+ All Categories
Home > Documents > 217929096 Dale Carnegie Secretele Succesului

217929096 Dale Carnegie Secretele Succesului

Date post: 03-Jun-2018
Category:
Upload: ionrusu
View: 247 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)

of 21

Transcript
 • 8/12/2019 217929096 Dale Carnegie Secretele Succesului

  1/21

  SECRETELE SUCCESULUI de DaleCarnegie(1937)Partea intai: Cum sa va comportati in lume -tehnici fundamentale1. "Daca vreti a c!ateti ierea# n$ ra t$rnati t$%$l"Pe 7 ai 1931# !ra $l &e' !r a *! t art!r$l celei ai %a i!nante $r ariridin i t!ria ace tei $ria e etr!%!le. La ca%at$l a l$ngi a%ta ani de ca$tari#"T'! +$n" Cr!'le, - $ciga $l# %i t!lar$l care nici n$ *$ a# nici n$ ea - a *! tinc!ltit i ca%t$rat in a%arta ent$l i$ itei ale de %e /$levard$l 0e t End.

  $ta cinci2eci de %!liti ti i detectivi a$ a ediat a c$n2at!area l$i de la $lti-$l eta al i ! il$l$i. +4e $it d$%a $n *!t!li$# Cr!'le, tragea *ara incetare

  a $%ra %!litiei. 5ece ii de %ectat!ri t$l $rati $r area$ l$%ta. Cand# in celedin $r a# Cr!'le, a *! t ca%t$rat# e*$l %!litiei a declarat ca ace t cri inal c$d!$a rev!lvere a *! t $n$l dintre dei ai %eric$l! i in*ract!ri din i t!ria &e'!r -$l$i. Dar ce credea "T'! +$n" Cr!'le, de %re ine in $ i6

  P$te da $n ra %$n clar %entr$ ca# in ti % ce %!litia tragea %rea%arta ent# el a c! %$ ! cri !are: "In atentia cel!r intere ati".C$vintele a tern$te %e *!aie era$: "S$ acea ta 4aina ate ! ini a ! ! ita#dar $na - ! ini a care n-ar *ace ra$ ni an$i." C$ %$tinavre e inainte# Cr!'le, i %rietena l$i calat!rea$ v!i! i %e $n dr$ de tara.Pe ne te%tate# $n %!liti t -a a%r!%iatde a ina i i-a %$ %i t!lar$l$i:"Per i $l d$ neav!a tra# va r!g." ara $n c$vant# Cr!'le, i-a c! ar a

  i l-a d! !rat c$ ! grindina de gl!ante. 8a2and$-l %ra $ ind$- e# el I-ain *acat rev!lver$l i l-a

  de carcat i %e ace ta in tr$%$l iet$l$i %!liti t. t*el e c! %!rta a a in$lcare cri e e: "S$ acea ta 4aina ate ! ini a ! ! ita# dar $na - ! ini acare n-ar *ace ra$ ni an$i." Cr!'le, a *! t c!nda nat la ca$n$l electric.Cand a a $n la l!c$l $nde avea a *ie e ec$tat# in Sing-Sing# credeti ca a

  %$ : " tea e ceea ce erit %entr$ ca a $ci !a eni"6 &ici v!r a; a %$ :" ta e ra %lata %e care ! %ri e c %entr$ ca -a a%arat."

 • 8/12/2019 217929096 Dale Carnegie Secretele Succesului

  2/21

  *a atei inc4i !ri ne',!r e2e Sing-Sing# i el i-a art$ri it ca "%$tinidintre cri inalii incarcerati la Sing-Sing e c!n idera !a enirai. S$nt %$r i i %l$ !a eni ca d$ nea-ta a$ ca ine. Deci ei gande c#

  e e %lica. Iti %!t $ ti*ica %reci %argerea $n$i ei* a$ !i %$ cat$ra.

 • 8/12/2019 217929096 Dale Carnegie Secretele Succesului

  3/21

  Ta*t# care a *! t ale %re edinte. %!i T4e!d!re R!! evelt a %lecat in *ricaa i %$ te lei. La int!arcere# a av$t ! reactie incendiara. L-a den$ntat %e

  Ta*t %entr$ c!n ervat!ri # a incercat a i i a ig$re n! inali2area %entr$$n al treilea andat# a*!ndat %artid$l /$ll > >>> de d!lari. %!i# c$ ! ana *!rte#

  ini tr$l all a !rd!nat arinei a ericane din 2!na a g!nea ca %e t!tic!nc$rentii ale car!r %$t$ri invecinate e tragea$ %etr!l din re2ervele de laEl @ill. ce ti c!nc$renti e %$l2ati de %e %r!%rietatile l!r c$ %$ ti i

  ai!nete a$ l$at c$ a alt tri $nalele i a$ declan at candal$l Tea%!rtD! e.P$tre2ici$nea ad ini tratiei @arding a ie it la iveala# a car it ! nati$neintreaga# a a enintat c$ de tra area Partid$l$i Re%$ lican i l-a ad$ %e

  l ert /. all in %atele gratiil!r. all a *! t c!nda nat *ara ena a ente -a a c$ %$tine %er !ane %$ lice ai *$ e era vre!data. Si credeti ca aav$t re $ cari6 &ici v!r a. La cativa ani#@er ert @!!ver a $gerat intr-$n di c$r %$ lic ca !artea %re edintel$i@arding avea dre%t ca$2a nelini tea i c4in$l %r!v!cate de tradarea $n$i%rieten. La a$2$l ace tei a*ir atii# d!a na all -a ridicat r$ c# a i2 $cnit

 • 8/12/2019 217929096 Dale Carnegie Secretele Succesului

  4/21

  in lacri i i a trigat# le te and !arta: "C$ all l-a tradat %e @arding6&$ S!t$l e$ n$ a tradat %e ni eni. S!t$l e$ n$ ar *i *! t i %itit nici dacat!ata acea ta ca a ar *i *! t incarcata c$ a$r. El e te cel ce a *! t tradat# acri*icat ca $n ani al ia%!i cr$ci*icat." Iata deci nat$ra $ ana in acti$ne: ra$*acat!ri care da$ vina%e !ricine in a*ara de ei in i i. T!ti $nte la *el. Deci at$nci candd$ neav!a tra a$ e$ $nte tentati a critica %e cineva a ne a intide l Ca%!ne# "T'! g$n" Cr!'le, i l ert all. Sa ne da ea a care%r! $l e te ca $n %!r$ el calat!r. Se int!arce ere$ aca a. Sa *ic!n tienti ca %er !ana %e care ! v! c!recta i c!nda na e va $ ti*ica%r! a il i va ar$nca vina a $%ra n!a tra; a$# a e enea land$l$i Ta*t#va e cla a: "&$ vad c$ a *i %$t$t *ace alceva decat ce a *ac$t."In di ineata de 1 a%rilie 1AF # ra4a Linc!ln 2acea in ag!nie intr-!

  i2era ila ca era de 4!tel vi2avi de Teatr$l !rd# $nde *$ e e i %$ cat

  de =!4n 0il e /!!t4. In ti % ce Linc!ln era %e !arte# Stant!n# ini tr$lde ra2 !i# %$ e:" ici 2ace intr$c4i%area cea ai*idela a car $it!r$l$i %er*ect %e care l$ ea a c$n! c$t-! vre!data " Careera ecret$l l$i Linc!ln in relatiile c$ !a enii6 t$diat

  i!gra*ia l$i ra4a Linc!ln vre e de 2ece ani i a dedicat trei anicrierii i re crierii $nei carti intit$late: Linc!ln nec$n! c$t$l. Ii

  %lacea a critice6 # da In tineretea a# %etrec$ta in Pige!n Cree 8alle,#tat$l Indiana# n$ e arginea d!ar la critici# ci cria e%i t!le i %!e2ii

  ridic$li2and !a enii i le la a in dr$ $l cel!r %e care ii vi2a direct. Una dinace te cri !ri a tre2it ! $ra ce n$ -a tin ! viata intreaga. C4iar d$%a cea devenit av!cat in S%ring*ield# Illin!i # Linc!ln i-a atacat adver arii in

  cri !ri de c4i e %$ licate in 2iare. Dar intr-! 2i -a $ %l$ %a4ar$l. Int!a na an$l$i 1AG el a ridic$li2at $n %!litician vanit! i c! ativ %en$ e =a e S4ield . %$ licat in S%ing*ield =!$rnal $n %a *let ne e nat.

  ra $l a *! t 2g$d$it de $n 4!4!t i en de ra . Sen i il i !rg!li! # S4ielda ince%$t a cl!c!tea ca de indignare. a*lat cine a cri cri !area# a

  arit in a# l-a ga it %e Linc!ln i l-a %r!v!cat la d$el. La ince%$t# Linc!ln n-a vr$t a e l$%te. Era adver ar al d$el$l$i# dar n-a av$t ie ire# %entr$ catre $ia a- i alve2e !n!area. *! t la at a aleaga ar ele. C$ avea

  rate *!arte l$ngi# a ale %ada *!l! ita de cavalerie i a l$at lectii decri a c$ $n a !lvent de la 0e t P!int# i# in 2i$a ta ilita# -a intalnit c$

  S4ield %e al$rile ra$l$i

 • 8/12/2019 217929096 Dale Carnegie Secretele Succesului

  5/21

  ! ent n-a ai criticat vre!data %e altii. In ti %$l ra2 !i$l$i de ece i$ne#Linc!ln a *! t nev!it a c4i e in nen$ arate rand$ri %e generalii din*r$nteaar atel!r de %e P!t! ac i *iecare dintre ei -

 • 8/12/2019 217929096 Dale Carnegie Secretele Succesului

  6/21

  Lee. Il avea in aini i ca%t$rarea l$i# a !ciata c$ recentelen!a tre vict!rii# ar *i inc4eiat ra2 !i$l. In c!nditiile de *ata c!n*lict$l e va%rel$ngi %e $n ter en nede*init. Daca n$ ati *! t ca%a ili a-l atacati %e Leel$nea trec$ta# cand n$ erati e %$ i la ri c$ri# c$ ati %$tea a *acetiacea ta i %rava la $d$l ra$l$i# $nde n$ %$tetitran %!rta decat ! ica %arte - n$ ai $lt de d!$a trei i - din *!rtele decare di %$neati at$nci6 &-ar *i intele%t a %retind i n$ v!i%retinde ca veti avea $cce ac$ . 8-ati ir! it an a i ace t e ec -a

  arcat %$ternic.Care credeti ca a *! t reactia l$i

 • 8/12/2019 217929096 Dale Carnegie Secretele Succesului

  7/21

  a ren$nte %entr$ t!tdea$na la cri . Critica l-a i %in %e%!et$l enlge2 T4! a C4attert!n la in$cidere.De i li% it de tact in tinerete# /en a in ran lin a devenit atat e di%l! at iinde anatic in a- i an$i e enii# incat a *! t n$ it a a ad!r$l ericiiin ranta. Secret$l $cce $l$i a$6 L-a %$ c4iar el: "Nu voi vorbi de raupe nimeni si voi vorbi cat pot de bine despre toata lumea." rice%r! t e in tare a critice# a incre ine2e i a e %langa - i a !ritateac4iar ! *ac.Dar e te nev!ie de caracter i a$t!c!ntr!l %entr$ a %$teaintelege i ierta."Un ! are i i de !n trea2a aretia in *el$l de a-i trata %e !a enii

  ici"# %$nea Carl,le.Parintii $nt ade e!ri i %ititi a- i critice c!%iii. 8a a te%tati %r! a il a-i

  *at$ie c a e !%rea ca. &-! v!i *ace. Le v!i %$ne atat:"Inainte a-i criticati# cititi $na din %ie ele cla ice ale $rnali $l$i a erican#

  "Tata $ita". a%ar$t initial ca edit!rial in Pe!%leB @! e =!$rnal. Ilre%r!d$ce aici c$ ac!rd$l a$t!r$l$i# a a c$ a *! t el re2$ at in ReaderBDige t.T T UITde 0. Living t!n Larned

  c$lta- a# *i$le: iti v!r e c in ti % ce d!r i# c$ ! an$ta $ ! ra2 i c$$clele tale l!nde i $ ede ad$nate %e *r$ntea %lina de $d!are.

 • 8/12/2019 217929096 Dale Carnegie Secretele Succesului

  8/21

  ra tit. &-ai %$ ni ic# dar ai venit in *$ga i te-ai ar$ncat in ratele ele i-ai ar$tat# c$ an$tele tale ici inc!lacite in $r$l gat$l$i e$ c$ atata

  drag! te# %e care D$ ne2e$ in $ i ti-a dar$it-! i %e care nici ne%a arean$ ! %$tea $cide. Si a%!i ai %lecat# tr!%aind $ !r %e cari. Ei ine# *i$le#cateva cli%e ai tar2i$ 4artia a al$necat din aini i a *! t %atr$n de !gr!a2a c$ %lita. Ce *ac$ e din ine ! icei$l6 Pr! t$l ! icei de a ca$tan!d in %a%$ra# de a certa - a ta era ra %lata %e care ! %ri eai %entr$ caerai aiat. &$ ca n$ te i$ ea ; dar cerea %rea $lte de la anii tai *rage2i.I i ta ili e dre%t criteri$ %r!%ria- i var ta. Si era atata anatate#*r$ $ ete i adevar in $*let$l ta$.

 • 8/12/2019 217929096 Dale Carnegie Secretele Succesului

  9/21

  $ !c4i a enintand$-i c$ c!ncedierea. P$teti ! tine $%$nerea $n$i c!%ilc$ ! l!vit$ra de ici a$ c$ ! v!r a rea. Dar ace te et!de r$tale a$c!n ecinte de2a tr$!a e. Sing$ra !dalitate %rin care va %!t *ace aintre%rindeti !rice e te %rin a va !*eri ceea ce va d!riti. Si ce d!riti6Sig $nd re$d a %$ ca !rice act al n! tr$ e te !tivat din d!$a directii:a%etit$l e $al i d!rinta de arire. =!4n De'e,# $n$l dintre cei ai%r!*$n2i *il! !*i a ericani# a *!r $lat acela i l$cr$ %$tin di*erit. Dr. De'e, a

  %$ ca cea ai adanca d!rinta a nat$rii $ ane e te aceea de "a *ii %!rtant."Retineti acea ta intag a: "d!rinta de a *i i %!rtant". E

  e ni*icativa. 8! v!r i $lt de %re ea in cartea de *ata. Ce vretid$ neav!a tra6 &$ %rea $lte# dar %$tinele l$cr$ri %e care le d!riti# led!riti c$ ! inten itate i nece itate care n$ %!t *i negate. Cateva dinl$cr$rile %e care a !ritatea !a enil!r le v!r# $nt:1.Sanatate si conservarea vietii.

  2.Hrana.3.Odihna.4.Bani si bunuri cumparate cu bani.5. iata de apoi.!.Satisfactie se"uala.#.Bunastarea copiilor nostri.$.Sentimentul propriei importante.

  %r!a%e t!ate ace te nev!i $nt ati *ac$te de ! icei - t!ate ai %$tin $na.E i ta ! nece itate - a%r!a%e la *el de %r!*$nda i de i %eri!a a ca inev!ia de 4rana i ! n - i acea ta e te arare!ri inde%linita. E te ceea ce

  re$d n$ e te "d!rinta de arire". Ceea ce De'e, n$ e te "d!rinta de a*i i %!rtant".Linc!ln i-a ince%$t $na din cri !ri c$ *!r $larea: "T!ata l$ ea i$ e tec! %li entele."0illia =a e a %$ :"Cel ai %r!*$nd %rinci%i$ al nat$rii $ ane e te

  etea de a *i a%reciat." tentie# n$ -a re*erit la "d!rinta" a$ "a %iratia" a$"na2$inta" de a *i a%reciat. *!l! it ter en$l " ete". E te v!r a de ! *!a e

  i t$it!are i in atia ila i %$tinii !a eni care i i v!r %!t!li acea ta *!a ea $*let$l$i ii v!r avea %e t!ti ceilalti in %al a i "c4iar gr!%ar$l va lacri acand il va a e2a in !r ant." D!rinta de a *i i %!rtant e te $n criteri$*$nda ental care di tinge $ anitatea de re t$l regn$l$i ani al. Iata $ne e %l$ grait!r: in c!%ilaria ea# %etrec$ta la *er a tatal$i e$ din

 • 8/12/2019 217929096 Dale Carnegie Secretele Succesului

  10/21

  !ricar$i $ a*ir ce ne calca %rag$l. El tinea %reti!a a $ elina de $n ca%ati e$ de celalalt i t!ata a i tenta ! ad ira# incantata. P!rcil!r n$ le %a a

  de tr!*eele re%$rtate. Dat tatei da. ce te %re ii ii dadea$ enti ent$li %!rtantei. Daca tra ! ii n! tri n-ar *i %$rtat in $*leteacea ta ar2at!are d!rinta de a e i ti i %!rtanti# n-ar ai *i e i tatcivili2atie. ara ! a t*el de na2$inta# a *i *! t *!arte a%r!a%e de ani ale.

  cea ta d!rinta de a e i ti i %!rtant l-a i %in %e $n iet van2at!r laaca nie# *ara ed$catie i *!arte arac# a t$die2e ni te carti de dre%t %e

  care le-a ga it in *$nd$l $n$i $t!i *$rat de cine tie $nde i %e care eldad$ e cinci2eci de centi. ti a$2it %!ate de ace t van2at!r. Se n$ eaLinc!ln. D!rinta de a e i ti i %!rtant l-a a $tat %e Dic en a- i crier! anele ale ne $rit!are. cea ta d!rinta l-a in %irat %e Sir C4ri t!%4er0ren a- i inalte i *!niile in %iatra. ce ta d!rinta l-a a $tat %e R!c e*eller

  a tranga ili!anele %e care n$ le-a c4elt$it nici!data. ceea i d!rinta a

  i %$l i!nat cea ai !gata *a ilie din !ra a- i c!n tr$ia ca ! ca a $ltai are decat avea nev!ie. cea ta d!rinta va *ace a *iti ere$ la $lti a!da# a c!nd$ceti a ini de $lti $l ti% i a va la$dati ere$ genialele

  %r!genit$ri. cea ta d!rinta ii ade ene te %e $lti tineria e alat$re $n!r ande i a devina in*ract!ri. In*ract!r$l tanar ti%ic e te -

  c!n*!r l$i E.P.

 • 8/12/2019 217929096 Dale Carnegie Secretele Succesului

  11/21

  de c4ida cri !rile care n$ ii era$ adre ate "

 • 8/12/2019 217929096 Dale Carnegie Secretele Succesului

  12/21

  "Daca a %$tea a-i reda$ anatatea intala c$ $n ing$r ge t# n-a *ace-!.E $lt ai *ericita a a." Daca $nii $nt atat de in*! etati de enti ent$li %!rtantei incat %$r i i %l$ inne $ne c %entr$ a-l avea# inc4i%$iti-va ce%$te reali2a n!i rec$n! cand eritele cel!r din $r$l n! tr$.Un$l dintre cei ai ari !a eni de a*aceri a ericani# c$ $n alari$ de ai

  $lt de $n ili!n de d!lari %e an (in vre ea in care n$ einventa e i %!2it$l %e venit i ! %er !ana care ca tiga > de d!lari %e

  a%ta ana era c!n iderata in tarita)# e n$ ea C4arle Sc4'a . El *$ e ede e nat de ndre' Carnegie ca %ri $l %re edinte al recentei *!ndateC! %anii ericane de tel in 19 1# %e cand Sc4'a n$ avea decat 3Ade ani. (Sc4'a a %ara it $lteri!r c!nd$cerea C! %aniei ericane %entr$a %rel$a C! %ania de tel /et4le4e # %e at$nci in i %a # i a ! rec!n tr$ica $na din cele ai %r!*ita ile c! %anii a ericane.) De ce i-a %latit ndre'Carnegie l$i C4arle Sc4'a $n ili!n de d!lari %e an a$ %e te 3>> d!lari

  2ilnic6 De ce6 Pentr$ ca Sc4'a era genial6 &$.#Pentr$ ca tia ai $ltdecat altii de %re *a ricarea !tel$l$i6 &ici v!r a. C4arle Sc4'a in $ i i-a art$ri it ca $ alternii ai tia$ $lt ai $lte de %re !telarie decat el.Sc4'a %$ne ca a *! t %latit in are %arte %entr$ ca%acitatea a de ac!la !ra c$ !a enii. L-a intre at c$ re$ e te. Iata ecret$l a a c$ l-a*!r $lat el in $ i# in c$vinte care ar tre $i a%ate in r!n2# alvate deer!dare i %$ e in *iecare ca a# c!ala# aga2in i ir!$ din tara - c$vintecare ar tre $i e !rate de c!%ii care i i ir! e c in c4i vre eainvatand c!n $garea ver el!r in latina a$ cantitatile de %l!aie care cadan$al in /ra2ilia - c$vinte care ne-ar %re c4i a radical viata daca d!ar le-a %$ne in %ractica.Iata-le:%Cred ca puterea mea de a tre&i entu&iasmul oamenilor cu care lucre& estecel mai pretios capital al meu si sunt convins ca unicul mi'loc de adescoperi ce e mai bun in o ameni este prin aprecieri si incura'ari.(u e"ista nimic altceva care sa ucida mai )rabnic ambitia cuiva decatcritica superiorilor.*u nu critic niciodata pe nimeni. Cred in stimularea oamenilor la munca.+eci sunt oricand )ata sa laud in loc sa de&aprob si sa fac observatii. +acaimi place ceva, aprob cu insufletire si laud din belsu).% a acti!na Sc4'a .Dar ce *ac !a enii de rand6 E act c!ntrari$l. Daca n$ le %lace ceva# t$na

  i *$lgera in *ata $ altern$l$i; daca le %lace# ! tin %entr$ ei. a c$%$ne i cantec$l: " gre it ! data i %late c i-ac$ ;HDe at$nci *ac d!arine - t!ti i i 2ic ne $n." Sc4'a a ai declarat: "In va ta ea e %erienta

  de viata# de i -a intalnit c$ !a eni in e nati din t!ate c!lt$rile l$ ii# n-a ga it inca acea %er !ana# !ricat de in e nata a$ ent$2ia ta# care n-a

 • 8/12/2019 217929096 Dale Carnegie Secretele Succesului

  13/21

  l$crat ai e*icient i n$ -a trad$it ai $lt ca $r are a a%recieril!r%ri ite i n$ ca ra %$n la criticile $%!rtate." ce ta era intr-adevar $n$ldintre !tivele e entiale care a$ c!ntri $it la $cce $l *en! enal al l$i

  ndre' Carnegie. Carnegie i i la$da a !ciatii atat in %$ lic# cat i in%artic$lar. El a tin$t a- i la$de c!la !rat!rii i dinc!l! de !r ant.Si-a cri ing$r $r at!r$l e%ita*: " ici 2ace $n ! care a ti$t a tea %elanga altii# care era$ ai inteligenti decat el."

  %recierile incere a$ c!n tit$it $n$l dintre %ri ele $cce e ale l$i =!4n D.R!c e*eller in c!la !rarea a c$ ceilalti. S%re e e %l$# at$nci cand $n$ldintre %artenerii ai# Ed'ard T. /ed*!rd# a %ierd$t $n ili!n de d!lari dinca$2a $nei %r!a te ac4i2itii a *ir ei in erica de S$d# =!4n D. ar *i %$t$t

  a-l critice; dar el tia ca /ed*!rd e trad$i e $lt i c$ a ta a ta. DeciR!c e*eller a ga it $n !tiv de la$da: l-a *elicitat %e /ed*!rd %entr$ ca are$ it a rec$%ere2e ai2eci la $ta din anii %e care ii inve ti e.

  "E tra!rdinar"# a e cla at R!c e*eller. "&$ int!tdea$na ne v! de c$rcaatat de ine." intre *i ele ele ! %!ve te care ti$ ca e i aginara# daril$ trea2a $n adevar# a a ca ! -! re%et: C!n*!r ace tei %!ve ti# laca%at$l $nei grele 2ile de $nca# ! taranca a ad$ in *ata c!n atenil!r ei !ca%ita $ria a de *an. Si cand a$ intre at-!# in*$riati# daca inne $ni e# ea ara %$n : "Ei# a ta-i# de $nde a ti$ ca ! -! ! ervati6 gatit %entr$ v!i#

  ar atii# d!$a2eci de ani i in t!ata acea ta vre e n$ i-ati adre at nici $nc$vant care a a *aca a cred ca n$ $nteti c$ t!tii ni te r$ egat!ri."Care credeti ca e !tiv$l ta ilit ac$ cativa ani de $n !nda care aanc4etat !tiile ce i-a$ %ara it ca in$l6 Ei ine# *a%t$l ca a$ *! t negli ate.Si %arie2 ca $n t$di$ i ilar avand ca $ iect !tii *$gari ar avea acelea ire2$ltate. Crede ade ea ca %artenerii de viata ni e c$vin intr-!a e enea a $ra incat n$ le %$ne nici!data cat ii a%recie . Un$l dintrec$r antii n! tri a re%r!d$ in *ata c!legil!r d!rinta *!r $lata de !tia a. Ea

  i $n gr$% de *e ei din aceea i %ar!4ie e i %lica era intr-$n %r!gra dea$t!-de%a ire. I-a cer$t !t$l$ a ! a $te %rin a-i $gera a e l$cr$ri %ecare el le credea nece are %entr$ ca ea a devina ! !tie ai $na. El ne

  art$ri ea: " a e enea cerere -a l$at %rin $r%rindere.Sa *i$ cin tit# i-ar *i *! t *!arte $ !r a en$ ar a e l$cr$ri %e care a vrea a le c4i inceea ce ! %rive te - i# D!a ne# ea ar *i %$t$t crie ! ie de l$cr$ri %e carele-ar vrea di*erite la ine - dar n-a *ac$t-!.I-a %$ : "La a- a a agande c i-ti ra %$nd di ineata." d!$a 2i -a tre2it *!arte devre e; a

  $nat la *l!rarie i i-a r$gat a tri ita !tiei ele a e tranda*iri r! ii c$ $nilet: "&$ %!t en$ era a e l$cr$ri %e care a vrea a le c4i la tine. Te

  i$ e c a a c$ e ti." Cand -a int!r aca a in acea eara# cine credetica -a inta %inat in $ a6 E act. S!tia ea %r!a%e %langea. &$ ai are

 • 8/12/2019 217929096 Dale Carnegie Secretele Succesului

  14/21

  r! t a %$n ca era e tra!rdinar de *ericit ca n-! critica e a a c$ i icer$ e. D$ inica $r at!are# la i erica# d$%a ce a dat re2$ltat$l cer$t la%r! le a %r!%$ a# cateva d!a ne c$ care t$dia e a$ venit la ine i i-a$ %$ : " ce ta e te cel ai en i il ge t de care a a$2it vre!data."

  t$nci a intele %$terea $n$i c$vant de a%reciere." av$t !data t!ana%! tit$l$i i n-a ancat a e 2ile i a e n!%ti la rand. &$ i-a *! t gre$.! ent i-a de2v!ltat a%tit$dinile a$ditive i a %!rnit in l$ e# devenind#$ % e$d!ni $l arti tic de Stevie 0!nder# $n$l dintre cei ai ari

  cantareti de $2ica %!% i c! %!2it!ri ai anil!r B7>. Unii citit!ri %r! a il cae cla a# citind ace te rand$ri: "Ei# a ta-iLing$ eala Periere incercat i e$. &$ erge la !a enii inteligenti."&!r al ca ag$lirea n$ %rinde ade ea la %er !ane c$ ca%$l %e $ eri. re$n i2 de art# eg!i t i incin! . E !rtita e ec$l$i i de ! icei e $ea2a.E i ta in a %er !ane care $nt atat de *la ande i in etate d$%a a%recieriincat ing4it !rice# ca $n individ li4nit care ar *i $c$r! a anance iar a

  a$ ra e. Pe ter en l$ng# ling$ irea rane te ai degra a decat aa $te.

 • 8/12/2019 217929096 Dale Carnegie Secretele Succesului

  15/21

  ling$ eala6 Si %l$. Pri a e incera# a d!$a e *al a. Una vine din $*let#cealalta din var*$l $2el!r. Pri a e altr$i ta# cea din $r a e la ata de!ricine. va2$t de c$rand $n $ t al er!$l$i e ican# general$l lvar!

  reg!n# in %alat$l C4a%$lte%ec di

 • 8/12/2019 217929096 Dale Carnegie Secretele Succesului

  16/21

  l$ ini tat!rnice in viit!r. In $lta n$ d!ar ca n$ c4i a !a enii# dar ea !l$t ine*icienta. vec4e 2icala# %e care a dec$%at-! i a li%it-! %e!glinda# ac!l! $nde n$ %!t a evit a ! vad 2ilnic# %$ne:8!i erge %e ace t dr$ ! ing$ra data#deci n$ v!i da in lat$ri de la !rice

  ine*acere %e care %!t -! ad$c# a$ !rice l$cr$ a a il %e care il %!t r! ti.Daca a an a$ negli e2 a *ac a t*el# n$ v!i ai avea acea ta an a# cacin$ v!i ai trece %e aici.E er !n %$nea: " iecare ! ce- i ie e in cale i i e $%eri!r intr-!an$ ita %rivinta. De aceea invat da la *iece trecat!r."Daca ace t l$cr$ era vala il %entr$ E er !n# n$ e %r! a il a *ie de ! iede !ri ai vala il %entr$ d$ neav!a tra a$ %entr$ ine6Sa la a la !%arte %re!c$%area %entr$ i %linirile n!a tre# a incerca a intelegere arcile val!r!a e ale cel!rlalti. Deci a n$ ai ling$ i . Sa r! ti d!arc$vinte incere de a%reciere. Sa *i "gener! i in a%r! are i darnici la$da"#

  i !a enii ne v!r a%recia c$vintele# le v!r %ret$i i le v!r re%eta t!ata viata#$lt ti % d$%a ce n!i in ine le v! *i dat $itarii.

  PRI&CIPIUL iti dre%ti i inceri in a%recieri

  3."Cine e in tare de a ta are l$ ea la %ici!are.Cine n$#e c!nda nat laing$ratate."

  %r!a%e in *iecare vara a d$c la %e c$it %e lac$l ca a di c$ta de %re ce vre n!i6 E %$eril. $rd. &!r al ca $ntetiintere at de ceea ce vreti d$ neav!a tra. &$ va veti %ierde nicicand ace tintere . Dar a ta n$ %rive te %e ni eni altcineva.Re t$l l$ ii ea ana $lt c$ d$ neav!a tra# e c!ncentrea2a a $%ra aceea ce v!r ei.Deci $nica !dalitate de a-i in*l$enta %e ceilalti e te de a v!r i de %receea ce v!r ei i a le arata c$ %!t a- i i %linea ca d!rintele.

 • 8/12/2019 217929096 Dale Carnegie Secretele Succesului

  17/21

  &$ $itati a ta aine# cand veti incerca a c!nvingeti %e cineva a *acaceva. Daca# de e e %l$# n$ vreti ca *i$l a$ *iica d$ neav!a tra a*$ e2e# n$ le tineti %redici# n$ le v!r iti de %re cea ce vretid$ neav!a tra; d!vediti-le in a ca tigarile ii %!t i %iedica a a $nga

  $cat!ri de a c4e a$ a ca tige c$r a de 1>> de ,ar2i. rice acti$ne %ecare ati intre%rin -! din cli%a in care v-ati na c$t a *! t !tivata de *a%t$l cav!iati ceva an$ e. Ce 2iceti de !ca2ia in care ati d!nat ! $ a in e nataCr$cii R! ii6 Da# n$ e i ta e ce%tie de la reg$la. ti dat acei ani %entr$ caati d!rit a dati ! ana de a $t!r; d!reati a *aceti ceva *r$ ! # altr$i t# dee enta divina./i lia %$ne: "Ceea ce ai *ac$t %entr$ cel ai $ il *rate al e$# ai *ac$t%entr$ ine." Daca n-ati *i %ret$it acel enti ent ai $lt decat

  anii n$ ati *i *ac$t d!natia. De ig$r# ati *i %$t$t *ace acela i l$cr$ dinr$ inea de a re*$2a a$ la cererea $n$i client. Dar ceva e ig$r. ti

  dat acea $ a %entr$ ca d!reati ceva in c4i .In e ce%ti!nala a carte rta de a in*l$enta c!nd$ita $ ana# @arr, .

  ver treet %$nea: "

  ai intai de t!ate# tarniti in ceilalti ! d!rinta vie. Cine e in tare de a ta#are l$ ea la %ici!are. Cine n$# e c!nda nat la ing$ratate."

  ndre' Carnegie# aiat$l c!tian arac li%it %a ant$l$i# care a ince%$t al$cre2e c$ d!i centi %e !ra i a a $n da d!ne2e 3F ili!ane de d!lari%entr$ !%erele de ine*acere# a invatat de ti %$ri$ ca ing$ra cale de ain*l$enta !a enii e te de a c!nd$ce di c$tia in directia d!rintel!r *iecar$iadin interl!c$t!rii ai.&-a *ac$t decat %atr$ ani de c!ala# t!t$ i a invatat%er*ect arta de a e %$rta c$ !a enii.Sa l$a $n e e %l$. Stan &!va # din Cleveland# 4i!# $n$l dintre c$r antiin! tri -a int!r intr-! eara aca a de la l$cr$ i l-a ga it %e Ti # aietel$ll$i cel ai ic# ti%and i i2 ind c$ %ici!arele in %!dea$a $*rageriei. Ur a

  a earga la gradinita a d!$a 2i i n$ v!ia. Reactia *irea ca a l$i Stan ar *i*! t a-l %ede% ea ca %e c!%il# a-l tri ita in ca era l$i i a-i %$na ca va

  erge !ric$ i ar *i ine a e ! i n$ia ca c$ gand$l. &-avea de ale .Dar in acea eara# intelegand ca a ta n$ l-ar a $ta %e Ti a incea%agradinita c$ cele ai $ne gand$ri# Stan -a a e2at i -a gandit: "Daca a*i in l!c$l l$i Ti # c$ -ar atrage gradinita6" El i !tia l$i a$ cri ! li tac$ t!ate l$cr$rile di tractive %e care le va invata Ti :va %icta c$ deget$l#vainvata cantece i- i va *ace n!i %rieteni. %!i le-a %$ in %ractica. "&e-a%!rnit c$ t!tii - !tia ea# Lil# celalalt *i$ al e$# /! i e$ - a %icta c$deget$l %e a a din $catarie i a ne a $2a . C$rand# Ti a ince%$t a

 • 8/12/2019 217929096 Dale Carnegie Secretele Succesului

  18/21

  %andea ca de d$%a c!lt. I ediat acer$t a *ie %ri it in !c. " # n$ Tre $ie ai intai a ergi la gradinita ca ainveti c$ a %icte2i c$ deget$l." In c$vinte cat aient$2ia te# a revi2$it t!ata li ta i i-a e %licat %e intele $l l$i catadi tractie il vaa tea%ta la gradinita. d!$a di ineata# cred ca -a tre2it%ri $l. Cand a c! !rat# l-a ga it d!r ind t$n %e $n ca$n din

  $*ragerie. "Ce *aci aici6" " te%t a erg la gradinita. &$ vrea$ aintar2ii." Ent$2ia $l intregii *a ilii a tre2it in Ti a d!rinta atat de vie caren-ar *i %$t$t a *i *! t %r!v!cata de !ricata v!r arie a$ a enintari." la $ta din !a enii de %e ace t Pa ant n$ tin

  ea a de ace t l$cr$ in 9> la $ta din ca2$ri.

 • 8/12/2019 217929096 Dale Carnegie Secretele Succesului

  19/21

  %rintr-$n tele*!n. Dar n-a *ac$t a a. I i cria din n!$ ca %$tea a*la ced!rea %rintr-$n i %l$ tele*!n i a%!i a intre a daca ii %er it a devinaagent$l e$ de a ig$rari. &$ il %rivea cat$ i de %$tin intere $l e$.Ur area d!ar a e a $te %e ine. L$ ea e %lina de !a eni lac! i i de*iinte care $nt in ca$tarea %r!%ri$l$i e$. Deci# cand a%are $n individ careincearca# altr$i t# a-i a $te %e altii# ! tine $n avanta i en . &$ arec!nc$renta. 'en D. !$ng# $n av!cat i %!rtant i $n$l dintre arii!a eni de a*aceri a ericani# a %$ !data: " a enii care e %$n in l!c$lalt!ra# care %!t intelege c$ *$ncti!nea2a $decata ace t!ra# n$ tre $ie a-

  i *aca nici ! gri a de %re ceea ce ii a tea%ta in viit!r." Daca a ! tine dinacea ta carte acar $n ing$r l$cr$ - ! tendinta %!rita de a rati!naint!tdea$na in %irit$l cel!rlalti i de a vedea l$ ea %rin !c4ii l!r - dacara aneti acar c$ a ta# -ar %$tea a tran *!r ati acea ta !rala in %iatrade *$ndatie a carierei d$ neav!a tra.

  l$a in c!n ideratie %$nct$l de vedere al cel$ilalt i a tre2i in el d!rinta viede a *ace ceva n$ e reali2ea2a %rin ani%$larea acelei%er !ane catre ! acti$ne care e va d!vedi $tila e cl$ iv %entr$d$ neav!a tra# i in detri ent$l cel$i in ca$2a. iecare %arte ar tre $i a %r!*ite din ace te neg!cieri.

 • 8/12/2019 217929096 Dale Carnegie Secretele Succesului

  20/21

  %rea la i re*$2a a e ali ente2e $*icient. Parintii l$i a$ *!l! it et!dacla ica. L-a$ certat i l-a$ cicalit in c!ntin$$. "

 • 8/12/2019 217929096 Dale Carnegie Secretele Succesului

  21/21

  *ra ante i a a $nga la aceea i idee# in l!c de a-i la a a creada ca nea%artine6 In ace t ca2 ! v!r %rivi ca %e ! idee %r!%rie; le va %lacea i %!atev!r ervi cateva %!rtii din ea. Tineti inte: "


Recommended