Home >Documents >4.2a Investiţii în procesarea/marketingul produselor din sectorul · PDF file 2021. 5....

4.2a Investiţii în procesarea/marketingul produselor din sectorul · PDF file 2021. 5....

Date post:26-Jul-2021
Category:
View:0 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
CUM PRIMESC FINANARE NERAMBURSABIL PRIN FEADRG h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – s u b m s u r a 4 . 2 a 0
Informaiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.
GG HH II DD UU LL SS OO LL II CC II TT AA NN TT UU LL UU II
SSUUBBMMSSUURRAA 44....22aa
– depunere online –
PPRROOGGRRAAMMUULL NNAA IIOONNAALL DDEE DDEEZZVVOOLLTTAARREE RRUURRAALL 22001144 –– 22002200 Program finanat de Uniunea European i Guvernul României prin FF OO NN DD UU LL EE UU RR OO PP EE AA NN AA GG RR II CC OO LL PP EE NN TT RR UU DD EE ZZ VV OO LL TT AA RR EE RR UU RR AA LL
EE UU RR OO PP AA II NN VV EE SS TT EE TT EE ÎÎ NN ZZ OO NN EE LL EE RR UU RR AA LL EE
G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – s u b m s u r a 4 . 2 a 1
Informaiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.
GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea SUBMSURII 4.2a – „Investiii în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol”
– depunere online – Versiunea 05 - 2021
Ghidul solicitantului este un material de informare tehnic a potenialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rural (FEADR) i constituie un suport informativ complex pentru întocmirea proiectului conform cerinelor specifice ale PNDR 2014-2020. Ghidul Solicitantului reprezint detalierea tehnic i financiar ce cuprinde setul de informaii necesare solicitantului pentru pregtirea, derularea i implementarea proiectului, elaborat pentru fiecare msur PNDR 2014-2020, document care se aprob prin ordin al ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale. Ghidul solicitantului prezint regulile pentru pregtirea, întocmirea i depunerea proiectului de investiii, precum i modalitatea de selecie, aprobare i derulare a proiectului dumneavoastr. De asemenea, conine lista indicativ a tipurilor de investiii pentru care se acord fonduri nerambursabile, documentele, avizele i acordurile pe care trebuie s le prezentai, modelul Cererii de Finanare, al Studiului de Fezabilitate, ale Contractului de Finanare, precum i alte informaii utile realizrii proiectului i completrii corecte a documentelor. Ghidul solicitantului, precum i documentele anexate pot suferi rectificri din cauza modificrilor legislative naionale i europene sau procedurale – varianta actualizat este publicat pe pagina de internet www.afir.info.
PPRREEVVEEDDEERRIILLEE PPRREEZZEENNTT UULLUUII GGHHIIDD SSEE CCOO MMPPLLEETTEEAA ZZ CCUU RREEGGLLEEMMEENNTT RRIILLEE CCUUPPRRIINNSSEE ÎÎNN
MMAA NNUUAA LLUULL DDEE PPRROOCCEEDDUURR PPEENNTT RRUU SSUUBBMM SSUURRAA 44..22aa PPOO SSTT AATT PPEE SSIITTEE-- UULL WW WWWW..AAFFIIRR.. IINNFFOO..
IMPORTANT! Pentru a obine informaiile cu caracter general, consultai îndrumarele editate de MADR i AFIR,
disponibile la sediile AFIR din fiecare jude i din regiunile de dezvoltare ale României, precum i pe paginile de internet www.afir.info i www.madr.ro.
De asemenea, pentru a obine informaii despre FEADR ne putei contacta prin telefon, prin e-mail
sau prin pagina de internet – vezi datele de contact de la finalul Ghidului Solicitantului.
Informaiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.
C U P R I N S
1. PREVEDERI GENERALE 1.1. Contribuia submsurii 4.2a – Investiii în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol la Domeniile de Intervenie ……….…………….............................................………… 03 2. PREZENTAREA SUBMSURII 4.2a 2.1. Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile ...................................................... 05 2.2. Condiii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului .......................................... 08 2.3. Tipuri de investiii i cheltuieli eligibile ..................................................................... 12 2.4. Tipuri de investiii i cheltuieli neeligibile ...................……........….............................. 16 2.5. Criteriile de selecie ale proiectului ........................................................................... 17 2.6. Valoarea maxim a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) ................. 24 3. ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU INVESTIII ÎN PROCESAREA/MARKETINGUL PRODUSELOR DIN SECTORUL POMICOL 3.1. Completarea, depunerea i verificarea dosarului cererii de finanare ........................ 27 3.2. Contractarea fondurilor .............................................................................................. 35 3.3. Achiziiile .................................................................................................................... 41 3.4. Plata ............................................................................................................................ 44 4. INFORMAII UTILE 4.1. Documentele necesare întocmirii cererii de finanare ................................................ 46 4.2. Lista formularelor disponibile pe site-ul AFIR ......………………....................................... 52 4.3. Dicionar …………............…………………………………………................................................... 53 4.4. AFIR în sprijinul dumneavoastr ...................................………….................................... 57 5. ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI 5.1. Anexa 1 – Model Cerere de Finanare ................................................................. www.afir.info 5.2. Anexa 2 – Studiu de fezabilitate conform HG907/2016 si anexele aferente ...................................................................................................................................... www.afir.info 5.3. Anexa 3 – Anexa I la Tratatul de Instituire al Comunitii Europene ………………... www.afir.info 5.4. Anexa 4 – Model Contract de Finanare .............................................................. www.afir.info 5.5. Anexa 5 – Fia Submsurii 4.2a ........................................................................... www.afir.info 5.6.Anexa 6 –Anexa aferent STP din cadrul naional legislativ de implementare........... www.afir.info 5.7. Anexa 7 – Acte Normative utile ........................................................................... www.afir.info 5.8 Anexa 8 – Lista localiti HNV……………………………………………………………………......... www.afir.info 5.9 Anexa 9 – Declaraie pe propria raspundere cu privire la neîncadrarea în categoria firme în dificultate .................................................................................................................... www.afir.info 5.10 Anexa 10 – Instruciuni privind evitarea crerii de condiii artificiale în accesarea PNDR 2014- 2020 ………………………………………………………………………………………………………………………...www.afir.info 5.11 Anexa 11 - Lista UAT din zona unde se implementeaz Instrumentul Teritorial Integrat (ITI) …………………………………………………………………………………………………………………………………..www.afir.info 5.12 Anexa 12
Informaiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.
Capitolul 1 PPRREEVVEEDDEERRII GGEENNEERRAALLEE 1.1 CONTRIBUIA SUBMSURII 4.2a – INVESTIII ÎN PROCESAREA/MARKETINGUL PRODUSELOR DIN SECTORUL POMICOL LA DOMENIILE DE INTERVENIE Submsura 4.2a „Investiii în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol” se încadreaz, conform Regulamentului (UE) 1305/ 2013, art.17, în msura 4. Investiii în active fizice – i contribuie la domeniul de intervenie DI 3A Îmbuntirea competitivitii productorilor primari printr-o mai bun integrare a acestora în lanul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, creterea valorii adugate a produselor agricole, promovarea pe pieele locale, a circuitelor scurte de aprovizionare, grupurilor de productori i a organizaiilor interprofesionale i DI 6A Facilitarea diversificrii, a înfiinrii i a dezvoltrii de întreprinderi mici i a crerii de locuri de munc. Încadrarea cererii de finanare se va face pe cele dou domenii de intervenie 3A, respectiv 6A, dup cum urmeaz: DI 3A
investiiile individuale i/sau colective care conduc la dezvoltarea i modernizarea unor capaciti de procesare i de comercializare a produselor agricole, respectarea standardelor europene, incluzând tehnologii moderne, inovaii i idei noi, precum i faciliti pentru creterea eficienei i productivitii întreprinderilor i a valorii adugate a produselor agricole, investiii privind faciliti de depozitare i ambalare, sisteme de management al calitii, sisteme prietenoase cu mediul, etichetare, promovare i marketing investiii pentru modernizarea i extinderea sistemelor de colectare i condiionare, coroborate cu activiti de marketing i cu creterea calitii produselor.
DI 6A
investiii care vor contribui la crearea de noi uniti de procesare a produselor agricole locale i aciuni ce vor avea ca efect direct crearea de locuri de munc contribuind astfel la promovarea ocuprii forei de munc.
În cadrul acestei submsuri sprijinul se acord întreprinderilor pentru investiii corporale i necorporale pentru procesarea fructelor i marketingul produselor din fructe pentru: modernizarea i crearea de uniti de procesare* i comercializare*; introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse i procese tehnologice; creterea valorii adugate a produselor din sectorul pomicol; îmbuntirea controlului intern al calitii; creterea numrului de locuri de munc; aplicarea msurilor de protecia mediului, inclusiv scderea consumului de energie i a
emisiilor de GES.
G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – s u b m s u r a 4 . 2 a 4
Informaiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.
De asemenea, investiiile în industria de procesare vor viza reducerea amprentei asupra mediului prin încurajarea de noi metode de pstrare a produciei agroalimentare, pentru creterea siguranei alimentare, produse adaptate mai bine cerinelor pieei, metode de utilizare a deeurilor i de epurare a apei pentru protejarea mediului, anveloparea cldirilor. Avnd n vedere nevoia de a asigura cofinanarea privat de ctre beneficiarii PNDR necesar implementrii proiectului selectat pentru finanare, PNDR va pune la dispoziia beneficiarilor privai credite de cofinanare în condiii avantajoase în cadrul unui instrument financiar de creditare cu partajare riscului la nivel de portofoliu (credite de co-finanare PNDR). Creditele de co-finanare PNDR se vor acorda de ctre intermediari financiari (bnci) desemnai în acest scop în urma unei proceduri de selecie i afiai pe pagina web a AFIR.
*Se aplic definiiile pentru prelucrare (procesare) i comercializare (marketing) din Orientrile Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol i forestier i în zonele rurale pentru perioada 2014-2020, detaliate în subcapitolul 4.3
G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – s u b m s u r a 4 . 2 a 5
Informaiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.
Capitolul 2
PPRREEZZEENNTTAARREEAA SSUUBBMMSSUURRIIII 44..22aa 2.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile Solicitanii eligibili pentru sprijinul acordat prin submsura 4.2a sunt întreprinderile (microîntreprinderi, întreprinderi mici i mijlocii conform Legii 346/2004 privind stimularea înfiinrii i dezvoltrii întreprinderilor mici i mijlocii cu modificrile i completrile ulterioare, precum i întreprinderi mari), cooperativele,grupurile si organizatiile de productori care realizeaz investiii corporale i necorporale pentru procesarea i marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul privind Funcionarea Uniunii Europene (TFUE), cu excepia produselor pescreti. Solicitanii care prevd prin proiect investiii amplasate pe teritoriul de implementare al Instrumentului Teritorial Integrat (Anexa 11) vor fi eligibili pentru finanare în cadrul acestui apel de depunere proiecte, cu respectarea condiiilor prevzute în strategia ITI DD, prin prezentarea obligatorie a „Avizului de conformitate a proiectului cu obiectivele STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE DURABIL A DELTEI DUNRII” emis de Asociaia pentru Dezvoltare Intercomunitar - ITI Delta Dunrii. Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:
Persoana fizic autorizat (înfiinat în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificrile i completrile ulterioare;
Întreprinderi individuale (înfiinate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificrile i completrile ulterioare;
Întreprinderi familiale (înfiinate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificrile i completrile ulterioare;
Societate în nume colectiv – SNC (înfiinat în baza Legii nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare);
Societate în comandit simpl – SCS (înfiinat în baza Legii nr. 31/ 1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare);
Societate pe aciuni – SA (înfiinat în baza Legii nr. 31/ 1990, republicat, cu modificarile i completrile ulterioare);
Societate în comandit pe aciuni – SCA (înfiinat în baza Legii nr. 31/ 1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare);
Societate cu rspundere limitat – SRL (înfiinat în baza Legii nr. 31/ 1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare);
Cooperative agricole – constituite conform Legii nr. 566/2004, cu modificrile i completrile ulterioare care activeaz în sectorul pomicol, iar investiiile realizate deservesc interesele propriilor membri;
Societi cooperative - înfiinate în baza Legii nr. 1/2005, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare care activeaz în sectorul pomicol i deservesc interesele membrilor prin investiiile prevzute în proiect;
G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – s u b m s u r a 4 . 2 a 6
Informaiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.
Grupurile i organizaiile de productori constituite conform Ordonanei Guvernului nr. 37/2005 cu modificrile i completrile ulterioare, care au ca scop comercializarea în comun a produselor pomicole i care deservesc interesele membrilor prin investiiile prevzute în proiect.
Încadrarea în categoria de microîntreprinderi, întreprinderi mici i mijlocii se realizeaz conform legislaiei, astfel: microîntreprinderi – care au pân la 9 salariai i realizeaz o cifr de afaceri anual net sau
dein active totale de pân la 2 milioane euro, echivalent în lei; întreprinderi mici – care au între 10 i 49 de salariai i realizeaz o cifr de afaceri anual
net sau dein active totale de pân la 10 milioane euro, echivalent în lei întreprinderi mijlocii - care au între 50 i 249 de salariai i realizeaz o cifr de afaceri anual
net de pân la 50 milioane euro sau dein active totale de pân la 43 milioane euro, echivalent în lei.
Atenie! Se va verifica, inclusiv, condiia de întreprinderi partenere sau legate pentru încadrarea în categoria de microîntreprindere, întreprindere mic sau mijlocie. Întreprindere mare – întreprinderile care nu indeplinesc criteriile pentru a fi considerate IMM. Întreprindere autonom - întreprinderea care deine mai puin de 25% din capitalul social i/sau drepturile de vot în structura altor întreprinderi i/ sau alte întreprinderi dein mai puin de 25% în întreprinderea dumneavoastr. Întreprindere partener - întreprinderea care nu este clasificat ca întreprindere legat i între care exist urmtoarea relaie: întreprinderea (din amonte) deine, individual sau în comun cu una ori mai multe întreprinderi legate, 25% sau mai mult din capitalul social ori din drepturile de vot ale unei alte întreprinderi (din aval). Întreprindere legat - întreprinderea care deine peste 50% din capitalul social i /sau drepturile de vot în structura altor întreprinderi, în amonte sau în aval, conform prevederilor art. 44 din Legea nr. 346/2004, cu modificrile i completrile ulterioare. Calculul numrului mediu de salariati i al cifrei de afaceri a solicitantului se stabilete conform precizrilor art.4 din Legea nr. 346/2004, cu modificrile i completrile ulterioare.
IMPORTANT! Potrivit Legii nr. 346/2004, cu modificrile i completrile ulterioare privind stimularea înfiinrii i dezvoltrii întreprinderilor mici i mijlocii: - „o întreprindere nu poate fi considerat mic sau mijlocie dac cel puin 25% din capitalul social
ori din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate, direct sau indirect, în comun ori cu titlu individual, de ctre una sau mai multe organisme ori colectiviti publice” (art.4 al Legii nr. 346/2004);
- „datele utilizate pentru calculul numrului mediu de salariai, cifra de afaceri net anual i activele totale sunt cele raportate în situaiile financiare aferente exerciiului financiar precedent,
G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – s u b m s u r a 4 . 2 a 7
Informaiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.
aprobate de adunarea general a acionarilor sau asociailor” (art. 6 (1) al Legii nr. 346/2004, cu modificrile i completrile ulterioare);
- „dac la întocmirea situaiilor financiare anuale întreprinderea nu se mai încadreaz în plafoanele stabilite, aceasta nu îi va pierde calitatea de întreprindere mic, mijlocie sau microîntreprindere decât dac depirea acestor plafoane se produce în dou exerciii financiare consecutive” (art. 6 (2) al Legii nr. 346/2004) , cu modificrile i completrile ulterioare;
- „în cazul unei întreprinderi nou înfiinate, ale crei situaii financiare nu au fost aprobate, în condiiile legii, datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale se determin în cursul exerciiului financiar i se declar pe propria rspundere de ctre reprezentantul întreprinderii” (art. 6 (3) al Legii nr. 346/2004, cu modificrile i completrile ulterioare, conform modelului prevzut în anexele 1 i 2).
Atenie! Pentru categoriile de beneficiari ai finanrii prin FEADR care dup selectarea/contractarea proiectului, precum i în perioada de monitorizare, îi schimb tipul i dimensiunea întreprinderii, avut la data depunerii Cererii de finanare, în sensul trecerii de la categoria de micro- întreprindere la categoria de întreprindere mic sau mijlocie, respectiv de la categoria întreprindere mic sau mijlocie la categoria alte întreprinderi (întreprinderi mari) cheltuielile pentru finanare rmân eligibile pe toat perioada derulrii proiectului i în perioada de monitorizare. Solicitantul trebuie s respecte urmtoarele: s desfoare activiti economice ca: persoan fizic autorizat/ întreprindere individual/
întreprindere familial/ persoan juridic român; s acioneze în nume propriu; s asigure surse financiare stabile i suficiente pe tot parcursul implementrii proiectului.
Urmtoarele categorii de solicitani/beneficiari pot depune proiecte aferente msurilor/ submsurilor de investiii derulate prin PNDR 2014-2020, cu respectarea urmtoarelor condiii, dup caz:
a) solicitanii/beneficiarii/, dup caz, înregistrai în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât i pentru FEADR, care achit integral datoria fa de AFIR, inclusiv dobânzile i majorrile de întârziere pân la semnarea contractelor de finanare;
b) solicitanii care s-au angajat prin declaraie pe propria rspundere, la depunerea cererii de finanare, c vor prezenta dovada cofinanrii private la data semnrii contractului i nu prezint acest document la data prevzut în notificare, numai în cadrul sesiunii continue urmtoare celei în care a fost depus proiectul .”
Categoriile de solicitani /beneficiari ai msurilor /submsurilor de investiii derulate prin PNDR 2014- 2020, restricionate de la finanare, sunt, dup caz
beneficiarii contractelor/deciziilor de finanare aferente msurilor 112, 411-112, 141, 411-141, aflate în implementare i finanate prin Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007 – 2013, precum i beneficiari ai submsurilor 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor
G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – s u b m s u r a 4 . 2 a 8
Informaiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.
fermieri” i 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, pân la acordarea celei de-a doua trane de plat din cadrul PNDR 2014-2020.
Solicitanii care depun mai mult de 2 cereri de finanare în cadrul msurii 4; Solicitanii care depun mai mult de o cerere de finanare în cadrul submsurii 4.2a;
Atenie! Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 679 al Parlamentului European i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecia persoanelor fizice în ceea ce privete prelucrarea datelor cu caracter personal i privind libera circulaie a acestor date i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecia datelor), toate cererile de finanare depuse la la AFIR, trebuie s fie însoite de ”Declaraie privind prelucrarea datelor cu caracter personal.”, , semnat i datat de ctre reprezentantul legal al solicitantului.
2.2 Condiii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului Atenie! Pentru dovedirea îndeplinirii condiiilor specifice proiectului dumneavoastr este necesar s prezentai în cadrul Studiului de Fezabilitate toate informaiile concludente în acest sens, iar documentele justificative anexate vor susine aceste informaii. Solicitantul trebuie s se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili
Îndeplinirea acestei condiii se va demonstra astfel: în etapa de evaluare, în baza verificrilor în ONRC, a însuirii obligaiilor i angajamentelor
menionate în Declaraia F i în urma verificrii experilor AFIR, în bazele de date AFIR c solicitantul nu se regsete în una din Categoriile de solicitani/beneficiari ai msurilor/submsurilor de investiii derulate prin PNDR 2014-2020, restricionate la finanare, menionate mai sus.
în etapa de contractare, în baza certificatulului care s ateste lipsa datoriilor restante fiscale verificat de experii AFIR în PATRIMVEN, i a certificatelor care s ateste lipsa datoriilor locale restante prezentate la semnarea contractului.
Investiia trebuie s se încadreze în cel puin una din aciunile/operaiunile eligibile prevzute
prin submsur:
(1) Investiii în active corporale din sectorul de procesare a produselor provenite din sectorul pomicol pentru:
• înfiinarea, extinderea i/sau modernizarea unitilor ce proceseaz materie prim provenit din sectorul pomicol menionat în Anexa I de la TFUE;
• înfiinarea, extinderea i/sau modernizarea de reele locale de colectare, recepie, depozitare, condiionare, sortare i ambalare;
G h i d u l s o…