+ All Categories
Home > Documents > Agenda conferintei "Managementul mobilitatii"

Agenda conferintei "Managementul mobilitatii"

Date post: 20-May-2015
Category:
Upload: responsabilitatesociala
View: 598 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
Description:
Conferinta “Managementul Mobilitatii” si va avea loc in data de 14 noiembrie, intre orele 9:00 si 15:00, in Amfiteatrul Al.I.Cuza din Palatul Camerei Nationale al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei.
Embed Size (px)
of 3 /3
Palatul Camerei Na\ionale, Amfiteatrul Al. I. Cuza /Etaj 4., Tronson II /Joi, 14 noiembrie 2013 Managementul mobilit[\ii Conferin\a În cadrul evenimentului, vor fi dezb[tute urm[toa- rele teme de interes: /Cerin\ele UE pentru transport ]n condi\iile dezvol- t[rii durabile /Infrastructura ca vehicul de reducere a amprentei de CO 2 /Prezentarea unui proiect european pe tema trans- portului sustenabil /Solu\ii de optimizare a traficului ]n ora`ele viitorului /Oportunit[\ile economice ale unui ora` cu trans- port sustenabil Ce aduce nou aceast[ conferin\[? Ve\i afla care este pozi\ia autorit[\ilor române fa\[ de conceputul de management al mobilit[\ii: /Care sunt planurile PMB 2014 - 2020 pentru intro- ducerea conceptului de mobility management? /Care sunt rezultatele programului Rabla `i viitorul acestuia? /Care sunt programele de finan\are în perioada 2014 - 2020? Prezentarea conceptului de planificare urban[ `i management al mobilit[\ii ca parte integrant[ a procesului de dezvoltare urban[ `i durabil[ pentru construirea unui ORAS VERDE. Conferin\a î`i propune s[ devin[ un cadru de dezbatere privind politicile publice în vederea asigur[rii unei infrastructuri moderne de transport sustenabil în mediul urban `i a reducerii nivelului de poluare vizând în special emisiile de carbon.
Transcript
Page 1: Agenda conferintei "Managementul mobilitatii"

Palatul Camerei Na\ionale, Amfiteatrul Al. i. Cuza /Etaj 4., Tronson ii /Joi, 14 noiembrie 2013

Managementul mobilit[\iiConferin\a

În cadrul evenimentului, vor fi dezb[tute urm[ toa-rele teme de interes:/ cerin\ele Ue pentru transport ]n condi\iile dezvol-t[rii durabile

/ Infrastructura ca vehicul de reducere a amprentei de co2

/ Prezentarea unui proiect european pe tema trans-portului sustenabil

/solu\ii de optimizare a traficului ]n ora`ele viitorului/ oportunit[\ile economice ale unui ora` cu trans-port sustenabil

ce aduce nou aceast[ conferin\[?Ve\i afla care este pozi\ia autorit[\ilor române fa\[ de conceputul de management al mobilit[\ii:/ care sunt planurile PmB 2014 - 2020 pentru in tro-du cerea conceptului de mobility management?

/ care sunt rezultatele programului rabla `i viitorulacestuia?

/ care sunt programele de finan\are în perioada 2014 - 2020?

Prezentarea conceptului de planificare urban[ `i managemental mobilit[\ii ca parte integrant[ a procesului de dezvoltare urban[

`i durabil[ pentru construirea unui orAs Verde.

conferin\a î`i propune s[ devin[ un cadru de dezbatere privind politicile publiceîn vederea asigur[rii unei infrastructuri moderne de transport sustenabil

în mediul urban `i a reducerii nivelului de poluare vizând în special emisiile de carbon.

Page 2: Agenda conferintei "Managementul mobilitatii"

AgendA

9:00 - 9:30 Welcome coffee

9:30 - 11:00 PAnel I - deschIdereA conferInTeI/ E.S. Comisarul European pentru Mediu, dna. Connie Hedegaard. mesaj video `i deschidere conferin\[/ E.S. Pre`edintele Camerei Na\ionale, dl. Mihail M. Vlasov. Proiect european pe transport sustenabil/ E.S. Ministrul Mediului `i Schimb[rilor Climatice, dna. Rovana Plumb. cerin\ele Ue pentru transport în condi\iile dezvolt[rii durabile

/ E.S. Ministrul Transporturilor, dna. Ramona M[nescu. Infrastructura `i amprenta de co2

/ E.S. Primarul Municipiului Bucure`ti, dl. Sorin Oprescu. Planurile PmB 2014-2020 pentru introducerea conceptului de mobility management

Întreb[ri `i r[spunsuri

11:00 - 11:10 coffee BreAk

11:10 - 12:30 PAnel II/ Dl. Dan Roman, General Manager, Kapsch. solu\ii de optimizare a traficului în ora`ele viitorului / Dl. C[t[lin Grigorescu, partener bpv GRiGORESCu STEfANiCA `i dl. Nicolae ursu, avocat senior bpv GRiGORESCu STEfANiCA. PPP-uri urbane

/ Dl. Adrian Gearâp, Pre`edintele Administra\iei fondului de Mediu. rezultatele programului rabla `i viitorul acestuia

/ Dna. isolda-Maria Constantin, Prim Vice-Pre`edinte, Eu CONCEPTS R&D. finan\[ri europene pentru transport `i mobilitate, 2014-2020

/ Dl. Makoto Kurahashi, General Manager, Mitsubishi Corporation - Bucharest Liaison Office. electromobilitatea, modalitatea de a „]nverzi” mediul

/ Dl. Drago` Constantinescu, CEO Renovatio Solar, Renovatio Mobility. o abordare integrat[ a transferului c[tre un transport urban nepoluant

/ Dl. Luigi Vendrami, Network Operations Manager, DHL Romania. „delivering Tomorrow - logistics 2050”. deutsche Post dhl study

Întreb[ri `i r[spunsuri

12:30 - 12:45 coffee BreAk

12:45 - 14:00 PAnel III/ E.S. Ambasadorul Suediei în România, Dl. Anders Bengtcén. Proiectul Biciclete cu cravat[/ Dna. Corina Vasile, Director Comunicare, Raiffeisen Bank. I’Velo Bucure`ti `i primii pa`i f[cu\i pentru comunitate / Dl. ion Dedu, Director, Direc\ia Transport, Prim[ria Municipiului Bucure`ti./ Dna. Raluca fi`er, Pre`edinte Asocia\ia Green Revolution. oportunit[\ile economice ale unui ora` cu transport sustenabil

/ Dl. Mihai Rohan, Pre`edinte CiROM România. Infrastructura ca vehicul de reducere a amprentei de co2

Întreb[ri `i r[spunsuri

14:00 - 15:00 neTWorkIng lUnch

Page 3: Agenda conferintei "Managementul mobilitatii"

A`tept[m confirmarea dumneavoastr[ de participare pân[ la data de 13 noiembrie, 2013. Persoane de contact:camera na\ional[: cristina mihai, `ef birou rela\ii Publice, direc\ia reprezentare cameral[, tel.: 021 319 01 00, fax: 021 319 01 56, email: [email protected]\ia green revolution: geanina matei, coordonator Pr, tel.: 0728 051 780 email: [email protected]

formUlAr de PArTIcIPAre

doresc s[ m[ înscriu la dezbaterea conferin\a managementul mobilit[\iidata `i locul desf[`ur[rii: 14 noiembrie 2013, orele 09:00 - 15:00, Amfiteatrul Al. I. cuza,

Palatul camerei na\ionale, Bd. octavian goga nr. 2, sector 3, Bucure`ti

denumire firm[

Adres[

localitate Jude\/sector: cod po`tal:

Telefon

fax

e-mail

Website

Persoan[ de contact (pre`edinte director general)

num[r de participan\i din partea firmei: ___________________ persoanenume persoan[/e participant[/e: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

data ______________ semn[tura `i `tampila: ___________________


Recommended