Home >Documents >A3 26 50 - cdep.ro Sanatatii.pdf · cancere, bolile sistemului digestiv, aparatului respirator,...

A3 26 50 - cdep.ro Sanatatii.pdf · cancere, bolile sistemului digestiv, aparatului respirator,...

Date post:29-Aug-2019
Category:
View:231 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26

  Nr.

  formular

  01

  02

  04

  05

  11

  13

  15

  20

  21

  22

  23

  25

  26

  27

  28

  29

  Fisa proiectului cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare,

  postaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare

  Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

  Fisa finantarii programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor

  aferente Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, altor programe finantate din fonduri

  externe nerambursabile postaderare, precum si a altor facilitati si instrumente

  postaderare

  Bugetul pe programe

  Sinteza finantarii programelor

  Fisele programelor

  Programe de investitii publice

  Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare

  Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente

  Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor

  facilitati si instrumente postaderare

  Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de

  Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si

  instrumente postaderare

  Sinteza proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare,

  postaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare

  Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii

  Sume alocate din fonduri externe nerambursabile

  Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

  Sinteza bugetelor centralizate ale institutiilor publice finantate partial din venituri

  proprii

  Sinteza finantarii programelor potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007

  Fisa programului finantat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007

  Sume alocate din bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii

  Proiecte cu finantare nerambursabila

  Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

  CUPRINS

  Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale

  ordonatorilor principali de credite pentru anul 2018 si perspectiva 2019-2021

  Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

  Sume alocate de la bugetul de stat

  Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

  pag.2

 • ANEXA A

  DOCUMENT SINTEZĂ PRIVIND POLITICILE ŞI PROGRAMELE BUGETARE PE TERMEN MEDIU ALE ORDONATORILOR PRINCIPALI DE CREDITE

  pentru anul 2018 şi perspectiva 2019-2021

  1. TITULAR: MINISTERUL SANATATII

  COD TITULAR: 26

  2. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE SI CADRUL LEGAL DE FUNCTIONARE Sistemul nostru de îngrijire a sănătăţii, cu instituţiile sale şi profesioniştii din sănătate, aşează pacientul în centrul preocupărilor sale. Conceptul social pe care se fundamentează sistemul de sănătate este bazat pe principiile de acces universal la asistenţă medicală de calitate şi, prin urmare, presupune aplicarea principiului solidarităţii în finanţare.

  Trebuie redată cetăţenilor încrederea în sistemul de sănătate, prin accesul civilizat la serviciile medicale de care au nevoie, precum şi redarea demnităţii personalului medical.

  3. PRIORITATI STRATEGICE PE TERMEN MEDIU ALE ORDONATORULUI 3.1 Implementarea politicilor din domeniul sanatatii Respectand obiectivele de reforma asumate prin Strategia fiscal-bugetara si prin

  Programul de Guvernare, Ministerul Sanatatii a realizat pana in prezent urmatoarele masuri:

  I. Implementarea Strategiei Nationale de Sanatate 2014 – 2020 ca dovada a angajamentului decidentilor din sectorul de sanatate si a Guvernului României de a asigura si promova sanatatea ca determinant cheie al unei dezvoltari durabile a societatii românesti, inclusiv din punct de vedere social, teritorial si economic, ca motor de progres si prosperitate al natiunii. II. Elaborarea si coordonarea de programe nationale de sanatate In ceea ce priveste structura programelor nationale de sanatate, mentionam ca aceasta a fost in acord cu obiectivele si prioritatile politicilor de sanatate publica, reflectate atât prin obligatiile asumate in domeniul sanatatii in cadrul acordurilor incheiate cu organismele financiare internationale, cât si prin prioritatile nationale identificate in domeniul promovarii sanatatii, prevenirii imbolnavirilor si asigurarii accesului pacientilor cu boli cronice la tratament specific adecvat.

  III. Cresterea accesibilitatii populatiei vulnerabile la servicii medicale Ministerul Sanatatii a acordat o atentie sporita cresterii ponderii asistentei medicale primare si ambulatorii prin incurajarea infiintarii centrelor de permananta, a centrelor multifunctionale si dezvoltarea asistentei medicale comunitare. Prin adoptarea cadrului legal, s-a creat oportunitatea infiintarii de catre comunitatile locale a centrelor multifunctionale, in prezent fiind functionale 10 astfel de centre multifunctionale. In cadrul proiectului RO 19.03 „Intarirea Retelei Nationale de mediatori Romi pentru imbunatatirea starii de sanatate a populatiei rome” desfasurat in cadrul Programului “Initiative in domeniul sanatatii publice”, finantat prin Granturi Norvegiene, pentru care INSP este Promotor de Proiect, au fost reabilitate 45 de locatii in care au fost organizate si functioneaza echipe comunitare.

  IV. Eficientizarea retelei spitalicesti

  pag.3

 • - a fost implementat Planul național de paturi menit să reducă numărul de paturi din spitale în: Ministerul Sănătăţii a propus Planul naţional de paturi pentru perioada 2011-2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2011. Numărul de paturi contractabile la nivel naţional a scăzut de la 136.341 în anul 2010 la 123.127 pentru anul 2013. Ca urmare a Planului național de paturi 2014-2016, în anul 2014 s-a realizat o reducere cu 1548 a numărului total de paturi aprobat la nivel naţional echivalent cu numărul de paturi aprobate pentru pacienţii care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranţă privative de libertate şi numărul de paturi din penitenciarele spital, care nu mai sunt incluse în Planul național de paturi, acestea fiind contractate separat cu casele de asigurări de sănătate. Pentru anii 2015 și 2016 s-a propus o scădere cu cate 1000 de paturi, ajungându-se la un număr de 119.579 paturi, pentru a se atinge media la nivel european. Având în vedere angajamentele asumate faţă de organismele internaţionale (Banca Mondială), privind măsurile de reformare în domeniul sănătății care prevăd finanțarea unui număr de 4,5 paturi pentru afecțiuni acute în sistemul public la 1000 de locuitori în anul 2020, pentru perioada 2017-2020, s-a menținut numărului actual de 119.579 paturi la nivel național până în anul 2019, urmând ca în anul 2020 să fie realizate corecții pentru atingerea țintei de de 4,5 paturi acute, dacă va fi cazul

  - prioritizarea finantarii spitalelor în functie de organizarea reţelei regionale de spitale de urgenţă: s-a diferenţiat tariful pe caz ponderat decontat de casele de asigurări de sănătate pentru servicii spitaliceşti, în funcţie de categoria în care se clasifică fiecare unitate. - în scopul reducerii utilizării excesive a internărilor în spitale, a fost acordat un buget mai mare asistenţei în ambulatoriu şi asistenţei medicale primare prin suplimentarea fondurilor alocate în vederea încurajării tratării pacienţilor în cadrul ambulatoriului de specialitate şi la nivelul medicului de familie. V. Dezvoltarea, modernizarea infrastructurii furnizorilor de servicii medicale si dotarea acestora cu aparatura/ echipamente medicale si mijloace de transport specifice.

  VI: Asigurarea resurselor umane din sectorul de sanatate: Au fost organizate sesiuni nationale de examene si concursuri de promovare in gradele profesionale, a medicilor, medicilor dentisti, farmacistilor, biologilor, chimistilor, biochimistilor si a altor categorii de personal de specialitate care desfasoara activitate in sistemul sanitar public si privat, precum si concursuri de intrare in rezidentiat.

  3.2. Directiile de actiune Obiectiv general Un sistem de sanatate care sprijina si ofera posibilitatea cetatenilor sa atinga o

  stare cât mai buna de sanatate si care contribuie la cresterea calitatii vietii acestora. Obiective specifice:

  Unul dintre obiectivele fundamentale pe care si le asuma si le promoveaza Guvernul României este continuarea reformei sectorului de sanatate prin implementarea Strategiei Nationale de Sanatate 2014-2020. Acesta presupune o serie de reforme in sistemul public de asistenta medicala, esentiale pentru imbunatatirea starii de sanatate a populatiei, cresterea calitatii si eficientei serviciilor de sanatate si imbunatatirea accesului populatiei la ingrijirile de sanatate. Politicile se vor reflecta in cresterea sperantei de viata, reducerea poverii imbolnavirilor, dizabilitatii si a deceselor premature si, implicit, in cresterea calitatii vietii. Stabilirea prioritatilor are considerente strategice si este influentata in principal de decalajele in ceea ce priveste indicatorii de sanatate si inechitatea din domeniul sanatatii: mortalitatea materna si infantila, bolile transmisibile principale (de exemplu TB, HIV/SIDA), precum si principalele cinci patologii cronice care pot fi diagnosticate si tratate de timpuriu

  pag.4

 • (cancerul, bolile cardiovasculare, diabetul, tulburarile mintale, bolile rare), cunoscute ca având un impact mai puternic asupra persoanelor celor mai sarace si vulnerabile. Accesul mai bun la serviciile de sanatate, indeosebi pentru segmentele cele mai vulnerabile ale populatiei, impreuna cu reducerea costurilor administrative, inclusiv prin masuri de reabilitare si modernizare a infrastructurii de sanatate, si alaturi de capacitatea administrativa imbunatatita reprezinta obiective strategice care vizeaza maximizarea potentialului sectorului sanitar de a contribui intr-un mod durabil din punct de vedere financiar la promovarea coeziunii sociale prin sanatate si servicii de sanatate. România si-a stabilit pe termen scurt, mediu si lung ariile strategice de dezvoltare pentru sectorul de sanatate astfel:

  A. SANATATE PUBLICA Masurile aferente acestora vizeaza: - Imbunatatirea starii de sanatate si nutritie a femeii si copilului, inclusiv pentru grupuri dezavantajate si vulnerabile – interventii pentru prevenirea malnutritiei, obezitatii, a deceselor neonatale prin cresterea accesului la ingrijiri adecvate; servicii de planificare familiala; -Elaborarea, finantarea, implementarea programelor profilactice pentru copii pentru toate ariile terapeutice, prin introducerea consultatiilor obligatorii pentru copii de vârsta 5—9 ani prin reteaua de medicina scolara sau prin cabinetele de medicina. -Cresterea capacitatii de screening neonatal pentru depistarea malformatiilor congenitale, risc genetic, erorilor innascute de metabolism, deficientelor senzoriale si fibrozei chistice. -Reducerea incidentei bolilor netransmisibile care constituie actualmente cauzele majore de morbiditate, dizabilitate si mortalitate - boli cardiovasculare si cerebrovasculare, cancere, bolile sistemului digestiv, aparatului respirator, diabet, prin masuri precum: evaluarea riscurilor si supravegherea activa a populatiei prin servicii de preventie, depistarea in faze incipiente de boala si interventii de screening organizat, extinderea si diversificarea serviciilor care pot fi oferite la nivelul medicinei de familie si de specialitate, dezvoltarea/imbunatatirea retelei de screening pentru cancer, prin crearea de centre suplimentare de screening pentru cancer, achizitionarea a trei unitati mobile pentru screeningul cancerului si imbunatatirea capacitatii tehnice a laboratoarelor regionale de patologie si citologie; -Reducerea mortalitatii si morbiditatii cauzate de bolile transmisibile, a impactului lor pentru individ si societate, iar pe termen lung diminuarea semnificativa a incidentei lor; -Cresterea capacitatii de screening a bolilor infectioase transmisibile (inclusiv cu transmitere sexuala): hepatita, HIV, tuberculoza. -Sanatatea in relatie cu mediul; -Sanatatea mintala - imbunatatirea calitatii vietii persoanelor cu tulburari psihice prin asigurarea accesului acestora la terapii medico-psihologice; depistarea consumului de substante psihoactive; -Bolile rare - imbunatatirea calitatii ingrijirii pacientului cu asemenea afectiuni pe tot lantul de ingrijiri si asigurarea accesului la terapia specifica; -Introducerea unor actiuni noi, precum: depistarea bolilor cardiovasculare cu risc major pornind de la patologia hipertensiva. Punerea in aplicare a masurilor sus enumerate se realizeaza in cadrul programelor nationale de sanatate publica finantate din bugetul Ministerului Sanatatii.

  B. SERVICIILE DE SANATATE Masurile aferente ariei strategice servicii de sanatate isi propun:

  pag.5

 • -Cresterea gradului de interconectare a furnizorilor de servicii medicale in vederea facilitarii schimbului de informatii utile pacientilor; -Imbunatatirea sistemului de raportare statistica in domeniul medical si dezvoltarea unui sistem de alerta epidemiologica precoce; -Consolidarea retelei de servicii de asistenta medicala comunitara destinate grupurilor vulnerabile; -Cresterea eficacitatii si diversificarea serviciilor de asistenta medicala primara, incluzând cresterea ponderii serviciilor de preventie primara, secundara si tertiara, diagnostic precoce si tratament, monitorizarea pacientului cronic (HTA, diabet) in comunitate; -Consolidarea calitatii si eficacitatii serviciilor furnizate in ambulatorul de specialitate, concomitent cu scaderea numarului de cazuri de spitalizare continua. -Cresterea gradului de siguranta a populatiei prin consolidarea sistemului integrat de urgenta si asigurarea accesibilitatii la asistenta medicala de urgenta adecvata in mod echitabil; -Extinderea sistemului de telemedicina intre prespital si spital, precum si intre unitatile si compartimentele de primiri urgente, la care se pot adauga si centrele de permanenta. -Regionalizarea/concentrarea asistentei medicale spitalicesti si crearea de retele regionale de referinta cu spitale si laboratoare de diferite grade de competenta interconectate cu sectorul de asistenta primara si ambulatorie de specialitate; -Plasarea in centrul retelei de spitale a spitalelor regionale de urgenta cu inalt nivel de performanta, carora li se adauga spitalele zonale, completat de restul spitalelor judetene de urgenta si a celor din Municipiul Bucuresti, precum si institutele de specialitate; -Imbunatatirea unor servicii medicale selectate, prin reabilitarea/crearea si furnizarea de echipamente medicale si de alt tip pentru sali de operatie, unitati de terapie intensive, unitati pentru arsi, unitati de radioterapie, servicii de urgenta si servicii de diagnostic (imagistica medicala); -Cresterea accesului la servicii de reabilitare, paliatie si de ingrijiri pe termen lung

  Rezultate asteptate: In urma implementarii acestor politici sistemul de sanatate din România va avea pe

  termen mediu si lung urmatoarele caracteristici minimale: -furnizeaza, permanent, servicii de sanatate sigure si eficiente, iar pacientul primeste serviciile medicale de care are nevoie, la toate nivelurile de asistenta medicala (primar, secundar, tertiar); -politicile publice de la cele de alocare a resurselor la nivel national, pâna la cele legate de metodele de diagnostic si tratament se vor baza pe cele mai bune cunostinte stiintifice si tehnologice existente; -asigurarea calitatii serviciilor medicale; -reducerea riscului si asigurarea sigurantei pacientului va fi sprijinita prin sistemele si procedurile informationale propuse si prin sistemul de monitorizare a calitatii, care vor ajuta la recunoasterea, prevenirea si diminuarea erorilor; -optimizarea sistemului se va axa pe facilitarea cooperarii intersectoriale, esentiala pentru abordarea determinantilor sanatatii cu impact crescut asupra sanatatii; 4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt structurate astfel:

  Surse de finantare: Pondere in total

  pag.6

 • - % - Buget de stat 80,84 Credite externe 00,00 Fonduri externe nerambursabile 00,00 Venituri proprii 19,16 Total surse 100

  5. MENTIUNI SPECIALE Pentru implementarea obiectivelor si masurilor subsecvente si pentru asigurarea functionarii in conditii de calitate a sistemului sanitar sunt absolut necesare urmatoarele masuri:

  - cresterea graduala a resurselor alocate; - cresterea finantarii asistentei mediale de urgenta; - sustinerea financiara a programelor de sanatate; - finantarea reabilitarii, consolidarii unor unitati sanitare publice; - finantarea construirii de noi spitale; - finantarea achizitionarii si a dotarii unitatilor sanitare cu echipamente

  medicale, cu aparatura medicala si mijloace de transport sanitar; - acordarea de sprijin financiar imbunatatirea infrastructurii si dotarea spitalelor

  publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale. 6. POLITICA IN DOMENIUL INVESTITIILOR

  Programul de investitii al Ministerului Sanatatii, se regaseste definit in strategia fiscal bugetara pe termen mediu a Ministerului Sanatatii, prin doua principale proiecte investitionale, in cadrul carora se regasesc o serie de subproiecte :

  • Proiectul 1. Finantarea dezvoltarii si modernizarea infrastructurii sanitare, cu

  subproiectele: a. Finalizarea obiectivelor de investitii incepute in anii precedenti; b. Continuarea programului de consolidari (si alte lucrari de interventii) a

  cladirilor unitatilor sanitare; c. Reabilitarea infrastructurii unitatilor sanitare prin efectuarea lucrarilor de

  reparatii capitale; d. Construirea Spitalelor Regionale de Urgenta, inclusiv prin Programul

  Operational Regional: 8 spitale regionale si 1 spital republican, in Bucuresti. e. Reabilitarea/modernizarea/extinderea: spitale judetene — cel putin 15;

  ambulatorii de specialitate — cel putin 150, U.P.U. — cel putin 25, Centre comunitare integrate medico-sociale;

  f. Centre comunitare integrate medico-sociale de care vor beneficia peste 270.000 de persoane.

  Investitiile in infrastructura spitalelor vor fi aliniate la functiile si rolurile jucate de catre diferitele paliere ale sistemului spitalicesc din România, pe baza revizuirii retelei de spitale strategice efectuata de Ministerul Sanatatii.

  • Proiectul 2. Dotarea unitatilor sanitare cu aparatura medicala, echipamente si

  mijloace de transport sanitar specifice (ambulante, autosanitare, etc.), cu subproiectele:

  a. Dotarea cu aparatura / echipamente medicale la nivelul spitalelor publice;

  pag.7

 • b. Dotarea cu mijloace de transport sanitar specifice ( ambulante, autosanitare, elicoptere,etc.).

  c. Dotarea cabinetelor medicilor de familie. d. Dezvoltarea de centre de telemedicină regionale saunaționale în funcție de

  specialitate. Derularea acestor doua principale proiecte si a subproiectelor aferente, au ca scop

  asigurarea populatiei cu servicii medicale performante, care sa acopere nevoile acesteia si care sa fie comparabile cu cele oferite in prezent de furnizorii de servicii de acelasi tip din statele membre ale Uniunii Europene.

  Prin Axele prioritare din POR 2014-2020 vor fi susținute operațiuni cu aplicare în

  domeniul de sănătate, necesare construcției de spitale regionale la Iași, Craiova și Cluj Napoca, creşterii accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate precum și a creșterii eficienței energetice a clădirilor publice sanitare, conservarea și valorificarea clădirilor de patrimoniu din sistemul sanitar.

  pag.8

 • SIN

  TE

  ZA

  PO

  LIT

  ICIL

  OR

  SI

  A P

  RO

  GR

  AM

  EL

  OR

  BU

  GE

  TA

  RE

  FIN

  AN

  TA

  TE

  PR

  IN B

  UG

  ET

  I. C

  red

  ite

  de a

  nga

  jam

  ent

  II.

  Cre

  dite

  bu

  ge

  tare

  Ca

  pitolu

  l b

  ug

  eta

  r fin

  anţa

  t pri

  n p

  roie

  ctu

  l d

  e b

  uge

  t /p

  rog

  ram

  e b

  ug

  eta

  re

  Co

  d

  CA

  /CB

  R

  ea

  liză

  ri

  Exe

  cu

  ţie

  Pro

  pu

  ne

  ri

  Estim

  ãri

  Estim

  ãri

  Estim

  ãri

  P

  relim

  inată

  2

  01

  6

  20

  17

  20

  18

  20

  19

  20

  20

  20

  21

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  Ca

  pit

  ole

  fin

  an

  ţate

  to

  tal

  I

  4.6

  84

  .25

  9

  5.9

  52

  .84

  3

  7.5

  29

  .76

  7

  6.9

  94

  .51

  1

  7.1

  91

  .25

  1

  7.7

  94

  .63

  0

  II

  4.6

  84

  .25

  9

  5.9

  07

  .24

  1

  6.8

  63

  .61

  8

  7.2

  44

  .91

  1

  7.4

  45

  .06

  7

  7.9

  81

  .15

  5

  Ca

  pit

  ol

  1

  66

  ,01

  I 3

  .86

  7.4

  72

  4.4

  01

  .82

  1

  5.1

  86

  .11

  8

  5.5

  34

  .81

  1

  5.6

  97

  .36

  7

  6.1

  87

  .95

  5

  II

  3.8

  67

  .47

  2

  4.4

  01

  .82

  1

  5.1

  86

  .11

  8

  5.5

  34

  .81

  1

  5.6

  97

  .36

  7

  6.1

  87

  .95

  5

  Ca

  pit

  ol

  2

  66

  ,10

  I 8

  16

  .78

  7

  1.5

  51

  .02

  2

  2.3

  43

  .64

  9

  1.4

  59

  .70

  0

  1.4

  93

  .88

  4

  1.6

  06

  .67

  5

  II

  81

  6.7

  87

  1.5

  05

  .42

  0

  1.6

  77

  .50

  0

  1.7

  10

  .10

  0

  1.7

  47

  .70

  0

  1.7

  93

  .20

  0

  Ca

  pit

  ol

  1, d

  in c

  are

  : 6

  6,0

  1

  I 3

  .86

  7.4

  72

  4.4

  01

  .82

  1

  5.1

  56

  .11

  8

  5.5

  34

  .81

  1

  5.6

  97

  .36

  7

  6.1

  87

  .95

  5

  II

  3.8

  67

  .47

  2

  4.4

  01

  .82

  1

  5.1

  86

  .11

  8

  5.5

  34

  .81

  1

  5.6

  97

  .36

  7

  6.1

  87

  .95

  5

  Asig

  ura

  rea

  calit

  atii se

  rvic

  iilo

  r m

  ed

  icale

  6

  6,0

  1

  I 2

  62

  .36

  4

  64

  .790

  28

  .000

  18

  5.2

  50

  20

  6.0

  00

  24

  0.0

  00

  II

  26

  2.3

  64

  64

  .790

  28

  .000

  18

  5.2

  50

  20

  6.0

  00

  24

  0.0

  00

  Pre

  ve

  nir

  ea

  si co

  ntr

  olu

  l bo

  lilo

  r cu

  im

  pa

  ct

  majo

  r a

  sup

  ra

  sta

  rii d

  e s

  an

  ata

  te a

  po

  pu

  latie

  i 6

  6,0

  1

  I 5

  71

  .86

  5

  50

  7.6

  29

  45

  7.5

  30

  45

  8.0

  00

  45

  8.0

  00

  45

  8.0

  00

  II

  57

  1.8

  65

  50

  7.6

  29

  45

  7.5

  30

  45

  8.0

  00

  45

  8.0

  00

  45

  8.0

  00

  Asig

  ura

  rea

  de

  zvo

  lta

  rii ca

  pacitatii in

  stitu

  tio

  nale

  a

  sis

  tem

  ulu

  i d

  e s

  ana

  tate

  6

  6,0

  1

  I 3

  .03

  3.2

  43

  3.8

  29

  .40

  2

  4.7

  00

  .58

  8

  4.8

  91

  .56

  1

  5.0

  33

  .36

  7

  5.4

  89

  .95

  5

  II

  3.0

  33

  .24

  3

  3.8

  29

  .40

  2

  4.7

  00

  .58

  8

  4.8

  91

  .56

  1

  5.0

  33

  .36

  7

  5.4

  89

  .95

  5

  pag.9

 • Ca

  pit

  ol

  2, d

  in c

  are

  : 6

  6,1

  0

  I 8

  16

  .78

  7

  1.5

  51

  .02

  2

  2.3

  43

  .64

  9

  1.4

  59

  .70

  0

  1.4

  93

  .88

  4

  1.6

  06

  .67

  5

  II

  81

  6.7

  87

  1.5

  05

  .42

  0

  1.6

  77

  .50

  0

  1.7

  10

  .10

  0

  1.7

  41

  .70

  0

  1.7

  93

  .20

  0

  Asig

  ura

  rea

  calit

  atii se

  rvic

  iilo

  r m

  ed

  icale

  6

  6,1

  0

  I 1

  63

  .71

  1

  18

  1.5

  64

  79

  0.1

  49

  63

  .032

  69

  .100

  12

  0.5

  75

  II

  16

  3.7

  11

  13

  5.9

  62

  12

  4.0

  00

  31

  3.4

  32

  32

  2.9

  16

  30

  7.1

  00

  Pre

  ve

  nir

  ea

  si co

  ntr

  olu

  l bo

  lilo

  r cu

  im

  pa

  ct

  majo

  r a

  sup

  ra

  sta

  rii d

  e s

  an

  ata

  te a

  po

  pu

  latie

  i 6

  6,1

  0

  I 5

  03

  .56

  9

  73

  1.4

  47

  66

  1.6

  45

  51

  7.2

  75

  42

  8.2

  75

  49

  0.7

  75

  II

  50

  3.5

  69

  73

  1.4

  47

  66

  1.6

  45

  51

  7.2

  75

  42

  8.2

  75

  49

  0.7

  75

  Asig

  ura

  rea

  de

  zvo

  lta

  rii ca

  pacitatii in

  stitu

  tio

  nale

  a

  sis

  tem

  ulu

  i d

  e s

  ana

  tate

  6

  6,1

  0

  I 1

  49

  .50

  7

  63

  8.0

  11

  89

  1.8

  55

  87

  9.3

  93

  99

  6.5

  09

  99

  5.3

  25

  II

  14

  9.5

  07

  63

  8.0

  11

  89

  1.8

  55

  87

  9.3

  93

  99

  6.5

  09

  99

  5.3

  25

  pag.10

 • Denumire indicator

  SINTEZAfondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

  pe anii 2016-2021

  Anexa nr. 3 / 26 / 01 Pag. - mii lei -1

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  5000

  5600

  01

  10

  20

  51

  55

  56

  58

  59

  65

  70

  71

  01

  51

  TOTAL GENERAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEII.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

  6.704.564

  6.677.079

  974.226

  1.960.809

  3.660.102

  5.238

  30.833

  135

  975

  44.762

  27.486

  27.486

  1.136.663

  1.136.663

  8.377.725

  8.339.967

  1.520.250

  2.519.595

  4.192.061

  10.000

  15.684

  5.402

  975

  76.000

  37.758

  37.758

  651.785

  651.785

  9.548.995

  8.762.180

  8.966.870

  8.716.980

  2.010.050

  2.010.050

  2.772.352

  2.772.352

  3.936.024

  3.806.800

  35.435

  35.435

  12.395

  12.395

  3.698

  3.698

  250

  250

  196.666

  76.000

  582.125

  45.200

  582.125

  45.200

  1.805.269

  1.805.269

  1.805.269

  1.805.269

  4,59

  4,52

  32,22

  10,03

  -9,19

  254,35

  -20,97

  -31,54

  -74,36

  0,00

  19,71

  19,71

  176,97

  176,97

  7.153.271

  7.406.701

  7.105.921

  7.193.951

  2.107.699

  2.107.699

  2.731.716

  2.731.716

  2.102.246

  2.187.246

  5.500

  5.500

  602

  602

  85.188

  85.188

  72.970

  76.000

  47.350

  212.750

  47.350

  212.750

  7.360.132

  7.652.586

  7.321.032

  7.428.486

  2.212.329

  2.212.329

  2.768.892

  2.768.892

  2.165.430

  2.228.246

  5.500

  5.500

  63.519

  63.519

  105.362

  150.000

  39.100

  224.100

  39.100

  224.100

  A B

  MINISTERUL SANATATII

  7.853.895

  8.795.111

  7.816.320

  8.571.011

  2.322.138

  2.322.138

  3.115.671

  3.115.671

  2.313.746

  2.313.746

  5.500

  5.500

  13.931

  13.931

  45.334

  800.025

  37.575

  224.100

  37.575

  224.100

  Realizari 2016

  Executie preliminata

  2017

  Propuneri 2018

  Crestere / descrestere2018/2017

  Estimari 2019

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.11

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 26 / 01 Pag. - mii lei -2

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  6600

  6800

  7000

  01

  10

  20

  51

  55

  56

  58

  59

  65

  70

  71

  01

  51

  01

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  SANATATE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEII.Credite bugetare

  LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICAI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  1.136.663

  4.770.674

  4.743.189

  974.205

  1.960.360

  1.726.682

  5.238

  30.833

  135

  975

  44.762

  27.486

  27.486

  796.757

  796.757

  796.757

  470

  651.785

  5.946.611

  5.908.853

  1.520.200

  2.517.545

  1.763.047

  10.000

  15.684

  5.402

  975

  76.000

  37.758

  37.758

  1.777.229

  1.777.229

  1.777.229

  2.100

  1.805.269

  1.805.269

  7.741.626

  6.954.811

  7.160.701

  6.910.811

  2.010.000

  2.010.000

  2.771.502

  2.771.502

  2.130.755

  2.001.531

  35.435

  35.435

  12.395

  12.395

  3.698

  3.698

  250

  250

  196.666

  76.000

  580.925

  44.000

  580.925

  44.000

  2.100

  2.100

  900

  176,97

  16,95

  16,96

  32,22

  10,09

  13,53

  254,35

  -20,97

  -31,54

  -74,36

  0,00

  16,53

  16,53

  0,00

  7.151.171

  7.404.601

  7.103.821

  7.191.851

  2.107.649

  2.107.649

  2.729.666

  2.729.666

  2.102.246

  2.187.246

  5.500

  5.500

  602

  602

  85.188

  85.188

  72.970

  76.000

  47.350

  212.750

  47.350

  212.750

  2.100

  2.100

  2.100

  7.358.032

  7.650.486

  7.318.932

  7.426.386

  2.212.229

  2.212.229

  2.766.892

  2.766.892

  2.165.430

  2.228.246

  5.500

  5.500

  63.519

  63.519

  105.362

  150.000

  39.100

  224.100

  39.100

  224.100

  2.100

  2.100

  2.100

  A B

  MINISTERUL SANATATII

  7.851.795

  8.793.011

  7.814.220

  8.568.911

  2.322.038

  2.322.038

  3.113.671

  3.113.671

  2.313.746

  2.313.746

  5.500

  5.500

  13.931

  13.931

  45.334

  800.025

  37.575

  224.100

  37.575

  224.100

  2.100

  2.100

  2.100

  Realizari 2016

  Executie preliminata

  2017

  Propuneri 2018

  Crestere / descrestere2018/2017

  Estimari 2019

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.12

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 26 / 01 Pag. - mii lei -3

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  5001

  5100 01

  10

  20

  70

  71

  01

  10

  20

  51

  55

  56

  58

  59

  65

  70

  71

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI - BUGET DE STAT

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

  470

  21

  449

  5.855.130

  5.851.512

  965.131

  1.644.718

  3.181.188

  5.238

  9.476

  24

  975

  44.762

  3.619

  3.619

  2.100

  50

  2.050

  6.858.897

  6.854.978

  1.508.200

  1.819.399

  3.426.917

  10.000

  8.085

  5.402

  975

  76.000

  3.919

  3.919

  900

  50

  50

  850

  850

  1.200

  1.200

  1.200

  1.200

  7.204.146

  7.083.480

  7.203.146

  7.082.480

  1.994.000

  1.994.000

  1.683.518

  1.683.518

  3.277.184

  3.277.184

  35.435

  35.435

  12.395

  12.395

  3.698

  3.698

  250

  250

  196.666

  76.000

  1.000

  1.000

  1.000

  1.000

  -57,14

  0,00

  -58,54

  3,27

  3,32

  32,21

  -7,47

  -4,37

  254,35

  53,31

  -31,54

  -74,36

  0,00

  -74,48

  -74,48

  2.100

  50

  50

  2.050

  2.050

  5.693.571

  5.696.601

  5.666.321

  5.669.351

  2.091.599

  2.091.599

  1.684.462

  1.684.462

  1.726.000

  1.726.000

  5.500

  5.500

  602

  602

  85.188

  85.188

  72.970

  76.000

  27.250

  27.250

  27.250

  27.250

  2.100

  100

  100

  2.000

  2.000

  5.866.248

  5.910.886

  5.847.248

  5.891.886

  2.196.179

  2.196.179

  1.721.688

  1.721.688

  1.755.000

  1.755.000

  5.500

  5.500

  63.519

  63.519

  105.362

  150.000

  19.000

  19.000

  19.000

  19.000

  A B

  MINISTERUL SANATATII

  2.100

  100

  100

  2.000

  2.000

  6.247.220

  7.001.911

  6.228.220

  6.982.911

  2.305.988

  2.305.988

  2.068.467

  2.068.467

  1.789.000

  1.789.000

  5.500

  5.500

  13.931

  13.931

  45.334

  800.025

  19.000

  19.000

  19.000

  19.000

  Realizari 2016

  Executie preliminata

  2017

  Propuneri 2018

  Crestere / descrestere2018/2017

  Estimari 2019

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.13

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 26 / 01 Pag. - mii lei -4

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  5601

  6500 01

  01

  51

  01

  51

  01

  10

  20

  51

  55

  56

  58

  59

  65

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEII.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALEI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  1.136.663

  1.136.663

  1.136.663

  1.136.663

  1.136.663

  1.136.663

  4.718.467

  4.714.849

  965.131

  1.644.718

  2.044.525

  5.238

  9.476

  24

  975

  44.762

  651.785

  651.785

  651.785

  651.785

  651.785

  651.785

  6.207.112

  6.203.193

  1.508.200

  1.819.399

  2.775.132

  10.000

  8.085

  5.402

  975

  76.000

  1.805.269

  1.805.269

  1.805.269

  1.805.269

  1.805.269

  1.805.269

  1.805.269

  1.805.269

  1.805.269

  1.805.269

  1.805.269

  1.805.269

  5.398.877

  5.278.211

  5.397.877

  5.277.211

  1.994.000

  1.994.000

  1.683.518

  1.683.518

  1.471.915

  1.471.915

  35.435

  35.435

  12.395

  12.395

  3.698

  3.698

  250

  250

  196.666

  76.000

  176,97

  176,97

  176,97

  176,97

  176,97

  176,97

  -14,97

  -14,93

  32,21

  -7,47

  -46,96

  254,35

  53,31

  -31,54

  -74,36

  0,00

  5.693.571

  5.696.601

  5.666.321

  5.669.351

  2.091.599

  2.091.599

  1.684.462

  1.684.462

  1.726.000

  1.726.000

  5.500

  5.500

  602

  602

  85.188

  85.188

  72.970

  76.000

  5.866.248

  5.910.886

  5.847.248

  5.891.886

  2.196.179

  2.196.179

  1.721.688

  1.721.688

  1.755.000

  1.755.000

  5.500

  5.500

  63.519

  63.519

  105.362

  150.000

  A B

  MINISTERUL SANATATII

  6.247.220

  7.001.911

  6.228.220

  6.982.911

  2.305.988

  2.305.988

  2.068.467

  2.068.467

  1.789.000

  1.789.000

  5.500

  5.500

  13.931

  13.931

  45.334

  800.025

  Realizari 2016

  Executie preliminata

  2017

  Propuneri 2018

  Crestere / descrestere2018/2017

  Estimari 2019

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.14

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 26 / 01 Pag. - mii lei -5

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  6601

  6801

  5008

  70

  71

  01

  10

  20

  51

  55

  56

  58

  59

  65

  70

  71

  01

  51

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  SANATATE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEII.Credite bugetare

  FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

  3.619

  3.619

  3.921.710

  3.918.092

  965.131

  1.644.718

  1.247.768

  5.238

  9.476

  24

  975

  44.762

  3.619

  3.619

  796.757

  796.757

  796.757

  3.919

  3.919

  4.429.883

  4.425.964

  1.508.200

  1.819.399

  997.903

  10.000

  8.085

  5.402

  975

  76.000

  3.919

  3.919

  1.777.229

  1.777.229

  1.777.229

  1.000

  1.000

  1.000

  1.000

  5.398.877

  5.278.211

  5.397.877

  5.277.211

  1.994.000

  1.994.000

  1.683.518

  1.683.518

  1.471.915

  1.471.915

  35.435

  35.435

  12.395

  12.395

  3.698

  3.698

  250

  250

  196.666

  76.000

  1.000

  1.000

  1.000

  1.000

  -74,48

  -74,48

  19,15

  19,23

  32,21

  -7,47

  47,50

  254,35

  53,31

  -31,54

  -74,36

  0,00

  -74,48

  -74,48

  27.250

  27.250

  27.250

  27.250

  5.693.571

  5.696.601

  5.666.321

  5.669.351

  2.091.599

  2.091.599

  1.684.462

  1.684.462

  1.726.000

  1.726.000

  5.500

  5.500

  602

  602

  85.188

  85.188

  72.970

  76.000

  27.250

  27.250

  27.250

  27.250

  19.000

  19.000

  19.000

  19.000

  5.866.248

  5.910.886

  5.847.248

  5.891.886

  2.196.179

  2.196.179

  1.721.688

  1.721.688

  1.755.000

  1.755.000

  5.500

  5.500

  63.519

  63.519

  105.362

  150.000

  19.000

  19.000

  19.000

  19.000

  A B

  MINISTERUL SANATATII

  19.000

  19.000

  19.000

  19.000

  6.247.220

  7.001.911

  6.228.220

  6.982.911

  2.305.988

  2.305.988

  2.068.467

  2.068.467

  1.789.000

  1.789.000

  5.500

  5.500

  13.931

  13.931

  45.334

  800.025

  19.000

  19.000

  19.000

  19.000

  Realizari 2016

  Executie preliminata

  2017

  Propuneri 2018

  Crestere / descrestere2018/2017

  Estimari 2019

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.15

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 26 / 01 Pag. - mii lei -6

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  6608

  5010

  6610

  01

  56

  58

  70

  71

  01

  56

  58

  70

  71

  01

  10

  20

  51

  70

  71

  01

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  II.Credite bugetare

  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREII.Credite bugetare

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  II.Credite bugetare

  SANATATE

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  II.Credite bugetare

  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREII.Credite bugetare

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  II.Credite bugetare

  VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  SANATATE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  21.467

  21.467

  21.357

  111

  21.467

  21.467

  21.357

  111

  827.967

  804.100

  9.095

  316.091

  478.914

  23.867

  23.867

  827.497

  13.408

  7.599

  7.599

  5.809

  5.809

  13.408

  7.599

  7.599

  5.809

  5.809

  1.505.420

  1.477.390

  12.050

  700.196

  765.144

  28.030

  28.030

  1.503.320

  2.344.849

  1.678.700

  1.763.724

  1.634.500

  16.050

  16.050

  1.088.834

  1.088.834

  658.840

  529.616

  581.125

  44.200

  581.125

  44.200

  2.342.749

  1.676.600

  11,51

  10,63

  33,20

  55,50

  -30,78

  57,69

  57,69

  11,53

  1.459.700

  1.710.100

  1.439.600

  1.524.600

  16.100

  16.100

  1.047.254

  1.047.254

  376.246

  461.246

  20.100

  185.500

  20.100

  185.500

  1.457.600

  1.708.000

  1.493.884

  1.741.700

  1.473.784

  1.536.600

  16.150

  16.150

  1.047.204

  1.047.204

  410.430

  473.246

  20.100

  205.100

  20.100

  205.100

  1.491.784

  1.739.600

  A B

  MINISTERUL SANATATII

  1.606.675

  1.793.200

  1.588.100

  1.588.100

  16.150

  16.150

  1.047.204

  1.047.204

  524.746

  524.746

  18.575

  205.100

  18.575

  205.100

  1.604.575

  1.791.100

  Realizari 2016

  Executie preliminata

  2017

  Propuneri 2018

  Crestere / descrestere2018/2017

  Estimari 2019

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.16

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 26 / 01 Pag. - mii lei -7

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  7010

  10

  20

  51

  70

  71

  01

  10

  20

  70

  71

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICAI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  803.630

  9.074

  315.642

  478.914

  23.867

  23.867

  470

  470

  21

  449

  1.475.290

  12.000

  698.146

  765.144

  28.030

  28.030

  2.100

  2.100

  50

  2.050

  1.762.824

  1.633.600

  16.000

  16.000

  1.087.984

  1.087.984

  658.840

  529.616

  579.925

  43.000

  579.925

  43.000

  2.100

  2.100

  900

  900

  50

  50

  850

  850

  1.200

  1.200

  1.200

  1.200

  10,73

  33,33

  55,84

  -30,78

  53,41

  53,41

  0,00

  -57,14

  0,00

  -58,54

  1.437.500

  1.522.500

  16.050

  16.050

  1.045.204

  1.045.204

  376.246

  461.246

  20.100

  185.500

  20.100

  185.500

  2.100

  2.100

  2.100

  2.100

  50

  50

  2.050

  2.050

  1.471.684

  1.534.500

  16.050

  16.050

  1.045.204

  1.045.204

  410.430

  473.246

  20.100

  205.100

  20.100

  205.100

  2.100

  2.100

  2.100

  2.100

  100

  100

  2.000

  2.000

  A B

  MINISTERUL SANATATII

  1.586.000

  1.586.000

  16.050

  16.050

  1.045.204

  1.045.204

  524.746

  524.746

  18.575

  205.100

  18.575

  205.100

  2.100

  2.100

  2.100

  2.100

  100

  100

  2.000

  2.000

  Realizari 2016

  Executie preliminata

  2017

  Propuneri 2018

  Crestere / descrestere2018/2017

  Estimari 2019

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.17

 • Denumire indicator

  Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineatepe anii 2016-2021

  (sume alocate din bugetul de stat)

  Anexa nr. 3 / 26 / 02 Pag. - mii lei -1

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  5001

  01

  10

  20

  01

  02

  03

  01

  05

  06

  10

  11

  12

  13

  14

  30

  01

  06

  01

  02

  03

  04

  06

  07

  CHELTUIELI - BUGET DE STAT

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Cheltuieli salariale in bani

  II.Credite bugetare

  Salarii de baza

  II.Credite bugetare

  Sporuri pentru conditii de munca

  II.Credite bugetare

  Alte sporuri

  II.Credite bugetare

  Fond pentru posturi ocupate prin cumul

  II.Credite bugetare

  Fond aferent platii cu ora

  II.Credite bugetare

  Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatiiII.Credite bugetare

  Indemnizatii de delegare

  II.Credite bugetare

  Indemnizatii de detasare

  II.Credite bugetare

  Alte drepturi salariale in bani

  II.Credite bugetare

  Cheltuieli salariale in natura

  II.Credite bugetare

  Tichete de masa

  II.Credite bugetare

  Vouchere de vacanta

  II.Credite bugetare

  Contributii

  II.Credite bugetare

  Contributii de asigurari sociale de stat

  II.Credite bugetare

  Contributii de asigurari de somaj

  II.Credite bugetare

  Contributii de asigurari sociale de sanatate

  II.Credite bugetare

  Contributii de asigurari pentru accidente de muncasi boli profesionaleII.Credite bugetare

  Contributii pentru concedii si indemnizatii

  II.Credite bugetare

  Contributia asiguratorie pentru munca

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  5.855.130

  5.851.512

  965.131

  768.497

  528.723

  127.652

  59.222

  831

  39.276

  351

  686

  11.756

  21.605

  21.605

  175.029

  123.642

  3.807

  39.686

  1.563

  6.332

  6.858.897

  6.854.978

  1.508.200

  1.203.964

  731.194

  254.486

  109.416

  1.139

  87.143

  695

  967

  12

  18.912

  33.499

  33.499

  270.737

  189.864

  6.052

  61.631

  2.593

  10.597

  7.204.146

  7.083.480

  7.203.146

  7.082.480

  1.994.000

  1.994.000

  1.908.455

  1.349.455

  311.480

  130.000

  1.500

  90.000

  1.000

  1.000

  20

  24.000

  26.000

  26.000

  59.545

  18.000

  1.000

  6.000

  500

  1.000

  33.045

  3,27

  3,32

  32,21

  58,51

  84,55

  22,40

  18,81

  31,69

  3,28

  43,88

  3,41

  66,67

  26,90

  -22,39

  -78,01

  -90,52

  -83,48

  -90,26

  -80,72

  -90,56

  5.693.571

  5.696.601

  5.666.321

  5.669.351

  2.091.599

  2.091.599

  5.866.248

  5.910.886

  5.847.248

  5.891.886

  2.196.179

  2.196.179

  A B

  MINISTERUL SANATATII

  6.247.220

  7.001.911

  6.228.220

  6.982.911

  2.305.988

  2.305.988

  Realizari 2016

  Executie preliminata

  2017

  Propuneri 2018

  Crestere / descrestere2018/2017

  Estimari 2019

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.18

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 26 / 02 Pag. - mii lei -2

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  09

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  07

  08

  09

  30

  01

  01

  02

  03

  04

  01

  03

  30

  01

  02

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Bunuri si servicii

  II.Credite bugetare

  Furnituri de birou

  II.Credite bugetare

  Materiale pentru curatenie

  II.Credite bugetare

  Incalzit, iluminat si forta motrica

  II.Credite bugetare

  Apa, canal si salubritate

  II.Credite bugetare

  Carburanti si lubrifianti

  II.Credite bugetare

  Piese de schimb

  II.Credite bugetare

  Transport

  II.Credite bugetare

  Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

  II.Credite bugetare

  Materiale si prestari de servicii cu caracter functionalII.Credite bugetare

  Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareII.Credite bugetare

  Reparatii curente

  II.Credite bugetare

  Hrana

  II.Credite bugetare

  Hrana pentru oameni

  II.Credite bugetare

  Medicamente si materiale sanitare

  II.Credite bugetare

  Medicamente

  II.Credite bugetare

  Materiale sanitare

  II.Credite bugetare

  Reactivi

  II.Credite bugetare

  Dezinfectanti

  II.Credite bugetare

  Bunuri de natura obiectelor de inventar

  II.Credite bugetare

  Uniforme si echipament

  II.Credite bugetare

  Lenjerie si accesorii de pat

  II.Credite bugetare

  Alte obiecte de inventar

  II.Credite bugetare

  Deplasari, detasari, transferari

  II.Credite bugetare

  Deplasari interne, detasari, transferari

  II.Credite bugetare

  Deplasari in strainatate

  II.Credite bugetare

  Materiale de laborator

  1.644.718

  205.089

  3.791

  1.382

  15.875

  2.680

  55.744

  11.291

  5.616

  69.368

  39.342

  8.095

  9.292

  9.292

  109.565

  83.261

  12.471

  12.561

  1.272

  10.446

  2.929

  301

  7.216

  4.971

  4.691

  280

  1.819.399

  196.932

  2.658

  1.145

  15.642

  2.850

  68.695

  8.665

  8

  5.605

  54.083

  37.581

  3.903

  7.993

  7.993

  184.021

  154.079

  11.730

  17.189

  1.023

  4.010

  719

  107

  3.184

  4.818

  4.365

  453

  1.683.518

  1.683.518

  196.932

  2.658

  1.145

  15.642

  2.850

  68.695

  8.665

  8

  5.605

  54.083

  37.581

  3.903

  7.993

  7.993

  184.021

  154.079

  11.730

  17.189

  1.023

  4.010

  719

  107

  3.184

  4.818

  4.365

  453

  -7,47

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  1.684.462

  1.684.462

  1.721.688

  1.721.688

  A B

  MINISTERUL SANATATII

  2.068.467

  2.068.467

  Realizari 2016

  Executie preliminata

  2017

  Propuneri 2018

  Crestere / descrestere2018/2017

  Estimari 2019

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.19

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 26 / 02 Pag. - mii lei -3

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  51

  11

  12

  13

  14

  25

  30

  31

  32

  33

  01

  02

  03

  04

  09

  30

  01

  03

  11

  25

  30

  38

  45

  II.Credite bugetare

  Carti, publicatii si materiale documentare

  II.Credite bugetare

  Consultanta si expertiza

  II.Credite bugetare

  Pregatire profesionala

  II.Credite bugetare

  Protectia muncii

  II.Credite bugetare

  Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legaleII.Credite bugetare

  Alte cheltuieli

  II.Credite bugetare

  Protocol si reprezentare

  II.Credite bugetare

  Prime de asigurare non-viata

  II.Credite bugetare

  Chirii

  II.Credite bugetare

  Executarea silita a creantelor bugetare

  II.Credite bugetare

  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

  II.Credite bugetare

  Finantarea unor actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din reteaua administratiei publicelocaleII.Credite bugetare

  Finantarea programelor nationale de sanatate derulate de unitatile sanitare din reteaua administratiei publice localeII.Credite bugetare

  Finantarea asistentei medicale desfasurate in cabinetele medicale din unitatile de invatamantII.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Transferuri curente

  II.Credite bugetare

  Transferuri catre institutii publice

  II.Credite bugetare

  Actiuni de sanatate

  II.Credite bugetare

  Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatateII.Credite bugetare

  Programe pentru sanatate

  II.Credite bugetare

  Transferuri privind contributia de sanatate pentru pensionariII.Credite bugetare

  Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-socialeII.Credite bugetare

  Transferuri din bugetul de stat catre bugetele

  967

  240

  59

  1.753

  1.353

  149

  73.814

  27

  20

  783

  85

  72.899

  813.057

  219.057

  186.812

  3.181.188

  2.922.442

  131.427

  580.013

  1.198.025

  143.410

  796.757

  29.668

  870

  217

  118

  1.501

  1.024

  17

  82.871

  32

  35

  752

  80

  81.972

  970.327

  118.777

  242.000

  3.426.917

  3.366.046

  197.543

  558.064

  715.495

  13.715

  1.777.229

  42.000

  870

  217

  118

  1.501

  1.024

  17

  81.669

  32

  35

  752

  80

  80.770

  802.425

  100.000

  294.000

  3.277.184

  3.277.184

  3.250.184

  252.000

  984.000

  1.870.269

  13.715

  53.200

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  -1,45

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  -1,47

  -17,30

  -15,81

  21,49

  -4,37

  -3,44

  27,57

  76,32

  161,40

  0,00

  26,67

  1.726.000

  1.726.000

  1.755.000

  1.755.000

  A B

  MINISTERUL SANATATII

  1.789.000

  1.789.000

  Realizari 2016

  Executie preliminata

  2017

  Propuneri 2018

  Crestere / descrestere2018/2017

  Estimari 2019

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.20

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 26 / 02 Pag. - mii lei -4

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  55

  56

  58

  02

  01

  02

  01

  25

  36

  08

  11

  12

  22

  23

  24

  08

  01

  01

  03

  01

  locale pentru finantarea sanatatii

  II.Credite bugetare

  Transferuri de capital

  II.Credite bugetare

  Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgentaII.Credite bugetare

  Transferuri pentru reparatii capitale la spitale

  II.Credite bugetare

  Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitaleII.Credite bugetare

  Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatateII.Credite bugetare

  Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatateII.Credite bugetare

  Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatateII.Credite bugetare

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  A. Transferuri interne

  II.Credite bugetare

  Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilaII.Credite bugetare

  B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)II.Credite bugetare

  Contributii si cotizatii la organisme internationale

  II.Credite bugetare

  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)II.Credite bugetare

  Finantarea nationala

  II.Credite bugetare

  Cheltuieli neeligibile

  II.Credite bugetare

  Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinseII.Credite bugetare

  Finantarea nationala

  II.Credite bugetare

  Transferuri reprezentand cofinantarea publica in cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii de proiect/beneficiarii institutii publice.II.Credite bugetare

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

  43.143

  258.746

  107.361

  27.911

  22.740

  74.535

  12.013

  14.186

  5.238

  657

  657

  4.581

  4.581

  9.476

  5.892

  5.892

  552

  552

  3.031

  62.000

  60.871

  21.093

  5.983

  220

  6.773

  9.261

  17.541

  10.000

  5.172

  5.172

  4.828

  4.828

  8.085

  135

  135

  3.150

  3.150

  4.800

  77.000

  27.000

  15.000

  1.200

  500

  1.300

  2.000

  7.000

  35.435

  35.435

  30.115

  30.115

  5.320

  5.320

  12.395

  12.395

  12.392

  12.392

  3

  24,19

  -55,64

  -28,89

  -79,94

  127,27

  -80,81

  -78,40

  -60,09

  254,35

  482,27

  482,27

  10,19

  10,19

  53,31

  293,40

  293,40

  -99,94

  5.500

  5.500

  602

  602

  5.500

  5.500

  A B

  MINISTERUL SANATATII

  5.500

  5.500

  Realizari 2016

  Executie preliminata

  2017

  Propuneri 2018

  Crestere / descrestere2018/2017

  Estimari 2019

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.21

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 26 / 02 Pag. - mii lei -5

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  5100 01

  59

  65

  70

  71

  01

  02

  15

  31

  01

  01

  01

  03

  01

  02

  01

  01

  02

  01

  02

  03

  30

  AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Programe din Fondul Social European (FSE)

  II.Credite bugetare

  Finantarea nationala

  II.Credite bugetare

  Finantarea externa nerambursabila

  II.Credite bugetare

  Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020II.Credite bugetare

  Finantarea nationala

  II.Credite bugetare

  Mecanismele financiare Spatiul Economic European si NorvegianII.Credite bugetare

  Finantarea nationala

  II.Credite bugetare

  Finantarea externa nerambursabila

  II.Credite bugetare

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Burse

  II.Credite bugetare

  TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilaII.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Active fixe

  II.Credite bugetare

  Constructii

  II.Credite bugetare

  Masini, echipamente si mijloace de transport

  II.Credite bugetare

  Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

  II.Credite bugetare

  Alte active fixe

  II.Credite bugetare

  Reparatii capitale aferente activelor fixe

  II.Credite bugetare

  Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  24

  24

  24

  975

  975

  44.762

  44.762

  3.619

  3.619

  3.429

  177

  3.039

  123

  89

  190

  1.136.663

  5.402

  3.011

  482

  2.529

  2.161

  2.161

  230

  35

  195

  975

  975

  76.000

  76.000

  3.919

  3.919

  3.519

  1.300

  1.519

  400

  300

  400

  651.785

  3.698

  3.698

  3.451

  553

  2.898

  197

  197

  50

  50

  250

  250

  250

  196.666

  76.000

  76.000

  1.000

  1.000

  1.000

  1.000

  800

  200

  400

  100

  100

  200

  1.805.269

  1.805.269

  1.805.269

  -31,54

  14,61

  14,73

  14,59

  -90,88

  -90,88

  -78,26

  42,86

  -74,36

  -74,36

  0,00

  0,00

  -74,48

  -74,48

  -77,27

  -84,62

  -73,67

  -75,00

  -66,67

  -50,00

  176,97

  85.188

  85.188

  72.970

  76.000

  27.250

  27.250

  27.250

  27.250

  63.519

  63.519

  105.362

  150.000

  19.000

  19.000

  19.000

  19.000

  A B

  MINISTERUL SANATATII

  13.931

  13.931

  45.334

  800.025

  19.000

  19.000

  19.000

  19.000

  Realizari 2016

  Executie preliminata

  2017

  Propuneri 2018

  Crestere / descrestere2018/2017

  Estimari 2019

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.22

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 26 / 02 Pag. - mii lei -6

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  5601

  6500

  04

  01

  51

  01

  51

  01

  10

  20

  51

  55

  56

  58

  59

  01

  11

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEII.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Transferuri curente

  II.Credite bugetare

  Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatateII.Credite bugetare

  Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de asigurari sociale de sanatateII.Credite bugetare

  Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALEI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  1.136.663

  1.136.663

  1.136.663

  1.136.663

  1.136.663

  1.136.663

  1.136.663

  1.136.663

  4.718.467

  4.714.849

  965.131

  1.644.718

  2.044.525

  5.238

  9.476

  24

  975

  651.785

  651.785

  651.785

  651.785

  651.785

  651.785

  651.785

  651.785

  6.207.112

  6.203.193

  1.508.200

  1.819.399

  2.775.132

  10.000

  8.085

  5.402

  975

  1.805.269

  1.805.269

  1.805.269

  1.805.269

  1.805.269

  1.805.269

  1.805.269

  1.805.269

  1.805.269

  1.805.269

  1.805.269

  1.805.269

  5.398.877

  5.278.211

  5.397.877

  5.277.211

  1.994.000

  1.994.000

  1.683.518

  1.683.518

  1.471.915

  1.471.915

  35.435

  35.435

  12.395

  12.395

  3.698

  3.698

  250

  250

  176,97

  176,97

  176,97

  176,97

  176,97

  176,97

  176,97

  176,97

  -14,97

  -14,93

  32,21

  -7,47

  -46,96

  254,35

  53,31

  -31,54

  -74,36

  5.693.571

  5.696.601

  5.666.321

  5.669.351

  2.091.599

  2.091.599

  1.684.462

  1.684.462

  1.726.000

  1.726.000

  5.500

  5.500

  602

  602

  85.188

  85.188

  5.866.248

  5.910.886

  5.847.248

  5.891.886

  2.196.179

  2.196.179

  1.721.688

  1.721.688

  1.755.000

  1.755.000

  5.500

  5.500

  63.519

  63.519

  A B

  MINISTERUL SANATATII

  6.247.220

  7.001.911

  6.228.220

  6.982.911

  2.305.988

  2.305.988

  2.068.467

  2.068.467

  1.789.000

  1.789.000

  5.500

  5.500

  13.931

  13.931

  Realizari 2016

  Executie preliminata

  2017

  Propuneri 2018

  Crestere / descrestere2018/2017

  Estimari 2019

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.23

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 26 / 02 Pag. - mii lei -7

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  6601

  65

  70

  71

  01

  10

  01

  02

  03

  01

  05

  06

  10

  11

  12

  13

  14

  30

  01

  06

  01

  02

  03

  04

  TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  SANATATE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Cheltuieli salariale in bani

  II.Credite bugetare

  Salarii de baza

  II.Credite bugetare

  Sporuri pentru conditii de munca

  II.Credite bugetare

  Alte sporuri

  II.Credite bugetare

  Fond pentru posturi ocupate prin cumul

  II.Credite bugetare

  Fond aferent platii cu ora

  II.Credite bugetare

  Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatiiII.Credite bugetare

  Indemnizatii de delegare

  II.Credite bugetare

  Indemnizatii de detasare

  II.Credite bugetare

  Alte drepturi salariale in bani

  II.Credite bugetare

  Cheltuieli salariale in natura

  II.Credite bugetare

  Tichete de masa

  II.Credite bugetare

  Vouchere de vacanta

  II.Credite bugetare

  Contributii

  II.Credite bugetare

  Contributii de asigurari sociale de stat

  II.Credite bugetare

  Contributii de asigurari de somaj

  II.Credite bugetare

  Contributii de asigurari sociale de sanatate

  II.Credite bugetare

  Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

  44.762

  3.619

  3.619

  3.921.710

  3.918.092

  965.131

  768.497

  528.723

  127.652

  59.222

  831

  39.276

  351

  686

  11.756

  21.605

  21.605

  175.029

  123.642

  3.807

  39.686

  76.000

  3.919

  3.919

  4.429.883

  4.425.964

  1.508.200

  1.203.964

  731.194

  254.486

  109.416

  1.139

  87.143

  695

  967

  12

  18.912

  33.499

  33.499

  270.737

  189.864

  6.052

  61.631

  196.666

  76.000

  1.000

  1.000

  1.000

  1.000

  5.398.877

  5.278.211

  5.397.877

  5.277.211

  1.994.000

  1.994.000

  1.908.455

  1.349.455

  311.480

  130.000

  1.500

  90.000

  1.000

  1.000

  20

  24.000

  26.000

  26.000

  59.545

  18.000

  1.000

  6.000

  0,00

  -74,48

  -74,48

  19,15

  19,23

  32,21

  58,51

  84,55

  22,40

  18,81

  31,69

  3,28

  43,88

  3,41

  66,67

  26,90

  -22,39

  -78,01

  -90,52

  -83,48

  -90,26

  72.970

  76.000

  27.250

  27.250

  27.250

  27.250

  5.693.571

  5.696.601

  5.666.321

  5.669.351

  2.091.599

  2.091.599

  105.362

  150.000

  19.000

  19.000

  19.000

  19.000

  5.866.248

  5.910.886

  5.847.248

  5.891.886

  2.196.179

  2.196.179

  A B

  MINISTERUL SANATATII

  45.334

  800.025

  19.000

  19.000

  19.000

  19.000

  6.247.220

  7.001.911

  6.228.220

  6.982.911

  2.305.988

  2.305.988

  Realizari 2016

  Executie preliminata

  2017

  Propuneri 2018

  Crestere / descrestere2018/2017

  Estimari 2019

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.24

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 26 / 02 Pag. - mii lei -8

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  20

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  06

  07

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  07

  08

  09

  30

  01

  01

  02

  03

  04

  01

  03

  30

  II.Credite bugetare

  Contributii pentru concedii si indemnizatii

  II.Credite bugetare

  Contributia asiguratorie pentru munca

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Bunuri si servicii

  II.Credite bugetare

  Furnituri de birou

  II.Credite bugetare

  Materiale pentru curatenie

  II.Credite bugetare

  Incalzit, iluminat si forta motrica

  II.Credite bugetare

  Apa, canal si salubritate

  II.Credite bugetare

  Carburanti si lubrifianti

  II.Credite bugetare

  Piese de schimb

  II.Credite bugetare

  Transport

  II.Credite bugetare

  Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

  II.Credite bugetare

  Materiale si prestari de servicii cu caracter functionalII.Credite bugetare

  Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareII.Credite bugetare

  Reparatii curente

  II.Credite bugetare

  Hrana

  II.Credite bugetare

  Hrana pentru oameni

  II.Credite bugetare

  Medicamente si materiale sanitare

  II.Credite bugetare

  Medicamente

  II.Credite bugetare

  Materiale sanitare

  II.Credite bugetare

  Reactivi

  II.Credite bugetare

  Dezinfectanti

  II.Credite bugetare

  Bunuri de natura obiectelor de inventar

  II.Credite bugetare

  Uniforme si echipament

  II.Credite bugetare

  Lenjerie si accesorii de pat

  II.Credite bugetare

  Alte obiecte de inventar

  II.Credite bugetare

  Deplasari, detasari, transferari

  1.563

  6.332

  1.644.718

  205.089

  3.791

  1.382

  15.875

  2.680

  55.744

  11.291

  5.616

  69.368

  39.342

  8.095

  9.292

  9.292

  109.565

  83.261

  12.471

  12.561

  1.272

  10.446

  2.929

  301

  7.216

  2.593

  10.597

  1.819.399

  196.932

  2.658

  1.145

  15.642

  2.850

  68.695

  8.665

  8

  5.605

  54.083

  37.581

  3.903

  7.993

  7.993

  184.021

  154.079

  11.730

  17.189

  1.023

  4.010

  719

  107

  3.184

  500

  1.000

  33.045

  1.683.518

  1.683.518

  196.932

  2.658

  1.145

  15.642

  2.850

  68.695

  8.665

  8

  5.605

  54.083

  37.581

  3.903

  7.993

  7.993

  184.021

  154.079

  11.730

  17.189

  1.023

  4.010

  719

  107

  3.184

  -80,72

  -90,56

  -7,47

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  1.684.462

  1.684.462

  1.721.688

  1.721.688

  A B

  MINISTERUL SANATATII

  2.068.467

  2.068.467

  Realizari 2016

  Executie preliminata

  2017

  Propuneri 2018

  Crestere / descrestere2018/2017

  Estimari 2019

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.25

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 26 / 02 Pag. - mii lei -9

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  51

  09

  11

  12

  13

  14

  25

  30

  31

  32

  33

  01

  01

  02

  02

  03

  04

  09

  30

  01

  03

  11

  25

  38

  II.Credite bugetare

  Deplasari interne, detasari, transferari

  II.Credite bugetare

  Deplasari in strainatate

  II.Credite bugetare

  Materiale de laborator

  II.Credite bugetare

  Carti, publicatii si materiale documentare

  II.Credite bugetare

  Consultanta si expertiza

  II.Credite bugetare

  Pregatire profesionala

  II.Credite bugetare

  Protectia muncii

  II.Credite bugetare

  Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legaleII.Credite bugetare

  Alte cheltuieli

  II.Credite bugetare

  Protocol si reprezentare

  II.Credite bugetare

  Prime de asigurare non-viata

  II.Credite bugetare

  Chirii

  II.Credite bugetare

  Executarea silita a creantelor bugetare

  II.Credite bugetare

  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

  II.Credite bugetare

  Finantarea unor actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din reteaua administratiei publicelocaleII.Credite bugetare

  Finantarea programelor nationale de sanatate derulate de unitatile sanitare din reteaua administratiei publice localeII.Credite bugetare

  Finantarea asistentei medicale desfasurate in cabinetele medicale din unitatile de invatamantII.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Transferuri curente

  II.Credite bugetare

  Transferuri catre institutii publice

  II.Credite bugetare

  Actiuni de sanatate

  II.Credite bugetare

  Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatateII.Credite bugetare

  Programe pentru sanatate

  II.Credite bugetare

  Transferuri din bugetul de stat catre bugetele

  4.971

  4.691

  280

  967

  240

  59

  1.753

  1.353

  149

  73.814

  27

  20

  783

  85

  72.899

  813.057

  219.057

  186.812

  1.247.768

  989.022

  131.427

  580.013

  61.362

  143.410

  4.818

  4.365

  453

  870

  217

  118

  1.501

  1.024

  17

  82.871

  32

  35

  752

  80

  81.972

  970.327

  118.777

  242.000

  997.903

  937.032

  197.543

  558.064

  63.710

  13.715

  4.818

  4.365

  453

  870

  217

  118

  1.501

  1.024

  17

  81.669

  32

  35

  752

  80

  80.770

  802.425

  100.000

  294.000

  1.471.915

  1.471.

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended