+ All Categories
Home > Documents > Acatistul Sfinților Romanov

Acatistul Sfinților Romanov

Date post: 05-Jul-2018
Category:
Author: valentina-andradaminea
View: 236 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)

of 48

Transcript
 • 8/15/2019 Acatistul Sfinților Romanov

  1/48

  Mențiuni:“Acatist” înseamnă rugăciunefăcută în picioare!

 • 8/15/2019 Acatistul Sfinților Romanov

  2/48

 • 8/15/2019 Acatistul Sfinților Romanov

  3/48

  Rugăciunile începătoare și

  apoi:

  Condacul 1

  Aleșilor și de toată lumealăudați țari mucenici,

  mijlocitori ai pământuluirusesc și rugători snți aipoporului rus,dreptcredinciosului țaricolae, țarinei Aleandra șicopiilor lor "lga, #atiana,Maria, Anastasia și Aleei,cântare de laudă să leaducem, cu credință și cu

  dragoste$ %entru ca a&eți îndra'neală către (omnul,care &)a prosla&it, ocrotiți)nede toate relele și ne&oile curugaciunile &oastre, pentru canoi să &ă cântăm așa :

 • 8/15/2019 Acatistul Sfinților Romanov

  4/48

  *ucurați)&ă snților țarimucenici, care pentru +usia

   înaintea lui (umne'eu suntețirugători și preaslă&iți făcătoride minuni!

  Icosul 1

  ăcătorul îngerilor, -mpăratulși (omnul tuturor făpturilor,care soarta popoarelor și a împaratiilor o conduce dupa&oia .a, a dăruit +usiei ocunună de țari /inecu&ântați,alegându)l pe țarul icolae șipe cei din familia sa ca să)0 e

   jertfa &ie și /ineplacută$ 0arnoi, minunându)ne deaceastă purtare de grijă a lui(umne'eu, cu inima smerităle aducem lauda acestea:

  *ucură)te, unsule al

 • 8/15/2019 Acatistul Sfinților Romanov

  5/48

  (omnului, icolae, podoa/atronului împaratesc al +usiei1

  *ucură)te, țarină Aleandra,frumusețea și sla&a înțeleptelor femei creștine1*ucură)te, tare&iciule Aleei, jertfă ne&ino&ată adusă

  (omnului1*ucurați)&ă, ade&ărate mireseale lui 2ristos și mucenițe"lga, #atiana, Maria și

  Anastasia1*ucurați)&ă, că pe 2ristos, dintoata inima 3)ați iu/it1*ucurați)&ă, că pană lamoarte credința în (umne'eu

  ați păstrat1*ucurați)&ă, că în &iața&oastră multe neca'uri ați îndurat1*ucurați)&ă, că din suferințalui 2ristos cu /ăr/ătie &)ați

 • 8/15/2019 Acatistul Sfinților Romanov

  6/48

   împărtășit1*ucurați)&ă, că în ceruri și pe

  pământ de (umne'eu ați fostproslă&iți1*ucurați)&ă, că cetei snțilornoi mucenici &)ați alăturat1*ucurați)&ă, că +usia cu mila

  &oastră ați apărat1*ucurați)&ă, că tămâiarugăciunii pentru noi lui(umne'eu ați adus1

  *ucurați)&ă, snților țarimucenici care pentru +usia înaintea lui (umne'eu suntețirugători și preaslă&iți făctoride minuni!

  Condacul 2

  4tiutorul inimilor, (umne'eu,&ă'ând dorința ta cea tare de

  a)0 sluji cu credință și în

 • 8/15/2019 Acatistul Sfinților Romanov

  7/48

  ade&ăr 3ui și poporuluicredincios, a /ine&oit să te

  ungă pe tine, de (umne'euunsule țar icolae, pestepământul +usiei$ 0ar tu,primind coroana împărătească precum o

  asculatre dată de (umne'eu,te)ai străduit mult pentru în5orirea și întărirea +usiei,cântându)0 Milosti&ului care ți)

  a dat putere ți /inecu&ântare îngerească: Aliluia!

  Icosul 2

  6u minte luminată și inimăcurată supunându)te &oii lui(umne'eu, luând ca eemplu

  /unătatea lui 2ristos, ai

 • 8/15/2019 Acatistul Sfinților Romanov

  8/48

  primit conducerea +usiei,țarule icolae$ Ai 'idit cu

  râ&nă /iserici și mănăstiri, întărind *iserica ortodoă , șii)ai cinstit pe slujitorii lui(umne'eu$ %entru aceastalăudăm străduința ta și îți

  cântăm acestea:*ucură)te, că din tinerețe ți)aidăruit inima lui (umne'eu1*ucură)te, că ai fost alesul și

  unsul 3ui1*ucură)te, cel ce sceptrul împărătesc cu demnitate l)aipurtat1*ucură)te, că slujirea

   împărățească cu frică de(umne'eu ai plinit1*ucură)te, că puterea și sla&a+usiei ai întărit1*ucură)te, cel ce în popordreapta înc7inare și /una

 • 8/15/2019 Acatistul Sfinților Romanov

  9/48

 • 8/15/2019 Acatistul Sfinților Romanov

  10/48

  rugători și preaslă&iți făcătoride minuni!

  Condacul 3

  6u putere de sus ind întărit,cu /ăr/ăție ai slujit (omnului,țării, nemului tău șipopoarelor ortodoe, indapărătorul lor$ Ai condus spre

  /iruință oastea ruseascăpentru sal&area .er/iei șipurtător de /iruințădușmanilor +usiei și a

  credinței ortodoe te)aiarătat$ %entru acesta, cumulțumire -i cântăm(omnului: Aliluia!

  Icosul 3

 • 8/15/2019 Acatistul Sfinților Romanov

  11/48

  A&ând în inima ta încredereanemărginită în ajutorul

  Atotputernicului (umne'eu șidorința ar'ătoare de a sluji+usiei, ai spus, sntepătimitorule, că jertfă tapentru /inele țării este adusă$

  -n&ață)ne și pe noi să ne jertm pentru credința nostră, împlinind porunca dragostei,și cântându)ți, .nte 8ar

  icolae, acestea:*ucură)te, mare râ&nitor alcredinței ortodoe1*ucură)te, cel ce ai fost aprigpă'itor al legii și dreptății1

  *ucură)te, milosti&ule și/lândule domnitor1*ucură)te, podoa/a împăraților și a țarilor1*ucură)te, /unule slujitor,care de țara ta ai fost iu/it1

 • 8/15/2019 Acatistul Sfinților Romanov

  12/48

  *ucură)te, cel ce de mersulțării cu sârguința te)ai îngrijit1

  *ucură)te, că sfaturile rele aledușmanilor +usiei le)aidisprețuit1*ucură)te, cel ce în &remuride restriște /ăr/ăție în

  7otărâri ai do&edit1*ucură)te, că țările șipopoarele ortodoe le)aiocrotit1

  *ucură)te, că apărător al+usiei de (omnul ai fostrânduit1*ucură)te, cel ce împreună cutoți snții pentru su5etele

  noastre mijlocești1*ucură)te, snților țarimucenici care pentru +usia înaintea lui (umne'eu suntețirugători și preaslă&iți făcătoride minuni!

 • 8/15/2019 Acatistul Sfinților Romanov

  13/48

  Condacul 4

  urtuni de ispite a ridicat tatălminciunii, dia&olul, curăutatea, cârtirea și cle&etireacelor fără de lege, aducându)ipe cei depărtați de (omnul ca

  să distrugă și să risipească împărăția +usiei$ #u, însa,(reptcredinciosule 8aricolae, dorind să înlăturiuciderea între frați, ai părăsitputerea și sla&apământească, rugându)3 pe(umne'eu să)i pă'ească pecei drepți, ca toți să)0 cânte

  3ui: Aliluia!Icosul 4

  Au'ind și &ă'ănd distrugerea

  țării tale, te)ai rugat, snte

 • 8/15/2019 Acatistul Sfinților Romanov

  14/48

 • 8/15/2019 Acatistul Sfinților Romanov

  15/48

  *ucură)te, cel ce asemenealui 0o& multpătimitorul

  ră/dare în suferințe ai aratat1*ucură)te, că ocrotirii Maicii(omnului, țara +usiei o ai încredințat1*ucură)te, că rugăciuni lui

  (umne'eu pentru țară aiadus în5ăcărat1*ucură)te, că dreaptacredință până la sfarșit o ai

  păstrat1*ucură)te, că de sla&a împărătească în cer și pepământ ai fost în&rednicit1*ucură)te, că porra

   împărătească cu sangele tăuo ai înroșit1*ucură)te, că, asemenea(omnului, suferința de/ună&oie ai primit1*ucurați)&ă, snților țari

  http://www.crestinortodox.ro/sarbatori/august/adormirea-maicii-domnului-72731.htmlhttp://www.crestinortodox.ro/sarbatori/august/adormirea-maicii-domnului-72731.htmlhttp://www.crestinortodox.ro/sarbatori/august/adormirea-maicii-domnului-72731.htmlhttp://www.crestinortodox.ro/sarbatori/august/adormirea-maicii-domnului-72731.html

 • 8/15/2019 Acatistul Sfinților Romanov

  16/48

  mucenici care pentru +usia înaintea lui (umne'eu sunteți

  rugători și preaslă&iți făcătoride minuni !

  Condacul 5

  6a o stea călău'ită de(umne'eu te)ai arătat slă&itățarină Aleandra, și primind

  credința ortodoă ai iu/it dintoată inima rugăciunile,locașurile (omnului și întreaga 'idire a #atălui

  6eresc$ -n aceeași e&la&ie ți)ai educat copiii și i)ai pregătitca o jertfă curată și fărăpri7ană pentru 2ristos,cântându)0 cu mulțumire:

  Aliluia!

 • 8/15/2019 Acatistul Sfinților Romanov

  17/48

  Icosul 5

  9ă'ând (omnul tăriacredinței tale și puterea de ară/da, .fântă 8arinăAleandra, ți)a dat ție, soțuluitău și copiilor &oștri să /eți

  cupa cea amară a suferințelorși moarte de mucenici săprimiți$ #u te)ai asemănatMielului 2ristos și su5etul tăua cunoscut amara suferință,iar noi, amintindu)ne dec7inurile tale, îți cântămacestea:*ucură)te, că orfana ind, de

  Maica (omnului în grijă aifost luată1*ucură)te, că în faa icoaneieodoro&aia, Maicii(omnului ai fost înc7inată1*ucură)te, cea care cu

 • 8/15/2019 Acatistul Sfinților Romanov

  18/48

  dragoste și înțelepciune de(umne'eu ai fost în'estrată1

  *ucură)te, cea care snțenia"rtodoiei o ai prețuit1*ucură)te, că împreună cusoțul tău în dragoste și/unăcu&iință ai trăit1

  *ucură)te, că mama iu/itoarecopiilor tăi te)ai arătat1*ucură)te, cea caresuferințele ostașilor ai ușurat1

  *ucură)te, că 6elui ce aspălat picioarele ucenicilor te)ai asemănat1*ucură)te, că pe mamele+usiei în întristări le)ai

  mângâiat1*ucură)te, că ești lauda și/ucuria soțiilor din +usia1*ucură)te, că în &asul tău, cape un mir ai strânsmilostenia1

 • 8/15/2019 Acatistul Sfinților Romanov

  19/48

  *ucură)te, cea care față dețară și "rtodoie până la

  moarte credincioșia aipăstrăt1*ucurați)&ă, snților țarimucenici care pentru +usia înaintea lui (umne'eu sunteți

  rugători și preaslă&iți făcătoride minuni!

  Condacul 6

  %ropo&ăduitori ai sla&ei lui(umne'eu și râ&nitori ai/unei)cu&iințe ind, .nțiloricolae și Aleandra, c7ipul

  căsătoriei /inecu&ântateunită prin dragoste ați arătatoamenilor credincioși șituturor celor ce &ă cinstesc$Mulțumind, să)0 cântăm 6elui

  ce &)a proslă&it: Aliluia!

 • 8/15/2019 Acatistul Sfinților Romanov

  20/48

  Icosul 6

  Ați strălucit ca stelele îndreptcredincioasă -mpărațierusească, încununați ind de(umne'eu, țarule icolae șițarină Aleandra$ 9oi ai a&ut

   în &iața și lucrarea &ostrădragostea, milostenia șicredinșa$ 9)ați crescut șieducat copiii în e&la&ie și,ind luași pri'onieri de cei celuptau împotri&a lui(umne'eu, împreună &)ațipăstrat credința, nădejdea șidragostea pentru (omnul$ 0ar

  sfârșit mucenicesc primind, &)ați facut părtași împărăției6erurilor$ 6ei ce suntețiocroritori ai pământuluirusesc, rugați)3 pe (umne'eusă sal&e'e țara și pe toți cei

 • 8/15/2019 Acatistul Sfinților Romanov

  21/48

  ce &ă pomenesc și cântăacestea:

  *ucurați)&ă, că ați arătatc7ipul ade&ăratei căsniciicreștine1*ucurați)&ă, ca dragosteacerească în &oi cu ade&ărat a

  sporit1*ucurați)&ă, că săracilor șicelor din ne&oi ocrotitori &)ațiarătat1

  *ucurați)&ă, podoa/e alesmereniei creștine1*ucurați)&ă, cei ce ați fosti'goniți pentru ade&ăr, că a&oastră este -mpărăția

  6erurilor1*ucurați)&ă, că plata &oastrămultă este în 6eruri1*ucurați)&ă, cei ce calea îngustă și ane&oioasă ațiurmat1

 • 8/15/2019 Acatistul Sfinților Romanov

  22/48

  *ucurați)&ă, ai /unătățilorcerești moștenitori1

  *ucurați)&ă, că îngerii cu &oi în cer se /ucură1*ucurați)&ă, că poporul pepamant &ă slă&ește1*ucurați)&ă, cei ce de poporul

  rus sunteți proslă&iti1*ucurați)&ă, cei ce cu (omnulși %reacurata .a Maică &eșnic împărățiți1

  *ucurați)&ă, snților țarimucenici care pentru +usia înaintea lui (umne'eu suntețirugători și preaslă&iți făcătoride minuni!

  Condacul 7

  0u/itorul de oameni(umne'eu a adus /ucurie

  poporului rus, dăruindu)i)l pe

 • 8/15/2019 Acatistul Sfinților Romanov

  23/48

  țare&iciul Aleei, copil luminatși minunat mijlocitor și

  ocrotitor al său$ Acesta, cuinima smerita 'icea: ;6ând&oi împărăți eu, nu &or maieista ne&oiași și săraci$”Multe neca'uri, suferințe și

  c7iar moartea ai ră/dat de lacei fără de (umne'eu, sntemucenice, prin acestea în-mpărăția 6erurilor intrând,

  iar acolo lăudându)3 pe(umne'eu, cu /ucurie aicântat: Aliluia!

  Icosul 7

 • 8/15/2019 Acatistul Sfinților Romanov

  24/48

  țare&iciule Aleei, ca rod/inecu&ântat al rugăciunilor

  făcătorului de minuni .eramdin .aro&, sla&a și nădejdeadrept credincioșilor din întreaga +usie$ (upă &oia(omnului, ca un miel fără

  pri7ană sfârșit mucenicesc dela necrdincioși ai luat$ Acum însă te /ucuri, indmoștenitor al -mpărăției

  6erești, împodo/it cu cununa/iruinței, alături de noiimucenici și propo&ăduitoriortodocși ruși, iar noi îțicântăm acestea:

  *ucură)te, că lui Aleie, omullui (umne'eu cel mult încercat, te)ai asemănat1*ucură)te, împreunămoștenitor cu snții copii de împărați1

  http://www.crestinortodox.ro/biserica-lume/sf-serafim-sarov-pururea-ocrotirea-maicii-domnului-67419.htmlhttp://www.crestinortodox.ro/biserica-lume/sf-serafim-sarov-pururea-ocrotirea-maicii-domnului-67419.htmlhttp://www.crestinortodox.ro/biserica-lume/sf-serafim-sarov-pururea-ocrotirea-maicii-domnului-67419.htmlhttp://www.crestinortodox.ro/biserica-lume/sf-serafim-sarov-pururea-ocrotirea-maicii-domnului-67419.html

 • 8/15/2019 Acatistul Sfinților Romanov

  25/48

  *ucură)te, u &rednic ale&la&ioșilor părinți1

  *ucură)te, că cel mai tânăroștean în armata tatălui tăuai fost înscris1*ucură)te, al smereniei și al/lândeții c7ip1

  *ucură)te, ca esti podoa/apamantului rus1*ucură)te, cel ce /oala greacu /ar/atie o ai ra/dat1

  *ucură)te, că mulțumindu)0pentru toate pe (umne'eu 3)ai lăudat1*ucură)te, cel ce ai fost ca ooaie dusă la înjung7iat1

  *ucură)te, jertfă curată adusă(omnului că ardere de tot1*ucură)te, cel ce în curățiecopilărească toată &iața te)aiarătat a 1*ucură)te, cel ce în locul

 • 8/15/2019 Acatistul Sfinților Romanov

  26/48

   împărăției pământești, pe ceacerească te)ai în&rednicit a o

  primi1*ucurați)&ă, snților țarimucenici care pentru +usia înaintea lui (umne'eu suntețirugători și preaslă&iți făcători

  de minuni!

  Condacul 8

  .trăin lucru este oameniloriu/itori de 2ristos să &adăcum, mergând pe calea

  suferințelor și să&ârșindcălătoria pământească, icațarului, "lga, asemeneaapostolilor, cu /ăr/ăție s)adat pe sine la moarte pentru

  2ristos, (omnul 9ieții$ %entru

 • 8/15/2019 Acatistul Sfinților Romanov

  27/48

  aceasta, cununa mucenicieiai primit, sfântă pătimitoare

  "lga, iar acum cu îngerii înaintea #ronului (omnului2ristos stai, cântând cântarede /ucurie: Aliluia!

  Icosul 8

   #oți slujitorii cerului și snțiipământului rus cu /ucurie &)au primit, țarilor mucenici,căci să&ărșind încercata&ostră &iața pământească, în&iața cea &eșnică ați intrat$%entru aceasta, *iserica lui

  2ristos laudă dragostea&oastră și slujirea spre sla&alui (umne'eu și a %reacuratei.ale Maici, mijlocitoarealumii, prin rugăciuni

  săr/ătorind pomenirea

 • 8/15/2019 Acatistul Sfinților Romanov

  28/48

  &oastră și cântări de laudăduncâdu)&ă:

  *ucurați)&ă, ca prin /inefacericu snții înaintași ai &oștri &)ați asemănat1*ucurați)&ă, că poporului&ostru cu dreptate i)ați slujit1

  *ucurați)&ă, că pe &ădu&e șipe orfani i)ați ocrotit și 7rănit1*ucurați)&ă, cei ce pentruoameni milă și împreună)

  pătimire ați arătat1*ucurați)&ă, cei ce princucernicia creștina &)ați încununat1*ucurați)&ă, cei ce cu

  supunere și ră/dare prin &oia(omnului, crucea o ați purtat1*ucurați)&ă, cei ce cusmerenie ați ră/dat prigoniriși oacări1*ucurați)&ă, că (omnul &)a

 • 8/15/2019 Acatistul Sfinților Romanov

  29/48

   întărit în jertfe și pătimiri1*ucurați)&ă, cei ce pentru

  credința și iu/ire de neam,mucenicia ați primit1*ucurați)&ă, că în neca'uri șipătimiri /ăr/ățiedu7o&nicească ați a&ut1

  *ucurați)&ă, cei ce ne)ați încăl'it cu căldura dragostei&oastre1*ucurați)&ă, ca ne)ați în&ățat

  să ne purtăm unii altorapo&erile nostre1*ucurați)&ă, snților țarimucenici care pentru +usia înaintea lui (umne'eu sunteți

  rugători și preaslă&iți făcătoride minuni!

  Condacul 9

 • 8/15/2019 Acatistul Sfinților Romanov

  30/48

   #oată făptura îngerească s)auimit de ra/darea și

  pătimirea ta, .fântăpătimitoare #atiana,/inefacatoare numindu)te șiocrotitoarei tale, .nteiMucenițe #atiana

  asemănându)te, căci înrugăciuni ți)ai dat su5etul înmainile (omnului, și în-mpărăția 6erurilor intrând,

  cu îngerii și cu toți snțiicânți: Aliluia!

  Icosul 9

  +itorii cei mult &or/itori nu&or putea lăuda sla&a &oastrădin ceruri, snților țarimucenici, căci împlinindu)secu /ucurie cele pre'ise de

  .fântul .erm din .aro& că

 • 8/15/2019 Acatistul Sfinților Romanov

  31/48

  ;(omnul îl &a prosla&i pețarul care îl &a proslă&i pe el”,

  aducem mulțumiri (omnului,cinstind pomenirea &ostră șidin toată inima &ă cântămacestea:*ucurați)&ă, cei ce întristările

  &oastre (omnului 0 le)ați înc7inat1*ucurați)&ă, cei ce poruncadragostei până la capăt ați

  ascultat1*ucurați)&ă, cei ce sfârșitul însuferință cu sla&ă &i l)ați dat1*ucurați)&ă, ca din mâinile&răjmașilor fără cârtire

  moartea ați luat1*ucurați)&ă, ca pe 2ristos îninimile &oastre 3)ați puratat1*ucurați)&ă, cei cemoștenitori ai &eșnicei-mpărății a lui 2ristos &ă

 • 8/15/2019 Acatistul Sfinților Romanov

  32/48

  numiți1*ucurați)&ă, cei ce minunat

  de *iserica "rtodoa suntețiproslă&iți1*ucurați)&ă, cei ce în /ucuria(omnului &ostru ați intrat1*ucurați)&ă, căci cununi

  nepieritoare de la =l ați luat1*ucurați)&ă, că la &iața cea&eșnică, înainte de &reme, ațitrecut prin moarte1

  *ucurați)&ă, că în *iserica(omnului sunt preamăritesuferințele &ostre1*ucurați)&ă, că în .fânta*iserică cu laudă pomenirea

  &ostră se face1*ucurați)&ă, snților țarimucenici care pentru +usia înaintea lui (umne'eu suntețirugători și preaslă&iți făcătoride minuni!

 • 8/15/2019 Acatistul Sfinților Romanov

  33/48

  Condacul 1

  (orind să)ți sal&e'i su5etul,.fânta Mucenița Maria, ca unmiel al (omnului te)aipregătit pentru moarte și ți)aicurățit su5etul prin căința

  caldă și prin împărtăirea cu #rupul și .ângele (omnului,unindu)te cu 2ristos,-mpăratul .la&ei, cântându)06elui ce le)a dăruit țarilorcare au pătimit pentrucredința &iața cea &eșnică,cântare de /ucurie: Aliluia!

  Icosul 1

  6a un 'id nesurpat și ocrotitor&)a dat (omnul pe &oi întregii+usii, /ineplăcuților ai lui

  (umne'eu, snților țari

 • 8/15/2019 Acatistul Sfinților Romanov

  34/48

  mucenici, că să pă'iți țara&oastră de toți &răjmașii

  &ă'uți și ne&ă'uți$ %entruaceasta, #atălui 6eresc, dininimi mulțumire -i aducem, iar&ouă, întâistătătorilor,cântare de laudă &ă înălțăm,

  'icând:*ucurați)&ă, cei dăruiți de(umne'eu pentru pământul+usiei apărători1

  *ucurați)&ă, cei ce prinmucenicia &oastră tuturorcolțurilor +usiei suntețiluminători1*ucurați)&ă, c /isericilor

   înc7inate &oua le suntețineo/osiți apărători1*ucurați)&ă, cei ce pentruțară și popor sunteși minunațirugători1*ucurați)&ă, cei ce în ne&oi și

 • 8/15/2019 Acatistul Sfinților Romanov

  35/48

  neca'uri, sunteți gra/nicajutători1

  *ucurați)&ă, cei ce /olilortrupești și su5etești le sunteți&indecători1*ucurați)&ă, că familiilorcreștine le sunteți &eg7etori1

  *ucurați)&ă, că celor prigonițipentru ade&ăr le suntețimângâietori1*ucurați)&ă, cei ce înaintea

  (omnului, pentru noipăcătoșii, sunteți mijlocitori1*ucurați)&ă, cei ce pentru toțicreștinii în fața (omnuluisunteți rugători1

  *ucurați)&ă, că &eșnica/ucurie cerească ațido/ândit1*ucurați)&ă, că în c7ipminunat după moartea &ostrăde multe ori &)ați arătat1

 • 8/15/2019 Acatistul Sfinților Romanov

  36/48

  *ucurați)&ă, snților țarimucenici care pentru +usia

   înaintea lui (umne'eu suntețirugători și preaslă&iți făcătoride minuni!

  Condacul 11

  .fânta Mucenița Anastasia,ție și celor șapte creștini uciși împreună cu tine, cântări delaudă &ă aduce pământul+usiei, cinstind pătimirea&ostră$ %entru aceasta și noi,cei încercați în ne&oi șineca'uri, la &oi alergăm și,

  nădăjduind în mijlocirea&oastră, cu o gură și cu oinimă neîncetat -i strigăm/inefăcătorului (umne'eu:Aliluia!

 • 8/15/2019 Acatistul Sfinților Romanov

  37/48

  Icosul 11

  6andele dătătoare de luminăind, cu lumina dragostei de2ristos și cu focul minunilor,pământul rusesc l)ați luminat$9ă'ându)&ă luminați în

  strălucirea sla&ei cerești, &ăcântăm și &ă proslă&im încântări, 'icând:*ucurați)&ă candele care cudragostea lui (umne'euardeti1*ucurați)&ă, cei ce suntețiluminați de ra'ele /unătațiilui (umne'eu1

  *ucurați)&ă, cei ce suntețiluminați cu lumina cerească1*ucurați)&ă, cei ce demirodeniile du7o&nicesti ațifost înmiresmați1*ucurați)&ă, că în

 • 8/15/2019 Acatistul Sfinților Romanov

  38/48

  prealuminatul so/or de snțiai poporului rus ca niște stele

  străluciți1*ucurați)&ă, cei ce în +usia,lumina lui 2ristos răspândiți1*ucurați)&ă, apărători aicelor ce pe nedrept sunt

  prigoniți și asupriți1*ucurați)&ă, cei cerugăciunile poporului rus la(omnul le duceți1

  *ucurați)&ă, cei ce de la(omnul ocrotirea țării ocereți1*ucurați)&ă, stâlpi de luminacare calea spre -mpărația

  6erurilor ne)o arătați1*ucurați)&ă, cei ce cu luminanepămantească su5etelenostre le luminați1*ucurați)&ă, că toate cererile&oastre /une le împliniți1

 • 8/15/2019 Acatistul Sfinților Romanov

  39/48

  *ucurați)&ă, snților țarimucenici care pentru +usia

   înaintea lui (umne'eu suntețirugători și preaslă&iți făcătoride minuni!

  Condacul 12

  (arul /un dat &ouă de(umne'eu &ă'ând, țaripătimitori, cereți, prinrugăciuni (omnului 0isus2ristos, ajutorul și pacea+usiei1 ajutați poporul pe carel)ați iu/it până la jertfă, ca sădo/ândească /ucurie

  du7o&nicească, liniștesu5etească, /ăr/ăție și tărie în încercări$ -n credințadreapta și sfânta,/unacinstire și curăție

  păstrându)l, împreună cu noi

 • 8/15/2019 Acatistul Sfinților Romanov

  40/48

  să)0 cântați (omnului cântarede /iruința: Aliluia!

  Icosul 12

  6ântând minunata &oastrăarătare înaintea (omnului,

  snților țari mucenici: țaruleicolae, țarina Aleandra,țare&iciule Aleei șiprințeselor "lga, #atiana,Maria și Anastasia, -lpreamărim pe -mpăratul6eresc cel minunat întresnții .ăi$ Mulțumindu)&ăpentru sfârșitul &ostru

  mucenicesc, &ă lăudăm,știindu)&ă mijlocitori înrugăciune nu numai pentrupoporul rusesc, ci și pentrutoți drept)măritorii creștini$

  6redem că &i s)a dat puterea

 • 8/15/2019 Acatistul Sfinților Romanov

  41/48

  de a &indeca pe cei /olna&i,de a apăra pe cei ocărâți, și

  că în ade&ărata credinșă să întăriți, și pe calea ade&ăruluisă îi îndreptați pe toși cei cecu dragoste &ă cinstesc,'icând:

  *ucurați)&ă, căci cu lumina întreit luminatoare suntețiluminați1*ucurați)&ă, cei ce cu

  -mpărăteasa cerului și apământului pentru lume &ărugați1*ucurați)&ă, cei ce în toată&remea, pe 6reatorul și

  (omnul &ostru 0l &edeți1*ucurați)&ă, cei ce împreunăcu puterile cerești pe (omnul-l preaslă&iți1*ucurați)&ă, apărătorii noștriși mijlocitori neîncetați1

 • 8/15/2019 Acatistul Sfinților Romanov

  42/48

  *ucurați)&ă, ai (omnuluipătimitori și ai dia&olului

  /iruitori1*ucurați)&ă, ai celor drepți derăutatea și înșelăciunea întunericului i'/ă&itori1*ucurați)&ă, candele

  luminoase care su5etelenostre cu e&la&ie le)ațiluminat1*ucurați)&ă, ca tot pământul

   în (u7ul .fânt prin &oi s)a/ucurat1*ucurați)&ă, 5ori neolite și/ine)înmiresmate1*ucurați)&ă, snților țari

  mucenici care pentru +usia înaintea lui (umne'eu suntețirugători și preaslă&iți făcătoride minuni!

  Condacul 13 >de ?@

 • 8/15/2019 Acatistul Sfinților Romanov

  43/48

  ", preaminunați snțimucenici, țarule icolae,

  țarina Aleandra, împreunăcu copii &oștri, &oi cei cetuturor celor ce &i se roagă cucredință le sunteți gra/nicajutători, primiți aceste

  puține rugăciuni ale nostre,pe care &i le aducem culaudă$ "crotiți țara, poporulrus, toate țările și orașele

  creștine de foamete, decutremur, de potop, de foc,de sa/ie, de nă&ălireastrăinilor asupra noastră și detoată întâmplarea cea rea$

  +ugați)3 pe (umne'eu să neierte păcatele cele cu &oie șicele fără de &oie și să nei'/ă&ească de moartea cea&eșnica prin rugăciunile&oastre, ca noi cu /ucurie să

 • 8/15/2019 Acatistul Sfinților Romanov

  44/48

  -i cântăm lui (umne'eu:Aliluia!

  >apoi se repetă 0cosul și 6ondacul @

 • 8/15/2019 Acatistul Sfinților Romanov

  45/48

  Rugăciune către !"n#ii

  $ucenici %ari Ro&ano'

  ", snte și pătimitorule țaricolae! (omnul te)a ales cauns al .ău prin mila șidragostea 3ui, pentru a)i judeca drept pe supușii tai șisă i pă'itor al *isericilor"rtodoe$ %entru aceasta aislujit ca țar și ai ocrotit

  su5etele oamenilor cu fricăde (umne'eu, iar (omnul, încercandu)te ca pe mult)patimitorul 0o&, a îngăduitasupra ta ponegrirea,

  c7inurile amare, înșelarea șitrădarea celor de lănga tine, înstrăinarea celor apropiați șică în c7inuri su5etești să

  părăsești împărățiapământească$ #oate acestea,

 • 8/15/2019 Acatistul Sfinților Romanov

  46/48

  pentru /inele +usiei le)airă/dat, ca un u supus, ca un

  ade&ărat ro/ al lui 2ristos, iarprin sfârșitul mucenicesc, la-mpăratul 6eresc ai ajuns,unde te îndulcești de sla&a înfața #ronului -mpăratului

  -mpăraților, împreună cusfânta ta soție, țarinaAleandra și cu copiii &oștriAleei, "lga, #atiana, Maria și

  Anastasia$9oi cei ce a&eți trecere în fațalui 2ristos -mpăratul, rugați)3să ierte poporului păcatul

  lepădării de (umne'eu și înorice /inefacere să ne întărească, pentru ca săajungem la smerenie,/lândețe și dragoste și să ne în&rednicim de -mpărăția cea

 • 8/15/2019 Acatistul Sfinților Romanov

  47/48

  6erească, unde, împreună cu&oi și cu toți snții noi

  mucenici ruși, să slă&im pe #atăl, pe iul și pe .fântul(u7, acum și pururea și)n&ecii &ecilor$ Amin!

  Condacul (ra)nicului

  6elor aleși de -mparatul

  -mpăraților și (omnul(omnilor din neamul țarilorruși6u&ioșilor mucenici, c7inuri

  su5etești și moarte trupeascăpentru 2ristos ați primit, și cucununi cerești ați fost încununați$9ouă, ca unor ocrotitori

  milosti&i ai noștri, cu

 • 8/15/2019 Acatistul Sfinților Romanov

  48/48

  dragoste, mulțumindu)&ă, &ăcântăm:

  *ucurați)&ă, snților țarimucenici care pentru +usia înaintea lui (umne'eu suntețirugători și preaslă&iți făcătoride minuni !


Recommended