Home >Documents >8.Fiscalitate Europeana Reguli Generale de Impozit Si Impozitarea Nerezidentilor Curs 6

8.Fiscalitate Europeana Reguli Generale de Impozit Si Impozitarea Nerezidentilor Curs 6

Date post:20-Jan-2016
Category:
View:35 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Fiscalitate internafionali

  Situafia economici actuali determini gi mai acut necesitatea cregterii contactelor economicein spafiul UE Si la nivel internafional. Legislagia internafionald insuficient sau deficitartranspusd in reglementirile interne genereazd dificult{i de interpretare ale ciror consecin{esunt zuportate de citre pldtitorii ds venituri citre nerezidenfi. Toate acestea generazi diferentede impozit suportate de cdtre pHtitorii veniturilor, amertzi pentru neconformarea la diverseleproceduri de inregistrare suportate de citre aceeaqi pldtitori gi nelipsitele debdnzi qi penalitilide htarziere care sporesc Ai mai mult povara fisca16.Pentru protecf,a adminisfta,tiei fiscale o serie de obligafii administrative sunt transferate peumerii pldtitorilor de venituri: imegistrarea contractelor incheiate cu nerezide,nti, oblinereacerti{icatelor de rezidenfi fiscald Ei formalitiili de inregistrare fiscali a fiecirui nerezident sunttot atdtea proceduri cornplicate ce trebuie indeplinite.ln aceeagi notd sunt solicitate justificiri detaliate ale conditiilor in care se tranzaclioneazi cunereziden{i. Dosarul pregrilor de transfer gi din 2012 Dosaml tranzac{iei solicitat in temeiulart. 65 din Codul de procedur[ fiscali reprezint[ pietre de incercare pentru contribuabilii dinRomdnia at6t sub aspectul volumului de informafi ce trebuie colectat c6t gi din perspectivacheltuielilor implicate in realizarea acestora.Sfera acestor obligafii este intr-o continui modificare. Pennanent legisla,tia fiscali punecontribuabilii in situalia de a mai efectua operaliuni suplimentare. Un exemplu esteteprezentat de OG nr.2l20l2 care prin modificarea prevederilor art- 72 alin. (a) din Codul deproceduri fiscal[ instituie obligalia persoanelorjuridice nerezidente de a se inregistra fiscal invederea rcal:zfri de venituri din Romdnia. Astfel, in cazul in care o persoani juridicdrcahzaz| venituri din Romdnia de natura dividendelor, dobdnzilor, redevenfelor qi altoraasemenea, aceasta hebuie str se iregistreze fiscal in caz contrar fiind susceptibild de amendicontraven$onalE cuprinsE intre 1000 gi 5000 lei. Clemenfa administrafiei a fost aceea cd zpermis pldfitorilor de venituri sd ceari ace$tia in numele persoanelor juridice strdine atribuireacodului de identificare fiscali flafi a fi necesard o imputernicire speciald in acest sens.OG nr. 2DAt2 introduce gi o procedur[ nou[ destinati elimindrii dublei impuneri intrepersoane romAne afiliate. Prima etapd este definirea no{iunii de dubl6 impunere in contexhrloperafiunilor dintre rezidenlii aceluiagi stat. Astfel, prin dubld impunere se infelege situafia incare acelagi veniVprofit impoabil se impoziteazi la doul sau mai multe persoane romineafiliate intre care s-au incheiat tr.anzaqii. In fapl este avutii in vedere corelarea mlsuriiorganului fiscal aplicati in temeiul art. 11 alin. (2) din Codul fiscal asupra unui contribuabil,respectiv operafiunea in temeiul c6reia autoritifile fiscale pot ajusta suma venitului sau acheltuielii oricdreia dintre persoane, dup6 cum este nffesar, pntru a reflecta preful de piafa albunurilor sau al serviciilor furnizate in cadrul tranzac{iei. Pentru ca mdsura iniliati asupraunui contribuabil si fie opozabild gi celor care au ficut parte din hanzacgia supusi ajustirii afost introdus art. 93 indice 2 din Codul de proceduri {iscall care stabileqte cE tn cazultranzac{iilor intre persoane romdne afiliate, ajustarea venitului sau cheltuielii uneia dintrepersoanele afiliate, efectuati de cdtre organul fiscal competent pentru administrarea creanlelordatorate de respectiva persoanl, este opozabill gi organului fiscal pentru administrareacrean{elor celeilalte persoane afiliate.

  Pentru a rispunde la toate probleme inflnite in situa{ia opera{iunilor efectuate cu persoanefizice.gi juridice nerezidente devenite gi mai acute in contextul recentelor modificirilegislative lucrarea Fiscalitate internafionald reprezint[ un ghid complet cuprinzdnd toateobligaliile ce revin pldtitorilor de venituri cdtre aceste persoane.

  Aceasta pagina a fost tiparita la data de 2611Q12A12 din produsul electronic Fiscalitate intemationala jus001.Pentru a avea certitudinea ca folositi varianta actualizata, va rugam sa consultati informatiile de pe CD.Acestea sunt actualizate ori de cate ori apar noiacte normative, comentiarii, exemple si cazuri practice.Copyright 20 1 2 Fiscalitate intemationala jus00 1

 • 1. Reguli generale de impozitare a persoanelor fizice gijuridice nerezidente

  1.1. Rezidenla gi sediul permanent

  in vederea stabilirii obliga{iei de inregistrare a unei subuniti,ti * sediu permanent in Rominiagi implicit de plati a impozitului pe profit gi a TVA, precum pi a celorlalte obligafii fiscale, peteritoriul Rominiei, pentru o persoani striinS, este fundamental a se stabili daci igi desfdgoardactivitatea printr-un sediu permanent.Potrivit art. 8 din Codul fiscal in cadrul chnria se reg[segte definiSa sediului permanent sediulpermanent este un loc prin care se desfigoari integral sau pa4ial activitatea unui nerezident,fre direct, fie printr-un agent dpendent. Alin. 2 al aceluiaqi articol confine gi o enumerare aunor exemple de sedii permanente. Astfel, un sediu permanerfi presupune un loc deconducere, sucursali, birou, fabricd, magazin, atelier, precum pi o min6, un puf de lifei saugaze, o carierd sau alte locuri de extracfie a tesurselor naturale, precum gi locul in carecontinud sd se desfbgoare o activitate cu activele gi pasivele unei persoane juridice romdnecare intri intr-un proces de rcorganizare.Normele metodologice emise in aplicarea acestui articol sunt deosebit de ample gi de detaliatein exemple gi precizdri privind $ediul permanent. Analiz[m doar o singuri prevedere relevant[in rapod cu circumstan{ele aparifiei sediului pennanent gi anume pct. 2 pohivit cAruia estesuficient ca un nerezident sa aiba la dispozitia sa un spatiu utilizat pentru activitati economicepentru ca acesta sa constituie un loc de activitate, nefiind necesar nici un drept legal oficial deutilizare a respectivului spatiu. Independent de operagiunea de vdnzare ulterioarl trebuie avutein vedere prevederile pct. 8 ale Normelor metodologice care stabilesc fir6 rezewe faptul c5inchirierea de utilaje sau alte sshipamente industriale, comerciale sau gtiintifice determiniexistenfa unui sediu permanent. Este deosebit de important modul in care se realizeaziinchirierea, datele de detaliu ale contractului. Aceasta deoarece potrivit normelormetodologice daci o societate a unui Stat inchiriaz[ sau acordS in leasing utilaje,echipamente, clddiri sau proprietdfi necorporale unei societili a celuilalt Stat fer6 ca pentuaceasti lnchiriere si men$ni un loc fix de activitate in celilalt Stat, atunci utilajele,echipamentele, clidirea sau proprietifile necorporale inchiriate nu constituie un sediupermanent al locatomlui cu condi{ia ca obiectul contractului sd fre limitat fu simpla inchirierea utilajelor, echipamentelor.Consecinfa existenlei sediului permanent constd gi ln impozitarea pe teritoriul Romdniei gi aveniturilor din v6nearea bunurilor situate la sediul perrnanent. Aceastd solulie este menfinutdin cadrul Convenliilor pentru evitarea dublei impuneri care in cadrul arf. 14 * Cagtiguri dincapital stabilegte dreptul statului de sursd de a impozita veniturile din vanzarea proprietSlilormobiliare aferente unui sediu permanent sau din vdnzarea inkegii baze fixe.

  1.2. Venituri impozabile in Romdnia

  Aln,llua regimului de impozitare a veniturilor nerezidenfilor trebuie sd plece de la enumerareaveniturilor impozabile ob$nute din Rom6nia. De asemenea, prevederile art. 115 din Codulfiscal care enumerd aceste venituri stabilesc gi pe cele pentru a cdror impozitare suntaplicabile regulile speciale privind impozitul pe profit sau impozitul pe venit.

  Aceasta pagina a fost tiparita la data de2611012012 din produsul electronic Fiscalitate internationala jus001.Pentru a avea certitudinea ca folositivarianta actualizata, va rugam sa consultatiinformatiile de pe CD.Acestea sunt actualizate ori de cate ori apar noi acte normative, comentarii, exemple si cazuri practice.Copyright 2012 Fiscalitate internationala jus001

 • Astfel sunt impozabile veniturile oblinute din Rom6nia, indiferent dacl veniturile sunt primitein Rominia sau in str6inltate, gi anume:

  r dividende delaunrezident;r dobdnzi de la un rezident;r dobAnzi de la un nerezident care are un sediu permanent in RomAnia, daci dobinda

  este o cheltuial6 a sediului permanent;r redeven,te de la un rezident;r redevenle de la un nerezident care are un sediu permanent in Romdnia, dac[ redevenla

  este o cheltuial5 a sediului permanent;o comisioane de la un rezident;r comisioane de la un nerezident care are un sediu pennanent in Romdnia, dacd

  comisionul este o cheltuiali a sediului pennanent;r venituri din activitdli sportive gi de divertisment desfigurate in Rominia, indiferent

  dacd veniturile sunt primite de citre persoanele care participl efectiv la asemeneaactivit5{i sau de cdhe alte persoane;

  o venituri din prestarea de servicii de management sau de consultan{i din orice domeniu,daci aceste venituri sunt oblinute de la un rezident sau daci veniturile respective suntcheltuieli ale unui sediu permanent in Rominia;

  r venituri reprezentind remunerafii primite de nerezidenfi ce au calitatea deadministrator, fondator sau membru al consiliului de administralie al unei persoanejuridice rom6ne;

  . venituri din servicii prestate in Romdnia, exclusiv transportul internalional qi prestdrilede servicii accesorii acestui txansport;

  r venituri din profesii independente desfigurate in Romdnia - doctor, avocat, inginer,dentist, arhitect, auditor gi alte profesii similare -, in cazul c6nd sunt ob{inute in altecondilii decAt prin intermediul unui sediu permanent sau intr-o perioadi sau in maimulte perioade care nu depdgesc in total 183 de nlepe parcursul oricirui interval de12 luni consecu

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended