+ All Categories
Home > Documents > Acoperisuri Pante Mari - DariePri0000

Acoperisuri Pante Mari - DariePri0000

Date post: 18-Jul-2015
Category:
Upload: zeno-grigoras
View: 241 times
Download: 20 times
Share this document with a friend

of 89

Transcript
 • 5/16/2018 Acoperisuri Pante Mari - DariePri0000

  1/89

  IIIIIIIIIIIII

  tTNIV!8:RSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTICA TED RA D E CONSTRUCT I I CIVILE, INGINERIE URBANA S I TEIiNOLOGICA

  COORDONATOR LUCRARE:Prof.univ.dr.ing. IVIARIAlDARIE~ef lucrari univ~dlr.iIDlg.l\inHAI;!JJJ'~OLEAs ls te nt u niv .in g, lV I 0N ICA PANTELI lV IONP re pa ra to r u ni v.i ng , J LUCL t\.NPANA

  CUR co TRU ~TII

  2 0 0 0

 • 5/16/2018 Acoperisuri Pante Mari - DariePri0000

  2/89

  Titulari disciplina:Prof. univ. dr. mg. Florin Ermil DABIJAProf. univ. dr. mg. Mihai VOICULESCUConf. univ. dr. mg. Alexandrina PRETORlAN

  F E B 2 0 0 3

  Redactor responsabil si consilier editorial: Vasile TAMAIAN

  Tehnoredactare computerizata: in g. L uc ia n PANA,i ng . Mon ic a PANTELIMONr De scr ie re a C I P a Bibl ioteci i NationaleConst ruct ii c ivi le : Acoperisnri cu pante mari: curs / Maria DARrE ,M ih ai M ANOL E, M o nic a PANTE LIMON, L uc ia n PANABucuresti, Conspress, 2000114 pag. S1 29 planseISBN 973 - 99570 - 5 - 6I.DARIE , MariaL',===========II= ,=MAN===O=L=E=,=M=il= ' l=ai= ,=========~====dill. PAN TE LIMON, M o nic aIV , P ANA , L uc ia n,

  Redactarea manuscrisului i desenete au fast executate la CATEDRA DECONSTRUCTI! CIVILE, INGINERIE URBANA $1TEHNOLOGICA

  s-a facut In atelierele U.T,C.B subnr. 661/63 din 28 ianuarie2000

  C ON S P RE SSBdul. Lacul Tei nr. 124,sector2,Bucure~tiTel. (01) 242 2719/183

  r ' -- nIIiIIIiI~,_ .II

 • 5/16/2018 Acoperisuri Pante Mari - DariePri0000

  3/89

  Autorli

  I 1 2f,:;'" Hh:-!!C,\ 1 1 \ 5 1J;_' . j :"_,LONStf. !JCTll l ! iSala .I Introducere Lucrarea prezinta aspectele teoretice si aplicative privind rezolvarea acoperisuriloren pante marl, destinate constructiilor civile :;:i e ste structurata Inapt capitole, carecuprind:.. formele in plan ale acoperisurilor eu pante mari;e .pan t el e n e ce s ar e a f i a si gu ra te l a a cop er is ur i;III tipurile de invelitori, clasice si moderne, utilizate 1aacoperisurile cu pante mari;.. prezentarea tipurilor de sarpante pe scaune rezolvate din lemn rotund :;: iecarisat

  ~i a sarpantelor pentru poduri mansardate; .. .proiectarea sarpantei conform normei de calcul a elemente lor de constructie dinlemn (NP 005-96); .iii solutii pentru iluminarea si ventilarea podurilor;(0 clemente pentru evacuarea apelor meteorice de pe acoperisuri - jgheaburi ~iburlane.

  . .. 1 '. . Cursul de "Constructii civ!le" are. ca obiectiv ?rinc!?a~ fa~iliari~area studen~~lor cuserie de cunostinte de baza, privind conceptia stiintifica, proiectarea, alcatuirean nstructiva si utilizarea rationals, optima a elementelor de constructie si a gruparii~c.:,storain subsistemc si sisterne constructive. Conceptia.rproiectarea 9irealizarea fiecarui....ansamblu, element sau component al cons~c~iei .~unt e;

 • 5/16/2018 Acoperisuri Pante Mari - DariePri0000

  4/89

  4

  . La cladirile..cu forme ill plan complexe (fig. 1.4) geometria acoperisului (pante'I'intersectii de planuri, scurgerea apelor) se rezolva 1 n functie de dimensiuni le in plan alediferitelor part i ale constructiei, de panta impusa inveli tori i ~i de eventualele condit iiimpuse de arnplasament (existenta unor constructii invecinate),

  Capito/til 1

  FORMA iN PLAN A ACOPERlURlLORFormaacoperisurilor se determina In funclie de configuratia In plan a cladiri i s i decerintelede plastica arhitecturala,Penrruconstructiile ell forma in plan dreptunghiulara.racoperisurile se rezolvacu

  patru ape (patru planuride seurgere, fig. I.I,a), ell doua ape (fig. I.i,b) ~imai r ar I nf r- osingurapanta o.

  Fig. 1.1. ACOPERISURI PENTRUCONSTRue7II CU FORM.4iN PLA.NDREPTUNGHIU1ARA: a - CII patruape; b - eu douii ape; 1 - conturulexterior al clddirii.r-,.- .....:.------ ..,: : 0 1 :I n. I

  I, ~ It 0 .1 IL ~b.

  Pentru cladirile cu forma in plan T, ( sau 1, conf iguratia acoperisului rezul ta dinintersectia planuri lor de scurgere a apelor pe acoperisurile diverselor Patti ale constructiei(fig. 1.2).L a u n a co pe ri s se disting urmatoarele elernente semnifieative (fig. 1.3);

  Q picatura, conturul format de Iinia cea mai de jos a acoperisului, 'in generalorizontala;e coama, i n te rsec ti a p lanur ilor de scurgere, de la care apele se mdeparteaza;coamele pot fi orizontale sau incliriate;

  Qdolia, i n te r se c ti a p l ar iu r il o r de scurgere spre care seaduna apele;~ s tr e as in a , partea de acoperis care depaseste zidurile exterioare ale constructiei;tabachera sa u fe re as tr a V elu x, elementul de constructie cuprins ill planulacoperisului, care servese la iluminarea podului sau a spatiului mansardat de sub acoperis;e lucama, elementul de constructie arnplasat peste planul acoperisului, care servestela iluminarea podului. .

  4 2

  J

  IFig. L2 . FORME DE ACOPERISURI: .III-pentru construcsii cu ptanul 'in forma.de T, -b -ipensru constructi i eu planul en .forma de [,- c - pentru construciii euplanul lnformii de dublu T.

  ,~~Fig. 1.3. ELEMENTE SEMN1.F1C4TJVE.f.~1LA UN ACOPERIS: I - piciitura; 2 - Icoama orizontalii.; 3 - coama fnclinatii; 4 ..dolla; 5 - streasina; 6 - tabachera safereastra Velux; 7- lucama. .i I

 • 5/16/2018 Acoperisuri Pante Mari - DariePri0000

  5/89

  I

  5 6

  La stabi li rea formei acoperisului se respecta condi tia ca pantele tuturor apelor sa f ieegale; ill acest caz intersectiile apelor soot inproiectia orizontala bisectoarele unghiurilorformate pe linia de con tur (a unghiurilor formate de urmele planurilor apelor pe un planorizontal, v.fig. 1.1si 1.4).

  La 0 cladire ell forma in plan complicate, alcatuita dintr-o serie de dreptunghiuri, serezolva Iainceput acoperisul in zona celuimai maredreptunghi, racordand apoi 1aacestaacoperisurile dreptunghiurilor mai mici (v. fig 1.2 si 1A).

  Fig. 1.5. ACOPERI,JURl CUPANTE INEGALE: a - in cazulamplasdrli as ime tr ice a zidulu ilongitudinal; b - ill cazul pozitioniiriiprimului reazem la distanta

 • 5/16/2018 Acoperisuri Pante Mari - DariePri0000

  6/89

  7

  Capitolu/ 2

  8 1 . 1Capitoful 3 1 1

  PANTELE ACOPERlSURJLOR

  1.b) cu jgheab:

  TIPURI DE iAVELlTORl IIPanta necesara scurgerii apelor depinde ide tipul Invelitorii; II I tabelul 2. l suntindicate valorile pantelor acoperisurilor pentru principalele tipuri de rnvelitori. 3.1. INVEUTORI CERAMICE 1 1PANT.4 ACOPERlSVRJLOR

  Tabel2.1

  Invelitcrile ceramice cJasiee sunt realizate din tigle san olane,Tiglele sunt elemente ceramice plane, realizate ca tigle solzi (neprofilate) sau tigi(

  profilare. J ITiglele sohi pot fi ell asezare sirnpla (plansa 3.1) sau dubla iplansa 3.2). Asez ..tiglelor solzi se face pe sipcicu dimensiuni stabilite prin calcul, dispuse paralel eli streasins

  la di:taI:.te maXi~le..de 150 n l l : l ,~iind a~ezare~ tigle..or= simpla si la 250 rnm, dind)"dubla. Fixarea sipcilor pe caprion se facecu ajutorul cuielor, . . ITiglele profilate se asaza pe sipci d ispuse la dis tante maxime de 32 0 nun, in cr _ Ltiglelor trase si la 335 mm, in cazul tiglelor presate iplansa 3.4).In regiunile eu vanturi puternice, pentru a evita patrunderea zapezii In r4i

  invelitoarea din tigli l se poate aseza pe astereala (strat continuu de sciinduri, eu grosim~'stabilita prin calcul). In acest caz, peste astereala se prevede un strat de carton sau p a n z abiturnata, continuu, peste care s e dispun sipci de 38x24 mm, amplasate paraleI cu panta,.distante de 60...80 em; peste acestea se asaza sipcile de sustinere a tiglelor tplansele 3 . 3 13.5.).,

  Olanele sunt piese ceramice de forma tronconica, asezate dupa linia de cea mai marepanta, pe un st rat de carton bi tumat sau impasli tura d in fibre de sticla bi turnata , f ixa t I!cuie de tabla sau lipit eu mastic bituminos pe LID strat eontinuu rigid (astereala sau beton).,

  Olanele se monteaza un rand cu concavitatea In sus "jgheaburi", cu partea lata sprecoama, iar peste acesta un alt rand de olane, cu cone.avitatea In jos "capace", cu partea l a l :spre streasina. Olanele se vor suprapune, pe linia de eea mai mare panta eu 4 cm. Spati :dinrre ult imul rand de olane ~i coama sau ca1canse va umple cu mortar de ciment ( .' ~plansa 3 .6 . )

  Montarea tiglelor sau olanelor se va incepe de la poala catre coama, ILa invelitorile din tigle solzi asezate simplu, primul rand de la poala ~iultimul de_coama VOl' fi duble.Tiglelc solzi asezate simp1u vor fi astfel suprapuse indt II I dreptul unei sipci : 1 7.rezulte trei t igle, iar intre sipci doua tigle (v. plansa 3.1.). La invelitorile din tigle aseza

  dublu toate rtinddrile vor fi duble, in dreptul unei ~ipci rezuluind patru tigle (. p an.:: .2).-Randurile de tigle de mice tip se vor decalaunul Calfl de celalalt C 0 'umataie U~,

  t igHt lLa invelitorile din tigle profilate, trase sau presate, t iglele se vor aseza pe sipci astf' 1nd l t s a se asigure 0 rezemare perfecta pe toate laturile lor. j,

  ,---,--'-----.--- ._------'--.-----------_. ---~Nr. Pnnte(cm/m)crt, Naturll lnvelitortirr~' .--:.-~'----.- ..;.._-'".~....;----........-.- .!-.....:::==--j-_;;;Tigle d i n a r gl ia arsa:

  a) solzi:- a s ez a te s imp l u;- asezate dublu,

  millime uzuale maxime

  60 70 ...90 27545 55...70 27545 50 ... 70 12035 45 ... 70 12045 5 5 . . . J O O 30030 40 ... 100 17 5')5 30...50 7015 30 ... 60 vertical7 15..:40 vertical j40 5~ .. .275 vertical2 5... 10 vertical25 45 ... 175 vertical !

  70 ... 180 vertical !60'10 60.. . 110 vertical Ij35 45 ... 175 vertical ,110 15... 40 100 I__J

  _trase;k - -presate.1 C):lP B~AMAC:I . : sotzr;_ - erofilate.Olane.

  ~iras i s ind ri la:a) In doua straturi:

  . Se recomanda folosirea pantelor uzuale; panteJe rninime se admit In accierisuri ClJsuprafcte reduse; 1aacoperisuri eli pante peste valoarea uzuala, pana la valoarea maxima. :On ' Icccsare uiasuri speciale de montare ~iprindere a elementelor de sarpanta ~i de1\.'" !t()ar~

  Observatie: imide invelitorilor clasice sunt conform S1:483303/2-88. Pentru invelitoritemaderne pante le 'SUfI! date ill con fo rm i ta t e cu ag remen t ei e t e hn i ce ~iCit ca tal oage le de produs.

  Tabla plana obisnuita ~itip LINDAB:a ) eu falturi orizontale simple ~ivertic ale duble;b) eu fal turi orizontale s i ver ticale dub le;c) mon tar a In sol zi sau ell sipci;d) la cornise s i braur i ( .profi le eu fal turi ).Tabla ondulata t ip tigHi_(UNDAB).

  b) I n t re i s au ma i mu lte st ra tu riInvelitori din placi bituminoase:a) plane;b) ondulate, .

 • 5/16/2018 Acoperisuri Pante Mari - DariePri0000

  7/89

  Plansa 3.1. iNVELITOARE DIN TIGLE SOLZIASEZATE SIMPLU PE SIPCI:a - r eio lv ar e 1 1 1 s tr ea sln ii; b - r ezo lva re la c oa mii; c - r ezo lv ar e L a do lie ; d - r ezo lv ar e la c om is aziditii;e=vedireJu.plan; 1 ~ ( igle sol z i; 2 - ipca.;3- caprior; 4 -pana de coamd; 5- pana la dolie;6 - consoli i; 7- jgheab; 8 - d i rl ig pen tru j gheab ; 9 - sort din t ab la ; 1 0 - p a zie din lemn 2,8x 20 em ;11 - ciilcai; 12- olan de coamd; 13- mortar de var-cimeni ; 14=usterealii din sci induri ; 15- dol ie dintablii zincatii; 16-' agra fi i pentru f ixarea foi i de tabla pentru dolie; 17 - ancora] din otel-beton;18- perete exterior din ziddrie de ciiriimidi: placatcu termoizokuie dinpolistiren; 19- cellturii dinbeton an/,at; 20..:.planseu pre fabri cat; 21 - termoizolatie IIIpod; 22 - pardoseala.iu pod; 23- scoabii ..

  r ~ = = ~ = " " " " - = ' _ " " _ ~ '" " " = " ' - ' """""""="""""""'''''''''''''-~1-'''''''''''''''''''"''"''''''''''''''-=="""""""''''''''''"''''''''"=_=''''''''''''''__'''''''''''''''~~'W?"-=='=.,=".,.,.,."",..,,"=-- ..._. ",~~=~,--",:i- - - I l ~1

  b .

  L__IEE

  3 0if> 1

  170 -W 0

  11

  c.

  e _

  ------ ---_._...._------'-------------'"

 • 5/16/2018 Acoperisuri Pante Mari - DariePri0000

  8/89

  d ._ _ _ _ 3 : 4 0 0 m m

  / E!.

  C .Plansa 3.2.iNVELITOARE DlIV TIGLE SOLZI ASEZATE DUBLU PE SIPCI:

  a - rezoivare I iI 'S ir ei ii ii ia ; b - rezolvare la coamii.; c - rezolvare la do lle; d - rezo lvare la comis iizidiui: - vedere IIIplan; 1 - (igle solti; 2 - sipcii; 3 - ciiprior; 4- panii de coamii; 5- panii la dolie;6- consolii; 7- jgheab; 8 - ciirlig pentru jgheab; 9 - 10r( dill tablii; 10 - pazie din [emit 2,8x20 em;11- ciildii; 12 - o l an de coam ii ; 13- mortar de var-ciment; 14 - astereali i dill sctinduri; 15- do li e d i ntablii zincatii; 16 - agraf ii penuu fixarea foil de " tablii pentru dolie; 17 - ancoraj din otel-beton;18- perete exterior dill ziddrie de ciiriimidli placat ell termoizolasie din polistiren; 19 - centurii dinbeton annat; 2.0- planseu prefabricat; 21 - termoizolatle in pod; 22 - pardoseald In pod: 23 - scoabii:

  I

  II JlII .

  I I" L J

 • 5/16/2018 Acoperisuri Pante Mari - DariePri0000

  9/89

  ~~ L_ J~-,, EE=V>

 • 5/16/2018 Acoperisuri Pante Mari - DariePri0000

  10/89

  Plansa 3.4. INVELITOARE DIN rlGLE PROFlLATE A$EZATE PE SIPC1:a - rezo lvare la st reasinii ; b - rezolvare fa coami i; c - rezolvare la dol ie; d - rezo lvare Iacornisi izidit ii; e - vedere inplan; 1 - tigreprofilate; 2 - sipci; 3 - ciiprior; 4 - ciilciii din {emu; 5- jgheab;6=carligpentrujgheab;7 - or{din tabla zincaui; 8 - pazie din lemn, 2,8x20 em; 9 - olan de coamd;10 - mortar de var-ciment; 11 - asterealii; 12 - cuie J4 mm, L=100mm; 13- dolie din labia zincata;14 - agrafii pentru flxarea foii de tabla pentru dolle; 15 - cosoroabii; 16 - ancoraj din otel-beton:17 - scooba #2 mm; 18 - perete exterior dill riddr! de diriimidii placai en termoizoltuie dinpolistiren; 19 - centur ii din beton annat ; 20 . - planseu prefabr icat ; 21 - termoizolatie in pod;22 - pardosealii ill pod: 23 - pand de coamd; 24 - panii de dol le .OBSERV!t TIE: Cotele din paranteza se refera fa tiglele presate, pentru care asezarea este identicii cu

  b .

  c.

  I" f~:-I Il- r---,.,..---{l'l- _ . - - - . , . , _ _ f-I)-iI II '1I ,- 1 II--''-: iI 1I -.- .-- ~I II,r II ..

  \\-

  I .

  .~ C

  ..~..,.~. 1. _ _.:~rrnenI '"~i .,C~;grosimefOliilOli'!-:~eventi. . f . . .ata 1 0 1 ',~,; ~ '--3 .I

 • 5/16/2018 Acoperisuri Pante Mari - DariePri0000

  11/89

  1011i ;~ In campul invelitorii tiglele solzi si cele profilate se vor lega de sipci eli smma-=-.lkincata la fiecare al patrulea rand. Similar , se leaga randul de tigle de Ia coama si eel de la~ 1bt re~ina, precurn si toa te randurile de tigle pe apele acoperisurilor care depasesc pante le'I !;\uualesau la acoperisurile cladirilor amplasate 'in zone deprotectie seismica cu grad 7... 9.I',: Lucrarile de tinichigerie (sorturi, dolii, pazii, strapungeri pentru ventilatii, tabachere,. . I } .'..lmbr~cru:~a09l~rilo: de fum, carlige pentru jgheaburi etc.) se executa inainte de montarea'Sllvehtom propnu-zise .

  ;:: Stresinile eujgheab pentru invelitorile din tiglesi olane se realizeaza cu (v. plansele- - 1 1 ; 3 . 1 . . . : .6~~ ~ort.din tab la galvaniza ta c_ula timea minima de 15 em, fixat cu agrafe, pej carlig din otel Jat s~u drre.ct ell tlJe.pe stratul suport contmuu;i' ., carlige pentru susnnerea jgheaburilor;IIi II 0 pazie din lemn, cu dimensiuni de 22 x 200 mrn, rindeluita si, eventual, profilata.

  r-' Coamele invelitorilor din tigle si olane se realizeaza eli olane de coama (v, planselei J. I.... 3.6.), petrecute In lung pe minimum 8 em; fixarea lor se face Cli mortar de var-' I , Cimentnoliile la invelitorile din tiglii si olane se realizeaza din tabla galvanizata de 0,5 mmlgrosime, pe minimum 40 em latime, prinse de astereala prin agrafe de tabla, Falturile. " 1 ~ duJiilor din tabla. se,executa .duble $i~osit~rite. .....

  'I Racordiirile invelitorilor din tigle l olane la calcane, tnnpane, ance, cosun de fum s r; de ventilatie se fac cu pazii din tabla. Tiglele si olanele folosite In aceste zone se croiesc 1aj fata locului dupa necesitat i. .. 1 1 3.2. INVEUTORI DIN TIGLE DE BETON (tip BRAMAC)1I~ 3.2.1. Materiale utilizateI Tiglele de tip BRAMAC sunt elemente din beton plane, realizate ca tiglc som (tigl' ' I a JRANSfL VA - plansa 3.7, detaliul a) sau ca tigle profilate (tigl ii ALPINA ~i tigliliROMANA - plansa 3.7, detaliul a).Betonul din care se realizeaza tiglele de tip BRAMAC

  : 1 . .. . . .ste colorat 10 masarrosu carallliziU,. brun-roscat, antic , antracit) ~i're 0 rezistenta sporita..~a socuri $ 1 la factorii de mediu.j. La realizarea acoperisului se utilizeaza si alte piese speciale din beton-tigle speciale pent ru coama ~i streasina, -tigle pentru aerisire, t igle parazapada, tigle de margine etc'(p/an:;a 3.7, detaliul a). Pentru circulatia pe acoperis se folosesc trepte din metal fixate pebiglecu profilatura specials. In cazul In care se doreste i luminarea prin invelitoare se#~cic's;;;scigle transparente sau luminatoare speciale. Pentru etansare si aerisire se folosesc:~~ie impe rmeabiH l. , b anda perforata de protectie $i aerisire, folie PVCla dolii, Strapungerilepnn lnvelitoare se realizeaza ell t igle speciale pentru trecere conduote de aerisire, pentruftene TV , pentru racorduri flexibile din PVc.i~I~~I

  3.2.2, Realizarea invelitorilor in ciimp curentTiglele sotzi se dispun cu asezare simpla (plansa 3.7, detaliile c si d) sau cu asezare

  dubla (plansa 3.7, detaliile e : ;i ./), pe sipci cu dirnensiuni stabili te prin calcul, montate ladistantele p revazute in tabelul 3.1. .Asezarea simpld este solut ia cea mai des uti lizata, La acest t ip de dispunere, tigleleasezate in a1treilea rand acopera ~i0 parte din primul rand. Fiecare rand nou se deplaseaza

  . eu 0 jumatate din latimea tiglei. Pentru randul de deasupra streasinii se vor folosi t igle destreasina, jar pentru randul de sub coama se vor folosi t igle de creasta,Asezarea dubla se f ol os es te I n c az ul in care s e do re st e 0 e ta ns ar e s po ri ta a i nv el it or iis .auun aspect estetie deosebi t. La acest t ip de dispunere, pe fiecare sipca se aaz? doua

  randuri de tigle, randul de deasupra fiind deplasat eli jumatate din latimea tiglei, Lastreasina se folosesc tigle speciale de streasina; pentru coama nu suot necesare tiglespeciale.

  Ttglele profllate (plansa 3.7, detaliile g si h) se dispun pe sipci montate 1adistantelem ax im e pre va zu te in tabelu13.1.

  1 ~ Fanta. . Lunghnea miuu ima Dtstanta!Tip de tigHi I Grade I % de suprapunere a maxima intreI . . -l 100,0 8,0 17,0. "I Tiglesolzi : : : ;35 I s70,0 11,0 31,0asezate dublu >3.50 i >70,0, 10,0 32,0I' 57,7 8,0 34,0-

  LUNGIMJ DE PETRECERE $1DISTAN!E fNTRE $IPCITabel31

  Etansarea suplimentara a invelitorii, necesarain cazul unor pante reduse sau laacoperisurile mansardate se realizeaza cu folie din material plastic, dispusa pe capriori (v.plansa 3.7, detaliile d, f 9i h). Pentru asigurarea ventilarii spatiului de deasupra foliei sipentru a perrnite scurgerea eventualelor infiltratii de apa, peste folie, In dreptul capriorilorsedispUii~ipciTorigifudiri.ale cu dimensiunile minime 4,8x4,8 em.in tabelul 3 .2 se dau indica ti i privind modul de real izare a inveli torii s i de fixare atig le lo r In fu nc tie d e pant a a cope ri su l ui ,

 • 5/16/2018 Acoperisuri Pante Mari - DariePri0000

  12/89

  11

  SOL UTI! CONSTRUCTIVE iN FUNCTIE DE PANTA A COPERl$UlUITabel32I Tip de!igla

  iTiglesolzi

  &~ IIGrade I % Cazuri particu!are ~jso~ufiiconstructive l[ Este necesara. folosirea unui strat de folie sau a unui de .,25 : . . 3 0b I 46,6 ... 57,7 carton bitumat dispus pe astereala.I Si st emul pr ezi nt a s iguranta di n punc t de veder e a J i30.. .45 I 57,5 ... 100,0 hidroizolar ii : Eventual se va f~los i ~n strat defol ie . i

  o 0 1100 0 173 2 Fiecare a treia pgla va fifi xat a cu car li ge de anco: ar e sau45 ... 60 I ,... 'cu douacuie.Eventual se va folosi un s trat de folie.! I ' Fiecare tigHi va fi f ixat a el l c ii rl ig de aneo rar e sau eu doua" >600 > 173,2I 1 euie . Even tua l s e va f ol os1 un s tmt de f91e,:;;,,''--~"-lr - 1 1 - ~Es te neces ara fo los ir ea unu i s tr at de fo li e s au a unui st ra ti 17... 22: 30'~~~3._A de carton bitumat a~ezat pe asterealii. :!. ? .-0 j 40 4 100 O Sistemul prezintii siguranta din punet de vedere al .'i Tigle _2 ... 4:> i .. ' ... , hldrOlzoJarn . .Eventual se va foloSI un strat de fol te . " - 1 'Iprofilate 70 0 i .100 0 . 173 2 Fieeare a doua sau a tr ei a ti glli va fi fixatacu dlrlig ~e an-~ 4 ... 60, ,. .. 'corare sauCll CUle. Eventual se va [oios l un strat de fol ie .I . f------:--j.--. -1"7~-~-: Fieeare. tiglii va fi fixata eu carlig de ancorare sau c~'-;;-~;;-J:; >60, >.) ~ . E 1 . folosi d "J'L . L..___- ventua se va 0 OS!un strat e!() Ie. __Observatie: in zone cu vdnturi puternice fig/ell! se vor fixa si fa pante mai mid de 450Indiferent d e p a nui , se va folosi folie cdnd podul este mansardat. Elemente le laterale ,coamele, tiglele dinjurul doliei si muchiilor trebuie fixate.

  3.2.3. Rezolvarea tnvelitorii in zonele speciale

  Stresinile se rezolva cu capriori aparenti (streasina aparenta - plansa 3.8, detaliile asi b) sau eli capr iori mascati (streasina Inf\1ndata- plansa 3.8, detaliul c). Jgheabul poate fiaparent sau rnascat. In toate cazurile, eel putin pe latimea streasinei se monteaza asterealape care s e f ix ea za c a rl ig ul p en tr u jgheab ~ieventual sortul de tabla de care s e f ix e az a c io cu ldinspre perete aljgheabului. Detaliul de streasina trebuie astfel conceput lncat sa permitasubventilarea zonei de acoperis de sub invel itoare (plansa 3.8; detaliile a, b si c).lnchiderea spatiului de ventilatie se realizeaza em0 banda perforata, de aerisire-protectie.Te rmo izol at ia p er et el ui s i cea din pod trebuie s a asigure 0 p rotec tie t e rmica continuain zona de intersectie, pentru a se evitaaparitia fenomenului de punte termica,

  Coamel e se rezolva cu ajutorul pieselor s pe c ia le t ro ncon ic e , t ig le d e co _ama, tplansa3.7, detaliul a), fixate eli mortar tip BRAMAC (plansa 3,8, detaliul e) sau fixate cu elememetalice tplansa 3.8, detaliul d). Clemele de fixate, In forma de Z se introduc in rosturiled intre tiglele de coama si se fixeaza cu cuie pe ' 0 sipca de coarna, La monta jul uscat, Inzona eoamelor, subventilarea acoperisului se asigura prin spatiul Iiber dintre tiglele profilate~i t iglele de coama, In eaZul utilizarii tiglelor solz ipentru inveli toare si atune! cand

  .~~~imontarea coamelor se face eli mortar, subventilarea acoperisului in aceasta zona se asigurlprin prevederea unor tigle speciale de coama, perforate. .. i

  Doliile se real izeaza eu un element de PVC stabiliza t, In euloarea tiglei, care s imonteaza pe un 'strat eontinuu de astereala tplansa 3,8, detaliul j). Latimea ~le~lentuluiidolie este de 40 em si lungimea de 1,70m; se rnonteaza incepand de la streasma, elemenJ'~ddin amonte petrecandu-se peste eel din aval. . >,'

  Pe~i1rUprotectia .111~potriya?a~underii zapeZ.ii vis~~lite, lntre elementul de dolie l... ~ ~-tizle se dispune 0banda din material impregnat, autoadeziv, : ~ ' ~~ lb [nchlderea lateralii la pazie se realizeaza eu tiglespeciale "{igle laterale", care P/ t m 1 I ' :f stanga san dreapta (v, plansa 3.7, detaliul a),. ~. m "Aerisirea acoperisurilor in zona de sub mvelitoare este necesara pentru a preve;

  eventuala fonnare a condensului ~i pent ru a reduce pericolul ea zapada sa se ~ope~s.it impuriu si sa patrunda In zona streasinii sub forma de gheata. Ventilarea acoperisului sIrealizeaza in lungul pantei, sub linvelitoare, prin prevederea unui go! in lungul st:rea~u:e"aeoperit eu o banda de aerisire perforata ~ia t ig lelo r de aeri s ir e d ispu se illp n: nu J, a l d~lIe,.sal! aI treilea rand de la coama.Timd neeesare aproximativ 10 tigle de aerisire/I OOm- d.'invelitoare (v, plansa 3.7, detaliul a si plansa 3.8, detaliuldi. .

  Oprirea ciiderii zdpezii de pe acoperis se asigura prin dispunerea unor p.g~:parazapada (v, plansa 3.7, detaliul a) sau a unor grilaje metalice montate pc :upor1introdusi sub tigle (v, plansa 3.7, detaliul b si plansa 3.8, detaliile a, ~rji c). N~arul ~.tigle parazapada, respectiv numarul de grilaje metalice se stabileste pnn calcul, 11 1 functide panta acoperisului si de intensitatea incarcarii eu zapada.

  12

  3.3. INVELITORI DIN TABLALa constructiile civile.invelitorile metaliee pot fi realizate:iii din tabla de otel, zincata, plana;., din tabla de otel, plana, ell straturi speciale de acoperire (tabla LlNDAB);., din tabla tip tigla (LlNDAB).

  3.3.1. Invelttori din tablii plana de otel, iincatiiTabla' plana zincata se livreaza In foi cu dimensiuni le 650xlOOO, 700x145

  750x1500 san lOOOx2000 mm si ell grosimea de 0,36, 0,40, 0,45 san 0,50 rnm,Invelitorile din tabla plana se executa numai pe suport continuu, realizat din asterealde scanduri In grosime stabi li ta prin calcul, dar minimum 24 mm grosime sau pe stratd

  beton. Daca suportul este din beton sau mortar se va prevedea obl igatoriu intre acesta ~f i i h n r u i l s i r a f s e p a r a t o [ c H n carton sau impaslitura bitumate, lipite eu mastic de bitum,Imbinareafoilor de tabla se face prin falturi simplesau dubie, in picioare sau culcat

  (v plansa 3.9, detaliile a, 'b,C 1id). Falturile perpendiculare pe panta ~icele de Ia dolii vofi culcate. Falturile duble se executa ladolii, la invelitorile cladirilor situate In regiuni c

  I '

  I~.rd .11,

  ~11 -

  1

 • 5/16/2018 Acoperisuri Pante Mari - DariePri0000

  13/89

  1I!1d .

  2?Omm !.

  EE'00m

  r c- r t---J,. II Ith --1'0----(11-- ",----r--.,._---kf -1__j, 11 ~ I! I :1 (I !r"lb . ! I\ .i -~~L- I

  1:: l 1 . ..I II - - ~ ~ Ir--r-~r.. II IL -

  s ---j34 e..

  '5 . Plansa 3.5. JNVELITOARElJIN TIGLE:. PROFILATE ASEZATE FESIPCI $1\ ASTEREALA:a - rezolvare La streasinii; b - rezolvare lacoamii; c - rezolvare Ladolie; d - rezolvare lacOT1 l i~a z ld itd ; e - vedere in pian; 1 - pgleprofllate; 2 - sipci perpendiculare p e p an ti i;3 - sipc! paralele eu panta; 4 - foaie carton saupama bitumaui; 5 - asterealii; 6 - ciipr ior;

  9 7- c i i. lc i ii d i n l emn ; 8 - p az ie d in [e mil 2,8x 20

  ~

  em ; 9 - o la n d e c oa m ii ; 1O-jgheab; .II - carlig'2 pentru jgheab; 12 - sort din t ab id z in ea ti i;13- e fi rl ig p en tr u s or t; 14 - m o rt ar d e c im en t;

  250 m1~;t= . i5 -p an a de c oa mii; lti-cule 4 mm, L=lOOmm ;17 . . .do lie . . .d in . .ub li i .z incaui ; .18. - ag ra f li . p e n tr u f ix a re a foii d e t ab ll i. p e nt ru d ol ie ; 19 - pana ded o li e; 2 0 - c o so r oa b ii ; 21 - a nc or aj d in otel-beton; 22 - sc oa bd 12 m m ; 23 - gOT{dill t ab lt i z i ll ca l ii , 24 - cfirlig peniru f ix a re a s o rt u iu i; 25 - a gr af d p en ir u f ix a re a s or tu lu i; 26 - diblu din lem n sa u dillm a te ri al p la st ic s i h ol tz su ru bu ri s ou b ou ur ! t mp us ca te ; 27 - p er et e e xt er io r d in z id li .r ie d e c ii ri im i di iplacat ca termoizokuie din polistiren; 28 - c en tu rii din be to n a rm at; 29 - p l an s eu p r ef u br ic a t;30 -e- termoizokuie In pod; 31- pardosealii ill pod. OBSERVATIE:" Cotele din paraniezii se referd fat ig le le p re sa te , p en tr u c a re a se za re a e st e i de ll t( ca C/U c ea d e l a- ce le t ra se :

  ' 1 = , . . . . , .EvI'"

  '--'I------..u

 • 5/16/2018 Acoperisuri Pante Mari - DariePri0000

  14/89

 • 5/16/2018 Acoperisuri Pante Mari - DariePri0000

  15/89

  1.Plansa 3.7. iNVELlTOlU DIN TIGLE DEBETON (tip BllUMAC):

  a - mater iale ut il iza te; b - detal iu' de Invel ltoare cuconsole parazapadii; c - detaliu de ilipelitoare inf camp curent, dill tlgle sold, asezate simplu, fara foliede etansare; d - detaliu de invelitoare ill camp curent,din {igte solzi , asezate slmplu, cu folie de ' etansare;e - detaliu de lnveiitoare in camp curent, din ( iglesolzi, i!:;ezatedublu, fara folie de etansare; f - detaliu.de invelitoare II! camp curent, din tigle solzi , asezatedublu, cufolie de etansare; g - detaliu de invelitoarein ciimp curent d in (igle profllate, farii folie deetansare; h - detaliu de invelitoare In ciimp curent,din { ig te pro fi late, cu folie de etansare; i -p laninvelitoare diui ( igle solzi aseiate simplu; j - plan ,i nv e li to a re d il l { ig le soltl aseuue dub lu , ' 1- f ig l if f. s oh i "normala; 2 - ~igliiprofilatii de lip Alpine: 3 - figlliprofilau: tip Romano; 4 - {igliisolzi dublii; 5- iigl,~decaamii; 6- ,iglit sohi de aerisire: 7- (igliiprofllatii de'aerisire; 11- r ig ll i scizi de streasinii; 9 - tiglii sold de

  \ creasu i; If) - 1igfii ialeralii stfinga; 11 - {iglii;paruiiipada; 12 - sipci pentru agiilare tigie;13 - cdprior; 14 - consolii metalicii parauipadii;15- sipcipentru aerisire paralele ell.Femia; 16=folieX~. de etansare; 17- dublii stdnga; 18 - tiglil dnoIa/"] dreapta: x - dlstama intre sipci (v: label 3.1)

  I 330 1~

  + , _--",33""O_-1f-P~'", 0,.

 • 5/16/2018 Acoperisuri Pante Mari - DariePri0000

  16/89

  +--,-,10'-j>r__ "",25,--_~

  16

  b .

  d .

  3

  c.

  f. 41 1

  Plansa 3.B.DETALII LA iNVELITORJDIN rIGLE DE BETON(tip BRAMAC):a - detaliu streasina aparentii la invelitoare dinfig/a projilatii,fiirafoiie de etansare; b - detaliustreasinii aparenui fa invelitoaredin tlgle soldasezate dub lu , cu folie de etansare; e - detal iustreasina Infundaui, ia invelltoare din ( igli iprofilati i, cu folie de etansare pentru acoperismansardat: If - detaliu coamii cu clenui def ixare; e - deta liu coamd monta ti i in mortar devar-ciment; f -.detaliu dolie; 1- tig! solzi;2 - tigle profilate; 3 _sipc! pentru agiitare figlli;4 - asterealii; 5_ciipriori; 6_gheab; 7- ciirlig'jgheab; 8 - suport metalic grila]; 9 - grila], metal ic pamzi ipad ii ; J 0 - banda de aerisire si

  , 101 protectie; 11 - planseu din beton armat turnat:r monolit sail din elemente prefabricate din betonarmat; 12 - cosoroabii; 13 - ancoraj din otel-beton; 14_scoabd ljJ 12 mm; 15_ termoitakuie

  in pod; 16_pardosealii In pod; 17 - centurii dinbeton armat; 18 _perete exterior din zldiirie deciiri imidii , placat cu termoizolatie din beton sipoltstiren expandat; 19 _ ( igli i de streasinii;20 - sipc! pentru aerisire paralele cu punta;21 - fo lie de etansare; 22 - $01'( din tabla;23 ugrafli pentru f ixarea sortului;24 - astereahi geluitii pentru inchidere streasinii;25 _sipcl verticale 4,8 x 2,8 dispuse de 0parte side alta a ciipriorului, pentru fixarea elementelorde inchidere la sireasinii; 26 _.astereaiiilnchiderea verticalii a streasinei; 27 - protectieverticaia la streasinii; 28 - pazie din tabla;29 - termoizotaiie dlspusii intre ciipriori;30 _ barierii contra vaporilor de apii; 31 _ figlade coamii; 32 - clemd defixare; 33 - slpcii decoamii; 34 _ distantier; 35 - ( ig la de aerisire;36- element de etansare fa eoamii; 37-p(lnii decoamii; 38 - c!lie 5 mm, L = 100 mm;39 _mortar tip Bramac; 40.- folie PVC pentrudolie; 41 -pand de dolie:

  IeI :fiecm

  I'... ~1 I

 • 5/16/2018 Acoperisuri Pante Mari - DariePri0000

  17/89

  ~]- I I, viinturi ~iprecipitati i putemice si cand panta acoperisului este mai mica de 15%. Falturile, "In picioare vor fi paralele eu Iinia de eea mai mare panta, Falturile se ung en chit de miniu,lmainte de a fi stranse. .'. ' Foile de tabla se prind de astereala cu agrafe (copci), de 30 ... 50 rum latime,, confectionate din resturile de la croirea tablei invelitorii ~iavand lungimi corespunzatoare, , ti pu iu i d e falt 1acare se folosesc iplansa 3.9, detalii le e sij):

  ., 80 mm p en tr u falt simplu culcat si falt dublu;j.. 120 mm pentru fal] simplu Inpicioare; ,.~ . :" Fiecare agrafa se fixeaza In suport c u d ou a cuie pentru tabla (cuie cu Hoare lata).

  Se r ecomanda ca p rinderea foilor de tabla s a se fad! el i cel putin doua sau trei agrafe, pe fiecare la tura, ast fel ca distan ta int re agrafe sa nu depaseasca 40 em (plansa 3.9, detafiul,-.~,.0 h). I n cazul in care se urmaresteun aspect arhitectonic mai d e os eb it f al tu ri le in picioaretil"" S~trel~~~aza cu forme speciale iplansa 3.9, detaliul g) sau cu sipci de lemn iplansa 3.9,

  , detal] .!J)...,'1 Streasina la invel ito rile cu tabla se executa similar celor en tigla, prin dispunereaIi t,rl igelorpentru jgheab, fixate pe asterealasi a unei pazii din tabla fixata de invelitoare cu

  'iMt culcat, ' ,~:, ' Dolia se realizeaza dintr-o fa~ie din foi de tabla, incheiate litre ele cu falturi dublea i" : , f " , u ! c a t e , iarl'nCheiC, rea,'eli, f~!~le de p e vers~tele ~diaeente se ex~cut~ ~ u falturi 1n.~icioare.; " Racordarea invelitorii La calcanele invecmate se face pnn ridicarea tablei illlungul

  J peretelui pe 0 tnaltime de minimum 30 em, partea ei superioara introducandu-se lutr-un sli]': de 2 3' em adancime executat in zid sau illrosturile zidariei de caramida. Marginea tablei' ~ ' Iare'~~ introduce Inzid, va fi indoita pe 2 ... 3 em si fixata la maximum 60 em distan ts ill. eu cioc batute in rostul zidariei sau cu bolturi impuscate, Protectia acestui rost seprin seoaterea In consola a unui rand de caramizi (v. plansa 3.9, detaliul k).imbriicareil cosurilor se realizeaza prin ridicarea tablei invelitorii in jurul cosului cu30 em : ; ; i fixarea ei in rosturile cosului prin cuie cu cioc.:La cosurile cu latura lunga

  cu streasina, mai mare de 70 em, se va executa il l spatele cosului 0 sa pentru ascurgerea apelor, 'Peretti verticaii ai tabacherelor, lucamelor sau luminatoarelor realizate din lernncaprusesc cu foi de tabla incheiate cu falturi intre ele si en invelitoarea curenta (plansa

  detaliul Iy .Pentru oprirea caderii ziipezii de pe acoperis, se dispun la poala acestuia opritori

  otel-beton montati In console metalice verticale iplansa 3.9, detaliul i).

  13 14

  e straturi neutralizante pe ambele fete;@ strat de lac la partea inferioara;~ strat de plastisol (poliester) 1apartea superioara,Tabla se livreaza i ll foi san role, ill diferite culori: a lb, gri deschis , galben, verde

  deschis, verde inchis, caramiziu, rosu, albastru deschis, maro, negru ~ibej,Tabla tip LINDAB asigura mentinerea calitatii plastice in zona falturilor, neexistand

  pericolul deschiderii acestora din cauza fenomenului de arcuire a tablei..Tehnologia de montare a acestui tip de tabla este similara ce1eide 1atabla d e o te l,prezentata inparagraful 3.3.1.3.3.3. invelitori din tabla tip figlli (LINDAB)

  Tabla plana oferita de firma LINDAB pentrulucrarile de invelitori este un produsrealizat din:iii otel specia l z incat la cald pe ambele fete, st ratul de zinc asigurand 0 protectieactivit putemie anticoroziva;

  Acest sistem de invelitoare se poate utiliza la orice tip de acoperis, cu panta minimade 140, etanseitatea fiind perfecta ill cazul ploilor abundente san a viscolelor puternice.Calitatea superioara a materialului, a formei ~ia aspectuluiestetic iiconfera posibilitateautilizarii atat in cazul constructii lor noi, citt si la renovarea acoperisurilor constructiilorexistente.

  Materialul pentru invelitori In acest caz sunt foi de tabla ondulate, tip pgla, culungimea maxima de 6,00 IIIsi la timea ut ila de 1,00 rn (plansa 3.10, detaliul a), Culorilestandard de livrare sunt maro, negru, caramiziu, verde si galben. Tabla ondulata este unprodus multistrat realizat similar tablei plane.

  La invelitorile din tabla tip tigla se utilizeaza si elemente eonexe pentru realizareastreasinilor, a coamelor, a traversarilor prm invelitoare, a ilummarii podului etc, (v. plansa3,10, detaliul b).Invelitoarea se monteaza pe sipci de lemn sau metalice, dispuse la distante de 40 em,

  cu.suruburi autofiletante sau cu nituri (plansa 3.10, detaliul c).:! Invelitoarea din tabla tip tigJa se monteaza intotdeauna cu folie anticondens, dispusa

  sub sipcile pe care se asaza tabla . Folia Lli"\fDAB anticondens, realizata din fibre plasticeasigura seurgerea apei de eondens si ventilarea corespunzatoare a spatiului de subinvelitoare, are 0 rezistenta mecanica buna, respinge rnicroorganismele, nu mucegaieste ~iposeda proprietati fono si termoizolante.T'entrn asigurarea ventilarii spatiului de deasuprafoliei, i ll dreptul capriorilor se dispun sipci Iongitudinale, paralel eu pante (v. plansa 3.10,detaliul c).

  Ventilarea acoperisului se realizeaza la streasina, prin spatii l ibere ale ondulelor sipe la coama. in vederea asigurarii unei ventilari corespunzatoare a acoperisului ~ia podului,raportul intre aria elementelor de aerisire ~iaria construita a acoperisului trebuie s a fieminim 1/500. In cazul ill care sub lnvelitoare exista si termoizolatie (sau se dispuneulterior) aceasta trebuie sa fie plasata la minimum 50 mm distanta de invelitoare.~ - ' S i T e a " i l ' i l a s e realizeaza ca la celelalte tipuri de invelitori. Ciirligul pentru jgheab ~isortul de tabla se fixeaza pe astereala (plan:ja 3.10, detaliul e). Folia anticondens se ridicapeste astereala, ventilarea realizandu-se printre cutele foii de tabla.

  1

  ' ' ' If,J3.3.2. invelitOlri din tablil 'plana tip LlNDAB

  ' ' ' ' , 1 j. ; ;:

 • 5/16/2018 Acoperisuri Pante Mari - DariePri0000

  18/89

  15

  Doliile serealizeaza cu profile speciale de dolie care se dispun pe astereala (v. plansa3.10, detaliulj).Coamele se realizeaza cu piese speciale drepte sau bomba te, care se fixeaza cusuruburi autofiletante de invelitoarea din tabla (v. plansa 3.10, detaliile 1 1 . i si j).

  Racordiir ile fa calcane, cosuri ~i atice se realizeaza cu pazii din tabla planaLINDAB,ca l a inve l ito ri le d in tabla d e o te l,

  3.4. iNVELITORI DIN SIJA ~I SINDruL~Invelitorile din ~ita si sindrila se utilizeaza la constructiile civile amplasate ill zonele

  de deal ~imunte. in alte zone ' in care se urmareste un aspect arhi teetonie deosebi t alacoperisului, preeum si la refacerea monumentelor istoriee.Materiale de baza utilizate sunt (v. plansa 3.11, detaliile a ~ib):

  I 1 i I ~ita- lungimea L=300, 350, 400, 450, 500 rum;- H\timea /=70 ... 140 mm:- grosimea 8=5 sau 7 mm;

  " ~iJ[ldrila:- lungirnea L=350, ~OO,500 mm;- latim ea /=50... 130 rom;_ gro sim ea 1 a c an tu l de u lu c 0 ,= 1 5 mm;- g ros im ea la c ap at ul su btire 02=3 rom;_ adancimea ulucului 10 mm .Sindrila , care are grosimea variabila si este prevazuta eu ulue, se prelucreaza

  decorativ la unul din capete , pent ru real izarea .unui acoperis e ll arhitec tura deosebita(plansa 3,11, detaliul c).lnvelitorile din ~itasau sindrila se asaza pe sipci, prajini cioplite sau laturoaie, batutepe capr ior i paralel eu poala acoperisulu i.invelitorile din $ita se executa in 2 . .. 5 s t ra tur i suprapuse prin:

  II petreceri longitudinale pe minimum Y 2 din lungimea ~itei t pl an sa 3 . 11 . detaliile dsi e);

  II p et re c er i l at er al e p e 114, / /3 s au 112,I fiind Uitimea sitei iplansa 3.1 I , de ta l ii le f gsi h).f nve l it o ri le d in $ilUlrilii.;seexecuta ' in doua s t ra tur i supr apuse prin:. . p et re ce ri longitudinale. peminimum lh din lungimea sindrilei (plansa 3.11,detaliul i); ..

  e irnbinare laterala eu lamba ~iulue (plansa 3.11, detaliul j).Distanta intre sipci se stabileste in functie. de lungimea sitei sau sindrilei, dar nu va fimai mica de 15 em si nu mai mare de 25 em.

  . Montarea sitei sau sindrilei se face 'in rsnduri paralele cu streasina, mcepand depollia. Fiecare lamela vafi fixata eu un cui, care strabate ~ilamela randului inferior.cuiului va fi aeoperit de lamela randului superior.La s t reas in i i invelitorile din ~ita~isindrila se realizeaza similar celor din tigla.

  DoWIe se executa:. . rotunj ite , din ~itasau sindrila, caz in care aspeetul acoperisului este mai deosebit;. . drepte , din tabla zincata, ea la invelitorile din tigla,La coamii ~ita sau sindrila depe fata expusa vanturilor dominante va depasieu minimum 5 em,Racordarea invelitorilor din ~ita si sindrila la calcane, atice, cosuri,tabachere se face ca la Invelitorile din tigla.

  16

  3.5. iNVELITORI DIN PLACI llnTUMINOASELa constructiile civile, placile bituminoase utilizate pot fi:.. placi plane, tip sindrila (bardouri);I 1 i I placi ondulate.3.5.1. [nvelitori dill pliici bituminoase plane

  I1II

  Placile plane bituminoase, t ip sindrila (bardouri) sunt realizate dintr-un materialcompozit - 0 reteta speciala de biturn, impaslitura din fibre, granule ceramiee ~i colorantispeciali.Forma placilor poate fi diferita - ell margini dreptunghiulare, ovale, triunghiulare sausolzi (plansa 3.12, de lahul a) i ar gama de culori este ex tinsa - rosu, rosu inchis , verde, griterracotta, negru, maron. Pe partea care rarnanevizibila bardourile au fmisaj din granuleceramiee colorate. Avand aeeste caracteristici, invelitorile eli bardouri ofera posibilitatearea lizarii unor acoperisuri eu design inovator, armonizat cu mediul tneonjurator si cufunctionalitatea cladirii.Un element caracteristic la a c es te p la c i este banda de adeziv de pe ambele fete, caresub influenta caldurii solare se activeaza si conduce la lipirea placi lor int re ele, dupalmontajullor pe astereala. .jMaterialele auxiliare utilizate la realizarea mvelitorii din bardouri sunt:

  . . fel tul- 0 folie de fetru impregnata ell bitum, care are rolul de a egaliza diferentelemici de g ro sime d in tr e s c an d ur il e a st er el ei i d e i zo la re t erm ic a s up limen ta ra ;

  adeziv special, care se intinde 'in straturi subtiri , pentru lipirea feltului pe asterealai IDti:rllJ:rnitezone,a bardourilor intre ele sau pe felt;

  " cuie galvanizate cu f lo ar e mare;" lacrimate sau sorturi din polivinil sau din tabla galvanizata.

 • 5/16/2018 Acoperisuri Pante Mari - DariePri0000

  19/89

  ' 10. J DirectiaViillt80lui ilomimmt

  I~ I d- I ' I ' 1 . . n iHl ';

  b.

  ' 1 " " . .~ ~~.

  k.

  e .

  f. g.

  Planu 3.9. iNVELITOlU DIN TABLADE OTEL:I i! - falf simplu in picioare; b - f all dublu in picloare; c - f aIt simplu culcat; d -1 0 . 1 ,dublu culcat; e - fixarea eft agrafe (copci) a tnvelitori: lafalturile simple;Ifixareaen agrafe (copci) a tnvelitorli lafalturile duble: g - falturi lIZpicioare ell .alcdtuiredecorativii; It - d ispunerea foi lo r de tabla si a agra fe lor ( copci lor ) pe acoperi s;l - detal iu de opr itor de zapada; j - detalii defaltur! inpicioare, realizate cu sipci delemn: k - detaliu de racordare a invelitorii de tabla la calcan; I - detaiiu de racordareIII invelitori! de tabla la lucama, tubachere sau luminator; 1- invelitoare din tabla;2 - cuie pentru tablii (ell cap lat}; 3 - nirafa ( copea) din tab id ; 4 - asterealii;5 - element din tabla zincata. pentru acoperirea faltului; 6 - faliuri culcate,perpendiculare pe pantii; 7 -fulturi ill picioare, parulele ell panta; 8 - suport opritoruipadd; 9 -grila] paraziipadii realizat din otel-beton; 1()- capac de tablli cositorltd peinvelitoare; 11 - cdprior; 12 - surub cu.piulilii.prins II I ciiprior; 13 - :jipeii de lemn;1 '4 - surub pentru lemn; 15 - agrafii din otel lat; 16- scoabii tj J 12mm; 17 - panii;1'8- p a zi e d in t ab li i l in e ut a; 19 - cui ell .cioc {piron); 20 - riind de cariimizi scoase in.consold; 21 - Iiicrimar; 22 - zid de calcan; 23 - Tamil t iimpl ii rie;24 - toe;25 - cercevea; 26 - geam:

 • 5/16/2018 Acoperisuri Pante Mari - DariePri0000

  20/89

  I 100Dmm-_---I 200 I

  ~600m~rr- ~

  0..

  ~t--t _ _ _ _ _ _ _ c : 1 4 " , - 0 - , , - + 1 ( 1 8",'V,

  h.~J'C1l

  t 95 iPlansa 3.10. iNVELJTORI DIN TABLA TIP ,[lGLA:a - element de tabla tip (igtii (sectiune transversalii fji sectiune longitudinalii) ; b - elemente conexe lainvelitoriie din tabld tip (igla,- c - detaliu de petrecere longltudinalii afollor de tabla; d - detaliu depetrecere t ransversal ii a foi lo r de tab lii ; e - detal iu de s treasinii : / - de tal iu de dol le; g - deta llu destreasinii lafronton; h - detaliu de coamii Cit element drept; i - detaliu de coamii cu element bombat;

  j - elevatie coamii; 1- element de tablii t i p rig la; 2 - element drept de coamii; 3- element bombat decoamii; 4 - element plin pentru inchidere Ia coamii; 5- element perforat pentru inchidere la coamii;6- element de dolie; 7- profil de etansare; 8 - pazie; 9 - element pentra aerisire; 10 - fior(pentrustreasina; 11 - sipci de otel; 12 - sipci pentru montarea tablei; 13=sipci paralele cu panta penirusubventilarea invelitorii; 14 - folie anticondens; 15- ciiprior; 16 - jgheab; 17 - cdrllg pentra jgheab;18 - sort din tablii; 19 - pezie dill lemn; 20 - inchidere din sciinduri Ia streasinii; 21 - cosoroabii;22 - ancoraj din otel-beton; 235.scoabii fjl12mm: 24 - pardosealii Iii pod; 25 - termoizolatie II I pod;26 - RlallJeuprefabficatdlllffi~iicu goluri; 27 - centurii de betonarmat; 28 - perete din zidarie deci ir i iinid i ij l li lcal cu- iernwizolatiesuplimelltara dill polistiren expandat; 29 - ~ipcii de tnchldere;30 -r- asterealii; 31- cule fjl5mm L=IOOmm; 32- puna de dolie; 33- sipci pentru fixarea inchideril lastreasinii; 34- panii de coamii; 35- suruburi autoflletante.

  b.

  II

 • 5/16/2018 Acoperisuri Pante Mari - DariePri0000

  21/89

  ~~ . .- ,-;j...1. \ t : .

  r ~ 1~~

  " ' I 1=1': ~~1-rL+ ~a, b. c.

  e ,

  t 3lJ~ ==t lV1! l 4 W # # A ' ,C~m' ~I!C ~A Af.--------_ ..__ ._._.

  I /3 rL!3 tL~ LJ 7

  Hm . . . . J . . . . J . l fml I D 1. . . I

  1.

  Plansa 3.11,iNVELITORI n i ' J S I T A$1 SINDRlLA: ..'a -. detal iu lj it ii ; b- detaliu findrilii'c,~ ~edere invetuoare la diferite forme d~sindriie; d - vedere iflveli toan.e din ~'. .;,r, sua, CUspecl.t.carea petrecerii pel' ,e' . ungzme,- ~~ctlune prin invelitoare din ' Iji(ii'f-POZ1{1~~areairei cu petrecere laterala 1/4-g - pOZl(lOnarea Ijirei cu petrecere lateral:1/3, Ii . . a.' -,p~Zl!IOnarea itei cu petrecere 1/]'~- ~etallU tnveutoaredin ~indrilti;j - de/ali;imbinare laterala sindrila cu lamb U , l1 . u, " U ' a ~ u uc;- 1j1ra,2- Ijmdrt!a,'3- ipcii.;4- ciiprior.

 • 5/16/2018 Acoperisuri Pante Mari - DariePri0000

  22/89

  e.: ;: , S cm ' l

  .~

  !!>

  1 33 1I -IIh. i.

  d.

  6

  Plansa 3.12. iNVELITORl DIN PLACl PLANE BITUMINOASE (BARDOLINE):a _ tlpurl-de pliici Bardoline; b - flxarea pfiicilor cn cuie la acoperlsuri cn pante SliO"; c ~ fixareapl ii ci lor cu cuie la acoperl sur l cu pan te >60; d - detal ia de inveli toare Las treas ini i aparenui ;e - t le tal lu de invel itoare fa coamii ; / - de tal iu de dol ie cu pl ii ci de dol ie t ii ia te d in p lii ci normale;g _ detallu de dolie cu pliici normale incrucisate; Iz si i-detalli de streasinii lafronton; 1- placii tipBardoline; 2 - partea vizibilii apliicii; 3- partea pliicii care se acoperii de placa urmiitoare; 4- banddautoadeziva; 5- cuie deflxare a pliicllor; 6 -felt; 7 - asterealii; 8 - caprlor; 9 - asterealii geluitii !fiprofilaui; 10 - zonli geluita si eventual profilatii a capriorului; 11 - jgheab; 12 - ciirlig pentru jgheab;13- pliici pentru primul riind cu aripile taiate; 14 - !jor( dill tabla sau din polivinil; 15 - pazie dinscan dura ge[ulta; 16 - sipcii pentni tnchiderea rostului; 17 - cosoroabii; 18 - scoabii #2 mm;19_ allcor_ajdlnorel-heton; 20 ~ talpii; 21 - foaie carton sau.paliza bitumatii; 22 - pardosealii inpod;23- termoiio[ie I I Ipod; 24 - planseu din elemente prefabricate de beton armat; 25 - perete exteriordin zldiirie de clirdmidii placat Cll termoizoltuie din polistiren expandat; 26 - foaie normalii tnioarsii peversaniul opus; 27--piesii de coamd (1/3 din placa normala); 28 - punn de coamii; 29 - cuie 5 111m[=100 mm; 30- foaie supllmentara defelt; 31 t:pliici de dolie, obtlnute prin uiierea ptdcilor normale;32 _ d i st an ii er l il ia l d in p l ac i i no rma li i; 33 - p a zi e d il l t ab id ; 34 - termoitokuie til tldul de [ronton;35- centurii din beton armat; 36- !fipciiopritor; 37- agrafii pemru fixarea paziei din tablti.

  scanlifie b ~astereIstel:

  Iprofil

  j g h l ~II1 -I

 • 5/16/2018 Acoperisuri Pante Mari - DariePri0000

  23/89

  17 18

  Placile ondulate bituminoaseau dimensiunile (plansa 3.13,detaliul a): Inrutimea ondulei 35 mm;" latim ea ondulei 95 nun;" grosim e 2,8 mm.Placile sunt executate din fibre celulozice reciclate, rasini termoplastice i pigrnenti

  minerali , impregnate eu bitum la temperatura ~i presiune malta; s e l iv re az a In culorilenegru, rosu, verde ~imaro.Pentru coama se folosesc p i es e s pec i al e eu aripi drepte tplansa 3.13, detaliul c).Montarea placilorondulate se face:., pc strat suport continuu din beton s au a st er ea la , s olu tie u tili za ta in special in cazul

  In care se reface .lnvelitoarea degradata;" pe sipci perpendiculare pe panta, dispuse la distante de 450 mm, la pante ale

  acoperisului sub 15;. .. pe sipci perpendiculare pe panta , dispuse la dis tante de 600 . .. 620 lim, la panteale acoper i su lui ega le sau mai mari de 15.D imen si un il e s ip c il or se stabilesc prin calcul in functie de incarcarile aferente.S up ra pu ne re a I n lung a placilor se face:.. pe 300 rum, Ia pante sub 10;o pe 200 rum, la pante intre 10o~i 15;e pe 140 rnm, la pante ega1esau mai mari de 15.

  Suprapunerea laterala se face:.. pe latim ea a d ou a o nd ule, la pante ale acoperisului sub 10;. , pe latimea unei ondule, la pante ale acoperisului peste 10.Montarea placilor se face incepand de la streasina . . Randul unnator de placi se

  decaleaza enjumatate din latimea placii tplansa 3.13, detaliul a).Fixarea placilor se face ell ajutoruI cuielor speciale en floare lata ~irondele elastice,

  lafiecareondula in zona suprapunerilor longitudinale ~idin dona In doua ondule pe sipcileintermediare.Stresinile aparente sau infundate se rezolva ca la Invelitorile eu tigla, prin scoaterea

  'in consola a placii ondulate, maximum 70 nun, astfel incat apa de pe acoperis sa se scurgadirect injgheah tplansa 3.13, detaliul b).

  ~Il;~~f Stratul suport la invelitorile eu bardouri este continuu, realizat din astereala de' - I . ~ scanduri, panouri din fibre de lemn sau din placaj. Se recomanda ca materialul lemnos s a.~fie bine uscat, r a r a asperita ti s i f ixa t r igid pe capriori intrucat orice deformare locala a~ aSlcrelei compromite invelitoarea. i '.~ I . I Primul strut al i nv el it or ii e st e r ea li za t din felt, care se pozeaza p e t o a ta supr a fa t a'..sterelei. A~ezarea feltului se f~ce in straturi _oriz?ntale succesive, prin derularea sulu~ilor,~ pozarea facandu-se de la streasina spre coama. Pnmele stratun se suprapun pe cel putm 10r eU1 iar urmatoarele pe cate 5 em. .

  7 1 < ~ , Mo~ltarea bar~ourilor i~cepe d~.la su:e~~ina ~rin a~ezarea _unui rand de ple~are,~ aldituit din bardoun carora 1I s-au tarat aripile. Randurile urmatoare de bardouri seipozWo?eaza astfel i lldit sa se realizeze un decalaj dejumatate de aripa intre doua randuri~1ueceSIVe.~ Fixarea bardourilor se face:! ..iecare placa eu cate 5 euie (plansa 3.12, detaliu! b) la acoperisuri cu panta ~ 60;1~.~co~.e placa cu cate 10 cuie (plansa 3.12, detaliul c) la acoperisuri cu panta. Stresinile se rezolva ca la invel itorile eu tigla, peste st ratul de felt ap licandu-se un~ profil din tabla galvanizata sau din polivinil (sort), fixat eu cuie, pentru sustinerea ' 1 ~ . ; . ' .gheabului ( pl an sa 3 .1 :! , d e t: :- li ul d). . . ,i: i Coamele se realizeaza astfel:~ Q partea superioara a bardourilor de p e u lt imn l rand de pe un versant se intoarce pe_ I ~ celalaltversant si se bate in cuie (plansa 3.12, detaliul e);.~ " . s e monteaza pie~e de e.o~~, care s~ ~bt~r:.din. taierea placilor de bardou !n trei,; corectarea colturilor pnn taierea oblica ~l indoirea (eventual la cald) dupa panta:{ celor d oi versanti tplansa 3./2, detaliul e);~ 1 1 . . montarea pieselor de coama se incepe dinspre p ar te a o p us a v an tu ri lo r dominante!t sau dinsprepartea dejos a c oa me i, in c ap la m a;I ' "fieeare piesa de coarna se fixeaza eu cate un cui de fiecare parte a coamei.~ - - I. . ' . , \ , . Doliile se pot realiza in doua variante:~~ $ cu piese speciale de dolie, taiate din placile de bardou, care se monteaza incepand;j ! de l a s tr ea si na p ri n s up ra pu ne re ~ifixare eu cuie. In p rea labi l , in zona doliei, pe

  la timea de 1,00 m se aplica, prin lipi re ~i batere i ll euie un strat suplimentar defelt . Invel itoarea din bardouri se croieste dupa forma doliei ~i se lipeste pe 0l il time deminimum 8 em (plansa 3.12, detaliul j);

  " prin incruoisareaaltemat iva a placi lor de mvelitoare de pecei doi versanti; si Inacest caz, in prealabilse rnonteaza un strat suplimentar de felt tplansa 3.12,detaliul g).

  La fronton, In functie de l at imea s t re a si n ei , i n ch i d er ea se poate realiza:III prin scoaterea I n c o ns ol a a asterelei, maximum 1 5 ern ~i d is pu ne re a u nei p az ii c ulacrimar realizata din polivinil sau din tabla' galvanizata iplansa 3.12, .detaltul h y;

  " prin prevederea unui caprior, in eazul streasinilor cu latimea 50 ... 10 0 em,dispunerea unei pazii vertieale din tabla zincata sau din polivinil, fixata cu agrafa

  la partea inferioara si inchiderea invelitorii eli 0 sipca opritor protejata eli paziedin tabla (plansa 3.12, detaliul i). Invelitoarea se racordeaza cu sipca opritor prinintermediul a dona pazii din tabla,una dispusa deasupra stratului de. felt sicealalta deasupra ultimului rand de placi ale mvelitorii.Racordarea invelitorii fa calcan, cosuri, atice se realizeaza ell pazii din tabla, ca la

  invelitorile din tigHt.3.5.2" Invetitori din pliici bituminoase, ondulate

 • 5/16/2018 Acoperisuri Pante Mari - DariePri0000

  24/89

  19 20

  1 -oamele se rezolva el l piese speciale din placi bi tuminoase drepte, racordate i llfunctie de panta versantilor tplansa 3.13,detaliul c).Dollile.se rezolva din tablazincatamontata pe.astereala, ca la illvelitorile din tigla.Stre#~ile defronton se rezolva eu pazie din scandura geluita peste care se intoarce

  jumatate dinprima ondula a placii iplansa 3.13, detaliul d) sau cu piese speciale din tablazincata sau din mase plastice (plansa 3.13, detaliul e),

  Racordiirlle la calcane, alice, cosuri defum sau de ventilatie se realizeaza eL I paziidin tabla zincata, ca la invelitorile din tigla.

  Capltofu} 4SARPANTA 1 -

  4.1. ALCATUIREA ~ARPANTEISarpanta reprezinta elementul de rezistenta al acoperi~urilor cu panta mare.In cazul cladi rilor eu lat imi reduse san cu ziduri in terioare ce pot servi ca reazeme

  pentru sarpante, se utilizeaza ~arpante dulgheresti pe scaune.Sarpautele pe scaune sunt alcatuite din stalpi verticali sau inclinati denumiti popi,legati tntre ei In sens transversal eli clesti, care impreuna eli capriortl asezati in dreptulpopilor realizeaza un contur indeformabil ln sens transversal (plansa 4.1). Longitudinal, pecapul popilor reazema pane ce sustin capriorii , legate de popi prin contrafise care asigurastabilitatea longitudinala a sarpantei,In functie de modul de dispunere a zidurilor portante ale cladirii, deci de posibilitatilede rezemare ale popilor, care transmit Inearcarile~arpantei la aceste ziduri, se disting:

  _ cladir! cu ziduri portante transversale, dispuse regulat, la care sarpanta serealizeaza cu popi verticali, asezati 'in sectiune transversala la distante optime din punctulde vedere al deschiderii capriorilor ~i amplasati longitudinal cladirii in dreptul zidurilortransversale iplansa 4.2);_ cHidiri cu ziduri portante longi tudi l)ale, la care sarpanta se real izeaza cu popiverticali sau/si inclinati (in functie de latimea cladirii), ce reazema pe zidurile longitudinale(plansa 4.3).In plansa 4.4 sunt indicate diverse solutionari de sarpante pe scaune, cu rezemare peziduri longitudinale (a... d "J sau ]pe ziduri transversale (e...i), in functie de marirneadeschiderii cladirii.

  1 -

  1 -4.2. ELEIVIENTELE ~AR'PANTEI ,Capriorii sunt piese din lemn dispuse dupa l inia de cea mai mare panta, care sustin "elementele secundare ale acoperisului (sipci, astereala); se executa din rigle sau grinzi de ,

  lemn ce reazerna pe pane; distanta uzuala intre capriori d, (in sens longitudinal cladirii) este Ide 0,70 . ..1,20 m. Capriorii se realizeaza din dulapi dispusi cu dimensiunea mare pc ~' ina ltime si cu lat irnea minima de 58 mm (v, anexa A, tabelul A./) sau din sortimente de 1 1 -grinZi~~:;:aS~~ta:i::: A d ; ~ emn, rezemate pe popi, dispuse longitudinal cladirii. 1 1 " 1 'Distantele intre pane in sens transversal cladirii d2 (deschiderile capriorilor) se recomanda :1 ., . . , . . . . - .sa fie cuprinse intre 2,0 si 3,5 m. Distantele intre popi, in sens longitudinal cladirii, t li t

  _________________ _JJJ

 • 5/16/2018 Acoperisuri Pante Mari - DariePri0000

  25/89

  ,I

  -_," J-_il- -- -- -- -- - -- -- - - - - _. -- - -- -- -- - - -- - - - -- - - -- - -: r \ - - r- - - - -- - - , -- -- - -- I r - - -- - T r - -- - -- -1 r- - - - -1 II I I 6~ I I I I I I I. I I I I I .. , i I I Ir ~ I I I I J I II 1r1I J L" 1--8 II, : ...l..C>ll. "\ I Il. I:l'~ II I 1/1 I _ i'1,, I '1 f II s-I I " I II II f i : 1 III . . . . . . . . , I I'II 1 I~JI , J I I I I~ f (" - 6 ,f' II I I IIIII I I I ! I.I~

  II I I I I J, . - J I J L- - --'L - - - - - - - _.,J - -- - -- - L - - - - -- -- L. _ - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - -- - - -~ __ ~~ ~ ~t +-__~ + t d _ 1 _ ~ _ d 1 _ f d _ : ~ + _ d 1 _ t _ d _ 1 ~ t rr ~ _ = ~ t r-

  O.

  1- I

  b.

  -d1 = 70 _ . 120cm .d7 = 2 .0 0. _ . . 1 50 m.t = 3 .0 0 .. .. S .O Om .

  Ij~

  Plansa 4.1. PLAN SI SECTIUN] SARPANTACUREZEMARE PEZIDURITRANSVERSALE:a - plan; b - sectiune longitudinald; e - sectiunetransversald curenui; 1- pop; 2 r: pana centrald;3 - pand intermediard; 4 - panii de coamii tnclinaa:5 - pall i i luterald; 6 - cosoroabd 12xl 0 em ; 7- ciipTion>8 - comrafisii; 9 - clest i 2x2,8x15 em, '10 - talpa.

  \

 • 5/16/2018 Acoperisuri Pante Mari - DariePri0000

  26/89

  t----.-.

  IIrt;It

  rl.w "I IiP if~

  I II~

  I ' l '.-950mm

  0..

  b .

  . Plansa 3.13. iNVELlTOARE DIN PLA"CIBITUMINOASE ONDULATE:a - detaliu montare piiicl; b - detaliu rezolvare fa streasinii inftmdatti.: c - detaliu rezolvare fa coamii;d - detaliu rezolvare lastreasind fronton prin intoarcerea ultimei ondule; e - detaliu de rezolvare faIronton CIL pazie de tablii sau de polivinll; 1- ptdci bituminoase undulate; 2

 • 5/16/2018 Acoperisuri Pante Mari - DariePri0000

  27/89

  21 22

  Fig. 4.1. PROIEC;TAREA $ARPANTEI, etapa I:trasarea zidurilor ponante, a stresinii, coamelelor i doliilor:

  1- streasina; 2- piciiturii; 3- ziduri portante; 4- coama inclinata; 5- coamd orizomalii:

  - _-- -------~--------------- -....,----+------1 r-----1 :------11---- -ll-l N1 I 1 I - I I I I ."01 0 1 I I /0 1 ~I_-f---+-1I I I 1I I Ij 1 I I II, I I ! II t I II I I II I I I I Ilei lei 1"'1 1

  I I I I I I I I II I I I ' I I I '"I I I I -o- __J L I L_ ,-__ _1L _J L_- - - - - - - -- ---=-+---

 • 5/16/2018 Acoperisuri Pante Mari - DariePri0000

  28/89

  2 3

  In cazul cladirilor cu zid longitudinal amplasat nesirnetric fata de axul constructieieste indicate mentinerea pantelor egaJe prin unghiuri .variabile ale popilor f a t a de orizontala(al si (X2) p a n a la valori admisibile ale acestor unghiuri, adica in cazul descentrarilor miciale zidului median (fig. 4.3). La descentrari mai mad ale zidului longitudinal se modificapozitia coamelor (v.jig. 1.5, a).

  Fig. 4.3. $ARPANTA PE SCAUNE,REZEllfATA' PE ZID LONGITUDINAL.

  AMPL4SA rNh'5'LtiETRIC,REZOH~1T/{ CUPANTE EGALE

  La capetele cladirii, in cazul In care intersectia coamelor inclinate nu cade in dreptuiunui zid transversal se folosesc popi inclinati (v, plansa 4.1). Daca unghiul de inclinare alapei dinspre ironton rezulta prea mic, se modifies pozitia coame1or inclinate (v.jig 1.5, b),apa frontonului rezultand cu alta panta dedit apele Iaterale.

  In clara urmatoare (Jig 4.4) sc traseaza panele onzontale amplasate pe capul popilor,care se intorc la capetele cladirii in vederea spniini rii capriorilor apei frontonului s i apanelor inciinareemplasare laintersectia apelor. Pe zidurile exterioare se dispun cosoroabeel l sec t iunea 1 2x lO ern:

  r-----I r+ :I I I I : ; ; ;I J, .

  I I I Ij@ I I I '{;-----_ L - ' 1_ _-------------Fig. 4.4. PROIECTAREA SARPANTEI, etapa a Ill-a: dispunerea panelor ~ia cosoroabelor:7- p (wa ineUnala; 8 - pana intermediara; 9 - pallii de coamd; 10- eosoroabii

  24

  In cont inuare se prevad capriorii de scaun (jig 4.5), se imparte distanta intre eidispunand ceilalti capriori 'inlimitele distantelor d, convenabile si se completeaza sarpantacu clesti ~icontrafise (fig 4.6).

  J~ ---------------- - J--=!I 'I I r I \ J\:l I I c-I I II I I "0I I /11 I I II I I I I: N II lV I I I1 1 I I I '"I I I , "0I I I I I I I I : I jI I I I II !~ I Irr-' I I I i I I II I o,I , I I , I I J ""0I I II I I I ,I I I I I I , ,, ' I,

  I I ,~

  I: I I I I

 • 5/16/2018 Acoperisuri Pante Mari - DariePri0000

  29/89

  20

  dz

  Plansa 4.9. DETALlU DE STREA$ffNA-iNFUNDATA CU SCHIMBAREDEPANTA:1 - rigle; 2 '- sipci pentru sustinerea tlglelor;3 - ciiprior ourem; 4 - ciiprior pentru schimbare depanta; 5 - asterealii; 6=folie din carton sau pan;;?!bitumatii; 7- sipci paraleie cu panta; 8 - sort dintabla zlnaua; 9 - agrafii pentru prinderea sortului:10 - jgheab; 11 - ciirlig' jgheab; 12 - pazie dinlemn cu sau fara ornament; 11 - sipc!longitudinale 4,8x4,8 em pentru fixareusciindurilor de inchidere a stresinii; 14--sciindurifiil{uite i rindeluite; -15 - ipci longitudinale4,8x2,8 em pentruacoperirea rostulul; 16 - grindiidin lemn; cu sectiunea ciipriorului pentrusustinerea stresinii; 17 - sipci 2,8x4,8 e m pentrusu st ine re a s ipc il o r longitudinale; 18 - ciiJdii dis:lemn; 19 - cosoroaba l lx lO em; 20- ancora] 'F!otel-beton; 21 - s c oab i i r f ;1 2mm; 22 - planseu (fi::beton armat turnat monolit sau dill elementcprefabricate de beton armat; 23 - centurd dinbeton armat; 24 - perete exterior dill zidiirie deciiriimitlii. placat Cil:- ptJlistiren- expandat;25 - pardoseal ii t n pod ; 26 - termoitokuie ill pod;.J !~~ ~__ :!.:I 1

 • 5/16/2018 Acoperisuri Pante Mari - DariePri0000

  30/89

  ,----- ---I -+-

  ,IIJ I .Plansa 4.8. DETALII CARACTERISTICE LA $ARPANTE PESCAUNE CU REZEMARE PE ZlDURl LONGITUDINALE(schema d dill plansa 4.4):

  1 - panii intermediurii; 2 - pop inclinat; 3 - ciiprior; 4 - clest i 2x2,8x15 em;5 - contraviintuire ),8xJ5 em; 6 - cuie r j J 4 mm, [=100 f ilm; 7 - scoabe 12 mm;8 - talpii 15x15x60 em; 9 - ancora] dill otel-beton; 10 - centurii de beton armat;J I - perete exterior dill zidiirie de ciiriimidii ptacat ell termoizoltuie suplimentarii dillpolistlren expandat; ]2 - planseu prefabricat: 13 - mortar de POZEI,I em grosime;14- pop vertical; 15 - perete interior longitudinal.

  I

 • 5/16/2018 Acoperisuri Pante Mari - DariePri0000

  31/89

  - - Ij- ',- - , . -

  ~ I .:: i:Plansa 4..1O.DETALII DE STREA$IN4:a - infundaui; b - CII ciipriori aparenti; 1 - tigle profilate; 2 - sipcipentru sustinerea tiglelor; 3- ciiprior; 4- calcai din lemn; 5- pazie

  2,8x20 em, rindeluiui Iii eventual profilatii; 6 - jgheab; 7 ~ciirligpeniru jgheab; 8 - sipci 4,8x2,8 em, dispuse de 0parte Iii de alta aciipriorului. pentru sustinerea stresinii; I) -cfururi, doud elemente,cu grosimea de 2,8 em; 10 - sipc i long itud lnale 4 ,8x4,8 em pentrufixarea sctindurilor de inchidere a stresinii, montate imre cdpriori;

  , J 1 - sciinduri fiiltuite si rindeluite; 12 - sipci longitudinale 4,8x2,8em pentru acoperi rea ros tului ; 13 - cosoroabii 12xl (J em;14- fururii din lemn; ]5 - scoabii 12mm; 16- ancoraj dill otel=beton; 17- planseu din beton amat turnat monolit sau.din clementeprefabricate de beton annat; 18 - cen tur ii di ll be ton annat;19 - perete exterior din Zlth/rie rieciiriimidii, placet Cit pollstirene xp an da t; 2 0 - invelitor! dill tabla; 21 - astereali i; 22 - sciinduti[auuite; 23 - pazie din tablii; 24 'c_ ciipriori aparenti, cu sail. J a r aprofil; 25 - sipcl 2,8x2,8 em pentru inchiderea rostului;26 - termoizoltuie Inpod; 27 - pardosealii ill pod. .

  50",70 em

  -."..'r i o .

 • 5/16/2018 Acoperisuri Pante Mari - DariePri0000

  32/89

  Plansa 4.11. DETALlU DE STREASINA CUSCHIMBAREDEPANT.4, REZOLVATA PE CONSOLA DIN BETON ARMAT:1 _ tigle; 2 _~ipci pentru sustinerea tiglelor; 3 - ciiprior curent; 4 - ciiprior pentruschimbal'e de panta; 5 _ osterealii; 6=folie din carton sau panzii bitumatii; 7 - $ipciparale/e cu panta; 8 _ sort din tablii zillcata; I} - grafa pet/tm prinderea sortului;J 0 _ calci ii din lemn; 11 - diblu de lemn sau de plastic cu holtzsurub sau boltfmpil~;i;at:11 c_jgheab; 13_ ciirlig jgheab; 14 - centurli; 15 - consoiii din betonarmat, scoasii din centurii; .16 - cosoroabii 12xlO em; 17 - fururii din lemn;18 _ scoabii tjJ12mm; 19 - ancoraj dill otet-beion: 20 - plafl$eu din beton annatturnat monolit sau din elemente prefabricate de beton annat; 21 - perete exterior dillzirliirie de ciiramiil(l, plnellt cu poiistiren expmu{at: 21 - termoizoltuie III pod;

  __________________________________________________________________________________________________ ~23~~p:a:rd:o:s:e:a:lii~i:fI~PO~

  d e linte e1

  1 - -Iosur

  orizo

  inl'I - ~ ,14

 • 5/16/2018 Acoperisuri Pante Mari - DariePri0000

  33/89

  - 1 - - 1 ~.~2 __ 1-__~__~_iL_~l'I

  ~.

  - 1- 1J.:.1.

  ~~22\l_!___--~-

  g.~~~~~

 • 5/16/2018 Acoperisuri Pante Mari - DariePri0000

  34/89

  cs

  ar-

  +I' .I i,j{j

  IV~IVI t -

  J1 Plansa 4.5. DETALIU DE REZEMARE PANADE eOAMA PE POP LA $ARPANTA CUREZEMARE PE ZIDURl TRANSVERSALESAUPE ZIDURI LONGITUDINALE eu POPCENTRAL:1- parui de coamii; 2- pop central; 3- clesti 2x2,8x15;4 - ciiprior; 5 - contrafisii 10. 12 em; 6 =scoabe 12mm; 7 - cuie 1 / 1 4 mm, L=150 mm; be - lii(ime captior;d;- diametru contraflsii; dp - diametru pop: d, - distantai ntre capriori:

  I

  IIII

  II' IIIr,. I

 • 5/16/2018 Acoperisuri Pante Mari - DariePri0000

  35/89

  II' ' " 1,-!it

  1 1II1 1T I

  ; . f l'I.

  r ll

  Plansa 4.3. $ARPANTA- PE SCAUNE CUREZEMARE PE Z lDUJU LONGITUJ) lNALE:1 - puna celltraiii; 2 - puna ituermediara; 3 - pop;4 - contrafise; 5- ciiprior; 6- clesti 2x2,8x15,- 7- talpa15xI5 x5(); 8 - cuie 4 mm, L=] ()()mm; 9 - scoabe 12mm; 10 - planseu din beton armat turnat monolit SOlidill elemente prefabricate de beton armat; 11 - zidlongitudinal; 12- ancoraj dill otel-beton; 13- cosoroabii12xl 0 em; 14- clesti pentru realizarea stresinii.

  c\ldirii.distant Incarcarea lit ila die caHcl!llBse determine cu relatia;'1 4 u m m ; u m u w m w u m m w q v " (N/mJn r u m m m m m m m m m n y q : [Nfm]m u m m m m m n n m W U l W q p ' [N /m] { p a = = p c . sin a [ N Jp c ==P.n xp;==pccosa [N ] (4.9)"1 f In care:p= lOOON;n= 1,2.' 1 Fig. 4.8. STABILIREA iNCARC4.RILOR PENTRU CA.LCULUL ASTERELEI$1SCHEMA DE CALCUL A ASTERELEI

  Incarcarea permanents aferenta unei'_Ieterminil eu relat ia;

  { q ' ==q " -sin oa _ c. b p.x pq p - gp q'::: qa -cosuP,Y pscandun a asterelei, care are latimea b se

  ObservaJi.:La stabtlirea tncarcarit utile pentru un element de astereala se va tine cont deparagrafuls.tiI si deobservatia de fa paragrajitl4.5.2.Ipotezele de incarcare se iau conform indicatiilor din paragraful4.S.2,

  - J- 1

  [ N / m ][ N / m J (4.4) IPOTEZA 1:

  t~clirrc:llJf'ea d~Dc8.i1 d in a ct ir um ea zil ip ez ii s e stabileste cu relatia:p~""g. -c, ,cz 'Y F

  a a. a C b-si C b . .q l. x = = q P . x +qz,x =gp' sma+pz -cosc -smqa "" a a _ C b . C b ' 2Ly - qp.y +qz,y - gp' -cosu +pz' . COS ex

  [N /m][ N f m ] (4.10)

  ( 4 . 5 )

 • 5/16/2018 Acoperisuri Pante Mari - DariePri0000

  42/89

  [ N / m ]I N / m ]

  e IPOTEZA a : 3-a:M" _ q~ ,y .d~ +P;,}.. dl. 3,x - 8 4

  q a .d2 P'.dMa _ 3,'( 1 3,,, I3.v - +- 8 4

  [ N m m ] (4.16)

  31 32

  q;,x = q;,'( +~. q;,x +q~,x= g~ .b -sinc+~.p~ .b cos o; -sin cc+ 0a a 1. a cb' I c b 2 C bq 2 ,y = q p,y + '2 q z.y + q ".y =gp' .cosa+ '2PZ 'COS a+ pv.n

  [ N / m ](4.11)

  [ N / m ]

  _ f 1 J IPOTEZA a 2-a:. qa d2M" = = 2.y I2,x 8

  Ma _ q~,x .di2,y - 8-(4.15)

  jj IPOTEZA a 2-a:

  [ N m m ]

  .. IPOTEZA a 3-a:II> illcii.rcari uniform distrlbuite:

  [Nmm](4.12)

  Ca orice element de constructie supus la solici tarea de mcovoiere,verifica la:

  I'i i / !d i rr: i ir i concentrate:pa = = p. = = p. n -sino: [N ]3,x xP:,y=P;=Pncosa [N]

  (4..13)I. Capacitate portanta;U. Rigiditate i l l : incovoiere

  1.Veriflcarea la capacitatea portanta.seface ell relatia:

  (4.17) IFig. 4.9. STARILlREA EFORTUJULORUNlTARE NORMALE iNSCANDURILE ASTERELEl M:f,x si M~f,y sunt componentele momentului incovoietorcorespunzatoare axelor centrale principale de inertie ale elementului, x-x, respectiv y-y (fig.

  4.9.), stabilite illfunctie de schemele de incarcare ~ide deschiderea de calcul aelementulUi,1inNmm; seVOT Iua in considerare urmatoarele perechi de momente: --

  efectiv (decalcul), 1 -in care:Astereala este un element incovoiat oblic pe doua directii (fig. 4.9.), care se verifica

  lamomentulincovoietor maxim ~ila care se determina sageata (deformatia) maxima.Momentele, in cele trei ipo teze de incarcare, din care se alege valoarea maxima sede termina cu r e la t ii l e:

  _ M f , ; a x (unde i reprezinta numarul ipotezei de calcul) tmpteuna cu M f : ;o r e s p l 'corespunzator ipotezei "i"... IPOTEZA 1:

  8 [Nmm] (4.14)_ M : ;x .~ iM ; ;y -c ap ac it at il e p or ta nt e a le b ar ei l a in co vo ie re s ta ti ca p e d ir ec tia c el or d ou a

  axe centrale princi.pale de inertie, x-x si respeetiv y-y, stabilite ell relatiile: Ia .d2M" = q1,x_1

  I,y 8 [ N m m ]

  33 34

 • 5/16/2018 Acoperisuri Pante Mari - DariePri0000

  43/89

  (4.24)

  1 M~,,,= R~ .Wcalcul,x 'finM~,y =R~ .Wca lcul ,y fin (4.18) Valorile coeficientilor r o pent ru incarcarea din vant sunt date in anexa B, tabeleleB.ll si B.12."i.- 1 ' unde: R ~ es te r ez is te nt a d e c ale ul a lem nu lu i masiv l a i nc ovo ie re s ta ti ca , in f un ct ie d e' ; specia materialului lemnos, clasa de calitate a lernnului si conditiile de exploatare a1lementului de constructie , inNzmm '' ( v.a ne xa C , t ab el el e C .7 s i c . s m1i este coeficientul d e tratare a lemnului la so li ci t a re a d e incovoiere statica (v,, a ne xa C, tabelul e.9).

  rqa,n =0~ v.xlq a,n =q a , n [N /rn]V,Y v (4.25)

  d) lncarcarea utila:

  {P~'"=P - si n u [N]pa,n = p = xp;,n =P.cosa [N ] (4.26)b h 2W --- [ m m 3]calcul,x - 6b2hWC31cui v =-,_ [mm3]'. 6

  (4.19)

  - - I IlLVerniearea de rigidlitate la incevolere statidi se face eli relatia:I [m,,:dinaJ S; f.dm, (4.20)' - - 1 I n ca re in te rvin va lo r il e nonna te a le inca rca r il o r a f i, e cta te cu coeficientii partiali de s iguran ta.orespunzatori starilor limita ale exploatarii norm ale, sub efectul incarcarii totale deexploatare, corespunzatoare ipotezelor de calcul.

  f;,x = f;,inst,x ( 1 + k ~e r )f - r-a ( 1 k P )p.y - 1.inst.y + def (4.27)! 5 qa,n .d4fa, , =_ p,x I [ m m ]p.mst,x 384 E , I y~ 'q a, n d4fa =_)_. p,y' 1 [mm]p.mst.y 384 E .1. x (4.28)" - 1 0) inciirciirea permanentii:

  {q.,n = qa,n - si n u [ N / m m ]q.,n = g . b p,x p

  p P qa,n = q a,n . c os a [N /rnm]p,y Pincare:

  (4.21)b3hI=_ rm m 4]y 12 [

  I =b.h3 fmm4 ]x 12 ~(4.29)

  b) inciircarea din ziipadii:q~,11= gz . co' c (z ). Y o ' b -cos o; [ N / m ] ;

  ,illcare:(4.22)

  Valori le coefic ientulul ' I I I p en tr u in ca rc ar ea d in z ap a d a s un t d at e in a n ex a B , t ab e le le- - I ' B .6 ~iB.7.{q a ,~ ; q a, n - si n u [ N / m ]

  :~ qf:~=qfn.cos(X [ N / m ]- I 'C) ln c ar ca re a d in v an i:f~- 6

  (4.23)

  E este modulul de elasticitate, stabili t Infunctie de specia materialului lemnos (v,a n ex a C , t ab el ul C . 3) ;h s i b - d imens iu n il e s e ct iu n ii t ra nsv er sa le , inmm ;k~ef - coe fi c ien tul s tab i li t in f un ct ie d e d u ra ta d e a ct iu ne a i nc ar ca rii ; p en tr u c la se le

  1 si 2 d e e xpl oa ta re a c ons tr uc t ii lo r v al oa re a l ui k~ef este 0,5.

 • 5/16/2018 Acoperisuri Pante Mari - DariePri0000

  44/89

  36'35

  q) Deformatii (sageti) datorate inclirdrii din El'iip:ulUi: I f"' = = J_. P : ' u . d i [ m i n ]u,ms(,,,. 48 E . T.1 pa,u d3fU = = _ . _ . y__ ~ frum]u.mst.y 48 E . I Lx (4.35)e = = fa. . ( 1 + k Z )z.x z.inst.x deff : , y '= f :. i1$(S (1+k~ef) (4.30)\

  5 q8.n d4fa. =_._ . z,x 1z.mst.x 384 E . Iy

  5 a.n d4f". = = _ . q z ; y 1z.mst, 384 E,I,

  [ m m ] . In care:k~~feste coeficientul stabilit ill functie de durata de act iune a incarcarii ut ile, carepentru c1asele 1~i2 de exploatare a constructiilor are valoarea 0,004.31)

  [ r u m ] .. Ipoteza 1:In care:

  {fO = = fa +fal.x P." z.xf1\ = f;,y + f:,y

  [ r o m ] ;[ m m l (4.36)este coeficientul~tabjlit in functie de durata de actiune a tncarcarii din zapada,c ar e p en tru c la se le l i 2 de ex pl oa ta re a co ns tr uc i ii lo ra re v a lo a re a 0,25.

  .Deformatii (sageti) datorate incardirii din vint: .. Ipoteza a 2-a:

  j fa. t" 1 fa . fa2," = = P.X + '2 ' z.x + v.xI fR - r a 1 f" faL 2.y - PS + '2 ' 'l.Y + v,y [ r u m ] ;[ r u m ] .=f:,inst,x ( 1 + k~ef)= = f :. inSly ( 1 + k:;"r) (4.32)I , , _ . n d4fa. . =_~_.q"x ' .1V.1lJSI,x 384 E I y5 qa.n d4f" _ v,y' 1v.inst.y - 384' E'I. [ r u m ] .. Ipoteza a 3-a:(4.33) [ m m ] ;[ m m ] .r u m ]In care:

  k~reste coeficientul stabili t in functie de durata de actiune a incardirii din vant, carep en tr u c la se le 1 s i 2 d ee xp lo at ar e a c on st ru ct ii lo r are valoareaO,OO.

  Cl Deformatii (sagep) daterate indircarii utile:

  in care:fadm .es te sageata maxima admisa la solicitarea de incovoiere stat ica , care pent rua s te re a la s i s ip c i este d11150, unde d, este deschiderea de calcul;

  f:,x = f:,inst,x ( 1 + k ~ e f )f:,y = f;,inSI,y ( 1 + k~ef)

  fmax, final =max(f], f2, f3)unde:4.34) (i =1.. .3 )

  1 -

  (4.37)

  1 -

  a :I -II,ill

  (4.38)

  Ic cIe

  In cazul in care sectiunea determinata din calculul de rezistenta n u s at is fa c e c on di tia(,de sageata, semare~te secpunea, pana dudeste satisfacuta ~icondi-tia de siige~ta, . ~ I _ _ : . . I :

  : f f t ~ ! i 0 37

 • 5/16/2018 Acoperisuri Pante Mari - DariePri0000

  45/89

  - - I IIi- , I Sipci le se uti lizeaza ca s trat supor t la invel itor ile din t ig le ceramice sau de beton,. , , 1 tabla tip t ig l a (L INDAB) , ~i1iii sindrila. Sipcile se considera simplu rezemate pc capriori i~ lrf:seetitllletransversals, axa x-x a sipcilor face un unghi 0'. eu orizontala (fig. 4.10)._ _ 1 . , ' . ' " , , ' . ,a calculul sipcilor nu se ia in considerare incarcarea utila concentrate intrucat:. @ ill cazul circulatiei pe acoperisuri cu invelitor i din placi mici ( rigide) se prevad podini"din lemn prin interrnediul carora sarcina concentrata se repartizeaza la mai multe sipci;@ ~"-fucazul in care invel itoarea din placi rnici nu este inca f ixata, circulatia se face numai' 1 : , ~ l r e l p e c apr io r i.

  .. ~~ Pentru ca1culse determina incarcari leaferente unei s ipci , care se proiecteaza pe directiaI,xclor principale de inertie x-x si y-y (fig. 4.10).' ' ' - ' I : x-x~i~_;deteffi1inii incarcarile pentru 0 s ipca s i se proiecteaza aceste lncarcsri dupa axelet#- i I . : i."'''''''!l." ..ne.to decaleuh

  . s c (q~x'= q~ -sin o. [ N / m ]ql'=gp,clq~:} =q~.cosa [N/m]

  4 .5 . 5 . Ca lc u lu ! s ip c il or

  (4.40)

  p,lN/m2Jgp[N/m2J

  Incare c este distanta intre axele sipcilor.Observatie:Dacd in incarcarea din invelitoare data In tabelul B.l . este cuprinsd si greutatea

  caprioritor, pentru calculul sipcilor aeeasta se scade, ludndu-se aproximativ va/oarea50:. . 100 Nlm2.m n n u u u u u u m u n m m n q v~ tN/mtg n u U U U n u u n m m m u m q} [N /m]~nUIUnntU'UunumnUu qp [N/m]

  41 .~nc2rcarea de calcul dil l act iunea zapezii :5 c {q~,=q~'Sina [ N . / m ]qz=P,ccosa s " ; [qz,y =q, -cos N /m ]

  dj(4.41)

  1\!,1ncarcarea de calcui din actiu.mea vantului:Fig. 4.10. STABILlREAiNcARC4RlLORPENTRU

  CALCULUL $IPClLOR $1SCHEMA DE CALCUL A $IPCILOR

  [N/m][fVm] (4.42) 4.5.6. Calculul ciipriarilorCapriorii sunt grinzi de lemn dispuse i1 1 lungul pantei acoperisului; se considera ca

  sunt grinzi s implu rezemate pe pane (fig, 4 , 11), cu exceptia situatiilor in care un capa t alcapriorului este in consola, caz incare schema de calcul este cea a unei grinzi el i consola,""" In continuare calculul se face identic cu eel ~l asterelei , luand in considerare numaid o ua i po te ze de incarcare.

 • 5/16/2018 Acoperisuri Pante Mari - DariePri0000

  46/89

  39 40

  Capriorii sunt incarcati cu reactiunea din astereala sau sipci, care actioneaza caincarcare uniform distribuita ' in lungul capriorului (cu toate ca reactiunile din sipci ssarcini concentrate, fiind foarte dese se pot eonsidera ca niste incarcari uniform distribuite)Se determina incarcarea preluata de un caprior, de pe suprafata aferenta 1(suprafata hasurata din figura 4.11).Panele reprezinta pentru capriori reazeme verticale , deci capriorii se calcuJe

  considerand grinda inlocui toare orizonta la (eli aceleasi momente), de deschidereincarcata cu sareini verticale uniform distribuite pe orizontala, sau grinda inclinata,deschidere h, incarcata eu sarcini norrnale pe axa grinzii si uniform distribuite pe lungiminclinata a grinzii. In continuare calculul capriorului se va face considerand schema grinziinclinate cu deschiderea Iz . Incarcarea p erm anentli d e calcu!.

  [ N / m J ;[ 1 ' J / m ] . (4.43)

  Incarcarea de calc"1 din actirmea zli'Qezii[ N / m ] ; (4.44)

  [ N / m ] . .(pentru stabilirea incarcarii p~v. relatia 4.5)

  InciBrcarea de calcu) din act iunea vantuluiC C dqy =Pv,n' I [ N / m ] ;

  [ N / m ](4.45)

  (pentru stabilirea incarcm-ii P~,n v. relatia 4.7) Incarcarea utili decalc"!

  [ N J (4.46)Fig. 4.11. STABlLlREA iNC4Rc4RILOR PENTRUCALCULUL CAPRIORlLOR Sf SCHEMA DE CALCUL A CAPRlORILOR In care n = 1,2 (v. STAS lOlOllOA-77)

  J .

  1 -

  41 42

 • 5/16/2018 Acoperisuri Pante Mari - DariePri0000

  47/89

  Ipotezele de incarcare sunt aceleasi ea la calculul asterelei... rpOTEZA I:

  $ rpOTEZA a 2-a:

  o IPOTEZA a 3-a:q ~ = LJ ~V=g P d I n . c os (XV; '=- p{ ~.< = pc . el)S (X

  [ N / m ][N ]1 . :

  m " I t . , . .i."'

  I, Verificarea Ill!capacitatea portantaSe deterrnina valoarea maxima a momentului din cele trei ipoteze de calcul:

  [N /m ] (4.47) (4.53)

  (4.54)

  Capacitate a portanta a elementelor din l emn masiv supuseia incovoiere stat ica sedetermina cu relatia:

  In care:R~ este rezistenta de calcul a lemnului masiv 1a incovoiere statica, In Iunctie de

  specia materia lului lemnos, clasa de cali tate a lemnulu i ~iconditiile de exploatare aelementului de constructie, In N/mm2 (v. anexa C, tabelul C.7 sau C.8)~

  Dln - coeficientul de tratare a lemnului.jn functie de tipul tratamentului (v, anexa C,tabelul C.9)j

  Wea lc "l - modulul de rezistenta axial pentru sectiunea cea mai solicitata a elernentului(W brut daca elementul nu prezinta slabir i in sectiunea de calcul, respectiv Wllet daca,e!ementul are slabiri in zona de calculi

  [N/m] (4.48) .M r =R~ W catcul mn , [Nmrn]

  (4.49)

  ( ' ap rio ru l e ste u n e le me nt incovoiat, avand deschiderea l~ (distanta pe incliner intredoua pane).

  Mornentele In cele trei ipoteze deincarcare, din care se alege valoarea maxima sedetermine CL I relatiile:.. IPOn~ZA,. 1:

  ,-" q~.[~lvI, =.-..8 [ N m ]> l?OTEZA a 2-a:

  c q~ l~M, = -_.--" X [ N m ]. . IPOTEZA a 3-a:

  C I c Ic Q3 2 ' Po' 2M3 = - - - - . . . .+ _ ...--,.8 4 [ N m ]

  bh2Wcolcut = 6 [ m m 3] (4.55)(4.50) in care b si h sunt dimensiunile sectiunii transversale acapriorului care se aleg dinsortimentul de dulapi sau grinzi(v. anexa A).Se pune conditia ca:

  (4.51)H. Verificarea rigiditli ti i Ia Inc6voiei 'c statiea se face cu relatia:

  fOlax , f i nal :0; fadmIn care intervin valorile normate ale incarcarilor:

  (4.52)a) lnciircarea permanentii:- I ( ;apriorii sunt bare inclinate supuse la incovoiere. In consecinta se vor faceUrmatoare le ver if i car i :I.Verificarea la capacitatea portanta;

  H . V er ifl ca re a r ig id it 2t ii J2 i lncovoiere (r .~ki!. l II ! J ,idie si :f tg!C: l !t i t) .c.n dqpn = gp' I COSet [ N / m ]

  (4.56)

  (4.57)

  (4.58}

  4 3

 • 5/16/2018 Acoperisuri Pante Mari - DariePri0000

  48/89

  b) inciircarea din zapad:[ N / m ] (4.59)

  c) Incarcarea din vlint:

  [ N / m ] (4.60)( pe ntru Y ov, anexa B , p ara gr af el e B .2 ~i8.3)

  d) inciircarea milii:[N ]~.n = pc -cos a (4.61)

  '" Deformatlt (sage!i) datorate indiirdri~orpermanentefc - t c ( 1 k P )p- - pins! + def [mm] (4.62)

  c.n 1 4fC =~;qpn' 2p mst 384 E'I [ m m J (4.63)

  unde:bh31=--12 (4.64)

  b s i h s un t d im e ns iu nile I n s ec tiu ne t ra ns ve rs ala ale capriorului, in mm;E - valoarea medie a rnodulului de elasticitare (v. anexa C, tabelul C.3)k~cf - coeficientul stabili t in functie de durata de actiune a incarcan: permanente,

  care pentru claselel si 2 de exploatare a constructii lor are valoarea 0,5.

  " lJeformatii (sage~i) datorate InClircirii din zapada(4.65)

  - c.n 1 4f". = _J_. q,~ . 2 [ m m ]z r n st 384 E.1 (4.66)

  4 4

  k~cf este coeficienrul stabili t In functie de durata de actiune a 11lcarciiri i, care pcntruclasele 1 si 2 de exploatare a constructiilor, Iaincarcarea din zap ad a are valoarea 0,25." Deformat ii (sageti ) datorate incarcarii din vant

  (4.67)5 qc.n 1 4fo. =-.~ [nun]

  VInSl 384 E.1 (4.68)

  in care k~cf= 0,00 pentru clasele 1 ~i2 de exploatare a constructiilor.e Defurmatii (sage!i) datorate indrcarii utile

  [mm] (4.69)I pc,n .13fC n 2umsl = = 48'ET [mm] (4.7@;

  In care k~cr = = 0,00 pentru clasele 1 ~i2 de exploatare a constructiilor,It rrOTEZA 1:

  [mm] (4.7]).. IPOTEZA a 2-a:

  c fc 1 fe 'fcfo = n + _. t. + v~ r- 2 . [rnm] (..t.n}. . IPOTEZA a 3-a:

  [mm] (4.73)

  fc ( f o fC l'c )ax =nlax I, 2, 3 . 151 52

 • 5/16/2018 Acoperisuri Pante Mari - DariePri0000

  49/89

  IE ~ mo d ul ul d e e 1a st ic it at e c ar ac te ri st ic .

  Sageata in ipoteza 1 va fi:I fp = = fP + f'P1 P z .Sageata in ipoteza a 2-a va fi:I P ~ ~f2 f2f2 - 2.x + 2,y [nm],l i n care:I 1 . p pf-. = fpP +-. fz + f v . v"! 2.'I 4.5.8. Calcuiul popilor

  (4.103)

  (4.104)

  (4.105)

  (4.106)

  (4.107)I Popii sunt clemente ce preiau reactiunile pane1o:. fn~arearea m_~ill1a pe po~ e~te eeamai mare dintre valoriJe rectiunii verticale, stabilita din primele doua ipoteze de incarcare,pentru schema de calcul a panelor din figura 4.12.I. IPOTEZA 1:I lg~ c . ) d2+d~ -tN = --+p ._--I co s a r: 2 [N ]

  '- gb=gpnIn care n = 1,1.l:POTEZA a 2-a:I [ g~ p~ c J d2+d~ '[NJN?= --+-~+Pv _-_t .- cos o 2 2 -,-"I

  (4.108)

  (4.109)

  Sistemul de preluare a reactiunilor paneIor de catre popi difera dupa cum popii suntvertieali sau Inclinati.Popii vertical i (fig. 4.13) se considera elemente comprimate cent ric, articula te laambele eapete astfel ca lungimea de flambaj If =H.

  . Verificarea populuise face la compresiune cu flambajfolosind relatia:I

  Nma.x = max(N1 ,N2) (4.1H)

  (4.110)In care:

  (4.1H)

  Fig. 4.ts.SCHEMA DECALCUL A POPULUllNCLlNAT

  C, - capacitatea portanta a unei bare simple din lemn, supusa la compresiune eliflambaj;Acalcul - aria sectiunii de caleul a barei slabite, In mnr', stabilita conform urmatoarelorrelatii:

  Aria de calcul la bare Ie comprimate se stabileste in functie de Abrvl $i An",(aria brutd.respectiv aria netd a sectiunii celei mai solicitate), astfel:9 pentru sectiuni fora slabiri sou cu sldbiri ce nu depdsesc 25% dinsectiunea brutd si nu sunt pe fetele paralele cu directia de calcul laflambaj -Acalcu{=Ahnll;' ..

  9" pentru sectiuni cu sli ibiri ce depasesc 25% din sectiunea bruui ~inu sun!pe fetele paralele ell directia deflambaj - Acale,d=4Ane/3SAhru';

  OF pentru sectiuni ell sldbiri simetrice care sunt pe fetele paralele ell directiadeflambaj-: Acaicu/=Anc{'

  49 50

 • 5/16/2018 Acoperisuri Pante Mari - DariePri0000

  50/89

  (4.88)

  illcare b si h sunt dimensiunile sectiunii transversale a panei,

  [ J Y l J I l ]' 1

  (4.95) I(4.96) III(4.97)(4.98) II

  U . Ve r if ic a re a r ig id i 1t li it ii la i nco vo ie re ( c al c u] d e sageata) se fa ce c u relatia:. unde b sih sunt dimensiunile sectiunii transversale a panei;

  (4.89) k~ef : : : :0, 5 pentru const r uc t ii le d in clasele 1 ~j2 de exploatare.

  0) illciirc()/i'eapermanentii:in care intervin valorile normate ale incarcarilor:

  (4.90)N / m ]b) indircarea din zapadii:

  [ m m ]

  k~er ::::0,25 pentru constructiile din clasele 1 si 2 de exploatare.

  ( N / m ] (4.91) .. Deformatii (sagei) datorate incarcarli din vant: IP - fP (1 k' ).x - v inst.x + def( pen tr u Yo v. a n ex a B , p a ra g ra fu l 3 .2 ) .c) fndi.rcarea din viint:

  (4.92) 5 qP,n 1 4fP ::::_ .~

  v mst.x 384 Eo I,N / m ]

  ( pent ru ' Yov . anexa B,paragraful B.3)o 5 q P,n 1 4fP =_o~_cv uist.y 384 E . lx{ q p,n :::: q P , D . sin ()( [ . N / m ] v,x v "qp .n : :: :q p,n cos a [ N / m ]Y,Y 1 1 . (4.93) I =b3 h fmm Jy 12 [bh3 r ]r,=1"2 lmm4."Def3rmatii (sageti) datorate inclircii.rilor permanente:

  (4.94)k~cf ::::0,00 pentru co ns tr uc t ii le d i n c1 as e le 1 ~i2 d e impo rt an ta

  [ m m ] (4.99)(4.100) I

  [ m m ] (4.101)

  [ m i ll ] I4.102) III4'7 4 8

 • 5/16/2018 Acoperisuri Pante Mari - DariePri0000

  51/89

  . .. IRlcarcarea ut il i de cakul

  unde n=l,2.

  (4.77)

  Pentru verificarea panei se iau ill considerate numai primele doua ipoteze deincarcare, ipoteza a 3-a fiind nesemnificativa (greutatea omului este mult mai putinirnportanta pentru ca1culul panei decat incarcarea din zapada),(]) IPOTEZA 1:. . . .I aP=qP+qP=g .n.(~L ..~_~~.)..... !'_.-+b.h.n -p _+pc_(~2+_d_]_) [ N / m ] (4.78)" p 7. P 2 cos ex , p p 1 0,

 • 5/16/2018 Acoperisuri Pante Mari - DariePri0000

  52/89

  In cazul in care sectiunea determinata din calculul de capacitate p or ta nt a m r s a ti sf ac econditia de.sageata, se mareste sectiunea p a n a cand este sa ti sfacuta ~i aceasta din urmaconditie ..... "

  f.dm e st e s ag ea ta a dm is ib il a p en tr u c apr io ri , c a re a re v al oa re a h 1 20 0.

  4.5.7. Calculuip{melor

  pan",

  (4.74)

  pop

  Panele. sunt grinzi de lemn dispuse In lungul c ladi rii . Acestea sunt incarcate cureactiunile din capriori, care fiind dispusi la distante mici, se admire in calcul aproximatiacil 1ncarcarea pe pana este uniform distribuita In calcul, panele se considera simplurezernate pe popi (fig. 4.12).

  Se .determine incarcarea preluata de 0 pana, de pe suprafata aferenta acesteia(~llprafataila~urata din figura 4.12). Incarcarea permanenta, incarcareadin zapada si ceauti!l'is!mtincarcari verticale care actioneaza dupa axa y-y a panei. Incarcarea din vant fiindn sarcina perpendiculara pe acoperis, actiorieaza sub un unghi a fata de axa y-y.

  Se determina tndircarile pepana, care actioneaza pe cele doua axe: x-x si y-y.; 0 l nc a rc a re a p frma! l1 le nt a d ie C~~~Cllini p . (' d , + d; ) 1 . { q P 1 ] , . , . = 0~ q=g -n- __ -. --+b -hn1P09"I p P -, 2 . coso. p p . - q~.y = q~ [N/mJ

  [ N / m ](pcntru p~ v. relatia 4.5)"'"~\\ I Ind ircarea de clllicul din actillll1ea viintl.liui

  j ' p _" p " _ c ( d 2+ d ; ) sino.,,"_ c _(d 2+d;)._1_ q"~x:-.qy.sma_pv,nl.--2- 'cosa.' vYII I ( d ' )" \. 2 coso. p _ p. = = c 2 +d 2q v . y _ q v cos P v , n 2

  .Jl-AIsII. !W I

  (4.75)

  [ N / m ][ N / m ]

  t w w u m m u n u u u m m - - - q:: IN/m]M m n m n m n n m ; : w m r q; [N/m!ID1lliUlumnlill;:mmn---q~ IN/ml

  (4.76)

  Fig. 4.12. STAB/LIREA iNCAIRCA-RILOR PENTRU C4.LCULUL PANELOR $1SCHEMA DECALeUL A PANELOR

  I .

  1 -

  III .I .I11

  53 54

 • 5/16/2018 Acoperisuri Pante Mari - DariePri0000

  53/89

  (N], (4.115)

  " ~ ' I ' ;.. : . : ' . " ; ;!:~". .. .. . in cazul s labir ilor nesimetr ice care sunt pe fe tele parale le cu direc tia d e jlambaj,' I b ~ r e l e se calcz.tleazii ta .zr: excentrica, momentul rezultdnd din aplicareaexcentricii afortei de compresiune. r ~ Tcoarda * N p "IIpo p a=a'

  popa b

  t. ! . . ' . 1 . . . A c a l c u l va ~ de fapt a ri a p op u lu i ~~abilita din sortimentul dat in anexa A (diametrul~ t l 1 i n I D l al popului este de 12 em), ill n r n '. R ~ij - rezistenta d e c alc ul a lem nu lu i m as iv Ja c om pre siu ne a xia la , paralel cu f ib r el e, .ffi N /mm2 (v. anexa C , ta be le le C .7 i c.s~ < p - eoeficient d e f la m ba j d et er min at c


Recommended