Home >Healthcare >Administrarea medicamentelor pe cale orală

Administrarea medicamentelor pe cale orală

Date post:02-Jul-2015
Category:
View:115 times
Download:10 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • 1. AAddmmiinniissttrraarreeaammeeddiiccaammeenntteelloorr ppee ccaalleeoorraallDDeeffiinniiiiee :: cc..oo.. eessttee ccaalleeaa nnaattuurraall ddeeaaddmmiinniissttrraarree aa mmeeddiiccaammeenntteelloorr ,,aacceesstteeaa ppuuttnndduu--ssee rreessoorrbbii llaa nniivveelluullmmuuccooaasseeii bbuuccaallee ii aa iinntteessttiinnuulluuii ssuubbiirreessaauu ggrrooss..

2. SSccoopp:: oobbiinneerreeaa eeffeecctteelloorr llooccaallee ii ggeenneerraallee..EEffeeccttee llooccaallee:: FFaavvoorriizzeeaazz cciiccaattrriizzaarreeaa uullcceerraaiiiilloorr mmuuccooaasseeii ddiiggeessttiivvee PPrrootteejjeeaazz mmuuccooaassaa ggaassttrrooiinntteessttiinnaall nnllooccuuiieettee ffeerrmmeenniiii ddiiggeessttiivvii,, sseeccrreeiiaa ggaassttrriicc nn ccaazzuulllliippsseeii aacceessttoorraa..EEffeeccttee ggeenneerraallee:: DDeezziinnffeecctteeaazz ttuubbuull ddiiggeessttiivv MMeeddiiccaammeenntteellee aaddmmiinniissttrraattee ppee ccaallee oorraall ssee rreessoorrbb llaanniivveelluull mmuuccooaasseeii ddiiggeessttiivvee,, ppttrruunndd nn ssnnggee ii aappooiiaacciioonneeaazz aassuupprraa uunnoorr oorrggaannee,, ssiisstteemmee,, aappaarraattee((aannttiibbiioottiiccee,, vvaassooddiillaattaattooaarree,, ccaarrddiioottoonniiccee,, sseeddaattiivvee)) 3. CCoonnttrraaiinnddiiccaaiiii:: nn aaddmmiinniissttrraarreeaa mmeeddiiccaammeenntteelloorrppee ccaallee oorraall:: MMeeddiiccaammeennttuull eessttee iinnaaddeeccvvaatt ddee sseeccrreeiiiilleeddiiggeessttiivvee MMeeddiiccaammeennttuull pprreezziinntt pprroopprriieettii iirriittaanntteeaassuupprraa mmuuccooaasseeii ggaassttrriiccee PPaacciieennttuull rreeffuuzz mmeeddiiccaammeenntteellee SSee iimmppuunnee oo aacciiuunnee pprroommpptt aammeeddiiccaammeenntteelloorr ccuu rreezzuullttaattee iimmeeddiiaattee MMeeddiiccaammeennttuull nnuu ssee rreessooaarrbbee ppee ccaalleeddiiggeessttiivv SSee iimmppuunnee eevviittaarreeaa cciirrccuullaaiieeii ppoorrttaallee 4. Forme ddee pprreezzeennttaarree aammeeddiiccaammeenntteelloorr:: LLiicchhiiddee SSoolluuiiii,, mmiixxttuurrii,, iinnffuuzziiii ,, ddeeccooccttuurrii,,ttiinnccttuurrii,, eexxttrraaccttee,, uulleeiiuurrii,, eemmuullssiiii SSoolliiddee PPuullbbeerrii,, ttaabblleettee,, ddrraaggeeuurrii,, ggrraannuullee,,mmuucciillaaggiiii 5. Pregtirea aaddmmiinniissttrrrriiii mmeeddiiccaammeenntteelloorr::PPaacciieennttuull:: EEssttee iinnffoorrmmaatt aassuupprraa eeffeecctteelloorr uurrmmrriitteepprriinn aaddmmiinniissttrraarreeaa mmeeddiiccaammeennttuulluuiirreessppeeccttiivv ii aa eevveennttuuaalleelloorr eeffeecctteesseeccuunnddaarree DDaacc ssttaarreeaa ii ppeerrmmiittee aaddmmiinniissttrraarreeaa sseeeeffeeccttuueeaazz nn ppoozziiiiee eezznnddMMaatteerriiaallee LLiinngguurr,, ppiippeett,, ppaahhaarr ggrraaddaatt,, cceeaacc.. AApp,, cceeaaii,, lliicchhiiddee ccaallddee.. 6. DDee eevviittaatt:: MMaanniippuullaarreeaa ccoommpprriimmaatteelloorr ddiirreecctt ccuu mmnnaa,, dduupp ssccooaatteerreeaa ddiinn aammbbaallaajjuull lloorr AAmmeesstteeccaarreeaa mmeeddiiccaammeenntteelloorr ssuubb ffoorrmmddee pprraaffuurrii ccuu ccrrbbuunnee mmeeddiicciinnaall ccaarreeaabbssooaarrbbee ii mmeeddiiccaammeenntteellee rreedduuccnndd ddiinnaacciiuunneeaa lloorr.. AAddmmiinniissttrraarreeaa ttaabblleetteelloorr ii ddrraaggeeuurriilloorr llaaccooppiiii ssuubb 1122 aannii AAttiinnggeerreeaa ddiinniilloorr ddee ccttrree ssoolluuiiiillee aacciiddee iiffeerruuggiinnooaassee ppeennttrruu cc eellee aattaacc ssmmaalluullddeennttaarr.. 7. Administrarea mmeeddiiccaammeenntteelloorr ppee ccaallee rreeccttaall:: IInnttrroodduucceerreeaa mmeeddiiccaammeenntteelloorr ppee ccaalleerreeccttaall ssee eeffeeccttuueeaazz ccnndd :: mmeeddiiccaammeennttuull aarree oo aacciiuunnee iirriittaannttaassuupprraa mmuuccooaasseeii ssttoommaaccaallee iibboollnnaavvuull pprreezziinntt ttuullbbuurrrrii ddeeddeegglluuttiiiiee ssaauu iinnttoolleerraann ddiiggeessttiivv ccnndd ppaacciieennttuull aa ssuuffeerriitt iinntteerrvveenniiiicchhiirruurrggiiccaallee aassuupprraa ttuubbuulluuii ddiiggeessttiivv.. 8. Scop: obinerea eeffeecctteelloorr llooccaallee ii ggeenneerraallee::eeffeeccttee llooccaallee:: ggoolliirreeaa rreeccttuulluuii eeffeeccttppuurrggaattiivv ((ssuuppoozziittooaarree ccuu gglliicceerriinn)) ccaallmmaarreeaa dduurreerriilloorr aatteennuuaarreeaa ppeerriissttaallttiissmmuulluuii iinntteessttiinnaall aatteennuuaarreeaa pprroocceesseelloorr iinnffllaammaattooaarree llooccaalleeeeffeeccttee ggeenneerraallee:: pprriinn aabbssoorrbbiiaammeeddiiccaammeenntteelloorr llaa nniivveelluull mmuuccooaasseeiirreeccttaallee ssee ppooaattee aacciioonnaa aassuupprraa uunnoorroorrggaannee ssaauu ssiisstteemmee pptt.. iinniimmssuuppoozziittooaarree ccuu ddiiggiittaall -- pptt.. SSNN cclliissmm ccuu cclloorraallhhiiddrraatt 9. Forme de aaddmmiinniissttrraarree aa mmeeddiiccaammeenntteelloorr ppee ccaalleerreeccttaall:: ssuuppoozziittooaarree cclliissmmee mmeeddiiccaammeennttooaassee 10. Pregtirea aaddmmiinniissttrrrriiii ssuuppoozziittooaarreelloorr::MMaatteerriiaallee:: mmnnuuii ddee ccaauucciiuucc,, vvaasseelliinn,,ttvvii rreennaall,, ssuuppoozziittooaarree mmaatteerriiaallee pptt.. cclliissmm nn ccaazzuull eeffeeccttuurriiiicclliissmmeeii mmeeddiiccaammeennttooaassee..PPaacciieennttuull:: PPrreeggttiirreeaa ppssiihhiicc PPrreeggttiirreeaa ffiizziicc AAddmmiinniissttrraarreeaa ssuuppoozziittooaarreelloorr AAddmmiinniissttrraarreeaa cclliissmmeelloorr mmeeddiiccaammeennttooaassee.. RReeoorrggaanniizzaarreeaa llooccuulluuii ddee mmuunncc.. 11. Administrarea mmeeddiiccaammeenntteelloorr ppee ccaalleerreessppiirraattoorriiee PPee ccaallee rreessppiirraattoorriiee ssee aaddmmiinniissttrreeaazz ::ggaazzee,, lliicchhiiddee ffiinn ppuullvveerriizzaattee ssuubb ffoorrmm ddeevvaappoorrii..SSccoopp:: DDeezziinnffeecciiaa,, ddeeccoonnggeessttiioonnaarreeaa mmuuccooaasseeiicciilloorr rreessppiirraattoorriiii mmbbooggiirreeaa ccuu ooxxiiggeenn aa aaeerruulluuii iinnssppiirraattppeennttrruu ccoommbbaatteerreeaa hhiippooxxiieeii.. FFlluuiiddiiffiiccaarreeaa ssppuutteeii ,, ffaavvoorriizzaarreeaaeexxppeeccttoorraaiieeii 12. IInnhhaallaaiiaa :: RReepprreezziinntt iinnttrroodduucceerreeaassuubbssttaanneelloorr mmeeddiiccaammeennttooaassee nncciillee rreessppiirraattoorriiii ,, aannttrreennaattee ddeevvaappoorrii ddee aapp IInnddiiccaaiiii:: RRiinniittee,, rriinnooffaarriinnggiittee BBrroonniittee,, aassttmm bbrroonniicc 13. PPrreeggttiirreeaa iinnhhaallaaiieeii::PPaacciieennttuull:: PPrreeggttiirreeaa ppssiihhiicc PPrreeggttiirreeaa ffiizziiccMMaatteerriiaallee :: IInnhhaallaattoorr,, pprroossoopp,, vvaasseelliinn,, aappccllooccoottiitt,, mmaatteerriiaall ppeennttrruu aaccooppeerriitt SSuubbssttaannee mmeeddiiccaammeennttooaassee:: eesseenneeaarroommaattee,, ssuubbssttaannee aannttiisseeppttiiccee,,ssuubbssttaannee aallccaallooiiddee.. 14. Executarea inhalaiei: eessttee rreeaalliizzaattddee aassiisstteenntt EExxeeccuuttaarreeaa iinnhhaallaaiieeii:: eessttee rreeaalliizzaatt ddee aassiisstteennttEEttaappee:: SSppllaarreeaa mmiinniilloorr PPrreeggttiirreeaa ccaammeerreeii IInnttrroodduuccee nn vvaassuull iinnhhaallaattoorruulluuii ccuu aapp ccllooccoottiinndd sseeiinnttrroodduuccee 11 lliinngguurrii ddee iinnhhaallaanntt llaa 11--22 ll aapp AAeeaazz ppaacciieennttuull nn ffaaaa ppllnniieeii iinnhhaallaattoorruulluuii,, ll aaccooppeerr ccuummaatteerriiaalluull pprreeggttiitt pptt.. aa ffii aaccooppeerriitt MMeenniinnee ddiissttaannaa ddee 3300--8800 mmiinn ffaa ddee ppllnniiee IInnvviitt ppaacciieennttuull ss iinnssppiirree ppee gguurr ii ss eexxppiirree ppee nnaass SSuupprraavveegghheeaazz ppaacciieennttuull DDuurraattaa uunneeii eeddiinnee ::55--2200 mmiinnuuttee 15. ngrijirea ulterioar aa ppaacciieennttuulluuii:: SSee tteerrggee ffaaaa ppaacciieennttuulluuii ccuu uunnpprroossoopp mmooaallee EEssttee ffeerriitt ddee ccuurreenniiii rreeccii ddee aaeerr NNuu pprrsseettee nnccppeerreeaa 1155--3300mmiinnuuttee

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended