Home >Documents >ABC -Ul Medicinii Paleative

ABC -Ul Medicinii Paleative

Date post:13-Nov-2015
Category:
View:303 times
Download:114 times
Share this document with a friend
Description:
ABC -UL MEDICINII PALEATIVE.pdf
Transcript:
 • Dozajele rredicarnentelor se schimbS continuu'iar nai efecte secundare sunt mereu descoperite.

  Copyright O Dr; Med. Daniela F4ogoiu' 1999loate drepturile asupra' aetstei versiuni apartin &utorul u'

  Prtma edilie publicatE in Rorneriia in i999 dB'Lux l-ibris.A doua edi[ie revizuitd gi actuaiizat6 in 2O12,grhlicatd de Lux Libris.

  Redactor: Dr. lrlecl hniela.MogciuTetxroredactori: Cerin Gesdoiu,'Gafia Fredoiu

  ABC-ul medicinei paliative

  Dr. Med. Danietra MogoiuMedic primar oncolog

  Supraspecializare tngrijiri paliative

  lo-autori:Dr. Mariana PerneaAsist. rned. Doina MoisePr. Lect. Dr. Nicolae Moqoiu

 • Cuprins

  Prefa!6IntroducereLista abrevierilor utilizate

  AAnemiaAnorexiaAnxietateaAscitaAsi stenfa spirit'.ral[

  Realizarea acestui ghid nu ar fi fost posibil !^-r,r^-- ^-^r .ftu6 sprijinul logisti-c 9i accesul l; u" ffo'?l3,oro.ranngranainformalionala a bentrutui de Studii (,oanalsezrcercMedicine Paliativa din Braeov. l-- mntffi:flffi.ntul terminarDoresc sE mulgumesc familiei mele, tuturr C"#Jya"iir"fcolegilor care m-au sprijinit in realizarea ei, , ;::;::-'-'moispeeial lui Codn berdoiu, care a avut Hffi',jfi:contributie deosebitl in redactarea ei.

  568

  91

  L:t1t'

  3t3{4{4t4t

  2t21

  /t2t2S.TJ]3:

  DDepresiaDiareeaDisfagiaDispneeaDurerea

  EEscareleEticaEvaluarea iniliaH

  GGrea{a gi v[rslfurileH

  ISBN 973-9 45g-0g-z HipercalcemiaHipertensiunea intracranian6

  5(6(6t

  6:

  6r7{

 • 'tL

  Insomnia

  i!

  - .-lrnpErta grrea veqtl Ior prorste

  rL,

  I-imied*mr;l

  fibstruofla intesiinal&

  a

  FleureziaFruritul

  ,tt

  Rea*fiile emolionatre ?m fa{a m*r"tii

  SSiorirornutr d*; vend cav6 superi*arf,Si:'inga autonrat5Starea tennina.l[StomatiteleSughilul

  TTra:lspiraliaTumorils uleero-vegetante furfeetateTusea

  XXerostomia

  BibliografleIndex alfabetic

  FrefatI7:

  De la aparitia sa, acest ghid de buzunar a fost7qa din c5r$le de succes in domeniul ingrijirii

  lliative, fiind solicitxl nu numai de medici, ci gi: asistente gi studenfi la medicin[, at6t din ]ar5,8it ;i din Republica Moldova. Traducerea ei inrba rusd a permis diseminarea cunogtinfelor deza ;i in firile foste sovietice.

  8, Aceast[ nou6 edifie pe l6ng6 actualizareaSbterialului existent prin includerea unor noi

  edicamente disponibile in far[, con{ine gi dou6>i teme: Evaluare holistic[ gi Starea tenninall.

  8! Tratamentele diferitelor simptome au fost puseacord cu prevederile protocoalelor na{ionale de

  grijiri paliative elaborate in 2011.9 Sp"r ca aceast[ noud edilie s[ fie la f'el de util69nfesioni$tilor care se confrunt5. cu ?ngrijirea unui9rcient cu boal6 avansati sau terminal[.9 \fullumesc colegelor care au contribuit ia9aHzarea edi$ei revizuite.

  DanielaMoqoiuIil9

 • )unatali irgrijirea qi sprijhul oferit pacienlifo, 9lDe L:ii: cti ciragoste ace.a.rtti c,cr;c ,rtiliiior lgr,

  rnele, i{aria, {urc n':-,. tn.;i!ci si itipi pe {_iociatia Canadianl de MedicinL paliatil,i dd.ti rnarglncli:a;i ;i riegitlct;i rSioarea defuriiie; ,,ingrijir* prii*irr,

  "u 6toaug"

  xrara.q,dexeere "l;TX-TJi-,i;"il:ffiXtiffiffi:l;Lil1;l:iea aiin6rii gi sprljinirii pacientilor 5i farniliilor

  Cartea a aplrut

 • Lista abrevierilor utilizate

  AINS : antiinfl amatoare nesteroidieneAVC : accident vascular cerebralBPOC : bronhopneumopatie cronici obstructivCMT = chimioterapieCT : tomografie cornputerizatdHT: horrnonoterapieHTIC : hipertensiune intracranianEirm : adminictrqre infrqmlrccrr lsriiv : adrninistrare intral,enoasdMr eea : metastaz5 cerebralSMr imp: metastaze hepaticiMr oss = metastazl osoaslMr pur : metastazdpulmonarlNMDA : receptori N-metil D-aspartatpo = administrare per ospr: administrare per rectumRI\4}.{ : rezonan{[ rnagnetic6 nuclear6RT: radioterapiesc : administrare subcutandSIADH: sindrorn de secretie inadecvati de AI

  tgnostic:nic:. astenie, fatigabiiitate, dispnee, amefeli,paipita,tii, dureri prec ordiale

  , 'Paloare

  emia ce aparemptomatici.

  )arator:. hemoglobind, indici eritrocitari, leucocite,trombocite. teste pentru sdngeriri oculte

  t,u6.c.. si:rtezd medular[ scf,zuti

  - deficit de fier sau acid folic- boli cronice- tratament cu citostatice, radioterapie- invazie medular[

  . pierderi de sAnge:- hemoragii acute sau cronice

  . hemoiizd

  progresiv e adesea

  T172: timp de injumit5(ire gE rrent:;8tr*fffiTj|#j,il: filf'u transcutana EFrate de fier, rn anemia microcitariilElf < 80ir)

  - ginand cont de starea bolnavului qi deprognostic- cu sulfat feros sau gluconat de fier

  :id folic, in anemia megaloblastic[ cu deficit det folicrnsiirzii cu sdnge izogrup c6nd:- hemoglobina este sub 7 g la litru- anemia este simptomatic[; mai ales dispneea;i simptomele cardiace se amelioreazd priaEansfuzii- se repetl numai dac6 s-au dovedit benefice.I Daci hemoragia la un pacient cu boallavansati nu a fost opritA, transfuzia o poateagrava.

 • " Eritropoetina, ritilS in anernia prin boal[ "[email protected] unitliil kg corp de 3 ori pe sdpt6mAni

  considerd eficientd dac5 dupl 2 sLptilrrsbg;s;hen:cglobina a cl:escut cu 5 g. la litt,t.3,5i6;75;eritropoetina sericd este sub 100 unitali pe litru.. simptome necontrolate: durere, constipafie,

  qeate, etc.. cauze metabolice: hipercalcemie, uremie. probleme ale cavitS{ii bucale: xerostomie,candidozi bucall. medicamente:

  - care produc greali- iritante gastrice sau cele care iirtdrzieeYacuarea gastricd

  - citostatice, Digoxin, antibiotice' an-rietate, depresie. probleme spirituale

  z-s;bild:. roaia canceroas[ in sine

  swi generale:Ea.3a cauzelor reversibile :- :inrolul simptomelor- :evizuirea medicafieir,jcarii oferite pacientului qi familiei desprez: ;i despre necesarul energetic redus alr:: bolaavi.zr:ri dietetice: alimente in cantitate mic5, lar:. pe gustul bolnavului, cu valoare caloriciE. prezentate agreabil. Nu se for{eazlieatul si mlnf;nce.kinrri alcoolice, in cantitate mic5, inainte dea principalS. Contraindicate ia pacienfii curi: de alcoolism, confuzie, ulcer gastric,ibrle interacfiuni medicarnentoase.E.:nuarea activitifii fizice pe cit posibil

  toment medicilmentos:c::oterapie oralS:- Dexametazond 4 mg pe zr o s[pt6m6n[, apoii lrg pe zi sau- Piednisolon 15-30 mg pe zi

  1110

 • Aveli in vedere ef,ectele secuirdare, ,[email protected][acestea sunt rare l*. aceste doze. Se intrenclupl2 sdptiimAni deoarece iqi prerde efrciertre;

  . hormo*oterapie: rneri legate de tratament qi evolulia unor- lVtegestrol asetat (Mega*e) i6{i mg pe zi )icme ca: dispnee, confirzie, hemoptizie,- Meelroxiprogesteron {Frovera) 100-200 tgepe zi tptricafi insuficiente, incorecte, sau contra-Tratament de ele*!ie. Eftctul so instaleazpr-:i legate de boald gi prognostic1-2 sfipt5rn6*i dup[ inceperea iratamentuluirjer-ateE nelinigtea membrilor familiei

  . Ciprch*ptaclina {perit*ii 4 mg x 3 pe zi re;anism de adaptare la un nou mediu"

  vitamin*: au efisient6 ?ndoielnicfi ieniul internat)nrie

  idoi5: Aiiin*nia{ia parenteraiE pu fnl'puirlrf;cien!5 hepatic[ sau renaiS{e5te apetitul sau prognosticul. ttu erepte greuti e:-r.c*rpc,ral6 gi nu este itldieatil s6 trstal'rrsnEmieanorexi*i. rn;emie

  r*:,m de abstinenl[ -benzodiazepine, aicool,

  ttl de penicd este definit ca o perioadd scurtE=::5 sau disconfort intens in care apar brusc,ee-nd la apogeu in maxim 10 minute, patlu sau;rutte dilr urrndtoarele simptome: paipi.taiii,Shzfre, tremurlturi, fiisoane sau bufeuri,x . dureri precordiale, gre$, parestezii,Faa- depersonalizare, teama de moarte.

  frnsttt:

  ' s:-mptome c6t mai corect fuatate' esplicalii eorecteo intr-un lirnbaj accesibilr,:L:ar.ului, oferite treptat, dacE pacientul lelcreye,trhnici de relaxare'ma-raj de rela:rare,eLcuf,i cu familia,mihoterapie

  i,)tL 13

 • Medicamentos:. se incepe cu o benzodiazepind cu T;2 med

  - Lorazepam po, sub lingual A,5-L zc:seara sau l-2 mgxZ pe zi iuni peritoneale- Oxazepam: po, 10 mg x 3 pe zi - inflamalie

  . daci apare anxietatea de sfhrgit de & infi.ltrafie:(inainte de doza unndtoare) se trece lt - cancere digestive

  - sunt asociate il'ruii, halucina{ii, delir EtrcSi iimfatice- Flaloperidol: 1,5-5 mg x 2 Pe d, Po, sc, Fdhrminsmis;- Clorpromazind: 10-50 mg se poate relffi seracE in proteinela 4 orc, po, im -boli hepatice: ciroze, hepatite agresive- Levomepromazin6: 10-25 mg, po, s$cmcerhepaticpoate repeta la 4-8 ore lMr g,

  . daclcoexisti anxietate cu depresie: .fiGrdri proteice:- Citalopram: 10 mg seara, se cll -sindromnefrotic

  benzodiazepini cu T12 lung- Diazepam 2-5 mg seara- Clonazepam 0,5-2 mg seara

  . administ6m neuroleptice dac[:- anxietatea nu este controlat6

  progresiv la20-69 mlzi. pentru atacul de panic6

  - Midazotam 5-10 mg sc- Lorazepam l-2,5 mg sublingual .fosficient5 cardiacd

  - cancere genitale (mai ales ovarian)- cancere renale- tumori rehoperitoneale-carcinomatoz6 peritoneald"

  - infectr

  - paracenteze repetateFEqfivenoase:

  rpetate

  fpcrinrditaimUoza obstrucfie de venl cav[ inferioarlifuwza parenchim hepatic

  Fb ladeplefie proteiclle tfne si primeasc[ concomitent perfuzii culhminEF pot evacua cantiti{i mari, 5-10 I in 1-5 ore,Erisc de goc hipovolemicFic, in general pentru a scddea viteza depe a lichiduluifwosemid 40-80 mg la2-3 zileiSpironolacton[ 200-400 mg pe ziI peritoneu venos cAnd supraviefuirea e mail& 2 luni

  l4 15

 • Ascita EEEEE&IEI Carne cardiace I| ^. . L--LI srndrom nerrotlq ' bmplexul uman implici tuei nivele: somatic,tratament specific

  . . .ic Si spiritual sau duhorinicesc.Paracenteza initiall - diapostic - aspectul fluiduh*"t de nivelul somatic se ocup6 medicina, deou,l*u6.lt*o l-;lffii,1ilr11?,1?omeror. psihic psiho-terapi4 psihana

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended