Home >Documents >ABC Asigurari Reasigurari - RAPORTUL PRIVIND ... SFCR... ABC Asigurari Reasigurari are un...

ABC Asigurari Reasigurari - RAPORTUL PRIVIND ... SFCR... ABC Asigurari Reasigurari are un...

Date post:25-Mar-2021
Category:
View:7 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • RAPORTUL PRIVIND SOLVABILITATEA ŞI SITUAŢIA FINANCIARĂ

  2019

 • ABC Asigurari Reasigurari

  Raportul privind Solvabilitatea si Situatia Financiara – 2019 2 / 83

  Cuprins SINTEZA ANULUI 2019 ........................................................................................................... 5

  ...................................................................................... 6

  A.1 Activitatea ...................................................................................................................... 7

  A.1.1 Denumirea si forma juridică a societatii .................................................................... 7 A.1.2 Autoritatea de supraveghere competenta .................................................................. 7

  A.1.3 Auditorul extern al societatii..................................................................................... 7

  A.1.4 Actionarii societatii .................................................................................................. 7

  A.1.5 Apartenenta la grup ................................................................................................. 8

  A.1.6 Liniile de activitate si zonele geografice semnificative................................................. 9 A.2 Performanţa de subscriere ............................................................................................. 10

  A.2.1 Elemente de evaluare generală pentru exercitiul financiar 2019 ...............................10

  A.2.2 Activitatea de subscriere, prime brute subscrise ......................................................12

  A.2.3 Reasigurare ............................................................................................................14

  A.2.4 Indemnizatii brute platite ........................................................................................15

  A.2.5 Alte venituri ............................................................................................................16 A.3 Performanţa investiţiilor ................................................................................................. 16

  A.3.1 Venituri si cheltuieli din investitii ............................................................................16

  A.3.2 Investitii in securizare .............................................................................................18

  A.4 Performanţa altor activitati ............................................................................................ 18

  A.5 Alte informatii ................................................................................................................ 18 ............................................................................................ 19

  B.1 Informaţii generale privind sistemul de guvernanţă ........................................................ 20

  B.1.1 Structura organului administrativ, de conducere .....................................................20 B.1.2 Modificări semnificative aduse sistemului de guvernanţă .........................................24

  B.1.3 Politica si la practicile de remunerare ......................................................................24

  B.1.4 Tranzacţii semnificative cu acţionarii, membrii CA si CE ..........................................25

  B.2 Cerinţe de competenţă si onorabilitate ........................................................................... 25

  B.3 Sistemul de gestionare a riscurilor, inclusiv evaluarea internă a riscurilor si a solvabilităţii .......... 27 B.3.1 Sistemul de gestionare a riscurilor utilizat de societate ............................................27

  B.3.2 Sistemul de gestionare a riscurilor, modul de integrare în societate ..........................29

  B.3.3 Evaluarea proprie a riscurilor si a solvabilităţii, modul de integrare în societate .......33

  B.4 Sistemul de control intern ............................................................................................. 34

  B.4.1 Descrierea sistemului de control intern utilizat ........................................................34

  B.4.2 Descrierea funcţiei de asigurare a conformităţii. ......................................................36 B.5 Funcţia de audit intern .................................................................................................. 36

  B.6 Funcţia actuarială ......................................................................................................... 37

  B.7 Externalizarea ............................................................................................................... 38

  B.8 Alte informatii ............................................................................................................... 38 ........................................................................................................... 39

  C.1 Riscul de subscriere ...................................................................................................... 41

  C.1.1 Descrierea masurilor utilizate pentru evaluarea riscurilor ........................................42

  C.1.2 Descrierea riscurilor semnificative la care este expusa societatea .............................44 C.1.3 Investirea activelor in conformitate cu principiul “persoanei prudente” .....................46

  C.2 Riscul de piata .............................................................................................................. 46

  C.2.1 Descrierea concentrarilor semnificative ale riscului de piata .....................................46

  C.3 Riscul de credit ............................................................................................................. 48

  C.3.1 Tehnici utilizate pentru diminuarea riscurilor de credit si monitorizarea eficientei lor ............48 C.4 Riscul de lichiditate ....................................................................................................... 50

  C. 5 Riscul operational ......................................................................................................... 51

  C.5.1 Metode utilizate, ipoteze formulate si rezultatelor simularilor de criza ......................51

  C.6 Alte riscuri semnificative ................................................................................................ 53

  C.7 Alte informatii ............................................................................................................... 53 .......................................... 54

  D.1 Active ............................................................................................................................ 55

  D.1.1 Valoarea activelor si descrierea metodelor utilizate pentru evaluare .........................56 D.1.2 Explicarea cantitativa si calitativa a eventualelor diferente semnificative ..................58

  D.2 Rezerve tehnice ............................................................................................................. 59

  D.2.1 Valoarea rezervelor tehnice si descrierea metodelor utilizate pentru evaluare............60

  file://///robuhsrv002/economic/CONTABILITATE/BILANT%202019/BDO/Solvency%20II/SFCR%202019/0.%20Raport%20SFCR%202019%20-%2010.04.2020%20ASF.docx%23_Toc37845129 file://///robuhsrv002/economic/CONTABILITATE/BILANT%202019/BDO/Solvency%20II/SFCR%202019/0.%20Raport%20SFCR%202019%20-%2010.04.2020%20ASF.docx%23_Toc37845148 file://///robuhsrv002/economic/CONTABILITATE/BILANT%202019/BDO/Solvency%20II/SFCR%202019/0.%20Raport%20SFCR%202019%20-%2010.04.2020%20ASF.docx%23_Toc37845166 file://///robuhsrv002/economic/CONTABILITATE/BILANT%202019/BDO/Solvency%20II/SFCR%202019/0.%20Raport%20SFCR%202019%20-%2010.04.2020%20ASF.docx%23_Toc37845180

 • ABC Asigurari Reasigurari

  Raportul privind Solvabilitatea si Situatia Financiara – 2019 3 / 83

  D.2.2 Nivelul de incertitudine asociat ...............................................................................62

  D.2.3 Explicarea cantitativa si calitativa a eventualelor diferente semnificative ..................62

  D.2.4 Prima de echilibrare ................................................................................................63

  D.2.5 Prima de volatilitate ................................................................................................63

  D.2.6 Structura temporala tranzitorie a ratei dobanzilor fara risc ......................................63

  D.2.7 Deducerea tranzitorie..............................................................................................63 D.3 Alte pasive .................................................................................................................... 63

  D.3.1 Valoarea obligatiilor de alt tip si descrierea metodelor utilizate pentru evaluare ........63

  D.3.2 Explicarea cantitativa si calitativa a eventualelor diferente semnificative ..................63

  D.4 Metode alternative de evaluare ....................................................................................... 64 ............................................................................................ 65

  E.1 Fonduri proprii .............................................................................................................. 66

  E.1.1 Obiectivele si politica de administrare a fondurilor proprii ........................................66

  E.1.2 Structura, valoarea si calitatea fondur

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended