+ All Categories
Home > Documents > ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI ... teze doctorat...ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN...

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI ... teze doctorat...ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN...

Date post: 19-Jan-2020
Category:
Upload: others
View: 22 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
25
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI Şcoala doctorală de Contabilitate REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT PREŢURILE DE TRANSFER ÎNTR-O ABORDARE COMPARATIVĂ ŞI NEVOIA DE REFORMĂ ÎN ROMÂNIA Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Liliana Feleagă Doctorand: Ioana Neacşu (căs. Ignat) Bucureşti (2018)
Transcript
Page 1: ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI ... teze doctorat...ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI Şcoala doctorală de Contabilitate REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT PREŢURILE

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

Şcoala doctorală de Contabilitate

REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT

PREŢURILE DE TRANSFER ÎNTR-O ABORDARE

COMPARATIVĂ ŞI NEVOIA DE REFORMĂ ÎN ROMÂNIA

Conducător de doctorat:

Prof. univ. dr. Liliana Feleagă

Doctorand:

Ioana Neacşu (căs. Ignat)

Bucureşti (2018)

Page 2: ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI ... teze doctorat...ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI Şcoala doctorală de Contabilitate REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT PREŢURILE

2

”Arta și știința de a pune întrebări

reprezintă sursa cunoașterii.”

Thomas Berger

CUPRINSUL REZUMATULUI TEZEI DE DOCTORAT

CUPRINSUL TEZEI DE DOCTORAT................................................................................................3

CUVINTE CHEIE.................................................................................................................................6

INTRODUCERE...................................................................................................................................6

SINTEZA LUCRĂRII..........................................................................................................................8

BIBLIOGRAFIE.................................................................................................................................17

Page 3: ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI ... teze doctorat...ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI Şcoala doctorală de Contabilitate REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT PREŢURILE

3

CUPRINSUL TEZEI DE DOCTORAT

INTRODUCERE ................................................................................................................................ 1

1. STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRII – EVOLUŢII ŞI ABORDĂRI PRIVIND

CONCEPTUL DE „PREŢURI DE TRANSFER” ȘI TRANZACȚIILE CU PĂRȚI

AFILIATE. .......................................................................................................................................... 5

1.1 OBIECTIVUL ŞI METODOLOGIA CERCETĂRII................................................................5

1.2 EVOLUȚII ȘI ABORDĂRI PRIVIND CONCEPTUL DE ”PREȚURI DE TRANSFER” ...... 7

1.2.1. Scurt istoric privind prețurile de transfer ....................................................................... 7

1.2.2. Abordări cu privire la conceptul de ”prețuri de transfer” ............................................. 10

1.2.2.1 Argumentul funcțional – perspectiva fiscală ............................................................ 11

1.2.2.2 Argumentul economic ............................................................................................... 24

1.2.2.3 Argumentul strategic ................................................................................................ 26

1.2.2.4 Argumentul organizațional ....................................................................................... 27

1.2.3. Prețurile de transfer și lanțul de aprovizionare al multinaționalelor………………….28

1.3 STUDII ȘI ABORDĂRI PRIVIND TRANZACȚIILE CU PĂRȚI AFILIATE ....................... 30

1.4 CONCLUZII PRELIMINARE .............................................................................................. 35

2. PREŢURILE DE TRANSFER – O ABORDARE ŞI ANALIZĂ LA NIVEL

INTERNAŢIONAL .......................................................................................................................... 37

2.1. OBIECTIVELE ŞI METODOLOGIA CERCETĂRII ........................................................... 37

2.1.1. Obiectivele cercetării .................................................................................................... 37

2.1.2. Metodologia cercetării .................................................................................................. 38

2.2. GHIDUL OECD .................................................................................................................. 40

2.2.1. Principiul valorii de piaţă ............................................................................................. 43

2.2.2. Dubla impunere ............................................................................................................ 46

2.2.3. Acordul de preţ în avans ............................................................................................... 50

2.2.3.1 Studiu de caz – avantaje şi dezavantaje ale acordului de preţ în avans………………51

2.2.4. Documentarea preţurilor de transfer ............................................................................. 53

2.2.4.1 Studiu de caz – documentarea preţurilor de transfer: o măsură pentru combaterea

fenomenului de mutare a profiturilor ...................................................................................... 57

2.2.5. Analiza funcţională ....................................................................................................... 60

2.2.6. Metode privind determinarea preţurilor de transfer ..................................................... 64

2.2.7. Analiza de comparabilitate ........................................................................................... 74

2.3. PLANUL DE ACŢIUNI BEPS ............................................................................................. 76

2.3.1. Acţiunile 8 - 10 “Alinierea rezultatelor obținute în urma aplicării regulilor de prețuri

de transfer cu generarea de valoare” ........................................................................................... 77

2.3.2. Acţiunea 13 “Documentația de prețuri de transfer și raportarea pe fiecare țară” ......... 78

2.4. REGLEMENTĂRI LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE ................................................... 81

2.5. CONCLUZII PRELIMINARE .............................................................................................. 85

Page 4: ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI ... teze doctorat...ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI Şcoala doctorală de Contabilitate REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT PREŢURILE

4

3. PREŢURILE DE TRANSFER – O ABORDARE ŞI ANALIZĂ LA NIVEL

NAŢIONAL.... .................................................................................................................................. 88

3.1. OBIECTIVELE ŞI METODOLOGIA CERCETĂRII ........................................................... 88

3.1.1. Obiectivele cercetării .................................................................................................... 88

3.1.2. Metodologia cercetării .................................................................................................. 90

3.2. CADRUL LEGISLATIV ....................................................................................................... 91

3.2.1. Codul Fiscal .................................................................................................................. 93

3.2.2. Codul de Procedură Fiscală .......................................................................................... 96

3.2.2.1 Studiu de caz privind evitarea/ eliminarea dublei impuneri.....................................98

3.2.3. Ordinul 442/2016 ....................................................................................................... 100

3.2.3.1 Studiu de caz - Ordinul 222/2008 vs. Ordinul 442/2016 ........................................ 101

3.2.4. Ordinul 3735/2015 ..................................................................................................... 106

3.2.5. Ordonanța de Urgență nr. 42/2017 ............................................................................. 107

3.2.6. Studiu de caz – ilustrarea principalelor etape privind testarea respectării principiului

valorii de piaţă ........................................................................................................................... 113

3.3. PERCEPŢIA SPECIALIŞTILOR CU PRIVIRE LA LEGISLAŢIA PREŢURILOR DE

TRANSFER DIN ROMÂNIA ......................................................................................................... 124

3.3.1. Obiectivele şi metodologia cercetării ......................................................................... 125

3.3.2. Rezultate şi interpretări .............................................................................................. 127

3.4. EVOLUȚII PRIVIND PREȚURILE DE TRANSFER ......................................................... 139

3.5. CONCLUZII PRELIMINARE ............................................................................................ 141

4. PREŢURILE DE TRANSFER - O ABORDARE ŞI ANALIZĂ COMPARATIVĂ…...146

4.1. OBIECTIVELE ŞI METODOLOGIA CERCETĂRII ......................................................... 146

4.4.1. Obiectivele cercetării .................................................................................................. 146

4.4.2. Metodologia cercetării ................................................................................................ 147

4.2. HARTA EUROPEANĂ PRIVIND STRICTEŢEA REGLEMENTĂRILOR ÎN DOMENIUL

PREŢURILOR DE TRANSFER: UNDE ESTE ROMÂNIA SITUATĂ? ........................................ 148

4.2.1. Abordări din literatura de specialitate privind stricteţea reglementărilor în domeniul

preţurilor de transfer .................................................................................................................. 148

4.2.2. Metodologia cercetării ................................................................................................ 152

4.2.2.1 Elementele utilizate pentru determinarea indicelui privind stricteţea reglementărilor

în domeniul preţurilor de transfer ......................................................................................... 153

4.2.2.2 Dezvoltarea indicelui privind stricteţea reglementărilor în domeniul preţurilor de

transfer.. ................................................................................................................................ 156

4.2.2.3 Categorii de ţări ..................................................................................................... 158

4.2.3. Rezultate şi interpretări .............................................................................................. 159

4.2.3.1 Harta europeană privind stricteţea reglementărilor în domeniul preţurilor de

transfer...................................................................................................................................161

4.2.3.2 Poziţia României pe harta europeană privind stricteţea reglementărilor în domeniul

preţurilor de transfer ............................................................................................................. 166

4.3. O ANALIZĂ COMPARATIVĂ A REGLEMENTĂRILOR ÎN DOMENIUL PREŢURILOR

DE TRANSFER – ROMÂNIA VERSUS SPANIA .......................................................................... 167

4.3.1. Rezultate şi interpretări .............................................................................................. 168

4.4. CONCLUZII PRELIMINARE ............................................................................................ 176

Page 5: ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI ... teze doctorat...ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI Şcoala doctorală de Contabilitate REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT PREŢURILE

5

5. TRANZACŢIILE CU PĂRŢILE AFILIATE – STUDIU PRIVIND MODUL DE

PREZENTARE AL ACESTORA DE CĂTRE ENTITĂȚILE DIN ROMÂNIA.....................179

5.1. OBIECTIVELE ŞI METODOLOGIA CERCETĂRII ......................................................... 179

5.1.1. Obiectivele cercetării .................................................................................................. 179

5.1.2. Metodologia cercetării ................................................................................................ 181

5.2. PREVEDERILE ORDINULUI 442/2016 ȘI ALE LEGISLAȚIEI CONTABILE CU PRIVIRE

LA PREZENTAREA TRANZACȚIILOR CU PĂRȚI AFILIATE ................................................... 182

5.3. STUDIU EMPIRIC PRIVIND PREZENTAREA TRANZACȚIILOR CU PĂRȚI

AFILIATE...................................................................................................................................... 184

5.3.1. Descrierea bazei de date și sursa informațiilor ........................................................... 184

5.3.2. Așteptările cercetării ................................................................................................... 187

5.3.3. Rezultate și interpretări .............................................................................................. 190

5.3.3.1 Analiza regresiei ..................................................................................................... 192

5.3.3.2 Rezultatele modelului de regresie ........................................................................... 193

5.4. CONCLUZII PRELIMINARE ............................................................................................ 196

6. CONCLUZII GENERALE, CONTRIBUȚII PROPRII, LIMITE ȘI DIRECȚII

VIITOARE DE CERCETARE…………………………………………………………………..199

6.1. CONCLUZII GENERALE ................................................................................................. 199

6.2. CONTRIBUȚII PROPRII ................................................................................................... 204

6.3. LIMITELE CERCETĂRII .................................................................................................. 207

6.4. DIRECȚII VIITOARE DE CERCETARE........................................................................... 208

Anexe ............................................................................................................................................... 210

Anexa A. Informaţii societăţi comparabile ................................................................................... 210

Anexa B. Chestionar privind percepţia profesioniştilor cu privire la prevederile legislative din

domeniul prețurilor de transfer existente în România .................................................................. 211

Anexa C. Elemente privind documentarea preţurilor de transfer.................................................216

Anexa D. Elemente privind BEPS şi alte elemente ....................................................................... 218

Anexa E. Valoarea indicelui privind stricteţea reglementărilor în domeniul preţurilor de transfer

pentru fiecare ţară analizată ........................................................................................................ 220

Anexa F. Valoarea indexului de prezentare ................................................................................. 221

Bibliografie ...................................................................................................................................... 222

Lista abrevierilor ............................................................................................................................ 231

Lista tabelelor ................................................................................................................................. 233

Lista figurilor...................................................................................................................................235

Lista anexelor………………………………………………………………………………...........236

Page 6: ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI ... teze doctorat...ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI Şcoala doctorală de Contabilitate REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT PREŢURILE

6

CUVINTE CHEIE

Prețuri de transfer, principiul valorii de piață, reformă, comparație, România, tranzacții cu părți

afiliate, reglementări, BEPS, Ghidul OECD, Ordinul 442/2016 vs. Ordinul 222/2008, percepția

specialiștilor cu privire la legislația prețurilor de transfer din România, harta europeană privind

strictețea reglementărilor în domeniul prețurilor de transfer, prezentarea tranzacțiilor cu părțile

afiliate, companii listate la BVB

INTRODUCERE

Constituirea grupurilor de societăţi a devenit un fenomen de mare amploare, ajungând să domine

economia la nivel global și determinând conturarea unor diverse probleme legate de impozitarea

grupurilor la nivelul fiecărei țări în care acestea operează. Mai mult decât atât, de-a lungul timpului

guvernele au început să se preocupe de protejarea bazei impozabile împotriva fenomenului de

manipulare a prețurilor de transfer, adoptând în acest sens diverse reglementări. În acest context, se

poate considera că reglementările în domeniul prețurilor de transfer joacă un rol foarte important la

nivelul fiecărei țări în parte. Pornind de la acest considerent, întrebarea pe baza căreia a fost

conturată teza de doctorat a fost aceea dacă la nivelul reglementărilor și practicilor în domeniul

prețurilor de transfer din România ar fi necesară o reformă. Astfel, lucrarea prezintă o radiografie a

reglementărilor în domeniul prețurilor de transfer din România, rezultatele cercetării arătând că la

nivelul României ar fi nevoie de anumite modificări/ completări/ clarificări ale acestor reglementări

astfel încât legislația aferentă să devină mai strictă din punctul de vedere al prevenirii fenomenului

de manipulare a prețurilor de transfer, dar și pentru ca această legislație să fie mai ușor de înțeles și

aplicat și să se evite eventuale neclarități ce pot determina dispute între autoritățile fiscale și

contribuabili. Referior la metodologia de cercetare aplicată, la nivelul lucrării au fost îmbinate atât

elemente ale cercetării calitative, cât și elemente ale cercetării cantitative, utilizându-se diverse

metode de cercetare cum ar fi studiul de caz, comparația, chestionarul, modele statistice etc.

Rezultatele lucrării ar putea prezenta importanță pentru autoritățile fiscale și pentru practicienii în

domeniul prețurilor de transfer, dar și pentru cei care vor să se inițieze în acest domeniu.

Obiectivul fundamental al lucrării a fost acela de a aborda subiectul prețurilor de transfer din

perspectiva reglementărilor existente la nivelul României și de a utiliza în principiu o abordare

Page 7: ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI ... teze doctorat...ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI Şcoala doctorală de Contabilitate REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT PREŢURILE

7

comparativă (fără a se limita însă analiza doar la acest tip de abordare) cu scopul de a identifica dacă

la nivelul României ar fi necesară o reformă în acest domeniu, în sensul modificării/ completării/

clarificării anumitor aspecte legislative. Mergând mai departe, în vederea atingerii acestui obiectiv,

au fost stabilite următoarele cinci obiective operaționale:

Obiectiv 1: conturarea stadiul actual al cunoașterii privind prețurile de transfer și tranzacțiile

derulate între părți afiliate;

Obiectiv 2: prezentarea şi analizarea reglementărilor în domeniul preţurilor de transfer

existente la nivel internaţional şi la nivelul Uniunii Europene, precum și analizarea

impactului anumitor concepte cheie asupra mediului de afaceri, mai exact supra deciziilor

grupurilor de societăţi;

Obiectiv 3: prezentarea şi analizarea cadrului legislativ în domeniul preţurilor de transfer

existent la nivelul României şi identificarea faptului dacă sunt necesare anumite schimbări

(de exemplu completări, detalieri, actualizări etc.) la nivelul acestui cadru legislativ;

Obiectiv 4: abordarea dintr-o perspectivă comparativă a subiectului preţurilor de transfer,

mai exact realizarea unei analize comparative între România şi statele europene;

Obiectiv 5: analizarea modului în care companiile din România prezintă informații cu

privire la tranzacțiile derulate cu părțile afiliate.

În ceea ce privește structura lucrării, aceasta a fost gândită în așa fel încât în cadrul fiecărui

capitol să se atingă câte un obiectiv operațional, iar un ultim capitol să fie dedicat prezentării

concluziilor generale, a propriilor contribuții, a limitelor cercetării și a direcțiilor viitoare de

cercetare. Mai mult decât atât, fiecare capitol a fost structurat astfel încât să includă detalii cu privire

la obiectivul abordat, elementele privind metodologia de cercetare aplicată, analiza realizată,

rezultatele obținute și concluziile preliminare. S-a optat pentru o astfel de structură a capitolelor cu

scopul de a se evidenția cât mai clar corelația obiectivului propus cu analiza realizată și rezultalele

obținute.

Motivația, noutatea şi originalitatea lucrării sunt reprezentate de faptul că preţurile de transfer

reprezintă un concept relativ nou atât pentru specialiştii din România, cât şi pentru autorităţile

fiscale. În plus, un alt aspect referior la motivația cercetării a fost acela că în urma revizuirii

literaturii de specialitate s-a constatat faptul că aceasta conține un număr foarte limitat de studii ce

abordează subiectul prețurilor de transfer din perspectiva reglementărilor din România.

Page 8: ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI ... teze doctorat...ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI Şcoala doctorală de Contabilitate REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT PREŢURILE

8

SINTEZA LUCRĂRII

Primul capitol a avut drept obiectiv principal identificarea stadiul actual al cunoașterii privind

prețurile de transfer și tranzacțiile derulate între părți afiliate, prin raportare la un eșantion

reprezentativ de articole științifice existente la nivelul literaturii de specialitate. Selecția eșantionului

de articole a fost realizată prin utilizarea unor baza de date (”Emerald”, ”Jstor”, ”ScienceDirect” și

”Web of Science Core Collection”) și aplicarea unor criterii cum ar fi cuvinte cheie (”transfer

pricing”, ”arm`s length principle”, ”related party transactions”) și perioada aferentă publicației.

Astfel, s-a constatat că la nivelul literaturii de specialitate subiectul prețurilor de transfer este

abordat din perspectiva a patru argumente: funcțional, economic, strategic și organizațional; cele

mai multe studii identificate vizând argumentul funcțional al prețurilor de transfer. Conform acestui

argument, subiectul prețurilor de transfer este tratat dintr-o perspectivă fiscală, studiile din cadrul

literaturii de specialitate fiind concentrate asupra reglementărilor cu privire la prețurile de transfer și

asupra fenomenului de manipulare a prețurilor de transfer, totodată aducându-se și soluții pentru

prevenirea și estomparea acestui fenomen. Mai mult decât atât, pentru a reduce impactul negativ pe

care derularea unor tranzacții cu părți afiliate fără respectarea principiului valorii de piață l-ar putea

avea asupra mediului economic, studiile au arătat că statele ar trebui să adopte în cadrul legislației

interne cerințe privind o prezentare detaliată a tranzacțiilor cu părțile afiliate.

În cadrul celui de al doilea capitol au fost prezentate principalele reglementări în domeniul

preţurilor de transfer existente la nivel internaţional şi la nivelul Uniunii Europene, precum şi

impactul anumitor concepte cheie aferente acestor reglementări asupra mediului de afaceri, mai

exact asupra deciziilor grupurilor de societăţi. Motivul pentru care lucrarea prezintă reglementările

la nivel internaţional şi la nivelul Uniunii Europene este acela că mare parte din conceptele aferente

acestor reglementări au fost implementate şi transpuse la nivelul cadrului legislativ în domeniul

preţurilor de transfer din România.

La nivel internațional, nucleul regulilor privind prețurile de transfer este reprezentat de Ghidul

OECD, conform căruia cel mai important concept care constituie motorul de funcţionare al unei

analize de preţuri de transfer este reprezentat de principiul valorii de piaţă. Pe baza acestui principiu

tranzacţiile între persoane afiliate trebuie să se efectueze în aceleași condiţii/circumstanțe aferente

celor realizate între întreprinderi independente. Pentru a testa respectarea acestui principiu ar trebui

parcurși anumiți pași, dintre care cei mai importanți sunt: analiza funcţională, alegerea metodelor

Page 9: ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI ... teze doctorat...ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI Şcoala doctorală de Contabilitate REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT PREŢURILE

9

pentru determinarea preţurilor de transfer şi analiza de comparabilitate propriu-zisă. Dacă principiul

valorii de piață nu este respectat, societățile sunt supuse la nivel internațional riscului privind dubla

impunere a rezultatelor. Acest risc ar putea fi eliminat prin aplicarea procedurii amiabile. De

asemenea, o dublă impunere a rezultatelor poate să apară și în contextul în care autoritățile fiscale

realizează ajustări agresive ale prețurilor de transfer. Pentru a preveni astfel de ajustări entitățile pot

opta pentru emiterea unui acord de preț în avans, dar în urma studiului realizat la nivelul Uniunii

Europene s-a constat că societăţile tind să nu solicite autorităţilor fiscale emiterea unui acord de preţ

avans, dezavantajele acestuia înclinând balanţa în acest sens. În ceea ce priveşte documentarea

preţurilor de transfer, în urma studiului realizat la nivelul ţărilor membre OECD, s-a remarcat faptul

că existenţa unei cerinţe în acest sens reprezintă o măsură pentru combaterea fenomenului de mutare

a profiturilor. Mai mult decât atât, în acest sens preocupările OECD s-au îndreptat spre elaborarea

Planului de Acţiuni BEPS. La nivelul Uniunii Europene, Comisia Europeană recunoaşte Ghidul

OECD şi susţine principiul valorii de piaţă ca motorul unei analize a preţurilor de transfer.

Cercetările realizate la nivelul Uniunii Europene în domeniul preţurilor de transfer nu au scopul de a

dubla munca realizată la nivelul OECD, ci mai degrabă de a aduce clarificări şi soluţii la unele

aspecte practice cu privire la subiectul preţurilor de transfer.

Ca şi concluzie generală este important a se menţiona faptul că domeniul preţurilor de transfer

este unul dinamic, reglementările din acest domeniu modificându-se şi actualizându-se în mod

continuu pentru a răspunde nevoilor generate de creşterea şi complexitatea tranzacţiilor derulate

între părţile afiliate.

Obiectivul principal al celui de al treilea capitol a fost acela de a prezenta şi analiza cadrul

legislativ în domeniul preţurilor de transfer existent la nivelul României şi de a identifica dacă sunt

necesare anumite schimbări (de exemplu completări, detalieri, actualizări etc.) la nivelul acestui

cadru legislativ.

În prima parte a capitolului a fost analizat în detaliu cadrul legislativ existent la nivelul României

în domeniul prețurilor de transfer. Astfel, a fost observat faptul că legislaţia preţurilor de transfer din

România are o istorie de mai bine de 25 ani, fiind dezvoltată treptat fie prin modificări ale unor

reglementări deja existente, fie prin adoptarea unor noi reglementări. Deşi nu este membră OECD,

din punctul de vedere al legislaţiei în domeniul preţurilor de transfer, România urmează prevederile

Ghidului OECD. Principalele acte legislative existente la nivelul României și care reglementează

Page 10: ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI ... teze doctorat...ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI Şcoala doctorală de Contabilitate REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT PREŢURILE

10

subiectul prețurilor de transfer sunt reprezentate de: Codul Fiscal, Codul de Procedură Fiscală,

Ordinul 442/2016, Ordinul 3735/2015 și Ordonanţa de Urgenţă nr. 42/2017.

Unul dintre cele mai importante momente din istoria preţurilor de transfer din România a fost

reprezentat de adoptarea în anul 2008 a Ordinulului 222/2008 prin care se reglementa aspecte

referitoare la documentarea preţurilor de transfer. Ulterior, momentele din istoria preţurilor de

transfer care au avut cel mai mare impact asupra mediului de afaceri au avut loc în anul 2016 când a

fost adoptat Ordinul 442/2016 ce a înlocuit Ordinul 222/2008 şi în anul 2017 când a fost aprobată

Ordonanţa de Urgenţă nr. 42/2017. Prin Ordinul 442/2016 la nivelul României a fost introdusă

obligaţia pregătirii anuale de către anumite categorii de contribuabili a unui dosar al preţurilor de

transfer, au fost stabilite praguri valorice în funcţie de care se determină cine are obligaţia

documentării preţurilor de transfer, a fost modificat termenul cu privire la prezentarea dosarului de

preţuri de transfer la cererea autorităţilor fiscale, a fost modificată procedura cu privire la estimarea

şi ajustarea preţurilor de transfer şi s-au adus completări cu privire la structura dosarului de preţuri

de transfer. Prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 42/2017 România a adoptat legislaţia necesară pentru

implementarea la nivel naţional a unei documentaţii privind raportarea pe fiecare țară în parte

conform Acţiunii 13 „Documentaţia de preţuri de transfer şi raportarea pe fiecare ţară”din Planul

de Acţiuni BEPS.

Mai departe, în cadrul celui de al treilea capitol a fost realizată o analiză ce a presupus

compararea prevederilor Ordinului 222/2008 cu cele ale Ordinului 442/2016 cu scopul de a

identifica impactul modificărilor legislative aduse de Ordinul 442/2016 asupra mediului economic,

mai exact de a identifica principalele avantaje şi dezavantaje pe care respectivele modificări le au

asupra grupurilor de societăţi. Printre principalele avantaje identificate se numără faptul că obligația

întocmirii unui dosar al prețurilor de transfer nu revine tuturor contribuabililor, ci numai acelora care

derulează tranzacții cu societățile afiliate ce depășesc anumite praguri valorice, aspect ce elimină

situaţia în care costurile suportate de un contribuabil pentru a pregăti dosarul preţurilor de transfer ar

fi mai mari comparativ cu valoarea tranzacţiilor intra-grup desfăşurate. Un alt avantaj este

reprezentat de modificarea procedurii de estimare a prețurilor de transfer, care conform Ordinului

442/2016 ar trebui realizată pe baza nivelului tendinţei centrale a pieţei, evitându-se astfel abordarea

abuzivă a autorităţilor fiscale de a selecta acele trei tranzacţii care sunt cele mai nefavorabile pentru

contribuabili. În ceea ce privește principalele dezavantaje identificate, aceste sunt reprezentate de

micșorarea termenului de prezentare a dosarului prețurilor de transfer la cererea autorităților fiscale,

Page 11: ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI ... teze doctorat...ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI Şcoala doctorală de Contabilitate REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT PREŢURILE

11

precum și de faptul că Ordinul 442/2016 nu furnizeaza detalii cu privire la anumite concepte (de

exemplu conceptul de dosar incomplet, conceptul privind documentarea prețurilor de transfer

conform reguilor generale prevăzute de legislaţia financiar-contabilă şi fiscală în vigoare), situaţie ce

poate determina apariţia unor neînţelegeri şi posibile conflicte între contribuabili și autorităţile

fiscale.

În cea de a a doua parte a capitolului a fost utilizat un chestionar cu scopul de a identifica

percepția specialiştilor în domeniul fiscal din România asupra subiectului preţurilor de transfer şi a

legislaţiei aferente, în mod special asupra reglementărilor adoptate de România prin Ordinul

442/2016, precum și de a identifica, pe baza percepţiei specialiştilor, dacă la nivelul legislaţiei

preţurilor de transfer din România sunt necesare anumite modificări. Chestionarul utilizat a fost

distribuit membrilor Camerei Consultanților Fiscali din România și conţine 18 întrebări grupate în 4

categorii de informaţii după cum urmează: informaţii cu privire la respondenţi, informaţii generale

cu privire la subiectul preţurilor de transfer şi la legislaţia aferentă, informaţii tehnice cu privire la

noile reglementări în domeniul preţurilor de transfer adoptate de România prin Ordinul 442/2016 și

informaţii cu privire la nevoia de modificare a legislaţiei preţurilor de transfer din România.

Conform respondenţilor, introducerea de praguri valorice pentru a determina dacă un contribuabil

are obligaţia documentării preţurilor de transfer reprezintă o măsură legislativă eficientă. În plus,

conform răspunsurilor primite diminuarea termenului stabilit pentru pregătirea şi prezentarea

dosarului de preţuri de transfer la cererea autorităţilor fiscale, introducerea obligaţiei de pregătire

anuală a unui dosar al preţurilor de transfer şi noile informaţii solicitate a fi incluse în cadrul

dosarului de preţuri de transfer reprezintă paşi importanţi pentru a preveni erodarea bazei impozabile

şi mutarea profiturilor, dar cu toate acestea România are nevoie de anumite clarificări/ modificări/

completări ale legislaţiei preţurilor de transfer. Mai mult decât atât, mare parte dintre respondenţi au

considerat că legislaţia preţurilor de transfer din România este ambiguă şi nu este bine structurată,

fapt ce poate determina apariţia unor neînţelegeri şi posibile dispute între contribuabili şi autorităţile

fiscale.

Cercetarea realizată cu privire la compararea prevederilor Ordinului 222/2008 cu cele ale

Ordinului 442/2016, precum şi analiza răspunsurilor primite la chestionarul distribuit consultanţilor

fiscali din România au determinat concluzionarea faptului că modificările legislative aduse de

Ordinul 442/2016 prezintă atât avantaje, cât şi dezavantaje pentru grupurile de companii, dar per

Page 12: ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI ... teze doctorat...ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI Şcoala doctorală de Contabilitate REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT PREŢURILE

12

ansamblu acestea reprezintă un pas important pentru evitarea practicilor oportuniste ale

multinaţionalelor de a manipula rezultatul fiscal cu scopul mutării de profituri.

Totodată, ca urmare a cercetării realizate în cadrul celui de al treilea capitol s-a ajuns la concluzia

că la nivelul legislaţiei preţurilor de transfer din România este necesară o reformă ce presupune

următoarele clarificări/ modificări/ completări:

modificări ale Ordinului 442/2016 ce vizează:

o definirea documentării respectării principiului valorii de piaţă pe baza regulilor generale

prevăzute de legislaţia financiar-contabilă şi fiscală în vigoare;

o definirea conceptului de dosar incomplet al preţurilor de transfer;

o modificarea termenului pentru obligaţia pregătirii anuale a dosarului de preţuri de

transfer astfel încât acesta să fie stabilit după depunerea situaţiilor financiare anuale şi

nu până la depunerea declaraţiei anuale de impozit pe profit;

o elaborarea unor norme detaliate cu privire la aplicarea prevederilor Ordinului 442/2016;

clarificări/ modificări/ completări generale ce au în vedere următoarele aspecte:

o introducerea unor detalii cu privire la aspectele tehnice necesare în procesul de

documentare a preţurilor de transfer (de exemplu detalii cu privire la paşii pe care

societăţile ar trebui să îi urmeze pentru realizarea unui studiu de benchmarking);

o o mai bună structurare a legislaţiei preţurilor de transfer din România astfel încât

aceasta să fie uşor de înţeles şi să se evite neînţelegeri care ar putea determina conflicte

între contribuabili şi autorităţile fiscale;

o publicarea dosarului preţurilor de transfer de către societăţile listate la bursă;

o implementarea unui ghid comun pentru contribuabili şi autorităţile fiscale pentru a se

asigura o uniformizare în ceea ce priveşte aplicarea prevederilor legislative în domeniul

preţurilor de transfer;

o publicarea unui şablon pentru dosarul preţurilor de transfer, ce ar trebui utilizat de către

contribuabili;

o alte modificări cum ar fi încurajarea contribuabililor să aplice pentru emiterea unui

acord de preț în avans sau încurajarea contribuabililor să documenteze tranzacţiile intra-

grup prin oferirea de facilităţi fiscale.

Ca urmare a faptului ca prețurile de transfer pot fi utilizate de către multinaționale pentru mutarea

de profituri, statele lumii au adoptat diverse reglementări în domeniul prețurilor de transfer. Din

Page 13: ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI ... teze doctorat...ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI Şcoala doctorală de Contabilitate REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT PREŢURILE

13

acest punct de vedere, unele ţări au adoptat reglementări mai stricte decât altele. Astfel, obiectivul

principal al celui de al patrulea capitol a fost acela de a aborda dintr-o perspectivă comparativă

subiectul preţurilor de transfer, mai exact de a realiza o analiză comparativă între România şi statele

europene, scopul fiind acela de a identifica aspectele de care legislaţia preţurilor de transfer din

România ar avea nevoie pentru a avea un nivel de stricteţe mai ridicat.

În prima parte a capitolului, pornind de la studiile identificate în cadrul literaturii de specialitate,

au fost identificate elementele care pot fi analizate și comparate cu privire la legislația prețurilor de

transfer. Aceste elemente au fost analizate la nivelul fiecări țări europene, fiind grupate în trei

categorii principale și anume: elemente privind documentarea preţurilor de transfer, elemente

privind BEPS și alte elemente generale. Ulterior, pentru fiecare țară a fost determinat un indice

privind stricteţea reglementărilor în domeniul preţurilor de transfer. În acest sens s-a ținut cont de

prezența fiecărui element analizat în cadrul legislației, precum și de coeficientul de importanță

atribuit fiecărei categori de elemente. În final, în funcție de valorile indicelui calculat, au fost

definite categorii de țări, fiecare categorie reflectând un anumit nivel al stricteții reglementării

prețurilor de transfer. În ultima etapă s-a ilustrat modul în care fiecare categorie de țări este

distribuită la nivelul hărții europene.

În cea ce a doua parte a capitolului, a fost realizată o comparație detaliată între reglementările în

domeniul prețurilor de transfer din România și reglementările din cadrul uneia dintre țările care a

obținut cel mai ridicat nivel de strictețe (adică Spania).

Pe baza rezultatelor obținute în urma realizării cercetării prezentată în cadrul acestui capitol se

poate concluziona că strictețea reglementărilor în domeniul prețurilor de transfer descrește din vestul

Europei înspre estul acestui continent. Mai mult decât atât, din punctul de vedere al reglementărilor

în domeniul prețurilor de transfer, harta europeană ar putea fi împărțită în două mari regiuni:

regiunea central-estică, unde reglementările sunt mai puțin stricte și regiunea sud-vestică, unde

aceste reglementări sunt mai stricte.

În urma definirii categoriilor de țări din perspectiva stricteții reglementărilor în domeniul

prețurilor de transfer, o privire de ansamblu asupra hărții europene indică că cele mai multe țări s-au

situat în categoria 2, respectiv categoria 3, ceea ce înseamnă că reglementările în domeniul prețurilor

de transfer existente la nivelul continentului european nu sunt nici foarte flexibile, dar în același

timp nici foarte stricte. Astfel, au fost identificate numai două țări (Italia și Spania) care au

înregistrat cel mai ridicat nivel de strictețe al reglementărilor în domeniul prețurilor de transfer.

Page 14: ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI ... teze doctorat...ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI Şcoala doctorală de Contabilitate REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT PREŢURILE

14

În ceea ce privește poziția României pe harta europeană, aceasta a fost inclusă în categoria 2,

fiind situată în regiunea central-estică și aparținând unei regiuni unde reglementările nu sunt foarte

stricte. Prin comparație cu țările unde reglementările în domeniul prețurilor de transfer sunt mai

stricte și printr-o comparație detaliată cu reglementările din Spania, s-a remarcat existența anumitor

cerințe care nu au fost implementate la nivelul României, dar care ar putea fi implementate cu

scopul creșterii nivelului de strictețe al reglementărilor în domeniul prețurilor de transfer din această

țară. Astfel de cerințe ar putea viza următoarele aspecte:

modificări cu privire la documentarea preţurilor de transfer: introducerea de reguli conform

cărora dosarul preţurilor de transfer ar trebui pregătit de către toţi contribuabilii, indiferent de

valoarea tranzacțiilor intra-grup derulate. Ca și alternativă s-ar putea realiza introducerea de

cerințe privind obligația întocmirii unei documentații anuale a prețurilor de transfer de către

toți contribuabilii și stabilirea unui termen fix în acest sens. În plus, reglementări mai stricte

ar putea implica stabilirea unui termen mai mic de 30 de zile pentru pregătirea dosarului de

preţuri de transfer la cererea autorităţilor fiscale;

alte modificări: introducerea unor cerinţe cu privire la prezentarea tranzacţiilor cu părţile

afiliate în cadrul declaraţiei anuale de impozit pe profit; creşterea perioadei de prescripţie;

modificarea definiției persoanelor afiliate în sensul surpinderii mai multor situații în care

poate exista o relație de afiliere; perceperea unor penalități în cazul în care autoritățile fiscale

constată că valorile tranzacțiilor derulate cu entități afiliate și prezentate în cadrul

documentației de prețuri de transfer sunt diferite de valorile prezentate în cadrul declarației

de impozit pe profit sau în cadrul situațiilor financiare.

Pe de altă parte, pornind de la modelul implementat de Spania, pentru a sprijini crearea unui

mediu corect cu privire la prețurile de transfer, pe lângă reglementări stricte entitățile sunt stimulate

să contribuie la crearea acestui mediu prin diferite măsuri cum ar fi:

încurajarea contribuabilor de a solicita acorduri de preț în avans prin faptul că nu se percepe

nicio taxă de emitere în acest sens, așa cum se percepe la nivelul României;

reducerea penalităților aplicate de autortitățile fiscale ca urmare a ajustării prețurilor de

transfer dacă contribuabilul recunoaște și este de acord că acele ajustări sunt întemeiate.

Nu în ultimul rând la nivelul României s-a remarcat nevoia de îmbunătăţire/ revizuire a definiţiei

persoanelor afiliate pentru a nu mai lăsă loc de interpretări care pot determina diverse dispute în

Page 15: ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI ... teze doctorat...ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI Şcoala doctorală de Contabilitate REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT PREŢURILE

15

practică între entităţi şi autorităţile fiscale (mai exact definirea concrectă a exercitării controlului

efectiv).

În urma revizuirii literaturii de specialitate a fost constatat faptul că prețurile de transfer, și

implicit tranzacțiile cu părțile afiliate, sunt percepute de unii cercetători drept un instrument utilizat

de companii pentru realizarea unor fraude financiare sau pentru mutarea de profituri în juridicții mai

relaxate din punct de vedere fiscal. Astfel, pentru a reduce impactul negativ pe care derularea unor

tranzacții cu părți afiliate fără respectarea principiului valorii de piață l-ar putea avea asupra

mediului economic, soluția propusă de cercetători este aceea că statele ar trebui să adopte în cadrul

legislației interne cerințe privind o prezentare detaliată a tranzacțiilor cu părțile afiliate.

Astfel, obiectivul celui de al cincilea capitol a fost acela de a analiza modul în care companiile

din România prezintă în cadrul rapoartelor financiare informații cu privire la tranzacțiile derulate cu

părțile afiliate. În acest sens a fost realizat un studiu empiric la nivelul companiilor listate la Bursa

de Valori București.

În prima parte a studiului, pentru fiecare societate din eșantion a fost calculat un indice de

prezentare a acelor informații comune, solicitate atât de Ordinul 442/2016, cât și de legislața

contabilă pentru prezentarea tranzacțiilor cu părțile afiliate. Indicele a fost calculat pentru fiecare an

din perioada analizată (2012-2014). Rezultatele cercetării au arătat că în perioada 2012-2014,

companiile listate la Bursa de Valori București au prezentat în rapoartele financiare informații cu

privire la tranzacțiile cu părțile afiliate într-o măsura medie. Majoritatea companiilor au prezentat

informații generale despre părțile afiliate, tipul tranzacțiilor realizate cu părțile afiliate și valoarea

acestor tranzacții, în timp ce doar o mică parte dintre acestea au prezentat natura tranzacțiilor

realizate, termenii și condițiile în care se derulează tranzacțiile și aspectele privind subiectul

prețurilor de transfer.

În cea de a doua parte a studiului a fost aplicat un model de regresie pentru a determina impactul

pe care anumiți factori îl au asupra prezentării de informații cu privire la tranzacțiile derulate cu părți

afiliate. Astfel, s-a observat faptul că prezentările realizate de companii în legătură cu tranzacțiile cu

părțile afiliate sunt influențate de tipul auditorului și de mărimea companiei. În acest sens, s-a

concluzionat că acele companii audiate de o societate Big Four, precum și companiile mari, prezintă

mai multe informații cu privire la tranzacțiile cu părțile afiliate, comparativ cu acele companii

audiate de societăți non-Big Four sau companiile mici sau mijlocii. În plus, studiul arată că

prezentările realizate de companii în legătură cu tranzacțiile cu părțile afiliate sunt influențate de

Page 16: ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI ... teze doctorat...ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI Şcoala doctorală de Contabilitate REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT PREŢURILE

16

tipul părților afiliate implicate în tranzacții, companiile ce au realizat tranzacții cu părți afiliate

nerezindente în România prezentând mai multe informații comparativ cu acele companii ce au

realizat tranzacții cu părți afiliate rezidente pe teritoriul României. Mai departe s-a concluzionat că

factori precum sectorul de activitate și natura capitalului (local sau străin) nu influențează

semnificativ prezentarea tranzacțiilor cu părțile afiliate.

Pe baza celor de mai sus se poate concluziona că la nivelul României societățile nu prezintă

informații detaliate cu privire la tranzacțiile cu părțile afiliate, informații cum ar fi natura tranzacției,

termenii și condițiile în care tranzacția se derulează sau aspectele privind prețurile de transfer

aplicate, ci mai degrabă informații cu caracter general. Astfel, se poate considera că la nivelul

României a fost identificată o nevoie de reformă în sensul stimulării societăților de a prezenta

informații mai detaliate cu privire la tranzacțiile cu părțile afiliate sau în sensul adoptării unor

cerințe legislative mai stricte din acest punct de vedere. Conform cercetătorilor, astfel de cerințe sunt

utile întrucât pot avea ca efect reducerea impactului negativ pe care derularea unor tranzacții cu părți

afiliate fără respectarea principiului valorii de piață l-ar putea avea asupra mediului economic.

Page 17: ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI ... teze doctorat...ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI Şcoala doctorală de Contabilitate REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT PREŢURILE

17

BIBLIOGRAFIE

Articole

1. Abdallah, W., M. & Maghrabi, A., S. (2009), ”Do multinational companies have effective transfer pricing

systems of intangible assets and e-commerce?”, International Journal of Commerce and Management,

Vol. 19, Nr. 2: 115 – 126

2. Adams, L. & Drtina, R. (2008), ”Transfer pricing for aligning divisional and corporate decisions”,

Business Horizons, Vol. 51, Nr. 5: 411-417

3. Anderson, S., W. & Dekker, H., C. (2009), ”Strategic cost management in supply chains. Part 1: Structural

cost management”, Accounting Horizons, Vol. 23, Nr. 2: 201–220

4. Ariff, A.M. & Hashim, H.A. (2013), “The breadth and depth of related party transactions disclosures”,

International Journal of Trade, Economics and Finance, Vol. 4, Nr. 6: 388-392

5. Autrey, R. & Bova, F. (2012), ”Gray markets and multinational transfer pricing”, Accounting Review, Vol.

87, Nr. 2: 393–421

6. Azémar, C. (2010), ”International Corporate Taxation and U.S. Multinationals' Behaviour: An

IntegratedApproach”, The Canadian Journal of Economics, Vol. 43, Nr.1: 232-253

7. Baldenius, T., Melumad, N.D. & Rechelstein, S. (2004), ”Integrating Managerial and Tax Objectives in

Transfer Pricing”, The Accounting Review, Vol. 79, Nr. 3: 591 – 615

8. Bartelsman, Eric J. & Beetsma, Roel M. W. J. (2003), ”Why pay more? Corporate tax avoidance through

transfer pricing in OECD countries”, Journal of Public Economics, Elsevier, Vol. 87, Nr. 9-10: 2225-2252

9. Bauer, C. & Langenmayr, D. (2013), “Sorting into outsourcing: are profits taxed at a gorilla’s arm’s

length?”, Journal of International Economics, Vol. 90, Nr. 2: 326-336

10. Bautch, D.J. & Sammon, R.L. (2004), “Financial statement clarity. How intercompany transactions can

obscure value”, ABI Journal, disponibil online la http://www.abi.org/abi-journal/financial-statement-

clarity-how-intercompany-transactions-can-obscure-value (Accesat in februarie 2016)

11. Bava, F. & Gromis di Trana, M. (2015), “Revenues from related părțies: a risk factor în the Italian listed

company’s financial statements”, Corporate Ownership and Control, Vol. 12, Nr. 4: 883-893

12. Becker, J. & Davies, R., B. & Jakobsa, G. (2017), “The economics of advance pricing agreements”,

Journal of Economic Behavior & Organization, Vol. 134, Nr. Februarie 2014: 255–268

13. Bird, F., Vance, T. & Woolstencroft, P. (2009), ”Fairness in International Trade and Investment: North

American Perspectives”, Journal of Business Ethics, Vol. 84, Nr. 3: 405-425

14. Blonigen, B., A. & Oldenski, L. & Sly, N. (2014), ”The Differential Effects of Bilateral Tax Treaties”,

American Economic Journal: Economic Policy, Vol. 6, Nr. 2: 1-18

15. Bona-Sánchez, C., Fernández-Senra, C., L. & Pérez-Alemán, J. (2017), ”Related-party transactions,

dominant owners and firm value”, BRQ Business Research Quarterly, Vol. 20, Nr. 1: 4-17

16. Borkowski, S., C. & Gaffney, M., A. (2012), ”FIN 48, uncertainty and transfer pricing: (Im)Perfect

together?”, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, Vol. 21, Nr. 1: 32-51

17. Boyrie, M., E., Pak, S., J. & Zdanowicz, J., S. (2005), ”Estimating the magnitude of capital flight due to

abnormal pricing in international trade: The Russia–USA case”, Accounting Forum, Vol. 29, Nr. 3: 249–

270

18. Brem, M., & Tucha, T. (2006), ”Transfer pricing: Conceptual thoughts on the nature of the multinational

firm”, VIKALPA: The Journal for Decision Makers, Vol. 30, Nr. 2: 29–43

19. Bremer, C., S. & Engler, G. (2004), ”Tightening of the German Transfer Pricing Documentation

Requirements”, International Tax Journal, Vol. 30, Nr. 2: 17 – 30

20. Buzby, S. L. (1974), “Selected items of informațion and their disclosure în annual reports”, Accounting

Review, Vol. 49, Nr. 3: 423-435

21. Cecchini, M., Leitch, R. & Strobel, C. (2013) ,” Multinational transfer pricing: A transaction cost and

resource based view”, Journal of Accounting Literature, Vol. 3, Nr.1: 31–48

Page 18: ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI ... teze doctorat...ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI Şcoala doctorală de Contabilitate REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT PREŢURILE

18

22. Chan, C. (2005), ”Do government regulations prevent transfer pricing manipulations?”, International

Business & Economics Research Journal, Vol 4, Nr. 10: 1-9

23. Chan, K. and Chow, L. (2001), “Corporate environments and international transfer pricing: an empirical

study of China in a developing economy framework”, Accounting and Business Research, Vol. 31, Nr. 2:

103-118

24. Chan, K., Lo, A. & Mo, P. (2006), “Managerial autonomy and tax compliance: an empirical study on

international transfer pricing”, The Journal of the American Taxation Association, Vol. 28, Nr. 2: 1-22

25. Chand, V. & Wagh, S. (2014), “The Profit Split Method: Status Quo and Outlook in Light of the BEPS

Action Plan”, International Transfer Pricing Journal, Vol. November/December: 402-408

26. Chang, L.-L., Hsiaob, F., D. & Tsaic, Y.-C. (2013), ”Earnings, institutional investors, tax avoidance, and

firm value: Evidence from Taiwan”, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, Vol 22,

Nr. 2: 98-108

27. Chen, Y., Chen, C.-H. & Chenc W. (2009), ”The impact of related party transactions on the operational

performance of listed companies in China”, Journal of Economic Policy Reform, Vol. 12, Nr. 4: 285–297

28. Cheung, Y.-L., Qi, Y., Rau, P., R. & Stouraitis A. (2009), ”Buy high, sell low: How listed firms price

asset transfers in related party transactions”, Journal of Banking & Finance, Vol. 33, Nr. 5: 914–924

29. Choe, C. & Matsushima, N. (2013), “The arm's length principle and tacit collusion”, International Journal

of Industrial Organization, Vol. 31, Nr. 1: 119–130

30. Clausing, K,A. (2000), “The impact of transfer pricing on intrafirm trade”, International Taxation and

Multinational Activity, University of Chicago Press, Ianuarie 2000: 173-200

31. Cooke, T. E. (1989), “Disclosure în the corporate annual reports of Swedish companies”, Accounting and

Business Research, Vol.19, Nr.74:113-124

32. Cools, M., Emmanuel, C. & Jorissen, A. (2008), “Management control in the transfer pricing tax

compliant multinational enterprise”, Accounting, Organizations and Society, Vol. 33, Nr. 6: 603-628

33. Coralciu, A & Tiron, T., A. (2014), “Research on the Perception of Professionals in Romania in

the Field of Finance and Accounting Related to Specific Aspects of Transfer Pricing”, Audit

Financiar, Vol. 12, Nr. 109/2014: 11-17 34. Corlaciu A. & Tiron, Tudor, A (2013b), “Compliance with IAS 24 „Related party disclosures” by

companies listed on BSE”, Audit Financiar, Vol. XI, Nr. 11(107)/2013: 13-21

35. Corlaciu A. & Tiron, Tudor, A (2013c), “Research on the factors that influence the level of related party

disclosures as required by ISA 24”, Audit Financiar, Vol. XI, Nr. 12(108)/2013: 10-17

36. Corlaciu A. & Tiron, Tudor, A. (2013a), “Investigation about the complex of related party transactions”,

EuroEconomica, Vol. 32, Nr. 2: 101-116

37. Corlaciu, A. & Tiron, Tudor, A. (2011), “Related party transactions – overview”, Annales Universitatis

Apulensis Series Oeconomica, Vol. 2, Nr. 13: 241-248

38. Das, T., K. & Teng, B., S. (2001), ”Trust control and risk in strategic alliances: An integrated framework”,

Organizational Studies, Vol. 22, Nr. 2: 251–283

39. Deprez, J. (2003), ” International Tax Policy: Recent Changes and Dynamics under Globalization”,

Journal of Post Keynesian Economics, Vol. 25, Nr. 3: 367-384

40. Dessatniuk, O. & Cherevko, O. (2015), “Practical application of the methodology for calculating the arm’s

length range of prices/profitability for transfer pricing purposes”, European journal of economics and

management sciences, Vol. 4: 30-33

41. Devereux, M.P., Lockwood, B. & Redoano, M. (2008), “Do countries compete over corporate tax rates?”,

Journal of Public Economics, Vol. 92, Nr 5/6: 1210-1235

42. Eden, L., Dacin, M. & Wan, W.P. (2001), “Standards across borders: crossborder diffusion of the arm’s

length standard in North America”, Accounting, Organization and Society, Vol. 26, Nr. 1: 1-23

43. Eden, L., Juarez Valdez, L., F., & Li, D. (2005) ,”Talk Softly but Carry a Big Stick: Transfer Pricing

Penalties and the Market Valuation of Japanese Multinationals in the United States”, Journal of

International Business Studies, Vol. 36, Nr. 4: 398-414

Page 19: ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI ... teze doctorat...ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI Şcoala doctorală de Contabilitate REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT PREŢURILE

19

44. Egger, P., Eggert, W. & Winner, H. (2010), “Saving taxes through foreign plant ownership”, Journal of

International Economics, Vol. 81, Nr. 1: 99-108

45. Erickson, G., M. (2012), ”Transfer pricing in a dynamic marketing-operations interface”, European

Journal of Operational Research, Vol. 216, Nr. 2: 326-333

46. Feleagă, L. & Neacşu, I. (2016a), “Documentarea preţurilor de transfer – o măsură eficientă pentru

combaterea fenomenului de erodare a bazei impozabile şi mutare a profiturilor?”, Audit Financiar, Vol.

XIV, Nr. 2 (134): 127-138

47. Feleagă, L. & Neacşu, I. (2016b), ”Disclosure of related party transactions and information regarding

transfer pricing by the companies listed on Bucharest Stock Exchange”, Accounting and Management

Information Systems, Vol. 15, Nr. 4: 785-809

48. Fernandes, R., Pinho, C. & Gouveia, B. (2015), ”Supply chain networks design and transferpricing”, The

International Journal of Logistics Management, Vol. 26, Nr. 1:128-146

49. Gao, L. & Zhao, X. (2015), ”Determining intra-company transfer pricing for multinational corporations”,

International Journal of Production Economics, Vol. 168: 340-350

50. Ghosh, D. (2000), “Organizational design and manipulative behaviour: evidence from a negotiated

transfer pricing experiment”, Behavioral Research in Accounting, Vol. 12, Nr. 1: 1-30

51. Glaister, K.W. and Hughes, J.F. (2008), “Corporate strategy formulation and taxation: evidence from UK

firms”, British Journal of Management, Vol. 19, Nr. 1: 33-48

52. Gresik, T., A. & Osmundsen, P. (2008), ”Transfer pricing in vertically integrated industries”,

International Tax Management, Vol. 15, Nr. 3: 231–255

53. Gresik, T., A., (2001), ” The Taxing Task of Taxing Transnationals”, Journal of Economic Literature,

Vol. 39, Nr. 3: 800-838

54. Habib, A., Muhammadi, A., H. & Jiang, H. (2017), ”Political connections, related party transactions, and

auditor choice: Evidence from Indonesia”, Journal of Contemporary Accounting & Economics, Vol. 13,

Nr. 1: 1–19

55. Hamaekers, H. (2001), “Arm’s Length – How Long?”, International Transfer Pricing Journal, Vol.

Martie-Aprilie 2011: 30-40

56. Haufler, A. & Schjelderup G. (2000), ”Corporate Tax Systems and Cross Country Profit Shifting”,

Oxford Economic Papers, Vol. 52, Nr. 2: 306-325

57. Henry, E., Gordon, E. A., Reed, B. & Louwers, T. (2012), “The role of related party transactions în

fraudulent financial reporting”, Journal of Forensic & Investigative Accounting, Vol. 4, Nr. 1: 186-213

58. Hindriks, J., Perlata, S. & Weber, S. (2014), ”Local Taxation of Global Corporation: A Simple Solution”,

Annals of Economics and Statistics, Nr. 113/114: 37-65

59. Ho, D. & Wong, B. (2008), ”Issues on compliance and ethics in taxation: what do we know”, Journal of

Financial Crime, Vol. 15, Nr. 4: 369 – 382

60. Holtzman, Y. & Nagel, P. (2014), ”An introduction to transfer pricing”, Journal of Management

Development, Vol. 33, Nr. 1:57-61

61. Huang, C.-J., Kao, C.-J., Shyu, S.-D. & Yu, C.-H. (2011), ”Transfer Pricing of Taiwan’s Listing/OTC

Enterprises Between Mainland China and Taiwan: Quantile Regression Analysis”, Review of Pacific

Basin Financial Markets and Policies, Vol. 14, Nr. 1: 129–151

62. Huang, D.T. & Liu, Z.C. (2010), “A study of the relationship between related party transactions and firm

value în high technology firms în Taiwan and China”, African Journal of Business Management, Vol. 4,

Nr. 9: 1924-1931

63. Hughes, E. & Nicholls, W. (2010), “The different methods of TP: pros and cons”, TaxJournal, disponibil

online la https://www.taxjournal.com/articles/different-methods-tp-pros-and-cons (Accest în septembrie

2017)

64. Huh, W., T. & Park, K. S. (2013), ”Impact of transfer pricing methods for tax pur- poses on supply chain

performance under demand uncertainty”, Naval Research Logistics, Vol. 60, Nr. 4: 269–293

65. Hung Chan, K., Agnes, W.Y. Lo & Phyllis, L.L. Mo (2015), “An empirical analysis of the changes in tax

audit focus on international transfer pricing”, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation,

Vol. 24: 94–104

Page 20: ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI ... teze doctorat...ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI Şcoala doctorală de Contabilitate REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT PREŢURILE

20

66. Hussein, M., E., Kraten, M., Seowc, G., S. & Tam, K. (2017), ”Influences of Culture on Transfer Price

Negotiation”, International Journal of Accounting, Vol. 52, Nr. 3: 227-237

67. Ignat, I. & Feleagă, L. (2017), ”A European map regarding the strictness of the transfer pricing

regulations”, Accounting and Management Information Systems, Vol. 16, Nr.4: 534-559

68. Jain, A., K. (2015), “Prioritizing Transfer Pricing Methods: An Indian and Global Perspective”,

International Transfer Pricing Journal, Vol. May/June: 167-174

69. Jung, K., Kim, B. & Kim, B. (2009), ”Tax Motivated Income Shifting and Korean Business Groups

(Chaebol)”, Journal of Business Finance & Accounting, Vol. 36, Nr. 5-6: 552–586

70. Keejae, H., Cabrini, H., P. & Simon, J., P. (2014), ”Measuring abnormal pricing – an alternative approach:

The case of US banana trade with Latin American and Caribbean Countries”, Journal of Money

Laundering Control, Vol. 17, Nr. 2:203-218

71. Keuschnigg, C. & Devereux, M., P. (2013), ”The arm's length principle and distortions to multinational

firm organization”, Journal of International Economics, Vol.89, Nr. 2: 432-440

72. Kim, B., Park, K., S., Jung, S.-Y. & Park, S., H. (2018), ” Offshoring and outsourcing in a global supply

chain: Impact of the arm’s length regulation on transfer pricing”, European Journal of Operational

Research, Vol. 266, Nr. 1: 88-98

73. Klassen, K, J. & Laplante, K., S. (2012), ”Are U.S. Multinational Corporations Becoming More

Aggressive Income Shifters?”, Journal of Accounting Research, Vol. 50, Nr. 5: 1245-1285

74. Kuschnik, B. (2008), ”Transfer pricing in a global market”, Corporate Taxation, Vol. 35, Nr. 1: 17-24

75. Langli, J. & Saudagaran, S. (2004), “Taxable income differences between foreign and domestic controlled

corporations in Norway”, European Accounting Review, Vol. 13, Nr. 4: 713-741

76. Lefter, C. & Chirica S. (2010), “Evitarea dublei impuneri internationale (Reglementări legale interne şi

convenţii fiscale încheiate de România) ”, Economie teoretică şi aplicată, Vol. XVII (2010), Nr. 9(550):

38-51

77. Lin, C.-W. & Chang, H.-C. (2010), ”Motives of transfer pricing strategies – systemic analysis”, Industrial

Management & Data Systems, Vol. 110, Nr. 8:1215-1233

78. Liu, G., Zhang, J. & Tang, W. (2015), ”Strategic transfer pricing in a marketing–operations interface with

quality level and advertising dependent goodwill”, Omega, Vol. 56: 1-15

79. Lo, A., W., Y., Wong, R., M.,K. & Firth, M. (2010), ”Can corporate governance deter management from

manipulating earnings? Evidence from related-party sales transactions in China”, Journal of Corporate

Finance, Vol. 16, Nr. 2: 225-235

80. Lo, W.Y, A & Wong, M.K., R. (2007), ”Tax Compliance and Audit Adjustment - An Investigation of the

Transfer Pricing Methodologies”, International Tax Journal, Vol. 33, Nr. 5, 59 – 70

81. Luca, A. (2009a), “Preţurile de transfer pe înţelesul tuturor”, Consultantul fiscal, Vol. martie 2009: 34

82. Luca, A. (2009b), „Preţurile de transfer – metode de stabilire", disponibil online la

http://www.transferpricing.ro/articole/c5bc27284c7c6b4fb67d1fd3f34294e5.pdf (Accest în iulie 2016)

83. Madan, V. (2000), ”Transfer Prices and the Structure of Intra-Firm Trade”, The Canadian Journal of

Economics, Vol. 33, Nr.1: 53-68

84. Marques, M. & Pinho, C. (2016), “Is transfer pricing strictness deterring profit shifting within

multinationals? Empirical evidence from Europe”, Accounting and Business Research, Vol. 46, Nr. 7:703-

730

85. Matei, G. & Pîrvu D. (2011), “Preţurile de transfer în Uniunea Europeană”, Economie teoretică şi

aplicată, Vol. XVIII (2011), Nr. 4(557): 99-111

86. Matsui, K. (2013), ”Entry deterrence through credible commitment to transfer pricing at direct cost”,

Management Accounting Research, Vol. 24, Nr. 3: 261-275

87. McLure, C., E. (2008), ”Harmonizing Corporate Income Taxes in the European Community: Rationale

and Implications”, Tax Policy and the Economy, Vol. 22: 151- 195

88. Mehafdi, M. (2000), ”The Ethics of International Transfer Pricing”, Journal of Business Ethics, Vol. 28,

Nr. 4: 365-381

89. Mirjam, K., (2015), ”Transfer Pricing in a BEPS Era: Rethinking the Arm’ s Length Principle – Part I”,

International Transfer Pricing Journal, nr. 3: 141-144

Page 21: ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI ... teze doctorat...ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI Şcoala doctorală de Contabilitate REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT PREŢURILE

21

90. Mol, P. N. & Beeres, J.M., R. (2005), ”Performance management in a setting of deficient output controls”,

International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 54, Nr. 7: 533 – 555

91. Neacşu, I. & Feleagă, L. (2017), “ Evoluţii şi tendinţe privind legislaţia preţurilor de transfer din România:

este nevoie de o schimbare?, Audit Financiar, Vol. XV, Nr. 1(145)/2017: 3-20

92. Neighbour, J. (2002), Transfer pricing: Keeping it at arm’s length, în OECD Observer No. 230,

OECD Center for Tax Policy and Administration, disponibil online la

http://oecdobserver.org/news/archivestory.php/aid/670/Transfer_pricing:_Keeping_it_at_arms_le

ngth.html (Accest în martie 2017) 93. Nekhili, M. & Cherif, M. (2011), ”Related parties transactions and firm's market value: the French case”,

Review of Accounting and Finance, Vol. 10, Nr. 3:291-315

94. Nicolay, K., Nusser, H. & Pfeiffer, O. (2016), “On the interdependency of profit-shifting channels and the

effectiveness of anti-avoidance legislation”, disponibil online la

http://www.sbs.ox.ac.uk/sites/default/files/Business_Taxation/Events/conferences/2016/Doctoral_mtg_20

16/nusser-final.pdf (Accesat în februarie 2017)

95. Nor, J., M., Ahmad, N. & Saleh, N., M. (2010), ”Fraudulent financial reporting and company

characteristics: tax audit evidence”, Journal of Financial Reporting and Accounting, Vol. 8, Nr. 2: 128 –

142

96. Oguttu, A., W. (2006), “Transfer Pricing and Tax Avoidance: Is the Arm's-Length Principle Still Relevant

in the e-Commerce Era”, South African Mercantile Law Journal.,Vol. 18: 138-158

97. Olibe, O., K. & Rezaee, Z. (2008), ”Income shifting and corporate taxation: the role of cross-border

intrafirm transfers”, Review of Accounting and Finance, Vol. 7, Nr. 1: 83 – 101

98. Ondrušová, L. (2016), “Management Decisions in Transfer Pricing”, Strategic management, Vol. 21, Nr.

1: 3-7

99. Oyelere, B., P. & Turner, D., J. (2000), ”A survey of transfer pricing practices in UK banks and building

societies”, European Business Review, Vol. 12, Nr. 2: 93 – 99

100. Pak, S., J., Zanakis, S., H. & and Zdanowicz, J., S. (2003), ”Detecting Abnormal Pricing in

International Trade: The Greece-USA Case”, Interfaces, Vol, 33, Nr. 2: 54-64

101. Pendse, S., J. (2012), ”International transfer pricing: A review of non-tax outlook”, Procedia - Social

and Behavioral Sciences, Vol. 37: 337 – 343

102. Peralta, S., Wauthy, X. & van Ypersele, T. (2006), ”Should countries control international profit

shifting?”, Journal of International Economics, Vol. 68: 24– 37

103. Perera, S., McKinnon, J. & Harrison, G. (2003), “Diffusion of transfer pricing innovation in the

context of commercialization – a longitudinal case study of a government trading enterprise”,

Management Accounting Research, Vol. 14, Nr. 2: 140-164

104. Petrişor, I. & Cozmiuc, D. (2016), ” Specific Business Models for Romanian Companies - Shared

Services”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 221: 151-158

105. Pizzo, M. (2013), “Related party transactions under a conțingency perspective”, Journal of

Management & Governance, Vol. 17, Nr. 2: 309-330

106. Plesner Rossing, C. & Rohde, C. (2010), “Overhead cost allocation in a transfer pricing tax compliant

multinational enterprise”, Management Accounting Research, Vol. 21, Nr. 3: 199-216

107. Poorzamani, Z. & Arabloo, M.D. (2015) “Relationship between audit reputation and related party

transaction”, GM Review, vol. 18, no.1: 306-308

108. Porporato, M. (2009), ”Timing and drivers of management control systems in joint ventures: The

effect on JV survival”, Qualitative Research in Accounting & Management, Vol. 6, Nr. 4: 247 – 274

109. Pozzoli, M. & Venuti, M. (2014), “Related party transactions and financial performance: is there a

correlation? Empirical evidence from Italian listed companies”, Open Journal of Accounting, Vol. 3, Nr.

1: 28-37

110. Pucek, R.M. & Richards, G.E. (2013), “What’s a little debt between friends? How to apply

accounting rules for related-party transactions”, Journal of Accountancy, Vol. June 2013: 48-51

Page 22: ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI ... teze doctorat...ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI Şcoala doctorală de Contabilitate REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT PREŢURILE

22

111. Radolovic, J. (2012) ,“Transfer pricing model based on multiple-factor transfer pricing model using

the transactional net margin method”, Ekonomska Istrazivanja-Economic Research, Vol. 25, Nr.1: 34-50

112. Raimondos-Møller, P. & Scharf, K. (2002), ” Transfer Pricing Rules and Competing Governments”,

Oxford Economic Papers, Vol. 54, Nr. 2: 230-246

113. Rathke, A.A.T. & Rezende, A.J. (2016), “Exploring the characteristics of transfer pricing systems

across countries”, disponibil online la https://ssrn.com/abstract=2757808 (Accesat în februarie 2017)

114. Richardson, G., Taylor, G. & Lanis, R. (2013), ”Determinants of transfer pricing aggressiveness:

Empirical evidence from Australian firms”, Journal of Contemporary Accounting & Economics, Vol. 9,

Nr. 2: 136-150

115. Rollinson, B. (2001), Review of the ” Taxing Multinationals: Transfer Pricing and Corporate Income

Taxationin North America by Lorraine Eden”, Journal of Economic Literature, Vol. 39, Nr. 1: 150-151

116. Rosenthal, E. (2008), “A game-theoretic approach to transfer pricing in a vertically integrated supply

chain”, International Journal of Production Economics, Vol. 115, Nr. 2: 542-552

117. Rossing, C., P. & Rohde, C. (2014), ”Transfer pricing: aligning the research agenda to organizational

reality”, Journal of Accounting & Organizational Change, Vol. 10, Nr. 3: 266-287

118. Sahay, A., S. (2003), ”Transfer Pricing Based on Actual Cost”, Journal of Management Accounting

Research, Vol. 15: 177–192

119. Sansing, R. (2014), ”International Transfer Pricing", Foundations and Trends® in Accounting, Vol.

9, Nr. 1: 1-57

120. Satapathy, C. (2001), ”Transfer Pricing: Impact on Trade and Profit Taxation”, Economic and

Political Weekly, Vol. 36, Nr. 20: 1689-1692

121. Schwarz, P. (2009), ”Tax-Avoidance Strategies of American Multinationals: An Empirical Analysis”,

Managerial and Decision Economics, Vol. 30, Nr. 8: 539-549

122. Sikkaa, P. & Willmottb H. (2010), ”The dark side of transfer pricing: Its role in tax avoidance and

wealth retentiveness”, Critical Perspectives on Accounting, Vol. 31: 342–356

123. Smith, M., J. (2002), ”Ex Ante and Ex Post Discretion over Arm's Length Transfer Prices”, The

Accounting Review, Vol. 77, Nr. 1: 161-184

124. Smith, R.A. & Eden, L. (2001), ”Not at arm’s length: a guide to transfer pricing resources”, Journal

of Business & Finance Librarianship, Vol. 6, Nr. 4: 3-22

125. Stana, B. (2016), “The business perspective on transfer pricing and related legislation”, Audit

Financiar, Vol. XIV, Nr. 3(135)/2016: 312-319 126. Stauropoulus A., Samaras I. & Panagiotis A. (2011), ”The effect of the international accounting

standards on the related party transactions disclosure”, American Journal of Applied Sciences , Vol. 8, Nr.

2: 156-163

127. Stevenson, T., H. & Cabell, W., E. (2002), ” Integrating Transfer Pricing Policy and Activity-Based

Costing”, Journal of International Marketing, Vol. 10, Nr. 4: 77-88

128. Tiron Tudor, A. (2006), “Disclosure of related party transactions în some east European countries”,

Studia Universitatis Babes-Bolyai, Negotia, Li, Vol. 2: 75-100

129. Tong, Y., Wang, M. & Xu, F. (2014), “Internal control, related party transactions and corporate value

of enterprises directly controlled by Chinese central government”, Journal of Chinese Management, Vol.

1, Nr. 1: 1-14

130. Trivun, V., Silajdi, V., Mahmutehaji, F. & Mrgud, M. (2012), “Related party transactions and

protection of minority shareholders”, International Journal of Management Cases, Vol. 14, Nr. 3: 15-22

131. Urquidi, A., J. & Thompson, J. (2010), ”The challenge of transfer pricing in the Asia Pacific region”,

Asian Journal of Public Affairs, Vol. 3, Nr. 1: 60-75

132. Utama, C. & Utama, S. (2014), “Determinants of disclosure level of related party transactions în

Indonesia”, International Journal of Disclosure and Governance, Vol. 11, Nr. 1: 74–98

133. Van Vlem, X. & Markey, B. & Leclercq, A. & Verlinden, I. (2014), “The EU Arbitration

Convention: Reinforcing the Procedure to Cope with an Expected Flood of Double Taxation Disputes”,

International Transfer Pricing Journal, Vol. 21, Nr.4: 231- 235

Page 23: ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI ... teze doctorat...ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI Şcoala doctorală de Contabilitate REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT PREŢURILE

23

134. Villegas, F. & Ouenniche, J. (2008), ”A general unconstrained model for transfer pricing in

multinational supply chains”, European Journal of Operational Research, Vol. 187, Nr. 3: 829–

856 135. Wittendorff, J. (2011), “The Arm’s-Length Principle and Fair Value: Identical Twins or Just Close

Relatives?, Tax Notes International.,Vol. Aprilie 2011: 223-249

136. Wong, H., Nassiripour, S., Mir, R., & Healy, W. (2011), ”Transfer price setting in multinational

corporations” International Journal of Business and Social Science, Vol. 2, Nr. 9: 10-14

137. Yao, J.T (2013), “The arm's length principle, transfer pricing, and location choices”, Journal of

Economics and Business, Vol. 65, Nr. January–February: 1-13

138. Zheng, S. (2017), ”Can corporate diversification induce more tax avoidance?”, Journal of

Multinational Financial Management, Vol. 41: 47-60

Working paper

1. Beer, S. & Loeprick, J. (2013), “Profit Shifting: Drivers and Potential Countermeasures”, WU

International Taxation Research Paper Series, Nr. 2013-3, disponibil online la

http://epub.wu.ac.at/3893/1/SSRN-id2271539.pdf (Accesat în februarie 2017)

2. Bernard, A., B., Bradford, J. & Schott, P., K. (2006), ”Transfer Pricing by US-Based Multinational

Firms”, NBER Working Paper 12493

3. Lamers, I., Mcharo, P. & Nakajima, K., (2014), “Tax base erosion and profit shifting (BEPS) and

international economic law”, Genève: The Graduate Institute, Centre for Trade and Economic

Integration, CTEI working papers

4. Lohse, T. & Riedel N. (2012), “The impact of transfer pricing regulations on profit shifting within

European multinationals”, FZID Discussion paper, Nr. 61-2012, disponibil online la

https://www.econstor.eu/bitstream/10419/67717/1/732536626.pdf (Accesat în martie 2017)

5. Lohse, T. & Riedel, N. & Spengel, C. (2012), “The Increasing Importance of Transfer Pricing

Regulations – a Worldwide Overview”, Oxford University Centre for Business Taxation working paper

12/27

Lucrări publicate în volumele unor conferinţe

1. Chaghadari, M. F. & Shukor, Z. A. (2011), “Corporate governance and disclosure of related party

transactions”, Proceedings of the 2nd International Conference on Business and Economic Research, 14-

16 March 2011

2. Devereux, M. (2006), „The Impact of Taxation on the Location of Capital, Firms and Profit: A Survey of

Empirical Evidence, European Tax Policy Forum Conference”, lucrare prezentată la European Tax

Policy Forum conference „The Impact of Corporation Taxes across Borders”

3. Riedel, N. & Zinn, T. & Hofmann, P. (2015), “Do transfer pricing laws limit international income

shifting? Evidence from Europe”, University of Bochum, CESinfo Munich, DIW Berlin, NoCet & Oxford

University CBT

Capitole din cărţi

1. Ito, J. & Komoriya, Y., (2015), The impact of transfer pricing regulations on the location decisions of

MNEs în Firms' Location Selections and Regional Policy in the Global Economy, p. 81-106, Springer,

Tokyo

Page 24: ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI ... teze doctorat...ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI Şcoala doctorală de Contabilitate REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT PREŢURILE

24

2. Herksen, M., (2009), Business Models în Transfer Pricing and Business Restructurings: Streamlining all

the way, p. 13-48, IBFD, Olanda

3. Rawlings, G., (2017), Shifting profits and hidden accounts: Regulating tax havens în Regulatory Theory:

foundations and applications, Peter ANU Press, Australia

4. Wittendorff J., (2010), The arm’s length principle în Transfer Pricing and the Arm’s Length Principle in

International Tax Law, p.6-11, Kluwer Law International, Olanda

Cărţi

1. Adams, C. & Coombes, R., (2003), Global Transfer Pricing: Principles and Practice, Marea Britanie:

LexisNexis-K

2. Chelcea, S., (2001), Tehnici de cercetare sociologică, disponibil online la

https://alingavreliuc.files.wordpress.com/2010/10/septimiu-chelcea-tehnici-de-cercetare-sociologica1.pdf

(Accesat pe 25 mai 2016)

Legislaţie

1. Convenţia privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor

asociate (90/436/CEE)

2. Directiva Uniunii Europene 881/2016 în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de

informații în domeniul fiscal

3. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în M.Of. nr. 547 din

23.07.2015, cu modificările şi completările ulterioare

4. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în M.Of. nr. 688 din 10.09.2015, cu

modificările şi completările ulterioare

5. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în M.Of. nr. 927 din 23.12.2003

6. Ordinul 222/2008 privind conținutul dosarului prețurilor de transfer, publicat în M.Of. nr. 129

din 19.02.2008

7. Ordinul 442/2016 privind cuantumul tranzacţiilor, termenele pentru întocmire, conţinutul şi

condiţiile de solicitare a dosarului preţurilor de transfer şi procedura de ajustare/estimare a

preţurilor de transfer, publicat în M.Of. nr. 74 din 02.02.2016

8. Ordinul Nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind

situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale consolidate, publicat în

M.Of. nr. 963 din 30.12.2014, cu modificările şi completările ulterioare

9. Ordinul nr. 3735/2015 pentru aprobarea procedurii privind emiterea şi modificarea acordului de

preţ în avans, precum şi conţinutul cererii de emitere şi modificare a acordului de preţ în avans,

publicat în M.Of. nr. 972 din 29.12.2015

10. Ordonanța de Urgență nr. 42/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind

Codul de procedură fiscală, publicată în M.Of. nr. 438 din 13.06.2017

11. Standardul Internațional de Contabilitate IAS 24 ”Prezentarea informatiilor referitoare Ia

tranzactiile cu partile afiliate”

Alte surse

1. ANAF (2012) ”Strategia de administrare fiscală 2012-2016” disponibilă online la

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Strategia_ANAF_2012_2016.pdf

Page 25: ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI ... teze doctorat...ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI Şcoala doctorală de Contabilitate REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT PREŢURILE

25

2. ANAF (2016) “Raport de performanță” disponibil online la

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/Raport_performanta2016_07042017.pd

3. Deloitte (2016) “2016 Global Transfer Pricing Country Guide” disponibil online la

https://www2.deloitte.com/us/en/pages/tax/articles/global-transfer-pricing-country-guide.html (Accesat în

februarie 2017)

4. Ernst & Young (2014) “Global transfer pricing tax authority survey - perspectives, interpretations and

regulatory change” disponibil online la http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-global-transfer-

pricing-tax-authority-survey/$FILE/ey-2014-global-transfer-pricing-tax-authority-survey.pdf (Accesat în

ianuarie 2018)

5. Ernst & Young (2016) “Worldwide Transfer Pricing Reference Guide 2015–16” disponibil online la

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-Worldwide-transfer-pricing-reference-guide-2015-

16/$File/EY_Worldwide_Transfer_Pricing_Reference_Guide_2015-16.pdf (Accesat în februarie 2017)

6. http://www.ccfiscali.ro/

7. http://www.cdep.ro/interpel/2016/r8888A.pdf

8. http://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions.htm

9. http://www.oecd.org/tax/dispute/spain-2016-mutual-agreement-procedure-statistics.pdf

10. http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/transfer-pricing-country-profile-spain.pdf

11. http://www.worldatlas.com/cntycont.htm

12. https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/transfer-pricing-eu-context/joint-transfer-

pricing-forum

13. https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/jtpf0152016enapa.pdf

14. https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/spaintpprofile2017.pdf

15. https://mapchart.net/

16. KPMG (2016) “Global Transfer Pricing Review 2016” disponibil online la

https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2016/11/global-transfer-pricing-review.pdf [Accesat

în februarie 2017]

17. OECD (2015a), Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8-10 - 2015 Final

Reports, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris, disponibil online

http://dx.doi.org/10.1787/9789264241244-en (Accesat în mai 2016)

18. OECD (2015b), Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Action 13 - 2015

Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris, adisponibil

online la http://dx.doi.org/10.1787/9789264241480-en (Accesat în mai 2016)

19. OECD, (2017), OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax

Administrations 2017, OECD Publishing, Paris, disponibil online la http://dx.doi.org/10.1787/tpg-2017-

en (Accesat noiembrie 2017)

20. PwC (2016) “International Transfer Pricing 2015/16” disponibil online la

http://www.pwc.com/gx/en/international-transfer-pricing/assets/itp-2015-2016-final.pdf (Accesat în

februarie 2017)


Recommended