Home >Documents >Agrement Tehnic Color System 2014

Agrement Tehnic Color System 2014

Date post:19-Nov-2015
Category:
View:58 times
Download:30 times
Share this document with a friend
Description:
CLOR SYSTEM
Transcript:
 • MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE $I ADMINISTRA.TIEI PUBLICECONSILILIL TEHNIC PERMANENT PENTRf; CONSTRUCTII

  SUCURSALA CLUJ-NAPOCA. Calea Florciri nr I 17. Tel./Fax: +4.0264-42s 988i r4 0264,GRUPA SPECIALIZA NX. II "TNISE.M, PROTECTII ANTICOROZIVE $I SPEC

  ?o t.kg0n$t1oryonisn Natilicctt tle Conisia Europeana Brurelles - Labortt/oare

  PRODUSE PENTRU FINISAJE . ADEPLAST COLOR SYSTEMPRODUITS POUR FINITION - ADEPLAST COLOR SYSTEM

  FINlSHINC PRODUCTS - ADEPLASI COLOR SYSTEMPRODUCTE FUR ENDARBEITEN - ADEPLAST COLOR SYSTEM

  Cod: alte produsc

  PRODUCATOR: .S. C. ADEPLAST S.A.Sedi cennd lA.063,SalCarl.ilettiSt AdepldstNt 161A can. Ber.eni, jul. Ptcthord,Tel A2tt 338 0AA. Fat 0),lt 13 AA3P hct de |11ctu Oratlea: 11060j, Orcded, S. U.it1elor t\"t.3 hd. Bihol Tel 4259103750Plnct de ltlctu Rotnan: 61713i St Adepldst Nr.1 Lac. Cotulm, Jud j"edhl, TeL AX3 i'18856

  TITULAR AGREMENT TEHNIC: S,C, ADEPLAST S.A.Sedi"lcenb-d1: 1A;A63, Sat Cotldte;tiSl/ ALlepldst Nt.l6.tA, co,l. Bercen| itld. Ptdhord.Tcl. 0211 33E A0A. Fdx AUl lJi! t)0JPu,ct de lucnl Ofttle.i 1106ai Ordded, St.U: lelor Nr 3 Jud. Bl1at, fel. A)59143154Punudelu.tuRa ..ul: 6l7t35.Str,[tlerldstNr.1 Lo.. (:otd n../1td Nedn4 Tel a233718856

  ELABORATOR AGREtrIENT TEHNIC:ui:1'\N.ER. J stitutul NaliorlqHa Cercetarc-Dezvoltare in Construclii, Utbani tii

  D e ?o ltare T e i to fia I i D uro b il d,, U R BAN-INC E R C "

  ,f!, ENBRI, Reledua E rapednA a Instilutebr de Cercetdti i ConstruLlii

  { UEAtc, Llni nea Europea dpe tru Agrenenture leh icd in Construclii

  EOTA, Orgdttizdtid Eurcpeand tenlru Agrei ente TeltniceWFTAO, Oryanizalid Mo dialil pentu Agrenente Tehnice

  Y .,.,,,,,Prczentul ogrement tehnic este wlibil pAni la data de 30.11.2017 numai insolit de AVIZUL LEHNIC il-

  Consiliului Tehnic Pe ttafieht penlru Conslruclii ti nu line loc de cerlilicat de cnlilatc.

  TENCI]IELI. PLACA.IE SI PARDOSELI"

 • CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRA CONSTRUCTII

  (jtupd \peciulizdtd r- ,l ,,Finisdit ltatrLtii uni;t'r,):it)! li -tprLidlt. lencuieli, pldcaje $ipardoscli din cttdrul INCD URBAN-INCERC Sucursala Clui-Ndpoctl a aLizArtd documentalia de.\olicilore de agtement lehnic prezentdtd de S.C. ADEPL,4ST S.A. ti iwegistrqtd cu w. 8914 din ddlo de21.10.201,1, releritoare la: ,,PRODL\SE PENTRU FINIS|L.IE ADEPLAST C'OLOR SYSTLM" realizatde S.C. ADEPLIST ,\.,7., elaboreazii prezentul Agrctnent Tehnic w. l)01 S( 41,t597-2411, in conformitatec dacu lentele tehnice tumAnetti dfetente domeniului de refLrillld, lodte talabile la aceaslii datd-

  l. DeJinirea succintd

  l. l. I)esctierea s ccintiProdusele penttu finisaje tip COLOR SYSTEM,TDEPLAST libticdte de Jitna S.C. ADEPLASTS.RL. Oratlea. care lic abieclul prezenluluiugre e tleh ic lnnt:- top.rele latabile pentru interior Si/sau exterior;

  grunduri de rcLllrcere a absorbliei substrutu-lui, de inlfegndre-impet caLbilizate, pentrlttu]1tun Ii d! D atite:- dnlt)r.te.' silicanice; dc iaptegnate; pentru

  - prodise (pinle de ddetenlil) pentru tratareapreliminard 0 st4torturiktr sldb dbsorbante sdu

  - glet pdstt:i pentruJinisdje interioare;- pdslti penllu membrut'tii hidloizolantat

  (;dma cle produse (:OLOR Slr'SfEM,,lD EP l,A S'li pe ntru./inisdj e sunt urmdtoarel e :l\nsele lavubile:('OLOR SISTEM [email protected] ..lhpseautlmeseriasului PROIECT" ;i COLOR SYSTLMlDl Pl Sil ,l or\,,tpo n.J, natu,t t - Al Di,un vt't)\.h lLt.tbik alb, penru inrtio,(:O LO R Sr ST E v A D E I' l.As'l'a .. ltl ister W eis s ",COLOR SYSTEM ADEPLASTT ..S perropscdu.t meseridsului" li COLOR SISTEMADEPLASt ,.l,opteodrtint" slmt |opsele ulbe sau colotute, latabile,

  COLOR SISTF74 [email protected] ..I/ooseauanteseriasului - EXTER]OR"; COI-OR [email protected] ..Vooseaua meseriasuhri - E(.|O">i ,-!!Qi lI5 [Lf:! lD .eauameseriasului - SILICONICA" sunt vopsele albesdu cok)rate, ldt,abile- penltu exlerior-Acestea sunt produse pe bazd de fiSini sintetice(exceptdnd ultimul lip enumerot care este pe

  COI,OR SYSTEM ADEPLASTi. ..Refioy,aGrund" yrund de impteqnarc /imp9l!l9qLi!::.ory \\ llre'intd 'uh lot mo dc d,,f, r'i( Ltpaa}ape hazi de rd$ini sinletice c'u addosuri deaditiri.C.]rundarile COLOR SYSTEM IDEPLASP secomercializeazii in recipienle le materialpluttic. Grundul de reducere d absorhlieisuhsttdtului ld 1, j, 5 si 10 litri iar grundd tleinpregndre ,/inpetmeahilizarc la 5 ti 10 lih'i.COLOR SYSTEM ADLPLAS|| [email protected] e ste o microemul s iepe bazi de rittini sinletice, a|dnd in ct)fi1pozi{ieg/a ule penlru inbunilldlireq aderenlci, nuanlatin culorile tencuielii conJarm paleldtului deculori ADEPLAS|'. Se comercializedzd la 1. 6;i 21 kg i gdleti de materiul plastic.Amorse;COLOR SYSTEM IDEPLAST$ ,.PrciehAmorsii de impugtq!! se Pre.intd suh Jbrmdde di;persie dpoasi pe bazA de rAliini sittetice.\t co,n.rtioli_ti.j lo ) )i l0lt .i in te,ipient,

  COI-OR SYSTEM ADEPLTSTE .Jnorsameseriasului" esle o a'totsd de petete pentruropsele latabile, se prczintd sub Jormii desolulie pe bdzd de r.i.sini sinlelice in dispersieapoosil Se cometciali.edzd ta l, 3, 5 ;i 1A Liuiin recipiente de plastic.COLORneseriasutui - SILICONICi" este ui'gr nd $itotodatd diluant pentru vopselele siliconiceCOL,OR SYSTEM. Se prezintd sttb .formr deolutic in di'pir,t, ap,,oso l,c ba:d dr t.itinisiliconice. Se comercidlizeLEd kt l, 3, 5 Si 10litri in lecipie te de plastic-COI,OR SYS'I'EM [email protected] "Anorsdagrlj!4 89!]!! sqt este un

  E l'lYdutqTitblante. Se comercializedzd la I ;i 5litri

  hdzA de rAtini silicollice) in dispersie apoasd- . ' ' -produs pe bazd de rd;ini dcrilice in dispersieSecoiletciolizedzAla3.8Si]5litriingdleiide.,",':1,ar{th;iipentrudplicalepesupt)rtu/imietule,tnateridl plastic. _ , knl"n'li $ape pe ba:d de cifienL cu absotblieGrunduri: (.)j1^]idicatd,"ou intgala prcalabil aplicdrii tapelatCOLOR S|'STEM [email protected] ..Gru

  in,1 ,le rcducere a absorbtiei substAtuiti si li/ it litiliente deplCOLOR SI'STEM ADEPLAS'[email protected] ..Grukdibp { |l\!l o.-itrilante. Se con ctcialize azd la I ;i 5lnrrn,1 Je ,,Jtc,rc c, ab.orbtiei 'ub'r,iiil; fJ

  -lr,e.i/;,nte 't, ota'tic.

  Agteltrcnitt Teh it nt 0t)tsc-t)1/597-2a14 - I . ,i Pagina 2/161n i:-::-:.."/

 • Produse - Dulte de aderentd:COLOR SYSTEM [email protected] ..BETON-CONTACT" Punte de ddere lii oentruulpl:gfgl! j4k!t!4!c -! fespectivCOLOR SYSTEM [email protected]" Punte deaderentd Dentru su sunlprod*e sub formd de pastd cobratd pe bazii derisini si tetice in dispersie apoLtsd, combinate. adaos ti nin(tdk- \unt Je'tiaarc ttatfuiiprelimi are .t suporlutilo/ netede $i celor slahabsorbante cu scopul asigutdtii unei ?unli deaderenld pe lru substraturile minerale- SecomercicLlizeazd ta I si 22 kg in gdleli de

  Glet palt ;COLOR SYSTE],I [email protected] .,Silber GIeI"gletul esetictsului pltli este un proLlus pasldpe tlu .linisaje interioare, pe bazd de ld[inisintetice in dispersie dpoctsii cu ddaosuri de

  minerole- Se comercializeazd la 9 ;i 25 kg ingdleli de pldstic.Pastd pentru nenbrdnd hidCOLOR SYSTEM ADET'[email protected] .,Si\ber H. roBlock" membtani hidroizolantd sinlelicd esteun produs sub formii de pastd, pe bazii de fiqinisintetice cu adaosuti mifierule. .Scomerci.tlireazd la 5 ;i 2a kg it1 gdleli de

  1.2. IdentiJicareaprodusuluiFiecare amhalai are etichela pe care sespecificd, in limba romdnd:- denumirea comercidld a produsului;- defiut irea produciitorului;- numdrul lotului qi ddta fahricoliei:- masa netd:- condilii de tra sport, temperahtrd dedepozitare, p erei operA;- Niza organului de contloltehnic dlcalitilii

  2. Agrementul Tehnic

  2,1. Douenii acceptste de utilizsre tn 2.2. Aprecieri ssupra produsuluiconstr clii 2.2.1. Aptitudi ea.le exPloalare in co str cliiVopselele lavabile din gama produselor penttu Ptodusele fitis.fctc cerinlele din Legea r.lnkdje COLOR SYSTEM [email protected] se 1a/1995, nodilicatd cu Legea nr. 123/2407,utilizeazd la acoperirea suprafelelor privind calitatea i Lunstruclii, il1 Lea ceconstrucliilor civile sau indushiale, la prite;te:interiorul, respectiT exterinrul clfulirik'r, cu rol Rezistenli mecahicd ti stabilitalede prcteclie .fuld de age lii de nediu Si Produvele nu inlluenleLtzd rezisle ld tircali2area unui aspect estetic deosebit. stabilitatea conn^trucliei la cure se aplicdGrundurile, anorsele, ?rodusele lip pu te de Secaitate la incendiuaderenld BETONCONTjICT; destinate tratdrii Produsele pentru .linisaje COLOR SYSTEMsuporturilor, se folosesc pentru imbundtdlirea [email protected] se incadreazd in clasd de reacliea.lere lei produselol de fnisaj aplicate peste kt foc Al (C0) col1folm Regulanentului dil1dcested. 07.10.2A04 - priti11d clasificarea Si incadrarcaGletul pastd este destinat suprqfelelor ifiterioare Prodl$elol pe ffu construclii pe bazapefitru egalizarea lencuielilor minerale suport, performanlelor de comportare la Jitc ;i ape bazd de vt, tar-cime t. supralble de beb4 Ordinului nr. 131 din 31-a3.2008 pe ttu-pldci de gipscarton cu portanla necesard, elc. completarea Si nodificarea Regul.nlefituluiPt td hidroizolantd sinteticd se lilizeazd la mai sus amintiLrealizared unei membrane pe tru hid/oizolale.t lgiend, sinilLte ti ,flediusup/afelelor wrticale sau incli ale la i terior, Produsele pentru .linisaje COLOR SYSTEMci aderenle bune pe suprafele .le beton, [email protected] nu con{in substanle chimicecdtdmidd. tencuiala, gipscarton hidrofobizat sau peficuloase (biocide) li suhstanle cu potenlialalte suprafele similale. canceligen pe tru om si nu sunt cla,'ilicale?rodusele se aplicd pe baza unui proiect (|tpe'- . periculoase in confbrmitate cu HG 1108/2a08caz) intocnlit cu iespectarea iegii l0 lliai ot conpletiirile ultcrioare ale HG 937/201Apri|ind calitdtea in construclii cu modifrefuile ii :''iritind clasi/ic.lrea' ambaldred si etichelalea lct

  pe piald a prepdrdtelorknse Si nu polueazd mediul

  completiirile ulterioare ti atehkice in vigoare.

  Agrenenr l T?h ic nr.00lSC-01/597-2014

  &

  Pasind 3/16

 • Ld pu elea in opet