in-

voluntar mai tare de mdnl Ei o trase dupl el'

- Ar fi fost mai bine sd mergem chiar pe malul rAului. ln labi-

rintul dsta de alei pogi se te riticegti foarte u$or, $opti el.

- Da, qi de dupi fiecare colg pAndegte un hog sau un criminal.Vocea ei pirea inc6ntatl.

- Minunat, nu? Asta e de o mie de ori mai bine dec6t si stai

intre zidurile alea imbAcsite qi sd-gi faci temele!

lqi adund rochia grea Ei porni in grabf, mai departe.

Lui ii veni s[ rAdd involuntar. Talentul lui Lucy de a vedea ceva

pozitiv in orice situalie qi in orice moment era unic. Nici mf,car

aqa-numita Epocd de Aur a Angliei, al cirei nume era momentan

contrazis gi care se dovedea destul de sinistr[, n-o putea speria,

ci dimpotrivd.

- Pflcat c[ nu avem niciodatfl la dispozigie mai mult de ffei ore,

spnse ea cAnd el i se allturi. Hamlet miar fi pl[cut qi mai multdaci nu ar fi trebuit sd-l vld in episoade.

Ea eviti cu pricepere o dezgustltoare balti de noroi - sau ceea

ce el spera din tot sufletul s[ fi fost noroi. Apoi flcu agil weo cAqiva

paEi de dans qi se roti o dati imprejur.

-,Astfel, conEtiinta face din noi togi niEte laqi..." Nu c-a fost

grozav?

El didu aprobator din cap qi fu nevoit sI se concentreze ca sInuJ apuce din nou rAsul. Flcea asta prea des in prezen[a lui Lucy.

Daci nu era atent, putea pdrea cel mai mare idiot!

Page 3: Albastru de safir. Culorile dragostei - cdn4.libris.ro de safir. Culorile... · KERSTIN GIER ffiowwdn&-$n Traducere din limba germand de Valentina Georgescu CULORILE DRAGOSTEI {rc

;::-.KERSTIN GlrR,

Se indreptau spre Podul Londrei - in mod stupid, podul

Southwark, care ar fi fost practic mai avantajos ca arnplasament,

nu era construit incd la acel moment. Trebuiau ins[ sd se

gribeascl dac[ nu doreau sd le fie descoperitl cdlitoria in secolul

al )il/Il-lea.Doamne, ce n-ar fi dat el s[ poat[ sc[pa, in sfflrqit, de gulerul

dla alb Ei rigid! A,ga trebuie si se fi simlit cAinii care erau nevoilis[ poarte plasticul ila protector injurul gAtului dupi interven-giile chirurgicale.

Lucy o lui pe dup[ colg, in direclia fluviului. P[rea sd-i fi ri-mas gdndul la Shakespeare.

- Cit i-ai dat, pdni la urmi, omului iluia, Paul, c[ ne-a ldsat

si intrim in Teatml Globe?* Patru dintre monedele astea grele, habar n-am ce valoare au.

Rdse.

- Probabil ci a fost aproximativ cAqtigul lui pe un an.

- in orice caz, ne-a fost de folos. Locurile au fost super.

Au ajuns in fug[ la Podul Londrei. Aqa cum ficuse qi lavenire,Lucy se opri, dornicf, si discute despre casele peste care era cons-

tmit podul. Dar el o trase mai departe

- $tii bine ce a spus domnul George: dacl zlboveqti prea multsub o fereastr[, s-ar putea s[ te trezeqti cu conginutul unei oale de

noapte fix in cap, ii aminti el. in plus, atragi atentia!

- Nici nu i1i dai seama cd eqti pe un pod. Arati ca o stradi nor-

maIL Oh, priveqte, wambuteiaj! Ar cam fi timpul sI mai constru-

iasci weo citeva poduri.Spre deosebire de aleea lituralnicd, podul era destul de ani-

mat, insd cirulele, palanchinele gi caleqtile care voiau sI ajungipe malul celllalt al Tamisei nu se miqcau nici un pic. Mai in faldse auzeau voci, injur[turi qi cai nechezAnd, insi nu se $tia cauza

ambuteiajului. Pe fereastra unei caleqti din imediata lor apropiere,

se igi capul unui b[rbat cu o pil[rie neagrf,. Gulerul lui alb qi rigid

din dantell se arcuia pAni sub urechi.

- Nu mai exist[ vreun alt drum peste rAul dsta impugit? ii striglel in francezd vizitiului.

Page 4: Albastru de safir. Culorile dragostei - cdn4.libris.ro de safir. Culorile... · KERSTIN GIER ffiowwdn&-$n Traducere din limba germand de Valentina Georgescu CULORILE DRAGOSTEI {rc

"f.IALBASTRU DE sAFIR

Acesta negd.

- $i, chiar dac[ ar exista, n-avem cum sd intoarcem, suntemblocagi! M[ duc in fagi si vdd ce s-a intAmplat. Sunt sigur c-o sd

ne miEcim in curAnd, sir.

Bombinind, birbatul iEi trase capul, cu pf,l[rie qi cu guler cutot, inddr[t, in caleaqci, in weme ce vizitiul se dddu jos Ei-Ei croidrum prin mullime.

- Ai auzit, Paul? Suntfoncezi, Eopti Lucy incAntati. TuriEti!

- Da. Grozav! ins[ trebuie insl s[ mergem mai departe, nu maiavem mult timp.

a.Iqi aminti vag cd citise undeva c[ acest pod fusese distms la un

moment dat pentru a fi apoi reconstruit mai lung cu cincisprezece

metri. A,gadaE nu era un loc bun pentru un salt in timp.Se luard dupd vizitiul fraricez, insi, pugin mai incolo, oamenii

qi vehiculele erau aga de inghesuite unele intr-altele, incdt nu se

putea trece.

- Am auzit cd a luat foc o cdru$ cu niqte butoaie cu ulei, spuse

femeia din fala lor, neadresd.ndu-se cuiva anume. Dacf, n-au griji,dau iar foc la tot podul,

- Dar nu azi, atdta lucru qtiu qi eu, murmuri Paul qi o lu[ pe

Lucy de brag. Vino, ne intoarcem qi aqteptim pe malul celilalt sifacem saltul inapoi.

- ili mai aduci aminte parola? Pentru eventualitatea cI nureuEim la timp.

- Era ceva cu gute Ei cu cavi.

- Gutta covat lapidem, prostugule.

Se uit[ la el chicotind. Ochii ei albaEtri sffeluceau de pllcere,iar lui ii veni brusc in minte ce-i spusese fratele sf,u, Falk, cAnd ilintrebase despre clipa ideald: ,,Eu nu mi-aq pierde prea mult timpcu vorbele. A,q trece direct la fapte. Pe urmd, n-are decAt si-gi dea

o scatoalci, tu ai si fii pregltit".Falk voise, desigur, si qtie despre cine era vorba, dar Paul nu

avusese chef de discugii care incepeau cu: ,,$tii bine c[ legdturiledintre familiile de Villiers qi Montrose trebuie sd se rezume la afa-

ceri" qi se incheiau cu: ,,in plus, toate femeile din familia Montrose

Page 5: Albastru de safir. Culorile dragostei - cdn4.libris.ro de safir. Culorile... · KERSTIN GIER ffiowwdn&-$n Traducere din limba germand de Valentina Georgescu CULORILE DRAGOSTEI {rc

Io . -'..11-.".'lJ'..KrnsrIN GIER,:-i"1 .

sunt reutecioase Ei se transformi mai tArziu in niqte diavoli, pre-

cum lady Arista".De rduticioas[ nici nu putea fi vorba! Poate cd asta era vala-

bil pentru celelalte femei - Montrose - dar, cu sigurangd, nu qi

pentru Lucy.

Lucy, care pe el il surprindea in fiecare zi cu ceva nou, cdreiaii mirturisise atatea cAte nu mai povestise nimdnui altcuiva. Lucy,

cea cu care efectiv...Trase adAnc aer in piept.

- De ce te-ai oprit? intrebi Lucy.

Dar el se aplecase deja spre ea qi-qi lipi buzele de gura ei. Timpde trei secunde, se temu ci ea avea s[-l imping[ la o parte, ins[Lury pf,ru sd treaci peste surpriza momentului, aqa cd ii rdspunse

la sf,rut, mai intAi timid, apoi tot mai ferm.De fapt, nici nu putea fi vorba despre clipa idealf,, mai ales cd,

de fapt, se grdbeau foarte tare, c5.ci ar fi putut sI fac[ in oricemoment saltul in timp qi, de fapt...

Paul uit[ care era al treilea ,,de fapt". Tot ce mai conta in acelmoment era ea.

Apoi ins5, prMrea-i cizu pe un individ cu o glug[ neagr[ qi

siri speriat inapoi. Lucy il privi pentru o clip[ iritatd, inainte siroqeascd qi sd-qi plece ochii.

- imi pare r[u, murmur[ ea derutate. $i Larry Coleman a

spus c[, atunci cAnd s[rut, se simte ca qi cdnd partenerului meui-ar strM cineva de fagi o mAnf, plin[ de agriEe crude.

- Agriqe?

Paul clltini din cap.

- $i cine naiba este Larry Coleman dsta?

Acum era complet derutatd, iar el nu putea se i-o ia in numede rf,u. Trebuia cumva sd incerce sd-qi faci ordine in haosul care-icopleqise mintea. O trase pe Lucy din lumina flcliilor, o prinse de

umeri qi o privi fix in ochi.

- OK, Lucy. in primul rAnd, sf,rutul tiu are aproximativgustul... c[pqunelor. in al doilea rAnd, dacd-l prind pe LarryColeman ista, il pocnesc direct in nas. in al treilea rAnd, qine minte

Page 6: Albastru de safir. Culorile dragostei - cdn4.libris.ro de safir. Culorile... · KERSTIN GIER ffiowwdn&-$n Traducere din limba germand de Valentina Georgescu CULORILE DRAGOSTEI {rc

'--,4.,/,..'{\ALBASTRU DE sAFIR, I:,,*,:: -- II

unde ne-am intrerupt. Pe moment insd, avem, din cAte se pare,

o mic[ problemd.

Paul i-l indicl firi vorbe pe b[rbatul inalt care ieqi nonqalant

din umbra unei cdruge Ei se aplecd inspre geamul caleEtii

francezului.Lucy ficu ochii mari de frici.- Bund seara, baroane, spuse bdrbatul.Vorbea tot in francezi qi, la auzul vocii lui, m6na lui Lucy se

incleqtd pe bragul lui Paul.

- M[ bucur s[ vd vid. Ati betut cale lungl din Flandra pAn[ aici.

iqi netezi gluga.

Din interiorul caleqtii, se auzi un glas surprins:

- Falsul marchiz! Ce faceli aici? Cum de este cu putinte?

- Asta a$ wea s[ qtiu Ei eu, qopti Lucy.

- AEa vd salutagi propriul urmaq? replicf, birbatul inalt bine-dispus. Eu sung la urma urmei, nepotul nepotului DomnieiVoastre,

qi, chiar dacd tuturor le face plicere sd mi considere bdrbatul fdrdnume, dagi-mi voie sd vd asigur c[ am nume. Chiar mai multe, ca

a,sd fiu mai precis. Imi permiteli si v[ gin companie in caleaEcd? Nueste prea confortabil aici afar6, iar podul ista va rdmAne blocato bun[ bucati de weme.

Fird si mai aEtepte weun r[spuns qi f[ri a se uita imprejur,bdrbatul deschise portiera Ei urci tn caleaEcd.

Lucy il trisese pe Paul doi paEi in lateral, cAt mai departe de

lumina to4elor.

- Chiar el este! Doar c[ mult mai tAnlr. Ce facem acum?

- Absolut nimic, $opti Paul. N-ar fi o idee bunl s[ ne ducem

Ei s[-l salutlm! Noi nici n-am avea ce c[uta aici.

- Dar de ce este el aici?

- O coincidente stupide. Sub nici o form[ nu trebuie s[ ne vadi.Vino! Trebuie sd ajungem pe malul rflului.

insi nici unul dintre ei nu se migci din loc. Se holbau amdndoica fermecali la fereastra intunecati a calegtii, mai fascinaqi decAt

priviserd inainte scena de Ia Teatrul Globe.

Page 7: Albastru de safir. Culorile dragostei - cdn4.libris.ro de safir. Culorile... · KERSTIN GIER ffiowwdn&-$n Traducere din limba germand de Valentina Georgescu CULORILE DRAGOSTEI {rc

t2 KrnsrrN Grrn

- La ultima noastri intAlnire, v-am dat limpede de ingeles ce

pirere am despre dumneavoastrl, se auzi din caleaqcd vocea

baronului kancez.

- Oh, da, intocmai!RAsul infundat al vizitatorului il ficu pe Paul si se infioare, deqi

nu ar fi putut spune de ce.

- HotirArea mea e nezdruncinatf,!Vocea baronului se poticni putin. Voi preda acest instmment

diavolesc Aliangei, indiferent de metodele perfide pe care vetibinevoi a le folosi pentru a mf, impiedica. $tiu cI avegi un pact cu

diavolul.

- Ce wea si spun[? $opti Lucy.

Paul nu tdcu decAt sd clatine din cap.

Se auzi din nou un rAs infundat.

- Preabigotul qi orbitul meu strlmoq! CAt de simpld ar fi pututfi viaga dumitale - qi a mea! - daci mi-ai fi dat ascultare mie, nuepiscopului dumitale sau acestor deplorabili fanatici din Alianld.Dacd v-a1i fi folosit mintea in locul ghirlandelor voastre de

trandafiri. Dacd a1i fi ingeles ci face;i parte din ceva mai mare decAt

ceea ce v-a predicat preotul vostru.Rlspunsul baronului plrea o rugdciune; Lucy Ei Paul l-au auzit

doar murmurAnd ceva.

- Amin! spuse oaspetele cu un oftat. A,Eadar, acesta este ultimuldumneavoastri cuvAnt in aceastd prMng[?

- Suntegi diavolul in persoani! izbucni baronul. Pirlsigiimediat aceaste caleaqc[ qi s[ nu-mi mai ieqigi weodatd in cale!

- Cum dorigi. Ar mai fi doar un detaliu minor. Nu v-am spus

pAni acum, pentru a nu vd nec[ji inutil, dar pe piatra dumnea-

voastri de mormAnt, pe care am vdzut-o cu ochii mei, std inscrisiziua de 14 mai 1"602 ca datd a mortii dumneavoastrd.

- Dar asta este chiar..., spuse baronul.

- Azi, intocmai. $i nu mai e mult pAnd la miezul noptii.Baronul se auzi tuqind.

- Ce face? $opti Lucy.

- iqi incalc[ propriile legi.

Page 8: Albastru de safir. Culorile dragostei - cdn4.libris.ro de safir. Culorile... · KERSTIN GIER ffiowwdn&-$n Traducere din limba germand de Valentina Georgescu CULORILE DRAGOSTEI {rc

ArsasrRU DE sAFrR

Paul avea acum pielea de g[ind pe tot corpul.

-Vorbegte despre...Se intrerupse, cici stomacul ii fu cuprins de o familiard

senzatie de greali.

- Vizitiul meu se va intoarce imediat, spuse baronul, insd vocea

lui suna acum evident copleEitl de fric5.

- Da, n-am nici o indoiali, r[spunse oaspetele parcf, ugorplictisit. Tocmai de-aia md grdbesc qi eu.

Lucy iEi duse mAinile la burtd.

- Paul!

- gtiu, Ei eu simt la fel. Fir-ar sd fie de treabffirebuie si fugim,dacd nu wem si c[dem lamentabil in rAu.

O apucf, de brag Ei o trase dupi el, avAnd griji ca fegele lorsi nu fie vlzute de cei din caleaqc[.

- De fapt, se pare ci a1i fi murit in patria dumneavoastrf,, dincauza unei nepldcute gripe, auziri ei vocea oaspetelui cAnd tre-

curd pe l6ngd caleaEcl. Dar, pentru cd vizitele pe care vi le-am fdcut

au avut drept consecinqi venirea dumneavoastr[ la Londra, undevid cd vi bucuragi de o sdn5tate de fier, s-a creat un dezechilibrufirav. Corect cum sunt de fel, mi simt astfel obligat si dau o mAnide ajutor Mo4ii.

Deqi Paul era preocupat de senza(ia pe care o simlea in stomacgi de calculul metrilor pe care-i mai aveau de strlbltut pAnd la mal,

sensul cuvintelor birbatului ii pitrunse pAnd in con$tiinte, aqa cd

se opri locului.Lucy il impinse dintr-o parte.

- Fugi! Euieri ea, incepAnd la rAndu-i s[ alerge. Mai avem doarcAteva secunde!

Cu genunchii moi, se puse qi el in miqcare, gi, in timp ce fugea,

iar malul pe care-l avea in fala ochilor devenea tot mai inceloqat,

auzi din interiorul caleqtii un [ipat sinistru, chiar daci indbuqit,ciruia ii urm[ un,,Diavole!" horcdit - dupi care se a$temu o linigte

mormdntald.

r3


Recommended