Home >Documents >2.HSTT-dot 2(cu).xlsx

2.HSTT-dot 2(cu).xlsx

Date post:07-Jul-2018
Category:
View:223 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 8/18/2019 2.HSTT-dot 2(cu).xlsx

  1/251

  PHỤ LỤC GIÁ HỢP ĐỒNG Kèm theo hợp đồng số………/2015/HĐTK-TCXD

  BẢNG TỔNG HỢP

  Mô tả công việc

  I Các hạng m c

  1 Phần Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán

  2 Phần Thi công xâ dựng

  2!1 "#ng $%c 2& "#ng $%c ch'ng ()* 2!2 "#ng $%c +& Thi công xâ dựng (,*

  2!+ "#ng $%c -& Phần công ngh. (/*

  II Chi !h" #$ !h%ng

  1 0

  T& '()B)C)*)+

  Hạng m c -.

  "#ng $%c 1& Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán ( *

  Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh: E = 5% x (B+C+ !

  Đ/I *I0N HỢP PH C1( CH1 Đ23 T

  Đ/I *I0N HỢP PHÁP C1( NH5 TH23

  TỔNG C6NG T7 8I9(:++N

  C6NG T7 9(T+;C

 • 8/18/2019 2.HSTT-dot 2(cu).xlsx

  2/251

  T& g '()B)C)*)+

  Đồng tiền s !"ng# $%Đ

  :. ti=n

  ()B)C)*

  134553+673-6-

  13+2534+43+52 1-7374238-4310+

  0535513545316-

  >[email protected] @[email protected]

  [email protected]?A @ [email protected]

  ÁP 4

 • 8/18/2019 2.HSTT-dot 2(cu).xlsx

  3/251

  3/251

  PHỤ LỤC GIÁ HỢP ĐỒNG Kèm theo hợp đồng số………&' g(i th)* số T$-TC11

  BẢNG CHI TI T GIÁ * TH23 Bảng -. ?>J Hạng m c TK v n thi t Oản v thi công vQ RS! #$ t án

  TT HU vQ tVn ĐWX YiZm RQm việc

  I Nh[n -$ ch\ ch.t

  1 9g' :n ;[email protected] -+31023488 8!15

  + 9g' :n nh T'ấn ,ông t -+31023488 1!14Thực >[email protected] -+31023488 8!15

  - 9g' :n TB ,ông t 2731-+3888 1!14 Thực >[email protected] 2731-+3888 8!15

  0 Cinh ;[email protected] ++35513488 8!15

  4 CAng ;i.t ThEng ,ông t 2731-+3888 1!14 Thực >[email protected] 2731-+3888 8!15

  5 ;F Th? [email protected] "[email protected] ,ông t 2731-+3888 1!14

  Thực >[email protected] 2731-+3888 8!15 7 "oàng Phi GHn ,ông t ++35513488 1!14

  Thực >[email protected] ++35513488 8!15

  6 9g' :n ;[email protected] 2731-+3888 8!15

  ,ông t ++35513488 1!14

  Ch]c #Xnh O. t^" t^ ng g_i th`a

  Thb RX tháng d ngKei '>,

  :. tháng d ngKei

  'E,

  ,hL nhi.$ thiết kế3 kinh nghi.$ 16 n

 • 8/18/2019 2.HSTT-dot 2(cu).xlsx

  4/251

  4/251

  Thực >[email protected] ++35513488 8!15

  11 9g' :n [email protected] Iong ,ông t ++35513488 1!14 Thực >[email protected] ++35513488 8!15

  12 )Si inh Ohánh ,ông t ++35513488 1!14 Thực >[email protected] ++35513488 8!15

  nghi.$ 16 n

 • 8/18/2019 2.HSTT-dot 2(cu).xlsx

  5/251

  5/251

  1+ 9g' :n ;[email protected] ++35513488

  16 TMần Th? I'ật ,ông t 2731-+3888 1!++ Thực >[email protected] 2731-+3888

  28 9g' :n "X' ='K ,ông t 2731-+3888 1!++ Thực >[email protected] 2731-+3888

  21 9g' :n Th? ='Wnh nh ,ông t 1735423888 1!++ Thực >[email protected] 1735423888

  22 TMần Th? 9gDc [email protected] ,ông t ++35513488 1!++ Thực >[email protected] ++35513488

  2+ "oàng "' Yn Gâ$ ,ông t ++35513488 8!7+ Thực >[email protected] ++35513488 8!0

  2- 9g' :n Tất "[email protected] ,ông t ++35513488 8!7+ Thực >[email protected] ++35513488 8!0

  20 9g' :n ;

 • 8/18/2019 2.HSTT-dot 2(cu).xlsx

  6/251

  6/251

  II Nh[n -$ hác

  24 9g' :n Th' "[ng ,ông t 1+31++3-88 1!14 Thực >[email protected] 1+31++3-88 8!15

  25 9g' :n [email protected] PhưHng ,ông t 1+31++3-88 1!14 Thực >[email protected] 1+31++3-88 8!15

  27 9g' :n ='\c inh ,ông t 1+31++3-88 1!14 Thực >[email protected] 1+31++3-88 8!15

  26 9g' :n ;inh "ưng ,ông t 1437703788 1!14 Thực >[email protected] 1437703788 8!15

  +8 Iư' ='@ng IJi ,ông t 1735423888 1!14 Thực >[email protected] 1735423888 8!15

  +1 9g' :n "oàng [email protected] ,ông t 1+31++3-88 1!14 Thực >[email protected] 1+31++3-88 8!15

  +2 9g' :n Th? ThZ' ,ông t 1437703788 1!++ Thực >[email protected] 1437703788

  ++ 9g' :n Thành I'ân ,ông t 1735423888 1!++ Thực >[email protected] 1735423888

  +- Ph#$ ;[email protected] 1735423888

  +0 9gô ;i.t ThEng ,ông t 1735423888 1!++Thực >[email protected] 1735423888

  +4 9g' :n "i.p O Qư >i.n3 kinh nghi.$ 6 [email protected] 1735423888

  +5 C^ng Ohánh Thành O Qư >i.n3 kinh nghi.$ 6 [email protected] 1735423888

  +7 9g' :n Th? /'ng ,ông t 1735423888 1!++Thực >[email protected] 1735423888 III Chi !h" hác ch chafVn giX I8 T&ng c ng Oảng -. > 8 Tha 8(T '>? ,

  O Qư cấp thoát nưRc3 kinh nghi.$ 81 n

 • 8/18/2019 2.HSTT-dot 2(cu).xlsx

  7/251

  7/251

  Đồng tiền s !"ng# $%Đ

  T&ng

  >@>[email protected]@ 0-3-863788 423+7+3408 5365+3708

  0838053814 053+623607 53++036-2

  0838053814 053+62360753++036-2

  +234-03778 +53-+83168 -357-3+18

  +631503804 --36143227 035-13152

  +234-03778 +53-+83168 -357-3+18

  +234-03778 +53-+83168 -357-3+18+631503804 --36143227 035-13152

  +234-03778 +53-+83168 -357-3+18

  +631503804

  Thb RX chafVn giX j '>, k 'E,

 • 8/18/2019 2.HSTT-dot 2(cu).xlsx

  8/251

  8/251

  035-13152 3 3

  +631503804 --36143227 035-13152

  +631503804 --36143227 035-13152

 • 8/18/2019 2.HSTT-dot 2(cu).xlsx

  9/251

  9/251

  +631503804 --36143227 035-13152

  +631503804 --36143227 035-13152

  +631503804 --36143227 035-13152

  +631503804 --36143227 035-13152

  +631503804 --36143227 035-13152

  --36143227 --36143227 _

  +53-+83168 +53-+83168 _

  +53-+83168 +53-+83168 _

  2-360+3-48 2-360+3-48 _

  --36143227 --36143227 _

  2738+83-27 --36143227 1437703788

  2738+83-27 --36143227 1437703788 2738+83-27 --36143227 1437703788

 • 8/18/2019 2.HSTT-dot 2(cu).xlsx

  10/251

  10/251

  E @F [email protected]>A 1032+-35-- 153-453-22 232+23457

  1032+-35-- 153-453-22 232+23457

  1032+-35-- 153-453-22 232+23457

  1630753027 223-07311- 237583074

  21354+3628 2-360+3-48 +317630-8

  1032+-35-- 153-453-22 232+23457

  223-07311- 223-07311-_

  2-360+3-48 2-360+3-48 _

  2-360+3-48 2-360+3-48_ 2-360+3-48 2-360+3-48_ 2-360+3-48 2-360+3-48_

  2-360+3-48 2-360+3-48_ 2-360+3-48 2-360+3-48_

  E [email protected] [email protected] >@ [email protected] @F F

  > [email protected] @ F

 • 8/18/2019 2.HSTT-dot 2(cu).xlsx

  11/251

  11/251

  CHI PHl HÁC CH< CH37 N GI(

  Đồng tiền s !"ng# $%Đ

  TT h ản m c chi !h" h.i RKong

  1 ,hi ph` v ng ' n TMDn khoản 1 4838883888 4838883888 + /?ch hA QH [email protected] tiếng @nh TMDn khoản 1 18838883888 18838883888 - ,hi ph` >i l#i TMDn khoản 1 +838883888 +838883888 0 ,hi ph` liZn l#c TMDn khoản 1 1838883888 1838883888 4 ,hi ph` khấ' [email protected] thiết b? vAng*

  ThQnh ti=n (>Ang*

 • 8/18/2019 2.HSTT-dot 2(cu).xlsx

  12/251

  PHỤ LỤC GIÁ HỢP ĐỒNG Kèm theo hợp đồng số………/2015/HĐTK-TCX

  BẢNG CHI TI T Hạng m c F d Ph`n Công nghệ

  Mô tả công việc Đqn vW t"nh

  >r .ng vQ các !h tbng t^Vn taf n

  1 IEp >^t \ng [email protected] /917883 >o#n \ng dài 4$! >o#n +3+7-!88

  2 9\i \ng [email protected] /91788 b[ng gio^c /91788! cái 1!88 5 Co#n \ng [email protected] ) /914883 Ij130$! cái 2!88

  Công việc -.

  h.i RKong

 • 8/18/2019 2.HSTT-dot 2(cu).xlsx

  13/251

  Mô tả công việc Đqn vW t"nhCông việc-. h.i RKong

  "./0 s'ng 7ích (c*c 8 $#n c*c 9 !-

  21 \i n\i $Y$ /91788 dSng cho \ng th p! $\i 1!88

  22 \i n\i $Y$ /91788 dSng cho \ng [email protected]! $\i 1!88

  2+ ,Bt th p hàn /91788_22o+8! cái -!88

  2- Co#n \ng [email protected] ) /917883 Ij130$! cái 2!8820 )`ch th p M ng /91788! cái 2!88 24 \ng th p /91788! 188$ 1!81

  Chi ti t YiZm n.i thông -. 'tại cUc (AAD,r YiZm >r??

  25 TZ [email protected] ) /91788_1288! cái 1!88 27 Co#n \ng [email protected] /917883 Ij130$! cái 1!88

  26 )`ch th p >^c /91288! cái 1!88

  +8 \ng [email protected] /917883 ,+83 n\i ki ' O! $ 12!88

  +1 IEp >^t \ng [email protected] /917883 >o#n \ng dài 4$! >o#n 2!88

  +2 9\i \ng [email protected] /91788 b[ng gio

 • 8/18/2019 2.HSTT-dot 2(cu).xlsx

  14/251

  Mô tả công việc Đqn vW t"nhCông việc-. h.i RKong

  Chi ti t waX Vnh ĐXn H Qi 'cUc ( E> d ( EF,r -6 \ng [email protected] /917883 ,+83 n\i ki ' O! $ 10!-8

  08 IEp >^t \ng [email protected] /917883 >o#n \ng dài 4$! >o#n +!88

  01 9\i \ng [email protected] /91788 b[ng gio d( AE,r

  0+ \i n\i $Y$ /91788 dSng cho \ng [email protected]! $\i 1!88

  0- ,Bt th p hàn /91788_22o+8! cái -!88 00 Co#n \ng [email protected] ) /917883 Ij130$! cái 2!88 04 )`ch th p M ng /91788! cái 2!88 05 \ng th p /91788! 188$ 8!41

  Chi ti t waX Vnh TEF 'ty cUc ( A Y n ( AC,r

  07 )Dc vải nhự@ P cho \ng /91788! $ 14!88

  Chi ti t YiZm n.i thông -. D 'tại cUc ( D,r YiZm >r??

  06 TZ [email protected] ))) /91788_1088! cái 1!88 48 TZ [email protected] ) /91088_1088! cái 1!88 41 Co#n \ng [email protected] /910883 Ij130$! cái 1!88 42 C # \ @ ) /910883 Ij130$! ái 1!88

 • 8/18/2019 2.HSTT-dot 2(cu).xlsx

  15/251

  Mô tả công việc Đqn vW t"nhCông việc-. h.i RKong

  55 \i n\i $Y$ /91788 dSng cho \ng [email protected]! $\i 1!88 57 ,Bt th p hàn /91788_22o+8! cái -!88 56 Co#n \ng [email protected] ) /917883 Ij130$! cái 2!88 78 )`ch th p M ng /91788! cái 2!88 71 \ng th p /91788! 188$ +!080

  xaX YV Tả Đáf 'cUc ( >> d cUc ( >A,r

of 251

Embed Size (px)
Recommended