+ All Categories
Home > Documents > 22nd Floor , Bizhub 654e-20210921172301

22nd Floor , Bizhub 654e-20210921172301

Date post: 25-Nov-2021
Category:
Upload: others
View: 8 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 8 /8
pwc REGULAMENTULCONCURSULID "Cum arata locul de munca ideal?" Articolul 1. ORGANIZATORUL �I REGULAMENTUL CONCURSULUI 1.1 Organizatorul Concursului "Cum arata locul de munca ideal ?" ("Concursul"), este PricewaterhouseCoopers Tax Services S.R.L., ("Organizatorul" / "PwC") cu sediul n Romania, Bucure�ti, sector 1, Bd. Poligrafiei nr. IA, Ana Tower, etaj 24/1, EUID ROONRC.140/1784/1995, C.I.F. RO7108710, capital social 185.610 Lei, legal reprezentata prin ANGHEL DANIEL-GEORGE (C.N.P. 1730719413016), cetatean roman, domiciliat in Romania, Mun. Bucure�ti, Str. Dr. Victor Poloni nr. 3, Sector 5, identificat cu C.I. seria RD nr. 951184/17.11.2017 emisa de S.P.C.E.P. Sector 5, n calitate de Administrator. 1.2 Descrierea Concursului, conditiile de participare la Concurs, acordarea premiului, precum �i prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru aceasta sunt incluse 'in acest document. 1.3 Acest Concurs se va desfa�ura conform instructiunilor comunicate de catre Organizator, cu aplicarea prevederilor prezentului Regulament ("Regulamentul"). 1.4 Regulamentul este disponibil oricarei persoane interesate, 'in format electronic, ' in mod gratuit, pe pagina Organizatorului unde participantii se ' inregistreaza la Concurs conform Art. 2.2 de maijos, la adresa https://www.pwc.ro/wps2021 (,,Website"). Suplimentar, Regulamentul Concursului este disponibil oricarui solicitant 'in mod gratuit, la cerere, pe intreaga durata a Concursului, ' in baza unei solicitari comunicate pe email, la adresa ro paywell@pwc.com de luni pana vineri 'intre orele 10:00-17:00 (cu exceptia sarbatorilor legate). 1.5 Potrivit deciziei neingradite a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare �i/sau cu rot inrmativ. lnformatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate ' in conrmitate cu prevederile prezentului Regulament. 1.6 Organizatorul i�i rezerva dreptul de a modifica �i/sau completa Regulamentul, implicit oricare dintre conditiile privind organizarea Concursului, precum �i dreptul de a suspenda �i/sau inceta desfa�urarea acestuia, ori de a modifica perioadele de desfa�urare ale Concursului, cu n�tiintarea prealabila a participantilor / potentialilor participanti cu privire la orice modificare a prevederilor Regulamentului. Modificarile �i/sau completarile vor fi comunicate cu eel putin 24 de ore 'inainte ca acestea sa devina aplicabile, prin afi�area pe Website. Articolul 2. DURATA �I MODUL DE DESFA�URARE A CONCURSULUI 2.1 Concursul se desfa�oara 'in perioada 20.09.2021 - 01.11.2021, iar tragerea la sorti organizata in vederea desemnarii ca�tigatorului Concursului se va efectua conform prevederilor Art. 3 de maijos. Anunµrea ca�tigatorului Concursului se va face prin afi�are pe paginile de website / social media ale Organizatorului, indicandu-se numele ca�tigatorului �i premiul orit. 2.2 Mecanismul Concursului: 2.2.1 in cadrul prezentei sectiuni urmatorii termeni var fi definiti astfel: participant: persoana ce are optiunea de a se inregistra in Concurs �i anume orice persoana fizica ' in varsta de eel putin 18 ani. 'inregistrare: procesul descris la Art. 2.2.4 de maijos, prin care un participant rnizeaza Organizatorului adresa de e-mail �i numele sau in scopuri de contact �i identificare, daca este desemnat ca�tigator. PricewaterhouseCoopers Tax Services S.R.L. Ana Tower, etaj 24/1, Bd. Poligrafiei nr. 1A, sector 1, 013704 Bucure�ti, Romania EUID ROONRC.J40/1784/1995, C.I.F. RO7108710, capital social 185.610 Lei T: +40 21 225 3000, F: +40 21 225 3600 .pwc.ro
Transcript
Page 1: 22nd Floor , Bizhub 654e-20210921172301

pwc REGULAMENTULCONCURSULID

"Cum arata locul de munca ideal?"

Articolul 1. ORGANIZA TOR UL �I REGULAMENTUL CONCURSULUI 1.1 Organizatorul Concursului "Cum arata locul de munca ideal ?" ("Concursul"), este PricewaterhouseCoopers Tax Services S.R.L., ("Organizatorul" / "PwC") cu sediul 'in Romania, Bucure�ti, sector 1, Bd. Poligrafiei nr. IA, Ana Tower, etaj 24/1, EUID ROONRC.140/1784/1995, C.I.F. RO7108710, capital social 185.610 Lei, legal reprezentata prin ANGHEL DANIEL-GEORGE (C.N.P. 1730719413016), cetatean roman, domiciliat in Romania, Mun. Bucure�ti, Str. Dr. Victor Poloni nr. 3, Sector 5, identificat cu C.I. seria RD nr. 951184/17.11.2017 emisa de S.P.C.E.P. Sector 5, 'in calitate de Administrator. 1.2 Descrierea Concursului, conditiile de participare la Concurs, acordarea premiului, precum �i prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru aceasta sunt incluse 'in acest document. 1.3 Acest Concurs se va desfa�ura conform instructiunilor comunicate de catre Organizator, cu aplicarea prevederilor prezentului Regulament ("Regulamentul"). 1.4 Regulamentul este disponibil oricarei persoane interesate, 'in format electronic, 'in mod gratuit, pe pagina Organizatorului unde participantii se 'inregistreaza la Concurs conform Art. 2.2 de mai jos, la adresa https://www.pwc.ro/wps2021 (,,Website"). Suplimentar, Regulamentul Concursului este disponibil oricarui solicitant 'in mod gratuit, la cerere, pe intreaga durata a Concursului, 'in baza unei solicitari comunicate pe email, la adresa ro [email protected] de luni pana vineri 'intre orele 10:00-17:00 (cu exceptia sarbatorilor legate). 1.5 Potrivit deciziei neingradite a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare �i/sau cu rot informativ. lnformatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate 'in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 1.6 Organizatorul i�i rezerva dreptul de a modifica �i/sau completa Regulamentul, implicit oricare dintre conditiile privind organizarea Concursului, precum �i dreptul de a suspenda �i/sau inceta desfa�urarea acestuia, ori de a modifica perioadele de desfa�urare ale Concursului, cu 'in�tiintarea prealabila a participantilor / potentialilor participanti cu privire la orice modificare a prevederilor Regulamentului. Modificarile �i/sau completarile vor fi comunicate cu eel putin 24 de ore 'inainte ca acestea sa devina aplicabile, prin afi�area pe Website. Articolul 2. DURATA �I MODUL DE DESFA.�URARE A CONCURSULUI 2.1 Concursul se desfa�oara 'in perioada 20.09.2021 - 01.11.2021, iar tragerea la sorti organizata in vederea desemnarii ca�tigatorului Concursului se va efectua conform prevederilor Art. 3 de maijos. Anunµrea ca�tigatorului Concursului se va face prin afi�are pe paginile de website / social media ale Organizatorului, indicandu-se numele ca�tigatorului �i premiul oferit. 2.2 Mecanismul Concursului: 2.2.1 in cadrul prezentei sectiuni urmatorii termeni var fi definiti astfel:

participant: persoana ce are optiunea de a se inregistra in Concurs �i anume orice persoana fizica 'in varsta de eel putin 18 ani.

'inregistrare: procesul descris la Art. 2.2.4 de mai jos, prin care un participant furnizeaza Organizatorului adresa de e-mail �i numele sau in scopuri de contact �i identificare, daca este desemnat ca�tigator.

PricewaterhouseCoopers Tax Services S.R.L. Ana Tower, etaj 24/1, Bd. Poligrafiei nr. 1A, sector 1, 013704 Bucure�ti, Romania EUID ROONRC.J40/1784/1995, C.I.F. RO7108710, capital social 185.610 Lei T: +40 21 225 3000, F: +40 21 225 3600 www.pwc.ro

Page 2: 22nd Floor , Bizhub 654e-20210921172301

art1ciparea la Concurs este conditionata de furnizarea in mod voluntar a acelor date cu caracter

P-W@rsonal care sunt necesare in vederea inregistrarii in Concurs �i de acordarea consimtamantului

privind prelucrarea acestor date de catre Organizator, pe baza notei de informare pri t ri prelucrarea datelor cu caracter personal mentionata la Art. 6 de mai jos. , , ,·� �•,;..----2.2.2 ,,Cum arata locul tau de munca ideal?" este un concurs online in care partj�tp�ntij

-,-.,� completeaza un chestionar on line, disponibil la � .1 l'ink,t _· .. \https://evp.pwc.hu/?loc=WPS RO Dirl &uid=test#!/iwelcome ("Chestionarul"), re{eritor a���;,i,_!

• J:;=' un loc de munca ideal �i primesc acces la o analiza a propriilor preferinte de munca, e b� raspunsurilor furnizate. · '½,Organizatorul stocheaza raspunsurile �i preferintele furnizate in Chestionarele completate f "� 'r' Concurs de toti participantii intr-o maniera anonima, impiedicand identificarea unui participant specific. Informatiile in cauza (anonimizate �i fara a include orice date cu caracter personal) pot fi utilizate de Organizator pentru scopurile sale interne ori pentru scopurile clientilor sai ori a unor alte terte persoane, la propria apreciere, putand fi prelucrate ori publicate in orice modalitate considerata potrivita de catre Organizator 2.2.3 Participantii care completeaza Chestionarul, se pot inscrie la o extragere la sorti, daca sunt de acord sa furnizeze datele lor cu caracter personal necesare pentru contactarea �i identificarea ca�tigatorului (numele �i adresa de e-mail), in mod voluntar. 2.2.4 Conditii pentru participarea la Concurs: - Participantul completeaza Chestionarul, o singura data �i, subsecvent, se poate inregistra laConcurs o singura data.- Ulterior completarii Chestionarului, participantului i se va genera automat un numar personalde identificare (in continuare: cod PIN), iar subsecvent, se poate inregistra pentru Concurs prinaccesarea link-ului de la finalul Chestionarului care directioneaza participantul catre pagina(formularul de contact) de inscriere la Concurs, introducand codul PIN �i propriile sale date cucaracter personal (nume �i adresa de e-mail). lntroducerea de informatii neadevarate sauincorecte poate conduce la descalificarea din Concurs.- Participarea la Concurs �i implicit la tragerea la sorti este conditionata de furnizarea unuiraspuns la toate intrebarile din Chestionar, precum �i de completarea formularului de contact.2.2.5 Organizatorul poate exclude din Concurs un participant care:

• furnizeaza sau indica informatii neadevarate sau incorecte in cadrul 'inregistrarii;• se 'inregistreaza ori incearca sa se inregistreze de mai multe ori folosind aceea�i adresa

de e-mail sau cod PIN.Totodatii, participantii 'inteleg �i sunt de acord ca retragerea, 'inainte de confirmarea ca�tigatorului Concursului, a consimtamantului furnizat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare in scopuri de contact �i identificare (daca este desemnat ca�tigator) determina excluderea din Concurs pentru ratiuni obiective. Articolul 3. DESEMNAREA CA�TIGATORULUI / PREMTUL 3.1 Ca�tigatorul Concursului va fi desemnat de Organizator dintre participantii care au finalizat procedura de 'inregistrare in Concurs, prin tragere la sorti, in termen de 15 zile de la finalizarea Concursului (planificata pentru data de 15.10.2021 cu mentiunea ca Organizatorul are dreptul de a modifica unilateral data de finalizare a Concursului), printr-un program automat de selectie aleatorie in prezenta unui reprezentant al Organizatorului, la sediul acestuia. in urma rularii programului automat de selectie aleatorie, se va selecta 1 potential ca�tigator dintre participantii care respecta conditiile stabilite in Art. 2 al Regulamentului. Vor fi extrase �i 2 (doua) rezerve, pentru cazul in care potentialul ca�tigator nu este validat. Organizatorul va pastra documentele interne justificative privind desfa�urarea procesului de selectie. Anuntarea ca�tigatorului Concursului, validat conform celor de mai jos, se va face prin afi�are conform Art. 2.1 de mai sus, indicandu-se numele ca�tigatorului �i premiul oferit.

2

Page 3: 22nd Floor , Bizhub 654e-20210921172301
Page 4: 22nd Floor , Bizhub 654e-20210921172301
Page 5: 22nd Floor , Bizhub 654e-20210921172301

astr m datele cu caracter personal doar pe perioada necesara scopului in care au fost colectate,

P'W�spectiv pe perioada organiziirii �i desfa�uriirii Concursului �i timp de 1 (una) lunii de la data

desemnarii ca�tigatorului Concursului. La srar�itul perioadei de prelucrare, datele personale furnizate de Participant vor ti �terse. Participantii pot solicita anularea inregistrarii lor sau i�i pot retrage consimµmantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, in orice moment la urmatoarea adresa: ro [email protected], caz in care vor fi exclu�i din Concurs. 6.2.5 Cand �i cum se transmit datele cu caracter personal �i locatiile de prelucrare Detalii privind transmiterea datelor cu caracter personal �i destinatarii acestor date se regasesc in Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, disponibila la: https:/ /www .pwc.ro/ro/despre/pwcroman ia-pri vacy-statement.htm I . 6.2.6 Drepturile individuate �i modurile de exercitare ale acestora Detalii privind drepturile individuate �i modurile de exercitare ale acestora se regasesc in Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, disponibila la: https ://www.pwc.ro/ro/ despre/pwcroman ia-privacy-statement.htm I . 6.2.7 Operatorul �i datele de contact Detalii privind operatorul �i datele de contact se regasesc in Nota de informare privind prelucrarea date I or cu caracter personal, disponibilii la: https://www .pwc.ro/ro/despre/pwcroman ia-pri vacy-statement.htm I . 6.3 Daca va ti cazul, codul numeric personal al ca�tigatorului Concursului se poate utiliza in scopul retinerii, virarii �i declararii impozitului pe veniturile din premii, conform legii. Articolul 7. DREPTURI, OBLIGATII, RESPONSABILITATI 7.1 Concursul poate inceta oricand ii cazul producerii unui eveniment ce constituie forµ majora (potrivit dispozitiilor Codului Civil), inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfa�urarea in bune conditii a Concursului. 7.2 Concursul poate fi suspendat ori poate inceta oricand in baza deciziei Organizatorului, fara ca prin aceasta sa se nasca vreun drept la despagubire, cu conditia ca Organizatorul sa comunice in prealabil o astfel de situatie, prin afi�are pe Website. Articolul 8. LEGEA APLICABILA. LITIGII. 8.1 Prezentul Regulament este supus legii romane. 8.2 Eventualele litigii decurgand din sau in legatura cu acest Regulament se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care nu se ajunge la o intelegere pe aceasta cale, litigiile vor fi inaintate spre solutionare instantelor judecatore�ti competente de la sediul Organizatorului din Bucuresti. Articolul 9. AL TE CLAUZE 9.1 Prin participarea la Concurs, participantii sunt de acord sa respecte regulile �i conditiile stabilite prin Regulamentul Concursului. Declar pe proprie raspundere ca am citit personal prezentul act, ca am inteles continutul �i consecintele juridice ale acestuia, ca acest act reprezinta vointa mea �i consimt Ia autentificarea lui, drept pentru care semnez mai jos unicul original al acestuia. Procesat �i autentificat la sediul BIROULUI INDIVIDUAL NOT ARIAL MONA EUGENIA BARBU, cu sediul in Bucure�ti, str. Academiei nr. 35-37, sc. A, mezanin, ap. 7-8, sector 1, intr­un singur exemplar original care ramane in arhiva biroului notarial �i �ase duplicate din care unul ramane in arhiva biroului notarial iar celelalte s-au inmanat partii. Organizatorul

PricewaterhouseCoopers Tax Services S.R.L.

prin administrator

ANGHEL DANIEL-GEORGE

5

Page 6: 22nd Floor , Bizhub 654e-20210921172301
Page 7: 22nd Floor , Bizhub 654e-20210921172301
Page 8: 22nd Floor , Bizhub 654e-20210921172301

Recommended